Page 1

S-a deschis Orãºelul Copiilor

pag. 9

Ieri a avut loc deschiderea Orãºelului Copiilor. Primarul Tudor Pendiuc a predat ºtafeta lui Moº Crãciun, care este ºi primarul Orãºelului Copiilor pînã la închiderea acestuia. La deschidere, au cîntat colinde ºi au spus poezii elevii de la cercurile Palatului Copiilor din Piteºti. Micuþii au vorbit cu Moºul ºi i-au spus ce cadouri ar vrea sã primeascã.

Curierul I ZILE

Cotidian independent al judeþului Argeº

MARILENA BARAÞÃ 16 pagini

80 de bani (8.000 lei) Anul XII Nr. 3455 Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

º ºii OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI ASTÃZI, ÎN DIRECT LA OTV, LA ORA 13,00 TELEDON: Formaþi numãrul 0.900.900.050 ºi veþi dona 5 euro

Ministerul Sãnãtãþii a validat propunerea DSP Argeº

pag. 16

Medicii Copceag ºi Frãtoaica, ºefi la Judeþean Cel mai frumos copil din Argeº

Se opreºte curentul

O TÎNÃRÃ DE 26 DE ANI ARE LEUCEMIE

Astãzi, între orele 8,30 ºi 15,00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici ºi agenþii economici din Piteºti, str. Dumbravei.

7 pag.

Din trul s e m e s a al II-le

Despãrþiþi de boalã ■ Iustina este asistentã la Spitalul Elias ■ De cîteva luni, boala o þine departe de fetiþã ºi de soþ ■ „Pentru mine, fericirea înseamnã sã fiu cu fetiþa mea, cu soþul meu ºi sã fim sãnãtoºi cu toþii“

p

Traian Ivaºcu, de 61 de ani, din ªtefãneºti, ºi-a pierdut viaþa asearã, în urma unei intoxicaþii cu gaze. Bãrbatul locuia împreunã cu fiica ºi ginerele lui. În timpul zilei, cei doi au fost la serviciu ºi, asearã, cînd au ajuns acasã ºi au deschis uºa, i-a izbit un puternic miros de gaze. Traian Ivaºcu zãcea în mijlocul camerei, fãrã suflare, iar soba cu gaze era aprinsã, dar fãrã ca arzãtorul sã aibã flacãrã. La faþa locului a fost chemat un echipaj al Salvãrii, medicii constatînd decesul ºi plecînd imediat, fiind la un pas sã se intoxice cu gaze. Poliþiºtii din ªtefãneºti au efectuat cercetãri la faþa locului, stabilind cã nu sînt suspiciuni, iar cadavrul pensionarului a fost dus la morga Spitalului Judeþean, pentru autopsie. A.P. Foto: C.T.

ªoferii de maxi-taxi, sub lupa poliþiei .3

Curs valutar: 1 euro - 3,6632

Pensionar gazat la ªtefãneºti

pag. 15

pag

Uniformele, din nou obligatorii

■ Are nevoie de bani pentru transplantul de mãduvã

CUMPÃR teren central (ultracentral). Tel. 0744349748.

1 USD - 3,0520 Gramul de aur - 49,3387

NARG

4 ag.


Politic - Social

PNL ºi PD dau bile negre opoziþiei ºi presei

NA ILOR U L R OU D CA

n Dupã un aare, de guvern

- Din judeþ adunate -

Adrian Miuþescu ºi Ion Cîrstoiu au apãrut ieri în faþa ziariºtilor din postura de copreºedinþi ai Alianþei D.A. PNL-PD în Argeº, prezentînd bilanþul dupã an de guvernare portocalie. Dacã Ion Cîrstoiu a fost mai rezervat în privinþa declaraþiilor, deputatul Adrian Miuþescu nu s-a putut abþine, criticînd atît opoziþia, cît ºi presa din Argeº. Z.C.

Valea Danului

■ 4 miliarde pentru asfaltare S-au finalizat lucrãrile de asfaltare a drumului judeþean din comunã. Investiþia s-a ridicat la 4 miliarde de lei, bani primiþi de la Consiliul Judeþean Argeº.

■ Apã în comunã Pentru anul 2006, primarul are în proiect alimentarea cu apã în toatã comuna, fiind necesare în jur de 10 miliarde de lei.

Bãbana

■ S-a refãcut drumul comunal Consiliul Local al primãriei a alocat 3 miliarde de lei pentru asfaltarea drumului comunal pe o distanþã de 3 km.

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

■ Moº Crãciun vine cu jeep-ul În pragul sãrbãtorilor de Crãciun, reprezentanþii primãriei vor împãrþi 500 de pachete cu alimente ºi dulciuri pentru bãtrîni ºi copii. Ele vor fi distribuite de un Moº Crãciun ºi un ren care se vor plimba prin comunã într-un jeep decapotabil. A.Z.

prezentate la adevãrata lor valoare.

„Ion Iliescu, adunat de pe drumuri“

„Am muncit, presa nu ne-a lãudat“ Preºedintele PNL Argeº, Adrian Miuþescu, a vorbit mai întîi despre realizãrile Alianþei: „Cota unicã de impozitare s-a dovedit a fi o decizie bunã pentru români. Bugetul a crescut cu aproximativ 20%, iar corupþia a primit ºi ea cîteva lovituri sub centurã. Au fost recalculate pensiile ºi a fost întrerupt acordul cu FMI, un acord pãgubos pentru þara noastrã. În 2005, Argeºul a avut cel mai mare buget de dupã Revoluþie“. Acestea sînt pe scurt realizãrile Alianþei într-un an greu ºi zbuciumat, considerat de Miuþescu. Deputatul liberal a þinut morþiº sã scoatã în evidenþã faptul cã Alianþa nu este privitã cu ochi buni de presã ºi cã acþiunile actualei puteri nu sînt

Un sondaj fulger realizat ieri în centrul municipiului aratã cã populaþia îºi pierde încet, dar sigur încrederea în actuala putere. E.R. „Sînt dezamãgit. Am votat cu Alianþa, pentru cã am vrut schimbarea, dar era mai bine înainte“. Alina Tudor: „Cred cã ºi pentru ei este destul de greu sã conducã þara, dar nu au nici o scuzã. Atunci cînd candidezi, le spui oamenilor cã vrei sã cîºtigi alegerile pentru ca ei sã trãiascã mai bine, însã, o datã ajuns în fotolii de conducere, începi sã te vaiþi ca ºi cei dinaintea ta“. Sorin Duminicã: „I-am votat, însã nu se ridicã la

Preºedintele executiv al PSD, Adrian Nãstase, susþine cã MS ºi Guvernul nu pot explica raþional motivele pentru care s-au dezlãnþuit asupra medicilor - profesori universitari ºi apreciazã cã se impune retragerea imediatã a deciziei de demitere ºi repunerea urgentã în drepturi a celor „umiliþi“. (Mediafax)

&

Daniel Lupu, directorul Direcþiei Sanitare Veterinare Argeº, pentru mãsurile întreprinse în vederea stãvilirii pestei porcine în judeþ.

VIP în coborîre Trustul de presã

Curierul zilei Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

înãlþimea aºteptãrilor. Nu-mi rãmîne decît sã merg pe mîna PRM-ului data viitoare“. Emilia ªtefan: „A fost un an greu pentru ei. Nu uitaþi cã au avut nu ºtiu cîte valuri de inundaþii, iar pesediºtii le-au fãcut zile grele mereu. Oricum, sînt mai buni decît ceilalþi“. Mariana C.: „Uneori stau ºi mã întreb dacã noi, românii, nu ne-am mai prezenta la urne. Uite aºa, sã ne supãrãm ºi noi pe ei, aºa cum ei nu ne bagã în seamã în timpul mandatelor“. Mihai Arnãutu: „Sã se ducã de unde au venit! Nu au fãcut nimic pentru þarã. Mîine dacã ar fi alegeri, cu PSD aº vota. Dacã nu era Bãsescu...!“

VOCEA STRÃZII

ªtiri de la PRM

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, i-a numit pe Silviu Rãdulescu ºi Vlad Romano la conducerea Spitalului Universitar de Urgenþã Bucureºti ºi, respectiv, Spitalului Elias, aceºtia înlocuindu-l în funcþie pe Sorin Oprescu, demis de ministru o datã cu alþi directori de spitale.

Ion Grigorescu, ºeful Secþiei 1 Poliþie Piteºti, pentru cã pe raza sa de competenþã au loc numeroase infracþiuni, iar soluþionarea lor nu se face în termen corespunzãtor.

ºedinþii celor douã Camere au distrus imaginea Parlamentului. În primele 6 luni ale anului s-au tot întrebat care este conducãtorul partidului, Geoanã sau Nãstase, iar apoi l-au adunat de pe drumuri pe Ion Iliescu, ca sã arate populaþiei ce partid mare ºi unit reprezintã ei“.

în sondaje: „Creºtem în sondaje pentru cã sîntem mai frumoºi ºi mai deºtepþi“. Acelaºi Ion Neguº despre capacitatea lui Bãsescu de a face ºi lucruri bune pentru þarã: „Are ochii strîmbi ºi nu poate sã meargã mai departe“. Deputatul Ion Mînzînã, comentînd sloganul Alianþei D.A.: „Sloganul lor, ãla cu Sã trãiþi bine!, se referea doar la cei care au votat cu Alianþa. Sã trãiascã bine ei între ei! Cît priveºte restul românilor, aceºtia se ghideazã dupã sloganul: Mai trãiþi?“ ªi tot Mînzînã, despre oamenii care fac cinste Alianþei: „Într-un an, au umplut România de frizeri, ospãtari ºi imbecili. Toate instituþiile deconcentrate sînt pline cu astfel de oameni“.

Deputatul Ion Mînzînã, despre acþiunile preºedintelui Traian Bãsescu: „Bãsescu poate fi comparat cu o gãinã care cotcodãceºte, dar care nu face ouã, iar acum s-a îmbolnãvit ºi de gripã aviarã“. Ion Mînzînã, vorbind despre mult discutata luptã împotriva corupþiei, promisã de Alianþa D.A. la începutul acestui an: „Lupta cu corupþia a fost înmormîntatã atunci cînd Dinu Patriciu a fost eliberat“. Ion Mînzînã, explicînd de ce Alianþa a avut nevoie de UDMR atunci cînd a venit la putere: „Ca sã fure ce a mai rãmas de furat din aceastã þarã, Alianþa le-a promis autonomie ungurilor din Ardeal“. Ion Neguº, supãrat cã a fost amendat cu 10 milioane de lei în timpul unui proces cu patronul unui cotidian local: „O judecãtoare a confundat instanþa cu tarlaua ei personalã“. Ion Neguº a gãsit motivul care a stat la baza creºterii PRM

Ion Neguº, comentînd prestaþia unor deputaþi PNL de Argeº: „Miuþescu nu poate sã vorbeascã la microfon, pentru cã e prea scund, iar Gerea nu ºtie sã dea drumul la microfon“. Z.C.

- Viaþa politicã în Piteºti -

■ Nicolãescu a numit noii directori ai spitalelor conduse de Oprescu

VIP în urcare

Cu musca pe nas

Populaþia îºi pierde încrederea în Alianþã

- Viaþa politicã în Capitalã -

■ Nãstase cere retragerea deciziei de demitere a ºefilor de spitale

Curierul zilei - pag. 2

Cum este mai uºor sã critici decît sã spui ce ai fãcut, Miuþescu atacã opoziþia: „Adversarii nu ne-au menajat, trimiþînd în derizoriu tot ceea ce am fãcut noi în 2005. Avem de-a face cu gãºti care de 15 ani nu mai vor sã plece de la conducerea acestui judeþ.

Opoziþia a declarat recent cã nivelul investiþiilor strãine din 2005 a fost mai mic faþã de cel din 2004, dar nu este adevãrat, iar ei mint cu neruºinare. Au nasul ca al lui Pinocchio ºi sînt roºii la faþã. De fapt, unul dintre ei chiar este roºu de-a binelea, dar eu vreau sã-i vãd roºii pe toþi. ªi-au bãtut joc de activitatea parlamentarã, transformînd forul legislativ al þãrii într-un circ. Au sabotat activitatea parlamentarã în ceea ce priveºte discuþiile asupra Regulamentului, iar pre-

■ Moþiunea Rujeola s-a încheiat în glorie Preºedintele PRM Argeº, deputatul Ion Mînzînã, vorbeºte despre moþiunea Rujeola, introdusã în Parlament: „Acþiunea Rujeola s-a încheiat în forþã. Chiar dacã acest necaz venea peste trei ani, tot fosta guvernare ar fi fost de vinã“.

■ Bãsescu, o gãinã care nu face ouã Peremiºtii argeºeni au ºi cuvinte de laudã la adresa preºedintelui Bãsescu: „Îl felicit

pe Bãsescu pentru prestaþia sa. Am vãzut cã a împrumutat din discursurile PRM, dar, din pãcate, se pricepe doar la mesaje, pentru cã, atunci cînd vine vorba sã facã ceva, tot nu face. Bãsescu poate fi comparat cu o gãinã care cotcodãceºte, dar care nu face ouã, iar acum s-a îmbolnãvit de gripã aviarã“.

■ Pact cu Diavolul Statutul minoritãþilor, care se discutã în aceste zile în Parlament, le dã în continuare mari dureri de cap peremiºtilor. Deputatul Ion Mînzînã spune cã UDMR nu ar fi avut atîtea pretenþii, dacã Alianþa D.A., în

■ Un an de guvernare

portocalie sub lupa PSD Se împlineºte un an de cînd Alianþa D.A. PNL - PD se aflã la guvernare, motiv pentru Constantin Nicolescu, preºedinte PSD Argeº, sã facã o radiografie a activitãþii Guvernului. „Cota unicã de impozitare a perturbat sistemul financiar ºi economic al þãrii. A format un gol în buzunarele sãracilor ºi a adus mai mulþi bani pentru cei bogaþi. Pentru învãþãmînt au promis 6% din PIB, dar nu s-a ajuns decît la 3,8% ºi cu promisiunea cã, dacã vor fi atrase alte fonduri, procentul ar putea creºte la 5%. Au vrut sã-i schimbe pe preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului, deºi ºtiau cã încalcã flagrant Constituþia. Sper cã populaþia va judeca obiectiv toate aceste aspecte ºi cã va înþelege cã PSD este singurul partid capabil sã conducã þara“, a spus Nicolescu. Z.C.

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef depart.), Marius Duinea.

(e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc CULEGERE: Gabriela

dorinþa de a guverna, nu ar fi fãcut o serie de compromisuri. În privinþa statutului, Alianþa D.A. este de vinã. ªi-a dorit atît de mult sã ajungã la putere sã fure ºi, astfel, ºi-a creat obligaþii în faþa UDMR. Alianþa le-a promis udemeriºtilor aprobarea statutului minoritãþilor. De fapt, nu este statutul minoritãþilor, ci statutul UDMR“. Z.C.

ªtiri de la PSD

■ Nicolescu îi ia apãrarea lui Constantin Pãun Preºedinþele PSD Argeº, Constantin Nicolescu, i-a luat apãrarea fostului director al Spitalului Judeþean, Constantin Pãun, înlocuit în aceastã sãptãmînã, conform deciziei ministrului Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu: „Constantin Pãun a fost demis sub pretextul cã Spitalul Judeþean avea mari datorii. Dar nimeni nu spune cã datoriile au fost acumulate în timp. Datoriile sînt fãcute din cauza bugetului. De exemplu, noi am primit ordin de la minister sã plãtim mai întîi datoriile ºi apoi salariile. Ce sã faci mai întîi? Sã plãteºti sala-

Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

riile, care reprezintã 70% din bugetul spitalului, sau sã dai datoriile din procentul de 5%, care rãmîne dupã ce 25% trebuie sã-i dai pentru cheltuieli curente? Dacã

erau bani la buget ºi nu se plãteau datoriile, înþelegeam sã acuzi conducerea spitalului cã nu are un management eficient“. Z.C.

■ Pensionarii stau la mila guvernanþilor Conducerea PSD Argeº acuzã modul defectuos în care actuala guvernare a efectuat recalcularea pensiilor. Din cele peste 3,5 milioane cetãþeni pensionaþi înainte de 1 aprilie 2001, doar puþin mai mult de 1,6 milioane au beneficiat de o majorare a cuantumului pensiei în urma recalculãrii, majorarea medie fiind de 21,3%. Plata pensiilor recalculate s-a fãcut în mod diferenþiat, în funcþie de anul ieºirii la pensie, nu de la data aplicãrii primei etape de recalculare.

Bãtrîni minþiþi fãrã scrupule Reprezentanþii principalului partid de opoziþie considerã cã „din cele aproape 2 milioane de pensionari care nu au primit nici o majorare a pensiei ca efect al recalculãrii, în anul 2006, doar 500.000 dintre aceºtia vor beneficia de indexarea pensiei

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Gabi Tinculescu, Florin Bãdãrãu, Leonard Comãnescu, George Comãnescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina

începînd cu 1 ianuarie“. Mai mult de un milion de pensionari nu vor primi nici mãcar indexarea cu rata inflaþiei, ca efect al modificãrii legislaþiei de cãtre Guvernul Tãriceanu. Astfel, România devine singurul stat din Europa care nu asigurã cel puþin indexarea tuturor pensiilor cu rata inflaþiei ºi determinã o prãbuºire sigurã a nivelului de trai al multor persoane vîrstnice. „Aceste aspecte reale, trecute sub tãcere de cãtre guvernanþi, constituie tot atîtea motive de a considera cã, prin tertipuri nedemne, Guvernul i-a înºelat pe pensionari. PSD cere Guvernului sã adopte de urgenþã deciziile necesare pentru a asigura indexarea tuturor pensiilor cu rata realã a inflaþiei ºi, de asemenea, sã asigure aplicarea Legii nr. 578/2004 de la 1 ianuarie, adicã de la data realã a încheierii procesului de recalculare a pensiilor“, spun pesediºtii argeºeni. Z.C.

Dumitru, Rodica Melnicu, Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


Fapt divers

LUNA CADOURILOR

✍ Poliþia în acþiune ■ Mandat de arestare pentru un hoþ Judecãtorii piteºteni au emis mandat de arestare pe numele craioveanului Iulian Marian Bãtãnoiu, de 21 ani, cercetat pentru furt calificat. În noaptea de 29/30 noiembrie 2005, olteanul a furat din Rãzboieni o Dacia 1310, iar acum va sta în arestul poliþiei 29 de zile. Pentru asigurarea unui transport civilizat în regim maxi - taxi ºi pentru creºterea siguranþei cãlãtorilor, Poliþia Rutierã Argeº, coordonatã de comisarul ºef Petre Ioniþescu, adjunct al ºefului inspectoratului, a iniþiat o acþiune de depistare ºi sancþionare a celor care încalcã legislaþia. Astfel, poliºtii, îmbrãcaþi civil, au cãlãtorit cu microbuzele maxi-taxi pe traseele Piteºti -

Nicoleta Tricã, tînãra de 24 de ani care marþi, la Spitalul Judeþean, a avortat gemeni, fatã ºi bãiat, a fost transferatã ieri în secþia Maternitate II, medicii R.S. Foto: I.T. considerînd cã starea ei este mai bunã. Suspectatã cã ºi-ar fi provocat avortul, tînãra a infirmat acest lucru, spunînd totuºi cã se ºtia bolnavã cu rinichii ºi cã medicii o avertizaserã cã nu va putea duce sarcina la bun sfîrºit. În ziua cînd a fost adusã la spital, Nicoleta a fost vizitatã de soþ. Dar de marþi ºi pînã miercuri

dupã-amiaza, nimeni din familie n-a venit la spital sã se intereseze de starea ei de sãnãtate. Colega de salon i-a aºezat pe pat cîteva bucãþi de salam, de portocale ºi un colþ de pîine. Tinerei îi era foame, dar, din cauza anemiei severe, nu s-a putut da jos din pat nici sã meargã la toaletã.

În ultima perioadã, massmedia din þarã au semnalat cã în cadrul mai multor instituþii ºcolare s-au petrecut incidente între elevi ºi profesori, evenimente care au aruncat învãþãmîntul într-un scandal naþional. A.P. Miercuri, prefectul judeþului i-a chemat pe directorii liceelor ºi ºcolilor generale la o întrunire, tema fiind gãsirea unor soluþii pentru eliminarea violenþei din ºcoli ºi asigurarea pazei unitãþilor de învãþãmînt. În timpul discuþiilor, profesorul Iulian Cernea, directorul Liceului Nr. 2, a spus cã viaþa i-a fost pusã în pericol în urmã cu trei zile. „Alaltãieri (n.r. luni) m-am trezit cu þigani înarmaþi cu sãbii în ºcoalã. Au vrut sã mã taie ºi pe mine, ºi pe colegii mei. Lucrurile s-au calmat în urma

au mers spre Topoloveni ºi, respectiv, Mioveni cu cîte ºapte cãlãtori în plus. Cei trei au comis ºi alte abateri, de genul opriri între staþii, depãºiri neregulamentare ºi de vitezã, motiv pentru care au fost amendaþi. ªoferii care circulã în regim maxi-taxi trebuie sã ºtie cã astfel de acþiuni vor continua pe toate traseele municipale ºi intrajudeþene. Alina Pleºan

Schimbare de situaþie în cazul scandalului de la Liceul Nr. 2

Directorul Cernea neagã ameninþãrile þiganilor intervenþiei unui echipaj de poliþie. Þiganii sînt nemulþumiþi cã vreau sã închid intrarea dinspre strada Violetelor, pe unde treceau ei. Dacã nu va patrula un echipaj de poliþie mai des prin zonã, vom avea probleme“, a spus directorul Cernea.

Poliþiºtii n-au avut nici o sesizare de la Liceul Nr. 2 În urma afirmaþiilor fãcute de profesorul Iulian Cernea, poliþiºtii piteºteni, în frunte cu subcomisarul Mihai Neagoe, comandantul Secþiei 3, ºi comisarul Marian

Dorojan, adjunctul comandantului Poliþiei Piteºti, au stat de vorbã cu directorul speriat. Surprinzãtor, cadrul didactic a spus cã nu este nimic adevãrat ºi cã nu a avut altercaþii în ziua precizatã cu persoane de etnie rromã, ca sã nu mai spunem cã nu a fost atacat. Mai mult decît atît, a spus cã are o colaborare bunã cu poliþia ºi cã zona în care se aflã este inclusã în traseele de patrulare ale secþiei. Acum, directorul a menþionat cã poliþistul de proximitate vine frecvent la liceu ºi þine legãtura cu conducerea unitãþii, pentru identificarea

problemelor existente. Poliþiºtii au verificat sesizãrile ºi apelurile adresate Secþiei 3 în ultima sãptãmînã ºi s-a constatat cã nu existã nici o sesizare venitã de la Liceul Nr. 2. Instituþia de învãþãmînt are douã cãi de acces, una din strada Eroilor ºi alta din strada Violetelor, unde locuiesc mai multe familii de rromi. Aceºtia tranzitau uneori curtea liceului, îndreptîndu-se spre maºinile personale parcate pe aleea de acces cãtre liceu. Situaþia a încetat în momentul în care poarta a fost închisã ºi asiguratã. ■

✍ Procesele zilei la Tribunal Încãierare între þigani Subofiþerii postului de poliþie Berevoieºti au fost sesizaþi joi dupã-amiazã cã în satul Rîuºor, pe fondul consumului excesiv de alcool, a avut loc o încãierare între mai multe persoane de etnie rromã. În urma bãtãii, Iosif Ursu, de 45 de ani, a fost dus la Spitalul Cîmpulung ºi a rãmas internat, fiind diagnosticat cu policontuzii prin agresiune, contuzie la umãrul drept ºi la coapsa stîngã. Împreunã cu el a fost internat ºi Petre Grancea, de 34 de ani, cu contuzie la cotul stîng. Ambii sînt în afara oricãrui pericol, iar în cauzã se continuã cercetãrile pentru stabilirea situaþiei, urmînd ca în funcþie de numãrul zilelor de îngrijiri medicale sã fie luate mãsurile legale. A.P.

Riscã puºcãria pentru cã a condus bãut Irinel H. are 38 de ani ºi a fost la un pas de a face puºcãrie pentru cã a condus în stare de ebrietate un autoturism. Bãrbatul a vrut sã facã un bine ºi s-a trezit cu un L.N. dosar penal.

Bogdan A. se trage dintr-o familie cu stare, ºi rãsfãþul din copilãrie ºi-a spus cuvîntul imediat ce a împlinit 18 ani. Tînãrul a luat maºina tatãlui sãu din garaj ºi a plecat la plimbare. La un control de rutinã al poliþiºtilor, aceºtia au observat cã Bogdan nu avea permis de conducere. L.N. Preºedinte: Îþi recunoºti acuzaþiile? Bogdan: Da. Preºedinte: Doamna judecãtor, aveþi cuvîntul! Judecãtoarea: Inculpatul a condus autoturismul tatãlui pe drumurile publice. Un echipaj l-a oprit la un control de rutinã ºi a descoperit cã acesta nu avea permis de conducere. Condus la poliþie, ºi-a dat o identitate falsã, pretinzînd cã este altcineva. La scurt timp, inculpatul a recunoscut adevãrul. Avocat Bogdan: Onoratã instanþã, vã rugãm sã daþi pedeapsa cea mai micã dintre cele douã care se aplicã infracþiunilor comise de clientul meu.

Poliþiºtii Biroului AEST, împreunã cu poliþiºtii Secþiei 1, l-au depistat pe strada Crinului pe piteºteanul Ion Meilã, de 55 ani, care vindea petarde ºi pocnitori fãrã acte de provenienþã ºi fãrã autorizaþie. Bãrbatul a fost amendat ºi lãsat fãrã cele 2.400 de petarde ºi pocnitori.

■ A furat de la Altex Poliþiºtii Secþiei 1 l-au prins în flagrant pe Florin Mihai, de 19 ani, din Slobozia, care a furat din magazinul Altex, din complexul Trivale, produse electronice de 500 RON. Acesta reuºise sã treacã de aparatele de securizare. Paguba a fost recuperatã, iar tînãrul s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat.

