Page 1

Superconcurs organizat de BRD - Groupe Société Générale ºi Curierul zilei!

Curierul

PREMII

I ZILE

de 42.000.000 lei!

Amãnunte în pagina 10

Nu rataþi!

Cotidian independent al judeþului Argeº

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei) Anul XII Nr. 3434 Miercuri, 23 noiembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Se opreºte curentul Astãzi, între orele 10,00 ºi 12,00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici ºi agenþii economici din Piteºti, str. Bãnãnãi. Mîine, între orele 10,00 ºi 13,00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici ºi agenþii economici din Piteºti - fostul bl. CEC, Liceul Teiuleanu ºi Hotel CARA.

pag. 20

TRANZACÞIA TRANZACÞIA ANULUI ANULUI

Gigi Neþoiu a fost asearã la Piteºti Gigi Neþoiu a venit asearã la Piteºti pentru a discuta preluarea a 51% din FC Argeº. Întîlnirea cu oficialitãþile judeþene ºi ale clubului a avut loc la un restaurant din Piteºti, maºinile acestora fiind vãzute în parcare. Lucrurile se pare cã n-au mers aºa cum voiau Neþoiu ºi cei din grupul sãu, argeºenii aºteptînd sã vadã ºi oferta pe hîrtie a lui Gigi Becali. S.M.

Dacã se va dovedi cã tranzacþia a fost corectã, oamenii nu vor mai putea intra în locuinþe decît cu elicopterul

Cel mai frumos copil din Argeº

În Tudor Vladimirescu, douã familii au fost lãsate fãrã cãldurã, apã ºi gaze

ZILE MAI SÎNT 3 IMA PÎNÃ LA PR SELECÞIE pag. 7

Preºedinte de asociaþie comite grave abuzuri . 11 pag

Astãzi, gratuit,

CURIER MEDICAL

pag. 20

A vrut sã sarã de pe cãmin Curs valutar: 1 euro - 3,6663

Rudele spînzuratului n-au mai avut rãbdare sã aºtepte legistul

pag. 3

Exerciþiu tactic al pompierilor piteºteni

Biblioteca Judeþeanã, în flãcãri! Patru autospeciale ale pompierilor militari, încãrcate cu apã ºi spumã, au intervenit la Biblioteca Judeþeanã, unde s-a anunþat cã a izbucnit un incendiu. Flãcãrile au cuprins sala de conferinþe, situatã la parterul clãdirii, ºi exista riscul ca focul sã ajun-

gã la etajul superior, prin sistemul de ventilaþie ºi pe exterior. În timp ce pompierii au intervenit pentru localizarea ºi stingerea incendiului, unui militar i s-a fãcut rãu în urma unei intoxicaþii cu fum. Pompierul a fost scos afarã ºi a primit primul

ajutor de la echipa de descarcerare, pînã la sosirea salvãrii. Acesta a fost scenariul în baza cãruia s-a desfãºurat exerciþiul tactic al pompierilor militari, aplicaþie care s-a derulat conform planului. A.P. Foto: C.T.

1 USD - 3,1309 Gramul de aur - 49,6387

NARG

DI GE SP ST E PR R IB AT OI EN LA I

Adus la morgã în poala copiilor!


Politic - Social

- Viaþa politicã în Capitalã ■ Tratatul de Aderare a României ar putea fi ratificat de Franþa pînã în primãvarã Tratatul de Aderare a României la UE ar putea fi ratificat de Parlamentul francez înainte de prezentarea raportului de monitorizare al Comisiei Europene din primãvara anului viitor, a declarat, ieri, ministrul de Externe, Mihai Ungureanu.

■ Parlament - Reducerea numãrului de salariaþi în administraþia publicã, respinsã Deputaþii ºi senatorii au respins ieri un amendament al comisiilor de buget-finanþe la proiectul bugetului de stat pe anul 2006, care prevedea reducerea cu 10% a numãrului de salariaþi din administraþia publicã.

■ Deputaþii ºi senatorii au aprobat rectificarea bugetului de stat pe 2005 Deputaþii ºi senatorii au aprobat ieri, în ºedinþã comunã, ordonanþele de urgenþã privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 ºi, respectiv, a bugetului asigurãrilor sociale de stat. Mediafax

Conflictul din învãþãmînt se adînceºte

Profesorii au hotãrît ieri sã continue greva Birourile federaþiilor reprezentative din învãþãmîntul preuniversitar ºi universitar, reunite în ºedinþã extraordinarã ieri, au hotãrît, în urma referendumului organizat la nivel naþional, sã continue greva generalã pe termen nelimitat. B.L.

Miercuri, 23 noiembrie 2005

„Tãriceanu este mincinos“ Negocierile de ieri din Capitalã nu s-au soldat cu nici un rezultat, aºa cum era de aºteptat. Liderii celor patru federaþii sindicale din învãþãmînt au respins oferta „amiabilã“ a Guvernului, de întoarcere la clase, ºi au anunþat continuarea grevei pe termen nelimitat. Afirmaþiile guvernanþilor au fost catalogate ca „mincinoase“, atîta timp cît, sub nasul a 23 de milioane de români, Guvernul a aprobat alocarea a 3 milioane de euro pentru reînnoirea parcului auto, precum ºi o creºtere cu 30% a plãþilor compensatorii pentru angajaþii din sectorul minier. „Guvernul Tãriceanu a aprobat creºteri salariale de miliarde de lei, în numai cîteva minute, pentru minerii care ºi-au anunþat intenþia de a veni la Bucureºti, în

timp ce pentru învãþãmînt refuzul a fost categoric: Nu sînt bani! Tãriceanu minte, iar bani sînt, dar nu existã voinþã politicã“, spune Dan Papaianopol, preºedinte Federaþia Educaþiei Naþionale.

„Examenele din varã ar putea fi anulate“ Continuarea grevei, care a intrat în cea de a treia sãptãmînã, pune în pericol anul ºcolar: imposibilitatea parcurgerii materiei, dar ºi anularea examenelor de absolvire pentru elevii claselor a VIII-a ºi a XII-a, spre nemulþumirea pãrinþilor exasperaþi. „Guvernul nu ne poate opri banii pe perioada nelucratã. Greva nu a fost declaratã ilegalã. Este posibil ca, din cauza prelungirii grevei, sã se anuleze examenele de absolvire din pricina imposibilitãþii parcurgerii materiei“, a spus asearã Adrian Voica, lider FSLI Argeº. Gabriel Bratu este de pãrere cã în acest fel totul se va transforma în haos. „Unii sînt în grevã, alþii sînt la ore. Cei care pierd sînt elevii ºi, în acest mod, riscãm sã ajungem într-un haos total“, a spus Bratu. ■

VIP în urcare

&

Agentul ºef adjunct Emanoil Jugãnaru, ºeful postului de poliþie Mihãieºti, a refuzat sã ia mita oferitã de trei agreºeni pe care i-a prins cu lemne fãrã acte. Elena Bontaº, antrenoarea Argeº Volei Club, fiindcã elevele sale au rãmas în cont doar cu o victorie dupã 9 etape, în celelalte meciuri necîºtigînd nici mãcar un set.

VIP în coborîre Trustul de presã

Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

&

Parlamentari cleptomani? Cîºtigã aproximativ 30 milioane lei lunar. Beneficiazã de o grãmadã de avantaje din partea statului (maºinã de serviciu, telefon de serviciu, cazare gratuitã, hranã mai ieftinã decît la oricare altã cantinã). Cu toate acestea, unii dintre parlamentarii noºtri cei de toate zilele nu pot rezista tentaþiei de a pune mîna pe bunurile ce aparþin altor colegi. Cît îi priveºte pe parlamentarii de Argeº, aceºtia spun cã nu au avut probleme din cauza hoþilor, deºi li se întîmplã foarte des sã îºi lase la vedere cel puþin telefoanele mobile. Z.C.

l „Îmi las telefonu “ uc ap pe oriunde putat

ã, de Constantin Tãmag furat nit fos PSD: „Nu am sc cã nici nu ciodatã ºi recuno lor personale. duc grija obiecte foarte des pe ul Îmi las telefon avut probleme. masã, dar nu am asupra mea De obicei nu am Am un te. re obiecte de valoa , în medie, lefon ºi, sã zicem . 2-3 milioane pe zi“

„Chestia cu furtul e puþin deplasatã“ Dan Gabriel Popa, senator PD: „Absolut niciodatã nu mi s-a întîmplat aºa ceva. Cred cã mai degrabã îþi uiþi telefonul sau orice alt obiect decît sã cred cã se poate fura din Parlament. Mã refer la sala de ºedinþe, pentru cã în cazul birourilor este altceva. Bunurile pe care le port asupra mea le am de regulã în cap“.

„Poate doar Nãstase ne mai furã“ Cristian Boureanu, deputat PNL: „De cînd sînt în Parlament,

nu mi s-a întîmplat aºa ceva. Telefonul meu este greu sã fie furat, deoarece sînt una dintre persoanele acuzate cã þin tot timpul telefonul în mînã. Desigur, am asupra mea ºi alte obiecte de valoare, dar ºi acestea sînt greu de furat. De mic port la gît o cruciuliþã de argint, iar legat de bani, pot sã spun cã mi se întîmplã uneori sã plec de acasã fãrã bani“.

pe zi, iar de valoare îl am cu mine pe Tãmagã. Ce s-a întîmplat în Parlament este o gogoriþã. Acea doamnã îºi uitase telefonul pe undeva ºi l-a gãsit a doua zi. Sînt de atîþia ani în Parlament ºi nu s-au întîmplat niciodatã chestii de acest fel. Acestea sînt prafuri aruncate de niºte cãscaþi“.

UDMR a rãmas fãrã bani de protocol Parlamentarii UDMR par a fi cei mai afectaþi din cauza dexteritãþii unor colegi. Odatã a dispãrut salariul unui senator, iar altã datã a fost furatã o geantã cu bani. Mai mult decît atît, chiar ºi fondul de protocol al grupului parlamentar UDMR a avut de suferit din cauza cleptomanilor.

Ion Mînzînã, deputat PRM: „Nu am fost furat pînã acum ºi nici nu cred ca voi fi furat vreodatã. Nu port obiecte de Vadim se gîndeºte valoare la mine ºi umblu cu ºi acum la laptop foarte puþini bani în buzunar, În acest an, Corneliu Vadim deoarece folosesc cardul. În cazul Tudor a rãmas fãrã laptop. în care cineva ar încerca sã Cineva a intrat în biroul Trifure, l-aº da bunului cu o cu capul de „Nu am fost fura cheie potrivitã t toþi pereþii“. nici ºi, din toate odatã“ Filip Georvalorile care se Mi ha i Tã nã se scu, deputat PSD: gescu, depugãseau într-un tat PSD: „Eu „Nu am fost niciodatã furat. Port seif, a preferat cu mine în jur de un mi nu am fost lion zilnic, doar laptopul. în zil ele bune, în zilele rel niciodatã e am în În seif mai efurat ºi nici jur de 150 de mii. Dacã aº vedea pe rau un telefon nu vreau sã cineva furînd, aº reacþi ona ca ori- mobil, o icoanã fiu. Port cu ce om pus în aceast ã situaþie: aº de argint ºi pesmine 2-3 reþine persoan a respectivã, aº te o sutã de m i l i o a n e atrage atenþi a celor din jur...“ medalii.

Liderii sindicatelor miniere au decis luni searã, în urma negocierilor cu ministrul Economiei ºi Comerþului, Codruþ ªereº, sã renunþe la mitingul de protest anunþat pentru vineri în Capitalã. B.L. Foto: D.Þ.

Minerii nu mai pleacã la Bucureºti

Plãþile compensatorii vor creºte în 2006

Economiei s-a angajat sã facã un împrumut extern, care sã permitã aplicarea acestui program social în zonele afectate, în care se încadreazã ºi Cîmpulungul. Prioritarã rãmîne însã zona Vãii Jiului“, a spus Ilie Scarlat, preºedintele Confederaþiei Naþionale Sindicale Cartel Alfa Argeº.

Negocierile purtate între reprezentanþii Ministerului Economiei ºi Comerþului, pe de o parte, ºi cei ai Centralei Naþional Miniere s-au finalizat luni searã cu semnarea unui protocol. Guvernul ºi-a luat angajamentul derulãrii unor programe de restructurare ºi modernizare a minelor, astfel încît acestea sã devinã rentabile, în prezent costurile de producþie fiind foarte ridicate, din cauza utilajelor învechite. Totodatã, Guvernul a acceptat majorarea plãþilor compensatorii pentru cei disponibilizaþi cu aproximativ 30% pentru 2006. Plata compensatorie a disponibilizaþilor din minerit va ajunge la 200 de milioane. Din 2007, moment în care România va deveni membrã cu drepturi depline a UE, subvenþiile acordate de stat companiilor miniere vor înceta. Minele din care se exploateazã minereuri vor fi închise chiar din 2006. Programul de mãsuri sociale anunþat de Guvern va include ºi zona Cîmpulungului, însã prioritare rãmîn minele din Valea Jiului. „Ministerul

„Existã cãrbune pentru 25 de ani“ Ilie Scarlat a mai spus cã în Argeº existã cãrbune pentru cel puþin 25 de ani, iar cereri sînt atît din partea populaþiei, cît ºi a centralelor termice. „Toatã zona aceasta din Argeº se bazeazã numai pe exploatarea lignitului. Avem cereri foarte mari din partea CET-urilor ºi a populaþiei. În ritmul de exploatare a 4.000 de tone de cãrbune pe zi, resursele ajung pentru aproximativ 25 de ani. Este nevoie ºi de investiþii masive. Un complex mecanizat de exploatare a cãrbunelui costã cîteva mii de miliarde“, spune liderul Cartelului Alfa. În prezent, salariul mediu al unui miner care lucreazã în subteran este de 16 milioane lei brut.

Profesorii care au fãcut ore vor fi plãtiþi Inspectorul ºcolar general Gabriel Bratu a declarat ieri, contrazicînd anumite informaþii apãrute în presã, cã profesorii care au desfãºurat activitate didacticã în timpul grevei vor fi plãtiþi. Acesta a precizat cã este exclus sã se treacã peste anumite pãrþi ale materiei ºi în nici un caz nu

se pune problema schimbãrii structurii anului ºcolar „Activitatea neefectuatã nu se va plãti, aºa cum doresc profesorii. S-ar putea plãti recuperarea. Nu este o scuzã faptul cã a fost grevã. Cinci elevi sau 30 de elevi într-o clasã înseamnã acelaºi lucru“, a mai spus Bratu. B.L.

- Viaþa politicã în Piteºti ■ Nicolescu îºi împãrtãºeºte experienþele la Strasbourg În perioada 24-25 noiembrie, Constantin Nicolescu, preºedintele CJ Argeº, va participa la Adunarea Generalã a Ansamblului Regiunilor Europene de la Strasbourg. Principalele subiecte dezbãtute sînt inovaþia ºi rolul regiunilor în proiectul european. La aceastã acþiune vor participa preºedintele Comisiei Europene ºi experþi în domeniul inovaþiei ºi al dezvoltãrii economice. A.Z.

■ Pericol mai mare de avalanºe în acest an În aceastã iarnã, traseele turistice ºi de alpinism care se aflã parþial sau total în golurile alpine din nordul judeþului vor fi închise. Din cauza stratului de zãpadã aºternut în octombrie ºi transformat în gheaþã, existã pericol de avalanºe mult mai ridicat decît în iernile anterioare. A.Z.

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Cãlin Popescu (ºef depart.), Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef

■ Pregãtiri de iarnã Direcþia de Administrare a Drumurilor ºi Podurilor Judeþene din subordinea CJ Argeº a început lucrãrile de prevenire ºi combatere a înzãpezirii. Acþiunile sînt dirijate de Drumarg ºi vor fi sprijinite de cinci districte, cu bazele de deszãpezire aferente, acestea fiind: Piteºti, Curtea de Argeº, Cîmpulung, Cãteasca ºi Costeºti. A.Z.

■ Argeºul ocupã locul trei la finanþãri Timp de opt sãptãmîni, la nivelul þãrii se desfãºoarã campania de informare pentru programul UE PHARE. Acest program finanþeazã proiectele de dezvoltare regionalã, de la reabilitarea de centre urbane ºi ºcoli profesionale pînã la crearea de locuri de muncã pentru persoanele cu dizabilitãþi, Argeºul ocupã locul trei la finanþãri, prezentîndu-se cu ºase proiecte, printre care se aflã ºi reabilitarea centrului istoric de la Cîmpulung. A.Z.

depart.), Marius Duinea. (e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc

■ Copiii nu au primit lapte ºi corn Programul „Lapte - corn“ a funcþionat în doar 30% din ºcolile argeºene pe parcursul grevei din învãþãmînt. „Chiar dacã erau copii la ºcoalã, au fost cazuri unde nu s-au primit laptele ºi cornul“, a declarat preºedintele CJ Argeº. A.Z.

■ Producãtorii de antigel, amendaþi de OPC Inspectori din cadrul OPC Argeº au efectuat controale la toþi producãtorii de antigel ºi stropgel din judeþ. În Argeº existã 11 firme de profil ºi, cum era de aºteptat, inspectorii OPC au gãsit mai multe nereguli. Probleme au fost depistate în

ceea ce priveºte modul de etichetare a produselor. La antigel, eticheta nu prezenta semnul caracteristic „X“ (produs toxic), iar în cazul stropgelului, pe etichetã nu era specificatã cantitatea. Inspectorii au dispus confiscarea unor produse în valoare totalã de 36 milioane lei, iar cîþiva comerciaþi au fost amendaþi în total cu 47 milioane lei. Z.C.

■ Mircea Drãghici a devenit înalt funcþionar public Vicepreºedintele PSD Argeº, Mircea Drãghici, a absolvit programul de formare specializatã, destinat înalþilor funcþionari publici din cadrul Institutului Naþional de Administraþie (INA). Dintre cei 100 de candidaþi înscriºi anul trecut, doar 40 au reuºit sã finalizeze cursurile. Din judeþul nostru a mai participat ºi secretarul general al CJ Argeº, Viorica Rãducanu, care a trecut cu brio examenul de la INA. Exa-

CULEGERE: Gabriela Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

menul final a avut patru probe: prezentarea unei lucrãri din care sã reiasã viziunea personalã a autorului privind îmbunãtãþirea performanþelor din cadrul organizaþiei în care îºi desfãºoarã activitatea, test de cunoºtinþe, de limbã strãinã ºi interviu. Astfel, Mircea Drãghici face parte din prima generaþie care a reuºit sã obþinã mult rîvnitul titlu de înalt funcþionar public. „A fost o provocare pentru mine,

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Leonard Comãnescu, Gabi Tinculescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina Dumitru, Rodica Melnicu,

Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

cursurile au cuprins foarte multe module, materia a fost deosebitã ºi presãratã cu multe aspecte practice, aºa cã bucuria promovãrii cu o notã foarte bunã este una aparte“, a spus Mircea Drãghici. Diplomele vor fi decernate într-un cadru festiv, la sfîrºitul anului, ºi vor fi semnate atît de conducerea Institutului Naþional de Administraþie, cît ºi de cea a Ambasadei Germaniei. Z.C.

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


O autocisternã încãrcatã cu produs petrolier, aparþinînd firmei Celly, s-a rãsturnat ieri dupã-amiazã într-o curbã periculoasã la Cotmeana. Cisterna fusese închiriatã altei firme, a fost încãrcatã ºi urma sã efectueze un transport la Vîlcea. Din cîte se pare, ºoferul a pãtruns cu vitezã în curbã, cisterna a intrat în balans ºi s-a rãsturnat pe contrasens. Conducãtorul auto a scãpat nevãtãmat, ºi norocul a fost cã nu a apãrut nici o fisurã la cisternã, iar combustibilul nu s-a vãrsat pe ºosea. La faþa locului a fost adusã o automacara de mare tonaj de la S.C. Hidroconstrucþia S.A., pentru a repune autocisterna A.P. Foto: C.T pe roþi.

■ Conducea bãut Constantin Petculescu, de 47 ani, din Piteºti, a fost surprins de poliþiºti în timp ce conducea o Dacia, ºoferul fiind în stare de ebrietate. I s-au recoltat probe de sînge pentru calculul alcoolemiei ºi i s-a întocmit dosar penal.

■ Furau curent electric În urma unei acþiuni la Teiu, poliþiºtii ºi reprezentanþi ai SC Electrica i-au depistat pe Ion Pleºa, de 37 ani, Nicolae Onel, de 54 ani, ºi Marin ªtefãnoiu, de 44 ani, care furau curent electric din reþeaua de joasã tensiune cu ajutorul unor instalaþii improvizate. Pe numele celor trei s-a întocmit dosar penal.

■ Transporta lemne fãrã acte Poliþiºtii din Leordeni l-au surprins pe Costel Treipari, de 26 ani, din Ludeºti-Dîmboviþa, care transporta cu un camion 12 metri steri material lemnos, fãrã a avea acte de transport completate corespunzãtor. ªoferul a fost amendat, iar lemnele au fost confiscate.

A.P. Foto: C.T.

În urma cercetãrilor efectuate de pompieri ºi poliþiºti, s-a stabilit cã incendiul de la locuinþa piteºteanului Tiberiu Stancu a fost provocat de o þigarã aruncatã la întîmplare. Paguba a fost aproximatã la 500 RON.

Rudele spînzuratului n-au mai avut rãbdare sã aºtepte legistul

Adus la morgã în poala copiilor! Omul locuia împreunã cu fiul ºi fiica sa, amîndoi angajaþi la ADP. În ultimul timp, Nicolae Tãnase începuse sã spunã cã o sã-ºi punã capãt zilelor, pe motiv cã ar fi devenit o povarã pentru copiii lui. Ieri a aºteptat ca cei doi sã plece la muncã, a fãcut rost de un cordon, pe care l-a transformat în ºtreang, ºi

Grupaj de Alina Pleºan

s-a spînzurat de grindã. Cadavrul sinucigaºului a fost descoperit de un vecin, la care Tãnase trebuie sã meargã sã zugrãveascã.

„Livrare“ ineditã Omul a anunþat poliþia, iar copiii mortului au fost chemaþi acasã. Pe cadavru nu au fost gãsite urme de violenþã ºi nu s-a descoperit nici un bilet prin care Tãnase sã-ºi motiveze gestul sinucigaº. Poliþiºtii care s-au ocupat

Accident de muncã la Foradex Dumitru Iliescu, de 38 ani, angajat la SC Foradex SA Bucureºti, la punctul de lucru Vultureºti, a fost luni dupã-amiazã victima unui accident de muncã. La descãrcarea pupitrului de comandã al instalaþiei de foraj, dupã ce acesta a fost pus pe poziþie, din neatenþia macaragiului, catargul macaralei a lovit instalaþia ºi a prins mîna dreaptã a sondorului - podar Iliescu între placa de bazã ºi batiul instalaþiei. Bãrbatul ºi-a rupt mîna dreaptã ºi a fost dus la Spitalul Judeþean. Cazul a fost înregistrat la ITM Argeº, iar cercetarea accidentului se face de o comisie desemnatã de conducerea firmei. A.P.

Doi copilaºi din Piteºti au ajuns la Spitalul de Pediatrie luni noaptea, dupã ce au plecat de acasã fãrã a realiza ce au fãcut. Cîþiva locatari ai blocului 9 din Craiovei au crezut cã sînt abandonaþi ºi au anunþat Salvarea A.P. Foto: C.T. ºi Poliþia.

La rugãmintea copiilor sinucigaºului, un poliþist comunitar ºi-a pus la dispoziþie autoturismul. Lîngã ºofer a urcat unul dintre judiciariºtii din Mioveni, iar cadavrul a fost aºezat în spate, în poalele copiilor mortului. ºezat în spate, în poalele copiilor mortului. Aºa a ajuns trupul spînzuratului la morga Spitalului Judeþean, pentru autopsie! ªi

unde mai pui cã ºoferul spune cã n-a avut nici o teamã, nici o reþinere, ba chiar a mers încet pe traseul Mioveni - Piteºti! ■

Au ieºit pe furiº din casã, ºi vecinii nu i-au recunoscut ✍ Fîl, fîl, a

Doi copii au pus pe jar medicii ºi poliþiºtii

semnalînd cã la uºa sa sînt doi copii necunoscuþi, care este posibil sã fi fost abandonaþi. Micuþii, respectiv o fetiþã de 2 ani ºi un bãieþel de 3 ani, au fost duºi cu În jurul orei 1.30, proprietarul salvarea la Urgenþa Spitalului unei garsoniere situate la primul de Pediatrie. Medicul de gardã etaj al blocului 9, din Craiovei, a Valentin Viorel Enache a consunat la 112, sultat cei doi copii, care nu aveau urme de violenþã, pãreau în stare de ºoc, nu realizau ce este cu ei, nu vorbeau, în schimb arãtau ca doi copii bine îngrijiþi ºi hrãniþi. Pe 18 noiembrie 2005, conducerea Parchetului de pe lîngã Tribunalul

Noi expertize în dosarul dinamovistului Iordache

Argeº a infirmat soluþia de scoatere de sub urmãrire penalã a dinamovistului Adrian George Iordache, datã de un magistrat din cadrul Parchetului de pe lîngã Judecãtoria Piteºti, au fost reluate cercetãrile, fotbalistul fiind acuzat de ucidere din culpã. A.P.

Fãcuserã pe ei din cauza frigului, au fost schimbaþi ºi internaþi, urmînd sã fie sesizatã Protecþia Copilului. Micuþii au fost curãþaþi de oja roºie cu care se mînjiserã pe corp ºi au rãmas sub supraveghere. La blocul unde au fost gãsiþi fetiþa ºi bãieþelul a sosit ºi un echipaj de poliþie al Secþiei 2, oamenii legii sesizînd cã la mijloc este ceva ciudat, pentru cã accesul în bloc se face cu ajutorul interfonului, iar la acea orã era puþin probabil ca un strãin sã intre pe scarã ºi sã abandoneze copiii.

Recuperaþi de tatã

La aproximativ 3 ore de la internarea copiilor, la spitalul ºi-a fãcut apariþia piteºteanul Ilie Tinca, de 30 de ani, tatãl reºti. Din cîte se pare, pe parcursul cercelor doi copii. Bãrbatul vecetãrilor, Adrian George Iordache a denise însoþit de poliþie ºi a clarat tot timpul cã nu l-a vãzut pe Emilian cerut sã-i fie aduºi copiii, Sandu pe asfalt. Anchetatorii trebuie sã gãpentru a-i duce acasã. Oseascã multe rãspunsri, mai ales la întremul a început sã explice barea „De ce fotbalistul s-a grãbit sã scoatã cã nu este vorba de un autoturismul din ºanþ, apoi a anunþat poliabandon, ci de o situaþie þia?“ Avînd în vedere cã se apropie perioada care a scãpat de sub sãrbãtorilor de iarnã, prim-procurorul Daniel control pentru puþin timp. Dupã cum am Viºan, ºeful Parchetului de pe lîngã Tribuaflat chiar de la tatãl nalul Argeº, sperã ca cercetãrile sã fie fimicuþilor, atît el, cît ºi nalizate în jurul datei de 31 ianuarie. ■

soþia lucreazã pe schimburi la o firmã de cablaje. Pînã sã se întoarcã de la serviciu mãmica celor doi copilaºi, tatãl lor a adormit, obosit dupã schimburile de noapte. „Recunosc cã am niºte copilaºi neastîmpãraþi ºi obiº nuiesc sã încui uºa de la intrare cu cheia. Aºa am fãcut ºi luni seara, sau probabil am crezut cã am închis uºa, pentru cã am pus cheia, ca de obicei, în ºifonier. Copiii erau lîngã mine în pat ºi nu ºtiu cînd m-a luat somnul. Pe la ora 3.30 m-am trezit, parcã Dumne zeu a fãcut aºa, ºi am înne bunit cînd am vãzut cã nu mai am copiii în casã. Am plecat sã-i caut, am ajuns la poliþie ºi am aflat ce s-a întîmplat. Ce mi se pare suspect este faptul cã eu locuiesc la etajul III al blocului ºi nu-mi vine sã cred

venit barza!

cã persoanele din bloc au spus cã nu recunosc micuþii. Bine cã n-au reuºit sã iasã din bloc, sã îngheþe sau sã ajungã pe mîna aurolacilor“. Bãrbatul ºi-a recuperat copiii chiar ieri dimineaþã ºi acum micuþii sînt cu pãrinþii lor. ■

Bunicii vor creºte copilul Pentru Domnica - Larisa Popescu, de 18 ani, din Piteºti, ziua de ieri a venit în sfîrºit cu o bucurie. În urmã cu o sãptãmînã, iubitul a pãrãsit-o, cu toate cã urma sã-i dãruiascã un copil. Ieri tînãra a nãscut o fetiþã de 3,600 kg, pe care o va boteza Amalia - Petruþa. Larisa are anemie mare ºi de aceea a nãscut prin cezarianã. Tînãra mamã va primi un sprijin important de la pãrinþi, care au asigurat-o cã o vor ajuta la creºterea micuþei. Chiar dacã despãrþirea de tatãl copilului a fost un ºoc, Larisa a reuºit sã treacã ºi peste acest necaz, de dragul copilului. R.S. Foto: I.T.

Curierul zilei - pag. 3

Dosarul a ajuns pe masa unui alt procuror, care a dispus refacerea ºi completarea probelor administrate în cauzã. S-a decis efectuarea unei noi expertize tehnice, avînd în vedere cã, în cazul celor efectuate pînã acum, au existat concluzii contradictorii. Decizia a avut la bazã ºi faptul cã expertiza fãcutã la Piteºti a fost contestatã de rudele victimei, iar cea fãcutã la Bucureºti a fost contestatã de dinamovistul Iordache. Totodatã, s-a concluzionat cã în dosar trebuie efectuatã ºi o expertizã medico-legalã, cerutã la IML Bucu-

de caz spun cã au luat legãtura cu Serviciul Medico-Legal, dar în acel moment nu existau maºini disponibile. Ca sã nu se mai piardã timpul, s-a gãsit o soluþie ineditã: mortul sã fie adus cu un alt mijloc de transport. La rugãmintea copiilor sinucigaºului, Nicolae Rãileanu, din Mioveni, poliþist comunitar, ºi-a pus la dispoziþie autoturismul Dacia 1310. Lîngã ºofer a urcat unul dintre judiciariºtii din Mioveni, iar cadavrul a fost a-

Miercuri, 23 noiembrie 2005

■ Incendiu provocat de o þigarã

Ieri dimineaþã, în jurul orei 10.30, judiciariºtii din Mioveni au fost sesizaþi cã un bãrbat din cartierul Fãget a fost gãsit spînzurat în apartamentul sãu. Echipa operativã sositã la faþa locului a stabilit cã este vorba despre Nicolae Tãnase, de 54 ani, care îºi cîºtiga existenþa fãcînd pe zugravul.

Fapt divers

✍ Poliþia în acþiune


Una dintre promisiunile pe care Mircea Sandu le-a fãcut în campania electoralã a fost ca, dacã va ieºi preºedinte, prima vizitã sã o facã la Mioveni. Cum Naºu a fost ales ºef pe încã 4 ani, el primind un vot ºi de la clubul argeºean, ºi-a reînnoit promisiunea. Preºedintele Daciei, Ion Þuþalã, ne-a spus: „Dupã alegeri, l-am felicitat ºi i-am spus cã sper sã-ºi þinã promisiunea. Mi-a zis cã vine fãrã probleme ºi cred cã în urmãtoarele 10 zile îl avem aici. Vrea sã vadã baza sportivã ºi infrastructura, auzind lucruri bune despre noi“. S.M.

Trupa de ºoc!

La jumãtatea lunii urmãtoare, conducerea clubului CSM Piteºti va organiza festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi ai clubului argeºean. Ierarhia va fi stabilitã în urma unui clasament, dupã numãrul de medalii obþinute de fiecare secþie în acest an. Principalul candidat la titlul de sportivul anului este înotãtorul ªtefan Gherghel, cel care a primit aceastã distincþie în ultimii doi ani.

