Page 1

Marilena Baraþã ºi Oameni care ajutã oameni, astã-searã, în direct, la DAN DIACONESCU DIRECT, ora 21,00

La numai 14 ani,

SILVIU LUPTÃ SINGUR PENTRU VIAÞA LUI

Ediþie specialã

pag. 19

Curierul I ZILE

Cotidian independent al judeþului Argeº

Ultima orã

Suspectã reþinutã în cazul Rãzboieni Azi-noapte, judiciariºtii argeºeni au emis ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore pe numele unei piteºtence suspectate cã este autoarea crimei din Rãzboieni. Femeia, cu vîrsta de aproximativ 30 de ani, era cãutatã de douã zile de anchetatori. Din cîte se pare, aceasta a fost amica lui Vlad Dumitrescu, iar între cei doi au avut loc mai multe conflicte. Urmeazã ca anchetatorii sã stabileascã dacã omorul a fost consecinþa unui conflict spontan între Dumitrescu ºi fosta prietenã sau la mijloc a fost vorba de o rãzbunare din partea tinerei. A.P.

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei) Anul XII Nr. 3448 Vineri, 9 decembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Adio, Leonard! Ieri, agenþii Quartz l-au condus pe ultimul drum pe colegul lor

pag. 20

Astãzi, gratuit,

CURIER SHOW OFER SPRE ÎNCHIRIERE vilã cu 6 camere ºi mansardã (2 cam.), la Sinaia, lîngã Peleº, pe perioada sãrbãtorilor de iarnã.

Tel. 0744349748.

Poliþiºtii au demarat acþiunea PETARDA

PETRECEREA FOTBALIªTILOR Miercuri noaptea, alb-violeþii au sãrbãtorit încheierea turului pe locul VI. pag. 5

INFARCT PE STRADÃ Argeºean cãzut în Centru. pag. 3

RCA SE SCUMPEªTE CU 30%

TOP 100 - CEI MAI BOGAÞI ARGEªENI

Începînd din 2006, preþurile vor oscila de la o companie la alta. pag. 9

Grupul de presã Media PIC a lansat asearã pe piaþã cea de-a doua ediþie a revistei. pag. 20

RETROSPECTIVA MONDENÃ A ANULUI

CÃTÃLIN RÃDULESCU, PATRON HANUL CAVALERILOR:

2005, anul lui Mutu: a fost naº, ginere ºi va fi tãtic. pag. 10-11

„Dacã partidul îmi va cere, voi candida la Primãrie“. pag. 2

Curs valutar: 1 euro - 3,6500

Interesul lui Gigi Neþoiu pentru FC Argeº rãmîne de actualitate, chiar dacã acþionarii clubului au hotãrît sã nu accepte bani de la cineva din afara judeþului. Zvonurile cã dinamovistul va fi noul patron al clubului au fost accentuate ieri de întîlnirea pe care acesta a avut-o cu Viorel Ilinca ºi Constantin Nicolescu. Cei trei au stat de vorbã cîteva zeci de minute la Celly, într-un separeu, cu ocazia întrunirii preºedinþilor filialelor judeþene ale PSD. Neþoiu a sosit acolo împreunã cu Ilinca atunci cînd ºedinþa era pe terminate ºi nimeni nu era atent, iar discuþiile au fost legate de FC Argeº. N-ar fi exclus astfel sã-l vedem pe „Comandant“ la SC FC 2005 SA Argeº, sub o formã sau alta, mai ales cã ºi antrenorul Sorin Cîrþu a declarat acum douã zile cã-l susþine în continuare pe Gigi Neþoiu. S.M.

s l Ce umo geº ! fr Ar ZI i A a n m l di IM pi ULT o c I,

Regina Piteºtiului, la Miss România

Z A

20 pag.

1 USD - 3,1015 Gramul de aur - 51,3538

NARG

- Nu rataþi -

Neþoiu s-a întîlnit ieri cu Ilinca ºi Nicolescu

7 g. pa

pag. 3


Politic - Social

PSD se pregãteºte de anticipate

NA OR LU RIL U DO A C

Mircea Geoanã le cere sprijin celor de la þarã

- Viaþa politicã în Capitalã ■ Bani pentru un birou BOR la Bruxelles Biserica Ortodoxã Românã (BOR) intenþioneazã sã deschidã la Bruxelles un birou permanent de reprezentare, care sã funcþioneze în cadrul unui ansamblu arhitectonic format dintr-o episcopie, o ºcoalã cateheticã ºi o bibliotecã, tot ansamblul necesitînd o investiþie de peste un milion de euro.

■ Ministrul Sãnãtãþii, la raport Senatorii au aprobat, joi, propunerea liderilor PRM de a-l invita pe ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, la ºedinþa în plen de la începutul sãptãmînii viitoare pentru a prezenta o informare în legãturã cu epidemia de rujeolã.

Vineri, 9 decembrie 2005

■ Reuniune a Guvernului pentru privatizarea BCR Membrii Guvernului se vor reuni, duminicã, în ºedinþã specialã, pentru a aproba contractul de privatizare a Bãncii Comerciale Române (BCR), au declarat agenþiei Mediafax surse guvernamentale. (Mediafax)

„Primari pesediºti din toatã þara, uniþi-vã! Cu sau fãrã anticipate, trebuie sã fim pregãtiþi sã revenim la guvernare“, a declarat ieri la Mioveni preºedintele PSD, Mircea Geoanã, în faþa primarilor pesediºti din oraºele þãrii. Pentru cîteva ore, Geoanã ºi Mitrea au preluat mesajele din teritoriu. A fost prezent chiar ºi primarul Iaºiului, Gheorghe Nechita, care a avut o poziþie tranºantã la adresa actualei puteri, dar a ºi Z.C. scos în evidenþã slãbiciunile PSD.

FMI a contribuit la înfrîngerea PSD în alegeri Gheorghe Nechita, primarul Iaºului: „În PSD se observã o lipsã de comunicare. Acum, cînd sîntem în opoziþie, trebuie sã facem o analizã obiectivã a situaþiei partidului ºi, în acelaºi timp, noi, primarii, trebuie sã ne apucãm de

La întîlnirea cu Mircea Geoanã au fost peste 80 de primari de oraºe, din cei 104 cîþi numãrã PSD la nivel de þarã. „Sînt mulþumit de prezenþa primarilor noºtri ºi pot sã spun cã a fost una dintre cele mai importante întîlniri politice din ultima perioadã“, a spus Mircea Geoanã. Domnule preºedinte, aþi început campania electoralã?

■ „Aveþi dreptul ºi datoria sã mã criticaþi!“ Este primul parlamentar care îºi recunoaºte greºelile. Fair-play, Gabi Popa, senator PD Argeº, îºi cere scuze ºi faþã de cetãþeni, ºi faþã de noi, cei de la Curierul, care am prezentat un top al parlamentarilor, în care senatorul argeºean ocupã penultimul loc. „Personal, orice criticã adusã de mass-media reprezintã un semnal pozitiv. Este o atenþionare pentru mine. De asemenea, consider cã nici un parlamentar din Alianþã n-ar trebui sã fie mulþumit de prestaþia sa de pînã acum. Întotdeauna e loc de mai bine. Iar dvs. aveþi tot dreptul ºi datoria sã mã judecaþi!“, a declarat Gabriel Popa. Z.C.

■ Mai puþini ºomeri anul acesta În luna noiembrie, în Argeº s-au înregistrat 14.025 ºomeri, cu 189 mai puþini faþã de luna octombrie. În comparaþie cu noiembrie anul trecut, numãrul ºomerilor înregistraþi în Argeº este în scãdere cu 5.073 de persoane. Femeile reprezintã o medie de 46% din numãrul total al ºomerilor, înregistrînd o uºoarã scãdere faþã de luna anterioarã. Pentru cãutãtorii de locuri de muncã s-au pus la dispoziþie 1.670 job-uri, cu 121 mai mult decît în octombrie. Pînã la ora actualã, aproape 1.500 de persoane au fost încadrate în cîmpul muncii. A.Z.

■ Statul dã liber la pensii private

Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

normativ va intra în vigoare în anul viitor. „Estimãm cã în primul an de funcþionare în sistem vor intra peste 300.000 de români“, a declarat Mihai ªeitan, secretar de stat ºi preºedintele Casei Naþionale de Pensii. A.Z.

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

Aveþi multe de pus la punct? - Am greºit, pentru cã, înainte

La ºcoala din comunã a fost amenajat un spaþiu generos pentru calculatoarele care au fost conectate la internet. Acest proiect face parte din programul „Economia bazatã pe cunoaºtere“ ºi este de 100.000 de dolari. A.Z.

În comuna Coºeºti, satul Corbi, continuã lucrãrile de alimentare cu apã. Pînã la finele anului viitor, dna primar vrea ca toatã comuna sã aibã apã curentã. Pînã acum s-au cheltuit 52 de miliarde lei. A.Z.

■ Se pietruieºte drumul comunal Pentru încã 2-3 zile vor continua lucrãrile de pietruire a drumului comunal care leagã satele Jupîneºti ºi Priseaca. Investiþia a fost fãcutã cu fonduri din bugetul local ºi se ridicã la 200 milioane de lei. A.Z.

■ Alt drum refãcut actuala putere. Pãcatul nostru a fost acela cã nu am avut rãbdare sã discutãm cu oamenii noºtri. Am greºit, pentru cã, de fapt, soluþiile vin din teritoriu. PSD a acuzat mereu cota unicã de impozitare... - ªi o face ºi acum. Cum poþi sã pui pe picior de egalitate un om care cîºtigã 3 milioane într-o lunã cu altul care cîºtigã poate zeci de milioane? Pe cine ajutã aceastã cotã unicã? Pe cei mulþi ºi sãraci sau pe cei puþini ºi bogaþi?

A rãmas peste noapte la Piteºti Preºedintele PSD a rãmas peste noapte la Piteºti, deoarece a dorit sã ia parte la conferinþa de presã a partidului. Aceasta este programatã de la ora 13.30, în sala mare a Consiliului Judeþean.

Cãtãlin Rãdulescu este deschis ideii de primar

Gabi Popa, un parlamentar codaº, recunoaºte:

Trustul de presã

- Ne pregãtim de alegeri. Indiferent de momentul în care vor avea loc, PSD trebuie sã fie pregãtit. Toþi analiºtii, inclusiv cei din afara þãrii, spun cã actuala guvernare nu are capacitatea sã-ºi ducã la bun sfîrºit mandatul.

de alegeri, pentru cã am ºi acum senzaþia, ne-am rupt de cetãþeni. Este clar cã avem nevoie de cetãþeni ºi de aceea trebuie sã fim alãturi de ei. Primarii noºtri sînt armele noastre din teritoriu. De aceea trebuie sã-i ajutãm. Ei au nevoie ca oraºul lor sã primeascã investitori, sã-ºi dezvolte industria, iar noi trebuie sã fim mai duri ºi mai agresivi faþã de

■ Calculatoare de 100.000 dolari

■ Alimentare cu apã

Constantin Nicolescu, pre ºedinte PSD Argeº: „Trebuie sã fim uniþi, iar dvs., primarii, trebuie sã gîndiþi în mod unitar. Un sfat pentru dvs.: nu intraþi în conflict cu consiliile locale! Aveþi nevoie de consilieri, pentru dezvoltarea oraºului. Dacã reuºiþi acest lucru, imaginea dvs. în faþa cetãþenilor va avea de cîºtigat. Trebuie sã ºtiþi sã faceþi proiecte ºi sã obþineþi bani pentru oraºul dvs.“.

Aºteptaþi anticipatele?

Albeºtii de Muscel

Coºeºti

„Nu intraþi în conflicte cu consilierii!“

Cota unicã de impozitare a paralizat România

- Viaþa politicã în Piteºti -

Din vara anului viitor, românii vor putea contribui la fondurile private de pensii. Proiectul de lege privind pensiile opþionale a ajuns pe masa comisiilor parlamentare, iar autoritãþile estimeazã cã actul

administraþie. Din punct de vedere politic, trebuie sã ne gîndim de unde provin voturile noastre. Cred cã de la oraºe ºi comune. S-a vãzut cã oraºele mari le-am pierdut. Legat de administraþie, partidul trebuie sã ne ajute. De asemenea, preºedinþii noºtri de consilii judeþene trebuie susþinuþi. De ce am pierdut alegerile? Cred cã ºi din cauza FMI-ului. Am vrut sã ºtergem datoriile la

întreþinere, majorãrile mai bine spus, dar FMI nu ne-a lãsat. Dacã reuºeam acest lucru, cîºtigam sute de mii de voturi“.

- Din judeþ adunate -

Drumul comunal din Petreºti, afectuat în urma inundaþiilor, a fost refãcut. Cele 100 de milioane de lei pentru lucrãri au provenit din bugetul local. A.Z.

■ Investiþie pentru iluminat public Pentru iluminatul public s-au investit 80 de milioane. Din aceºti bani s-au cumpãrat ceasuri electrice la fiecare transformator, astfel reducînduse cheltuielile la 50%. A.Z.

VIP în urcare

&

„Dacã partidul îmi va cere, voi candida la Primãrie“ cã cineva vrea sã tensioneze niºte relaþii constructive, prin astfel de afirmaþii sau scenarii. În viitor, candidatul la Primãrie trebuie sã se bazeze pe realizãri ºi pe o ofertã managerialã competentã, dar asta se va întîmplã peste 3 ani, nu acum. Ori probabil cã nereuºitele din guvernarea Alianþei se transformã în declaraþia datã la prînz. Diferã astfel de scenarii, ori probabil cã însã atunci cînd vine vorba de sînt ºi persoane din partidul intenþiile sale legate de Primãria nostru, care, din cauza incomPiteºti. „Nu am avut nici o petenþei lor, vor discuþie cu dl sã tensioneze ã s i r o d º a i „M Nicolescu pe aatmosfera din ceastã temã, mai candidez, dar asta sînul partidure ales cã ar fi fost lui. E premanumai în cazul în ca prematurã, ºi o “ e r e tur sã discut c a v o i m l u partid astfel de hotãrîre despre fotoliul ar fi trebuit luatã de primar. Deocamdatã, am o dupã o analizã minuþioasã în mulþime de proiecte, care sînt interiorul partidului. E o prostie mult mai importante, ºi, cînd va ºi nu cred cã cineva, ºi mai ales fi cazul, voi lua o decizie în dl Nicolescu, sã fi fãcut o astfel sensul ãsta. Prioritar pentru de afirmaþie. Mai degrabã cred mine este ca împreunã cu

Curierul zilei v-a informat ieri, în exclusivitate, cã preºedintele PSD Argeº, Constantin Nicolescu, l-a indicat drept viitor candidat PSD la funcþia de primar al Piteºtiului pe Cãtãlin Rãdulescu. Omul de afaceri Cãtãlin Rãdulescu a intrat în PSD în aceastã toamnã. O alegere bunã, dacã þinem cont cã, iatã, Nicolescu îl vede primar peste 3 ani. Ieri, la ora 14,00, Cãtãlin Rãdulescu a avut o primã declaraþie, pe care v-o prezentãm integral, dupã care, la ora 19,00, a solicitat un drept la replicã. Mai întîi, prima declaraþie. Z.C. Ora 14,00. „Eu nu am auzit cã dl Nicolescu a declarat cã voi fi candidatul PSD pentru funcþia de primar. Normal cã mi-aº dori sã candidez, dar asta numai în cazul în care partidul mi-o va cere. Voi respecta dorinþa conducerii partidului“.

„Deocamdatã, nu mã intereseazã Primãria“ Ora 19,00. Cãtãlin Rãdulescu ne cere un drept la replicã, în mare parte asemãnãtor cu

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef depart.), Marius Duinea.

(e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc CULEGERE: Gabriela

Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

grupurile de afaceri cu care sînt asociat sã demonstrãm cã sîntem capabili sã ducem la bun sfîrºit proiectele pe care ni le-am propus, care, în mare parte, vor fi în interesul cetãþenilor. Îi transmit pe aceastã cale prietenului meu, dl primar Tudor Pendiuc, multã sãnãtate ºi La mulþi ani cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã!“

„Fereºte-mã, Doamne, de unii colegi de partid!“ Tudor Pendiuc, primarul municipiului Piteºti: „Nu-mi face plãcere ºi n-aº vrea sã fac vreun comentariu pe marginea acestui subiect. Îmi vine totuºi în minte cunoscutul proverb Fereºte-mã, Doamne, de prieteni, cã de duºmani mã feresc singur! Parafrazîndu-l, aº zice: Fereºte-mã, Doamne, de unii colegi de partid!“

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Gabi Tinculescu, Florin Bãdãrãu, Leonard Comãnescu, George Comãnescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina

Dumitru, Rodica Melnicu, Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

Adrian Macovei, directorul Direcþiei pentru Protecþia Copilului Argeº, fiindcã le va oferi copiilor de la Centrul Priboieni 12 televizoare color valorînd 60 milioane lei. Mihai Tãnãsescu, deputat PSD de Argeº, figureazã în topul codaºilor aleºilor argeºeni privind activitatea din Parlamentul României.

VIP în coborîre

&

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


Un copil de 5 ani, de la un centru de plasament din Piteºti, a fost adus miercuri în stare gravã la Spitalul de Pediatrie, medicii suspectînd cã M.I. are rujeolã. Fetiþa este bolnavã de hidrocefalie ºi a fost mai mult timp internatã la Spitalul de Pediatrie. Copilul a fãcut bronhopneumonie ºi a intrat în comã. Fiindcã starea sa era criticã, a fost trimisã cu ambulanþa la Institutul de Boli Infecþioase Matei Balº din Capitalã, acolo existînd aparaturã performantã pentru micuþii aflaþi în situaþii foarte grave. I.I.

LUNA CADOURILOR

În ultimele zile, mai mulþi scandalagii au fost sancþionaþi de jandarmii piteºteni pentru tulburarea liniºtii publice. Florin Corbu, de 29 ani, din Piteºti, a fost depistat în zona Primãriei Piteºti consumînd alcool ºi a fost amendat cu 100 RON. Pentru aceeaºi faptã au fost sancþionaþi ºi piteºtenii Ion Adrian Predescu, de 25 ani, ºi Paul Florea, de 24 ani, surprinºi pe strada Armand Cãlinescu. Pentru consum de alcool în zona discotecii Laguna au fost amendaþi ºi doi minori de 16 ani ºi 17 ani, din Bascov. A.P.

Fetiþa suspectã de rujeolã este în stare criticã

Fapt divers

Scandalagii amendaþi de jandarmi

Argeºenii sînt sfãtuiþi cum sã foloseascã produsele pirotehnice

Poliþiºtii au demarat acþiunea „Petarda“ Pentru cã anul trecut au fost 29 de accidente ºi vãtãmãri corporale produse de pocnitori, petarde ºi artificii (traumatisme la mîini, cu amputaþie de degete, timpane perforate ºi traumatisme oculare cu pierderea vederii, poliþiºtii argeºeni, în frunte cu comisarul Gheorghe Grigore, ºeful Biroului Arme, Explozibili ºi Substanþe Toxice, au iniþiat o campanie de prevenire la nivelul întregului judeþ. Au fost tipãrite 10.000 de pliante, care vor fi distribuite de poliþiºtii de proximitate în pieþe, ºcoli ºi în toate locurile publice, dar ºi de agenþii de circulaþie, participanþilor la trafic. A.P. Foto: C.T.

Reprezentanþii legii vã recomandã: folosite în alte perioade decît cele stabilite prin lege. Cei care încalcã prevederile legale sînt amendaþi, iar produsele se confiscã. Persoanele fizice nu au dreptul sã comercializeze pocnitori ºi petarde, ci doar firmele autorizate de ITM Argeº ºi avizate de BAEST. Dacã anul trecut 29 de societãþi comerciale au primit undã verde pentru comercializarea de produse pirotehnice, pînã ieri, doar douã firme dintre acestea au solicitat reavizarea pentru asemenea activitate.

✍ Poliþia în acþiune ■ Mandat de arestare pentru tentativã de omor Poliþiºtii au continuat cercetãrile în legãturã cu tentativa de omor comisã pe 9 noiembrie la Poiana Lacului. Atunci Anghel Bucã, de 41 de ani, a fost lovit cu un par de Gheorghe Focilã, de 38 de ani, punîndu-i viaþa în pericol. Pe numele agresorului a fost emis mandat de arestare preventivã pentru 29 de zile.

3.000 de petarde confiscate la Curtea de Argeº Politiºtii din Curtea de Argeº au confiscat de Sfîntul Nicolae peste 3.000 de petarde de la un cetãþean care se pregãtea sã le vîndã în apropierea Pieþei Centrale. Marfa lui Simon ªerbãnicã valora aproximativ 9 milioane de lei, pe care însã acesta i-a investit degeaba, pentru cã marfa i-a fost confiscatã. Ba, mai mult, acesta s-a ales ºi cu o amendã de 4 milioane de lei, deoarece este interzisã comercializarea de petarde. Politiºtii cautã în permanenþã în aceastã perioadã astfel de vînzãtori clandestini care comit, aºa cum se spune la Curtea de Argeº, ilegalitatea momentului. R.C.

În cazul crimei din Rãzboieni,

Anchetatorii urmãresc altã suspectã Judiciariºtii argeºeni n-au avut odihnã ºi au continuat cercetãrile în cazul crimei din Rãzboieni. Indiciile arãtau cã autorul este o femeie, ºi, marþi seara, anchetatorii au audiat o piteºteancã din Rãzboieni despre care se ºtia cã este în anturajul lui Vlad Dumitrescu. Suspecta a negat tot timpul cã nu este autoarea omorului ºi cã, luni seara, cînd s-a auzit cearta în apartamentul victimei ºi cînd se presupune cã s-a comis omorul, ea era în cu totul altã parte. Poliþiºtii au extins cercetãrile ºi au urmãrit alte piste. Acum sînt în cãutarea altei femei care fãcea parte din grupul de amici ai victimei ºi despre care se crede cã a luat viaþa lui Vlad Dumitrescu. Anchetatorii încearcã sã dea de urma ei, aceasta fiind fugitã de acasã de cîteva zile. A.P.

Denunþãtorul doctorului Zoanã „ºi-a uitat“ mama în spital Mihai Oprescu, de 26 de ani, fiul bolnavei operate de dr. Ion Zoanã, de la Spitalul Judeþean, ºi cel care l-a denunþat pe medic cã i-ar fi cerut bani pentru operaþie, nu ºi-a vizitat mama din ziua internãrii. Oprescu le spusese autoritãþilor cã medicul i-ar fi cerut trei milioane pentru operaþie. Banii au fost gãsiþi asupra medicului, acesta explicîndu-le oamenilor legii cã nu a

pretins acei bani ºi cã prima reacþie a fost sã-i dea înapoi fiului bolnavei. „Cine, maicã? N-a trecut nimeni din familie pe la mine. Mã simt bine. Nici bãiatul ãl mare, care a venit cu mine atunci cînd m-am operat, nu a trecut pe-aici“, ne-a spus Maria Oprescu. În tot acest timp, doctorul Zoanã a mers zilnic la spital pentru a-ºi îngriji bolnavii. R.S.

A poftit la acrituri Maria Luminiþa Oprescu, de 22 de ani, din Mioveni, a devenit ieri mãmicã. Tînãra a nãscut un bãieþel de 3 kg, al cãrui nume va fi Ionuþ Gabriel. Mama a spus cã în timpul sarcinii a poftit la acrituri ºi dulciuri. R.S. Foto: I.T.

Unii bolnavi ºi bãtrîni au rãmas nevaccinaþi Specialiºtii Direcþiei de Sãnãtate Publicã din judeþul nostru au cerut ministerului la finalul lunii septembrie 33.800

■ Þigãri confiscate

Argeºul a primit insuficiente vaccinuri antigripale de doze de vaccin antigripal pentru vaccinarea categoriilor de persoane cu risc crescut de a contracta gripa: persoanele din zonele inundate, bolnavii cronici, copiii instituþionalizaþi, personalul medical ºi persoanele de peste 65 de ani. Campania de vaccinare antigripalã a început la jumãtatea lunii octombrie, cînd, de teama gripei aviare, Ministerul Sãnãtãþii a acordat DSP Argeº 14.000 de doze de

vaccin pentru populaþia din zonele inundate. Au mai venit, în tranºe, 5.000 de doze de vaccin în noiembrie, iar la începutul acestei luni încã 6.000 de doze. Directorul adjunct al DSP Argeº, dr. Mioara Bucur, ne-a

00 În loc de 34.0 , re sa e c e de doze n 0 0 .0 5 2 s-au adus

spus cã în total au fost primite 25.000 de doze ºi cã de la Ministerul Sãnãtãþii i s-a comunicat cã acestea sînt ultimele doze pentru judeþul nostru. Astfel, Argeºul a primit cu 9.000 de doze mai puþin vaccin decît cel necesar, în condiþiile în care avem mulþi bolnavi cronici ºi bãtrîni care au rãmas nevaccinaþi. Campania de vaccinare se va încheia la sfîrºitul acestui an. ■

Specialiºtii Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii au estimat cã în lunile ianuarie - martie în statele europene poate apãrea o epidemie de gripã.

Cu douã sãptãmîni înainte de a împlini 53 ani, piteºteanul Marin Danciu a murit subit, în plinã stradã, pe bdul I.C. Brãtianu. În jurul orei 7,30, bãrbatul se îndrepta spre centrul oraºului. În dreptul restaurantului Bonita, lui Marin Danciu i s-a fãcut rãu ºi a cãzut pe asfalt. Bãrbatul a fost vãzut de un agent al firmei Quartz, acesta solicitînd ajutor de la Salvare. Echipa medicalã a ajuns la locul indicat imediat, însã s-a constatat decesul piteºteanului ºi au fost anunþaþi poliþiºtii. În buzunarele victimei s-au gãsit cartea de identitate, cea de alegãtor ºi o cartelã telefonicã. În urma primelor cercetãri s-a stabilit cã Marin Danciu a suferit un infarct. A.P. Foto: C.T.

Poliþiºtii Secþiei 1 au organizat o acþiune în Piaþa Ceair, descoperindu-l pe Iulian Cãlin, de 44 de ani, din Piteºti, cãruia i-au fost confiscate 40 de pachete de þigãri netimbrate. Bãrbatul a fost amendat cu 20.000 RON.

■ Transporta lemne fãrã acte Poliþiºtii din Topoloveni l-au depistat pe Cãtãlin Ionuþ Marin, de 24 de ani, din Priboieni, care transporta 17 mc de material lemnos fãrã a avea acte. ªoferul a fost amendat, iar lemnele confiscate ºi predate Ocolului Silvic Topoloveni.

■ ªofer bãut Nicolae Stancu, de 33 de ani, din Curtea de Argeº, a fost prins la volanul unei Dacii, ºoferul avînd o concentraþie de 0,97 mg/l în aerul expirat. Lui Stancu i s-au luat probe de sînge pentru stabilirea alcoolemiei ºi i s-a întocmit dosar penal. A.P.

Prostituate sancþionate Elena Mircea, Lavinia Vidan ºi Georgeta Tãnãnãu au fost depistate de jandarmi în zonele Craiovei, Depozitelor ºi Podul Viilor în timp ce încercau sã atragã bãrbaþi în vederea întreþinerii de relaþii sexuale contra cost. Cele trei au fost amendate cu cîte 500 RON pentru prostituþie. A.P.

Curierul zilei - pag. 3

✍ Fîl, fîl, a venit barza!

În ciuda faptului cã apar în þarã noi focare de gripã aviarã la pãsãri, o boalã care s-ar putea transmite ºi la oameni ºi ar putea deveni mult mai periculoasã dacã s-ar combina cu virusul gripei umane, Ministerul Sãnãtãþii a acordat Direcþiei de Sãnãtate Publicã Argeº mult mai puþine doze de vaccin antigripal decît cele I.I. solicitate.

Poliþiºtii cîmpulungeni au fost sesizaþi miercuri seara de subofiþerii postului de poliþie Dîmbovicioara cã în comunã un bãrbat de 35 ani a fãcut scandal. Era vorba despre Ioniþã Crãciun, care s-a manifestat violent în mai multe rînduri, pe fondul unor tulburãri psihice ºi al consumului de alcool. Miercuri seara, Crãciun ºi-a dat foc la haine ºi ºi-a ameninþat membrii familiei cu un cuþit. Poliþiºtii au reuºit sã-l calmeze pe bãrbatul recalcitrant ºi, în baza biletului de trimitere de la medicul de familie, a fost internat în Secþia Psihiatrie a Spitalului Judeþean, pentru tratament de specialitate. A.P.

Vineri, 9 decembrie 2005

● cumpãraþi obiecte artizanale pe bazã de amestecuri pirotehnice numai de la comercianþii autorizaþi ● respectaþi instrucþiunile de utilizare ● folosirea petardelor ºi a pocnitorilor este interzisã ● se folosesc doar artificii (jerbe scînteietoare, jeturi luminoase, facle, rachete), dar numai în zilele de 31 decembrie 2005 ºi 1 ianuarie 2006 ● informaþi copiii de pericolele la care se expun ● anunþaþi poliþia dacã amestecurile pirotehnice sînt

ªi-a ameninþat familia cu un cuþit


Neþoiu, dorit de Cîrþu la Piteºti Antrenorul Sorin Cîrþu a declarat cã ar fi interesat de venirea lui Gigi Neþoiu la FC Argeº: „Nu am ascuns niciodatã cã sînt prieten cu Neþoiu. El ne-a ajutat ºi cu jucãtori. Au fost situaþii cînd a suplimentat prima de joc a bãieþilor, pentru a-i motiva cît mai bine sã cîºtige. Ajutã echipa de mai mult timp ºi mi-aº dori ca el sã vinã la FC Argeº“.

e, r a c n î M turã, bãu ns da

Ilie Poenaru ºi Cornel Dobre, cei mai veseli fotbaliºti

Douã prime restante Viorel Ilinca a spus cã în acest moment conducerea clubului mai are datorii faþã de jucãtori ºi antrenori: „Mai avem de achitat douã prime, pentru jocurile cu Dinamo ºi Poli Iaºi, pe care încercãm sã le plãtim cît mai curînd. Contractele pe luna noiembrie au fost plãtite în decembrie. Bãieþii vor mai lua bani în ianuarie, pe contractele din decembrie“.

Luni se decide soarta clubului Pe 12 decembrie, conducerea clubului FC Argeº va convoca Adunarea Generalã a Acþionarilor pentru majorarea de capital. ªefii grupãrii argeºene sperã ca la aceastã ºedinþã problemele financiare cu care s-a confruntat clubul sã ia sfîrºit. Oficialii alb-violeþi au admis cã de rezultatele acestei ºedinþe depinde soarta clubului din Trivale.

„Doar sufletul ºi familia nu se vînd“ FC Argeº ar putea sã se despartã în aceastã iarnã de cîþiva jucãtori de valoare, dacã pe adresa clubului soseºte vreo ofertã de nerefuzat. Cîrþu spune cã ar fi de acord cu acest lucru, considerînd cã nimeni nu este de neînlocuit: „Nu am cum sã mã opun, dacã primim oferte tentante. Doar sufletul ºi familia nu sînt de vînzare în aceastã lume“.

Mititelu, neinteresat de FC Argeº

Înainte de chef, antrenorul Sorin Cîrþu ºi directorul general Viorel Ilinca au organizat o conferinþã de presã în care au fãcut bilanþul primei pãrþi a sezonului. Cei doi oficiali piteºteni s-au declarat mulþumiþi de poziþia pe care echipa fanion a judeþului o ocupã în clasament. Sorinaccio a spus cã formaþia pe care o pregãteºte se putea clasa mult mai sus cu puþinã atenþie: „A fost o stagiune care pe mine m-a mulþumit, dacã ar fi sã punem în balanþã situaþia prin care a trecut clubul în aceastã perioadã. Am adunat 25 de puncte ºi sîntem pe locul 6. Sper sã rãmînem pe acest loc ºi dupã meciul Rapid - Jiul. Cu puþinã atenþie, puteam termina pe trei ºi cred cã meritam. În meciul direct cu Naþional, care a ocupat aceastã poziþie, noi am fost net superiori. La partida cu Pandurii s-a rupt ceva. Nu trebuia sã o pierdem ºi aveam altã stare de spirit. A mai fost ºi forma fluctuantã a portarilor, care ne-a privat de puncte importante. Dacã am fi cîºtigat mãcar cinci din cele zece puncte pierdute acasã, eram departe. La începutul campionatului îmi propusesem 19 puncte. Consider cã este un bilanþ pozitiv, care ne dã mari speranþe. Îmi doresc ºi eu ca returul sã fie mãcar la fel.

