Page 1

PIIIN DÉ É¡ilTo ESCOII\R .NOS COMIINICAIifiOS CON NUESIIIq,EITToRNO' ct Rso 20tjr¿or2

Nombre del cuento

}-e \t- fu Autorla

q

J" **d* J*-f*'-l-:¡,'G¿¡r*

Ilut¡ftadorla

il-uu L*i^

ñ

Autor de la versión

hI{-.-r H¿-q,*nsJ Código alumnola t^ ñ*.sR

try r#

C.E.LP.

r'EIlERrco GARcÍn r,oRcA


prl\l{

t}E

ú¡tr¡O TSCOLA* "NOS COMIINICAIIOs COx nunsrnó iiirrOnr*O' ct Rso m'rnolz

CT.IP. FEDEruCO GARCÍA I{}RCA

2


PII\N DE úXIII} ISC{]LAn: "t{OS COIfiIIITIICAMOS CON.ItItESllf,O ENTonNo'' cuRso 20nnor2

C.E.LP. TADARICO GARCÍA

IÍ)RCA


pláN

IDA

úXmo

Escolllk

¡.t{os CoÑIIINICAMOS CON NUnSTRO nNTORNO' cttRso 20rll20l2

&

(am*r¡nra *tttfi¡'

S

C.E.LP. FEI'EnICO GARCÍA TSRCA

4


,prÁtv DD

útrIO

ESOOLAR: .olro$ COTfiunrCAMtx¡ CON

ltunslno ENTOmIO'

ct Rso 2anno'2 &

CWn{o.t

ptnr

"rt¿rá1"

S

l,oeA

c.E LP, trEDERTCo GARCÍ¡

r.oncl


pr¿r n¡ fIffICI

E$COLA*¡¡NOS COMIINICAII{(X¡ COITNIIESTRO EÑÍOn¡{O' cttRso 7n'rf20l2

C.E.LP. ruI}ERICO GARCÍA

IÍ}RCA


.*{ *:

r-1

k,

¡É

..'

T

L s."l,+ d

C.E.LP. trSIruruCO GARCÍA

IÍ)NCA

7


pLAN nr, ú¡ntrO ESCOLA¡u e¡N<xl COiln NICAMOS CON NUnSTRO nNTOnNO'

ffi,34---

{nc,t^

-a1¡",4*

l*4L,"'qtt1

c.F-f,P.

ruDEnIco gncfu' rrlRca


pr,¡tI{ItE

6*{&# \

Étrn}

ESCoLA& rt{O$COilfilxICAMOS COil ñ{I$IIlrO E!ÍnOnÑO' cuRso 20nn0r2

?;bÁ

a

.t

r#

C.E.LP. TEI}ERICO GARCÍA

IÍ}RCA


pr,Al{

rs ú¡mO tsOOIáR rx(xt

COuT¡nICÁMOS ctON NUESTIü} E¡frOru{O'

cuRs mnnolz

C.E.IJ. TEI}EnICO GARC{A IÍ}NCA

r0


Pllut lr[

úrro

[$aor¿n¡ .Nos oorfiIl¡rrcallfios cor NIIESTB0 E¡rroR!{o' cuR.so m|tnoLz ¿4./_-1 ' "'?

:.

,l

C.E.LP. FEItERrco GARCÍ¡,

rcRcA

il


pLt\N DA

úXno ESCOI;I& "f{ü¡ COMIIIrICAMOS

CON NIIESInO ENIIOnNOp'

ct Rso 20nn0r2 &

C*recú*ftru

C.E.LP. FEI'EruCO

¡lafr

S3.

GARCÍ TNNC¿

t2


PIIINI}E

ffiÍO

ESOOT.AN: "![OS COIUIn{ICAMOS CON NUESTNO ENTORNO'

ctrRso ?n'Ino'2

C.E.LP. TEI}ERICO GARCÍA

II}RCA

13


gi

r/

PLI\N D[ ÉXffi} ESCOI,AK 'NOS COMTNüCAMOS CON NTIESTRO ANTORNO' clrRso 20rrnon

.;ll

80 ARDILLA  

Autorla q Nombre del cuento hI{-.-r H¿-q,*nsJ Autor de la versión Ilut¡ftadorla ñ*.sR PIIIN DÉ É¡ilTo ESCOII\R .NOS COMIINICAIifiOS CON NUES...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you