■ Cei patru vor sã dea 1 milion de euro pentru achiziþionarea a 51% din club dispus sã dea chiar ºi douã milioane de euro, dinamoviºtii au avut, din cîte se pare, o ultimã întîlnire chiar ieri dimineaþã, cînd au citit în ziare despre interesul stelistului. Aceleaºi surse apropiate grupului lui Neþoiu spun cã aDinamoviºtii lui Neþoiu deja prin intermediul unei ceºtia sînt dispuºi ºi pregãtiþi sînt foarte aproape firme o ofertã, aºteptînd acum sã liciteze pentru preluarea sã preia 51% din rãspunsul oficialitãþilor arge- pachetului majoritar la FC FC Argeº. Co- ºene. Acestea trebuie sã cîn- Argeº, numai pentru a nu lãsa mandatul, alã- tãreascã bine ofertele, avînd în clubul pe mîna „duºmanului“, turi de Badea, vedere cã ºi Gigi Becali vrea pe ºi asta doar dacã va fi nevoie, Borcea, Cohn ºi FC Argeº ºi a discutat deja în dacã piteºtenii se vor ridica cu Turcu, a fãcut acest sens cu primarul Tu- pretenþii. Mai trebuie spus cã dor Pendiuc. Þinînd firma care va prelua 51% cont cã Be- din acþiunile SC FC 2005 SA ªtirea zilei cali e Argeº nu este obligatã sã bage milionul de euro imediat Constantin Nicolescu în conturi. Conform legii, nu respinge oferta lui Becali persoana juridicã ce va face acest gest trebuie sã Constantin Nicolescu, preºedintele Consiliului Judeþene Argeº, va accepta sã lase soarta lui FC Argeº în mîna lui Gigi Becali, dacã acesta va veni cu vireze în cont la înceofertã serioasã. „Sînt interesat ca FC Argeº sã rãmînã în zona unui club. put doar 30% din suma Ofertele trebuie sã vinã din partea unei persoane juridice, nu fizice, deoarece totalã, adicã 300.000 de FC Argeº trebuie sã aibã o componenþã de interes public. Dacã Gigi Becali euro, restul urmînd sã îi dea va veni cu o ofertã serioasã, nu cred cã are cineva interesul sã o treptat, la niºte date scarespingã“, a declarat Constantin Nicolescu. A.Z. dente. ■

Echipa de fotbal în salã, Cosmos Piteºti, nu reuºeºte sã pãrãseascã subsolul clasamentului diviziei A de futsal, deºi conducerea a încercat sã producã un ºoc la echipã prin schimbarea antrenorului acum cîteva sãptãmîni. Fotbaliºtii lui Mihai Nicolae au pierdut cu 2-6 confruntarea din deplasare, cu Municipal Constanþa, ocupanta locului 7 a primei divizii. M.D.

Rezultatele etapei a XIV-a, divizia judeþeanã

CN de Nataþie vor decide titlul pe echipe

CSM Piteºti vrea sã detroneze Steaua Mîine vor începe la Hunedoara Campionatele naþionale de nataþie pentru juniori ºi seniori, competiþie care va avea loc în bazin de 25 de metri lungime. La startul întrecerii se vor prezenta cele mai bune cluburi din þarã, dar ºi cei mai buni sportivi, printre care ºi campioana de la Olimpiadã, Camelia Potec. M.D. Argeºul va fi reprezentat de CSM Piteºti, care va trimite 22 de sportivi. Incontestabil, vedeta delegaþiei piteºtene este ªtefan Gherghel, vicecampion european ºi mondial al probei de 200 m fluture, locul 5 la Olimpiada de la Atena de anul trecut. Gherghel este unul dintre favoriþii competiþiei ºi vrea sã le dea o palmã federalilor, care nu i-au asigurat cele mai bune condiþii de pregãtire în acest an. Piteºteanul vine dupã o perioadã grea, cauzatã de pierderea alegerilor pentru postul de vicepreºedinte al FR de Nataþie. El este cel mai aprig contestatar al forului în fruntea cãruia se aflã Viorel Pãunescu, neezitînd sã spunã cã actuala conducere este

un mare zero. O altã sportivã care poate face diferenþa este Ionela Cosma, cîºtigãtoare a 9 medalii de aur la individual. Lupta pentru titlu la echipe se va da între Steaua Bucureºti ºi CSM Piteºti, club care a pierdut supremaþia la mustaþã, în urma CN din bazin lung, desfãºurate

Seria Centru

CURS DE INIÞIERE ÎN ASIGURÃRI S.C. ARDAF S.A. ORGANIZEAZÃ ÎN ZILELE DE 29 – 30 NOIEMBRIE 2005 CURS GRATUIT CU TEMA :

Vedeta delegaþiei piteºtene este ªtefan Gherghel

Confruntarea, programatã sîmbãtã de la ora 17, se anunþã a fi una pe viaþã ºi pe moarte. Clujenii vin la Piteºti cu gîndul de a nu pierde ºi de a-ºi pãstra locul doi pe care îl ocupã acum în clasament. Ardelenii sosesc dupã o victorie obþinutã în deplasare în faþa formaþiei Gaz Metan Mediaº, care i-a fãcut sã respire aerul tare al ierarhiei. Elevii lui Ziguli, despãrþiþi de clujeni prin doar trei puncte, nu au voie sã piardã acest joc, dacã vor sã rãmînã în cãrþi pentru îndeplinirea obiectivului impus de conducere la începutul sezonului. Argeºenii au un avantaj faþã de adversari, pentru cã sînt

Vladimir Cohn

Vasile Turcu

Baschetbaliºtii argeºeni luptã pentru podium cu U Cluj

Derbi pentru locul doi! odihniþi dupã ce etapa trecutã au stat din cauza neprogramãrii Farului Constanþa, care s-a retras din competiþie la începutul campionatului din pricina problemelor financiare cu care se confrunta clubul. Misiunea piteºtenilor este foarte grea, deoarece Poli este o nucã tare, lucru demonstrat în confruntarea cu campioana Asesoft Ploieºti, care a trebuit sã se recunoascã învinsã, deºi avea la dispoziþie o trupã compusã din supervedete. Dacã în campionat clujenii se þin tare, în cupele europene ei fac cu greu faþã, ultimul eºec înregistrat fiind luna trecutã, în compania ciprioþilor de la Apoel Nicosia. Vedeta oaspeþilor este Bruno Roºnavschi, baschetbalist care a evoluat mulþi ani în campionatul Germaniei ºi care a acumulat o mare experienþã. Antrenorul piteºtenilor, George Ziguli, este încrezãtor în ºansele echipei sale: „ªtiu cã ne aºteaptã un meci greu, dar

trebuie sã fim optimiºti ºi sã ne mobilizãm exemplar. Întîlnim un adversar redutabil, însã nu plecãm cu ºansa a doua. Este bine cã am tot lotul valid ºi nu ne mai confruntãm cu probleme medicale“. ■

Elevii lui Ziguli, despãrþiþi de clujeni prin doar trei puncte, nu au voie sã piardã acest joc, dacã vor sã rãmînã în cãrþi pentru îndeplinirea obiectivului impus de conducere la începutul sezonului.

INIÞIERE ÎN DOMENIUL ASIGURÃRILOR.

Societate de construcþii ANGAJEAZÃ

ANGAJEZ

Magazinele STIL ELECTRONIC

frizer(iþã) ºi coafezã

situate în Curtea de Argeº ºi Mioveni ANGAJEAZÃ

Cursurile vor avea loc între orele 16.00 ºi 20.00, la sediul SUCURSALEI ARDAF din Piteºti, str. Fraþii Goleºti nr. 3. Vor fi eliberate diplome de absolvire.

ECONOMIST cu experienþã în gestiune.

parte-time (2-4 ore), punct de lucru Bascov. Relaþii, tel. 0740417843.

AGENÞI VÎNZÃRI

CEI INTERESAÞI VOR DEPUNE CERERE DE ÎNSCRIERE, ÎNSOÞITE DE UN C.V., LA SEDIUL SUCURSALEI SAU LA FAX 0248 215800.

TEL. 251450.

ZAHANA TUDOR VLADIMIRESCU angajeazã BUCÃTAR.

Tel. 0745436457.

Societate comercialã ANGAJEAZÃ

CONTABIL ªEF cu experienþã min. 8 ani. Relaþii, la tel. 615296; 0726303751.

(de preferinþã bãrbaþi). Cerinþe minime: ● studii medii/superioare de specialitate ● cunoºtinþe solide operare PC ● experienþa în comerþul cu produse electronice ºi electrocasnice - min. 1 an. C.V.-urile se trimit la fax nr. 0248/512457 sau e-mail: asistent@geodor.ro

Curierul zilei - pag. 5

Dinamo Budeasa - Juventus Mãrãcineni 1-7 ● Proremat Inter Budeasa 3-0 ● Albeºtii de Argeº - AS Albota 6-0 ● Flacãra Leordeni - Juventus Piteºti 3-2 ● Vulturul Priboieni - Forestierul Cocu 3-2 ● Lunca Corbului - Hidro Piteºti 7-2 ● Voinþa Budeasa Viitorul Budeasa 3-2 ● Vulturul Cãlineºti - Valea Iaºiului - amînat pe 4 decembrie În clasament conduce Juventus Mãrãcineni, cu 34 de puncte. M.D.

în martie în oraºul nostru. ªeful grupãrii din ªtrand sperã cã, la Hunedoara, sportivii sãi se vor revanºa ºi vor deveni din nou campionii þãrii: „Vrem sã cîºtigãm din nou primul loc. Dacã, la Piteºti, Fane a avut probleme medicale la un picior ºi nu a putut evolua la adevãrata sa valoare, acum toþi sînt în formã. Mã aºtept sã cîºtigãm în jur de 40 de medalii. Trebuie sã demonstrãm cã sîntem cel mai bun club din þarã la nataþie ºi sã învingem Steaua, care ne-a suflat titlul pe ultima sutã de metri“. ■

Baschetbaliºtii piteºteni vor încerca la sfîrºitul acestei sãptãmîni sã revinã pe podiumul diviziei A. Pentru a îndeplini acest obiectiv, BC Argeº trebuie sã învingã pe Poli Carbochim Cluj, una dintre contracandidatele piteºtenilor la intrarea în M.D. play-off.

Cristi Borcea

Miercuri, 23 noiembrie 2005

Astãzi, la Tribunalul Argeº va avea loc ultima înfãþiºare între Asociaþia Sportivã Edilul Piteºti, reprezentatã de Constantin Vasilescu, ºi CSM Piteºti, care îºi disputã în instanþã soarta stadionului ªtrand. Judecãtorii vor decide cine este proprietarul de drept al acestei arene, pe care anul trecut a evoluat divizionara B Internaþional Piteºti. Dacã una dintre pãrþi va fi nemulþumitã de decizia instanþei, ea va putea face recurs la Curtea de Apel.

Înfrîngere pe Litoral

Nicolae Badea

Cei patru investitori misterioºi despre care Sorin Cîrþu spunea cã vor sã vinã alãturi de Gigi Neþoiu sã preia 51% din FC Argeº sînt nimeni alþii decît Nicolae Badea, Cristi Borcea, Vasile Turcu ºi Vladimir Cohn. Surse din anturajul cîinilor roºii susþin cã cei cinci s-au întîlnit de mai multe ori în ultimul timp, punînd la cale o afacere împreunã, ºi cã discuþiile s-au purtat mereu în jurul fotbalului.

Ultima înfãþiºare pentru stadionul ªtrand

CSM Piteºti va deschide în scurt timp patinoarul din ªtrand. Directorul general al acestui club, Gheorghe Dinu, spune cã taxa pentru o orã de patinat va fi aceeaºi ca ºi anul trecut. Cei care vin cu patinele personale trebuie sã scoatã din buzunar 60.000 de lei, iar cei care doresc sã închirieze patine trebuie sã plãteascã 110.000 lei. Patinoarul va fi deschis cînd temperatura aerului se va menþine timp de trei zile la zero grade Celsius.

Ionuþ Lupescu a fost confirmat ieri în unanimitate, de Comitetul Executiv, în funcþia de director general în FRF, pe aceeaºi treaptã cu Adalbert Kassai, care a rãmas secretar general. Sandu a precizat cã Lupescu va coordona activitatea departamentelor juridic, internaþional, financiar, sportiv ºi marketing. Ionuþ Lupescu a anunþat cã va lucra cu trei foºti colegi din echipa naþionalã: ■ Miodrag Belodedici - director tehnic la loturile de tineret ºi juniori ■ Florin Prunea - relaþii internaþionale ■ Daniel Prodan - director sportiv la lotul naþional. S.M.

Neþoiu vine la FC Argeº cu Badea, Borcea, Turcu ºi Cohn

Sportivul anului se alege în decembrie

Se deschide patinoarul

Lupescu, numit director general al FRF

Sport - Publicitate

Mircea Sandu, la Mioveni


Cel mai frumos copil din Argeº ediþia a VIII-a

David Sîrboiu

0 1t0 aloane Andra Cumpenaºu

(numele favoritului)

Numele meu este: ................................ (numele dvs.)

Nr.

16

Recordul

3

Vineri a vom face prim desemna selecþie ºi vom i elor ºi Cel ma pe baza taloan , ã il! Grãbiþi-v fotogenic cop icuþul dvs. dacã vreþi ca m sã rãmînã în zilei concurs!

5 1n5 3 3l1 oa e ta l

Ma is înt zil e!

e taloan i þ e t i Trim acum!

Miercuri, 23 noiembrie 2005

................................

de

de

Talon de concurs Cel mai frumos copil este:

1 1 3 3 ane e talo

Simona Iordache

David Leancã.......................810 David Sîrboiu.......................673 Andra Cumpenaºu..............640 Alexia Costache..................572 Dragoº Dumitru...................550 Iulian Caciuc........................524 Sonya Maria Dang...............446 Rareº Augustin Miu.............424 Alisia Ioana Drotianu...........299 Iulius Andrei Pãiuº..............172 Denisa Cãlinescu................159 Simona Iordache.................107 Andrada Ghiþã .......................77 Anca Maria Stan....................58 Robert Ivãnescu....................58 Bianca Sãndulescu...............57 Nicoleta Dumitrache.................53 Beatrice Iordache..................49 Bogdan Udup.........................46 Darius Popa Schuur..............43 Robert Vãtafu.........................38 Alexandra Morlova................38 Alexandru Curtean................30 Ioana Alicia Ureche...............23 Alessia Maria Paraschiv.......23 ªtefania Tudor......................20 Maria Beatrice Toma............20 Cãtãlin Deaconu....................19 Denis Rizea............................18 Simona Elena Tudose...........12 Daria Maria Cioarã.................10 Bianca Maria Stancu...............9 Alberto Antonio Diaconu........9 Maria Alexandra Stãncuþu......8 Maria Iulia Tinca......................5 Andreea Dumitraºcu...............5

Concurs - Publicitate

Clasament

ARG

Curierul zilei - pag. 7


Agenda zilei - Publicitate

Horoscop

vã citeºte în astre Capricornii sînt necugetaþi în cheltuirea banilor

Minerva

Caracteristica zilei

✍ Calendar

Miercuri, 23 noiembrie 2005

Soarele rãsare la 7.22 ºi apune la 16.41. S-a întîmplat pe 23 noiembrie 1940 - Ion Antonescu semneazã adeziunea României la Pactul Tripartit, încheiat la Berlin, între Germania, Italia ºi Japonia. S-a nãscut pe 23 noiembrie 1906 - Scriitorul ªtefan Dima. Maxima zilei: „Dragostea e stofa na turii, pe care imaginaþia o brodeazã“. (Voltaire)

pericole. Este recomandabil sã vã pãstraþi calmul. Avertizat fiind, vã puteþi controla mai bine.

Este o zi bunã pentru a vã rupe de orice griji ºi a vã vedea doar de propriile dorinþe. Oferiþi mai mult timp propriei persoane, pentru cã nu se poate sã vã dedicaþi chiar tot timpul altora.

Mai refuzaþi ºi dvs. pe cei care încearcã sã profite de serviciile dvs. ºi ocupaþi-vã doar de ceea ce sufletul vã cere: pu- Cãtãlina Roºescu - farmacist - 8 decembrie þinã odihnã.

Resursele financiare pe care v-aþi bazat pînã nu demult se cam subþiazã, dacã nu cumva se terminã aºa

brusc, deci ar trebui sã arãtaþi mai multã prudenþã faþã de propriii bani. Nu vã aventuraþi în cheltuieli necugetate, ci ocupaþi-vã mai întîi de datorii.

Daciana Sîrbu, deputat PSD, 15 ianuarie

Ieºiþi învingãtor într-o confruntare de forþe, poate chiar una oficialã, în care sînt implicate legi, dovezi, probe la dosar. Dacã aveþi vreun proces pe rol, veºtile pe care le

Ortodox: (cruce neagrã) Cuviosul Antonie de la Iezeru Vîlcea; Sfîntul Ierarh Amfilohie.

✍ Haihui pe Net

Acest site deþine o mulþime de versuri ale cîntãreþilor internaþionali, aºezate în ordine alfabeticã. Fiecare formaþie / cîntãreþ are pe acest site cel puþin un album cu versurile acelor melodii. Singura problemã este cã nu are versuri ale formaþiilor româneºti. I.Z.

✍ Librãria Diverta ■ Ceai fier binte cu lãmîie ºi miere. Reflecþii despre succes în vremuri de tranziþie, Catherine de Vrye, Ed. RAO, 13.90 lei. ■ Noua dietã revoluþionarã, Atkins. Cele mai moderne ºi eficiente metode ºi reþete pentru a slãbi, dr Robert Atkins, Ed. ARO, 23.90 lei. ■ Povestiri despre iubire, Carlos Castaneda, Ed. ARO, 16.90 lei. ■ Camera blestematã, Mireille Calmel, Ed. RAO, 16.90 lei.

primiþi despre acest caz v-ar putea oferi un avantaj serios înaintea adversarului. Puteþi sã vã re- Stareþul Ioasaf 22 ianuarie laxaþi.

Vi se poate face o ofertã tentantã de afaceri sau apare ºansa unei colaborãri din care aþi putea avea parte ºi de un

profit financiar. Dacã aveþi ceva de cumpãrat sau de vîndut, aþi putea încheia astãzi o tranzacþie rentabilã. Ieºiþi la cumpãrãturi ºi luaþi ceva pe placul dvs.

O persoanã din altã localitate are soluþia la problemele cu care vã confruntaþi, dar e posibil sã fiþi nevoit sã faceþi o cãlãtorie pentru a vã atinge scopul propus. Cineva

de departe poate fi salvatorul dvs. Deplasãrile pe care le faceþi sînt benefice Miulescu pentru cã apar ocazii Marilena medic primar Gastroenterologie-31 martie de afirmare.

Dr Gabriel Copciag medic primar ortoped 3 martie

www.lyrics.com

Curierul zilei - pag. 8

Cuadratura Soarelui cu Luna poate aduce agitaþie, nervozitate, predispune la tot felul de

Trecutul are încã un efect aparte asupra dvs., încît poate crea regrete tardive, lacrimi de dor sau amintiri

apãsãtoare. Încercaþi sã vã eliberaþi, pentru cã, dacã vã întoarceþi mereu înapoi cu gîndul, nu faceþi decît sã deschideþi iar ºi iar cutia cu amintiri.

O zi excelentã, în care sînteþi apreciat la justa valoare. Vi se adreseazã laude, vorbe de încurajare, ceea ce vã dã mai mult chef de lucru ºi noi stimulente

de a vã alege þeluri ºi mai înalte. ªefii sînt mulþumiþi de prestaþia dvs., încît ar putea apãrea ºansa sã Gigi Vãsîi - manager Girexim - 5 iunie fiþi avansat.

Aveþi o discuþie cu o persoanã cu care vorbiþi ori despre bani, datorii, afaceri, ori despre familie, copii, dragoste. La

un moment dat, cele douã planuri s-ar putea sã se întrepãtrundã, astfel încît discutaþi despre cheltuieli noi legate de viaþa de familie sau de o iubire.

Marian Drãguºin manager New Planet 19 mai

Dãnuþ Bica, consilier local PD - 22 iunie

Aveþi timp suficient pentru a duce la îndeplinire o sarcinã care zilele trecute scãpase puþin de sub control. Azi vã concentraþi numai asupra acestui plan ºi luaþi totul lent, cu atenþie, pînã

aduceþi situaþia pe un nivel mai stabil. Este momentul ideal sã reparaþi unele probleme mai vechi ori sã vã împãcaþi cu cineva.

Dr Constantin Pãun director Spitalul Judeþean Argeº - 7 august

Nimic nu vã deranjeazã mai mult decît superficialitatea ºi nepãsarea unora cu privire la problemele importante, dar uitaþi

cã fiecare are alt mod de a se descurca în faþa provocãrilor. Priviþi prea serios lucrurile, în timp ce colegul de alãturi iese basma curatã fãrã sã se agite.

Banii sînt una din preocupãrile de bazã ale zilei, avînd de adus la zi tot felul de plãþi mãrunte, dar multe, deoarece toate adunate la un loc formeazã o sumã cam mare. Aveþi

aceºti bani, pentru cã aþi ºtiut sã vã ordonaþi bugetul, deci plãþile de acum nu vã gãsesc nepre- Alexandru Puiu - rector Univ. C. Brâncoveanu- 1 octombrie gãtit.

Partenerul nu vã este aproape cînd aþi avea nevoie ºi vi se opune cu încãpãþînare, ceea ce naºte tensiuni în cuplu. Chiar

dacã existã dragoste, nu e obligatoriu ca, de fiecare datã, sã vã daþi unul altuia dreptate, pentru cã discuþiile în contradictoriu sînt fireºti.

Gabriela Pendiuc director ªc. Nr. 11 27 august

Cornel Ionicã, viceprimar Piteºti 15 noiembrie

SENZO SERV - ÎNCHIRIERI AUTO; RENT-A-CAR

Tel. 0248/210888; 0726/767666; www.senzo-serv.ro Piteºti, bdul I.C. Brãtianu - lîngã Pasaj Magnolia


Julia îºi deschide magazin la Piteºti

Fapt divers - Publicitate

✍ Capra vecinului

Sînt unii care, fãrã sã fi fãcut studii superioare în domeniu, sesizeazã nativ legãtura dintre cauzã ºi efect. Dacã te mãnîncã, musai sã te scarpini, iar dacã te doare capul, necesarmente cã trebuie sã ieºi la drum. Aºa ºi cu platinata Julia de la trupa Sexxy, care - vãzînd ea cã a ajuns cît de cît în buricul tîrgului s-a decis sã-ºi exploateze capitalul de fani ºi sã-ºi deschidã o prãvãlie de þoale în urbea noastrã. Cicã marfa musai sã fie din Italia ºi, dacã se va dovedi cã la Piteºti e bun deverul, sexoasa Julia plãnuieºte sã recidiveze ca negustoreasã ºi în alte localitãþi ale patriei. Piteºtenii cu sexul tare, la auzul veºtii, deja simt furnicãturi prin portofel ºi, fãcîndu-ºi cu ochiul, bîrfesc cã divei s-ar putea sã-i meargã bine afacerea, cã... are mînã bunã.

■ A-nnebunit lupu’!

■ Cerul ca o scrumierã În grãdina zoologicã umanã, o girafã de franþuzoaicã a dat mai acu’ trei zile un circ de toatã

frumuseþea. Beatã pulbere ºi umflatã de somnifere, madmoazela a încercat sã deschidã uºa avionului cu care se cãlãtorea, ca sã poatã fuma. Frumos gest, cã doar în cursele aeriene nu se fumeazã. Aºa cã nu înþelegem de ce, adusã în faþa tribunalului, fãtuca a fost condamnatã la o amendã babanã. Ei ºi ce dacã - Doamne fereºte! - ar fi deschis uºa avionului în zbor? Drept e cã i-ar fi fãcut p-ãilalþi cãlãtori pardaf ºi chisãliþã, da mãcar i-ar fi scutit de efectele nocive ale tutunului. Cerem imediat circumstanþe atenuante! Kiron

Miercuri, 23 noiembrie 2005

Proprietarul unui bordel din Nemþia cicã vrea sã construiascã o bisericã în chiar incinta ºantalului, unde sã vinã sã-ºi mãrturiseascã pãcatele cele 50 de prostituate pe care le are în exploatare. Bomba e cã mnealui, peºtele ãl mare, ºi-a propus sã fie chiar cuvioºia sa preotul acestei bisericuþe inedite, nu de alta, dar aºa cicã ºi-ar împlini visul lui de-o viaþã: sã fie prelat! Ai vãzut ce îmbîrligate sînt cãile Domnului ºi unde stãtea smerenia? La

tractir. Da’ unii, firi pãcãtoase, bîrfesc cã nea proxenetu se face popã ca sã le prindã pe fetiþe cu fofîrlica, fincã auzi cã nu declarã tot timpul banii ºi cadourile pe care le primesc de la armãsarii clienþi. Dacã-i aºa, bine le face, cã minciuna e pericol mare de pierdere a sufletului. Pãi nu?

ARG

Curierul zilei - pag. 9


Social - Cultural

✍ Noutãþi

Emisiune istoricã, la Dan Diaconescu Direct:

culturale

Profesorul Dumitru i-a gãsit pe mincinoºi

■ Pe cãrãri de munte, la Cîmpulung Mîine la ora 17, la Casa de Culturã Tudor Muºatescu, din Cîmpulung, va avea loc spectacolul Pe cãrãri de munte, la care vor participa ansamblurile folclorice locale. Spectacolul muzical-coregrafic este legat de obiceiurile specifice transhumanþei.

Luni noaptea, la emisiunea „Dan Diaconescu Direct“, profesorul Ion Dumitru, de la DIASAN, a fãcut un lucru inedit în România. Timp de cinci ore ºi jumãtate, dumnealui a stabilit gradul de sinceritate ºi starea de sãnãtate a mai multor VIP-uri ºi a cîtorva persoane controversate din þarã, pe baza amprentelor vocale. „Eu

■ Liviu Rebreanu evocat de scriitori Joi la ora 18, în Sala Simpozion a Centrului Cultural din Piteºti, membrii cenaclului literar „Liviu Rebreanu“ se vor întîlni pentru a-l evoca pe autorul romanului Ion. Manifestarea este organizatã cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la naºterea scriitorului Liviu Rebreanu.

ºi Dan Diaconescu am dat o teribilã luptã cu adevãrul ºi asta þine doar de un curaj nebun. ªtiu cã oamenii au fost ºocaþi de aceastã premierã naþionalã“, a declarat Ion Dumitru. Domnul profesor ne-a mãrurisit cã Dan Diaconescu nu a vrut sã-i dezvãluie nici una din persoanele care urmau sã fie investigate pe baza am-

„Nu ºtiu ce au aºteptat telespectatorii, dar amprenta vocalã a fostului preºedinte Nicolae Ceauºescu mi-a spus cã el credea tot ce spunea de la tribunã, era un om chiar sincer, foarte sincer. Era un om curajos ºi echilibrat. Din pãcate, starea lui de sãnãtate lãsa mult de dorit, avea diabet, hipertensiune arterialã, dar ºi prostatã“.

Miercuri, 23 noiembrie 2005

■ 65 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga Casa de Culturã Tehnic Club din Piteºti organizeazã, mîine la ora 11, un simpozion cu tema Drumeþ în calea lupilor. Oamenii de culturã vor marca împlinirea a 65 de ani de la asasinarea savantului Nicolae Iorga, fondatorul primei universitãþi I.I. populare din România.

Elena Ceauºescu era zgîrcitã Dacã profesorul Ion Dumitru a descoperit cã Nicolae

„Gigi Becali n-a rezistat ºi a intrat în direct prin telefon în emisiune. Gigi este un om sincer, are un suflet mare. Deºi s-a autointitulat Rãzboinicul Luminii, el este chiar un bun samaritean. Gigi Becali a recunoscut tot ce a rezultat în urma analizei amprentei vocale, atît starea de sãnãtate, cît ºi profilul psihologic“.

Ceauºescu era sincer ºi echilibrat, iatã în continuare cum a catalogat-o pe Elena Ceauºescu, dupã amprenta vocalã: „Elena era o femeie fricoasã, zgîrcitã ºi foarte ranchiunoasã“.

Romaniþa Iovan a minþit „În cazul crimei din Primãverii a fost o rãsturnare totalã de situaþie. Celebrul domn Nelu (martorul) s-a dovedit, în urma analizei amprentei vocale, cã minte, în timp ce paznicul din vecinãtatea familiei Iovan s-a constatat cã spune adevãrul. Pe frazele pe care

Alte descoperiri fãcute de profesorul de la DIASAN pe baza amprentelor vocale : ● Tãriceanu minte în legãturã cu faptul cã nu sînt fonduri pentru majorarea salariilor cadrelor didactice. ● Ziarista Marie Jean Ion a spus adevãrul în proporþie de 42%, cînd a afirmat cã mesajul trimis în þarã la rãpirea ei a fost scris fãrã ca rãpitorii sã-ºi dea seama. ● Ohanesian a rãspuns 64% adevãrat, cînd a fost întrebat dacã are vreo legãturã cu Serviciile Secrete. ● Miron Cosma a fost sincer atunci cînd a spus cã în prezent are încredere în Justiþie.

Ghinion pe toate planurile!

■ Muncesc cu drag ºi spor pentru al podului viitor ■ Pînã la sfîrºitul lunii, Mercur este retrograd, la fel ºi Marte Printre atîtea rele-n lume se mai întîmplã ºi lucruri bune. Spre exemplu, cei care muncesc la refacerea podului de la Bemo se aflã cu lucrãrile într-un stadiu destul de avansat, dorind ca în preajma Sãrbãtorilor podul sã fie dat în folosinþã. Astfel, cei de la CCCF au profitat de vremea bunã din ultima perioadã ºi se grãbesc sã termine lucrarea, pentru ca ninsoarea cea mult anunþatã ºi aºteptatã sã nu-i surprindã ºi sã-i punã în dificultate. TzUrLy Blitz

■ Citiþi neapãrat ce vã aºteaptã din punct de vedere astrologic lunii. El ne aratã o faþã mai puþin plãcutã, adicã va produce „furtuni“ în sensul cel mai profund al cuvîntului. Tot ce este important este sã ne pãstrãm calmul, chiar dacã în jurul nostru alþii poartã adevãrate rãzboaie. Nu luaþi decizii importante sub imperiul nervilor! ªi încã un lucru! Nu vã schimbaþi sau nu cumpãraþi autoturisme.

CΪTIGAÞI CU ºi

Buclucaºul Mercur ne þine cu sufletele la gurã

Premii de 4.200 RON (42.000.000 ROL) Premiul I - 2 x 500 lei Premiul II - 2 x 400 lei Premiul III - 1 x 300 lei

Pe card BRD Maestro

Întrebare: Care este ultimul produs din oferta de carduri BRD? Rãspuns:________________________ Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerile la sorþi, care vor avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis, în data de 2 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1-30 noiembrie, ºi în 29 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1 decembrie - 27 decembrie 2005. Premiile se vor acorda dupã fiecare tragere la sorþi. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

Curierul zilei - pag. 10

Gigi Becali este un om bun ºi sincer

prentei vocale. „Mi-a spus tot timpul cã o sã vãd la vremea potrivitã, iar eu nu am fãcut decît sã mã bazez pe cunoºtinþele mele ºi pe performanþa aparatului“. Iatã în continuare o relatare schematicã a emisiunii de luni noaptea ºi cîteva impresii ale profesorului Dumitru despre ceea ce s-a întîmplat în studio. L.N.

„Nicolae Ceauºescu era un om foarte sincer“

✍ Radarul Curierului

le-am analizat, a rezultat cã Romaniþa minte ºi cã soþul ei a spus adevãrul. Repet, pe frazele analizate!“.

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele. Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþiile din 3 decembrie ºi 30 decembrie ale ziarului.

Vã spuneam deunãzi, mai precis sãptãmîna trecutã, cã Mercur retrogradeazã ºi cã va rãmîne în aceastã stare pînã la sfîrºitul lunii. Pînã pe 5 decembrie, vom avea de înfruntat o perioadã în care toate canalele de comunicare vor funcþiona deficitar. Ce înseamnã acest lucru? Mai în glumã, mai în serios, este bine sã verificãm de douã-trei ori conþinutul ºi destinatarul scrisorilor ºi al mesajelor, al e-mail-urilor ºi al sms-urilor noastre, pentru cã acestea vor avea tendinþa sã ajungã unde nu trebuie sau nu vor ajunge deloc la destinaþie. Aºa cã este bine sã facem niºte copii tuturor documentelor importante cu care lu-

crãm. Sã nu vã miraþi cã autobuzele ºi microbuzele nu vin la timp, ci merg dupã un orar haotic. Sau cã vom întîrzia la niºte întîlniri importante pentru imaginea noastrã. Tot lui Mercur i se datoreazã aceasta. Dar mai important mi se pare ceea ce se petrece cu noi. Sîntem parcã mai uituci, avem tendinþa sã spunem niºte lucruri pe care o sã le regretãm mai tîrziu. Sîntem mai lenþi în gîndire ºi în miºcare. Sã alocãm un timp suplimentar oricãrei acþiuni planificate! Important este sã ne pãstrãm atitudinea pozitivã în faþa vieþii!

