Page 1

Curierul Curierul

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei)

I ZILE

Anul XII Nr. 3423 Joi, 10 noiembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Cotidian independent al judeþului Argeº

Zi onomasticã sãrbãtoritã la CASA DE PENSII

Striptis pe dosarele de pensii Directorul de la Societatea Argeºeanã ºi-a dat demisia

„M-am retras înainte de un eºec“ Constantin Neguþ în dialog cu Gheorghe Smeoreanu

pag. 2

alocaþia de cazare pentru studenþi la 965.000 lei. Negocierile vor continua ºi mîine (n.r. - astãzi). Greva va dura cel puþin pînã luni, în funcþie de rezultatul discuþiilor“, a spus asearã Adrian Voica, liderul SIPA Muntenia. B.L.

Cel mai frumos Tamponare provocatã copil din Argeº de un ºofer bãut pag. 9

Douã autoturisme au fost avariate serios asearã în zona Rolast din cauza unui ºofer aflat în stare de ebrietate. A.P. Foto: C.T.

Astãzi, gratuit,

studenþesc brâncovenesc

Curs valutar: 1 euro - 3,6683

Trei tineri, dintre care doi minori, au sechestrat, ameninþat cu cuþitul ºi dezvirginat o fatã de 15 ani. pag. 3

Ultima orã

Superconcurs organizat de BRD - Groupe Société Générale ºi Curierul zilei!

Premii de 42.000.000 lei! ãnunte Nu rataþi! Am 10 na gi în pa

Reduceþi viteza ºi circulaþi prudent!

1 USD - 3,1200 Gramul de aur - 46,3734

pag. 3

Dialog

Un microbuz care circula în regim de maxi - taxi ºi venea dinspre Bascov spre Centru a oprit la trecerea de pietoni, în spate staþionînd un Renault. Tot spre Centru se îndrepta ºi piteºteanul Iacob Armbruster, de 61 ani, care conducea o Dacia Solenza. Bãrbatul spune cã n-a observat cele do-

uã maºini staþionate ºi a intrat în plin în Renault, autoturism care a fost împins în microbuz. Ultimul n-a suferit avarii, însã cele douã autoturisme au fost lovite serios. Ajunºi la faþa locului, poliþiºtii aveau sã constate cã Iacob Armbruster se afla sub influenþa alcoolului, aparatul etilotest indicînd o alcoolemie de 0,84 mg/l în aerul expirat. Bãrbatul a fost dus la spital, unde i s-au recoltat probe de sînge, iar pe numele lui s-a întocmit dosar penal.

Viol în grup la Cicãneºti

NARG

soluþii pentru ieºirea din crizã. „Se negociazã de nouã ore ºi nu s-au rezolvat prea multe pînã acum. Guvernul ºi-a arãtat totuºi disponibilitatea de a aloca sume suplimentare pentru învãþãmînt pînã la sfîrºitul acestui an ºi de a majora

20 ina pag

Prima zi de negocieri între sindicatele din Învãþãmînt ºi Guvern s-a prelungit pînã tîrziu în noapte. Atît reprezentanþii Guvernului, cît ºi cei ai sindicatelor ºi-au arãtat disponibilitatea de a se aºeza la masa negocierilor pînã la gãsirea unei

þi rde pie Nu

Greva profesorilor continuã


Politic - Social

2

- Viaþa politicã în Capitalã -

într-o pastilã

Boureanu susþine introducerea votului uninominal

Constantin Neguþ ºi Gheorghe Smeoreanu

„M-am retras înainte de un eºec“ În urma demisiei dlui Gheorghe Smeoreanu de la conducerea cotidianului Societatea Argeºeanã, lumea presei argeºene se întreabã ce l-a determinat sã ia aceastã hotãrîre, la doi ani dupã ce a plecat de la Curierul zilei. Din acest motiv, prin dialogul realizat, am dorit sã rãspundem nenumãratelor întrebãri pe care ºi le pune orice cititor. C.N. - Domnule Smeoreanu, sînteþi omul surprizelor! Periodic aruncaþi în urbea noastrã cîte o bombã... De curînd, am aflat cã aþi renunþat sã mai conduceþi cotidianul Societatea Argeºeanã. G.S. - Nu cred cã sînt omul surprizelor, în sensul cã, de 11 ani, în Argeº am fãcut doar douã ziare, am lucrat doar la douã ziare. Nu m-am

schimbat de azi pe mîine. 11 ani este totuºi un interval de timp destul de mare. Crearea unor noi titluri pe piaþa media ºi plecarea, mã rog, a cuiva dintr-o parte în alta provoacã valuri, pentru cã piaþa media este o piaþã sensibilã, plinã de comentarii, plinã de zvonuri. În fond... C.N. - Permutarea jurnaliºtilor între ziare reprezintã un lucru firesc în presa româneascã? G.S. - Cred cã este bine. Sã fac o comparaþie, nu foarte onorantã neapãrat pentru presã. Se întîmplã ca în fotbal, unii mai pleacã de la o echipã la alta. Un caz rar, de exemplu, Alex Ferguson de la Manchester stã la echipã de douã decenii, dar în presã se întîmplã sã pleci, sã te mai împrospãtezi, altminteri, intri într-un fel de rutinã. C.N. - Vã pun întrebarea cea mai importantã: ce s-a întîmplat? G.S. - Nu s-a întîmplat absolut nimic. Ca ºi plecarea mea de la Curierul, ºi cea de

la Societatea s-a desfãºurat într-un mod civilizat. Am simþit cã am spus tot ce aveam de spus la acest cotidian. Îl adusesem acolo unde mi-am dorit sã-l aduc. Probabil cã nu am mai fãcut faþã schimbãrii de registru mental, pentru cã trebuia sã mã ocup concomitent ºi de partea economicã, ºi de partea editorialisticã, ºi de partea publicisticã. Dupã pãrerea mea, aºa ceva este foarte greu de fãcut. Dimineaþa, trebuia sã am o stare de spirit specificã omului de afaceri, iar seara, trebuia sã am o stare specificã omului de presã. Schimbãrile ãstea de stãri de spirit sînt extrem de obositoare! Ajungi sã nu mai dai randament pe nici unul dintre planuri ºi, din acest motiv, am hotãrît cã este cazul sã mã retrag la timp, înainte, mã rog, de a înregistra un eºec, pentru cã nu-mi plac eºecurile. C.N. - Sã înþeleg cã la Societatea aþi lucrat de unul singur, nu aºa cum aþi fãcut la Curierul, în trei?

G.S. - Da. Este drept cã la Societatea am experimentat un concept de-al meu, nu mi l-a impus nimeni, ºi s-a dovedit, dupã un an de zile, din cei doi petrecuþi acolo, cã acest lucru nu se poate face cu randament pe douã planuri ºi atunci am preferat sã renunþ. C.N. - Renunþaþi la presa scrisã ºi intraþi în rîndul scriitorilor de carte? G.S. - Mie îmi place foarte mult presa ºi am sã-mi fac o publicaþie a mea, de data asta va fi doar a mea. Va fi pentru prima oara în 15 ani cînd voi avea ºi eu propria publicaþie 100%. Este o chestiune care mã încîntã extraordinar! C.N. - Veþi continua cu acelaºi titlu sau aceastã nouã publicaþie o veþi redenumi? G.S. - În primul rînd, numi aparþine. Dl Corin Boian avea ºi are 85% din ziar, iar eu 15%, procente pe care le ofer cu dragã inimã, pentru cã într-un cotidian nu reprezintã mare lucru. Îi

Cristian Boureanu, deputat PNL de Argeº, a participat ieri la o dezbatere organizatã de Institutul pentru Politici Publice ºi de Ministerul Justiþiei, care au iniþiat acþiuni referitoare la modificarea Legii nr. 43/2003 privind finanþarea partidelor politice ºi a campaniilor electorale. Z.C.

doresc acestui cotidian mult succes de aici înainte, este normal, ºi o spun cu toatã inima. Eu plec într-un moment cînd el este lider de piaþã. Cît va fi, cît nu va mai fi, asta nu mai depinde de mine... C.N. - Ce veþi face în viitor? Dacã nu renunþaþi la presã, înseamnã cã puneþi la cale ceva. Este vorba de un sãptãmînal, aºa cum vã doreaþi odatã? G.S. – Da, ºi îl voi face în cel mai scurt timp posibil. Nu-mi place sã ºomez, am ºi început sã lucrez la acest nou proiect. Va fi o publicaþie scrisã în special de mine, îmi place sã scriu, nu am mai fãcut demult chestia asta, ºi, în rest, sigur, mã voi angrena ºi în alte probleme. De azi înainte, este cert cã eu voi avea propria publicaþie 100%, iar celelalte planuri de asociere, într-o proporþie mai mare sau mai micã, se vor situa pe planul secund.

Temele abordate în cadrul întîlnirii au fost: modificarea reglementãrilor privind regimul cotizaþiilor ºi al donaþiilor, problema subvenþiei de la bugetul de stat, aspecte privind activitatea mandatarilor financiari, eficienþa ºi responsabilitatea controlului. Cristian Boureanu a declarat cã introducerea votului uninominal reprezintã o urgenþã, inclusiv sub aspectul asigurãrii unei transparenþe totale a finanþãrilor. „O datã cu introducerea votului uninominal, va exista o rãspundere individualã a fiecãrui om politic asupra banilor primiþi din donaþii, precum ºi a modalitãþilor în care aceºtia au fost cheltuiþi. Pînã atunci însã, cred cã avem de-a face cu o ipocrizie a întregii clase politice, pentru cã se ºtie clar cã sumele se îndreaptã prioritar cãtre cei care ocupã primele locuri pe liste ºi care au ºanse reale sã ajungã în Parlament. Este normal ca sumele sã fie diferenþiate, doar cã oamenii politici ar trebui sã rãspundã individual pentru donaþiile ºi sponsorizãrile primite“. Cristian Boureanu a mai afirmat cã persoanele fizice ºi juridice care încalcã legea ar trebui sancþionate cu amendã la nivelul sumei donate. „Mã refer în special la firmele care au datorii la stat ºi care totuºi fac astfel de donaþii, cu încãlcarea clarã a legii. În aceeaºi mãsurã însã, susþin ºi restituirea de cãtre partide a sumelor necuvenite, pentru cã este ºi datoria lor sã verifice provenienþa banilor“.

Sãrbãtoriþi trecerea dintre ani la Restaurantul Brãdet! O noapte de vis la Restaurantul Brãdet, cartier Gãvana, complex Albina. Veþi avea parte de un meniu deosebit ºi de un program artistic de excepþie.

Cea mai bunã ofertã pentru petrecerea revelionului 2005-2006. Preþ - 1.400.000/persoanã. Rezervãri, la tel. 0721922242; 0742296035.

Joi, 10 noiembrie 2005

- Viaþa politicã în Piteºti ■ Locuinþele ANL vor fi repartizate în aceastã lunã Cele 29 de unitãþi locative amenajate de ANL în blocul 49 din Trivale vor fi repartizate prin hotãrîre de Consiliu Local pînã la finalul acestei luni. „În ºedinþa de consiliu din aceastã lunã voi supune spre aprobare repartiþia locuinþelor din blocul 49, iar cel mai probabil la începutul lunii decembrie chiriaºii care au obþinut cele mai bune punctaje vor intra în noile case. Trebuie sã vã spun cã repartiþia se va face în funcþie de numãrul de membri ai unei familii. Nu vom da o garsonierã unei familii cu 4 sau 5 membri, aºa cum nu vom da un apartament unei familii cu doar 2 membri“, a precizat primarul.

VIP în urcare

&

Vasile Costescu, primarul oraºului Mioveni, fiindcã instituþia pe care o conduce ºi Consiliul Local vor realiza o bazã sportivã la standarde internaþionale.

Viorel Ilinca, director general FC Argeº, iritat de prezenþa massmedia ieri la stadion, ºi-a permis sã adreseze injurii ºi sã persifleze ziariºtii.

Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

Ieri, preºedintele CJ a avut o întîlnire cu Paul Collins, consultant al Bãncii Mondiale. „Paul Collins a dorit, prin aceastã vizitã, sã realizeze o anchetã preliminarã a metodelor, mecanismelor ºi resurselor necesare pentru planificarea dezvoltãrii locale ºi elaborarea proiectelor cu finanþare externã“, a spus Nicolescu.

■ Pendiuc, nostalgic dupã PD Au trecut mai bine de 5 ani de cînd Tudor Pendiuc a pãrãsit PD, alegînd formaþiunea condusã, la vremea respectivã, de Adrian Nãstase, însã primarul nu vrea sã

dezvãluie motivele care l-au determinat sã migreze. „Am spus ºi atunci, o spun ºi acum, am plecat din motive obiective, temeinice, dar sã nu credeþi cã nu mi-a pãrut rãu. Erau ºi sînt ºi acum o grãmadã de oameni profesioniºti în aceastã organizaþie“.

■ Licitaþia maxitaxi, aproape de final „Îmi doresc un transport în comun în regim de maxi-taxi total diferit faþã de ceea ce a fost pînã acum. Vreau sã ºtiu cã piteºtenii nu mai circulã cu microbuze vechi, cã ºoferii

se încalþã cu ºlapi, fumeazã, ascultã manele sau merg cu vitezã“, spune Pendiuc, fãcînd referire la licitaþia maxi-taxi care se desfãºoarã în aceastã perioadã. În opinia primarului, comisia va prezenta în cel mult o sãptãmînã analiza ºi punctajele obþinute de

participanþii la licitaþie. „Deocamdatã, mã feresc sã fac mai multe comentarii cu privire la firmele care participã la licitaþie, pentru cã nu vreau sã fiu acuzat cã am influenþat rezultatul licitaþiei“, a mai spus Pendiuc.

■ Municipalitatea riscã sã rãmînã fãrã Casa Cãsãtoriilor Tudor Pendiuc a prezentat ieri lista cu imobilele solicitate de foºtii proprietari, în conformitate cu Legea 10/2001 privind retrocedarea în naturã a imobilelor preluate abuziv de regimul comunist. Lista aratã astfel: incinta ºi clãdirea Grãdiniþei cu Program Prelungit Nr. 3, incinta ºi clãdirea Grãdiniþei Nr. 5, incinta ºi clãdirea Grãdiniþei cu Program Normal Nr. 3,

sediul Administraþiei Domeniului Public Piteºti, Liceul de Artã Dinu Lipatti, Grupul ªcolar Economic Administrativ Maria Teiuleanu, Casa Cãsãtoriilor, Secþia Nr. 1 Poliþie, sediul PNL, sediul PD, Dispensarul uman din strada C.A. Rosetti nr. 7. „Sînt de acord cã foºtii proprietari trebuie despãgubiþi, dar, în astfel de cazuri, despãgubirile nu trebuie acordate în naturã, ci în bani.

Cine îmi dã mie banii pe care i-am investit pentru modernizarea Casei Cãsãtoriilor? Dacã ºtiam cã pierdem spaþiul, mai bãgam bani? Nu poþi îndrepta o nedreptate cu o altã nedreptate. De vinã este factorul politic, Parlamentul ºi Guvernul României. România se vede frumos de la Bucureºti, dar, dupã aplicarea legii, realitatea este cu totul alta“. Z.C.

- Din judeþ adunate Moºoaia

■ Gaze în comunã

VIP în coborîre Trustul de presã

■ Nicolescu s-a întîlnit cu un consultant de la Banca Mondialã

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

Distrigaz a cîºtigat licitaþia pentru introducerea reþelei de gaze în comuna Moºoaia. Lucrãrile vor începe în primãvarã ºi vor dura douã luni.

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Cãlin Popescu (ºef depart.), Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef

Mozãceni

■ 3 miliarde pentru repararea ºcolii

■ 1.000 de cereri pentru Legea 274/2005

■ Se seamãnã grîul

ªcoala din Moºoaia a intrat în reparaþii chiar în timpul anului ºcolar. Lucrãrile care au început în urmã cu cîteva zile vor costa bugetul local aproximativ 3 miliarde de lei.

Pînã pe 30 noiembrie se mai pot primi cereri pe Legea 274/2005 privind retrocedarea pãdurilor ºi terenurilor. Pînã acum s-au primit peste o mie de cereri, mai mult decît în celelalte comune argeºene.

Timpul favorabil din ultima perioadã a permis începerea însãmînþãrilor de toamnã la grîu. Primarul sperã ca vremea sã-i permitã sã continue campania agricolã de A. Z. toamnã.

depart.), Marius Duinea. (e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc

CULEGERE: Gabriela Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Leonard Comãnescu, Gabi Tinculescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina Dumitru, Rodica Melnicu,

Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


În urmã cu aproximativ douã sãptãmîni, poliþiºtii piteºteni au reuºit sã anihileze o bandã de tîlhari care atacau liceenii ºi le furau mobilele. Acum cîteva zile, poliþiºtii au pus mîna pe alþi tîlhari, care foloseau acelaºi mod de operare ºi care furau mobile de la adolescenþi. La scurt timp de la înregistrarea plîngerilor, poliþiºtii au reuºit sã stabileascã identitatea vinovaþilor: Alin Vasile S., de 19 ani, din Muºãteºti, Marius P., de 18 ani, din Oarja, ºi Nicolae L., de 26 ani, din Mãrãcineni. Doar primul a fost reþinut de poliþie, ceilalþi doi fiind cãutaþi pentru cã au dispãrut de acasã. A.P.

Un eveniment rutier petrecut ieri dimineaþã pe autostrada Piteºti-Bucureºti i-a determinat pe poliþiºti sã organizeze o acþiune specialã prin care ºoferii sã fie avertizaþi cu privire la riscurile la care se expun prin încãlcarea regulilor în A.P. Foto: C.T. trafic.

Avertisment pentru ºoferi:

Reduceþi viteza ºi circulaþi prudent! Carambol la Ciorogîrla

ªantajiºti trimiºi în judecatã Comisarul-ºef Gheorghe Dumitrescu a dat sfaturi ºoferilor de pe autostradã

S-a lovit la cap

Au cãzut de pe schelã

Marþi seara, la Urgenþa Spitalului Judeþean a ajuns Vicenþiu Dumitrescu, de 47 de ani, din Miceºti, satul Purcãreni. Bãrbatul s-a ales cu rãni grave la cap, dupã ce a cãzut din cãruþã. Împreunã cu bãiatul, Vicenþiu se întorcea acasã, avînd cãruþa încãrcatã cu coceni. Numai cã a greºit drumul ºi a nimerit cu atelajul într-un ºanþ, moment în care iapa s-a speriat. Bãiatul de 18 ani a reuºit sã sarã din cãruþã, dar tatãl lui a cãzut. Pentru cã se lovise la cap, bãrbatul a venit într-un final la spital. R.S.

