Page 1

Curierul EI ZIL

Cotidian independent al judeþului Argeº

ÎN PITEªTI AU APÃRUT AGENTELE DE CIRCULAÞIE

pag. 13

eºe g r a n ui u a

Anul XII Nr. 3463 Miercuri, 28 decembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Petrecere de Crãciun în halate de baie pag. 20

2005 a fost anul accidentelor cumplite pag. 10-11

■ Retrospectiva celor mai importante evenimente de fapt divers

an

it m i pr dou ã A a c c va o

za d eC rã ci

un

Su rpri

De cîteva zile, pe strãzile din Piteºti pot fi vãzute trei agente de circulaþie care îi trag pe ºoferi pe dreapta. Acest an este primul în care la Poliþia Rutierã au fost promovate femei. În cadrul instituþiei lucreazã cinci domniºoare, dintre care trei sînt detaºate pe stradã. Alina Duºcã are 20 de ani ºi, de o sãptãmînã, este agent debutant cu drepturi depline.

Femeia poliþist dã amenzi grase

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei)

pag. 13

Directorul CSM Cîmpulung a accidentat douã femei Curs valutar: 1 euro - 3,6629

pag. 3

pag. 7

100 de mii distracþia la patinoar, în ªtrand

Se opreºte curentul Mîine, între orele 9,00 ºi 15,00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici ºi agenþii economici din Piteºti, str. Bãnãnãi.

1 USD - 3,0886 Gramul de aur - 49,9338

NARG

, e i þ n Ate i! ºofer


Politic - Social

„Copos mi-a promis zece miliarde“

NA LOR U L RI U DO A C

spune Dan Vasile, primarul oraºului Costeºti

- Din judeþ adunate ªtefãneºti

■ O jumãtate de miliard pentru acoperiº Pentru acoperiºul noii biserici Sf. Constantin ºi Elena din ªtefãneºti, primãria va investi 500 de milioane de lei. Lucrãrile vor demara la începutul anului viitor, deoarece nu a fost încã aprobat bugetul pe 2006.

■ Proiecte de viitor În proiectele pe 2006 pentru ªtefãneºti, se numãrã ºi continuarea alimentãrii cu apã. Finalizarea lucrãrilor va mai face o gaurã în buget de cca 1 miliard de lei.

Coºeºti

Miercuri, 28 decembrie 2005

■ Apã la Cãtunele-Corbi

Preºedintele PC Argeº, Cãtãlin Teodorescu, a declarat ieri, pentru un cotidian local, cã oraºul Costeºti a primit 15 miliarde lei graþie eforturilor sale pe lîngã CJ. În opinia lui Cãtãlin Teodorescu, banii au fost alocaþi pentru introducerea reþelei de gaze. Primarul Dan Vasile, pînã nu demult reprezentant PC, a þinut sã precizeze cã fostul sãu preºedinte de partid nu are dreptate. „Costeºtiul nu a primit 15 miliarde lei ºi nici Teodorescu nu trebuie sã-ºi însuºeascã aceastã reuºitã“. Z.C.

„Copos nu s-a þinut de promisiune“ În urmã cu aproape douã sãptãmîni, Dan Vasile, primarul oraºului Costeºti, a demisionat din PC. „Sînt dezamãgit. Am primit promisiunea din partea dlui Copos cã vor veni bani pentru gaze. Dar nu am primit nimic. În plus, dl Copos nu a venit deloc la Costeºti, dar alte comune au primit vizita dînsului. Am nevoie de sprijin ºi de aceea îmi dau demisia din PC“, spunea la vremea respectivã primarul Dan Vasile. Atunci cînd a demisionat, Dan Vasile avea un singur regret: „Îmi pare rãu de Cãtãlin Teodorescu, dar cu o

La începutul lui 2006, în Cãtunele-Corbi vor demara lucrãrile de alimentare cu apã. Consiliul Local în parteneriat cu Consiliul Judeþean Argeº vor investi 1 miliard de lei.

În vederea realizãrii lucrãrilor prevãzute pentru 2006, Primãria Coºeºti are nevoie de un buget de 23 de miliarde lei. În proiectele pe 2006 se aflã finalizarea introducerii apei, modernizarea ºcolilor ºi refacerea drumurilor comunale. A.Z.

&

CRISTIAN LIBERTATU, inspector-ºef al Oficiului Judeþean pentru Protecþia Consumatorului Argeº, pentru cã, împreunã cu subordonaþii, a intensificat numãrul controalelor în judeþ.

MARIA CÎRLAN, directoare a Casei de Pensii Argeº, fiindcã a fost schimbatã din funcþie pentru neregulile din instituþie, îndeosebi cele de la sfîrºitul acestui an.

VIP în coborîre Curierul zilei Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

Dan Vasile aduce în discuþie ºi subiectul George Copos: „Dupã ce am demisionat din PC, m-a sunat dl George Copos ºi m-a întrebat dacã am de gînd sã plec din PC. Eu i-am spus cã deja am plecat, iar dînsul a spus cã îmi dã bani pentru gaze, numai sã mã întorc în PC ºi sã declar public cã mã întorc în PC. Mi-a promis 10 miliarde lei ca sã revin în PC“.

Nu comentez afirmaþiile lui Dan Vasile Domnule Cãtãlin Teodorescu, primarul Dan Vasile spune cã dvs. nu aþi adus 15 miliarde la Costeºti, ci Consiliul Judeþean. Este adevãrat? - Normal cã nu am adus bani de la mine de acasã, din buzunarul meu. Au fost negocieri politice.

Cu cine aþi negociat? - Am negociat cu dl Constantin Nicolescu.

fel de oameni, nu prea am ce comentarii sã fac.

Dl Dan Vasile spune cã îi pare rãu cã v-a lãudat atunci cînd v-a lãudat.

E adevãrat cã dl Copos l-a sunat pe Dan Vasile ºi i-a promis 10 miliarde lei în schimbul revenirii sale în partid?

- E treaba lui ce spune. ªi, drept sã vã spun, legat de ast-

- Nu ºtiu. Discutaþi cu dl Copos. ■

În ultima ºedinþã a Consiliului Local Piteºti s-a hotãrît anularea licitaþiei de maxi-taxi ºi, implicit, eliminarea transportului cu microbuze în municipiu. Propunerea a fost fãcutã de primarul Tudor Pendiuc ºi aprobatã în unanimitate de consilierii locali. Printre patronii de maxi-taxi aceastã hotãrîre a cãzut ca o bombã. Unii nu cred cã se va ajunge la desfiinþarea transportului cu maxi-taxi, pe cînd alþii acceptã ideea, considerînd cã orice afacere presupune un risc. C.V.

■ 23 miliarde la buget

Trustul de presã

„I-am spus vicepremierului cã deja am plecat din PC“

Patronii de maxi-taxi evitã sã comenteze decizia eliminãrii transportului cu microbuze

VIP în urcare

Curierul zilei - pag. 2

floare nu se face primãvarã“. Acum, situaþia este cu totul alta. Cãtãlin Teodorescu a ieºit la atac, spunînd cã a întreprins demersuri pentru ca oraºul Costeºti sã primeascã 15 miliarde lei ºi cã, pentru aceºti bani, actualul primar nu prea a avut merite. „Ce spune dl Cãtãlin Teodorescu nu sînt decît minciuni gogonate. Teodorescu nu ºtie cîþi bani s-au cheltuit pentru gaze. În articolul de ieri, Cãtãlin Teodorescu spune cã a fost ajutat financiar, dar nu cu mult timp în urmã era de partea mea ºi mai spunea cã nu am primit nici un ajutor“, declarã Dan Vasile. Primarul pune actele pe masã ºi demonstreazã cîþi bani au venit de

la Consiliul Judeþean pentru gaze: „În 27 aprilie 2004, prin adresa 2.619, Costeºtiul primeºte de la Consiliul Judeþean 7 miliarde lei. Reþineþi, atunci era PSD la putere! În 15 noiembrie 2004 mai vine 1 miliard, iar peste o lunã alte 2,5 miliarde iau calea Costeºtiului, prin adresa 11.074 din 8 decembrie 2004. Pentru 2005 au fost planificate încã 2 miliarde lei, prin adresa 11.656 din 28 decembrie 2004. Deci în total sînt 12,5 miliarde, fãrã nici un aport al dlui Teodorescu. Diferenþa pînã la 15 miliarde lei a fost asiguratã de Consiliul Local Costeºti. Sã-mi spunã ºi mie dl Teodorescu unde sînt banii ãºtia! Or fi prin Costeºti sau poate cã aceºti bani au fost strînºi din amenzile date de OPC. Regret cã am spus cã îl apreciez pe Cãtãlin Teodorescu atunci cînd mi-am dat demisia din PC. Cînd e bine într-un partid, nimic nu iese la suprafaþã. Cînd e rãu, totul iese“.

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

Marian Titu, patron Autotehnic: „Nu am ce sã comentez. Singurele cuvinte pe care le pot spune sînt: pierd bani“.

comentez. Nu mã ocup personal de maxi-taxi, am un asociat care are grijã de aceastã afacere“.

Ion Neaþã, Invest Nanco 2000 SRL: „Nu am ce sã

Octavian Chiriþescu, Jupiter: „Dvs. spuneþi cã s-a hotãrît

ca transportul cu maxi-taxi sã fie scos. A fost vorba doar de o discuþie, nu existã nici o hotãrîre a Consiliului Local. Sã aºteptãm sã aparã aceastã hotãrîre ºi mai discutãm“. Laurenþiu Vîrºescu, Espinosa: „Deocamdatã nu ºtiu foarte multe în legãturã cu aceastã decizie. Pînã la urmã, orice afacere are un sfîrºit. Acum mã gîndesc la sãrbãtori, pe urmã o sã vãd ce o sã mai fac“. ■

ªTIRI DE LA PREFECTURÃ

■ Directori de nota 10 La începutul lunii ianuarie, prefectul va da publicitãþii lista rezultatelor la examenele susþinute de directorii instituþiilor deconcentrate. „Toþi au calificative de la bine la foarte bine. Nu am dat note, aºa cum cred unii, pe simpatia mea, ci dupã merite. Calificativele trebuie sã reprezinte valoarea omului“, a declarat prefectul. A.Z.

■ Dorul lui Cîrstoiu Prefectul Ion Cîrstoiu se aflã în butoiul cu melancolie cînd se gîndeºte la partidul

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef depart.), Marius Duinea.

pe care l-a condus atîta timp. Cu toate acestea, fostul preºedinte PD Argeº susþine cã, în cazul în care în PD vor avea loc anumite nereguli, va atenþiona acest lucru ºi va fi imparþial. „Dorul îl duc, dar e dorul meu!“, spune nostalgic A.Z. Ion Cîrstoiu.

■ Pericol de avalanºe în nordul judeþului Ion Cîrstoiu, prefectul judeþului, încearcã sã ne liniºteascã, spunînd cã în aceastã sãptãmînã nu vor avea loc inundaþii în Argeº. În cazul în care ploile vor crea pro-

bleme în aceastã iarnã, prefectul declarã cã nu s-au luat mãsuri speciale. „Nu stau acum cu sacul în spate ºi cizmele în picioare“. O problemã serioasã din acest

punct de vedere o constituie Budeasa, unde este necesarã o albie. De asemenea, vor fi probleme în cazul avalanºelor în zona Cîmpulung A.Z. Curtea de Argeº.

■ Se stabileºte bugetul pe 2006 Astãzi va avea loc ºedinþa extraordinarã a Consiliului Judeþean Argeº, în care se va aproba bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2006. De asemenea, vor fi alocate sumele pentru bugetele locale ale primãriilor din judeþ. A.Z.

(e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc CULEGERE: Gabriela

Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Gabi Tinculescu, Florin Bãdãrãu, Leonard Comãnescu, George Comãnescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina

Dumitru, Rodica Melnicu, Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


Spitalul de Pediatrie are medicamente pînã în martie 2006

Directorul CSM Cîmpulung a accidentat douã femei Douã piteºtence au ajuns la Spitalul Judeþean, ieri dimineaþã, dupã ce au fost victimele unui accident rutier petrecut în jurul orei 7.10, în dreptul complexului II din cartierul Prundu. A.P. Foto: C.T.

Pãrinþii care îºi interneazã copiii la Spitalul de Pediatrie pot fi liniºtiþi, cã nu vor fi puºi în situaþia de a le cumpãra medicamentele. Directorul economic al spitalului, Silviu Necula, ne-a spus cã instituþia are un stoc de medicamente asigurat pînã în martie 2006. În acest an, spitalul a cheltuit 3,5 miliarde pe hrana pacienþilor ºi peste 8 miliarde pentru medicamente. De asemenea, micuþii pacienþi au asiguratã hrana pînã la sfîrºitul lunii ianuarie 2006. I.I.

Bãtut de tatã

Comercianþi de petarde amendaþi Ciprian Ion Niculae, de 20 ani, din Þiþeºti, Nicuºor Daniel Scurtu, de 25 ani, din Piteºti, ºi Alin Silviu Artin, de 21 ani, din Mioveni, au fost surprinºi de poliþiºtii din Mioveni în timp ce încercau sã vîndã în centrul oraºului petarde, pocnitori, minirachete ºi artificii. Cei trei au fost amendaþi cu cîte 3.000 RON fiecare, iar obiectele pirotehnice gãsite la ei au fost confiscate. A.P.

✍ Fîl, fîl, a venit barza! Nãscutã la zi mare

Împuns de taur Gheorghe Badea, de 70 de ani, din Poiana Lacului, a dat de mare necaz chiar a doua zi de Crãciun. Omul a intrat în grajd sã-ºi hrãneascã animalele ºi, în timp ce descãrca o tîrnã de fîn, a fost împuns de taur.

„Stãteam între taur ºi vacã ºi m-am trezit împuns de taur. Prima datã Ieri, la secþia ORL a Spitalului fost fixat foarte aproape de timpan. n-am dat Judeþean, o familie argeºeanã a venit Medicul Moise Ciopleiaºi a reuºit sã-i atenþie, a cu bãieþelul de 6 ani, care îºi bãgase în scoatã copilului bateria din ureche cu doua oarã m-a împuns ureche o baterie de ceas. Mihai Z. gãsise ajutorul unei pense speciale. Cu toate cã pentru intervenþie micuþului i prin curtea casei o baterie de am micã metalicã de ceas, pe s-a fãcut anestezie, durere tot cãzut. M-a care ºi-a bãgat-o în ua simþit. Dacã nu i se scotea lovit la cap rechea dreaptã. Gestul la timp obiectul, urechea se ºi la piept“, a inconºtient ar fi putut putea infecta, ajungînpovestit Badea. sã-l afecteze pe du-se la complicaþii. Bãrbatul are copil, pentru cã sînge. taurul de un an ºi R.S. obiectul a A fost dus Foto: I.T. jumãtate ºi, pînã luni, nu în Blocul Opea avut niciodatã probleme cu rator, unde medicul animalul. Bãtrînul a ajuns la Tatiana ªoit a încercat sã-i Spitalul Judeþean ºi a fost La mînie, a dat cu opreascã hemoragia. Bãiatul internat în secþia Reanimare cu avea þesuturile distruse ºi o m î n a n g e a m traumatism toracic drept, cu Un tînãr de 16 ani din Þiþeºti plagã tãiatã adînc la braþul multiple fracturi costale ºi a fost adus de rude luni seara drept. Din discuþiile cu rudele traumatism craniofacial cu la Urgenþa Spitalului Judeþean s-a aflat cã Serafim se supãraplagã la ochiul drept, fiind în cu o plagã adîncã la braþul drept. se ºi cã, la mînie, a dat cu afara oricãrui pericol. Supãrat Serafim Banu era în ºoc hecã acum stã în spital, Badea a moragic ºi, pentru a fi stabilizat, mai spus cã taurul va ajunge a avut nevoie de doi litri de într-un abator. R.S. Foto: I.T.

ªi-a bãgat în ureche o baterie de ceas

Beþivii, spaima cadrelor de la Urgenþã În ultimele zile, cadrele medicale de la Urgenþa Spitalului Judeþean s-au confruntat cu o avalanºã de persoane bãute sau dintre cei fãrã cãpãtîi. Ieri, de exemplu, un „întîrziat“ care bãuse fãrã mãsurã a fost adus de salvare, dupã ce mai mulþi oameni sunaserã la 961 spunînd cã bãrbatul zace inconºtient pe un trotuar de pe bdul N. Bãlcescu. La Urgenþã, nu s-a mai putut

þine pe picioare ºi a cãzut pe ciment. κi fãcuse ºi nevoile pe el, ceilalþi oameni fiind oripilaþi de halul în care arãta bãrbatul. Deºi nici mãcar în ºezut nu putea sã stea, omul repeta întruna: „Vreau sã ajung la serviciu!“ A ajuns însã într-unul din paturile staþionarului, unde infirmierele l-au dus ca sã-l mai liniºteascã. R.S. Foto: I.T.

De Crãciun, o singurã persoanã cu toxiinfecþie Ca în nici un alt an, de aceastã datã, în cele trei zile de Crãciun, la secþia Boli Infecþioase de la Spitalul Bãlcescu, doar o singurã persoanã a venit sã urmeze tratament, pentru cã fãcuse toxiinfecþie alimentarã. „Nu au fost internãri pentru enterocolite sau toxiinfecþii alimentare de Crãciun sau a doua zi. Secþia e aproape goalã ºi, sincer, nu ne aºteptam sã fie aºa. Ori lumea a fost precautã, ori probabil nu a avut bani ºi de carne“, a spus dr. Alexandru Matrozi. Abia ieri dimineaþã o tînãrã de 19 ani, care ºi-a sãrbãtorit ziua de naºtere de Crãciun, a venit la spital pentru cã avea dureri de stomac ºi stãri de vomã. I s-a fãcut tratament cu perfuzii, iar dupã douã ore fata a putut pleca acasã. R.S.

Bebeluºul cu malformaþie va fi operat la Spitalul Bagdasar În ziua de Crãciun, la Spitalul Judeþean Argeº a fost nãscutã o fetiþã cu o malformaþie gravã numitã spina-bifida. Copila a avut la naºtere o greutate bunã, 3,3 kg, dar medicii ºi-au dat seama cã nu-ºi miºca picioarele. Analizele au arãtat cã fetiþa avea osul coloanei spart, prin deschizãturã fiind ieºitã mãduva. Medicii s-au mai întîlnit cu astfel de cazuri

ºi ºtiau cã ºansele ca micuþa sã supravieþuiascã sînt foarte mari. Vestea bunã a venit din partea celor de la Spitalul Bagdasar Arsenie din Bucureºti, care de ceva timp efectueazã astfel de intervenþii laborioase ºi la copii atît de mici. Aºa cã, dupã sãrbãtori, fetiþa, care în acest moment este paralizatã de la brîu în jos, va ajunge la Bucureºti. R.S.

Dacie proptitã în pod pumnul într-un geam. Întrucît starea pacientului era foarte gravã, s-a luat decizia ca el sã fie trimis cu salvarea la Bucureºti, la Clinica de Chirurgie Plasticã ºi Reparatorie. R.S. Foto: C.T.

Douã femei au fost rãnite uºor luni dupã-amiazã, în urma unui eveniment rutier petrecut la Miroºi. Piteºteanca Corina Sima, de 22 ani, studentã la Bucureºti, venea spre Piteºti la volanul unei Dacia break, proprietatea tatãlui. Din cauza lipsei de experienþã în conducere, a pierdut controlul volanului ºi s-a izbit cu maºina de un cap de pod. În urma accidentului, atît ºoferiþa, cît ºi mama ei, Marieta Sima, de 49 ani, pasagerã în Dacie, s-au ales cu rãni uºoare. A.P.

ªofer rãnit ºi douã Dacii avariate Douã Dacii au fost serios avariate ieri la prînz, în Piteºti, dupã ce unul dintre ºoferi nu a acordat prioritate. Liviu Cornel Ungureanu, de 50 de ani, conducea o Dacia 1310, iar în dreapta faþã stãtea mama sa, Melania, în vîrstã de 75 de ani. Cei doi se îndreptau spre un cabinet stomatologic, unde bãtrîna trebuia sã facã un tratament. Dacia venea de pe strada

Bibescu Vodã, iar în intersecþie cu strada Craiovei, ºoferul acesteia, neacordînd prioritate, a intrat în plin într-un Logan ce venea dinspre Renel ºi care era condus regulamentar de Cristian Daniel Bulf, de 29 de ani. În urma impactului, ºoferul Daciei 1310 a fost rãnit ºi transportat la Spitalul Judeþean cu salvarea. Pasagerii din Logan au scãpat fãrã

nici o zgîrieturã, graþie airbagurilor care s-au declanºat în momentul ciocnirii maºinilor. La spital a venit ºi un echipaj al Poliþiei Rutiere, pentru a-i testa pe ºoferi cu etilotestul. A reieºit cã ºoferii nu consumaserã alcool. Rãnitul a rãmas pentru investigaþii mai ample, deoarece radiografiile au arãtat cã avea mai multe coaste rupte. R.S. Foto: I.T.

SENZO SERV - ÎNCHIRIERI AUTO; RENT-A-CAR

Tel. 0248/210888; 0726/767666; www.senzo-serv.ro Piteºti, bdul I.C. Brãtianu - lîngã Pasaj Magnolia

Curierul zilei - pag. 3

Elena Carmen Nicolau, de 26 de ani, din Valea Mare, a devenit mama unei fetiþe. Micuþa a vãzut lumina zilei ieri ºi a avut o greutate de 2,200 kg. Elena ºi Ionel sînt cãsãtoriþi de 8 ani ºi mai au un bãieþel de 6 ani. Mama a avut o sarcinã bunã ºi e în culmea fericirii cã în sfîrºit are ºi o fetiþã. În cinstea fericitului eveniment, tatãl a fãcut un chef mare. Mama a venit dimineaþa la spital ºi în 20 de minute a nãscut. Pentru cã s-a nãscut de Sfîntul ªtefan, fetiþa va fi botezatã ªtefania. R.S.

✍ Cazuri ºi necazuri la spital

picior, iar Angela Gurlea s-a ales cu un picior rupt. Directorul Clubului Sportiv din Cîmpulung a fost testat cu etilostetul, oamenii legii stabilind cã acesta nu a consumat alcool. În urma celor întîmplate, Vasile Pavelescu este cercetat pentru vãtãmare corporalã, piteºteanului fiindu-i reþinut permisul de conducere. ■

Miercuri, 28 decembrie 2005

Un bãrbat din Suseni a fost internat duminicã seara în Spitalul Costeºti, dupã ce a fost bãtut de tatã. La locuinþa familiei Stanciu a ajuns o echipã operativã a poliþiºtilor din Costeºti. Judiciariºtii au stabilit cã, a doua zi de Crãciun, Gheorghe Stanciu, de 42 ani, ºi tatãl lui, Dumitru Stanciu, au participat la tãierea unui porc ºi au bãut zdravãn. Pe fondul consumului de alcool, între cei doi s-a iscat un scandal care s-a lãsat cu bãtaie. Gheorghe Stanciu a încasat-o zdravãn ºi a ajuns la spital cu traumatism craniocerebral frontal acut deschis ºi o plagã la nas. Dupã toate cele întîmplate, Gheorghe Stanciu n-a vrut sã depunã plîngere la poliþie, pentru agresiune, spunînd cã-ºi iartã tatãl. A.P.

Livia Valentina Tabacu, de 53 ani, fãrã ocupaþie, ºi Angela Gurlea, de 54 ani, tehnician la Depoul CFR Piteºti, au încercat sã traverseze strada pe marcajul pietonal. Au fost lovite de o Dacia Nova condusã de piteºteanul Vasile Pavelescu, de 52 ani, directorul Clubului Sportiv Muscelul Cîmpulung, care se îndrepta spre Vama Piteºti. Cele douã femei au fost ridicate de pe asfalt ºi urcate în maºina care le-a lovit, pînã la sosirea echipajelor Salvãrii ºi Poliþiei Rutiere. Ambele femei au fost transportate la Spitalul Judeþean. Valentina Livia Tabacu a fost diagnosticatã cu dublã fracturã la un

Fapt divers

Ion Laurenþiu Ileana, de 14 ani, din Topoloveni, elev la ºcoala din localitate, a fost accidentat uºor luni dupãamiazã. Copilul a vrut sã traverseze pe marcajul pietonal, moment în care a fost acroºat de o Dacia 1310 condusã de Valentin Fãlcuþã, de 29 ani, din Topoloveni, impiegat la CFR Cãlineºti, care ºofa maºina tatãlui sãu. A.P.