Belicosul Marte nu ne iartã! Marte, aceastã bombã energeticã dotatã cu ceas, va fi retrograd pe tot parcursul

Elegantul Saturn ne placheazã impasibil Saturn începe ºi el de azi sã retrogradeze. Aduce un plus de lentoare în evenimentele cotidiene ºi noi vom avea tendinþa de a ne

retrage în propria cochilie, vom evita sã avem iniþiativã, efectiv ne vom mulþumi sã privim la ce se petrece în jurul nostru ºi sã meditãm. Trebuie sã reþinem cã perioada de retrogradare a lui Saturn este una de teste: vom fi testaþi în calitatea noastrã de om, de suflet în evoluþie. Astfel, metoda de contracarare a efectelor retrogradãrii lui Saturn este sã manifestãm spirit de sacrificiu ºi sã nu cedãm ispitelor care ne îndeamnã la comoditate. Uitaþi de atitudinea „Las’ cã merge ºi aºa!“, fiindcã aceastã delãsare riscã sã aibã consecinþe nefaste. În domeniul afacerilor, recomandarea este sã nu semnaþi

contracte. Oricum, acestea vor întîrzia sã se încheie. Recomand oamenilor de afaceri din Argeº sã planifice fiecare investiþie, oricît de micã ar fi ea, ºi sã punã la punct strategii de viitor, pe termen lung. ■ Minerva


■ În Tudor Vladimirescu, douã familii au fost lãsate fãrã cãldurã, apã ºi gaze O femeie care locuieºte în blocul P29 din cartierul Tudor Vladimirescu îºi acuzã preºedintele de asociaþie cã aplicã legea junglei. Otilia Voica spune cã de o lunã nu are apã caldã, cãldurã ºi nici gaze în casã, fiindcã preºedintele Marian Neacºu le-a tãiat ilgal utilitãþile. L.N. Foto: D.Þ.

Apa de baie este fiartã cu termoplonjonul

Otilia Voica ei. În apãrarea femeii au sãrit majoritatea locatarilor blocului P29, care, la rîndul lor, au probleme cu preºedintele Marian Neacºu: „A creat ºi creeazã în

A dat ziariºtii afarã din birou. De 3 ori. Marian Neacºu (foto) a fãcut luni seara ºedinþã cu locatarii blocului. Otilia Voica i-a prezentat încã o datã preºedintelui de asociaþie hotãrîrile de a încheia noi contracte cu Distrigaz ºi Termoficare. Pentru încheierea noilor contracte, femeia spune cã are nevoia de semnãtura ºi ºtampila preºedintelui Marian Neacºu, care nu vrea sã i le dea.

Deºi restul vecinilor sînt de acord ca Otilia sã încheie noi contracte, preºedintele ne-a mãrturisit cu sinceritate cã nu vrea ca asociaþia „Valahia“ sã aibã de suferit. De faþã cu toþi locatarii, Marian Neacºu i-a propus Otiliei Voica sã plece din apartament. „Sã îi dea primãria o camerã cu chirie“, a adãugat preºedintele. ªi prezenþa ziariºtilor l-a iritat pe domnul Neacºu, aºa cã acesta i-a dat afarã din birou de trei ori, ca, întrun final sã cearã sã i se facã o pozã frumoasã pentru prima paginã a ziarului.

continuare probleme“, spunea un domn cu mustaþã. „Ne reclamã copiii la poliþie. Am plãtit o amendã de 5 milioane de lei“, spunea fosta administratorã.

● Primãria: „Preºedintele ºi-a depãºit atribuþiile, cînd a anulat contractele de furnizare a utilitãþilor cu SC Termoficare 2000 ºi cu SC Distrigaz. În acest caz, dvs. aveþi posibilitatea de a sesiza Poliþia ºi Parchetul, spre a-l cerceta pe preºedinte pentru abuz în serviciu“. ● SC Termoficare 2000 SA: „Debranºarea unui condominiu de la sistemul de alimentare cu agent termic se poate efectua cu acordul scris al tuturor locatarilor, cu un preaviz de trei luni înainte de începerea sezonului rece“.

■ Marian V., Piteºti: „Am un copil în clasa a VIII-a ºi sînt disperat cu greva profesorilor. Nu am bani sã-l dau la meditaþii, cum fac mai toþi pãrinþii. Sã se potoleascã, domnule, ºi profesorii, cã mulþi au salarii minime ºi nu se mai vaitã atît! Nu se gîndesc deloc la copii, numai la ei!“ ■ Constantin C., Piteºti: „Îmi este tare milã de sinistraþii a cãror situaþie aþi prezentat-o în ziar. Politicienii noºtri ar trebui sã ia mãsuri urgente ºi sã nu se mai gîndeascã doar la averile lor, cã ajungem ca vai de mama noastrã, de rîsul Europei în care vrem sã intrãm“.

■ Angela Pavel, Piteºti: „A venit iarna ºi pe toþi i-au gãsit lucrãrile la canalizare. Peste tot sînt numai gropi. Nu sînt bine împrejmuite pe timpul nopþii ºi riscãm sã ne rupem picioarele cãzînd în ele“. ■ Constantin A., Cãlineºti: „S-a fãcut o groazã de vîlvã cu angajaþii de la Casa de Pensii care îºi fac de cap în casa statului. Am fost sã vãd dacã îmi recalculeazã pensia, iar

rugat sã ■ Dna Panait, din Piteºti, ne-a i cãtre cei nuþ deþi la de aje Mes rica rub reluãm comunice sã cale o era dragi, pentru cã aceasta ciarul iten Pen la þat mni înte este cu fiul ei, care t Sîn z. lase dep Colibaºi. „Eu nu pot sã mã odã met ã bun o era cale bolnavã, iar aceastã “. de a þine legãtura cu fiul meu

Directorul pieþelor are certuri cu vecinii Unul dintre vecinii directorului pieþelor, Marian Leonte (foto medalion), îl acuzã cã ar fi abuzat de putereºi s-ar fi racordat ilegal la conducta sa de apã. Aceasta nu este singura acuzã adusã de acelaºi vecin. Directorul neagã toate acuzaþiile, punînd la dispoziþie acte prin care sã dovedeascã ceea ce spune. Cîþiva vecini din acelaºi bloc spun cã, de fapt, cel care l-a racordat pe director i-a C.V. Foto: I.T. reclamat ºi pe ei pentru diverse lucruri.

Leonte, acuzat de abuz de putere

„Pun toate actele la dispoziþie“

Marian Voicu locuieºte în Gãvana, în blocul DC, acelaºi în care stã ºi Marian Leonte, directorul Administraþiei Pieþelor. Între cei doi a izbucnit un scandal legat de racordarea unei conducte de apã, mai exact, Marian Voicu susþine cã directorul pieþelor a abuzat de putere ºi s-a legat de la conducta lui, fãrã sã aibã proiect ºi fãrã sã-i cearã aprobarea. „Marian Leonte ºi-a montat apometrul lîngã al meu. Distanþa de la distribuitorul meu ºi pînã la coloana care duce la apartamentul lui, la etajul 4, este de circa 7-8 metri. Normal era sã îºi tragã conductã ºi distribuitor separat. S-a legat de instalaþia mea fãrã sã-mi cearã voie. Cînd l-am întrebat de ce s-a legat fãrã acordul meu, mi-a spus cã el are relaþii ºi aprobare de la Muja, Mihãilescu ºi m-a ameninþat cã mã dã în judecatã. Am mers ºi la cei de la proiectãri, sã vãd cine a fãcut proiectul ºi mi s-a spus cã au primit ordin sã-l facã, fãrã sã vinã la faþa locului, deoarece este al administratorului pieþelor“, declarã vecinul lui Marian Leonte.

Directorul pieþelor ºi soþia sa neagã toate acuzaþiile ºi pun la dispoziþia tuturor celor care vor sã verifice veridicitatea actelor. „Am toate actele necesare ºi le pun la dispoziþia tuturor, pentru a vedea cã nu am fãcut nimic în neregulã. Nu pot sã fac o iregularitate, pentru cã sînt o persoanã publicã ºi s-ar afla imediat“, declarã Marian Leonte. „Familia Voicu reclamã toatã lumea din bloc. Cei de la Apã Canal au considerat cã este mai uºor pentru cel care citeºte apometrele sã îl punã

Vecinii sînt de partea directorului pieþelor Acuzele familiei Voicu nu se opresc aici: „Leonte ocupã cinci locuri în parcarea blocului, ne-a cerut 17 milioane de lei pentru a repara acoperiºul, dar nu ne-a dat chitanþã. Toatã lumea din bloc are ceva împotriva lui. Se comportã ca ºi cum ar fi cel mai tare, parcã noi am fi chiriaºii lui“, declarã Constanþa, soþia lui Marian Voicu. Marian Leonte nu doreºte sã conteste aceste acuzaþii ºi spune doar atît: „Întrebaþi-mi vecinii!“. „Cît a fost administrator, a furat la greu“, adaugã soþia lui Leonte. Unul dintre vecinii de la parter, care are o firmã, spune: „Familia Voicu mi-a zis cã nu am voie sã folosesc uºa principalã de la bloc ºi m-a reclamat. Am fost nevoit sã-mi fac altã intrare“. Fiul preotului din bloc a spus la rîndul lui: „Tatãl meu a fost acuzat cã a deschis cartea sã ghiceascã“.

vede prea bine ºi cã se duce prin pãdurea Trivale sã se plimbe. Or fi ºtiut cei de la azil cã bãtrînul plecase de fapt aiurea prin Piteºti?

acest gen. ªi atunci sã nu ne mai mire cã generaþiile mici, dupã ce cresc vor cultiva inconºtiet aceste modele pe care le-au asimilat în copilãrie din filme de desene animate. Apropo, ce-or mai face Tom ºi Jerry din timpurile de odinioarã?

■ Viaþa vãzutã ca un film animat

■ Sã trãiascã Rromânia!

Cele mai multe filme de desene animate difuzate pe majoritatea posturilor de televiziune prezintã scurt-metraje care au ca teme rãzboiul, lupta pentru a fi cel mai tare, goana dupã bani ºi înavuþire, conflictele de orice culoare, invidia ºi altele de

Se zvoneºte cã, peste 50 de ani, numãrul românilor nu va fi disproporþional faþã de numãrul rromilor. Asta fiindcã o pirandã naºte cu 5 copii mai mult decît o româncã. Populaþia se va înmulþi ºi e posibil sã ne trezim salutaþi pe stradã: „Mînca-þi-aº pana ta!“. VIP

Curierul zilei - pag. 11

Unii dintre bãtrînii de la Azilul din Gãvana umblã haihui pe stradã, fãrã nici un asistent social, ori vreun îngrijitor lîngã el. Recent, în redacþia noastrã, a intrat un bãtrînel care ne-a spus cã se numeºte Roºca Victor ºi cã a venit pe la Curierul zilei sã stea de vorbã cu noi: „Vreau sã vorbesc ºi eu cu reporterii. Pur ºi simplu am venit sã mai schimb douã-trei vorbe cu dvs.“, ne-a spus omul. Cînd a plecat, ne-a rugat sã-l trecem strada, cã nu

cît mai aproape de uºa de acces. De la acea conductã sîntem racordate trei familii“, adaugã Florenþa, soþia directorului.

Chiar dacã dl Constanþa Voicu (dreapta) aruncã acuze asupra soþiei directorului pieþelor, Florenþa Leonte (stînga) ºi vecinii sînt de partea familiei Leonte

✍ Se vorbeºte, se citeºte ■ Haihui prin Piteºti

angajatele s-au purtat la fel de rãu ca ºi pînã acum. Parcã sîntem milogii lor“. ■ Pînã la ora 14.00, o mulþime de argeºeni au venit la Agenþia de Publicitate a Curierului zilei pentru a da anunþuri de vînzare, cumpãrare, închiriere etc. Au fost înregistrate peste 300 de anunþuri pînã la aceastã orã. I.I.

Miercuri, 23 noiembrie 2005

Femeia are trei copii mari, la liceu, ºi pentru cã, de un an, ea nu mai are serviciu, a rãmas cu o restanþã de aproape 20 de milioane lei la întreþinere. „ªtiu ºi îmi asum responsabilitatea neplãþii utilitãþilor, dar nu înþeleg cum se face cã preºedintele asociaþiei aplicã legea junglei atît în cazul meu, cît ºi al celorlalþi vecini“, povestea indignatã Otilia Voica. Ea a mai adãugat: „Marian Neacºu a abuzat de rangul pe care îl are, s-a dus ºi mi-a reziliat contractele cu Distrigaz ºi Termoficare. Prin lege, nu are acest drept. Singurul lucru pe care putea sã-l facã era

sã mã dea în judecatã“. Culmea este cã nici Distrigaz ºi nici Termoficare nu au reziliat contractele cu Otilia Voica, ci cel care a fãcut-o a fost preºedintele asociaþiei de proprietari. Din 19 familii care locuiesc în blocul P29, din Tudor Vladimirescu, doar douã familii nu ºi-au cumpãrat centrale termice proprii. Otilia Voica ºi Gabriela Duminicã sînt cele douã restanþiere ºi care au rãmas în toiul iernii fãrã apã, cãldurã ºi gaze. Eu ºi copiii ne facem baie cu apa pe care o fierbem cu termoplonjonul, ºi asta pentru cã Neacºu a fãcut legea cum a vrut el, acþionînd ilegal“, continuã sã spunã Otilia Voica, ai cãrei copii îºi fac temele acasã cu gecile pe

Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs.

Social - Publicitate

Preºedinte de asociaþie comite grave abuzuri

✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!!


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 240.000 - 400.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 240.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION. Tel. 220049, 0722 702 864.

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND ladã frigorificã 5 sertare Arctic; staþie Motorola GP 300. Tel. 0723896980; 288531. (C.271020050001) VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGREALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

NON-STOP

CASA DE AMANET KORA Str. Victoriei nr. 38

■ bijuterii ■ electronice ■ electrocasnice ■ terenuri ■ spaþii comerciale ■ autoturisme Tel. 223455.

Anunþuri la telefon ■ VÎND maºinã de cusut, sobã teracotã ºi congelator. Tel. 271024. ■ VÎND lapte praf Lactovit. Tel. 610566. ■ VÎND frigider Arctic 280 litri, clasa A, negociabil. Tel. 0741046564. ■ VÎND frigider 240 l, stare perfectã. Tel. 610694.

VÎNZÃRI ELECTRONICE Anunþuri la redacþie

216622. VÎND telefon Panasonic digital, portabil, robot, înregistrare, nou. Convenabil. 0726934318. (C.161120050053) VÎND ladã pentru mezeluri orizontalã, impecabilã. 0788207341; 0788207342. VÎND Pentium 4, complet utilat, fãrã monitor. Tel. 0727283108. (C.151120050069) VÎND disc 1,8 purtat ºi cultivator 5 secþii. (C.171120050002) Tel.

VÎND acte firmã. Tel. 0720530122. 128 Mb card, 5 milioane. 0722242941; (C.171120050074) 0788285237. (C.181120050014) VÎND vitrinã frigorificã 2 m, 7 milioane, VÎND Laptop Toshiba Satelite sa60, congelator, 1,5 milioane. 222737. Pentium 4 la 3 GHz, HDD 40 GB, 512 RAM, (C.171120050036) aproape nou, 950 euro. 0722242941, VÎND urgent maºinã de cusut Singer 0788285237. (C.181120050006) electricã, catalogatã. Preþ 12.000.000, VÎND Laptop Dell Latitude c610, pentium 3 negociabil. Tel. 0348801065. la 1 GHz, nou, HDD 30 GB, 256 RAM, 450 (C.221120050022) euro. 0722242941; 0788285237. VÎND hainã blanã: vulpe argintie, nurcã, (C.181120050008) vulpe albã, bizam. 0722743631. VÎND camerã video Sony DCR-TRV265, (C.171120050013) Digital 8, nouã, Germania, 12.000.000. Tel. VÎND ladã frigorificã 5 sertare, preþ 0745568018; 222115. (C.211120050003) avantajos. Tel. 0723064940. OFERTÃ! VÎND televizoare color, (C.171120050017) Germania, diferite diagonale, cu garanþie, VÎND miere ecologicã, salcîm plus 2.000.000 -2.500.000 lei. Magazin Brãþara poliflorã. Tel. 0744196341. de Aur (1 Mai -1001 articole). (C.4770996) (C.181120050024) VÎND orgã Yamaha PSR - 7000, preþ 40 VÎND ladã frigorificã Arctic, 10 milioane, milioane, negociabil. Tel. 0723306877. maºinã de spãlat Whirpool, 8,5 milioane ºi TV LG, 3,5 milioane, toate în garanþie. Tel. (C.211120050071) VÎND calculator AMD Duron 1200 MHz, HDD W.D. 20 GB, Memorie 256 MB, placã VÎND frigider Zill, maºinã cusut Singer video NVidia, 64 MB. Preþ discutabil. Tel. electricã, congelator 5 sertare. Tel. 644231. 0723953212. (C.221120050034) (C.181120050017) VÎND telefon Nokia 6170 camerã video + VÎND pat de centru cu oglinzi, deosebit. foto. Preþ discutabil. Tel. 260676 sau 0727702156. (C.221120050012) Tel. 0721278254. (C.181120050009) 0745143304.

VÎND 2 ficuºi ºi un trandafir japonez, VÎND camerã video Panasonic M 3.000, preþuri negociabile. Tel. 212448. perfectã stare + 2 acumulatori de rezervã, (C.181120050019) noi. Tel. 0740826788. VÎND maºinã de spãlat Whirpool, nouã, VÎND sistem AMD Barton 2500 + RAM 256 preþ avantajos. Tel. 645530, 0742471265. MB, HDD 40 Gb, 7.200 RPM, G Force, FX (C.201120050126) 5.200, FDD 1,44 MB, DVD ROM, MODEM 56 VÎND frigider Zill ºi pãtuþ copil, nou, cu K, tastaturã, mouse, preþ 11.000.000 lei, negociabil. Tel. 0722950402; 276274. saltea. 274717. (C.211120050048)

PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa Piteºti Str. Crinului nr. 13 Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul BIJUTERII AUR ■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). 14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. ■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã ■ pietre preþioase, ceasuri de COMISION de la 0,3%/zi, negociabil. firmã, monede de aur.

ALTE FACILITÃÞI Tel. 0248/ 214150.

INSTALAÞII

GPL AUTO import ITALIA BRC, Marini; Voltran - Tr omologate RAR, Euro 4, începînd cu

750 lei,

cu TVA ºi montaj incluse.

RATE doar cu buletinul, avans 0, direct în service auto. PROMOÞIE: instalaþie GPL DACIA CAMIONETÃ, carburator,

989

lei.

Complex Comercial JOHN.

Tel. 0743 575825, 0248 289160. VÎND Dacia 1310, gri metal, bine întreþintã, preþ negociabil. 0721911437. (C.141120050002) CAMIONETÃ Dacia , fabricaþie 2005- 05, unic proprietar, Diesel, preþ negociabil. 0727819288. (C.141120050005)

VÎND Dacia Solenza Rapsodie, 2003, îmbunãtãþiri, unic proprietar, 190 milioane. VÎND Nova dec. 1999, preþ negociabil. Tel. 0740317354. (C.201120050058) Tel. 0744356251. (C.171120050085) VÎND SupeRNova Confort 2001, metalizat. VÎND camion 1993, 52 milioane, negociabil. Tel. 0745560097. (C.201120050049) Tel. 0721163210. (C.211120050063)

RABÃ transport buºteni, 2 axe, troliu, RK VÎND Nova 1998, proprietar. Tel. total, 11.000 euro negociabil. 0746117995. 0744917762. (C.201120050105) (C.181120050007) VÎND Dacia Solenza Rapsodie, 2003 VÎND Dacia berlinã 1998, proprietar, septembrie, bleo. Tel. 0723642063. instalaþie GPL, geamuri ionizate, casetofon (C.211120050002) Grundig. Tel. 0741093323. VÎND Dacia 1300, 1975, proprietar. Preþ (C.181120050007) acceptabil. Tel. 215392; 0723626136. VÎND Dacia 1310, CN, 1988, 28 milioane (C.211120050042) negociabil. Tel. 0743174513. VÎND Dacia break, 1994, stare bunã (C.181120050009) funcþionare. Preþ negociabil. Tel. VÎND remorcã trailer 40 tone. 0740034997. 0745885162. (C.211120050003) (C.181120050001) VÎND urgent SupeRNova, a-VII-a 2002, 130 VÎND Dacia Nova GPL, 1997, proprietar, 69 milioane uºor negociabil. 0726156817. milioane. Tel. 0723312542. (C.211120050034) (C.181120050002) VÎND Dacia 1307, Diesel, octombrie 2003. PROPRIETAR! Vînd Aro camionetã, 1996 Acoperitã. Tel. 0722555316; 666187. sau schimb. Tel. 0745034226. (C.211120050026) (C.181120050012) VÎND Tractor U650, octombrie 2002. Tel. VÎND Dacia Nova, 1995, impecabilã, alrmã, 0724717221. (C.211120050010) închidere, negociabil. Tel. 0744994786. VÎND U650, plug ºi disc. 0740529050. (C.181120050036) (C.211120050040) VÎND Dacia break 1310, cutie în 5 trepte, an fabricaþie 1991, avariatã. 0742145213. VÎND Dacia 1300, RAR 2007, an 1980. Tel. 0724084611. (C.211120050007) (C.181120050028) VÎND Dacia Nova 1996, geamuri ionizate, VÎND urgent Dacia Break, 1999, motor GPL omologat, negociabil. 0742747412. 1600, toate taxele la zi, unic proprietar, 80 milioane fix. 0722662557. (C.211120050037) (C.181120050038)

VÎND Dacia 1300, model 1994, mecanicã+ VÎND Solenza Confort, Argeº, 2003- 06, cauciucuri noi, preþ 25 milioane, unic proprietar, albã, geamuri fumurii, negociabil. Tel. 0744318316. 31.600 km, 169.000.000 discutabil. (C.141120050006) 0743053582. (C.211120050002) VÎND Aro 10-11-9, 4 uºi, PROPRIETAR UNIC! Vînd SupeRNova motor Peugeot, motorinã, 5 Confort 2001, impecabilã. Tel. 0727317514. trepte. Tel. 0744371442. (C.211120050005) (C.5192636) VÎND SupeRNova, unic proprietar, roºu, 2001, închidere, geamuri, CD Blaupunkt, VÎND Fiat Ritmo 60L, cu îmbunãtãþiri, an 122 milioane. Tel. 0740166220. 1986, stare funcþionare bunã. Preþ atractiv. (C.211120050065) Tel. 0744172273. (C.131120050042) VÎND Dacia camionetã 1994, 30 milioane VÎND Logan, full-options, garanþie extinsã fix. Tel. 0740920958. (C.211120050003) 3 ani, fabricaþie septembrie 2004, 27.000 km, albastru metalizat, 7.300 euro. Tel. VÎND Dacia 1997, proprietar, gri carbon, bord CN. Tel. 0723864068. 0744520656. (C.161120050012) (C.211120050023) VÎND Dacia Break, 1998, bord CN, stare foarte bunã, preþ 80 milioane negociabil. VÎND Break, 1999, instalaþie GPL, 82 milioane negociabil. 0721544108; Tel. 0722191604. (C.161120050066) 0788739842. (C.211120050007)

VÎND ºi ADUC la comandã

UTILAJE AGRICOLE + PIESE DIN IMPORT: combine, tractoare, culegãtoare de porumb, prese de balotat etc.

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI

VÎND Solenza 2003 Clima. Tel. 0746479663. (C.181120050010) VÎND Dacia Solenza Scala 2004, 200 milioane, negociabil. Tel. 0743098558. (C.201120050040)

VÎND Dacia 1410, an 1994, preþ negociabil. Tel. 0746308815; 0720411206. (C.211120050052) VÎND pick- up 1999, preþ 85.000.000

milioane. Tel. (C.211120050063)

0726057552.

VÎND Dacia 1310, 2004, 20.000 km, preþ VÎND SupeRNova 2001, alarmã, închidere, preþ negociabil. Tel. negociabil. Tel. 284568. (C.211120050073) casetofon, 0740600638. (C.221120050020) VÎND SupeRNova 2001, VÎND Nova GT 1998, proprietar, RAR 2007, metalizat. Tel. 0723661063. taxe la zi. Bine întreþinutã. Negociabil. (C.211120050064) 0740151480. (C.221120050005) VÎND camionetã 1307, 2003 august, 4x4, VÎND SupeRNova Europa, galbenã, 49.000 preþ negociabil. Tel. 0744495262. km, alarmã, închidere centralizatã, huse de (C.211120050037) piele, nerulatã taxi, 118 milioane VÎND Dacia Nova, 1998, închidere, alarmã, negociabil. Tel. 0741118093; 217778. geamuri fumurii, eleron, praguri, (C.221120050065) proprietar. 0744519121. (C.211120050058) VÎND Dacia break, alb, 2000, injecþie, stare VÎND SupeRNova, septembrie 2002, impecabilã. Preþ 80 milioane. Tel. metalizatã, originalã, preþ negociabil. Tel. 0744372021. (C.221120050006) 0721058737. (C.211120050039)

VÎND Break alb, an 2004, multiple VÎND Dacia SupeRNova Clima 2001, verde îmbunãtãþiri, 20.000 km, preþ 125 milioane. infinit, 130 milioane, negociabil. Tel. Tel. 0744901819. (C.221120050066) VÎND SupeRNova rulatã taxi, galbenã, 0745837364. (C.211120050084) DACIA 1991, albã, radiatã, GPL, rovignetã, 2002, 115 milioane negociabil. 0722815896. ITP 2006, cauciucuri noi, 26 milioane uºor (C.221120050042) negociabil. 0724729459; (C.211120050087)

765528. VÎND Dacia 1996, unic proprietar. Tel. 0746110306. (C.221120050025)

VÎND SupeRNova Rapsodie, fabricaþie LOGAN de export, full-options, 2004, 1.6 Tel. 0744369260. 2002, metalizatã, stae foarte bunã. benzinã. (C.221120050035) 0723675084. (C.211120050098) VÎND casã P+M, parter locuibil, apã, curent VÎND SupeRNova Clima, proprietar, Tel. 0744690999. tras, 5 km Piteºti, 800 mp, 1.400.000.000 impecabilã. negociabil. 0747483327. (C.211120050103) (C.221120050046) BERLINÃ 2000, gri, înmatriculatã 2004. Tel. VÎND Dacia 1300, 1977, preþ negociabil. Tel. 290288; între 7,00-10,00. (C.221120050049) 0723149749. (C.211120050004) PROPRIETAR VÎND SupeRNova fabricaþie VÎND Logan 2005, 5.900 euro, variante 2003. Tel. 0726907846; 644963- SupeRNova, Cielo. Tel. 0745045242. (C.1250035) (C.211120050084) DACIA Solenza Scala 2004, 5.300 euro. Tel. VÎND Dacia 1310, fabricaþie 1980, unic proprietar. Tel. 0724762620. (C.1250036) 0721201087. (C.211120050006) DACIA 1998 metalizatã, 64.000.000. Tel. VÎND Dacia 1310, an 1996, preþ negociabil. Tel. 0747110306. (C.221120050065) 0721201087. (C.211120050008)

PROPRIETAR vînd Dacia 1400, CV 5 trepte, OLTCIT TRS 1993, roºu metalizat, taxe la zi, 1988, impecabilã, 2.990 RON, negociabil. preþ negociabil. Tel. 0742896108. (C.221120050006) Tel. 0723667201. (C.211120050009) DACIA 1988, c.v. 5 trepte, proprietar. Tel. VÎND SupeRNova 2002, 117 milioane. Tel. 0723415215. (C.221120050066) 0744353987. (C.211120050101) VÎND SupeRNova Confort, 2002, metalizat. DACIA 2000, taxe la zi, culoare diamant. 84 milioane, negociabil. Tel. 0720424171. Tel. 0744284375. (C.1250022) (C.221120050007) VÎND vilã Valea Ursului- Prislop. VÎND douã camionete platformã (izotermã, 0747069631. (C.1250025) obloane), ambele 1998. Tel. 0740227257. VÎND Dacia break 1998, proprietar, 67 (C.221120050008) milioane, negociabil. Tel. 0727341728. VÎND Logan Laureate, noiembrie 2004. Tel. (C.221120050003) 0744361332. VÎND Dacia 1300, an 1980, proprietar. Tel. VÎND jante auto, Logan, Nova, Solenza ºi 646837. (C.211120050013) Cielo. Preþ avantajos. Tel. 0724396403. VÎND Aro camionetã 4X4, VÎND SupeRNova Rapsodie, preþ 1998, preþ negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0723344748. 0727216615. DACIA 1989. Tel. 235149. VÎND SupeRNova Clima, 2002. Tel. (C.211120050017) 0744514665. (C.211120050010) VÎND Nova, an 1998, stare foarte bunã, gri metalizat, 65.000 km reali, geamuri VÎND Solenza gri perlã, 2004, unic VÎND Nova ‘98, albã, cu ionizate, alarmã, închidere centralizatã, proprietar. Tel. 0740011236. închidere, alarmã, jenþi proiectoare, huse, radio-casetofon Philips, (C.211120050005) magneziu, anvelope noi, 6 boxe, cauciucuri noi, faþã ºi rezervã. Nu a praguri, spoilere, geamuri VÎND Nova 1998, 46.000 km, alarmã, fost folositã ca taxi. Meritã vãzutã! Tel. negre, eleron, casetofon, ionizat, muzicã, stare bunã. Tel. 0742921694. impecabilã. Tel. 0788781002. (C.211120050005) 0740778107. LOGAN Ambition, mai 2005, PROPRIETAR, vînd Dacia break, 1996, (C.221120050022) AC , ABS, CD MP3, geamuri bord CN, metalizat. Preþ negociabil. Tel. ionizate, alarmã, negociabil. 0747775330; 0745046276. VÎND Dacia Break, 1995. Tel. 0726756526. Tel. 0744314880. (C.211120050019) (C.221120050024) VÎND SupeRNova Confort roºie, mai 2002. VÎND Dacia camionetã, motor 1600, VÎND Dacia SupeRNova Confort 2001- 12, Tel. 0726717663. (C.211120050044) carosatã, an 1998; remorcã auto 5 tone, roºu imperial, 27.500 km reali, carte PROPRIETAR, vînd camionetã 2002, nefolositã. Tel. 265003. (C.221120050009) service, þinutã în garaj, preþ negociabil. Tel. 0744997333. albastru catifea, 4X4, carosatã, capitonatã, multiple îmbunãtãþiri. 130 milioane. Tel. VÎND Dacia break, 1996, metalizat, 39,8 VÎND camionetã pik-up, 2002. Tel. milioane. Tel. 0742517644; 0788211678. 07210808269. (C.211120050038) 0723174444. (C.211120050005) VÎND Dacia SupeRNova, 2002, verde infinit, DACIA Nova albã, 1998, GT. impecabilã. Tel. 0744318587. Anunþuri la telefon Tel. 0741732612. (C.211120050019) (C.221120050020) VÎND Dacia 1307, an 1999, preþ 87 milioane. Tel. 0741176776. (C.211120050001)

VÎND Dacia 1307 Diesel, an 2004, unic LOGAN 1,4 Laureatte, 2005, gri perlã, jenþi. proprietar, multiple îmbunãtãþiri, preþ 6.500 km. 0724354979. (C.211120050022) negociabil. Tel. 0723815181; 0788375737. VÎND SupeRNova Rapsodie, 2002. Tel. (C.221120050071) 0744996621. (C.211120050004) DACIA 1410, 1999, gri metal, 79 VÎND U650 plus utilaje agricole. milioane,vopsea originalã. 0723258300; 0720041988. (C.221120050053) 0745090127. (C.211120050055)

VÎND break 1999, albastru metal, închidere, alarmã, impecabil, 76 milioane, negociabil. PROPRIETAR, vînd Solenza 2005, roºie, Tel. 0745560097. (C.201120050050) garanþie, preþ negociabil. Tel. 0721752476. DACIA berlinã, 1999, unic proprietar, Dacia (C.211120050057) break 1997, instalaþie GPL, preþ negociabil. VÎND Dacia, stare funcþionare, piese Tel. 0742458143. (C.201120050051) schimb. Tel. 0722997373. (C.211120050009) VÎND Dacia fabr. 1997, motor 1600, albastru VÎND camionetã pickup 2001, pe injecþie. catifea, geamuri fumurii, casetofon, preþ 66 98 milioane. Tel. 0740798451. milioane, negociabil. Tel. 0723683213. (C.211120050049) (C.201120050062) VÎND SupeRNova Rapsodie, an 2002, unic VÎND Dacia 1400, 06-1997, preþ negociabil. proprietar. Tel. 0746662118; 0724453843. Eventual 50% bani, 50% rate. Tel. (C.1250009) 0722777834. (C.201120050043) VÎND Dacia an 1982, preþ negociabil, stare VÎND Dacia break, fabr. 1992, model 2000, tehnicã 2006. Tel. 07233281370. preþ 27.500.000. Tel. 0723640601, (C.1250011) 0744506580. (C.201120050044) VÎND Dacia fabricaþie 1997, GPL, alarmã, VÎND berlinã 2001, alarmã, închidere, închidere, 66 milioane. Tel. 0726937115. casetofon, jenþi, preþ 116 milioane, (C.1250019) negociabil. Tel. 0726196434. VÎND SupeRNova, fabricaþie 2002. Tel. (C.201120050064) 0745402061. (C.1250021) VÎND Dacia break, fabr. 1998, GPL, alarmã, proprietar, preþ 75 milioane, negociabil. VÎND Dacia 1310, decembrie 2001, Tel. 0744869549, 205898 -dupã ora 16,00. închidere centralizatã, casetofon. Tel. 0744348795. (C.211120050010) (C.201120050046) DACIA berlinã 2000 decembrie, albã, 103 DACIA 1400, an 1993, alarmã, GPL, milioane, negociabil; Nova GT, 1997, gri închidere, CD, verde metalizat. Negociabil. metalizat, multiple îmbunãtãþiri. 73 Tel. 0740084086. (C.211120050030) milioane, negociabil. (C.201120050067)

VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL. Tel. 0745187445. (C.211120050081)

VÎND Dacia 1300, 1991, unic proprietar, 18 milioane. Tel. 641214; 0721441885. (C.221120050044) VÎND Solenza 2004, full options. Tel. 0723969510 (C.221120050018) VÎND Logan 2005, 5.900 euro. Variante SupeRNova, Cielo. Tel. 0745045242. (C.1250035) VÎND dacia 1310, fabricaþie 1980, unic proprietar. Tel. 0727762620. (C.1250036) VÎND Solenza fabricaþie 2004, Scala, preþ 193 milioane, negociabil. Tel. 0741666568. (C.221120050006)

VÎND Dacia 5 locuri, Diesel, carosatã, iulie 2003, alarmã, închidere, 47.000 km, 190.000.000 negociabil. 0743543797. (C.221120050031) VÎND Dacia 1310, albã, 1991, 27.000.000, negociabil; Dacia 1310, viºiniu, 1987, 23.000.000, negociabil. Tel. 0747604747; 0720628557. (C.221120050027)

VÎND Dacia 1310, 1998, preþ 66 milioane, negociabil sau schimb cu Nova 1998Tel. 0745155904. VÎND Dacia Break, 1995, preþ negociabil. 1999+ diferenþã. Tel. 0741309581. Tel. 0722266912. (C.211120050008) (C.211120050065)

■ VÎND SupeRNova 2001, unic proprietar, 128 milioane, negociabil. Tel. 0744914081. ■ VÎND Dacia Nova 1998, RAR 2007, alarmã, închidere, casetofon, geamuri ionizate, proprietar, stare foarte bunã, 68 milioane, negociabil. Tel. 0729027929. ■ DACIA break 1991, 5 trepte, proprietar. 0726493281. ■ DACIA 1985, model 2001, 5 trepte, GPL omologatã. Tel. 0727346436. ■ BERLINÃ 2003, îmbunãtãþiri. 645105; 0740219305. ■ BERLINÃ 1992, 5 trepte, metalizat, 1997, 35 milioane sau schimb cu 1995. Tel. 662051. ■ DACIA berlinã 1998, 62 milioane, negociabil. Tel. 0722808696. ■ DACIA 1310, 1990, c.v. 5 trepte, negociabil 32 milioane. Tel. 0721134877. ■ VÎND Dacia 1997- 09, bord CN, alarmã, cauciucuri noi, 63 milioane. Tel. 644298; 0743220294. ■ VÎND Dacia berlinã 1998, gri metalizat, RAR 2007, bord CN, casetofon Sony, trapã, torosuri, originalã, impecabilã, proprietar, 68 milioane, negociabil. Tel. 0729027929. ■ VÎND Dacia 1300, 17 milioane, neg. Tel. 0746902724. ■ DACIA 1997, stare foarte bunã, preþ 58,5 milioane. Tel. 0721672220. ■ DACIA Nova GTi, 2000, închidere, casetofon, þinutã în garaj, 100 milioane negociabil. 0726152676. ■ URGENT! DACIA Berlinã, 2004. Preþ negociabil. Tel. 0741053057. ■ VÎND înscriere Logan Diesel, preþ facturã. 0723889819. ■ VÎND Dacia 1998, bord CN, 50 milioane, neg. Tel. 0741068201. ■ VÎND Nova 1998, GPL omologat, stare perfectã funcþionare. 70 milioane, neg. Tel. 285886; 0727319456. ■ VÎND Oltcit RL, 1993, gri metalizat, perfectã stare funcþionare, 20 milioane negociabil. Tel. 0788600429. ■ VÎND Dacia 1300, motor 1400, c.v. 5. Tel. 267250. ■ VÎND Dacia papuck, duble-obloane. 50 milioane, neg. Tel. 220532. ■ VÎND Dacia 1310, 2000, albã, bord CN, injecþie, stare foarte bunã. Tel. 0722985831. ■ VÎND SupeRNova 2002, bleo catifea, neradiatã, îmbunãtãþiri. Tel. 644602 dupã 13,00.

Curierul zilei - pag. 13

0724266605. (C.171120050073)

VÎND SupeRNova Rapsodie 2001, preþ 118 milioane. Tel. 0722582062. (C.1249996)

VÎND Berlinã 2003, albastru catifea. Negociabil. Tel. 0723414665. (C.1250013)

Tel. 0723970880. Preþuri foarte bune. Comisioane - negociabil. 0,3 - 0,5% zi, negociabile. (C.211120050072) Tel. 213649; 0727792967. VÎND SupeRNova 2002 - 2003 Confort, 132

VÎND SupeRNova 2002, unic proprietar. VÎND SuperNova Rapsodie 2002 noiembrie. Tel. 0721160216. (C.201120050091) Tel. 0723046687. (C.211120050064) VÎND SupeRNova, 2003, unic proprietar, REMORCÃ, 15 milioane; Dacia 1988 sau VÎND Dacia Nova, decembrie 1999, geamuri albastru catifea, geamuri ionizate, 133 variante cu Aro, 17 milioane; Trabant, 100 fumurii, închidere, alarmã, stare bunã de milioane. Tel. 0740314120. euro; ºasiu Aro 320. Variante. 0746054396; funcþionare, preþ informativ 85 milioane. 0723906081. (C.201120050072) (C.211120050064) Tel. 0740138953. (C.151120050025) VÎND Break, 1992, parte faþã model 1998, 32 VÎND Nova 1998, 66 milioane, negociabil. VÎND Dacia Berlinã, 1998, proprietar, Tel. 0723142072. (C.201120050092) milioane. 651376. (C.211120050006) geamuri ionizate, 68 milioane. Tel. VÎND tractor U650, remorcã auto ºi plug, VÎND Dacia 1310, 2002, impecabilã. Exclus 0723260569. (C.1249959) intermediari. Negociabil. 0743041560. VÎND tractor U650, plug ºi remorcã, stare RK total, anvelope noi, 168 milioane (C.201120050073) negociabil. 0742326194; 0743825314. funcþionare. 0742926792. (C.151120050019) (C.181120050006) VÎND berlinã 1995, 45 milioane. Tel. VÎND convenabil Dacia 1998, unic 0744438539. (C.201120050094) proprietar. 0745060018. (C.141120050020) DACIA 1410, unic proprietar, 2002, 3.250 euro. Tel. 0722635420. (C.181120050010) DACIA SuperNova, 2002, preþ 3.500 euro. VÎND Dacia 1985, perfectã stare Tel. 0722935478. (C.201120050068) funcþionare. Tel. 0721238377. VÎND piese Tico, motor PROPRIETAR, Dacia break, fabr. 1995, Dacia 1300 ºi Dacia pentru (C.141120050013) recarosatã 1999, impecabil, casetofon, piese sau Remat. VÎND Logan Preferance, 0 km, facturat 10alarmã, GPL, 78 milioane. Tel. 0723974397. 0740228955. 11-2005. Preþ facturã. 260993. (C.201120050069) (C.181120050014) (C.141120050006) VÎND Solenza 2004, în garanþie. Tel. VÎND Logan Ambition. Tel. 0742064673. VÎND camionetã 1307, 1999 ºi Dacia Break, 0721278596. (C.201120050089) (C.141120050007) 1999. Tel. 0740639503. (C.181120050035) VÎND Logan Ambiance Loto, alb, 0 km, VÎND Logan Ambiance, 2005 august. VÎND Dacia 1999, RAR 2007. Preþ Negociabil. Tel. 0741652584. negociabil. Tel. 0745023464; 0726941220. ridicat 16.11.2005, sub preþul de facturã. Tel. 0722324873, 0788324873. (C.151120050011) (C.181120050016) (C.201120050114)

VÎND centralã termicã, nouã, 32 KW. VÎND staþie 2X150 W ºi orgã Yamaha PSR Inclusiv calorifere. Tel. 0726505444. 180, 12 milioane, negociabil. Tel. Tel. 0256/350210, 0723214026. (C.211120050025) 0747543307; 0744102941. VÎND Dacia roºie 1310, radiatã, an 1977, în VÎND urgent, maºinã spãlat automatã, în (C.221120050014) stare foarte bunã de funcþionare. Meritã garanþie, nefolositã. 0723278792; 214640. vãzutã! Preþ 22 milioane, negociabil. Tel. (C.211120050054) Anunþuri la telefon 0722313269. (C.161120050008) VÎND convector gaze, preþ avantajos. Tel. ■ VÎND Tv color Saba, stare de funcþionare, preþ VÎND Dacia Berlinã, 1999, 75 milioane. Tel. 211950, dupã ora 21,00. (C.1250009) 0745035325. (C.211120050032) VÎND þuicã de prune, avantajos. Tel. convenabil. Tel. 221145. ■ VÎND Pentium 400 MHz, tastaturã. 3 milioane, VÎND Tih 445. Tel. 0724504552. 0724930288. (C.1250029) negociabil. Tel. 0723841732. (C.211120050014) VÎND bolþari beton. Tel. 278621; VÎND Oltcit TRS, an 1995, RAR 2007, plãþi la 0722469404. (C.221120050053) zi, stare bunã. Tel. 283926; 0747761248. VÎND godin ºamotat plus arzãtoare gaze, (C.211120050044) plus scaune birou. 634796. LOGAN benzinã, motorinã ºi camionete 0 (C.221120050008) km, neridicate. Tel. 0721920804. VÎND bilet 18 zile în staþiunea Olãneºti. Tel. (C.221120050028) 0741243724. (C.221120050069) PROPRIETAR, vînd SupeRNova 2002 VÎND pianinã austriacã, preþ negociabil. Anunþuri la redacþie Confort, impecabilã, 3.700 euro. Tel. Tel. 0746214349. (C.1250034) VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; Cumpãr 0748811188. (C.161120050034) VÎND pavilion apicol, capacitate 66 locuri, orice tip Dacia, eventual avariate. Ofer PROPRIETAR! Vînd Solenza, fabricaþie populat cu 50 familii, înscris în circulaþie, 2004, în garanþie, 9.500 km reali. Preþ RAR 2007. Tel. 0740452508; 0248/565266. radiere. Tel. 0741249769. (C.190920050114) negociabil. Tel. 0741666568. VÎND Dacia break 1996, 50 milioane. Tel. (C.171120050017) (C.221120050057) 0721620360, 728829. (C.181120050003) VÎND aparat de gimnasticã pentru fitness, VÎND Dacia 1310 din 1995, proprietar. Tel. computerizat, 4 milioane. Tel. 0720045049. VÎND Dacia martie 2003, 125 milioane, unic 0744626704. (C.4770977) VÎND lucernã uscatã, þinutã în fînar. Tel. proprietar. 0726057552. (C.211120050061) VÎND 2 camionete, fabricaþie 1998-2000, 0743484481. VÎND SupeRNova 2001, taxe la zi, stare foarte bunã. 0745351913; VÎND instalaþie sifoane douã capete de ireproºabilã. 120 milioane, negociabil. Tel. 0788552554. (C.101120050009) umplere, în stare foarte bunã de 0745132847. (C.211120050092) VÎND Dacia SupeRNova Clima, 2001, funcþionare. Tel. 0722950402; 276274. VÎND Dacia fabricaþie 1997. Tel. albastru metalizat, proprietar, negociabil. VÎND fîn calitatea I. Tel. 287569 dupã 18,00. 0723170664. (C.141120050059)

AMANET AVANTAJOS CASÃ DE AMANET

Miercuri, 23 noiembrie 2005

VÎND laptop IBM ThinkPad t23, pentium 3 la VÎND bibliotecã, fotoliu pat, aragaz cu 3 1 GHz, HDD 30 GB, 256 RAM, 400 euro. 0788285237. ochiuri, pãtuþ din rãchitã pentru copii. Tel. 0722242941, (C.181120050012) 287034. (C.171120050020) VÎND: porumb - 120.000 lei/sac; orz - VÎND camerã video Hitachi digital 8 mm, cu 110.000 lei/sac; ovãz - 100.000 lei/sac; grîu geantã ºi accesorii, 6,5 milioane. 0788285237. -3.000 lei/kg. Stolnici Argeº. Preþuri 0722242941; negociabile. Tel. 0744626704; 0744212252. (C.181120050013) (C.4770977) VÎND aparat foto digital Canon, 4Mpixel, 0744382379. (C.211120050013)

0727779258; (C.181120050036)

CUMPÃR orice tip Dacia pentru piese, eventual avariate (Aro 10, 243, 244, TV). VÎND orice piesã din dezmembrare, ofer radiere. VÎND caroserie Dacia 1310 Tel. 0742436045; 279798. (C.071120050047)

VÎND meri ºi peri, soiuri alese, preþuri VÎND Dacia Berlinã, 2001, roºu imperial, foarte accesibile, la 10 bucãþi- BONUS. Tel. unic proprietar, negociabil. 0744452142. 0722383192. (C.221120050073) (C.131120050014) VÎND pianinã austriacã, preþ negociabil. DACIA Nova GT, GPL omologat, fabricaþie Tel. 0746214349. (C.1250034) 1999. Preþ negociabil. 0727326303. VÎND maºinã spãlat Wripool, preþ 7 (C.111120050019) milioane; frigider Arctic. Tel. 0723020470, VÎND urgent SupeRNova, fabricaþie 2002 dupã ora 13,00. (C.221120050002) august. Tel. 0746113414. (C.1249962)

CALCULATOARE IEFTIN. 0746792998. VÎND þuicã de prunã. Tel. 0723660416- (C.091120050028) Piteºti. (C.141120050075) VÎND monitor CRT 17“ ADI Microscan 5V, VÎND boiler inox, 200 litri pe lemn. Tel. stare foarte bunã. Preþ avantajos. Tel. 265221. (C.151120050016) 210098. (C.131120050030) VÎND rulotã Burstner de lux, 4 persoane, bucãtãrie completã, toaletã, încãlzire, VÎND mini camerã video Panasonic înmatriculatã. Preþ 5.000 euro. 0744961508; digitalã, sigilatã, 500 USD. Tel. 0744520656. (C.161120050013) 0745296162. (C.161120050051) VÎND Biotron. (C.141120050001)

VÎND caroserie Dacia 1310, motor 13001400, c.v. 4- 5 trepte. CUMPÃR orice tip Dacia pentru piese, eventual avariate (Aro 10, 243, 244, TV). VÎND orice piesã din dezmembrare, ofer radiere. 0742436045; 279798. (C.071120050046)

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

■ VÎND Break, noiembrie 2000, multiple îmbunãtãþiri, preþ avantajos. Tel. 0722452596; 645594. ■ DACIA Berlinã, 1992, 1400 cmc, 5 trepte, verificare 2007, 35 milioane negociabil. Tel. 253658; 0744524307. ■ VÎND Oltcit, 1982, stare bunã funcþionare, negociabil. Tel. 676618; 0743886612. ■ VÎND Dacia 1310, proprietar, motor 1400, bord CN, 30 milioane, neg. Tel. 0741654874.

STRÃINE Anunþuri la redacþie OPEL Astra Caravan 1997- iulie, alb, motor Ecotec 16 V 1.6, dublu airbag faþã, geamuri electrice, ABS, calculator bord, AC, proiectoare, casetofon cu boxe original, stare foarte bunã, 5.100 euro. 0745094554. (C.211120050108) VW LT35, an 2001, 2,5 TDI, 109 CP, impecabilã. 0747553709. (C.171120050071) VÎND Ford Scorpio, 1990, proprietar, impecabil. Accept variante. Tel. 0722308394. (C.171120050006)

VÎND Opel Tigra, 1996, full-options, 6.000 VÎND VW Passat 2002, benzinã, climatronic, scaune încãlzite, oglinzi euro. Tel. 0746868626. (C.161120050060) VÎND NissanTerano II, 1996, motor 2700 electrice, jante aliaj, carte service, 91.000 cmc, grena metalizat, 7.900 euro km, 10.500 euro cu TVA. 0740315368, 0788324726. (C.221120050047) negociabil. 0747077901. (C.161120050033) VÎND Opel Kadett 1,6 Diesel, 1987, 4 uºi. VÎND Cielo GLE/AC, 1996, 4.300 euro Tel. 0723586266; 0744578023. negociabil. Tel. 0723560633. (C.221120050038) (C.161120050029) VÎND Audi A4, 2001, 1,6, full, impecabil. Tel. VÎND Cielo, 2004, full, GPL; Golf 2000, TDI, 0723589353. (C.221120050011) full. 0724531958. (C.211120050014) VÎND Hyundai Sonata GLS, VÎND Golf IV, an 2001, 2 uºi, 2000, 16 V, 1998, piele, motor 1.4, 16 V, benzinã, aer albastru metalizat, dublu condiþionat, geamuri climatronic, închidere electrice, oglinzi electrice, centralizatã, geamuri 70.000 km, preþ 7.300 euro. electrice, oglinzi electrice, Tel. 0724591741. faruri electrice, trapã, (C.1249978) încãlzire în scaune, telecomandã, comenzi volan, jante aluminiu, VÎND Opel Astra 1,7 DTI, evacuare sport, combinã 2002. Recent adus. Tel. audio, 10 boxe, 109.000 km. 0743595172. Preþ 8.000 euro negociabil. (C.221120050003) Tel. 0744958387. (C.181120050017) VÎND Peugeot 306 Combi, 2001, full-

Miercuri, 23 noiembrie 2005

VÎND Ford Sierra 1,8 Diesel, 1987, impecabil. Accept variante schimb. Preþ 90 milioane, negociabil. Tel. 0745132847. options, stare impecabilã. Preþ negociabil. (C.211120050093) 0722808696. (C.221120050017) CIELO GLE, 1999. Preþ negociabil. Tel. VÎND Daewoo Damas, 1999, 3.000 euro, 0744353987. (C.211120050100) negociabil. Variante. 0744438539. (C.161120050021) PROPRIETAR! Vînd Mercedes E200CDI argintiu, VÎND Peugeot 206, 2004, Diesel, negru, CD, fabricaþie 2000, motor 2200 AC, airbag, ABS, full, 6.000 km reali, 11.000 cmc, jante 18“, cauciucuri euro negociabil. 0726109525. noi, MP3 Player, stare foarte (C.161120050074) bunã, în þarã din 2005. Preþ VÎND Cielo fabricaþie 1996, proprietar 13.400 euro negociabil. Tel. direct, RAR 2007, A.C. , închidere 0742033806. (C.141120050082) centralizatã, alarmã, jante unice, GPL în garanþie, geamuri ionizate, MP3+ boxe, preþ VÎND VW Passat 1,9 TDi, full options, 8.000 4.800 euro negociabil. Tel. 635113; euro, negociabil. Tel. 0744303023. 0740302211. (C.161120050009) (C.141120050093) VÎND Renault 21 Medalion plus piese VÎND Opel Astra Caravan TDi, 1997, 5.500 schimb. Preþ negociabil. 0721853996. euro, negociabil. Tel. 0745054152. (C.171120050001) (C.141120050094) VÎND Leganza, unic proprietar, avantajos, TVA deductibil. Tel. 0744626700; VÎND Daewoo Nubira 2, 0723156092 dupã 21,00; 216621. 2002, A.C., albastru (C.171120050005) metalizat, full-electric, ABS, etc. Preþ negociabil. AUDI A6, 1999, piele, Xenon 0722680907; 0788689457. Tiptronic, dublu climatronic, (C.151120050049) 193 C.P., preþ 10.950 euro. Tel. 0724714104. VÎND Tico alb, 1998. Tel. 0723896980. (C.171120050002) (C.071120050001) VÎND Renault Laguna, 1994, full options, VÎND Opel Astra, DTi, 16 V, 200 cmc, an stare excepþionalã. Tel. 0723513321. 2000, 7.800 euro negociabil. Tel. (C.101120050023) 0745772524. (C.171120050028) AUDI 80, fabricaþie 1990, motor 1800 URGENT! VW Passat, 1.9 TDI, 100 CP, benzinã, stare foarte bunã. Tel. 2002, 80.000 km, electric, climatronic, 0722495344. (C.151120050051) computer bord, gri metalizat, impecabil, VÎND BMW 1981, instalaþie gaz, 25 12.500 euro negociabil. Tel. 0740196893. milioane. Tel. 0740306091. (C.181120050004) (C.151120050029) VW Passat Combi, 1,9 TDi, an 2002, full, EXECUTÃM polish auto, profesional. preþ negociabil. Tel. 0744546849. 0745351913; 0788552554. (C.201120050041) (C.101120050011) VÎND combinã agricolã Class Mercator, OPEL Vectra limuzinã, 3,60 masa utilã. 0745861551. 06/2001, 2000 DTi, (C.171120050023) climatronic, carte service. GOLF 4 Caravan argintiu, 0722477937. 2002, AC, full electric, pilot (C.101120050006) computer, recent adus, 9.350 euro. 0722275782. OPEL Agila 1200, 2001- 12, 85.000 km, (C.171120050007) primul proprietar, foarte avantajos. 0741946383. (C.111120050004) TRANSPORT persoane în þarã ºi VÎND Opel Vectra, 1.7 Diesel, fabricaþie strãinãtate, navigaþie pentru cumpãrare 1992. Tel. 0723908455. (C.181120050001)

Curierul zilei - pag. 14

PROPRIETAR! Vînd Renault Megane, octombrie 2002, 1.9 DCI, full-options, 8.500 euro. Tel. 0726196487. (C.211120050052) VÎND Cielo, coreean, 4.000 euro. Tel. 0788315915. (C.211120050004) VÎND Cielo, 1996, full-options plus dotãri, stare de funcþionare foarte bunã. 0746054404. (C.211120050024)

FIAT Brava, 1.6 i, 1999, full-options, 5.100 VÎND Ford Transit supra-înãlþat, 1996, euro negociabil. 0745418255. 6.800 euro negociabil. Variante. (C.181120050058) 0721851930. (C.211120050047) RENAULT Megane, 1997, full-options, stare VÎND Opel Omega, 1987, Diesel, casetofon, impecabilã, 5.200 euro. 0745418255. 2.400 euro. Variante. 0721851930. (C.181120050059) (C.211120050048) VÎND Nubira, full electric, ABS, an 1999. VÎND Tico, 1999, impecabil, Tel. 0747193157. (C.181120050043) unic proprietar, 2.400 euro. Tel. 0723168712. OPEL Astra 2001, gri, scurt, (C.211120050019) recent adus, taxe plãtite, 7.600 euro. 0721328125. VÎND Opel Astra 2001, AC, full fãrã piele. (C.181120050004) Preþ 7.950 euro, negociabil. Tel. 0722389219. (C.211120050020) TICO, gri, unic proprietar, PEUGEOT 206, 2001 52.000 km, impecabil, 3.150 benzinã, recent adus, RAR euro. 0721328125. 2007, taxe achitate, 5.900 (C.181120050005) euro. 0721303836. (C.211120050001) PROPRIETAR! Vînd Matiz, 2004, gri metalizat. Tel. 0723696124. VÎND Opel Astra 2001, 75.000 km, 7.400 (C.181120050015) VÎND Skoda Octavia Combi 2000, full euro. Tel. 0721916643. (C.211120050011) options. Tel. 0745257127. VÎND VW Passat unic proprietar, 2000, fulloptions. preþ convenabil. 0744324885. (C.181120050039) VÎND Opel Astra, an fabr. 1992, stare (C.211120050012)

excepþionalã, proprietar, 3.300 euro. Tel. CIELO, 1995, coreean, unic proprietar, fulloptions, preþ negociabil. 0745006159; 0722604058. (C.181120050039) VÎND/ SCHIMB Skoda Octavia 2002, full 0724729238. (C.211120050017) options. Tel. 0723240958, 0741205138. VW Passat, 1.9 TDi, 2001, recent adus, impecabil, full, 11.550 euro negociabil. (C.1249995) 0724729238. VÎND Passat 2001 limuzinã, negru, 0745006159; climatronic, etc, recent adus Germania. (C.211120050018) 0745025519. (C.181120050001) VÎND Nubira 2, fabricaþie 2002, full options, unic proprietar, stare excepþionalã, negociabil. 255356; 0723550975. (C.181120050008)

VÎND Passat 2001- 12, 1,9 TDi, 131 C.P., gri PARTICULAR! Vînd garsonierã Gãvana II, metal, climatronic, computer, geamuri + et. III. Tel. 0743309544. (C.211120050016) oglinzi electrice, senzori ploaie. VÎND garsonierã Topoloveni, et. 1, confort 0745150255. I. Preþ negociabil. 0742839971. VÎND Hyundai Sonata, octombrie 96, (C.211120050025) 110.000 km, full-options (fãrã piele), stare foarte bunã, preþ 5.500 euro. Detalii, la tel. VÎND cãmin nefamiliºti, Mioveni, P+4. Tel. 0744.484.667. 0744673208. (C.211120050016) VÎND Skoda Octavia 1999, TDI, 110 CP, gri VÎND garsonierã, Mioveni -Robea, etaj 4, diamant, full-options Tel. 0724562065. Preþ izolaþie Robiplast, curatã. Preþ 430 8.000 euro, negociabil. (C.211120050028) milioane. Tel. 0744205586. (C.211120050026) VÎND Ford Orion Ghia, 1990, 1800 cmc, Diesel. VÎND garsonierã confort I, Mioveni, gresie, 0745122447, 0721231293. faianþã, termopan, uºã metalicã, centralã pe scarã, et. intermediar. 460 milioane. Tel. VÎND Audi 80, fabricaþie 0744835680. (C.211120050039) 1989, perfectã stare de VÎND Matiz 2003. Tel. 0740543205. Gars., Rãzboieni, etj. interm., g+f, contorizat, 420 mil. funcþionare. Tel. (C.211120050092) 0745570910; 250481, 2 cam., Gãvana 3, cf.I, termopan integral, g+f, parchet laminat, instalaþii sanitare noi, 1,090 mld. VÎND BMW 320 i, 1988, jante AL, casetofon, dupã ora 18,00. proprietar, stare impecabilã, gri metal, 87 2 cam., cf.II, etj. interm., balcon, contorizat, liber, 760 mil. milioane, negociabil. Accept variante. Tel. VÎND jenþi cu cauciucuri pentru Ford, 2 cam., Prundu, cf.I, contorizat, balcon închis, 970 mil. 0741115175. (C.211120050093) 205X50X16. Tel. 0743484481. 2 cam., Trivale, termopan, tavan fals, parchet, g+f, autorizat, 660 VÎND Audi A4, 1,9 TDi, 2002 fabricaþie, dublu climatronic, full. Tel. 0722433097. (C.211120050077) AUDI A4, 1,9 TDi, 131 C.P., dublu climatronic, gri petrol. Tel. 0726143162. (C.211120050079)

full-options. 8.800 euro. Tel. 0745956502. (C.211120050051) PROPRIETAR, vînd Megane Combi 2001, bine întreþinut. Tel. 631169; 0727389874. (C.1250018) VÎND VW Passat 2003, 1.9 TDi, 131 CP, 6+1 trepte, highline, climatronic, jante, full, recent adus, 13.500 euro negociabil. Tel. 0721649863. (C.211120050022) VW Passat, 2000, TDi, benzinã, 7.000 euro negociabil, înscris. 0747813580. (C.211120050023) VÎND Matiz 2005, preþ negociabil. Tel. 0740091762; 277525. (C.211120050014) URGENT! W Passat, 2001, 1.9 TDI, climã, ABS, ESR, ESP, computer bord, xenon, proiectoare, CD, senzor ploaie, geamuri ºi oglinzi electrice, încãlzite, impecabil, 10.950 euro. 0722436900; 0744634163. (C.211120050005)

VÎND Cielo, 1996, verde cantebury, închidere centralizatã, geamuri electrice. 4.350 euro. Tel. 0723328299. VÎND Golf Variant 4, 2002, AC, full electric, EPS, computer bord, recent adus Germania, negociabil. 0744314880. (C.211120050080)

mil. Tel. 212011; 0746236837.