Doi muncitori care lucrau la reamenajarea unei case din Bascov, sat Prislop, au ajuns ieri dupã-amiazã la Spitalul Judeþean, dupã ce au cãzut de la o înãlþime de aproximativ 3 m. Ambii rãniþi au fost spitalizaþi, unul dintre ei fiind în stare mai gravã. R.S. Alecu Ucã, de 60 de ani, ºi najare lucrau, în timp ce înMarian Deaconu, de 25 de ani, locuiau niºte grinzi vechi din au cãzut de pe plafonul unei lemn. Colegii muncitorilor au anexe a casei la a cãrei ame- sunat la Ambulanþã, iar

Viol în grup la Cicãneºti ■ Sechestrata, amenintata cu cutitul si dezvirginatã

Trei tineri, între care doi minori, au sechestrat o tînãrã de numai 15 ani cînd se întorcea de la discotecã. Tînãra mai era însoþitã de un amic, însã acesta a fost înjurat ºi i s-a spus sã plece, lucru pe care l-a ºi fãcut de frica celor trei. Tînãra a încercat de mai multe ori sã scape, însã nu a putut. R.C. Cei trei au tîrît-o pe fatã întrun grajd pãrãsit din Cicãneºti ºi acolo, rînd pe rînd, au profitat de ea. Unul dintre violatori, Florin

Rãdulescu, îi este vãr victimei ºi La 3 dimineaþa, tînãra a fost a avut „onoarea“ de a-ºi deflora lãsatã sã plece. Tatãl fetei a veriºoara. A urdevenit foarmat celãlalt, care Replicã de cioban: te recalciare acelaºi nume „Nu vorbesc decît trant la vecu primul, purã derea ziaîn prezenþa coincidenþã. Vãriºtilor ºi a rul a decis cã ar fi început sã ne avocatului!“ bine sã mai întreapostrofeze. þinã încã o datã raporturi sexuale Acesta stabilise deja preþul cu aceasta. Florin Rãdulescu virginitãþii fetei sale, ºi anume este din Cicãnesti ºi are 25 de 150 de milioane de lei, adicã 50 ani, fiind cel mai mare dintre de milioane de lei de fiecare violatori. Celãlalt, Florin Rãdu- violator. Acest lucru nu s-a lescu, are 17 ani, iar pe cel de-al întîmplat, cu toate cã lucrãtorii treilea bãiat, care se pare cã nu Postului de Poliþie Cicãneºti au ar fi profitat de fatã, îl cheamã fãcut o greºealã, pentru cã iniþial Petruþ Adelin Avramescu, are 17 s-a crezut cã victima se va ani ºi este din Curtea de Argeº. împãca cu aceºtia. Cazul a fost

cercetat de lucrãtorii de la Curtea de Argeº. Florin Rãdulescu din Cicãneºti are 25 de ani ºi este cioban. A fost ºi foarte glumeþ: „Nu rãspund decît în prezenþa avocatului“.

echipajul medical i-a transportat pe rãniþi la Spitalul Judeþean. Mai grav a fost rãnit muncitorul de 60 de ani, care a fost adus în comã. Dupã investigaþii, Ucã a fost internat în Reanimare, cu diagnosticul de traumatism cranian toraco-lombar, traumatism grav de coloanã. Marian Deaconu a fost rãnit mai uºor. ■ Ceilalþi doi coautori erau mai veseli ºi, ca niºte tineri inconºtienþi, nu îºi dãdeau încã seama de fapta comisã. La apariþia ziariºtilor ºi-au ascuns chipurile. Cei trei ar putea fi pedepsiþi cu închisoare între 7 sau 15 ani pentru lipsire de libertate în mod ilegal sau între 5 ºi 18 ani pentru viol, ceea ce, cumulat, înseamnã cã cei trei riscã fiecare între 5 ºi 18 ani de închisoare. La apariþia ziariºtilor, cei doi minori ºi-au ascuns feþele

Mercedes fãcut zob, stîlp electric retezat ºi gard surpat O Dacie a zburat în rîu Accident la Mãrãcineni

A ajuns într-un cap de pod Daniel Vasile Grãsune, de 27 ani, din Budeasa, a ieºit din spital în urmã cu cîteva zile, dupã ce a fost operat de apendicitã, ºi s-a angajat ca ºofer la o familie

de etnie rromã. Ieri a plecat, însoþit de unul dintre proprietari, spre Mãrãcineni, la volanul unui Mercedes 200 E. Bãrbatul spune cã, la un moment dat, a tras dreapta de volan, ca sã evite un cãþel. A sãrit ºanþul, autoturismul a retezat un stîlp din lemn de susþinere a reþelei electrice ºi de telefonie, a mers tîrîº, a surpat o porþiune din gardul unei gospodãrii, apoi maºina s-a rãsucit ºi s-a oprit lîngã un pod de beton. În urma impactului, Daniel Vasile Grãsune

s-a ales cu traumatism craniocerebral ºi contuzii la coloanã, în timp ce proprietarul Mercedes-

Un angajat al firmei Dr. Oetker a sesizat Poliþia ºi Salvarea asearã dupã ce a vãzut cã o maºinã zboarã în rîu. Marian Negru, de 27 ani, din Curtea de Argeº, conducea un camion pe strada Depozitelor ºi oprise lîngã rîu, în zona Cascade. Dinspre Piteºti s-a apropiat o Dacia 1310 albã. Dupã cum spune Negru, Dacia, care avea peste 100 km/h, a intrat în curbã, ºoferul a frînat aproape 30 de metri, dar n-a putut redresa maºina. Dacia a plonjat peste parapet în Argeº. Nivelul apei era foarte mare ºi autoturismul a fost purtat peste 200 de metri în aval. Cînd au ajuns la locul accidentului, poliþiºtii le-au cerut celor de la barajul Budeasa sã opreascã deversarea. Dacia s-a oprit în mijlocul rîului, dupã ce a trecut printre parapete. La faþa locului au sosit echipa de descarcerare ºi o altã echipã cu o autospecialã. Pompierii au intrat în apã ºi au verificat maºina, care nu mai avea geamuri. Au stabilit cã ºoferul nu este în interior. Maºina a fost trasã pe mal cu

niºte cabluri, iar curioºii care au oprit în zonã au ajutat la tragerea frînghiilor. Dupã numãrul de înmatriculare, poliþiºtii au stabilit cã proprietarul Daciei este Marian Rãdoi, de 32 ani, din Bascov, lucrul confirmat ºi de Mihãiþã Grigoroiu, unul dintre martori. El a spus cã maºina este a unui salariat de la barajul Budeasa ºi care în prezent era în concediu medical. Zvonurile sînt cã, la faþa locului, cu un taxi, a venit ºi o femeie, care plîngea ºi vorbea tot timpul la telefon. Se pare cã aceasta a spus cã este vorba despre soþul ei, cu care vorbise la mobil cu cîteva minute înainte de accident, ºi cã bãrbatul aflat la volan ar fi

■ Lovitã de un cal O fatã de 5 ani, din Pãuleasca, a ajuns la Spitalul de Pediatrie dupã ce a lovit-o calul în timp ce încerca sã se joace cu el. S.E. a suferit un traumatism craniocerebral, are un cheag de sînge la cap ºi îi curgea sînge din urechea stîngã. Copilul a rãmas internat în secþia ATI.

■ Pensionar accidentat Petre Matei, de 81 ani, din Ciofrîngeni, a ajuns la Spitalul Judeþean cu o loviturã la cap dupã ce a avut un accident. Pensionarul a încercat sã traverseze fãrã sã se asigure ºi a fost lovit de un Volvo cu remorcã, ºofat de Ion Boleta, de 37 ani, din Rîmnicu Vîlcea, care se îndrepta A.P. spre Curtea de Argeº.

■ Acroºatã de un Matiz Ruxandra Ciobanu, de 19 ani, din Vultureºti, s-a ales cu rãni uºoare dupã ce ieri dimineaþã a încercat sã traverseze ºi a fost lovitã de un Matiz. A.P.

■ ªi-a prins degetul în strung Valericã Badea, de 50 ani, strungar la SC Auto Chassis Internaþional România SRL, a ajuns ieri la spital în urma unui accident de muncã. Bãrbatul ºi-a prins degetul mijlociu de la mîna stîngã între cuþitul aºchietor ºi piesã, tãindu-ºi degetul. A primit îngrijiri medicale, iar cazul a fost A.P. înregistrat la ITM Argeº.

■ Bãtut de o femeie ºi de trei bãrbaþi Gheorghe Mãtãu, de 59 de ani, a fost bãtut atît de rãu, cã ºi-a pierdut ºi dinþii. Marþi seara a venit la Spitalul Judeþean, în urma tratamentului starea nu i s-a ameliorat, aºa cã ieri a fost internat.. „M-au prins patru persoane pe drum, la Miceºti, mi-au dat în faþã cu un spray paralizant ºi apoi m-au bãtut pînã mi-au spart ºi dinþii. La mijloc e vorba de niºte pogoane de pãmînt care au aparþinut pãrinþilor mei ºi pe care ei vor sã mi le ia“. Victima a specificat ºi cine sînt agresorii, dar nu s-a hotãrît dacã-i va da în judecatã. „Îi cunosc, sînt de peacolo. Iulian Ungureanu, ginerele lui, Gheorghe Barbu, Maria Pîrvan, care acum a fugit la fata ei în Ciumeºti, ºi Dumitru Voicu, ei sînt agresorii. Mã mai gîndesc dacã o sã-i reclam la poliþie, sã vedem cum decurg lucrurile“, a mai spus bãrbatul bãtut. R.S. consumat alcool. Femeia a dispãrut fãrã sã discute cu poliþiºtii. Asearã, trupul ºoferului nu fusese gãsit în zona unde a rãmas maºina ºi nimeni n-a confirmat cã acesta ar fi ieºit la mal. A.P. Foto: C.T. Este foarte posibil ca bãrbatul sã fi fost luat de apã ºi sã fi murit înecat. Dacã presupunerea se confirmã, mai este vorba doar de o problemã de timp pînã la gãsirea trupului.

Accident pe strada Depozitelor

Curierul zilei - pag. 3

ªoferul unui Mercedes 200 E a scãpat cu rãni uºoare ieri la prînz, în urma unei autoaccidentãri petrecute la Mãrãcineni, pe varianta spre Budeasa. A.P. Foto: C.T.

ului s-a ales cu o loviturã la piciorul stîng. ªoferul a fost ajutat sã iasã din autoturism de alþi reprezentanþi ai etniei rrome, urcat într-o maºinã particularã ºi dus la Urgenþa Spitalului Judeþean, fãrã a se mai aºtepta sosirea unei ambulanþe. La locul accidentului a sosit o echipã de poliþiºti, iar dupã primele verificãri oamenii legii au plecat la spital. ªoferul a fost testat cu etilotestul, aparatul indicînd cã Daniel Vasile Grãsune nu consumase alcool. Cazul a fost înregistrat drept autoaccidentare, iar Mercedes-ul avariat destul de serios a fost ridicat pentru reparaþii.■

ºi necazuri la spital

Joi, 10 noiembrie 2005

Procurorii argeºeni au finalizat cercetãrile într-un caz care a fãcut vîlvã în judeþ. În martie 2005, Florea Bãcan, patronul unei mori din Ciupa, a reclamat cã s-a trezit în curte cu trei bãrbaþi, unul dintre ei ameninþîndu-l cu o sabie ºi cerîndu-i sã plãteascã o datorie de 100 de euro. ªi, ca sã arate cã nu glumesc, cei trei au luat din curte cîþiva saci cu mãlai. Florea Bãcan le-a povestit poliþiºtilor cã de ceva timp era în litigiu cu un vecin din cauza unui porc ºi bãnuia cã tot necazul i se trage de aici. Bãrbatul a pus la dispoziþia poliþiºtilor o casetã prin care un anume Dumitru Ogaru, zis Miki, îi cerea 100 de euro, altfel va trece la represalii. Anchetatorii au organizat un flagrant, iar Florea Bãcan a stabilit o întîlnire cu persoanele care-l ameninþau. La moara reclamantului ºi-a fãcut apariþia o Dacia Logan, condusã de Ilie Constantin, zis Liþã, lîngã el aflîndu-se Ogaru, ultimului fiindu-i înmînaþi banii marcaþi. Imediat cum au primit banii, cei doi suspecþi au fost înconjuraþi de poliþiºti. Asupra lor s-au descoperit banii marcaþi cu substanþã fluorescentã. Dupã extinderea anchetei, poliþiºtii au stabilit cã Ilie Constantin nu avea nici permis de conducere. A.P.

La km 19 pe autostrada Piteºti-Bucureºti, un bãrbat ºi-a pierdut viaþa, dupã ce a încercat sã traverseze neregulamentar. Din cauza ceþii dense, nu a fost observat de ºoferul unei Dacii SupeRNova care se îndrepta spre Capitalã. În momentul în care conducãtorul auto a oprit, aºteptînd sosirea poliþiei, situaþia s-a complicat. Din cauza vizibilitãþii reduse, ceilalþi ºoferi n-au sesizat autoturismul oprit decît în ultimul moment. Alte 40 de maºini s-au lovit, blocînd traficul spre Bucureºti. Pe lîngã bãrbatul care a murit, alte douã

persoane, pasagere în autoturismele implicate în carambol, au fost rãnite. Avînd în vedere cele întîmplate în dreptul localitãþii Ciorogîrla, poliþiºtii argeºeni au luat mãsuri de avertizare a ºoferilor care se îndreaptã spre Bucureºti. La km 106 al autostrãzii, poliþiºtii din douã echipaje ale Poliþiei Rutiere Argeº, coordonate de comisarul ºef Gheorghe Dumitrescu, au oprit ºoferii, recomandîndu-le sã reducã viteza, sã meargã cu poziþiile aprinse ºi sã fie atenþi la traficul din zona km 19, unde circulaþia s-a desfãºurat cu dificultate timp de cîteva ore, pînã cînd poliþiºtii au reuºit sã degajeze strada. ■

✍ Cazuri

Fapt divers

Bandã de tîlhari anihilatã


Sport

CL va hotãrî pe cine va susþine Dacia la FRF Consiliul Local Mioveni este cel care va hotãrî pe cine va susþine clubul Dacia la alegerile pentru postul de preºedinte al FRF, care vor avea loc în decembrie. „În Consiliul Local vom hotãrî pe cine vom susþine. Dar trebuie spus cã Mircea Sandu nu ne-a ajutat cu nimic. ªi nici Gicã Popescu. A venit atunci cu Becali ºi a stat în maºinã... Îl votãm pe al treilea...“, a spus rîzînd primarul Costescu. S.M.

Pe scurt...

✍ Pe scurt... ■ Sporturi CS Dacia Mioveni are în momentul de faþã 6 secþii: fotbal, box, judo, aeromodele, tenis de masã ºi tenis de cîmp. Clubul a devenit astfel cel mai puternic din judeþ, cu cele mai multe discipline în subordine. ■ Box De la începutul anului ºi pînã acum, secþia de box a clubului Dacia a obþinut patru medalii de aur, douã de argint ºi trei de bronz. „Rezultatele sînt bune, deºi speram la mai mult“, spunea preºedintele Ion Þuþalã.

Joi, 10 noiembrie 2005

■ Judo Secþia de judo a clubului are 46 de sportivi, toþi cu vîrste între 10 ºi 20 de ani. Clubul a obþinut locul I pe echipe la Giurgu, II la Cupa Primãverii, ºi locul III în Austria, prin douã sportive. De asemenea, au fost aduse patru medalii de aur de la un memorial. ■ Tenis Dacia are ºi douã secþii de tenis de masã ºi de cîmp. La prima disciplinã, în douã luni de la înfiinþare, echipa a promovat în divizia A, iar la a doua secþie s-au obþinut mai multe medalii în scurt timp. ■ Buget În acest an sportiv, Dacia a avut un buget de aproximativ 25 miliarde lei. „Întreaga activitate este sprijinitã de Consiliul Local ºi de Primãria Mioveni. Vom încerca sã atragem printre sponsori ºi Uzina Dacia“, spunea preºedintele Þuþalã.

■ Consiliul Local ºi Primãria construiesc o bazã sportivã modernã la Grupul ªcolar Colibaºi La Grupul ªcolar Colibaºi, lîngã Uzina Dacia-Renault, va fi inauguratã anul viitor o bazã sportivã dupã ultimele standarde internaþionale.

Mioveniul poate deveni în scurt timp capitala fotbalului argeºean, mai ales cã aici Primãria ºi Consiliul Local dau o foarte mare importanþã sportului de performanþã. Deja, dupã stadionul din localitate, care, la standardele la care a ajuns, poate gãzdui acum meciuri de divizia A, se aflã în lucru un proiect la fel de ambiþios: o bazã sportivã modernã, cu terenuri naturale ºi sintetice, cu un hotel sportiv luxos ºi cu o cantinã pentru sportivi. S.M. Ieri, primarul Mioveniului, Vasile Costescu, a dezvãluit presei proiectul secret la care Primãria ºi Consiliul Local lucreazã de aproape doi ani. La Grupul ªcolar Colibaºi, lîngã Uzina Dacia-Renault, va fi inauguratã anul viitor o bazã sportivã dupã ultimele standarde internaþionale. Aici va fi construit un al

Primarul Vasile Costescu (dreapta) a dat ieri detalii despre investiþia în baza sportivã de la Colibaºi, în timp ce preºedintele Ion Þuþalã a prezentat activitatea CS Dacia în acest an

doilea stadion, pe lîngã cel din oraº, cu o minitribunã, pe care se intenþioneazã sã se dispute din sezonul viitor meciurile de diviziile D ºi C. De asemenea, va mai fi construit un teren mare pentru antrenamente ºi unul sintetic, de dimensiuni mai mici, cel din urmã în parteneriat cu FRF. Pînã

Curierul zilei - pag. 4

finanþatorului clubului este acela de a transforma CS Dacia în societate pe acþiuni. În noul club, majoritari vor fi, din cîte se pare, tot Consiliul Local ºi Primãria Mioveni, care deþin practic activele actualului club.