Echipa este capabilã sã batã pe oricine, dar, în acelaºi timp, putem lua bãtaie de la cine nu te aºtepþi. Au fost ºi momente frumoase, dar ºi momente în care am fost dezamãgit. Înfrîngerile eu le diger greu, indiferent cã au fost cu Steaua, Pandurii, Farul sau Bacãu“.

Meniul serii ● Aperitiv ● Escalop de cãprioarã ● Fripturã de porc ºi de pui ● Mici ● Cola ● Nectar ● ªpriþ

● Sorin Cîrþu ºi Irimescu au fost printre primii care au plecat ● Balerinii au interpretat ºi cîteva dansuri þigãneºti, asistenþa glumind ºi spunînd cã sînt trimiºii regelui Torticã ● Mulþi fotbaliºti au plecat ºi ei devreme, printre ultimii rãmaºi numãrîndu-se Chiþa ºi Crivac

„ Echipa este capabilã sã batã pe oricine, dar, în acelaºi timp, putem lua bãtaie de la cine nu te „ Sorin Cîrþu aºtepþi.

Nu ne aºteptam la aceste realizãri Viorel Ilinca a recunoscut cã nu se aºtepta la o clasare atît de bunã a echipei: „Am avut niºte realizãri peste ce ne-am propus. Bucuria este cã aceste rezultate le-am obþinut într-o perioadã în care am trecut printr-o crizã financiarã. Doresc sã le mulþumesc antrenorilor, jucãtorilor ºi oamenilor care ne-au sprijinit. Sper ca aceastã crizã sã ia sfîrºit cît mai curînd, o datã cu întoarcerea unor firme care au revenit lîngã noi, ale cãror nume se regãsesc pe tricouri. Rezultatele bune obþinute de echipã au adus acþionarii lîngã noi“. M.D. ,S.M.

Culise

Cîrþu a stat de vorbã cu copiii fotbaliºtilor, amintindu-ºi, se pare, de fetele sale

SENZO SERV - ÎNCHIRIERI AUTO; RENT-A-CAR

Tel. 0248/210888; 0726/767666; www.senzo-serv.ro Piteºti, bdul I.C. Brãtianu - lîngã Pasaj Magnolia

Curierul zilei - pag. 5

În ultima perioadã au apãrut zvonuri conform cãrora de FC Argeº s-ar fi interesat ºi patronul Universitãþii Craiova, Adrian Mititelu. Viorel Ilinca a declarat cã proprietarul ªtiinþei nu este interesat sã preia clubul alb violet: „Singurele oferte venite au fost cele ale lui Gigi Becali ºi Neþoiu. În rest, nimeni nu a fost interesat de echipã“. M.D.

Meritam sã fim pe locul trei

Vineri, 9 decembrie 2005

Conducerea clubului FC Argeº a þinut sã le mulþumeascã jucãtorilor ºi antrenorilor pentru clasarea pe locul ºase la finalul acestui tur de campionat printr-o petrecere. Cheful dat în cinstea albvioleþilor a avut loc la restaurantul Cornul Vînãtorului. La eveniment au participat fotbaliºtii care au venit însoþiþi de prietene sau soþii, majoritatea acþionarilor grupãrii din Trivale, dar ºi oficialitãþile judeþului. Petrecerea a început în jurul orei 19,00, fotbaliºtii umplînd mesele din jurul ringului. Fiind cheful lor, majoritatea jucãtorilor au venit cu consoartele ºi cu copiii. De altfel, cei mici au fost sufletul petrecerii, dansînd ºi jucîndu-se pe scenã, spre amuzamentul pãrinþilor. S-au þinut ºi cîteva speech-uri, autoritãþile, investitorii antrenorii ºi ziariºtii rostind cîteva cuvinte dupã un sezon excelent al echipei. Atmosfera a fost întreþinutã de trupa artisticã a Teatrului Al. Davila.

Sport

Petrecerea fotbaliºtilor

LUNA CADOURILOR

Miercuri noaptea, alb-violeþii au sãrbãtorit încheierea turului pe locul ºase


a s tia n S t oi ca b e

vid Sî r b o i u a D

A

S

Cel mai frumos copil este: ................................

Numele meu este: ................................

(numele dvs.)

Nr.

30

Primeºte 136 de taloane, dar rãmîne pe locul 4

An d r e i P ã i u s º iu

Talon de concurs (numele favoritului)

Primeºte 231 de taloane ºi urcã pe locul 12

Clasament

Iu l

ar i a S t o i c a m na

Primeºte 231 de taloane ºi urcã pe locul 11

Cel mai frumos copil din Argeº

Primeºte doar 6 taloane ºi se situeazã pe locul 17

Denis Rizea...........................2.549 Sonya Maria Dang................2.500 David Leancã........................2.340 David Sîrboiu........................1.823 Iulian Caciuc.........................1.430 Andra Cumpenaºu............... 1.175 Alisia Ioana Drotianu.............864 Alexia Costache..................... 806 Rareº Augustin Miu............... 656 Dragoº Dumitru.......................550 Anamaria Stoica..................... 451 Sebastian Stoica.................... 451 Alberto Diaconu.......................411 Robert Vãtafu...........................330 Maria Beatrice Toma...............292 Maria Iulia Tinca......................290 Iulius Andrei Pãiuº..................282 Adriana Mihaela Paul..............260 Adrian Safta.............................237

Concurs - Fapt divers - Publicitate

Cine vor fi Miss ºi Mister GLOBULEÞ?

ediþia a VIII-a Bianca Sãndulescu.................222 Cãtãlin Deaconu......................203 Simona Iordache..................... 198 Bogdan Udup...........................195 Denisa Cãlinescu.................... 191 Alexandra Morlova..................191 Niky Vetas Dumitrescu...........180 Antonio Vlãsceanu..................180 Anca Maria Stan......................178 Beatrice Iordache....................169 Simona Tudose.......................169 ªtefania Tudor.........................160 Andreea Dumitraºcu...............155 Andrei Voinea..........................153 Darius Popa Schuur............... 143 Ionuþ Marian Preda..................140 Alessia Maria Paraschiv.........133 Andrada Ghiþã..........................127 Alessia Calþea..........................120 Ana Maria Marinache..............114 Sebastian Barbu......................100

Doar ASTÃZI, pînã la ora teþi 18.00, mai pu e! aduce taloan

decembrie, în cinematografe ■ Orlando Bloom, într-un film romantic Cinematograful Modern vã prezintã comedia romanticã Elizabethtown, o producþie SUA 2005, cu o duratã de 123 minute. Actorii care dau viaþã personajelor sînt Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Alec Baldwin. Este povestea unui designer de pantofi din Oregon, care reuºeºte sã-ºi cunoascã tatãl ºi obiceiurile familiei abia dupã moartea pãrintelui. El are alãturi o femeie mereu optimistã, care îl învaþã cum sã-ºi ducã viaþa cu adevãrat. Acþiunea este bazatã pe viaþa realã, o fabulã despre viaþã ºi moarte. Biletul de intrare costã 65.000 lei, la orele 11.30, 13.30, ºi 80.000 lei, la orele 15.30, 17.30 ºi 20.00.

■ Un horror SF La Cinematograful Bucureºti, puteþi vedea filmul Doom, un horror SF cu multã acþiune, care îi are în rolurile principale pe The Rock, Karl Urban ºi Rosamund Pike. Filmul dureazã 100 de minute. Acþiunea se petrece pe o staþie spaþialã de cercetãri, trimisã pe Marte. Cercetãrile s-au oprit, comu-

Vineri, 9 decembrie 2005

✍ Filmele sãptãmînii 9-15

nicaþiile s-au întrerupt, iar mesajele care vin de pe staþie sînt îngrijorãtoare. S-a instituit carantinã de gradul 5, iar accesul este permis numai puºcaºilor marini, înarmaþi pînã în dinþi. Filmul are o acþiune terifiantã, care transportã publicul într-un viitor întunecat ºi înfricoºãtor. Biletul de intrare costã 32.700 lei, la ora 14.30, ºi 54.500 lei, la orele 17.00 ºi 19.30. A.R.

✍ Capra vecinului Diva emisiunii „Surprize, surprize“, Andreea Marin, se gîndeºte serios sã-ºi schimbe ºi locul de muncã, dacã tot a schimbat ºi amantul. Gurile rele bîrfesc cã Miss Surprize ar duce tratative în secret cu patronii Antenei 1, ca sã treacã din barca Televiziunii Române în barca acestora. Tot din zvonuri aflãm cã tranzacþia s-ar putea încheia cu succes, dacã se va cãdea la pace în privinþa onorariului vedetei. Naufragiul va fi al emisiunii pe care Andreea a fãcut-o celebrã, întrucît boºii de la Antena 1 n-au nici cea mai micã intenþie s-o preia pe divã cu Surprize cu tot.

Buclucaºii de scientifiºti au mai trîntit de curînd una bunã. Ei susþin cã, dupã lungi cercetãri sofisticate, au ajuns la neplãcuta concluzie cã bãrbaþii cu ouã mici au un IQ mai ridicat decît cei cu biluþele mai impresionante. Vestea e neplãcutã ºi pentru unii ºi pentru alþii, întrucît cei deºtepþi viseazã în secret s-ajungã macho, în timp ce ãºtilalþi, dotaþi cu confort I la parter, dar cu mansardã mai sãrãcãcioasã, vor sã treacã drept bãieþi isteþi. Numai pe femei nu le-a întrebat nimeni ce pãrere au, cã sã vezi atunci rãspuns! Kiron

Curierul zilei - pag. 7

■ Inteligenþã în funcþie de ouã

ARG

■ Miss Surprize îºi face valiza


Agenda zilei - Publicitate

Horoscop

Minerva

Berbecii trebuie sã-ºi tempereze nervii Caracteristica zilei

✍ Calendar Soarele rãsare la 7.40 ºi apune la 16.36. S-a întîmplat pe 9 decembrie

1865 - Are loc protestul deputaþilor români din Dieta Transilvaniei contra „uniunii“ Transilvaniei cu Ungaria.

Este un moment bun pentru a demara o afacere sau pentru a începe ceva nou. Astãzi,

domeniile favorizate sînt: construcþiile, comerþul cu cãrþi sau papetãrie ºi cu alimente.

Dragostea vã lãsa rece, poate ºi pentru cã sînteþi cam dezamãgit de felul cum evolueazã relaþia în ultima perioadã. Partenerul este mult mai distant ºi indiferent, ceea ce poate scãdea interesul de a

construi o relaþie adevãratã, ºi din aceastã cauzã nu aveþi chef de sentimentalisme. Aþi fi aºteptat mai Anci Ionescu - director mult de la cel drag iar Rel. Contractuale CJAS acesta a cam uitat. 23 noiembrie

S-au nãscut pe 9 decembrie

Vineri, 9 decembrie 2005

1608 - Poetul englez John Milton. 1941 - Scriitorul român Mircea Vaida. Maxima zilei „În mod sigur bunãtatea nu-i face pe oameni mai fericiþi decît îi face fericirea mai buni“. (Savage Landor)

Vasile Costescu primar Mioveni - 16 ianuarie

O r t o d o x : (cruce neagrã) Zãmislirea Sfintei Fecioare; Sfînta Prororociþã Ana

Sînteþi norocosul zilei în iubire, aþi putea trãi un eveniment cu totul special în compania celui drag. O întîlnire deosebitã cu cineva care vã place, o invitaþie la revelion sau alt moment cu adevãrat fericit oferit de partener ca semn de preþuire. Simþiþi cã reprezentaþi ceva aparte în viaþa celuilalt, de aceea vã oferiþi dragostea cu toatã inima.

Discuþiile cu colegii nu reuºesc sã se menþinã pe un nivel amiabil, aºa cum au pornit, ci se încing foarte repede disputele. Puncte de vedere diferite, refuzuri ºi mici certuri banale pot tensiona relaþia cu cei cu care intraþi

Dr Daniel Ionescu 13 martie

Starea dvs. de agresivitate este uºor potolitã de intervenþia unui prieten care reuºeºte sã vã þinã bine în frîu cu o singurã vorbã. Nu trebuie sã fiþi atît

www.husky.ro

✍ Librãria Diverta ● Un an în para dis, Liliana Corobca, Editura Cartea Româneascã, 16,90 lei. ● O casã la capãtul lumii, Michael Cunningham, Ed. Polirom, 24,90 lei. ● Calendarul imbe cililor, Ermanno Cavazzoni, Ed. Humanitas, 22,90 lei. ● Sfîrºitul marii rãtã ciri, Pavel Coruþ, Ed. Coruþ Pavel, 5,89 lei. I.Z.

Cornelia Sorescu preºedinte Curtea de Apel - 8 mai

Ion Mihãilescu membru PSD Ag - 1 februarie

de nervos cu prietenii sau familia, pentru cã atitudinea dvs. i-ar putea deranja ºi vã vor rãspunde cu aceeaºi monedã.

Simona Bucura consilier judeþean 2 aprilie

Gelozia, invidia, posesivitatea vã cam întunecã minþile ºi nu reuºiþi deloc sã vã deschideþi în faþa celor apropiaþi. Parcã aþi sta ca pe ace, probabil în faþa unui eveniment de care vã este teamã. Se vede pe chipul dvs. cã se întîmplã ceva în interior, cã se dã o luptã între atitudini diferite sau cã doriþi sã vã þineþi frica sub control.

Nu sînteþi genul de om care poate aºtepta la nesfîrºit o minune, ci vã pierdeþi rãbdarea atunci cînd vedeþi cã lucrurile treneazã prea mult. Sînteþi gata sã abandonaþi acel drum care dureazã mai mult decît aþi

Paula Breazu manager Belle Conf&Breeze 29 iunie

azi în contact, dar vã place senzaþia, pentru ca vã pune mintea mai mult la contribuþie, spre a gãsi replici isteþe, rãspunsuri incisive ºi ironii acide.

Aveþi nevoie de un motiv de distracþie, pentru cã v-au copleºit niºte griji care nu vã fac nici un bine. Dacã apare un prieten care încearcã sã vã readucã zîmbetul pe chip cu glume ºi jocuri inofensive, acceptaþi provocarea, pentru cã vã veþi simþi mult mai eliberat. Nu vã îngropaþi singur în probleme, ci cãutaþi ºi ocazii de divertisment.

✍ Haihui pe Net Încã de pe prima paginã sînteþi întîmpinaþi cu niºte cuvinte minunate: „Cîinii sînt unici ºi îþi oferã sentimente de care oamenii nu sînt capabili“. Siteul este împãrþit pe mai multe categorii: Sport/Dresaj, Regulamente, Statut/Legi, Dresaj/Sfaturi. De aici afli tot ce trebuie sã ºtii despre un husky, de la creºterea lui, pînã la modul în care trebuie sã-l întreþii ºi sã-l distrezi. Siteul conþine chiar ºi un horoscop canin, care îþi dezvãluie caracterul cîinelui tãu ºi chiar compatibilitatea patrupedelor cu stãpînii lor, în funcþie de zodie. I.Z.

Curierul zilei - pag. 8

vã citeºte în astre

putea suporta, ºi interesul dvs. scade, deci nu mai vreþi sã continuaþi. Dacã totul s-ar rezolva peste noapte, aþi fi mai Floriniþa Ciorãscu magistrat fericit. 3 iunie

Atmosfera din familie este plãcutã, datoritã unor evenimente sau perspective fericite pentru toþi. Posibil sã faceþi niºte cumpãrãturi, investiþii, achiziþii masive de care toþi ai casei vor beneficia – mobilã sau locuinþã nouã, un obiect electrocasnic etc. – ºi noutatea care vã intrã în cãmin îi strînge pe toþi aproape.

Intraþi într-un mediu în care nu vã simþiti bine, deºi lumea încearcã sã vã ia în seamã ºi sã se poarte frumos. Pot fi persoane strãine care nu vã inspirã prea multã încredere sau deocamdatã nu reuºiþi sã vã

adaptaþi acestui anturaj, stînd deoparte. Comunicarea cu cei care vã þin companie este defectuoasã, pentru cã sînteþi cam Sevastian Tudor director Teatru Al. distant. Davila - 20 august

Ar trebui sã plecaþi la drum, chiar dacã sînt ºi alte planuri în program, dar de data aceasta sînteþi motivat ºi interesat de cãlãtorie, acceptînd-o cu entuziasm. Poate vã însoþeºte cineva, iar discuþia cu acea persoanã vã conferã mai mult chef de acþiune, avînd un efect stimulativ asupra dvs. Cînd cineva vã Carmen Sãndulescu inspector învãþãmînt încurajeazã în acest fel nu veþi greºi. preºcolari - 16 septembrie Vã apropiaþi de finalul unui plan la care aþi muncit multã vreme, iar rezultatele au apãrut mai lent. Acum e momentul recapitulãrii finale, pentru a descoperi ce a rãmas

neterminat, gata sã extrageþi o concluzie finalã. Punctul în care aþi ajuns va fi analizat de niºte per- Dr ªtefania Bucur secþie Oncologie, Sp. soane autoritare. ºefJudeþean - 10 octombrie

Daþi iama în bani ºi nu vã uitaþi cã nivelul contului scade simþitor din cauza capriciilor pe care vi le satisfaceþi. Posibil cã aceastã perioadã a anului sã vã facã ceva mai cheltuitor, aruncînd cu bani în stînga ºi-n Dr Constantina Zoanã, dreapta. Unii o pot numi generozitate, dar alþii, mai maturi, o ºef secþie ORL, Spitalul numesc inconºtienþã, pentru cã nu vã daþi seama cã veþi Pediatrie - 18 noiembrie avea nevoie de bani ºi dupã ce trece spiritul sãrbãtorilor.

● Servicii utile ● Servicii utile ● Servicii utile ● Deranjamente posturi telefonice

921 ●Deranjamente posturi telex 925 ● Deranjamente distribuþie energie electricã 929 ● Reclamaþii gaze 928 ● Centrala termoficare 214793 ● Apã-Canal 625050 ● Poliþie 955 ● Jandarmerie 956 ● Pompieri 981 ● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean 287150; 287250 ● Spitalul de

Pediatrie 220800 ● Spitalul Militar 218090 ●Serviciul telefonic internaþional 971 ● Serviciul telefonic interurban 991 ● Informaþii rutiere 9391 ● Oficiul pentru Protecþia Consumatorului 222960 ● Garda de Mediu 212860 ● Informaþii meteo 633525 ● Ora exactã 958 ● Informaþii Primãrie 984 ● Protecþia Civilã 982 ● Dispecerat 214851.


2006 este primul an în care preþurile pentru asigurarea de rãspundere civilã auto obligatorie vor diferi destul de mult de la o companie la alta. Anul viitor, preþurile pot varia cu pînã la 30%, în funcþie de companie, iar unele Astfel, cine a încheiat o poliþã de asigurare RCA pe 12 luni, dupã 1 februarie 2005, a plãtit un preþ mai mare pentru luna ianuarie 2006, comparativ cu celelalte 11 luni ale anului. Cum majoritatea preþurilor expirã, însã, la

vor fi chiar mai mari cu 33% faþã de 2005, deoarece mai multe companii au ales sã vîndã cu cel mai mic tarif posibil în 2005 (10% faþã de preþul de referinþã stabilit) ºi cu cel mai mare, în 2006 (plus 20%). B.L.

31 decembrie, clienþii vor descoperi majorarea abia la începutul lui 2006. În continuare, pentru cei care vor încheia o poliþã de asigurare cu valabilitate pe 12 luni, dupã 1 februarie 2006, prima aferentã lunii ianuarie 2007

va fi mult mai mare decît pentru celelalte 11 luni. Motivul acestei majorãri este faptul cã asigurarea încheiatã dupã 1 ianuarie 2007 va include ºi asigurarea Cartea Verde (de rãspundere civilã pentru cãlãtorii în strãinãtate).

Agras Allianz Asiban Asirom Asitrans Astra BCR Asig. BT Asig. Carpatica Asig. Generali Interamerican Omniasig Unita Ardaf

Persoane fizice 2005 - 2006 172,8 211,2 211,2 230,4 172,8 211,2 172,8 230,4 172,8 172,8 172,8 230,4 174,0 192,0 172,8 192,0 172,8 211,2 211,2 211,2 178,5 211,0 220,0 172,8 211,2 211,2

Persoane juridice 2005 - 2006 273,6 333,6 319,2 363,6 273,2 339,9 273,2 364,3 273,6 273,6 273,2 333,9 273,6 303,6 273,2 303,6 273,6 333,6 333,9 333,9 303,0 364,0 360,0 273,6 333,6 333,9

Fapt divers - Cultural - Publicitate

RCA-ul se scumpeºte cu 30% ! i r e f o º , e i þ n e t A

Companie

(sursa: Ziarul financiar)

Iatã ºi tarifele care vor fi practicate de asiguratori pentru un Logan, în 2006, faþã de 2005. Sumele sînt calculate în lei noi (RON).

✍ Radarul Curierului ■ Stîlpi îmbrãcaþi în crenguþe de brad Dacã tot au fost aduºi brazii pentru a fi împodobiþi, cei de la ADP au îmbrãcat ºi stîlpii din centrul oraºului în crenguþe de brad, cã doar sîntem în lunã de sãrbãtoare ºi iarna bate la uºã, nu-i aºa? Beleaua cea mare e cã nu prea mai vine iarna, iar zãpada lipseºte cu desãvîrºire. Pînã va veni ºi zãpada, e bine mãcar cã s-au aranjat toate cele pentru aºteptarea ei ºi pentru înfrumuseþarea centrului oraºului.

■ Atenþie sã nu-i luaþi vopseaua!

Corala D.G. Kiriac cîntã astãzi la Ploieºti Corala D.G. Kiriac a Casei de Culturã a Sindicatelor va susþine astãzi un concert de colinde la Ploieºti. Spectacolul va include cele mai frumoase piese dedicate apropiatelor sãrbãtori. Concertul va avea loc la Filarmonica de Stat din Ploieºti ºi face parte dintr-un schimb cultural între cele douã oraºe. A.R.

Au fost desemnaþi cei mai buni studenþi ºahiºti din Argeº La concursul de ºah organizat la Casa de Culturã a Studenþilor din iniþiativa Agenþiei pentru Sprijinirea Studenþilor, în cadrul Festivalului Toamna Bobocilor, au participat 9 concurenþi. Dupã terminarea partidelor, în care s-a jucat dupã

Vineri, 9 decembrie 2005

Încercînd din rãsputeri sã înfrumuseþeze centrul oraºului, cei de la ADP au pus în miºcare toate maºinuþele din dotare. Spre exemplu, maºinuþa din imagine este cea care asigurã aprovizionarea angajaþilor cu ghirlandele de brad pe care le pun pe stîlpi. Numai cã, pentru acest lucru, maºinuþa trebuie sã meargã printre cetãþeni ºi totul se petrece foarte lent, ca nu cumva vreun piteºtean mai „vesel“ sã se împiedice ºi sã-i zgîrie vopseaua. TzUrLy Blitz

regula fiecare cu fiecare, s-au dovedit a fi cu adevãrat talentaþi în acest sport al minþii urmãtorii: Cerbeanu Cosmin - 8 puncte, Florea Adrian - 7 puncte ºi Tuþã Aura 5+1/2 puncte. Cîºtigãtorii vor fi rãsplãtiþi cu o excursie de trei zile, în tabãra de la Nucºoara, premiu oferit de Clubul Sportiv de Turism Montan „Zimbrul Carpatin“. D.Þ.

O piteºteancã realizeazã „Femeile de succes 2005“ Pe 18 decembrie, la Palatul Parlamentului va avea loc spectacolul intitulat „Femeile de succes ale anului 2005“, eveniment realizat de piteºteanca Mihaela ªerban, manager Cosmopolitan Models Bucureºti. În cadrul

manifestãrii, vor fi premiate cele mai de succes femei din diferite domenii de activitate, cum ar fi: cea mai activã prezenþã femininã în politicã, cea mai mediatizatã, ambasadoarea sportului românesc, cea mai apreciatã prezentatoare

✍ Noutãþi culturale ■ Revista viseazã, cîntã ºi danseazã, la teatru

Mîine la ora 14, la Cãminul Cultural din Corbi, va debuta cea de-a XXV-a ediþie a Festivalului Obiceiurilor Tradiþionale de Crãciun ºi Anul Nou Florile Dalbe. La manifestare vor participa grupurile de colindãtori ºi urãtori aparþinînd cãminelor culturale ºi ºcolilor din localitãþile Leiceºti, Stroeºti, Arefu, Curtea de Argeº, Vlãdeºti ºi Corbi. De asemenea, duminicã la ora 14.00, la Cãminul

■ Jucãtorii vin la teatru Duminicã la ora 18, în Sala Mare a Teatrului Al. Davila, din Piteºti, sînteþi aºteptaþi la spectacolul Jucãtorii, de N.V. Gogol. Actorii piteºteni vã vor prezenta drama omului dominat de puterea banilor.

■ Veteranii încep maratonul colindelor De astãzi ºi pînã în Ajunul Crãciunului, Corul Veteranilor Mihai Viteazu va susþine, la principalele instituþii publice din Piteºti, o serie de concerte cuprinzînd colinde vechi, în cadrul unui maraton ajuns la cea de-a cincea ediþie. Manifestarea este iniþiatã de preºedintele corului, lt col. (r) Traian Popescu. I.I.

Curierul zilei - pag. 9

■ Începe Festivalul Florile Dalbe

Cultural din Boteni, se va desfãºura etapa zonalã a Festivalului Obiceiurile Tradiþionale de Crãciun ºi Anul Nou Florile Dalbe. Vor participa grupuri de colindãtori din Hîrtieºti, Bîrzeºti, Vultureºti, Mãþãu, Rucãr ºi Boteni.

ARG

Sala Mare a Teatrului Al. Davila, din Piteºti, va gãzdui, mîine la ora 18, spectacolul de revistã Revista viseazã, cîntã ºi danseazã, de Constantin Zãrnescu. Vã vor amuza cupletele umoristice prezentate ºi veþi fi încîntaþi de melodiile interpretate de soliºtii estradei piteºtene.

de emisiuni TV, cea mai bunã actriþã, creatoare de modã, femeie de afaceri, solistã de muzicã popularã ºi muzicã pop etc. Evenimentul se va bucura, ca în fiecare an, de o prezenþã deosebitã ºi de multe vedete din þarã. A.R.


CCI Argeº emite certificate pentru trecerea frontierei Camera de Comerþ ºi Industrie Argeº întocmeºte certificate pentru trecerea frontierei. Acestea sînt necesare conducerii firmelor care vor sã iasã în afara þãrii, în interes de serviciu. Ca sã intre în posesia acestor certificate, persoanele juridice interesate trebuie sã fie membre ale CCI Argeº ºi sã aibã cotizaþia plãtitã la zi. Nu se percep alte taxe, iar documentul se ridicã de la Direcþia Tîrguri – Expoziþii Marketing. A.R.

Cu cîteva zile înainte de atentatul de la 11 septembrie la WTC, bãiatul lui Bin Laden vine plîngînd acasã. - Ce-ai pãþit?, întreabã Bin Laden. - Am luat un 4 la geografie! - De ce?

A cîºtigat Festivalul Muzical Curierul zilei

Festivalul Muzical Curierul zilei a bãtut Festivalul de la Mamaia, acesta fiind rezultatul celei de-a V-a ediþii. Un succes incotenstabil - ºi nu o spunem noi, ci oamenii de muzicã, publicul spectator ºi, nu în ultimul rînd, participanþii. Tamara Costriþchi, de 13 ani, din Chiºinãu, este deþinãtoarea trofeului festivalului. Micuþa artistã a impresionat juriul interpretînd, la secþiunea Muzicã Popularã - Prichindei, piesele Piatrã, piatrã, a Ioanei Radu, Cîntec din

● Trupa HI-Q a cîntat pentru prima datã în noua formulã, la Piteºti. Nicoleta, Florin ºi Mihai se laudã cã nu

Concurs de cîini ciobãneºti

Maestrul George Udilã a cîntat la restaurantul Haiducul ºi, în interviul acordat, s-a lãudat cã i-a interpretat ºi lui Bill Clinton. Atunci, el a dezvãluit: „Cred cã nu mi-a scãpat nici un vip. Am cîntat pentru preºedinþi de stat, pentru Ion Iliescu ºi pentru Clinton, care m-a invitat sã cînt la Casa Albã“.

A cîntat pentru Bill Clinton

calificatã, deoarece Tamara tocmai plecase sã o urmãreascã pe sora ei, care evolua la o altã secþiune.

Balul Curierului

Politicieni, oameni de afaceri ºi directori au fost prezenþi, la restaurantul Cina, pentru a sãrbãtori, alãturi de cel mai îndrãgit cotidian din Argeº, aniversarea a 11 ani de existenþã. Invitaþii au petrecut cîteva ore de vis alãturi de interpreta Gina Pavel ºi trupa Geltic, de Loredana Calotescu, Mirela Cionticã, Mihai Radu ºi Mihaela Mînzatu. Au fost momente de umor, de bunã dispoziþie, dar ºi multe, multe emoþii, mai ales pentru cele 13 fete care au concurat la titlul de Regina Piteºtiului. Pînã la urmã, Elena Daniela Turcescu a fost aleasã reginã, pe locurile doi ºi trei clasîndu-se Alexandra Bãlãu, respectiv, Irina Negescu ºi Ruxandra Sandu.

beau niciodatã cafea, oricît de obosiþi ar fi.

● Giulia a cîntat pentru prima datã la Piteºti ºi spune cã, la proba sportivã de la bac, a leºinat.

● Solistul trupei Voltaj susþine cã nu face compromisuri cînd e vorba de dat autografe fanilor: „Dãm autografe pe mîini, pe frunte, pe sîni ºi pe picioare, pe cizme, pe carnete de note, pe fund... Un tip a primit un autograf pe cap“.

O sutã zece cîini ciobãneºti româneºti aparþinînd raselor carpatin ºi mioritic au concurat pentru titlul de Cel mai frumos cîine. Participanþii au provenit din mai multe judeþe ale þãrii, dar ºi din Iugoslavia ºi Republica Moldova. La rasa mioritic, cel mai frumos exemplar a fost ales Mura, un animal de 9 luni, iar cel mai frumos ciobãnesc carpatin a fost declarat Ursu, de 9 luni.

✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!!

Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs.

Cãtre Redacþia Curierului zilei

Certuri între vecini, de la o conductã

unul dintre ei nu vrea sã lase garda jos. „Þeava nu e în interes comun. Singur ºi-a schimbat-o, singur sã o repare“, spune Dumitru. „Problema e cã trebuie pus chit pe þeava de apã, dar nu se poate decît de la vecinul meu, pentru cã are vizibilitate mai bunã“, spune reclamantul. Cei doi vecini susþin cã, dacã pînã la urmã nu se va rezolva problema, vor ajunge ºi în instanþã. A.Z.

piaþã. Concurenþa este prea mare ºi uneori sîntem daþi deoparte chiar de aceia care ar trebui sã promoveze muzica ºi tradiþia popularã“, a declarat Mariana Lazãr. Tînãra ne-a încîntat privirile cu o cãmaºã primitã cadou de la o bãtrînã din sat. L.N. Foto: C.T.