VÎND garsonierã confort I, semidecomandatã, Gãvana II. Preþ 730 milioane. Tel. 0743157674. (C.211120050007)

GARSONIERÃ confort I, decomandatã, central, Mioveni, îmbunãtãþitã, 1/ 4, 425.000.000. Tel. 0744557133. VÎND Tico, 1999, verde metal. Tel. VW Passat 1,9 TDi Variant, 131 C.P., 6 (C.211120050003) 0723174444; 0742057866. viteze, climatronic, pilot automat, GLOBAL computer bord, full electric, înmatriculat Golf IV, 1,9 TDI, an 2001, 116 cp, 6 trepte, mai 2005. Tel. 0744632246; 11.500 euro. 120.000 km, negru, roþi 17, climatronic, fullVînd gars., Gãvana II, cf.I/D, îmb., preþ 600 mil. (C.211120050100) electric, 11.000 euro, negociabil. Tel. Vînd ap. 2 cam., Craiovei, cf.I/SD, semimobilat, îmb., preþ 860 mil. 0740016148. FORD Focus limuzinã Ghia, Vînd ap. 2 cam., Ultracentral, cf.I/D, îmb., preþ argintiu, 1.8TDCI, 30.500 euro. septembrie 2003, toate Anunþuri la telefon Vînd ap. 3 cam., Trivale, cf.I/SD, preþ 980 mil. taxele achitate, full-extra, Tel. 220965. ■ VÎND Nissan Chery. Tel. 0720548862. negociabil. 0722226632. ■ VÎND Tico, an 1997. Tel. 0726756439. (C.211120050101) ■ VÎND Tico, stare excepþionalã, 45.000 km. Tel. VÎND garsonierã multiple îmbunãtãþiri, Prundu, et. 1, preþ 87.000 RON. Exclus 0746152444. VÎND Cielo, HB, coreean, ■ VÎND Opel Astra Berlinã, motor 2000 Diesel, an 2001, agenþii. Tel. 0724397903. (C.221120050020) viºiniu metalizat, jante, CD, full, 7.950 euro. Tel. 0727710253. instalaþie GPL, carte nouã, VÎND garsonierã, et. 2, ■ VÎND Opel Corsa, an 2001, full-options. 6.200 euro, RAR 2007. Preþ 3.600 euro neg. Tel. 0723552991. confort I, bine întreþinutã, negociabil. 0744260056. ■ PEUGEOT 307, 2000 HDi, 2002, full options, 30.000 Topoloveni. Tel. (C.211120050102) km reali, impecabil. 0727886428. 0740778107. ■ CIELO 1996, verde Cantembury, full options, (C.221120050025) negociabil. 0741058872. PASSAT limuzinã 2002, VÎND garsonierã, 42 mp, zona Big, etaj 3/4, negru metal, climatronic, 11.950 euro, recent adus. superîmbunãtãþitã. Exclus agenþii. Tel. Variante. 0723149749. 218975; 0722363903. (C.221120050003) (C.211120050001) VÎND garsonierã parter, zona Traian. Tel. 0720205349. (C.221120050050) VÎND Tico SX- AC, fabricaþie 1999, stare foarte bunã, negociabil. Tel. 0721882900. Gars., Gãvana II, cf.3, preþ 730 mil. (C.211120050081)

VÎND BMW 316i, 2000, negru metal, full, fãrã piele, accept variante teren sau apartament, preþ 12.500 euro. Tel. PROPRIETAR vînd Renault 19, 1,7 i, 0744501648. (C.211120050009) VÎND PASSAT 1,9 TDI, verde închis fabricaþie 1989, 2.300 euro, negociabil. Tel. metalizat, 2003, full-options, proprietar. 0745155901. (C.211120050082)

FORD Focus, 1.8 TD, AC, 2002, 7.700 euro ºi Golf IV, 1.6 I, 2002, full, 8.500 euro. Tel. 0722203298. (C.211120050013) 0745063174. (C.211120050001) VÎND Matiz, an 2000, nerulat taxi, 3.400 euro, discutabil. 0740450838. OCAZIE! AUDI A4, 2001, 1.9 (C.211120050024) TDi, 130 CP, climatronic, VÎND Renault Megane, TDI, 2003, full, preþ jenþi aliaj, extra full, carte 8.300 euro negociabil. Tel. 0747077878. service, adus recent, preþ (C.211120050034) 10.200 euro, negociabil. Tel. 0722438086. VÎND Opel Ascona, 1986, Diesel, 1.600 (C.201120050060) euro. Tel. 233147; 0721543562. (C.211120050025) FORD Fiesta, an 2000, 4 uºi, AC, full VÎND Peugeot 306 HDI, 2001, preþ electric. 0741216260. (C.201120050063) convenabil. Accept variante. 0722372041. VÎND Skoda Octavia, an fabr. 1998, full, (C.211120050045) benzinã 1,6i, impecabil. Tel. 0740152044. (C.201120050054) VÎND Ford Scorpio, 1996, dublu climatronic, airbag, GOLF 3, TD, 1993, jenþi pe 15, negru, full SRS, ABS, multe alte opþiuni, electric. Tel. 0741063732. (C.201120050047) proprietar. Preþ negociabil VÎND Peugeot 206 SW Diesel, 3,9%, 2004, sau variante auto. 11.500 euro, negociabil. Tel. 0743098558. 0743859722. (C.201120050039) (C.211120050027) W POLO 1,0 i, 2 uºi, ireproºabil, an 2001, euro 4, ABS, radio-casetofon, 2 airbag, PROPRIETAR, vînd Cielo 1996, fullservo, volan, scaune faþã, faruri reglabile, options, GPL, închidere, alarmã, vopsea trapã eletricã, KM-reali, carte service, originalã. Stare impecabilã. Tel. revizie la zi, 4 cauciucuri iarnã, recent adus 0746165393. (C.211120050047) Germania, consum 3,5-4,l/100 km. Preþ MICROBUZ Renault Trafic 1,9 TDCI, 102 7.250 euro. Tel. 0744369260. CP, 2003, 6 trepte, lung, full-options, 5%, (C.211120050045) condiþii deosebite, facturã, posibil variante. euro. 0744327316. VÎND Opel Vectra, an fabr. 1992, stare 10.500 foarte bunã. Tel. 0740186218. (C.211120050060) (C.201120050088) VÎND Opel Astra Elegance, 1,7 TDI, 2001,

VÎND Renault 19 Europa Berlinã, 1998, gri VÎND Opel Frontera 4X4 , an 2000, preþ metal, jante aluminiu, AC, full-options, euro. Tel. 0788404472. 10.800 euro, negociabil. Tel. 0724355675. 4.000 (C.181120050002) (C.111120050018) VÎND VW Passat, 1995, 1.9 TD, full-electric. VÎND Audi A6, TDi, 2001, Tel. 0745178333. (C.181120050003) full, 14.000 euro. Tel. FORD Fiesta, 1.3 benzinã, 2003, 77.000 km, 0745034111. electric, AC, servo, închidere, airbag, (C.151120050007) Germania, 8.700 euro negociabil. VÎND Daewoo Leganza 2001, gri metalizat, 0744497888. (C.181120050006) full, impecabilã. Tel. 0724248582. VÎND VW LT 35 marfã. Tel. 0724357581, (C.1249958) 0722717038. (C.1250027) VÎND Peugeot 206, 2002 iunie, 1.9 Diesel, OPEL Vectra 2001, DTi, full, fãrã piele, full-options, negociabil. 0745132785. eventual schimb auto mai ieftin. Tel. (C.131120050013) 0744753562; 0788756053. VÎND Passat Combi, 2003, full-options. Tel. (C.181120050011) 0747158411. (C.131120050028) VÎND Matiz 2002, albastru metalizat, 50.000 VÎND Renault Clio, 2003, motor 1.2, 16 V. km. Preþ negociabil. 0723432078. Tel. 0743794304. (C.151120050010) (C.181120050014) OCAZIE! VW Polo Variant 1,9 SDi, full, an VÎND Opel Vectra B, 1996, stare foarte PREDAU contract leasing Peugeot 206 X 2000, 7.500 euro. 0722981528. bunã, 6.300 euro negociabil. Tel. Designe. Tel. 0745643345. (C.201120050079) 0722316649. (C.1249970) (C.181120050055) VÎND Cielo 1995, vopsea originalã, full VÎND Opel Astra Combi 2003, gri metal, options, 4.200 euro, negociabil sau VÎND Opel Astra Berlinã, full-options. Tel. 0741168576. variante auto. Tel. 0722176995. 2002, recent adus, taxe (C.141120050016) (C.201120050099) plãtite, full, 9.500 euro VÎND Renault Clio Sport, 2002 decembrie, negociabil. Tel. 0721899027. VÎND jante aliaj pentru VW full-options. Preþ negociabil. 0722949703. (C.181120050026) Passat, import Germania, (C.141120050016) absolut noi. Tel. VÎND Mercedes C200, CDI, 07-2001, VÎND combinã agricolã Massey Ferguson 0722324873, 0788324873. înmatriculat iunie 2005, full-options, 13.900 487, masã 3,preþ foarte avantajos. Tel. (C.201120050115) euro. Tel. 0746210012. (C.151120050017) 0724208336. (C.221120050060) VÎND BMW 320 Diesel, 2000, negru, VW Passat break, 1.9 TDI, alb, AC, GOLF 4, TDi, 2003, recent adus. Tel. computer bord, climã, 130.000 km, AC, închidere centralizatã, 1996, 117.000 km 0722303100. (C.201120050116) electric, jante, carte service, 10.500 euro reali. Negociabil. 0723322180. VÎND Matiz 2003, culoare albastrã, fullnegociabil. Tel. 0745301745. (C.221120050033) options, proprietar. Preþ negociabil. Tel. (C.181120050003) VÎND VW Passat, 1999, 1.9 TDi, climatronic, 0740576193. (C.201120050108) VÎND Cielo coreean, full-options, 1996, computer, pilot automat, geamuri electrice, VÎND Cielo, 1997, gri, GLE, full-options, stare impecabilã. Tel. 0742025200. 8.400 euro. Variante schimb cu auto mai GPL omologat, unic proprietar. Preþ (C.141120050002) ieftin+ diferenþã. 0723697709. negociabil. Tel. 0744319064. VÎND Opel Astra Caravan, 1996, 1600 cmc, (C.221120050036) (C.201120050109) full-options, benzinã, instalaþie GPL, 5.300 VÎND Matiz avariat sau orice piese din euro, discutabil. Tel. 0745169594. CIELO iunie 2004, în garanþie, full, gri perlã Tel. 0727336813. sau schimb cu auto mai ieftin + diferenþã. dezmembrare. (C.141120050002) (C.201120050119) Tel. 0723697709. (C.221120050037) VÎND Espero, an 1996, km reali, fullVÎND Skoda Fabia, stare excepþionalã, options, lot coreean, proprietar. Tel. VÎND urgent! VW Caddy, 2003, 1.9 Diesel, 6.500 euro negociabil, camionetã. 2001. Preþ negociabil. Tel. 0726231616. 0740002151. (C.141120050017) (C.211120050002) 0722438121. (C.221120050019) VÎND Cielo, 1997, full, colat taxi ºi Fiat Punto, 1996. Tel. 0744674636. VÎND Opel Vectra Caravane 2,0 TDi, 8.900 VÎND Skoda Octavia 2003, TDI, recent euro, negociabil. Tel. 0747763134. adusã. 11.500 euro. 0740920958. (C.181120050009) (C.211120050004) (C.1250033) OPEL Astra Elegance, full VÎND Renault Laguna 1994, GPL, jenþi, VÎND Cielo Executive, 2005, full-options, options, 2.000 cmc, Tel. 0745649284. geamuri electrice faþã, CD player + 4 boxe îmbunãtãþiri. negociabil. 0723181141; (C.211120050005) Sony MP3. 3.700 euro, negociabil. 0788181141. 0741014419; 0743148174. VÎND Opel Vectra, motorinã, TDi, 1995. Tel. (C.151120050073) (C.221120050005) 0742476034. (C.211120050006) auto. 0724245430. (C.111120050015)

CIELO, a-IV-a 2005, unic proprietar, GPL, FORD Mondeo, 1994, 2000 cmc, 16 V, ABS, îmbunãtãþiri. Tel. 0741092544. airbag, computer bord, albastru metalizat, (C.211120050046) 4.200 euro negociabil. 0744983070. VÎND Audi A4 Avant 2001, 1.9 TDI, 116 CP, (C.211120050029) full, sistem audio, recent adusã. Variante. VÎND VW Golf 4 Variant, fabricaþie 2003, 0722547092. (C.211120050010) motor 1,9 Diesel, recent adus. 10.000 euro. VÎND Tico 1999, 60 milioane negociabil. Tel. 0744488554. (C.211120050050) Tel. 0740414409. (C.211120050001) VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. Accept PLECÃRI spãtãmînal, transport persoane varinate. 0747306962; 0745428575. pentru cumpãrãri autoturisme, Germania, (C.211120050070) landa, Belgia. 0726128682. VÎND VW Passat, 2002, 1.9 TDi, 131 CP, (C.211120050011) climatronic, full, recent adus, 12.500 euro VÎND variante Omega limuzinã 2003, negociabil. 0721649863. (C.211120050045) argintiu, 2,2 TDI, 125 CP, recent, dublu- VÎND Opel Astra 2001, Diesel, verde metal, climatronic, full-extra. Superbã. AC, preþ negociabil. Tel. 0744569060. 0745425097. (C.211120050051) (C.211120050078)

SEAT Cordoba 2001, motorinã, full, 7.200 euro. 0721201087. (C.211120050005)

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie VÎND garsonierã, cf. I., 2/4, stradal, Dacia (Spital Pediatrie), 89.000 RON. Tel. 0744100287. (C.151120050024)

VÎND garsonierã, cf. I., dec., etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet laminat, uºã VÎND Renault Megane, fabricaþie 1999, metalicã T. Vladimirescu. Exclus agenþiile. 1600 cmc, Airbag, ABS, alarmã, închidere, Preþ 740 milioane. Tel. 0741104052. AC, geamuri electrice, servo, jante aliaj, (C.131120050003) Cas original, volan reglabil, gri metal, 6.000 euro, negociabil. Tel. 635596, 0741689200. VÎND garsonierã cu balcon, Rãzboieni. Tel. 0724715034. (C.071120050026) (C.1250024) VÎND garsonierã bl. 7, Teilor- demisol, 600 AUDI A4, 2003; Opel Agila 2003, aduse milioane. 0740751353. (C.151120050068) recent. Tel. 0788121101. (C.221120050014) VÎND garsonierã confort I, Topoloveni, bloc VÎND Golf IV Variant, 1,9 TDI, an 2001, alb, P32, sc A, etaj 2, apartament 15. Tel. 4 Airbag, 4 geamuri electrice, control 0742328063. (C.161120050019) tracþiune, A.C, închidere centralizatã, 117.000 km, ABS. 8.650 euro. Tel. 610553; 0744322044. (C.221120050019) VÎND VW Bora, recent adus, fabricaþie 2000, 6+1 trepte, 116 CP, climatronic, full, negru, 9.500 euro negociabil. 0744766571. (C.221120050061)

CADASTRU CARTE FUNCIARÃ ● mãsurãtori de precizie ● consultanþã ºi consiliere la terenuri ºi apartamente.

VÎND încãrcãtor frontal Mustang 960, Tel. 222406, 0724046868. impecabil, greutate 3.200 kg, ridicã 1.700 kg, 9.500 euro. 0743543797. VÎND garsonierã str. Traian. Tel. 214435; (C.221120050032) 0740134690. (C.171120050002) VÎND Ford Focus Combi, 1.8 TDi, 2001, full, VÎND garsonierã confort I, decomandatã, jante, 8.200 euro negociabil. Tel. 44 mp, 2/4, Teilor, mobilatã, utilatã, 34.000 0740072261. (C.221120050036) euro. Tel. 0740315637. (C.1249988) VÎND Ford Escort, 1998, full, 5.300 euro. VÎND garsonierã, confort I, Prundu. Fãrã Tel. 0722436595. (C.221120050058) intermediari. Tel. 250938; 0740593955. VÎND Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 2001, adusã (C.181120050008) Germania, vamã achitatã, carte VÎND garsonierã ªtefãneºti, bloc IMEP. Tel. autenticitate, neagrã, 10.000 euro. Variante. 0747283670. (C.1250004) Tel. 0724169495. (C.221120050021) CRAIOVEI, gars sd, libera, 670 mil VÎND Cielo, coreean, 1996, echipat taxi, BANAT, 2 cam sd, etaj 2/4, 1.70000000lei 4.200 euro negociabil. 0742012580. TRIVALE, 2 cam conf II etaj 1/4, 650 mil (C.221120050023) TRIVALE 3 cam sd, 975 mil VÎND VW Bora 2001 TDI, adus recent (5 NORD, 3 cam dec, 950 mil zile), vama plãtitã. Preþ 9.900 euro. Tel. 0745066191. (C.221120050064) Tel. 214488 OPEL Astra Berlinã, 2002, gri metalizat, VÎND garsonierã, etaj 9/9, Craiovei. nerulatã în România, full-options. 700.000.000, negociabil. Preferabil 0722874820. (C.221120050007) dimineaþa- 0722586282. (C.161120050015) VW Passat, 2002 -2003, gri metalizat, GARSONIERÃ Gãvana III, 43 mp, et. 4, climatronic, stare foarte bunã. 0722874820. acoperitã tablã, recent izolatã, termopane, (C.221120050008) 22.500 euro. 0743953371. VÎND Opel Vectra Caravane, 2,0 TDI, recent (C.181120050001) adus. 8.900 euro, negociabil. Tel. VÎND/SCHIMB garsonierã confort III, 047763134. (C.1250033) îmbunãtãþitã, cu apartament confort II sau RENAULT Clio, 1.4, 16 V, gri metalizat, 2002 III + diferenþã. Tel. 0720249349. -08, full-options, carte service. 0744336297; (C.211120050009)

VÎND Matiz, gri metalizat, 2005, singur proprietar, preþ negociabil. 0744999443. (C.211120050015) 0721228925. (C.221120050011) MERCEDES 124, 200 Diesel, 1988, servo direcþie, închidere centralizatã, trapã electricã, nr. Austria valabile, 2.000 euro. 0722436900; 0744634163. (C.211120050007)

AUDI A4, 131 C.P. Recent adus. Variante auto, teren. 0743595172. (C.221120050004)

GOLF IV Variant, 2001, 1.9 TDi, 90 CP, 98.000 km reali, AC, geamuri ºi oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 luni rulat în þarã, 7.800 euro negociabil. Tel. 0722975204. (C.211120050017)

VÎND Opel Astra Caravan 1,6 i, 2001, alb, închidere, A.C., ABS, comenzi volan, 4 Airbag, jenþi aliaj, 7.250 euro, negociabil, variante. Tel. 0721492075. (C.221120050008)

VÎND Pontiac Transporter 7 locuri, 1992, VÎND Renault Megane 2001, full, albastru A.C., pornire din telecomandã. 7.700 euro, metal, preþ 7.500 euro, negociabil. Accept negociabil. 0744936822. (C.211120050017) variante ºi cu teren. Tel. 0723445920.

VÎND garsonierã confort I, Mioveni, zona pieþei, et. 1, liberã. Tel. 0745045325; 236148. (C.211120050002) Gars., Craiovei, cf.I/SD, parter cu balc., termopan, parchet, preþ 690 mil. lei. Ap. 2 cam., Gãvãna II, cf.I/SD, etaj 2/4, îmb., preþ 1,05 mld. lei. Ap. 2 cam., Calea Bucureºti, cf.1, parter cu balcon, centralã, îmb., preþ 1,05 mld. Ap. 3 cam., Tudor Vladimirescu, cf.I/D, centralã, termopan, aer condiþionat, preþ 1,2 mld. Tel. 0348401134; 0788207826.

2 cam., Exerciþiu, cf.1/d, liber, 1/4, preþ 32.500 E. 3 cam., Gãvana III, cf.1/d, 2/4, termopan, preþ 1.250 mil. Casã Geamãna, 5 cam, baie, buc., teren, 1170 mp, preþ neg. Tel. 211958, 0721365826, 0746769794.

VÎND garsonierã confort I, et. 6/9, îmbunãtãþitã, curatã, Craiovei. 278238. (C.221120050031) VÎND garsonierã, str. Aleea Negoiului, îmbunãtãþiri. 500 milioane, negociabil. Tel. 241076; 0722997373. (C.221120050029) VÎND garsonierã ultracentral, pretabilã birouri, 620 milioane. Tel. 0720841602. (C.221120050015) CaSSa MIOVENI Vînd urgent gars. liberã, contorizatã. Preþ 35.000 RON. Vînd urgent ap. 2 cam. liber. Preþ 55.000 RON. Vînd urgent ap. 3 cam. liber cu îmbunãtãþiri. Preþ 68.000 RON. Vînd urgent ap. 4 cam. liber cu centralã. Preþ 75.000 RON. Tel. 260899/0742046078.

VÎND garsonierã Gãvana III, contorizatã, parter, pretabil firmã. Exclus intermediarii. Tel. 290481.

VÎND garsonierã Traian, îmbuntãþitã, 600 milioane. Tel. 0742576195. (C.221120050058) GARSONIERÃ Prundu, bl. D, sc. A, ap. 22, fãrã îmbunãtãþiri, 690 milioane, negociabil. Tel. 0727741660, 0744706047. (C.221120050071) VÎND garsonierã, cf. I., îmbunãtãþitã, Gãvana III, parter. Preþ avantajos. Tel. 0743478039. VÎND uscãtorie Bl. A9, sc. A, Gãvana III, str. carol Davilla. 281915; 0746229002; 0743239276.

Apartamente 2 camere Anunþuri la redacþie VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, centralã, termopane, Negru Vodã, 1.150.000.000 negociabil. Tel. 0745420810. (C.271020050003) PROPRIETAR! APARTAMENT ultracentral, 2 camere, et. 2/4, modificat, amenajat, mobilat occidental, totul nou, 52.000 euro. 0744191371. (C.201020050048)

VÎND apartament 3 camere, contorizat total, preþ negociabil, Rãzboieni, negociabil. 0788174661. (C.011120050023)


VÎND apartament 2 camere, semidecomandat, Banat, et. 1/4. Tel. 0743309544. (C.211120050015) VÎND apartament 2 camere, cartier Trivale, 1/4. Tel. 276284; 0745960378. (C.211120050018)

☞ BANAT CF.I/D, FOND NOU, LIBER, 980 MIL. ☞ PRUNDU CF. I/D, IMB. ET. INTERMEDIAR, 950 MIL. ☞ GAVANA III, CF. I, DE LUX, 1.050 MLD. ☞ TRIVALE, CF. I, 3/4, IMB. 950 MIL. ROMENCOS: 211532.

Vînd ap. 2 cam., Popa ªapcã, cf.I/D, parter/4, liber, preþ 33.000 euro, neg. Vînd ap. 3 cam., Popa ªapcã, cf.I/D, etaj 3, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, liber, preþ 37.000 euro. Vînd ap. 3 cam., Prundu, cf.I/D, etaj 1, stradal, liber, preþ 1,25 mld. Vînd ap. 3 cam., Exerciþiu, cf.I/D, etaj 2, stradal,

termopan, preþ neg. VÎND apartament 2 camere, confort II, parter, îmbunãtãþit, Banatului, 900 Tel. 219998. milioane, negociabil. Tel. 0740128153. 2 camere, Teilor, etaj 1, liber, negociabil. (C.141120050028) 0744655110; 216598-Agenþie. (C.171120050013) PARTENER, str. Rahovei nr. 6 VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, 2 cam., Teilor, cf. I/d, lux, 30.000 euro. Bl. D1, sc. D, ap. 3, parter. Tel. 0724044444. 2 cam., Popa ªapcã, cf. I/d, îmbunãt., (C.171120050008)

33.000 euro 2 cam., Gãvana, Q-uri, lux, 30,000 euro. Tel. 219652, 0741014367.

VÎND/ SCHIMB apartament 2 camere cu centralã, termopan, Mioveni cu apartament 3-4 camere. Tel. 0744314038. (C.171120050041)

APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, 2 camere, Gãvana II, etaj 4, multiple exclus intermediarii, 33.000 euro, îmbunãtãþiri. 0726228484; 0348402985. negociabil. Tel. 0788101817; 0788724044, (C.221120050012) 222178. (C.140920050176) 2 camere, confort II, 3/ 4, Trivale, 690.000.000 negociabil. 0740004904; 0721070703. (C.181120050003)

Vînd 2 cam., cf.I/SD, Gãvana 3, 960 mil. 0722423995. Vînd 2 cam., Craiovei, et.1/4, îmb., 1 mld. 0722423995.

GÃVANA - 2 cam., cf. 1, et.1/4, spaþios, 970 mil.

Vînd 3 cam., Gãvana 3, et.1/4, fond nou, Quri. 0721143188.

BANAT - 2 cam., cf.2, et.2/4, îmbunãtãþiri, stradal, 25.000 E.

Vînd gars., Gãvana 3, etaj int., 660 mil. 0722423995.

TRIVALE - 2 cam., cf. 2, parter, balc. 10 m, 760 mil.

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ ªI EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente. Preþuri minime! Urgenþe!

Tel. 624683; 0722270879; 0742547515.

VÎND apartament 2 camere, cf. I., dec., etaj 3 camere, Mioveni, 2, Mioveni. Tel. 0745500078. APARTAMENT 655.000.000, contorizat, îmbunãtãþit, (C.211120050023) Robiplast. 0348408485; 0740093494. Ocazie unicã! Persoanã fizicã, vînd (C.211120050068) apartament 2 camere, confort redus, Trivale, lîngã piaþã, semidecomandat, bine VÎND apartament 3 camere, confort III, întreþinut, etaj 2, gresie, faianþã în baie, Trivale, etaj intermediar. Preþ negociabil. bucãtãrie, lavabilã, uºi Pipera, parþial utilat. Exclus agenþii. Tel. 0740071848. Tel. 635896; 0723654059. (C.211120050015) (C.181120050047) VÎND/SCHIMB apartament 2 camere, VÎND /SCHIMB apartament 3 camere, Gãvana III, et. 1, cu apartament 2-3 camere confort II. Tel. 0723565185. (C.12500020) ultracentral. Tel. 0744501648. VÎND apartament 2 camere, etaj 3/4, sd., (C.181120050009) Negru Vodã (spate Complex Ciocîrlia). Tel. VÎND apartament 3 , confort I, decomandat, 632975; 0740620136. (C.211120050027) gresie, faianþã, complet contorizat, VÎND apartament 2 camere, confort II, 1.100.000.000, negociabil. Tel. 610573. Rãzboieni. Tel. 0740574035. (C.1250015) (C.1250002) Ap. 2 cam. Trivale, 3/4, 1, D, termopan, parchet. P = 1,1 mld. Ap. 3 cam. Trivale, 3/4, 1, Sd, termopan parþial. P = 1,3 mld. Teren Albota, S = 5500 mp. P = 10 euro/mp. Teren Brãdet, S = 2000, 1000, 3900, 6000 mp. P = 3,5 - 6,5 euro/mp. Casã Hinþeºti, S = 4000 mp, utilitãþi. P = 65.000 euro. Tel. 274527; 0720043651.

VÎND apartament 2 camere, confort I, semidecomandat, de lux, parter, balcon, multiple îmbunãtãþiri, Gãvana III, Piaþã. 1.070.000.000. Tel. 283768; 0740056917. (C.1250016)

VÎND apartament 3 camere, confort I, fond nou, parter înalt, liber, Prundu-Variantã, 1.180.000.000. Tel. 0743884553. Schimb cu garsonierã, teren, apartament 2 camere. (C.031120050006)

CASE Anunþuri la redacþie VÎND teren 3.050 mp cu casã din cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere 50 m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua Curtea de Argeº. 0741572706. (C.101120050001)

PREÞURI MINIME! Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856.

Vilã Plopilor, d+p+e+m finisaj lux, teren 1000 mp.

3 cam. Gãvana III, cf. I, D, et. int. 1,253 mld.

Vilã zonã superbã, Curtea de Argeº. Casã ªtefãneºti, centru teren 170 mp. Casã Hinþeºti, p+2, magazin la poartã. Tel. 224131 sau 0788366704. VÎND casã, platou Prundu, P+E+ garaj, 1.150 mp, finisatã exterior ºi parter parþial, 85.000 euro negociabil. 0722127943. (C.141120050014)

0745250359. (C.221120050009) PROPRIETAR! Vînd vilã în Gãvana III, zona Biserica nouã, lîngã blocuri, demisol, parter, 1 etaj, 6 camere locuibile +garaj mare, 2 balcoane mari +terasã, tîmplãrie Gealan, acoperiº Lindab -Suedia. Construitã în 2004, sub controlul Inspectoratului în construcþii Argeº, toate utilitãþile în imobil, inclusiv curent 380V, 130.000 euro negociabil. Exclus agenþii imobiliare. 0726107762. (C.221120050053)

TERENURI

TRIVALE, 2 cam, îmbunãt., cf. 2, 760 mil.

MESAJE ÎNDOLIATE

VÎND teren stradal 5.500 mp, intravilan, Dobrogostea , 6,5 euro nenegociabil. Tel. 0744362629. (C.141120050003) VÎND teren Dobrogostea 5.000 mp, 100 m deschidere DN Piteºti -Curtea de Argeº, parcelabil, 9 euro/mp. Tel. 0724117055. (C.151120050027)

5.600 mp, deschidere 19 m, ºoseaua Piteºti-Cîmpulung, stradal. Variante. 0742595368. (C.151120050007) PROPRIETAR! Vînd teren Prundu, deasupra parcului, 5.000 mp, parcelabil. 0724386790. (C.151120050008) VÎND teren intravilan, 1.500 mp, Piscani, 150 milioane fix. 0742025283. (C.151120050008) VÎND teren 2.025 mp, zona B-dul Petrochimiºtilor, toate utilitãþile. 0788495826. (C.141120050040) VÎND teren 100 mp central. Tel. 216622. (C.141120050012) TEREN 8.500 mp Autostradã la 1 km de METRO. 0744160373. (C.141120050006) INTRAVILAN Poaiana Lacului- Cepari, cadastru, deschidere 46 m, 9.000 mp, negociabil. 0249/481418; 0721862079. (C.141120050006) VÎND teren 4.000 mp, parcelabil, Geamãna nr. 175. Tel. 0747989201. (C.151120050035) VÎND pãdure Cãlineºti, 2,5 ha, 100 m deschidere la Drumul Forestier, 80.000.000/ ha. Tel. 662134. (C.151120050029) VÎND 2 parcele, 600-775 mp, Bascov, la liziera pãdurii în viitor cartier vile, 100 m de la strada principalã, 20 euro/mp. 0745634176. (C.051020050018)

VÎND un ha pãdure stejar, zona Cãlineºti. Tel. 0743939219. (C.151120050075) VÎND teren 400 mp Prundu, 30 euro/mp negociabil. Tel. 0721554624. (C.161120050001) CURTEA de Argeº, vînd terenuri construcþie, zona 1, stradale, utilitãþi. 632703. (C.161120050061)

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ executã RAPID documentaþii

cadastrale - carte funciarã Spaþii comerciale, terenuri - minim! Garsonierã - 90 RON Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON Tel. 610093, 0744 815510. VÎND teren Dobrogostea, stradal, 1.000 mp, 10 euro/mp, împrejmuit, vecini buni. 0723488455; 0726196640. (C.161120050005) TEREN 5.400 mp intravilan, Drãganu. Tel. 0721528464, dupã ora 17,00. (C.211120050012) VÎND teren Prislop, 2.500 mp. Tel. 0747069631. (C.1249983) TEREN Tancodrom 1.200 mp sau 2 parcele de 600 mp. Tel. 0788667527. (C.161120050001) VÎND teren 1.600 mp, Piscani-Matriþerie, utilitãþi. 4,5 euro/mp. 0746521976. (C.071120050036) Oprescu Constanþa, nepoatã, aduce un ultim omagiu celui care a fost unchi, SONI IONEL GHEORGHIU. Regrete eterne! Dumnezeu sã-l ierte! (C.221120050051) Colectivul Spitalului de Geriatrie ºi Boli Cronice ªtefãneºti este alãturi de dna consilier juridic Anca Stoiculescu ºi dr. Adrian Stoiculescu în greaua încercare pricinuitã de decesul socrului, respectiv tatãlui. Sincere condoleanþe familiei îndoliate. Familia îndureratã anunþã încetarea din viaþã, departe de casã, la data de 20 noiembrie, dupã o lungã ºi grea suferinþã a celui care a fost SONI IONEL GHEORGHIU. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Soþia Mioara ºi fiica Sonia cu familia.