■ Turneu În decembrie, la Mioveni va fi organizat un turneu internaþional de fotbal pentru juniori. Pînã acum ºi-au anunþat prezenþa FC Argeº, FC Braºov, Dacia ºi o echipã din Bulgaria. ■ Echipament De etapa trecutã, Dacia se îmbracã de la o nouã firmã de echipament. Astfel, Macron, italienii care furnizeazã echipamentul ºi la FC Argeº, va lucra acum ºi cu divizionara B, un prim rînd de tricouri fiind deja livrat. S.M.

acum, în aceastã bazã au fost investiþi peste un miliard de lei, însã pînã cînd va fi finisatã vor mai intra cîteva sute de milioane de lei. Primarul Vasile Costescu ne-a spus mai multe despre aceastã investiþie din localitate: „La Mioveni, fotbalul merge bine, chiar dacã în România merge prost. Nu s-a

întrebat nimeni ce miracol este aici de se þin echipe în diviziile B, C ºi D? La Grupul ªcolar am fãcut investiþii cu mari eforturi faþã de bugetul local. Acum un an ºi jumãtate, am început construcþia. Prima propunere a fost respinsã în Consiliul Local, considerîndu-se cã a fost vorba de amenajarea terito-

riului, nu a unui teren de fotbal, fiind necesare douã treimi din voturi pentru trecerea proiectului. Lucrurile nu stãteau însã aºa ºi s-a reluat problema ºi în altã ºedinþã, iar pînã la urmã a fost aprobatã. Cãminul A de acolo va fi refãcut pentru a gãzdui sportivii, iar condiþiile de cazare ºi de pregãtire vor

fi foarte bune“. Dupã ce primarul a prezentat proiectul de la Grupul ªcolar Mioveni, ziariºtii au mers la faþa locului însoþiþi de viceprimarul Ion Georgescu ºi au putut observa stadiul lucrãrilor. „Terenul sintetic este fãcut în parteneriat cu FRF, jumãtate - jumãtate. Sperãm sã iasã o treabã bunã, iar sportivii sã fie mulþumiþi de condiþiile pe care le gãsesc aici. Vom încerca, de asemenea, sã facem reciprocitate cu alte cluburi: cînd ei vin la noi sã îi cazãm aici ºi sã le oferim mîncare, iar cînd mergem în deplasare sã beneficiem de aceleaºi servicii din partea lor“, spunea viceprimarul Georgescu. ■

Antrenorul Daciei, despre confruntarea cu liderul seriei

Craiova va avea un meci foarte greu Viitorul teren de fotbal este impecabil

■ Sportivi Dupã spusele oficialilor argeºeni, în momentul de faþã, exceptînd secþia de fotbal, aproximativ 90% din sportivii de la Dacia sînt din Mioveni, acesta fiind primul lor club la care au activat.

■ Acþiuni Un alt plan al

Primarul din Mioveni i-a chemat ieri dimineaþã pe profesorii de fizicã din Mioveni la o ºedinþã, pentru a afla de cîte becuri este nevoie pentru a lumina cum trebuie nocturna stadionului din localitate. „Am chemat profesorii sã calculeze numãrul de lãmpi necesare. Nu au reuºit. Proiectantul ne-a spus însã cã e nevoie de 80 de becuri, care ar costa între 1 ºi 3 miliarde lei, conform celor 3 oferte avute“. S.M.

Investiþie de miliarde la Mioveni

■ Vizitã Actualul preºedinte al Federaþiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, a promis, conform spuselor lui Ion Þuþalã, cã, dacã va ieºi în decembrie preºedinte, prima vizitã o va face la Mioveni, pentru a vedea baza sportivã de aici.

■ Planuri „În sezonul 2006-2007, dacã reuºim sã atragem sponsori, ne dorim promovarea în divizia A“, a confirmat Þuþalã intenþiile celor care sprijinã fotbalul din Mioveni.

Profesorii de fizicã au studiat problema nocturnei

Viceprimarul Georgescu (al doilea din stînga), dînd detalii despre investiþie ãmînem la „prezidenþiale“. Cãci îmi spuse o pãsãricã pe la Radio „Adierea“ FM cã la meciul Argeº-Pandurii - prin vrerea unui bucureºtean, dinamovist, cu niscai jucãtori în lotul argeºean, becher! - s-au cedat 3 puncte contra voturi pentru Gicã Popescu. De aia a pierdut surprinzãtor Argeºul acasã taman la Jiul, zice „efemul“ meu. Pe voturi, monºer. Cicã nu se mai fac blaturi pe puntcte, se fac pe voturi. Cãci pînã la alegeri tot pe voturi se va juca. Sã vezi ºi sã nu crezi, soro, ce le trece prin cap! Apropo, eu, ca rapidist, mai precis cheferist, gîndesc ca ºi preºedintele clujean Mureºan: nu am cum sã þin cu Gicã Popescu, omul lui Giovani. De la Dinamo. Dacã rãmînea la Rapid… Vezi, Giovani, cum lucreazã mafia? Vorba ta,

R

Antrenorul Daciei, Iordan Eftimie, vrea ca echipa sa sã obþinã un rezultat bun ºi în partida cu liderul seriei, Universitatea Craiova, care este programatã sîmbãtã. M.D. Principalul argeºenilor crede cã cu ªtiinþa va fi mult mai greu decît cu CS Otopeni, echipã pe care au învins-o cu 2-0 nesperat de uºor: „Ne-am temut de acest joc, pentru cã Otopeniul este o echipã incomodã în deplasare. Contrar aºteptãrilor,

Fotbaliada lui George Stanca

Blatul ºi votul cãinîndu-l pe Crãciunescu, cãruia, uite ce post gras i s-a gãsit, sãracu’. Numai cã depinde din ce tabãrã o vezi pe ea, pe Mafia. Cu Piþurcã alãturi, spre exemplu, Ea, Mafia, ar fi alta... Tot voturi va mai lua Gicã Popescu ºi de la Tmiºoara, pe care ºi-a adjudecat-o prin venirea lui Hagi ca antrenor la Timiºoara. oli va vota pe Cumnatul, ºi nu pe Naºul. Rîsul, paradoxul e acela cu Crãciunescu - preºedinte al bãnãþenilor. Pãi, pînã mai ieri, cînd era Atotdescãpãþînãtorul ºi Atotbelitorul fotbalului carpato-danubiano-pontic, prin delegãrile dictate de el i-a cam furat, nedreptãþit, pe

P

timiºoreni. ªi acum? Credeþi cã îl vor înghiþi nemestecat timiºorenii ca preºedinte pe fostul „dictator“ al CCA-ului? Îndoi-m-aº! În plus, nu cumva vor apãrea posibilele rãzbunãri ale arbitrilor „mîncaþi“ de Crãciunescu, persecutaþi, umiliþi de dictatura sa, care se pot dezlãnþui asupra unei Poli, nevinovatã în fond? ici chiar pe orgoliosul ºi titratul rege Hagi nu-l prea vãd împãcîndu-se uºor cu dificilii fani bãnãþeni, neiubitori de Dinamo. Cãci, asta e realitatea: zici Hagi - zici Giovani, zici Giovani - zici Dinamo. Echipã foarte iubitã în zona folcloricã Banat... Acum, apropo, fãrã Nelutzu la

N

meciul a fost la discreþia noastrã. Bãieþii au respectat indicaþiile ºi nu i-am lãsat sã se apropie periculos de poarta noastrã. Ne-am desprins cam greu, dar este bine cã nu am primit gol. Ne-am apãrat destul de bine ºi am beneficiat ºi de ajutorul celor de la FC Argeº. Cei trei care au fost trimiºi sînt jucãtori experimentaþi, care au dat siguranþã echipei. Urmeazã meciul cu Universitatea Craiova, de la care sper un rezultat bun. ªtiu cã este liderul seriei, dar îi asigur cã vor avea un meci foarte greu CCA, asistãm la o restauraþie a fluieraºilor ardeleni, la rãzbunãri anti-bucureºtene: Corpodean a fãcut arºice pe Rapid la Bistriþa, iar Balaj („bozgor“ dupã recente descoperiri gigibecaliene) a vãrzuit Steaua la Cluj, arãtînd aceeaºi urã faþã de netransilvani, ca ºi la meciul Bistriþa-Vaslui. Cînd a fost suspendat degeaba. În sensul cã, uite-l, nu se mai potoleºte miºelul, recidiveazã ca un ocnaº, furînd mereu înspre ograda Ardealului! La Corpodean, în schimb, nu mai am ce comenta. De mult mi-am epuizat muniþia. Dar, stimaþi telespectatori, nu putem constata cã, din toate rãzbunãrile astea interdialectale, o altã bucureºteanã, Dinamo, scapã mereu de ciordeli sau persecuþii. Ce noroc au, bre, unii...!

cu noi. Am mai jucat cu ei în douã amicaluri, pe care noi le-am cîºtigat, ºi în meciul de cupã, în care ei s-au impus cu noroc. Putem specula faptul cã ei trec printr-o pasã proastã dupã egalul cu ultima clasatã. Eu cred cã putem pleca cu puncte dacã ne vom face jocul nostru obiºnuit. Important este sã nu primim gol. Vom miza pe arma contraatacului, ca ºi în meciul cu Petrolul, ºi sperãm sã dãm lovitura. Dacã am cîºtiga trei puncte, am intra în lupta pentru promovare“. ■

„Am mai jucat cu ªtiinþa în douã amicaluri ºi am cîºtigat, iar în meciul de cupã s-au impus cu noroc.

Aici va fi construit încã un teren mare de fotbal

FRF ºi CS Dacia vor investi într-un teren sintetic


Vor puncte la Tîrgu Mureº Argeº Volei Club are ºansa la sfîrºitul acestei sãptãmîni sã obþinã un rezultat bun ºi sãºi îmbunãtãþeascã situaþia din clasament. Piteºtencele pregãtite de Elena Bontaº întîlnesc sîmbãtã, în deplasare, pe CSU Gaz Tîrgu Mureº, echipã aflatã la egalitate de puncte cu argeºencele, care au acumulat ºapte puncte.

Sãptãmîna viitoare va avea loc la Ploieºti Cupa României la box pentru cadeþi, ultima mare competiþie a anului. CSM Piteºti va fi reprezentat la acest concurs de doi pugiliºti, de la care conducerea clubului aºteaptã o medalie, indiferent de culoarea ei. La campionatele naþionale, argeºenii au obþinut un bronz.

Turneu în Germania Sîmbãtã, înotãtorii de la CSM Piteºti vor participa la un turneu în Germania, la care ºi-au anunþat prezenþa mai multe echipe din Europa. Cei opt argeºeni sînt consideraþi de organizatori favoriþi la medalii, fiind recunoscutã valoarea înotului românesc, care de ani buni dominã ierarhia de pe bãtrînul continent.

Zmãrãndescu se bate cu un croat

„Fotbaliºtii fac grevã

continua aceastã situaþie. Noi o sã ne pregãtim individual colegii mei sã intre pe teren ºi sã facã antrenament. Vã vom anunþa cînd vom lua hotãrîrea sã începem pregãtirea“.

Portarii Coca ºi Boºneag se pregãtesc normal Dacã toþi jucãtorii care fac parte din lotul lãrgit al lui Cîrþu au preferat sã nu facã antrenament, au fost ºi fotbaliºti care s-au pregãtit normal. Portarii Ionuþ Boºneag ºi Coca au efectuat o ºedinþã de pregãtire cu antrenorul Vasile Stan. „Eu îmi fac treaba, dacã am cu cine. Oricum, vin zilnic la

la fel ca profesorii! Ei ºtiu cînd au de gînd sã se pregãteascã! Nu este bine sã se continue cu aceastã situaþie. Nu este cea mai bunã cale de protest. Aceastã situaþie poate sã aibã repercusiuni „ asupra echipei.

Secundul Mircea Irimescu, chiar dacã nu îi convine aceastã situaþie, le-a dat dreptate fotbaliºtilor: „Nu am eu cum sã îi conving sã intre pe teren. Sînt jucãtori profesioniºti, care au contracte semnate cu clubul, ºi fiecare parte trebuie sã îºi respecte obligaþiile. Eu nu pot sã îi forþez, pentru cã meseria mea este sã îi antrenez. Îi înþeleg, deoarece majoritatea au familii. Vom vedea ce se va întîmpla. Mai sînt trei etape ºi vom vedea ce este de fãcut“.

Acþionarii discutã situaþia luni

Arbitrajele din campionatul nostru sînt foarte slabe!

Ce se întîmplã cu echipa în ultimul timp? - Nu se întîmplã nimic rãu, numai cã în ultimele trei etape am întîlnit adversari destul de tari. Aradul este o

„Îi înþeleg pe bãieþi“

Directorul general Viorel Ilinca a fost ultimul care a ieºit de la vestiare. Iritat de prezenþa ziariºtilor care aºteptau sã afle concluziile discuþiilor, a vrut sã facã drum întors, dar s-a rãzgîndit. Cînd fotoreporterul nostru a vrut sã-i facã o pozã, oficialul albviolet i-a tras o înjurãturã printre dinþi, auzitã ºi de ceilalþi reprezentanþi ai massmedia. „Mi-ai cerut mie permisiunea sã îmi faci pozã? Vezi cã eu nu sînt persoanã publicã!“ Întrebat dacã între cele douã pãrþi s-a ajuns la o înþelegere, ªeicul a început sã ia presa la miºto: „Fotbaliºtii fac grevã la fel ca profesorii! Ei ºtiu cînd au de gînd sã se pregãteascã!“ Oficialul piteºtean a spus cã încearcã gãsirea unor soluþii pentru ieºirea din aceastã crizã: „Nu este bine sã se continue cu aceastã situaþie. Nu e cea mai bunã cale de protest. Aceastã situaþie poate sã aibã repercusiuni asupra echipei. De fiecare datã cînd le-am promis ceva, m-am þinut de cuvînt, însã acum nu am de unde sã le dau banii. Cãutãm soluþii pentru rezolvarea situaþiei“. ■

ªtirea zilei

Ziguli este nemulþumit de cavalerii fluierului

Baschet Club Argeº îºi continuã parcursul descendent în acest sezon de campionat. Elevii lui George Ziguli au suferit a doua înfrîngere consecutivã, fiind întrecuþi acum cîteva zile, la Arad, de West Petrom, cu 81-90, dupã ce în urmã cu o etapã pierduserã confruntarea de pe propriul teren, cu CSU Sibiu. Tehnicianul argeºenilor considerã cã, în pofida acestor douã eºecuri, obiectivul stabilit de conducere la începutul sezonului mai poate fi îndeplinit. M.D.

Ilinca i-a înjurat pe ziariºti

formaþie care s-a întãrit puternic. Au bãtut Sibiul la 14 puncte diferenþã. Sînt 8 echipe care se bat pentru intrarea în primele patru locuri. Ce nu a mers în jocul nostru? - Pe final, ei au cîºtigat lupta sub panou. Cumic a comis cinci greºeli ºi a fost eliminat. Dan Dacian a suferit o entorsã ºi nu a mai putut continua meciul. Simunovic a jucat foarte slab ºi a fost practic o mînã moartã. Eu personal sînt mulþumit de jocul echipei, chiar dacã am pierdut, pentru cã am început sã jucãm baschet adevãrat. Credeþi cã dupã aceste eºecuri obiectivul mai poate fi îndeplinit? - Nu vom avea nici o problemã sã ne clasãm în primele ºase. Eu cred cã putem termina în primele patru, pentru cã programul

ne avantajeazã. Cu Sibiul consider cã a fost un scurtcircuit care nu trebuie sã se mai întîmple. Ce se mai aude cu memoriul pe care l-aþi fãcut la federaþie dupã arbitrajul scandalos de acum douã etape?

- În aceastã sãptãmînã se va da verdictul. Am trimis caseta la Bucureºti. Au analizat-o ºi au gãsit 22 de greºeli comise de arbitri împotriva noastrã, în timp ce pentru Sibiu au greºit doar de trei ori. Oricum, meciul nu se va rejuca, însã aºteptãm sancþiuni drastice împotriva arbitrilor. Se poate spune cã echipa este vînatã de arbitri? - Nu cred cã sîntem vînaþi. Arbitrajele sînt foarte slabe ºi de aceea sînt atîtea greºeli. Sibiul a cîºtigat ºi împotriva lui Dinamo, iar la sfîrºit

Luni, de la ora 19, Adunarea Generalã a Acþionarilor SC FC 2005 SA Argeº se va întruni într-o ºedinþã pentru a analiza situaþia actualã de la club. „Vom discuta problemele vechi, dar ºi problemele noi apãrute“, ne-a spus preºedintele Consiliului de Administraþie al societãþii. a ieºit mare scandal din cauza arbitrajului. ªi la Arad au fost greºeli, însã doar douã - trei de fiecare echipã.

Ziguli crede cã echipa lui poate îndeplini obiectivul impus de conducere la începutul sezonului

Curierul zilei - pag. 5

Luptãtorul argeºean Cãtãlin Zmãrãndescu va lupta vineri, de la ora 22, în Gala Local Kombat de la Braºov, intitulatã „Forþele naturii“, cu croatul Josip Bodrosic. Bodyguardul lui Gigi Becali revine în acest circuit dupã o pauzã de mai bine de doi ani, în care a luptat în galele organizate de TVR. M.D.

Pentru a doua zi consecutiv, fotbaliºtii de la FC Argeº au refuzat sã se pregãteascã. La antrenamentul de ieri, de la ora 15, jucãtorii albvioleþi au preferat sã continue greva, fiind nemulþumiþi de faptul cã cei din conducerea clubului nu ºi-au achitat obligaþiile financiare M.D. Foto: D.Þ. faþã de ei de peste douã luni.

stadion“, a spus cel de-al doilea secund al lui Sorinaccio. În timp ce majoritatea colegilor ieºiserã pe poarta stadionului, Marincãu, Adi Ionescu ºi Cristi Tãnase cãrau de zor cîteva perechi de ghete ºi genþile cu bagaje. „Noi trei, împreunã cu Nãstãsie, intrãm în cantonament cu Dacia, din aceastã searã. Ne pregãtim pentru meciul cu Universitatea Craiova. Nu ne întrebaþi de ce nu ne pregãtim cu FC Argeº, pentru cã nu vã putem rãspunde!“, a spus Raul Marincãu înainte de a se urca în maºinã.