Grigore Marinescu

P.C. pãrinte diacon, asistent medical la Ambulanþa Judeþeanã Argeº, Substaþia Topoloveni, în numele colectivului (asistenþi medicali ºi ambulanþieri), dorim sã mulþumim dlui director al Ambulanþei Judeþene - Argeº, dl Tudor Ionescu, fost viceprimar al municipiului Piteºti, pentru buna conducere a instituþiei, comportamentul sãu civilizat cu angajaþii, implicarea sa la forurile superioare pentru obþinerea drepturilor salariale ºi a bonurilor valorice, care s-au primit la timp.

Marinescu Grigore, un pensionar din Piteºti, se ceartã de ceva vreme cu vecinul sãu Augustin Dumitru, pentru o conductã de la baie. Domnul Marinescu ºi-a schimbat instalaþia de apã, iar acum, vecinul sãu se plînge cã este inundat într-o veselie. Problema are o singurã rezolvare, dar asta ar însemna ca ambii vecini sã ajungã la o înþelegere, însã nici

Doi fraþi cîntã amintirea lui Liviu Vasilicã

Mariana ºi Ionel Lazãr sînt fraþi ºi spun cã cea mai mare iubire a lor este muzica popularã ºi în mod deosebit cîntecele lui Liviu Vasilicã. Mariana are 26 de ani, iar Ionel 28 ani ºi cîntã de cînd se ºtiu. Au participat la concursuri ºi festivaluri de muzicã popularã. Cei doi fraþi au fãcut o pasiune din muzica popularã, ajungînd sã achiziþioneze sute de costume populare. Ei ºtiu de la bãtrînii satelor cum se fãceau odatã aceste costume. „Se pune inul în tîrnã ºi se þine la macerat pe gîrlã, timp de trei sãptãmîni. Iar de aici, pînã ajunge ie sau fotã, mai trece prin alte operaþiuni“, spunea Ionel Lazãr, care vrea sã scoatã un album cu muzicã popularã în memoria lui Liviu Vasilicã, album ce se va numi „Ieºi, Vasilicã, din groapã!“. Cei doi vor sã cînte prin localurile piteºtene, de Sãrbãtori. „Vrem sã ne afirmãm ºi sã cîntãm. Poate cã va aprecia cineva valoarea noastrã ºi ne va ajuta sã scoatem un album pe

■ C-tin Filipescu, Piteºti: „Vreau ca DSV-ul sã ia mãsuri urgente pentru eradicarea pestei porcine. Îmi este ºi teamã sã mai cumpãr, anul acesta, porc de Crãciun! Aºa se întîmplã în fiecare an“. I.I.

■ Ionuþ Vasile, Piteºti: „Nimeni nu ia nici o mãsurã împotriva vînzãrilor ilegale de petarde. În faþa mea, în piaþa Ceair, am vãzut cum un puºti a cumpãrat petarde de la un om mai ciocolatiu. Nu este normal aºa ceva!“.

■ Maria P., Piteºti: „Am auzit cã cei de la Primãrie vor organiza Orãºelul Copiilor tot în centrul oraºului. Nu sînt de acord cu acest lucru, fiindcã stau într-un bloc alãturat ºi nu voi mai avea liniºte“.

Unui preot de la o parohie din Piteºti i-ar fi stat de minune în hainele unui poliþist de la Circulaþie. Asta, pentru cã sfinþia sa chiar ºi la înmormîntãri dirijeazã cortegiul funerar pe ce parte a carosabilului sã meargã ºi, din cînd în cînd, face ºi semn ºoferilor, mai abitir decît un om al legii. Ar fi bine ca pãrinþelul în cauzã sã dirijeze ºi moartea, dacã ar putea, pe unde sã ocoleascã... Aºa, tare am fi bucuroºi! VIP

■ Preot cu aere de poliþist

✍ Se vorbeºte, se citeºte

Deºi pare ciudat, în Argeº existã adepþi ai lui Marko Bella. Nu se ºtie sigur care-i numãrul filo-UDMR-iºtilor, dar un adept se distinge sigur. Se bîrfeºte cã un cîntãreþ din Piteºti s-a alãturat maghiarilor, în urmã cu cîþiva ani, cînd a descoperit cã strãbunicii sãi au fost unguri. ªi, din respect pentru

■ Sînt UDMR-ist!

vine la Piteºti pe 23 decembrie. Ea va vizita Centrul de Plasament Sf. Andrei, din Prundu, ºi Centrul pentru copii cu probleme, de la Cîmpulung. Se pare cã cel mai fericit este prietenul ei din Piteºti, cu care baroneasa vorbeºte des la telefon.

neamul sãu, piteºteanul, de fiecare datã cînd merge în Ardeal sã vadã casa unde au locuit înaintaºii lui, trece ºi pe la sediul UDMR-ului.

■ Solistul Miticã Tavã a plîns

În urmã cu cîteva zile, cîntãreþul de muzicã popularã Miticã Tavã a venit special de la Curtea de Argeº sã cînte caritabil pentru bãtrîneii de la azil. În timpul recitalului sãu, interpretul a fost sensibilizat de vîrstnici ºi nu s-a putut stãpîni sã nu verse cîteva lacrimi, cîntînd o melodie pentru cei în scaun cu rotile.

■ Zvonul se confirmã

Baroneasa Emma Nicholson, cea care se ocupã cu drepturile copilului la nivel internaþional,

Cînd dialogul îl inventãm noi

Foamea nu cunoaºte sãrbãtori:

(primarul Pendiuc, la depunerea de coroane, de 1 Decembrie):

- Mi-e o foame de turbez ºi ãºtia de la covrigãrie mã terminã cu mirosul! Mã þin de inimã, sã rezist...

Vineri, 9 decembrie 2005

Ofensiva Naþionalã „Caravana venim sã te cucerim“ a fost ºi la Piteºti. În Piaþa Milea, au avut loc patru concerte cu unele dintre cele mai în vogã trupe româneºti: Giulia, Dana, HI-Q ºi Voltaj.

HI-Q, Voltaj ºi Dana, la Piteºti

popor ºi Vine lelea de la moarã. Micuþa a trecut printr-un moment greu la preselecþie, cînd era cît pe ce sã fie des-

Re trosp ectiv a m onden ã a an ului

Mã adresez argeºenilor care au fost afectaþi de inundaþii ºi le doresc sã aibã puterea sã treacã peste aceastã perioadã grea. Vreau sã ºtie cã sînt oameni care se gîndesc la ei. Le urez multã sãnãtate! Victoria Constantin, frizeriþã

Urarea unui argeºean pentru argeºeni

Decembrie - Luna Cadourilor Bancul zilei

- M-a întrebat profesorul care e cea mai înaltã clãdire din New York. - ªi tu ce-ai rãspuns? - Empire State Building. La care, dupã cîteva momente de gîndire, Bin Laden rãspunde: - Las' cã aranjeazã tata...

S-a cãsãtorit, aºteaptã un copil ºi a fost naº la Piteºti

A fost anul lui Mutu gioase, consulul de la Vatican a trebuit sã facã o înþelegere oficialã între Bisericile Ortodoxã ºi Catolicã. Aceast lucru a fost necesar, deoarece Adrian este ortodox, iar Consuelo - catolicã.

Adi ºi Consuelo - cununie religioasã la Vatican Cel mai iubit cuplu din lume a avut parte de o nuntã de vis, la fel ca ale starurilor hollywoodiene, plinã de VIP-uri, cu mîncãruri rafinate ºi cadouri de milioane de dolari. Pentru oficierea cununiei reliCosmin Contra, Cristi Chivu, Cosmin Olãroiu, Tudor Pendiuc. ● Adi a fost îmbrãcat într-un costum negru din satin, iar Consuelo, într-o rochie albã cu o trenã de aproape doi metri.

fãºurate în Piaþa Milea. Solista trupei, Cristina, este foarte dezinvoltã ºi sincerã, atît pe scenã, cît ºi în afara ei. „Da, cum sã nu, fac sex în maºinã! Este ceva extraordinar! Cine nu face aºa ceva nu ºtie ce pierde! Este cu adevãrat excitant“.

dona, care a declarat, în exclusivitate pentru Curierul zilei: „România este o þarã nemaipomenitã, cu fete de o frumuseþe excepþionalã. Româncele sînt celebre pentru sex - appel-ul lor, iar fotbaliºtii, pentru performanþe. Hagi este un exemplu, a p o i Adrian Mutu. Personal, îmi doresc foarte mult sã ajung în România, sã vãd castelul legendarului Dracula“.

Adi Mutu a fost mare naº la nunta celui mai bun prieten al sãu din copilãrie. La cununia acestuia, fotbalistul a fost însoþit de prezentatoarea PRO TV Monica Dascãlu. Cununia religioasã s-a þinut la biserica Sfîntul Gheorghe. Dupã cununie, Adi ºi Monica s-au urcat în maºinã ºi au plecat repede, încercînd sã se fereascã de ochii presei. Seara, la restaurant, cei doi au arãtat multe momente de tandreþe, îmbrãþiºîndu-se ºi sãrutîndu-se. Alãturi de soliºtii de manele ºi de muzicã uºoarã din Piteºti, atmosfera a fost întreþinutã ºi de Adrian Minune ºi Pepe.

Am fost la masã, cînd a nãºit

● La nuntã s-au servit preparate cu specific românesc, spaniol ºi italian. Printre delicatesele cu care s-au înfruptat invitaþii, s-au regãsit scoicile, peºtele, racii ºi somonul. În ceea ce priveºte bãutura, s-a optat pentru vinul demisec alb ºi roºu, ºampanie ºi whisky.

Maradona vrea la Dracula

● Cei doi ºi-au jurat credinþã fiecare în limba lui: ea în dominicanã ºi el în românã.

140 de ani de avocaturã

● Slujba s-a þinut la „Abatia de tre fontane“ - Mînãstirea celor trei fîntîni din Roma, de cãtre doi preoþi piteºteni. ● Naºii cuplului Adi - Consuelo au fost Nicu Ghearã ºi soþia sa. ● Printre invitaþi s-au numãrat Adi de Vito, Romicã Þociu, Zina Dumitrescu, Cãtãlin Botezatu, Dumitru Dragomir,

Fotograf premiat

Anul 2005 a fost bogat în evenimente mondene. Cel mai important moment a fost de departe nunta fotbalistului Adrian Mutu cu frumoasa dominicanã Consuelo. Se poate spune cã, în 2005, Mutu s-a aflat în centrul atenþiei, fiind ºi naº la nunta celui mai bun prieten din copilãrie. Alte evenimente de succes au fost Festivalul Muzical Curierul zilei, concertele organizate în Piaþa Milea ºi altele. C.V.

Cãsãtoriþi de Sf. Valentin

de artificii. Anul acesta, expoziþia a cuprins 164 de standuri. Au participat reprezentanþi din Olanda, Irak ºi Moldova. Printre cele mai cãutate flori, s-au aflat plantele carnivore.

Fotograful Cãtãlin Eremia a cîºtigat locul II la concursul de fotografii secþiunea Nud artistic, organizat de revista Playboy. În medie, pentru o ºedinþã de pozat, maestrul cîºtigã 150 de euro. osebit de muzicã, în Piaþa Milea. Au urcat pe scenã Analia, Radu Ile, Simplu, Cream ºi Iris. În pauzele dintre recitaluri, s-au desfãºurat prezentãri de modã, iar la final, s-a organizat un foc

De Ziua Sfîntului Valentin, Curierul zilei a oficiat 55 de cãsãtorii pentru o zi. Maestrul de ceremonii a fost directorul ziarului, Constantin Neguþ. Fiecare fatã a primit din partea redacþiei cîte o floare.

Simfonia Lalelelor Cu ocazia celei de-a XXVIII-a ediþii a Simfoniei Lalelelor, Primãria Piteºti a organizat un spectacol de-

Membrii Baroului Argeº au sãrbãtorit împlinirea a 140 de ani de la înfiinþarea instituþiei. Dupã o adunare generalã prezidatã de decanul Baroului, avocatul Nicolae Zãrnescu, întrunire ce a avut loc în Sala Mare a Teatrului Alexandru Davila, a urmat petrecerea. Balul Avocaþilor din Argeº a fost gãzduit de restaurantul Star. Ramona Mocanu a fost desemnatã Miss Avocatura, iar regina balului, proaspãta avocatã Luiza Stãnescu.

Trupa Impact a fãcut un show de zile mari în cadrul „Serbãrilor Timiºoreana“, des-

Cristina de la Impact a recomandat sexul în maºinã

În luna iunie, Alina Dudu a participat la concursul Miss Italia Nel Mondo ºi a reprezentat România. Alina a trecut de faza întîi, ajungînd între primele 20 de concurente. Printre cei prezenþi la Miss Italia Nel Mondo, a fost ºi fotbalistul Diego Armando Mara-

A bãut o bere în 8 secunde La Casa Studentului s-a organizat un concurs de bãut bere ºi de cel mai lung sãrut. Marius Barbu a fost desemnat cel mai rapid bãutor de bere, reuºind sã bea o cutie în 8 secunde. Ca premiu, a primit un bax de beri. Ovidiu ºi Raluca s-au sãrutat o jumãtate de orã, în schimb primind o sticlã de vin ºi produse cosmetice.

Social - Fapt divers - Publicitate

77 de firme expun la Pomul de Crãciun Pînã pe 24 decembrie, la pavilionul expoziþional Casa Cãrþii va avea loc o nouã ediþie a Tîrgului de bunuri de larg consum Pomul de Crãciun, organizat de Camera de Comerþ ºi Industrie Argeº. Cele 77 de firme care îºi expun produsele vor încerca sã satisfacã gusturile cele mai sofisticate în materie de ornamente pentru pom, pentru casã, jucãrii, dulciuri, îmbrãcãminte etc. De aici puteþi cumpãra cadoul ideal pentru cei dragi, indiferent de vîrstã. Expoziþia cu vînzare este deschisã zilnic, între orele 10.00 – 20.00. A.R.

15 decembrie, data limitã pentru plata impozitelor Potrivit modificãrilor ºi completãrilor aduse Codului Fiscal, contribuabilii ce realizeazã venituri din activitãþi independente ºi venituri din cedarea folosinþei bunurilor, cu excepþia veniturilor din arendare, mai au cîteva zile la dispoziþie pentru a achita plata celei de-a patra rate ºi ultima, din plãþile anticipate cu titlul de impozit. Astfel, contribuabilii care nu îºi vor plãti obligaþiile fiscale pînã la 15 decembrie vor suporta penalitãþi de întîrziere ºi dobînzi. Direcþia Generalã a Finanþelor Publice îi anunþã pe contribuabili cã, pentru declaraþiile de venit estimativ, depuse în luna decembrie 2005, nu se mai stabilesc plãþi anticipate, venitul net aferent perioadei pînã la sfîrºitul anului urmînd a fi supus impozitãrii, prin decizia de impunere emisã pe baza declaraþiei de venit. B.L.

ºi

CΪTIGAÞI CU Premii de 4.200 RON (42.000.000 ROL) Pe card BRD Maestro

2.100 RON s-au acordat la tragerea la sorþi care a avut loc în data de 2 decembrie 2005

Premiul I - 2 x 500 lei Premiul II - 2 x 400 lei Premiul III - 1 x 300 lei

Întrebare: Cît este comisionul pentru orice tranzacþie efectuatã cu cardul VIVERE, la comercianþii din întreaga lume? Rãspuns:________________________ Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerea la sorþi, care va avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis în 29 decembrie, pentru taloanele depuse pînã în 27 decembrie 2005. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþia din 30 decembrie ale ziarului.

Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele.

Social - Fapt divers Vineri, 9 decembrie 2005 Curierul zilei - pag. 10

Curierul zilei - pag. 11


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 250.000 - 450.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 250.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION.

NON-STOP

VÎND Dacia 1998, preþ 60 milioane, negociabil. Tel. 0745175933. (C.051220050005)

Str. Victoriei nr. 38

VÎND autobasculantã 16 tone, RK total, 220 milioane negociabil. 0721275501. (C.051220050016)

CASA DE AMANET KORA ■ bijuterii ■ electronice ■ electrocasnice ■ terenuri ■ spaþii comerciale ■ autoturisme Tel. 223455.

Tel. 220049, 0722 702 864.

■ VÎND mobilã dormitor ºi ladã frigorificã Arctic, preþ avantajos. Tel. 283295; 0721053600. ■ VÎND congelator Arctic 5 sertare; maºinã cusut „Sanda“; pompã stropit 15 litri, preþ negociabil. Tel. 218452; 0741261705. ■ VÎND calorifer electric, 1,5 milioane negociabil. Tel. 632091. ■ VÎND uºã stejar pentru intrare, 1,3 milioane negociabil. Tel. 0744514235. VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ■ VÎND mobilã sufragerie ºi dormitor, stare foarte bunã. ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGRE- Tel. 0348402086; 0723329916.

VÎNZÃRI DIVERSE

Anunþuri la redacþie

ALBE, NOI, AVANTAJOS.TEL. (C.311020050021)

GRECIA. PREÞ 0722919686.

VÎND curcani (femele+ masculi- 5 luni) pentru reproducþie- embrion Italia. 0741180047. (C.051220050016)

VÎNZÃRI ELECTRONICE Anunþuri la redacþie

VÎND lucernã ºi ovãz verde pãioase + ovãz boabe. Tel. 661422. (C.231120050013)

OCAZIE! Vînd calculator complet: 1700+ /40/256/CD-RW/video/ reþea/ modem/softXP/15“ Dig, 950 RON negociabil. Tel. 0722465122; 0248/644688. VÎND: porumb - 120.000 lei/sac; orz - 110.000 (C.051220050001) lei/sac; ovãz - 100.000 lei/sac; grîu -3.000 VÎND Pentium 450, 128, 6,4, CD ROM, sunet, lei/kg. Stolnici Argeº. Preþuri negociabile. monitor 17 „, boxe, 3.800.000 negociabil. Tel. 0744626704; 0744212252. (C.4770977) Tel. 0746792998. (C.011220050007)

0348407392. (C.051220050006) VÎND casã de marcat. 4 milioane. Tel. 0348407299. (C.051220050015)

HAINE blanã noi, vizon ºi vulpe argintie. Tel. 0722743631. (C.021220050015) VÎND pianinã, stare funcþionare. Preþ 20.000.000. Tel. 0744306499. (C.051220050009) VÎND ladã frigorificã 4 sertare. Tel. 0722671666. (C.281120050034) VÎND maºinã dejantat (vulcanizare). 0723430530. (C.051220050064)

Anunþuri la telefon ■ VÎND Pentium III echipat complet. 5 milioane. Tel. 0724781769. ■ VÎND telefon Nokia 6680. Tel. 0721975234. ■ VÎND Tv color Cromatic, 73 diagonala. Tel. 627837.

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI Anunþuri la redacþie

ALTE FACILITÃÞI

(C.051220050010)

INSTALAÞII

GPL AUTO import ITALIA BRC, Marini; Voltran - Tr omologate RAR, Euro 4, începînd cu

750 lei,

cu TVA ºi montaj incluse.

RATE doar cu buletinul, avans 0, direct în service auto. PROMOÞIE: instalaþie GPL DACIA CAMIONETÃ, carburator,

989

lei.

Acceptãm plata cu CARDURI VISA/ MASTERCARD/ EUROLINE/ AMEX. Complex Comercial JOHN.

Tel. 0743 575825, 0248 289160. VÎND Dacia SupeRNova Rapsodie, 2001, închidere, alarmã, casetofon, proiectoare, culoare gri metal, stare impecabilã. Preþ negociabil sau schimb cu camionetã 1307. Tel. 0743615433. (C.051220050011)

VÎND ARO 243, motor Cîmpulung, an 1993, stare perfectã. Tel. 633053; 0723359713. (C.071220050001)

Preþuri foarte bune. Comisioane - VÎND Solenza 2004, stare ireproºabilã. Tel. 0,3 - 0,5% zi, negociabile. 0721160216. (C.071220050011) Tel. 213649; 0727792967. VÎND SupeRNova Rapsodie 2002-11-a, stare Tel.

carte, service. Preþ 156,5 milioane. Variante. SOLENZA 2004, gri perlã, aer condiþionat, Tel. 0740139766. (C.041220050017) etc., 5.100 euro. 0724828658. VÎND Nova GT, albã, 1998, proprietar. (C.051220050013) 68.000.000. Tel. 210002; 0722489115. VÎND Dacia 1310, fabricaþie ‘98, metalizat, (C.041220050048) îmbunãtãþiri. Tel. 0742154955. (C.8630132) VÎND SupeRNova Confort 2001, verde, VÎND Dacia 1310, 1999, stare impecabilã, 117.000.000 negociabil. Tel. 0747310611. culoare carbon. Tel. 0721163408. (C.051220050062) (C.051220050026) VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL 79 VÎND Dacia 1310, 1998, diamant. Tel. milioane, negociabil. 0745187445. 0721263672. (C.051220050027) (C.051220050065) VÎND Dacia ‘90, stare foarte bunã, geamuri VÎND Tractor 445 DT, c.i., înmatriculat. ionizate, 27,5 milioane, negociabil. Tel. 0729032451. (C.051220050066) 0723955278. (C.8630133) VÎND Oltcit RM 1990, Mioveni, preþ 6 VÎND Berlinã, fabricaþie octombrie 1997, gri milioane. 0724068238. (C.051220050067) diamant, unic proprietar, 62 milioane, VÎND pick- up 4X4, 1999, negociabil. Tel. 0740878569. (C.8630139) tamponatã. Tel. VÎND Solenza 2003 Clima. Tel. 0746479663. 0745184740. (C.041220050021) (C.051220050069) VÎND Dacia, 1980, c.v. 5 trepte, preþ negociabil. Tel. 0745935875. VÎND camionetã structurã AL, parte (C.061220050020) mecanicã- motor refãcute, an 1997, 80 VÎND Break 1998, proprietar, 66 milioane milioane. Tel. 0743766979; 645698. negociabil. Tel. 0727341728. (C.051220050003) (C.061220050011) DACIA berlinã 2004, proprietar, impecabilã, BERLINÃ gri metal, 1997, bord CN, în garanþie, 8.000 km, negociabil. Tel. insonorizatã total, unic proprietar. Tel. 0744773231. (C.051220050085) 0742951035; 214649 dupã ora 18,00. VÎND Logan Preferance, fabricaþie 2005, (C.061220050012) roºu toreador, 6.600 euro, negociabil. Tel. VÎND tractor U650, plug, remorcã 2,5 tone, 0742029170. (C.8630174) disc 3,2. Tel. 672283; 0722534785. VÎND SupeRNova Confort, roºu imperial, (C.061220050008) 2002 aprilie, 38.000 km, preþ 135.000.000. 0744830095; 0726717663. LOGAN Laureate, 1,6 full, proprietar, 2005- Tel. 05, albastru Egee. Tel. 0745326949. (C.051220050078) (C.8630109) VÎND Dacia 1310, 1995, 5 trepte, 41 milioane. S.C. VINDE utilaje de transport: trailer Tel. 0721226041. (C.051220050098) sarcinã utilã 60 tone, camionetã 4X4 Diesel, 2003, autospecialã RABÃ transport buºteni cu macara, vagoane pentru dormit, excavator. Tel. 0745040587. (C.4771087)

VÎND Dacia papuck cu suprastructurã, 1996, tracþiune spate, stare funcþionare.Tel. 656056, Priboieni. (C.061220050015)

VÎND Solenza Rapsodie, servodirecþie, VÎND Solenza 2004, unic proprietar, gri airbag, închidere ºi casetofon original, fabr. 2004, galben sport, 4.800 euro, negociabil. perlã. Tel. 0740795788. (C.021220050014) Tel. 0742646856. (C.8630140) VÎND tractor U650, înscris în circulaþie. VÎND Dacia 1310, 1400 motor, 1993, unic 0742926792. (C.061220050022) proprietar. Tel. 666834. (C.061220050004) VÎND semãnãtoare porumb. 0744351302. SUPER Ofertã! Vînd Logan 2004, cu aer (C.061220050025) condiþionat, radio cu CD, 10.000 km la bord. VÎND SupeRNova, an 2002, 115 milioane Preþ negociabil. Tel. 0744420755; 285072 negociabil. Tel. 0723415215. dupã 22,00. (C.061220050005) (C.061220050027) VÎND Solenza 2003, 4.800 euro, variante DACIA 1990, dezechipatã pentru vopsit, 17 Cielo, fabricaþie ‘99-2005. Tel. 0745045242. milioane, Mioveni. Tel. 0744569748. (C.8630151) (C.051220050022) VÎND SupeRNova 2001, multiple VÎND SuperNova galbenã, an fabr. 2002 îmbunãtãþiri, avantajos. Tel. 0720125375. iunie, preþ negociabil. Tel. 0726370458. (C.061220050040) (C.051220050039) VÎND Dacia berlinã 1999, metalizatã, stare VÎND autobasculantã tip Irak, tahograf, excepþionalã, îmbunãtãþitã, preþ negociabil. anvelope bune, 20.000 ron. 0740139766. Tel. 0721058737. (C.061220050001) (C.021220050029) VÎND Solenza 2004, full VÎND remorcã Dacia, Satu Mare. Tel. options. Tel. 0727357001. 0745136877. (C.041220050070) (C.061220050002) VÎND Solenza Rapsodie 2004, unic proprietar, metalizat, 30.000 km, alarmã, CD. VÎND Dacia berlinã 1996, 56 Fãrã intermediari. 0742249609. milioane; Logan o km. Tel. (C.041220050012) 0742018197. (C.061220050025) VÎND ºi ADUC la comandã

UTILAJE AGRICOLE + PIESE DIN IMPORT: combine, tractoare, culegãtoare de porumb, prese de balotat etc.

VÎND SupeRNova Rapsodie 2002, 124.000.000. Tel. 0742018197; 0740034860. (C.061220050026)

VÎND Logan Ambition, 2005.05, 4.000 km, toate opþionalele, posibil garanþie, preþ 7.500 euro. Tel. 0744524344, 0745750587. VÎND Dacia 2000, metalizatã, unic proprietar, (C.8630153) GPL, preþ 87 milioane. Tel. 0745356664. VÎND Dacia camionetã benzinã 2002. Tel. 0722235777. (C.071220050041) (C.041220050004)

Tel. 0256/350210, 0723214026.

VÎND Nova GT ‘98, albã, închidere, alarmã, jenþi de magneziu, anvelope noi, geamuri negre, spoilere, praguri, eleron, casetofon, impecabilã, proprietar. Tel. 0740778107. (C.041220050068)

VÎND Dacia 1999, GPL omologat, geamuri ionizate, casetofon, alarmã, închidere. Tel. 0741536810. (C.061220050031)

impecabilã. Tel. (C.071220050012)

0721278596.

VÎND Logan Laureatte 1,6, garanþie extinsã, ■ DACIA 1307 camionetã, 2002, tracþiune faþã, bord CN, ridicare magazin. 272577; 0723544736. 112 milioane, negociabil. Tel. 0744100180. ■ VÎND Dacia 1410, an 1997, bord CN, gri metalizat. Tel. (C.071220050013) 0743909292.

VÎND Dacia 1998, bord CN, unic proprietar. ■ VÎND Nova decembrie 1998, unic proprietar. Tel. 73 milioane, negociabil. Tel. 0747934464; 288470; 0721647403. 0723420486. (C.071220050013) ■ DACIA Nova 1998, negociabil. Tel. 286552.

VÎND Dacia 1310, an 1993, preþ negociabil. ■ PROPRIETAR, Dacia 1998, CN, albã, 63,8 milioane. Tel. 265772. (C.071220050023) Tel. 0723631559. DACIA Solenza Scala, 2003, full-options, gri ■ VÎND Dacia 1310, preþ 20 milioane, negociabil, 1988. perlã, 27.000 km. 0741064412. Tel. 0721454123. ■ VÎND înscriere Logan Diesel Laureate, ridicare (C.071220050004) VÎND Dacia 1310, roºie, an 1997. Tel. imediatã. Tel. 0740300198, 284222. ■ VÎND Dacia 1310, 5 trepte, 1990, 28 milioane 0742546957. (C.071220050009) negociabil. Tel. 0721134877.

VÎND Break, an 1995. Tel. 282472. ■ VÎND Dacia 1979, stare excepþionalã. 15,5 milioane, (C.8630159) neg. Variante. Tel. 0722389219.

VÎND Aro 10, camionetã 5 locuri, motor Peugeot, 1.400 cmc, tracþiune spate, 55 milioane, negociabil. Tel. 0745944267 (C.061220050053) CUMPÃR Dacia 1307, 1305, 1304, Solenza, SupeRNOva, break, berlinã, Cielo, Matiz, fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. Rulaj maxim 100.000 km. Ofer plata pe loc. Rog seriozitate. Tel. 0743884553. (C.071220050020) VÎND Dacia Nova injecþie, 2000, proprietar. Tel. 0740455185. (C.071220050032)

■ VÎND Dacia break, 1400, 5 trepte, RAR 2007, asigurare, 53 milioane, neg. Tel. 0744514235; 0348800366.

STRÃINE Anunþuri la redacþie EXECUTÃM polish auto, profesional. 0745351913; 0788552554. (C.101120050011) VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. Accept varinate. 0747306962; 0745428575. (C.211120050070) VÎND Cielo, coreean, 4.000 euro. Tel. 0788315915. (C.211120050004)

VÎND Opel Astra 1,7 DTI, 2002. Recent adus. Tel. 0743595172. (C.051220050008)

VÎND Berlinã, 2002 7-a, GPL omologat, închidere, alarmã pe cheie, radio-CD + 4 VÎND VW Passat 1.9 TDi, 2002, pilot boxe. Preþ negociabil. Tel. 0726156817. automat, climatronic, carte service. Tel. (C.071220050013) 0744310766. (C.091120050043)

PROPRIETAR, Dacia 1998, CN, albã. Impecabilã. Tel. 0723631559. (C.071220050016)

VÎND Golf III, fabricaþie 1994, AC, 4 uºi, Diesel, închidere, alarmã, impecabil, 5.900 euro. Tel. 0744557133. (C.011220050008)

VÎND Cielo 1995, coreean, GPL, proprietar, alb. Tel. 0723174444. (C.241120050030) VÎND Dacia 1992, c.v. 5 trepte. Tel. VÎND. Variante Omega 2003, limuzinã, 0746319451. (C.071220050036) DACIA 1307, 4x4, an 2004, unic proprietar, argintiu 2,2 DTI, 125 CP, recent, dublu negociabil. Tel. 0720756947. climatronic, full-extra, superbã. 0745425097. (C.051220050030) (C.051220050029)

VÎND Dacia 1304 pickup acoperitã, 2004, 21.000 km, full. Tel. 0745662126, 285591. (C.8630170)

VÎND 4 roþi complete iarnã, Passat -Audi, 195/65/15. Tel. 0745425097. (C.051220050031)

VÎND VW Passat, fabricaþie 2000, climatronic, 4 geamuru electrice, 6 trepte. VÎND Oltcit 12 TRS, an fabricaþie 1991, c.v. 5 Preþ negociabil. Tel. 0747940497. trepte, c.i., RAR X- 2006, preþ negociabil. Tel. (C.051220050023) 0746691461. (C.071220050004) OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, impecabil, VÎND Dacia papuc carosatã fibrã 2002, cu RAR recent. VARIANTE. 0723585442. tracþiune spate, un singur proprietar. (C.241120050023) 0723696124. (C.071220050005) VÎND urgent Ford Sierra, 2300 Diesel, 700 PLUG, disc U650, 10.10. DT, soia, ovãz, euro. Tel. 0743294950. (C.051220050033) orzoaicã. 0248/694147. (C.081220050003) VÎND VW Jetta 1,6 D, an 1989, douã uºi.