■ Hoþi de lemne Poliþiºtii ºi reprezentanþii Ocolului Silvic Mihãieºti i-au surprins la Davideºti pe Cornel Molfa, de 37 ani, Vasile Mãrunþelu, de 24 ani, Alexandru Mãrunþelu, de 40 ani, ºi Laurenþiu Sorin Molfa, de 22 ani, toþi din localitate, care au furat de pe proprietatea Ocolului Silvic Piteºti 4 cireºi. Pe numele acestora s-a întocmit dosar penal, iar lemnele au fost confiscate.

■ Furau curent Ioana Lãutaru, de 32 ani, Elena Ion, de 47 ani, Dumitru Tãnase, de 48 ani, toþi din ªtefan cel Mare, ºi Aniºoara Cioacã, de 39 ani, Gheorghe Rizea, de 40 ani, Aurel Leucan, de 21 ani, ºi Aurelia Sîrbu, de 38 ani, toþi din Slobozia, au fost prinºi furînd energie electricã, folosind instalaþii improvizate. Cei ºapte s-au ales cu dosare penale.

■ Cercetat în libertate Poliþiºtii din Mioveni l-au identificat pe Adrian Victor Matei, de 37 ani, din Comãneºti-Bacãu, ca fiind hoþul care a spart locuinþa lui Ion Marincaº. Paguba a fost recuperatã în proporþie de 80%, iar Matei va fi cercetat în libertate. A.P.

Curierul zilei - pag. 3

Preºedinte: Vã pare rãu de ce aþi fãcut? Irinel: Normal. Gîndiþi-vã cã nimeni nu-ºi vrea rãul. N-am vrut decît s-o duc pe sora mea la garã, cã venea la Piteºti ºi nu mai ajungea la serviciu, cã pierdea trenul. Eu bãusem ºi cine se gîndea cã la þarã te opreºte echipaju’ de poliþie!? Preºedinte: ªtiþi ce alcoolemie vi s-a gãsit? Irinel: Da, ºtiu, 1,76 la mie. Irinel a scãpat de aceastã datã pentru cã instanþa i-a dat pedeapsa cu suspendare.

Prins la volan fãrã permis

■ Prins cu petarde

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

Femeia care a avortat gemeni, uitatã de familie

Topoloveni, Piteºti - Costeºti ºi Piteºti - Mioveni, pentru a constata ce abateri comit ºoferii. ªi oamenii legii au avut ce vedea. Constantin Roºu, ºoferul unui microbuz ce se îndrepta spre Costeºti, a luat cu ºase pasageri mai mult decît numãrul de locuri înscris în certificatul de înmatriculare. Aºa s-a întîmplat ºi cu Petre Isfan ºi Gheorghe ªtefan, ambii din Piteºti, care


Social - Publicitate

✍ Se întîmplã la Curtea de Argeº Mulþi restanþieri la plata taxelor ºi impozitelor locale Autoritãþile municipiului au mai pierdut din motivele de îngrijorare pe care ni le împãrtãºeau cu o sãptãmînã în urmã. La acel moment, încasãrile la bugetul municipal - din taxele ºi impozitele datorate de populaþie - abia atinseserã 86% faþã de prevederi. Chiar dacã, dupã 15 noiembrie, termenul limitã pînã la care nu se aplicau penalizãri, ºi pînã la sfîrºitul anului mai era ceva vreme, autoritãþile s-au arãtat sceptice privind atingerea celor 95 de procente realizate în decembrie 2004. ªi totuºi, pînã ieri se reuºise recuperarea handicapului, încasãrile de la populaþie ridicîndu-se la nivelul anului precedent. Aºadar, dacã la capitolul cote defalcate s-a trecut de 100%, de-acum pare posibilã, mãcar, atingerea prognozei ºi la taxe ºi impozite datorate de populaþie, de 97 - 98%.

Persoanele defavorizate primesc lemne de foc Peste 300 de cetãþeni din oraº au solicitat acordarea de material lemnos pentru încãlzirea locuinþelor pe timpul iernii. Fiindcã numãrul solicitãrilor a crescut simþitor faþã de anul trecut, Consiliul Local a hotãrît sã se acorde 100 mc material lemnos pentru foc persoanelor defavorizate, urmînd ca sacrificarea arborilor sã aibã loc în zonele Noapteº, Buºaga, Valea Sasului, Plopiº ºi Valea Doamnei. Dupã trierea cererilor s-a optat pentru

persoanele cu handicap ºi familiile care au în componenþã o astfel de persoanã, cetãþenii care au suferit pagube materiale în urma inundaþiilor, precum ºi pentru cazurile sociale unde veniturile nete lunare pe membru de familie nu depãºesc 2.500.000 lei vechi. Lemnele s-au distribuit pe 15 ºi 16 decembrie, toþi cei 84 de beneficiari primind deja înºtiinþãrile la domiciliu. Aceºtia primesc 1 - 2 mc de material lemnos.

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

Funcþionarii din Primãrie nu au liber de sãrbãtori Combaterea birocraþiei în activitatea de relaþii cu publicul a intrat ºi în atenþia autoritãþilor de la Curtea de Argeº. Funcþionarii primãriei din municipiu nu vor putea beneficia de un program de lucru mai lejer în preajma sãrbãtorilor. Hotãrîrea adoptatã de Guvern la sfîrºitul lunii noiembrie (nr. 1487/ 29.XI.2005) reglementeazã programul de lucru cu publicul, iar primarul Nicuþ este hotãrît sã punã în aplicare prevederile acesteia în cel mai scurt timp. Accesul cetãþenilor în primãrie va fi posibil zilnic, de luni pînã vineri, între orele 8,30 ºi 16,30, urmînd ca în una dintre aceste zile programul sã fie prelungit pînã la ora 18,30. Fãrã doar ºi poate va fi reluatã activitatea cu publicul în zilele de sîmbãtã, spre dezamãgirea angajaþilor din primãrie, care, în locul unui program lejer pentru sãrbãtori, s-au trezit cu obligativitatea de a munci ºi în weekend.

Concert de colinde la Casa de Culturã Corala „Orfeu“ nu se dezminte nici în acest an ºi le oferã argeºenilor tradiþionalul concert de colinde, la care sînt aºteptate sã participe ºi alte 3 coruri: „Credo“ - de la Fundaþia „Sf. Gheorghe“ Piteºti, „Preot Ion Ionescu“ - al Casei de Culturã Topoloveni, ºi „Chiril Popescu“ - Seminarul Teologic Curtea de Argeº. Spectacolul se va desfãºura la Casa de Culturã „George Topîrceanu“

din municipiu, cu începere de la ora 18,00, organizatorii sperînd la cît mai mulþi spectatori. În încheierea concertului, pe scenã vor urca ºi o solistã de muzicã folk - Florina Bãcan - ºi componenþii unei formaþii muzicale ºcolare - „Curtea Veche“ de la CNVV. Dat fiind faptul cã intrarea la concertul de colinde este gratuitã, poate cã argeºenii îl vor onora cu prezenþa.

Grupaj de C. Voicilã

CΪTIGAÞI CU ºi

Premii de 4.200 RON (42.000.000 ROL) 2.100 RON s-au acordat la tragerea la sorþi care a avut loc în data de 2 decembrie 2005

Premiul I - 2 x 500 lei Premiul II - 2 x 400 lei Premiul III - 1 x 300 lei

Pe card BRD Maestro

Întrebare: Care este este perioada de subscriere la Campania QUATTRO BRD? Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti, Bascov. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerea la sorþi, care va avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis în 29 decembrie, pentru taloanele depuse pînã în 27 decembrie 2005. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

Curierul zilei - pag. 4

Rãspuns:________________________

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele. Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþia din 30 decembrie ale ziarului.

La Colegiul Vlaicu, sistem video de supraveghere Apariþia camerelor video la toate intrãrile folosite de elevii Colegiului Naþional „Vlaicu Vodã“ este probabil una dintre surprizele pregãtite pentru sãrbãtori de conducerea acestei instituþii ºcolare. La prima vedere, montarea sistemului video de supraveghere ar putea trece drept o consecinþã a violenþelor (ºi nu numai) cu care se confruntã din ce în ce mai des multe ºcoli din România, însã nici vorbã despre aºa ceva la CNVV. C. Voicilã Directorul prestigiosului colegiu din Curtea de Argeº, profesorul Gheorghe Costel, ne-a mãrturisit faptul cã „ideea supravegherii intrãrilor liceului cu ajutorul camerelor video este ceva mai veche, aprobarea pentru realizarea acestui proiect fiind obþinutã în urmã cu mai bine de douã luni (pe atunci nu începuse mediatizarea batjocoririi unor dascãli de cãtre elevii problemã ºi nici nu circulau în mare vitezã pe Net filmuleþe porno sau bãtãi regizate). Consiliul de Administraþie al

Colegiului Naþional „Vlaicu Vodã“ a aprobat în unanimitate achiziþionarea ºi montarea sistemului video de supraveghere ºi, o datã ajunºi la final de an, s-au gãsit ºi banii necesari realizãrii acestui proiect - premierã pentru judeþul Argeº. Directorul instituþiei a þinut sã puncteze, cu mîndrie nedisimulatã, cã fondurile au fost asigurate „din buzunarul nostru“, cu alte cuvinte investiþia a fost suportatã din fondurile proprii ale colegiului. Camerele video au fost montate

ºi „au intrat în pîine“, astfel încît în orice moment al zilei se poate verifica cine ºi, mai ales, cînd a intrat ºi/sau a ieºit din liceu. Spre ºtiinþa liceenilor, una dintre camere monitorizeazã drumul de acces cãtre terenurile de sport!

Dupã o anumitã perioadã, imaginile se arhiveazã, iar înregistrãrile respective rãmîn la dispoziþia persoanelor acreditate sã monitorizeze sistemul de supraveghere video. Aceastã responsabilitate intrã în atribuþiile celor doi directori ai instituþiei, la înregistrãri avînd acces, deopotrivã, consilierul educativ ºi profesorul de serviciu. Pe elevii de la Colegiul Naþional „Vlaicu Vodã“ pare sã nu-i deranjeze „ochiul indiscret“ al aparaturii de supraveghere ºi nici eventualitatea unei dovezi video a momentului în care ei pãrãsesc clãdirea. Un pic mai greu va fi pentru aceia care obiºnuiesc sã-ºi „scurteze“ programul de ºcoalã. Doar nu credeþi cã aici învaþã numai elevi model, care nu-ºi doresc sã guste, mãcar cîte o datã, din dulceaþa chiulului? ■

Carduri unice în lume, burse la prestigioase ºcoli sportive din lume caracteristici ale atractivei campanii promoþionale desfãºurate de BRD.

La BRD, prima campanie promoþionalã din România care premiazã ºi copiii clienþilor BRD a lansat o campanie promoþionalã susþinutã de prezenþa a trei mari sportivi ai României: Nadia Comãneci, Ilie Nãstase ºi Gheorghe Hagi. Am stat de vorbã cu domnul George Caval, directorul Grupului Piteºti al BRD Groupe Société Générale, despre principalele

„Începînd cu 5 decembrie, BRD a demarat o ambiþioasã campanie de promovare a produselor sale, intitulatã Premii de excepþie în România, carduri unice în lume, care se va încheia anul viitor, pe 31 ianuarie. Prin durata sa, cît ºi prin premiile puse în joc, oferta BRD se deosebeºte de orice acþiune asemãnãtoare derulatã pînã acum în România“. Domnul George Caval continuã: „Practic, pentru a participa la promoþie, clientul trebuie sã achiziþioneze unul dintre cele douã pachete de produse pe care le propunem.

Din semestrul al doilea reapar uniformele Inspectoratul ªcolar a convocat ieri o nouã ºedinþã cu directorii unitãþilor ºcolare din judeþ, pe fondul înmulþirii actelor de indisciplinã în rîndul B.L. elevilor. Printre temele discutate ieri s-au aflat programul de recuperare a orelor neefectuate în cele trei sãptãmîni de grevã, planul de ºcolarizare pentru anul 2006 - 2007 ºi, nu în ultimul rînd, mãsurile privind creºterea siguranþei elevilor în incinta unitãþilor ºcolare. De asemenea, le-a fost

prezentatã participanþilor propunerea privind înfiinþarea unui liceu teoretic în Mioveni, idee care exista de mai mulþi ani. Dupã lungi discuþii însã, cei prezenþi s-au pus de acord asupra unei singure mãsuri, care se va aplica de anul viitor, o datã cu semestrul al II-lea: necesitatea impunerii unei þinute decente a elevilor pe durata orelor de curs. „Am discutat de mai multe ori aici despre þinuta elevilor ºi nu s-a

Primul pachet este cel destinat consumului ºi este constituit dintr-un credit de consum în lei sau un descoperit autorizat de cont ºi un card ediþie limitatã. Al doilea pachet, destinat economisirii, este compus dintr-un cont de economii Atucont (în lei sau în euro), la care se va ataºa un card ediþie limitatã. Clienþii care achiziþioneazã unul dintre cele douã pachete sînt înscriºi automat la tragerile la sorþi organizate sãptãmînal“. Cardurile care compun cele douã pachete au un design cu totul deosebit, prezentînd imaginile celor trei mari sportivi români. „De fapt, cardurile pe care le oferim în cadrul acestei campanii sînt ceea ce se numeºte

luat nici o mãsurã. Vã anunþ de acum cã semestrul al II-lea nu va începe fãrã o þinutã decentã a elevilor. Trebuie sã se vadã cã facem ceva, sã gãsim o cale, pentru cã, altfel, totul se va transforma într-o harababurã. Ceea ce se întîmplã acum este o lipsã totalã de educaþie, care vine din familie. Aproape cã s-a pierdut controlul elevilor. Asta deja nu mai este o rugãminte, ci o necesitate. Fiecare unitate ºcolarã are dreptul sã-ºi aleagã o imagine proprie pentru elevi, pentru cã nu încercãm sã uniformizãm, ci sã individualizãm“.

„Gardienii ºi poliþiºtii, dar ºi oamenii simpli trebuie sã ºtie cã elevul cutare este de la Brãtianu ºi nu de la Zinca, sau invers. Dacã prin vorbe bune ºi rugãminþi nu se poate, atunci o sã impunem aceste lucruri“, a spus inspectorul general Gabriel Bratu. ■

Se inaugureazã Centrul de Zi „Sf. Justinian“ Astãzi se deschid porþile Centrului de Zi pentru Îngrijire - Consiliere a Persoanelor Adulte cu Handicap „Sf. Justinian“. La momentul deschiderii oficiale a aºezãmîntului participã reprezentanþii autoritãþilor locale, precum ºi primii 25 de beneficiari ai centrului. Dupã tãierea panglicii ºi slujba de sfinþire a locaþiei, toþi cei prezenþi vor lua parte la masa festivã, apoi beneficiarii serviciilor de îngrijire ºi consiliere vor intra în posesia cadourilor pentru Crãciun, pregãtite din vreme de autoritãþile locale. Se sperã ca la acest moment inaugural sã poatã participa ºi un reprezentant al Autoritãþii Naþionale a Persoanelor cu Handicap, sub egida cãreia îºi va desfãºura activitatea Centrul de Zi „Sf. Justinian“. C. Voicilã

ediþie limitatã ºi au un design unic în lume. Ele reprezintã momente magice în istoria sportului românesc ºi mondial, momente de glorie în care cei trei mari sportivi, Gheorghe Hagi, Nadia Comãneci ºi Ilie Nãstase, au jucat roluri „cruciale“, spune domnul George Caval. Pe parcursul campaniei se vor cîºtiga premii de 1.000 euro în fiecare zi ºi un mare premiu de 50.000 EUR. De asemenea, se vor mai acorda mii de premii în obiecte: 3.000 de mingi de fotbal cu autograful lui Gheorghe Hagi, 3.000 de seturi de mingi de tenis cu autograful lui Ilie Nãstase, 3.000 de tricouri cu imaginea ºi autograful Nadiei Comãneci. N-au fost excluse excursiile la

mari evenimente sportive internaþionale. Astfel, se vor cîºtiga cîte 20 cãlãtorii la Campionatul Mondial de Fotbal din Germania 2006, la Turneul de tenis de la Roland Garros ºi la Campionatul European de Gimnasticã de anul viitor. Dar cea mai mare surprizã pe care BRD o oferã clienþilor ei este premierea copiilor clienþilor care iau parte la promoþie. „Copiii participanþilor la promoþie pot participa la o selecþie naþionalã, avînd posibilitatea sã obþinã burse de douã sãptãmîni. Punem «la bãtaie» 100 de burse la unele dintre cele mai prestigioase academii sportive din lume: ºcolile de fotbal Real Madrid ºi Galatasaray, academia de tenis de la Roland Garros ºi ºcoala de gimnasticã Bart Conner din Statele Unite ale Americii“, spune domnul George Caval. ■

Protecþie vamalã împotriva consumatorilor ºi a industriei Sedinþa Consiliului pe produs „Carne de porc ºi produse procesate“ a dezamãgit delegaþia ARC ºi a fost edificatoare pentru modul arbitrar în care se iau decizii importante în Ministerul Agriculturii. Patronatul Român al Cãrnii de Porc (PRCP) a lipsit în bloc, a doua oarã consecutiv, probînd nu numai dispreþul faþã de partenerii de dialog, ci ºi siguranþa cã hotãrîrile se luaserã deja în culisele MAPDR. Ce doreºte Patronatul marilor ferme de porci, prin vocea dlui Caruz? Doar: ● Taxe vamale mari, care sã ridice preþul intern al cãrnii; ● Subvenþii cît mai mari, pentru creºterea profitului; ● Carne cît mai scumpã, în acelaºi scop. Orice producãtor vrea un profit cît mai mare, important este ca acesta sã se realizeze în condiþii de concurenþã deschisã. Despre ce fel de concurenþã putem vorbi, cînd producþia acoperã O TREIME din necesarul pieþei, restul fiind importatã. De aceea, creºterea preþului (prin taxe vamale) nu afecteazã vînzarea, ci aduce profituri substanþiale. Fluturarea spectrului creºterii preþurilor este cu atît mai profitabilã în aceastã perioadã, cînd românii fac orice sacrificiu pentru masa de Sãrbãtori. Am întrebat ºi întrebãm MAPDR: 1) Care va fi regimul vamal în 2006, care este propunerea sa? 2) Cum se justificã anularea exceptãrilor, care au funcþionat foarte bine în ultimii 2 ani, protejînd industria de scumpiri ºi, în acelaºi timp, rezervînd piaþa cãrnii proaspete producþiei interne? 3) De ce, cu un an înaintea aderãrii, procedãm la creºterea taxelor vamale, urmînd ca peste 12 luni sã supunem producãtorii interni ºocului brusc al taxelor zero ºi al subvenþiilor zero? 4) De ce aºteptãm de peste o lunã o informaþie publicã: cine au fost marii beneficiari ai subvenþiilor, ce au fãcut cu ele, pentru cã producþia a scãzut continuu? 5) Ce protejãm, de fapt, o producþie care acoperã doar o treime din necesar, pe care o protejãm oricum prin subvenþii ce nu existã în Europa? 6) Ce se va întîmpla la aderare, cînd marile ferme de porci nu vor mai avea nici subvenþii, nici protecþie vamalã ºi nici cel mai ridicat preþ din Europa, vor mai exista porci din producþie internã? 7) Cum se justificã rãul tratament la care este supusã industria, obligatã sã lucreze cu materie primã mai scumpã cu 15-20%? În realitate, mãrind taxele vamale, scumpind carnea ºi mezelurile, Ministerul Agriculturii protejeazã marii fermieri împotriva populaþiei ºi a industriei procesatoare! Preþul îl vor plãti consumatorii, aceiaºi care achitã ºi subvenþiile. Aºteptãm aceste rãspunsuri din partea Ministerului Agriculturii, a Guvernului ºi aºteptãm mai ales sã ni se explice de ce scumpim un aliment esenþial. De ce hrãnim inflaþia ºi economia neagrã, cu un an înaintea aderãrii? Pentru cine, mai ales? În ce ne priveºte, concluzia este cã industria cãrnii nu este doritã în þara noastrã. Nu existã motive pentru a da unora dublã protecþie (subvenþii ºi taxe vamale), lãsînd procesarea sã sucombe! Am crezut ºi credem în viitorul industriei noastre ºi dupã aderare, avem cel mai mare grad de absorbþie a fondurilor SAPARD. Toate acestea sînt aruncate în derizoriu prin decizii arbitrare, care îi favorizeazã nejustificat pe unii, în dauna celorlalþi. Preºedinte, Director executiv, Sorin Minea Mihai Viºan


Cheful handbaliºtilor

Preºedintele Argeº Volei a rezolvat problemele financiare

Handbaliºtii de la CS H&V Piteºti vor avea parte în acest an de sãrbãtori fericite. Conducerea clubului a plãtit acum cîteva zile salariile ºi primele restante pe care le avea faþã de jucãtori ºi antrenori. ªefii argeºenilor vor organiza banchetul de sfîrºit de an luni, la restaurantul Alcadibo.

Intrãm în noul an fãrã datorii Argeº Volei Club a fãcut un mare pas pentru evitarea retrogradãrii, dupã ce în etapa trecutã a învins cu 3-2 pe Universitatea Jolidon Cluj, principala contracandidatã a argeºencelor la rãmînerea în divizia A. Elevele antrenorului Adrian Mihãilã întîlnesc azi, în deplasare, pe CSU Galaþi. Preºedintele executiv al grupãrii argeºene, Sorin Ploscaru, este convins cã în retur echipa sa va avea un parcurs mult mai bun decît în prima parte a sezonului. M.D.

Cosmos face cantonament Dupã meciul cu Silvanus Reºiþa, fotbaliºtii de la Cosmos Piteºti vor intra în vacanþã. Jucãtorii îºi vor relua pregãtirea pe 4 ianuarie, cînd vor pleca în cantonament la munte, pentru o sãptãmînã. Antrenorul Mihai Nicolae nu a stabilit încã staþiunea în care fotbaliºtii sãi vor face pregãtirea de iarnã.

Ce înseamnã aceastã victorie? - Aveam nevoie de aceastã victorie ca de aer. Dacã pierdeam acest meci, Clujul se

Douã transferuri

Piteºtenii, pe primul loc

În aceste zile, la Bazinul Olimpic din Piteºti se desfãºoarã Campionatele Naþionale de nataþie de juniori, competiþie la care participã peste 20 de cluburi. Dupã prima zi de concurs, CSM Piteºti avea în cont ºase titluri. Principalul contracandidat al argeºenilor la medalii este clubul Steaua. M.D.

Ultima ºansã pentru rãmînerea în A

Echipa de fotbal în salã a piteºtenilor joacã luni meciul capital

Divizionara A de fotbal în salã Cosmos Piteºti vrea sã încheie acest an cu o victorie. Elevii antrenorului Mihai Nicolae întîlnesc luni, de la ora 17, la Sala Sporturilor, pe Silvanus Reºiþa, echipã aflatã pe treapta a M.D. treia a ierarhiei. Tehnicianul piteºtean considerã capital acest meci pentru trupa pe care o pregãteºte: „Este un joc greu, pe care trebuie sã-l cîºtigãm cu orice preþ. Sîntem în zona retrogradãrii ºi nu avem voie sã facem nici un pas greºit, dacã vrem sã avem o iarnã liniºtitã. Reºiþa este una dintre echipele bune ale campionatului. Au jucãtori masivi, care evolueazã de doi ani împreunã, însã nu sînt de nebãtut. Aºtept de la bãieþii mei o mobilizare generalã. Vrem sã scãpãm de stres. Ne-am propus sã

Podiumul sãptãmînii Benone Lazãr a avut curajul sã înfrunte pe FC Argeº ºi sã cearã o datorie mai veche

ducea la trei puncte în faþã ºi ºi sponsorul nostru Gheorghe acasã. Trebuie sã ieºim din era foarte greu sã-i mai Axinte ne-au ajutat sã plãtim situaþia în care sîntem, pentru prindem. Dacã îi mai învingem datoriile. Am plãtit ºi prima de cã locul nostru nu este cel de o datã la play-out, sîntem ca ºi joc, plus indemnizaþiile cu acum. În mod sigur, returul va scãpaþi de retrogradare. Anul ajutorul lor ºi, pe aceastã cale, fi mult mai bun decît turul, acesta avem ca obiectiv vreau sã le mulþumesc pentru pentru cã vom întãri lotul. rãmînerea în prima ligã, iar cã vom pãºi în noul an fãrã Pe cine veþi aduce? anul viitor obiectivul nostru datorii. - Vrem sã aducem trei sau este sã terminãm în partea Urmeazã meciul de la patru jucãtoare. Certitudine superioarã a clasamentului. Galaþi... este Ana Costea, voleibalistã Care mai este situaþia - Este un joc foarte greu, dar care a evoluat la Timiºoara ºi financiarã a clubului? vom încerca sã obþinem un U Cluj. Avem sprijinul dom- Dacã înaintea meciului cu rezultat bun. Avem nevoie ºi de nului primar, care ne-a asiU Cluj aveam restanþe fi- victorii în deplasare, nu numai gurat cã ne ajutã în aceastã nanciare la jucãtoare, campanie de tranacum sîntem cu banii Aveam nevoie de aceastã victorie ca de aer. Dacã sferuri. Echipa e pe la zi. Clubul Sportiv drumul cel bun ºi pierdeam acest meci, Clujul se ducea la trei Municipal Piteºti, privom avea alte remarul Tudor Pendiuc puncte în faþã ºi era foarte greu sã-i mai prindem. zultate în retur. ■

Cornel Penescu este dispus sã negocieze cu Mutu o posibilã venire a sa la FC Argeº

luãm nouã puncte în patru meciuri. Am cîºtigat pînã acum ºase ºi, dacã învingem în acest meci, obiectivul este îndeplinit. Dacã învingeam etapa trecutã la Bucureºti, eram mult mai liniºtiþi ºi puteam sã abordãm aceastã întîlnire mult mai degajaþi“. Cosmos se confruntã înaintea acestei dispute cu probleme medicale la nivelul

lotului de jucãtori. Indisponibil este Huþanu, nerefãcut dupã o accidentare la genunchi, iar incerþi sînt Niþã, Velianu ºi Bãrbãrie, care sînt rãciþi. Mihai Nicolae a declarat cã, din cauza acestor probleme medicale, joi nu a putut face antrenament, însã sperã ca acest lucru sã nu se vadã în teren. ■

„ Este un joc greu, pe care trebuie sã-l cîºtigãm cu

orice preþ. Sîntem în zona retrogradãrii ºi nu avem voie sã facem nici un pas greºit „

Cartonaºul roºu

Gheorghe Dinu a fost schimbat pe nedrept de la conducerea CSM

Cei mai buni sportivi îmbracã luni haine de galã

CSM Piteºti îºi premiazã valorile Clubul Sportiv Municipal Piteºti va organiza luni, de la ora 11, în ªtrand, festivitatea de premiere pentru cei mai buni sportivi din acest an. Dacã în anii precedenþi ºefii grupãrii argeºene alegeau sportivul anului, acum, oficialii piteºteni vor face premierea doar pe secþii ºi la sporturile de echipã. M.D. Nu va mai fi ales sportivul anului, iar distincþiile vor fi decernate celor care au obþinut cele mai bune performanþe. Marii favoriþi la titlu sînt înotãtoarea Ionela Cosma, care a obþinut zeci de medalii în competiþiile interne, ºi atleta Adina Anton, medaliata cu bronz la Europenele de la Madrid. Tot în aceastã zi se va decerna ºi titlul de cel mai bun antrenor. Printre cei nominalizaþi se regãsesc antrenorul emerit de

înot Petre Deac ºi Doina Sava, cea care îi pregãteºte pe Marian Oprea ºi pe fiica ei, Adina Anton. Dacã pentru unii aceastã festivitate de premiere este un motiv de bucurie, pentru alþii, care nu au avut rezultate deosebite, este un imbold ca 2006 sã fie un an mult mai bun.