Joi, 10 noiembrie 2005

Piteºteni la Cupa României

nu ºtiu cînd ne vom relua antrenamentele, pentru cã nu pot eu sã îi oblig pe

„ Nu ºtim cît va mai

Cinci medalii la cros La sfîrºitul sãptãmînii trecute a avut loc la Craiova Campionatul Naþional de Cros pentru seniori ºi juniori. Argeºul a fost reprezentat de atleþii de la CSM Piteºti, care au obþinut cinci medalii. La individual, Ionuþ Enache ºi Oana Mircea au cîºtigat medalia de argint, în timp ce la concursul pe echipe, în proba de 10 km, ºtafeta compusã din Ionuþ Enache, Marius Tudora ºi Petre Hristea a terminat pe primul loc la seniori. Aceeaºi ºtafetã s-a impus ºi în proba de 4.000 de metri. În concursul rezervat juniorilor, Oana Mircea, Cristina Vasiloiu ºi Adriana Stancu au obþinut medalia de aur în proba de 4 km.

Toþi jucãtorii au stat la vestiare pînã la ora 15.45, aºteptînd sã vadã dacã ºefii grupãrii din Trivale au gãsit o soluþie pentru rezolvarea problemelor. Singurul oficial din conducere prezent la stadion a fost directorul general, Viorel Ilinca, cel cu care fotbaliºtii au avut o discuþie. Din stafful tehnic a fost prezent secundul Mircea Irimescu, principalul Sorin Cîrþu fiind la Craiova din cauza unor probleme medicale. Primul care a plecat a fost Marius Bilaºco. Îmbrãcat în haine de stradã, Bilã a bãgat în portbagajul maºinii sale un sac cu mingi: „Nu putem vorbi foarte multe lucruri despre ceea ce se întîmplã. Nu ºtim cît va mai continua aceastã situaþie. Noi o sã ne pregãtim individual“. Nici cãpitanul echipei, Marius Radu, nu a vrut sã discute prea mult pe acest subiect: „Întrebaþi conducerea de aceastã situaþie creatã! Eu

Sport

Daþi-ne banii, sau nu mai jucãm!

Grevã la FC Argeº - ziua a doua -


Funcþionar public milionar în euro ■ Dacã angajatului Primãriei Curtea de Argeº i s-ar retroceda tot pãmîntul, ar fi unul dintre cei mai bogaþi argeºeni

Se introduce apã potabilã ºi pe strada Chiriþeºti Zilele trecute s-au aflat în audienþã la primarul Gheorghe Nicuþ patru femei de pe strada Chiriþeºti. Acestea au fãcut scandal ºi au cerut neapãrat apã potabilã pe strada pe care locuiesc, nu cumva sã le prindã iarna aceasta fãrã apã. Primarul a reuºit sã dispunã

prelungirea conductei ºi branºarea strãzii la conducta de apã potabilã din zonã, urmînd ca preþul conductei sã fie plãtit la anul, din alte fonduri. La discuþie a participat ºi directorul Aquaterm, firmã care va executa lucrãrile ºi care are ºi altele, chiar în acest moment. Cei doi au cãzut de acord cã lucrarea se poate face ºi, amuzaþi, le-au dat femeilor, care nu se opreau din vociferat, vestea cea bunã. R.C.

Preºedintele TRM este fiul ºefului de la seniori Dacã existã un capitol la care filiala Partidului România Mare - Curtea de Argeº stã excelent, acela

este jocul de table, pe care membrii îl exerseazã zilnic în sediul partidului, notînd ca niºte politicieni minuþioºi

scorurile într-un caiet mai vechi. ªi, dacã aºa stau lucrurile la seniori, de ce ar sta altfel la juniori, unde preºedintele filialei TRM am aflat cã este nimeni altul

Jan Cristescu ne-a declarat cã strãbunicul sãu a fost þãran fruntaº, ceea ce înseamnã cã se afla în acea vreme printre cei mai bine vãzuþi oameni din oraº. Avea o moºie foarte întinsã ºi a lãsat moºtenire fiilor ºi nepoþilor multe hectare de pãmînt în diferite zone ale municipiului. În urma moºtenirilor primite, pãmîntul sãu ar trebui sã mãsoare

S-ar putea vedea bogãtaº peste noapte

În cazul în care ºi-ar primi tot terenul înapoi, omul ar putea deveni milionar în euro, peste noapte, terenurile care trebuie sã îi fie retrocedate avînd dintre cele mai diverse amplasãri. Acesta ar trebui sã primeascã, spre exemplu, 5.000 de metri pãtraþi pe strada Episcop Nichita, în mijlocul oraºului, alte mii de metri deasupra oraºului, în punctul în care priveliºtea ar putea vinde terenul instantaneu, chiar la bazinul de apã, mii de metri în Cãuþa Mare sau în Muscel. De asemenea, terenurile pe care le deþine au preþuri cuprinse între 1 ºi 10 euro/mp, în cel mai rãu caz. În situaþia în care acesta îºi va primi, aºa cum ar fi normal, tot pãmîntul înapoi sau va fi despãgubit, „riscã“ sã devinã unul dintre cei mai bogaþi argeºeni, ºi asta datoritã strãbunicului sãu, fruntaº Grigore Teodorescu, cel care, în anul 1800, le-a lãsat fiilor sãi o avere considerabilã. ■

ªedinþã extraordinarã a Consiliului Local Astãzi, Consiliul Local se întruneºte într-o ºedinþã extraordinarã, pentru a supune la vot trei puncte aflate pe ordinea de zi. Primul se referã la numirea Melaniei Corina Zarioiu în funcþia de ºef al Serviciului Public Comunitar Local

decît George Richiþeanu, fiul preºedintelui organizaþiei de seniori, Gheorghe Richiþeanu. În afarã de circul pe care îl fac în Consiliul Local, consilierii Ion ªerban ºi

de Evidenþã a Persoanelor, al doilea face referire la ajutoarele pentru lemne, ce se vor acorda unor argeºeni, iar ultimul este un proiect de hotãrîre pentru aprobarea delegaþiei municipiului, care va participa, în perioada 22 - 29 noiembrie, la deschiderea Tîrgului de Crãciun din oraºul înfrãþit Neuwied- Germania. R.C.

Gheorghe Bugeac, la fiecare ºedinþã, atunci cînd îºi dau seama cã unul trage într-o parte, iar celãlalt invers, mari realizãri PRM-ul nu are la Curtea de

Bratu - acuzat de fals intelectual

✍ Procesul zilei la Tribunal

Potrivit colegilor de la Jurnalul de Argeº, inspectorul general al ISJ, Gabriel Bratu, a obþinut un examen de grad prin metode neortodoxe. Aceeaºi publicaþie îl acuzã de faptul cã a susþinut, în aceastã varã, examenul de grad în faþa unei comisii care a avut doar doi membri: Cristina Mandravel, profesor la Facultatea de Chimie din Bucureºti, ºi Steluþa Popescu, inspector ºcolar de specialitate. Conform reglementãrilor în vigoare, comisia de examinare este numitã de

Petre G. ºi Ion M. sînt din satul Ciobãneni. Ei sînt vecini, gospodãriile lor fiind despãrþite doar de un gard. În tinereþe, cei doi au fost buni prieteni ºi ºi-au construit casele la fel. Prietenia s-a stricat în urmã cu trei ani, cînd Ion a vrut sã reconstruiascã gardul despãrþitor dintre el ºi Petre. L.N.

minister ºi este compusã dintr-un preºedinte, cadru didactic universitar, ºi alþi doi membri, dintre care unul obligatoriu cadru didactic universitar. Comisia care l-a

Argeº, acolo unde organizaþia de tineret face concurenþã ºi mai anostei filiale de seniori, probabil... tot la o partidã de table, ca în familie. R.C.

La biserica militarã de garnizoanã „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil“ Piteºti, s-a oficiat, marþi, slujba de hram a acestui lãcaº sfînt. Toþi cei care au participat la ceremonialul religios au primit cîte o farfurie cu alimente ºi sfînta colivã. La ora 12.00, preotul militar Gheorghe Matei a distribuit 160 de pachete cu alimente, fructe, dulciuri ºi rãcoritoare bãtrînilor de la Centrul de îngrijire ºi asistenþã socialã din Gãvana. Toate acestea au fost cumpãrate din banii donaþi de enoriaºii militari ºi civili din Piteºti. Despre însemnãtatea sãrbãtorii „Sfinþii Mihail ºi Gavriil“, maiorul Romeo Cîrstescu ne-a spus: „Aceastã bisericã a fost ridicatã cu sprijinul tuturor credincioºilor militari, cît ºi civili ºi a fost sfinþitã în 2002, iar în 2003 s-a fãcut clopotniþa. Denumirea

Sfinþilor Arhangheli a fost datã din considerentele cã aceºti sfinþi sînt conducãtorii oºtilor cereºti, iar ªcoala de Aplicaþie poartã denumirea Mihai Viteazul, care a fost primul domnitor unificator de þarã“. E.ª. Foto: C.T.

Se judecã pentru 20 de centimetri de pãmînt

Preºedinte: „Ce s-a întîmplat în urmã cu trei ani?“. Petre: „Pãi ce? A refãcut gardu’, da’ a intrat pe o lungime de 8 metri la mine în curte, cu 20 de centimetri. Fir-ar mã-sa dracului!“. Preºedinte: „Vã rog sã fiþi civilizat!“.

Petre: „Da’ cum, domne, adicã fusãrãm la tribunal la Costeºti, venirãm ºi-aci, ºi el tot nu recunoaºte? Uite schiþa, domne, uite, na!“. Preºedinte: „Vã rog sã vã calmaþi!“. Petre: „Ce sã mã calmez, bre, habar n-ai cît pãmînt

mi-a furat jegosu’, cã dacã nu eram io, n-avea nici servici, nici femeie“. Preºedintele a dispus ca terenurile celor douã gospodãrii

sã fie mãsurate, iar un expert sã stabileascã în baza titlurilor de proprietate dacã într-adevãr Ion a construit gardul pe terenul lui Petre. ■

Curierul zilei - pag. 7

care candidatul Bratu trebuia sã se prezinte la examen au fost doar douã. Gabriel Bratu a spus, însã, ieri, cã nici una dintre acuzaþii nu este realã ºi cã în curînd va rãspunde în faþa presei la acuzaþiile care i-au fost aduse: „Este o manierã grosolanã de atac din partea acestui ziar. În cîteva zile, voi demonstra cu documente cã tot ceea ce s-a scris este un fals grosolan“. ■ B.L.

ªeful ISJ a obþinut ilegal gradul I didactic examinat pe inspectorul general nu a avut preºedinte, susþine Jurnalul de Argeº. O altã acuzaþie adusã este legatã de faptul cã toate cele patru teme obligatorii cu

undeva în jurul a 500.000 de metri pãtraþi. Rãmîne de vãzut cît din acest pãmînt va primi înapoi în naturã ºi cît din el în despãgubiri. Multe dintre proprietãþi sînt ocupate de zeci de ani fãrã ca statul sã îl despãgubeascã în vreun fel ºi multe instituþii se aflã pe terenul sãu, însã acesta aºteaptã, ca orice om care a depus o cerere ºi un dosar pentru Legea 247, sã vadã ce decid guvernanþii ºi sã afle dacã se poate rezolva ceva ºi în privinþa proprietãþilor sale.

Joi, 10 noiembrie 2005

Unul dintre cei mai vechi angajaþi ai Primãriei Curtea de Argeº, care, alãturi de colegii de birou, ºtie cel mai bine oraºul, împãrþirea ºi adevãratul lui arbore genealogic, este Jan Cristescu. Acesta lucreazã la Registrul Agricol, acolo unde sute de persoane au depus dosare pentru Legea 247, adicã pentru a-ºi primi terenul înapoi, teren care cu ani în urmã le-a fost luat în mod abuziv de cãtre stat. Ca orice om care are de primit un drept legal, ºi Jan Cristescu ºi-a depus cererea tot la Biroul Registrul Agricol ºi aºteaptã sã vadã ce se va face în acest sens. Culmea este cã terenul cel mai mult de primit l-ar avea chiar el. Nu sperã cã îl va primi pe tot ºi se mulþumeºte sã spunã cã ar fi bunã ºi o bucatã mãcar. A moºtenit o avere destul de serioasã, pãmînt strîns în timp de strãmoºii sãi, care erau oameni bine vãzuþi prin aceste locuri. R.C.

„Strãbunicul meu a fost þãran fruntaº“

S-a sãrbãtorit hramul bisericii Garnizoanei Piteºti

Fapt divers

✍ Se întîmplã la Curtea de Argeº


vã citeºte în astre Conflicte în familiile Fecioarelor

Agenda zilei - Publicitate

Horoscop

Minerva

Caracteristica zilei

✍ Calendar Soarele rãsare la 7.05 ºi apune la 16.54. Ortodox: Sfinþii Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Orest ºi Erast. S-a întîmplat pe 10 noiembrie

1928 - Apare la Bucureºti revista Kalende, publicaþie lunarã, literarã ºi ºtiinþificã. S-a nãscut pe 10 noiembrie

1932 - Scriitorul ªtefan Cazimir. Maxima zilei: „Realizeazã-þi fiecare faptã ca ºi cînd ar fi ultima din viaþa ta“. (Marc Aureliu)

Joi, 10 noiembrie 2005

✍ Librãria Diverta ● De ce iubim femeile , Mircea Cãrtãrescu, Ed. Humanitas, 15.00 lei. ● Picuri dintr-o lume fãrã soare, Alexandru Bidian, Grupul Editorial Vremea, 10.80 lei. ● Muzeul negru, Andre Pieyre de Mardiagues, Ed. Humanitas, 16.10 lei. ● Povestiri crepusculare, Michel de Ghelderode, Ed. Humanitas, 15.10 lei. I.Z.

✍ Haihui pe Net

Vã refaceþi atît fizic, dar ºi psihic dupã petrecerile la care aþi participat în urmã cu

douã zile, de Sfinþii Mihail ºi Gavriil ºi mergeþi la serviciu plin de putere ºi iniþiativã.

Se poate ivi o ºansã de cîºtig – o afacere, un chilipir, un contract de vînzare-cumpãrare – Dr Constantina Zoanã, ºef dar vã prinde pe picior secþie ORL, Spitalul Pediatrie - 18 noiembrie greºit. Ori nu aveþi

banii necesari pentru a-i investi în aceastã ocazie, ori nu vã inspirã încredere ºi preferaþi sã o lãsaþi sã treacã pe lîngã dvs. Dacã nu aveþi neapãratã nevoie de niºte bani în plus, nu vã veþi obosi.

Dacã vreþi sã înaintaþi mai repede în proiectele începute, cereþi ajutor de la cei cu mai multã experienþã. Un pãrinte, un profesor, un reprezentant al unei instituþii de profil vã poate oferi soluþia de care aveaþi

nevoie sau mãcar motivaþia de a vã concentra serios la treabã. Cînd singur nu gãsiþi rezolvarea, gîndiþi-vã la Anci Ionescu - director cei mai maturi din jurul Rel. Contractuale CJAS 23 noiembrie dvs.

Este o zi ciudatã, în care sînteþi impulsionat sã porniþi într-o anumitã direcþie, dar primul pas pare sã fie ºi primul hop,

astfel încît vã pierdeþi avîntul imediat dupã ce aþi pornit. Poate nu aþi pornit cu dreptul sau nu aþi ales momentul cel mai bun, încît, în loc sã înaintaþi, parcã staþi blocat.

Vasile Costescu primar Mioveni - 6 ianuarie

Nu aveþi prea multã încredere în ideile unui colaborator ºi nici nu sînteþi de acord cu el, dar parcã nici argumentele proprii nu sînt atît de puternice încît sã-i þineþi piept. Posibil sã toleraþi Atmosfera este cam tensionatã, din cauza opiniilor contrare ale unei persoane mai tiDr Daniel Ionescu - nere. Poate este 13 martie doar un conflict între Relaþia de cuplu devine mult mai bine conturatã, ca ºi cum aþi depãºit demult faza curþii iniþiale ºi aþi ajuns la planuri concrete de viitor. Pentru unii a sosit momentul sã se

www.firstview.com Colecþiile pentru 2006 a multor designeri cunoscuþi le puteþi gãsi chiar aici. Puteþi asista chiar din fotoliu, la o întreagã colecþie de toamnã/iarnã pentru anul 2005, spre a fi la curent cu ultimele noutãþi ale designerilor internaþionali. I.Z.

Marian Drãguºin manager New Planet 19 mai

Aveþi impresia cã lumea nu vã înþelege, cã, oricît v-aþi explica intenþiile, acestea sînt receptate exact invers, ceea ce naºte probleme în comunicare. Vãzînd cã nu vã puteþi

Curierul zilei - pag. 8

✍ Servicii utile ● Deranjamente posturi telefonice 921 ● Deranjamente posturi telex 925 ● Deranjamente distribuþie energie electricã 929 ● Reclamaþii gaze 928 ● Centrala termoficare 214793 ● Apã-Canal 625050 ● Poliþie 955 ● Jandarmerie 956 ● Pompieri 981 ● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean 287150; 287250 ● Spitalul de Pediatrie 220800 ● Spitalul Militar 218090 ● Serviciul telefonic internaþional 971 ● Serviciul telefonic interurban 991 ● Informaþii rutiere 9391 ● Oficiul pentru Protecþia Consumatorului 222960 ● Garda de Mediu 212860 ● Informaþii meteo 633525 ● Ora exactã 958 ● Informaþii Primãrie 984 ● Protecþia Civilã 982 ● Dispecerat 214851.

Sînteþi dornic de iubire, dar nu ºi constant în sentimente, astfel încît aþi fi mult mai interesat de un flirt sau o aven-

Paula Breazu manager Belle Conf&Breeze 29 iunie

Respectaþi foarte mult pãrerile partenerului de viaþã sau de afaceri, pentru cã sînt mult mai bine argumentate ºi susþinute

Aveþi niºte planuri ce necesitã sau implicã sume de bani ceva mai consistente, dar nu vreþi deocamdatã sã faceþi publice aceste intenþii, ori pentru cã sînt totuºi proiecte personale, pe care

situaþia fãrã sã crîcniþi, doar pentru cã nu aveþi acum curajul propriilor opinii, dar nici nu veþi da randament dacã trebuie sã urmaþi niºte ordine.

Ion Mihãilescu membru PSD AG - 1 februarie

generaþii – între copii ºi pãrinþi sau între angajaþii mai tineri faþã de ºefii mai în vîrstã – dar situaþia poate reveni uºor la normal, pentru cã existã întotdeauna o cale de mijloc. gîndeascã la întemeierea unei familii, considerînd cã au gãsit persoana potrivitã pentru acest pas, pe cînd alþii încã ezitã.