OCAZIE!!! Proprietar vînd Solenza Confort 2004, 3.500 km, în garanþie, garaj, preþ 5.100 euro, negociabil. Tel. 0722438086. (C.071220050022) VÎND Solenza Scala, 200312, preþ 5.200 euro, negociabil, full options, stare impecabilã. Tel. 0726348158. (C.071220050024) VÎND camionetã King Kab, 1998. Rel. la tel. 0745228585; 0721022190. (C.081220050027)

2.500 euro. Tel. 0743028756; 251786. (C.051220050043) VÎND Golf II, Diesel, 4 uºi. Tel. 279498. (C.051220050039) VÎND Audi 80 CC, an 1986, motor 1600 Diesel, consum 5%, recarosat 2005, impecabil, garaj. Preþ 3.400 euro. Tel. 0722151972. (C.301120050050) VÎND Tico 1999, galben, 2.000 euro, negociabil. Tel. 0723916140. (C.051220050003)

VÎND Peugeot 306, an 1999, 1,6 benzinã, full options, fãrã piele, preþ 5.900 euro, negociabil. Tel. 0741131834. (C.051220050023)

BREAK 1995, preþ negociabil, unic proprietar. Tel. 0722266912. CIELO 1996, full-options, gri nichel, radiat. (C.081220050018) Tel. 0721717566; 0722552212. VÎND Break, 1991, 30 milioane negociabil. (C.051220050067) Tel. 0746139432. (C.081220050026) VÎND Cielo 1996, proprietar, full-electric. Tel. DACIA 1310, 1988, proprietar, 17 milioane. 0744171167. (C.051220050003) 0742218042; 636508 dupã 18,30. VÎND Opel Vectra 1991, instalaþie GPL, 3.100 (C.081220050102) euro, negociabil. 0348407299. VÎND Solenza 2003, echipatã taxi, (C.051220050014) impecabilã. Tel. 0744684732. ROVER 75 Celeste, 2001, motor BMW, 1970 (C.081220050004) VÎND papuc an 2000, motor 1600, carosat cmc, 160.000 km reali, carte service, ABS; fibrã faþã, preþ negociabil. Tel. 0788731131. ASR, pilot automat, parctronic, computer bord, scaune electrice ºi încãlzite, oglinzi (C.081220050006) electrice ºi încãlzite, piele, jante aliaj, VÎND Dacia 1310, an 1995, geamuri electrice, radiocasetofon, unic proprietar, stare foarte posibilitate magazie CDuri, bunã. Tel. 0724192955. dubluclimatronic, oglindã retrovizoare heliomatã, bord mahon, taxe achitate, VÎND Solenza 2004, în garanþie, îmbunãtãþiri, înmatriculat în Rom’nia. 0742004662; preþ negociabil. Tel. 0744238068; 0268422541. 0721596057; 280383. VÎND VW Passat, 2001, preþ VÎND Dacia 1304, platformã, an 1998, roºu negociabil. Tel. 0744837569 imperial. 0743484481. dupã 14,00. SUPER OFERTÃ! VÎND Dacia camionetã, berlinã, SuperNova, preþ negociabil. Tel. URGENT!!!! Opel Vectra 0745131832. SUPER 1990, 1,8 benzinã, injecþie, ABS, proprietar, grena metal, jante AL, Anunþuri la telefon cauciucuri late foarte bune, ■ VÎND Logan. Tel. 0744793040. servo, trapã, linie audio ■ VÎND ARO 243, motor BV, 1997. 55 milioane. Tel. profesionalã, tehnic ºi 0724059423. estetic ireproºabil, preþ ■ VÎND Nova 1998, culoare roºie, geamuri ionizate, avantajos ºi negociabil. radiatã. Tel. 0745982285. 215109; 0788153615. ■ VÎND Berlinã 1997, gri metal, închidere, alarmã, GPL. (C.051220050024)

VÎND Dacia Nova 1998, geamuri ionizate, casetofon, gri nichel. Tel. 0741536810. 64 milioane. Tel. 0724685371. (C.061220050032)

■ VÎND Dacia break CLi, august 2004, alarmã, închidere

VÎND SupeRNova 2001 Rapsodie, albastru centralizatã, casetofon Pioneer, impecabil, 23.000 km, catifea, preþ negociabil. Tel. 0746228971. þinut garaj, 123 milioane, negociabil. Tel. 0729027929. (C.061220050033) ■ VÎND Dacia 1998. Tel. 0744568533. km reali. Preþ negociabil. 633774; 630428. VÎND Dacia 1400, fabr. 1995, bord CN, preþ VÎND Dacia Nova, 1997. Tel. 263254 sau VÎND Dacia 1307, an 1999, preþ 85 milioane. ■ VÎND Dacia 1310, proprietar, 5 trepte, an 1991. Tel. (C.051220050004) negociabil. 0744652934. (C.291120050025) 0745188130. (C.051220050042) Tel. 0724085555. (C.061220050007) 0740878479.

AUDI A4, 131 C.P. Recent adus. Variante auto, teren. 0743595172. (C.051220050007)

Curierul zilei - pag. 13

SOLENZA Scala, august 2003, stare VÎND Dacia papuck Diesel, cu obloane, 2003. impecabilã, 179 milioane negociabil. Preþ 165.000.000, negociabil. Tel. 0788142659. (C.051220050049) 0743042899. (C.051220050001) DACIA Nova, fabricaþie 2000, injecþie, VÎND radiocasetofon Fiast- auto. Tel. metalizat, alarmã, radio casetofon, 52.000 0722671666. (C.281120050033)

VÎND Dacia berlinã, an 2003, cu îmbunãtãþiri. Tel. 645105; 0740219305. (C.071220050016)

Tel. 0248/ 214150.

VÎND SupeRNova, unic proprietar, roºuVÎND camionetã Dacia 1992. imperial. Impecabilã, îmbunãtãþiri, an 2001. VÎND camionetã Aro 320, motor Braºov, 0723430530. (C.051220050063) Tel. 0740166220. Preþ 123 milioane. fabricaþie 1994, proprietar. Tel. 0723366523; VÎND camionetã 5 locuri, anul curent, albã, (C.051220050008) 0740118604. (C.051220050044) 230 milioane, negociabil. Tel. 0745944730; VÎND SupeRNova, unic proprietar, A.C., gri VÎND tractor 445DT, cu cutie viteze de metal, îmbunãtãþiri, an 2001. Preþ 126 248791. (C.051220050067) Braºov. Cu utilaje sau fãrã. 0788745319, milioane. Tel. 0740314120; 0726302223. VÎND Logan benzinã sau motorinã, 0722395362. (C.051220050045) fabricaþie 2005, o km. 0724522788. (C.051220050009) VÎND Solenza 2004 proprietar ºi 2 Dacia VÎND SupeRNova Campus 2002, impecabilã, (C.291120050064) logan neridicate pe benzinã. Tel. preþ negociabil. Tel. 0740270117. VÎND punte spate 1305 obloane, camionete. 0722211621. (C.051220050046) Tel. 0745184740. (C.301120050006) (C.051220050019) VÎND tractor U650. Tel. 0745014688. VÎND Aro 320, an 1987, stare bunã. Preþ 80 (C.061220050010) LOGAN Ambition, AC, 6.200 milioane negociabil. Tel. 0727242479. km reali, ABS, CD Sony, VÎND Dacia break, an 1999, gri metal, vopsea (C.051220050090) 2004- 12, stare ireproºabilã, originalã, îmbunãtãþiri. Tel. 0745096087. VÎND camionetã 1304 cu obloane, 1998. 60 (C.061220050007) unic proprietar, 7.300 euro, milioane, negociabil.. 0726136132. negociabil. 0744480740. VÎND Dacia break, 1997, bord CN, jenþi (C.051220050073) (C.061220050001) magneziu, torosuri, trapã. Tel. 0722803062. VÎND Dacia Berlinã, decembrie 2000, (C.041220050032) VÎND Dacia 1310, an 2000, înscrisã 2001 VI- injecþie, alarmã, RAR 2007, 103 milioane a. 96 milioane. Tel. 0722546651. negociabil. Probã ºi service. Tel. SUPERNOVA Clima, full, (C.051220050018) 12.000 km, þinutã garaj, 0740078237. (C.051220050099) metalizatã, originalã. DACIA Diesel, august 2003, dublã cabinã. REMORCÃ, 15 milioane; Trabant, 100 euro; 0722435187. Ofer facturã. 0744316131. (C.051220050019) ºasiu Aro 320 + cabinã Aro 320, 25.000.000; (C.041220050033) VÎND Dacia 1310, 1991, 5 trepte, 30 milioane caroserie 243 cu ºasiu, fabr. 1995; negociabil. Tel. 294065; 0729330285. camionetã Aro 320. Variante. 0746054396; VÎND Dacia break, 1997, stare foarte bunã. 0723906081. (C.041220050002) (C.061220050004) 56.000.000. Tel. 0744983070. BERLINÃ, 1999 ºi Oltcit 1993, negociabil. (C.041220050014) VÎND Dacia 1991, bord CN, 5 Tel. 0720424171. (C.051220050010) trepte, mecanicã nouã, albã. VÎND Dacia 1310, an 1988, bord CN, stare Preþ negociabil. Tel. foarte bunã. Preþ negociabil. Tel. CUMPÃR camionetã Dacia, 0747476718; 0721523408. 0740004663. (C.041220050024) accidentatã, acte în regulã. (C.051220050003) VÎND Dacia papuck Diesel, 2003, 42.000 km, Tel. 0744313898.

VÎND Dacia, an 1998, VÎND lapte Lactovit. 45.000 lei/cutia. Tel. VÎND SupeRNova jenþi, Sony MP3, închidere, alarmã, vopsea 0742227653. (C.291120050001) proprietar, an 2001. Tel. 0721335872. originalã, proprietar, huse VÎND hainã Mountain Doree, stare foarte (C.021220050002) piele, geamuri ionizate. 75 bunã. Preþ acceptabil. 633332. VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; Cumpãr milioane, negociabil. Tel. (C.051220050093) orice tip Dacia, eventual avariate. Ofer 0727048131. (C.051220050011) VÎND frigider ºi ladã frigorificã. Tel. radiere. Tel. 0741249769. (C.190920050114) 0744997533. (C.051220050018) VÎND Dacia 1300, model 1994, mecanicã+ VÎND haine nutrie, Bascov. Tel. 270566. cauciucuri noi, preþ 25 milioane, negociabil. VÎND urgent Dacia SupeRNova Clima, 2001 Tel. 0744318316. (C.141120050006) decembrie. Preþ negociabil. 0745837364. (C.021220050035) VÎND Dacia 1310, 1985, c.v. 5 trepte, GPL. (C.051220050012) VÎND frigider ºi congelator 5 SUPER OFERTÃ! Dacia 1305, carosatã, Tel. 0788214843. (C.051220050076) sertare Arctic, ambele 4 VÎND Dacia, 1980, c.v. 5 trepte, preþ 2000, preþ excepþional. Tel. 0722360765. milioane, negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0745935875. (C.051220050015) 283696. (C.051220050058) DACIA martie 2003, 123 milioane, unic (C.061220050026) proprietar. 0726057552. Variante 1304-1307. VÎND acte S.R.L. fãrã VÎND piese Tico, motor (C.051220050006) actvitate. Tel. 0723533535. Dacia 1300 ºi Dacia pentru VÎND camionetã, 1999, obloane, carosatã, (C.061220050028) piese sau Remat. stare bunã funcþionare. Tel. 0743797949. 0740228955. (C.051220050016) VÎND amplificator Pioneer Dobly digital ºi (C.181120050014) DACIA Break, 1994. Tel. 0742896108. boxe JBL, noi, 20 milioane. Tel. 0745685777. (C.8630145) VÎND Nova GTI 2000, îmbunãtãþiri. Tel. (C.051220050008) VÎND Dacia 1997, proprietar, bord CN. Tel. VÎND maºinã spãlat Whirlpool, 7.000.000. 0722720298. (C.051220050022) Tel. 0723020470; 0742937207. DACIA 1310, TX, vechime 15 ani, revizie 0743821775; 279348. (C.051220050009) (C.061220050022) tehnicã pînã în 2007, preþ 27.000.000 lei. VÎND Dacia camionetã izotermã, 6 obloane 251642. (C.051220050074) laterale, suprastructurã fibrã, preþ VÎND costum naþional VÎND Dacia 1304, 1998, preþ negociabil. Tel. negociabil. 0740227257. (C.281120050027) complet; rochie lungã de 0746045611; 277230. (C.051220050026) DACIA 1310, an 1998, bord CN, negociabil. searã ºi douã meºe de pãr VÎND Dacia 1310, c.v. 5 trepte, gri metalizat, Tel. 0721866966. (C.051220050030) natural. Tel. 298313. an 1994, geamuri fumurii, casetofon cu CD, VÎND urgent SupeRNova 2001, taxe la zi, (C.071220050003) bine întreþinutã, proprietar. Preþ 38 milioane, ireproºabilã. 120 milioane, negociabil. VÎND popi construcþie. Tel. 0724494019. negociabil. Tel. 0721911437. 0745132847. (C.051220050032) (C.071220050006) (C.051220050020) VÎND Solenza Confort, decembrie 2003, VÎND frigider Arctic + ladã frigorificã 5 VÎND SupeRNova Europa, an 2002, 3.200 înmatriculatã 28.09. 2004, garanþie, jenþi sertare. Tel. 0744290724. (C.071220050004) euro discutabil. Tel. 0723359478. aliaj, radio-casetofon, alarmã, geamuri color, închidere centralizatã. Tel. VÎND butoaie stejar 420 l, canea inox, puþin (C.051220050041) folosite. 0722344594. (C.071220050029) VÎND Berlinã 1995, unic proprietar. 42 0721529095. (C.051220050036) VÎND aparte de spãlat auto cu jet milioane, negociabil. Tel. 0726371343. VÎND Logan Laureat septembrie 2005, gri perlã. Accept variante. 0722723719. profesionale; aparate vulcanizare de jantat, (C.051220050052) echilibrator roþi; aeroterme pentru încãlzit VÎND Break 1995, revizie tehnicã 2007, preþ VÎND SupeRNova an 2001, hale, garanþie- post garanþie, transport 55 milioane. 216108. (C.051220050053) diamant-silver. Tel. asigurat. 0745263208.. (C.071220050029) PROPRIETAR, vînd Dacia break, an 1999. 0723661063. VÎND SRL ºi casã marcat. 0746139432. Tel. 0742141939. (C.301120050051) (C.051220050050) (C.081220050027) LOGAN Ambiance 2005, gri VÎND tractor U650, plug ºi remorcã auto, RK VÎND congelator Arctic, preþ negociabil. Tel. perlã, calculator bord, chei total, anvelope noi, 150 milioane fix. 645027; 645560. (C.081220050097) telecomandã+ deschidere 0742326194; 0746288805. (C.051220050054) automatã portbagaj. Tel. VÎND Dacia 2001 GPL, unic proprietar, 0745952627, 640050. Anunþuri la telefon casetofon Blaupunkt, 97 milioane. Tel. (C.141120050095) 0724005152. (C.051220050055) ■ VÎND urgent þuicã , 60.000 lei/ kg. Tel. 638583. ■ VÎND Lactovit, 25 cutii. Tel. 0723814140. ■ VÎND vin vechi, Feteascã Regalã Drãgãºani. Tel. 0727258040. ■ VÎND Lactovit, 50.000 lei/ cutia. Tel. 0724465241. ■ VÎND combinã frigorificã 2 motoare, stare excelentã. Tel. 0722320038. ■ VÎND instant pe gaze, pentru apã caldã, nou, echipat. Tel. 260108.

PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa Piteºti Str. Crinului nr. 13 Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul BIJUTERII AUR ■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). 14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. ■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã ■ pietre preþioase, ceasuri de COMISION de la 0,3%/zi, negociabil. firmã, monede de aur.

VÎND Dacia 1310, fabricaþie 1998, stare excepþionalã, închidere centralizatã. Tel. 0745091435; 0723896182 dupã ora 17,00. (C.061220050008)

Vineri, 9 decembrie 2005

VÎND pat de centru stejar masiv plus VÎND calculator Pentium III. Tel. 672283; noptiere, avantajos. 0743437998. 0722534785. (C.061220050009) (C.051220050029) VÎND MP 3 Player auto SONY, DVD portabil VÎND bolþari, 600 buc. Preþ 13.000 buc. (display inclus - se pliazã ca un laptop), Valea-Mare Enculeºti. 0747342439. Laptop DELL Latitude, negociabil. Tel. (C.301120050147) 0723155556. (C.051220050074) VÎND masã calculator, VÎND aparat foto digital Sony Cyber Shot sufragerie, bucãtãrie; birou Jisplev L.C.N. Tel. 0748933760. student; cuier hol; frigider (C.061220050016) mare ºi mijlociu; comodã VÎND combinã audio Tehnics SFEH500multifuncþionalã; SBEH600, 8 componente, nefolositã. minibibliotecã; scaune. Tel. 0720302523; 626610. (C.061220050040) 222178; 0788724044. VÎND Motorola V620; camerã foto, nou, ºi (C.021120050036) video. Tel. 0747158411. (C.061220050031) VÎND pãtuþ ºi leagãn de camerã. Tel. VÎND monitor LCD 15“. Tel. 0744997533. 0720092327. (C.051220050003) (C.071220050005) VÎND casã marcat tip Selirom ER-04-F/RON, VÎND sistem AMD, complet nouã. Tel. 0746035182. Preþ 7 milioane. superconfigurat Tel. (C.051220050079) 0788712603, 0727928541. VÎND þuicã prunã. Tel. 562185. (C.071220050010) (C.051220050014) VÎND aparate foto digitale, 4,1MP, noi, din VÎND radiator Tico. Preþ 1,5 milioane. Tel. Germania, cu toate accesoriile. (2.400.000). 0720629556. (C.051220050005) VÎND frigider ºi ladã frigorificã 5 sertare. Tel. 0723726252. (C.071220050002)

VÎND Dacia 1310, 1999. Preþ 77 milioane. Tel. 0723616311; 281731 dupã 17,00. (C.051220050007)

AMANET AVANTAJOS CASÃ DE AMANET

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

UNI T.C., firmã autorizatã Str. Craiovei nr. 76-78 (vizavi de biserica Sf. Ilie) Tel./fax: 221558 Mobil: 0723/195042

Tîmplãrie AL ºi PVC REHAU la cele mai mici preþuri CENTRALE TERMICE montaj, comercializare, service Parchet laminat ºi lambriu la preþuri promoþionale!

Rate!

pe 3-5 ani!

S.C. GIMAROM INVEST S.R.L. Piteºti Asigurã din stoc ºi la comandã

parbrize pt tiruri: DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RABA, SCANIA, VOLVO

cu montaj la un preþ ce sfideazã concurenþa. NOU! Colaborãm cu toate societãþile de asigurare! ªos. ªtefãneºti km 110; tel./fax 0248/214543, 0800899999 apel gratuit.

ªEMINEUL „URSUL CARPATIN“ ambianþã ºi confort!

EXECUTÃM ºi COMENZI UNICAT. Tel. 0746/160525. VÎND Opel Vectra 1,6, an 1997. Tel. AUDI A4 1,9 TDI, 131 CP, 2002, negru 0722208268. (C.291120050001) metalizat, impecabil, adus recent, toate Tel. 0722452694. SKODA Octavia 2003, 1,9 TDI, recent adusã, opþionalele. taxe achitate. 11.400 euro. Tel. 0740920958. (C.061220050009) (C.291120050024) VÎND BMW 318, an 1992, stare bunã. Tel. VÎND BMW 320 Diesel, 2001, 136 CP, gri VÎND BMW seria V, an 2002, full-options, 0744537369. (C.301120050006) metalizat, adus în þarã octombrie 2005, stare taxe achitate. 0723918318. (C.291120050008) VÎND Renault 19 Europa berlinã, 1998, gri impecabilã. 12.400 euro. Tel. 0722394722. VÎND Peugeot 206, 2002, 1.9 Diesel. Tel. metal, jenþi AL, A.C., full-options. 3.800 euro. (C.051220050019) 0745056315; 0721695512. (C.101120050007) Tel. 0788404472. (C.021220050001) CIELO 1999, A.C., închidere, geamuri VÎND Skoda Felicia pickup, model 2002, VW LUPO 2001, 1000 MPI, 66.000 km, 6.500 electrice. Impecabilã, suportã control benzinã 1,3. Preþ 3.400 euro. Tel. euro, negociabil. Variante Golf IV + service. 4.350 euro. 0724211226. 0721325612. (C.301120050122) diferenþã. 0729696930. (C.061220050021) (C.051220050013) VÎND taograf ºi cîrlig remorcã VW Passat. VÎND VW Passat 2002, full-options, recent VÎND Nubira, an 2000, roºie, full-options, Tel. 0721325612. (C.301120050123) adus, 12.400 euro. 0744140607. 15.800 km reali. Preþ negociabil. Tel. VÎND Opel Ascona 1986, Diesel, 1.600 euro, (C.061220050002) 0722241758. (C.281120050032) negociabil. 0721543562; 233147. PROPRIETAR, vînd Matiz 2004, garanþie, griBMW 320, 2000 fabricaþie, 136 CP, full, (C.051220050090) metalizat. Tel. 0723696124. 12.250 euro. 0723548586. (C.061220050003) VÎND Peugeot 605, 1990, GPL. Tel. (C.291120050048) 0721543562; 233147. (C.051220050091) SUPER OFERTÃ! Skoda FORD Sierra 1,8 Diesel, 1987, impecabil. Octavia, gri, 1.9 TDi, 2004, Accept variante schimb, 88.000.000, PEUGEOT 206, 2001, 1.9 TD, climã, recent full-options, xenon, negociabil. 0745132847. (C.051220050034) adus, unic proprietar. 0722834609; impecabilã, preþ foarte bun. 0788786598. (C.051220050072) VÎND Renault Twingo, 2000- 12, înscris, 0745006159; 0724729238. 4.300 euro; Citroen Xaxo 2000, recent adus, CIELO 1995, full + G.P.L., proprietar, stare Variante. (C.061220050005) 4.200 euro. 0726176223. (C.051220050035) foarte bunã. 0740947629. (C.051220050108)

Vineri, 9 decembrie 2005

AUDI A6, 2001, 1,9 TDI, extra-full, 13.500 euro. Tel. 0745034111 (C.051220050009)

VÎND Renault Clio, 1,5 l DCi, 2004, fulloptions, în garanþie. Tel. 0721163210. (C.051220050037)

VÎND Peugeot 206 SW, 1.4 HDi, fabricaþie 2004 (garanþie 2006- 08), AC, full, 10.500 euro, negociabil. Tel. 0743098558. (C.071220050039) VÎND Golf 4 Variant, 2001, albastru, recent adus. Tel. 0740060864. (C.081220050040)

VÎND Ford Focus Ghia berlinã, full options, 200108, impecabil, recent adus, accept orice verificare. Preþ 9.450 euro, negociabil. 0740665363. (C.081220050034) VÎND Ford Ka, an 2002, 60 C.P., preþ 5.790 euro. Tel. 0721472606. (C.081220050026) VÎND VW Golf 4 Variant, an 2003, gri nichel, recent adus; Opel Vectra, proprietar, 2001. Tel. 0740816639. (C.081220050037)

VÎND Golf 4 Variant, 1.9 TDI, 2002, full-options, 9.800 euro negociabil; Cielo, 1996, fulloptions, 3.800 euro negociabil. 0723366531. (C.081220050001) VÎND Opel Agila, fabricaþie 2003, 4% benzinã, 42.000 km, Germania 25-11-2005, taxe plãtite, carte service cu facturã + RAR Germania valabil 11-2007. Ofer garanþie ºi orice testare la reprezentanþã. Rog seriozitate. 0740779517. (C.281120050045)

RARG

PROPRIETAR; SKODA Octavia, 1,9 TDi, 2001- 11, 8.900 euro, negociabil. 0745015956. (C.281120050026) RENAULT Clio, 1.4, 16 V, gri metalizat, 2002 -08, full-options, carte service. 0744336297; 0721228925. (C.061220050008)

Curierul zilei - pag. 14

VW Golf II Diesel, P.F. Tel. 0721163205. (C.4771079) VÎND acte Opel Kadette Caravan, anul 1983, Disel, capacitate 1597 cmc, bleu. Tel. 0722671666. (C.281120050032) MERCEDES C200, CDI, 07-2001, înmatriculat iunie 2005, full-options, 13.900 euro. 0746210012. (C.291120050011) VÎND VW Golf 4, fabricaþie 2002, negru, recent adus, full, 9.700 euro, negociabil. Tel. 0723020463; 0741557642. (C.291120050018) VÎND Cielo full-options, an 2000. Tel. 0723181271. (C.051220050065) SUPER OFERTÃ! Vînd Ford Fiesta, 29 milioane negociabil. Tel. 0743766920. (C.051220050066)

PEUGEOT 406, 2001, motor 2000 HDi, full VÎND VW Passat Variant, 1,9 TDi, 130 CP, din options, recent adus, 8.950 euro, negociabil. 2005, garanþie, 30.000 km, climatronic, ABS, ESP, senzori ploaie ºi luminã, scaune Tel. 0744858312. (C.051220050044) VÎND Renault Megane break 2000 (12-a), full- încãlzite, faruri ceaþã, oglinzi cu semnalizare încorporatã ºi pilot computer, etc. Preþ options. Variante Dacia. Tel. 0740187989. 15.000 euro discutabil. Tel. 0744524344, (C.061220050008) 0745750587. (C.8630155) VÎND Mondeo Turnir, 1994, ABS, Airbag, VÎND Rover free land 1998. Tel. 0722235777. computer bord, full electric. 3.800 euro. (C.071220050042) 0744983070. (C.041220050015) VÎND Golf IV 1,4 i, 2000, roºu cãrãmiziu, jenþi VÎND Cielo decembrie ‘99, AL, MP3, 4x50 W Pioneer, full, negociabil. full + alarmã, unic Variante. Tel. 0745291828; 0720082737. proprietar. 78.000 km reali, (C.061220050022) preþ 4.650 euro, negociabil. VÎND Ford Sierra 1987, stare impecabilã, Variante auto. Tel. îmbunãtãþiri, 1.800 euro sau variante. Tel. 0723325018. 0746025230. (C.061220050044) (C.041220050018) OPEL Vectra B, 2001, full VÎND Renault Twingo 2002, recent adus, options, negru, impecabil, 45.000 km, stare nouã. Tel. 0740076308. recent adus, 9.450 euro. (C.051220050051) 0726777665. (C.061220050058) VÎND Fiat Punto 2002, full electric, AC, ABS,

FORD Mondeo 115 CP TDC, fabricaþie oct. 2002, full options, jante, recent adus, taxe achitate+ c.i. Tel. 0741358897, 0788238509. (C.071220050002) VÎND Tico SX- AC, fabricaþie 1999, preþ 2.550 euro, discutabil. Tel. 0721882900. (C.071220050002)

VÎND Opel Astra, an fabricatie 1992, stare perfectã de functionare, unic proprietar. 3.200 euro, negociabil. Tel. 0722604058.

VW Passat 2003, 1,9 TDi, 131 C.P., 6 viteze, Anunþuri la telefon ABS, ESP, senzor ploaie, senzor parcare, climatronic, etc. Tel. 0741358897, ■ VÎND BMW 520 i, MP3. Tel. 0727769737. ■ CIELO GLE, 1995, îmbunãtãþiri, gri metalizat, GPL 0788238509. (C.071220050003)

VW Passat 1,9 TDi, 1999, unic proprietar, full options, impecabilã. Tel. 0723585442. (C.071220050007) FORD Mondeo Ghia, 1997, aer condiþionat, ornamente lemn, jante, eleron, 2 airbag, ABS, geamuri faþã +oglinzi electrice, închidere centralizatã, 5.900 euro. Tel. 0724361337. (C.071220050026)