Ieri dimineaþã, pe o trecere de pietoni din Prundu,

LUNA CADOURILOR

Copil lovit de maºinã la Topoloveni


Social - Fapt divers

NA ILOR U L R OU D CA

Burse pentru copiii de la Centrul de tip familial De Crãciun, copiii de la Centrul de tip familial din Gãvana au fost vizitaþi de pãrintele vicar Brînzea ºi de cîþiva oameni de afaceri. Oaspeþii nu au venit cu mîna goalã, ci încãrcaþi cu daruri specifice sãrbãtorilor de iarnã. Pãrintele vicar Brînzea a fost impresionat de tinerii din Centrul din Gãvana ºi a hotãrît, împreunã cu oamenii de afaceri care l-au însoþit, sã ofere pentru trei copii burse bãneºti. L.N.

În secþia Boli Infecþioase a Spitalului Judeþean, în acest an s-au înregistrat multe cazuri de persoane muºcate de cîini. Numai în 2005, conform statisticilor, au fost muºcaþi o mie de argeºeni. „Spitalul cheltuieºte sume mari de bani pentru cumpãrarea vaccinurilor ºi serviciilor necesare, precum ºi pentru îngrijiri de specialitate, unele chirurgicale, suturi, dezinfecþie, pansamente, zile de spitalizare sau absenþe de la serviciu. Pentru un singur bolnav, tratarea unei muºcãturi de cîine costã douã milioane de lei. Din pãcate, au fost muºcaþi ºi mulþi francezi. E o patã de ruºine asupra oraºului nostru ca în centru un om sã fie muºcat de cîini! Municipalitatea a promis cã va lua mãsuri, aºa cã le aºteptãm“, a spus dr. Alexandru Matrozi, ºeful secþiei Boli Infecþioase, care a precizat cã, faþã de anul trecut, numãrul persoanelor muºcate de cîini e în creºtere. R.S.

O mie de argeºeni muºcaþi de cîini În 2005, medicii veterinari au avut mult de lucru

Maria Cîrlan nu mai e ºef la Casa de Pensii

Miercuri, 28 decembrie 2005

Statuia fãrã cap din ªtrand va fi restauratã

2005 a fost un an furtunos pentru Casa de Pensii Argeº. La începutul anului s-a muncit la recalcularea pensiilor, iar cãtre sfîrºitul anului lucrurile au luat o turnurã neaºteptatã. L.N.

dumneaei, nu se putea interveni pentru repararea operei sale. Directorul Centrului Cultural, Jean Dumitraºcu, a corespondat cu ziarele evreieºti ºi a primit un rãspuns favorabil de la o cititoare din Israel, care o cunoºtea pe Lelia Zuaf. nu a putut face Sculptoriþa regretã cele nimic, fiindcã sculptoriþa întîmplate cu opera sa ºi De cîþiva ani, poetul Dumitru care a realizat lucrarea se ºi-a manifestat dorinþa de a Herþanu, strãnepotul lui Va- afla în Israel ºi nu se mai ºtia veni în România pentru sile Alecsandri, s-a interesat nimic de ea. Fãrã acordul a-ºi restaura lucrarea. Cende soarta statuii intitulate trul Cultural va sus„Maternitate“ ºi a militat Statuia era aºezatã în anii ei de glorie þine financiar lucrãpentru restaurarea ei. rile de restaurare, iar în faþa Casei Cãsãtoriilor, fiind un Statuia era aºezatã în anii simbol al iubirii materne. Sculptoriþa dupã aceea statuia ei de glorie în faþa Casei va reveni la locul biºi-a manifestat dorinþa de a veni în nemeritat din faþa CaCãsãtoriilor, fiind un simbol al iubirii materne. România pentru a-ºi restaura lucrarea. sei Cãsãtoriilor. ■

O frumoasã sculpturã din marmurã, reprezentînd o mamã care îºi þine la piept copilul, are de vreo zece ani o soartã crudã, fiind abandonatã în Parcul ªtrand, dupã ce niºte „cetãþeni“ i-au spart capul mamei. Centrul Cultural, alãturi de realizatoarea statuii, Lelia Zuaf, se va ocupa anul viitor de restaurarea acestei opere de artã, care va fi redatã Nimeni piteºtenilor spre a o admira. I.I.

O angajatã a instituþiei ºi-a serbat ziua de naºtere în incinta Casei de Pensii, unde au fost invitaþi ºi stripperi. Din acea noapte, carierele celor trei directori s-au dus pe apa sîmbetei. La început a fost ieri, petardele ºi celelalte pusã pe o funcþie obiecte artizanale pe bazã de amestecuri pirotehnice pot fi comercializate pînã pe 31 decembrie.

■ ªtiri de la OPC ■ ªtiri de la OPC ■ ªtiri de la OPC

Frizerii amendate cu 35 de milioane În perioada 15 - 23 decembrie, inspectori din cadrul Oficiului pentru Protecþia

Consumatorilor au verificat 14 frizerii ºi saloane de coafurã. S-au gãsit o mul-

þime de nereguli, cum ar fi: neafiºarea completã a tarifelor (pe lîngã manoperã trebuie afiºate ºi preþurile materialelor folosite), utilizarea produselor cu instrucþiuni de folosire netraduse, neeliberarea bonului fiscal etc. Pentru aceste abateri, frizeriile au fost amendate în total cu 35 de milioane lei. O altã tematicã specificã de sãrbãtori pentru OJPC este controlul unitãþilor de alimentaþie publicã, inspectorii urmînd sã verifice calitatea produselor ºi serviciilor oferite pînã pe 30 decembrie.

Curierul zilei - pag. 4

Inspectorii OPC, ameninþaþi în Orãºelul Copiilor Inspectori din cadrul OJPC au efectuat controale la agenþii economici din Orãºelul Copiilor din Piteºti, 90% din produsele comercializate aici necorespunzînd normelor impuse de lege. Directorul OJPC, Cristian Libertatu, ne-a spus cã au fost controlaþi 10 agenþi economici, iar inspectorii au fost chiar ameninþaþi de unii comercianþi. Nici caruselele din Orãºel nu sînt tocmai în regulã, potrivit OJPC. Au fost gãsite deficienþe, ca de exemplu, scaune rupte, ce pot pune în pericol siguranþa micuþilor pe care pãrinþii îi aduc sã-i distreze aici. Astãzi, proprietarii acestor angrenaje de agrement sînt chemaþi la OJPC, pentru a le fi verificate certificatele de la ISCIR. Deocamdatã, OJPC nu le-a dat nici o amendã.

Cristian Libertatu, inspector-ºef OJPC Argeº

Liber la petarde ºi artificii! Inspectorii OJPC nu au gãsit în perioada interzisã nici un vînzãtor de petarde. În ciuda faptului cã încã de la

Grupaj de I.I.

inferioarã directoarea adjunctã Carmen Iliescu, acum Maria Cîrlan nu mai este directoare, ci ºefa Serviciului de Resurse Umane, ºi, în curînd, urmeazã schimbarea din funcþie a directorului Dan Chivu, care i-a luat locul fostei directoa-re Maria Cîrlan doar pentru o lunã. În ianuarie 2006, Casa Naþionalã de Pensii va scoate la concurs postul de director al Casei de Pensii Argeº. Primul examen va fi interviul ºi se va susþine pe 18 ianuarie, iar proba scrisã va avea loc pe 19 ianuarie. ■

Cum obþineþi indemnizaþia pentru copil

Din prima zi a anului viitor intrã în vigoare OUG 148, care se referã la susþinerea familiei în vederea creºterii copilului. Noi vã vom spune ce trebuie sã facã persoanele care beneficiazã de începutul lui decembrie concediu pentru creºterea ºi prin pieþele argeºene îngrijirea copilului în vîrstã de pînã la ºi pe la colþurile doi ani sau, în cazul copilului cu strãzilor trecãtorii L.N. handicap, de pînã la trei ani.

s-au izbit de o mulþime de vînEtapele care trebuie urmate zãtori de petarde, Începînd cu 1 ianuarie 2006, beneficiarii de inspectorii OJPC indemnizaþii lunare pentru creºterea ºi îngrijirea nu au gãsit în copiilor sînt obligaþi sã depunã la primãrie ururma controalemãtoarele acte: ● actul de identitate al solicitanlor efectuate nici tului ● certificatul de naºtere al copilului ºi livretul un comerciant ide familie ● dupã caz, certificatul de handicap. legal. În ultima perioadã, reprezentanþii OJPC Important pentru angajatori Pe 31 decembrie 2005 înceteazã obligaþia au verificat prin liangajatorilor de a stabili ºi achita indemnizaþia brãrii ºi magazine pentru creºterea copilului. Pentru a nu se crea dacã se vînd petarde disfuncþionalitãþi în acordarea în continuare a sau artificii, dar biindemnizaþiei, agenþii economici care au neînþeles cã nu au gãpersoane ce se aflã în concediu de creºtere sit aºa ceva. Începînd de

a copilului au avut obligaþia de a depune pînã la 25 decembrie dosarele pentru indemnizaþii. Aceste dosare se depun la Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie Argeº. Ele trebuie sã conþinã: ● cererea de acordare a drepturilor, înregistratã la angajator ● certificatul de naºtere al copilului ● buletin de identitate ● certificat de handicap, dupã caz ● adeverinþã eliberatã de angajator, din care sã reiasã îndeplinirea condiþiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea 19/2000. ■


Acum cîteva zile, Federaþia Românã de Atletism i-a premiat pe cei mai buni sportivi ai anului 2005. Atletismul este la loc de cinste în clasamentul Agenþiei Naþionale pentru Sport, care a desemnat FRA pe priM.D. mul loc dintre toate federaþiile.

Premiere la DJS Argeº Direcþia Judeþeanã de Sport Argeº va organiza astãzi festivitatea de premiere pentru sportivii, antrenorii ºi structurile sportive care se aflã în subordinea Agenþiei Naþionale de Sport. Evenimentul va avea loc la ora 17, la Sala Sporturilor, din Piteºti, care va fi vizitatã ºi de reprezentanþi ai ministrului Sportului, interesaþi sã vadã cum merg lucrãrile de extindere la acest complex sportiv.

Trei transferuri

Atletul piteºtean, la Jocurile Olimpice de la Atena Pentru congolezul Disney Armel 2005 a fost un an destul de bun. Fotbalistul Interului a fãcut saltul la divizia A, dupã ce s-a transferat de la echipa fraþilor Lazãr la Pandurii Tîrgu Jiu. Deºi mulþi credeau cã nu se va descurca în prima ligã, jucãtorul de culoare a reuºit sã se impunã ºi sã devinã golgheterul echipei, cu patru reuºite. Dupã sfîrºitul acestui tur de campionat, Armel a plecat în Congo, pentru a petrece sãrbãtorile alãturi de familia sa. M.D. Cum a fost acest an pentru tine? - Eu, personal, sînt mulþumit de ceea ce am realizat. Am reuºit sã-mi îndeplinesc visul de a juca în divizia A. Am avut un început mai greu de campionat, pentru cã eram o echipã care promovasem din divizia B, însã, dupã aceea, ne-am revenit. Pentru unii dintre jucãtori, impactul cu divizia A a fost o cãciulã prea mare, cum se spune.

Care sînt obiectivele pentru

Ai fost desemnat atletul anului. Ce înseamnã aceastã distincþie pentru tine?

anul viitor? ºi juniori. Este nevoie ºi de un - Vreau sã mã pregãtesc cît - În primul rînd, vreau sã sprijin financiar mai consistent, mai bine pentru marile compentru asigurarea ba- petiþii. Voi participa ºi la imporspun cã mã onozei materiale tantele concursuri de Grand Aurul, reazã premiul primit. singura medalie care ºi a condiþi- Prix, unde sînt mari premii în ilor de pre- bani. Obiectivul meu principal Mã aºtepîmi lipseºte gãtire. Perfor- este Olimpiada din China, din tam sã fiu amanþa nu se face în- 2008, unde vreau sã fiu pe poles, pentru cã am avut un an destul de bun. Chiar dacã tr-un an, ci în timp. Îþi trebuie dium. Visul meu este medalia de nu am luat aurul la Helsinki, eu multã rãbdare ºi trebuie sã faci aur, pentru cã este singura care îmi lipseºte din palmares. ■ sînt mulþumit. Atunci am avut sacrificii, dacã vrei sã fii în top. ºi probleme medicale la cãlcîi, care au afectat evoluþia mea în „Nu ne vom face de rîs“ concurs.

- Eu îmi doresc sã aparã ºi alþi copii talentaþi, care sã ducã mai departe valoarea atletismului românesc. Trebuie fãcutã o selecþie atentã la centrele de copii

Preºedintele FRA, Ilie Floroiu, a promis cã atleþii sãi vor fi pe cele mai înalte culmi ºi în viitor: „A fost un an destul de bun pentru noi. Rezultatele au fost pe mãsura aºteptãrilor. Vreau sã le mulþumesc pe aceastã cale sportivilor, antrenorilor ºi colaboratorilor. Am avut mereu aproape sponsorii ºi în special Loteria Românã, partenerul nostru oficial, care ne-a sprijinit material ori de cîte ori a fost nevoie. La competiþiile de mare amploare, trebuie sã ieºim în evidenþã cu medalii. Vom menþine aceastã linie pînã la Beijing, cãci nici la Atena nu ne-am fãcut de rîs“.

Congolezul Disney Armel duce dorul mîncãrurilor româneºti

„Îmi pare rãu cã nu pot sã mãnînc sarmale de Anul Nou“ Regreþi ceva din punct de vedere profesional? - Singurul mare regret este cã nu m-am calificat cu echipa naþionalã, la Cupa Mondialã. Am fost într-o grupã destul de puternicã, alãturi de Senegal ºi Togo. Am avut un început destul de bun, însã dupã aceea ne-am pierdut. Cred cã s-a pus presiune prea mare pe noi. Este pãcat cã nu ne-am calificat nici la Cupa Africii, pentru cã am ocupat locul patru în grupã. Cum te înþelegi cu antrenorul Viorel Hizo? - Este un antrenor destul de exigent, care ºtie ce sã ne cearã. Are o bogatã experienþã în antrenorat ºi pregãteºte destul de bine meciurile. Dacã îþi vezi de treaba ta, nu are nimic cu tine. Trebuie sã

fii serios în tot ce faci, atît în teren cît ºi în afara lui. Pentru mine, pe primul plan este fotbalul ºi nu distracþia.

Ai marcat patru goluri în tur. Cum crezi cã va fi returul? - Eu sper sã fie cel puþin la fel, dacã nu chiar mai bun.

Visul meu este sã devin golgheterul diviziei A. În tur am lipsit de la cîteva meciuri, din cauza convocãrii la echipa naþionalã. Dacã jucam tot timpul, cred cã aveam acum ºase sau ºapte goluri. Diferenþa faþã de primul loc nu este aºa de mare ºi se poate recupera. Dacã nu voi reuºi, mã mulþumesc sã fiu între primii trei marcatori ai campionatului. Te gîndeºti la o revenire la Piteºti? - Niciodatã nu poþi sã ºtii ce îþi rezervã viitorul. Nimic nu este imposibil. Eu mã simt bine acum la echipa la care sînt, însã nu mi-ar pãrea rãu dacã aº reveni, pentru cã Piteºtiul este un oraº frumos, în

care am foarte mulþi prieteni. Eu sînt doar împrumutat la Tîrgu Jiu. Cum vei sãrbãtori intrarea în noul an? - Alãturi de familie, pentru cã aºa este tradiþia. Ne strîngem toþi ºi mergem la bisericã, apoi chefuim trei zile. Ieºim pe strãzi ºi mergem la plajã. La noi, în aceastã perioadã a anului, sînt în jur de 30 de grade. Îmi pare rãu cã nu pot sã mãnînc sarmale, care îmi plac foarte mult! Nu avem varzã muratã ºi nici nu are cine sã le prepare. Voi mînca fripturã de porc, caºcaval pane, cozonaci ºi prãjituri. ■

Eu sper ca anul urmãtor sã fie cel puþin la fel ca 2005, dacã nu chiar mai bun. Visul meu este sã devin golgheterul diviziei A. În tur am lipsit de la cîteva meciuri, din cauza convocãrii la echipa naþionalã.

Curierul zilei - pag. 5

Conducerea clubului CS H&V Piteºti intenþioneazã sã întãreascã lotul, în pauza competiþionalã. Pentru returul campionatului, ºefii grupãrii argeºene vor sã aducã trei handbaliºti cu care, peste un an, sã atace promovarea în prima ligã a þãrii. Piteºtenii, care ocupã locul patru dupã prima parte a sezonului, se aflã la ºapte puncte distanþã de prima poziþie ºi la douã de locul doi. M.D.

Piteºteanul Marian Oprea este mulþumit de rezultatele din acest an. Triplusaltistul argeºean spune cã este loc ºi de mai bine, obiectivul sãu pe termen lung fiind o medalie, dacã nu chiar aurul, la Olimpiada de la Beijing, din 2008.

Eºti singurul bãiat care a urcat pe podium în ultimii 20 de ani. Crezi cã în viitor vor apãrea ºi alte talente?

Obiectiv îndeplinit Clubul Sportiv Muscelul Cîmpulung a încheiat anul 2005 nesperat de bine, reuºind sã pãtrundã în clasamentul primelor zece grupãri finanþate de ANS. Muscelenii au cîºtigat în acest an 102 medalii în competiþiile interne ºi internaþionale, dublu faþã de ceea ce îºi propuseserã la începutul acestui an. Directorul grupãrii argeºene, Vasile Pavelescu, spune cã acest an a fost cel mai bun de cînd este el la conducerea clubului.

Marian Oprea, la Campionatele Mondiale de la Helsinki

Miercuri, 28 decembrie 2005

Fostul fotbalist al lui FC Argeº Paul Codrea ar putea juca, în returul campionatului, la Poli Timiºoara. Aflat în vacanþã de cîteva zile în România, fostului alb-violet i s-a propus trecerea pe Bega de cãtre patronul bãnãþenilor, Marian Iancu. Codrea a spus, însã, cã se simte destul de bine în Il Calcio, la Palermo, dar a lãsat sã se înþeleagã cã nu este exclusã revenirea în divizia A.

Laureaþii acestui an sînt pi- de diplome ºi cupe, teºteanul Marian Oprea ºi cei doi atleþi au Constanþa Diþã Tomescu. Cei fost recompensaþi de doi au cîºtigat cîte o medalie Loteria Naþionalã, de bronz la Campionatele Mon- sponsorul oficial al diale de la Helsinki. În afarã FRA, cu mari premii de cele douã medalii obþinute în bani. Bronzul obþinut în Finlanda, în palmaresul at- de Marian Oprea la Monletismului românesc mai fi- dialele de la Helsinki vine gureazã în acest an douã titluri dupã argintul cucerit anul mondiale, la semimaraton, la trecut la Edmonton, Olimpiada t s o f u a i v i t r o p s o medalie de de la Ai o Cei d e i l I e l e t n i d e º aur, una de tena, în e r p premiaþi de º a l a B argint ºi doproba de a d n a l Floroiu ºi de Io i e uã de bronz triplusalt. i þ a d n u F Soter, preºedintele la CM de juTot în ca. c es Atletismul Român niori II de la drul aMarrakesh, cestei ceremonii, a mai fost cîte patru medalii la CE de salã premiatã ºi antrenoarea lui de la Madrid ºi la CE de cros de Marian, doamna Doina Anla Tilburg. Cei doi sportivi au ton, mama sportivei Adina fost premiaþi de preºedintele Anton, care a fost medaliatã cu Ilie Floroiu ºi de Iolanda Balaº bronz, la Europenele de la Soter, preºedintele Fundaþiei Madrid, în proba de sãriturã în Atletismul Românesc. În afarã lungime. ■

Sport

Codrea, pe lista lui Poli

Piteºteanul Marian Oprea, cel mai bun atlet al þãrii!

LUNA CADOURILOR

Federaþia Românã de Atletism a desemnat Sportivul anului 2005


Una dintre atracþiile iernii pentru piteºteni este patinoarul în aer liber din Parcul ªtrand. Indiferent de vîrstã, aici puteþi petrece clipe de destindere ºi vã puteþi da cu patinele pe gheaþã, zilnic între orele 9.30 ºi 22.30. Dacã aveþi propriile patine, o orã ºi jumãtate de patinaj vã costã 50.000 lei. Dacã doriþi sã închiriaþi patine, care sînt disponibile pentru toate mãrimile, aceeaºi perioadã de timp vã scoate din buzunar 100.000 lei. Închirierea patinelor se face pe baza buletinului de identitate. Cei care se ocupã de starea patinoarului ºi de închirieri ne-au spus cã patinatorii vor putea beneficia de serviciile acestuia chiar ºi de Sãrbãtori, programul fiind acelaºi ca în cursul sãptãmînii. Pentru curãþire, se fac pauze de cîte o jumãtate de orã, dar numai atunci cînd acest lucru este necesar. ■ A.R. Foto: V.M.

Vrea sã cîºtige Cel mai frumos copil în 2006

De Crãciun, copiii de la Centrul de Tip Familial din Gãvana au fost vizitaþi de pãrintele vicar Brînzea ºi de cîþiva oameni de afaceri. Oaspeþii nu au venit cu mîna goalã, ci încãrcaþi cu daruri specifice sãrbãtorilor de iarnã. Pãrintele vicar Brînzea a fost impresionat de tinerii din centrul din Gãvana ºi a hotãrît, împreunã cu oamenii de afaceri care l-au însoþit, sã ofere pentru trei copii burse bãneºti. L.N.

Un ºef nou la Meteo Începînd de luna aceasta, Serviciul Meteo Piteºti are un nou ºef. Se numeºte Radu Piloteu (foto sus) ºi are o vechime de peste 25 de ani în domeniul meteorologic. Numirea acestuia s-a datorat unei dispoziþii venite de la Liviu Sãraru, directorul Serviciului Regional Muntenia Bucureºti, iar ex-meteorologul ºef George Apostol a fost transferat la Staþia Meteorologicã Piteºti. E.ª.

✍ Radarul Curierului ■ Distracþie de UE În Orãºelul Copiilor, printre multele gherete care vînd tot felul de acareturi ºi printre numeroasele locuri amenajate pentru distracþie, argeºenii pot vedea ºi ceva inedit. O maºinãrie care a intrat în UE. Maºinãria este atracþia orãºelului, iar ceea ce te face sã crezi cã are legãturã cu UE sînt steagurile ce sînt arborate pe aceasta. Cu siguranþã, mulþi dintre dumneavoastrã aþi încercat sau mãcar aþi vrut sã încercaþi distracþia pe care v-o poate oferi maºinãria.

■ Fiecare cu canalul lui Lîngã ceasul din centrul oraºului, de ceva timp a început sã fie loc de întîlnire al cîinilor comunitari. Ce, numai oamenii sã se întîlneascã la ceas? Au ºi un motiv foarte bine întemeiat: îºi alege fiecare cîte un canal, sã se încãlzeascã, ºi se pun pe dormit. TzUrLy Blitz

Miercuri, 28 decembrie 2005

O floare între flori, deoarece este nãscutã de Florii ºi se numeºte Brînduºa Broºtescu. Este hotãrîtã ca, anul viitor, sã participe la ediþia a IX-a a concursului „Cel mai frumos copil din Argeº“, dar ºi sã reuºeascã, aºa cum veriºoara ei ªtefania a reuºit sã fie un VIP între VIP-uri ºi o STEA între STELE. Pe aceastã cale, redacþia noastrã îi ureazã, la zi onomasticã, sãnãtate ºi succes pe toate planurile, iar susþinãtorilor ei, un an bun, cu împliniri ºi La Mulþi Ani!