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

Conducerea lui Cosmos intenþioneazã în aceastã iarnã sã întãreascã lotul pentru returul campionatului. Patronul Mugurel Ilisei a declarat cã se vor face douã sau trei transferuri, printre cei vizaþi fiind ºi cîþiva jucãtori care participã la campionatul judeþean de fotbal în salã, care se desfãºoarã în aceste zile la Sala Sporturilor din Piteºti.

BC Argeº joacã azi, de la ora 17, ultimul meci din acest tur de campionat. Elevii lui George Ziguli întîlnesc pe propriul teren pe CSU Braºov, lanterna roºie a diviziei A. Piteºtenii sînt condamnaþi sã cîºtige acest joc, dupã rezultatele catastrofale din ultimele patru etape, care au fãcut ca gruparea din Trivale sã coboare pe locul nouã. M.D.

Sport

Ieri s-au tras la sorþi ºaisprezecimile Cupei UEFA, echipele româneºti calificate în primãvara europeanã avînd ºanse destul de mari sã treacã ºi de aceastã fazã. Meciurile sînt: ● Heerenveen - Steaua ● Hertha - Rapid ● Litex Strasbourg ● Stuttgart - Middlesbrough ● Slavia Praga - Palermo ● Lokomotiv Moscova - Sevilla ● Bolton - Olympique ● Basel - Monaco ● Udinese - Lens ● Rosenborg - Zenit ● FC Brugge - Roma ● Schalke - Espanyol ● Lille - ªahtior ● Thun - Hamburg ● Betis - Alkmaar ● Artmedia - Levski. S.M.

Meci cu lanterna roºie

LUNA CADOURILOR

Heerenveen - Steaua, Herta - Rapid, în UEFA

Directorul adjunct al clubului din ªtrand, Ion Preda, este mulþumit de rezultatele obþinute de sportivii piteºteni: „Este un an foarte bun pentru noi. Dupã calculele mele, avem peste 500 de medalii, mai multe decît anul trecut. Avem asigurat locul trei în clasamentul celor mai bune cluburi din þarã. În ierarhia stabilitã de Agenþia Naþionalã pentru Sport sîntem pe primul loc, poziþie cu care ne-am obiºnuit sã fim în ultimii patru ani“. ■

„ Este un an foarte bun pentru noi. Dupã

calculele mele, avem peste 500 de „ medalii, mai multe decît anul trecut.

Interesul Briliantului pentru FC Argeº ar putea fi de domeniul trecutului:

Adi Mutu, bun de platã! ■ Clubul Chelsea vrea sã recupereze banii de la fotbalist La aproape trei sãptãmîni dupã ce Mutu a depus contestaþia la Lausanne, Tribunalul a dat verdictul, din pãcate acesta fiind defavorabil argeºeanului. Potrivit site-ului oficial al clubului Chelsea, în urma acestei decizii, gruparea londonezã va începe demersurile pentru a solicita compensaþii financiare din partea jucãtorului român. Prin apelul formulat, Adrian Mutu spera sã obþinã anularea deciziei Comisiei de Apel a Federaþiei Engleze de Fotbal (FA), care a hotãrît, pe 20 aprilie, cã Chelsea nu a încãlcat re-

gulamentul atunci cînd a decis rezilierea contractului jucãtorului, din cauza comportamentului acestuia, ºi cã este îndreptãþitã sã-i cearã compensaþii financiare. Contractul lui Mutu cu Chelsea a fost reziliat de gruparea englezã dupã ce atacantul român a fost depistat pozitiv în urma unui control antidoping. Conform deciziei TAS, Adrian Mutu, care în prezent evolueazã la gruparea italianã Juventus Torino, trebuie sã achite ºi cheltuielile de judecatã, în valoare de 9.000 de lire sterline. ■

Curierul zilei - pag. 5

Laurenþiu Achimescu a cerut, ca ºef al DJS, schimbarea preºedintelui CSM Gheorghe Dinu

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins joi apelul lui Adrian Mutu, prin care acesta contesta hotãrîrea Federaþiei Engleze de Fotbal de a permite clubului Chelsea sã-i solicite compensaþii financiare. Englezii doreau acest lucru din cauza comportamentului piteºteanului, ce a dus la rezilierea contractului între cele douã pãrþi. S.M.


Agenda zilei

citeºte ● Servicii utile ● Servicii utile în astre ● Deranjamente posturi telefonice 220800 ● Spitalul Militar 218090

Horoscop vã

Minerva

921 ●Deranjamente posturi telex 925 ● Deranjamente distribuþie energie electricã 929 ● Reclamaþii gaze 928 ● Centrala termoficare 214793 ● Apã-Canal 625050 ● Poliþie 955 ● Jandarmerie 956 ● Pompieri Aspectele planetare de azi vã pot Puteþi sã vã faceþi planuri de ajuta pe plan spiritual ºi artistic, afaceri care sã fie puse în 981 ● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean 287150; 287250 ● Spitalul de Pediatrie dar în nici un caz în dragoste. practicã mult mai tîrziu.

Scorpionii resimt oboseala

Caracteristica zilei:

Niºte treburi de serviciu, rãmase neterminate în urmã, încã vã obsedeazã ºi de aceea nu vã puteþi relaxa. Poate mai aveþi niºte sarcini profesionale legate de instituþii, ministere, primãrie etc. ºi

Relaþia cu partenerul a ajuns într-un impas, dar vinovatã e pasivitatea cu care vã trataþi unul pe altul. Dacã fiecare aºteaptã doar de la celãlalt initiaþive, nimic nu va înainta. Fãrã dialog ºi colaborare reciprocã, totul va stagna ºi veþi pierde timp preþios doar aºteptînd un gest de la celãlalt.

Daciana Sîrbu, deputat PSD, 15 ianuarie

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

Piedica ce apare azi brusc în calea dvs. scoate la ivealã nervi ºi tensiuni de care nu vã credeaþi capabil. Declanºaþi o adevãratã crizã – de isterie, de personalitate,

Se pot anunþa schimbãri pozitive în plan financiar. Poate decideþi sã investiþi o anumitã sumã de bani acum, pe ultima sutã de metri, pentru a cumpãra un obiect cos-

Marian Drãguºin, manager New Planet 19 mai

Curierul zilei - pag. 6

cã aþi fi depus dvs. cine ºtie ce eforturi pentru a va realiza acest vis. Pur ºi simplu, sînteþi la mo- Gigi Vãsîi - manager Girexim - 5 iunie mentul potrivit.

Criticile unui prieten vã dau peste cap tot eºafodul de speranþe pe care vi l-aþi ridicat. E posibil sã vã punã în faþa unui adevãr tranºant, încît nu vã mai puteþi amãgi la nesfîrºit. Pe moment, veþi fi tentat sã-l priviþi cu urã pe acest amic care vã distruge visele, dar, veþi depãºi impactul emoþional.

În sufletul dvs. se ascunde o teamã, dar un orgolios ca dvs. nu va accepta niciodatã cã îl macinã ceva, ci veþi aborda o atitudine destinsã, fãrã griji. Singurul care va simþi cã se dã o

luptã în interiorul dvs. va fi cineva drag: un frate, un pãrinte sau partenerul ºi, cu ajutorul lor, veþi depãºi momentul emoþional critic.

mijloacele de a ajunge acolo. Poate ar fi trebuit sã fiþi însoþit de cineva care anunþã cã nu mai Alexandru Puiu - rector Univ. poate sã meargã. C. Brâncoveanu - 1 octombrie

Deºi sînteþi obosit ºi lipsit de vlagã, azi apare un stimulent atît de puternic de a vã implica într-un anumit plan, încît nu puteþi rata ocazia. Sînteþi imediat motivat sã vã gãsiþi - nici nu ºtiþi de unde - resurse energetice pentru a ajunge la un þel important. Vã depãºiti toate limitele ºi temerile anterioare ºi sînteþi multumit de rezultatele atinse. Aveþi nevoie doar sã fiþi un pic impulsionat.

Serviciul telefonic interurban 991 ● Informaþii rutiere 9391 ● Oficiul pentru Protecþia Consumatorului 222960 ● Garda de Mediu 212860 ● Informaþii meteo 633525 ● Ora exactã 958 ● Informaþii Primãrie 984 ● Protecþia Civilã 982 ● Dispecerat 214851.

- CE VEDEM ÎN WEEKEND LA TELEVIZOR SÎMBÃTÃ, 17 DECEMBRIE TVR 1 7,00 Ceasul deºteptãtor 8,20 Teleshopping 8,30 Desene animate 9,30 Mic, da’ voinic! 10,00 Portativul piticilor 11,00 Exploratorii galactici (r) 12,00 Lumea în care trãim 13,00 Orizont 2007 14,00 Jurnalul TVR 14,15 O vedetã...popularã 16,00 Parteneri de weekend 16,30 Cu Irina la cafea 18,00 Teleenciclopedia 19,00 Jurnalul TVR 20,00 Videogramele 22,00 Talk-show 23,00 Jurnalul TVR 23,30 Profesioniºtii 0,30 Un om ºi trei fantome (comedie, coprod., 1996) 2,25 Jurnalul TVR (r) 3,20 Parteneri de weekend (r) 3,50 Orizont 2007 (r) 4,40 Profesioniºtii (r) 5,35 Destine secrete (s) 6,25 Teleshopping TVR 2 7,00 Pescar hoinar (r) 7,30 Top Sport 7,55 Teleshopping 8,30 Universul cunoaºterii 9,30 Împreunã pentru naturã 10,00 Naturã ºi aventurã 10,30 Oala sub presiune 12,00 Televiziunea, dragostea mea! 13,00 Agenþia de plasare 14,00 Destin de campion 14,30 Handbal feminin 16,00 Fascinaþia modei 16,20 Aventuri secrete (s) 17,00 Via sacra 18,00 Miracole (s) 19,00 Istoria Imperiului Britanic (II)

20,00 Trãsniþii din Queens (s) 20,30 Amy (s) 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Petru cel Mare (biografic, SUA, 1986) 23,00 Suflete puternice (dramã, Franþa, 2001) 1,00 Handbal feminin

20,00 Misterele fluviului (dramã, SUA, 2003) 22,15 Kill Bill: Vol.1 (acþiune, SUA, ‘03) 0,05 Pterodactil (SF, SUA, 2005) 1,35 Echilibru (SF, SUA, 2002) 3,20 Torrente 2: Misiune în Marbella (acþiune, Spania, 2001)

Filmul zilei

Cartierul crimei Steven Seagal joacã rolul unui poliþist care aflã la telefon cã prietenul lui cel mai bun, Bobby, a fost asasinat în faþa soþiei ºi a copiilor. Pe mãsurã ce investigaþiile lui Gino înainteazã, el aflã cã ucigaºul este un inamic al sãu, Richie Madano (William Forsyte). Pentru a-l aduce pe asasin în faþa justiþiei, Gino trebuie sã lupte cu ºeful mafiot al lui Richie. HBO 7,35 Vulpea cu trei picioare (dramã, Italia, 2001) 9,05 Ella Fermecata (comedie, coprod., 2004) 10,40 Aventurile lui Ociee Nash (dramã, SUA, 2002) 12,15 Gloria Estefan 13,20 Vedere de ansamblu (dramã, SUA, 2003) 15,10 Rechinii (acþiune, Danemarca, 2004) 16,40 Hope Springs (comedie, Marea Britanie, 2003) 18,15 Daredevil (acþiune, SUA, 2003)

PRO TV, ora 23.00 PRO TV 8,00 Toosylvania (s) 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Baby Looney Tunes (s) 9,30 X-Men: Evoluþia (s) 10,15 Pokemon 3 (animaþie, Japonia, ‘01) 12,15 ProMotor 13,00 ªtirile PRO TV 13,15 Bucãtãria lui Radu 14,00 Piraþii gheþii (comedie, SUA, ‘84) 16,00 Eroi adolescenþi (aventuri, SUA, 2004) 18,00 Tu eºti, tu cîºtigi! 18,55 ªtirile sportive

19,00 ªtirile PRO TV 20,30 Harley ºi Marlboro (acþiune, SUA, 1991) 23,00 Cartierul crimei (acþiune, SUA, 1991) 1,00 Harley ºi Marlboro (r) 3,00 Cartierul crimei (r) 5,00 Tu eºti, tu cîºtigi! (r) 5,30 Bucãtãria lui Radu (r) ANTENA 1 7,30 Gillette World Sport 8,00 Desene animate 9,00 Desene animate 9,45 Casa de piatrã 10,15 Roata de rezervã 11,00 Incredibil, dar adevãrat! 12,00 Lege ºi ordine: Brigada specialã 13,00 ªtiri 13,15 Întîmplãri hazlii 14,00 Jumanji (aventuri, SUA, 1996) 16,30 Cei mai frumoºi ani 18,30 Sãptãmîna financiarã 19,00 Observator 20,30 Animat Planet 21,00 Gogomanii 22,00 Rãfuiala dincolo de moarte (SF, SUA, 1994) 0,00 Forþa furtunii (acþiune, SUA, ‘03) 2,00 Concurs interactiv

TVR 1 7,00 Universul credinþei 8,30 Desene animate 9,25 ªcoala vedetelor (r) 9,55 Stele... de cinci stele (r) 10,55 Euro-dispecer 11,00 Uliþa spre Europa 11,30 Viaþa satului 13,00 Agenda politicã 14,00 Jurnalul TVR 14,15 Dãnutz s.r.l. 16,00 Superlativele VIP 2005 17,00 Tezaur folcloric 18,50 Tragerile Loto 6/49 ºi Noroc

2003) 22,00 Superlative VIP 23,00 Jurnalul TVR 23,30 Garantat 100% 0,30 Fete deºtepte (dramã, SUA, ‘02) 2,20 Jurnalul TVR (r) 3,15 Uliþa spre Europa (r) 3,40 Stele de cinci stele 4,30 Lumea în care trãim TVR 2 7,00 Amy (r) 7,55 Teleshopping 8,25 Euro-dispecer 8,30 Medalion folcloric

Filmul zilei

Fete deºtepte Trei tinere chelneriþe, Meg (Mira Sorvino), Raychel (Mariah Carey) ºi Kate (Melora Walters), sînt martorele unei crime petrecute într-un restaurant condus de mafie. Ele se strãduiesc sã rãmînã prietene, deºi în jurul lor trãdarea e mereu prezentã.

TVR 1, ora 0.30

19,00 Jurnalul TVR 20,00 Casa întoarsã pe dos (co. SUA,

9,00 Ferma 10,00 Pescar hoinar

10,30 Info...baza în direct 11,00 H...ora prichindeilor 12,00 Douã roþi 12,30 Magazin IT 13,00 Atenþie, se cîntã! 14,00 Casa ta 14,30 Poftã bunã! 15,00 Lois ºi Clark - Noile aventuri ale lui Superman (s) 16,00 Handbal feminin 17,30 Femei fatale 18,00 Farmece (s) 19,00 Gala minoritãþilor 20,30 Andromeda (s) 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Lege ºi ordine (s) 23,00 Puterea iubirii (dramã, SUA, ‘99) 1,15 Agenþia de plasare (r) 4,05 Casa ta HBO 7,50 Charly (co. SUA, 2002) 9,30 Lenny, cîinele minune (aventuri, SUA, 2004) 10,55 Cavalerii Shaolin (acþiune, coprod., ‘03) 12,50 Dickie Roberts (co. SUA, 2003) 14,25 Sub soarele Toscanei (dragoste, SUA, 2003) 16,20 Nicholas Nickleby (dramã, SUA, 2002) 18,30 Casa bîntuitã (co. SUA, 2003) 20,00 Helboy (fantastic, SUA, 2004) 22,00 Kill Bill (acþiune, SUA, 2004) 0,15 Jackass (co. SUA, 2002) 1,45 Carmen (dramã, coprod., 2003) 3,45 Cercul vicios (dramã, SUA, 2003) 5,15 Pe platourile de filmare PRO TV 8,00 Toonsylvania (s) 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Baby Looney Tunes (s)

Soarele rãsare la 7.47 ºi apune la 16.36. S-a întîmplat pe 17 decembrie

1863 - Apare Legea secularizãrii averilor mînãstireºti, care cuprindeau 25% din suprafaþa þãrii, alocînduse 82 de milioane lei pentru despãgubiri. S-a nãscut pe 17 decembrie

1903 - Scriitorul Ilarie Voronca. Maxima zilei: „Nefericit cel ce se teme mereu de viitor“. (Seneca)

O r t o d o x : Sfîntul Prooroc Daniel ºi Sfinþii Trei tineri, Anania, Azaria ºi Misail.

✍ Haihui

pe Net

www.eminem.com

531; 603; 630 KHz AM (unde medii)

DUMINICÃ, 18 DECEMRIE

Dr Constantin Pãun director Spitalul Judeþean Argeº - 7 august

Sînteþi foarte nervos, pentru cã daþi piept numai cu opreliºti, refuzuri ºi amînãri. Parcã toate s-au aliat azi împotriva dvs. ºi vi se pare cã nimic nu iese bine, dar vinovat sînteþi ºi dvs., pentru cã nu reuºiþi sã vã þineþi sub control ieºirile temperamentale. La cel mai mic impas, deja va pierdeþi cumpãtul ºi vã agitaþi mai mult decît e cazul, ceea ce tensioneazã comunicarea cu ceilalþi.

Cãlãtoria pe care ati pregãtit-o poate sã cunoascã o modificare majorã. Ori nu mai puteþi pleca din diverse motive ce nu sînt legate de dvs., ori schimbaþi destinaþia sau

Cornel Ionicã, viceprimar Piteºti 15 noiembrie

tisitor – mobilã, aparate electrocasnice – sau cu banii care trebuie sã vinã foarte Miulescu curînd trebuie sã adu- Marilena medic primar Gastroenterologie-31 martie ceþi la zi niºte datorii.

Nu vã puteþi elibera de o problema din trecut care încã vã afecteazã foarte profund. E ca o obsesie, ca o amintire neplãcutã ce vã macinã încã, de aceea trebuie sã faceþi un efort de voinþã pentru a rezolva odatã pentru totdeauna acea problemã.

Norocul þine cu dvs. ºi vã ajutã sã ajungeþi mult mai repede la împlinirea unui mare vis. Nu aveþi nici un merit, este doar o chestiune de ºansã, nu neapãrat

Gabriela Pendiuc director ªc. Nr. 11 27 august

de lacrimi - pentru cã nu faceþi faþã acestui impas. Nu vã mai pierde energia pe nervi ºi manifestãri Stareþul Ioasaf 22 ianuarie violente.

Nu vã place felul cum vã vorbeºte un prieten, poate e un pic mai critic sau mai nervos sau încearcã sã-ºi impunã punctul de vedere cu autoritate sau chiar cu agresivitate. Îl lãsaþi sã se manifeste în acest fel, dar aceasta declanºeazã o stare interioarã negativã. Veþi deveni mai tãcut, mai retras.

Dr Gabriel Copciag medic primar ortoped 3 martie

Dãnuþ Bica, consilier local PD - 22 iunie

stresul apropierii confruntãrii devine major. Nu prea vã simþiti în stare sã duceþi la capãt aceste pro- farmacist iecte ºi aþi avea ne- Cãtãlina- Roºescu 8 decembrie voie de timp.

●Serviciul telefonic internaþional 971 ●

✍ Calendar

9,30 X-Men: Evoluþia (s) 10,00 ProVest 11,00 Parte de carte 12,00 Profeþii despre trecut 13,00 ªtirile PRO TV 13,05 Xena, prinþesa rãzboinicã (s) 14,00 Apropo TV 15,00 Mama mia 16,00 Blizzard, puiul de ren (aventuri, coprod., 2003) 18,15 La servici (s) 18,55 ªtiri sportive 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 ªoimul de argint (acþiune, Hong Kong 2004) 22,15 Vacanþa Mare (s) 23,30 Premiile Taurus 2005 1,30 Apropo TV (r) 2,30 ªoimul de argint (r) 4,00 Mama mia (r) 4,45 Profeþii despre trecut (r) 5,00 ProVest ANTENA 1 7,00 Concurs interactiv 8,00 Desene animate 10,00 Jumanjii (r) 12,30 Întîmplãri hazlii 13,00 ªtiri 13,15 Dispariþii (s) 14,30 V.I.P. (s) 15,30 Duminica în familie 18,30 7 zile 19,00 Observator 20,15 Piaþa Divertis 21,30 Contele de Monte Cristo (aventuri, SUA, 2002) 0,30 Rãzboiul dragonilor (acþiune, SUA, 1998) 2,30 Observator (r) 3,15 Dispariþii (r)

Cunoaºteþi un alt artist care sã fi avut o evoluþie mai fulminantã, în ultimii ani, decît Eminem? De unul singur, a reuºit sã punã sub semnul întrebãrii suprematia muzicii „negre“ în peisajul hip-hop. Bãnuim cã vom auzi multe lucruri de bine despre Eminem în urmãtorii ani, nu numai pe plan muzical. Pînã atunci, vizitaþi site-ul sãu, aflat în deplinã concordanþã cu personalitatea artistului. I.Z.

✍ Librãria

Diverta ● Cons piraþia, D a n Brown, E d i t u r a RAO, 37.10 lei. ● Sankt Petersburg. Poveºtile de dragoste ale unui oraº, Vladimir Fedorovski, Editura Humanitas, 25.00 lei ● Oraºul bîntuit , Stephen King, Editura Nemira, 59.50 lei ● Astenii de buzunar, Marius Tucã, Editura RAO, 24.90 lei. I.Z. ● Casa cu coloane , William Faulkner, Editura RAO, 38,99 lei. I.Z.


VÎND Pentium 500, 128, 6,4, CD ROM, sunet, monitor 17 „, boxe, 3.900.000 negociabil. Tel. 0746792998. (C.011220050007)

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGREALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

VÎND Oltcit 1992, 5 trepte, 19 milioane. DACIA 1307, 2001, 135.000.000; Dacia DACIA Solenza Confort, 2004, singur Tel. 291382; 0727318473. 1305, 2001, 128.000.000, negociabil. proprietar. 0723696124. (C.121220050001) 0724369950. (C.121220050014) (C.141220050004)

VÎND Rabã cu licenþã. Variante. VÎND Nokia 2650, gri metal, folosit 3 0744491514. (C.121220050017) luni. 216741. (C.131220050033) LOGAN Ambiance 2005, gri VÎND Nokia 6170, preþ 5.000.000 perlã, calculator bord, chei negociabil. Tel. 0723735593. telecomandã+ deschidere automatã portbagaj. Tel. (C.131220050073) 0745952627, 640050. VÎND boxe Unitra 75 W amplificator (C.141120050095) Tenchnics, 100 W, casetofon Deck, Kenwood ºi egalizator Sherwood. Tel. VÎND camionetã obloane, albã, 1999, 0744382084; 0744471099. (C.8630210) tracþiune faþã. Tel. 0743797949. VÎND xaxofon, model nou, copie Selmer (C.121220050013) (Hohner), stare perfectã de funcþionare, PROPRIETAR! Vînd SupeRNova, super acordat, preþ convenabil (500 fabricaþie 2002, închidere, alarmã. Tel. euro). 0742179296. (C.141220050013) 0746021236. (C.141220050009)

VÎND Laptop Toshiba 2590, DVD, XP PROPRIETAR vînd Dacia Nova, 1995, Profesional. Preþ 350 euro. Tel. 211443; multiple îmbunãtãþiri, stare impecabilã, VÎND grosime tîmplãrie profesionalã. 0729030043. (C.8630223) preþ foarte avantajos. Tel. 0744994786. 0724233897. (C.121220050014) VÎND 2 telefoane SONY, Erikson, Z 800i, (C.121220050020) VÎND haine nutrie, Bascov. Tel. 270566. noi, garanþie 1 an, videotelefon, capacitate filmare 1 orã, card, memorie, (C.021220050035) cablu date, 10.000.000 /bucata. VÎND costum naþional 0726112379. (C.151220050036) complet; rochie lungã de VÎND camerã Sony, 8 mm, DVD Sony searã ºi douã meºe de pãr sistem ºi telefon LG. Tel. 0745878365. natural. Tel. 298313. (C.071220050003) (C.8630228) VÎND frigider Arctic mare. 0744997533. (C.121220050026)

Tel.

VÎND telefon LG 8180 camerã video. 5.200.000. Tel. 0721500908. (C.161220050056)

GRÎU panificaþie, 60 tone. 0722539861. VÎND Tv color diagonalã 70 cm ºi (C.121220050109) cuptor cu microunde, noi, preþ VÎND porci în viu; þuicã ºi vin de buturã, avantajos. Tel. 0740472383. cazan inox pentru boiler. Tel. (C.151220050025) 0743784716. (C.131220050001) VÎND antenã parabolicã, preþ 5 VÎND corpuri bibliotecã. 0745864522. (C.131220050025)

Tel.