ESP, 6 Airbag- uri, servocity, 49.000 km, recent adus, linie Balupunkt- 8 boxe. Preþ VÎND Daewoo Nubira 2000, full-options. Preþ FIAT Brava, 1,9 JTD, 105 CP, climã, oglinzi Tel. 0744688771. electrice faþã, airbag, închidere centralizatã, 6.200 euro negociabil. Tel. 0744958387. negociabil. (C.071220050002) alarmã, consum 4,5/100 km, cauciucuri (C.051220050053) VÎND VW Golf 3, fabricaþie 1992, 3.500 euro iarnã, unic proprietar, carte service, VÎND Seat Toledo 1,9 TDI, VW Golf 1,6 i, 2002, preþ 8.400 euro; Cielo VÎND VW Golf 5, 2004, 1,9 negociabil. 0721498100. (C.021220050002) 2002, 11.000 euro, impecabilã, 6.900 euro. Tel. 0724298424. TDI, stare impecabilã. Tel. GLE AC 2005, 6.800 euro. 0745063174. negociabil, cu TVA, full, (C.071220050027) AUDI A4, 1.9 TDi, full, 2001, 14.200 euro, (C.051220050075) 0743299983. Preþ navigaþie, 7 zile în þarã. variante. 0744313484. (C.021220050003) Ford Focus 2001 TD, 1800 cmc, negru, negociabil. VÎND Matiz 2003. Tel. 0722288907; 215792 0744781632. foarte convenabil, neînmatriculat. (C.071220050002) (C.051220050075) VW BORA an 2005, negru (C.041220050103) 0743307757. (C.071220050008) metalizat, 15.000 km reali, NOU!!!! CITROEN C5 Family 2002- 06, extra VÎND Opel Vectra 2,0 DTI, an 2002, fullPROPRIETAR! VW Polo Clasic, 2000, 6.500 carte- service, garanþie full+ navigaþie, 120.000 km, carte service, options. Preþ excepþional. Tel. 0741997432. VÎND VW Golf III, TDi, an 1996. Tel. 0745056378. (C.061220050028) euro. Variante. 0744480553; 0788246993. Midocar Bucureºti, nerulat Ro. Tel. 0722237160. (C.071220050022) (C.051220050001) climatronic, computer bord, VÎND VW Passat, 1995, benzinã + GPL, full(C.051220050010) VÎND Mercedes E220 Elegance, an 1998, 4 geamuri electrice, etc. Tel. VÎND VW Bora, 2002, VÎND Golf II Diesel, 4 uºi, stare foarte bunã, 153.000 km, preþ 10.000 euro. Tel. options. Tel. 0721243413. (C.081220050060) 0722324873. negru,1.9 TDi, 116 CP, fullPROPRIETAR, Hynday Accent, 1999, full2.500 euro, negociabil. Tel. 0746111844; 0740248493. (C.071220050023) (C.041220050084) options, recent adus, 10.900 options, 65.000 km, 5.000 euro. Tel. 0248255426. (C.051220050086) VÎND Cielo Executive, an 2001, full, preþ euro negociabil. 0745092465. Variante. (C.081220050052) VÎND jante aliaj import Germania, absolut VÎND Fiat Brava 1.6 i, full, 1999, 4.700 euro. 6.000 euro. 0722437702. (C.071220050008) 0724828658. noi, R15 pentru VW Passat. Tel. 0745418255. (C.051220050009) VÎND VW Jetta, proprietar, 1984, benzinã, VÎND Golf I, motorinã, 900 euro. Tel. (C.051220050012) 0722324873; 0788324873. (C.041220050085) VÎND Ford Fiesta, 2000, 4 uºi, A.C., full- 2.000 euro. Tel. 0726324289. 0744102748. (C.081220050082) (C.071220050009) VÎND Ford KA, 1997, servo-total, 2XAirbag, electric, cap. 1200, 16 V, impecabil. 5.650 TICO, 1999, verde metal, 2.550 euro VÎND Opel Astra 1,7 DTI, euro, negociabil. Tel. 0741216260. OCAZIE! Vînd Passat limuzinã, an 2002, 131 aer condiþionat, 4.450 euro. Tel. 0722456056. discutabil. 640620; 0744578023; scurt, full, argintie. (C.061220050018) 0723586266. (C.051220050004) CP, climatronic, casetofon, CD, geamuri (C.081220050044) 0744328712; 0740696592. VÎND Ford Mondeo Break, 2002 VIII-a, recent VÎND Skoda Fabia, decembrie 2002, 47.500 electrice, oglinzi electrice ºi încãlzite, etc. VÎND Opel Astra 2001, AC, full fãrã piele. (C.051220050012) adus, 115 CP, motorinã, 9.650 euro. Tel. km, 7.700 euro negociabil. 0741079454. Preþ 11.950 euro negociabil. Tel. Preþ 7.950 euro, negociabil. Tel. 0722389219. 0746621871. (C.8630160) 0723306814; 0740151471. (C.051220050015) (C.081220050005) (C.061220050019) VÎND Peugeot 406 limuzinã, OPEL Astra 2003, scurt, full-options, recent VÎND VW Golf IV, Variant, 2001, 8.400 euro VÎND Ford Focus Combi, TDi, 2001, full+ negru, full options, 9.100 VÎND Opel Vectra B, an adusã. Preþ negociabil. 0744321522. negociabil, alb, geamuri electrice, închidere jante, 8.000 euro negociabil. Tel. euro, negociabil. 1998, full options, tuning, (C.051220050105) centralizatã, aer condiþionat, ESP, ABS. Tel. 0740072261. (C.081220050109) 0744328712; 0740696592. recent adus, numere 610553; 0743585144. (C.8630164) (C.051220050013) VÎND Skoda Octavia 1.9 TDi, 1998, geamuri S.C. Haditon 2002 SRL, cu sediul în comuna Germania, accept variante. electrice, oglinzi electrice, computer bord, VÎND Ford Focus TDDI, 2001, CD + magazie Bârla, sat Malu, jud. Argeº, organizeazã Tel. 0720448807. VÎND Cielo coreean, full-options, an 1996, alarmã ºi închidere, preþ 7.000 euro, 6 CD-uri, proiectoare, full-electric, servo licitaþie deschisã cu strigare la sediul sãu (C.8630142) 95.000 km, preþ negociabil. Tel. 0722465792. negociabil. 0722436116. (C.011220050028) total, 8.700 euro negociabil. 0729888311. pentru vînzare autoturism marca Mercedes (C.051220050014) VÎND Audi A6, an 2001, full, unic proprietar. Benz C240 în data de 23-12-2005. Relaþii VÎND Renault 18, perfectã stare de (C.071220050030) Tel. 0745062829. (C.011220050019) CIELO Coreea, 1995, full-options, vopsea funcþionare, acte la zi, 1800 RON negociabil. VÎND Fiat Ducato maxi (lung ºi înalt), 1993, suplimentare se pot obþine la telefon nr. sarcinã maximã 3.500, utilã 1.800, R.K. total. 223819, persoana de contact fiind d-na VÎND Opel Rekord, 1985, stare tehnicã foarte originalã, jante magneziu, unic proprietar, Tel. 0740173013. (C.071220050008) 0745308704. (C.071220050001) bunã, dotãri, 1.500 euro negociabil. 4.450 euro. 0723592752. (C.051220050015) Nãstãsoiu. (C.4771100) VÎND VW Polo, 2001, recent adus, impecabil. 0747956454. (C.051220050031) VÎND Tico, 1999. Tel. 0723813999. VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, pilot Tel. 0744369260. (C.061220050024) OPEL Astra Selection, 1.7 VÎND Opel Agila, 2002, 1500 cmc, recent (C.071220050002) automat, geamuri + oglinzi electrice, DTi, 2001, AC, geamuri + VÎND Cielo 1995, GPL, roºu, full-options. adus, dotãri, 55.000 km, carte service, 5.800 oglinzi electrice, comenzi VÎND Golf 4, Variant, 1,9 TDi, 2002, clima, comenzi pe volan, 120.000 km, carte service, Negociabil. Tel. 0744322028. euro negociabil. 0744615168; 0348403623. volan, jante aliaj 15“, carte recent adus, 9.700 euro, negociabil. Tel. recent adusã, c.i., RAR 2007, 9.200 euro (C.061220050026) (C.051220050032) negociabil. 0722230929. service, recent adus 0724575194. (C.071220050023) VÎND Ford Mondeo, fabruarie 2002, limuzinã, VÎND Peugeot 306 HDI, an 2001, unic Germania, 8.200 euro. VÎND Fiat Ducato maxi, 3,5 tone, 1,5 util, 13 CUMPÃR Cielo, GPL. Tel. 0744626773; agintiu, 10.500 euro. Tel. 0745685777. proprietar. Variante. 0727231954. 0744506413. mc, anul 1998. Ofer facturã. 0723993810. 0726355218. (C.071220050025) (C.8630144) (C.051220050044) (C.051220050026) VÎND Hyundai Sonata, octombrie 96, 110.400 VÎND Opel Astra Caravan, an 2003, full fãrã VÎND Opel Agila 2002, motor 1000, Euro IV, VÎND urgent, Renault Clio piele, preluare leasing. Tel. 0727864915. km reali, full-options (fãrã piele), stare foarte recent adus Germania. Tel. 0740187153. TICO SX, 2000, vopsea originalã, 2.850 euro. 2002, aer condiþionat, airbunã, preþ 5.500 euro. Tel. 0744.484.667. (C.071220050035) (C.051220050037) Tel. 0723592752. (C.051220050017) bag, ABS, geamuri electrice, VÎND Cielo 1997, alb, full options, preþ URGENT! Renault Clio 2000, import, ABS, 4 VÎND BMW 320 i, 1988, jante AL, CD+ 4 boxe, VÎND Audi A4, 2003, dublu jante, CD player, alarmã, negociabil. Tel. 0744766534. airbag. Tel. 0720042740. (C.051220050038) proprietar, stare impecabilã, gri metal, 90 climatronic, navigaþie, stare impecabilã. 6.600 (C.071220050048) magazie CD, jante magneziu, euro. Tel. 0742913635. VÎND Mercedes Vito, fabricaþie 2000, preþ milioane, negociabil. Accept variante Dacia. VÎND BMW 316i, negru metalizat, full, fãrã computer bord, geamuri (C.8630152) Tel. 0741115175. (C.051220050018) negociabil. Tel. 0740248499. (C.8630135) piele. Accept variante auto sau teren. Tel. electrice, ABS, culoare VÎND VW Vento TD, fabricaþie 1993, original, VÎND Cielo Executive, gri, 2004, 1.4, full, preþ 0744501648. (C.071220050019) negru. Tel. 0745016236. negociabil ºi Espero fabricaþie 1996, full, negociabil. 0745006159; 0724729238. VW Golf IV Combi, 2002, 1.9 TDI-PD, 116 CP, jante aliaj, AC, super- full extra, 9.400 euro negociabil. Tel. 0740248499. (C.8630136) (C.061220050006) VÎND Ford Mondeo 2001, PEUGEOT 307, an 2004, garanþie 2006 negociabil. 0744516276; 0723795800. 2000 cmc, Diesel, AC, radio VÎND Cielo, coreean, verde, full, 65.000 km TRANSPORT persoane Germania, Benelux, (C.061220050042) decembrie, motor 1.4, 90 CP, full-options. reali, negociabil. Tel. 0723637999. voucher CD, pilot automat, volan inclus. 0722891945. Tel. 0720202956, 0723367002. OPEL Astra 2002 Combi, nichel, 2000 DTi, (C.8630138) reglabil, scaune electrice, (C.271120050021) OPEL, 1996, 1.6, 16 V, ecotec, stare full extra, 8.900 euro; Opel Astra 2002 123.000 km, full electric, PASSAT Variant 2002, excepþionalã. Tel. 0723174444. berlinã, 1,7 DTi, full extra, 8.900 euro. VÎND Audi A4, negru, 1.9, preþ 9.600 euro, negociabil. climatronic, metalizat, 0744516276; 0723795800. (C.061220050043) dublu climatronic, senzori Tel. 0723221320. VÎND Tico, 1999, verde metal. Tel. geamuri electrice, ABS, ESP, ploaie, închidere (C.071220050049) 0723174444; 0742057866. AUTO camion tip Frumoasa Americanã, full. 11.300 euro. centralizatã, computer bord, 1997, impecabil, motor turbo, negociabil. VÎND Opel Astra scurt, 1,7DTi, 06/2002, AC, 0722874820. trapã electricã, stare 0744353710. (C.061220050029) VÎND Ford Escort 1,6, 1998, negru metalizat, pilot, geamuri electrice, oglinzi electrice ºi (C.061220050002) impecabilã, adus recent, 5.600 euro. Tel. 0744480764. (C.8630165) încãlzite, radio-CD, 8 airbag, servo total, VÎND Ford Mondeo 2001, argintiu, toate preþ 14.400 euro. Tel. VÎND Cielo 2005 Executive, full-options, opþiunile, 123.000 km, carte service, recent VÎND Matiz 2004, gri metalizat, garanþie 3 ABS, închidere, cheie cu CIP, RAR 2007, 0723397181. îmbunãtãþiri. Tel. 0745649284. adusã, la preþ de 10.000 euro, discutabil. Tel. ani, un singur proprietar. 0723696124. recent adusã, 8.900 euro, negociabil. Tel. (C.051220050041) (C.061220050014) 0722230929. (C.071220050001) 0744524344, 0745750587. (C.8630154)

omologatã, 3.800 euro. Tel. 0745979241. ■ VÎND VW Passat negru metalizat, cu bandouri nichelate, 2002. Tel. 0723502272; 0744661305. ■ VÎND VW Passat Combi, full-options, 2000, 10.600 euro. Tel. 0745878518. ■ MATIZ 2004, verde metal, 4.600 euro, negociabil. 222441. ■ VÎND Cielo, an 1999, full. Tel. 0742218039. ■ VÎND Renault 20, preþ negociabil. Tel. 246008. ■ VÎND Matiz 2004, 3 ani garanþie. Tel. 0744352150. ■ BMW 316i, 1995, 4.800 euro negociabil. Tel. 0723185304. ■ VÎND Tico, alb Casablanca, 85 milioane. Tel. 0746372841.

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie GÃVANA III, garsonierã parter, transformatã în spaþiu, intrare din stradã, parchet laminat, gresie, termopane, preþ 86.000 RON. Curierul, tel. 223114. GARSONIERÃ, fond nou, intrare Rãzboieni, parter cu balcon de 10 m, decomandatã, foarte spaþioasã, preþ 90.000 RON, negociabil. Curierul, tel. 223114. GARSONIERÃ confort I, decomandatã, central, Mioveni, îmbunãtãþitã, 1/ 4, 435.000.000. Tel. 0744557133. (C.011220050007) Gars., Rãzboieni, cf.3, et.2/4, 510 mil. 2 cam., Banat, cf.2, et.1/4, 800 mil. 3 cam., BIG, cf.I/D, balc., 34.000 euro. 3 cam., Depou, fond nou, cf.I/D, îmb., liber, 32.000 euro. 3 cam., ultraamenajat, intrare separatã, 60.000 euro. Tel. 220338/0788572300.

VÎND garsonierã, 42 mp, zona Big, etaj 3/4, superîmbunãtãþitã. Exclus agenþii. Tel. 218975; 0722363903. (C.221120050003) VÎND garsonierã confort I, Trivale, bloc P3, etaj 2. Tel. 0740193089. Exclus intermediari. (C.051220050078) VÎND garsonierã Gãvana II. Preþ negociabil. Tel. 0741322347. (C.051220050061)

CADASTRU CARTE FUNCIARÃ ● mãsurãtori de precizie ● consultanþã ºi consiliere la terenuri ºi apartamente. Tel. 222406, 0724046868. VÎND garsonierã, Topoloveni, bloc P5A, sc B, ap 29, etaj 3. (C.051220050010) VÎND garsonierã Costeºti, confort I, decomandat, gaze. Preþ 390 milioane. Tel. 0740219324. (C.051220050007) VÎND garsonierã Mioveni, confort I, et. I, contorizatã, liberã, zona Pieþei. Tel. 236148; 0745045325. (C.051220050010) CaSSa MIOVENI Vînd urgent gars. liberã, contorizatã. Preþ 35.000 RON. Vînd urgent ap. 2 cam. liber. Preþ 55.000 RON. Vînd urgent ap. 3 cam. liber cu îmbunãtãþiri. Preþ 68.000 RON. Vînd urgent ap. 4 cam. liber cu centralã. Preþ 75.000 RON. Tel. 260899/0742046078.


VÎND urgent garsonierã, cf. I, 2/4, str. Dacia. Tel. 0744100287. (C.051220050057) OFERTÃ specialã numai în decembrie. Garsonierã 600 milioane, apartament 2 camere 940 milioane. Persoanã fizicã, fond nou, parcare în curte, termopane, centralã de scarã. Tel. 0722516658. (C.1532794)

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ ªI EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente. Preþuri minime! Urgenþe!

Tel. 624683; 0722270879; 0742547515.

VÎND apartament 2 camere, de lux, 3 camere, cf. II., sporit, 3/4, Trivale, 880 decomandat, etaj 3/4, Gãvana III. Preþ milioane. 0741501930-FAVORIT. (C.8630137) negociabil. Tel. 0724433482. APARTAMENT 3 camere, (C.071220050046) confort I, decomandat, VÎND apartament 2 camere, N. Vodã, 2/ 4, Boema- Craiovei, superîmbunãtãþit. Tel. 0788693642. intermediar, fond nou, preþ (C.061220050041) 43.500 euro. Tel. VÎND apartament 2 camere, confort II, 0723189251. superîmbunãtãþit, Trivale, 775 milioane. Tel. (C.011220050021) 0742783061. (C.061220050013) VÎND apartament 2 camere, confort II, VÎND apartamente de lux, 3 camere, 70 mp, centru, balcon, termopane, 4/ 4, preþul zonei. ªtefãneºti- Valea Mare, clãdire nou Tel. 0788733308. 0724046678; 214117; 0726495426. construitã. (C.081220050039) (C.061220050006)

PROPRIETAR! Vînd apartament 2 camere, semidecomandat, 3/4, Banat, lavabilã, faianþã, gresie, termopan, uºi schimbate, instalaþii sanitare ºi electricã noi, balcon închis, contorizat, la cheie, liber. VÎND apartament 2 camere, confort I, 0744683630; 645108. (C.291120050038) II. Tel. 0742259734. URGENT! APARTAMENT 2 camere, confort Gãvana I/sd., gresie, faianþã, termopan, (C.071220050001)

1.100.000.000 negociabil, Gãvana II. Tel. URGENT apartament 2 camere, Gãvana II, cf. II., 2/4, 810 milioane. 0729013313-Agenþie. 0726919756. (C.051220050013) GARSONIERÃ, cf. I., dec., Mioveni-Robea, (C.071220050021) VÎND apartament 2 camere, confort I, glet, lavabilã, 450.000.000 negociabil. VÎND apartament 2 camere, Mioveni. Tel. 0746622789. (C.281120050052) 0744706501. (C.051220050097) semidecomandat, Banat, et. 1/4. Tel. VÎND apartament 2 camere, confort I, 0743309544. (C.071220050017) Vînd gars. Gãvana III, cf. I, D, fond nou, 40 mp, decomandat, Curtea de Argeº, parter, contorizatã, spaþioasã, curatã, preþ 730 mil. lei. pretabil spaþiu comercial sau schimb cu URGENT !!! 2 camere, Piteºti. 0721023636; 0248/727077. Vînd ap. 2 cam. Gãvana II, cf. I, etaj 2/4, superîmbunãtãþit, et. 4, (C.281120050061) contorizat, curat, preþþ 1,03 mld lei neg. vedere spre soare, 790.000.000. Tel. VÎND apartament 2 camere, confort II, bloc Vînd ap. 2 cam. Trivale, cf. I, D, fond nou, 0743884553. J10, Comisariat. 0721217256. contorizat, curat, preþ 28.000 euro. (C.071220050019) (C.081220050032) Vînd ap. 3 cam. Prundu, cf. I, D, etaj 2/4, termopan integral, vedere 2 pãrþi, 2 balcoane, de lux, preþ 1,25 mld lei. Tel. 0348401134; 0788207826.

VÎND garsonierã confort I, decomandat, îmbunãtãþitã, Craiovei. 700 milioane. Tel. 278238. (C.8630128) VÎND garsonierã confort III, Rãzboieni, îmbunãtãþitã. Tel. 0747478419. (C.8630131)

VÎND garsonierã Topoloveni, et. 2, bine întreþinutã, îmbunãtãþiri. Tel. 0740778107. (C.041220050069) gars. Gãvana III, fond nou, et. int. centralã, termopan. Preþ 600 mil. 2 cam. Exerciþiu, stradal, cf. I, D, et. int. Preþ 1,3 mld. 3 cam. Prundu, stradal, pretabil firmã, fond nou, îmb. Preþ 1,3 mld. 2 cam. Gãvana III, fond nou, et. int. totul nou. Preþ 950 mil. 4 cam. Big, cf. I, D, et. int. 2 balc. Preþ 37.500 euro. Tel. 610300/0788154584.

Trivale, 2 cam., cf.2, parter, balc., 10 m, stradal, 760 mil. Banat, 2 cam., cf.2, et.1/4, liber, 850 mil. Negru Vodã, 2 cam., cf.1, parter, stradal, 950 mil. Gãvana III, 3 cam., cf.I/D, balc. 8m, pretabil firmã, 37.000 euro. Popa ªapcã - Crinului, 3 cam., cf.I/D, et.3/4, 41.000 euro. Tel. 221725. 2 camere, confort I, semidecomandat, Exerciþiu, etaj intermediar, stare bunã, 1.100.000.000. Tel. 0741294951. (C.081220050015)

VÎND garsonierã confort I, semidecomandatã, Craiovei, et. I, toate îmbunãtãþirile, preþ 780 milioane. Tel. 0744685430; 0726662508; 647292. (C.071220050013)

Apartamente 2 camere

Ap. 2 c, GÃVANA II, 3/4, 810 mil.

3 cam., cf.I/D, et. interm., g+f, termopan total, 2 balcoane, contorizat, parchet, 1,270 mld. 3 cam., Eremia Grigorescu, cf.I, etj. interm., vedere 2 pãrþi, 2 grupuri sanitare, contorizat, 1,450 mld. 3 cam., Craiovei, cf.I/D, et. interm., 2 grupuri sanitare, vedere 2 pãrþi, 2 balcoane, g+f, contorizat, 42.500 euro. Tel. 212011; 0746236837.

Vînd 2 cam., Negru Vodã, et.3/4, preþ 1,070 mld. 0722423995.

VÎND apartament confort I, 3 camere, etaj 3, îmbunãtãþiri, Rãzboieni, 1.150.000.000 negociabil. Tel. 0740820517. (C.061220050015) VÎND apartament 3 camere, confort I, stradal, parter, Gãvana RCS. Tel. 0745086436. (C.061220050045)

ªTEFÃNEªTI -Zãvoi, casã 2 camere, baie, bucãtãrie, hol, garaj, mansardã, teren 1.000 mp, utilitãþi, preþ 75.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

Vînd vilã Gãvana P+1+M, complet finisatã, 6 camere, teren 700 m, toate utilitãþile, preþ 110.000 euro.

(C.081220050004)

IMOBIX TOPO PROJECT

EXECUTÃ: lucrãri topocadastrale, carte funciarã ºi evaluãri imobiliare.

construire, certificate de urbanism, acorduri de mediu, sesiuni, constituiri firme, lichidãri firme, dizolvãri firme, puncte de lucru. VALCOMAR BEST STAR

DEÞINEM G.P.S.! VÎND apartament 2 camere, Mioveni -centru, Tel. 0788454321, 0248216396. cf. I., contorizat, termopan, uºã stejar, 630 Tel. 611020, 0722700077. milioane negociabil. Tel. 0741243700. VÎND vilã 450 mp, construcþie nouã, (C.081220050107) VÎND apartament 3 camere, conf. I, Gãvana mobilatã total, zona Trivale lîngã pãdure, VÎND apartament 2 camere, strada Livezilor. III, îmbunãtãþit, et. 1/4. Tel. 0744501648. 250.000 euro. 0788315915. (C.4770996) Tel. 0722878730. (C.8630171) (C.071220050020) VÎND/ ÎNCHIRIEZ vilã APARTAMENT 3 camere, confort I, Banatului. Tel. 0745082411. GÎRLEI -P16a, etaj 4/4, decomandat, Popa ªapcã, îmbunãtãþit, (C.211120050109) plafon renovat, 2 balcoane, 48.000 euro, termopan. Kriss- 0740772085. 57 mp, 30.500 euro, (C.071220050036) VÎND casã P+M, parter locuibil, apã, curent negociabil. 0723585400; tras, 5 km Piteºti, 800 mp, 1.400.000.000 0248/282848; 0248/285546. URGENT !!! 3 camere, negociabil. 0747483327. (C.021220050026) (C.081220050008) confort I, decomandat, liber, VÎND urgent gospodãrie Valea Ursului, sat parter înalt, 1.100.000.000. VÎND 2 etaje de bloc, cu camere, stil cãmin. Mica, 3.000 mp, 2 case, toate utilitãþile. Tel. 0743884553. Relaþii la tel. 0745129307, 0744660652. 85.000 euro, negociabil. Tel. 636192; (C.071220050017) 0722444432. (C.051220050013)

Apartamente 3 camere

3 CAMERE, Eremia, 1/4, spaþios, 42.500 euro. 0727883062. (C.051220050060)

VÎND apartament 3 camere, Fabrica de Bere, VÎND apartament 2 camere, mobilat, central; parter, 34.000 euro negociabil. Tel. 211652; BANAT 2 camere cf 2, etaj Audi A4, fabricaþie 2000, 1,9 TDI, 116 CP. Tel. 0723942037. (C.051220050042) 3/4, gresie, faianþã, 0743159969. (C.061220050028) contorizat total, mochetat, VÎND apartament 3 camere, complet mobilat ºi utilat. URGENT 2 camere, Cîmpineanu, parter, fond nou, confort I, Tel. 223114, 0745.061510. neîmbunãtãþit, semidecomandat, decomandat, îmbunãtãþit, 950.000.000. Tel. 0746983485. liber, 2 grupuri sanitare, (C.061220050004) zona Prundu- variantã, BÃILE Herculane, 32.000 euro, negociabil. apartament 2 camere, D, VÎND apartament 2 camere, confort I, Eventual schimb cu îmbunãtãþit, complet decomandat, T. Vladimirescu, parter, apartament 2 camere sau mobilat, etaj 2/4, balcon pretabil firmã, îmbunãtãþiri clasice, liber, garsonierã+ diferenþã. închis, nenegociabil, 29.500 28.000 euro, negociabil. Tel. 0721648141. 0747501882. euro. Tel. 0744430824. Exclus agenþiile. (C.081220050043) (C.291120050053) (C.8630113) VÎND apartament 2 camere, cf. II., Trivale sau schimb cu APARTAMENT 2 camere, confort I, 1/4, VÎND apartament 3 camere, 3 camere. Tel. 0723565185. Banat, 1.150.000.000 negociabil. (C.8630112) 0726513108. (C.071220050035)

ultracentral, 77 mp, str. I.C.Brãtianu, bl. B1, et.4.

APARTAMENT 3 camere, confort I, Trivale, etaj intermediar, 2 balcoane, 950.000.000. Tel. 0720106740. (C.071220050031)

VÎND cabanã 120 mp, 700 milioane; 700 mp teren, 20 euro/ mp, Poienile Vîlsanului. 0248/211051; 0745030877. (C.291120050049)

VÎND apartament 3 camere, 3 balcoane, VÎND casã Geamãna, 1.000 mp teren. Tel. confort I, cartier Trivale. Tel. 0742397701. 279733. (C.051220050018) VÎND vilã P+1+M = 400 mp de roºu, teren 350 (C.8630172) mp în ªtefãneºti, str. Fitotron -asfaltatã + VÎND apartament 3 camere, gresie, faianþã, utilitãþi. Tel. 0788334204. (C.281120050057) termopane, instalaþii sanitare noi, str. Tache Ionescu, Bl. N1. Preþ 38.000 euro. Tel. VÎND teren 3.050 mp cu casã din cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere 50 m, stradal, 0742073802. (C.081220050006) Dobrogostea, ºoseaua Curtea de Argeº. VÎND apartament 3 camere, Exerciþiu, 2 bãi, 0741572706. (C.281120050069) 2 balcoane, gresie, faianþã. Tel. 0722608620, VÎND casã compusã din 2 camere la demisol 0723277066. ºi bucãtãrie + wc+ magazie ºi coteþ de porci ºi gãini pe str. Mircea Vodã, nr. 7. Tel. PERSOANÃ Fizicã cumpãr 0742525167; 0248/661022; 0720443794. apartament 3 camere, (C.301120050063) confort I, decomandat, etaj intermediar; Banat, Dacia, VÎND imobil stradal, Calea Cîmpulung, Craiovei, Trivale, Gãvana. Piteºti. Tel. 0723430530. (C.051220050062) Ofer 1,2- 1,25 miliarde lei. VÎND vilã deosebitã la 0721367736. Sãftica 400 mp util, D.N.1, 1.500 mp teren, 250.000 euro. Tel. 0788101817. (C.281120050035)

Apartamente 4 camere

Anunþuri la redacþie MIOVENI. Vînd apartament 4 camere, et. II, Robea, stradal, ultraîmbunãtãþit. 109.000 RON, negociabil. Eventual schimb cu 3 camere Piteºti + diferenþã. 0745052470. (C.051220050061) MIOVENI. Vînd apartament 4 camere, parter, Robea. 75.000 RON. 0745052470. (C.051220050062) VÎND apartament 4 camere, etaj 2/4, Trivale, 114 mp, 2 balcoane mari, 2 bãi, 56.000 euro. Tel. 277004. (C.301120050134)

55.000 euro (teren ºi TVA inclus) Tel.: 0248/222110, 610190, 0722/617947. VILÃ D+P+M, zonã superbã, superamenajatã, toate utilitãþile, avantajos, 100.000 euro. 0743182417; 0743182416. (C.061220050019)

VÎND casã modestã cu utilitãþi, ªtefãneºtiVale. Tel. 0723177476; 0723672731. (C.061220050018) VÎND casã Budeasa. (C.011220050014)

Tel.

235113.

VÎND casã P+M, finisatã interior, în spatele Tg. Sãptãmînal, teren 500 mp. Tel. 0745250359. (C.221120050009)

VÎND vilã deosebitã+ 400 mp teren, în com. Miceºti. Tel. 211000. (C.011220050007)

VÎND apartament 4 camere, Exerciþiu, termopan, AC, plafon fals, amenajat sediu firmã, preþ 52.000 euro. Tel. 0729900709. (C.051220050096)

VÎND casã ºi curte central zona Bãile Olãneºti. Tel. 215569. (C.081220050091) VÎND casã Trivale (zona Mentor), 87.000 euro, discutabil. Tel. 0721774812. (C.081220050105)

VÎND vilã 10 camere, 4 bãi, 3 bucãtãrii, Trivale. Tel. 275757, 0788262546, 0742428503.

Progresu. 50.000 euro. Tel. 0724432635. VÎND casã, platou Prundu, P+E+ garaj, 1.150 mp, finisatã exterior ºi parter parþial, 85.000 (C.071220050001) euro.0722127943. (C.021220050033)

CASE

VARIANTA PRUNDU-CRAIOVEI, vilã, D+P+1, toate utilitãþile, stradalã, teren total 300 mp, deschidere la variantã 15 m, 2 livinguri, 4 dormitoare, baie, bucãtãrie, garaj, beci, pretabilã sediu firmã, 80.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0724337333.

EREMIA GRIGORESCU 433 mp, deschidere 15,5 m, posibilitate extindere. Preþ 210 euro/mp neg. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. MICEªTI, 12.500 mp, douã deschideri 32 m din care una la DN Piteºti- Cîmpulung, posibilitate utilitãþi, preþ 12 euro/mp negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. AUTOSTRADÃ Km 104, 6.800 mp, deschidere 30 m. Preþ 4 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333. PRUNDU Abatorului, 500 mp, deschidere 20 m, 30 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333.

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ executã RAPID documentaþii

cadastrale - carte funciarã Spaþii comerciale, terenuri - minim! Garsonierã - 90 RON Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON Tel. 610093, 0744 815510.

GÃVANA str. George Coºbuc, casã veche 70 VÎND casã 4 camere, oraº Topoloveni, str. mp, teren 410 mp, utilitãþi. Preþ 48.000 euro Ion Mihalache. Preþ negociabil. Tel. neg. Curierul, tel. 223114, 0727332633. 0740631984; 666936. (C.061220050027)

Teren Tg. Sãpt., S=900 mp, utilitãþi, 33 E mp, neg. Teren Mãrãcineni, blocuri, S=1000 mp, D=18 m, 12 E mp. Teren Mãrãcineni, 3,5 km de Piteºti, S=2000 mp, D= 38 m, investiþie bunã, 10 E mp. Tel. 218916, 0720202820.

BALOTEªTI, pãdure 1.650 mp, deschidere 23 m, preþ 10.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

VILÃ deosebitã, construcþie 2005, curte amenajatã, ªtefãneºti-Viiºoara, P+1+M, suprafaþã utilã 300 mp, teren 870 mp. Tel. 0745351577.

GEAMÃNA, strada principalã, poziþie deosebitã, 2.000 mp intravilan, deschidere 25 m, toate utilitãþile, împrejmuit, 20 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

TERENURI

PRUNDU Abatorului, 3450 mp, intravilan, douã deschideri a 16 mp, preþ 25 euro/mp, negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

Anunþuri la redacþie

VÎND teren zonã centralã, 600 mp, stradal, ALBOTA, teren 3000 mp, deschidere 18 m, utilitãþi, 10 m deschidere, preþ 66.000 euro. intravilan, preþ 2,8 euro/mp, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0721300765. Curierul zilei, tel 223114, 0721300765. CALEA BASCOV, 330 mp, stradal, ALBOTA, teren 1.530 mp, desch. 11,06 m, deschidere 13,60 m, utilitãþi, preþ 300 apã curentã, luminã, preþ 5 euro/mp, euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, discutabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0744265545. 0721300765.

MESAJE ÎNDOLIATE Colectivul S.C. ELECTROVAL Sound este alãturi de ºeful lor Bãtrînu Valeriu în greaua încercare pricinuitã de decesul tatãlui sãu. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.071220050014) A plecat dintre noi un prieten drag, un om deosebit. Familia Gheorghe Mihai îl plînge pe cel ce a fost, ing. AURICÃ BÃCESCU. Dumnezeu sã-l ierte! (C.081220050020) Familia Niculescu Rãzvan este alãturi de familie, în greaua pierdere suferitã prin trecerea în nefiinþã a celui ce a fost un prieten drag, ing. AURICÃ BÃCESCU. (C.081220050021) Sincere condoleanþe familiilor BADEA ºi UDRESCU. Fosta ta învãþãtoare ºi prietenii nu te vor uita niciodatã! Fam. Tîrþãu ºi Loliceru. (C.081220050059) Colectivul ISCIR IT Piteºti este alãturi de inspector-ºef Covreag Remus ºi de inspector Covreag Nicolae, în greaua pierdere suferitã prin decesul mamei, respectiv, bunicii. Transmitem sincere condoleanþe familiei îndoliate. Dumnezeu sã o odihneascã în pace! (C.4771098)

COMEMORÃRI Aducem în amintirea celor care au cunoscut-o cã pe data de 13 decembrie, se împlinesc 8 ani de cînd a plecat în lumea umbrelor prof. LUMINIÞA VICTORIA NAIBA. O lacrimã de aducere aminte. Dumnezeu s-o odihneascã în liniºte ºi pace. Slujba de pomenire are loc pe 10 decembrie, la Biserica Sf. Ion, din Piteºti. (C.071220050015)

VÎND apartament 4 camere, Banat. 1,9 miliarde, negociabil. Tel. 0720009456. GÃVANA, jumãtate duplex, tencuit, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 dormitoare, 1,45 miliarde (C.071220050024) VÎND apartament 4 camere, et. 2/4, complet /euro sau schimb teren. Tel. 0723216184. mobilat, lux, amenajat, zona Bere, lîngã (C.061220050010)

Anunþuri la redacþie

CÃLINEªTI( UDENI - zãvoi), teren 8400 mp,intravilan, deschidere 45 m, preþ 28.000 RON.Curierul zilei, tel 223114, 0724.337333, 0721.300765.