Simona Bucura consilier judeþean 2 aprilie

turã trecãtoare, decît de o relaþie de viitor. Dacã azi vã cad ochii pe cineva, nu veþi refuza ºansa unei escapade, pentru cã vã mai aduceþi ºi dvs. aminte cum e sã fii îndrãgostit. exprima coerent, veþi evita contactul cu lumea, preferînd ori sã tãceþi, ori sã acceptaþi punctele de vedere ale celor din jur.

Floriniþa Ciorãscu preºedinte Tribunal 3 iunie

practic decît ale dvs. Recunoaºteþi cã uneori sînteþi influenþabil ºi idealist ºi vedeþi doar partea frumoasã a lucrurilor, de aceea e nevoie sã faceþi tandem cu cineva. e bine sã le pãstraþi pentru dvs., ori sînt aspecte pe care, dacã le-ar afla alþii, le-ar putea folosi în Sevastian Tudor director Teatrul Al. avantaj propriu.

Davila - 20 august

Atmosfera din casã nu este prea liniºtitã, se încing prea repede conflictele între membrii familiei, deºi Carmen Sãndulescu inspector învãþãmînt totul poate avea o preºcolari - 16 septembrie

rezolvare dacã ar sta fiecare calm de vorbã cu celãlalt. Nu sînt motive de conflict atît de mari încît sã tensionaþi atmosfera fãrã rost, deci ar fi bine sã ascultaþi opiniile din jur.

Pentru cel drag, sînteþi în stare de orice, chiar sã preluaþi pe umerii dvs. una din sarcinile sale. Poate îl ajutaþi la rezolvarea unui proiect de serviciu sau îl sprijiniþi pentru a duce la final o muncã de rutinã, cum ar fi curãþenie

prin casã, mutare de obiecte grele sau doar o lucrare dificilã de la serviciu. Vã va iubi mai mult datoritã Dr ªtefania Bucur implicãrii efective în ºef secþie Oncologie, Sp. Judeþean - 10 octombrie treburile sale.

- CE VEDEM ASTÃ ZI LA TELEVIZOR TVR 1 7,00 Jurnalul TVR 7,55 Euro-dispecer 8,00 Isabel, în cãutarea iubirii (s) 8,55 Cãlãtorii culinare 9,30 Teleshopping 10,00 Interes general (r) 11,00 Mic, da’ voinic! (r) 11,30 Ochiul magic (r) 12,30 Profesioniºtii (r) 13,30 Desene animate 14,00 Jurnalul TVR 14,30 Teleshopping 15,00 ...Sed lex! 15,30 Akzente 16,55 Paradisuri terestre 18,00 Documentar 18,50 Tragerile Joker ºi Loto 5/40 19,00 Jurnalul TVR 20,15 Prim - plan 21,00 Strãlucirea eternã a minþii neprihãnite (dragoste, SUA, ‘04) 23,10 Jurnalul TVR 23,40 Seniorul (do.) 0,40 Spionii (s) 1,40 Interes general (r) 2,30 Jurnalul TVR (r) 3,30 Cãlãtorii culinare 4,00 Din dragoste pentru adevãr (co., Canada, 1991)

TVR 27,00 Maria Bonita (s) 7,00 Maria Bonita (s) 7,55 Teleshopping 8,30 CeZar ºi tipar 9,00 Rebelii (r) 10,00 Tonomatul DP 2 11,40 Pasiuni (s) 12,40 Verdict: crimã! (s) 13,30 Teleshopping 14,00 Desene animate 14,30 Încurcãturile lui Zack (s) 15,00 Împreunã în Europa 16,00 Tribuna partidelor parlamentare 16,35 Jurnalul TVR 17,00 Rebelii (s) 18,00 Jurnalul Euronews 18,15 Euro dicþionar 18,30 Cronica unei veri 19,00 Moºtenitoarea (s) 20,00 Trãsniþii din Queens (s) 20,30 Cruciaþii 21,00 Bugetul meu 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Jurnalul Euronews 22,15 Film artistic 0,10 Martorul tãcut (s)

1,05 Omul între soft ºi moft (r) 1,35 Trãsniþii din Queens (r)

ANTENA 1 6,30 În gura presei 7,00 Observator 8,00 Canalul de ºtiri 10,00 În gura presei (r) 10,30 Concurs interactiv 12,15 Dãdaca (s) 13,00 Observator 13,45 Ziua judecãþii (r) 15,30 Vivere - A trãi cu pasiune (s) 16,00 Observator 16,45 Anastasia (s) 17,45 9595 - te învaþã ce sã faci 19,00 Observator 20,15 Revanºa starurilor 22,00 Secretul Mariei (s) 23,00 Observator 0,00 Alias (s) 1,00 Spitalul bîntuit (s) 2,00 Concurs interactiv 3,00 Observator (r) 4,00 Vivere - A trãi cu pasiune (r) 4,30 Anastasia (r) 5,30 9595 - te învaþã ce sã faci (r)

SUA, 1984) 12,45 Mici miracole (dramã, SUA, ‘00) 14,20 Miºcãri periculoase (dramã, SUA, 2002) 16,00 Moºtenire cu cîntec (co., SUA, ‘03) 18,00 Taci ºi sapã (aventuri, SUA, ‘03) 19,55 HBO Special 20,00 Sfinþi ºi soldaþi (rãzboi, SUA, ‘03)

Filmul zilei

Sfinþi ºi soldaþi HBO, ora 20.00 Spre sfîrºitul lui 1944, în plin rãzboi mondial, cîþiva soldaþi americani (printre ei, Corbin Alfred, Lawrence Bagby) se trezesc înconjuraþi de naziºti pe teritoriul Belgiei, fãrã ºansã de scãpare. Dupã ce abia reuºesc sã se adãposteascã, ei întîlnesc un ofiþer britanic (Kirby Heyborne) care are informaþii esenþiale pentru cursul rãzboiului, aºa cã hotãrãsc sã-l salveze cu orice preþ.

PRIMA TV 7,00 Teleshopping 7,30 Levintza prezintã 8,30 Sport cu Florentina 8,05 Teleshopping 8,40 Cãlãtorii în lumi paralele (s) 9,40 Sunset Beach (s) 10,40 Oamenii vorbesc (r) 11,30 Tele RON 12,30 Teleshopping 13,00 Garito 14,10 Teleshopping 14,45 Garito 16,05 Dragoste ºi putere (s) 16,45 Oamenii vorbesc 17,25 Trãsniþi în NATO (r) 18,00 Focus 19,00 Camera de rîs 19,30 Da sau nu 20,00 Mereu prieteni 21,30 Farsele lui Juganu 22,00 Trãsniþi în NATO (s) 22,30 Focus Plus 23,15 Da sau nu (r) 0,00 Cãlãtorii în lumi paralele (r) 1,00 Focus (r) 2,00 Guiness - Lumea recordurilor 3,00 Clubul de noapte

HBO 9,30 Concert Britney Spears 11,05 Femei în timp de rãzboi (dramã,

19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Film artistic 22,15 La Bloc (s) 23,00 ªtirile PRO TV 23,45 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (s) 0,20 Omul care aduce cartea (r) 0,30 ªtirile PRO TV (r) 1,30 Film artistic

21,30 Identitate (thriller, SUA, 2003) 23,00 Deadwood (s) 23,55 HBO Special 0,00 Marea ºi dragostea (dragoste, Japonia, 2002) 2,00 Pe cont propriu (thriller, SUA, ‘03 O

PRO TV 7,00 ªtirile PRO TV 9,10 Omul care aduce cartea 9,15 Tînãr ºi neliniºtit (r) 10,15 Doctorul de suflete (s) 11,15 Stilul Oana Cuzino (r) 11,45 Te vezi la ªtirile PRO TV (r) 12,15 Zîmbete într-o pastilã 13,00 ªtirile PRO TV 13,45 Zîmbete într-o pastilã 14,15 Film artistic 16,00 Tînãr ºi neliniºtit (s) 17,00 ªtirile PRO TV 17,45 Teo

3,30 Doctorul de suflete (r) 4,30 Parte de carte 5,30 Zîmbete într-o pastilã

ACASÃ 8,00 Trupul dorit (r) 9,15 De 3 X femeie (r) 11,00 Amazoana (s) 12,00 Valentina, grãsuþa mea frumoasã (s) 14,00 Legãturi de familie (s) 15,15 Micuþul Frijolito (s) 17,20 Reþeta de Acasã 17,30 Poveºtiri adevãrate 18,25 Vremea de Acasã 18,30 Inocenþã furatã (s) 20,30 Lacrimi de iubire (s) 21,30 Trupul dorit (s) 22,30 De 3 X femeie 0,00 Poveºtiri adevãrate (r)


Are un an ºi opt luni, îi place sã fie mereu în centrul atenþiei ºi este rãsfãþatul casei.

ediþia a VIII-a

✍ Capra vecinului ■ Bunãstare cu lipitori Zice cã, mai nou, s-a lansat o afacere care cicã ar aduce suficienþi bãniºori cît sã-þi ia grija mai multor zile, nu doar a celei de mîine. ªmecheria ar consta în faptul cã te faci vînãtor de lipitori. Care lipitori auzi cã se vînd ca pîinea caldã în farmaciile din strãinãtate. Acu’, metoda cu lipitoarea nu e de ieri, de azi, ba ar fi de cînd lumea ºi pãmîntul. Iar ãi de mãnîncã numai fripturi ºi prãjituri ºi beau visichi de-ãla cu gust de pleoºniþã ajung de li se-ngroaºã sîngele în ei mãmãligã. ªi-atunci, vii tu,

bãiat deºtept de România, copil sãrac, da’ ºmecher, cu idei, ºi pac! i-nfigi lipitoarea-n gît. Asta suge cît suge, pînã se umflã buhai ºi cade, iar burghezului i se mai subþiazã bulionul. Aºa cã, naþiune, încolonarea ºi dupã lipitori fuga marº!

■ Rãduleasca se dã nud Cã s-a mãritat banu cu sexu nu e o veste nouã. Ba chiar se-nnebunesc atît de tare unu dupã altu cã, dacã ai banu, vine ºi sexu, iar acolo unde sexu se dã în bãrci, musai sã vinã sã-i facã vînt banu. Acu’, Miaela a lui Rãdulescu nu e o fãtucã

✍ Radarul Curierului ■ Blocul columbofil

proastã ºi, fincã are cap frumos, n-are cum sã ºi-l þinã-n sac. ªi ce s-a gîndit ea? Lasã banu bãrbatului cu care-mparte un certificat de cãsãtorie... Cum sã-ºi facã ea bãnuþul ei personal? Cã vorb’aia: unde-i lucruamestecat, miroase a... (matostat, ca sã rimeze ºi sã nu fie cenzurat). Aºa cã ia hai sã punã ea d’un calendar în pielea goalã, care pe pariu cã va sã se vîndã ca pîinea caldã, cã - de - ochii vãd, inima cere, þipã punga de durere! ªi dacã vrei sã-þi clãteºti ochii cu nurii neînfãºaþi ai Rãduleascãi, dai bãnuþu ºi hopa! sexul îþi apare în toatã frumuºaþa lui pe calendar. Hai, neamule, care mai cumperi? Kiron

Darius Popa Schuur.......25 Ioana Alicia Ureche........23 Alexandra Morlova.........20 ªtefania Tudor................20 Andrada Ghiþã ...............18 Andra Cumpenaºu.........16 Bianca Sãndulescu......... 5

5

Andreea ªipoteanu

(numele dvs.)

Numele meu este:

N r. (numele favoritului)

putea realiza portretul ■ Fotografiile pot fi trimise ºi prin poºtã, urmînd a fi publicate în ordinea sosirii lor ■ Cîºtigãtorul va fi desemnat pe baza taloanelor trimise de cititori ºi va fi încoronat de Regina de anul trecut, Alina Maria Teodorescu, în preajma sãrbãtorilor de iarnã.

................................

■ Pentru a vã înscrie copilul, nepotul sau strãnepotul în concurs, sînteþi aºteptaþi la redacþie cu o fotografie cît mai recentã a micuþului ■ Avem nevoie de nume, vîrstã, hobby-uri ºi alte amãnunte, pentru a-i

Are un an ºi trei luni, este nãscut în zodia Leu ºi îi plac muzica ºi dansul. Minutele de publicitate de la TV sînt o adevãratã încîntare pentru el.

Are un an ºi opt luni, este un „Peºte“ deosebit de isteþ, iar mediul în care se simte cel mai bine este apa. Este foarte prietenos cu cei din jurul lui.

Clasament

Are 5 ani, este din Cîmpulung. A urmat ºi un curs de manechine. Îi place sã deseneze vestimentaþie ºi îºi doreºte sã devinã creatoare de modã. Îi plac mult limbile strãine.

Joi, 10 noiembrie 2005

REGULAME NT:

Robert Antonio Ivãnescu

Antonio Eduard Laurenþiu Matei

Tr i m i t e þ i taloane!

Cel mai frumos copil este:

Are 4 ani ºi o lunã. Nãscut în zodia Balanþei, este foarte jucãuº, tot timpul pus pe ºotii, îi plac emisiunile cu animale ºi adorã avioanele.

Are 8 ani, este o fire foarte sociabilã, cuminte, tot timpul zîmbitoare. Îi place foarte mult muzica.

Talon de concurs

Alexandru Gabriel Curtean

Maria Alexia Costache

Fapt divers - Concurs - Publicitate

Cel mai frumos copil din Argeº

David Valentin Szechely

■ Banda zero e liberã

Faþada blocului Mobilux este parcã fãcutã pentru sutele de porumbei din piaþã. Aceºtia stau pe ea ca niºte note pe portativ. Porumbeii pot fi prinºi uºor de locatari doar lãsînd geamul deschis. Pervazurile însã trebuie curãþate des.

ARG

Curierul zilei - pag. 9

Ca sã nu îi accidenteze pe pietonii care traverseazã neregulamentar printre cele douã pasaje de pe Brãtianu, unii ºoferi merg direct pe trotuar. Pe acolo, trecãtorii sînt mai rari, ºi spaþiul este mai larg, cã maºinile parcheazã pe stradã, nu pe trotuar. VIP


Social - Cultural

Expoziþia de figuri de cearã de la Sankt Petersburg a ajuns din nou la Piteºti

Mike Tyson boxeazã în faþa Muzeului

mentarea fãcutã de istorici ºi se terminã cu munca machiorilor, care trebuie sã-l facã pe personaj sã parã viu. Este o muncã titanicã, iar realizarea unei singure figuri costã mii de dolari. Expoziþia poate fi vizitatã zilnic, între orele 9 ºi 17, pînã pe 4 decembrie, iar preþul unui bilet este de 40.000 de lei, pentru o persoanã, ºi 20.000 de lei, pentru membrii grupurilor. Vizitatorii se pot fotografia gratuit lîngã oricare dintre personaje.

✍ Noutãþi

culturale

■ Seminar amînat din cauza grevei profesorilor Astãzi, la Centrul Cultural din Piteºti ar fi trebuit sã se desfãºoare un seminar despre promovarea creaþiei româneºti ºi despre libertatea în mileniul III. Organizatorii au fost nevoiþi sã amîne aceastã manifestare, la care urmau sã participe elevi, din cauza grevei profesorilor. Seminarul va avea loc joia viitoare.

■ Simpozion cu invitaþi-surprizã Pe 25 noiembrie, la Muzeul Judeþean Argeº va fi organizat un simpozion dedicat marelui scriitor Liviu Rebreanu. Manifestarea este organizatã cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naºterea prozatorului care a locuit la Valea Mare, ªtefãneºti. Organizatorii þin secrete numele invitaþilor.

Personajele sînt realizate în mãrime naturalã

Joi, 10 noiembrie 2005

Casanova îi face o reverenþã Ciociolinei Ronaldo ne priveºte zîmbitor încã de la intrare, iar frumosul Brad Pitt, în varianta cu plete, îºi þinteºte ochii albaºtri seducãtori cãtre noi. Drept în faþa noastrã, de-a lungul unei mese imense, este reprezentatã scena biblicã „Cina cea de tainã“, o reproducere conform frescei lui Leonardo da Vinci. Mîntuitorul asistã resemnat la decizia tacitã a lui Iuda de a se lepãda de Învãþãtor. Pe faþa lui Iisus se „Uitã-te ce realizaþi sînt! Parcã sînt vii!“, pot citi blîndeþea ºi iertarea. acestea au fost cuvintele pe care le-au rostit primii La cîþiva metri, celebra vizitatori ai expoziþiei figurilor de cearã a Muzeului Ciociolina, cu sînii ei imenºi, rezultatul a 25 de de la Sankt Petersburg, deschisã ieri la Muzeul operaþii estetice, primeºte Judeþean Argeº. Iscusiþii meºteri ruºi au reuºit cu dezinvolturã reverensã însufleþeascã ceara, care exprimã trãsãturile de þa fãcutã de nu mai puþin caracter ale personajelor, reprezentînd o mulþifaimosul Casanova, cel care me de personalitãþi din domenii variate. a rãpit inimile atîtor doamFigura de cearã a boxerului Mike Tyson ne, în secolul al XVIII-lea. a fost expusã chiar în faþa muzeului. Pentru împãtimiþii sportuI.I. Foto: I.T., D.Þ. rilor, au fost realizate figu-

CΪTIGAÞI CU ºi

Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerile la sorþi, care vor avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis, în data de 2 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1-30 noiembrie, ºi în 29 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1 decembrie 27 decembrie 2005. Premiile se vor acorda dupã fiecare tragere la sorþi. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

Curierul zilei - pag. 10

Premiul I - 2 x 500 lei Pe card Premiul II - 2 x 400 lei BRD Maestro Premiul III - 1 x 300 lei Întrebare: Care este suma maximã ce poate fi contractatã la creditul Expresso Dublu în Euro prin BRD? Rãspuns:__________________________

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele. Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþiile din 3 decembrie ºi 30 decembrie ale ziarului.

rile de cearã ale lui Ronaldo, David Beckham, Michael Schumacher, Steffi Graf. Fiorosul Stalin îºi savureazã pipa lîngã Indira Ghandi, iar Boris Elþîn, cu statura sa impresionantã, îl umbreºte pe mititelul Vladimir Putin.