Copiii de la Centrul de Tip Familial au primit burse

Fapt divers - Publicitate

O sutã de mii lei o orã ºi jumãtate la patinoar

NA OR LU RIL U DO A C

ARG

Curierul zilei - pag. 7


Agenda zilei

Horoscop

Minerva

ZI LA TELEVIZOR vã citeºte - C E V E D E M A S T à 18,35 Kung Pow: Puterea pumnului 11,30 Tele RON 12,30 Ce-ºi doresc femeile (r) TVR 1 12,30 Teleshopping 15,00 Tu eºti, tu cîºtigi! (acþiune, SUA, 2002) în astre 7,00 Jurnalul TVR 13,00 Garito 16,00 Tînãr ºi neliniºtit (s) 20,00 Elf (co., SUA, ‘03)

Capricornii stau bine cu banii Caracteristica zilei Cuadratura plane telor Marte ºi Saturn poate sã inducã o sta re de tensiune genera -

✍ Calendar Soarele rãsare la 7.46 ºi apune la 16.43. S-a întîmplat pe 28 decembrie

1872 - Intrã în exploatare, la Bucureºti, prima linie de tramvai cu cai, pe traseul Calea Tîrgoviºtei Podul Mogoºoaiei - Teatrul Naþional. S-au nãscut pe 28 decembrie

1904 - Marlene Dietriche, actriþã germanã stabilitã în SUA. 1917 - Scriitorul ªtefan Stãnescu. A murit pe 28 decembrie

Miercuri, 28 decembrie 2005

1923 - Gustave Eiffel, proiectant ºi arhitect francez, realizator al celebrului turn din Paris, care îi poartã numele. Maxima zilei „Nu poþi fi bun numai pe jumãtate“. (Tolstoi)

Ortodox: Sfinþii 20.000 de Mucenici din Nicomidia.

✍ Haihui pe Net

www.concediu.com Aveþi nevoie de cazare la hoteluri, de bilete de avion sau de o excursie cu itinerariul stabilit deja? Trebuie doar sã alegeþi destinaþia (din þarã sau strãinãtate) ºi sã rezervaþi locurile on-line. I.Z.

Curierul zilei - pag. 8

✍ Librãria Diverta ● Cînd a murit Don Quijote, Andres Trapiello, Editura Humanitas, 28,99 lei. ● Clubul Manhattan , John Saul (maestrul genului horror), Ed. RAO, 35,99 lei. ● Casa cu coloane, William Faulkner, Editura RAO, 38,99 lei. ● Giulgiul de la Torino. Al cui e chipul? Cum a pãcãlit Leonardo da Vinci istoria , Lynn Picknett & Clive Prince, Editura RAO, 38,99 lei. I.Z.

lã, însoþitã de diverse dificultãþi. Este reco mandabil sã amînaþi problemele.

Numãraþi banii ºi descoperiþi ori cã sînt suficienþi pentru a returna o datorie importantã, ori cã vã puteþi achita niºte dãri pe la instituþiile statului: taxe, impozite. Unii ar putea încheia o afacere de milioane pe ultima sutã de metri a acestui an sau pot intra în posesia unei sume salvatoare pentru rezolvarea unor probleme costisitoare. Discutaþi despre bani, Elida Baraþã redactor-ºef Curier show dar nu e vorba de cheltuieli mãrunte, ci de chestiuni majore. 30 decembrie Viitorul vã încîntã ºi vã stimuleazã sã faceþi planuri îndrãzneþe pentru anul care vine. Visaþi ceva deoElisabeta Roman sebit ºi aveþi curajul directoare Grãdiniþa sã speraþi ºi mai nr. 7 - 22 ianuarie

sus, ºi mai departe, deoarece nimeni nu vã poate opri acum sã construiþi. Nu sînt simple speranþe sau iluzii, ci vã simþiþi în stare sã duceþi la îndeplinire ceea ce acum abia se contureazã în mintea dvs.

Vã daþi seama cã, pentru a restabili ordinea ºi echilibrul într-o anumitã situaþie, trebuie sã luaþi decizii tranºante, poate chiar dure, dar fãra de care nu vã puteþi regãsi liniºtea. Spuneþi un DA sau un NU foarte ferm, pentru cã în urma acestui gest radical veþi avea ºansa Dr Gabriel Copceag ori de a reconstrui totul pe fundamente mai solide, ori de a schimba dir. Sp. Judeþean 3 martie direcþia, ca sã ajungeþi acolo unde doriþi. Bunicii, pãrinþii, fraþii buie sã-i uitaþi nici pe mai mari sînt în aten- ºefi, profesori, prieteni þia dvs. ºi luaþi legã- maturi, care v-au fost de tura cu cei mai în ajutor cu sfaturile lor pe parcursul vîrstã din familie, anului. Este momentul potrivit pentru Dr Marilena Miulescu pentru a le transmite a vã arãta recunoºtinþa prin felicitãri ºi - ºef Gastroengîndurile dvs. Nu tre- urãri cãtre acele persoane. terologie-31 martie Relaþia cu prietenii sau colegii nu este dintre cele mai bune, pentru cã în preajma dvs. se aflã o persoanã nervoasã, care nu poate comunica paºnic. Ridicã tonul, vrea sã-ºi impunã numai punctul sãu de vedere ºi tensioneazã relaþia cu toþi cei cu care intrã în contact. ªi dvs. sînteþi într-o pasã irascibilã, de contradicþie.

Cosmin Nãstãsie fotbalist FC Argeº 22 iunie

Staþi pe loc, parcã aºteptaþi ceva care nu vine ºi sînteþi dezamãgit de mersul lent în care evolueazã o situaþie. Vi se pune rãbdarea la încerca-

Marian Drãguºin, manager New Planet 19 mai

re, deoarece n-a sosit momentul pentru ca totul sã se aºeze pe teren stabil. Aºteptarea devine frustrantã ºi aveþi impresia cã numai dvs. sînteþi cel care trebuie sã renunþe mereu ºi sã facã doar sacrificii.

Aþi ajuns la finalul unei perioade agitate, cînd lucrurile revin la normal ºi vã regãsiþi ºi dvs. liniºtea. Soluþia gãsitã reaºazã totul pe un fãgaº normal, ceea ce vã permite sã rãsuflaþi uºurat, întrucît ce a fost mai greu a trecut. Moment ideal pentru a soluþiona probleme complicate sau pentru a calma niºte spirite tulburate în ultima perioadã.

7,30 Aventurile cãþeluºului Snobs (s) 8,05 Isabel, în cãutarea iubirii (s) 8,55 Maeºtrii gusturilor 10,00 Circ la Monte Carlo (I) (r) 10,55 Tezaur folcloric (r) 12,45 Retrospectivã sportivã (r) 13,35 Desene animate 14,00 Jurnalul TVR 15,00 Oameni ca noi

Dr Victoria Irimia director LSM, 12 octombrie

deranjeazã, deoarece aveþi alãturi persoane dragi, care vã înþeleg cel mai bine situaþia ºi care ar putea avea idei interesante pentru a ieºi din impas. În momentele dificile, se resimte cel mai bine coeziunea cuplului.

Un colaborator vã cam pune beþe în roate în ceea ce doriþi sã rezolvaþi ori nu-i gãsiþi pe cei care joacã un rol în rezolvarea proiectelor în desfãºurare. Poate unii colaboratori sînt liberi ºi, pentru cã nu sînt disponibili, nici planurile dvs. nu pot înainta. Încercaþi sã respectaþi programul celor cu Cornel Ionicã, care aveþi contacte profesionale ºi, eventual, amînaþi totul pentru viceprimar Piteºti 15 noiembrie anul viitor, cînd toatã lumea se întoarce la serviciu. Norocul sentimental a- ori de prietenie. Unii ar pare de departe, deci aþi putea discuta din ce în putea avea ºansa de a ce mai serios de cãsãcunoaºte pe cineva din torie sau de alte evenialtã localitate, cu care mente deosebite în cuplu sau în famiCãtãlina Roºescu veþi lega o relaþie fru- lie. O persoanã dragã vã dã o veste farmacist 8 decembrie moasã: ori de dragoste, extraordinarã.

17,00 Joe vrea sã fie cineva (co., SUA, 2001) 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Karate Kid (dramã, SUA, ‘84) 23,00 Pumnul de fier (dramã, SUA, ‘89) 1,00 Joe vrea sã fie cineva (r) 3,00 Pumnul de fier (r) 4,45 Vrãjitoarele (r)

21,35 Peºtele cel mare (dramã, SUA, ‘03) 23,40 Punctul pe „i“ (thriller, coprod., ‘03) 1,15 Naºii din Tokyo (animaþie, Japonia, ‘03) 2,50 În pat cu duºmanul (dramã, SUA, 1991)

TVR 2

- ZOY A Filmul este povestea Zoyei (Melissa Gilbert), rusoaicã de viþã nobilã, pe care Revoluþia din 1917 o sileºte sã emigreze ºi sã ia viaþa de la început. Aflatã departe de þara natalã, Zoya încearcã sã îºi gãseascã fericirea într-o lume cãreia nu-i aparþine. Dezamãgirile o duc cu gîndul la întoarcerea în Moscova.

TVR 2, ora 22.15

7,00 Maria Bonita (s) 8,00 Teleshopping 8,30 Aventurile lui Shirley Holmes (r) 9,00 Rebelii (r) 10,00 Tonomatul DP 2 12,00 Fantoma din Meeksville (aventuri, SUA, 2000) 13,30 Teleshopping 14,00 Desene animate 14,30 Aventurile lui Shirley Holmes (s) 15,00 Împreunã în Europa 16,00 Jurnalul TVR 16,30 Zona de conflict 17,00 Moºternitoarea (s) 18,00 Jurnalul Euronews 18,30 Minoritãþi sub trei dictaturi 19,00 Sandokan, tigrul Malaeziei (s) 20,05 Trãsniþii din Queens (s) 20,35 Verdict: crimã! (s) 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Jurnalul Euronews 22,15 Zoya (dramã, SUA, 1995) 23,55 Crime dupã zodiac (s) 1,00 Atenþie, se cîntã (r)

B1 TV

15,30 Tribuna partidelor ... 16,00 Convieþuiri 16,55 Circ la Monte Carlo (II) 18,00 Retrospectivã sportivã 2005 (III) 19,00 Jurnalul TVR 20,15 O iubire de legendã (dramã, India, 2004) 23,55 Jurnalul TVR 23,55 Concertul Filarmonicii din Israel 1,15 Ofiþer Karen (s) 1,15 Retrospectivã sportivã 2005 (III) 2,05 Jurnalul TVR (r) 3,15 Maeºtrii gusturilor (r) 3,50 Tezaur folcloric (r) 5,30 Viorica Cortez 5,55 Destine secrete (r)

20,00 Cronica cîrcotaºilor 22,00 Trãsniþi în NATO (s) 22,30 Focus Plus 23,30 Da sau nu (r) 0,00 Cãlãtorii în lumi paralele (s) 1,00 Focus (r) 2,00 Guinness - Lumea recordurilor 3,00 Clubul de noapte

ANTENA 1

Povestea îl are în prim-plan pe Richard (Leonardo DiCaprio) un tînãr american fascinat de filmele despre rãzboiul din Vietnam. Aflat într-un hotel din Bangkok, el primeºte o hartã de la un englez cu care se împrietenise în Thailanda ºi care îºi curmase zilele. Harta îi conduce pe Richard ºi pe prietenii lui într-o insulã, un paradis cu o plajã perfectã, Însã acest loc ascunde secrete sinistre.

6,30 În gura presei 7,00 Observator 8,00 Raffles, cimpanzeul telespectator Adina Armencea (co., SUA, 1971) directoare Statisticã 10 iulie 10,00 În gura presei (r) 10,30 Concurs interactiv E greu sã vã concen- sau alte date importante, pe 12,15 Dãdaca (s) traþi la muncã dupã care trebuie sã le rezolvaþi a13,00 Observator Sãrbãtori, dar azi a- cum. Nu veþi rezolva repede, veþi ceva obligatoriu pentru cã toatã lumea se aflã într-o u- 13,45 Din dragoste (r) de dus la capãt ºi ºoarã comoditate tipicã acestei perioade, 15,15 Vivere - A trãi cu pasiune (s) Cornel Penescu este vorba de docu- deci sã nu vã mire cã vreun oficiant vã 16,00 Observator manager PIC 16,45 Anastasia (s) mente, taxe, dosare cheamã ºi la anul. 7 august 17,45 9595 - te învaþã ce sã faci Nostalgia nu vã face bine în aceste zile, deci încercaþi 19,00 Observator sã nu scoateþi la luminã amintiri care vã întristeazã. 20,15 Ziua judecãþii Este momentul unor bilanþuri, dar sînteþi tentat sã vã 23,00 Observator amintiþi doar pãrþile rele ale acestui an, în loc sã 0,00 Pitonul (horror, SUA, 2000) vedeþi cã au fost atîtea evenimente fericite, ce meritã celebrate. Nu 2,00 Concurs interactiv Cãlin Andrei vã duceþi cu gîndul spre perioadele care vã mai afecteazã încã, ci primar Cîmpulung 3,00 Observator (r) 27 august extrageþi doar concluziile pozitive, care vã vor ajuta. 4,00 9595 - te învaþã ce sã faci (r) 5,00 Vivere - A trãi cu pasiune (r) Trebuie sã discutaþi Nu þineþi în dvs. ceea ce vã 5,30 Anastasia (r)

mai mult cu familia acele probleme care vã preocupã, deoarece prin dialog deschis ºi schimb de opinii puteþi gãsi soluþiile cele mai bune.

14,10 Teleshopping 14,45 Garito 16,05 Dragoste ºi putere (s) 16,45 Oamenii vorbesc 17,25 Trãsniþi în NATO (r) 18,00 Focus 19,00 Camera de rîs 19,30 Da sau nu

PRIMA TV 7,00 Teleshopping 7,30 Casa noastrã (r) 8,00 Sport cu Florentina 8,05 Teleshopping 8,40 Cãlãtorii în lumi paralele (s) 9,40 Sunset Beach (s) 10,40 Oamenii vorbesc (r)

PRO TV 7,00 ªtirile PRO TV 9,00 Omul care aduce cartea

HBO 7,20 Nicholas Nickleby (dramã, SUA, 2002) 9,30 Necenzurat 9,55 O nouã viaþã (dramã, M.B. ‘04) 11,35 Tabãra (co. rom., SUA, 2003) 13,25 Fãrã regrete (dramã, SUA, 2004) 15,35 Duplex (co. coprod., 2003) 17,05 Crãciunul pãpuºilor Muppets (animaþie, SUA, 2002)

7,00 Viaþa dimineaþa 9,00 Verissimo 10,00 Lumea cãrþilor 10,15 Euromax 11,00 Ne priveºte 12,30 Teleshopping 13,05 Briefing (r) 14,00 Teleshopping 14,30 Euroblitz 15,00 Teleshopping 15,35 Naºul (r) 17,00 Cuplul conjugal 18,00 Film artistic românesc 20,00 Plaja (dramã, SUA, 2000) 22,30 ªtiri 22,45 Cuplu conjugal 23,45 Plaja (r)

- PLAJA B 1 Tv

9,10 Tînãr ºi neliniºtit (r) 10,00 Vrãjitoarele (fantastic, M.B./SUA, 1990) 12,00 Bucãtãria lui Radu (r)

ora 20.00

● Servicii utile ● Servicii utile ● Servicii utile ● Deranjamente posturi

214793 ● Apã-Canal

telefonice 921 ●DDeranjamente

625050 ● Poliþie

220800 ● Spitalul Militar

Protecþia Consumatorului

posturi telex 925 ● Deran-

955 ● Jandarmerie

218090 ●SServiciul

222960 ● Garda de Mediu

jamente distribuþie energie

956 ● Pompieri 981

telefonic internaþional

212860 ● Informaþii meteo

electricã 929 ● Reclamaþii gaze

● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean 287150; 287250 ●

971 ● Serviciul telefonic

633525 ● Ora exactã 958 ●

928 ● Centrala termoficare

Spitalul de Pediatrie

interurban 991 ● Informaþii

rutiere 9391 ● Oficiul pentru

Informaþii Primãrie 984 ●


Provocar e pentru instituþii

S CONCUR IUN DE CRÃC

Centrul Medical Doctor Irimia

Penitenciarul Colibaºi

NA OR LU RIL U DO A C

■ Încã o datã, cadouri... Tot în seria „Mari nebuni pe utlima sutã de metri“, s-au nãscocit, neliniºtiþii Moºului, ºi alte daruri pe care musai sã le luaþi în calcul, la ceas de sfîrºit de an. Acu’, fincã dup’aia nu se ºtie cu ce vine 2006 ºi-o s’aveþi sufletu’ greu, cã nu v-aþi trãit viaþa pe muche de cuþit. Aºa cã fii atent aici ofertã: Pentru drãguþele arãboaice, arãpoaice ori ce-or mai fi ºi care trãiesc în locuri veºnic însorite, o zãpadã artificialã, garnisitã cu un set de palmieri de budoar ar fi tocmai potrivitã. Pentru puicuþele cãrora le place mai mult în cadã decît pe canapea, vino cu o cadã specialã, dotatã cu spaþiu pentru pahare de cristal ºi sticla de ºampanie, da’ ºi cu un buchet de trandafiri solubili, cã ãºtia se topesc în apa de baie ºi fac o spumã artificialã

veri - veri parfumatã. Tot pentru fãtucele zburdalnice mai ales sub duº, da’ care pe deasupra mai sînt ºi chinuite de talent vocal, o ofertã abramburizantã sutã la sutã: hamac de mãtase veritabilã ºi în dungi, plus un burete în formã de microfon (ori de altceva, cã tot aia e pînã la urmã!). Am lãsat la sfîrºit oferta pentru ãle mai talentate în limbi, cã pentru ele existã un program pe calculator, care-þi traduce simultan în 11 limbi... strãine, bre, sã nu vã gîndiþi la altceva! În fine... n-ai cum sã mulþumeºti tot ospiciul! ªi nu uitaþi, lista rãmîne deschisã. Petrecere sprîncenatã!

■ Staþi-ar mobilul în gît!

Pentru a alina durerea pacienþilor, cadrele medicale de la Centrul Medical Doctor Irimia, din Piteºti, au împodobit un superb brad, în holul instituþiei. S-au folosit numai podoabe aurii, pentru a marca începutul unui an plin de realizãri.

Bradul de la Penitenciarul Colibaºi a fost împodobit de cîþiva dintre deþinuþi, împreunã cu personalul închisorii. Claudiu Didea, directorul Penitenciarului, a fost cel care a ales bradul.

Auzi ºi te minuneazã, naþiune, de ce fel de creaturi mai miºunã ºi populeazã Grãdina Domnului! Cã, dacã tot fuse Crãciunul, cu mese îmbelºugate ºi grase (la unii, ca sã nu vorbim cu pãcat!), te-ai fi aºteptat s-ajungã la Urgenþa spitalului ãi de-au bãgat mîna în oala cu sarmale pînã la cot ºi care atîta au mîncat pînã s-au umplut full ºi-apoi le-a rãmas bucãþica înþepenitã în gîtlej. Da’ ca sã te ia Ambulanþa de Sfintele Sãrbãtori ºi sã te ducã la spital c-ai înghiþit un telefon... asta n-aº fi crezut cã-i posibil vreodatã. Acu’, musai sã-mi revizuiesc atitudinea faþã de creaturile Marelui Ospiciu ºi sã vã zic cã o fãtucã din America, într-un moment de hãrþuialã cu boifrendul ei, ºi-a vîrît telefonul în guriþã, ca sã nu-i poatã citi tolomacu’ ãla gelos mesajele. E, º’apoi cicã nuº cum mameluca ar fi înghiþit mobilu’ ºi mai-mai sã se sufoce, de n-o ducea repede la desfundat. Mã, mã, mã, îmbîrligate sînt cãile Domnului! Da’ eu tot mã minunez cum de-a-ncãput pe povîrniºul unui gîtuþ gingaº ditai celularul?! Apãi, dacã-i aºa de capabelã domniºorica aia, îþi dai seama cã-ntr-o zi poa’ sã-l înghitã ºi pe amicul ei? Cu fulgi cu tot... Kiron

Miercuri, 28 decembrie 2005

Sãrbãtorile Naºterii Domnului aduc în sufletul oricãrui creºtin liniºte, împlinire moralã, bucurie ºi, în special, înþelegere pentru aproapele nostru. Intrat în tradiþie, bradul de Crãciun înveseleºte deopotrivã spiritul ºi ochiul cu podoabele reprezentînd belºugul ºi speranþa pentru anul care vine. Împodobit cum se cuvine, bradul din casa fiecãruia a ajuns de mai multã vreme pînã ºi la locul de muncã, în instituþiile statului sau în firmele private. Ne-am propus, aºadar, sã lansãm în acest an un inedit concurs al brazilor „instituþionalizaþi“, rãsplãtind în acest fel ºi inspiraþia celor care continuã sã respecte tradiþia Crãciunului. Pînã mîine, reporterii noºtri vor vizita sediile celor mai importante instituþii ºi vor prezenta vedetele botanice. Întrucît numãrul participanþilor la concurs este peste mãsura aºteptãrilor noastre, vom desemna cel mai frumos brad nu în Ajun, aºa cum anunþasem, ci dupã Crãciun.

Capra ✍ vecinului

Concurs - Fapt divers - Publicitate

Cel mai frumos brad

PREMIU SURPRIZÃ!

ARG

Curierul zilei - pag. 9


Bancul zilei

Primel e º a s e l u ni a l e a n u lui

Ioana Constantin - contabilã

Sãnãtate, fericire, prosperitate, înþelegere, înþelepciune, dar ºi bani, asta trebuie sã aibã în 2006 fiecare dintre noi. Un an îmbelºugat! La mulþi ani!

Urarea unui argeºean pentru argeºeni

Decembrie - Luna Cadourilor pãcate. - Bine, urcã ºi tu pe noriºor ºi aºteaptã. Al treilea: - Sf. Petre, eu nu sînt aºa de pãcãtos, eu nu mi-am înºelat niciodatã nevasta... - Marº, mã, de-aici, în Iad cu tine! Hai, dispari! - De ce? Nu înþeleg de ce ãºtia doi ajung în Rai ºi eu nu? - Pãi, bã, aici iertãm pãcatele, nu prostia!

Februarie

Omorît ºi incendiat

Elena Petrescu, de 28 de ani, din Bãiculeºti, a nãscut acasã un bãieþel de 3,3 kg, dupã care l-a sugrumat ºi l-a aruncat în gãleata cu apã de var. Cadavrul a fost descoperit în ºoc hemoragic de medici.

Copil sugrumat

În ianuarie 2000, un bãtrîn din Piscani a fost jefuit, omorît ºi incendiat. Poliþiºtii au descoperit autorul dupã trei sãptãmîni, însã abia dupã cinci ani au demonstrat vinovãþia lui. Proba de greutate a fost o scrisoare de ameninþare, iar Marian Stratulat, de 25 de ani, a fost arestat pentru omor, furt ºi incendiere.

Actor acuzat cã ºi-a violat fiica Actorul piteºtean Mihai Nistor a fost reclamat de soþia sa cã i-a violat fiica din prima cãsãtorie. Potrivit reclamaþiei, bãrbatul a întreþinut relaþii sexuale cu fata, de cînd aceasta avea 12 ani, iar anul trecut, tînãra a dat naºtere unui copil.

S-a sinucis avocata Nuºa Bolovan Soþia fostului ºef al Direcþiei Silvice, avocata Elena Bolovan, de 56 de ani, s-a sinucis înghiþind mai multe flacoane de diazepam. Elena Bolovan a mai avut ºi alte tentative de suicid, cadavrul ei fiind gãsit în garajul casei de fiul cel mic.

Dumitru Opriºor, de 44 de ani, a murit pe loc, sub privirile copilului sãu. Criminalul a fugit ºi a fost prins dupã o orã, în curtea pãrinþilor sãi.

I-a înfipt cuþitul în inimã Dupã ce a consumat alcool, Cristian Dana, de 17 ani, din Tudor Vladimirescu, a înfipt cuþitul în inima unui bãrbat care îi ceruse sã se comporte decent.

Nou-nãscut dus la spital în pungã O adolescentã de 17 ani, din Dîmboviþa, elevã la Grupul ªcolar Nr. 8, a ajuns la Spitalul Judeþean cu hemoragie masivã, dupã ce a dat naºtere unui copil de 4 kg, în baia apartamentului din Rãzboieni, unde locuia cu chirie. Cadavrul copilului a fost adus la spital în pungã, chiar de bunicã. La autopsie, s-a stabilit cã nou-nãscutul a murit în urma unei pneumonii.

A murit fetiþa fotbalistului Schumacher

Martie

Aprilie

L-am rãpit pe primarul Pendiuc

Gluma anului a fost fãcutã de redactorii Curierului zilei. Cîþiva colegi, mascaþi cu cagule ºi înarmaþi cu pistoale brichetã, în frunte cu domnul Cristi Neguþ, l-au sechestrat pe primarul Tudor Pendiuc. Edilul Piteºtiului nu s-a lãsat uºor ºi s-a luptat cu „teroriºtii“.

crobuzul care venea dinspre cartierul Trivale. Zece persoane au fost rãnite, iar Mareº s-a lãudat cã este deputat, ca sã scape.