COMEMORÃRI Astãzi, 23.11.2005, se împlinesc 10 ani de cînd a plecat dintre noi cel mai bun soþ, tatã ºi bunic, AURELIAN RÃDULESCU. Nu te vor uita niciodatã Mariana - soþie, Cãtãlin - fiu, Anca - norã ºi Raluca, nepoatã. (C.221120050070)

Curierul zilei - pag. 15

Apartamente 4 camere

VÎND teren vizavi de Slava, str. Toma Conþescu, toate utilitãþile, 1.080 mp, preþ 28 euro/ mp. nenegociabil. Tel. 0722715442. (C.141120050001)

Miercuri, 23 noiembrie 2005

VÎND apartament 3 camere, decomandat, VÎND casã bãtrîneascã Topoloveni et. 2/4, Gãvana III, confort I, douã balcoane. TUDOR VLADIMIRESCU - 3 cam., cf.1/d, et.3/4, Dobreºti, 170 milioane negociabil. Tel. Preþ 1,250 miliarde. Exclus intermediarii. fond nou, 32.000 E. VÎND casã bãtrîneascã Cãlineºti, 440 mp, 0742466364. (C.221120050006) Tel. 0724530243. (C.211120050039) BERE - 3 cam., cf.1/d, parter, balc. fond nou, utilitãþi. Preþ negociabil. 0720726993. VÎND vilã 10 camere, 4 bãi, 35.000 E. (C.161120050038) 3 cam., Eremia Grigorescu, cf.I/D, etj.1, contorizat, balcon 3 bucãtãrii, Trivale. Tel. închis, 1,490 mld. Tel. 221725. VÎND casã cu anexe, 3 camere, baie, 275757, 0788262546, 3 cam., Negru Vodã, cf.I, centralã, termopan, parchet 0742428503. bucãtãrie, încãlzire centralã, sursã apã laminat, 35.000 euro. SUPER-Ofertã! Trivale, 2 camere, cf. II., etaj proprie, teren 1.000 mp, curent 380 V, 3 cam., Fraþii Goleºti, cf.I/D, g+f, contorizat, 47.000 euro. VÎND apartament 2 camere, decomandat, confort redus, et. III, Rãzboieni, liber, 1, 630 milioane. 0741461507. 3 cam., Depou, cf.I/D, contorizat, 34.000 euro. pretabil miniproducþie, Glîmboc -Bascov. VÎND casã, comuna Coºeºti, 540.000.000 negociabil. Tel. 0745662902; parter, cartier Trivale, stradal. Tel. (C.211120050020) 4 cam., BIG, cf.I/D, etj. 3, contorizat, balcon închis, 37.500 Tel. 0722650341. (C.171120050011) sat Cerbu. Tel. 230561. 0746234553. (C.221120050003) 0741453958. (C.181120050022) euro. VÎND apartament 2 camere, ultracentral, VÎND apartament 2 camere la parterul unei VÎND apartament 2 camere, confort I, Expo Tel. 212011; 0724020610. VÎND urgent vilã P+M, V. etaj 1, la cheie. 0742025736. vile, Depou. Tel. 211514. (C.181120050023) Parc, 1 miliard. Tel. 0720106740. Mare, stradal, preþ 40.000 VÎND apartament 3 canmere, cf. I., dec., 4/4, (C.151120050034) USD. Tel. 271292. ªTEFÃNEªTI, 2 camere, et. I. Tel. (C.221120050009) acoperiº cu garanþie, preþ 1.090.000.000, (C.171120050014) Anunþuri la redacþie VÎND urgent apartament Teilor, zonã 0746076815. (C.1250000) VÎND/ SCHIMB apartament 2 camere, cu Prundu. 0745981615. (C.211120050043) deosebitã, etaj 4, super decomandat, VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, garsonierã+ diferenþã. Tel. 0745981604. VÎND teren intravilan 5.060 mp, oraº VÎND vilã S+P+1+M, Piteºti, 1.100 mp, str. VÎND apartament 3 camere, confort I, centralã, termopan, uºã metalicã, gresie, confort I, decomandat, parter, 33.000 euro, (C.211120050012) semidecomandat, et. 1, Gãvana II. Tel. Toma Ghenea, proprietar. Tel. 0740151937. Costeºti -cartier Zorile, str. Rîndunica 22. faianþã, parchet, finisaje ultramoderne, Topic. 0720002290. (C.0757147) VÎND apartament 2 camere, etaj 2, mobilat, Tel. 021/3454158. (C.281020050011) (C.171120050027) 284649; 0740152173. (C.211120050036) cartier Trivale. Tel. 0745791442; 31.000 euro negociabil. Tel. 0723334655. Gãvana II, 2c, cf. I, Sd, liber, 870 mil. VÎND apartament 3 camere, confort I, VILà duplex P+1+2+M, pretabilã pensiune, VÎND un ha pãdure Vedea. Tel. 0721865472; 0744813720. (C.221120050019) (C.211120050010) zonã turisticã, Valea Ursului, 3.000 mp 215360. (C.151120050045) URGENT! 2 camere, ultracentral, stradal, Banat, 3/4, de lux, 43.000 euro. Tel. neg. Tel. 0741972278. VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, teren , 400.000 euro, negociabil. Topic- TEREN Curtea de Argeº, ultracentral, 350 0723717520. (C.1250010) preþ 35.000 euro, negociabil. Tel. parter. Tel. 0744491907. (C.141120050045) mp, toate utilitãþile. Variante auto. VÎND apartament 3 camere Trivale, confort 222247; 0720002290. (C.171120050037) 0721492699, Corona. (C.221120050007) Trivale, 2c, cf. II, 2/4, liber, 800 mil. 0747553709. (C.171120050070) VÎND/ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, I, parter, contorizat, liber, preþ 1 miliard lei. VÎND apartament 2 camere, confort I, Cãlineºti, casa stare bunã, 4 cam. 600 mp., 732 mp, deschidere 34 m, ªtefãneºti, între Tel. 0723311046. (C.221120050027) confort II, Rãzboieni. Tel. 0746965675. Tel. 0742336656. parter, Prundu. Tel. 0747024457. 250 mil. vile, toate utilitãþile, inclusiv canalizare, (C.151120050012) TOP CONSTRUCT negociabil. 0741230174; 216598-Agenþie. APARTAMENT conf. I, Calea Cãlineºti, casa 3 cam. 1200 mp, 350 mil. SUPEROFERTÃ! Vînd VÎND apartament 2 camere, Mioveni, (C.171120050024) Bucureºti, bloc 30, Piaþa apartament 2 camere, 580 milioane. Tel. 0742025283. Topoloveni, teren 1500 mp. 5 euro/mp. Ceair, parter, 34.000 euro 2.000 mp, ªtefãneºti -Mitricel, gard, apã, confort I, decomandat, etaj (C.151120050009) negociabil. 0723268333; intermediar, Exerciþiu, gaze, curent. 0721781111; 0747158411. Cãlineºti, teren 500 mp, 90 mil. 0724875350; 0722749065. termopan total, centralã, (C.131120050029) VÎND apartament fond nou, Fãrã intermediari. Tel. 667449, 0720068302. parchet laminat total, zona Fabrica de Bere, bloc VÎND terenuri ªtefãneºti 1.700 mp; Gãvana superamenajat, P16a, etaj 4/4, cu plafon VÎND casã stil han P+ 1 Cîmpulung, toate 870 mp; Podul Viilor 500 mp. 0722350511. 1.360.000.000. Tel. revonat ºi proiect de utilitãþile. Tel. 0720033697. (C.071120050032) 0721811289. acoperiº, decomandat, 2 (C.171120050009) VÎND 1.800 mp teren împrejmuit, toate (C.181120050006 balcoane, îmbunãtãþiri, Tel. 213305, 0720385543. VÎND casã Geamãna sau schimb cu utilitãþile, Piteºti, str. George Ulieru. Tel. suprafaþã 57 mp, preþ foarte VÎND apartament 2 camere, central, ideal VÎND apartament 3 camere, decomandat, garsonierã, diferenþã. 0745339577; 279771. 0745016489; 211741. (C.071120050038) avantajos, 30.500 euro sediu firmã, et. 2, 37.500 euro. Tel. Anunþuri la redacþie parter, Fabrica de Bere, pretabil firmã, (C.181120050043) negociabil. Tel. 0723585400; VÎND parcele 500-1.000 mp, Bascov 0744699727. (C.201120050007) medical. 0744338453. VÎND /SCHIMB casã Bascov, finisatã, cu Scheau, intravilan la liziera pãdurii, 14-12 0248/282848; 0248/285546. VÎND apartament 3 camere, decomandat, cabinet (C.131120050096) Tel. 0740219319. VÎND apartament 2 camere, Mioveni. Tel. complet utilat, 3/ 4, liber, Exerciþiu. Tel. (C.221120050066) apartament ultracentral, 2-3 camere euro/mp. 0726371379. (C.141120050016) 0741243700. (C.201120050009) APARTAMENT de lux, 3 camere, 46.000 +diferenþã. Tel. 0744501648. (C.101120050012) VÎND apartament 2 camere, bloc cãrãmidã, 0741068200, Casa Ta. (C.181120050010) VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi lemn VÎND apartament 2 camere, confort II, VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, bloc euro. 3/4, toate îmbunãtãþirile + modificãri îmbunãtãþit, preþ negociabil. Tel. 1, sc B, ap 6. Tel. 0788755473. (C.221120050041) VÎND în com. Izvoru de Costeºti casã cu salcîm- plop, exploatabil . Tel. 0742799273. moderne, zona Spitalul Militar. Preþ 0721278439. (C.1249981) (C.021120050002) APARTAMENT Craiovei, 3 camere. anexe, curte ºi grãdinã împrejmuitã cu (C.110820050012) discutabil. Tel. 0721078220. VÎND apartament 2 camere, confort I, 3 camere, cf. I., dec., liber, Negru Vodã, 1/4, 1.130.000.000 lei. 0741068200, Casa Ta. gard, total 5000 mp, utilitãþi (telefon, apã, Parcele teren intravilan, (C.141120050003) decomandat, Rãzboieni. Tel. 0743433812. negociabil. 0741230174; 216598-Agenþie. (C.221120050043) curent, gaze la poartã). 276719. utilitãþi, 500-780 mp, în viitor (C.171120050023) PROPRIETAR! Vînd apartament 2 camere, (C.181120050001) (C.181120050034) VÎND apartament 3 camere, cu cartier vile, ªtefãneºtidecomandat, Rãzboieni, zona piaþã, fãrã VÎND apartament 2 camere, conf. I/D, îmbunãtãþiri, str. Tache Ionescu. VÎND casã Bîrla-Urluieni, nr. 268, lîngã pasarelã, 20 euro/mp VÎND apartament 3 camere, balcon, îmbunãtãþit, 690 milioane Mioveni, 670 milioane. Topic, 0726148829. negociabil. 0742521954. 0742073802. (C.221120050004) Onicã Manciu. Tel. 0741959487. decomandat, gresie, faianþã, (C.311020050084) negociabil. Tel. 643795; 0721918118. (C.201120050077) VÎND apartament 3 camere, (C.211120050002) parchet, centralã termicã, (C.141120050043) etaj 3, Trivale, superîmbunãtãþit (C,T, A), Calea Bucureºti, VÎND vilã 450 mp, construcþie nouã, VÎND apartament 2 camere, Trivale, 7/10, 1.400.000.000. Tel. 271616; 42.000 sau schimb cu 4 camere. Tel. mobilatã total, zona Trivale lîngã pãdure, decomandat. Tel. 0740250520. IMOBIX TOPO PROJECT 0722364944. 0740258685, 634065. (C.201120050104) 250.000 euro. 0788315915. (C.4770996) (C.101120050016) EXECUTÃ: lucrãri topo- VÎND apartament 2 camere, Craiovei, VÎND apartament 3 camere, VÎND casã nouã, P+1, Tîrg, lîngã vilele I/ sd, parter, neîmbunãtãþit. Tel. Familia Mihãilescu ºi Maria ªerban cf. II., etaj 2/4, gresie, Genicom, teren 550 mp, deschidere 37 mp, PROPRIETAR! Apartament 3 camere, cadastrale, carte funciarã confort 0721914864. (C.201120050131) anunþã cu durere încetarea din viaþã a faianþã, contorizat, balcon confort I, decomandat, 2 balcoane, vizavi preþ 40.000 euro. Tel. 0746947786. ºi evaluãri imobiliare. scumpului lor nepot, CIPRIAN CORBU. închis,1 miliard. Tel. VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, et. de Restaurantul Carpaþi -Exerciþiu, 45.000 (C.211120050008) Nu te vom uita! Prea tînãr ai plecat de 0747312263. 2, termopane, parchet laminat, instalaþii euro negociabil. Exclus intermediarii. DEÞINEM G.P.S.! lîngã noi/ Un crud destin te-a smuls din sanitare noi, greise, faianþã. 670.000.000. 0720044284. (C.151120050001) Te-ai sãturat de alergat? Tel. 611020, 0722700077. Tel. 0720782601. (C.111120050005) viaþa asta/ ªi ne-ai lãsat cu ochii plînºi ºi VÎND apartament 3 camere, Exerciþiu, 2 bãi, Autorizaþii, avize, avize de APARTAMENT 3 camere, cf. I., dec., 2 balcoane, gresie, faianþã. Tel. goi/ Cînd a cãzut asuprã-ne nãpasta/ Mai VÎND apartament 2 camere, deosebit, oraº Mioveni -zona maxi-taxi, superîmbunãtãþit, 0722608620, 0723277066. VÎND apartament 2 camere, confort I, tristã-i lumea fãrã chipul tãu frumos/ Tu construire, certificate de Cîmpulung. Preþ negociabil. 0726231616. 700 milioane. Tel. 0743240166. suflet bun, veghind acum din ceruri/ Mioveni. Tel. 0746622789. urbanism, acorduri de mediu, (C.211120050003) (C.151120050001) Cum cerne timpul peste cei iubiþi de jos/ (C.161120050015) sesiuni, constituiri firme, Necazuri ºi dureri de multe feluri/ Poate VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, et. VÎND apartament confort I, 3 camere, VÎND apartament 2 camere, Fraþii Goleºti, 4/4. Preþ negociabil. Tel. 0744266130. lichidãri firme, dizolvãri cã þie þi-a fost scris sã fii/ O jertfã purã strada Banat, etaj 3/4, 40.000 euro. Tel. decomandat, 4/8, multiple îmbunãtãþiri, (C.211120050030) cãtre Dumnezeu/ Un sol de pace de la firme, puncte de lucru. 0723911413. (C.141120050029) noi cei vii/ Ca sã ne apere de-acolo de preþ 1,7 miliarde negociabil. Tel. VALCOMAR BEST STAR VÎND apartament 3 camere ultracentral, Anunþuri la redacþie IMOB EXPERT str. Egalitãþii nr. 1 ce-i rãu. Pentru CIPRIAN 20-XI-2005. 0744621345. (C.141120050026) Tel. 0788454321, 0248216396. confort I/dec, 9/9, stare ireproºabilã. Preþ (C.221120050005) 2c, Banat, cf. II, P/4, balcon, 7 m, gresie ºi VÎND apartament 2 camere, confort I, avantajos. 213649; 0722277264; VÎND apartament 4 camere, gresie, faianþã, VÎND casã 4 camere, multiple îmbunãtãþiri faianþã total, 900 mil. contorizat, Mioveni-Robea, parter, pretabil 0722543117. (C.161120050044) decomandat, et. 4/4, Gãvana III, Familiile Corbescu, firmã, 900 milioane uºor negociabil. Tel. mobilatã, Stîlpeni, teren 3.500 mp. Preþ 950 Podeanu ºi Oprescu sînt îmbunãtãþiri. Fãrã intermediari. Tel. VÎND apartament 3 camere, confort I, 2c, Trivale, cf. II, 2/4, cu hol între camere, milioane. Tel. 0746262415. 0742065959. alãturi de familia Corbu 0722210115. (C.211120050038) decomandat, 2/ 4, termopan, Gãvana III, 0721439942; balcon închis, hol mãrit 790 mil. (C.211120050024) (C.151120050008) în aceste momente grele 1.250.000.000 negociabil. Tel. 0726513108. VÎND apartament 2 camere, et. 4, Robea pricinuite de moartea Tel. 218916; 0720202830. VÎND apartament 4 camere, Prundu, cf. I., VÎND 2 vile P+1, Valea Mare. Tel. (C.171120050001) Mioveni. Tel. 0723991587. fulgerãtoare a fiului sãu, 0744673208. (C.211120050017) etaj 1/4, preþ 35.000 euro. Tel. 648423. VÎND apartament 2 camere, cf. II., etaj 4, VÎND apartament 3 camere, etaj 1, Eremia CIPRIAN CORBU, la (C.161120050037) (C.141120050020) VÎND casã, 4 dormitoare, sufragerie, Trivale, 700 milioane negociabil sau Grigorescu, contorizat, îmbunãtãþiri, frageda vîrstã de 30 ani. Sincere conVÎND apartament 2 camere, Nord, et. schimb cu apartament 2 camere confort I 1.650.000.000, negociabil. Fãrã APARTAMENT 4 camere, vizavi Argeºana, bucãtãrie, douã bãi, zona Bascov-Stejãret, doleanþe familiei îndoliate. Dumnezeu sã-l intermediar, preþ negociabil. 0740071930. plus Tel. 0727672644. 3/4, 35.000 euro. 0740072298; 282198. structurã lemn, toate utilitãþile. Preþ 80.000 diferenþã. Tel. 271278. intermediari. odihneascã în pace! (C.221120050039) (C.211120050008) euro. Tel. 0745594365. (C.211120050037) (C.171120050013) (C.171120050075) (C.211120050018)

Apartamente 3 camere

VÎND teren 1.300 mp, toate utilitãþile, Bascov -Brãileni. 290119; 0742056084. (C.131120050004)

VÎND teren intravilan 8.900 mp, ªtefãneºti teren 750 mp, preþ negociabil. Relaþii la tel. pasarelã, utilitãþi, 18 euro/mp. Tel. 0742521954. (C.081120050011) 0723168715 sau 0723221474. DRÃGANU, central, 600 mp, deschidere 30 (C.221120050030) m, utilitãþi, 135 milioane. 0745169526. VÎND vilã P+1+M, Gãvana III lîngã pãdure, (C.091120050003) locuibilã, 630 mp, 130.000 euro, negociabil. 0721261710. VÎND teren Albota 6.000 mp, 19 m VÎND vilã la cheie, zona Pinilor, preþ 0723520208; deschidere, 4 euro/ mp, negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0723808322. (C.221120050026) 0743893055. (C.111120050015) (C.141120050009) VALEA Mare. Vînd case, diferite stadii finisare, teren 750 mp/ buc., cartier privat, VÎND teren Mioveni, intravilan, stradal, Vilã p+1, finisaje de lux încãlzire în negociabil. Relaþii la tel. 0723168715 sau 1300 mp, 30 euro/mp. Tel. 0722146212. (C.111120050018) 0723221474. (C.221120050043) pardosealã, teren 3266 mp, pãdure, VÎND casã P+M, finisatã interior, în spatele VÎND 1.400 mp teren, Cãlimãneºti. Tel. lac, Albota. Tg. Sãptãmînal, teren 500 mp. Tel. 0745662617. (C.131120050041)

3 cam. Dacia, cf. I, D, et. int. 39.500 euro.

VÎND apartament 2 camere, cf. I., dec., 3 VÎND apartament 2 camere, Poiana Lacului, balcoane, Fabrica de Bere, 29.000 euro. parter. Tel. 0741284546. (C.221120050034) Tel. 0740315637. (C.181120050021) VÎND apartament fond nou, VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, superîmbunãtãþit, negociabil. Tel. conf. I, decomandat, et. 4/4, 0744421512. (C.221120050028) superîmbunãtãþit. Tel. 221873; 0743515486. N. Vodã, 2 camere, decomandat, 1/ 4, (C.181120050030) PROPRIETAR vînd apartament 2 camere, 32.000 euro. Tel. 610178. (C.1250032)

terenuri, clãdiri, apartamente.

VÎND la Valea Ursului 2 parcele de 700 ºi 850 mp. 0723359469; 0788261942. (C.1249896)

VÎND urgent vilã de lux, P+1, 5 camere+ dependinþe, ultraîmbunãtãþitã, construcþie 2002, 342 mp teren, Poiana Lacului -centru. Tel. 0723533293; 0722375847. (C.141120050013)

Vilã p+1, finisaje moderne, teren 900 mp, ªtefãneºti.

VÎND apartament spaþios 3 camere+ boxã VÎND 2 camere, central, preþ foarte bun. mare, Tribunal, confort I, decomandat, Tel. 0720918372. (C.211120050097) centralã, et. 2/ 4, bloc cãrãmidã, 50.000 euro. Tel. 0723534297. (C.181120050006) VÎND apartament 2 camere, Banat, garaj, îmbunãtãþiri, VINDEM urgent apartament 3 camere liber, preþ negociabil. 0747892089. cart. Trivale -69. Tel. 636319, 636819. (C.211120050006) Acceptãm agenþie. (C.201120050035)

CARTE FUNCIARÃ

VÎND casã utilitãþi, ºoseaua Naþionalã CASÃ Mircea Vodã, stradalã, 52.000 euro. Bascov. Preþ 53.500 euro. Tel. 270914; Tel. 0744433514. (C.211120050096) 0741143659. (C.111120050015) VÎND/ ÎNCHIRIEZ vilã VÎND casã Suseni, 5.000 mp, cu apã, Banatului. Tel. 0745082411. luminã, 5 camere, boltã de vie, livadã, (C.211120050109) 12.000 euro negociabil. Tel. 0724649050. (C.131120050008) GÃVANA, jumãtate duplex, tencuit, living, VÎND casã parter + etaj construcþie 2003, bucãtãrie, 2 bãi, 2 dormitoare, 1,45 miliarde Stîlpeni. Accept ºi variante sau schimb cu /euro sau schimb teren. Tel. 0723216184. apartament Piteºti. Tel. 0742595368. (C.211120050083) (C.151120050006) VALEA Mare. Vînd casã nouã, finisatã,

genial

Tel. 211901; 0744491907.

RIM TOPOGRAFIE - CADASTRU executã lucrãri de

Micã publicitate

VÎND apartament 2 camere, ªtefãneºti. Tel. 266335. (C.211120050010)


Micã publicitate

Biroul Notarial Ana Stan Piteºti, str. Teilor, bl. PS 36 (vizavi de Restaurantul Conti),

informeazã clienþii cu privire la modificarea numãrului de telefon. Numãrul vechi 630663 se va înlocui cu numãrul nou 216937. Tel. 210744; 216937. VALEA Ursului 770 mp, utilitãþi, proiect casã P+M, autorizaþie construcþii, 10.000 euro negociabil. 215350; 0727369907MERIDIAN. (C.171120050010) Vînd parcele 500 - 1000 mp, Prelungirea Craiovei, (staþia de gaze), intravilan, utilitãþi, preþ 23 euro/mp. Vînd parcele 500 mp Calea Drãgãºani - Trivale, utilitãþi, preþ 30 euro/mp.

VÎND teren 250-500 mp, T. Vladimirescu. Tel. 0723380602. (C.211120050004) VÎND teren 2.700 mp Cãlineºti. 3 euro/mp, negociabil. Parcelat. 287577; 0726324032. (C.211120050004) PROPRIETAR, vînd 500 mp intravilan, Tancodrom, puz aprobat, P+1+M, 37 euro/mp. Tel. 0740220870. (C.211120050007)

CAUÞI paradisul? L-ai gãsit! Loturi 1.100- ÎNCHIRIEZ spaþiu stradal, Nord. Tel. OFER spre închiriere o camerã, Prundu, Rog seriozitate. Tel. 0745054106. mobilã nouã. 1.200 mp. Preþ 50 euro/ mp. Tel. 0788776194; 0742238199. (C.221120050004) (C.221120050015) 0742547880. VÎND teren liziera pãdurii, Bãbana, ieºire V. Ursului, 5.500 mp, deschidere 60/91, pretabil casã de vacanþã, intravilan, apã, curent, 5 euro/mp. 0723624700.

SPAÞII Anunþuri la redacþie OFER/ ÎNCHIRIEZ SPAÞII DIVERSE, LÎNGÃ TG. SÃPTÃMÎNAL. 0722236381. (C.111020050010)

Miercuri, 23 noiembrie 2005

spaþiu ultracentral 200 mp, pe nivel finisaje ºi dotãri deosebite.

CARTE FUNCIARÃ ºi EVALUÃRI

CARTE FUNCIARÃ

CADASTRU

Curierul zilei - pag. 16

SÎNT roºcatã cu ochi albaºtri, pãr lung, mãsuri de fotomodel. Vã ofer clipe de amor. Tel. 0721541118. (C.141120050098)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.111120050013)

PRIMESC fete în gazdã. Tel. 0740098745. (C.221120050007)

BRUNETÃ, sexy, ofer clipe de neuitat. Tel. 0747533608. (C.1249948)

TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0747964209. (C.111120050014)

Anunþuri la redacþie

OFER spre închiriere garsonierã Craiovei, confort I, complet mobilatã, 100 euro/lunã. Tel. 0788183032. (C.221120050028)

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.311020050050)

OFER spre închiriere apartament 2 camere sau 3 camere, et. I, ultracentral, 200- 250 euro, pentru firmã ºi locuit. Tel. 222178; 0788724044, 0788101817. (C.070720050022)

OFER spre închiriere apartament 4 camere, decomandat, mobilat/nemobilat, parter, Tache Ionescu. 0721185383. (C.161120050004)

VÎND spaþiu comercial, ªtefãneºti -bloc CAUT sã închiriez rulotã. Tel. 0744548853. (C.221120050054) Imep. 0743623332. (C.221120050056) VÎND apartament 2 camere Trivale, o camerã funcþioneazã magazin alimentar, 1.350.000.000. Tel. 0722436595. (C.221120050059)

ÎNCHIRIERI

COLABREZ/ CEDEZ urgent avantajos VÎND teren 532 mp, ªtefãneºti, str. Liviu spaþiu comercial, stradal, Trivale. Rebreanu, accept variante auto. Tel. 0747249498 (C.141120050002) 0744501648. (C.211120050008) MIOVENI, de închiriat douã spaþii Vînd teren ªtefãneºti - Pasarelã, 500 mp, VÎND teren zona Bãnãnãi. Preþ negociabil. comerciale 45 ºi 118 mp. Negociabil. deschidere de 20 m, utilitãþi, preþ 25 euro/mp. ÎNCHIRIEZ vilã (5 camere, 2 Tel. 0746234080. (C.211120050032) 0744377800. (C.071020050003) grupuri sanitare), situatã în Tel. 206178; 0745873021. str. Crinului nr. 14, preferabil VÎND teren 900 mp, Colibaºi, intravilan, CEDEZ stand Complex John. 0744518023. VÎND teren intravilan, 8.200 mp, 10 stradal. 9 euro/mp. Tel. 0740798451. (C.211120050023) firmã (birouri). Tel. euro/mp, Ciumeºti. 0726621799. (C.211120050050) 0743614847. S.C. ÎNCHIRIEZÃ spaþii depozit încãlzite. (C.171120050010) (C.151120050002) 0721243175. (C.141120050078) GÃVANA - ZAMFIREªTI, 750 mp, D=23 m, 13.000 E VÎND 5.700 mp teren, zona Bascovneg. Tel. 0742336656. VÎND spaþiu comercial, 54 mp, Complex ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial. Tel. 637714. Lãbuºeºti, viitor cartier vile, pacelabil 17 PRUNDU MIC, 2000 mp, D=28 m, pretabil hale, Mic Craiovei. 0724074776. (C.141120050010) euro/mp, neparcelabil 15 euro/mp. Tel. depozite, canalizare, gaze, apã, 20 E/mp, neg. Tel. (C.171120050034) 0746174727. (C.171120050004) OFER închiriere apartament 4 camere 0741972278. 0723240946. OFER spre închiriere spaþiu comercial mobilat, central. Tel. TEREN Prundu, pretabil hale, S=630, D=26 ªTEFÃNEªTI - MITRICEL, 4200 mp, douã central, vad bun, 150 mp. 0745945830. (C.141120050035) m, negociabil. 0744655110; 216598 deschideri, 1 km de principalã, 3,5 E/mp. Tel. (C.101120050017) Agenþie. (C.171120050016) 0742336656. Un loc de vis, pentru amintiri ce dureaza o viata! VÎND 2 parcele teren 500 Ofer spre închiriere VÎND teren 500 mp Craiovei -Tîrg. 16.000 Inchiriez, pentru Craciun si mp, Valea Ursului, 20 euro. Tel. 0788310040. (C.211120050022) Revelion, vila la AREF: euro/mp. Tel. 0743692129. VÎND teren 2.200 mp pe care se gãsesc 2 sufragerie, 4 dormitoare, (C.171120050007) ateliere a cîte 230 mp, Piteºti. 0726104381; buctarie, baie, centrala temica, apa calda curenta. VÎND teren Prelungirea Craiovei, D = 17.50x 0720365062. (C.211120050015) Telefon: 0726 906 249, 0740 Tel. 220099, 0729220022. L= 45.70 = 800 mp, 65.000 euro negociabil. VÎND teren 5.000 mp, Buneºti, ºoseaua 158 220. (C.161120050029) 0742009203. Exclus intermediari. spre Brãdet, stradal, 6 euro/mp, negociabil. OFER spre închiriere spaþiu central 150 (C.161120050035) Tel. 0746113946. (C.211120050009) mp. 0722226564. (C.111120050024) PARTICULAR închiriez apartament 2 ÎNCHIRIEZ/VÎND teren 4 ha în comuna VÎND teren 900 mp în VÎND spaþiu Gãvana III, 850 milioane. Tel. camere, centralã proprie, modern ºi utilat, Davideºti, sat Conþeºti. 0248/298086. Piteºti, str. Dumbravei. Tel. antenã satelit, pe o perioadã mai mare de 0745034111. (C.151120050008) (C.211120050056) 0723672361. ºase luni. Rog seriozitate. Tel. 0788460364. (C.171120050054) VÎND urgent teren ªtefãneºti, toate OFER spre închiriere spaþiu comercial (C.171120050032) utilitãþile. Tel. 0722800754. ultracentral, 27 mp. 0722286155. OFER pentru închiriere garsonierã conf. I, (C.4770959) RÃZBOIENI, 2.000 mp stradal, 28 euro/ mp, (C.211120050091) semimobilatã. Tel. 0745134119. negociabil. 0741003700. (C.171120050009) CÃLINEªTI, 1.665 mp, 6 euro/mp. Tel. ÎNCHIRIEZ spaþiu N. Bãlcescu, 200 mp, (C.171120050057) stradal +curte, curent trifazic +toate VÎND teren Topoloveni, 7.500 mp, 0788419191. (C.211120050094) deschidere 24 m, intrare direct din ºoseaua CÎMPULUI, 2.420 mp, 40 euro/mp. Tel. utilitãþile, pretabil orice activitate, 3,5 euro PRIMESC în gazdã o fatã, Exerciþiu. Tel. negociabil. Tel. 286981; 0745654881. 211733. (C.211120050019) naþionalã. Tel. 252503. (C.171120050069) 0744433514. (C.211120050095) (C.141120050021) PRIMIM 2 fete în gazdã. Tel. 631340. VÎND teren parcelabil, FIRMÃ CADASTRU VÎND construcþie metalicã, 20 mp, dotatã (C.181120050015) platou Cîmpului, spre autorizatã, întocmeºte lucrãri de cu vitrine, pretabilã activitate comercialã. ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, parter, Moºoaia, ideal construcþii, 0740002151. (C.141120050021) Livezilor, cu mobilier firmã. 0743953371. zonã rezidenþialã, 12.500 (C.181120050049) terenuri, pãduri, apartamente. mp, 20 euro/mp. Punct reper Ofer spre închiriere PREÞURI MINIME! URGENÞE! Cimitir. Tel. 0744623556. Gars., Gãvana III, cf.I/D, nemob., 3 mil. Tel. 217593, 0744434839. spaþiu ultracentral, (C.221120050021) 2 cam., Craiovei, mobilat, 110 euro, 300 mp/nivel, parcare VÎND teren Budeasa, sat Gãleºeºti, 3.000 anticipat. VÎND teren Mãrãcineni 12.000 mp. Tel. mp, deschidere 23,5 m, stradal, utilitãþi. proprie, finisaje 3 cam., Popa ªapcã, et.1, mobilat, utilat, 0744839354. (C.221120050022) Tel. 0348806895. (C.4770979) 200 euro. deosebite. VÎND teren 250 mp ªtefãneºti centru. Tel. 4 parcele 700- 800 mp Smeura, apã, curent, 3 cam., Bere, cf.I/D, nemobilat, 100 euro. 0746944653. (C.221120050068) cablu, posibilitate gaze la poartã, 15 euro/ Tel. 0743077077. Tel. 220338; 0788572300. VÎND 1.000 mp, Budeasa. Preþ avantajos. mp negociabil. 0722543117. Tel. 0723611014. (C.221120050008) OFER spre închiriere spaþiu comercial (C.171120050026) OFER spre închiriere spaþiu, I.C. Brãtianu, VÎND teren 5.000 mp Budeasa Micã, VÎND 2.700 mp teren cu pãdure, utilitãþi, Calea Bucureºti, stradal. 215360; parter, pretabil birouri. 0744999361. 0721865472. (C.151120050044) zonã vile, 3 km Cornul Vînãtorului, zonã pretabil casã vacanþã, 4,5 euro/mp. Tel. (C.181120050013) deosebitã. Tel. 0744314857. VÎND sifonerie - cu apã de izvor ºi 0742648549. (C.181120050007) OFER spre închiriere apartament 2 camere, (C.211120050001) consignaþie, vad bun. 0727216615. VÎND 1.300 mp teren intravilan, Smeura. la casã, Depou. Tel. 211514. VÎND 1.700 mp Vrãneºti, posibilitate (C.211120050016) Tel. 0721478135. (C.181120050020) (C.181120050024) construcþie. Tel. 651585. (C.211120050002) DEÞIN spaþiu amenajat parþial pentru VÎND 320 mp teren, utilitãþi, deschidere 16 OFER spre închiriere apartament 2 camere, m, ªtefãneºti-Fitotron. 0721413504. VÎND teren Albota. Tel. 0723557866. restaurant, bar, disco, caut partener, mobilat, zona Craiovei. 255356; eventual închiriez, etc. 0788686301. (C.221120050023) (C.181120050018) 0723550975. (C.181120050009) (C.161120050013) Platou Trivale 2.500 mp, 30 euro/ mp. Tel. VÎND teren 10.000 mp în spate la Metro. PRIMESC fete în gazdã, fabrica de Bere. Preþ negociabil. Tel. 0722222859. CEDEZ spaþiu comercial Complex John. 0745174264. (C.181120050040) Tel. 0720450181. (C.1250005) (C.221120050022) Tel. 0722920247. (C.161120050056) VÎND teren 500 mp, deschidere 17 m, zona ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Trivale, OFER/ ÎNCHIRIEZ spaþiu Mioveni, 80 mp, Tg. Sãptãmînal, intravilan, 16 euro/mp. Tel. mobilat, anticipat 4-6 luni, 4.000.000 amenajat, pretabil activitãþi comerciale 0746947786. (C.181120050019) lei/lunã. Tel. 0745986270. (C.201120050036) sau financiar- bancare. 0723260999. PROPRIETAR! Vînd teren Trivale -platou OFER spre închiriere apartament 3 camere, (C.161120050007) Cîmpului, 550 mp, utilitãþi, 32 euro/mp. complet mobilat ºi utilat, et. 1, Popa ªapcã. CEDEZ spaþiu închiriat amenajat restaurant 0788232869. (C.201120050084) Rapid! Ieftin! Tel. 221072; 0744860976. (C.201120050087) -bar +terasã. 0720539554. VÎND teren Autostrada Piteºti Bucureºti, Nu se percepe TVA! OFER spre închiriere garsonierã mobilatã, (C.171120050040) km. 86. Tel. 0744699841. (C.181120050001) Program 8,00 - 20,00, inclusiv sîmbãta. solicit 1 -2 fete. 0727655715. CAUT sã închiriez spaþiu pentru depozit VÎND 2.000 mp posibil parcelabil Valea Tel. 280813, 0744273422. (C.211120050009) Complex Fortuna. Tel. 0747037333. Ursului. Tel. 0745025519. (C.181120050005) (C.171120050077) Ofer ap. stradal, pretabil birou sau VÎND teren intravilan, zona TEREN 500 mp, 25 m deschidere, vizavi de cabinet. 0722423995. CEDEZ spaþiu John. Tel. 0724305463. Glîmboc platou, 4.000 mp. Geanicom- Tg. Sãptãmînal, 35 euro/ mp. Ofer gars., Gãvana, mobilatã. (C.1250006) Preþ negociabil. Tel. 0740149543. (C.181120050006) 0721143188. 0742691669; 290698. S.C. Închirireazã spaþiu ultracentral, lîngã VÎND teren ªtefãneºti, str. Zãvoi. Rel. la tel. Ofer 2 cam., Fr. Goleºti, mobilat, (C.221120050015) Primãrie, pretabil birou, cabinet medical, 610874; 0741196519. (C.181120050007) centralã, 200 euro. 0721143188. dotat telefon, internet. Tel. 0724248582. Ap. 2 cam., Popa ªapcã, semimobilat, 150 TEREN Baloteºti, 1500 mp, deschidere 26 (C.1250012) VÎND teren Drãganu utilitãþi, euro. 0721143188. m, 1400 euro. 0741068200, Casa Ta. 4.500 mp, preþ avantajos. CEDEZ spaþiu complex John. 0727984153; (C.221120050040) Tel. 0722582062. ÎNCHIRIEZ apartament, preferabil familie. 276040. (C.221120050064) (C.1249997) Urgent! teren Albota, 500 mp, deschidere Tel. 0723516964. (C.211120050039) OFER spre închiriere Service autoTrivale, 35 m, 5.500 euro. 0741503630, Casa Ta. ÎNCHIRIEZ vilã 450 mp, construcþie nouã, utilat sau pentru alte activitãþi. Tel. TEREN Bradu, 2.500 mp, 20 m deschidere, (C.221120050032) mobilatã total, zona Trivale lîngã pãdure, toate utilitãþile, 5 euro/mp, negociabil. Tel. TEREN 1.000 mp, deschidere 16 m, 16,5 0745044011, 271953. (C.281020050025) 1.500 euro negociabil. 0788315915. 0746160504. (C.171120050010) euro/mp. 0741068200, Casa Ta. PARTICULAR caut sã închiriez spaþiu (C.211120050005) minim 10 mp, Gãvana III, centru. Tel. VÎND terenuri pentru casã ºoseaua Piteºti (C.221120050034) OFER spre închiriere Cîmpulung. Tel. 261094. (C.181120050005) TEREN Fr. Goleºti, 1.000 mp, deschidere 0747194167. (C.201120050120) apartament 3 camere, utilat, VÎND teren Trivale- platou suprafaþa 500 18 m. 105 euro/mp. 0741068200, Casa Ta. CAUT sã închiriez spaþiu. Tel. 763613; ultracentral, de lux. 0747779723. (C.211120050039) mp, D- 17 m, zonã vile, preþ 32 euro/ mp. (C.221120050044) 0788274631; 0744863359; Tel. 0723717520. (C.1250003) TEREN Smeura 3.800 mp, deschidere 18 m, OFER/ÎNCHIRIERE spaþiu la casã, 0788283472. 6 euro/mp. 0726384881, Casa Ta. nemobilat. 0742396146. (C.211120050005) (C.211120050009) Piteºti, S=860 mp, D=18 m, utilitãþi, preþ 18.500 E. (C.221120050039) N. Bãlcescu, S=386 mp, D=13m, preþ 17.000 E. VÎND baracã termopan AL 2/4. 0744658592. ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, mobilat, Albota, S=1000 mp, D=18 m, pt hale, depozit, preþ (C.211120050033) Bascov, S=1900 mp, D=17 m, stradal, preþ 15 E/mp. 9500 E. Crinului. 0722344594. (C.211120050052) Baloteºti, S=1000 mp, stradal, toate utilitãþile, preþ VÎND/ ÎNCHIRIEZ spaþiu ultracentral. Tel. Bascov - Valea Ursului, S=2200 mp, stradal, preþ 22 E/mp. 12.000 E. 0746167400 -Mondoserv. (C.211120050058) PRIMESC 1 bãiat în gazdã. Tel. Prundu - Platiu, S=1000 mp, parcelabil, preþ 40 E/mp. 0722558060. (C.211120050053) Gãvana - Platou, S=1244 mp, D=26 m, parcelabil, preþ ÎNCHIRIEZ teren 1.000 mp stradal, N. Mãrãcineni, S=13000 mp, parcelabil, asfalt, utilitãþi, 60 E/mp. preþ 15E/mp. Bãlcescu spre Bascov. 0722688787. ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, cf. I., str. Tel. 610300, 0788154584. Gîrlei, mobilat, 150 euro, anticipat 3 luni. Bascov - Rotãreºti, S=1000 mp, utilitãþi, preâ (C.211120050072) 17E/mp. Tel. 0722997373. (C.211120050008) 1.300 mp, Gãvana III, str. ÎNCHIRIEZ spaþiu Fortuna centru parter. Tel. 610300, 0788154584. VÎND teren ultracentral. Tel. 0746167400 Grigorie Leu, toate 0740222383. (C.211120050075) Mondoserv. (C.211120050059) utilitãþile. 0720049475; VÎND teren 4.800 mp, zona OFER/ ÎNCHIRIERE spaþii Mioveni: 19 mp, 0741998640. Tancodrom, douã deschideri. preþ 130 milioane/ an; 210 milioane/ 2 ani; OFER închiriere vilã nouã, mobilatã, garaj, (C.201120050076) Tel. 0721700337. 270 milioane/ 3 ani; 15 mp, preþ 110 prelungirea Craiovei. Tel. 0742064685. (C.221120050023) VÎND teren 4.200 mp, Valea Mare, VÎND teren 1.100 mp, sere Bascov, milioane/ an; 180 milioane/ 2 ani; 240 parcelabil. Preþ negociabil. Tel. deschidere 36/30 m, posibilitãþi utilitãþi. milioane/ 3 ani. Tel. 0744569748. PRIMESC 2 fete în gazdã. Tel. 273075. (C.221120050027) 0720385543; 0729013313. Preþul 12 euro/mp negociabil. Tel. 212304; (C.211120050089) (C.211120050004) VÎND spaþiu birouri ultracentral, OFER spre închiriere apartament 2 camere, 0722155677. Bulevardul Republicii, 51.000 euro. Topic, Trivale, mobilat, utilat 100 euro/ lunã. Tel. TEREN Dobrogostea 1.250 mp, PROPRIETAR vînd urgent 0726148829. (C.201120050078) 0723597782. (C.221120050059) 360.000.000, negociabil, la 4 km de Bascov. 1.300 mp teren intravilan, 0721370657. (C.211120050020) OFER spre închiriere spaþiu pentru un ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Calea deschidere 89 m, platou scaun coafor, cosmeticã, manechiurã- Bucureºti, etaj 2/4, mobilat, utilat, VÎND urgent teren 745 mp, Tg. Sãptãmînal, Cîmpului, Trivale, 23 pedichiurã sau colaborare. Tel. contorizat apã -gaze, curat, preþ 200 euro. 2 deschideri, 27 euro/mp. 0722662557. euro/mp. Tel. 0788262546. 0724397903. (C.221120050021) (C.211120050038) 0740225384. (C.221120050003) Vînd teren Prundu - platou, 750 mp, 16 m deschidere, deschidere la 2 drumuri, parcelabil, utilitãþi, preþ 36 euro/mp.