Anul trecut, 5.000 de argeºeni au vizitat expoziþia Muzeul din Sankt Petersburg a mai adus, anul trecut, o expoziþie terifiantã cu figurile de cearã, majo-

■ Încep Filipii de toamnã ritatea reprezentînd metode de torturã din perioada medievalã. Atunci, peste 5.000 de argeºeni au vizitat expoziþia. Povestea unei figuri de cearã începe de la docu-

Potrivit calendarului popular românesc, timp de douã zile se sãrbãtoresc Filipii de toamnã. În trecut, în unele zone, aceastã tradiþie se þinea o sãptãmînã întreagã, fiindcã erau ºapte Filipi, trei înainte de Lãsatul Secului ºi patru în post. Oamenii nu lucrau în aceste zile, pentru a se proteja de fiarele sãlbatice, în special de lupi.

Ciociolina

O figurã este realizatã în trei luni Nici copiii nu au fost uitaþi de specialiºtii ruºi care l-au fãcut din cearã pe faimosul Harry Potter. Toate figurile te impresioneazã prin modul excepþional în care sînt redate expresiile feþei, pînã la ultimul rid. Ruºii s-au specializat în realizarea figurilor de cearã de acum trei secole, cînd Petru I a adus din Danemarca niºte busturi de cearã. Însoþitorul expoziþiei, Marin Beþivu, ne-a spus cã o singurã figurã de cearã este realizatã de opt persoane, în trei luni, cea mai dificilã procedurã fiind implantarea pãrului. Într-o frezã sînt puse manual 40.000 de fire naturale de pãr. ■

■ Cumetrele vin la teatru Sîmbãtã la ora 18, în Sala Mare a Teatrului Al. Davila din Piteºti, sînteþi invitaþi la spectacolul Cumetrele, de Michel Tremblay, în regia lui Petre Bokor. Cincisprezece actriþe vã vor prezenta, într-o manierã comicã, drama femeii contemporane. Preþul unui bilet este de 50.000 de lei, iar pentru elevi ºi studenþi 20.000 de lei. Pensionarii au intrare gratuitã. I.I.

Concurs de culturã generalã, în bisericã

Cîºtigãtorul locului I, Vasile Dan Dina (stînga), a primit ca premiu 100 RON

14 nevãzãtori argeºeni au participat, marþi searã, de Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil, la un concurs pe temã religioasã, numit „Veniþi de luaþi luminã!“. Aceastã competiþie s-a desfãºurat în incinta bisericii Mavrodolu, din Piteºti, ºi a fost organizatã de pãrintele Constantin Radu Gabriel. E.ª. Foto: D.Þ.

º e g r A n î ã r e i Prem

Întrebãri din dogmele religiei ortodoxe

Toþi concurenþii au fost aºezaþi de însoþitorii lor pe scaune ºi au rãspuns oral la patru întrebãri despre dogmele religiei ortodoxe, precum ºi despre istoria bisericii creºtine. La final, juriul format din preºedintele

nevãzãtorilor, Marin Stoica, preotul paroh Constantin Onu, cît ºi pãrintele nevãzãtorilor Constantin Radu Gabriel au decis clasamentul concursului. A ocupat locul I ºi a primit 100 RON Vasile Dan Dina, locul II a fost cîºtigat de Jitea Victor, cãruia i-au revenit 80 RON, iar cel de-al III-lea loc l-a ocupat ªerban Constantin, revenindu-i 50 RON. Cei care au luat menþiune au primit 40 RON,

iar celorlalþi participanþi organizatorii le-au oferit diplome de participare ºi cîte 15 RON. „Toþi banii oferiþi ca premii au fost strînºi de pãrintele Radu Gabriel din sponsorizãri. Asociaþia Nevãzãtorilor nu ar fi avut bani pentru aceastã competiþie. Este un concurs în premierã, avînd în vedere cã se desfãºoarã într-o bisericã“, a declarat Marin Stoica, preºedintele nevãzãtorilor. ■


Sindicatul Direcþiei de Muncã Argeº, Sindicatul Liber Independent AJOFM Argeº, Sindicatul Casei Judeþene de Pensii Argeº - Sed Lex ºi Sindicatul din cadrul ITM Argeº se alãturã protestelor demarate de funcþionarii publici. Ele vor face grevã de avertisment astãzi, între 8.30 - 10.30, la sediul fiecãrei instituþii. C.C.

Telefonul mobil de 20.000.000 lei a fost înlocuit În perioada 1 - 7 noiembrie, OPC Argeº a primit reclamaþii vizînd probleme la copanele de curcan din import, inspectorii efectuînd un control la agentul economic respectiv. În urma unei sesizãri legate de un telefon GSM, s-a dispus înlocuirea produsului în valoare de 2.000 RON. B.L.

Bodyguarzii din Insomnia cotonogiþi de luptãtori „Luptãtorii mei nu creeazã scandaluri!“

Marþi seara, Clubul Insomnia, împreunã cu KISS FM, a organizat o megapetrecere, cu ocazia zilei de Mihail ºi Gavriil. Aºadar, cei care au vrut sã-ºi sãrbãtoreascã ziua numelui în compania prietenilor ºi a cunoscuþilor la un superparty au luat calea clubului mai sus amintit. D.Þ.

S-au împãrþit pumni în toate direcþiile

Cum sã plãtiþi mai puþin la gaze

Al doilea scandal în decurs de cîteva sãptãmîni Imediat dupã incident, unul dintre bodyguarzii care au încercat sã aplaneze conflictul a spus cã este inadmisibil ceea ce se întîmplã: ,,Este pentru a doua oarã în decurs de cîteva sãptãmîni cînd ne alegem cu urme de violenþã din partea clienþilor. Unul dintre colegii mei a rãmas mutilat pe viaþã, cu puþin timp în urmã, cînd niºte clienþi au vrut sã intre cu bãuturã în club

ºi nu i-am lãsat. Cînd au vãzut cã nu le dãm voie, s-au dus la maºinã, au luat sabia ºi au venit sã ne taie. Acum, au venit luptãtorii ºi au fost puºi pe scandal de la început. Dacã nu-i lãsam, fãceau scandal, cã i-am lãsat, au fãcut scandal, noi ce sã mai facem? Noi sîntem puºi aici sã mediem conflictele, nu sã dãm bataie sau sã luãm. Asta trebuie sã înþeleagã toatã lumea!“. ■

Într-o conferinþã de presã ratatã, adjunctul de la Protecþia Copilului dã chix

Directorul Pena aprofundeazã legea în faþa ziariºtilor Cazul „Copii sclav i“

Direcþia de Protecþie a Copilului a anunþat ieri o conferinþã de presã legatã de cazul copiilor de la Cãminul din Priboieni. Ne-am fi aºteptat, fireºte, ca în sfîrºit sã primim lãmuririle mult aºteptate, precum ºi sã vedem mãsurile pe care aceastã autoritate a gãsit de cuviinþã sã le ia. Din nefericire, aceeaºi ceaþã densã învãluie inexplicabil suM.A. biectul despre care scriem deja de o lunã.

Florian Pena, directorul adjunct al Direcþiei pentru Protecþia Copilului

E lege: fãrã muncã pentru toþi copiii! La ora 9.30, echipa Curierului s-a prezentat la Direcþia de Protecþia Copilului, unde directorul adjunct Florian Pena a þinut sã facã niºte precizãri, unele de-a dreptul halucinante, aºteptîndu-l sã soseascã de la Priboieni pe directorul provizoriu Daniel Rizu, împreunã cu un anume copil. Din pãrerile dlui Pena, am reþinut urmãtoarele:

● „Copiii mai mari nu pot fi opriþi sã munceascã. Copiii mici nu merg la munci periculoase ºi nici nu sînt constrînºi sã munceascã“. Numai cã, articolul 87, alineatul 2 din Legea 272/2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului spune clar: „Este interzisã orice practicã prin intermediul cãreia un copil este dat de unul sau de ambii pãrinþi ori de reprezentantul lui legal, în schimbul unei recompense sau nu, în scopul exploatãrii copilului sau a muncii acestuia“. Totuºi, directorul Pena gãseºte cã munca minorilor este fireascã atîta timp cît copiii o fac cu voioºie, în deplinã libertate, neconstrînºi de nimeni!

Cei mari nu pot fi opriþi sã facã sex ● În legãturã cu sexul practicat de copiii instituþionalizaþi, ºi aici dl Pena

considerã cã cei mari nu pot fi opriþi sã facã sex! Cu toate cã avem declaraþiile copiilor care ne-au povestit cum se face sex în dormitoare, ancheta Direcþiei de Protecþie a Copilului susþine cã nu este nimic adevãrat.

● În final, directorul Pena a þinut sã ne informeze cã încã se aºteaptã comunicãrile oficiale în urma anchetelor Inspecþiei Muncii, Poliþiei, dar ºi ale Autoritãþii pentru Drepturile Copilului, de la Bucureºti.

A picat subiectul conferinþei Subiectul principal al conferinþei de presã - declaraþia unui copil de la Priboieni - s-a amînat, deoarece, dupã cum a spus ºeful de Centru, „copilul s-a rãzgîndit“! Aºa cã opinia sincerã a ºefului de Centru, Daniel Rizu, este cã una e scris pe hîrtie, în legi ºi proiecte, ºi alta este cruda realitate a vieþii complexe din incinta cãminului. „Nu poþi sã-i supraveghezi chiar pe toþi. Cîte unii mai fug, mai muncesc etc.“.

Înscenãri dejucate Copilul cu care ºeful Centrului trebuia sã vinã în faþa presei este nimeni altul decît Stroescu Sergiu, tînãrul care a fãcut dezvãluiri în ziarul nostru. Acesta a venit, totuºi, la redacþia noastrã, ieri, speriat, ºi ne-a declarat cã atît directorul Preoteasa, cît ºi noul ºef, Daniel Rizu, îl forþeazã sã dea declaraþii prin care sã-ºi retragã cele spuse pînã acum! Speriat ºi ameninþat, bietul copil a venit la Curierul zilei, singurul loc în care se simte în siguranþã: „Noul director Rizu m-a chemat la el în birou ºi mi-a spus sã-mi re trag cele declarate presei ºi sã merg cu el la Piteºti, la dl director Pena... Eu nu îmi retrag cele spuse, pentru cã sînt adevãrate ºi dvs. sînteþi singura mea apãrare“. ■

■ Mihai P., elev: „Eu sînt pe clasa a XI-a la un liceu din Piteºti ºi vreau sã-i felicit pe profesori cã fac grevã, cã mai am ºi eu mai mult timp liber. Chiar mã simþeam obosit dupã o lunã ºi ceva de carte“. ■ Un cetãþean din comuna Cocu se plînge cã drumurile din localitate sînt în stare foarte proastã: „Înþeleg cã iluminat public nu e, cã nu sînt fonduri, dar drumurile nu se pot repara, domle? ªtiu cã s-au alocat bani de la Consiliul Judeþean, din cîte am mai citit ºi eu prin presã, pentru drumuri. Noi l-am ales, de ce nu ne satisface doleanþele noastre, ale simplilor cetãþeni?“. ■ Mai mulþi cetãþeni din Piteºti au sunat la redacþia noastrã fiind nemulþumiþi cã ºoferii de pe maxi-taxi pun frîne bruºte. „Eu îi înþeleg cã se iau la întrecere cu autobuzele pentru cãlãtori, dar cel

puþin sã-i respecte pe cãlãtori, nu sã-i zguduie cu frînele lor bruºte!“. ■ Florica Matei, din ªtefãneºti, o felicitã pe dna Eliane Caradima pentru revista Curier medical de sãptãmîna aceasta. ■ Pãtru C. Gheorghe, din Ciomãgeºti, este nemulþumit cã, dupã ce au fost introduse maºinile maxi-taxi pe ruta Piteºti - Ciomãgeºti ºi au fost scoase autobuzele pe acest traseu, firma care a cîºtigat licitaþia în varã nu acceptã biletele de transport gratuit: „Am cupoane de cãlãtorie pe toate mijloacele de transport în comun ºi ºoferii de pe maºinile acelea nu le primesc. Atunci de ce s-au scos autobuzele pe care mergeam cu biletele acestea, eu fiind ºi pensionat pe caz de boalã? Sã ne pãgubeascã de bani? Sã ia cineva atitudine!“. E.ª.

✍ Se vorbeºte, se citeºte ■ Un minut pe fix, unul pe mobil În primul semestru al anului, numãrul de minute vorbite pe mobil l-a egalat pe cel de pe telefonul fix, conform ANRC. Rata de penetrare a telefoniei mobile 52% - este încã micã, totuºi, faþã de UE, unde e de 83%. La noi, „celulita“ este ºi o fandosealã aproape patologicã: n-ai ce mînca, dar e musai sã-þi faci un abonament, chiar fãrã sã citeºti bine contractul, care uneori este þepar în privinþa rezilierii.

■ Magrevieni de Piteºti Vorbeºte lumea prin berãrii, pizzerii ºi frizerii cã magrevienii, cum sînt numiþi autorii distrugerilor din Paris - de la Magreb, oraº marocan - au corespondenþi ºi la noi, în tinerii fãrã orizont, pe care închisoarea nu îi sperie mai mult decît starea lor socialã. „Nu mai e mult pînã îi vezi ºi pe-ai noºtri!“, spun

unii. Mediatizarea cazului Iovan a reuºit ºi ea sã împartã într-un fel opinia publicã în sãraci ºi bogaþi.

■ Nostalgia vremurilor bune Regele Mihai I a avut cea mai frumoasã onomasticã de pînã acum, la Palatul Elisabeta. Se pare cã oamenii îl regretã mai mult acum, dupã ce instituþia prezidenþialã a fost compromisã de acest... Pîrþescu.

■ Rucsãcele la premar La o conferinþã de presã þinutã zilele trecute de constructorii unui viitor mare edificiu, organizatorii au fãcut cadou participanþilor cîte un rucsac mic, cum sînt cele pe care le poartã copiii. ªi primarul Pendiuc a fost la eveniment, dar el a luat un braþ de rucsãcele, probabil din cele rezervate pentru cei care au lipsit. Înseamnã cã se pregãteºte pentru mulþi nepoþi. VIP

Cînd dialogul îl inventãm noi Conferinþa premierului la Piteºti a fost plinã de rostiri adînci: (Unul dintre auditori) - Mãi sã fie, ce le mai doarme tataie ãsta de lîngã mine! Nu ºtiam cã Tãriceanu ºtie metode antistres, c-o aduceam ºi pe soacrã-mea...

Curierul zilei - pag. 11

În urma unor sesizãri primite la redacþie din partea argeºenilor cu venituri destul de mici, am încercat sã aflãm cum poate fi diminuat cumva costul facturii lunare la gaze. Primul rãspuns a venit de la Distrigaz, ºi anume cã proprietarii care îºi încãlzesc locuinþele cu gaze naturale trebuie sã aibã un venit mai mic sau egal cu 3.100.000 lei pe lunã, pe membru de familie. Ca sã facã un dosar de ajutor pentru încãlzire, beneficiarii trebuie sã completeze o cerere-tip, plus o declaraþie pe propria rãspundere, pe care le vor depune la Forþele de Muncã. De aici, beneficiarii vor primi rãspuns într-un termen foarte scurt, iar apoi li se vor da cinci bonuri valorice care sînt echivalente cu o mare parte din valoarea facturii de la gaze. Un alt rãspuns l-am primit de la Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie Argeº. De aici am aflat cã aceste ajutoare se acordã numai în cazul în care achiziþionarea, instalarea ºi punerea în funcþiune a centralelor termice care funcþioneazã cu gaze naturale se realizeazã prin firme autorizate de Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul gazelor naturale. L.N.

Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs.

Joi, 10 noiembrie 2005

La ora începerii petrecerii, clubul era arhiplin, de-abia puteai sã te strecori. De dansat nici nu putea fi vorba. Printre cei aflaþi la distracþie s-au numãrat ºi luptãtorii de la lotul naþional, care sînt cazaþi la internatul de lîngã Liceul Barbu. Dupã ce s-au întrecut în dansuri care mai de care ºi s-au urcat pe balustradele din club, au avut cîteva discuþii în contradictoriu cu alþi petrecãreþi, ciorovãieli care, din pãcate, au degenerat. Imediat a început o bãtaie în

urma cãreia au avut de suferit mai multe persoane, indiferent cã au avut sau nu de-a face cu scandalul. În cele aproximativ cinci minute cît a durat bataia, la care au intervenit ºi cei trei bodyguarzi ai clubului, s-au putut vedea cum zburau sticle ºi pumni dintr-un cap în altul. Din pãcate, bodyguarzii clubului, care au vrut sã aplaneze conflictul, au ieºit puþin cam ºifonaþi, rãmînînd fãrã tricouri ºi cu feþele pline de sînge. În schimb, cei de la care a pornit bãtaia s-au fãcut nevãzuþi, alergînd de mama focului spre locul unde sînt cazaþi.

Preºedintele clubului CSM Piteºti, Gheorghe Dinu, spune cã luptãtorii implicaþi în scandal nu sînt de la clubul sãu: „Noi avem trei copii la Juniori. Este posibil ca acei luptãtori care au fost implicaþi în scandal sã fie de la Centrul Olimpic ori sã fie foºti sportivi de performanþã, care nu mai sînt în activitate. Nu sînt de la noi“. M.D.

✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!!

Social

Alte patru sindicate intrã azi în grevã


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 230.000 - 370.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 225.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION. Tel. 220049, 0722 702 864.