Mareº s-a lãudat cã e deputat

Fostul ºef al rromilor argeºeni, Marian Mareº, aflat la volanul unui Mercedes, n-a acordat prioritate unui maxi-taxi ºi a izbit mi-

S-a aruncat în faþa trenului

Elena Stana, de 52 de ani, din Piteºti, a murit dupã ce s-a aruncat în faþa trenului, pe calea feratã de lîngã CET - Nord. Femeia a recurs la gestul sinucigaº dupã ce a aflat cã va rãmîne fãrã loc de muncã.

Omul de presã a rãmas fãrã diplomatul cu bani ºi acte, geanta fiindu-i furatã chiar din maºinã.

Director de ziar jefuit pe autostradã

Ioan Barbu, directorul general al cotidianului Curierul de Vîlcea, a fost prãdat la intrarea pe autostrada Piteºti - Bucureºti.

Chestorul Stoica a plecat ºef la IPJ Olt

Chestorul Ion Stoica, fostul comandant al Poliþiei Argeº, s-a despãrþit de colegi ºi de reprezentanþii presei cu lacrimi în ochi. Pe 15 aprilie, a fost numit comandant al Poliþiei Olt.

Militar cu capul zdrobit

Cristinel Crãciun, de 21 de ani, din Galaþi, militar în termen la ªcoala de Aplicaþii pentru Tancuri Auto Piteºti, a murit în

spre bisericã, unde urma sã asiste la slujba de Înviere. La autopsie, s-a stabilit cã Rãdulescu a murit în urma unei singure lovituri de cuþit, care i-a secþionat inima.

O cisternã în care mai existau urme de produs petrolier, adusã la reparat la o firmã din Bascov, a sãrit în aer în timp ce se încerca sudarea unor suporþi laterali de susþinere. Din fericire, nimeni nu a fost rãnit. ■

Cisternã sãritã în aer

vece cu canabis. Într-o veche magazie, dotatã cu aparaturã ultraperformantã, fusese amenajatã cea mai mare serã de cultivare a canabisului din Europa. Implicaþi au fost doi fraþi din Costeºti ºi un turc. Canabisul a fost distrus.

Iunie

Ofiþerii de la Crimã Organizatã au descoperit la Buzoieºti 40.000 de ghi-

Capturã de canabis

Trei prahoveni au fost grav rãniþi într-un accident la Valea Ursului. Ei transportau hipoclorit, iar bidoanele s-au spart în momentul impactului cu un Mercedes. Cîteva ore mai tîrziu, unul din cei trei a murit, din cauza complicaþiilor.

Arºi cu hipoclorit

Medicii ginecologi de la Maternitatea Spitalului Judeþean s-au confruntat cu un caz unic în aceastã instituþie ºi foarte rar la nivel mondial. O argeºeancã de 37 de ani, gravidã în luna a ºasea, a avortat, ajutatã de medici, douã fetiþe siameze, lipite în regiunea toracicã ºi care erau moarte.

A avortat fetiþe siameze

Constantin Coºereanu, de 47 de ani, din Piteºti, s-a spînzurat în podul vilei din Gãvana III, dupã ce înainte ºi-a incendiat maºina. Era supãrat cã se desparte de soþie.

S-a spînzurat, fiindcã se desparte de soþie

Mai

Orjanu a preluat ºefia Poliþiei Argeº

urma unui accident stupid. Capul tînãrului a fost zdrobit de o barã desprinsã dintr-o poartã de handbal.

Alin Tavã, de 26 de ani, din Valea Iaºului, salvamontist, a dispãrut în zona Cotei 2000, în timp ce urca spre cabana Bîlea. Trupul sãu a fost gãsit dupã cîteva zile de cãutãri. Alin fusese prins de o avalanºã.

Salvamontist prins de avalanºã

O nenorocire s-a abãtut asupra familiei fotbalistului Constantin Schumacher, legitimat pe vremea aceea la Universitatea Craiova. Fetiþa de numai o lunã a sportivului a murit din cauza unei pneumonii, în timp ce ªumi se afla în cantonament. Mama micuþei a încercat s-o salveze, a adus-o la Centrul de Diagnostic, dar trupul bebeluºului n-a reacþionat la manevrele de resuscitare.

S-a stins din viaþã Dina Câmpeanu Rãpusã de o boalã incurabilã, Dina Câmpeanu s-a stins din viaþã, la Paris, la doar 66 ani. A fost înmormîntatã în cimitirul Bellu, din Bucureºti.

Scandal la Poliþie

La sfîrºitul lunii, s-a împlinit dorinþa chestorului Ion Stoica ºi adjunctul sãu, comisarul ºef Marian Orjanu, a fost numit comandantul Poliþiei Argeº, acesta fiind secondat de comisarii ºefi Petre Ioniþescu ºi Gabriel ªerbãnescu. Fostul comandant al Poliþiei Curtea de Argeº, comisarul Vasile ªtef, a fost acuzat de procurorul criminalist Marius Stãnciulescu cã, împreunã cu cîþiva subalterni, a favorizat infractorii. La scurt timp, comisarul ªtef s-a pensionat. Dupã comiterea faptei, Tinca, în vîrstã de 36 de ani, a fugit de acasã ºi a fost dat în urmãrire generalã. Dupã trei zile, timp în care a stat pe dealuri ºi prin pãduri ºi a dormit în fînarul unei case pãrãsite, a fost prins la niºte rude, în satul Zãrneºti, din Mãlureni.

Crimã de Înviere Cu douã ore înainte de Învierea Domnului, un bãrbat din Godeni a fost ucis de prietenul sãu cu o loviturã de cuþit, direct în inimã. Cînd a vãzut cã Marian Ion Rãdulescu, de 33 de ani, trage sã moarã, Irinel Simion, de 26 de ani, a sunat la Salvare, cerînd ajutor. Victima ºi criminalul erau complici la trei cazuri de furt, iar cadavrul lui Rãdulescu a fost descoperit chiar de mama mortului, care a trecut prin faþa casei, în drum

✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!!

■ Anonimã: „Vreau sã mulþumesc poliþiºtilor din Uda pentru profesionalismul lor. La cît de tineri sînt, nimeni nu se aºteaptã sã fie legiºti ºi obiectivi. Bravo lor ºi le mulþumesc, pentru cã m-au scãpat de un nebun!“. E.ª.

cã a deschis un cont la BCR pentru cei care doresc sã sponsorizeze activitãþile lor cultural-artistice pe care le au în fiecare lunã. Nevãzãtorii argeºeni desfãºoarã diverse concursuri de culturã generalã, concursuri sportive ºi chiar se deplaseazã în þarã ºi în strãinãtate, la competiþii sportive, aproape în fiecare an. Cine doreºte sã-i sprijine poate depune bani în contul de sponsorizare:RO31RNCB1300000010730 001.

Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs.

■ Viorel Geamãnu, comuna Miceºti, sat Pãuleasca: „În urma inundaþiilor care au avut loc în anul 2005, am rãmas fãrã case, deoarece ambele locuinþe mi-au fost luate de ape. Mi s-au dat de la Crucea Roºie douã case container pentru cei 11 copii ai mei, dar nu am posibilitatea sã le dau de mîncare, nu am cu ce sã-i îmbrac ºi sã-i încalþ. Nu am pe ce sã le gãtesc mîncare, pentru cã nu am aragaz ºi butelie. Fac un apel la oamenii cu suflet mare, sã mã ajute la procurarea acestor obiecte: aragaz, butelie, televizor ºi frigider. Orice fel de ajutor îmi este extrem de necesar pentru familia mea“. B.L.

■ Asociaþia Nevãzãtorilor Piteºti, reprezentatã de preºedintele Marin Stoica, ne anunþã

Unii oameni ale cãror gospodãrii au fost afectate de inundaþii îi cam bîrfesc pe primarii lor. Ei spun cã ajutoarele care s-au primit de pe la diverse fundaþii pentru sinistaþi le-au oprit ei. Pe cele mai bune. Cã aºa sînt edilii lor: un pic mai egoiºti decît ei... Doar sînt primii gospodari ai comunelor! VIP

■ Primari egoiºti

boaie vor fi decoraþi ca veterani de rãzboi pe timp de pace. ªi aceºtia vor avea aceleaºi drepturi ca ºi veteranii din Al Doilea Rãzboi Mondial, gen tratamente în staþiuni balneo-climaterice, gratuitate la mijloacele de transport în comun ºi altele. Acesta a fost ultimul subiect de discuþie ºi între veteranii de la Cercul Militar Piteºti.

✍ Se vorbeºte, se citeºte

■ În Argeº nu-i ca la Bistriþa

Se vorbeºte pe la noi cum cã oamenii din Bistriþa n-ar mînca fasole în perioada de dupã Crãciun pînã la Anul Nou. Pentru cã ei cred cã vor face bube pe ei în anul ce urmeazã. Dacã aºa e tradiþia... Însã bistriþenii cãrora le place acest fel de hranã, venind în Argeº, au comandat la un restaurant chiar acest preparat culinar. ªi, sãtui, au zis: „De, acilea nu-i ca la noi, la Bistriþa!“.

■ Veteran pe timp de pace

O nouã lege se discutã în Parlament. Aceea cã soldaþii români care au luptat în Bosnia, Afganistan ºi Irak în ultimele rãz-

Cînd dialogul îl inventãm noi

Bucuria sãrbãtorilor de Crãciun:

- Trãiþi! Permiteþi sã raportez! Sînt plutonier adjutant Rudolph, renul de serviciu al Moºului, ºi am o misiune foarte specialã: mi s-a ordonat sã împart ciocolate ºi citrice la crãciuniþele jandarmeriþe. Nimeni nu primeºte cadoul fãrã sã-i dea un pupic lui Rudolph!

În vara acestui an, în Parcul ªtrand au fost realizate 6 sculpturi în marmurã, la cea de-a V-a ediþie a Simpozionului de Sculpturã „Gheorghe Iliescu - Cãlineºti“. Sculpturile reprezintã fîntîni arteziene, iar la vernisajul simpozionului, primarul Tudor Pendiuc a declarat cã va începe amplasarea acestora în cartierele oraºului, chiar din toamna lui 2005. Pînã acum, însã, nici una dintre sculpturi nu a fost luatã din ªtrand, existînd chiar discuþii aprinse pe aceastã temã, în cadrul ºedinþelor Consiliului Local. Totul se rezumã la costurile destul de mari necesare pentru amplasarea lucrãrilor. I.I.

■ Fîntînile arteziene sînt uitate în ªtrand

✍ Noutãþi culturale

■ Se pregãteºte o nouã ediþie a Simpozionului de Sculpturã

Deºi nu am intrat în noul an, o mulþime de artiºti din strãinãtate ºi-au arãtat intenþia de a participa la cea de-a ºasea ediþie a Simpozionului Internaþional de Sculpturã „Gheorghe Iliescu Cãlineºti“, care se va desfãºura în vara lui 2006. Directorul Centrului Cultural, Jean Dumitraºcu, cel care se ocupã de organizarea simpozionului, ne-a spus cã a primit e-mail-uri de la sculptori din Noua Zeelandã, Turcia ºi chiar Peru, care i-au transmis cã vor sã vinã în România pentru a participa la tabãra de sculpturã.

Miercuri, 28 decembrie 2005

de ani, din Bãdiceni, a fost gãsit mort într-o poieniþã, dupã ce se certase cu doi bãrbaþi din Pãuleasca. Scandalul a apãrut pe fondul consumului de alcool, iar Vasilescu a fost ucis cu 65 de lovituri de topor. Pînã atunci, în România nu se mai înregistrase nici o crimã comisã cu atîta sadism. Ulterior, anchetatorii au aflat cã doar unul din cei cu care s-a certat Cristian Vasilescu a dat cu toporul, în timp ce celãlalt s-a uitat. Dorel Tinca a motivat la audieri cã nu ºi-a dat seama de ce-a fãcut.

lui nu

Un caz care a ºocat întreg judeþul a fost cel al crimei petrecute la Mãlureni. Cristian Vasilescu, de 26

Ucis cu 65 de lovituri de topor

ajutorul echipei Oameni care ajutã oameni ºi al doamnei Marilena Baraþã. Azi, Mãdãlina poate merge cu ajutorul unor proteze. Acum, face parte din echipa care i-a redat speranþa, la rîndul ei ajutînd alte persoane aflate la necaz.

Trei familii au rãmas nenorocite, din cauza teribilismului unui tînãr de 19 ani, din Mioveni. Într-o secundã de neatenþie din cauza vitezei, Mãdãlin Popa a pierdut controlul Daciei Logan pe care o ºofa, a intrat într-un stîlp, l-a retezat, apoi a ricoºat în al doilea stîlp de beton, doborîndu-l. Trei adolescenþi aflaþi în maºina lui, printre care ºi iubita ºoferului, au murit pe loc. Cei trei erau singuri la pãrinþi, iar în prezent, Mãdãlin Popa este judecat pentru ucidere din culpã.

Tînãra cu picioarele retezate Mãdãlina Mihaela Stãnculescu, de 21 de ani, din Piteºti, a rãmas mutilatã în urma unei explozii ce a avut loc pe terasa unui bar din Parcul ªtrand. Un tub de dioxid de carbon a sãrit în aer, iar bucãþile de metal i-au retezat ambele picioare. Nenorocirea s-a petrecut chiar sub privirile prietenului Mãdãlinei, care n-a pãrãsit-o nici o clipã. Tînãra a avut tãria sã lupte ºi a învins cu

Social - Cultural

Bombã la ºcoalã Dupã ce, la începutul anului, în mai multe oraºe din þarã s-au primit telefoane care anunþau amplasarea unor bombe în locuri publice, o alarmã asemãnãtoare s-a lansat ºi la Cîmpulung. Un apel fãcut de la un post telefonic public a anunþat o bombã la Colegiul Dinicu Golescu. A fost vorba de o alarmã falsã.

cubinei ºi ale copilului de 5 ani. Hotãrîse sã-ºi viziteze mama ºi pe

drum a fost luat la ocazie de un localnic. Alin Ungureanu, de 20 de ani, nu avea permis de conducere, totuºi, ºofa beat o Dacia. A pierdut controlul volanului ºi s-a rãsturnat cu maºina în care se aflau ªerban ºi familia lui. Dacia a rupt un gard, iar un þãruº a strãpuns inima lui Constantin ªerban. Bãrbatul a murit pe loc, sub ochii concubinei ºi ai bãieþelului sãu. ªoferul vinovat a fugit de la locul accidentului ºi a fost prins cîteva ore mai tîrziu.

l it e e v e n i m e n t e um p a l ic e a ma

Alin Cãtãlin Budiº, de 31 de ani, cãlugãr la Mãnãstirea Petru Vodã, din judeþul Neamþ, student la Teologie în anul I, a fost prins furînd din hypermarketul PIC. Bãrbatul a motivat cã avea nevoie de pixuri pentru a scrie la examen, la facultate.

Cãlugãr prins la furat

2005 a fost anul accidentelor cumplite

Retrospectiva celor mai importante evenimente de fapt divers

La poarta Raiului, aºteaptã trei bãrbaþi. Sf. Petru îi ia la întrebãri: - Mãi, voi de cîte ori v-aþi înºelat nevestele? Primul zice: - Eu numai de cîteva ori, dar îmi pare rãu cã am fãcut-o... - Bine, uite, treci pe noriºorul ãla ºi aºteaptã cã o sã mergi în Rai. Al doilea: - Eu am înºelat-o de foarte multe ori, dar în rest nu prea am alte

eros, cu o crimã, ºi s-a Anul 2005 a debutat sîng Argeºul a fost centrul dovedit a fi un an în care îngrozit pe toatã lumea. unor evenimente care au 5 au fost perioada acciPrimele 6 luni ale lui 200 te grave, a scandalurilor, dentelor mortale sau foar r. Pentru prima datã în a hoþiilor ºi a sinuciderilo fost victimele unei toxijudeþ, sute de persoane au ã. Cele 300 de persoane infecþii alimentare în mas gãr de la o mãnãstire din lucreazã la Dacia. Un cãlu a Domnului ºi a furat. Un Neamþ a încãlcat porunc dupã 5 ani, iar o binecucriminal a fost descoperit cis cu medicamente. Un noscutã avocatã s-a sinu iþit de munte, doi alpinist argeºean a fost îngh gratii. În judeþul nostru, proxeneþi au ajuns dupã e culturã de canabis din s-a descoperit cea mai mar e din cazurile care s-au Europa. Acestea sînt o part te în nici un an pînã petrecut în Argeº. ªi poa ea nenorociri, iar noi acum nu s-au întîmplat atît A.P. mai grave. le vom reaminti pe cele

Ianuarie

Crimã de Revelion Prima zi a anului 2005 a debutat cu o crimã. Marian Zevedei, de 39 de ani, fost campion naþional la atletism, ºi-a omorît tatãl în bãtaie. Bãrbatul fusese internat la Vedea, pentru dezalcoolizare, iar cu cîteva ore înainte de miezul nopþii de Revelion, l-a luat la bãtaie pe Ion Zevedei, de 64 de ani, din Muºãteºti, sat Costeºti Vîlsan, pãrintele care-l gãzduia ºi care-i dãdea sã mãnînce. Fapta a fost comisã dupã o beþie cruntã a ucigaºului, iar cînd acesta s-a trezit, a anunþat singur poliþia.

Carbonizat de la o þigarã uitatã aprinsã Ilie Orjanu, de 64 de ani, din Bradu de Sus, a fost gãsit carbonizat, în dimineaþa zilei de 5 ianuarie. Atunci, s-a stabilit cã incendiul devastator care a distrus casa ºi în urma cãruia pensionarul a murit a fost provocat de o þigarã aprinsã, iar focul a ars mocnit.

56 de ani, parlamentar în perioada 1992 - 1996, conducea un Volkswagen ºi a derapat în pantã.

Un fost deputat a vãzut moartea cu ochii Un fost deputat de Argeº a scãpat cu viaþã dupã ce maºina în care se afla s-a rãsturnat la Albota. George Zgondea, de

Fiul chestorului Nicolae, vinovat de accident Maºina ºefului Direcþiei Paºapoarte, chestorul Ionel Nicolae, a fost implicatã într-o ciocnire pe autostradã, la km 105. La volanul autoturismului Audi A8, se afla fiul chestorului, fotbalistul Daniel Nicolae, iar în urma accidentului, nimeni n-a fost rãnit, dar s-a stabilit cã vinovat a fost fiul poliþistului.

I s-a înfipt un par în inimã Constantin ªerban, de 37 de ani, din satul Jugur - Mihãieºti, ºi-a pierdut viaþa într-un mod violent, sub privirile con-

coleg. Glonþul a trecut prin mistreþ, a ricoºat în copac ºi apoi i-a strãpuns spaniolului piciorul.

Spaniol împuºcat în picior, la vînãtoare Juan de la Pena, de 28 de ani, cetãþean spaniol venit la vînãtoare în localitatea Mozacu, a fost împuºcat în picior de un

Cadavru aruncat în rîpã Cadavrul Filofteiei Butaru, de 50 de ani, din ªuici, a fost descoperit aruncat într-o rîpã de la marginea satului Ianculeºti. Cercetãrile au concluzionat cã femeia a fost victima unui accident rutier, al cãrui ºofer a fugit ºi care este cãutat ºi în prezent.

SRL. Verificãrile fãcute de medicii DSP au stabilit cã vina îi aparþine unei bucãtãrese bolnave, care a fost datã afarã.

300 de angajaþi de la DACIA, intoxicaþi Peste 300 de salariaþi de la Uzina Dacia au fost în incapacitate de muncã, din cauza unei toxiinfecþii alimentare. Toþi au mîncat la cantina unde mîncarea era preparatã de firma Eurest

le

Ce

Social Miercuri, 28 decembrie 2005 Curierul zilei - pag. 10

Curierul zilei - pag. 11


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 260.000 - 460.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 260.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION. Tel. 220049, 0722 702 864.

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGRE- ALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS. TEL. 0722919686 .(C.311020050021) VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

VÎND urgent Dacia 2000, GPL, VÎND Dacia berlinã, fabricaþie 2003, îmbunãtãþiri. Tel. 645105; preþ 83 milioane, negociabil.Tel. PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa 0740219305. (C.201220050017) CASA DE AMANET KORA 0745356664. (C.181220050041) Str. Victoriei nr. 38 Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul VÎND Solenza 2004, stare Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). VÎND/ SCHIMB Logan ■ bijuterii ■ electronice Ambiance 2005, dotãri ■ electrocasnice ■ terenuri impecabilã. Tel. 0721278596. 14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. suplimentare cu auto (C.181220050054) ■ spaþii comerciale COMISION de la 0,3%/zi, negociabil. mai ieftin + diferenþã. ■ autoturisme VÎND SuperNova Rapsodie 2002 ALTE FACILITÃÞI Tel. 0743859722. Tel. 223455. noiembrie, stare impecabilã. Tel. (C.271220050043)

VÎNZÃRI ELECTRONICE Anunþuri la redacþie VÎND Pentium III 500, 128, 6,4, CD ROM, sunet, monitor 17 „, boxe, 3.900.000 negociabil. 0746792998. (C.011220050007) VÎND Tv color diagonalã 70 cm ºi cuptor cu microunde, noi, preþ avantajos. Tel. 0740472383. (C.151220050025) VÎND 2 CD MP3, sigilate, Germania. Tel. 0745025519. (C.191220050096) VÎND antenã parabolicã digitalã, 400 euro negociabil. Tel. 0723649349. (C.201220050040)

PENTIUM III, 800 MHz, 128 RAM, VÎND criptã Cimitir Sf. Gheorghe. 20 GB Hard, CD-ROM, placã Tel. 0788693631. sunet, 17“ SVGA, boxe, (C.211220050004) 5.900.000. Tel. 0727326950. VÎND haine nutrie, Bascov. Tel. (C.201220050037) 270566. (C.021220050035) VÎND urgent sistem

VÎND maºinã polishat Makita plus soluþii. Tel. 0745351913, Anunþuri la telefon ■ VÎND calculator Pentium III, preþ 5 milioane. 0788552554. (C.181220050047) Tel. 0724781769.

VÎND generator nou, italian, 5 ■ VÎND radio-casetofon auto Sony 4X45W. Tel. KW, 220-380-12V, 38.000.000; 0726152762; 282825. pickhamer profesional, 22.000.000. Tel. 0740314166; 0723283312. (C.221220050033)

Tel. 0720716585; 0741612326.

VÎND fîn, otavã, superioarã. Tel. (C.231220050033)

calitate 635573.

VÎND haine blanã noi: nurcã, vulpe argintie, bizam. Tel. 0722743631. (C.231220050001)

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI

Anunþuri la redacþie LOGAN Ambiance 2005, gri perlã, calculator bord, chei telecomandã+ deschidere automatã portbagaj. Tel. 0745952627, 640050. (C.141120050095)

VÎND frigider Zill ºi ladã frigorificã, stare perfectã, preþ convenabil. Tel. 214214. (C.271220050019) VÎND gater stare bunã, 12 pînze. Tel. 0745663937.

VÎND urgent maºinã spãlat automatã „Diamant 400 T“, stare foarte bunã. Tel. 626674.

VÎND Logan Preferance, 2005, în garanþie, versiunea a II-a, albastru închis, 6.500 euro. Tel. 0722671666. (C.131220050040)

DACIA papuck carosatã fibrã 2002, tracþiune spate, singur proprietar. 0723696124. (C.141220050001)

RABA, tip Pepsi, radiatã, toate achitate. Variante. VÎND set canapea + 2 fotolii, nou, taxele 9.000.000 negociabil. Tel. 0744257080. (C.151120050004) 0745186036. (C.271220050040) VÎND ARO. Tel. 0724027950. (C.161220050042)

Anunþuri la telefon ■ VÎND avantajos frigider Arctic, format cel mai mare, motor ºi termostat excepþionalã, suedez. Tel. 633279. ■ VÎND bazin plastic 1000 l. Tel. 0720758612. ■ VÎND masã extensibilã nouã. 0744364415<>

DACIA break, an fabr. 1998, unic proprietar, vopsea originalã, stare foarte bunã, 68 milioane, negociabil. Tel. 0724338411. (C.181220050030)

■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã ■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã ■ pietre preþioase, ceasuri de firmã, monede de aur.