Aici se oferã senzaþii tari!

ÎNCHIRIEZ apartament central, mobilat, preþ negociabil în funcþie de perioada închirierii. 0723611014. (C.221120050006)

OFER spre închiriere camerã mobilatã, acces baie, bucãtãrie, bloc central. Tel. 0722456056. (C.211120050028) OFER spre închiriere apartament 2 camere, spaþios, modificãri, mobilã nouã. Tel. 0742313028; 0743014872. (C.211120050049) CAUT 2 colege de apartament sau familie, 2 milioane/ camerã. Tel. 0743039669; 0729041237. (C.211120050104) ÎNCHIRIEZ camerã la casã, Gãvana, convenabil. Tel. 0742864865. (C.1250023) OFER spre închiriere apartament 2 camere, nemobilat, Bascov. Fãrã intermediari. Tel. 0746826083. (C.221120050030) ÎNCHIRIEZ garsonierã, bloc Alcadibo. Tel. 0744387486. (C.221120050002) OFER spre închiriere apartament 3 camere, mobilat, Rãzboieni. Tel. 0741281484. (C.221120050057) CAUT sã închiriez apartament 3 camere, nemobilat. Tel. 0726505444. (C.211120050024) PRMESC în gazdã, Popa ªapcã. Tel. 217111. (C.221120050001) ÎNCHIRIEZ o camerã la apartament, pentru o fatã. Tel. 0743951744. (C.221120050021) OFER închiriere apartament 2 camere, mobilat, Banat. Tel. 0724494019. (C.221120050051)

PRIMESC o fatã în gazdã, Gãvana III. Tel. 0745781840. (C.221120050033) ÎNCHIRIEZ garsonierã, Craiovei, mobilatã. 130 euro. 0726384881, Casa Ta. (C.221120050045) CAUT spaþiu comercial. Tel. 0721292848. (C.221120050058) OFER spre închiriere apartament 3 camere, mobilat, confort II, Trivale. Tel. 689528.

TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.311020050037) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.311020050049)

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie SCHIMB apartament 3 camere, T.Vladimirescu cu apartament 2 camere plus diferenþã. Tel. 214007. (C.211120050016)

BRUNETÃ simpaticã, educatã, ofer clipe plãcute generoºilor manieraþi. 0747402156. (C.041120050014)

BRUNETÃ, sexi, ofer senzaþii tari. Te aºtept. Tel. 0747254730. (C.1249925) GIGOLO satisfac doamne (generoase). 0723873774. (C.201120050085)

CUMPÃR Dacia,1307, 1304 etc. ofer preþ bun, deplasare domiciliu, plata pe loc, seriozitate. 0745176224. (C.021120050038)

PROFESOR matematicã acord meditaþii individual. Garantez rezultate deosebite. 648353; 0729205349. (C.081120050027)

HERMANN VWE CUMPÃRÃ OBIECTE VECHI DIN GAMA: STATUETE DE BRONZ, ARMURI, MAªINI DE CUSUT MÃRCI GERMANE, CEASURI DE AUR.

PROFESOARÃ matematicã cu experienþã meditez avantajos, clasele V-VIII. Tel. 0740012828. (C.131120050074)

OFER 40.000 - 45.000 EURO. PLATA PE LOC. Tel. 0747/264712. CUMPÃR teren sau casã bãtrîneascã Piteºti, împrejurimi, exclus intermediarii; sau apartament fond nou. 0743884553. (C.021120050039) CUMPÃR Cielo, Solenza, SuperNova, Dacia injecþie ºi pickup. Tel. 0743884553. (C.021120050036) CUMPÃR avantajos Dacia 1307 ºi 1304. Exclus intermediari. Tel. 0743884553. (C.021120050037) CUMPÃR garsonierã, cf. I., dec., zona Prundu, sau apartament 2 camere, sd., conf., II. 0248/645582; 0746487598. (C.101120050047)

Anunþuri la telefon ■ PRIMESC în gazdã un elev/ student. Tel. 0727927515. ■ CAUT colegã de apartament Craiovei. Tel. 253749. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, central, decomandat, termopan, mobilat, utilat. 350 euro. Tel. 0722527047; 0723906181. ■ ÎNCHIRIEZ o camerã la apartament Gãvana II, la 2 fete. Tel. 286466. ■ PRIMESC fete în gazdã. 0746392165. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau cuplu, Bascov, avantajos. Tel. 0743553545. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, centralã, Popa ªapcã, liber. Tel. 0740656240. ■ PRIMESC în gazdã un elev, Rãzboieni. Tel. 210407. ■ PRIMESC în gazdã fete. Tel. 640247. ■ OFER închiriere garsonierã, utilatã, Craiovei. Tel. 0726559916. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Gãvana II, lîngã piaþã, recent renovat, mobilat, utilat, 5 milioane. Tel. 0746675723. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, utilat, Craiovei, 170 euro. Tel. 0724354970. ■ PRIMESC în gazdã o fatã, Nord. Tel. 630462. ■ PRIMESC în gazdã o fatã, Trivale. Tel. 272574. ■ PRIMESC în gazdã o salariatã, Gãvana. Tel. 0723580495; 0726347839.

LARISA. Tel. 0744883730. (C.1249924)

CUMPÃR apartament confort I, 2 camere, sau casã teren zona Piteºti. 0726330295. (C.111120050026)

CAUT persoanã pentru îngrijire bolnavã. Tel. 223909 dupã 15,00. (C.141120050014) CAUT persoanã pentru îngrijire gospodãrie, Cocu (20 km Piteºti). 0724494019. (C.1249979) PROFESOARÃ meditez românã, francezã, spaniolã, 15 lei ºedinþa. 0727762556; 0744901400. (C.211120050021) MEDITEZ limba englezã, nivel începãtori, la domiciliu. Tel. 0729330549. (C.1250037) OFERIM servicii ºi angajãm personal pentru baby sitter, supraveghere lecþii copiii, îngrijire bãtrîni, menaj - curãþenie. 0720662290; 610201; www.bona.go.ro (C.221120050008) PROFESOR, experienþã, meditez matematicã fizicã individual, avantajos. Tel. 642934, 0747966883. (C.201120050030)

NOU ! SC Nocimo Prod SRL, din Piatra Neamþ, importator ºi distribuitor de þesãturi, vine în întîmpinarea tuturor celor care comercializeazã materiale textile ºi a producãtorilor din domeniul confecþiilor cu o ofertã diversificatã de peste 300 de modele de þesãturi, într-o gamã modernã pentru satisfacerea tuturor gusturilor:

■ Jacarduri ■ Imitaþii de piele ■ Blãnuri sintetice ■ Stofe de lînã ■ Materiale supraelastice etc.

Tel: 0745268439, tel/fax: 0233/228994.

CUMPÃR urgent baracã metalicã 8- 12 mp, e-mail: zimex1@cscmail.ro pentru depozitare. 0742593405; 631484 ÎNVÃÞÃTOARE, experienþã, asigur seara. (C.151120050006) pregãtirea elevilor cls. I-IV. Tel. CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. 0746077010. (C.201120050031) 0722628597. (C.151120050065) CAUT persoanã serioasã pentru îngrijire CUMPÃR teren pentru cavou în Cimitir Sf. bãtrînã, jud. Olt, comuna Coloneºti. Tel. Gheorghe. 0723177317; 615306. 221244. (C.211120050014) (C.161120050048) CAUT îngrijitor pentru bolnav, carte de CUMPÃR acþiuni Romexterra Bank. muncã, domiciliu Curtea de Argeº. Tel. 0722697911; 0741160241. 0740083346. (C.211120050005) (C.161120050011) CAUT bonã serioasã pentreu CUMPÃR apartament 2 camere. Exclus îngrijire copil 3 ani, ofer intermediari. Tel. 0745736136. cazare, salariu atractiv. (C.221120050023) 0740222383. CUMPÃR teren în Piteºti maxim 150 mp. (C.211120050074) Tel. 0745163949. (C.181120050007) CUMPÃR apartament 3 camere, Piteºti, decomandat, etaj intermediar, curat, exclus Prundu, T.V. ºi Rãzboieni, ofer preþul zonei. Tel. 0722438086. (C.201120050061) CUMPÃR apartament 3 camere, Piteºti sau Mioveni, ofer 400 milioane peste preþ dacã accepþi avans 200 milioane ºi diferenþa peste 3 ani. Tel. 0744569748. (C.211120050090)

CUMPÃR Dacia 1310, 1985- 1993, ofer plata SCHIMB apartament 3 camere, etaj 1, pe loc. Tel. 0248278266; 0744637854. Crinului (termopan, centralã) cu teren sau (C.211120050069) vînd. 0722344594. (C.211120050051) CUMPÃR teren pentru SCHIMB garsonierã, decomandatã, et. agriculturã zona Cãteascaintermediar, confort I cu îmbunãtãþiri cu catanele. Tel. 0745082411. apartament. Tel. 0743038622. (C.211120050111) (C.211120050105)

CUNOSCÃTOARE lb. germanã (atestat + origine germanã) caut post de translator, preferabil firme româno-germane. Experienþã în relaþii cu publicul (referent). Program de lucru prelungit ºi deplasãri România Germania, nu constituie nici un impediment. Tel. 0788180641. (C.221120050038) MEDITAÞII la francezã ºi limba românã, sistem intensiv, pentru bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din francezã. Tel. 0723978617.

SCHIMB garsonierã parter, îmbunãtãþiri CUMPÃR Dacia SuperNova, an 2003, unic Gãvana, cu apartament 2 camere Popa proprietar, maximum 25.000 km la bord, PROFESOARÃ, tînãrã, ofer meditaþii ºi ªapcã, Eremia Grigorescu, Centru, Bere, impecabilã. Tel. 0726119364. consultaþii la lb. englezã ºi lb. românã, Calea Bucureºti+ diferenþã. Tel. orice nivel. Învãþare rapidã, eficientã 0740497262. (C.221120050049) Anunþuri la telefon (testãri, admiteri, consultaþii). Rezultate garantate. Efectuez traduceri. Experienþã. ■ CUMPÃR video. Tel. 0720427671. Tel. 0724635892; 276274.

CUMPÃRÃRI

Anunþuri la redacþie NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 19962005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098)

■ CUMPÃR ladã frigorificã 5-7sertare. Tel. 0726651614.

SERVICII Anunþuri la redacþie PROFESOARÃ meditez limba românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri pentru examene; angajãri; pregãtiri în vederea plecãrii în strãinãtate, traduceri orice nivel, avantajos. 287270. (C.251020050012)

Anunþuri la telefon ■ MEDITEZ englezã, francezã, orice nivel, la domiciliul elevului. Traduceri. 0740178161. ■ MEDITEZ matematicã cls. VII-VIII, 50.000 lei/ 2 ore. Tel. 0723092670. ■ DOAMNÃ 50 ani, titratã, serioasã, responsabilã, ofer servicii de baby-siter sau companie persoane în vîrstã. Tel. 0721896818.

PRESTÃRI SERVICII

REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. CUMPÃR Dacia dupã 1995, numai (C.021120050089) proprietar, ofer preþul cel mai bun. LICENÞIATÃ meditez 0723631559. (C.101020050007) germanã, englezã, românã, Anunþuri la redacþie CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. traduceri. Tel. 0726966795, REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 255074; 0740350860; 0723216162. 216808. (C.051020050004) (C.241020050017) 0744216744. (C.031120050003)


ªOFER B, C, D, E, atestate, TIR, solicit angajare. Tel. 0741466489. TÎNÃRÃ 30 ani solicit angajare ca vînzãtoare, experienþã în domeniu 8 ani. Tel. 0724150146. POSED Opel Astra Caravan 2003, solicit angajare eventual firmã distribuþie. 0720037691; 0788745923. DOAMNÃ serioasã, solicit angajare ca menajerã. Tel. 0726132823. ªOFER, categ. B, C, E ºi macaragiu cu experienþã, solicit angajare la firmã serioasã, salariu atractiv. Tel. 0745075641. TÎNÃR 26 ani, posesor permis B,C, experienþã, solicit angajare la o firmã serioasã. 0744660464. SOLICIT angajare ca asistentã medicalã, absolventã a Colegiului Medical, promoþia 2005. Tel. 0348804704.

AMENAJÃRI interioare. Fix RDS 0348804723; mobil: 0741297202. (C.171120050005) EXECUTÃM amenajãri superavantajoase. (C.171120050006)

interioare, 0726400118.

TRANSPORT marfã 7 t. Tel. 0722752997. (C.1249984) TRANSPORT persoane Italia, Spania. Facilitãm trecere. Tel. 0723642890. (C.171120050055) ZUGRÃVELI, lavabilã, glet, raºchetat parchet (laminat). 270643; 0722948849. (C.171120050025) ÎNFIINÞARE, modificare SRL. 0729063350. (C.181120050016) CURSE rapide Italia, 150 euro. 0722735553. (C.181120050032) EXECUTÃM amenajãri interioare, acoperiºuri, cabane lemn, foiºoare. 0724903355. (C.181120050025) ELECTRICIAN autorizat. 0723061806. (C.181120050003)

637545,

ITALIA, transport persoane sãptãmînal, 140 euro. 0744648751; 633201. (C.201120050004)

UNICA ºi puternica vrãjitoare din Piteºti, singura cu certificat de apreciere acordat de Bucureºti, este doamna Florica, nepoata mamei Omida, cu harul ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase poate lecui: argintul viu, epilepsia, alcoolism, impotenþa, împreuneazã perechi, ajutã în spor, afaceri. Rezultat garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Argendava, bloc A3/A/6 -Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.161120050078) SÎNT Elena din Italia. Am apelat la dna Rodica, care m-a împãcat în numai 24 de ore cu prietenul meu de care mã despãrþisem inexplicabil dupã o relaþie de 6 ani. Mii de mulþumiri doamnei Rodica. Rezultat garantat. 0741466920; 287568. Str. Plopilor, nr. 8. (C.300920050053)

EXECUTÃM instalaþii sanitare. 0747906448. MULÞUMESC pe aceastã cale surorilor REPARAÞII MAªINI SPÃLAT AUTOMATE- (C.201120050038) COCIOABÃ. TEL: 645543; 0723321716. REPARAÞII frigidere la domiciliu. gemene reîntoarse din Rusia, de la cursuri (C.4759079) rituale, schimbîndu-mi viaþa în bine. 0741473773. (C.201120050113) TRANSPORT 1-5 tone. 612047; INSTALATOR. 611853, 0723634101. Uninîndu-se amîndouã, depãºesc orice fel de vrãji, vindecînd: impotenþa, epilepsia ºi 0743307757. (C.4714104) (C.201120050123) GLET, lavabilã, gresie, faianþã, rigips TRANSPORT 3 tone. 0744439390. alte boli incurabile. Mulþumesc doamnei Ileana, din Mãrãcineni, sat Lotraº, nr. 337. (tavane, tavan casetat, pereþi, scafe, etc), (C.211120050041) Tel. 278669. (C.221120050003) instalaþii sanitare, electrice, parchet, ºapã, S.C. EXECUTà zugrãveli, zidãrii, ºape, zidãrie, tencuieli, pavele, centrale termice. placat gresie, faianþã, polistireni, rigips, 0741998640; 253789. (C.201120050075) pavele, parchet laminat, montat uºi. Tel. TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. 0744658592. (C.211120050030) 0744190020. (C.4759063) EXECUTÃM zidãrii, tencuieli, gresie, Anunþuri la redacþie

PIERDERI

ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips, parchet, lambriu, instalaþii, termoizolaþii, acoperiºuri, tencuieli , ºape tîmplãrie, jaluzele, tavane casetate, proiecte design modern cu/ fãrã materiale, construcþii civile. 0740253715, 281031, 0788698144; 0348/402868.(C.041120050009) ZUGRAV. 0721758547. (C.210920050046)

faianþã, glet, lavabilã. Oferim calitate. PIERDUT carnet asigurat, pe numele Cerem seriozitate. 0721252247. Croitoru M. Constantin, Bîrla. Se declarã (C.211120050040) nul. (C.477104) AVANTAJOS! amenajãri interioare, PIERDUT acte, pe numele Stanca Liviu. tencuieli. 0741016848. (C.211120050061) Ofer recompensã. Tel. 0744265883. FIRMÃ, executãm amenajãri interioare. (C.211120050024) 0740216362. (C.211120050002)

EXECUTÃM zidãrii, tencuieli, faianþãri, TAPIÞERIE capitonãri uºi. 0741068183; zugrãveli, preþuri promoþionale. Tel. 252079. (C.130920050090) 0729244540; 0746481521. (C.1250010) TRANSPORT marfã 15 tone. 0721909420. S.C. EXECUTÃ lucrãri fier forjat, garduri, (C.241020050022) porþi, balustrãzi, mobilier orice fel,

PIERDUT borsetã cu acte, pe numele Mãnescu Ion, Leordeni, zona Ceair, Bouwling. Ofer recompensã. Tel. 0740047068. (C.211120050004)

Executãm instalaþii termice, sanitare, ventilaþii, amenajãri interioare

■ asigurãm aprovizionare materiale ■ vizionãri de lucrãri anterioare. Tel. 0729300910; 0729300909. TRANSPORT persoane cu autocarul Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete avion orice destinaþie. Tel. 218100; 0722626985. (C.311020050026) TRANSPORT 3 tone, 18 mc (mobilã). 0721163205. (C.021120050009) EXECUTÃM curãþenie la 0727710668. (C.161120050012) ELECTRICIAN autorizat. 0721257164. (C.171120050045)

firme. 265799;

AMENAJÃRI interioare. 0721038011; 0724195291. (C.141120050057) TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. Avantajos. 0722751746. (C.061120050007) CABINET, masaj, 0721745650; (C.071120050011)

reflexoterapie. Tel. 0726259069.

TRANSPORT PERSOANE GERMANIA, ITALIA, FRANÞA, PORTUGALIA, SPANIA, AVANTAJOS, INCLUSIV VAUCER. 0729192638. (C.271020050031) MONTÃM parchet laminat, lambriu, gipscarton, tavane casetate. Tel. 0740293253; 0722797705. (C.101120050001) FIRMÃ ofer consultanþã în domeniul resurselor umane. Tel. 0723364271. (C.221120050057) CURÃÞENIE completã. Domicilii, firme. 0744756212; 255378. (C.4713301) TRANSPORT camionetã Dacia. 0745351913; 0788642877. (C.101120050010) REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi frigorifice. Garanþie. 0742552554; 0788552554. (C.101120050014) CONTABIL autorizat, evidenþã completã, legislaþie. 253799; 0726380634. (C.101120050028) PARCHETAR. (C.131120050027)

0742643664. calitate.

MASAJ reflexogen la domiciliul clientului. 0744421870. (C.141120050109) TRANSPORT marfã camionetã izotermã. 0721059988. (C.151120050038) SPÃLÃM mochete, canapele. 0745326212. (C.151120050039) EVIDENÞÃ contabilã completã. Convenabil. 641909. (C.181120050011) TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, scaune (Cristi). 281747, 0721262348. (C.151120050080)

Anunþuri la redacþie MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã noiembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050007)

PIERDUT autorizaþii sanitar veterinare cu nr. 3889; 3890; 3891; 3892; 3893; aparþinînd SC Agrolact Coºeºti. Se declarã nule. (C.4771002)

MATRIMONIALE Anunþuri la redacþie AGENÞIE matrimonialã „Diana“. Seriozitate ºi profesionalism. Tel. 283493, 0741022160. (C.301020050022) CUPIDONic agenþie matrimonialã computerizatã, intern ºi Austria. 210054; 221890; 0744532490. (C.251020050003)

angajeazã 100 de salariate pentru maºini profesionale. de cusut electrice, ºefe de linie, personal 0724937087. control calitate. Program de lucru 8 ore; 2 schimburi. Salariu avantajos. Tel. 276434. (C.4770955) FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. ANGAJEZ maseuse exotice. Se cere stil, (C.4713301) VREI un cîºtig suplimentar? Sunã! eleganþã ºi prezenþã atrãgãtoare. Se oferã carte de muncã, salariu fix+bonus, cazare 0747397142. Dumitru. (C.091120050008) gratuitã, condiþii excelente de lucru, VÎND utilaje agricole ºi utilaje fabricã program flexibil. 0747617940. (C.4770957) conserve. 0745662617. (C.131120050040) BRUTÃRIA Pani Stil, angajeazã VÎND 2 vitrine calde, bunã stare de modelatoare preferabil cu experienþã. funcþionare, 25 milioane ambele. 0745096407; 285499. (C.211120050008) 0722604058. (C.181120050040) ANGAJÃM coafeze, frizer(iþe), VÎND vitrinã frigorificã; ladã pe pernã aer. manichiuristã, cosmeticianã, maseuze cu 0788290631. (C.211120050045) experienþã. Tel. 287023. (C.141120050005) FIRMà vinde aparate ultrasonice împotriva ANGAJEZ vînzãtoare magazin alimentar cu dãunãtorilor (rozãtoare, insecte experienþã. 223284; 0745044119. zburãtoare, pãsãri, cîini, pisici, iepuri, (C.141120050016) dihori, ploºniþe, cîrtiþe). Tel. 0248/661160; S.C. angajeazã maistru atelier confecþii 0729010147. (C.4770997) VÎND vitrinã frigorificã verticalã 200 euro; metalice. 0727229113. (C.211120050043) FOTO-Videofilmãri 0740093743; (C.071120050007)

scuter carenat, 800 euro. 0744348921. (C.211120050022) VÎND chioºc termopan. 10 milioane; ladã frigorificã. 0744166382. (C.211120050033) OFER bani cu împrumut, avantajos. Tel. 0746152441. (C.211120050057) ÎMPRUMUTURI RAPIDE. (C.221120050055)

0741704980.

OFER împrumut. (C.221120050066)

0747245235.

PERSOANÃ atestatã ofer servicii de protecþie a muncii. Tel. 0724042935; 641773, dupã 14,30. (C.211120050060)

UNICA ºi puternica prezicãtoare din Jud. Argeº, vã anunþã cã în Postul Crãciunului, cã seara Lãsatului de sec am deschis un ritual mi-am apropiat îngerii mi-au spuc cã în acest judeþ mai sînt persoane cu probleme. Eu, pot sã desfac cu ajutorul lui Dumnezeu orice fel de vrajã ºi cu credinþa cu care eu o am cãtre Domnul Isus, pot sã dezleg cununii, desfac de impotenþã, de boli de piele, de argintul viu, de epilepsie, de sporul casei. Care aveþi credinþã ºi credeþi în Domnul Isus apelaþi cu toatã încrederea cã vã rezolvã orice fel de caz. Sã nu credeþi cã am fãcut acest anunþ de sãrãcie, eu mi-am fãcut casã ca lumea, Care au probleme ajut în luna noiembrie, e o lunã plinã de îndepãrtarea rãului. Apelaþi cu încredere cã vã rezolvãm orice fel de caz. Loc. Piteºti, cartier Rolast, str. Plopilor, nr. 12, a 3 casã de la Releu. Am în curte pavaj, la porþi becuri la fiecare stîlp. Gabifix-281588; mobil 0722178453. (C.151120050018)

VÎND 5 porci graºi. Tel. 0745025519. (C.181120050004)

DÃRUIESC motãnel frumos roºcat cau alb, 3 luni. Tel. 611805. (C.181120050033)

VÎND 150 capre, 60 iezi ºi 94 oi. Tel. 0747405497. (C.211120050001) OFER coker american 3 ani, cu pedigree. Tel. 0722412769. (C.211120050012)

Anunþuri la redacþie MII de mulþumiri din partea lui Any-Petruþa în vîrstã de 7 aniºori pentru cele mai frumoase doamne din Costeºti: d-na patroanã ªuþã Cornelia-Claudia; d-na Gaby Bãdescu ºi d-na Octavia -Farmacia Vlãdãu, dna dr. Mãlãncioiu Gabriela Spitalul de Pediatrie, d-na Burnei Gabriela -Piteºti, d-na dr. Stoica Florentina -medic de familie, d-na dr. Mera Rodica -Spitalul Tg- Mureº, pentru cã sînteþi alãturi de mine ca sã duc mai uºor boala mea, vã doresc multã sãnãtate, bucurii, fericire, numai realizãri în viaþã ºi tot binele din lume. Sãrutmînuþele. Cu dragoste ºi mult respect. Any-Petruþa oraºul Costeºti.

ANGAJÃRI

Salariu 400 - 800 euro lunar.

BAR HILTON angajeazã ospãtãriþe. Tel. 0724377174. (C.211120050053)

NU PERCEPEM TAXA DE INSCRIERE.

S.C. Angajeazã personal spãlãtorie. 0744580180. (C.211120050036)

Tel.: 0268/475831, 0723376261.

PLECARI URGENTE. Consultanta Gratuita !

RIVIERA

ANGAJEZ IUBITOR ANIMALE

ANGAJEZ vînzãtoare confecþii piaþa Ceair. S.C. COLIBRI angajeazã barman, ospãtari, bucãtari, ajutor bucãtar. 212919. 222737. (C.171120050037) (C.211120050085) ANGAJEZ 2 (douã) croitorese confecþii echipament protecþie. 0722564907; 645864, ANGAJÃM 2 barmani; 4 ospãtãriþe. Tel. 0746115538. (C.211120050007) dupã ora 16,00. (C.171120050078) SOCIETATE comercialã cu sediul în S.C. De Construcþii angajeazã muncitori Mãrãcineni, angajeazã personal tehnic pentru plimbare ºi întreþinere calificaþi, zidari, faianþari, zugravi. Tel. absolvenþi ai unei ºcoli tehnice postliceale cîine boxer tigrat, 6 ani, 285699; 0745051947. (C.4770979) cu o experienþã minimã în producþie. C.V. cartier Eremia Grigorescu. ANGAJEZ ºofer categorie D. Tel. 0248 / 206428. Email: Tel. 0726148460. 0741626303. (C.1250026) popa@mechrom.com. (C.4771003) ANGAJEZ 3 persoane dinamice cu spirit de echipã. Cerem seriozitate. Oferim CM. SEBASTIAN S.R.L. angajeazã pentru compartimentul Service Auto: Relaþii la tel: 216706. (C.4770992)

TINICHIGIU AUTO.