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGRE- ALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) VÎND covor oltenesc ºi covor persan cu 3 traverse de la începutul secolului trecut în stare excepþionalã. Tel. 0742966016. (C.311020050055) VÎND 4 scaune, frigider Arctic mare ºi mijlociu; oglindã veneþianã, masã sufragerie, bucãtãrie, birou calculator ºi birou elev, minibliotecã cu servantã, dormezã, comodã multifuncþionalã, cuier hol. Tel. 222178, 0788724044. (C.070720050020) VÎND deºeuri de fag (pentru foc). 4 milioane/camion. Tel. 267410. (C.311020050008)

VÎND vitrinã frigorificã nouã. 0724233008. (C.031120050042) VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

NON-STOP

CASA DE AMANET KORA Str. Victoriei nr. 38

■ bijuterii ■ electronice ■ electrocasnice ■ terenuri ■ spaþii comerciale ■ autoturisme Tel. 223455. ■ VÎND cherestea , cãpriori, scîndurã, 7 mc, preþ avantajos. Tel. 0741968116. ■ PRIMESC în gazdã o fatã. Tel. 272574. ■ VÎND miere ecologicã, preþ convenabil. Tel. 0744196341. ■ VÎND þarc copil, preþ negociabil. Tel. 211728. ■ VÎND congelator Arctic 5 sertare, maºinã cusut Sanda electricã 24 operaþiuni, pompã stropit Solo 15 l, toate noi, 1,5 t grîu, negociabile. Tel. 218452; 0741261705. ■ VÎND colþar de bucãtãrie ºi 4 scaune tapiþate. Tel. 218760. ■ VÎND congelator Arctic 5 sertare, boiler emailat 100 litri pe lemne ºi hainã astrahan, mãrimea 48. Tel. 0720616432. ■ VÎND þeavã galvanizatã, geantã diplomat ºi 10 sculuri macrame. Tel. 611762. ■ VÎND dublu-radiocasetofon cu egalizor, stare perfectã funcþionare. 1,3 milioane. Tel. 274617; 0726133693. ■ VÎND 10 vedre de þuicã, 60.000 lei/litru. Tel. 0720683363. ■ VÎND sufragerie tip Sibiu, 3 bucãþi ºi pui de magnolii. Tel. 637194. ■ VÎND ladã frigorificã, 5 sertare, Arctic, 2,8 milioane negociabil. Tel. 287015. ■ VÎND lapte Lactovit. Tel. 0724448187. ■ VÎND congelator 5 sertare, 2,5 milioane. Tel. 0720882459. ■ VÎND 2 fotolii ºi canapea extensibilã. Tel. 252717. ■ VÎND maºinã spãlat ºi televizor Germania ºi congelator Arctic 4 sertare. Tel. 0746778262.

VÎNZÃRI ELECTRONICE Anunþuri la redacþie

Anunþuri la telefon ■ VÎND Leptop Fujitsu Siemens Intel Centrino, nou, cutie. Tel. 0742981354.

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI Anunþuri la redacþie

DACIA 1997 gri ºobolan, GPL, proprietar, preþ negociabil. Tel. 0740776327. (C.071120050021)

14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. COMISION de la 0,3%/zi, negociabil.

ALTE FACILITÃÞI Tel. 0248/ 214150.

VÎND Nova GT, GPL 1999, 95 milioane negociabil. 0745940007; 0746649324. (C.061120050018)

VÎND Dacia 1310, 2002, impecabilã. Exclus intermediari. Negociabil. VÎND Dacia 1991, albã, radiatã, GPL, 0743041560. (C.061120050038) rovignetã, ITP 2006, cauciucuri noi, PROPRIETAR! Vînd Oltcit Club, 30 milioane negociabil. Tel. 1994, negociabil. Tel. 0744753559. 0723421744. (C.081120050010) (C.061120050039) VÎND Dacia 1310, 1997, alarmã, VÎND Dacia Nova, fabr. 1997, preþ 68 casetofon, stare ireproºabilã, milioane, negociabil. Tel. negociabil. 0745433886. 0726964470, 0741530653. (C.081120050034) (C.071120050004) DACIA 1310, fabricaþie 1998, VÎND SupeRNova, an de fabricaþie proprietar. Tel. 0740197428; 288388. 2002, echipatã taxi, CASCO, rulatã (C.021120050010) taxi 4 luni, casetofon JVC, alarmã, VÎND Nova GT 1998, 5.800 km. Preþ închidere. Preþ 180 milioane. Tel. negociabil. Tel. 0724447208; 286697. 0740543906. (C.081120050028) (C.1249845) VÎND Dacia papuc suprastructurã izotermã 1996. Tel. 0744322409. LOGAN Ambition, 6.100 (C.091120050013) km reali, ABS, CD Sony, 2004- 12, stare ireproºabilã, unic proprietar, 8.000 euro, negociabil. 0744480740. (C.041120050009)

VÎND Break, 1997, bord CN, casetofon Daewoo, proprietar negociabil. 0747572351. (C.061120050030)

NOVA, 1998, unic proprietar, 71 VÎND Dacia 1310, 1992. Preþ milioane negociabil. 0723142072. negociabil. Tel. 0745065904. (C.061120050021) (C.061120050011) VÎND Dacia berlinã, 2001 injecþie, VÎND Dacia, 1997 sau schimb cu închidere, alarmã, casetofon, 106 Dacia mai veche. 0745553839. milioane negociabil, probã ºi (C.061120052479) service. 0740078237. (C.061120050043) BERLINÃ 2002, albastru DACIA camionetã izotermã, 2000, metalizat, unic proprietar, GPL, bord CN, stare foarte bunã. geamuri ionizate, 17.000 km reali, preþ negociabil. 0745993240. (C.061120050036) Tel. 0744107533. SUPERNOVA Confort 2001, albastru (C.071120050030) catifea, alarmã, închidere VÎND Solenza echipatã taxi Pic. Tel. centralizatã, casetofon, stare impecabilã, 41.000 km, preþ 0722684912. (C.091120050002) negociabil. 0744321031. VÎND Break, 1991, 30 milioane (C.061120050046) negociabil. Tel. 0746139432. DACIA camionetã izotermã, 1998, (C.071120050038) proprietar. 0726340935. URGENT! Dacia 1307, 2001 (C.061120050037) septembrie, suprastructurã fibrã de sticlã, cuplare 4x4 manetã, VÎND Dacia, 1996, albã, proprietar, planetare faþã, planetare spate, 56 milioane negociabil. 0744491918. cardan, grup, c.v., toate noi, în (C.061120050028)

coceni. 0721936955. VÎND SupeRNova Confort galbenã, (C.0311200500001) Anunþuri la telefon III-a 2003, 4.200 euro, negociabil. VÎND Logan Ambiance, 2005, 0788735135. (C.311020050007) îmbunãtãþiri. Preþ negociabil. Tel. ■ VÎND grîu panificaþie. Tel. 0722539861. 0744439766. ■ VÎND ladã frigorificã Arctic, 4 sertare, 1,5 VÎND plug PP3. 0744963004; 0722321856; 0744176515. (C.311020050077) (C.041120050018) milioane. Tel. 251837.

VÎND SupeRNova, 2001, CD Sony, 112 milioane negociabil. Tel. 0746852365. (C.061120052515) SUPERNOVA 2002 diamant, proprietar,impecabilã. Tel. 0745063173. (C.031120050046) VÎND urgent camionetã, pik-up, acoperitã, an 1999, proprietar, 88 milioane negociabil. 0723142431. (C.061120052524) VÎND Tractor DT 445, plug, disc. 200 milioane. 636877; 0742060294. (C.071120050010)

■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã

VÎND Dacia 1997. Tel. 0743821775. (C.091120050026)

VÎND SupeRNova an 2002 7-a, albastru-catifea, un singur proprietar. 134 milioane, discutabil. Tel. 0726156817. (C.071120050070) VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1990, gri nichel, preþ 35 milioane, negociabil. Tel. 0747280525. (C.071120050031)

VÎND Dacia SupeRNova, stare impecabilã, echipatã taxi cu acteTel. 0721975484. (C.091120050019) VÎND Solenza Confort 2004, roºie, proprietar, 30.000 km. Tel. 0722229498; 0742763271. (C.091120050004) VÎND Solenza Diesel, 2004. Tel. 0721278596. (C.081120050064) VÎND camionetã, 5 locuri, Diesel, octombrie 2003. Variante. 666187; 656732. (C.081120050085)

VÎND SupeRNova 2003 Confort, 138 CAMIONETÃ 2004- 12, GPL, cu milioane. Tel. 0726057552. suprastructurã, TVA deductibil. Tel. (C.071120050012) 0745011963. (C.081120050059) VÎND urgent SupeRNova 2002, VÎND Logan Preferance, an 2005. echipatã complet taxi. Tel. Preþ negociabil. Tel. 220584. (C.1249894) 0722786262. (C.071120050054) VÎND Dacia Nova, 1998, unic proprietar, vopsea originalã, roºu imperial. Preþ negociabil. 0744263205. (C.071120050065)

VÎND camionetã, 0723585728; (C.081120050010)

1991. Tel. 254318.

VÎND Dacia Break, 2004, VÎND Solenza Scala, 2004 (III-a), full- îmbunãtãþiri. Preþ avantajos. Tel. options. Preþ negociabil. Tel. 0722391503. (C.081120050001) 0723016317. (C.071120050056) DACIA break, proprietar, 1999, îmbunãtãþiri, stare VÎND TRACTOR U650+ disc, perfectã. Preþ 76 milioane negociabil. 0248/695471; negociabil. 0726703213. 0726114591. (C.071120050018) (C.081120050005) VÎND Nova 1998, proprietar, multiple îmbunãtãþiri, preþ negociabil. Tel. VÎND Dacia Nova GTi, 1999, GPL 0729022793. (C.071120050003) omologat, stare excepþionalã, linie VÎND pickup diesel. Tel. audio JVC, 90 milioane negociabil. Variante Cielo + diferenþã. 0723970880. (C.071120050004) 0727301731. (C.081120050017) VÎND Dacia Nova GTi fabricaþie 2000 DACIA 1310, an 1999. Preþ Repar bãri de maºinã orice tip. Tel. august, roºu toreador, stare foarte 74.000.000. Tel. 0744578023; bunã, preþ 103.000.000, negociabil. 0743439841. (C.071120050006) Tel. 0746228971. (C.071120050016) 0723586266. (C.081120050029) VÎND Dacia 1300, 1971, model 1995, PROPRIETAR! Vînd camionetã, bord CN, geamuri color. Preþ 22 VÎND caroserie Dacia 1310, motor 2001, albastru catifea, 4x4, 13001400, c.v. 45 trepte. CUMPÃR milioane. Tel. 233128; 0743181356. îmbunãtãþiri. Discutabil. orice tip Dacia pentru piese, (C.071120050027) 0721080269. (C.081120050039) eventual avariate (Aro 10, 243, 244, VÎND Dacia 1310, an 1998, bord CN, TV). VÎND orice piesã din VÎND Dacia Nova GT, fabricaþie RAR 2006. Tel. 218737; 0727605173. dezmembrare, ofer radiere. 1998, 73 milioane, negociabil. Tel. (C.071120050039) 0741575172. 0742436045; 279798. 0722436877, (C.1249906) VÎND Dacia 1991, motor 1400, c.v. 5 (C.071120050046) trepte, preþ 22 milioane, negociabil. CUMPÃR orice tip Dacia pentru VÎND remorcã Dacia, unic Tel. 0742053644. (C.071120050081) piese, eventual avariate (Aro 10, proprietar, înmatriculatã, carte VÎND Logan Diesel Preferance, 0 243, 244, TV). VÎND orice piesã din identitate, preþ negociabil. Tel. km, gri perlã. 0740209896. dezmembrare, ofer radiere. VÎND 0744801665. (C.1249898) (C.071120050053) caroserie Dacia 1310 Tel. VÎND Dacia Logan, 5.800 DACIA Break, 1993, motor 1400, 5 trepte, GPL, taxe plãtite, preþ negociabil. Tel. 0723066248. (C.071120050073)

0742436045; (C.071120050047)

279798.

km reali, 2004- octombrie, 6.600 euro. Tel. 0741207492. (C.081120050002)

CAMIONETÃ 1996, tracþiune faþã, 5 trepte, 69.000.000. Tel. 236303; VÎND Logan Preferance 2005 a 2-a, DACIA Break, 1990, motor 1400, 5 0723051467. (C.071120050020) trepte, RAR 2007, proprietar, 35 VÎND Tractor 445 DT, c.i., roºu imperial, radiat ieri sau milioane negociabil. 0722463476. înmatriculat. 0729032451. variante schimb SuperNova, preþ 215 milioane, negociabil. Tel. (C.071120050074) (C.071120050001) VÎND Break, 1997, GPL, proprietar, VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 2001, 0743053582. (C.081120050003) 55 milioane. Tel. 0727344145; unic proprietar, preþ negociabil. Tel. VÎND SupeRNova Confort 2001. Tel. 0721163210. (C.081120050005) 0722401839. (C.071120050025) 0744452142. (C.071120050001) VÎND Dacia 1300, în stare de VÎND Dacia berlinã 1310, fabricaþie VÎND/ SCHIMB Dacia 1310, funcþionare, 17,5 milioane. 1991, fabricaþie 1991, cu auto stare foarte bunã. an 1997- 1998. Tel. 0720629556. (C.071120050086) 0743200529. (C.071120050002) 0727310618. VÎND SupeRNova (C.081120050017) VÎND Dacia 1310, an fabr. 1990, preþ Rapsodie 2002, galbenã, 30 milioane, negociabil. Tel. VÎND Dacia 1310, 1998, unic proprietar, multiple 0744370633. (C.071120050003) îmbunãtãþiri, preþ proprietar. Tel. 0724789556; 251068. VÎND SupeRNova fabricaþie 2002, (C.091120050013) negociabil. Tel. 0721573172. culoare verde metalizat. Tel. VÎND SupeRNova Rapsodie, 2002, (C.081120050025) 0740906706. (C.071120050017) 100 milioane. Tel. 0723696124. VÎND Dacia camionetã platformã (C.091120050007) VÎND Berlinã, 1998, vopsea 1997, tracþiune faþã, proprietar, 85 originalã. Preþ negociabil. Tel. VÎND SupeRNova 2001, albastru. milioane, negociabil. Tel. 0727832255. (C.071120050005) Preþ 140 milioane, negociabil. Tel. 0745819166. (C.071120050019) 0727231954. (C.071120050038) VÎND ARO 243, an 1996, motor Braºov, R.K. total 2004. 60 milioane. DACIA 1304, 1999, izotermã VÎND SupeRNova 2002, proprietar. Tel. 0746973689. (C.071120050035) autorizatã. Preþ negociabil. 251283; Tel. 0727327588. (C.081120050020) 0722349894. (C.081120050047) VÎND Logan, 2005 septembrie, 3 ani VÎND SupeRNova 2001, bleo de Tel. 0722720298. garanþie, full, fãrã AC, 7.000 euro VÎND Dacia an 1981, model 1996, France. negociabil. 0740180596. preþ 17 milioane, negociabil. Tel. (C.081120050026) 0723864434, 0348808929. (C.071120050006) VÎND Solenza Confort 2004, roºie. (C.1249891) Tel. 0723231027. (C.091120050009) VÎND Solenza 2004 noiembrie, în garanþie, unic proprietar. VÎND Nova 1998, alarmã, GPL, preþ VÎND Dacia 1305, 07-02, 60 milioane, negociabil. Tel. 0726196434. (C.071120050016) albã, suprastructurã, GPL, 0745356664. (C.071120050004) AC, geamuri electrice, VÎND Dacia 1310, 1998, 52.000 km, alarmã, casetofon, 70 milioane negociabil. 0744640113. VÎND camionetã 5 locuri tracþiune impecabilã, 16.500 RON. faþã, an 1998, preþ 83 milioane, (C.071120050036) 0744684640. negociabil. Tel. 0747487088. (C.091120050013) VÎND Dacia SupeRNova (C.071120050006) Rapsodie, 2002, VÎND Dacia 1310, 1988, 20 milioane VÎND Dacia 1307, Diesel, la 0 km. metalizatã, impecabilã, negociabil. 275658 dupã 16,00. Tel. 0744318642. (C.091120050035) 125 milioane. (C.081120050022) 0742018197; 0740034860. VÎND SupeRNova Clima 2001, roºu (C.071120050097) VÎND Dacia Break, 1994, proprietar, imperial. Tel. 0722720298. 45 milioane negociabil. 0724045201; (C.091120050017) VÎND Dacia 1991, 5 trepte, 0745157477. (C.081120050038) VÎND Berlinã, 1998, impecabilã, bord CN, mecanicã nouã, VÎND berlinã 1410, an 1999, gri negociabil. 36 milioane uºor Tel. 0727747561. negociabil. Tel. metal, casetofon. Tel. 212784. (C.091120050037) 0747476718; 0788753876. (C.1249916) VÎND Aro 243, fabricaþie 1993, motor (C.081120050017) VÎND SupeRNova Clima, an Cîmpulung, stare tehnicã bunã, VÎND Dacia Break, an 1998. Tel. fabricaþie 2001- 09. Tel. 0740456679, aspect exterior plãcut. Tel. 633053; 0723359713. (C.091120050020) 0723266583. (C.091120050031) 0742397701. (C.1249877)

Curierul zilei - pag. 13

VÎND spriþ hidraulic pentru umplut (C.311020050057) VÎND Dacia 1310 berlinã, cîrnaþi; contivac 250 kg. Tel. VÎND SupeRNova Rapsodie, roºu preþ negociabil. Tel. 215360; 0721865472. 0744303920. (C.081120050034) imperial, 127 milioane, negociabil. (C.031120050002) VÎND lucernã uscatã, 3.500 lei/ kg. Tel. 0747310611. (C.071120050051) Tel. 0744303920. (C.081120050035) DACIA Camionetã obloane VÎND Dacia 1300, 1979, preþ 13 VÎND 2 cripte plus cruce funerarã, suprastructurã, 1998, stare bunã. milioane, negociabil. 0788497499; aproape de aleea principalã, Cimitir 0745351913; 0788552554. 0724915279. (C.031120050035) Sf. Gheorghe. Tel. 0741116458; (C.311020050058) VÎND VINDROVER; remorcã 021/6283267. (C.091120050004) VÎND Dacia, an 1997 noiembrie. Tel. transport persoane; Fox tocat

SOLENZA Scala 2004, 183 milioane. Tel. 0721201087. (C.061120050029)

BIJUTERII AUR

VÎND SupeRNova 2001, stare impecabilã, roºu imperial, îmbunãtãþiri, 128 milioane. Tel. 0744429560. (C.091120050022)

PROPRIETAR! Vînd Dacia Berlinã, ■ pietre preþioase, ceasuri de 2001, stare impecabilã, 40.000 km firmã, monede de aur. reali, 110 milioane negociabil. Preþuri foarte bune. Comisioane Exclus intermediari. Tel. 0,3 - 0,7% zi, negociabile. 0745077579. (C.071120050012) Tel. 213649; 0727792967.