VÎND VW Golf II, Diesel, 1.600, 2 uºi, unic proprietar. Tel. 0724438836; 0746152845. Preþuri foarte bune. Comisioane - (C.271220050049) 0,3 - 0,5% zi, negociabile.

GPL AUTO

750 lei,

989

acoperitã, tracþiune faþã, 3.100 euro, negociabil. Tel. 0744339314. (C.201220050004)

VÎND Logan Ambition ºi Preferance, motor 1500, 0 km. Preþ discutabil. Tel. 0724015724. (C.201220050045) DACIA 1307, an 2002, 4X4, 43.000 km, acoperitã, impecabilã. 0745049615. (C.111220050102) DACIA 1307, an 2004, neacoperitã, 30.000 km, 4X4, ireproºabilã. 0743884553. (C.111220050103)

VÎND ºi ADUC la comandã

UTILAJE AGRICOLE + PIESE DIN IMPORT: combine, tractoare, culegãtoare de porumb, prese de balotat etc.

Tel. 0256/350210, 0723214026.

VÎND Dacia berlinã 2002, GPL, alarmã+ închidere, casetofon + 4 boxe, cauciucuri noi, geamuri fumurii, identificare, albastru, 125.000.000. Tel. 0723654371. (C.231220050012) LOGAN 2004, roºu, 7.000 km. Tel. 0788254506. (C.231220050013) VÎND Dacia 1310, 1992, c.v. 5 trepte, 35 milioane, negociabil. Tel. 0745891324. (C.231220050043) VÎND combinã John Deer, motor defect. 0742436045. (C.231220050002)

RAR 2006, bord CN, stare excelentã. Preþ 87.000.000, VÎND break gri metal 1997, negociabil. 0740030436; 273367. 44.000 km parcurºi, geamuri electrice ºi închidere (C.211220050020) telecomandã. 645716, VÎND SupeRNova Clima 2001 VII0723569502. (C.231220050007) a, albastru catifea. Negociabil. Tel. 0744318587. PROPRIETAR, vînd Dacia 1997, bord CN, stare impecabilã. Tel. (C.211220050001) 0744996439. (C.231220050009) PROPRIETAR, camionetã Dacia 1304, 1998, acoperitã fibrã, SUPERNOVA Rapsodie, tuning, închidere, alarmã. Tel. 65.000 km reali. Tel. 0745351913. 0723553409. (C.261220050001) (C.211220050012) VÎND Dacia berlinã 2000 injecþie PROPRIETAR, camionetã Dacia sau schimb cu SupeRNova, 2000, obloane, acoperitã fibrã. Solenza, Cielo 1996-1997. Tel. Tel. 0742552554. 0740078237. (C.261220050006) (C.211220050013) VÎND Dacia camionetã 2 locuri, VÎND combinã agricolã Class proprietar, 1997, structurã AL, 65 Columbus, stare bunã de milioane. Tel. 0743766979; funcþionare, masa 2 m, motor 645698. (C.261220050018) Diesel, 90 milioane, negociabil. VÎND Dacia 1310, an 1997, Tel. 0788745319. proprietar, RCA 2006, RAR 2007, (C.211220050005) cauciucuri noi, boxe. Tel. VÎND Break 1986 pentru piese, 0722436484. (C.271220050031) 10 milioane fix. Tel. 0745002369. VÎND Dacia 2002, asigurare, (C.211220050026) RAR, vopsea originalã, geamuri VÎND Dacia 1310, gri-diamant, ionizate, GPL omologat, 2002, impecabilã. Negociabil. cauciucuri noi. 85 milioane, Tel. 0743041560. negociabil. Tel. 0741536810. (C.271220050003) (C.211220050028)

VÎND Dacia Nova injecþie, an 2000, roºie, impecabilã. Preþ negociabil. Tel. 0743214020.

Anunþuri la telefon ■ VÎND Dacia 1998, bord CN, stare bunã. Tel. 0741068201. ■ VÎND Dacia break, an 1991, 28 milioane. Tel. 0740524061. ■ VÎND Dacia 1310, an 1990, c.v. 5 trepte. 27 milioane. Tel. 263502. ■ VÎND Dacia 1400, an 1997, unic proprietar. 68 milioane. Tel. 0724250214. ■ VÎND Dacia 1410, an 1997, vopsea originalã, unic proprietar. Tel. 0723406162. ■ VÎND Dacia Nova GPL, omologatã, ‘97, stare foarte bunã. 75 milioane. Tel. 0722838013. ■ VÎND Dacia 1410 break, 1998, albã, 49 milioane. Tel. 0722447172. ■ VÎND Solenza 2004, închidere, airbag, servodirecþie, 37.000 km, proprietar, metalizatã. Tel. 0743182683. ■ VÎND Dacia berlinã, an 2004, GPL. Tel. 0741352590. ■ VÎND Oltcit 1989, RAR 2007, 13.000.000. Tel. 0746090808. ■ VÎND SupeRNova Confort 2002, cu îmbunãtãþiri. Tel. 0744313463. ■ VÎND camionetã stare foarte bunã, 39 milioane. Tel. 298097; 0745576624. ■ DACIA 1400 injecþie, iulie 2000, 30.000 km reali, 105 milioane. Tel. 640765. ■ DACIA berlinã 1998; Nova 1998; Cielo 1998, negociabile. Tel. 0745681013. ■ VÎND Solenza 2004, garanþie, proprietar unic, îmbunãtãþiri. Tel. 0744421839. ■ VÎND Dacia break, 1989, 5 trepte, model 1993. Preþ 31 milioane. Tel. 0721160603. ■ VÎND Berlinã 1996. 48 milioane. Tel. 0723917407. ■ VÎND Dacia 1310, an 1993, taxe la zi. 26 milioane, neg. Tel. 0743181350. ■ VÎND Nova gri metalizat, GPL, aprindere electronicã, an 1998, preþ negociabil. Tel. 0744438539.

STRÃINE Anunþuri la redacþie

2003, Euro IV, impecabilã, adusã Germania 19-12-2005, 4% benzinã, schimbate curele, filtru ulei, revizie valabilã -XI -2006, ofer garanþie ºi verificare reprezentanþã Opel. Rog seriozitate. 0740779517. (C.191220050004)

VÎND Passat 2001, 4 motion, 13.000 euro. Tel. 0745178529. (C.141220050003)

FORD Focus 1,8 TDCi, 2001, full options. Tel. 0745488781. (C.191220050140)

VW Passat 1,9 TDi, 2002, clima, 4 geamuri, electric, pilot VÂND Opel Astra Caravan, 2001, computer, etc. 0745488781. 8.950 euro, negociabil. Tel. (C.191220050141) VÎND Opel Astra 1,7 TDi, 0723998844. (C.191220050032) Elegance, 2001, full options. VÎND Mazda 323, 0745956502. (C.191220050136) fabricaþie 2000, 77.000 km, stare excepþionalã, unic proprietar. 0721226489. (C.191220050072)

VÎND Vw Golf 4 Variant, fabricaþie 2002, preþ 9.800 euro, negociabil. Tel. 0746150323. (C.191220050034) VÎND VW Bora, 2001, preþ 9.500 euro negociabil. Variante. 0745428575. (C.191220050025) OCAZIE!!! VÎND Passat 1.9 TDi, 2002, 131 CP, 6 viteze, class-business, navigaþie, pilot automat, computer bord, ESP, pachet nichel, scaune încãlzite, deosebit, 10.800 euro, negociabil. Tel. 0722438086. (C.191220050065)

VÎND Cielo 1997, vopsea originalã, unic proprietar, 86.000 km reali. 0788442619; 0722442619. (C.201220050030) RENAULT Megane berlinã an 1999- 2000, roºu metalizat, vopsea originalã, unic proprietar. 0788442619; 0722442619. (C.201220050031)

SKODA Octavia, an 2003, grimetalizat, 1,9 TDI, recent adusã. 11.000 euro. Tel. 0740076308. (C.211220050026)

VÎND Opel Vectra B, 2001, albastru metal, climatronic, Xenon, navigaþie, jante. Tel. 0724666622; 0744983631. VÎND Ford Mondeo limuzinã, (C.221220050030) 2001- 12, recent adus Germania, VÎND Opel Vectra 1995, albastru, impecabil. Tel. 0745025519. 1,6 benzinã, stare perfectã. 4.700 (C.191220050095) euro, negociabil. Tel. VÎND Opel Vectra B, an 1996. Tel. 0747414391; 0722208268. (C.191220050016) (C.221220050036)

VÎND BMW seria V, an 2002, fullVÎND Peugeot 406, 1,8 benzinã, options, taxe achitate. 1998, proprietar, dfull options, 0723918318. (C.291120050008) preþ negociabil. 0744321846. VÎND Renault Laguna, 1994, full (C.191220050046) options, stare excepþionalã. Tel. VÎND Opel Astra 0723513321. (C.131220050023) VÎND Matiz 2005, garanþie 3 ani, un singur proprietar. 0723696124. (C.141220050002)

milioane, negociabil. Accept variante. Tel. 07411151. (C.201220050067)

646168.

VÎND Peugeot 406, 2001, albastru cerului metal, climatronic, computer, jante. Tel. 0724666622; 0744983631. (C.221220050027)

Caravan, 1995, impecabil. Tel. 661173; 0744859722. (C.271220050042)

VÎND Renault Laguna 2 2002, grimetal, dublu-climatronic, computer, pilot. Tel. 0724666622; 0744983631. (C.221220050028)

VÎND Matiz 2000, stare bunã de funcþionare, preþ 3.000 euro, negociabil. Tel. 0745351664. (C.271220050045)

VÎND Daewoo Leganza fulloptions, an 1999, proprietar. Tel. 0745058516; 0723631415. (C.221220050019)

Curierul zilei - pag. 15

VÎND urgent, avantajos ºi negociabil, mobilã completã pentru camerã de tineret, în stare foarte bunã. Tel. 222244, dupã ora 20,00; 219271.

CUMPÃR Dacia 1307, 1305, 1304, Solenza, SupeRNOva, break, berlinã, Cielo, Matiz, fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. Rulaj maxim 100.000 km. Ofer plata pe loc. Rog seriozitate. Tel. 0743884553. (C.071220050020)

Piteºti Str. Crinului nr. 13

BIJUTERII AUR

FORD Mondeo break, an 1994, 16 V, 1.6 i, preþ 3.800 euro. variante auto. 0740376036. (C.271220050047)

Tel. 213649; 0727792967. VW Passat 1,9 TDi, 1999, VÎND Dacia 1999, roºu metalizat, PROPRIETAR, Vînd Dacia 1310, unic proprietar, full PRESTEZ polish auto VÎND camionetã Diesel 2005, bord CN, alarmã, închidere, options, impecabil. Tel. 1996, verde-cameleon. profesional. Tel. 0743642972. 6.000 euro. Tel. 0743598375. 78.500.000. Tel. 0788211678. 0723585442. Negociabil. Tel. 261660; (C.151220050008) (C.141220050030) (C.221220050040) (C.271220050002) 0720698686. (C.271220050034) CUMPÃR orice tip Dacia pentru BMW 320 D, an 2000, VÎND SupeRNova 2002, 180 C.P., AC, 11.200 TICO 1998, 54.000 km, piese, eventual avariate (Aro 10, INSTALAÞII galbenã, Confort, 107 euro. 0746974361. nerulat taxi, proprietar, 243, 244, TV). VÎND orice piesã milioane. Tel. (C.151220050028) 2.900 euro, negociabil. din dezmembrare, ofer radiere. 0743884553. 0741666568. import ITALIA VÎND caroserie Dacia 1310 Tel. (C.271220050046) (C.271220050002) VÎND Cielo GL, an 1996, sau BRC, Marini; Voltran Tr 0742436045; 279798. (C.4784832) omologate RAR, Euro 4, începînd cu VÎND Solenza 2004; Logan 0 km. schimb cu teren. 0727336813. VÎND caroserie Dacia 1310, MONOVOLUM CITROEN Tel. 0722211621. (C.151220050029) XSARA Picaso 2002, HDI, motor 1300- 1400, c.v. 4- 5 trepte. VÎND Tico, fabricaþie 1999, verde (C.271220050038) climatronic, bord CUMPÃR orice tip Dacia pentru metal, 60.000 km. Tel. 640620; computer, jenþi, full VÎND break, an 1995, ITP 2007, piese, eventual avariate (Aro 10, cu TVA ºi montaj incluse. 0723586266; 0744578023. electric, impecabilã, 243, 244, TV). VÎND orice piesã RATE doar cu buletinul, avans preþ negociabil. Tel. 282472. (C.201220050019) taxe achitate. Preþ din dezmembrare, ofer radiere. 0, direct în service auto. (C.8630287) atractiv. 0722226632. PASSAT 1,9 TDi, 131 (C.271220050003) 0742436045; 279798. (C.4784832) PROMOÞIE: instalaþie GPL VÎND Dacia berlinã, fabricaþie C.P., 6+ 1 trepte, 2001, DACIA CAMIONETÃ, carburator, 1996, îmbunãtãþiri, unic piele, jante, DACIA 1310, grena VÎND VW Polo Edition 2 uºi, lei. proprietar, preþ negociabil. Tel. climatronic, full electric, ESP, etc., metal, 2001, unic recent adus, impecabil. 272665. (C.271220050001) Acceptãm plata recent adus, negociabil. proprietar, preþ 0744369260. (C.201220050011) cu CARDURI 0721649863; negociabil. 0748495551. VÎND Dacia 1310, an fabricaþie VISA/ MASTERCARD/ 0740073778. (C.191220050073) VW GOLF Variant, 1,9 TDI, an EUROLINE/ AMEX. 1991, perfectã stare. Tel. (C.161220050002) Complex Comercial JOHN. 2001, full, gri-metal, jante AL, 0726104452. (C.271220050061) VÎND Dacia 1307, 2003, tracþiune Tel. 0743 575825, 0248 289160. 125.000 km, carte-service. 9.300 VÎND Dacia camionetã faþã, GPL. 0723579044. VÎND Cielo coreean euro. Tel. 0723277080. PROPRIETAR vînd Dacia break, platformã, fabricaþie 1996, alb, full options, (C.191220050077) (C.201220050012) an fabricaþie 1990, preþ 2001. Tel. 0723262404. radiat. Tel. 0722205642. VÎND Dacia Nova 1996, geamuri negociabil. Tel. 0348804813; CIELO 1999, gri metal, GLE; (C.8630219) ionizate, GPL omologat, 0726198775. (C.221220050043) SupeRNova 2002 Confort, VÎND Dacia Nova GTi, an negociabil. 0742747412. PROPRIETAR, Vînd Dacia 1310, VÎND Matiz 2005, unic proprietar, albastru metalizat, negociabil. 2000, stare impecabilã, 95 milioane, negociabil. (C.191220050106) metal, preþ negociabil. Tel. 0722229498. (C.201220050013) an 1980, parte-faþã 1997. Meritã Tel. 0723262404. 264539; 0742084824. Tel. 0740408977. VÎND Dacia Break, metalizatã, vãzutã! VÎND VW Golf IV Variant, full(C.181220050021) fabricaþie noiembrie 2002, 110 (C.221220050005) options, 2002, adus recent. VÎND SupeRNova roºie, vopsea milioane. 0722452596. PROPRIETAR vînd Dacia 1998, originalã, asigurare, RAR, unic OCAZIE unicã! VÎND Opel Astra 0249/460671. (C.201220050023) (C.191220055478) închidere Caravan, fabr. 2001, aer PEUGEOT 307 HDi, 2001 ºi 406, GPL, casetofon, alarmã, stare proprietar, condiþionat, adusã recent, taxe centralizatã, proiectoare, perfectã, negociabil. VÎND Dacia 1310T, gri metal, HDi, 2001. Tel. 0721455806. cauciucuri noi. Tel. 0740707104. achitate, full electric, preþ 7.600 (C.201220050007) 1999, 74.000.000 lei. Tel. 0743180905. (C.261220050047) euro. Tel. 0744356419. (C.271220050004) 0723277080. (C.201220050011) DACIA 1310. Tel. VÎND BMW 320 i, 1988, jante AL, (C.181220050044) VÎND Dacia 1304, platformã, an 0745692978. casetofon, proprietar, stare VÎND camionetã Dacia 5 (C.221220050052) 1998, roºu imperial. 0743484481. OFERTÃ! Vînd Opel Agila, impecabilã, gri metal, 85 locuri, an 1999, 0721160216. (C.181220050055)

VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; Cumpãr orice tip Dacia, eventual avariate. Ofer radiere. VÎND convector pe gaze ºi Tel. 0741249769. instant. Tel. 0721926999. (C.190920050114) VÎND Dacia 1999- 12, metalizatã, (C.271220050034) impecabilã. Tel. 0740026420. DACIA 1310, alb 13, unic VÎND generator electric 4,5 KW proprietar, 1995, 61.000 km. (C.211220050019) în garanþie. Tel. 0741919115. VÎND Berlinã, 1999 12-a, culoare 265880. (C.131220050063) (C.271220050051) albã, GPL omologat, nerulat taxi, VÎND imprimantã impecabilã LEX Mark Z 95 + cartuº negru, þiplã. Preþ 110 RON, negociabil. Tel. 0722465122; 644688. (C.271220050021)

Tel. 0248/ 214150.

CASÃ DE AMANET

Miercuri, 28 decembrie 2005

VÎND aparte de spãlat auto cu jet AMD, complet profesionale; aparate superconfigurat Tel. vulcanizare de jantat, 0788712603, 0727928541. echilibrator roþi; aeroterme (C.221220050054) pentru încãlzit hale, garanþiepost garanþie, transport asigurat. 0745263208.. (C.071220050029) VÎND Laptop 10 milioane; camerã video JVC- 10 milioane. VÎND 2 haine vulpe argintie, noi, Tel. 0741273260. Grecia. Tel. 0744167693. (C.271220050047) (C.151220050032)

COMERCIALIZÃM TABLÃ TIP ÞIGLÃ, IMPORT SUEDIA, 4,70 EURO MP DE 0,5, LA CERERE. Asigurãm ºi montaj.

AMANET AVANTAJOS

NON-STOP

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

VÎND Opel Vectra 2001, 2000 DTi, VÎND jante cu cauciucuri pentru ULTRACENTRAL, 2 camere, TOP CONSTRUCT 205X50X16. Tel. decomandat, et. 3/3, preþ 34.000 climatronic, carte service. Tel. Ford, Ap. 2 c, GÃVANA II, 3/4, 810 mil. 0743484481. 0722477937. (C.221220050014) euro, discutabil. Curierul, tel. Teren VALEA MARE, ENCULEªTI, VÎND Daewoo Espero, 1500 cmc, 223114, 0744265545. VÎND Peugeot 406 vopsea originalã, full options, ULTRACENTRAL stradal, 2 S=4200 mp, 6 E/mp. limuzinã, negru, full 7,5%, impecabil. Proprietar. Tel. camere etaj I, centralã, termopan options, 8.850 euro, Tel. 213305, 0720385543. negociabil. 0744328712; 0744314857. total, parchet laminat, gresie, 0740696592. VÎND apartament 2 camere, faianþã, pretabil birouri. Preþ VÎND Saviem, stare (C.231220050020) Exerciþiu, parter, pretabil firmã. 45.000 euro. Curierul, tel. excepþionalã, tahograf, Preþ 1,150 miliarde. Tel. PREDAU contract leasing licenþã. Tel. 0745663937. 223114, 0745.061510. 0744491907. (C.271220050055) Peugeot 206 X Design, negru LIVEZILOR, apartament 2 VÎND apartament 2 camere, VW PASSAT 1,9 TDI, metalizat. 0745643345. camere cf. I, etaj 1/10, parter, zona Nord. 24.000 euro. 2002, FULL EXTRA, 4 (C.231220050027) termopane, centralã proprie, MOTION, PREÞ 13.000 Tel. 0745761851; 0746961823. gresie, faianþã, parchet laminat, EURO. TEL. 0741195089. (C.271220050017) VÎND Opel Astra 1,7 DTI, instalaþii schimbate, uºã scurt, full, argintie, 8,800 VÎND Ford Mondeo, 1994, full metalicã, complet mobilat ºi VÎND apartament 2 camere, euronegociabil. option. Tel. 0722672274. 0744328712; utilat, totul nou, 37.500 euro. stradal, semidecomandat, et. 2/9, 0740696592. Curierul, tel. 223114, Craiovei. Tel. 251626. (C.231220050019)

Anunþuri la telefon

VÎND Matiz 2004, unic proprietar, îmbunãtãþiri, preþ negociabil. Tel. 0727880925. (C.8630280)

■ VÎND Cielo Executiv 2004. Tel. 0726461483. ■ VÎND Tico 1996, funcþionabil. 1.100 euro. Tel. 0720808862; 0250/733653. ■ VÎND Cielo ‘98. Tel. 0720082700. ■ VÎND Opel Vectra 2001 Diesel, 7.000 euro. Tel. 653782; 0745174073. ■ VÎND Matiz 2004, negociabil. Tel. 0722718226. ■ VÎND Cielo GLE, 1997, preþ negociabil. Tel. 0746544616; 0721226836. ■ MATIZ 2004, gri metalizat, alarmã, închidere, geamuri ionizate, casetofon, 4.550 euro, negociabil. Tel. 0722289868. ■ VÎND Opel Astra Caravan 1,7 Diesel, an 2002. Preþ 8.200 euro, negociabil. Tel. 0723368751.

VÎND BMW 316 i, 2001, albastru metalizat, recent adus. 0744759776. (C.191220050045)

VÎND Tico 1999, ITP nou, identificare RAR, perfectã stare, 2.150 euro. Tel. 0722891945. (C.231220050002) VÎND VW Bora, 1,9 TDi, 90 C.P., highline, 2002, climatronic, full electric, jante, recent adus, preþ 10.700 euro, negociabil. Tel. 0721649863. (C.271220050008)

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie

0727.332633.

Apartamente 3 camere

central, 2 FIRMà CADASTRU AUTORIZATà ULTRACENTRAL, garsonierã APARTAMENT întocmeºte lucrãri de etaj 3. Preþ 21.000 euro. Curierul, camere, 1/3, exclus intermediarii, CARTE FUNCIARà ªI EVALUÃRI 33.000 euro, negociabil. Tel. tel. 223114, 0745.061510. 0788101817; 222178; 217857. terenuri, pãduri, apartamente. CRAIOVEI, et. 5, parchet, balcon Preþuri minime! Urgenþe! (C.140920050176) închis, uºã metalicã, telefon, 700 Tel. 624683; 0722270879; 0742547515. CIELO 1996, ars, pentru piese milioane. Curierul, tel. 223114, VÎND apartament 2 camere, 2/ 4, Prundu, încãlzire proprie, schimb. Tel. 0742436045. 0744265545. full. Tel. Vînd URGENT apartament 3 (C.231220050003) VÎND camerã cãmin Nord. Tel. îmbunãtãþit, camere Bascov, confort I, 0744916302. (C.121220050043) decomandat, et. 2/ 4, stradal, URGENT Audi A4, 2002, benzinã, 0724702533. (C.051220050005) confort I, Vînd ap. 2 cam., Gãvana III, fond nou, preþ superavantajos. 150 C.P., argintiu, jante 17“; GARSONIERà Topoloveni, et. 1, 42 mp. Tel. spaþios, et.2/4, parchet, preþ 1,150 mld. 0740002151; 270386. 0722615316. (C.231220050005) Vînd ap. 2 cam., Craiovei, cf.I/SD, parter/4, 0742839971. (C.141220050018) (C.211220050015)

Miercuri, 28 decembrie 2005

TICO 1996-1998, A.C., închidere, alarmã. Tel. 0723553409. (C.261220050002)

balcon închis, preþ 950 mil.

Gars., Gãvana III, fond nou, cf.I/D, et. int., balc. 600 mil. 2 cam., Ultracentral, cf.I/D, balcon, 31.000 euro. 2 cam., Gãvana III, fond nou, cf.I/D, et. int., balcon, 950 mil. 3 cam., Banat, cf.I/D, stradal, balc., 35.000 euro. 3 cam., Eremia Grigorescu, cf.I/D, îmb. recente, liber, 36.500 euro.