VÎND strung SNA 500, în stare bunã de funcþionare. Tel. 0721397740; 0727846458. (C.131220050003) VÎND 150 tone grîu; 100 tone triticale. 0744637835. (C.141220050054) VÎND congelator Arctic 4 sertare, bibliotecã, hainã stofã culoare roz- nr. 46, hainã din piele nr. 46. Tel. 287034. (C.141220050033)

VÎND butoaie inox de bere, 50 l. Tel. 0720366795. (C.141220050008) VÎND lemne de foc. Tel. 0722752997. (C.8630237) VÎND 2 haine vulpe argintie, noi, Grecia. Tel. 0744167693. (C.151220050032) VÎND generator autogen, stare excepþionalã + tub Oxigen, valabil 2009, 5 milioane negociabil. Tel. 0743588990. (C.161220050071) VÎND sobã de încãlzit tip godin smãlþuit pentru lemne/gaze/butelie mare ruseascã, butoi-50 vedre stejar, nou de fabricã. 278653. (C.161220050003) VÎND circular cu motor trifazic 12 KW ºi 2 butelii. Negociabil. Tel. 280795. Piteºti. (C.161220050086) VÎND lucernã uscatã, þinutã în fînar. Tel. 0743484481.

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI

Anunþuri la redacþie SUPER-Nova 2002, întreþinutã, metalizatã, cu probe, 5% consum. 0722435187. (C.111220050090)

VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1990, model 1996. Tel. 0745153442. (C.121220050005)

VÎNZÃRI ELECTRONICE

URGENT! Dacia berlinã, 2000, proprietar, metalizatã, motor 1400, c.v. 5 trepte, super-îmbunãtãþitã. Negociabil. Tel. 0729087733. (C.141220050040)

VÎND sistem AMD, complet superconfigurat Tel. 0788712603, 0727928541. (C.071220050010)

VÎND Dacia break 1988, c.v. 5 trepte, stare funcþionare. Preþ 17 milioane, negociabil. Tel. 0742808562; 688832. (C.131220050011)

VÎND Dacia Berlinã 2000, GPL, 70 milioane. Tel. 0741281988. (C.121220050025) DACIA Break, 2003, albastru catifea, alarmã, închidere, negociabil. 0740091762; 277525. (C.121220050006) VÎND Dacia Berlinã, decembrie 2000, injecþie, alarmã, RAR 2007, 103 milioane negociabil. Probã ºi service. Tel. 0740078237. (C.121220050018)

ARO 10-11-9, 4 uºi, motor Peugeot, motorinã. Preþ negociabil. 0744371442. (C.0756607)

VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; Cumpãr orice tip Dacia, eventual avariate. Ofer radiere. Tel. 0741249769. VÎND 3 telefoane: Nokia 5140; LG 8138 (C.190920050114) (videotelefon); Panasonic X60, noi, VÎND Dacia Berlinã 2001, gri metal, avantajos. Tel. 0740360087. negociabil. Tel. 0745826789. (C.121220050031) (C.121220050111)

VÎND Dacia an 2003, GPL omologat, casetofon, CD MP3, închidere centralizatã, alarmã, proprietar, 105 milioane. 0740707104. (C.121220050087)

(C.131220050063)

VÎND SupeRNova Confort 2002, albastru metalizat; Logan Preferance mai 2005, albastru-metalizat. Tel. 0722229498; 0742763271. VÎND Dacia pick-up 1305, Diesel, (C.131220050075) metalizatã, acoperitã, km reali, VÎND camionetã, an 1997, proprietar, proprietar, 2003- 09, preþ atractiv. preþ negociabil. Tel. 672369. 0724223562; 0746197401. (C.131220050067) (C.121220050079) VÎND camion Raba basculabil cereale, VÎND Dacia 2003, unic proprietar; 110 milioane. 0747277884. Variante 1307, 1305. Tel. 0726057552. (C.131220050049) (C.121220050100) VÎND Aro camionetã, fabricaþie 1992, preþ avantajos sau schimb cu Dacia. Tel. 293783. (C.8630206)

INSTALAÞII

GPL AUTO import ITALIA BRC, Marini; Voltran - Tr omologate RAR, Euro 4, începînd cu

750 lei,

cu TVA ºi montaj incluse.

RATE doar cu buletinul, avans 0, direct în service auto. PROMOÞIE: instalaþie GPL DACIA CAMIONETÃ, carburator,

989

lei.

Acceptãm plata cu CARDURI VISA/ MASTERCARD/ EUROLINE/ AMEX. Complex Comercial JOHN.

Tel. 0743 575825, 0248 289160. VÎND SupeRNova Clima 2002, preþ 125 milioane, negociabil. Tel. 0744424251. (C.121220050106) VÎND Dacia 1996, GPL, multiple îmbunãtãþiri, 55 milioane, negociabil. 0788148258. (C.091220050007) VÎND Dacia 1310, fabricaþie 1986, preþ negociabil. Tel. 0742130556. (C.121220050002) VÎND Tractor U 650, echipat complet, forestier, stare bunã, 1600 ron. Tel. 0744313049. Accept variante urgent. (C.121220050022)

STRÃINE Anunþuri la redacþie

BMW 320 D, 180 CP, 2004, navigaþie VÎND urgent Dacia berlinã mare, xenon, piele + textil, senzori 2003, îmbunãtãþiri, 110 parcare, climã, jante aliaj + 4 jante alia milioane. Tel. 0744812555. cu cauciucuri de iarnã, pilot automat, VÎND Dacia 1310, fabricaþie 1988, stare telefon, trapã, geamuri electrice, foarte bunã, 30 milioane. 0721779433. scaune încãlzire, senzori ploaie, ABS, DSC3. 25.000 euro, negociabil. Tel. (C.141220050028) 0744281142; 0788637280. VÎND Dacia break cu remorcuþã, 1990, (C.111220050062) negociabil. Tel. 0740801501. (C.8630236) VÎND motor Ford Taunus 1978, funcþionabil, multe VÎND Dacia Dedicaþie 2001anexe. 4.800.000; 09, jante magneziu, radio 0724817459. CD, geamuri fumurii, (C.111220050033) alarmã, închidere, preþ negociabil. 0742420876. CIELO GLE, 1999. Preþ (C.131220050028) negociabil. Tel. 0744353987. VÎND Dacia 1310, an 1991, unic (C.111220050044) proprietar. Tel. 0743642972.

VÎND Daewoo Nubira 2000, full-options. Preþ negociabil. Tel. 0744688771. (C.071220050002) VÎND VW Golf 5, 2004, 1,9 TDI, stare impecabilã. Tel. 0743299983. Preþ negociabil. (C.071220050002)

VÎND Opel Vectra 2,0 DTI, an 2002, fulloptions. Preþ excepþional. Tel. 0741997432. (C.071220050022) FORD Mondeo Ghia, 1997, aer condiþionat, ornamente lemn, jante, eleron, 2 airbag, ABS, geamuri faþã +oglinzi electrice, închidere centralizatã, 5.900 euro. Tel. 0724361337. (C.071220050026) VW Passat 1,9 TDi, 1999, unic proprietar, full options, impecabilã. Tel. 0723585442. (C.071220050007)

FIAT Brava, 1,9 JTD, 105 CP, climã, oglinzi electrice faþã, airbag, închidere centralizatã, alarmã, consum 4,5/100 km, cauciucuri iarnã, unic proprietar, carte service, impecabilã, 6.900 euro. Tel. 0724298424. (C.071220050027) VÎND VW Passat, 1995, benzinã + GPL, full-options. Tel. 0721243413. (C.081220050060) VÎND Opel Astra 2001, AC, full fãrã piele. Preþ 7.950 euro, negociabil. Tel. 0722389219. (C.081220050005) VÎND BMW 320 i, 1988, jante AL, CD+ 4 boxe, proprietar, stare impecabilã, gri metal, 90 milioane, negociabil. Accept variante Dacia. Tel. 0741115175. (C.121220050037) BMW 320 D, piele, scaune încãlzite, climatronic, închidere, 6 Airbag-uri, geamuri electrice, 12.000 euro. Variante. 0726000091. (C.151220050037)

VÎND Tico fabricaþie 1999, nerulat taxi, stare impecabilã, preþ negociabil. Tel. (C.151220050009) VÎND Opel Agila, an 2002, motor 1000 0722974759. (C.081220050017) VÎND Solenza, fabricaþie 2004, CC, recent adusã. Tel. 0743279730. VÎND Peugeot 206 negru, ianuarie 2005 proprietar, 155 milioane. Tel. (C.111220050047) cu preluare leasing. 0744820402. 0745827299. (C.161220050050) VÎND Daewoo Leganza 1998. Preþ 5.500 (C.091220050002) VÎND Dacia 1310, 1993, preþ negociabil. euro, negociabil. Tel. 0726753118. VÎND Mercedes E220, CDi, Elegance, Tel. 0788360968. (C.161220050011) 2002, full, avantajos. Variante auto mai (C.121220050070) VÎND Dacia 1998, întreþinutã. Tel. VÎND Renault Clio 2003, 26.000 km. ieftinã. Tel. 0724323993; 0788279193. 0745091435, 0723896182. (C.8630226) 7.500 euro, negociabil. 0743794304. (C.091220050026) VÎND Dacia Solenza 2004, 31.000 km, (C.121220050004) primul proprietar, neradiatã. Tel. SUPER OFERTÃ! Skoda 0745662126; 285591. (C.8630230) Octavia, gri, 1.9 TDi, 2004, VÎND camionetã 4X4, tracþiune faþãfull-options, xenon, impecabilã, preþ foarte bun. spate, 2004, 22.000 km, neradiatã. Tel. 0745006159; 0724729238. 0745662126; 285591. (C.8630231) Variante. VÎND Logan Ambition 02.2005, 6.500 (C.121220050007) km. Preþ 8.000 euro. 0745349623. (C.151220050010) OFERTÃ! VW Passat, fabricaþie 2002, 1.9 TDi, VÎND plug U445 disc ºi cultivator. 131 CP, full, adus de 5 zile 0744382379. (C.151220050001) Germania, super impecabil, VÎND camionetã Tv 12 C, benzinã, 30 toate taxele achitate. milioane negociabil. 0742984534. 0745006159; 0724729238. (C.121220050008) (C.151220050041) VÎND Logan Laureatte, septembrie 2005, gri-perlã (accept variante). Tel. 0722723719. (C.151220050012) VÎND Solenza ianuarie 2005, motor 1,9 Diesel, unic proprietar. 0740452481. (C.161220050052)

VÎND Dacia 1410, fabricaþie 1996, unic VÎND Logan Preferance iulie 2005, 5.000 proprietar. 272665 dupã 18,00. km, 6.400 euro, negociabil. Tel. (C.151220050030) 0741234608. (C.131220050034) VÎND Oltcit Club, an 1991, acte la zi, VÎND camionetã, an 2001, proprietar. 13.000.000, negociabil. Tel. 0743685247. Tel. 0740220502. (C.8630209) (C.151220050011) VÎND Dacia 1310, 1997, unic proprietar, VÎND Dacia Nova GT, an fabricaþie 1999 alarmã, închidere centralizatã, gri decembrie, negociabil. 0745438474. metalizat, negociabil. Tel. 0746178899, (C.151220050026) 0744826004. (C.8630214) VÎND Dacia 1307, 2004, unic proprietar, VÎND Dacia 1994, unic proprietar, roºu îmbunãtãþiri, negociabil. 0723815181; imperial. Tel. 0788202052; 280916. 0788375737. (C.151220050008) (C.8630215) VÎND/ SCHIMB SupeRNova Clima, an VÎND Logan Preferance, 2001, 127.000.000. Tel. 0723266583. 2005, în garanþie, versiunea (C.151220050020) a II-a, albastru închis, 6.500 VÎND Dacia camionetã 1307 acoperitã, euro. Tel. 0722671666. an fabricaþie 1996, preþ 39.000.000, (C.131220050040) negociabil. 0741157240. (C.151220050024) VÎND Solenza Rapsodie, octombrie 2003, gri perlã, VÎND Break 1998, 32 milioane. Tel. cauciucuri noi, jante 0726756508. (C.161220050002) magneziu, preþ 175.000.000. RABA, tip Pepsi, radiatã, toate taxele Tel. 0727156535. achitate. Variante. 0744257080. (C.131220050043) (C.151120050004) VÎND Dacia 1310, motor 1400, CN1, VÎND Solenza Clima 2003. Tel. multiple îmbunãtãþiri. Tel. 666834. 0746479663. (C.161220050030) (C.131220050026) VÎND ARO. Tel. 0724027950. VÎND Dacia 1300 ºi piese noi Moskvici (C.161220050042) 1500. Tel. 0740297829. VÎND camionetã 2 locuri, 1996. Tel. (C.131220050048) 0726689812. (C.161220050038) VÎND camionetã 1304 avariatã, preþ 26 milioane, negociabil. Tel. 0741157240. VÎND Dacia 1304, platformã, an 1998, roºu imperial. 0743484481. (C.141220050010)

OCAZIE!!! VÎND Passat 1.9 TDi, 2002, 131 CP, 6 viteze, class-business, navigaþie, pilot automat, pachet nichel, scaune încãlzite, deosebit, 10.800 euro, negociabil. Tel. 0722438086. (C.071220050022) VÎND Renault Megane II, 2003- 08, full options, 9.999 euro. Tel. 0740331221. (C.121220050010) VÎND/ SCHIMB cu Cielo, Ford Focus Tournir, 1.8 TDCI, 09-2001, taxe achitate, c.i., RAR 2007, recent adus. Tel. 0745187577. (C.141220050008)

VÎND Ford Sierra, stare bunã, preþ negociabil.250145; 0745176066; 0744691011. (C.121220050017) VÎND Peugeot 206 SW, 1.4 HDi, fabricaþie 2004 (garanþie 2006- 08), AC, full, 10.500 euro, negociabil. Tel. 0743098558. (C.071220050039)

FORD Fiesta URGENT 2003- 06, 79.000 km, AC, electric, închidere, impecabil, 8.000 euro, negociabil. Tel. 0744497888. (C.121220050092) VÎND VW Passat limuzinã, 2001 real: pilot automat, scaune piele, trapã electricã, scaune încãlzite, oglinzi heliomate reglabile ºi încãlzite, full, metalizat, nichelaje bãri, superb. Tel. 0724894805. (C.121220050063) VÎND Daewoo Tico, 1999, verde metal, bine întreþinut. 0723586266; 0744578023. (C.121220050074) VÎND Daewoo Espero, 1998- 10, alb, full options, bine întreþinut. 0723586266; 0744578023. (C.121220050075) VÎND Tico galben 1999, 57 milioane fix. Tel. 0723916140. (C.121220050067) MERCEDES E Class, 2002, adus în 2002, gri nichel, 24.500 euro. 0721419458. (C.131220050021)

VÎND Renault Laguna, 1994, full options, stare excepþionalã. Tel. 0723513321. (C.131220050023) GOLF II Diesel, 4 uºi, înmatriculat. Tel. 279498. (C.141220050018) VÎND Leganza 2001, full options, impecabil. Tel. 0724248582. (C.8630178) VÎND Matiz 2004, unic proprietar, multiple îmbunãtãþiri. Tel. 0727880925. (C.8630179) VÎND Opel Vectra B, 1996. Tel. 0722208268. (C.091220050008) VÎND Opel Vectra SW, 2,2, 2004, gri metalizat, DTi, 125 C.P., 24.000 km reali, neînmatriculat. Tel. 0727942108. (C.091220050019)

VÎND Daewoo Espero, 1500 cmc, vopsea originalã, full options, 7,5%, impecabil. Tel. 0744314857. (C.021220050021)

VÎND acte Opel Kadette Caravan, anul FORD Sierra 1,8 Diesel, 1987, 1983, Disel, capacitate 1597 cmc, bleu. impecabil. Accept variante schimb, Tel. 0722671666. (C.281120050032) 88.000.000, negociabil. 0745132847. VÎND BMW seria V, an 2002, full- (C.131220050027) options, taxe achitate. 0723918318. VÎND Opel Vectra, motorinã, TDi, 1995. (C.291120050008) Tel. 0742476034. (C.131220050040) OPEL Agila 2002, servodirecþie totalã, VÎND Renault Trafic 1,9 DCI, 2003, lung, full options, preþ negociabil. mixt, full-options, taxe achitate. 10.800 0721297492. (C.121220050019) euro. 0744327316. (C.131220050011)

Passat, 1994, impecabil, OPEL Astra 1,7 DTI, an 2001, stare DACIA break roºu, 2000- 09, alarmã, VÎND autoutilitarã 1986, stare VÎND Dacia 1998, bord CN, închidere, VW preþ negociabil. 0724208337 dupã impecabilã. 1.500 euro, negociabil. Tel. telecomandã. 65 milioane, negociabil. neînmatriculabil. Tel. 0740360087. impecabilã. Preþ avantajos. Tel. 0742415810. (C.131220050041) (C.121220050030) 13,30. (C.121220050004) Tel. 0744706244. 0743700730. (C.141220050001)

Curierul zilei - pag. 11

■ VÎND Instant pentru încãlzit apã; sobã de fier pe nmotorinã ºi gaze, avantajos. Tel. 270704. ■ VÎND Lactovit, 50.000 lei/ cutia. Tel. 0724465241. ■ VÎND aragaz Zanussi cu 5 ochiuri, grill, aprindere electronicã. Tel. 0248/672605; 0740152447. ■ VÎND birou pentru elev, 1.500.000. Tel. 282178. ■ VÎND butoi stejar 45 vedre, noi; circular cu pînzã; geamantan voiaj. Tel. 0740933465. ■ VÎND canapea, 2 fotolii, servantã cu vitrinã, preþ foarte bun. Tel. 0348/804143. ■ VÎND colþar sufragerie nou, preþ convenabil. Tel. 281412 dupã 20,00. ■ VÎND instant pe gaze, pentru apã caldã, nou, în garanþie, echipat cu toate piesele, preþ convenabil. Tel. 260108.

VÎND monitor 15“. Tel. 0744997533. (C.121220050025)

CUMPÃR Dacia 1307, 1305, 1304, Solenza, SupeRNOva, break, berlinã, Cielo, Matiz, fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. Rulaj maxim 100.000 km. Ofer plata pe loc. Rog seriozitate. Tel. 0743884553. (C.071220050020)

VÎND Dacia papuc carosatã fibrã 2002, VÎND Dacia, 1989, proprietar, stare milioane. Tel. 0746001382. cu tracþiune spate, un singur proprietar. bunã. Negociabil. Tel. 0721848889; (C.151220050039) 0723696124. (C.071220050005) 0348405575. (C.131220050032) MOTOROLA V980 cu funcþie 3G, cablu VÎND Solenza 2004, stare impecabilã. VÎND Solenza Scala, 2003date ºi cãºti. 0722203961. Tel. 0721278596. (C.121220050053) 12, full options, stare (C.161220050080) VÎND Dacia 1997, bord CN, proprietar. impecabilã. Tel. VÎND Nokia 6610 i, 2,5 milioane, Tel. 0743821775; 279348. 0723439055. negociabil. Tel. 0744383181. (C.121220050034) (C.131220050042) (C.161220050004) VÎND SupeRNova Rapsodie 2002 VÎND Dacia 1300, 1980, 1.800 RON noiembrie, stare ireprpoºabilã. negociabil. Tel. 0248/281126. Anunþuri la telefon 0721160216. (C.121220050054) (C.131220050023) VÎND Dacia 1999, stare excepþionalã. ■ VÎND CD auto cu PM3 Sony sigilat cu VÎND Dacia Break, 1991, preþ Tel. 0743100241. (C.121220050048) telecomandã, 4 milioane. Tel. 0727960196. negociabil. Tel. 0740382621. ■ VÎND radiocasetofon auto Sony, 4x45 w, VÎND break 2002 decembrie, proprietar, (C.131220050024) 3.000.000 negociabil. Tel. 0726152762. preþ negociabil. Tel. 0745370271, dupã VÎND Tractor nou, TDC 445 (cu cabinã); ■ VÎND monitor Philips, 17 „, tub CRT, 2,5 milioane, ora 16,00. (C.121220050049) utilaje diverse + remorcã. Preþ negociabil. Tel. 0727363292. ■ VÎND Tv color, marca Cromatic, fãrã telecomandã, VÎND Dacia SupeRNova 2002. Tel. negociabil. 0745809106; 0745016489. 0741105818; 0248/261047. (C.131220050060) 1,5 milioane. Tel. 0744140485; 0348802978. ■ VÎND staþie radio taxi Motorola. Tel. 0748654331. (C.081220050015) VÎND Solenza Clima, 2004, AC, geamuri ■ VÎND TV TST- LCD ºi antenã parabolicã. VÎND autobuz Ikarus, 1989 ºi piese electrice, servo direcþie, proprietar, 0744557079. rezervã. 0745136894; 260153. 5.300 euro negociabil. 0744409388. ■ VÎND Tv color, 51 diagonala ºi DVX player, noi, (C.091220050004) (C.131220050060) garanþie. 647131. ■ VÎND Laptop Pentium 2, 333 MHz, 128 MB, 6,5 VÎND Tractor U 650, remorcã, plug, disc, VÎND Dacia 1993, roºie, ITP 2007, GB, baterie, CD ROM, 7 milioane. Tel. 0722264195. semãnãtoare porumb, cultivator. Tel. Asirom, rovinietã, cauciucuri noi, bine 0744314681. (C.091220050026) întreþinutã. 32.000.000, negociabil. Tel. VÎND Solenza Scala full, impecabilã, 0746374434. (C.131220050061) 2004. Tel. 0724894805. DACIA 1310, alb 13, unic proprietar, (C.121220050064) 1995, 61.000 km. 265880.

VÎND centralã încãlzire din inox pe PROPRIETAR, camionetã Dacia 1304, lemne ºi cãrbune. Tel. 0745820811. 1998, acoperitã fibrã, 65.000 km reali. VÎND urgent maºinã spãlat automatã Tel. 0745351913. (C.111220050071) „Diamant 400 T“, stare foarte bunã. Tel. PROPRIETAR, camionetã Dacia 2000, 626674. obloane, acoperitã fibrã. Tel. VÎND 1 tonã ceapã româneascã. Tel. 0742552554. (C.111220050072) 0724356200. VÎND camionetã 2 locuri, proprietar, an VÎND rotisor 12 pui, preþ fix 12 milioane. 1997. Tel. 0743766979; 645698. Tel. 0741087275; 0788155308. (C.111220050025) (C.8630249) VÎND Solenza galbenã, nerulatã taxi, iunie 2004, 165 milioane. 0745035106. Anunþuri la telefon (C.121220050030)

Anunþuri la redacþie

VÎND tractor U650, înscris în circulaþie. 0742926792. (C.061220050022)

Anunþuri la telefon ■ VÎND SupeRNova Confort, august 2002, roºu imperial. Tel. 0720030736. ■ DACIA 1310, an 1999. Tel. 0745141544. ■ DACIA 1310, 1988, 18 milioane. Tel. 0722986435. ■ DACIA 1987, negociabil. Tel. 0726734060. ■ VÎND Dacia 1310, an 1983, proprietar, perfectã stare funcþionare. Tel. 289201. ■ VÎND Dacia break, an 2000, verificare tehnicã 2007. 88 milioane. Tel. 0744661562. ■ VÎND Dacia 1300, model 1996, RAR 2006, acte la zi. Tel. 0721709996. ■ VÎND Dacia 1998, radiatã, taxe la zi. 65 milioane. Tel. 0746252940. ■ VÎND Dacia break, 1988, îmbunãtãþiri. 35 milioane. Tel. 0722836986. ■ VÎND Dacia break, an 1994, acte la zi. 52,5 milioane. Tel. 0744514235. ■ NOVA pe injecþie 1999, roºie, alarmã, casetofon, negociabil. Tel. 0722270266; 644926.

VW Passat 2002, adus recent, full, toate taxele plãtite, 12.400 euro. 0744140607. (C.121220050027)

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

VÎND mobilã sufragerie ( canapea+ 2 fotolii, masã 12 persoane, bibliotecã, comodã TV), stare foarte bunã. Tel. 0727865081, 275216. (C.141220050002)

VÎND Dacia berlinã, fabricaþie 2003, îmbunãtãþiri. Tel. 645105; 0740219305. (C.121220050021)

DACIA 1310, 1997, albã, bord CN, preþ VÎND Dacia 1310, proprietar, 1984. 20 negociabil. Tel. 0740499717. milioane, negociabil. Tel. 0741157240. (C.121220050044) (C.141220050009) VÎND Dacia berlinã 1310, motor 1400 VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1991, cmc, c.v. 5 trepte, bord CN, an fabricaþie recarosare 1995, culoare albã, RAR 1997, preþ negociabil. Tel. 0744348162. 2007. Preþ negociabil. 0744348990; (C.121220050120) 0788253181. (C.131220050012) VÎND 1307, 5 locuri, 2003, stare VÎND camion impecabil, 50.000.000. Tel. impecabilã. Tel. 217623. 0745560097. (C.141220050030) (C.121220050112) PROPRIETAR, vînd SupeRNova. Tel. CAMIONETÃ 2 locuri, roºie, 2004, stare 0744690999. (C.141220050022) bunã. Tel. 0724239310. VÎND Dacia 1307, fabricaþie 2004, (C.121220050113) carosatã multiple îmbunãtãþiri, 7.700 CAMIONETÃ obloane acoperitã 2002, km, unic proprietar, înmatriculatã. Preþ impecabilã. Tel. 0722706717. negociabil. 0744439413. (C.121220050114) (C.161220050039) VÎND Dacia 1310, 1985, model 1996, VÎND Dacia 1310, 1992, 33.000.000. Tel. acte la zi, 16 milioane negociabil. 0727881255. (C.141220050022) 0746375198. (C.131220050003) VÎND Dacia SupeRNova Rapsodie roºie, VÎND Dacia 1999, bord CN, GPL. Tel. 2002, proprietar. Tel. 0722935478; 0740208939. (C.131220050026) 765077. (C.141220050026) VÎND urgent SupeRNova 2001, VÎND Dacia break 1997, unic proprietar. ireproºabilã. 120 milioane, negociabil. Tel. 0744318048. (C.8630245) 0745132847. (C.131220050029) VÎND SupeRNova Rapsodie 2001, gri VÎND SupeRNova, an 2002, nichel, 35.000 km, preþ 132 milioane preþ negociabil. Tel. milioane, negociabil. Tel. 0742454722. 0745668225; 270719. (C.8630248) (C.8630203)

VÎND Dacia 1300, recarosatã total 1993, proprietar, c.v. 5 trepte, ITP 2007, acte le zi, stare foarte bunã de funcþionare. Preþ 42 milioane, negociabil. Tel. 0721648721.