Îndureraþi ºi cu lacrimi în ochi, familia anunþã împlinirea a 6 ani de cînd bunul nostru soþ, tatã ºi bunic, MARIN VOICU, a plecat de lîngã noi lãsînd în urma sa multã durere, suferinþã ºi un dor imens. Dumnezeu sã-i lumineze calea ºi sã-i poarte paºii pe drumul fãrã de întoarcere pe care acum este însoþit de dragul sãu bãiat, GABRIEL-GELU, plecat mult prea devreme dintre noi ºi fãrã voia sa. Regrete eterne, flori ºi lacrimi la mormintele voastre. Dumnezeu sã vã odihneascã în pace! (C.081220050002)

CRISTI POPETE, au trecut 4 ani ºi jumãtate, de cînd ne-ai pãrãsit mult prea devreme, la 25 de ani, fratele ºi fiul nostru cel bun ºi vesel ai dispãrut ca un fulger luat de mînã fãrã milã. Þi-ai lãsat fetiþa fãrã milã, se uitã la lunã sã te vadã. Pentru noi frate ºi fiu ai fost ºi vei rãmîne al nostru. Acolo sus sã ne veghezi ºi sã ºtii cã ne-ai lãsat un gol imens care niciodatã nu se va umple. Dumnezeu sã-þi aºeze sufletul tãu bun în loc cu luminã ºi flori. Nu te vor uita niciodatã fraþii, pãrinþii, bunica, verii ºi unchii. (C.071220050038) Cu aceeaºi durere ºi dor, anunþãm cã s-au scurs 5 ani de cînd sora ºi cumnata noastrã VASILE LUCIA, nãscutã Dumitru, în Piteºti, a plecat dincolo de nouri, de unde nu se mai poate întoarce. Noi, toþi care am iubit-o, nu vom uita niciodatã chipul ei vesel, dar totodatã blînd. Sîmbãtã 10 decembrie va avea loc comemorarea în Bucureºti. Zorina, sorã, Nicu - cumnat, rugãm pe Bunul Dumnezeu sã-i ierte greºelile ºi sã o þinã la dreapta Sa. Astãzi, 9 decembrie 2005, minunatul meu fiu LAURENÞIU EUGEN CIOTEI ar fi împlinit 33 de ani, dacã în urmã cu 3 ani nu ar fi dispãrut fulgerãtor. În loc sã-i urez „La mulþi ani!“, îi celebrez cu o durere înãbuºitã memoria, mai mult ca niciodatã. Dumnezeu sã-l aibã în grija Sa -veºnicã! (C.081220050028) Pios omagiu, neºtearsã amintire la împlinirea a 6 ani de la decesul mamei ºi bunicii noastre, BÎRZOTESCU AURELIA. Vei fi veºnic în sufletul ºi în inima noastrã. Gabi, Cati ºi Sorin. (C.081220050053) Au trecut patru ani ºi jumãtate. Sîmbãtã, 10.XII.2005, ora 10,00, va avea loc la biserica Maica Precista (din spatele Institutului de Proiectãri Argeº), slujba de pomenire a celei care a plecat prea devreme dintre noi, la numai 29 de ani, a LOREDANEI GUÞÃ. Ne rugãm la Bunul Dumnezeu sã-i facã odihnã veºnicã ºi parte de luminã, o purtãm în inimile noastre, la cripta ei vor fi flori ºi lumînãri însoþite de lacrimile noastre. /Era un vis misterios, /ªi blînd din cale-afarã/ªi prea era de tot frumos/De-a trebuit sã piarã/. Familia. (C.081220050002)

Curierul zilei - pag. 15

VÎND apartament 2 camere, ultracentral, etaj VÎND apartament 2 camere, Mioveni Bl. M5, 1, la cheie. 0742025736. (C.151120050034) centralã, parchet, et. 2. Tel. 0724072306. (C.4771072) Tel. 210111. VÎND apartament 2 camere, VÎND apartament 2 camere, cf. I., sd., etaj cf. I., mobilat, Banat. Tel. VÎND apartament 3 camere, confort I, 2/4, 2/4, liber, Banat. Preþ 980 milioane. Tel. 0724494019. Bascov, stradal, multiple îmbunãtãþiri. Preþ 0729884128. (C.061220050021) (C.051220050008) 36.500 euro negociabil. 0740002151; 270386. (C.291120050024) Vînd apartament 2 camere, Banat, cf.2, APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, et.1, curat, preþ 830 mil. VÎND apartament 3 camere, Trivale cap linie, exclus intermediarii, 33.000 euro, 1.600.000.000. Tel. 656053. Vînd apartament 2 camere, Gãvana III, negociabil. Tel. 0788101817; 222178; (C.051220050089) cf.1/d, etaj 1, preþ 1,2 mld. 217857. (C.140920050176) VÎND apartament 3 camere, et. 4, Calea VÎND apartament 2 camere, confort II, et. 4, Ofer spre închiriere apartament 2 camere Bucureºti. Tel. 634616. (C.051220050109) Trivale. Tel. 271278. Preþ 670 milioane. de lux, complet mobilat ºi utilat, preþ 200 E. VÎND apartament 3 camere, E. Grigorescu, (C.051220050006) Ofer spre închiriere apartament 2 camere, parter, 2 termopane dormitoare, pretabil VÎND apartament confort redus, zona firmã. Fãrã agenþii. Preþ 48.500 euro, Calea Bucureºti, cf.1/sd, curat, preþ 170 E. Gãvana II, 22.000 euro negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0727193277. Tel. 219998. 0348802017. (C.1532799) (C.061220050019)

VÎND /SCHIMB apartament 3 camere, Gãvana III, cu apartament 2 camere Gãvana II +diferenþã. Tel. 0727127559. (C.8630166)

în cartier nou: ● 4 camere, ● 2 bãi, ● bucãtãrie, ● total finisate ºi racordate la utilitãþi ( canalizare, apã, gaze, energie).

MÃRÃCINENI, teren 12.000 mp, drum acces 7 m lãþime, deschidere 43 m, gaze, curent, preþ 15 euro/mp, uºor negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

TANCODROM, 1.300 mp, deschideri pe 2 VÎND casã cu teren 7.500 mp la 15 km Piteºti laturi. Preþ 25 euro/mp. Curierul, tel. 223114, VÎND jumãtate duplex P+1, de roºu, Gãvana - Podu Broºteni. Tel. 0726355308; 0745061510. -Schitului, supraf. 115 mp, teren 250 mp, 0248/631103. (C.071220050002) BÃNÃNÃI, 6.000 mp, deschidere 35 m, utilitãþi, preþ 150.000 RON. Curierul, tel. VÎND /SCHIMB vilã Bascov, 5 camere, stradal, toate utilitãþile, preþ 10 euro/ mp 223114, 0727332633. construcþie nouã, cu apartament 3-4 negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, COSTEªTI de Argeº, casã 4 camere, beci, camere, plus diferenþã. Tel. 0744501648. 0721300765. salã, anexe, construcþii din cãrãmidã, 2 fîntîni în curte, apã curentã, teren 8.000 mp (C.071220050021) AUTOSTRADÃ, zona de cu livadã pruni, preþ 57.000 RON, neg. VÎND casã sat Conþeºti comuna Davideºti, intrare pe stînga, 4.700 mp, Curierul, tel. 223114, 0744265545. teren 3.000 mp, livadã pomi, la asfalt. Preþ deschidere 25,5m, cu drum 400 milioane. Tel. 0744518846. lateral pe toatã lungimea. VÎND vilã P+1+M, suprafaþã (C.081220050004) Preþ 25 euro/mp. Curierul, locuibilã 200 mp/nivel, 1500 tel. 223114, 0745.061510. VÎND casã fond nou, 200 mp+ 500 mp teren, mp teren, 197.000 euro, zona Gãvana. Tel. 0722251571. platou Prundu. 0723358203. (C.071220050012) IMOB EXPERT str. Egalitãþii nr. 1 (C.241020050006)

Tel. 206178, 0745873021.

VÎND/ ÎNCHRIEZ apartament 3 camere, ultracentral, 4/ 10, mobilat, utilat. Tel. VÎND casã stil han P+ 1 Cîmpulung, 0744346294. (C.061220050045) toate utilitãþile. Tel. 0720033697. VÎND apartament 3 camere, decomandat, (C.171120050009) Tel. 213305, 0720385543. etaj 1/4, confort I, balcon închis termopan, VÎND apartament 2 camere, confort I, Negru Vodã, stradal, centralã nouã, boxã la Te-ai sãturat de alergat? superîmbunãtãþit, mobilat nou, 37.500 euro. subsol, 47.500 euro. Tel. 0788324241. Autorizaþii, avize, avize de (C.071220050015) 222247; 0729092290. (C.071220050056)

PARTICULAR, vînd apartament 2 camere, semidecomandat, Banat, 3/4, termopane, Anunþuri la redacþie gresie, faianþã, uºã metalicã, proaspãt zugrãvit, cablu, internet. 0746372841. TRIVALE, apartament 3 camere, conf. II, (C.061220050016) complex II, liber, et. 3/4, preþ 90.000 RON. VÎND apartament 2 camere, confort I, Curierul, tel. 223114.

mld. 0722423995.

VÎND apartament 3 camere, Mioveni, et. 4, îmbunãtãþiri, 655 milioane, eventual mobilat. 0740093494. (C.051220050097)

TRIVALE, vilã P+2, suprafaþã 200 mp pe nivel, semifinisatã, utilitãþi, 1.500 mp teren, deschidere 27 m. Preþ 180.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

Teren VALEA MARE, ENCULEªTI, S=4200 mp, 6 E/mp.

semidecomandat, N. Vodã, et. 3/4, BIG-ROLAST, apartament 3 camere, conf. I, îmbunãtãþit. Tel. 632975; 0740620136. decomandat, etaj 3/4, 2 balcoane, 2 bãi, termopane, centralã, parchet, uºi stejar, (C.051220050002) pereþi izolaþi, liber, preþ 155.000 RON VÎND apartament 2 camere, str. Banat. Tel. negociabil. Curierul, tel. 223114, Anunþuri la redacþie 0724306263. (C.8630124) 0745.061510. VÎND apartament 2 camere, central, ideal GÃVANA III, apartament 3 camere, etaj IV/IV, CALEA BUCUREªTI, 2 camere cf I, parter sediu firmã, et. 2, 37.500 euro. Tel. acoperit cu tablã, confort I, decomandat, 2 stradal, pretabil firmã, centralã proprie, 0744699727. (C.051220050002) bãi, parchet, preþ 115.000 RON. Curierul, tel. termopan. Preþ 43.000 euro. Curierul zilei, VÎND apartament 2 camere, Mioveni, confort 223114, 0744265545. tel. 223114, 0727.332633. I, decomandat, et. 2, douã balcoane închise, VÎND apartament 3 camere, Prundu, balcon POPA-ªAPCÃ, 2 camere, confort I, centralã, zonã liniºtitã, însorit. Preþ 780 24 m. 637151; 0745406207. decomandat, etaj 4, parchet, gresie, faianþã, milioane. Tel. 0723244442; 290557; (C.231120050037) balcon închis, preþ 120.000 RON negociabil. 0721957549. (C.061220050016) VÎND urgent apartament 3 camere, cf. I., Curierul, tel. 223114, 0724337333. dec., super îmbunãtãþit, Gãvana II, 6/10, preþ Vînd 2 cam., cf.2/SD, preþ 750 mil. PRUNDU, 2 camere cf. I, sd, etaj I/IV, 1.290.000.000 negociabil. Tel. 0723406616. 0720403059. centralã proprie, termopan, gresie, faianþã, (C.051220050080) Vînd 2 cam., Rãzboieni, cf.1/SD, 3/4, 950 preþ 120.000 RON. Curierul, tel. 223114, mil. 0720403059. VÎND apartament 3 camere, etaj 1, Prundu. 0721.300765. Tel. 279498. (C.051220050038) Vînd 2 cam., cf.1/D, Bere, îmb., 1,200 CÎMPINEANU, apartament 2 camere, parter, conf. I, semidecomandat, preþ 27.000 euro, discutabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

VÎND apartament 3 camere, confort I, decomandat, fond nou, îmbu7nãtãþit, etaj intermediar, Fraþii Goleºti, 44.000 euro, uºor negociabil. Tel. 0721724180. (C.051220050004)

GOLEªTI, P+1+M, teren 1.000 mp, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

VINDEM VILE

Vineri, 9 decembrie 2005

2 cam., Gãvana, cf.I/D, et. interm., fond nou, stradal, contorizat, 32.500 euro. 2 cam., Banat, et. interm., contorizat, balcon închis, 810 mil.

VÎND/ SCHIMB garsonierã confort I, superîmbunãtãþitã cu apartament confort I, etaj intermediar, Gãvana+ diferenþã. Tel. 0723364224. (C.071220050011)

TOP CONSTRUCT

VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, et. 4, VÎND 2 camere, central, preþ foarte bun. Tel. 560 milioane, Topic. 0726148829. 0720918372; 0720225616. (C.051220050045) (C.071220050057) VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, cf. III. NORD, confort II, C4, et. 3/4, îmbunãtãþiri. Tel. 0723636143. (C.291120050017) 740.000.000. Tel. 0723216184.

VÎND apartament 2 camere, Banatului, cf. I./sd., etaj 2/4, îmbunãtãþit, mobilat, liber. VÎND garsonierã cf. I., D, fond nou, Gãvana Preþ 31.000 euro. Fãrã intermediari. Tel. III, parter, suprafaþã 40 m, 750 milioane. 0744591710. (C.291120050028) Capital. Tel. 0723124967. (C.8630163) VÎND/ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, PARTICULAR! Vînd garsonierã Gãvana II, et. confort II, Rãzboieni. Tel. 0746965675. III. Tel. 0743309544. (C.071220050016) (C.301120050072) VÎND/ SCHIMB garsonierã renovatã, VÎND apartament 2 camere, cf. II., sporit, Craiovei, et. 9/9, cu 2 camere, Trivale + termopane, uºã schimbatã, gresie, faianþã, diferenþã. Tel. 0722586282. Trivale, liber, 770 milioane. Tel. 0744706501. (C.051220050096) (C.071220050027) VÎND garsonierã et. 1/4 de lux, 550 milioane. Agenþie, tel. 0723717520. (C.8630168)

APARTAMENT 2 camere, conf. I, decomandat, etaj intermediar, 65 mp, Fabrica de Bere. Tel. 0723623912. (C.8630167)

SUPEROFERTÃ! Apartament conf. I, 3 camere, decomandat, contorizat, balcon închis, zona Nord, 22.500 euro, negociabil. Tel. 0746455508. (C.051220050042)

ªTEFÃNEªTI, casã (construcþie nouã) nefinisatã, P+M, teren 250 mp, 27.000 euro, discutabil. Variante schimb. Curierul, tel. 223114, 0724.337333.

Micã publicitate

VÎND garsonierã confort I, Craiovei, preþ negociabil. Tel. 0723366531. (C.081220050002)


Micã publicitate

BRADU, teren 1.069 mp, douã deschideri 20 ºi 56 m, intravilan, toate utilitãþile, îngrãdit, preþ 55.000 RON. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

DEOSEBIT! Vînd teren la pãdure, utilitãþi, construibil, zona Big-Gãvana. Preþ 58 euro/mp. Tel. 0744371720. (C.071220050007)

CÃLINEªTI(Turculeºti), teren 11.100 mp, extravilan, la 800 m de ºoseaua naþionalã, preþ 1 euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, VÎND teren Smeura intrare Hinþeºti, împrejmuit, 1.088 mp, posibilitate apã, 0721300765. curent, telefon, cablu. 15 euro/mp. VÎND la Valea Ursului 2 0742737123. (C.291120050012) parcele de 700 ºi 850 mp. OFERTÃ! VÎND teren 3.900 0723359469; 0788261942. mp, intravilan, utilitãþi, (C.1249896) Valea Mare, 10 euro/ mp. 0720602960. VÎND teren 30.000 mp, Albota, se preteazã (C.291120050066) pentru: microfermã, zootehnie sau gospodãrie cu mult teren în jurul casei. Zonã pitoreascã. Meritã vãzut! Tel. 217047. VÎND 1.500 mp teren intravilan, deschidere 16 m, DN 1 Piteºti -Cîmpulung Miceºti, (C.071120050010) facilitãþi, luminã, apã, gaze, 13 euro/mp VÎND teren intravilan 5.060 mp, oraº negociabil. Tel. 0746567438. Costeºti -cartier Zorile, str. Rîndunica 22. (C.291120050019) Tel. 021/3454158. (C.281020050011) VÎND teren 600 mp cu VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi lemn deschidere 17 m stradal în salcîm- plop, exploatabil . Tel. 0742799273. Piteºti, preþ fix 165 euro/ (C.110820050012) mp. Tel. 0745049615. (C.291120050059) GLOBAL Vînd teren 514 mp Tg. Sãptãmînal canalizare, preþ 21.000 euro. Vînd teren 500 mp ªtefãneºti, preþ 21 euro/mp. Vînd teren Varianta Prundu - Craiovei, 850 mp, preþ 31.000 euro. Vînd teren Gãvana II, 500 mp, preþ 60 euro/mp. Tel. 220965.

650- 3.000 mp Bascov Schiau, lîngã pãdure. 0740250535; 0723364366. (C.291120050108)

VÎND 3 ha teren autostradã, km 93-94. Preþ 3 euro/mp. Tel. 0726175918. (C.301120050073)

VÎND teren Budeasa, sat Gãleºeºti, 3.000 VÎND parcele 500 mp, deschidere 17 m, zona mp, deschidere 23,5 m, stradal, utilitãþi. Tel. Tg. Sãptãmînal. 16 euro/mp. Tel. 0348806895. (C.4770979) 0740220870. (C.301120050084) VÎND teren 2.500 mp, apropiere Slava, Calea TEREN 2.500 mp Cãlineºti, zona Primãrie, Cîmpulung. Tel. 278980. (C.051220050025) toate utilitãþile, 5 euro/ mp, negociabil. TEREN com. Bascov, 1.400 mp, stradal, 0724715520. (C.081220050006)

Vineri, 9 decembrie 2005

toate utilitãþile. 0745056315; 0721695512. VÎND teren cãmin de casã, Mãrãcineni, Podul Budesei, 3.200 mp, deschidere la (C.021220050008) stradã 38 ml. Tel. 0744492255. VÎND 2.700 mp teren Zãvoi, deschidere 12, (C.051220050103) toate utilitãþile, 10 euro/mp, negociabil. Tel. 0722312539; 0722978624; 215591, dupã ora VÎND teren sat Mica -Valea Ursului, toate utilitãþile. Tel. 282792. (C.051220050010) 19,00. (C.051220050045)

ÎNCHIRIEZ vilã 450 mp, construcþie nouã, mobilatã total, zona Trivale lîngã pãdure, 1.500 euro negociabil. 0788315915. (C.211120050005)

OFER spre închiriere spaþiu parter + subsol, VÎND teren Prundu Mic, 873 mp, d=20 m, pretabil depozitare, producþie. Preþ 300 utilitãþi la 50 m de stradã, 25 euro/mp, euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, negociabil. Accept variate auto plus 0724.337333. diferenþã. Tel. 0723282818. (C.8630141) CEDEZ stand John. Tel. 0727984153;

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, vizavi Cinema Bucureºti, et. I, pretabil sediu firmã. 0744519060. (C.231120050068)

VÎND 2.500 mp teren Miceºti, sat Purcãreni, 9 euro/ mp, negociabil. Tel. 0248/234240. (C.061220050010) 1.000 mp, deschidere 7,5 m, stradal, Gãvana-Grigoreºti, 8 euro/mp. 280795. (C.061220050030)

GAVANA III 500mp, 21m des, 90euro/mp0745/899611 VALEA MARE 500mp, 30euro/mp0721/233482 TARG SAPTAMANAL 1000mp , 2 des, 35euro/mp-0723/839347 TRIVALE 550mp, 26m des, 32euro/mp0788/232869 INCHIRIEZ spatiu CENTRU -0723/258366 Tel. 214488

276040. (C.051220050027)

spaþiu ultracentral 200 mp/nivel, finisaje deosebite.

Tel. 220099, 0729220022.

CARTE FUNCIARÃ terenuri, clãdiri, apartamente. Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856. VÎND teren intravilan, com. Bradu, 2.500 mp, deschidere 50 m, utilitãþi, gaze, apã, curent. Tel. 0744306499. Preþ 10 euro, negociabil. (C.051220050009) PROPRIETAR! Vînd 2 ha pãdure stejar, oraºul Costeºti -Argeº -Gura Scroafei, 2,5 euro/ mp. Tel. 021/6344659. (C.281120050025)

VÎND teren intravilan Albota 3.200 mp, utilitãþi. 6,5 euro/mp, negociabil. Tel. 0724534345. (C.061220050021) VÎND teren împãdurit strada principalã, Budeasa Micã, punct reper fabrica de cãrãmidã. Tel. 0744580180. (C.061220050013) GÃVANA - Zamfireºti, 1.500 mp, 2 deschideri, zonã deosebitã, parcelabil, 25.000 euro. Tel. 0742336656. PRUNDU MIC, 500 mp, 2 deschideri, asfalt, canalizare, apã, gaze, 25.000 euro. Tel. 0741972278. ZAMFIREªTI, 750 mp, D=25m, 13.000 euro, neg. Tel. 0742336656.

VÎND teren Craiovei, 365 mp, toate utilitãþile pe teren, împrejmuit, proiect casã P+M 110 mp/nivel, autorizaþie construcþie eliberatã, 35.000 euro, negociabil. Tel. 0722544214. (C.281120050038)

VÎND teren Bascov, 1.300 mp, toate utilitãþile. Tel. 0742056084. (C.061220050013)

Prundu, S = 500 mp, asfalt, toate utilitãþile. Preþ 20.000 euro.

VÎND 4.300 mp Bascov-Pãiºeºti, 12 euro/ mp. Tel. 0742521954. (C.061220050015)

Bascov, S = 970 mp, utilitãþi. Preþ 23 euro/mp.

VÎND teren Mãrãcieni, 12.000 mp. Tel. 0744839354. (C.061220050016)

Smeura S = 3800 mp, parcelabil. Preþ 5 euro/mp. Trivale, S = 2000 mp, parcelabil. Preþ 25 euro/mp. Goleºti, S = 1000 mp. Preþ 4,5 euro/mp. Tel. 610300/0788154584.

VÎND pãdure 6.600 mp, Uiasca. Tel. 0726808077. (C.1532777) SUPER-Ofertã! Vînd teren platou pãdure Trivale, 1.000 mp, deschidere 22, preþ 25 euro/mp, negociabil. 0740219307. (C.281120050004)

OCAZIE! Urgent, teren platou Cîmpului, intravilan, parcele de 500 mp, cu deschidere 35 m la 500 m între 48-28 euro/mp negociabil, cu utilitãþi drum acces, împrejmuit. 0740219307. (C.281120050006) VÎND un ha pãdure Vedea. Tel. 0721865472; 215360. (C.291120050046) VÎND teren arabil, 1 ha, irigabil, poziþie bunã, lîngã satul Cireºu-Cãteasca. 60 milioane, negociabil. Tel. 662134. (C.061220050010)

VÎND 3 parcele ªtefãneºti, stradal. Tel. 0723137796. (C.081220050014)

VÎND 4.500 mp (20 m deschidere la ºosea); teren intravilan la ºoseaua Piteºti -Slatina 6 km Piteºti (Albota), posibilitãþi apã, curent. Tel. 0740487912. (C.061220050018) VÎND teren 1.750 mp, deschidere 15 m, împrejmuit, toate facilitãþile, curent, apã, cablu, telefon, Piteºti, str. George UIieru. Tel. 211741; 0745016489. (C.021220050006)

VÎND teren Mioveni, intravilan, stradal, 1300 mp, 30 euro/mp. Tel. 0722146212. (C.021220050008) OCAZIE! 500 -800 mp, intravilan, ªtefãneºti, utilitãþi, 18-20 euro/mp. 0720602960. (C.061220050020)

VÎND teren Baloteºti, 5.000 mp. 25 euro/mp. PROPRIETAR, VÎND 564 mp, Tancodrom, Tel. 0721377688. (C.061220050013) intravilan, curþi construcþii, 200 m de Montan 37 euro/mp. 0746947786. VÎND teren Smeura, utilitãþi, parcelabil. 8 Star. euro/mp. Tel. 0741074530. (C.301120050083) (C.061220050009)

FIRMÃ CADASTRU autorizatã, întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ ºi EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente.

PREÞURI MINIME! URGENÞE! Tel. 217593, 0744434839.

CAUT colegã sau coleg de apartament. Tel. 0745176417. (C.051220050021) ÎNCHIRIEZ garsonierã de lux, mobilatã, Gãvana II, 5.500.000. Tel. 0724141760; 667888. (C.051220050015)

Aici se oferã senzaþii tari! TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.231120050009) TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0745842296; 0727472131. (C.231120050008) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.011220050011) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.051220050034)

OFER spre închiriere apartament ÎNCHIRIEZ 100 mp, supervad /spaþiu central ultracentral, 3 camere, et. 3, confort I, sporit, BRUNETà simpaticã, ofer mobilat, utilat, centralã termicã. Tel. Mioveni. 0722369694. (C.271120050024) companie. 0747402156. (C.241120050009) OFER spre închiriere spaþiu comercial Calea 0744546576; 215515. (C.051220050042) Bucureºti, stradal. 215360; 0721865472. OFER spre închiriere garsoniere (Traian ºi Bere) cu sau fãrã mobilã. Tel. 0721267203; SÎNT Claudia ºi te aºtept sã petrecem (C.291120050047) 219217. (C.051220050029) împreunã clipe de neuitat. TEl. VÎND sifonãrie performantã, cu vad format. 0747254730. (C.1532756) PRIMESC în gazdã eleve, studente, Trivale II. SMEURA, vînd teren intravilan 2.500 mp, Tel. 0744372097. (C.301120050057) Tel. 0723660416. (C.051220050001) zona „Negdany“, deschidere 18 m, utilitãþi. OFER spre închiriere spaþiu ultracentral. Tel. ÎNCHIRIEZ garsonierã în Mioveni. Tel. ÎNCHIRIEZ la preþ avantajos apartament 4 Preþ 18 euro/mp. Tel. 0740687437. 0722248736. (C.291120050021) camere cu/ fãrã garaj, Popa ªapcã, str. 0723016062. (C.051220050021) (C.061220050001) Viilor. Tel. 0744548884. Ofer spre închiriere OFER închiriere vilã spaþioasã (firmã, ªTEFÃNEªTI Tudoseºti, 2.500 mp, 15 euro/ locuinþã) utilatã, Prelungirea Craiovei. PRIMESC în gazdã douã fete. Tel. mp. 0744433514. (C.061220050003) spaþiu ultracentral, 0723978617. 0742064685. (C.051220050014) 300 mp/nivel, parcare OFER spre închiriere garsonierã. Tel. VÎND teren 2.000 mp, ÎNCHIRIEZ camerã la vilã, Mioveni, vizavi Peco, lîngã 0722437690. (C.051220050028) proprie, finisaje Calea Drãgãºani, Trivale. Renault. 0744346330. OFER spre închiriere garsonierã mobilatã, Tel. 275757. deosebite. (C.061220050033) solicit 12 fete. 0727655715. (C.081220050006) Tel. 0743077077. CÃLINEªTI, 1.665 mp, 6 euro/mp. Tel. 0788419191. (C.061220050004) Anunþuri la telefon CAUT sã închiriez spaþiu comercial în Agenþia JOHN&CO

VÎND teren pini, 4.700 mp, 2 deschideri 83/ euro/mp. Tel. 0788406715; 276738. Cãlineºti, teren intravilan, 2500 mp, lîngã 30. Preþ negociabil. Tel. 0723265067. (C.051220050001) (C.051220050001) DN 7, toate utilitãþile. 5 euro/mp. VÎND teren 2.200 mp, VÎND teren Teilor 300 mp, 47.000 euro. Tel. intravilan Bascov-Glîmboc, Tel. 651348/0720068302. 0723561045; 0747293339. apã, gaze, asfalt, 16,5 (C.061220050005) VÎND teren 2.300 mp, deschidere 32 m, euro/mp, negociabil. Tel. Mioveni. Preþ negociabil. Accept ºi variante. 0744506453. RIM Tel. 0729330933. (C.071220050028) (C.061220050001)

TOPOGRAFIE - CADASTRU executã lucrãri de

OFER spre închiriere garsonierã ºi apartament de lux, ultracentral. Tel. 0746167400. (C.081220050025)

VÎND baracã metalicã, 6X4, capitonatã. PRIMESC 1 bãiat în gazdã. Tel. 0722558060. (C.081220050038) 0740222383. (C.291120050044) OFER pentru închiriere garsonierã conf. I, semimobilatã. Tel. 0745134119. Ofer spre închiriere (C.171120050057)

VÎND teren Tg. Sãptãmînal, lîngã vilele Costeºti. Tel. 0723284617. (C.301120050019) Genicom, 300 mp, D=18 m, 10.500 euro, VÎND spaþiu comercial Mioveni, zona piaþã, negociabil. Tel. 0720202820. 179 mp. 0744346330. (C.061220050032) (C.061220050035) OFER spre închiriere spaþiu 120 mp, zona Nord. 0744133836; 0722796007. VÎND teren 2.100 mp, (C.021220050040) Bascov, stradal, toate GEAMÃNA, vînd teren 1.000 Teren ªtefãneºti, S = 860 mp. toate utilitãþile. Preþ 22 euro. utilitãþile, canalizare.Tel. ÎNCHIRIEZ total/parþial P+2+ terasã, 120 mp, deschidere 20 m, Teren V. Ursului, S = 1800 mp, apã, gaze, curent. Preþ 11 0742969465. mp/nivel, super-construcþie superfinisatã, stradal, apã trasã, închis cu euro/mp neg. (C.071220050006) Piteºti, central, vad. 0722760895. gard. Negociabil. Tel. Teren ªtefãneºti, împrejmuit, utilitãþi S = 2000 mp, D = 20 m. (C.041220050002) Preþ 25 euro/mp. 0348408275; 0745046098. VÎND teren 840 mp, str. Libertãþii. Tel. (C.061220050017) OFER spre închiriere spaþiu central 150 mp. Teren Autostradã, S = 14.500 mp, D = 56 m, între PIC ºi 0747301069. (C.071220050009) METRO. Preþ 26 euro/mp. 0722226564. (C.061220050004) Tel./Fax 211958, 0722545327; TEREN Tancodrom 1.200 mp sau 2 parcele BRADU 7.000 mp, stradal, VÎND/ ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial în pasajul 0721365826; 0746769794. de 600 mp. Tel. 0788667527. apã, energie, 3 euro/ mp. subteran Griviþei. Tel. 283014. (C.011220050041) 0788419191. (C.061220050009) VÎND 2.000 mp posibil parcelabil Valea (C.071220050032) Ursului. Tel. 0745025519. (C.081220050004) PARCELE 600 -800 mp, ÎNCHIRIEZ SPAÞIU ªTEFÃNEªTI, 100 MP. Bascov, 1 km de intersecþie, VÎND 1.800 mp intravilan Dobrogoste, D- 20 CÎMPULUI, 2.420 mp, 40 euro/mp. Tel. 0745184740. (C.301120050005) viitor cartier vile, 18-20 m, împrejmuit parþial, stradal, 9 euro/ mp. 0744433514. (C.071220050033) euro/mp. 0742521954. 0724297532. (C.291120050032) SC oferã spre închiriere 300 mp (C.051020050018) Cãlineºti, terenuri intravilan, 500; 800; VÎND 2 terenuri de 1.000 mp lîngã Barajul din 1000 1600 mp, utilitãþi, ideale locuinþa sau Bascov, reducere 30% din preþul zonei. VÎND 500 mp Trivale, deschidere 16 m, 0724705932. (C.011220050009) agrement. 5 euro/mp. pretabil vilã, bloc, complex comercial. 120

PREÞURI MINIME!