Vînd ap. 3 cam., Craiovei, et.1/4, de lux, stradal, preþ 39.000 euro. Vînd ap. 2 cam., Nord, cf.2, et.3/4, curat, preþ 760 mil. Tel. 219998.

Tel. 220338/0788572300.

VÎND 2 apartamente cu 2 camere, VÎND garsonierã cf. I., bloc P3, sc confort I, decomandate, etaj VÎND Ford Granada, 1981, 5 A, etaj 2, Trivale, superintermediar, Gãvana, preþuri trepte, stare perfectã, negociabil. îmbunãtãþitã. Tel. 0740193089; 1.160.000.000 ºi 1.030.000.000. 0743180905. (C.261220050048) 0740193084. (C.201220050036) Tel. 0748808733. OCAZIE! VÎND Cielo Executive, (C.211220050010) full-options, 2005, unic VÎND/ ÎNCHIRIEZ apartament 2 proprietar, îmbunãtãþiri. camere, confort II, Rãzboieni. 0745649284. (C.271220050041) Tel. 0746965675. ● mãsurãtori de precizie VÎND VW LT 35 persoane 15, (C.141220050024) ● consultanþã ºi consiliere la terenuri ºi apartamente. 2005, nerulat þarã. 0722601408. APARTAMENT 2 camere, Tel. 222406, 0724046868. (C.271220050023) confort I, decomandat, fond nou, BMW 320 D, 2001, piele, scaune VÎND garsonierã confort II, Popa ªapcã, îmbunãtãþit, încãlzite, climatronic, închidere, Gãvana II. Exclus intermediarii. intermediar, liber. Preþ 38.000 0723216378. euro. 6 Airbag-uri, geamuri electrice, Tel. Tel. 0720723474. 11.700 euro. Variante. (C.211220050003) (C.011220050019) 0726000091. (C.271220050007) 2 CAMERE, ªtefãneºti blocuri. CaSSa MIOVENI 0744194503. Vînd urgent gars. liberã, contorizatã. Preþ 35.000 VÎND Cielo 1996, culoare verde, Tel. RON. full, unic proprietar, preþ (C.211220050019)

CADASTRU CARTE FUNCIARÃ

confort I, negociabil. Tel. 0741078216. GARSONIERÃ decomandatã, fond nou, (C.271220050014) interfon, superîmbunãtãþitã, 44 OPEL Astra recent adus, mp, 850.000.000. Tel. august 2002/2003, aer 0743928590. (C.161220050028) condiþionat, geamuri

Curierul zilei - pag. 16

electrice, oglinzi electrice ºi încãlzite, pilot automat, 4 Airbag, radio-casetofon + magazie CD Philips, volan reglabil + comenzi, Car-kit Nokia, faruri reglabile, ABS, scaune reglabile, închidere centralizatã. 8.700 euro, negociabil. Tel. 0745130795. (C.271220050018) VÎND VW Golf 4 Variant, 1,9 TDi, 2001, alb, 4 geamuri electrice, 4 Airbag-uri, A.C., recent adus în þarã, 117.000 km, 8.350 euro+ carte service. Tel. 0743552419, 0743585144, 0248/610553. VÎND VW Passat 2001, 1,9 TDi. Preþ negociabil. Tel. 0744837569.

gars. Gãvana III, fond nou, termopane, totul nou. Preþ 600 mil. 2 cam. Trivale, fond nou, 2 balcoane. Preþ 1 mld. 2 cam. Gãvana III, fond nou, termopan, centralã. Preþ 950 mil. 3 cam. Prundu, cf. I, D, pretabil firmã, îmbunãtãþiri. Preþ 1,3 mld. 4 cam Tudor Vladimirescu, cf. I, D, et. int. Preþ 42.000 euro. Tel. 610300/0788154584.

Vînd urgent ap. 2 cam. liber. Preþ 55.000 RON. Vînd urgent ap. 3 cam. liber cu îmbunãtãþiri. Preþ 68.000 RON. Vînd urgent ap. 4 cam. liber cu centralã. Preþ 75.000 RON. Tel. 260899/0742046078.

Anunþuri la redacþie

APARTAMENT 3 camere, confort I, decomandat, Boema- Craiovei, intermediar, fond nou, preþ 43.500 euro. Tel. 0723189251. (C.011220050021) VÎND apartament 3 camere, confort I, et. 1, Gãvana III. Tel. 0744501648. (C.221220050025) VÎND apartament living ºi 2 dormitoare, 70 mp, T. Vladimirescu, etaj 8, toate îmbunãtãþirile, terasã 40 mp, 1,45 miliarde. Fãrã intermediari. 0722801574. VÎND apartament 3 camere, Nord, confort II, et. 2/4, gresie, faianþã, balcon închis, preþ 1 miliard, negociabil. Tel. 0747312263.

Apartamente 4 camere Anunþuri la redacþie VÎND apartament 4 camere, Exerciþiu, parter, îmbunãtãþit, aer condiþionat, tavan casetat, amenajat birouri firmã, 50.000 euro, negociabil. Tel. 0729900709. (C.8630279)

APARTAMENT 2 camere, decomandat, confort I, intermediar, Gãvana III, fond nou, preþ 1.250.000.000, negociabil. Tel. 0723189251. 4 camere, N. Vodã, intermdiar, centralã, îmbunãtãþiri, 48.000 (C.161220050025) 0743928590. PROPRIETAR, vînd apartament 2 euro. (C.291120050112) camere, confort I,

VÎND garsonierã Rãzboieni, semidecomandat, Calea Bascov. confort redus, îmbunãtãþitã, 890 milioane. Tel. 0722715677; 450.000.000, negociabil. 641672; 611985. (C.231220050051) 0746982128. (C.231220050016) VÎND apartament 2 camere, de lux, decomandat, etaj 3/4, Gãvana III. Preþ negociabil. Tel. 0724433482. (C.231220050001)

Apartamente 2 camere

TERENURI

preþ 16 euro/mp. Curierul, tel. VÎND teren 1.750 mp, deschidere 223114, 0745.061510. 15 m, împrejmuit, toate FRAÞII GOLEªTI teren 700 mp, facilitãþile, curent, apã, cablu, semistradal. Preþ 150 euro/mp. telefon, Piteºti, str. George Curierul, tel. 223114, UIieru. Tel. 211741; 0745016489. TRIVALE, zonã vile, S+P+E+M, 0724337333. (C.161220050069) teren 500 mp, nefinisatã, AUTOSTRADÃ km 104, teren VÎND urgent teren construcþie cãrãmidã acoperitã intravilan 1.000 mp, þiglã, toate utilitãþile, inclusiv 10.000 mp, deschidere 40 m în Smeura, utilitãþi, preþ canalizare la 40 de m, preþ 78.000 autostradã. Preþ 2,5 euro fix. negociabil. Tel. tel. 223114, euro, negociabil. Curierul, tel. Curierul, 0744626773. 0724337333. 223114, 0744265545. (C.191220050088) VALEA URSULUI (Prislop), vilã P+2 (de roºu), parter finisat, teren 3.000 mp, utilitãþi, preþ 80.000 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0721.300765.

POPA-ªAPCÃ, apartament 2 camere, etaj 2/4, decomandat, 2 balcoane, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, Anunþuri la redacþie VÎND vilã deosebitã la EXERCIÞIU, apartament 3 0721300765. Sãftica 400 mp util, camere, etaj 4/4, confort I/d D.N.1, 1.500 mp teren, genial vedere 2 pãrþi, 2 balcoane, 250.000 euro. Tel. 0788101817. gresie, faianþã, parchet, fãrã 2 cam., Exerciþiu, parter, 1100 mld. (C.281120050035) probleme cu izolaþia, preþ 42.000 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 3 cam., exerciþiu, cf.1/d, 36.500 E. VÎND casã Trivale (zona Mentor), 0745061510. 87.000 euro, discutabil. Tel. VÎND în Curtea de Argeº 0721774812. (C.081220050105) Tel. 211901, 0744491907. apartament 3 camere, etaj 1, VILÃ P+1, anexe noi, SloboziaPROPRIETAR! Vînd apartament complet contorizat, fond nou, Argeº, 1.000 mp teren, 2 camere, nedecomandat, 3/ 4, ultracentral, terasã acoperitã ºi 1.500.000.000. Variante. total îmbunãtãþit, la cheie, liber, garaj. Tel. 0744886404. 0744257080; 0720264906. Banat. 645108, 0744683630. (C.091220050016) (C.011120050058) (C.211220050001)

VÎND Audi A4 berlinã, 1996, climatronic, full electric, jante, stare impecabilã, preþ 7.400 euro, negociabil. Tel. 0721649863. (C.271220050009)

HYUNDAI Accent 1997, full options, impecabil, 4.700 euro. Variante. 0744324886; 642120. (C.261220050030)

PRUNDU-BÃNÃNÃI vilã P+1, PARCELE viitor cartier parter finisat, etaj semifinisat, vile, ªtefãneºti-pasarelã, utilitãþi, intravilan, 20 locuibilã, utilitãþi, centralã Anunþuri la redacþie euro/mp. 0720602960. termicã, 1.600 mp teren. Preþ (C.061220050020) 59.000 euro, negociabil. Curierul, ULTRACENTRAL, 1.000 mp, deschidere 17 m, stradal, toate tel. 223114, 0724337333. TEREN lîngã Universitatea ªTEFÃNEªTI -pasarelã, casã, utilitãþile. Preþ 300 euro/mp. Piteºti, stradal, 100 mp, 11 m Curierul, tel. 223114, 160 mp, garaj dublu, construcþie deschidere, 20.000 euro. modernã, teren 800 mp. Preþ 0724337333. Agenþie. 0788666016. 57.000 euro. Curierul, tel. BASCOV, 2.300 mp, deschidere 223114, 0727332633. 29 m, utilitãþi : apã, gaze, curent, (C.161220050020)

VÎND apartament 4 camere, Exerciþiu, parter, îmbunãtãþit, aer condiþionat, tavan acsetat, amenajat birouri firmã, 50.000 euro, negociabil. Tel. 0729900709. (C.8630279)

APARTAMENT 2 camere de lux, TRIVALE, conf. II, sporit, 2 Calea Bucureºti, 2 balcoane, camere, et. 4/4, izolaþie liber. 33.700 euro. 0788232869, Anunþuri la redacþie Robiplast, preþ 77.000 RON. Agenþie. (C.261220050015) BULEVARDUL N. BÃLCESCU, Curierul, tel. 223114. VÎND apartament 2 camere, casã 2 camere ºi dependinþe, 50 BANAT 2 camere cf 2, etaj 3/4, decomandat, fond nou, gresie, mp construiþi, interior renovat, gresie, faianþã, contorizat total, faianþã, uºã metalicã, et. 2/ 4, teren 180 mp, toate utilitãþile, mochetat, complet mobilat ºi Trivale, preþ 1.250.000.000 lei. preþ 39.500 euro. Curierul, tel. utilat. Tel. 223114, 0745.061510. Tel. 0723906260. (C.8630286) 223114, 0727332633.

CASE

Popas Turistic Cãlineºti Schitului 800 + 500 mp, 1275 mp Pãdure Moºoaia, 1,5 ha ªtefãneºti, parcele 800 - 2000 mp Drãganu 2200 mp, 3850 mp

VÎND teren 500 mp, 35 m deschidere, vizavi de GenicomTg. Sãptãmînal, 35 euro/mp. 0740149543. (C.201220050071)

Central, 300 mp, 160 mp, 620 mp Casã ªtefãneºti - sat, teren 800 mp Casã Hinþeºti p + e, magazin la poartã Tel. 224131 sau 0788366704.

ªTEFÃNEªTI - MITRICEL, 4200 mp, D = 70 m, extravilan, 3,5 euro/mp. Tel. 0742336656. PRUNDU MIC, 500 mp, 2 deschideri, asfalt, canalizare, apã, gaze, Tel. 0741972278.

ALBOTA, 7.500 mp, douã deschideri de 35 m ºi 100 m, la ZAMFIREªTI, 750 mp, D = 25 m, 13.000 euro 600 m de strada principalã. Preþ neg. Tel. 0742336656. 1,2 euro/mp, Curierul, tel. SUPEROFERTÃ!! TEREN 223114, 0727.332633. Craiovei, 365 mp, toate utilitãþile VALEA MARE, 2.300mp, pe teren, împrejmuit, proiect FIRMà CADASTRU AUTORIZATà executã RAPID documentaþii deschidere peste 20 m, utilitãþi, casã P+M 110 mp/nivel, cadastrale - carte funciarã preþ 10 euro /mp.Curierul zilei, autorizaþie construcþie eliberatã, Spaþii comerciale, terenuri - minim! Garsonierã - 90 RON tel. 223114, 0724337333. 28.000 euro, negociabil. Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON VALEA URSULUI(Prislop), 2.000 0722544214. (C.201220050023) Tel. 610093, 0744 mp, deschidere 20 m, intravilan, VÎND teren Prislop 2.500 mp, 10 815510. preþ 10 euro/mp euro/ mp, negociabil. negociabil.Curierul zilei, tel. VÎND clãdire nouã în 0747069631. (C.8630275) zona centralã P+3, preþ 223114, 0721.300765. negociabil. 0721252362. BUDEASA-PLAJÃ, 1.300 mp VÎND teren 2.500 mp, apropiere (C.211220050018) parcelabili, deschidere 37 m. Slava, Calea Cîmpulung. Tel. VÎND casã Budeasa Mare, beci, Preþ 11 euro/mp.Curierul, tel. 0748945931. (C.211220050010) viþã de vie, 1.000 mp. 223114, 0724337333. BRADU 7.000 mp, stradal, apã, 0743151688, 0724444928. BALOTEªTI, 1.000 mp, energie, 3 euro/ mp. 0788419191. (C.181220050005) deschidere 14 m, utilitãþi, preþ 19 (C.211220050015) VÎND casã finalizatã 1998, 7 euro/mp. Curierul, tel. 223114, VÎND teren extravilan, Gãvana, camere, 450 mp teren, pentru 0744265545. str. Grigoreºti, 1.000 mp. Tel. douã familii sau firmã, 99.000 euro, Gãvana. 0788126334 între VÎND, teren liziera padurii, 0729008153. (C.271220050052) orele 10,00-14,00. Babana ieºire Valea Ursului, 5500 mp, deschidere 60 m, (C.181220050049) pretabil casã de vacanþa, VÎND casã la roºu, str. Pinilor, intravilan, apã, curent, preþ 5 Sîntem alãturi de veriºoara noastrã P+1, termopan, 90 mp/ nivel, negociabil.Curierul Mariana ºi deplîngem împreunã cu teren 375 mp, utilitãþi în euro/mp zilei, tel. 223114, 0721.300765. ea dispariþia fulgerãtoare a soþului apropiere, 65.000 euro ei, MARIAN CATANÃ. Fam. negociabil. Tel. 0740149543. FIRMà CADASTRU Nichifor. (C.271220050003) (C.201220050068) autorizatã, întocmeºte lucrãri de Cu adîncã durere în suflet ºi GÃVANA, jumãtate duplex, CARTE FUNCIARà ºi EVALUÃRI regrete eterne, ne despãrþim de cel tencuit, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 terenuri, pãduri, apartamente. ce a fost PETRE DUMITRU, un PREÞURI MINIME! dormitoare, 1,45 miliarde /euro caracter deosebit ºi bun familist. URGENÞE! sau schimb teren. Tel. Nu te vom uita niciodatã cã ai fost Tel. 217593, 0744434839. 0723216184. (C.201220050039) pentru fiul nostru un adevãrat tatã. CASà 7 dormitoare, 2 livinguri, 3 BASCOV, stradal, teren 1.400 Familia Popa Gh. ºi Maria, cuscrii. (C.271220050027) bãi, separat casã oaspeþi mp, deschidere 17 m la DN, apã, Colegii de la Rafi Serv Arpechim gaze, curent, 20 euro/mp, neg. locuibilã, 2 camere, baie, tel. 223114, S.A. regretã trecerea în nefiinþã a bucãtãrie, utilitãþi, teren 1.150 Curierul, celui ce-a fost MARIN CATANÃ. mp, Gãvana, P+1+M. 200.000 0727332633. Dumnezeu te-a luat la El, lãsînd un euro. 0745156451; 0741258638. CALEA Cîmpulung, 1.800 mp, gol imens în inimile noastre. (C.211220050014) împrejmuit, deschidere 15 m, Înhumarea va avea loc azi, la VÎND casã P+M, finisatã interior, apã, gaze, curent, cablu, telefon, Cimitirul Prundu, ora 13,00. în spatele Tg. Sãptãmînal, teren preþ 25 euro/mp, discutabil. Familia Barbu este 500 mp. Tel. 0745250359. Curierul, alãturi de copii ºi de tel. 223114, soþia Mariana, în (C.221220050030) 0744265545. aceste momente VÎND/SCHIMB vilã 5 camere DOBROGOSTEA, teren 1.800 grele pricinuite Bascov, cu casã în Piteºti, ofer mp, stradal, intravilan, douã de moartea fulgediferenþã. Tel. 0744501648. deschideri a 20 m, parcelabil, rãtoare a celui ce a fost CATANà (C.221220050024) utilitãþi în apropiere, preþ 9 MARIN. Nu te vom uita niciodatã! Sincere condoleanþe. Înhu VÎND casã din cãrãmidã, com. euro/mp, discutabil.Curierul -marea va avea loc în data Bãiculeºti, sat Aluniº, livadã cu zilei, tel. 223114, 0721.300765. 28.12.2005, la Cimitirul Prundu. pomi. Tel. 765488. (C.271220050011) VÎND 2 ha teren forestier (C.271220050001) intravilan ºi lemn salcîm- plop, Familia Zarafu este alãturi de VÎND vilã 10 camere, 4 exploatabil . Tel. 0742799273. inspector Mihail Stan ºi familia sa bãi, 4 bucãtãrii, Trivale, în aceste momente grele, pricinuite (C.110820050012) la cheie. Tel. 275757, de moartea fulgerãtoare a celui ce 0788262546, VÎND teren 2.300 mp, Mioveni, 32 a fost tatã ºi bunic, MARIAN STAN, 0742428503. m deschidere, utilitãþi. Accept ºi trecut în lumea celor drepþi în ziua variante. 0729075704. sfîntã de Crãciun. Sincere VÎND vilã jumãtate condoleanþe! (C.271220050006) (C.151220050031) duplex de roºu, tencuitã Colectivul Trust Motors este alãturi interior- exterior, 50.000 Teren 2600 mp, Calea Drãgãºani - Trivale, de dna Roxana Marinescu în euro. Tel. 0724060999. deschidere 22 m, utilitãþi, stradal, preþ 25 greaua încercare provocatã de euro/mp. (C.271220050039) decesul mamei sale. Sincere Teren Prundu Platou, 3300 mp, 60 m deschidere, condoleanþe! VILà deosebitã, construcþie preþ 16 euro/mp. 2005, curte amenajatã, Teren Bascov 600 mp, deschidere 17 m, utilitãþi în Colectivul Eurial Invest Piteºti este alãturi de dna Roxana Marinescu, ªtefãneºti-Viiºoara, P+1+M, apropiere, preþ 22 euro/mp. în greaua pierdere suferitã prin suprafaþã utilã 300 mp, teren 870 Teren Trivale - cartier, 840 mp, deschidere 23 m, decesul mamei sale, LENUÞA mp, 135.000 euro. Tel. toate utilitãþile, preþ 110 euro/mp. Tel. 206178, 0745873021. MARINESCU. Sincere condoleanþe! 0745351577.

MESAJE ÎNDOLIATE


URGENT 1.000 mp, deschidere 7,5 m, Gãvana-Grigoreºti, 10 euro, rate. 280795; 0743250790. (C.271220050058)

DOAMNÃ serioasã îngrijesc copil sau fac menaj uºor, ofer referinþe. Tel. 637472.

OFERTÃ! VÎND teren 3.900 mp, intravilan, utilitãþi, zonã pitoreascã, Valea Mare, 1 km de ªcoala Ajutãtoare, 12 euro/ mp negociabil. 0720602960. (C.291120050066)

VORBITOR limba germanã, posesor permis auto B, solicit angajare. Tel. 0721969039; 0748136682.

SCHIMB garsonierã Rolast confort I, decomandatã, et. 3, suprafaþã 42 mp, fond nou, îmbunãtãþitã, cu apartament 2- 3 camere+ diferenþã 300- 400 OFER spre închiriere apartament milioane. 0743038622. 2 camere, Teilor, mobilat, utilat. (C.201220050038) Tel. 0723933637. SCHIMB casã construcþie nouã, (C.221220050056) 4 km Piteºti cu garsonierã OFER spre închiriere apartament confort I. Tel. 253771; 2 camere, mobilat, Exerciþiu. Tel. 0721909884. (C.271220050046) 250138. (C.231220050012) OFER spre închiriere spaþiu ultracentral, pretabil orice activitate. Tel. 215360; 0721865472. (C.221220050001)

VÎND parcele 500 mp, deschidere 17 m, intravilan, zona Tg. Sãptãmînal. 16 euro/mp. Tel. OFER spre închiriere apartament 0746947786. (C.271220050012) 3 camere, mobilat, lîngã Liceul VÎND teren zona ªtefãneºti. Tel. Odobescu. Tel. 0740230134. (C.231220050017) VÎND 1 ha teren intravilan, 0743484481. utilitãþi, 2 ha extravilan, 1 ha OFER spre închiriere apartament VÎND urgent 5.000 mp, pãdure fag, preþuri negociabile, Albota. Tel. 0744271622. 3 camere, confort I, preþuri negociabil. Tel. 636847. decomandat, mobilat ºi utilat (C.8630288) PROPRIETAR vînd urgent nou, Prundu. Tel. 0740205339. 1.300 mp teren VÎND3.000 mp teren cu pãdure, (C.261220050050) intravilan, deschidere 89 parcelabil, utilitãþi, zonã vile , 3 m, platou Cîmpului, PRIMESC fete în gazdã, km Cornul Vînãtorului. Tel. Trivale, 21 euro/mp. Tel. condiþii deosebite, 0744314857. (C.211120050001) 0788262546. CÃLINEªTI, 1.665 mp, 6 euro/mp. Tel. 0788419191. (C.211220050017)

SPAÞII

CÎMPULUI, 2.420 mp, 40 euro/mp. Tel. 0744433514. OFER spre inchiriere spaþiu comercial 100 mp, zona (C.211220050018) Centralã. Preþ 15 euro/mp. ªTEFÃNEªTI 2.500 mp, 15 euro/ Curierul, tel. 223114, mp. 0744433514. 0727332633. (C.211220050019) OFER spre închiriere spaþiu 300 VÎND 2.000 mp intravilan, limita mp, ultracentral, vitrinã la stradã Piteºti - Mãrãcineni, posibilitãþi 15 m, 30 euro/mp. Curierul, tel. utilitãþi. 0740776327; 291428. 223114, 0724337333. (C.221220050002) OFER spre închiriere halã Cãlineºti, terenuri intravilan, 500; 800; depozitare 300 mp, acces Tir, 1000 1600 mp, utilitãþi, ideale locuinþa sau Bascov. Preþ 2 euro/mp + TVA. Curierul, tel. 223114, agrement. 5 euro/mp. 0745.061510. Cãlineºti, teren intravilan, 2500 mp, lîngã DN 7, toate utilitãþile. 5 euro/mp. Tel. 651348/0720068302.

VÎND teren Craiovei 800 mp, deschidere 17,5, utilitãþi. 80 OFER/ ÎNCHIRIEZ SPAÞII euro/mp, negociabil. Tel. DIVERSE, LÎNGÃ TG. 0742009203. (C.231220050003) SÃPTÃMÎNAL. 0722236381. (C.071220050013) VÎND 4.500 mp (20 m deschidere la ºosea); teren intravilan la ºoseaua Piteºti -Slatina 6 km Piteºti (Albota), posibilitãþi apã, curent. Tel. 0740487912. (C.231220050018)

PROPRIETAR, teren Cîmpuluiplatou, 550 mp, deschidere 26, utilitãþi. 35 euro/mp. Sau schimb cu garsonierã. Tel. 0788232869. (C.261220050010) IMOBIX TOPO PROJECT

EXECUTÃ: lucrãri topocadastrale, carte funciarã ºi evaluãri imobiliare.

ÎNCHIRIERI

DEÞINEM G.P.S.!

