Page 1

/ PLAN rlE

fu{rrc

ESCOLAR: 6'NOS COMIJNTCARTOS COD{-NUq$fRO ENTORNO" ¿i^+, l'fTPSñ ?ólnltf}'l.t

ffi

h{ombr^e del cuento '*'{,*-,!'* Ma'w "¡

Autarla

|I

d

Ilustradorla etqrtc

Autor de laversión ,-ftl-,A

C.E.LP. FtrrlERrco GARCÍA

I roRcA

r*rJ

"i'-J [t

-\,I


¡ I

pr,Ar\r DE úXITO ESCOLAp '.NOS COMIINICAMOS CON NIIf,STBO ENTORNO'

cuRso 20ru2arr

Cfl-,cl-S;g¡


plAr\r rln É)GTol ESCOLAR: *NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO' cllRso 2awl20rr

ArQ.¡LlrV I

\¿jMwLwM

wr

fu*w

!

I t t

I i ! !

.t t ! !

I ¡ I

i i ! i I

I ¡

l

:

!

t i

I

I

f i

I I

¡

¡

t

:

¡ ¡

I t

I

¡

t

I

I

i

I i

,('

I i I

l

i ¡

)t

I t

! __

i

c.E*.ralp.

tr'ErlERrco

cencie LoRcA

_____i


Effisq,LM, t

t-* .%"fiĂ­" 4e.

|

,y\o

ntra attt,

_t tta

w

I H

araaa ,aw 3--

d

I I I

I I

I I

J

c.E.f,P. F'EDERrco

cenci* rflRCA

4

I


tg

Effiaqwu ,É*-,--- fi

ht¡

f

r,e\

f{

C.E.LP. FEI}ERICO GARCÍA

II}RCA

r'/

/


-3-

E&oryrv fl

C.E.LP.

rErlERrco c¿ncÍa rllRCA


.

PLAN I'E úXJTO ESCOLAK "NOS COMTIhIICAMOS CON NUASTRO ENTORNO'

cuRso 20r0f20ll

l

C.E.LP. FEDERICO GARCÍN

rcRCA


prlrN DE Éxrro

[scorll'R

¡.Nos coMr]nlcAuos coN NrIEsrRo ENToRNo'

cuRso

Effiaqun

20rol20ll

\

I

k " s^fq,d*Lt,!*,.1i¡tr le, o*r^[%F,_l,

I

t

I'l' t

. C.E.I,P;

FEDERICO GARCÍA

II}RCA

l-

t\


PI,AN IIE E)(ITO ESCOIAR: (NOS COMIINICAMOS CON NUESTRO ENTORNO'

cuRso

20rol20rr

c.É.rp. xnrlnRrco GARCÍa rcRCA

:


ór.

4

C.E.LP. FEI}ERICO GARCÍA

IÍ}RCA

c.w*{a{L

10


,ff

..NOS_COMU¡rICAMOS CON NIIESTRO ENTOIINO" ryLAN nE ÉXrrO ESCOLAk

cuRso 20rol20rl

1

rla

?r OrQ'U/lt ¡

"J*

l I e+"t^a,k aq-dg-*

b ***l;eá* **',/c&,. 'Y¡

I i

l_._---

ri .-.-.-.-..,.,.-..-.-___l

C.E.LR F'EDERrco

c¿ncÍ¿ r.{lnclt

1t

I I


.a <.

I

.ft.. a )v.!!

-¿'

pr,Alt DE Éxrro EscoLAk *Nos coMrINrcAlros coN NUEsrRo ENToRNo'

cllRso2arclz0lr

f ca*t¿

C.E.LP. T'EDERICO GARCÍ¡. T,ORCA

fi Egü

t2

14 II  
14 II  

Autor de laversión Ilustradorla h{ombr^e del cuento etqrtc PLAN rlE fu{rrc ESCOLAR: 6'NOS COMIJNTCARTOS COD{-NUq$fRO ENTORNO" C.E.LP. FtrrlE...