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

CIELO gri, 2005, o singurã axã, 27.000 km, în garanþie, proprietar. Tel. 0721328125. (C.131220050015)

VÎND tractor Renault 445, Vindrower E303 ºi Golf I decapotabil. 0744148678; 266559. (C.131220050035) GOLF IV Variant 1,9 TDI, climã, recent adus, 9.700 euro, negociabil. 0724575194. (C.131220050026)

URGENT! Cielo 1995 coreean, full + VÎND Skoda Octavia Extra Full, piele, GPL, A.C, preþ 3.850 euro, negociabil. pilot, computer bord, jenþi aluminiu, climatronic, scaune încãlzite, spãlãtor Tel. 0743151698. (C.141220050007) faruri, geamuri ºi oglinzi electrice VÎND VW Jetta 2, 1984, proprietar. Tel. încãlzite. Tel. 0722.99.57.58 0726324289. (C.141220050008) 0754.33.56.82. VÎND Peugeot 405, 1989, închidere VÎND VW Bora fabr. 2002, 1,9 TDI, 110 centralizatã, servo-direcþie, geamuri CP, full options, carte service. electrice, vopsea originalã. 2.850 euro, 0722.99.57.58 0745.33.56.82. negociabil. Tel. 0721339182; 0788766067. (C.141220050008)

VÎND Matiz 2005, gri metalizat, garanþie VÎND Fiat Punto, fabricaþie 2000, adus 3 ani, un singur proprietar. 0723696124. recent, negociabil. 0740186106; (C.071220050001) 0744688771. (C.131220050018) VÎND VW Bora 1,9 TDi, 90 C.P., 2001, VÎND Cielo GLE 1999, gri metalizat, AC, pilot, computer, etc., unic 70.000 km, preþ negociabil. Tel. proprietar, preþ 9.400 euro, negociabil. 0722229498; 0742763271. Tel. 0721649863. (C.141220050020) (C.131220050074) SUPEROFERTÃ!! Vînd Alfa Romeo, VÎND Golf IV 1,9 TDI, 2002. model 166, 7.800 euro, negociabil. Tel. Tel. 0723366531. 0743598375. (C.141220050030) (C.131220050008) PEUGEOT 206, 2001, 1,9 TD, climã, unic proprietar, recent adus. Tel. BMW 320 D, an 2000, 180 0722834609; 0788786598. C.P., AC, 11.200 euro. (C.141220050001) 0746974361. (C.151220050028) VÎND Matiz 2004- 10, AC, impecabil, VÎND Peugeot 206, motor 1,9 TDI, 4.900 euro, negociabil. 0745560097. fabricaþie 1999, 2 uºi, 5.300 euro. Tel. (C.141220050031) 0788466993. (C.8630213)

VÎND Skoda Octavia 1,4 MPi, GPL VÎND combinã agricolã cu toate original, 2001, unic proprietar. Tel. accesoriile marca Braud, 10.000 euro. 0727317583. (C.141220050012) 0745168463; 0742905389. VÎND Passat 2001, 4 (C.131220050004) motion, 13.000 euro. Tel.

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

VÎND urgent Cielo hatch back, 1995, roºu rubin, preþ bun. 0729679995; 0745334540. (C.131220050004)

VÎND Nubira CDX, 1999, full extra, negociabil. Tel. 0740801501. (C.8630235)

VÎND Peugeot 206, an 2005, preþ negociabil. Tel. 0745168463; VÎND Golf II Diesel, 4 uºi, stare foarte 0742905389. (C.131220050005) bunã, 2.500 euro, negociabil. Tel. 0746111844; 0248255426. VÎND VW Golf 4, 2002, 110 (C.141220050015) C.P., climatronic, recent adus, preþ 10.200 euro. Tel. PROPRIETAR vînd Cielo 0723445590. 2004 ºi Cielo 1995, (C.131220050005) metalizate. Variante auto+ diferenþã. Tel. 0724636335. VÎND VW Passat 2002- 02, (C.141220050007) 131 C.P., 6+ 1 trepte, recent adus. Tel. 0723445590. PRESTEZ polish auto profesional. Tel. (C.131220050006) 0743642972. (C.151220050008) SUPER-Oferã, vînd Ford Mondeo 2001 decembrie, full, 9.300 euro, negociabil. Accept variante. 0722236060; 0788236060. (C.131220050009) VÎND Fiat Panda avariat. Tel. 0744382084; 0744471099. (C.8630212) VÎND Ford Mondeo TDi, 2001, full options, 9.500 euro, nerulatã în þarã. Tel. 0745349439. (C.131220050001) URGENT!!! Renault Megane 2002, 1.9DCi, full options, 4 Airbag-uri, 6.900 euro. 0724.211.226. (C.131220050011)

VÎND Audi A4, 1,6 i, 2000, full options, preþ 9.000 euro, nerulatã în þarã. Tel. 0724636335. (C.131220050002) VÎND Ford Focus 1,7 TDi, 2002, full, 9.000 euro, negociabil. Tel. 0727332633. (C.131220050003) VÎND Matiz galben, 2002. 0727336813. (C.131220050033)

Tel.

OPEL Vectra Diesel, 2001, full, recent adus, impecabil, 9.350 euro. 0726777665. (C.131220050014)

VÎND Audi A4, 1,6 i, 2000, full options, preþ 9.000 euro, nerulatã în þarã. Tel. 0721219591. (C.131220050005) VÎND Ford Fiesta model 2004, 1.300 cmc, benzinã Euro 4, 27.000 km cu carte service, 7.900 euro. 0788552555. (C.131220050005)

OPEL Astra 2002 Combi, nichel, 2000 DTi, full extra, 8.900 euro; Opel Astra 2002 berlinã, 1,7 DTi, full extra, 8.900 euro. 0744516276; 0723795800. (C.131220050017) VW Golf IV Combi, 2002, 1.9 TDI-PD, 116 CP, jante aliaj, AC, super- full extra, 9.250 euro negociabil. 0744516276; 0723795800. (C.131220050018) VÎND Peugeot 306, an 1999, 1,6 benzinã, full options, fãrã piele, negociabil. Accept variante. Tel. 0741131834. (C.131220050029)

Curierul zilei - pag. 12

0745178529. (C.141220050003)

VÎND Cielo coreean 1996, alb, full options, radiat. Tel. 0722205642. (C.8630219)

VÎND Opel Astra 2001, 1,6 L, închidere, A.C., comenzi volan, jenþi AL, ABS, servo-total, 4 Airbag, 7.100 euro, negociabil. Tel. 0742472842. (C.141220050011) VÎND Ford Mondeo touning, an 2003, motor 2000, 90 C.P, Diesel, climã, 6 airbag, 129.000 km, geamuri electrice, recent adus. 1100 euro. Tel. 0744135241. (C.141220050006)

Anunþuri la telefon

■ VÎND Seat Toledo 1,9 TDI, 2002, 10.800 euro, negociabil, cu TVA deductibil, full, navigaþie, 7 zile în þarã, toate taxele. 0744781632. ■ VÎND Opel Vectra 1990, 3.400 euro, negociabil. Tel. 0726044030. ■ VÎND Ford Focus Combi, 1,8 TDi, AC, 8.500 euro. Tel. 0729040396. ■ VÎND Citroen ºi Opel Corsa aduse recent. Tel. 0744578005. ■ VÎND Cielo, 1997, roºu, full, GPL, proprietar, negociabil. Tel. 0723170787. ■ VÎND Renault 19, an 1990, înmatriculat (radiat), 1,7. Variante. 0744257080. ■ VÎND Cielo GLE, 1995, gri metalizat, GPL omologatã. 4.000 euro. Tel. 0745979241. ■ VÎND Opel Corsa 2001, full-options, 4 uºi, 60.000 km. Preþ negociabil. Tel. 0723552991. ■ VÎND maºini înmatriculate/ neînmatriculate, piese, faruri, stopuri ºi tãblãraie, 4.000 euro. Variante. 0744257080; 0720264906. ■ VOLVO S246 TDi. Tel. 0721107374.

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie GÃVANA III, garsonierã parter, transformatã în spaþiu, intrare din stradã, parchet laminat, gresie, termopane, preþ 86.000 RON. Curierul, tel. 223114.

POPA-ªAPCÃ, 2 camere, confort I, decomandat, etaj 4, parchet, gresie, faianþã, balcon închis, preþ 120.000 RON negociabil. Curierul, tel. 223114, 0724337333. PRUNDU, 2 camere cf. I, sd, etaj I/IV, centralã proprie, termopan, gresie, faianþã, preþ 120.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721.300765. BANAT 2 camere cf 2, etaj 3/4, gresie, faianþã, contorizat total, mochetat, complet mobilat ºi utilat. Tel. 223114, 0745.061510.

VÎND apartament 2 camere, semidecomandat, Banat, et. 1/4. Tel. 0743309544. (C.121220050022)

VÎND apartament 2 camere, N. Vodã, 2/ RÃZBOIENI, garsoniera, 2/4, confort 2 4, superîmbunãtãþit. Tel. 0788693642. sporit, fara balcon, decomandata, 1 (C.061220050041) camera, baie cada mica, bucatarie VÎND apartament 2 camere, confort I, II. Tel. 0742259734. mare, hol, debara mare, instalatii Gãvana sanitare bune, apometre, tocarie (C.071220050001) schimbata lemn, apa calda, gaze, GÎRLEI -P16a, etaj 4/4, caldura, stare f. buna. Pret : 660.000.000 plafon renovat, 2 balcoane, lei usor negociabil. Curierul, tel. 57 mp, 30.500 euro, 223114. negociabil. 0723585400;

Apartamente 2 camere

VÎND VW Passat, fab. 2003, 1,9 T.D.I., 131 CP, full options, carte service, variante auto. 0722.99.57.58 0745.33.56.82.

Anunþuri la redacþie CALEA BUCUREªTI, 2 camere cf I, parter stradal, pretabil firmã, centralã proprie, termopan. Preþ 43.000 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0727.332633.

Apartamente 3 camere Anunþuri la redacþie

TRIVALE, apartament 3 camere, conf. II, complex II, liber, et. 3/4, preþ 90.000 VÎND apartament 2 camere, cf. I., dec., RON. Curierul, tel. 223114. ultra- îmbunãtãþit, Banatului. Tel. BIG-ROLAST, apartament 3 camere, 0740798924. (C.121220050055) conf. I, decomandat, etaj 3/4, 2 balcoane, 2 bãi, termopane, centralã, BÃILE Herculane, parchet, uºi stejar, pereþi izolaþi, liber, apartament 2 camere, D, îmbunãtãþit, complet preþ 155.000 RON negociabil. Curierul, mobilat, etaj 2/4, balcon tel. 223114, 0745.061510. închis, nenegociabil, 29.500 GÃVANA III, apartament 3 camere, etaj euro. Tel. 0744430824. IV/IV, acoperit cu tablã, confort I, (C.8630113) decomandat, 2 bãi, parchet, preþ APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, 115.000 RON. Curierul, tel. 223114, exclus intermediarii, 33.000 euro, 0744265545. negociabil. Tel. 0788101817; 222178; VÎND apartament 3 camere, cf. I., parter, 217857. (C.140920050176) stradal, Gãvana -RCS. Tel. 0745086436. VÎND apartament 2 camere, ultracentral, (C.121220050088) etaj 1, la cheie. 0742025736. VÎND apartament 3 camere, Mioveni, et. (C.151120050034) 4, îmbunãtãþiri, 655 milioane, eventual VÎND apartament 2 camere, confort I, mobilat. 0740093494. (C.051220050097) decomandat, Curtea de Argeº, parter, VÎND/ ÎNCHRIEZ apartament 3 camere, pretabil spaþiu comercial sau schimb cu ultracentral, 4/ 10, mobilat, utilat. Tel. Piteºti. 0721023636; 0248/727077. 0744346294. (C.061220050045) (C.281120050061)

0248/282848; 0248/285546. GARSONIERÃ, fond nou, intrare (C.081220050008) Rãzboieni, parter cu balcon de 10 m, decomandatã, foarte spaþioasã, preþ VÎND Renault Clio Expression, an fab. 90.000 RON, negociabil. Curierul, tel. VÎND apartament 2 camere, confort II, bloc J10, Comisariat. 0721217256. 2003, 60.000 km, primul proprietar, 223114. motor 1,4 MP, 75 cai, 7.000 euro, VÎND garsonierã Rãzboieni, BL. D2, et. (C.081220050032) negociabil. Tel. 0745145360. intermediar. Tel. 0742882748. PROPRIETAR! Vînd apartament 2 camere, nedecomandat, 3/ 4, Banat, (C.8630227) (C.111220050074) superîmbunãtãþit, la cheie, liber. VÎND Opel Astra scurt, 2001. Preþ VÎND/SCHIMB garsonierã confor redus, 0744683630; 645108. (C.091220050003) negociabil. Tel. 0723960571. Rãzboieni, cu apartament 2 camere, APARTAMENT 2 camere, Gãvana Mconfort II + diferenþã. Tel. 0742922408. (C.151220050040) uri, confort I, decomandat, 1/4, spaþios, (C.141220050046) TOUAREG, model 2004, 3200 cmc, stradal, 1,2 miliarde. Agenþieextra-full, impecabil. Tel. 0722216512. VÎND garsonierã, centru, 0724225363. (C.121220050001) 2/8, stradal, modificãri (C.151220050004) VÎND apartament 2 camere, 2/ 4, interioare, termopan total, VÎND piese Matiz din dezmembrare. Tel. Prundu, încãlzire proprie, îmbunãtãþit, mobilatã, utilatã, 37.000 0727336813. (C.151220050028) full. Tel. 0744916302. (C.121220050043) euro negociabil. Tel. 0723395737. VÎND BMW „ursuleþ“, fãrã acte. Preþ 900 VÎND apartament 2 camere, et. 3 ºi (C.121220050001) garsonierã, parter, Topoloveni. Tel. euro. Tel. 0747654863. 667922; 0724952009. (C.131220050012) (C.151220050010) OFERTà specialã numai în VÎND apartament 2 camere, T. VÎND BMW 320 Diesel, 2001. Tel. decembrie. Garsonierã 600 Vladimirescu, lîngã ºcoalã, parter, vad 0745436136. (C.151220050023) milioane, apartament 2 comercial, termopan, uºã metalicã. camere 940 milioane. VÎND VW Bora 2001, full, 6 633442. (C.131220050010) Persoanã fizicã, fond nou, trepte, TDi. Tel. parcare în curte, PROPRIETAR vînd apartament 2 0742674895. (C.8630240) termopane, centralã de camere, confort I, semidecomandat, N. scarã. Tel. 0722516658. Vodã, îmbunãtãþit. Tel. 632975; (C.1532794) VÎND Peugeot 206 CC 0740620136. (C.131220050031) avariat, piese schimb. Tel. PARTICULAR! Vînd garsonierã Gãvana VÎND urgent apartament Gãvana II, 0745415467. II, et. III. Tel. 0743309544. parter, bun pentru societate, cabinet (C.151220050044) (C.121220050023) avocat, etc. Tel. 0721064814, sunaþi la VÎND Opel Kadett capacitate 1,6, stare orice orã. (C.131220050024) VÎND garsonierã confort I, impecabilã, negociabil. 0722252315; VÎND apartament 2 camere, confort I, parter, Craiovei. Tel. 253303. (C.151220050008) 0723366531. Mioveni, cu îmbunãtãþiri. Exclus (C.131220050007) intermediarii. Tel. 261424; 0746192528. VÎND Cielo Executive 2003- 11, gri (C.141220050026) metal, GPL, preþ 7.000 euro. VÎND garsonierã, îmbunãtãþiri, Mioveni, 0746295551. (C.161220050046) preþ negociabil. Tel. 0745168463; VÎND apartament 2 camere, Gãvana II, et. 2, preþ 800 milioane. Tel. 0742905389. (C.131220050003) VÎND Nubira, full electric, 0740642098. (C.151220050021) ABS, an 1999. Tel. VÎND/ SCHIMB garsonierã confort I, 0747193157. superîmbunãtãþitã cu apartament VÎND apartament 2 camere, parter/4, (C.161220050057) confort I, etaj intermediar, Gãvana+ îmbunãtãþit, cu balcon 7 metri, Trivale. diferenþã. Tel. 0723364224. 760 milioane. Tel. 0723258357; VÎND Skoda Octavia 1.9 TDi, 2002, 0729013313. (C.151220050019) (C.071220050011) 11.200 euro. Tel. 0740110409. PROPRIETAR vînd apartament 2 GARSONIERà confort I, Topoloveni, et. (C.161220050011) 1, 42 mp. Tel. 0742839971. camere, confort I, decomandat, 1/ 7, VÎND Leganza, stare impecabilã, unic (C.141220050018) stradal, superîmbunãtãþit, Aleea proprietar. Preþ negociabil. Posibilitãþi Petrochimiºtilor, bl. 31, sc. F. Tel. PROPRIETAR! Vînd garsonierã, cf. III., rate. Tel. 074462670. (C.161220050003) 0720596543, 0214253158, 218410. Trivale, baie, bucãtãrie, gresie, faianþã, (C.8630225) uºã metalicã, 520 milioane negociabil. VÎND Audi A4, 2003, dublu VÎND apartament 2 camere, cu balcon, 0741654874. (C.161220050085) climatronic, navigaþie, la parterul unei vile, în faþa Depoului magazie CD, jante GARSONIERà confort I, magneziu, computer bord, CFR. 211514. (C.151220050054) decomandatã, fond nou, geamuri electrice, ABS, interfon, superîmbunãtãþitã, APARTAMENT 2 camere, culoare negru. Tel. 44 mp, 850.000.000. Tel. confort II, ICIL, parter, liber, 0745016236. 0743928590. 730 milioane. Tel. (C.161220050028) 0723623912. (C.8630239) VÎND VW Passat, 2001, preþ negociabil. Tel. 0744837569 S.C. VINDE CAMERE AMENAJATE ÎN VÎND apartament 2 camere, confort I, dupã 14,00. BLOC FOST DE NEFAMILIªTI. TEL. decomandat, Trivale, persoanã fizicã. 0745129307, 0744660652. Tel. 0723906260. (C.8630244) VÎND /SCHIMB Cielo, full options, ofer diferenþã 3.500 euro. Tel. 0744480553. VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, Popa ªapcã, liber. 28.500 PEUGEOT 307, an 2004, garanþie 2006 euro. Tel. 0720841602. decembrie, motor 1.4, 90 CP, full(C.161220050039) options, 10.900 euro negociabil. Tel.

0720202956, 0723367002.

APARTAMENT 2 camere, decomandat, confort I, intermediar, Gãvana III, fond nou, preþ 1.250.000.000, negociabil. Tel. 0723189251. (C.161220050025)

VÎND apartament 2 camere, cf. I, dec., vedere 3 pãrþi, centralã, etaj 2/4, Gãvana III. 0747193157. (C.161220050059)

MESAJE ÎNDOLIATE ANDREEA ºi Sergiu Chiriþã sînt alãturi de naºii lor Radu ºi Marilena Procopiu în momentele grele pricinuite de trecerea în nefiinþã a celei care a fost mamã ºi soacrã TUDORA PROCOPIU. Dumnezeu s-o odihneascã în pace! (C.151220050001) Sîntem alãturi de familiile Dincã ºi Chiriþã în momentele grele pricinuite de trecerea în nefiinþã a celui care a fost socru, tatã ºi bunic, ION CHIRIÞÃ. Fam. Ghilencia. (C.161220050081) Familia dr. Marinescu Sorin este alãturi de preot protopop Chiriþã Iuliu, în aceste momente grele pricinuite de trecerea în nefiinþã a tatãlui sãu. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.161220050034) Colectivul Spitalului TBC Piteºti este alãturi de colega sa Tudorache Elena în greaua încercare prin care trece. Sincere condoleanþe! Fie ca Domnul sã-l aibã în pazã pe soþul ei. (C.161220050008) LUCIA ºi Cornelia sînt alãturi de fam. Chiriþã la încetarea din viaþã a tatãlui ION CHIRIÞÃ, din Sãpata. (C.161220050009) Soþia Gheorghiþa cu fiii ºi nepoþii anunþã cu mare tristeþe în suflet, plecarea dintre noi a celui ce a fost soþ, tatã ºi bunic ION CHIRIÞÃ, din Sãpata. Fam. Borocan Dumitru este alãturi de Lãudat Amalia la greaua încercare prin trecerea în veºnicie a tatãlui, DUÞULESCU DUMITRU. Sincere condoleanþe familiei. Dumnezeu sã-l odihneascã! Copiii, nepoþii, surorile Tiuþa, Viorica, Florica, cumnaþii Petricã ºi Jean anunþã cu durere în suflet dispariþia fulgerãtoare a celui care a fost IONESCU AURELIAN AURICÃ, din com. Bradu, satul Geamãna, jud. Argeº. Înmormîntarea va avea loc azi 17.12.2005, ora 12,00, în Geamãna. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Sîntem alãturi de pãrintele protopop CHIRIÞÃ LUCIAN, în momentele grele la despãrþirea de tatã ºi transmitem condoleanþe întregii familii. Fam. Dobrescu A. (C.161220050013)

COMEMORÃRI Familia Cãlinescu Elisabeta cu durere aminteºte celor ce l-au cunoscut pe CÃLINESCU ROMICÃ, din com. Bãbana, cã pe data de 07 ianuarie 2006 se împlinesc 2 ani de cînd nu mai este printre noi. Comemorarea va avea loc astãzi, 17 decembrie 2005, la biserica din com. Bãbana, Argeº. Nu sînt cuvinte pentru exprimarea durerii. Mama Elisabeta, soþia, copiii ºi nepoþii te vor plînge toatã viaþa. (C.141220050019) Au trecut 6 ani de la plecarea dintre noi pentru totdeauna a iubitei ºi neuitatei ELENA BUCESCU, a dispãrut fulgerãtor, mult prea devreme ºi nedrept. Veºnicã pomenire! Soþul, fiica, mama ºi întreaga familie. (C.161220050081)

VÎND apartament confort I, 3 camere, 3 VÎND apartament 3 camere, confort I, balcoane, Trivale. Tel. 0742397701. decomandat, contorizat total, N. Bãlcescu, 29.000 euro. Tel. 0723479424. (C.8630246) (C.8630232) VÎND în Curtea de Argeº apartament 3 camere, etaj 1, complet contorizat, fond VÎND apartament 3 camere, Trivale, etaj nou, ultracentral, terasã acoperitã ºi intermediar, confort III, preþ negociabil. garaj. Tel. 0744886404. Tel. 0740071848. (C.151220050069) (C.091220050016) VÎND apartament 3 camere, cf. I., dec., liber, cartier Exerciþiu, parter, centralã proprie, termopan, 1.700.000.000. Tel. 0722643905; 0745045248. (C.131220050048)

3 camere, confort III, intermediar, superîmbunãtãþit, 720.000.000. Tel. 0741294951. (C.161220050030)

APARTAMENT 3 camere, confort I, decomandat, interfon, îmbunãtãþit, Trivale, centralã, 1.400.000.000. Tel. VÎND apartament 3 camere, Bascov. 0721724180. (C.161220050029) Tel. 0726495936. (C.141220050007) VÎND apartament living ºi 2 dormitoare, APARTAMENT 3 camere, Banat, 70 mp, T. Vladimirescu, etaj 8, toate complet utilat, liber, deosebit, exclus îmbunãtãþirile, terasã 40 mp, 1,45 intermediarii. 0726371379. miliarde. Fãrã intermediari. 0722801574. (C.131220050027)

VÎND apartament 3 camere, ultracentral, 77 mp, str. I.C.Brãtianu, bl. B1, et.4.

Apartamente 4 camere Anunþuri la redacþie

Tel. 210111.