0742700403. (C.261220050053) OFER spre închiriere unui singur cuplu apartament central lîngã Conti, pentru minim 5 zile, maxim 15 zile. 0788724044. (C.261220050054) CAUT sã închiriez garsonierã sau apartament 2 camere, eventual camerã la casã sau vilã, zona centralã sau semicentralã, ofer 100 euro/ lunã. Tel. 0743884553. (C.271220050045)

0721303836. (C.271220050044) ÎNCHIRIEZ camerã la casã, utilitãþi. 100 euro. Tel. 0723501820.

OFER spre închiriere apartament Tel. 611020, 0722700077. 2 camere Calea Bucureºti parter stradal, centralã proprie, OFER spre închiriere garsonierã VÎND Terenuri stradale, Valea termopan, pretabil birouri, complet utilatã. Tel. 0745636286. Mare, Stîlpeni, Albota. Tel. nemobilat. tel. 223114, 0724005152. (C.261220050003) 0727.332633. Anunþuri la telefon VÎND teren Valea Ursului vizavi Han, 2.100 mp, 17 euro/ mp, negociabil. 0788435668. (C.8630284) PARCELE 600 -800 mp, Bascov, 1 km de intersecþie, viitor cartier vile, 18-20 euro/mp. 0742521954. (C.051020050018)

OFER spre închiriere spaþiu la parter de bloc, 50 mp ultracentral, pentru birouri, cabinete, preþ 300 euro. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. OFER spre închiriere apartament central, lîngã Conti, 1/3, decomandat, numai pentru birouri sau vînd. Tel. 217857; 0788724044. (C.121220050040)

VÎND 4.300 mp Bascov-Pãiºeºti, OFER închiriere apartament 2 14 euro/ mp. Tel. 0742521954. camere, Trivale, mobilat. Tel. 0742060253; 0744539377. (C.061220050015) (C.191220050003) Smeura, S = 3800 mp, parcelabil. Preþ 5,5 euro/mp. Bascov, S = 500 mp, împrejmuit. Preþ 22 euro/mp. Prundu - Platou, S = 500 mp, utilitãþi. Preþ 35 euro/mp.

Anunþuri la redacþie

NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 1996-2005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098)

OFER închiriere apartament lux, 2 camere, ultracentral, centralã, utilat, mobila. 0729589078. (C.191220050104)

Drãganu, S = 1000 mp, stradal. Preþ 6 euro/mp.

OFER spre închiriere garsonierã, Tel. 610300/0788154584. nemobilatã, Rãzboieni. Plata VÎND teren 2.000 mp, Mãrãcineni. anticipat. Tel. 0747271398. 10 euro/mp. Tel. 0744376784. (C.211220050003) (C.271220050001) ÎNCHIRIEZ garsonirerã mobilatã, PROPRIETAR! Vînd 560 mp Craiovei. Tel. 0745438094. intravilan -Tancodrom, 36 (C.211220050016) euro/mp. Exclus agenþii. Tel. PRIMESC în gazdã la casã, fete, 0723669140; 0740884086. bãieþi sau cuplu. 252723. (C.221220050021) (C.271220050011)

PREGÃTESC LIMBA ENGLEZÃ PENTRU PLECÃRI; ANGAJÃRI; INTENSIV, PERIOADE SCURTE. TEL. 222178; 0788724044. (C.200720050034) REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. (C.051220050063) PROFESOARÃ meditez limba românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri pentru examene; angajãri; pregãtiri în vederea plecãrii în strãinãtate, traduceri orice nivel, avantajos. 287270. (C.071220050021)

■ PRIMESC în gazdã douã fete. Tel. 282589. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, Prundu. Tel. 632699. ■ ÎNCHIRIEZ apartament mobilat Craiovei. Tel. 645121; 0722233196. ■ OFER urgent spre închiriere garsonierã. Tel. 205683; 0721292848. ■ CAUT sã închiriez apartament sau garsonierã, pentru Revelion. Tel. 0745647296. ■ OFER închiriere apartament confort I, mobilat, et. I, Banatului. 0724494019. ■ CAUT urgent sã închiriez garsonierã, ofer 100 euro. Tel. 0745186047. ■ PRIMESC douã fete în gazdã sau familie fãrã copii, Gãvana III. 287701. ■ PRIMESC în gazdã doi bãieþi. Tel. 637137. ■ PRIMESC în gazdã doi elevi, centru. Tel. 214970. ■ ÎNCHIRIEZ garsonierã nemobilatã, Craiovei. Tel. 0740491027.

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie SCHIMB apartament 2 camere, 2 balcoane, confort I, et. 3/4, zonã bunã cu teren sau casã bãtrîneascã în Piteºti sau apropiere. Ofer diferenþã. 0743884553. (C.291120050048)

676473. (C.4771017) CUMPÃR Dacia dupã 1995, numai proprietar, ofer preþul cel mai bun. 0723631559. (C.281120050010) CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. 0723216162; 0740350860. (C.281120050021) CUMPÃR teren sau casã fond vechi Piteºti. Ofer preþul zonei, plata imediat. Rog seriozitate. Exclus intermediarii. Tel. 0745049615. (C.291120050045) PARTICULAR cumpãr apartament central parter. Tel. 0745119106; 0746021043; 223879. (C.301120050015) CUMPÃR apartament 2- 3 camere, indiferent zonã sau etaj, exclus intermediarii. Tel. 0743884553, 0745049615. (C.121220050072) CUMPÃR apartament 3- 4 camere, Exerciþiu Dacia, exclus intermediari. Tel. 0744860702. (C.151220050026) CUMPÃR Dacia 1307, 1305, 1304, Solenza, SupeRNOva, break, berlinã, Cielo, Matiz, fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. Rulaj maxim 100.000 km. Ofer plata pe loc. Rog seriozitate. Tel. 0743884553. (C.291120050042)

LICENÞIATÃ meditez germanã, englezã, românã, traduceri. Tel. 0726966795, 216808. (C.051020050004)

„La mulþi ani!“ Bruneta simpaticã vã aºteaptã. 0747402156. (C.141220050009)

MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.011220050011)

SÎNT o fatã sexy ºi te vreau. Tel. 0747145737. (C.151220050023)

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.011220050012)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor gene -roºi. Tel. 0747397972. (C.151220050025)

TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.011220050013) Sînt cheia fericii, cautãmã. Tel. 0721456991. (C.081220050002)

TRANSPORT PERSOANE INTERNAÞIONAL, RAPID, CU TURISM. 0746278446. (C.051220050056) TAPIÞERIE capitonãri uºi. 0741068183; 252079. (C.061220050026) CONTABIL autorizat, evidenþã completã, legislaþie. 253799; 0726380634. (C.131220050022) VIDEOFILMÃRI. 0729022940; 0742472191. (C.131220050004) TRANSPORT marfã 3,5 t ºi 7 t. Tel. 0722752997. (C.8630229) TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. Avantajos. 0722751746. (C.061120050007)

REPARAÞII televizoare domiciliu, garanþie. 275718; CÃUTÃM femeie fãrã obligaþii, 0742270537. (C.191220050013) internã, pentru menaj ºi îngrijire ZUGRAV. 637472. a unei doamne, în vîrstã, (C.221220050019) suferindã. 210687. IVECO Daily, transport marfã (C.231220050035) orice fel, eliberez facturã. SOLICIT /Cumpãr subiecte 0744336297. (C.231220050004) Olimpiada de Fizicã, faza judeþeanã, perioada 1991-1997. REPAR tv color, domiciliu. 0766690461. (C.271220050050) Tel. 627293. (C.271220050013) MEDITAÞII la francezã ºi limba românã, sistem intensiv, pentru bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din francezã. Tel. 0723978617.

PIERDERI Anunþuri la redacþie PIERDUT certificat de naºtere, eliberat Consiliul Local Mun. Piteºti, Lupu Florina Daniela. Se declarã nul. (C.4784905)

PRESTÃRI SERVICII

PIERDUT atestat profesional marfã ºi persoane, seria APCA 0199960; APCA 0132708, pe numele ªtefãnescu Ion Sorinel, Anunþuri la redacþie Piteºti. Se declarã nul. REPARAÞII MAªINI SPÃLAT (C.4784906) AUTOMATE-COCIOABÃ. TEL: 645543; 0723321716. (C.4759079)

DIVERSE

TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. 0744190020. (C.4759063) ITALIA, transport persoane sãptãmînal, 140 euro. 0744648751; 633201. (C.201120050004) REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi frigorifice. Garanþie. 0742552554; 0788552554. (C.111220050070)

NU AI TIMP? NOI AVEM... S.C. ONE NAME AMG S.R.L. LIVRÃRI LA DOMICILIU PRODUSE ALIMENTARE ªI NEALIMENTARE. 0248/219326; 0788686333. WWW. onename.ro. CUMPÃR urgent teren (C.111220050075) prelungirea Craiovei spre Albota pînã în Restaurant Europa. TRANSPORT camionetã Dacia. 0745351913; 0788642877. 0744191371. (C.141220050011) (C.111220050069) CUMPÃR teren în Piteºti, stradal. Tel. 0747501882. (C.291120050053)

BRUNETÃ atrãgãtoare ofer clipe de amor. Tel. 0747533608. (C.151220050024)

TRANSPORT persoane cu autocarul Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete avion orice CUMPÃR loc de veci pentru destinaþie. Tel. 218100; cavou, în Cimitirul Sf. Gheorghe. 0722626985. (C.311020050026) 615306. (C.191220050005) TRANSPORT marfã camionetã CUMPÃR apartament 3 camere, izotermã. 0721059988. Piteºti: centru, Popa ªapcã, (C.121220050102) Eremia, Exerciþiu, etaj intermediar. Tel. 0722438086. CURÃÞENIE completã. Domicilii, firme. 0744756212; 255378. (C.191220050066) (C.4713301) CUMPÃR apartament 3 camere, Piteºti sau Mioveni, ofer 400 SPÃLÃM covoare, canapele. milioane peste preþ dacã accepþi 0745326212. (C.281120050011) avans 200 milioane ºi diferenþa TRANSPORT marfã, ieftin, 4 peste 3 ani. Tel. 0744569748. tone. 212799; 0722290833; 0744324696. (C.291120050030) (C.211220050030)

TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0745842296; 0727472131. (C.231120050008) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0721576778. (C.231120050009) CORNEL- Italia. Mulþumesc prinþesei Rodica pentru cã din prima ºedinþã, m-a curãþat de viciul beþiei, care îmi distrusãse viaþa. ªtefan - Arad- cînd nu mai avea nici o speranþã, dna rodica mi-a vindecat copilul de epilepsie. Apelaþi ºi dv. cu cea mai mare încerdere! Tel. 282568; 07448801498. (C.191220050111) MAGIE ALBÃ RODICA, rezolvã orice problemã de naturã vrãjitoreascã prin telefon, pe baza numelui ºi a zodiei dv. Vreþi rezolvãri rapide? Vi le asigur garantat în 24 ore. Sunaþi cu încredere pentru dezlegãri de farmece, cununii, dragoste, carierã, afaceri, spor, sãnãtate ºi vã voi rezolva cu siguranþã! Tel. 287568; 0748801498. Str. Plopilor nr. 8. (C.191220050107) SPECIALISTÃ tarot, fac, desfac tot ce are nevoie omul, reuºitã garantatã, Rãzboieni, D2/D/24. Tel. 648366. (C.300820050073) ANDREI din Vîlcea, mulþumeºte dnei Florica, nepoata mamei Omida, care prin puterile ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase, mi-a readus prietena, din Spania. Adresaþi-vã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi nu veþi regreta! Str. Argendava Bl. A3, sc. A, ap. 6. Tel. 0740359533; 643828. (C.121220050036)

Anunþuri la redacþie MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã decembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050008) SÎNT Mariana ºi vã mulþumesc, doamnã Rodica! Felicitãri pentru binele fãcut! V-am ales pe dumneavoastrã dintre toate: sînteþi o vrãjitoare bunã ºi înþeleaptã. Miile mele de mulþumiri nu pot exprima ajutorul imens pe care mi l-aþi dat într-n moment greu. Tel. 287568; 0748801498. (C.191220050110)

FELICITÃRI Anunþuri la redacþie Pentru MONICA RÎPEANU, la zi aniversarã, multã sãnãtate, fericire, numai bucurii alãturi de cei dragi, succese pe plan profesional ºi implinirea tuturor dorinþelor, alãturi de un sincer „La mulþi ani!“. Edi. Acum cîþiva ani...în casa familiei Cioiu a rãsãrit o steluþã cu numele de Loredana. De ziua ta sã fii fericitã ºi mulþumitã pe toate planurile ºi personale dar ºi profesionale. Sã te bucuri de viaþã ºi sã fii mereu alãturi de mama ta ºi sora ta. La mulþi ani! ªi la mulþi bani! Gabi Oprescu. "La mulþi ani!" ºi sã ne trãieºti aºa cum eºti tu prieten bun ºi drag ªtefan Cîrlig Ninel. Gina ºi Dodo. Pentru Fane Alexandrescu un sincer "La mulþi ani!" cu sãnãtate ºi fericire alãturi de cei dragi. Gina ºi Dodo.

Curierul zilei - pag. 17

Gãvana, S = 650 mp, utilitãþi. Preþ 55 euro/mp.

SERVICII

Anunþuri la redacþie

CUMPÃR apartament 2- 3 camere, cf. I, etaj I-III, Exerciþiu, OFER spre închiriere apartament Teilor, Popa ªapcã, Trivale, fond 3 camere, confort I, mobilat nou. Curierul, tel. 223114. modern. Tel. 637424. CUMPÃR apartament sau (C.261220050006) garsonierã. Curierul, tel. 223114, OFER spre închiriere apartament 0724.337333.CUMPÃR boabe, 2 camere, complet mobilat, grîu ºi tãrîþe. Tel. 0723353767. Rãzboieni. Tel. 0729549921. (C.051220050062) OFER servicii de contabilitate, (C.8630285) CUMPÃR teren arabil pe raza inclusiv depunere declaraþii, comunelor: Albota, Lunca intermedieri, relaþii ITM, finanþe, ÎNCHIRIEZ garsonierã Corbului, Stolnici, Hîrseºti, oraº întocmire bilanþ anual. Tel. ultracentralã Victoriei numai pentru Revelion. Costeºti. Rog seriozitate. Tel. 0729330550. (C.4769161)

OFER spre închiriere spaþiu ultracentral 50 mp, utilitãþi, 600 euro. Agenþie. 0788666016. ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere central, mobilat, toate utilitãþile+ (C.161220050018) PARTICULAR! Vînd/ Închiriez centralã termicã. Persoanã Tel. 216508. spaþiu Fraþii Goleºti, 50 mp. serioasã. (C.8630290) 0744594729. (C.191220050007) ÎNCHIRIEZ halã tehnologicã. N. OFER spre închiriere apartament Bãlcescu 157. Tel. 0723587393. 2 camere, confort I, decomandat, (C.201220050044) Popa ªapcã. 628448, dupã ora OFER spre închiriere spaþiu 16,00. (C.271220050002) central 150 mp. 0722226564. ÎNCHIRIEZ garsonierã confort I, (C.211220050004) recent amenajatã, Prundu. Tel.

Anunþuri la redacþie

CUMPÃR apartament zona Ceair, Livezilor, Calea Bucureºti, et. 13. Ofer 31.200 euro. Tel. 0744377828. (C.271220050032)

Aici se oferã senzaþii tari!

Miercuri, 28 decembrie 2005

VÎND 620 mp, Vasile Lupu, toate utilitãþile, 150 euro/ mp. 0720548551. (C.221220050012)

Ofer spre închiriere spaþiu ultracentral, 300 mp/nivel, parcare proprie, finisaje deosebite. Tel. 0743077077.

CUMPÃR acþiuni Alprom, ofer 500.000/( 50 ron) bucata. 0746111966. (C.261220050005)

CUMPÃRÃRI

Gãvana III. Tel. 283696. (C.021220050025)

Anunþuri la redacþie

CUMPÃR apartament 2 camere, confort I, Gãvana. Exclus intermediarii. 0723216378. (C.211220050004)

Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã!


Micã publicitate

MATRIMONIALE Anunþuri la redacþie CUPIDONic agenþie matrimonialã computerizatã, cautã dne- dre între 18 ºi 45 ani, pentru prietenii, cãsãtorii, afaceri cu persoane din Austria, Elveþia, Lichtentein, Italia. Rel la tel. 210054; 221890; 0744532490. (C.251020050003) Domn vãduv, stabil la þarã, cu o fetiþã de 13 ani, cu servici stabil, fãrã vicii ºi serios, cu simþul umorului, doresc cunoºtinþã cu doamnã aceleaºi calitãþi, cu vîrsta între 40- 48 ani, pentru prietenie, eventual cãsãtorie, exclus persoanele robuste. Seriozitate. Tel. 233150; 0747216326. (C.261220050044) DOMN 38 ani, doresc cunoºtinþã persoanã serioasã pentru prietenie cãsãtorie. 0748663860. (C.151220050060)

VÎND STIVUITOR 3,5 tone, Diesel Ecologic, 1993, 8000 euro, fãrã TVA, negociabil. Tel. 251450. OCAZIE!!! Ciocolatã Red Bull, cafea, whisky, alune, cosmetice Germania. Preþuri excepþionale. 0720427686. (C.231220050014) Pentru întîrziaþi!!! "Casa mea, mîncarea ta". Organizãm Revelion pentru grup 20- 30 persoane cabanã pãdurea Trivale, 5 km de Piteºti. Tel. 0726380078. (C.271220050010) S.C. CUMPÃRÃ urgent mari cantitãþi de balast. Tel. 218150. Oferte fax: 611332. (C.271220050039)

ANGAJÃRI Anunþuri la redacþie

REVITAL organizeazã cursuri reflexoterapie, masaj, atestate Anunþuri la redacþie Ministerul Muncii, atestate diplome anterioare. Tel. 631661. VÎND 128 capre, 66 iezi ºi 22 þapi. (C.4771063) Tel. 0747405497. RESTAURANTUL Relly- Albota (C.091220050028) angajeazã ospãtari. 0743592726. PIERDUT ciobãnesc alb, (C.211220050002)

ANIMALE

Miercuri, 28 decembrie 2005

cu zgardã neagrã, joi 22.12.2005, zona Tg. Sãptãmînal. Gãsitorului recompensã deosebitã ºi Dumnezeu sã-i rãsplãteascã gestul înapoierii. Tel. 0722357857. (C.271220050004)

FABRICÃ de confecþii îmbrãcãminte angajeazã 100 de salariate pentru maºini de cusut electrice. Program de lucru 8 ore; 2 schimburi. Salariu avantajos. Tel. 276434. (C.4771081)

VÎND cãþei ciobãnesc mioritic, CAUT fete pentru night-club, talie foarte mare. Tel. Germania. 0721355029. 0723513321. (C.021220050011) (C.141220050015) DÃRUIESC motãnel frumos, S.C. ANGAJEAZà muncitori negru cu alb, 8 luni. Tel. 611805. calificaþi /necalificaþi. Tel. (C.191220050126) 0788890542; 072289542. VÎND doi pui ciobãneºti germani (C.4784814) vaccinaþi, 2 luni. Tel. 266612. S.C. Confecþii textile angajeazã, 50 maºiniºti cu experienþã. Salariu + bonuri valorice = Anunþuri la redacþie 5.500.000. 0746184271. F O T O V I D E O F I L M à R I . (C.4784833) 0744756212. (C.4713301) NOU în oraº! Cafenea ºi Night S.C. scoate la vînzare linie de Club de lux angajeazã producþie cãmãºi toatã gama dansatoare (animatoare) ºi Dacia. Tel. 0729315410. ospãtãriþe cu aspect fizic plãcut. (C.151220050032) Salarii atractive. Tel. 0720009019. OFER împrumut cu garanþii. 0745150530; 0745051782. (C.191220050019) (C.181220050042)

MICI AFACERI

OPORTUNITATEA unui venit ANGAJÃM asistente medicale de occidental. Mihai- 0745376274; radiologie ºi medicinã generalã. Trimite-þi CV prin fax: 627917. 0729120609. (C.191220050069) Tel. contact 0722235207. FIRMÃ ªcoalã ºoferi categ. B, C, (C.231220050024) E, C+E, D, angajeazã instructor auto. 0742436045; 279798. ANGAJEZ secretarã ºi agenþi imobiliari. 0741014367. (C.4784832) (C.261220050013) SOCIETATE angajeazã pentru Comercialã Italia, 25 sudori - fir continuu. SOCIETATE angajeazã: sudori electrici C.V. la email eos@evolva.ro. autorizaþi ISCIR; lãcãtuºi(C.191220050001) montatori þeavã; instalatori gaze. SPÃLÃTORIE auto angajeazã Tel. 214317. (C.4784904) bãieþi ºi fete. 0743032633; IMPORTATOR angajeazã agent 0741186065. (C.191220050012) vînzãri en gross. Cerinþe: ANGAJEZ fete internet cafe, fast- posesor permis categorie B; food, cafe-bar. Contract de vechime ºi experienþã în condus. muncã. 0722226624. 0722664682. (C.231220050015) (C.191220050005) ANGAJEZ douã fete prezentabile SELECÞIONÃM pensionari. pentru cafenea-ceainãrie, Salariu atractiv. Tel. 215671. hamburg. Cunoºtinþe elementare (C.201220050043) germanã-turcã. 0722808577; 0745375891; 223324. Agenþia de Plasare ºi Selectare Forþã (C.271220050047) de Muncã ºi Impresariat Artistic

RIVIERA SELECÞIONEAZÃ

TINERE ARTISTE cu sau fãrã experienþã pentru contracte legale în: ■ Elveþia, salariu 1600 euro ■ Italia, salariu 1200 euro. Tel. 0248/212994, 0747892062, 0788129327. OFERIM ºi CEREM SERIOZITATE.

ANGAJEZ vînzãtoare complex John. Tel. 0744997333. ANGAJEZ spãlãtor auto ºi vulcanizator auto, condiþii deosebite. Tel. 0723501820. ANGAJEZ bãiat pentru fast food. Tel. 0722846680. (C.271220050051)

ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. ANGAJEZ 6 zugravi ºi 3 0744231741. (C.201220050028) faianaþari cu experienþã. Tel. S.C. Udup Tomis sediul Albota 0724699501. (C.8630289) angajeazã debarasor ºi femeie ANGAJEZ personal pentru fast serviciu. 0740868583. food cu experienþã, fatã ºi bãiat. (C.211220050002) Tel. 0740222377. (C.271220050004) S.C. ELECTRONIC Lion S.R.L. Piteºti, I.C. Brãtianu, Bl. D6, parter (Minion) angajeazã personal calificat (cu experienþã) pentru depanare soft ºi hardware. Tel. 213439. (C.4784843) SOCIETATE comercialã executã lucrãri confecþii metalice, fier forjat, presaj. Tel. 0722574710. (C.4784844) ANGAJEZ fete pentru fast-food ºi vînzãtoare magazin. Tel. 0720049475; 253789. (C.221220050012) S. C. Building Astrom S. R. L. angajeazã mecanici utilaje pentru excavator ºi volã. Relaþii la tel. 0248/210358. (C.221220050055)

Primãria oraºului Mioveni, judeþul Argeº, cu sediul în oraºul Mioveni, Bld. Dacia nr. 1,

ORGANIZEAZÃ CONCURS pentru ocuparea urmãtoarelor posturi în cadrul Poliþiei Comunitare,

SOCIETATE comercialã cu sediul în Mãrãcineni, angajeazã ingneri profil mecanic experienþã minimã de producþie, cunoaºterea lb. engleze (italianã); tehnicieni profil mecanic pentru coordonare activitate de producþie ºi/sau control; absolvenþi ºcoalã tehnicã. C.V /Fax. 0248 / 206428. Email: popa@mechrom.com. Mobil 0740150060. (C.4784850)

Curierul zilei - pag. 18

Condiþiile de participare la concurs sînt: România; ● Studii medii: minimum 10 clase sau absolvent de ■ sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit: ºcoalã profesionalã ■ sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu; ● Posesor al certificatului de calificare ■ sã aibã o stare de sãnãtate corespunzãtoare profesionalã în profesia de agent de pazã ºi ordine funcþiei publice pentru care candideazã, atestatul ● Înãlþime minimã de 1,70 m pe bazã de examen medical de specialitate; ● Fãrã antecedente penale ■ sã îndeplineascã condiþiile de studii prevãzute ● Apt medical pentru exercitarea funcþiei de agent de lege pentru funcþia publicã; de pazã ºi ordine ■ sã nu fie condamnat pentru sãvîrºirea unei ● Domiciliul în oraºul Mioveni. infracþiuni contra umanitãþii, contra statului sau Concursul va consta într-o probã fizicã contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu eliminatorie ºi interviu. serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de Dosarele de înscriere se depun la sediul fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei instituþiei, la compartimentul Resurse Umane, infracþiuni sãvîrºite cu intenþie, care ar face-o pînã la data de 16.01.2006, ora 16,00. incompatibilã cu exercitarea funcþiei publice, cu II. În perioada 30.01.- 31.01.2006, concurs pentru excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea; ocuparea unui numãr de 5 funcþii publice, dupã ■ nu a fost destituit dintr-o funcþie publicã în cum urmeazã: în data de 30.01.2006, ora 09,00 - ultimii 7 ani proba de verificare a aptitudinilor fizice (probã ■ nu a desfãºurat activitate de poliþie politicã, eliminatorie) ºi proba scrisã, iar în data de astfel cum este definitã prin lege. 31.01.2006, ora 11,00 - interviul, pentru ocuparea B) 4 POSTURI DE AGENT COMUNITAR, CLASA III, GRADUL ASISTENT urmãtoarelor funcþii publice de execuþie în Condiþii de participare la concurs: cadrul Poliþiei Comunitare: ● studii medii liceale, A) 1 POST DE AGENT COMUNITAR, CLASA ● vechime de minimum 6 luni în muncã; III, GRADUL PRINCIPAL ● sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 Condiþii de participare la concurs: din Legea Nr. 188/1999 privind statutul ● studii medii liceale; uncþionarilor publici, republicatã, pentru ocuparea ● vechime de minimum 3 ani în muncã; unei funcþii publice.