Curierul zilei - pag. 16

OFER spre închiriere spaþiu de lux, utilat, Exerciþiu stradal, pretabil birouri, suprafaþã 60 mp, preþ 11 euro/mp. Curierul zilei. Tel. 223114, 0745.061510.

VÎND pãdure 1.360 mp, 21 m deschidere, 2 cãi acces, posibilitate parcelare, zonã deosebitã, platou Trivale dupã staþia de gaze, 23 euro/mp. Tel. 0721973846. (C.061220050012)

SPAÞIU COMERCIAL ULTRACENTRAL (fost

showroom Audi-VW), cu parcare proprie de 400 mp

închirieazã spaþiu (bar) 150mp+250 mp terasã, zonã ULTRACENTRALA Tel. 214488 CAUT sã închiriez garsonierã, preferabil Banat. Tel. 0747641194. (C.291120050040) VÎND teren 4 ha la intrare sat-Conþeºti comuna Davideºti. 0248/298086. (C.051220050085) OFER camerã (C.051220050105)

nemobilatã.

276815.

OFER spre închiriere apartament 2 camere, pretabil birouri. Tel. 0745185313. (C.051220050021) PRIMESC în gazdã 1-2 salariate, chirie micã. Tel. 0740771642. (C.8630129)

OFER spre închiriere apartament 2 camere, parter, super mobilat, mobilã nouã, Exerciþiu, 270 euro, avans minim 2 luni. Tel. 0788777170. (C.051220050033) OFER spre închiriere apartament 2 camere. Tel. 0742313028. (C.061220050017)

OFER spre închiriere apartament 2 camere, confort I, decomandat, Exerciþiu, fond nou, complet utilat. Tel. 0724233939. ÎNCHIRIEZ spaþiu 35 mp pretabil depozit, (C.061220050020) VÎND urgent teren intravilan producþie, Negru Vodã, 150 euro. 1.000 mp, Smeura, utilitãþi, PRIMESC fete în gazdã, 0722751746. (C.061220050028) preþ negociabil. Tel. condiþii deosebite, Gãvana 0744626773. OFER spre închiriere spaþiu Bd-ul Eroilor, III. Tel. 283696. 7,5 m, 30 euro, fãrã TVA. Tel. 0722356483. (C.071220050024) (C.021220050025) (C.8630146) VÎND teren 600 mp, Rãzboieni. Tel. 250939. CEDEZ spaþiu complexul comercial John. OFER închiriere apartament 2 camere, (C.081220050040) Tel. 0724551794; 0724094299. (C.8630147) mobilat, Prundu. Tel. 0744508044. TEREN 1.000 mp Bascov- Rotãreºti, dublu OFERIM spre închiriere spaþii între 25-200 (C.041220050007) acces, 14,5 euro/ mp. 0741068200. Casa ta. mp (pentru depozite, producþie, birouri), la OFER închiriere garsonierã confort I, (C.071220050020) Sesam, intrare autostradã. 615004; decomandatã, total mobilatã, utilatã, Fraþii Goleºti. 0744427136. (C.051220050090) 0740060896. (C.4771089) Popas Turistic Cãlineºti; OFER închiriere spaþiu 220 mp, parþial fãcut OFER spre închiriere Craiovei: 14300 mp, 4200 mp, 917 mp; Club, bar sau orice domeniu, variante. apartament 3 camere, utilat, Schitului: 800 + 500 mp, 1275 mp; 0788686301. (C.061220050036) ultracentral, de lux. 0788274631; 0744863359; VÎND baracã termopan AL 2/4. 0744658592. Pãdure Moºoaia 1,5 ha; 0788283472. (C.061220050050) ªtefãneºti, parcele: 800 - 2000 mp; (C.051220050087) SPAÞIU comercial în Mioveni, 150 mp, la Gîrlei 1900 mp; parter bl. S3, termen lung, 600 euro+ tva. OFER spre închiriere apartament 2 camere, 278951. (C.061220050042) Varianta Slatina, 11500 mp, D = 270 mp; multiple îmbunãtãþiri, Popa ªapcã. 200 euro. OFER/ ÎNCHIRIEZ SPAÞII DIVERSE, LÎNGÃ Fãrã agenþii. 212308; 0723544859. Drãganu: 2200 mp, 3850 mp; TG. SÃPTÃMÎNAL. 0722236381. (C.071220050022) Central, 300 mp, 160 mp, 620 mp, 900 mp; (C.071220050013) OFER spre închiriere apartament 2 camere, ÎNCHIRIEZ spaþiu str. Banat. Tel. mobilat, etaj 3, Fabrica de Bere. Tel. Cãlineºti teren arabil; 4200 mp, 5000 mp, 0740643707. (C.8630122) 0744774209. (C.071220050006) 6000 mp; OFER 2 spaþii comerciale ( 13,5- 21,5 mp), CAUT 1- 2 colege de apartament. Tel. Drumul Morii: 5600 mp, 1000 mp, 4000 mp; Piaþa Ceair. 217960; 0746559523. 0724079127; 0723221160. (C.061220050012) Tel. 224131 sau 0788366704. (C.071220050051) OFER spre închiriere apartament de lux, în PROPRIETAR vînd teren 3.800 mp Smeura, CEDEZ stand Complex John. 0744518023. vilã, complet utilat, mobilat. Tel. 0747195475. (C.061220050022) apã, curent, 6 euro/ mp, negociabil. (C.081220050031) 0745698561. (C.071220050021) OFER/Închiriere spaþiu pretabil depozit, CAUT colegã de apartament, cartier Trivale. Tel. 275131; 0722434731. (C.061220050025) TEREN Dobrogostea 1.250 mp, 10 euro, sediu-firmã. 252723.. (C.081220050056) negociabil, la 4 km de Bascov. 0721370657. OFER/ÎNCHIRIERE spaþiu producþie, birouri, CAUT colegã de apartament, Gãvana. Tel. (C.081220050017) diverse acivitãþi. Tel. 0745290313. 0742094786. (C.061220050019) PRIMESC fete în gazdã. Tel. 0720450181. VÎND teren intravilan 5.400 mp, Rucãr - (C.081220050003) Argeº. Tel. 273044; 0721812021. OFER spre închiriere spaþiu comercial, 33 (C.8630148) (C.081220050050) mp, în zona Piaþa Ceair. Tel. 217122, ÎNCHIRIEZ garsonierã Gãvana II, 1/ 4. Tel. 0726755406. (C.061220050003) VÎND teren 3.200 mp intravila, Valea 0721328016. Geamãna, deschidere 14,50 m. Variante PRIMESC fatã în gazdã, str. Gheorghe Doja. schimb apartament. Tel. 0729362673; Tel. 646296. (C.061220050019) 0721817692. (C.081220050054) OFER spre închiriere vilã P+1, centralã, 4 VÎND teren 4.000 mp, Gãvana. Tel. 252723. Anunþuri la redacþie dormitoare, living, 2 bãi, bucãtãrie, mobilatã (C.081220050055) ºi utilatã complet. Tel. 0744346294. OFER spre închiriere apartament 2 camere (C.061220050046) Calea Bucureºti parter stradal, centralã VÎND 1.500 mp teren platou PRIMESC în gazdã douã fete, Prundu. Preþ proprie, termopan, pretabil birouri, Tg. Sãptãmînal, 28 euro/ mp. convenabil. Tel. 0747876442. nemobilat. tel. 223114, 0727.332633. Tel. 0722351031. (C.071220050003) (C.081220050005) OFER spre închiriere vilã, zonã centralã, toate utilitãþile, formatã din living, douã CAUT colegã de camerã, Exerciþiu. 1 Tel. 0742025760. TEREN intrarea Drãganu- 3.800 mp, dormitoare, douã bãi. Preþ 850 euro/lunã. milion/lunar. (C.071220050004) negociabil teren Goleºti- 1.000 mp, 5 euro/ Curierul zilei, tel. 223114, 0724.337333. mp. 0726128682. OFER spre închiriere apartament 2 camere PRIMESC 2 bãieþi în gazdã. Tel. 0724686297. decomandat Exerciþiu, parter, nemobilat, (C.081220050029)

Informaþii, la tel. 0722251571.

Anunþuri la redacþie VÎND teren 10.000 mp în spate la Metro, eventual parcelabil. Preþ negociabil. Tel. OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, etaj 1, 0722222859., (C.051220050034) stradal, central, condiþii deosebite, pretabil VÎND teren 2.200 mp pe care se gãsesc 2 birouri reprezentanþã. Preþ 700 euro. hale a cîte 230 mp, Piteºti. 0726104381; Curierul zilei, tel. 223114, 0745061510. 0720365062. (C.051220050028) VÎND /ÎNCHIRIEZ halã 400 mp, teren 1000 TEREN de casã, 1.500 mp, Piscani, apã, mp, zona Autostradã, preþ 100.000 euro, electricitate, gaze 2006. 10.000 euro, respectiv 2,5 euro/mp la închiriere. Curierul zilei. Tel. 223114, 0745.061510. investiþia. 0724072306. (C.4771072)

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie SCHIMB /VÎND apartament 3 camere, et. 1, Popa ªapcã, cu teren în Piteºti. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

SCHIMB apartament 2 camere, 2 balcoane, confort I, et. 3/4, zonã bunã cu teren sau casã bãtrîneascã în Piteºti sau apropiere. Ofer diferenþã. 0743884553. (C.291120050048)

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.011220050012) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.011220050013) SÎNT o fatã sexy ºi te vreau. Tel. 0747145737. (C.051220050036) BRUNETÃ atrãgãtoare ofer clipe de amor. Tel. 0747533608. (C.8630162) SÎNT Claudia ºi te aºtept sã petrecem împreunã clipe te neuitat. Tel. 0747254730. (C.8630173)

Sînt cheia fericii, cautã-mã. Tel. 0721456991. (C.081220050002) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer senzaþii. Tel. 0724102810. (C.081220050005) CUMPÃR apartament 3 camere, confort I, decomandat, fãrã îmbunãtãþiri, etaj intermediar. Exclus agenþiile. Tel. 0721916673. (C.081220050002) CUMPÃR Toyota Corola, neînmatriculabilã, an 1984. Tel. 251620. (C.301120050003)

PARTICULAR cumpãr apartament central parter. Tel. 0745119106; 0746021043; 223879. (C.301120050015) CURSE pentru cumpãrãri autoturisme, Germania, Olanda, Belgia. Tel. 0744321522. (C.051220050106) CUMPÃR Dacia, în orice stare. Ofer radiere. Ofer între 5-70 milioane. Tel. 0740884095. (C.8630123) CUMPÃR calorifere din 0740884095. (C.08630124)

fontã.

Tel.

CUMPÃR apartament 3- 4 camere, Exerciþiu Dacia, exclus intermediari. Tel. 0744860702. (C.011220050030)

URGENT 4.000- 7.000 mp Piteºti, utilitãþi, ofer preþul zonei. 0740254676. (C.021220050004) CUMPÃR lemn foc 20- 100 m steri pe zi. Tel. 0742436045; 279798. (C.061220050007) CUMPÃR Matiz. Tel. 0723906188, 0724437441. (C.061220050013)

CUMPÃR apartament 2 camere, confort I, decomandat, etaj intermediar, Exerciþiu. 0723647345; 0746232343. (C.071220050043) CUMPÃR Aro 246 Diesel, TDX, 5 viteze. Tel. 0722264578; 0212100552. (C.071220050047)

CUMPÃR armã de vînãtoare. Tel. 0723395586. (C.071220050011) SCHIMB apartament confort II, 2 camere, Rãzboieni, cu apartament confort I, Banat, CUMPÃR apartament 2 camere, confort I, Exerciþiu, Craiovei + diferenþã. 0721318712; cartier Banat, etaj 1. Tel. 0742259734. (C.071220050004) 0743273111. (C.051220050056) SCHIMB 3 camere, cf. I., etaj 4 cu garsonierã CUMPÃR casã de bani ºi cîntar electronic aur. 0747249498. (C.071220050011) + diferenþã. 648528. (C.061220050023)

Anunþuri la telefon ■ SCHIMB VW Golf 4, 2001, full, impecabil, contra camionetã Dacia, dupã 2001. Tel. 0744751801.

CUMPÃRÃRI Anunþuri la redacþie NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 19962005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098)

CUMPÃR Dacia 1307, 1305, 1304, Solenza, SupeRNOva, break, berlinã, Cielo, Matiz, fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. Rulaj maxim 100.000 km. Ofer plata pe loc. Rog seriozitate. Tel. 0743884553. (C.291120050042) CUMPÃR garsonierã zonã semicentralã, etaj intermediar, exclus bloc turn ºi parter. Ofer preþul zonei. Tel. 0745908365.

CUMPÃR apartament 3 camere, confort I, zona Negru Vodã, Eremia, Tache Ionescu, Gãvana, Fabrica de bere. Exclus bloc turn ºi etaj 4. Tel. 0721700337. Nu accept agenþii imobiliare.

CUMPÃR apartament sau garsonierã. Curierul. Tel. 223114, 0724.337333.

CUMPÃR teren pentru agriculturã zona Cãteascacatanele. Tel. 0745082411. (C.211120050111) CUMPÃR teren arabil pe raza comunelor: Albota, Lunca Corbului, Stolnici, Hîrseºti, oraº Costeºti. Rog seriozitate. Tel. 676473. (C.4771017)

Anunþuri la telefon ■ CUMPÃR urgent Dacia 1310, an 1988-1991, stare perfectã, unic proprietar. Ofer 20-22 milioane. Tel. 248542.

SERVICII Anunþuri la redacþie

OFERIM servicii ºi angajãm personal pentru CUMPÃR boabe, grîu ºi tãrîþe. Tel. baby sitter, supraveghere lecþii copiii, 0723353767. (C.051220050062) îngrijire bãtrîni, menaj - curãþenie. 0720662290; 610201; www.bona.go.ro CUMPÃR acþiuni (C.221120050008) Romexterra. Tel. 0723216162; 0740350860. ÎNVÃÞÃTOARE suplinesc lecþii, clasele I-IV, (C.281120050021) teme, la domiciliul elevului. Tel. 642934, 0746077010. (C.041220050045) CUMPÃR teren sau casã LICENÞIATÃ meditez fond vechi Piteºti. Ofer germanã, englezã, românã, preþul zonei, plata imediat. traduceri. Tel. 0726966795, Rog seriozitate. Exclus 216808. (C.051020050004) intermediarii. Tel. 0745049615. FAMILIE îngrijim bãtrînã sau bãtrîn pentru (C.291120050045) rãmînere în spaþiu. Rugãm seriozitate. preþ 150 euro. Curierul, tel. 223114, OFER spre închiriere garsonierã, Rãzboieni, nemobilatã. 3 milioane. Tel. 0742916611. CUMPÃR apartament 3 camere, confort I, Numai în Piteºti. Tel. 0727495563. 0727332633. (C.081220050054) Exerciþiu, Craiovei, Bibescu, fond nou. Fãrã (C.061220050015) OFER spre închiriere casã P+1, zonã intermediari. Tel. 0723523545. REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini PRIMESC fete în gazdã zona Nord. Tel. centralã (Expo-Parc), living, 2 dormitoare, spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. (C.061220050006) grup sanitar, baie, bucãtãrie, preþ 350 253626; 0745833324. (C.081220050047) euro/lunã plus utilitãþi. Curierul, tel. 223114, CAUT sã închiriez urgent garsonierã, Banat, CUMPÃR acþiuni Romexterra Bank, preþ (C.051220050063) 0744265545, 0727332633. Nord, N. Vodã. Ofer 100 euro. Tel. atractiv. Tel. 0722697911; 0741160241. PROFESOR matematicã meditez clasele 58, bacalaureat, admitere facultate, inclusiv (C.281120050029) OFER spre închiriere vilã de LUX, complet 0745186047. (C.081220050009) utilatã ºi mobilatã,Trivale, cu garaj, teren ÎNCHIRIEZ garsonierã mobilatã, parter, str. CUMPÃR Dacia dupã 1995, numai studenþi. Tel. 0788166229. (C.8630157) 700 mp, preþ 700 euro/lunã. Curierul zilei, tel. Depozitelor nr. 31, la Alcadibo. Tel. proprietar, ofer preþul cel mai bun. REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 255074; 0723631559. (C.281120050010) 223114, 0727332633. 0743143157. 0744216744. (C.071220050015)

ÎNCHIRIERI

SPAÞII

■ OFER spre închiriere garsonierã, cf. I, mobilatã, avans 3 luni. Tel. 0723322306. ■ PRIMESC în gazdã fete. Tel. 286466. ■ OFER spre închiriere garsonierã, ultracentral, mobilatã. Tel. 0743630603. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete. Tel. 0348808370. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Trivale, 4 milioane. 0743235164. ■ OFER îmchiriere camerã, la bloc, Trivale. Tel. 276815. ■ PRIMESC în gazdã o salariatã. Tel 0348905262. ■ PRIMESC în gazdã un elev liceu, Rãzboieni. Tel. 210407. ■ OFER garsonierã Craiovei, mobilatã. 0744960446. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Trivale, mobilat, 130 euro. Tel. 273736. ■ PRIMESC în gazdã fete, Gãvana. Tel. 287319. ■ PRIMESC urgent fatã în gazdã, Gãvana, lîngã piaþã. Tel. 0723274932. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, parþial mobilat. Tel. 272330.

TÎNÃRÃ, sexi, ofer clipe de neuitat. Tel. 0741766779. (C.1532757)


Persoanã dinamicã, inginer, permis conducere, experienþã vînzãri, solicit colaborare sau angajare. Tel. 0745199276, între orele 16,00-22,00. CAUT loc de muncã în construcþii. Tel. 0742905667. POSESOR permis auto, B,C,D, E, solicit angajare. Tel. 273678; 0746288385. TÎNÃR solicit angajare ca ºofer profesionist posed toate categoriile. Tel. 636333. SOLICIT angajare ca ºofer, bun cunoscãtor materiale de construcþii ºi instalaþii, ofer seriozitate maximã. Tel. 0724699501. ªOFER profesionist (B,C,E), posesor camionetã 1307, solicit angajare firmã serioasã. Tel. 0740183729. TÎNÃR 33 ani, B,C,E, experienþã tir ºi cisternã, atestat marfã ºi ARR, solicit angajare. Tel. 0747842558. SOLICIT angajare ca paznic sau muncitor necalificat, zona ªtefãneºti. Tel. 0740613681. SOLICIT angajare 0721785588.

part

time.

PROFESOARÃ meditez limba românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri pentru examene; angajãri; pregãtiri în vederea plecãrii în strãinãtate, traduceri orice nivel, avantajos. 287270. (C.071220050021) CAUT însoþitor pentru bolnav cu domiciliul în Curtea de Argeº. Tel. 0740083346. (C.071220050006) OFER servicii de contabilitate, inclusiv depunere declaraþii, intermedieri, relaþii ITM, finanþe, întocmire bilanþ anual. Tel. 0729330550. (C.4769161)

MEDITAÞII la francezã ºi limba românã, sistem intensiv, pentru bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din francezã. Tel. 0723978617.

Anunþuri la telefon

PRESTÃRI SERVICII Anunþuri la redacþie REPARAÞII MAªINI SPÃLAT AUTOMATECOCIOABÃ. TEL: 645543; 0723321716. (C.4759079) TRANSPORT 1-5 tone. 612047; 0743307757. (C.4714104) TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. 0744190020. (C.4759063) TRANSPORT persoane cu autocarul Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete avion orice destinaþie. Tel. 218100; 0722626985. (C.311020050026) EVIDENÞÃ contabilã completã. Convenabil. 641909; 252777. (C.051220050009) CURÃÞENIECOVOARE, mochete, canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. 0742622977. (C.150820050027) REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, calculatoare la domiciliu. 0742622977. (C.150820050028) CURÃÞENIE completã. Domicilii, firme. 0744756212; 255378. (C.4713301) OFERTE!!! SONORIZÃRI orice tip petrecere. 0720188327. (C.081220050004) SPÃLÃM covoare, canapele. 0745326212. (C.281120050011) TRANSPORT camionetã Dacia. 0745351913; 0788642877. (C.101120050010) REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi frigorifice. Garanþie. 0742552554; 0788552554. (C.101120050014) CONTABIL autorizat, evidenþã completã, legislaþie. 253799; 0726380634. (C.101120050028) ITALIA, transport persoane sãptãmînal, 140 euro. 0744648751; 633201. (C.201120050004) CURSE rapide Italia, 150 euro. 0722735553. (C.181120050032)

AVI CONSULTING CONSULTANTA pentru proiectarea si implementarea ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS si sisteme integrate. Cel mai bun raport calitate pret. Tel. 721991092, 0727720053. www.aviconsulting.ro; office@aviconsulting.ro.

MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã decembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050008) UNICA ºi puternica vrãjitoare din Piteºti, singura cu certificat de apreciere acordat de Bucureºti, este doamna Florica, nepoata mamei Omida, cu harul ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase poate lecui: argintul viu, epilepsia, alcoolism, impotenþa, împreuneazã perechi, ajutã în spor, afaceri. Rezultat garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Argendava, bloc A3/A/6 -Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.301120050097) O FAMILIE din Braºov, mulþumeºte dnei Florica, nepoata mamei Omida, care prin puterile ei de magie albã mi-a ajutat copilul de epilepsie. Voi apela ºi în continuare indiferent ce problemã voi avea. Adresaþivã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi nu veþi regreta! Tel. 0740359533; 643828. (C.301120050099) VRÃJITOAREA Rodica vine în ajutorul celor cu probleme. Este cea mai puternicã vrãjitoare existentã, poate rezolva orice problemã în 24 de ore, atît personal cît ºi prin telefon. A sosit de curînd din Þara Sfîntã, din Ierusalim, aducînd plante incredibil de puternice: vindecã persoana afectatã doar atingînd-o, de boli grele: epilepsie, psoriazis, impotenþã; dezleagã cununii, face spor în casã ºi în afaceri. Apelaþi cu încredere, oriunde v-aþi afla în lume. Tel. 287568; 0748801498, str. Plopilor nr. 8. (C.011220050018)

Anunþuri la redacþie CUPIDONic agenþie matrimonialã computerizatã, intern ºi Austria. 210054; 221890; 0744532490. (C.251020050003) VÃDUV 56 ani, fãrã vicii, doresc cunoºtinþã cu o persoanã serioasã, pentru prietenieeventual cãsãtorie. Tel. 641496. (C.051220050028) Agenþia Matrimonialã „DIANA“. Seriozitate ºi profesionalism. Tel. 283493; 0741022160. (C.041220050093)

PIERDERI Anunþuri la redacþie PIERDUT permis conducere, carte identitate, pe numele ªimon Alexandru. Ofer recompensã. Tel. 215721. (C.051220050080) PIERDUT atestat marfã ºi cãlãtori, pe numele Iordache Daniel, eliberat ARR. Se declarã nul. (C.4771095)

DISPÃRUT diplomat cu acte al S.C. Domar S.R.L. ofer mare recompensã. Tel. 273659. (C.061220050037) PIERDUT certificat profesional, eliberat de A.R.R. pe numele Bucurescu V. Neculae, Stîlpeni. Se declarã nul. (C.4771096) PIERDUT 6 poliþe INB nr. 0334406; 0334410; 0355666; 0355669; 0406313; 0454125, emise de B.C.R. Asigurãri. Se declarã nule. (C.4771097) PIERDUT legitimaþie serviciu nr. marcã 11615, eliberatã de S.C. Arpechim, pe numele Gherghina Marin. Se declarã nulã. (C.4771099)

ANIMALE Anunþuri la redacþie

VÎND hîrtie de procesat (hîrtie igienicã), natur ºi roz. 0788214843. (C.051220050077) Companie brokeraj recruteazã colaboratori pentru campania RCA. Comisioane avantajoase. Tel. 0248/611894; 0741267020; 0742249023; 0722994788. (C.4771076) OFER împrumut. 0747245235. (C.281120050011) VÎND instalaþie sifoane dotatã cu rãcitor. Tel. 610573. (C.8630125) FIRMÃ vinde aparate ultrasonice împotriva dãunãtorilor (rozãtoare, insecte zburãtoare, pãsãri, cîini, pisici, iepuri, dihori, ploºniþe, cîrtiþe). Tel. 0248/661160; 0729010147. (C.4771057) VÎND 2 vitrine frigorifice verticale, rafturi, cîntar electronic, mese, mobilier, ambalaje gondole, preþ foarte avantajos. Tel. 0722736649. (C.081220050036) OFER spre închiriere loc pentru montarea unui panou publicitar, la casã particularã pe o stradã principalã cu acces carosabil. Pot fi contactat la tel. 0722886883. (C.051220050082) VÎND strung SNA 500, polizor P300, tablou electric. 50.000.000, negociabil. 0721397740. (C.061220050017) VÎND instalaþie de copt cozonaci ardeleneºti KÜRTÖS din import, nouã, mare randament. Tel. 0724139792. (C.061220050021) VÎND 100 tone grîu panificabil. 0744637835. (C.071220050002) VÎND masã biliard. Tel. 617466; 0743643679. (C.071220050023) VIDEOFILMÃRI. 0741016848. (C.071220050030) VÎND vitrine frigorifice; cîntar electronic. Tel. 0788252706. (C.071220050003) OFER împrumut. Tel. 0745051782. (C.081220050093) ªOFER PROFESIONIST CUMPÃR VIZÃ ANGLIA. ROG SERIOZITATE. TEL. 0744260925. (C.081220050009)

ANGAJÃRI Anunþuri la redacþie

ANGAJEZ operatoare videochat ºi VÎND pui ciobãnesc mioritic 6 sãptãmîni. phonechat. Preferabil experienþã. Tel. Tel. 0746335897. (C.051220050004) 0740208801. (C.141120050065) S.C. ANGAJEAZÃ ospãtari/riþe pentru sfîrºit VÎND 5 porci graºi. Tel. de sãptãmînã. Tel. 212919. (C.1509273) 0745025519. ANGAJEZ ºofer personal. Tel. 0721744019. (C.081220050003) (C.061220050005) VÎND rotwailler femelã, vîrsta 7 luni, E posibil! 500 USD/ lunã, studii medii carnet sãnãtate. Tel. 0722338684. superioare. Stãnescu. 0213112576; (C.051220050034) 0724225047; 0745069741; 0745376274. DÃRUIESC motãnel frumos ºi educat 3,5 (C.071120050071) luni, roºcat cu alb. (Nu e de rasã). Tel. REVITAL organizeazã cursuri reflexoterapie, 611805. (C.051220050017) masaj, atestate Ministerul Muncii, atestate anterioare. Tel. 631661. VÎND urgent pãuni maturi. Preþ avantajos. diplome (C.4771063) Tel. 0743151702. (C.051220050086) S.C. De Construcþii angajeazã muncitori VÎND pui caucazian, 6 calificaþi, zidari, faianþari, zugravi. Tel. sãptãmîni, exemplare 285699; 0745051947. (C.4770979) deosebite. Tel. 0788325818. ANGAJEZ vînzãtoare textile, Fortuna, (C.061220050019) absolventã 2005. Tel. 0723831094. (C.051220050043) VÎND cãþei ciobãnesc mioritic, talie foarte COMBINATUL de carne-AMAG angajeazã mare. Tel. 0723513321. (C.021220050011) vînzãtori pentru un nou magazin. VÎND 2 porci, 160 kg. Tel. 0742238199. 0724541871. (C.051220050003) (C.051220050048) ANGAJEZ personal spãlãtorie auto VÎND porc. Tel. 294109. (C.8630149) (Gãvana) ºi ospãtãriþe. 0743595172. (C.051220050010) VÎND 80 oi. Tel. 0747014875. (C.8630150) ANGAJEZ cu carte de muncã coafezã + VÎND 2 viþei, 500 kg amîndoi. comision 50%. 0724397903. Tel. 0726157538. (C.051220050015) (C.061220050024) SELECÞIONÃM dulgheri, zidari, faianþari, experienþã pentru lucru Spania, contract VÎND cîine lup, 3 luni, preþ negociabil. Tel. legal. 0748990720. (C.071220050037) 641907. (C.061220050054) ROCAST angajeazã reprezentant tehniccomercial în reºedinþa de judeþ. Cerinþe: studii superioare tehnice, permis auto. Anunþuri la telefon Salariu brut 8.000.000 lei + bonus lunar + bonuri. C.V: 021/2525389. Relaþii: ■ VÎND pui rotwailler femelã. Tel. 0724268300. 021/2525390, int 116. (C.4771077) ■ VÎND pui fox terrier. Tel. 270608; 0742355495. ■ VÎND porc 160 kg; porc 120 kg. Tel. 0741324195. ANGAJEZ administrator, ºef(ã) salã, ajutor ■ VÎND caniche alb, 2 luni. Tel. 0727881331. bucãtar; pizzer, ospãtãriþe. 0724323981. (C.291120050027) ANGAJEZ stripteuze, carte de muncã. Salariu fix + bonus, cazare gratuitã. Condiþii lux. Program flexibil. Fãrã bip. Tel. Anunþuri la redacþie de 0747617940. (C.5132773) MULÞUMIRI! Ioana din URGENT! Personal cu contract de muncã în strãinãtate. Comision la plecare. Tel. Spania îi mulþumesc Rodicãi, 0341/416849; 0341/416848. (C.4769098) fata mea, în vîrstã de 8 ani, ANGAJEZ modelator ºi cocãtor covrigi. era bolnavã de epilepsie; o Salariu avantajos. Tel. 631826 ºi tratasem fãrã nici un 0726389404. (C.061220050011) rezultat la mulþi doctori. Am ANGAJEZ vînzãtoare pentru complex JOHN. apelat la ea ºi mi-a vindecatTel. 0721245093. (C.081220050012) o în 45 minute. Sînt carmen ANGAJEZ vînzãtoare magazin alimentar cu din Germania. Mii de experienþã, salariu 6 milioane net+ carte de mulþumiri cã mi-a dezlegat muncã. 223284; 0745170179. cununiile. Sunaþi cu toatã (C.291120050111) încrederea la tel. 287568, OPORTUNITATEA unui venit occidental. 0748801498; str. Plopilor Mihai- 0745376274. (C.291120050109) nr. 8. (C.011220050017) CLUB 32 angajeazã ospãtãriþe. 0741011430; 217766. (C.051220050019) ANGAJEZ ºoferi profesioniºti pentru transport internaþional. Tel. 0720202902. (C.051220050110) Anunþuri la redacþie ANGAJÃM personal, cu sau fãrã experienþã, Traian, bl. P7, sc. D, ap. 1, 600 RON. 252703, În tonuri de colinde ºi cînt al 0741273261. (C.051220050043) sãrbãtorilor ce se apropie, ANGAJEZ personal spãlãtorie auto, cu primiþi stimaþi medici ai experienþã. Tel. 0744389305. Spitalului Judeþean, dr. (C.051220050028) Ciopleiaºi Moise, dr. FABRICÃ de confecþii îmbrãcãminte Petrescu Ileana, Spitalul angajeazã 100 de salariate pentru maºini de Judeþean 2, dr. Marinescu cusut electrice. Program de lucru 8 ore; 2 schimburi. Salariu avantajos. Tel. 276434. Cristian, dr. Talianu George, (C.4771081) psihiatrie, urãri de multã sãnãtate ºi preþuirea sincerã pentru devotamentul ºi profesionalismul pe care le atribuiþi fiecãrui pacient aflat în suferinþã. „Ani buni ºi cît mai mulþi!“ Aurelia Cãlugãrescu. (C.081220050085)

MULÞUMIRI

FELICITÃRI

Constelaþia fericirii sã aducã în calea ta scumpa noastrã mamã ºi soþie Gabi Floarea, tot binele din lume, sã fii sãnãtoasã ºi sã ai parte de multe bucurii alãturi de noi. „La mulþi ani!“ Te iubim mult Soþul Vali ºi fiul Marian. (C.081220050030)

MICI AFACERI Anunþuri la redacþie FOTO-Videofilmãri profesionale. 0740093743; 0724937087. (C.071120050007) FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. (C.4713301)

Oferim contracte BABY SITTER Anglia si America

S.C. AUTOGAS AMICII S.R.L. VÃ OFERÃ LA PREÞURI FOARTE AVANTAJOASE: ■ uºi de garaj secþionale ■ izolate termic ■ automatizate ºi manuale ■ automatizãri porþi. Asigurãm service garanþie ºi postgaranþie. Rel., la tel. 0741010491.