VÎND apartament 4 camere, Exerciþiu, parter, AC, plafon fals, amenajat pentru VÎND apartament 3 camere, confort I, birouri, 52.000 euro. Tel. 0729900709. decomandat, E. Grigorescu, liber, la (C.8630218) cheie. 36.900 euro. Tel. 0729884129. VÎND apartament 4 camere, complet (C.141220050001) mobilat, amenajat, et. 2, zona Bere, APARTAMENT 3 camere, Prundu et. I. vedere ambele pãrþi, 50.000 euro. Tel. 0724432635. (C.141220050011) Tel. 279498. (C.141220050019) Sub povara singurãtãþii, a lacrimilor ºi a durerii, amintim cã pe 17 decembrie 2005 comemorãm 4 ani de la dispariþia prematurã a celui ce a fost, GHERGHINA CORNEL, un bun soþ ºi tatã. Lacrimi de durere vor picura, luminã ºi flori îþi vom trimite acolo de unde tu ne veghezi. Nuþi, soþie ºi Lucian, fiu. (C.151220050063) 2 ANI DE DOR ..., 2 ANI DE SUFERINÞà ..., 2 ANI DE NECONSOLARE. DE CE ...?! -scumpa ºi iubita noastrã soþie, mamã ºi bunicã ... a trebuit sã PLECE?! Ea, care era atît de nevinovatã, de bunã, de sufletistã, de altruistã, de sacrificatã? De ce, aºa de devreme ºi dupã atîta chin nemeritat!? MARIA (MERI) CHIRIÞà acum, cu siguranþã -printre îngeri, Dumnezeu a luat-o la El, de-aproape 2 ani -prea devreme, pentru a-i curma, în zorii zilei de 18-12-2003 cumplita-i suferinþã, atît de nemeritatã, înainte de a-ºi vedea nepotul mare, fericit ºi împlinit, iar fiul pe deplin fericit! Timpul se scurge neiertãtor, durerea ne inundã sufletele tot mai mult, consolarea noastrã minimã, venind însã, numai din speranþa cã Bunul Dumnezeu va avea grijã de ea, pentru a ne veghea ºi ocroti - de acolo de sus - drumul prin viaþã - ºi totodatã, cu siguranþã, odihnind-o-n liniºte ºi pace. Soþul, Nicolae, fiul, Gabriel -Cristian ºi nepotul, Paul -ªtefan. Cu durere în suflet vã reamintesc cã pe data de 22 decembrie 2005, se împlineºte un an de cînd am primit un gol în suflet care m-a marcat pe viaþã. O moarte nemiloasã l-a smuls dintre noi pe cel mai bun suflet care ne-a rãsfãþat ºi ne-a iubit, cel care a fost PÃTRU SPIRIDON. De ziua ta nu þi-am mai spus „La mulþi ani!“, am mers la mormînt ºi þi-am aprins o lumînare udatã cu lacrimi. Rugãm pe bunul Dumnezeu sã te aºeze la loc luminos ºi cu verdeaþã. Cati soþie, copiii ºi nepoþii tãi dragi, te vom purta în suflet mereu. (C.161220050006) Cu tristeþe reamintim cã astãzi se împlinesc 5 ani ºi jumãtate de la decesul lui GICà PÃTRU, din ªtefãneºti. Dumnezeu sãi lumineze calea! Familia. (C.161220050068) Comemorarea celei care a fost jud. DANIELA DINESCU va avea loc azi 17.12.2005, ora 9,00, la biserica Cimitirului Sf. Gheorghe, iar masa la ora 12,00, la restaurantul Panoramic. Cei care au cunoscut-o sînt rugaþi sã se alãture familei. Mulþumim! Pe 18 dec. 2005, comemorãm 2 ani de cînd iubita noastrã MARIA MERI CHIRIÞÃ, a plecat pentru totdeauna dintre noi, 2 ani de dor ºi suferinþã imensã, care a lãsat rãni adînci în sufletul celor care au iubit-o atît de mult. Amintirea puritãþii ºi blîndeþii ei, a clipelor minunate petrecute lîngã ea de-a lungul vieþii, a devotamentului cu care s-a dedicat familiei, amintirea acestei fiinþe fãrã egal, va rãmîne pentru totdeauna în inimile noastre ºi va face ca lacrimile sã curgã fãrã încetare. Îi mulþumim pentru tot ºi ne rugãm la Dumnezeu sã o aibã în Paza Sa. Iubita mea mãtuºã, te-am iubit, te voi iubi ºi nu te voi putea uita niciodatã. A ta nepoatã, Mihaela. (C.161220050035) Radu soþ, Diana, fiicã, anunþã cu mare durere cã au trecut 40 zile de la decesul distinsei învãþãtoare FRÎNCU CONSTANÞA care a profesat cu mare dãruire la ªcolile 6,8 ºi 20 Piteºti. Dumnezeu s-o ierte!

Amintiri frumoase ºi multã tristeþe ne leagã de cea care acum se odihneºte la loc liniºtit, mama ºi soþia DUMITRU LUMINIÞA, de la a cãrei moarte se împlinesc 6 sãptãmîni. Dumnezeu sã-þi lumineze calea acolo unde ai plecat ºi sã aibã grijã de sufletul tãu cel bun! Denisa ºi Iulian. (C.161220050049) Comemorãm un an de la plecarea dintre noi a bunului ºi iubitului nostru soþ ºi tatã, VALY DRAGOMIR, un an de mare durere ºi de mult dor. Ne rugãm la bunul Dumnezeu sã aibã grijã de sufletul lui drag ºi bun, sã-l odihneascã în pace. Nu te vom uita niciodatã. Soþia ºi copiii. (C.161220050001) Aducem în amintirea celor care l-au cunoscut cã pe data de 18 decembrie 2005, se împlinesc 6 luni de cînd a plecat de lîngã mine bunul meu soþ, BASARAB PETRE (MÎÞÃ), lãsînd în urmã multã suferinþã, durere în inimã ºi un dor imens. Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace! Maria, soþie. (C.151220050023)

Au trecut 2 ani ºi jumãtate de cînd a plecat dintre noi cel mai bun ºi iubit soþ, tatã, bunic ºi strãbunic, VASILE (AURICÃ) PARASCHIVA. Nu te vom uita niciodatã. Dumnezeu sã te odihneascã în pace! (C.161220050003) 18 decembrie 2005, se împlineºte un an de cînd a plecat dintre noi iubitul nostru soþ, tatã ºi bunic, TIBERIU DUMITRU. Timpul nu va reuºi niciodatã sã ºteargã din imaginea noastrã chipul lui blînd ºi bunãtatea lui sufleteascã. Îl readucem pentru o clipã în memoria celor care lau cunoscut ºi apreciat pentru bunãtatea lui. Nu te vom uita niciodatã, iar lacrimile noastre vor curge neîncetat, încercînd sã ne înece durerea pricinuitã de dispariþia ta fulgerãtoare. Soþia Angela, fiul EugenDumitru ºi nepotul Tiberiu-George, care nu mai are cui sã spunã „tataie“. (C.141220050012)

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005, se împlinesc 6 sãptãmîni de cînd inima naºului ºi cumnatului nostru SABIE ALEXANDRU, a încetat sã mai batã, dupã o lungã ºi grea suferinþã. Sîntem în continuare alãturi de familia îndureratã. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Familiile Grosu. (C.161220050034) 18 decembrie 2005, un an de cînd a plecat în lumea umbrelor fiul ºi fratele drag, CHIRIÞÃ LEONARD. Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace! Slujba de pomenire are loc la data de 17 decembrie 2005, la biserica Sf. Gheorghe (str. Stadionului). Pãrinþii ºi sora. (C.161220050051)


CASE Anunþuri la redacþie VARIANTA PRUNDU-CRAIOVEI, vilã, D+P+1, toate utilitãþile, stradalã, teren total 300 mp, deschidere la variantã 15 m, 2 livinguri, 4 dormitoare, baie, bucãtãrie, garaj, beci, pretabilã sediu firmã, 80.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0724337333. GÃVANA str. George Coºbuc, casã veche 70 mp, teren 410 mp, utilitãþi. Preþ 48.000 euro neg. Curierul, tel. 223114, 0727332633. ªTEFÃNEªTI, casã (construcþie nouã) nefinisatã, P+M, teren 250 mp, 27.000 euro, discutabil. Variante schimb. Curierul, tel. 223114, 0724.337333. GOLEªTI, P+1+M, teren 1.000 mp, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765. TRIVALE, vilã P+2, suprafaþã 200 mp pe nivel, semifinisatã, utilitãþi, 1.500 mp teren, deschidere 27 m. Preþ 180.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. ªTEFÃNEªTI -Zãvoi, casã 2 camere, baie, bucãtãrie, hol, garaj, mansardã, teren 1.000 mp, utilitãþi, preþ 75.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545. VÎND jumãtate duplex P+1, de roºu, Gãvana -Schitului, supraf. 115 mp, teren 250 mp, utilitãþi, preþ 150.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0727332633.

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ executã RAPID documentaþii

cadastrale - carte funciarã Spaþii comerciale, terenuri - minim! Garsonierã - 90 RON Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON Tel. 610093, 0744 815510.

VÎND/ ÎNCHIRIEZ vilã Banatului. Tel. 0745082411. (C.211120050109)

VÎND urgent casã comuna Oarja. Tel. 0748934751. (C.121220050002) VÎND casã finisatã exteror, P+1, lîngã vile Geamãna, teren 542 mp, deschidere 37 m, preþ 43.000 euro. Tel. 0746947786. (C.121220050018) GÃVANA, jumãtate duplex, tencuit, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 dormitoare, 1,45 miliarde /euro sau schimb teren. Tel. 0723216184. (C.061220050010) VÎND vilã deosebitã la Sãftica 400 mp util, D.N.1, 1.500 mp teren, 250.000 euro. Tel. 0788101817. (C.281120050035)

VÎND casã cu teren 7.500 mp la 15 km Piteºti - Podu Broºteni. Tel. 0726355308; 0248/631103. (C.071220050002) VÎND casã fond nou, 200 mp+ 500 mp teren, zona Gãvana. Tel. 0722251571. (C.071220050012) VÎND casã D+P+E+M, Valea Mare, str. Morii, nr. 33 (intrare ªcoala Ajutãtoare), teren 300 mp, 3 bãi, 6 dormitoare, living, bucãtãrie, garaj inclus. Suprafaþã 420 mp construibil. Tencuitã parter ºi etaj, termopane exterioare. Preþ 4 miliarde. Tel. 0248/266676; 0743466919. (C.081220050008)

ALBOTA, teren 1.530 mp, desch. 11,06 m, apã curentã, luminã, preþ 5 euro/mp, discutabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0744265545.

BRADU, teren 1.069 mp, douã VÎND casã modestã cu utilitãþi, deschideri 20 ºi 56 m, intravilan, toate ªtefãneºti-Vale. Tel. 0723177476; utilitãþile, îngrãdit, preþ 55.000 RON. 0723672731. (C.131220050008) Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. VÎND teren sat Mica -Valea Ursului, utilitãþile. Tel. 282792. VÎND casã 4 camere, Leordeni Argeº, CÃLINEªTI(Turculeºti), teren 11.100 toate DN Bucureºti Piteºti, 9.000 mp teren, 32 mp, extravilan, la 800 m de ºoseaua (C.131220050062) m deschidere, apã curentã ºi gaze la naþionalã, preþ 1 euro/mp. Curierul zilei, VÎND 12.000 mp (57 m poartã. Meritã vãzut! 0721360972; tel. 223114, 0721300765. deschidere la ºosea); teren 0745218770. (C.131220050007) intravilan la ºoseaua Piteºti TEREN com. Bascov, 1.400 mp, stradal, -Slatina 6 km Piteºti VÎND vilã la 50 km Piteºti, preþ toate utilitãþile. 0745056315; (Albota), posibilitãþi apã, negociabil. Variante. 0745780937. 0721695512. (C.121220050023) curent. Tel. 0740487912. (C.141220050004) VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi (C.131220050072) VÎND casã bãtrîneascã 3 camere din lemn salcîm- plop, exploatabil . Tel. cãrãmidã + anexe, puþ, 2.000 mp, poziþie 0742799273. (C.110820050012) VÎND teren ªtefãneºti, lîngã Stadion, foarte bunã în Mãlureni, 200 milioane. 4.000 mp, 28 euro/mp, 1300 mp Zmeura, TEREN poziþie deosebitã la Tel. 634648. (C.141220050007) 12 euro/mp ºi casã, Mircea Vodã, 52.000 lacul Budeasa, 850 mp euro. Tel. 0724011466. (C.8630205) VÎND casã P+M, finisatã interior, în (27X32), împrejmuit. spatele Tg. Sãptãmînal, teren 500 mp. 0740331221. VÎND 1.000 mp teren Smeura, 15 (C.121220050009) Tel. 0745250359. (C.151220050012) euro/mp. Tel. 0744389395. (C.131220050030) VÎND casã P+M = 211 mp, de roºu, teren VÎND parcele 500 mp, deschidere 17, 300 mp, în Piteºti, zona Slava, 63.000 zona Tg. Sãptãmînal. 16 euro/mp. Tel. RIM euro, negociabil. Tel. 0721297073. 0740220870. (C.121220050019) TOPOGRAFIE - CADASTRU (C.151220050039) executã lucrãri de VÎND 2.000 mp teren cãmin casã poziþie VÎND casã ºi teren, luminã puþ, gaze la deosebitã, Zigoneni -Argeº, facilitãþi, poartã, Leordeni - Argeº, 380 milioane, cadastru, 7,5 euro/ mp, negociabil. terenuri, clãdiri, apartamente. discutabil. 0724724857; 0722307287. Meritã vãzut! Tel. 0741137714. (C.151220050018) PREÞURI MINIME! (C.8630191) Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856. VILÃ P+1, anexe noi, Slobozia-Argeº, VÎND teren Budeasa, sat Gãleºeºti, 1.000 mp teren, 1.500.000.000. Variante. 3.000 mp, deschidere 23,5 m, stradal, URGENT 1.000 mp, deschidere 7,5 m, 0744257080; 0720264906. stradal, Gãvana-Grigoreºti, 8 euro/mp, utilitãþi. Tel. 0348806895. (C.4770979) (C.011120050058) DRÃGANU, central, 600 mp, deschidere negociabil. 280795; 0743250790. VÎND casã fond nou, 200 mp+ 500 mp 30 m, 135 milioane. 0745169526. (C.131220050001) teren, Gãvana. Tel. 0722251571. (C.021220050007) VÎND teren plat parcelat, platou Prundu. (C.161220050040) 27 euro/mp. Tel. 0729367382. VÎND douã case în aceeaºi curte, 35 km FIRMÃ CADASTRU (C.131220050001) Piteºti, gospodãrie. 700 milioane. Tel. autorizatã, întocmeºte lucrãri de VÎND teren ªtefãneºti, stradal, lîngã 0741654874. (C.161220050086) pasarelã. Tel. 0723946063. VILÃ deosebitã, construcþie 2005, curte terenuri, pãduri, apartamente. (C.131220050011) PREÞURI MINIME! URGENÞE! amenajatã, ªtefãneºti-Viiºoara, P+1+M, VÎND teren 3.300 mp, Glîmboc Deal, 22 Tel. 217593, 0744434839. suprafaþã utilã 300 mp, teren 870 mp, m deschidere, 20 euro, negociabil. Tel. 135.000 euro. Tel. 0745351577. VÎND/SCHIMB teren prelungirea 0744474180. (C.131220050035) Craiovei, cu spaþiu comercial 3.800 mp, VÎND vilã 10 camere, 4 bãi, deschidere 17,5 mp, 80 euro/mp, utilitãþi PROPRIETAR! Vînd 560 mp intravilan 4 bucãtãrii, Trivale, la cheie. Tel. 275757, la poartã. 0742009203. Tancodrom, 36 euro/mp. Exclus agenþii. Tel. 0723669140; 0740884086. 0788262546, 0742428503. (C.121220050003) (C.141220050010) VÎND 2.000 mp posibil parcelabil Valea Ursului. Tel. 0745025519. VÎND teren Teilor 300 mp, 160 euro/mp. Tel. 0723561045; 0747993339. (C.081220050004) Anunþuri la redacþie VÎND un ha pãdure Vedea. Tel. (C.141220050060) VÎND teren zonã centralã, 600 mp, 0721865472; 215360. (C.291120050046) VÎND 840 mp, str. Libertãþii. Tel. stradal, utilitãþi, 10 m deschidere, preþ VÎND teren 1.750 mp, deschidere 15 m, 0747301069. (C.141220050004) 66.000 euro. Curierul zilei, tel 223114, împrejmuit, toate facilitãþile, curent, VÎND teren Albota, stradal, 1.000 mp, 0721300765. apã, cablu, telefon, Piteºti, str. George deschidere 18 m, preþ negociabil. Tel. CALEA BASCOV, 330 mp, stradal, UIieru. Tel. 211741; 0745016489. 0724916103. (C.141220050005) deschidere 13,60 m, utilitãþi, preþ 300 (C.021220050006) VÎND teren intravilan 2.000 mp ºi euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, VÎND teren com. Bradu, 1.500 mp, toate extravilan, 4.400 mp, sat Mãniceºti, 0721300765. utilitãþile. Tel. 279648. (C.121220050024) comuna Bãiculeºti. Tel. 0723906260. MÃRÃCINENI, teren 12.000 mp, drum (C.8630222) PARCELE 600 -800 mp, acces 7 m lãþime, deschidere 43 m, Bascov, 1 km de PROPRIETAR, 700- 3000 gaze, curent, preþ 15 euro/mp, uºor intersecþie, viitor cartier mp, intravilan, Bascov negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, vile, 18-20 euro/mp. Schiau, lîngã pãdure. 0721300765. 0742521954. 0740250535; 0723364366. (C.051020050018) CÃLINEªTI( UDENI - zãvoi), teren 8400 (C.121220050046) mp,intravilan, deschidere 45 m, preþ SMEURA, vînd teren intravilan 2.500 28.000 RON. Curierul zilei, tel 223114, ªTEFÃNEªTI - MITRICEL, 4200 mp, D = 70 m, mp, zona „Negdany“, deschidere 18 m, 0724.337333, 0721.300765. extravilan, 3,5 euro/mp. Tel. 0742336656. utilitãþi. Preþ 18 euro/mp. Tel. EREMIA GRIGORESCU 433 mp, 0740687437. (C.061220050001) PRUNDU MIC, 500 mp, 2 deschideri, asfalt, deschidere 15,5 m, posibilitate VÎND 4.300 mp Bascov-Pãiºeºti, 14 canalizare, apã, gaze, Tel. 0741972278. extindere. Preþ 210 euro/mp neg. euro/ mp. Tel. 0742521954. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. ZAMFIREªTI, 750 mp, D = 25 m, 13.000 euro (C.061220050015) neg. Tel. 0742336656. MICEªTI, 12.500 mp, douã deschideri 32 m din care una la DN Piteºti- VÎND teren 2.300 mp, deschidere 32 m, TEREN 1.350 mp, BigCîmpulung, posibilitate utilitãþi, preþ 12 Mioveni. Preþ negociabil. Accept ºi Tel. 0729330933. Gãvana, cu pãdure euro/mp negociabil. Curierul zilei, tel. variante. construibil, 38 euro/ mp. (C.071220050028) 223114, 0721300765. 0744371720. CERBU-DEAL, 3.600 mp, stradal, preþ 2 TEREN Dobrogostea 1.250 mp, 10 euro, (C.141220050034) negociabil, la 4 km de Bascov. euro/mp. Curierul, tel. 223114. 0721370657. (C.081220050017) VÎND pãdure pini, 2.500 mp, Piteºti. Tel. AUTOSTRADÃ Km 104, 6.800 mp, 0722346202. (C.141220050029) VÎND teren 1.300 mp, toate deschidere 30 m. Preþ 4 euro/mp.

CARTE FUNCIARÃ

CARTE FUNCIARÃ ºi EVALUÃRI

TERENURI

Curierul, tel. 223114, 0724337333.

ALBOTA, teren 3000 mp, deschidere 18 m, intravilan, preþ 2,8 euro/mp, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

VÎND teren 3 ha autostradã, 2,75 euro/mp, deschidere 150 m. Tel. 0726175918. (C.141220050026)

VÎND 786 mp, D- 21, zonã vile Tg. Sãptãmînal, 20 m de strada principalã, 25 euro/ mp. 0740220870. (C.141220050001) PROPRIETAR vînd 564 mp, Tancodrom, intravilanconstruibil, 37 euro/ mp; 0746947786. (C.141220050002)

600 MP, ªtefãneºti, lîngã cartier vile, utilitãþi. 21 euro. 0729884131, Global. (C.151220050056)

VÎND 4.500 mp construibil, 170 m deschidere, 700 m de Slava, utilitãþi, zonã vile, parcelabil. Tel. 0744314857. (C.131220050047) VÎND 5.000 mp teren, livadã pruni pe rod, fundaþie casã, zonã pitoreascã, Bãbana Valea Caprei. 0746142371. (C.151220050012) VÎND 1.500 mp teren construcþie, la Tancodrom, 42 euro/mp. 0746859501. (C.161220050004) OFERTÃ! VÎND teren 3.900 mp, intravilan, utilitãþi, zonã pitoreascã, Valea Mare, 1 km de ªcoala Ajutãtoare, 12 euro/ mp negociabil. 0720602960. (C.291120050066) VÎND teren 2.000 mp, Mioveni, vizavi Peco, lîngã Renault. 0744346330. (C.161220050033) PROPRIETAR vînd urgent 1.300 mp teren intravilan, deschidere 89 m, platou Cîmpului, Trivale, 21 euro/mp. Tel. 0788262546.

VÎND teren zona ªtefãneºti. Tel. 0743484481.

MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.011220050011)

SPAÞII Anunþuri la redacþie OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, etaj 1, stradal, central, condiþii deosebite, pretabil birouri reprezentanþã. Preþ 700 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0745061510. VÎND /ÎNCHIRIEZ halã 400 mp, teren 1000 mp, zona Autostradã, preþ 100.000 euro, respectiv 2,5 euro/mp la închiriere. Curierul zilei. Tel. 223114, 0745.061510.

Sînt cheia fericii, cautã-mã. Tel. 0721456991. (C.081220050002)

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de neuitat domnilor generoºi. Tel. 0742585470. (C.131220050007) TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de neuitat domnilor generoºi. Tel. 0741327772. (C.131220050009)

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.011220050012) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.011220050013) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.231120050009)

„La mulþi ani!“ Bruneta simpaticã vã aºteaptã. 0747402156. (C.141220050009)

SÎNT o fatã sexy ºi te vreau. Tel. 0747145737. (C.151220050023) BRUNETÃ atrãgãtoare ofer clipe de amor. Tel. 0747533608. (C.151220050024)

TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0745842296; 0727472131. (C.231120050008)

TÎNÃRÃ brunetã, ofer companie domnilor generoºi. 0740408977. (C.151220050003)

SÎNT Claudia ºi te aºtept sã petrecem împreunã clipe te neuitat. Tel. 0747254730. (C.8630173)

VÎND teren 94 mp, stradal, str. OFER spre închiriere apartament 4 Gheorghe ªincai. Tel. 0747686338. camere, centralã proprie, termopan, complet utilat ºi mobilat, Prundu, preþ VÎND urgent 5.000 mp, 260 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, Albota. Tel. 0744271622. 0727332633.

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.151220050025) CAUT sã închiriez garsonierã. Ofer 100 euro. Tel. 0729247414. (C.161220050073)

OFER închiriere garsonierã confort I, decomandatã, total mobilatã, utilatã, PENSIUNE modernã, zonã montanã, Fraþii Goleºti. 0744427136. organizeazã REVELION 2006, pachet (C.161220050008) servicii avantajos 30-12-2005/02-01- OFER spre închiriere garsonierã, bloc 2006. Tel. 0722226647; 0744669852. Alcadibo, parter, pe termen lung. Tel. (C.121220050067) 0726906249. ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, T. OFER spre închiriere garaj + Vladimirescu, mobilat. Tel. 0722684989. boxã la bloc, Depou. Tel. (C.161220050019) 0723826773; 220868. OFER cazare pentru Crãciun-Revelion, la vilã, com. Dragoslavele. Tel. PRIMESC în gazdã fete. Tel. 0745134119. (C.121220050016) 0740438649. PRIMESC fete în gazdã, condiþii deosebite, Gãvana III. Tel. 283696. (C.021220050025)

OFER spre închiriere spaþiu de lux, utilat, Exerciþiu stradal, pretabil birouri, suprafaþã 60 mp, preþ 11 euro/mp. OFER spre închiriere vilã P+1, centralã, Curierul zilei. Tel. 223114, 0745.061510. 4 dormitoare, living, 2 bãi, bucãtãrie, OFER spre închiriere spaþiu parter + mobilatã ºi utilatã complet. Tel. subsol, pretabil depozitare, producþie. 0744346294. (C.061220050046)

OFER spre închiriere 2 apartamente zonã centralã, pentru Crãciun, Revelion, Sf. Ion, la 1-2 bãieþi, pînã la 10.01.2006. Tel. 0740073238. ÎNCHIRIEZ camerã la casã, 100 euro, utilitãþi incluse. Tel. 0723501820.

Preþ 300 euro/lunã. Curierul zilei, tel. OFER spre închiriere apartament 223114, 0724.337333. central, lîngã Conti, 1/3, decomandat, Anunþuri la telefon OFER spre închiriere spaþiu central 150 numai pentru birouri sau vînd. Tel. ■ OFER spre închiriere o camerã mobilatã. Tel. 217857; 0788724044. (C.121220050040) 218376. mp. 0722226564. (C.111220050019) VÎND spaþiu comercial Mioveni, zona OFER închiriere apartament 2 camere, piaþã, 179 mp. 0744346330. confort I, decomandat, mobilat, utilat, Fraþii Goleºti. Tel. 0744427136. (C.161220050032) (C.121220050033) OFER spre închiriere spaþiu 800 mp, com. Miceºti. 0745136877. OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, N. Bãlcescu. (C.301120050065) 0722995019. (C.131220050003) OFER spre închiriere spaþiu comercial Calea Bucureºti, stradal. 215360; OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, gresie, faianþã, 0721865472. (C.291120050047) centralã termicã, cartier Ceair, 200 euro ÎNCHIRIEZ total/parþial P+2+ terasã, 120 negociabil. 0742498545. mp/nivel, super-construcþie (C.131220050063) superfinisatã, Piteºti, central, vad. PRIMESC în gazdã 2 bãieþi. Tel. 0722760895. (C.041220050002) 0722931311. (C.131220050006) CEDEZ spaþiu comercial John. ÎNCHIRIEZ garsonierã de lux, Gãvana II, 0724468296. (C.091220050025) utilatã, preþ 5.500.000 lei/ lunã. Tel. 667888, 0724141760. (C.8630216) Ofer spre închiriere

spaþiu ultracentral, 300 mp/nivel, parcare proprie, finisaje deosebite. Tel. 0743077077. VÎND/ ÎNCHIRIEZ spaþiu central pentru birou sau cabinet medical. 0724248582. (C.8630177) ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial Piaþa Ceair, închis. Tel. 0746559523. (C.151220050004) OFER /închiriere halã. 0746167400, Agenþie. (C.151220050027) OFER spre închiriere 40 mp, vad comercial, Exerciþiu- Piaþa Traian. Tel. 0744860702. (C.151220050027)

ÎNCHIRIERI

Anunþuri la redacþie

0723770260. OFER spre închiriere vilã, zonã centralã, toate utilitãþile, formatã din living, douã dormitoare, douã bãi. Preþ VÎND teren 1.000 mp construcþie, cu 850 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, temelie, deschidere 20 m, ªtefãneºti0724.337333. centru. Tel. 265770; 0722327577. OFER spre închiriere apartament 2 (C.151220050009) camere decomandat Exerciþiu, parter, PARCELE viitor cartier vile, nemobilat, preþ 150 euro. Curierul, tel. ªtefãneºti-pasarelã, 223114, 0727332633. utilitãþi, intravilan, 20 OFER spre închiriere casã P+1, zonã euro/mp. 0720602960. centralã (Expo-Parc), living, 2 (C.061220050020) dormitoare, grup sanitar, baie, VÎND teren 1.500 mp, deschidere 20 m, bucãtãrie, preþ 350 euro/lunã plus com. Cãlineºti, lîngã spital. Tel. 544829. utilitãþi. Curierul, tel. 223114, 0744265545, 0727332633. (C.161220050005)

■ OFER închiriere 2 camere, mobilat, utilat. Tel. 0727112982. ■ OFER închiriere apartament 3 camere, Exerciþiu, utilat complet, centralã proprie. 200 euro/lunar. Tel. 0741259549. ■ CAUT 2 colege de apartament, 2 camere, decomandat, mobilat, utilat, ultracentral, negociabil. Tel. 252352. ■ OFER garsonierã spre închiriere Craiovei, termen lung, prefer familie. Tel. 0740491027. ■ PRIMESC 2 elevi în gazdã. Tel. 214970. ■ PRIMESC în gazdã la casã particularã. Tel. 634796. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, cf. I., mobilat, zona Banat. Tel. 726839. ■ OFER garsonierã spre închiriere, Craiovei, mobilatã, utilatã. Tel. 0747277870. ■ CAUT locuinþã pentru închiriat, Nord, Spitalul Militar, Eremia Grigorescu. Tel. 0745683578.