Bibliografia ºi actele necesare pentru dosarele de înscriere se pot obþine la tel. 0248/260155, int. 102, ºi se afiºeazã la sediul instituþiei. Proba de verificare a aptitudinilor fizice va avea loc pe stadionul orãºenesc, iar prona scrisã ºi interviul vor avea loc la sediul Primãriei oraºului Mioveni. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituþiei, pînã la data de 19.01.2006.

CASH! începînd de la

699,9 RON

■ agenþi vînzãri ■ horeca specialist. CV la OP 6, CP 7.

Vrei sã devii vedetã? Instruire artisticã, muzicã uºoarã, popularã, clasa Elena Toma. Tel. 0744434209; 288711, orele 10-18.

S.C. Consumer Product Network S.R.L. ANGAJEAZÃ pentru divizia HORECA

REPREZENTANT VÎNZÃRI. Persoanele interesate vor trimite CV la fax 021/4232315. Relaþii suplimentare, la tel. 0729889419. SC TOTAL ELECTRIC SERVICES SRL ■ comercializeazã furtun PARKER pt uz industrial agricol ºi alimentar ■ reparaþii maºini - unelte ■ instalaþii electrice, hidraulice, pneumatice ■ confecþii metalice diverse ■ uºi garaje, porþi industriale, automatizãri.

Tel. 0742/141911.

SC MONTAN STAR ANGAJEAZÃ: ■ inginer constructor ■ inspector de ºantier ■ gestionar pentru depozit materiale de construcþii ■ merceolog ■ muncitori necalificaþi (bãrbaþi, femei) ■ zugravi (vopsitori) ■ femeie de serviciu. Cei interesaþi se pot adresa la fax 0248/213779, tel. 0248/213522, la adresa: Piteºti, str. Trivale nr. 11.

SAU

ACTELE SE INTOCMESC DIRECT ÎN MAGAZIN !

FÃRÃ AVANS!

ÎN RATE!

FÃRÃ GIRANT!

3 LUNI DOBÎNDÃ 0, montaj GRATUIT! RATE de la 22,87 RON/lunã!

Primele

Vã asteptãm în Piteºti - str. General Cristescu, bl. 4, sc. B (vis-a-vis ITM).

Tel.: 0788/504170; 0248/219310.

ANGAJEZ farmacist ºi asistent farmaceutic, SALARIU ATRACTIV. Tel. 0745176718. Companie multinaþionalã ANGAJEAZÃ, în vederea dezvoltãrii afacerii în România,

Sales Representative

pentru departamentul Vînzãri. Se cer: ● bun negociator ● dorinþã de afirmare profesionalã ● domiciliu stabil în Piteºti ● carnet de conducere categoria B Transmiteþi CV pînã la 10.01.2006 la fax 3192835, 3192605.

RESTAURANT

S.C. FITCOM LM S.R.L., cu sediul în Bucureºti, str. Grinþieºului nr. 1, bl. O11, D, 212, Sector 6, prin cererea depusã la APM Argeº a solicitat Autorizaþie de Mediu pentru desfãºurarea activitãþii: operaþiuni de mecanicã generalã prestãri servicii în localitatea Piteºti, Pasaj Sf. Vineri. Informaþii referitoare la prezenta activitate, precum ºi eventuale sugestii ºi contestaþii se pot obþine, respectiv, depune în scris, sub semnãtura ºi cu date de identificare, la APM Argeº, Piteºti, str. Egalitãþii nr. 50A, tel. 213099, în termen de 15 zile de la publicarea anunþului.

SC TIGMA INDUSTRY SRL, cu sediul în Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr. 52,

ANGAJEAZÃ:

INGINER TCM

- specializare: Prelucrarea metalelor prin aºchiere. Condiþii: ● Cunoºtinþe proiectare asistatã de calculator. ● Cunoºtinþe limba francezã scris ºi vorbit perfect. Doritorii sînt rugaþi sã trimitã CV la fax 0248666092 sau e-mail tigma@rdslink.ro.

ANGAJEAZÃ: ■ bucãtari ■ ajutor bucãtar ■ ospãtãriþe (ospãtari) ■ femei de serviciu. Tel. 0742142443 sau la sediul societãþii (str. Depozitelor 31 bis). Asociaþia de Proprietari bl 13+2, cu un numãr de 126 apartamente, 188 persoane, 8 scãri, este interesatã de un administrator atestat, începînd cu 1 febr. 2006. Se solicitã CV-urile ofertã privind indemnizaþia, care pot fi depuse la cutia poºtalã a asociaþiei, bl 13, sc. D. Tel. 0745048613, 0720601433.

SC RIFCO TRADING, firmã specializatã în distribuirea bãuturilor alcoolice de import, ANGAJEAZÃ:

DUPÃ CUM URMEAZÃ: I. În data de 19.01.2006, ora 10,00, concurs ● sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 pentru ocuparea unui numãr de 6 posturi de din Legea Nr. 188/1999 privind statutul agent de pazã ºi ordine în cadrul Poliþiei funcþionarilor publici, republicatã, pentru ocuparea unei funcþii publice, respectiv: Comunitare. ■ sã aibã cetãþenie românã ºi domiciliul în

A ÎÞI OFERÃ T S R VIINSTALAÞII GPL AUTO OMOLOGATE IMPORT ITALIA

SC AMIVET SRL

balustrade ºi confecþii ornamentale din inox. PLACÃRI DE PEREÞI ºi STÎLPI cu inox sau alucobond ● MOBILIER ORNAMENTAL din INOX pentru baruri ºi restaurante ●MOBILIER din INOX pentru spitale, cabinete brutãrii ºi carmangerii dupã proiectul clientului. ●

GARDURI ºi porþi din fier forjat.

Tel. 0722381040.


Curierul zilei - pag. 14

MarĂži, 17 februarie 2004 MicĂŁ Publicitate


Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001 Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050 . Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Marius Viºoiu este din Slatina, iar la 26 de ani suferã de leucemie. El cere ajutor tuturor, pentru a-ºi salva viaþa. Fiecare zi care trece pentru el înseamnã o altã zi pierdutã în lupta cu boala. Îi trebuie 116.000 de dolari, cît înseamnã costul transplantului în Israel. Familia lui Marius nu are posibilitãþi sã strîngã aceastã sumã. Nu lucreazã decît tatãl bãiatului ºi are un salariu de 5 milioane de lei. Puteþi sã-l ajutaþi apelînd numãrul 0.900.900.050 ºi veþi dona automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Sã-i ajutãm pe cei mai sãraci ca noi!

Donaþie:

În a doua zi de Crãciun, cînd bunã. Ceilalþi stau cu ei ºi au casã. Tot timpul ea a stat la ar trebui sã ne bucurãm de vîrste cuprinse între 13 ºi 24 de lumina lumînãrii. Aºa au citit, Naºterea Domnului ºi sã fim ani. Fiica ei, Valentina, de 24 aºa au scris, aºa au mîncat. fericiþi în casele ºi familiile de ani, este cãsãtoritã ºi are 2 Sînt foarte sãraci, sînt prea noastre, încã ne mai întîlnim copii. Toþi locuiesc în aceeaºi sãraci sã mai simtã cînd vin cu oameni care aºteaptã mila casã cu douã camere. Cei mici sãrbãtorile. Nici o zi nu este celor din jur ºi sperã cã ºi sînt dornici sã meargã la ºcoalã specialã pentru ei, deoarece pentru ei se va face o minune. ºi sã înveþe, pentru cã vor sã-ºi problemele ºi sãrãcia nu le dau Ieri a venit la sediul nostru pace ºi viaþa le este o femeie însoþitã de trei Cei mici sînt dornici sã meargã la marcatã de asta. ºcoalã ºi sã înveþe, pentru cã vor copii minori. O priveam ºi Singurul lor venit este sã-ºi depãºeascã aceastã condiþie citeam disperarea pe chipul ajutorul social ºi ºi au înþeles cã pot sã facã asta ei. Noi toþi am încercat ca, alocaþiile micuþilor. În numai prin carte. în aceastã perioadã, sã mai plin mileniul trei, aceastã uitãm de necazuri ºi de depãºeascã aceastã condiþie ºi familie nu are luminã, trãieºte supãrãri, dar nu am putut sã-i au înþeles cã pot sã facã asta pe întuneric, pentru cã, de cerem asta ºi Ilenei Muºat. Are numai prin carte. Au voinþã, multe ori, poate nu au bani nici 48 de ani, locuieºte în Cãlineºti dar condiþiile nu le sînt de lumînãri. Cei de la Renel au ºi este mama a 10 copii. Din precare. Nu au bani de venit sã le bage luminã, dar prima cãsãtorie a rãmas manuale, de cãrþi, de haine ºi pentru asta familia trebuie sã singurã, cu 7 copii, pentru cã de multe ori nici de mîncare, plãteascã 25.000.000 de lei. Nu soþul a murit. S-a recãsãtorit, dar cel mai grav este cã, de 13 putem sã stãm de-o parte cînd iar cu actualul soþ are 3 copii. ani, stau fãrã luminã. Ionela, unii dintre semenii noºtri sînt ªase dintre ei sînt la casele lor, fiica de 13 ani, nu a vãzut în suferinþã. Haideþi sã fim dar nu au nici ei situaþie foarte niciodatã un bec aprins la ea în alãturi ºi de aceastã familie!

„Fiul meu nu mai poate sã meargã“ „Doamnã Marilena Baraþã, Mã numesc Mihaela Vizitiu ºi locuiesc în Botoºani. Urmãresc mereu emisiunea dumneavoastrã Oameni care ajutã oameni ºi vã apreciez pentru ceea ce faceþi. Este minunat sã încurajezi ºi sã ajuþi pe cineva aflat în impas. E ca o a doua ºansã. Pînã acum doi ani am fost una dintre cele mai fericite familii. Aveam tot ce ne doream: un copil minunat, o casã, un serviciu... tot ce-ºi poate dori un om. La puþin timp a venit nenorocirea: bãieþelul nostru Sabin, de 7 ani, a fost diagnosticat cu distrofie muscularã progresivã. Nimãnui nu-i venea sã creadã. Toþi medicii spuneau cã nu o sã mai poatã merge, dar, bineînþeles, nu i-am crezut. Doamne, cît îmi doream

sã-i contrazic, sã le demonstrez contrariul! Dar au dreptate. Din 14 septembie, Sabin nu mai merge. Sînt trei luni ºi nu-mi vine sã cred. Uneori îl chem la mine ºi uit cã nu poate veni. E dureros... e groaznic de dureros... Cum sã-i spun copilului meu cã nu se va mai putea juca niciodatã cu mingea, cã nu va mai urca scãrile sau... cã nu va mai putea alerga în braþele mele. Au venit Sãrbãtorile de iarnã, iar Sabin mã întreabã cum va merge cu colindul, aºa cum fãcea în fiecare an. Copilul este elev în clasa I, iar acum atît eu, cît ºi soþul meu îl ducem pe braþe la ºcoalã. Oare aºa o sã fie mereu? Cînd i s-a întîmplat nenorocirea zicea: Mami, mi s-au împietrit muºchii. Sincer, nu am realizat ce spune. Credeam cã o sã-ºi revinã, dar nu a fost aºa. Doamne, este un copil atît de dulce, atît de minunat! Doamnã Marilena, ajutaþi-mã sã aflu mai multe despre aceastã boalã, mãcar un tratament de menþinere. Vã doresc Sãrbãtori fericite!“

Scrisoarea zilei

Donaþi sînge pentru Camelia! poatã face operaþia. Tînãra are o grupã sangvinã foarte rarã B3 cu RH negativ ºi îi trebuie un donator. Operaþia este grea ºi va pierde foarte mult sînge. Camelia este încrezãtoare, dar, dacã o priveºti în ochi, vezi o teamã ºi, în acelaºi timp, dorinþa de a deveni un om sãnãtos. Cînd o sã aibã sîngele necesar ar putea sã meargã la operaþie, chiar dupã sãrbãtori. Cei care pot ºi reuºesc sã o ajute pot lua legãtura cu ea la telefonul 242252 sau la sediul nostru, de lîngã Poliþia Circulaþie.

Problemele zilei Are nevoie de medicamente ● Doamna Maria Georgescu, din Piteºti, are 58 de ani ºi este foarte bolnavã: are astm bronºic, hipertensiune ºi este obezã. Trãieºte dintr-o pensie de 2.200.000 lei, din care abia se descurcã. Are nevoie de multe medicamente: Seretide, Verapamil, Acupro ºi Tertensif.

Vrea sã îngrijeascã o gospodãrie Daniel Ioniþã, din ªtefãneºti, are 47 de ani ºi este pensionar MApN. Este cãsãtorit cu Mirela, care lucreazã la Vel Pitar, ºi au împreunã o fetiþã de 15 ani. Domnul Ioniþã ºi-ar dori sã îngrijeascã o gospodãrie undeva la þarã, pentru cã are mult timp liber ºi nu au nici locuinþã.

■ Un preot vã cere ajutorul Pãrintele Horaþiu Geantã are 30 de ani ºi este din Schitu Goleºti. Acum trei ani a fost nevoit sã se mute împreunã cu soþia ºi cei doi copii (de 2 ani ºi, respectiv, 10 luni) în satul Ciocanu Dîmbovicioara, pentru cã acolo are parohia. Este un sãtuc micuþ, dar frumos, cu numai 50 de familii. Preotul Horaþiu a gãsit o cãsuþã pe care a închiriat-o ºi s-a mutat cu familia. Soþia dumnealui a reînfiinþat postul de învãþãtoare în sat ºi acum predã acolo. Însã au o mare problemã. De obicei, preotul este cel care ajutã oamenii din sat aºa cum poate: le dã sfaturi ºi îi învãþã sã-L

iubeascã ºi sã-L slãveascã pe Dumnezeu. Acum, preotul Horaþiu este cel care are nevoie de ajutorul nostru. Casa în care locuieºte se aflã într-un grad mare de degradare ºi cel mai grav este cã proprietarii vor sã vîndã imobilul. Ar însemna ca aceastã familie sã rãmînã fãrã locuinþã. Ei vor sã construiascã o casã parohialã

ºi au primit aprobarea de la Preasfinþitul Calinic. Pînã acum au strîns o parte din bani ºi vor sã înceapã construcþia la primãvarã, dar, pentru a o finaliza, au nevoie de materiale de construcþii ºi de bani. Dacã doriþi sã-l ajutaþi pe acest preot ºi familia lui, veniþi la sediul nostru de pe bdul Republicii nr. 1A.

10.419 cazuri rezolvate ■ 348 în curs de rezolvare ■ din 10.767 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 19

Camelia Bãcan are 27 ani ºi este din Cotmeana. Tînãra a avut o viaþã grea ºi plinã de suferinþã încã de micã. S-a nãscut cu luxaþie congenitalã bilateralã de ºold ºi coxartrozã bilateralã. Nu mai putea sã meargã, avea dureri

chinuitoare de ºold ºi de picioare. La 12 ani a fãcut prima operaþie, apoi, dupã diverse perioade, au mai urmat încã 9. Pînã acum, Camelia are 10 intervenþii chirurgicale la nivelul ºoldului ºi al picioarelor. I-au fost puse proteze la ambele picioare, de la încheietura ºoldului pînã la genunchi. Acum au apãrut probleme la proteza de la piciorul stîng. A fãcut o infecþie. Camelia îºi doreºte foarte mult sã se facã bine ºi sã nu mai fie dependentã de cei din jur. A venit la noi pentru a cere ajutor sã

Domnul Ciprian, din Cîmpulung, a donat 500.000 de lei pentru Iustina Mocanu, din Bucureºti, fata bolnavã de leucemie, ºi o iconiþã pe care scrisese Pentru rugãciunile Sfintei Iustina, Bunul Dumnezeu sã-þi dãruiascã sãnãtate!

Miercuri, 28 decembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Spune ce te doare!

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Eveniment - Publicitate

Petrecere de Crãciun în halate de baie

Miercuri, 28 decembrie 2005

Luni seara, marea familie a CURIERULUI a fost la o petrecere de pominã, închinatã Crãciunului, oferitã angajaþilor de Marilena Baraþã ºi Constantin Neguþ. Trebuie sã spunem cã a avut loc la Club Master ºi cã a fost una dintre cele mai frumoase petreceri de Crãciun. Seara a debutat cu superlativele anului 2005, realizate de Claudia Tudor, redactorul care scrie cel mai bine despre înmormîntãri, adicã s-au oferit diplome pentru activitate, iar formularea lor a þinut cont ºi de alte aspecte fizice ºi caracteriale. Astfel, preºedinta trustului, Marilena Baraþã, a primit titlul de „Zîna cea bunã“, pentru tot ceea ce a fãcut pentru angajaþi ºi pentru oamenii aflaþi în suferinþã. Managerul general Constantin Neguþ a fost numit „Cavalerul cetãþii“, pentru cã are întotdeauna pregãtite atît sabia, cît ºi scutul. Directorul MVP, Viorel

Constantin, este „Mister rafinament“. Dl Ion Tiriplic, directorul tipografiei, este „Cucuveaua de la miezul nopþii“, pentru turele pe care le face noaptea de la redacþie la tipografie, ºi invers. Dragoº Baraþã, director DIA LIA, „Cel mai bun tãtic din lume“, pentru cã îºi iubeºte foarte mult fetiþa, Eliana. Marian Filip, director Publicitate, „Preþul corect“, pentru cã în orice moment al zilei ºi al nopþii ºtie cu precizie încasãrile ºi plãþile de la compartimentul pe care-l conduce. Redactorul-ºef al ziarului, Andreea Dumbrãvescu, a primit douã distincþii: „Mimosa pudica“ ºi „ªoferul redacþiei“, frumoasã ºi sensibilã, ca o floare, conduce pe drumul cel bun întreaga redacþie. Elida Baraþã, redactorºef Curier show, „Albã ca zãpada ºi pitica“, pentru cã este finã ca Albã ca zãpada, iar pitica este nimeni alta decît micuþa Eliana. Cãtãlin Ciobanu, secretar general de redacþie, „Cîºtigãtor la categoria muscã“, Irina Zanfir, secretar de redacþie, „Premiantul de

Cîºtigãtorii bichinilor de lux

la pagina 3“, Luminiþa Nicolescu, „Mutu-Spionul nr. 1“, Antonela Roºu, „Mutu-Spionul nr. 2“, Dragoº Þurlescu, „Bãiatul din frunze“, Ramona Stan, „961“, Silviu Mihai, „Golul de milioane“, Marius Duinea, „Istoria din poartã“, Zoli Criºan, „Vãrul lui Pendi“, Emilia ªovar, „Mãicuþa blondã“, Alina Pleºan, „ªefa de la morgã“, Costi Costache, „Chelia purã“, Claudiu Rontea, „Chelia deasã“, Edi Mitrea, „Viteza sunetului“, Costi Tudor, „Maimuþa din copac“, Elena Toma, „Clipa celor patru puncte cardinale“, Claudia ªerb , „Vedeta trestioarã“, Irina Neda, „Blonda din umbrã“, Titi Voitiþchi, „Filmul de cursã lungã“ ºi lista ar putea continua cu oameni foarte importanþi, de altfel. Cineva se trezeºte ca dintr-un vis ºi buimac aleargã dintr-o parte în alta. Se opreºte. Moºul intrase pe gaura cheii ºi lãsase cadouri pentru toþi, cã doar fuseserãm cuminþi tot anul. „Halate!“, strigã. Ne întrebãm miraþi: „Halatul? Unde e halatul?“ În cîteva minute, eram dezbrãcaþi gata de duº. Moºul, pe lîngã pijamalele de anul trecut, a vrut sã ne completeze garderoba de baie. Avem halate! Ce a urmat vã puteþi imagina, iar

CA LU DO NA UR ILO R

O parte din redacþie, la un pahar de vorbã

ªefa secþiei Urgenþe, în plin exerciþiu

dacã nu, vã spunem noi: dezmãþ, rîsete, chiuieli, sîrbe ºi miºtouri. Distracþie la maximum. Ce mai, Spitalul hazliu de urgenþã al Curierului. De la patron la subalterni, formam întregul personal... Am avut ºi o tombolã, dupã inima omului. S-a primit de la murãturi pînã la premiul cel mare, o cheiþã din aur. Vorbãria multã, sãrãcia omului. Pozele spun totul. C.T. Foto: D.Þ.

Luptã fãrã sãbii între Cavalerul cetãþii ºi Prinþesa rãzboinicã

Mister Rafinament la masa MVP1, în tratative pentru urmãtorul mileniu

Tipografii sînt încîntaþi de halate ºi abia aºteaptã sã le îmbrace

Cîºtigãtorul la categoria muscã dupã primul meci

Petrecerea în halate a început Distracþie la maximum

Zîna cea bunã a cîºtigat o bananã Bãiatul din frunze a primit în dar o Vedetã trestioarã Proaspeþii pãrinþi, ºi ei tot medici...

NARG

Colegiul medicilor de la Curierul, în plinã ºedinþã: dr. Filip, dr. Baraþã ºi dr. Bãdãrãu

Asistenta Moºului

Trustul de presã

Curierul zilei - pag. 20

Directorul tipografiei ameninþã cu tãiatul...

Vremea Vremea va deveni caldã pentru aceastã perioadã din an, dar va fi în general închisã, cu precipitaþii mai ales sub formã de ploaie. Cantitãþile de apã vor depãºi local 20 l/mp. Vîntul va prezenta intensificãri temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 ºi 11 grade, iar cele minime între 2 ºi 6 grade. La munte, vremea va fi în general închisã, cu precipitaþii predominant sub formã de ploaie, iar la altitudini mari, sub formã de lapoviþã ºi ninsoare. Cantitãþile de apã pot depãºi local 20 l/mp. Vîntul va prezenta intensificãri. Vor fi condiþii de polei. Temperatura aerului va avea valori ridicate pentru aceastã datã. Serviciul Meteo Piteºti

Deja, avem ºi urgenþe...

SC ANGAJEAZÃ Luna cadourilor la

ALEX MIRA Vino în perioada 1-30 decembrie 2005, Marele Premiu cumpãrã produse sau prelucreazã un televizor color fotografii de minim 500.000 lei ºi poþi Premiul II cîºtiga prin tragere la sorþi unul dintre un DVD player cele trei premii puse în joc de noi. Detalii suplimentare asupra regulilor tombolei - în magazin.

Premiul III

un aparat foto.

■ ABSOLVENÞI în Medicinã Veterinarã 2005 (medic veterinar). ■ INGINER zootehnist. Tel. 0723333599.

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

28..12.2005  
28..12.2005  

o o o o v v v v a a a a c c c c ã ã ã ã c c c c a a a a d d d d o o o o u u u u ui a rge º ean Curs valutar: 1 euro - 3,6629 1 USD - 3,0886...

Advertisement