Salariu 400 - 800 euro lunar.

PLECARI URGENTE. NU PERCEPEM TAXA DE INSCRIERE.

Consultanta Gratuita ! Tel.: 0268/475831, 0723376261. RESTAURANT ultracentral, angajeazã ospãtari/ ospãtãriþe ºi ajutor barman. 0788406709; 0788126384 dupã ora 10,00. (C.061220050025) ANGAJEZ ºofer taxi, cu garanþie. Tel. 0723384182. (C.061220050027) S.C. COMPANIA Teli Piteºti angajeazã personal (bãrbaþi) necalificat pentru calificare la locul de muncã ºi muncitori calificaþi în meseria operator extruderpolietilenã. Tel. 0745040587. (C.4771087) S.C. Angajeazã personal spãlãtorie. Salariu atractiv. 0744580180. (C.021220050010) S.C. COLIBRI angajeazã barman, ospãtari (riþe). Salarii motivante. Tel. 212919. (C.4771064) ANGAJEZ medic stomatolog. Tel. 0788151170. (C.021220050027) FAST Food angajeazã fete. Tel. 0741234454; 611577. (C.051220050031) SELECTÃM cadre medicale, tehnice, economice, profesori, activitate internaþionalã. 1.000 USD/lunar. 0723244103; 0722595939; 0721327545; 0741131254; 0723679146. (C.051220050025) EXTRAjob oricine, 3 ore zilnic, intelectuali, activitate nouã, 1.400 USD. Tel. 0723679146. (C.051220050027) ANGAJEZ vînzãtoare Fast Food cu experienþã; persoanã cunoºtinþe patiserie cofetãrie. Tel. 0727443232; 0724848021. (C.051220050037)

Agenþia de Plasare ºi Selectare Forþã de Muncã ºi Impresariat Artistic

RIVIERA

S.C. ANGAJEAZÃ:

ºofer B + C ■ încãrcãtor descãrcãtor. ■

CV, la tel./fax 223791.

cu sau fãrã experienþã pentru contracte legale în: ■ Elveþia, salariu 1600 euro ■ Italia, salariu 1200 euro. Tel. 0248/212994, 0747892062, 0788129327. OFERIM ºi CEREM SERIOZITATE. S.C. ANGAJEAZÃ zugravi, faianþari, rigipsari. Experienþã. 253789; 0741998640. (C.041220050010) S.C. Dragon Star angajeazã agenþi pazã obiective bãnci- Piteºti; agenþi pazã pe oraº Mioveni. 0740118604; 0723366523; 253275. (C.051220050043) ANGAJEZ bãieþi pentru Fast food. 0741077379. (C.051220050054) ANGAJÃM 1 ºofer categ C; 5 economiºti; 2 arhitecþi; 2 consilieri juridici. Experinþa, avantaj. 0788412114. (C.4771073) ANGAJEZ vînzãtoare fast-food. Tel. 0745418255; 0721667794. (C.061220050014) SELECTÃM personal în vederea angajãrii, cu sau fãrã experienþã. Venit 600 RON. Tel. 0248/254818; 0723614108. (C.071220050007) ANGAJEZ personal pentru tîmplãrie Al/ PVC cu experienþã. 0741168576. (C.061220050020) ANGAJEZ urgent vînzãtoare. 0747963299; 0348408978. (C.061220050021) ANGAJEZ personal chaormerie. Tel. 0742111187. (C.061220050027) AGENÞIE de pariuri sportive angajeazã operatoare PC. Tel. 0745020655. (C.061220050039) ANGAJEZ vînzãtoare magazin Piaþa Ceair, profil textile. 0788707171; 0740890234; 0724458418. (C.061220050008) RESTAURANTUL Relly- Albota angajeazã ospãtari. 0743592726. (C.061220050028) CABINET individual expert contabil angajeazã part-time agent vînzãri. Comision motivant. Tel. 0724001358. (C.071220050010) ANGAJEZ vînzãtoare florãrie Fabrica de Bere. Tel. 0724092731. (C.8630161) ANGAJEZ ºofer taxi cu atestat. 0788766522. (C.071220050006) S.C. CONSTRUCÞII angajeazã zidari-finisori. Tel. 0727857685; 630162. (C.071220050017) ANGAJÃM inginer, zidari, dulgheri, zugravi. 223614. (C.071220050031) ANGAJEZ frizer(iþã); coafezã; manichiuristã; pedichiuristã. Tel. 0727766970. (C.071220050023) CLUB angajeazã ospãtãriþe, experienþã. 0724368688 dupã 16,00. (C.071220050016) S.C. ANGAJEAZÃ agenþi pazã, Piteºti. Tel. 0788452729; 0722292306. (C.081220050022) ACTIVITATE ultraprofitabilã- 500 USD/ lunã. 0720223529. (C.051220050014) ANGAJEZ vînzãtoare complex John. Tel. 0744997333. ANGAJEZ barman-ospãtar (fete). 0723221161. (C.081220050022) SC Maraton Distribution Group angajeazã ºoferi-distribuitor. Tel. 223752.

ANGAJEAZÃ

automacaragiu. Tel. 290490; 0723/577921. Dl Dragoº Dinu.

S.C. GAMA & GAMA Satu Mare

angajeazã REPREZENTANT VÎNZÃRI PENTRU JUDEÞUL ARGEª.

Cerinþe: experienþã ºi permis de conducere. C.V.-urile se primesc la fax 0261769875. Relaþii, la tel. 0745185033.

SC

UNITA

ANGAJEAZÃ pentru campania RCA 2005 - 2006:

AGENÞI DE ASIGURÃRI, cu sau fãrã experienþã. SE OFERÃ TRAINING GRATUIT ºi POSIBILITATEA REALIZÃRII DE VENITURI SUBSTANÞIALE. Persoanele interesate sînt rugate sã ne contacteze

SELECÞIONEAZÃ

TINERE ARTISTE

S.C. DIRECT AUTO ROM S.R.L.

■ ■ ■ ■

la sediile noastre din: Piteºti, tel. 0248/223204. Curtea de Argeº, tel. 0248/722135. Cîmpulung, tel. 0248/512150. Topoloveni, tel. 0248/666762.

SC FRANCESCA IND ANGAJEAZÃ ■ FUNCÞIONAR IMPORT - EXPORT. Cerinþe: ● studii medii/superioare; ● disponibilitate program prelungit; ● experienþa în domeniu constituie un avantaj. ■ ADMINISTRATOR REÞEA Cerinþa: ● Cunoºtinþe medii hardware ºi software. ■ ARHITECT AUTORIZAT (vechime min. 2 ani). Tel. 280535, 0747069378.

SC ANGAJEAZÃ

absolvenþi în Medicinã Veterinarã 2005 (medic veterinar) ºi INGINER zootehnist. Tel. 0723333599.

SC TERMOSERVICE SRL - dealer autorizat al concernului CARRIER TRANSICOLD -

angajeazã

SECRETARÃ. Profilul candidatului: ● foarte bune cunoºtinþe de limba germanã scris ºi vorbit ● cunostine de limba engleza ● studii superioare - absolventã ● abilitãþi de lucru pe calculator, în special Microsoft Word ºi Excel ● excelente abilitãþi de comunicare, analizã ºi planificare, gândire pozitivã ● persoanã tânãrã, dinamicã, ambiþioasã, cu spirit organizatoric ● disponibilitate pentru program prelungit si rezistenta la stres ● carnet de conducere categoria B (constituie avantaj) ● experienþa într-un post similar (constituie avantaj). Candidatele sunt rugate sã trimitã CV-urile însoþite de scrisorile de intenþie în limba englezã la fax 0248/615163 sau la adresa simona.ozair@carriertransicold.ro pânã la data de 12 decembrie 2005.

ANGAJEZ

ºofer profesionist pe SAVIEM. Tel. 0744544574, 0721270466.

ANGAJEZ ■ vînzãtoare domeniu textil Magazin Gãvana lîngã piaþã; ■ casier cu experienþã.

Tel. 0744883838.

SC QUEEN MONACO DISTRIBUTION S.R.L. selecteazã, în vederea angajãrii,

AGENÞI LIVRATORI. Profilul candidatului: ● abilitãþi de comunicare ºi negociere ● spirit de echipã, dinamic ● experienþa în vînzãri constituie un avantaj ● capacitate de lucru în condiþii de stres ºi program prelungit ● posesor carnet conducere categoria B. Se oferã: oportunitatea dezvoltãrii carierei, posibilitatea de a lucra într-un mediu dinamic, motivant, competitiv, pachet salarial motivant. C.V-urile se primesc la fax. 270724. DOAR CEI SELECÞIONAÞI VOR FI CONTACTAÞI.

S.C. ANGAJEAZÃ

LUCRÃTOR COMERCIAL magazin alimentar autoservire.

Tel. 0722312541.

Birou de traduceri ANGAJEAZÃ

cunoscãtor francezã ºi englezã, nivel avansat. Tel. 221217; 0722412769.

Curierul zilei - pag. 17

TRANSPORT marfã 7 t. Tel. 0722752997. (C.1250030) TRANSPORT marfã ºi mobilã, ieftin ºi rapid. 0721329755. (C.4771039) ªCOALÃ ªoferi cu plata în rate. Categoriile A,B, C, C+E, D, D+E. Tel. 0744544797. (C.061220050004) ECHIPÃ, 11 ani experienþã în amenajãri interioare (orice domeniu), sobe teracotã ºi ºeminee. Calitate deosebitã. Tel. 0724046955; 0727546836. (C.061220050007) ZUGRÃVELI, faianþãri, instalaþii sanitare, parchet, rigips. 274480; 0743495506. (C.051220050013) ZUGRÃVELI, faianþãri. Convenabil. Tel. 625986. (C.051220050014) TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. Avantajos. 0722751746. (C.061120050007) TRANSPORT 3 tone, 18 mc (mobilã). 0721163205. (C.4771079)

DIVERSE Anunþuri la redacþie

MATRIMONIALE

Vineri, 9 decembrie 2005

■ PROFESOARÃ englezã, meditez avantajos. Tel. 0348802941. ■ DOAMNÃ serioasã îngrijesc copil, indiferent vîrsta. Tel. 0727660043. ■ ÎNGRIJESC persoanã bolnavã. Tel. 290086. ■ DOAMNÃ serioasã, fãrã obligaþii, doresc sã îngrijesc o doamnã în vîrstã sau copil, intern. Rog seriozitate. Tel. 0745454157; 215511 dupã 17,00.

TRANSPORT marfã, ieftin, 4 tone. 212799; 0722290833; 0744324696. (C.291120050030) TRANSPORT 3 tone. 0744439390. (C.291120050018) CABINET, masaj, reflexoterapie. Tel. 0721745650; 0726259069. (C.301120050129) EXECUT zugrãveli, parchet laminat, gresie, faianþã. Preþ foarte convenabil. 0726128673, 645233. (C.051220050098) S.C. DARIUS ART executã amenajãri interioare. Tel. 0740958562. (C.011220050027) EXECUT amenajãri interioare, zugrãveli, parchet laminat. 0747366280; 0747988101. (C.051220050041) TRANSPORT persoane Italia, Grecia, Spania. Tel. 0724510170; 0726354847. (C.8630134) INSTALAÞII sanitare, zugrãveli, faianþãri. 0747906448. (C.021220050039) TAPIÞERIE capitonãri uºi. 0741068183; 252079. (C.061220050026) ECHIPÃ de profesioniºti executã avantajos: glet, lavabilã, rigips, casetat, parchet, lambriu, faianþã, gresie, instalaþii sanitare, termice, electrice, ºape, izolaþii, hidroizolaþii, termopane, calitate, seriozitate. 0747060574, 0745801223. (C.081220050021) TEHNOREDACTARE, lucrãri de licenþã, domeniu biologic. 0721785588. (C.081220050023) ZUGRÃVELI, faianþãri. Tel. 0724004611. (C.051220050011) CURÃÞENIE la domiciliu. 0727710668. (C.051220050024) ZUGRÃVELI glet, gresie. 0723434842. (C.051220050038) PARCHETAR. 0742643664. (C.041220050055) ZUGRÃVELI faianþãri, rigips. 0726317756. (C.051220050039) TRANSPORT PERSOANE INTERNAÞIONAL, RAPID, CU TURISM. 0746278446. (C.051220050056) LUCRÃRI parchet. 221770; 0724037160. (C.061220050012) EXECUT lucrãri amenajãri interioare rigips, parchet laminat, gresie, faianþã. 0748933760. (C.061220050021) S.C. EXECUTÃ zugrãveli, zidãrii, ºape, placat gresie, faianþã, polistireni, rigips, pavele, parchet laminat, montat uºi, confecþii metalice. Tel. 0744658592. (C.061220050051) REPAR tv color, domiciliu. 0766690461. (C.061220050036) REPARAÞII televizoare domiciliu, garanþie. 275718; 0742270537. (C.081220050098) RIGIPS, faianþãri, ofer calitate. 0741234634. (C.081220050010) EXECUT lucrãri montaj: gips carton, gresie, faianþã, zugrãveli, montaj sanitar. 0726317819; 236162. TRANSPORT cu dubiþã 1,5T. 0723993810.

Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã!


LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001

Spune ce te doare! Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Andrei David Ionescu, din Piteºti, are 9 ani ºi s-a nãscut cu tetraparezã spasticã. Aceastã boalã duce la imobilizare totalã în timp. Este programat pentru operaþie în Franþa, pe 15 noiembrie, ºi pînã atunci pãrinþii lui trebuie sã plãteascã 29.000 euro la clinicã. Operaþia costã 2.000 de euro, iar recuperarea pentru 65 de zile, cît va sta în continuare la clinicã, ajunge la 27.000 de euro. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Nu rataþi! Astãzi, la OTV, la Oameni care ajutã oameni, un caz cutremurãtor:

✍ Donaþii

Sã-i dãm ºansa de a trãi!

■ Bani

■ Silviu are 14 ani ºi suferã de leucemie mãduvã. Nu a fost sã fie! Fetiþa nu este compatibilã cu el decît 50%. Este foarte puþin, medicii nu pot risca la asemenea procentaj. Atunci s-a gãsit soluþia de a fi dus în Israel, unde o sã aibã donator un pacient al clinicii.

Transplantul de mãduvã costã 118.000 de euro

Mai conºtient decît ne putem închipui, un copil de 14 ani, Silviu Pãcurar, din Braºov, asistã, fãrã sã clinteascã, la tragedia lui ºi a familiei sale. Simte cã sfîrºitul îi este aproape, ºtie cã pentru el nu existã nici o ºansã, decît mila lui Dumnezeu. Are leucemie limfoblasticã, pe care a moºtenit-o de la bunica din partea tatãlui.

Ce poate fi mai dureros decît sã conºtientizezi cã viaþa ta depinde acum doar de ajutorul celorlalþi ºi de un dram de noroc? Pînã la 14 ani nu a avut timp sã se bucure de prea multe. A mers la ºcoalã, ºi-a fãcut mulþi prieteni, a citit, s-a jucat, dar nu atît cît sã se poatã resemna. κi dã seama cã pãrinþii lui suferã pentru el ºi cautã sã-i încurajeze. Naivitatea lui, datã de vîrstã, este, în acest caz, un atuu. Înþelege tot ºi crede în ºansa lui. Are o sorã mai micã, Mãdãlina, de 7 ani, pe care o iubeºte. O ºansã extraordinarã ar fi putut veni de la ea, dacã ar fi putut sã-i fie donator pentru transplantul de

Aceasta este unica lui ºansã. În acest moment se simte bine, a fãcut un an tratament cu citostatice ºi boala a fost þinutã sub control. Nu poate fi menþinut la infinit. Trebuie fãcut ceva cît se poate de repede. Transplantul, care se va face în Israel, costã 118.000 de euro. Pãrinþii lui nu au atîþia bani ºi nici nu vãd vreo variantã de a face rost. Lucreazã amîndoi ca muncitori la Uzina Tractorul ºi cîºtigã puþin peste patru milioane de lei fiecare. Oricît s-ar strãdui, n-au cum economisi o sumã atît de mare. Dupã cum spuneam, Silviu ºtie tot ce se întîmplã cu el ºi vede cît se zbat ai

lui pentru a-l ajuta, dar, în acelaºi timp, este conºtient cã viaþa lui este pusã sub semnul întrebãrii. I-a mai rãmas o bucurie, la care viseazã de cînd stã prin spitale, aceea de a merge la ºcoalã. El a pierdut un an, acum este tot în clasa a ºaptea. A fost un elev bun, care promitea mult. Destinul a vrut o întrerupere, care n-ar trebui sã

fie definitivã. Silviu îºi doreºte sã ajungã un om mare, deºtept, cu care sã se mîndreascã pãrinþii lui. Acest lucru va fi posibil doar dacã noi, ceilalþi, îl vom ajuta sã ajungã în Israel. Acum este un moment prielnic. Organismul lui este pregãtit, donator existã, mai e nevoie de bani. Trebuie sã fim alãturi de el, sã-i dãm ºansa de a trãi! ■

Transplantul, care se va face în Israel, costã 118.000 de euro. Pãrinþii lui nu au atîþia bani ºi nici nu vãd vreo variantã de a face rost.

Din partea unui domn care nu a dorit sã i se publice numele am primit ieri 500.000 de lei ºi primul volum al bioenergoterapeutului rus Serghei Nicolaevici Lazarev pentru dl Ion Ene. Le reamintim cititorilor noºtri cã dl Ene are SIDA în ultimul stadiu ºi nu are pe nimeni.

■ Lapte praf Din partea doamnei Mihaela Rizea, din Piteºti, am primit 6 cutii de lapte praf pentru Mariana Preda, din Prundu. Tot pentru Mariana am primit 10 cutii de lapte, donatorul promiþînd cã o va ajuta pînã va împlini bãieþelul 2 ani. Mulþumim.

✍ Oferta zilei ■ Se cautã menajerã

Familia Pãcurar a apelat la Oameni care ajutã oameni, în speranþa cã se vor strînge banii pentru a pleca în Israel

Doamna Silvia, din Piteºti, cautã o femeie serioasã, cãreia îi va oferi cazare, masã ºi salariu, dacã este de acord sã stea în permanenþã la Moºoaia. Tatãl dumneaei, de 80 de ani, a rãmas singur ºi are nevoie de o femeie care sã-i facã menajul. Nu este bolnav, dar nu se descurcã la treburile casei. Pentru mai multe informaþii, veniþi la sediul nostru de pe bulevardul Republicii nr. 1A.

Doresc sã ✍ munceascã

La 38 de ani, are cancer osos

■ Vrea sã facã menaj

■ Are nevoie de 20.000 de euro sã plece la o clinicã în China

Elena Moga, de 55 de ani, cautã o familie cãreia sã-i facã menajul sau un copil de care sã aibã grijã în schimbul unui salariu. Este pensionatã ºi nu-i ajung banii. Nu are obligaþii. Preferã Piteºtiul sau zonele limitrofe.

■ Cautã sã îngrijeascã un bãtrîn

Dupã mai multe analize, medicii i-au spus cã are o tumoare necanceroasã ºi cã-l vor opera. La scurt timp, i-a fost fãcutã intervenþia chirurgicalã ºi i-au extirpat tumoarea, care, dupã spusele doctorilor, era cît o grefã. La o lunã, s-a dus la control,

i s-a spus cã are cancer osos ºi a fost trimis la Spitalul Fundeni, pentru alte analize. De aici a fost trimis la Spitalul Universitar din Bucureºti, unde a fãcut tratament cu citostatice cîte trei zile, o datã la trei sãptãmîni. Dupã mai multe luni de tratament, a fost operat în septembrie. I s-a pus o protezã adusã din Irlanda, care a costat 8.000 de euro. I s-au scos cartilajul ºi osul, dar muºchiul mai are celule canceroase care s-ar putea dezvolta în timp. Mai are o ºansã în China, unde ar putea face tratamente ºi anumite teste, care garanteazã cã celulele de naturã

canceroase nu s-ar putea dezvolta. Pentru a ajunge la clinica din China ºi pentru a achita contravaloarea tratamentelor care i s-ar face acolo, are nevoie de 20.000 de euro. Dupã operaþia de la Bucureºti, Ionel are nevoie de vitamine, cartilaj de rechin ºi tratament pentru protecþia ficatului. Soþii Ivan au doi copii, de 7 ºi 11 ani. Soþia nu lucreazã, iar venitul casei înseamnã doar banii lui Ionel pe concediul medical. Dacã puteþi sã-i ajutaþi sã strîngã banii pentru a pleca în China, vã aºteptãm la sediul nostru. ■

10.325 cazuri rezolvate ■ 322 în curs de rezolvare ■ din 10.647 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 15

Ioana Linte, de 65 de ani, vrea sã îngrijeascã un bãtrîn sau un copil. Locuieºte la Albota. Nu are familie ºi nici casã. I-ar conveni sã stea permanent la familia respectivã. Relaþii suplimentare, la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie.

Ionel Ivan, din Oarja, are 38 de ani. Este cãsãtorit ºi are doi copii. Începutul de an a fost pentru familia Ivan un adevãrat calvar. Ionel a fost la Spitalul Floreasca din Bucureºti sã-ºi facã un control, pentru cã avea dureri insuportabile la un picior.

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers - Publicitate

Agenþii Quartz ºi-au condus colegul pe ultimul drum

Adio, Leonard! Peste 100 de agenþi ai firmei Quartz l-au condus pe ultimul drum pe Leonard Georgicã Muºetescu, decedat în urma unui accident rutier. Foºti colegi de liceu, prietenii ºi vecinii au fost alãturi de familia îndoliatã ºi de Mihaela, logodnica lui Muºi.

La ora 12,00, sirenele maºinilor Quartz au sunat cîteva minute pe bdul I.C. Brãtianu, cînd trupul agentului de 26 de ani a fost adus pentru ultima datã în faþa locului sãu de muncã

Vineri, 9 decembrie 2005

„Pentru noi era ca un frate” ªeful serviciului de pazã ºi protecþie Quartz, Ciprian Ghinþã, ne-a spus: „E o mare pierdere pentru colegi. A dat dovadã de profesionalism, þinînd cont c-avea aproape 5 ani vechime ca agent de pazã ºi protecþie“. Colegii de serviciu aveau sufletele sfîºiate cînd au ajuns la cimitir. Cu toþii au spus într-un glas: „Era cel mai sociabil om, de o nobleþe ieºitã din comun, iubea ºi-i respecta pe cei vîrstnici, era prieten cu toatã lumea. Pentru noi era ca un frate“.

A sãrit de pe pod Un bãrbat de 31 de ani, din Vedea, a ajuns asearã la Spitalul Judeþean cu multiple contuzii, în urma unei autoaccidentãri. Aurel Gheorghe se pare cã are unele probleme medicale, s-a supãrat ºi a sãrit de pe podul din centrul comunei, care trece peste rîu. Norocul a fost cã a cãzut pe nisip ºi mai mult s-a speriat decît sã se rãneascã. El a rãmas internat sub supravegherea medicilor. A.P.

Copiii de la Centrul Priboieni vor primi televizoare

Ieri, la Direcþia pentru Protecþia Copilului Argeº au venit cîþiva copii de la Centrul Priboieni pentru a vorbi cu directorul Adrian Macovei. Minorii,

însoþiþi ºi de un asistent social, au spus cã-ºi doresc foarte mult ca de sãrbãtori sã aibã în fiecare camerã cîte un televizor color. Conducerea de la Priboieni nu-ºi permite sã achiziþioneze cele 12 televizoare, de cît ar fi nevoie, aºa cã s-a cerut ajutorul celor de la Direcþie. Directorul Macovei le-a promis copiilor cã televizoarele, care vor costa în total 60 de milioane, vor ajunge la centrul de la Priboieni pînã în ziua Crãciunului. Copiii i-au mai zis directorului Macovei cã îºi doresc ca la Centrul Priboieni sã fie numit director Daniel Rizu, cel care a stat la conducerea centrului pe perioada cît Preoteasa a fost suspendat. Copiii se înþeleg atît de bine cu Daniel Rizu, încît îi spun „tata“. ■ R.S. Foto: C.T.

E.ª. Foto: V.M. La ora 12.00, sirenele maºinilor Quartz au sunat cîteva minute pe bdul I.C. Brãtianu, cînd trupul agentului de 26 ani a fost adus pentru ultima datã în faþa locului sãu de muncã. O mulþime de oameni de pe stradã s-au alãturat cortegiului. „Îl respectam pe Leonard Muºetescu, pentru cã m-a apãrat într-o zi de o hoaþã care voia sã-mi fure portofelul. De atunci îi sînt recunoscãtor ºi m-am crucit cînd am aflat c-a murit“, a povestit un piteºtean. De la foºtii colegi de liceu am aflat cã Muºi se pregãtea pentru admiterea la facultate. „Anul trecut a cîºtigat la un concurs o Mazda, pe care a vîndut-o ºi ºi-a luat un apartament în Piteºti. Mi-a spus c-a gãsit femeia visurilor lui, pe Mihaela, cu care vara asta urma sã se cãsãtoreascã. Plãnuise deja, dar înainte se gîndise sã dea la Facultatea de Mecanicã din Piteºti, dorind sã ajungã inginer. Îmi amintesc de faptul cã le oferea tuturor doamnelor profesoare ºi colegelor flori în zilele de sãrbãtoare“, ne-a spus Gheorghe Bucã. ■

CAD LUNA OUR ILO R

Regina Piteºtiului, la Miss România În urmã cu trei sãptãmîni, Elena Daniela Turcescu, Regina Piteºtiului 2005, concurs organizat de Curierul zilei, a fost chematã la Bucureºti, pentru a participa la un casting, în urma cãruia au fost desemnate participantele la concursul Miss România 2005. Daniela a fost aleasã pentru a reprezenta Piteºtiul, respectiv judeþul Argeº, la acest concurs al frumuseþii. Foarte încîntatã cã acest vis i s-a împlinit, Daniela ne-a spus: „Pe cale profesionalã am avut mari realizãri în domeniul care mã preocupã: am cîºtigat pînã acum 5 titluri de miss, respectiv, 5 coroniþe, pe care atunci cînd le privesc retrãiesc aceleaºi clipe de bucurie. Pe cale personalã, cred cã fericirea a atins cote maxime. Sper sã închei anul acesta cu un rezultat bun la acest concurs, care va avea loc pe 21 decembrie 2005. Am foarte mari emoþii, dar sper sã trec peste tot în zilele de cantonament. Îmi doresc ca acest concurs sã-mi aducã cel mai frumos cadou de sãrbãtori, pe care le voi petrece la Buºteni, alãturi de prietenul meu ºi de alþi prieteni la care þin mult“. ■

Tamponare la Mãrãcineni Douã Dacii au fost avariate asearã la Mãrãcineni din cauza unui ºofer imprudent. Ion Cojocaru, de 48 de ani, din Coºeºti, conducea o Dacia 1310 roºie cu remorcã ºi mergea spre Piteºti. În urma cercetãrilor poliþiºtilor se pare cã bãrbatul a schimbat brusc direcþia de mers, a fãcut stînga, vrînd sã se întoarcã spre Cîmpulung. A fost acroºat de o Dacia albastrã ºofatã de Cos-min Cîrstea, de 20 de ani, din Mioveni, care mergea regulamentar. Cojocaru s-a ales cu amendã ºi urmeazã sã suporte reparaþiile celor douã maºini. A.P.

S-a lansat „TOP 100 Cei mai bogaþi argeºeni“ argeºeni“. Publicaþia îºi doreºte sã fie o oglindã a mediului de afaceri din judeþ ºi sã le prezinte cititorilor nivelul de dezvoltare economicã a Argeºului, fãcînd, totodatã, cunoscute cele mai lui s-au avut în vedere datele de societãþilor comerciale deþinute puternice societãþi comerciale ordin economic, informaþii care de persoanele prezentate în din zonã. se reflectã în cifrele de afaceri ale revista „TOP 100 - Cei mai bogaþi

Curierul zilei - pag. 20

NARG

Grupul de presã Media PIC a lansat asearã pe piaþa argeºeanã cea de-a doua ediþie a revistei „TOP 100 - cei mai bogaþi argeºeni“. Revista a fost tipãritã în 15.000 de exemplare ºi va putea fi gãsitã, începînd de astãzi, la toate chioºcurile de difuzare a presei din Piteºti. B.L. Foto: D.Þ.

Revista se aflã la cea de-a doua ediþie Realizatã în condiþii grafice deosebite, „TOP 100 - Cei mai bogaþi argeºeni“, revista face o prezentare a celor mai de succes oameni de afaceri din Argeº. Echipa redacþionalã a urmãrit, în cele 4 luni de documentare, atît evoluþia pe piaþã a fiecãrui om de afaceri ºi a firmelor pe care le conduce, cît ºi aspectele care þin de viaþã personalã a celor aflaþi în top. În alcãtuirea clasamentu-

Fraþii Penescu sînt cei mai bogaþi argeºeni Ca ºi anul trecut, cei mai bogaþi argeºeni au rãmas Cornel ºi Ilie Penescu, patroni PIC. Cu o avere estimatã la 25 milioane de dolari, fraþii Penescu au investiþii în producþie, comerþ, distribuþie, transport, construcþii ºi media. Ei sînt urmaþi în top de Valentin Viºoiu - Conarg (14 - 15 milioane de dolari), Ovidiu Baciu - Francesca (11 - 12 milioane de dolari), Gheorghe Badea - Subansamble Auto (9 - 10 milioane dolari), Florea Tolea - TEF Group (9 - 10 milioane de dolari), Sorin Cîrstea Macro (8 - 9 milioane de dolari), Cãtãlin Ene -

Avicola Costeºti (8 - 9 milioane de dolari), Constantin Pãnescu - Alcadibo (6 - 7 milioane de dolari), Benone Lazãr - Lazãr Internaþional (6 - 7 milioane de dolari), Adrian Prodãnel - Prointermed (6 - 7 milioane dolari) º.a. Printre cei mai „sãraci“ dintre bogaþi se aflã Nicolae Popescu - Rehoma (1,2 1,5 milioane dolari), Ion Neagoe - San Systems (1 1,2 milioane dolari), ºi Luminiþa Petricã Restaurantul Brãdet (1 - 1,2 milioane dolari). Faþã de ediþia de anul trecut, topul înregistreazã cinci intrãri noi, dar ºi ºase ieºiri spectaculoase. ■

VREMEA Cerul va fi variabil, dar local se va produce ceaþã în zonele joase, noaptea ºi dimineaþa. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 ºi 9 grade, iar cele minime între -6 ºi -1 grad. La munte, cerul va fi variabil, dar local se va semnala ceaþa, îndeosebi pe vãi ºi în depresiuni. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperatura aerului va continua sã scadã uºor. Serviciul Meteo Piteºti

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

9.12.2005  
9.12.2005  

- Nu rataþi - Arg RCA SE SCUMPEªTE CU 30% cop RETROSPECTIVA MONDENÃ A ANULUI OOFFEERR SSPPRREE ÎÎNNCCHHIIRRIIEERREE vilã cu 6 camere ºi mans...

Advertisement