SCHIMBURI

ÎNCHIRIEZ una camerã T. Vladimirescu, bl. P7, parter, intrare separatã cu Anunþuri la redacþie dependinþe. VÎND camion Robur 3 t, SCHIMB /VÎND apartament 3 camere, et. basculabil. 213470, 0740162666. 1, Popa ªapcã, cu teren în Piteºti. (C.131220050022) Curierul, tel. 223114, 0744265545. OFER spre închiriere spaþiu 90 mp, SCHIMB apartament confort II, 2 Fraþii Goleºti -lîngã scãri Institut. camere, Rãzboieni, cu apartament 0724891368. (C.141220050058) confort I, Banat, Exerciþiu, Craiovei + ÎNCHIRIEZ 150 mp spaþiu, utilitãþi, diferenþã. 0721318712; 0743273111. Albota-Mareº. 233091. (C.051220050056) (C.141220050059) SCHIMB apartament 2 CAUT sã închiriez urgent garsonierã, camere, 2 balcoane, confort ofer 100 euro. Tel. 0745186047. I, et. 3/4, zonã bunã cu (C.141220050029) teren sau casã bãtrîneascã în Piteºti sau apropiere. OFER spre închiriere apartament 2 Ofer diferenþã. 0743884553. camere, mobilat + utilitãþi, Trivale (C.291120050048) Complex I. Tel. 0348409095; 0249/469526. (C.151220050051)

ÎNCHIRIEZ coafor complet utilat. Tel. CAUT colegã de apartament zona Nord. 610177. (C.161220050012) Tel. 0726275829, 0723076997 (C.8630247)

VÎND teren 2.300 mp, Mioveni, 32 m OFER spre închiriere apartament 2 deschidere, utilitãþi. Accept ºi variante. camere Calea Bucureºti parter stradal, 0729075704. (C.151220050031) centralã proprie, termopan, pretabil VÎND cãmin de casã, com. Leordeni birouri, nemobilat. tel. 223114, (Ciulniþa), stradal, 4 euro/mp, 0727.332633. discutabil. Tel. (C.151220050017)

Aici se oferã senzaþii tari!

ÎNCHIRIEZ camerã la casã, Gãvana, convenabil. Tel. 0742864865. (C.8630250) ÎNCHIRIEZ garaj, zona Traian (lîngã scãri Zinca). Tel. 0722835959. (C.151220050013) OFER spre închiriere apartament 2 camere, centru, mobilat, dotat ºi contorizat, 150 euro. Exclus intermediari. Tel. 628172. (C.151220050058) ÎNCHIRIEZ apartament. 0742313028. (C.151220050006)

Tel.

CUMPÃRÃRI

Anunþuri la redacþie NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 1996-2005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098) CUMPÃR 100-200 mp teren, stradal, Piteºti. Tel. 0744488491. (C.111220050010)

OFER spre închiriere apartament 2 CUMPÃR apartament sau garsonierã. camere, complet mobilat, Rãzboieni, Curierul. Tel. 223114, 0724.337333. termen lung. Tel. 0729542921. (C.8630241) CUMPÃR teren pentru agriculturã zona CãteascaÎNCHIRIEZ apartament, toate utilitãþile. catanele. Tel. 0745082411. Preþ avantajos. Tel. 0747963299; (C.211120050111) 0348408978. (C.161220050014) PRIMESC în gazdã o fatã. Tel. 273859. CUMPÃR boabe, grîu ºi tãrîþe. Tel. (C.161220050082) 0723353767. (C.051220050062)

Curierul zilei - pag. 13

utilitãþile, Bascov-Brãileni. Tel. 0742056084; 290119. PRUNDU Abatorului, 500 mp, (C.061220050013) deschidere 20 m, 30 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333. VÎND teren 10.000 mp, deschidere 26 m, TANCODROM, 1.300 mp, deschideri pe la intrare în Albota, în spatele Troiþei. 3 Tel. 0747642837. VÎND casã Geamãna sau schimb cu 2 laturi. Preþ 25 euro/mp. Curierul, tel. euro/mp. (C.091220050005) garsonierã +diferenþã. 0745339577. 223114, 0745061510. (C.161220050006) BÃNÃNÃI, 6.000 mp, deschidere 35 m, VÎND teren 2.000 mp, deschidere 9 m, stradal, toate utilitãþile, preþ 10 euro/ mp com. Drãganu. Tel. 0727026740. Preþ 7 VÎND urgent clãdire nouã negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, euro/mp, discutabil. (C.091220050019) P+3, zonã centralã. Preþ 0721300765. foarte bun. 0721252362. VÎND pãdure Valea Ursului. Tel. (C.091220050008) 0723349909. (C.121220050084) AUTOSTRADÃ, zona de intrare pe stînga, 4.700 mp, VÎND teren Smeura, utilitãþi, parcelabil. VÎND vilã D+P+M, Craiovei, deschidere 25,5m, cu drum 8 euro/mp. Tel. 0741074530. construcþie 2005, toate lateral pe toatã lungimea. (C.131220050032) utilitãþile, finisatã, teren Preþ 25 euro/mp. Curierul, 400 mp. Preþ 100.000 euro tel. 223114, 0745.061510. VÎND 50.000 mp teren 0729993550. vizavi Restaurant Europa (C.121220050006) BALOTEªTI, pãdure 1.650 mp, Albota, deschidere la stradã. Tel. 0721893143. deschidere 23 m, preþ 10.000 euro. VÎND vilã P+M, Trivale (C.151220050038) Curierul, tel. 223114, 0721300765. pãdurea de pini, toate GEAMÃNA, strada principalã, poziþie VÎND teren 2.300 mp, zona Podul Viilor. utilitãþile, finisatã total, deosebitã, 2.000 mp intravilan, Tel. 0722388125. (C.131220050013) teren 1.360 mp. 0729993550. deschidere 25 m, toate utilitãþile, (C.121220050007) împrejmuit, 20 euro/mp. Curierul, tel. VÎND teren 4.500 mp, Albota, ºosea, toate utilitãþile. Tel. 233092. 223114, 0745.061510. (C.131220050014) VÎND casã construcþie nouã 2005, living, 3 dormitoare, bucãtãrie, parchet PRUNDU Abatorului, 3450 mp, VÎND teren 1.100 mp, zona Geamãna laminat, încãlzire sobe teracotã, baie, intravilan, douã deschideri a 16 mp, Prundu, utilitãþi. Tel. 255453. hol 10 m, beci, cãmarã, fînar, sursã apã preþ 25 euro/mp, negociabil. Curierul (C.131220050019) fîntînã inclusiv conductã gaze, anexe, zilei, tel. 223114, 0721300765.

acoperitã tablã galvan, gresie, faianþã, împrejmuitã cu gard metalic, Mãrãcineni-blocuri 500 m. Preþ 65.000 euro. Tel. 278321. (C.131220050002)

VÎND 4.500 mp (20 m deschidere la ºosea); teren intravilan la ºoseaua Piteºti -Slatina 6 km Piteºti (Albota), posibilitãþi apã, curent. Tel. 0740487912. (C.131220050071)

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

COSTEªTI de Argeº, casã 4 camere, beci, salã, anexe, construcþii din cãrãmidã, 2 fîntîni în curte, apã curentã, teren 8.000 mp cu livadã pruni, preþ 57.000 RON, neg. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

VÎND casã Bascov la DN Piteºti -Curtea de Argeº, suprafaþã locuibilã 180 mp, structurã lemn, preþ negociabil. 0745594365; 0348404107. (C.131220050042)

Micã publicitate

APARTAMENT 4 camere, confort I, decomandat, parter, Rolast. Preþ 1.400.000.000. Tel. 0743079509. (C.161220050027)


Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã! ªOFER B,C,D,E, vechime, experienþã, atestate tir, solicit angajare. Tel. 0748206944. TÎNÃR, solicit angajare ca ºofer, adaptare la program prelungit, permis categ. B. Experienþã. Tel. 0726601149.

OFER servicii de contabilitate, inclusiv depunere declaraþii, intermedieri, relaþii ITM, finanþe, întocmire bilanþ anual. Tel. 0729330550. (C.4769161)

Anunþuri la redacþie

PREGÃTESC LIMBA ENGLEZÃ PENTRU PLECÃRI; ANGAJÃRI; INTENSIV, PERIOADE SCURTE. TEL. 222178; 0788724044. (C.200720050034)

PIERDUT carte identitate Logan seria E 732563, eliberatã de S.C. Daperom Grup Auto S.A. Piteºti. Se declarã nulã. (C.4784820)

PIERDERI

CAUT familie pentru întreþinere PIERDUT permis, buletin, 2 taloane gospodãrie Mãrãcineni. Tel. auto, 2 carduri, posesor Prislopeanu 0744756564. (C.131220050003) Cristi, parcarea Cinema Bucureºti. Ofer FAM. 49- 46 ani, solicitãm îngrijire recompensã. 0744810917. bãtrîni cu drept de rãmînere în spaþiu. (C.131220050008) Rog seriozitate. Tel. 0740613681. PIERDUT carnet de asigurat, Chiriþescu (C.8630226) I. Ioan ºi Chiriþescu V. Maria. Se declarã CUMPÃR teren arabil pe raza MEDITAÞII la francezã ºi nul. (C.161220050012) comunelor: Albota, Lunca Corbului, limba românã, sistem Stolnici, Hîrseºti, oraº Costeºti. Rog PIERDUT carnet sãnãtate, Sima intensiv, pentru bacalaureat seriozitate. Tel. 676473. (C.4771017) ºi facultate. Traduceri în ºi Gheorghe. Se declarã nul. (C.4784823) din francezã. Tel. CUMPÃR teren sau casã PIERDUT contract vînzare-cumpãrare 0723978617. fond vechi Piteºti. Ofer apartament Mioveni cu plata în rate nr. preþul zonei, plata imediat. 4674/01.05.96, pe numle Tigmeanu Rog seriozitate. Exclus intermediarii. Tel. Anunþuri la telefon Gheorghe ºi Ioana, eliberat de Regom 0745049615. R.A Colibaºi. Se declarã nul. ■ FAMILIE serioasã cãutãm femeie singurã fãrã (C.291120050045) obligaþii pentru a rãmîne definitiv în familia noastrã, (C.4784821)

VRÃJITOAREA Dragomir Maria lecuieºte boli de picioare, piele, scoate argintul viu, împreuneazã cununii, scoate rãul din casã, rezolvã firme în faliment, rezolvã ºi oamenii în divorþ. Garantat. Comuna Mãrãcineni, blocuri 300 m mai sus pe partea stîngã, firmã la poartã. Tel. 278412. (C.121220050128)

S.C. scoate la vînzare linie de producþie cãmãºi toatã gama Dacia. Tel. 0729315410. (C.151220050032)

VITRINA FIRMELOR

VÎND instalaþie sifoane cu rãcitr ºi congelator 4 sertare. Tel. 610573. (C.8630238)

SC ACM PROFESIONAL SRL

VÎND maºinã confecþionat cuie, 70.000.000 negociabil. 0746131533. (C.161220050085)

orice tip, orice dimensiune

ANGAJÃRI

PENSIUNEA Florica ªtefãneºti organizeazã Revelion 2006, 800.000/ Anunþuri la redacþie persoanã. 0722512259. S.C. ANGAJEAZÃ pentru cabaret ºi (C.131220050011) cafenea; dansatoare, ospãtãriþe, barmani (bãieþi) ºi un bãiat pentru pazã. 0745150530. (C.111220050098)

MATRIMONIALE Anunþuri la redacþie

CLUB ROCCA angajeazã în condiþii deosebite, ospãtãrþie ºi animatoare. VÃDUV 56 ani, fãrã vicii, doresc Tel. 0788248416. (C.121220050079) cunoºtinþã cu persoanã serioasã, urgent vînzãtoare. prietenie-eventual cãsãtorie. 641496, ANGAJEZ 0747963299; 0348408978. orele 17,00-22,00. (C.151220050026) DOMN 38 ani, doresc cunoºtinþã (C.161220050015)

persoanã serioasã pentru prietenie PATISERIE angajeazã personal cãsãtorie. 0748663860. necalificat, Mãrãcineni. Tel. 223115. (C.8630182) CUMPÃR Dacia, în orice stare. Ofer pentru a ne ajuta la creºterea copilului ºi în PIERDUT ºtampilã rotundã, aparþinînd (C.151220050060) radiere. Ofer între 5-70 milioane. Tel. gospodãrie. Tel. 0743217666. S.C. VladAlex AdiDan Construct S.R.L. S.C. De Construcþii angajeazã muncitori ■ PENSIONARÃ 65 ani, doresc îngrijire copil peste 2 0740884095. (C.8630123) calificaþi, zidari, faianþari, zugravi. Tel. ani sau doamnã- familie, Craiovei, Banat, centru, Coºeºti-Argeº. Se declarã nulã. CUMPÃR calorifere din fontã. Tel. Garã. 0740600322. 285699; 0745051947. (C.4770979) (C.4784822) Anunþuri la redacþie 0740884095. (C.08630124) CLUB 32 angajeazã ospãtãriþe. VÎND 5 porci graºi. Tel. 0741011430; 217766. (C.051220050019) CUMPÃR acþiuni 0745025519. Romexterra. Tel. FABRICÃ de confecþii îmbrãcãminte (C.081220050003) Anunþuri la redacþie 0723216162; 0740350860. angajeazã 100 de salariate pentru (C.281120050021) VÎND cãþei ciobãnesc mioritic, talie maºini de cusut electrice. Program de UNICA ºi puternica Anunþuri la redacþie foarte mare. Tel. 0723513321. lucru 8 ore; 2 schimburi. Salariu vrãjitoare din Piteºti, CUMPÃR apartament 3- 4 REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi (C.021220050011) singura cu certificat de avantajos. Tel. 276434. (C.4771081) camere, Exerciþiu Dacia, frigorifice. Garanþie. 0742552554; apreciere acordat de VÎND pui ciobãnesc mioritic. Tel. ANGAJEZ administrator, ºef(ã) salã, exclus intermediari. Tel. 0788552554. (C.111220050070) Bucureºti, este doamna 0746335897. (C.131220050001) 0744860702. ajutor bucãtar; pizzer, ospãtãriþe. Florica, nepoata mamei EXECUTÃM amenajãri interioare, orice (C.151220050026) VÎND porc 140 kg, preþ 10.000.000 lei, 0724323981. (C.291120050027) Omida, cu harul ei de magie fel. 0727982018. (C.111220050091) negociabil. Tel. 0727635336. S.C. ANGAJEAZÃ agenþi pazã, Piteºti. albã ºi plantele ei CUMPÃR lemn foc 20- 100 TRANSPORT camionetã Dacia. (C.8630208) miraculoase poate lecui: Tel. 0788452729; 0722292306. m steri pe zi. Tel. argintul viu, epilepsia, 0745351913; 0788642877. VÎND struþi individual sau familie. Tel. (C.081220050022) 0742436045; 279798. alcoolism, impotenþa, (C.111220050069) 0724295520. (C.141220050008) (C.061220050007) împreuneazã perechi, ajutã ANGAJEZ manichiuristã. 0788475741. TRANSPORT marfã camionetã VÎND 3 porci crãciun, 130.000 kg. Tel. (C.121220050039) în spor, afaceri. Rezultat izotermã. 0721059988. garantat. Apelaþi cu toatã 0726212908. (C.151220050029) CUMPÃR apartament 2 camere, confort SELECTEZ intelectuali instruibili, încrederea. Str. Argendava, I, cartier Banat, etaj 1. Tel. 0742259734. (C.121220050102) domeniu nou; extra job, ºansã oricine, bloc A3/A/6 -Rãzboieni. Tel. (C.071220050004) EVIDENÞÃ contabilã completã. 0740359533; 643828. Anunþuri la telefon 1.400 USD. 0723679146- Mircea. Convenabil. 641909; 252777. (C.121220050035) CUMPÃR Dacia 1307, 1305, (C.121220050060) ■ VÎND porc 110 kg. Tel. 0726734060. (C.051220050009) 1304, Solenza, SupeRNOva, ■ VÎND doi masculi ciobãnesc german, 6 sptãmîni. ANGAJEZ vînzãtor(oare) cu sau fãrã CURÃÞENIE completã. Domicilii, firme. break, berlinã, Cielo, Matiz, Tel. 266612. ANDREI din Vîlcea, experienþã. 0745336136, 0747054492. fabricaþie 1995- 2005, 0744756212; 255378. (C.4713301) ■ VÎND curci. Tel. 0744569277. mulþumeºte dnei Florica, direct de la propriuetar. ■ VÎND porc de carne, 160 kg ºi þuicã bãtrînã de (C.091220050003) nepoata mamei Omida, care SPÃLÃM covoare, canapele. Rulaj maxim 100.000 km. prune. Tel. 657526. ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 641124. prin puterile ei de magie 0745326212. (C.281120050011) Ofer plata pe loc. Rog (C.131220050006) albã ºi plantele ei seriozitate. Tel. ITALIA, transport persoane sãptãmînal, miraculoase, mi-a readus ANGAJEZ cofetar cu experienþã, 0743884553. 140 euro. 0744648751; 633201. prietena, din Spania. (C.291120050042) Anunþuri la redacþie program 8 ore -7,00-15,00. Tel. (C.201120050004) Adresaþi-vã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi COLECTIVUL Departamentului vînzãri 0745091971. (C.131220050002) CONVENABIL, rigips, faianþãri, parchet, CUMPÃR apartament 2- 3 nu veþi regreta! Str. din cadrul S.C. Supercar Service 2003 îi ANGAJEZ coafezã, frizeriþã, zugrãveli. 220073; 0742584516. camere, indiferent zonã sau Argendava Bl. A3, sc. A, ap. ureazã dlui director Diaconu Florin, un manichiuristã, cosmeticianã. (C.121220050015) etaj, exclus intermediarii. 6. Tel. 0740359533; 643828. sincer „La mulþi ani!“. 0726259069. (C.131220050044) Tel. 0743884553, (C.121220050036) TRANSPORT persoane Italia, Spania. 0745049615. ANGAJEZ vînzãtoare promoþia 2005, Tel. 0726354847; 0724510170. (C.121220050072) Fortuna. Tel. 0720740766. (C.8630187) MAREA, renumita (C.131220050005) Ghicitoare ANIªOARA, Anunþuri la redacþie CUMPÃR casã sau vilã pe str. Trivale. OFER transport camionetã Dacia. ªtrandului nr. 41A, anunþã RESTAURANT bar angajeazã Tel. 219873; 0727340998. 0722273712. (C.121220050015) MULÞUMIRI! Ioana din cã decembrie este o lunã ospãtãriþe, cu prezenþã fizicã agreabilã. (C.121220050083) TRANSPORT PERSOANE Spania îi mulþumesc bunã pentru desfacerea Tel. 0722291397. (C.131220050062) Rodicãi, fata mea, în vîrstã farmecelor, dezlegarea CUMPÃR magnetofon AKAI. Tel. INTERNAÞIONAL, RAPID, CU TURISM. de 8 ani, era bolnavã de cununiilor, impotenþã, S.C. UNION angajeazã bucãtar cu 0744382084; 0744471099. (C.8630211) 0746278446. (C.051220050056) epilepsie; o tratasem fãrã scoaterea argintului viu, experienþã. 278205; 0745018024. CUMPÃR teren intravilan, sat Buneºti, RIGIPS, faianþãri, ofer calitate. nici un rezultat la mulþi împãcare, dezlegarea (C.131220050049) com. Mãlureni. Tel. 0741195086. 0741234634. (C.081220050010) doctori. Am apelat la ea ºi cãsãtoriilor, împreunarea ANGAJEZ ºofer. Cunoºtinþe lb. italianã, (C.8630220) mi-a vindecat-o în 45 familiilor, beþie, epilepsie. REPARAÞII televizoare domiciliu, minute. Sînt carmen din Are talismane de spor în disponibilitate program: 3 sãptãmîni garanþie. 275718; 0742270537. CUMPÃR garsonierã Mioveni, etaj Germania. Mii de mulþumiri afaceri, de licori Italia ºi 1 sãptãmîna România. intermediar. Tel. 0788766522. (C.081220050098) cã mi-a dezlegat cununiile. vindecarea impotenþei , Seriozitate. 0740339528. (C.141220050016) TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, Sunaþi cu toatã încrederea tratarea beþiei, are (C.121220050014) la tel. 287568, 0748801498; tratamente speciale pentru CUMPÃR urgent teren prelungirea scaune (Cristi). 281747, 0721262348. CAUT fete pentru night-club, Germania. str. Plopilor nr. 8. psoriazis, mîncãrimi, Craiovei spre Albota pînã în Restaurant (C.121220050099) (C.011220050017) rezolvã probleme, boli ce nu 0721355029. (C.141220050015) Europa. 0744191371. (C.141220050011) ZUGRÃVELI, lavabilã, glet, raºchetat pot fi tratate de preoþi, ANGAJEZ ºofer taxi cu atestat. Tel. parchet (laminat). 270643; 0722948849. medici. Ultima speranþã, CUMPÃR teren în Piteºti, 0788766522. (C.141220050017) (C.161220050001) dna Aniºoara, toatã stradal. Tel. 0747501882. încrederea, rezultatele (C.291120050053) OPORTUNITATEA unui venit TRANSPORT camionetã. Tel. Anunþuri la redacþie occidental. Mihai- 0745376274. garantate pe loc. 637054; 0742019285. (C.131220050005) 0722715445. CUMPÃR cîntar max. 500 kg, stare de FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. (C.141220050021) TRANSPORT camionetã. Tel. (C.120820050008) funcþionare ºi verificat metrologic. Tel. (C.4713301) ANGAJEZ ºofer cu vizã de Turcia. 261139, dupã 17,00. (C.151220050061) 0722387978. (C.131220050007) OFER împrumut. Tel. 0745051782. 0720202902. (C.141220050028) SPECIALISTÃ tarot, fac, CUMPÃR apartament 2 camere, central, EXECUT masaj exotic. Tel. 0729067798. (C.081220050093) desfac tot ce are nevoie S.C. ANGAJEAZÃ muncitori calificaþi ultracentral. Tel. 0745436136. (C.8630195) omul, reuºitã garantatã, ÎNCHIRIEZ spaþiu 40 mp, pretabil /necalificaþi. Tel. 0788890542; REPARAÞII frigidere. Tel. 218281; (C.151220050024) Rãzboieni, D2/D/24. Tel. depozit producþie N. Vodã, 150 euro. 072289542. (C.4784814) 0722247796. (C.131220050036) 648366. (C.300820050073) 0722751746. (C.121220050041) SC ANGAJEAZÃ execut lucrãri amenajãri VÎND linie prelucrarea lemnului, gater, Anunþuri la telefon PARTICULAR, VRÃJITOAREA Rodica vine interioare. 0745677913. circular, banzic, abricht, 110 milioane. VÎNZÃTOARE ■ CUMPÃR boiler inox pentru baie. Tel. 232619. în ajutorul celor cu (C.131220050046) 0747277884. (C.131220050050) pentru magazin alimentar zona probleme. Este cea mai VIDEOFILMÃRI. 0729022940; Eremia Grigorescu. puternicã vrãjitoare OFER împrumut rapid. 0742026802. 0742472191. (C.131220050004) existentã, poate rezolva Telefon 218499. Anunþuri la redacþie CONTABIL autorizat, evidenþã orice problemã în 24 de ore, (C.141220050024) atît personal cît ºi prin completã, legislaþie. 253799; PROFESOR matematicã telefon. A sosit de curînd 0726380634. (C.131220050022) acord meditaþii individual. din Þara Sfîntã, din cu sediul în Piteºti, str. Depozitelor nr. 33, Preþ foarte avantajos. EXECUT foraj apã adîncine maximã 150 Ierusalim, aducînd plante 648353; 0729205349. incredibil de puternice: m, cu diametrul de 88- 170 mm. Tel. TITULAR AL PROIECTULUI (C.111220050032) vindecã persoana afectatã 0248/276697; 0722927781. doar atingînd-o, de boli (C.131220050038) grele: epilepsie, psoriazis, LICENÞIATÃ meditez ELECTRICIAN autorizat. 637545, impotenþã; dezleagã germanã, englezã, românã, 0723061806. (C.141220050030) cununii, face spor în casã ºi traduceri. Tel. 0726966795, în afaceri. Apelaþi cu 216808. (C.051020050004) ZUGRÃVELI, faianþãri, instalaþii, rigips, încredere, oriunde v-aþi afla parchet. Convenabil. Tel. 0743495506; în lume. Tel. 287568; REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini 274480. (C.141220050059) 0748801498, str. Plopilor, spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. nr. 8. (C.011220050018) EXECUTÃM calitativ zugrãveli, glet, (C.051220050063) fainþã, parchet, lambriu, preþuri mici. PROFESOARÃ meditez 0726026963. (C.141220050010) DRAGI piteºteni! Acum în limba românã, englezã, pragul sãrbãtorilor, a sosit, IEFTIN, faianþãri, zugrãveli. 0723837261. spaniolã, rusã. Ofer testãri la cererea dvs. marea ºi Informaþiile privind potenþialul impact asupra (C.151220050011) pentru examene; angajãri; renumita Vrãjitoare m ediului al proiectului propus pot fi consultate la pregãtiri în vederea plecãrii FORD Transit, transport marfã ºi CIREªICA, care rezolvã în strãinãtate, traduceri sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Argeº, mobilã, ietfin ºi rapid. 0742737123. orice fel de cazuri, numai în orice nivel, avantajos. din Piteºti, str. Egalitãþii nr. 50 A, în zilele de 19 (C.151220050057) 48 de ore. Apelaþi cu 287270. (C.071220050021) încrede! 284605; 24.12.2005 (5 zile), între orele 10,00 - 14,00. ECHIPÃ amenajãri interioare, rigips, 0746684625. O bservaþiile publicului se primesc zilnic, la sediul REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 255074; glet, tencuieli, zugrãveli, gresie, faianþã, (C.121220050089) APM Argeº, pînã la data de 24.12.2005. preþuri minime. Tel. 0744457947. 0744216744. (C.071220050015)

RULMENÞI ●

Lanþuri Gall ● Electrozi sudurã ● Curele.