BRUTÃRIA Pani Stil Gãvana angajeazã cocãtor. 285499; 0745096407. (C.181120050010) ANGAJÃM vînzãtoare florãrie, numai cu experienþã. Salariul începe de la 5 milioane în mînã. 0724376174. (C.181120050041) ANGAJEZ bãiat cu experienþã fast-foods în Mioveni. Ofer salariu atractiv ºi carte de muncã. Tel. 0723181051; 0721199550. (C.181120050053) AGENÞIE imobiliarã angajeazã agenþi imobiliari. Tel. 0745643345. (C.181120050056) SC „Udup Tomis“ cu sediul în Albota, angajeazã debarasor. 0740868583. (C.4770986)

experienþã. 0724424012. (C.171120050028)

Cerinþe:

studii de specialitate vechime min. 2 ani. C.V.-urile se vor trimite la fax 250900, 250127 sau se vor depune la sediul societãþii din Piteºti, Aleea Rãzboieni nr. 20A. Relaþii la tel. 250900; 250127.

SELECTÃM personal în vederea angajãrii, str. Traian, bl. P7, sc. D, ap. 1. Tel. 252703, 0741273261. (C.181120050002) ANGAJÃM ºofer (experienþã). (C.201120050008)

distribuþie pîine 0741243700.

S.C. Union angajeazã bucãtar ºi femeie de OPORTUNITATEA unui venit occidental.

pizzer, ospãtãriþe, femeie de serviciu. ANGAJEZ urgent vînzãtor -vînzãtoare cu 0724323981. (C.011120050005) experienþã pentru magazin alimentar zona ANGAJEZ vînzãtoare experienþã mezeluri. Fabrica de Bere. Salariu atractiv. Anunþuri la redacþie Salariu atractiv. Tel. 0744832225. 0744256201; 0726747908. (C.201120050066) Cu ocazia zilei aniversare, doresc sã (C.141120050001) adresez d-lui Bolovan Ion -ºeful Ocolului S.C. angajeazã, modelatori, frãmîntãtori, PENSIUNEA Florica ªtefãneºti, angajeazã Silvic Piteºti, sincere urãri de bine ºi un cocãtori, Tel. 0722512259. dispecer. 210030. menajerã. (C.141120050002) cãlduros „La mulþi ani!“ Isabela B. (C.211120050021)

● ●

Cu numai 99 RON,

REVELION 2006! MENIU TRADIÞIONAL - GRECESC. Pensiune - restaurant ELLA, Eroilor 51 (lîngã Tribunal). Tel. 211921.

Muzicã adecvatã, distracþie garantatã. YASO! SC MANIFATTURA FAB SRL TRICOTAJE angajeazã

muncitori cu min. 4 ani experienþã pentru: ■ chet ■ feston ■ maºinã linearã. Se oferã salariu avantajos ºi bonuri de masã. Tel.

283206.

Viitorul supermarket PRIMÃVARA, situat în Centru,

ANACONDA Artistic Agency angajeazã secretarã, menajerã, muncitori calificaþi în construcþii ºi amenajãri interioare. Tel. 0788592473. (C.181120050001)

■ OFER iubitorilor de animale cãþeluº de rasã, 1 lunã. serviciu. 0745018024; 278205. Mihai- 0745376274. (C.181120050018) Tel. 0740178161. (C.141120050013) ANGAJEZ agenþi imobiliari cu sau fãrã ■ VÎND pisicuþi rasa birmanezã. Tel. 0746493516. ANGAJEZºef(ã) salã; ajutor bucãtar; experienþã. 0726491367. (C.201120050012) ■ OFER gratuit pui teckel cu pekinez. Tel. 610444.

FELICITÃRI

ANGAJEZ ºofer categoria D, D1. Tel. 0723516964. (C.211120050038)

ANGAJEZ menajerã, Crinului nr. 2A. Tel. S.C. ANGAJEAZÃ vînzãtoare boxã piaþa 0744387486. (C.221120050001) Ceair. Tel. 0744314670. (C.211120050003) ANGAJEZ muncitori pentru simigerie CAUT animatoare pentru discotecã. (covrigi). Condiþii de muncã ºi ºcolarizare 0745284621; 0788724115. excelente. Asigur cazare, masã ºi transport (C.211120050014) gratuit. Tel. 265760. (C.221120050010) ANGAJEZ medic stomatolog. Tel. ANGAJEZ secretarã dactilografã. Tel. 0788151170. (C.211120050007) 0726056555, dupã ora 16,00. S.C. cautã pentru colaborare arhitect (C.221120050002) autorizat ºi angajeazã proiectant ºi ANGAJEZ coafezã ºi manechiuristã. desenator în domeniul construcþiilor civile 0724397903. (C.221120050013) ºi industriale. Relaþii la telefon: RESTAURANTUL Brãdet, Gãvana, complex 0788126370. C.V. la fax: 611332. Albina, bl. C16 angajeazã ospãtari cu LADY Maria angajeazã cofetar de (C.211120050035) experienþã. Tel. 0721922242, 0742296035. specialitate. Tel. 211674. (C.161120050011) S.C. ANGAJEAZÃ dansatoare pentru club S.C. ANGAJEAZÃ strungari ºi lãcãtuºi Agenþia de Plasare ºi Selectare Forþã de noapte, animatoare. Tel. 0788184514, confecþii metalice. 220842. de Muncã ºi Impresariat Artistic pînã la ora 18,00. (C.1250017) ANGAJÃM personal pentru fast food. ANGAJEZ vînzãtaore piaþa Gãvana- 0723364271. (C.221120050056) Craiovei. Tel. 0726505444. SELECÞIONEAZÃ ANGAJEZ femeie de serviciu cu carte de TINERE ARTISTE (C.211120050023) muncã. Tel. 0740151937. (C.221120050046) cu sau fãrã experienþã pentru S.C. angajeazã tîmplar mobilã. 0723690356. ANGAJEZ doamnãdomniºoarã, contracte legale în: (C.211120050025) cunoºtinþe lb. englezã-germanã, P.C. Tel. ■ Elveþia, salariu 1600 euro ANGAJEZ fete ºi cupluri activitate video- 287000. (C.221120050007) ■ Italia, salariu 1200 euro. chat, condiþii avantajoase. Salariu cuprins LIDER de Piaþã în Asigurãri de Viaþã ºi Tel. 0248/212994, între 800-2000 USD/lunar, oferim avans. pPensii Private recruteazã persoane pentru 0747892062, 0788129327. Tel. 0745938266; 0721690649. (C.1250008) consultanþi financiari în limita a 3 posturi.

RESTAURANTUL Relly angajeazã ospãtari REVITAL organizeazã cursuri ºi bucãtari cu experienþã. 0743592726. reflexoterapie, masaj, atestate Ministerul (C.181120050035) Muncii, atestate diplome anterioare. Tel. ANGAJEZ personal fast-foods. 631661. (C.311020050011) 0741234454; 611577. (C.181120050018) ANGAJEZ croitoreasã, condiþii avantajoase. Salariu minim 5 milioane. CAZINO Wettpunkt Piteºti angajeazã 0723181051; 0743492374. ospãtãriþe, sloter rulete electronice. Condiþii de lucru occidentale. Cerinþe: (C.311020050031) bacalureat. Aºteptãm C.V.-urile cu poza ANGAJEZ personal spãlãtorie auto. prin fax sau email: pitesti@wettpunkt.ro. 0722327871. (C.021120050016) Informaþii la tel./fax: 0248/212193. ANGAJEZ operatoare videochat ºi (C.201120050125) phonechat. Preferabil experienþã. Tel. ANALIST Marketing; secretarã ºi 0740208801. (C.141120050065) funcþionar economic, cu sau fãrãr

ANGAJEZ medic stomatolog. Tel. VÎND cãþei caucazieni ºi pãuni. Preþ 0740092934. (C.161120050015) avantajos. Tel. 0729063591. ACTIVITATE ultra-profitabilã. Drãghici (C.211120050012) 0720223529. (C.141120050007) VÎND 2 perechi pãuni maturi. Tel. ANGAJÃM fete prezenþã agreabilã cu 0743151702. (C.211120050058) aptitudini dans pentru animaþie Night Club. DÃRUIESC unui iubitor de animale, teckel Asigurãm cazare. 0744936304. 5 ani, alb cu pete roºii. Tel. 216577. (C.101120050015) (C.221120050052) CAUT colaboratori Word. Pentru detalii: trimiteþi plic timbrat autoadresat la C.P. 2, O.P. 8, Piteºti. (C.111120050013)

Anunþuri la telefon

Oferim contracte BABY SITTER Anglia si America

MULÞUMIRI

ANIMALE

VÎND pui ciobãnesc german 6 sãptãmîni, deparazitaþi, vaccinaþi. Tel. 637030. (C.141120050015)

ANGAJÃM vînzãtoare cu liceu economic pentru magazin alimentar. Tel. 290224. (C.211120050006)

SOCIETATE comercialã cu sediul în OFERIM ºi CEREM SERIOZITATE. S.C. angajeazã inspector resurse umane, 0744831318. (C.221120050002) Mãrãcineni, vinde deºeuri de carton ºi plastic. Cantitate (100-150 kg / sãptãmînã). ANGAJEZ vînzãtoare piaþa Trivale. Tel. cu experienþã. 0727229111. FIRMÃ germanã angajãm student (ã) Tel. 0248/206505. (C.4771003) 222981; 0722573603. (C.161120050018) (C.211120050041) creator de modã. Tel. 0722310304. SOCIETATE comercialã cu sediul în ANGAJEZ ºofer taxi. 0744231741. SELECTÃM cadre didactice, tehnice, (C.211120050006) Mãrãcineni, este interesatã într-o (C.211120050066) economice, medicale, activitate ANGAJEZ vînzãtoare. Tel. 0744425260; colaborare pentru service, presã, 1000 USD/ lunã. 0788776194. (C.221120050016) ANGAJÃM tehnician dentar. Tel. 213074. internaþionalã, hidraulicã 100 tf, prese electromecanice 0723244103; 0788337558; 0721243607; (C.171120050003) manuale de mici dimensiuni ºi forþã. Tel. OFERIM TRANSPORT 0722503567; 0741131254. 0248 /206505; fax 0248 /206428. Email: ANGAJEZ ºofer maxi taxi. 0723252033. (C.211120050034) INTERNAÞIONAL (C.171120050003) popa@mechrom.com. (C.4771003) ANGAJEZ lucrãtor tîmplãrie Al ºi PVC, ofer Italia, Franþa, Spania ºi CEDEZ afacere funcþionalã fast-food cu FUNDAÞIE Umanitarã Internaþionalã salariu motivant. 0745228585. locuri de muncã în spaþiu 19 mp, zona Odobescu. 370.000.000. selecteazã personal (agenþi încasatori teren). Salariu avantajos. Tel. 0724281601. (C.211120050066) 0745418255. (C.221120050054) agricultura pentru Spania. RODIPET angajeazã agenþi comerciali, (C.171120050003) Tel. 0747678789; 0746765272. ANGAJÃM personal spãlãtorie auto. vînzãtori- gestionari (chiar pensionari). 216601. (C.4771000) 0722624765. (C.171120050063)

DOMN 40 ani, necãsãtorit niciodatã, doresc Anunþuri la redacþie cunoºtinþã doamnã. 0747642244; O.P. 5ghiºeul 1, C.P. 31. (C.081120050054) ANACONDA ARTISTIC AGENCY, angajeazã fete contracte dans Mexic, Japonia, Elveþia, Cipru. 287091; 0348401189; 0742739396. . Anunþuri la redacþie (C.181120050003)

SPECIALISTÃ tarot, fac, desfac tot ce are nevoie omul, reuºitã garantatã, Rãzboieni, D2/D/24. Tel. 648366. (C.300820050073)

fast-foods în 0724310275.

ANGAJEAZÃ, în condiþii deosebite: ■

DIRECTOR MAGAZIN

■ RECEPÞIONER

MARFÃ.

Relaþii, la tel. 0723134939. Depuneþi CV în incinta fostului restaurant CINA, Bdul I.C. Brãtianu, bl. D6. SC AUTO DACIA SA, cu sediul în Piteºti, str. Mircea Vodã nr. 42,

CONVOACÃ AGA ORDINARÃ, în data de 08.12.2005, ora 16,00.

ORDINEA DE ZI este revocarea/alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Candidaturile se vor depune la sediul societãþii, pînã pe data de 01.12.2005.

Curierul zilei - pag. 17

ZUGRÃVELI, faianþãri, 0724901057. (C.141120050001)

DIVERSE

Anunþuri la redacþie

ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 0745919118. ANGAJEZ vînzãtoare Costeºti. Tel. (C.151120050002) FABRICÃ de confecþii îmbrãcãminte (C.211120050006)

Miercuri, 23 noiembrie 2005

PIUERDUT atestat conducãtor auto, CABINET reflexoterapie, masaj, 100.000 lei/ modelele firmei sau ale clientului, termen Chiricioiu Vasile. Se declarã nul. scurt. 0788663156; 0742233111. ºedinþa. 0745680705. (C.241020050026) (C.221120050015) CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, (C.211120050071) canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. REPARAÞII mobilier ºi tapiþerie. Tel. PIERDUT acte (buletin, permis, talon auto AG.03.ERN, c.i. pe numele Miuþu Petre. 281172. (C.211120050104) 0742622977. (C.150820050027) REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, REALIZÃM tehnoredactare, concepte Ofer recompensã. Tel. 0742034418. calculatoare la domiciliu. 0742622977. grafice deosebite (sigle, pliante, cataloage, (C.1250014) machete publicitare), site-uri web statice ºi (C.150820050028) PIERDUT B.I. pe numele dinamice (cu baze de date) cu posibilitatea ZUGRAV. 637472. (C.180520050009) Fratea Adrian. Gãsitorului de hosting. Tel. 0721029928, 0745997451. recompensã. Tel. TRADUCERI notariale - 25 limbi, apostile (C.211120050015) 0743425022. (C.1250028) Haga - supralegalizãri, prin Romconect EXECUT amenajãri interioare. 0741770043. Internaþional. Bdul N. Bãlcescu, bl. L 6, sc. (C.221120050052) F. 0788711041; www.romconect.ro PIERDUT registru unic de control, (C.290720050001) aparþinînd SC Daco Construct Intl SRL, Piteºti. Se declarã nul. (C.4771001)

MICI AFACERI

Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã!


Curierul zilei - pag. 18

Miercuri, 23 noiembrie 2005

fara 18

Mic達 publicitate


Spune ce te doare! Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001 Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Laura Cîrstea are 27 de ani ºi este din Bucureºti. Are leucemie limfoblasticã. Este internatã la Fundeni, unde face citostatice ºi i se pregãteºte organismul pentru transplantul de mãduvã. Intervenþia i se va face în strãinãtate ºi costã 116.000 de euro. Este cãsãtoritã de un an cu Adrian, dar nu au atîþia bani ºi nici posibilitatea de a face rost. Puteþi sã o ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

✍ Donaþii ■ Bani ● Din partea unui domn care nu a dorit sã i se publice

■ George are leucemie ºi este internat la Spitalul Fundeni George Stancu este un copil foarte frumos ºi extraordinar de cuminte. Are 8 ani ºi este din Curtea de Argeº. În urmã cu o lunã a fost diagnosticat cu leucemie. La început, mama lui nu a ºtiut ce are, nici nu a bãnuit cã ar avea ceva atît de grav. Credea cã este o anemie, aºa cã a vrut sãi facã analizele. L-a dus la Spitalul din Curtea de Argeº, de unde a fost trimis urgent la Bucureºti.

Avea ameþeli, îl dureau de nervi ºi nu picioarele, iar ficatul ºi splina ºi-a mai revenit îi erau umflate. S-a crezut cã de atunci. În are hepatitã ºi s-a intervenit aceastã situpentru a-l scoate din starea aþie, bunica bãîn care era, dar copilul se ieþelului a presimþea din ce în ce mai rãu. A luat întreaga fost trimis în miez de noapte povarã, alãturi la Bucureºti, la Spitalul de tatãl copilului. Fundeni. Medicul de gardã a Aleargã în toate spus din primul moment cã pãrþile, cînd la spiare leucemie ºi l-a pus tal, cînd pe la diverse imediat pe citostatice. A fãcut persoane sã strîngã deja o curã ºi o va începe pe- banii pentru transplantul a doua. Starea copilului este de mãduvã. „Trebuie sã fac mult înrãutãþitã, ceva. Aiar ºanvem nelt sele de voie de Starea copilului este mu e d e l e s n supraviefoarte a º r a înrãutãþitã, i þuire sînt mulþi de supravieþuire sînt destul destul de bani. ã v u d ã m e d t n a l p s n mici fãrã Este a r t ã mici fãr transplant vorba de de mãduvã. zeci de mii de euro. Noi nu Mama lui nu a ºtiut de la avem de unde. Nu am nici ce început care este diagnosticul sã vînd de o asemenea lui George, pentru cã este valoare, cã n-aº sta pe foarte greu de comunicat cu gînduri, vã daþi seama. Nici ea pe acest subiect. Nu nu concep sã nu fie salvat. poate accepta cã ºi-ar Nu pot sã accept cã s-ar putea pierde copilul ºi, putea întîmpla ceva rãu cu din acest motiv, soþul i-a el“, ne-a spus bunica lui ascuns adevãrul. Pînã la George. Copilul are nevoie urmã tot a aflat în acum de multe vitamine ºi spital ºi, cum era de sãruri minerale, de un regim aºteptat, a fãcut o crizã strict, pe care nu-l poate þine

Are cancer osos ■ Îi trebuie 20.000 de euro sã plece la o clinicã în China Ionel Ivan, din Oarja, are 38 de ani. Este cãsãtorit ºi are doi copii. Începutul de an a fost pentru familia Ivan un adevãrat calvar. Ionel a fost la Spitalul Floreasca din Bucureºti sã-ºi facã un control, pentru cã avea dureri insuportabile la un picior. tratament cu citostatice cîte trei zile, o datã la trei sãptãmîni. Dupã mai multe luni de tratament, a fost operat în septembrie. I s-a pus o protezã adusã din Irlanda, care a costat 8.000 de euro. I s-au scos cartilajul ºi osul, dar muºchiul mai are celule canceroase care s-ar putea dezvolta în timp. Mai are o ºansã în China, unde ar putea face tratamente ºi anumite teste care garanteazã cã celulele de naturã

● O doamnã care s-a recomandat Elena a donat 1.500.000 lei pentru Biserica Dîrmãneºti. Mulþumim.

✍ Cautã loc de muncã

dacã nu i se asigurã alimentele prescrise de medici, ºi toate acestea înseamnã bani. Pãrinþii lui nu au posibilitate sã i le ofere ºi nici vorbã sã aibã zecile de mii de euro cît înseamnã un transplant de mãduvã. Existã ºansa de a-l salva, dacã este dus în strãinãtate, dar costurile intervenþiei ºi drumului trec de 120.000 de euro. Cine sã-i dea atîþia bani? Practic, viaþa lui George este acum în mîinile celor care doresc sã-l ajute. Aºteptãm donaþiile dumneavoastrã la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. ■

■ Florin Grijulescu are 56 de ani ºi locuieºte în Piteºti. A venit la sediul nostru pentru cã are nevoie de serviciu. Este pensionar, dar nu-i ajung banii, deoarece soþia lui suferã de cardiopatie ischemicã ºi are nevoie de un tratament lunar de 2.000.000 de lei. Pensia lui Florin este de 2.800.000, iar ce le rãmîne din ea nu le ajunge pentru mare lucru. Este sãnãtos, vrea sã lucreze în orice domeniu ºi are putere de muncã. Aºadar, dacã aveþi nevoie de o persoanã serioasã ºi dornicã sã munceascã, vã aºteptãm la sediul nostru pentru mai multe informaþii.

Nu are bani sã-ºi ducã fiul la spital Mihai Vasile are 19 ani ºi s-a nãscut cu o gravã malformaþie a inimii, depistatã la scurt timp dupã naºtere. Bãiatul a trãit cu aceastã malformaþie fãrã sã ºtie care era, de fapt, diagnosticul corect. Pãrinþii lui spun cã este o minune cã mai trãieºte, pentru cã bãiatul trebuia sã fie operat chiar din primii ani de viaþã. În fond, în ce constã malformaþia? Îi lipseºte o parte a inimii, iar cea care existã s-a dezvoltat nefiresc de mult, prin suprasolicitare, ºi îi afecteazã plãmînii ºi, implicit, respiraþia. De aceea existã riscul ca bãiatul sã moarã în orice moment. El nu poate face nici un efort, cît de mic, pentru cã i-ar putea fi fatal. Nici mãcar o pîine nu are voie sã ridice. Pãrinþii lui sînt disperaþi. Nu au bani sã-l ducã la spital ºi nici sã-l opereze. Mîine va pleca la Spitalul Fundeni, unde va fi supus unor analize complexe ºi consultat de o comisie formatã din ºase profesori universitari.

Numai dupã aceea se va lua o decizie. Problema cea mai mare este legatã, dupã cum am mai spus, de bani. Durerea pãrinþilor este foarte mare în faþa suferinþei fiului ºi ºtiu cã numai operaþia l-ar putea salva. De aceea, facem apel cãtre toþi cei care pot ºi vor sã-l ajute cu bani sã plece la spital.

10.349 cazuri rezolvate ■ 327 în curs de rezolvare ■ din 10.676 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 19

Dupã mai multe analize, medicii i-au spus cã are o tumoare necanceroasã ºi cã-l vor opera. La scurt timp, i-a fost fãcutã intervenþia chirurgicalã ºi i-au extirpat tumoarea, care, dupã spusele doctorilor, era cît o grefã. La o lunã, s-a dus la control, i s-a spus cã are cancer osos ºi a fost trimis la Spitalul Fundeni, pentru alte analize. De aici a fost trimis la Spitalul Universitar din Bucureºti, unde a fãcut

canceroasã nu s-ar putea dezvolta. Pentru a ajunge la clinica din China ºi pentru a achita contravaloarea tratamentelor care i s-ar face acolo, are nevoie de 20.000 de euro. Dupã operaþia de la Bucureºti, lui Ionel îi trebuie vitamine, cartilaj de rechin ºi tratament pentru protecþia ficatului. Soþii Ivan au doi copii, de 7 ºi 11 ani. Soþia nu lucreazã, iar venitul casei înseamnã doar banii lui Ionel pe concediul medical. Dacã puteþi sã-i ajutaþi sã strîngã banii pentru a pleca în China, vã aºteptãm la sediul nostru. ■

numele am primit un milion de lei pentru sinistraþi.

Miercuri, 23 noiembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers - Publicitate

„DSP sã ne dea listele cu bolnavii de SIDA!“ Cazul bolnavei de SIDA care a lucrat într-un cabinet stomatologic din judeþul nostru a fãcut vîlvã în oraº. Ceea ce nu s-a putut afla pînã acum e legat de locul de muncã al femeii, L.I.P., în vîrstã de 31 de ani, care se pare cã a lucrat pe la mai multe cabinete stomatologice. R.S. Foto: I.T.

Deºi tînãra a aflat încã din 1998 de ce boalã suferã, fiind ºi în evidenþa laboratorului de la DSP, ea a refuzat sã spunã acest lucru cînd a venit la spital. Nu mai este nici un dubiu cã respectiva are SIDA, din moment ce DSP a dat confirmarea existenþei ei în baza de date. Zilele trecute a fost trimisã la „Matei Balº“, în Bucureºti, unde se sperã sã-i fie salvatã viaþa.

De la lege pleacã totul

acum ceva timp într-un cabinet stomatologic, povestitã chiar de un medic: „Printre cei care aºteptau la consultaþie era un preot care venise cu fiul lui. În acelaºi cabinet se afla un medic de la Comisia de Expertizã a Capacitãþii de Muncã. La un moment dat, preotul a întrebat dacã se folosesc metode moderne de dezinfecþie ºi sterilizare. Dupã ce copilul s-a aºezat pe scaunul stomatologic, a fost imediat recunoscut de medicul generalist ca fiind pe lista bolnavilor de SIDA. Avusese de-a face cu el, îl ºtia. Era normal ca medicul stomatolog sã fie informat. Stomatologii cer ca DSP sã punã la dispoziþia cabinetelor lista cu bolnavii de SIDA“, a spus dr. Alecsandrescu.

Cea mai mare problemã în abordarea situaþiei bolnavilor de SIDA o constituie legea. Bolnavul în cauzã se bucurã de confidenþialitate, cei care cunosc afecþiunea neavînd voie sã divulge secretul. Cadrele sanitare au spus cã sînt foarte des întîlnite cazurile de bolnavi de SIDA, dar care refuzã sã comunice chiar ºi cu medicul care-i îngrijeºte. Iatã o întîmplare pe„Pentru trecutã

Miercuri, 23 noiembrie 2005

Cabinetele stomatologice, la control

Stomatologii iau atitudine:

Pînã-n anul 1998, cabinetele stomatologice aveau liste cu bolnavii de hepatitã B, C ºi de TBC. E absolut normal acest lucru ºi e bine ca cei care intrã în contact cu ei sã-ºi ia mãsuri de precauþie, chiar ºi medicul se poate înþepa sau rãni. Din pãcate, nu s-a menþinut aceastã practicã. În cabinetele stomatologice, pe lîngã metodele clasice de sterilizare se folosesc soluþii cu un înalt nivel de dezinfecþie pentru unitul dentar. Pentru celelalte suprafeþe din cabinet, inclusiv aerul, se folosesc lãmpi cu ultraviolete, iar pentru bolnavii cronici, hepatitã, TBC, SIDA, trebuie folosite truse separate, a mai spus dr. stomatolog Alecsandrescu. Tot dumnealui ne-a spus ºi cã tocmai de aceea e necesar ca DSP sã punã la dispoziþia medicilor lista bolnavilor cu SIDA, aceºtia din urmã avînd obligaþia de onoare de a pãstra confidenþialitatea. În aceastã perioadã, reprezentanþi ai Direcþiei de Sãnãtate Publicã au verificat mai multe cabinete stomatologice pentru a vedea dacã se respectã normele de igienã. ■

TRANZACÞIA ANULUI

Un argeºean ºi-a cumpãrat stradã O familie din Moºoaia se teme cã va ajunge în imposibilitatea de a intra în propria gospodãrie, dupã ce a aflat cã strada din faþa casei sale a fost vîndutã, iar proprietarul acesteia i-a cerut sã îºi mute poarta I.I. Foto: V.M. în altã parte.

„Proprietarul strãzii ne-a lãsat bilet în cutia poºtalã“

Grigorescu s-a speriat îngrozitor cînd a aflat aceastã veste, fiindcã strada cu pricina este singura ei cale de acces în casã. „Ce sã fac? Intru în casã cu elicopterul? Ne-a dat peste cap aceastã veste. N-am crezut cã se poate vinde o stradã pu-

Gheorghe Grigorescu s-a mutat împreunã cu familia în urmã cu 11 ani în Moºoaia, iar strada din faþa casei sale este administratã de Primãria Piteºti, avînd denumirea str. Prof. Nicolae Bãnescu. „În urmã cu cîteva zile am gãsit un bilet în cutia poºtalã de la un domn care îmi cerea sã-l sun. L-am sunat ºi mi-a zis cã îmi Dacã se va dovedi cere sã mut poarta, cã cã tranzacþia a fost nu mã mai lasã sã trec corectã, oamenii nu pe terenul cumpãrat vor mai putea intra de el, adicã strada“, în locuinþe decît cu ne-a spus Gheorghe elicopterul Grigorescu. Familia

blicã“, ne-a spus Paula Grigorescu. Oamenii cred cã în toatã aceastã afacere sînt implicaþi niºte oameni influenþi, care au terenuri ºi averi impresionante. Pentru a afla adevãrul, soþii Grigorescu s-au adresat atît Primãriei Moºoaia, cît ºi Primãriei Piteºti, cea de care aparþine strada. „Doamna Ungureanu, inspectorul cu probleme de urbanism la Primãria Piteºti, mi-a spus cã strada Nicolae Bãnescu este ad-

ministratã de primãria oraºului ºi nu se poate vinde nimãnui“, ne-a spus Gheorghe Grigorescu. Altor aproximativ 40 de familii care locuiesc în zonã li s-ar bloca accesul cãtre strada Sanda Movilã, dacã strada Nicolae Bãnescu ar fi vîndutã. Consilierul în relaþii cu publicul al Direcþiei Tehnice ºi Urbanism din cadrul Primãriei Piteºti, Cristina Petcu, ne-a confirmat faptul cã o stradã care este domeniu public nu poate fi vîndutã nimãnui ºi i-a sfãtuit pe soþii Grigorescu sã facã o cerere cãtre primãrie pentru soluþionarea acestei probleme. Pînã atunci, familia Grigorescu trãieºte un adevãrat coºmar la gîndul cã într-o zi nu va mai avea pe unde ieºi sau intra în curte. ■

GEST DISPERAT LA PRIBOIENI

A vrut sã sarã de pe acoperiºul cãminului

bolnavii cronici, hepatitã, TBC, SIDA, trebuie folosite truse separate“

Deºi de o lunã Curierul zilei publicã, aproape zilnic, articole legate de abuzurile din Centrul de Plasament Priboieni, nici pînã la aceastã orã autoritãþile nu au luat nici o mãsurã. Anchetele fãcute de Poliþie, Inspectoratul Teritorial al Muncii ºi ANPDC au rãmas numai pe hîrtie. M.A.

Ieri, singura mãsurã luatã de Direcþia pentru Protecþia Copilului a fost sã-l repunã în funcþie pe directorul cãminului, Ioan Preoteasa, iar cei trei copii care au fãcut mãrturisiri presei, Traºcã F., Coman A. ºi Stroescu S., au primit decizii de mutare din cãminul în care au crescut de la 6 ani, fãrã nici o explicaþie!

Astfel, Stroescu Sergiu, de 17 ani, pentru a-ºi face dreptate, s-a urcat pe acoperiºul cãminului, de la ora 14.00, solicitînd sã fie ascultat ºi, normal, a þinut sã discute cu presa, singura insti-tuþie care i-a fost aproape în acest demers. Sosiþi la faþa locului, reporterii televiziunilor locale, dar ºi ziariºtii au fost

VREMEA Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros ºi local va ninge. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 ºi 2 grade, iar cele minime între -10 ºi -4 grade. Izolat, în zonele joase vor fi condiþii de ceaþã. La munte, cerul va fi temporar noros ºi local va ninge. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Valorile de temperaturã vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent. Serviciul Meteo Piteºti

Reporterii televiziunilor locale, dar ºi ziariºtii au fost insultaþi, loviþi cu pietre, cu petarde ºi sticle cu apã de cãtre copiii incitaþi de unii educatori

insultaþi, loviþi cu pietre, cu petarde ºi sticle cu apã de cãtre copiii incitaþi de unii educatori. La ora 18.00, la insistenþele asistentei sociale Monica Boboc, Sergiu a coborît de pe acoperiº ºi le-a spus reporterilor motivul pentru care a ajuns la acest gest disperat: furtul mîncãrii, al ajutoarelor, munca neplãtitã ºi, mai ales, bãtãile ºi insultele pe care le suportã în cãmin. Curierul zilei aºteaptã în continuare soluþionarea cazului pentru a-l aduce în atenþia opiniei publice, singura indignatã de situaþia creatã. ■

Curierul zilei - pag. 20

NARG

Intoxicat cu gaze la Mioveni Emil Florescu, de 47 ani, vãduv, salariat al unei firme de construcþii din Mioveni, a fost gãsit fãrã suflare, de fiica sa, în vîrstã de 16 ani. Cînd a intrat în casã, adolescenta a simþit miros de gaze, a observat cã arzãtorul suplimentar era pornit, dar fãrã flacãrã, iar tatãl ei nu mai reacþioneazã. Poliþiºtii au concluzionat cã nu sînt suspiciuni, iar cadavrul a fost dus la morgã pentru autopsie. A.P.

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

23.11.2005  

G G G G E E E E S S S S T T T T MAI SÎNT 3 ZILE PÎNÃ LA PRIMA SELECÞIE ZILEI Gigi Neþoiu a fost asearã la Piteºti de 42.000.000 lei! pag. 20...