Page 1

pr,lx nu úr¡o Dsoor,lR. ¡31{os coilmucAltrcsoo¡rNllrs'rno Dtronro" CLJF-SO 2010f2011

'i t

é

I

I

Nombre del cuento

L*#*ffi

Q-'o a-

i

e

Autorladel cuellto Código

alumno/a ftl ('l+?

Ilustradoila

vu[

0

Aut oilade la versión

H",*[ V

-:- P^n D'<iJt-'2*'


{ PIITN DE

ÍXIIO ESICI)I,¡IR:

"NOS COMTINICAIUOS CON NTTES'INO ENTONNO'

cuRso mru20tt

C.E.LP. FEIlERrco GARcÍa

l'

i

rcRCA


!< PL\ttt

IDD

ixnl}

ASCOII|&.NOS COMIINTCAMOS CON liwtEs'lno DnT1oRNO' ct Rso 20rcn0rr

CE.LP. FEDERTCo

cmcÍn

L0RCA


X pLtN nr

fimo Esclor,lk

..Nos coMllnrcau(N cuRso 2arclmrt

C.E.LP. x'EItERrco GARcÍn

cox

r,oRcA

NIIES'TRo ErtrrroRl{o'

4


\rvl

I

^4,'I

7!l

I

i

PIIIN

IDE

úIlrTO TSOOIIIR'ITOS COMIn{TCAf,IOS COÑ ITT¡DSlNO ENTONNO'

cuRso20rcnorr

\ I

i I I

i

C.E,LP. FEIDERTC0 GARcfA

rcRcA


PL|N Dt

ffiIo

t

E$¡OOIáA: .NOS COMInüCAnt(ñ CON I{IIES'Tn() ct Rso2010/201r

c.E LP. FEnERTCO GARCÍA T.ORCA

[¡lTOnñO'

K


PIITN DT ÉITITO ESCOIá&

/

.¿NOS

COilIn{ICAMOS CON NTIESBO ENIONNO' ctrRso 20rcnür

C.E.LP. FEIlERrco GARcÍn

r,oRcA


PIIII{

DD

ÉTTO

ESTCOI,AR. .TTOS COITIIINICAMOS CON NIIESINO ENTONNO'

cnRso mtorm'r

C.E.LP.

FEItEnIco GARcin r.,oRca

t2


rJ-

K

.

PI,AN I'E ÉJfffO ESCOI,AR:'TNOS COIIIINICIIMOS CON NIIES.IRO DNTORNO'

cuRso 20rcn0n

;

C.S.LP. FEIIERICO GARCÍA

IORCA

.\\

13

422 TIMOTEA 2ºA 12-13  
422 TIMOTEA 2ºA 12-13  
Advertisement