Tel. 210370, fax 210070; 0722700147.

(metal + MDF)

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

DIVERSE

FELICITÃRI

MULÞUMIRI

MICI AFACERI

SERVICII

Curierul zilei - pag. 14

SC INDCARF SA,

investiþie nouã fabrica de preparate din carne, realizat în Piteºti, str. Depozitelor nr. 33, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a Acordului de Mediu.

preþ 550 RON,

ferestre ºi uºi tîmplãrie AL/PVC. Cartier Trivale, bloc D1, parter Tel.: 0248.273133.

ANIMALE

PRESTÃRI SERVICII

UªI INTRARE APARTAMENT

U! NO

SC DEVECO STILL SRL EXECUTÃ

TÎMPLÃRIE Al/PVC Jaluzele verticale

Plata în rate! Avans 0 ! 1-5 ani! COMERCIALIZEAZÃ LA PREÞURI ACCESIBILE:

faianþã ■ gresie ■ rigips ■ vopsele ■ parchet laminat.

Tel. 210084, 278384, 0721413289. Piteºti, str. Florãriei nr.2; Mãrãcineni, ºoseaua Cîmpulung nr. 262.

SC ELECTRONIC LION SRL

Str. I.C. Brãtianu, lîngã restaurantul MINION. Tel. 213439.

CALCULATOARE ºi COMPONENTE la cele mai avantajoase preþuri!

Rate direct în magazin ºi PRIMELE 3 LUNI DOBÎNDÃ 0.

importator direct Sos. Piteºti-Bucureºti nr. 161 bis, Argeº; tel./fax 0248/637.056, mobil 0742/202.816

Vinde en-gros ºi en-detail : ● Cazane cu combustibil solid; ● Radiatoare ● Materiale pentru instalaþii sanitare ºi de încãlzire ● Centrale termice. Autorizat ISCIR

GEOART - TOTUL PENTRU CASA TA! ■ TÎMPLÃRIE PVC/AL ■ CAZANE PE LEMNE/BOILER PE LEMNE ■ CENTRALE TERMICE ■ CONTOARE (montaj ºi verificare) ■ JALUZELE VERTICALE.

str. Egalitãþii nr.2 Tel. 211725. Bdul Republicii nr. 312 Tel. 214545, Rate - fãrã girant; Reducere 10% . 0788 459040.

S.C. PRIMA CONSTRUCT TOTAL S.R.L. Piteºti, str. Unirii nr.13, tel. 213844, 0742123295, 0744370929.

■ Tîmplãrie aluminiu ■ Tîmplãrie PVC - Deceuninck (import Belgia) 60 RATE - FARÃ GIRANÞI - AVANS 0 -

CURÃÞENIE CIVILÃ ºi

INDUSTRIALÃ Tel. 223699; 0788/425082; 0788/403600.

office@perfectcleaning.ro; www.perfectcleaning.ro S.C. Vi-Fi S.R.L.

- calitate ºi confort pe viaþã ®

deceuninck TÂMPLÃRIE Al/PVC - Belgia JALUZELE verticale/orizontale

Piteºti, str. Târgul din Vale nr. 1 (lângã moarã); tel. 223515. IMPORTATOR angajeazã agent vînzãri ANGAJEZ contabil, experienþã. cu experienþã. Cîºtiguri mari. Tel. 0723270080 sau C.V. -uri 281732. (C.151220050015) 0744496843. (C.8630233) S.C. angajeazã vînzãtoare magazin, CAUT vînzãtoare cu experienþã, cartier 0744618940. preferabil proaspãt absolvente Rãzboieni. (C.161220050079) promoþia 2005. 0723370242. ANGAJEZ vînzãtoare complex John. Tel. 0744997333. ANGAJEZ operatori internet cafe ºi electronist, instalator sisteme de ANGAJEZ spãlãtor auto ºi vulcanizator securitate ºi interfonie. 0744588395; auto, condiþii deosebite. Tel. 0723501820. 216531. (C.151220050059) ANGAJEZ vînzãtoare. 0742313028. S.C. ANGAJEAZà ºoferi categoria B. Tel. 0744678116. (C.161220050002) (C.151220050005) S.C. R.E.C. Security angajeazã ANGAJEZ montator termopane. Tel. electrician electronist,permis 0747221808. (C.151220050010) conducere, domiciliu Piteºti. Oferim ANGAJEZ ºofer taxi numai cu garanþie. salarizare deosebitã+ o masã pe zi. C.V. la tel. 210976; 0744347009. (C.8630233) 0723946842. (C.151220050040) (C.151220050044)

SC ANGAJEAZÃ

■ ABSOLVENÞI în Medicinã Veterinarã 2005 (medic veterinar). ■ INGINER zootehnist. Tel. 0723333599.


LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001

Spune ce te doare! Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Iustina Mocanu are 26 de ani ºi este din Bucureºti. Are leucemie ºi salvarea ei este transplantul de mãduvã. Are nevoie de 118.000 euro pentru a achita intervenþia. Puteþi sã o ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Nu rataþi! Astãzi, la OTV, la Oameni care ajutã oameni, un caz impresionant

Salvaþi-o pe Iustina!

Am cunoscut-o pe Iustina acum cîteva zile. Este o tnãrã asistentã medicalã din Bucureºti. Lucreazã la Spitalul Elias de cîþiva ani ºi îºi face meseria cu multã pasiune. Poate nu întîmplãtor tocmai ea a trebuit sã fie cadru medical. Dacã pînã acum cîteva luni era cea care le alina durerea bolnavilor, astãzi ea are nevoie de îngrijire medicalã. Am numit acest fapt o farsã a vieþii ei. Iustina are leucemie ºi ºtie ce înseamnã acest diagnostic.

ªtie care-i sînt ºansele ºi asemenea sumã. Suferã tru ea fericirea. „Înseamnã ce trebuie sã facã. De enorm. Mai mult decît atît, sã fii sãnãtos, sã te poþi asemenea, ºtie ºi care-i sînt acum este împãrþit în douã. bucura de viaþã ºi de riscurile. Nu poate sã Pe de o parte, fetiþa are plãcerile ei. Pentru mine, în accepte sã piardã lupta cu nevoie de multã atenþie mod special, înseamnã sã viaþa, dar, în acelaºi timp, deoarece încã nu ºtie ce se fiu cu fetiþa mea ºi cu soþul uneori gîndurile-i zboarã… întîmplã cu mama ei, iar pe meu ºi sã fim sãnãtoºi cu „Nu am crezut vreodatã de altã parte, îºi doreºte sã toþii. Cam asta înseamnã cã aº putea fi eu pacientul. strîngã banii sã o poatã pentru mine fericirea“. Nu am simþit durerea, nu salva pe soþia lui. Cînd am Valentin are o singurã am simþit stresul pînã cunoscut-o pe Iustina, am rugãminte cãtre Dumneacum. Am fost zeu: sã-i salveze soþia. obiºnuitã sã-i Poate cã Dumnezeu va face ajut eu pe alþii, „Pentru mine, în mod special, o minune, ca multe altele, nu sã fiu eu dar minunile se fac prin fericirea înseamnã sã fiu cu ajutatã. Poate oameni. De aceea, trebuie asta e crucea fetiþa mea ºi cu soþul meu ºi sã sã fim alãturi de ei ºi sã-i mea pe care mi-o ajutãm. Cu toþii, fim sãnãtoºi cu toþii“. voi duce…“ donînd cît de Iustina s-a cãpuþin, sãtorit cu Valentin ºi au o vrut sã ºtim ce simte, dacã fetiþã de 4 ani, Andreea. este supãratã pe Dumnezeu Sînt tineri, frumoºi ºi se pentru boala pe care înþeleg de minune. De cînd o are. Ne-a frapat s-a aflat cã Iustina are rãspunsul ei: „Nu leucemie, Valentin nu mai sînt supãratã, am are liniºte. Vrea sã o ducã la înþeles cã aºa o clinicã din strãinãtate mi-a fost scris. Îi pentru transplant de mulþumesc cã mãduvã, dar nu are atîþia este o boalã Între soþii Mocanu e o bani. Este vorba de peste care se poate iubire curatã. Dorinþa 118.000 euro. Din douã vindeca“. Am lor e ca Iustina salarii, oricît ar fi ele de întrebat-o ce sã învingã boala mari, nu se poate strînge o înseamnã pen-

Moº Crãciun vine ºi pentru sãraci ■ A început campania umanitarã a Oamenilor care ajutã oameni de mîncare sau o micã sumã de bani cu care ei sã poatã pune ceva pe masã, gestul dumneavoastrã va fi cu atît mai frumos. Nu este deloc greu sã vã numãraþi printre cei care fac un gest creºtinesc, ajutînd un om necãjit. Facem apel cãtre toþi cititorii noºtri care doresc sã ni se alãture în aceastã campanie umanitarã: dacã doriþi sã faceþi donaþii, mai ales în haine ºi încãlþãminte, vã rugãm sã trimiteþi lucrurile curate ºi îngrijite. Poate existã magazine care au în stoc articole ce nu se vînd ºi patronii doresc sã facã gestul de a le oferi familiilor amãrîte. Donaþiile dvs. pot fi aduse la sediul nostru din bulevardul Republicii. Ne-am dori ca în acest an caravana Curierului sã poposeascã în cît mai multe case de oameni cu probleme, dar aceasta depinde în mare mãsurã de dumneavoastrã, cititorii noºtri.

✍ Donaþii ■ Bani Ediþia specialã Oamneni care ajutã oameni, difuzatã joi pe OTV, a fãcut multã lume sã se cutremure ºi sã verse lacrimi de durere. Suferinþa prin care trec cei doi copii, Lavinia Niculicea ºi Claudiu Cioca, i-a împins pe argeºeni sã vinã sã doneze la sediul nostru pentru aceºtia. ● Doamna Niculina Rãdoi (Nina Cîntãreaþa), din Valea Ursului, a donat 250.000 de lei pentru Lavinia Niculicea ºi 250.000 de lei pentru Claudiu Cioca. ● Domnul Dumitru Rãdulescu, din Piteºti, a donat cîte 100.000 de lei pentru Lavinia ºi Claudiu.

o vom putea face fericitã pe Iustina, o vom ajuta sã fie lîngã fetiþa ºi soþul ei pe care-i iubeºte atît de mult.

● Doamna G.G., din Piteºti, a donat 150.000 pentru Lavinia, 150.000 de lei pentru Claudiu ºi 200.000 de lei pentru Iustina, din Bucureºti.

■ Haine ● Doamna Zoia Codrescu, din Piteºti, a donat haine pentru copii. ● Doamna Maria Marinescu, din Piteºti, a donat medicamentele Fenobarbital, Lipan thyl Supra, Dilatrend, Digoxin, Sintron, Isodinit Retard, Depakine. ● Domnul Florin a donat medicamente pentru diabet zaharat, tip II: Maninil ºi Siofor. Le mulþumim.

Bianca a primit primul ei pom de Crãciun ■ El a fost donat de Asociaþia Sfînta Maria Dupã primele douã luni de viaþã, pãrinþii fetiþei au primit o veste înfiorãtoare, boala avansase, iar specialiºtii i-au pus diagnosticul de tetralogie Fallot. Acum urmeazã ca Maria Bianca sã fie operatã pe cord deschis la o clinicã din Italia.

Crãciun din partea Fundaþeiei Umanitare Sf. Maria. Mama fetiþei ne-a spus cã, de cînd s-au strîns banii, are toate speranþele cã micuþa ei se va face bine ºi mulþumeºte oamenilor cu suflet care au înþeles cã inima Biancãi trebuie sã batã ºi sã se umple de bucuria vieþii. L.N.

Bianca va fi operatã în Italia

Fetiþa a primit bani pentru operaþie de la Oameni care ajutã oameni

Maria Bianca Daha este un copil superb. Chiar dacã nu vorbeºte, micuþa de doar 10 luni ºtie sã zîmbeascã, iar zîmbetul ºi ochiºorii ei erau ieri foarte veseli. Asta pentru cã dumneavoastrã, Oameni care ajutã oameni, aþi ajutat-o financiar, iar fetiþa va putea pleca în ianuarie, anul viitor, în Italia pentru operaþia care îi va salva viaþa. În plus, Maria Bianca a primit primul ei brad de

Doamna Marilena Baraþã a reuºit sã strîngã pentru Maria Bianca 84.013.787 lei. Aceºti bani s-au strîns din teledonul emisiunii Oameni care ajutã oameni, la postul OTV. De asemenea, au mai fost fãcute donaþii ºi în numerar, în valoare de 3.600.000 lei.

10.402 cazuri rezolvate ■ 341 în curs de rezolvare ■ din 10.743 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 15

Nu mai este mult pînã cînd Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului vor bate la uºile tuturor creºtinilor. Sperãm sã aducã pentru fiecare un strop de liniºte ºi de fericire. Din pãcate însã, existã printre noi oameni care nu ºtiu ce înseamnã sã primeºti un dar sau sã aºezi pe masã mîncãrurile tradiþionale. Existã mulþi copii sãraci, care n-au cunoscut bucuria de a primi un cadou de la Moºul, dar iatã cã, pentru ei, Oameni care ajutã oameni vor ºi în acest an sã îi þinã locul lui Moº Crãciun. Tradiþionala noastrã campanie de ajutorare a persoanelor în nevoie a început. O hainã care pe dumneavoastrã nu mai vine bine sau, pur ºi simplu, nu vã mai place le poate fi de mare ajutor celor pe care iarna i-a prins dezbrãcaþi. Dacã puteþi sã le donaþi ºi cîte ceva

Maria Bianca Daha are numai 10 luni ºi, din pãcate, este bolnavã. Imediat dupã ce s-a nãscut, medicii au constatat cã fetiþa nu respirã bine ºi, dupã primele analize, i s-a pus diagnosticul de suflu sistolic.

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers

Medicii Copceag CAD LUNA OUR ILO ºi Frãtoaica, ºefi la Judeþean R at Ministerul Sãnãtãþii a valid propunerea DSP Argeº

Sîmbãtã, 17 decembrie 2005

Ieri, la 14,30, Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº a transmis la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeþean cele patru ordine ale ministrului Sãnãtãþii. Astfel, la DSP, joi au ajuns ordinele 1.360 ºi 1.389 privitoare la revocarea Comitetului Director al Spitalului Judeþean, precum ºi a membrilor din Consiliul de Administraþie, iar ieri au sosit ordinele 1.396 ºi 1.405 referitoare la numirea în funcþii a noilor membri din comitet ºi consiliu. Mai trebuie menþionat cã ministrul Sãnãtãþii a hotãrît ca primele plicuri sã fie trimise la Argeº. Faþã de alte judeþe, unde decizia ministrului a fost vehement contestatã, la Spitalul Judeþean sãArgeº, demiterea în bloc a conducerii s-a fãcut civilizat, ºtafeta s-a ºi expredat în mod onorabil, iar discuþiile s-au purtat în mod colegial. p u n ã Directorul Tase a precizat cã schimbarea a fost legatã punctul de în primul rînd de o nouã opticã ce se va vedere, singuadopta în privinþa spitalelor. rul absent fiind dr.

Frãtoaica a lipsit de la conferinþã

Numirea în funcþii a noilor ºefi a fost ºi motivul pentru care ieri, în sala mare de conferinþe a Spitalului Judeþean, s-a þinut o conferinþã de presã, la care au participat directorul DSP, dr. Adrian Tase, dr. Constantin Pãun, noul director Gabriel Copceag, dr. Adrian Stoiculescu ºi noul director pentru îngrijiri medicale, Claudia Belciug. Criteriile dupã care a fost aleasã noua echipã se referã la cele de performanþã managerialã. Directorul Tase a spus cã noua echipã e

Corul Veteranilor „Mihai Viteazul“, formaþie unicã în România, care a sãrbãtorit de curînd 30 de ani de activitate neîntreruptã, a trecut ieri pragul redacþiei Curierului zilei, cu prilejul apropierii Crãciunului. Acesta a susþinut un mic spectacol, din 12 colinde strãvechi. Prezentatorul ºi preºedintele corului este Traian Popescu, iar dirijorul e Gheorghe Vlaicu. Cel mai în vîrstã membru, Dumitru Fãþoiu are 90 de ani. C.V. Foto: D.Þ., C.T.

R.S. Foto: D.Þ.

pregãtitã sã facã faþã tuturor provocãrilor, aceasta primind tot sprijinul din partea DSP. Pînã la organizarea concursului, dr. ortoped Gabriel Copceag va fi director-manager, dr. urgentist Gheorghe Frãtoaica va fi director adjunct medical, Claudia Belciug - director de îngrijiri medicale, iar economista Simona Popescu va fi contabilºef. Deocamdatã nu a fost fixatã data exactã pentru concurs, precizîndu-se doar cã perioada interimatului nu poate fi mai mare de douã luni. Fiecare dintre cei prezenþi a avut ocazia

Frãtoaica. L-a scuzat directorul Tase: „Dl doctor e de gardã disearã (ieri searã), pînã dimineaþã, ºi nu poate sã vinã“.

„Nu voi preda spitalul cu datorii“ Dupã discursul þinut de directorul Tase, a luat cuvîntul noul director, dr. Gabriel Copceag. Avînd o bogatã activitate chirurgicalã, coordonatorul programului de protezare de la Spitalul Judeþean, medicul Copceag, considerã cã are resurse ºi pentru a se dedica funcþiei de ºef. Pentru colegi, numirea acestuia

banii fiind obþinuþi din cota unicã de impozitare. Doctorul Copceag a mai precizat cã pentru viitor se intenþioneazã înfiinþarea în cadrul spitalului a Oficiului pentru protejarea beneficiarilor-pacienþilor: „Omul sã vinã aici, la noi, ºi sã ne spunã ce probleme a întîmpinat, ce l-a deranjat. Sã nu meargã la Parchet, Poliþie etc.“. Directorul Tase a spus ºi el cã, începînd de la anul, salariile medicilor vor creºte. Fostul director Constantin Pãun a dat dovadã de fairplay, l-a felicitat pe dr. Copceag ºi l-a asigurat cã, în calitate de ºef secþie ATI, îi va acorda tot sprijinul. Tot doctorul Pãun a adresat un mesaj ºi mass-media: „Voi, ziarele ºi televiziunile, sã ne sprijiniþi, sã evidenþiaþi ºi faptele bune!“ Prezent ºi el la conferinþã, medicul urolog Adrian Stoiculescu, numit acum cîteva luni director adjunct interimar în locul doctoriþei Venera Elefterescu, s-a abþinut în a spune prea multe. Totuºi, colegi de-ai dumnealui din cadrul spitalului au spus cã acestuia i s-a fãcut o mare nedreptate. ■

a fost motiv de bucurie, dar, totodatã, ºi de mîhnire. De ce? „S-ar putea sã pierdem unul dintre medicii profesioniºti cu mînã formatã pentru intervenþii chirurgicale“, a spus un medic. În privinþa acestui lucru, nici mãcar medicul nu a putut da un rãspuns sigur. Ortopedul e conºtient cã va urma o perioadã dificilã, dar va milita pentru ridicarea calitãþii actului medical ºi o mai bunã gospodãrire a banilor. „Cînd voi preda spitalul, nu vreau sã-l predau cu datorii“, a spus medicul, care a dat asigurãri cã, pînã la sfîrºitul anului, vor fi achitate De ce a fost demis datoriile pentru dr. Constantin Pãun? serviciile Iatã care sînt motivele pentru care dr. medicale Constantin Pãun a fost demis ºi care au ajuns la efectuate, DSP prin poºtã, în care se aratã, citãm: „Nerespectarea

dispoziþiilor Legii spitalelor nr. 270/2003, Legii 500/2002 privind finanþele publice, Ordinul Ministrului Finanþelor 1.792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind amenajarea, lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor ● În spital nu existã structuri pentru monitorizarea calitãþii medicale ● În contractul de administrare al directorului general nu sînt cuprinse indicatori de performanþã ● În ultimii doi ani, Spitalul Judeþean are datorii mai mari decît valoarea serviciilor realizate peste contract.

Ne-a colindat Corul Veteranilor

NARG

RomTelecom a luat iniþiativa de a schimba numerele de telefon la care puteþi apela pentru obþinerea unor informaþii de naturã fiscalã. Astfel, numãrul de telefon 638048 devine 219540, iar numãrul de telefon 638099 devine 219534. Oricine apeleazã la serviciile de asistenþã ºi îndrumare a contribuabililor prin intermediul telefonului contribuabilului va beneficia de promptitudinea ºi profesionalismul funcþionarilor din structurile de asistenþã. De asemenea, Biroul Autorizaþii ºi-a schimbat numãrul de telefon al contribuabilului pe probleme de accize ºi aparate de marcat electronice fiscale. Din 638350 va deveni 219537. L.N.

✍ Rubrica lui Pompy

Noi sîntem gata! Voi v-aþi pregãtit de colind?

Report de 87 de miliarde la loto Pentru extragerea de duminicã la jocul Loto 6 din 49, reportul la categoria I a ajuns la peste 87 de miliarde lei. Fiecare cîºtig al acestei categorii va include un apartament cu douã camere. La categoria a II-a, cîºtigul unitar va include un autoturism Dacia Logan, diferenþa pînã la atingerea valorii cîºtigului fiind acordatã, dacã este cazul, în bani. Fondul de cîºtiguri se va împãrþi pe categorii astfel: 50% la categoria I, 20% la categoria a II-a ºi 30% la categoria a III-a. Preþul unei variante simple este de 40.000 lei. I.I.

VREMEA Sîmbãtã Cerul va fi temporar noros ºi, local, îndeosebi în cursul nopþii, va ninge. Vîntul va sufla moderat, cu unele intensificãri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 ºi 5 grade, iar cele minime între -6 ºi -1 grad. La munte, cerul va fi temporar noros ºi local va ninge. Vîntul va sufla tare, viscolind sau spulberînd zãpada. Temperatura aerului va fi în scãdere uºoarã.

Duminicã

Atenþie la ce puneþi pe masã de Crãciun!

Curierul zilei - pag. 16

Trei numere de telefon pentru informaþii se schimbã

Doctorul Daniel Lupu, director Direcþiei Sanitare Veterinare, a declarat la conferinþa de presã cã este foarte important ca argeºenii sã fie atenþi de unde cumpãrã alimente pentru masa de Crãciun. S-a scos în evidenþã faptul cã, indiferent dacã oamenii vor face preparate tradiþionale pentru sãrbãtori din carne de porc cumpãratã sau din carnea porcului din gospodãria proprie, este bine ca aceasta sã fie verificatã la laborator. L.N.

Doar trei tîrguri de animale sînt autorizate în Argeº În judeþul nostru sînt autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar doar trei tîrguri: Piteºti, Lereºti ºi Topoloveni. Trei dintre condiþiile pe care ar trebui sã le întruneascã un tîrg de animale sînt: împrejmuire, poartã de intrare ºi poartã de ieºire ºi betonarea suprafeþei tîrgului. ªi anul acesta, ca ºi în anii precedenþi, tîrgurile vor fi pline cu porci aduºi la vînzare, iar pieþele vor fi pline cu carne. Iatã de ce trebuie sã þineþi seama cînd cumpãraþi un porc viu sau carne din pieþe. Cei care vînd porci vii trebuie sã aibã: ● formular de miºcare ● docu-

Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu înnorãri ºi ninsori slabe în cursul zilei în estul zonei. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 ºi 2 grade, iar cele minime între - 7 ºi - 4 grade. Izolat, în zonele joase va fi ceaþã. La munte, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în cursul zilei, cînd vor mai fi ninsori slabe. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperatura aerului va continua sã scadã.

Luni Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 ºi 3 grade, iar cele minime între -8 ºi - 4 grade. Izolat, în zonele joase va fi ceaþã. La munte, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în cursul zilei, cînd vor mai fi ninsori slabe. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperatura aerului - constantã. Serviciul Meteo Piteºti

mente pentru animal. Cei care cumpãrã carne din pieþe trebuie sã reþinã numele societãþii de la care a cumpãrat, iar animalul sacrificat sã aibã ºtampila DSV pe faþa externã a pulpei. Pentru prevenirea infestãrii cu trichinelozã este bine sã se recurgã la prepararea alimentelor la temperaturi ridicate, prin fierbere ºi prãjire. ■

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

17.12.2005  

S SS S - -- - a aa a d dd d e ee e s ss s c cc c h hh h i ii i s ss s O OO O r rr r ã ãã ã º ºº º e ee e l ll l u uu u l ll l C CC C o oo o...

17.12.2005  

S SS S - -- - a aa a d dd d e ee e s ss s c cc c h hh h i ii i s ss s O OO O r rr r ã ãã ã º ºº º e ee e l ll l u uu u l ll l C CC C o oo o...

Advertisement