VÎND Solenza 2004 în garanþie. Tel. VÎND SupeRNova Clima, 2002, bine VÎND Dacia 1990, stare bunã, preþ întreþinutã, unic proprietar, 0721160216. (C.071120050056) negociabil. Tel. 0740225347; 0721058737. VÎND Dacia camionetã papuk, 5 negociabil. 0348806624. (C.071120050004) (C.071120050001) locuri, 1997, negociabil. Tel. VÎND Dacia Break, 1998, proprietar, 0745164053. (C.011120050011) VÎND Nova roºie, 69 milioane negociabil. Tel. proprietar, 1999, GPL, preþ 0727341728. (C.081120050004) VÎND Nova GT, 1997, jante negociabil. Tel. aluminiu, alarmã, motor 0727755750. VÎND SupeRNova Confort nou, panou SupeRNova, (C.071120050096) 2001, þinutã în garaj, geamuri ionizate, spoilere, metalizatã, unic RAR 2007, 78 milioane VÎND camionetã Dacia 1307, 5 proprietar, negociabil. negociabil. 0742025424. Exclus intermediari. locuri, Diesel, suprastructurã fibrã (C.011120050002) 0740270117. sticlã 2003. 0745660325. (C.081120050102) SOLENZA Scala, 2003, proprietar pe (C.071120050057) carte. Preþ negociabil. 0744688771; VÎND tractor 445, plug ºi remorcã, VÎND Dacia Berlinã, 2001, unic 0740186106. (C.011120050003) 150 milioane. 0745134771; 263671. proprietar, 90 milioane negociabil. VÎND Dacia 1310, an 1989, (C.081120050024) 0746142356. (C.071120050040) proprietar, taxele la zi. 25 milioane, VÎND suprastructurã 1307 fibrã, VÎND Dacia 1300, 1979, 13,5 negociabil. Tel. 288781; 0727798302. omologare, 10 milioane. Tel. milioane negociabil. Tel. (C.011120050034) 0727645938. (C.081120050016) 0723099936. (C.071120050031) VÎND Dacia Berlinã 1998, geamuri VÎND Logan Diesel o km, roºu VÎND SupeRNova Rapsodie 2002, ionizate, albã, proprietar. 68 passion, preþ negociabil. Tel. albastru. 130.000.000, negociabil. milioane. Tel. 0723260569. 0740216240. (C.031120050032) Tel. 215892; 0727334344. (C.1249836) VÎND Dacia Solenza Confort, 2005, (C.071120050022) VÎND Dacia Berlinã, 1999, 75 garanþie. Preþ negociabil. Tel. VÎND Dacia Nova, 1999, GPL, milioane. Tel. 0745035325. 0724731284. (C.061120050017) negociabil. Tel. 0722452678; 672037. (C.061120050010) VÎND Dacia martie 2003,129 (C.071120050014) VÎND Break, 1999 sau schimb cu milioane, unic proprietar. VÎND Dacia 1999, geamuri negre, Dacia mai veche. 0746319451. 0726057552. (C.071120050011) GPL, alarmã, închidere, 90 milioane (C.061120052478) 0723992327. VÎND camionetã 2 locuri platformã, negociabil. VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL. tracþiune faþã, 1999. Tel. (C.071120050035) Tel. 0745187445. (C.071120050015) 0744429767. (C.041120050073) VÎND bãri Dacia, recondiþionate;

VÎND societate comercialã, SRL. Tel. VÎND Dacia 1300 ºi piese Moskvici 0740030616. (C.081120050051) 1500 noi. Tel . 0740297829. VÎND staþie Alpine FK320 ºi (C.251020050019) subwoofer. 0744336297; VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; 0721228925. (C.081120050035) Cumpãr orice tip Dacia, eventual VÎND mobilã sufragerie. Tel. 223084. avariate. Ofer radiere. Tel. (C.081120050001) 0741249769. (C.190920050114) VÎND motocultor cu remorcã, CAMIONETÃ Dacia 2000- 10, tracþiune 4X4. Tel. 0745183362; obloane, acoperitã, impecabilã. garanþie, 195 milioane. 0727645938. (C.081120050014) 253839. (C.081120050002) 0745351913; 0788552554.

VÎND chioºc termopan. 0745222963. 218565. (C.311020050002)

CASÃ DE AMANET

Joi, 10 noiembrie 2005

VÎND tîmplãrie PVC stejar auriu, 2 feþe, ferestre ºi uºi, deja confecþionate. Tel. 0721405280. (C.081120050046)

(C.261020050010)

PENTIUM III 500 MHz/ 128 RAM, 6,4 HDD, sunet, CD, boxe, monitor 15“ VÎND SupeRNOva 2002 RapsodieTel. 0721278596. SVGA, 4.200.000 negociabil. noiembrie. (C.071120050057) 0746792998. (C.091120050027) CALCULATOARE IEFTIN. VÎND Nova GTi, 2000- 07. Tel. 0721278596. (C.071120050058) 0746792998. (C.091120050028)

VÎND tv. color Foton; videorecorder VÎND frigider Arctic mijlociu; masã Mitsubishi; magnetofon Tesla B115. bucãtãrie. Tel. 217857. Tel. 0720226935. (C.041120050032) (C.021120050037) VÎND video camerã ºi video VÎND lemne foc. Tel. 0722752997. recorder Panasonic. Tel. (C.1249858) 0743828500. (C.091120050010) VÎND þuicã. Tel. 0742196171. VÎND PC -P II, îmbunãtãþit, stare (C.081120050020) foarte bunã, preþ convenabil. Tel. VÎND boiler italian 100 l, sobe pe 0723193749. (C.081120050001) gaze, arzãtoare de la sobele de VÎND sistem JBL, 5+1, cu teracotã. 0744963633. amplificator Pioneer, Dolbi digital. (C.011120050023) Tel. 0745685777. (C.1249901) VÎND sufragerie Styl Regence cireºVÎND calculator AMDXP 2000+256 mahon, perfect întreþinutã; mãsuþã RAM, DD Ram, placã video G Force, televizor; birou calculator modern; TV Tuner DVD, floppy, HDD, mouse televizor color. Tel. 0722658547; optic. Tel. 0744363289. 642624. (C.041120050026) VÎND urgent orgã Yamaha, 5 tipuri, VÎND drujbã Stil. Tel. 641531. camerã video JVC, nouã, camerã (C.071120050009) digitalã Canon. Tel. 0248/632784, VÎND 10 cutii stupi noi. Tel. 0724040434. 0724937087. (C.071120050006) VÎND boxe Unitra 75 W, amplificator VÎND acte S.R.L domeniu activitate Hitachi 60W, amplificator Akai ºi vast comerþ, producþie, diverse. magnetofon Rostov. Tel. 0742610485. (C.071120050018) 0744471099; 0744382084. VÎND congelator ºi frigider Arctic. (C.1249917) Tel. 288067. (C.071120050062) VÎND mobilã, covoare, televizor, frigider, maºinã de spãlat, aragaz din apartament în urma mutãrii. Tel. 0744551010. (C.081120050005)

AMANET AVANTAJOS

VÎND Dacia break, an 1996 VÎND Dacia camionetã 5 locuri decembrie, 35.000 km, preþ 60 Diesel, aprilie 2005, negociabil. PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa milioane, negociabil. Tel. 215010; Piteºti Str. Crinului nr. 13 0745944730. (C.021120050034) Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul 0744153490; 0723037100. DACIA 1987, preþ 24 milioane, Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). ■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã (C.071120050001) proprietar. Tel. 0723585442.

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

VÎND Dacia Berlinã, 1996, alabastru metalizat, bord CN, taxe la zi, 57 milioane negociabil. 0741675099; 0743872625; 642800. (C.091120050003) CAMIONETÃ pik-up 2001, injecþie, 98 milioane. Tel. 0740798451. (C.091120050013) SUPERNOVA Confort 2002, stare ireproºabilã, 133 milioane negociabil. Tel. 0740314120. (C.091120050015) VÎND Dacia 1310, 1990, 34 milioane. Tel. 217898. (C.091120050025) VÎND Dacia SupeRNova, 2001, unic proprietar. Tel. 0723661063. (C.091120050017)

URGENT! Break, 1997, proprietar unic, închidere centralizatã, alarmã, CD + subwoofer+ staþie, RAR 2007, taxe la zi, impecabil, 64 milioane discutabil. 0742882044. Variante. (C.091120050050) VÎND Rabã 16 tone ºi remorcã. 0744491514. (C.091120050021) VÎND tractor U650, stare funcþionabilã. 0248/293952 dupã 20,00; 0742667957. (C.091120050032) VÎND Dacia 1310, 1999, gri ºobolan, preþ convenabil. 253028; 0720041988. (C.091120050042) VÎND Logan 0 km, 10 milioane sub preþ facturã, accept variante auto. 640650, 0724080467, 0746544616; 0721226836. (C.091120050036) VÎND Dacia 1310, 1983, verde, 16 milioane. Tel. 0744683712. (C.091120050037) VÎND Dacia, 1981, model 1994, 5 trepte, proprietar. Tel. 0727251585. (C.091120050038)

Joi, 10 noiembrie 2005

DACIA 1310, 1984, îmbunãtãþiri, negociabil. Tel. 0788763253. (C.091120050004)

■ DACIA 1310 T, 1999, 80 milioane. Tel. 0723277080. ■ DACIA 1310, 1989, taxe la zi, negociabil. 251549 dupã 15,00. ■ DACIA berlinã 2002, gri metal, multiple îmbunãtãþiri, negociabil. Tel. 634869; dupã 16,00. ■ DACIA 1300, fabricaþie 1979, galbenã, impecabilã, maºinã de garaj, multiple îmbunãtãþiri, 20 milioane, fix. Tel. 0724410976. ■ SOLENZA Scala în garanþie, 230 milioane. Tel. 0722390667. ■ SOLENZA Confort iunie 2003, 33.000 km, metal, neradiatã, impecabilã. Tel. 0743899805. ■ URGENT Dacia Nova GT, 1998, stare foarte bunã, acte la zi, roºie, 70 milioane, negociabil. Tel. 0741640665. ■ DACIA Nova, preþ negociabil. Tel. 0743486926. ■ DACIA 1300, 1982, 12 milioane. Tel. 0722802929. ■ DACIA papuc platformã, 1997, 60 milioane, negociabil. Tel. 0727305654. ■ DACIA 1310, 1992, stare excelentã, preþ negociabil. Tel. 0742873486 dupã 20,00. ■ DACIA 1310, 1990, bord CN, model 1996, linie audio, scaune ergonomice. Tel. 0744845324. ■ DACIA 1310 L, decembrie 1997, multiple îmbunãtãþiri, unic proprietar, metalizatã, 55 milioane neg. Tel. 0721757566. ■ VÎND Aro 320, 4x4, 1998, 30.000 km reali, stare perfectã. 0740451973. ■ DACIA Berlinã, 1996, GPL, negru metalizat, proprietar. 0745781501. ■ DACIA 1310, preþ 25 milioane, meritã vãzutã. Tel. 0740217649; 217104. ■ DACIA 1310, 1985, alb 13, unic proprietar, 4 trepte, stare excepþionalã, negociabil. 642615. ■ LOGAN Laureat, 2004 octombrie, 5.000 km, 6.600 euro. 0723258300. ■ NOVA injecþie, 2000, gri metal, casetofon, bord SupeRNova, ceasuri SupeRNova. 0726814545. ■ PROPRIETAR! Nova GT, 1998 -XII, impecabilã, alarmã, proiectoare, 84 milioane negociabil. Tel. 0724069938. ■ SUPERNOVA metalizatã, 2002, neradiatã. Tel. 0722327825. ■ VÎND Logan Ambiance, motor 1400, asigurare, garanþie, 6.800 euro. Tel. 0721343665. ■ VÎND Dacia 1310, 1989, c.v. 5 trepte, stare bunã funcþionare. Preþ negociabil. Tel. 261609. ■ DACIA Berlinã, 1998, metalizat, bord CN, 65 milioane. Tel. 0723009934. ■ VÎND Dacia 1310, 1997. Tel. 0727788554. ■ DACIA 1310, 1996, multiple îmbunãtãþiri, negociabil. 0724001303. ■ SUPERNOVA Clima, 2000, argintie. Tel. 0746155901.

STRÃINE

VÎND SupeRNova, noiembrie 2001, Anunþuri la redacþie alarmã, huse de piele, 123 milioane negociabil. 217778; 0741118093. VW Passat Variant 2002, 131 CP,6 viteze, climatronic, pilot automat, (C.091120050014) VÎND Berlinã injecþie, noiembrie computer bord, full-electric, 11.500 2000, stare foarte bunã, 93 milioane euro. 0744632246. (C.081120050031) negociabil. Tel. 276205; 0741104061. VÎND Espero, an 1996, km reali, fulloptions, lot coreean, proprietar. Tel. (C.091120050005) VÎND Solenza Scala 2003, 8.000 km, 0740002151. (C.061120052505) culoare perla, preþ negociabil. 0722229498, 0742763271. (C.091120050011) VÎND Logan, neînmatriculat, 0722418106.

2005, 6.000

GOLF4 Combi TDi 101 CP, 2002, full-options. 9.900 euro. 0722477937. (C.281020050032)

alb, euro. VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. Accept varinate. 0745428575. VÎND SupeRNova 2002 VIII-a, unic (C.311020050001) proprietar, 22.000 km reali, carte, VÎND VW Golf IV Variant, 2002. Tel. service. Tel. 0744997333. 0746150323. (C.311020050004) FORD Focus Combi, 2002, gri metal, AC, ABS, oglinzi electrice, carkit Nokia, recent adus, taxe achitate, negociabil. 0742941438. VÎND Dacia berlinã, noiembrie 2001, (C.081120050039) 27.800 km, albastru catifea, VÎND Skoda Octavia 2004, garanþie înmatriculatã RAR 2002, unic iulie 2006. 10.100 euro, negociabil. proprietar. Tel. 0746226628. Tel. 0743083900. (C.311020050006) V}ND Solenta cu preluare de VÎND VW Passat 1,9, 1997, sau contract la superpreþ. Tel. schimb cu Solenza, SupeRNova + 074465112. diferenþã. 0747047853; 0721893353; 279142. (C.311020050017) VÎND Dacia 1310, 1986, bleu, preþ 1800 RON negociabil. 0747024457.

Curierul zilei - pag. 14

Anunþuri la telefon ■ VÎND piese noi, c.v. 5 trepte Dacia ºi din dezmembrare. Tel. 0722569467. ■ BREAK, 1997 octombrie, gri carbon, bord CN, vopsea originalã, 65 mil. neg. 0723191579. ■ VÎND înscriere Dacia Logan Diesel. Tel. 0723889819. ■ DACIA 1310, 1998, gri metalizat, stare impecabilã. Tel. 0248/617042. ■ CAMIONETÃ 1997, stare bunã, GPL omologat. Tel. 0721334831, 0746154320. ■ DACIA Berlinã, 1999, gri nichel, 82 milioane negociabil. 0722479955. ■ LOGAN roºu octombrie 2004, multiple îmbunãtãþiri, tuning exterior. Tel. 0745568343. ■ BREAK, 1992, taxe la zi, revizie 2007, 32 milioane neg. Tel. 0743086858. ■ VÎND Dacia 1991, unic proprietar, motor 1400, 5 trepte. Tel. 0724750098. ■ DACIA 1996- 12, gri metal, GPL, impecabilã. Tel. 0727336631. ■ DACIA 1997, gri metal, 46.000 km, 65 milioane. Tel. 213028; 0741016971. ■ BERLINÃ 1997, metalizatã, bord CN, avantajos. Tel. 0722413049. ■ VÎND Dacia break, 1993, preþ negociabil. Tel. 0720374403, 275197. ■ VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1997, toate taxele la zi, negociabil. Tel. 0741015222. ■ VÎND Dacia Nova, oct. 1998, casetofon, geamuri ionizate, alarmã +închidere, stare perfectã, 75 milioane, negociabil. Tel. 0722469547. ■ SUPERNOVA, 2002 decembrie. Tel. 0744606921. ■ DACIA berlinã, 1982, model 1993, proprietar, acte la zi, 17 milioane. 0747293365. ■ DACIA camionetã cu obloane, acoperitã, fabricaþie 1993, 42.500.000. Tel. 0740597737. ■ VÎND Solenza metalizatã, an 2004, garanþie. Tel. 0744421839. ■ DACIA Nova GT, gri metal, 1999. Tel. 0724215965.

VÎND/ SCHIMB OPEL Ascona 1987 Diesel- 1,6, proprietar. Tel. 0724318879; 667586. (C.311020050028) PROPRIETAR vînd Opel Astrra 2003 Combi, 1.7 TDI, full options, gri metal, 9.700 euro, negociabil. 0741168576. (C.311020050009) VÎND VW Bora 1,9 TDi, negociabil. Tel. 0722388210. (C.011120050075)

Diagrame Tahograf

VÎND Passat Limuzinã, negru metal, 2001, recent adus Germania, climatronic etc., 11.800 euro. Tel. 0745025519. (C.031120050011)

SC MG Piese Auto 2005 SRL Bdul Nicolae Bãlcescu, nr. 106 (în complex John).

tã! r e Of

er Sup Tel. 0248/283072; 0724396403.

VÎND/ SCHIMB cu auto mai ieftin Omega 2.2 TDi, 2003, limuzinã, extra-full, argintiu metalizat, superbã. 0745425097. (C.081120050040) VÎND Renault Scenic, 2002, fullelectric, climatronic. Preþ negociabil. Tel. 0741125572. (C.081120050037)

VÎND Ford Escort, 1998, full. Preþ negociabil. Tel. 0722436595. VÎND Opel Astra Caravan TDI, 2001, (C.081120050018) VÎND Skoda Octavia TDi, full, 11.500 motor 2000, distribuþie lanþ, roºu- PEUGEOT Partner 2002, sarcinã euro, negociabil. Tel. 0722878616. ferarii, extra-full, adusã recent. Tel. utilã-700 kg, 6.500 euro negociabil. (C.1249913) 0741180050. (C.071120050018) 0745011963. (C.081120050060) VÎND autoturism Fiat Panda, VW Passat break, 1.9 TDI, motor VÎND Ford Mondeo, 1995, proprietar, avariat, talon ºi carte identitate. Tel. cilindree 1986, an 1996, 117.000 km dotãri, ABS, AIRBAG, alarmã, 0744471099; 0744382084. reali. Negociabil. 0723322180. închidere, casetofon, geamuri (C.1249918) (C.071120050028) electrice, jante magneziu. Tel.

VW Passat Variant 2003, roºu, climatronic, ABS, ESP, multivolan, scaune încãlzite, computer bord, pilot automat, trapã electricã, geamuri electrice, oglinzi electrice ºi încãlzite, proiectoare, parbriz cu VÎND Ford Sierra, 1990, excelent. senzori pentru ploaie, închidere centralã, 2 chei telecomandã, Preþ negociabil. Tel. 0745176066; 118.000 km, carte service, 12.400 VÎND motor Fiat Uno, benzinã ºi 250145. (C.011120050027) euro. 0745094554. (C.071120050010) motor Peugeot 1900 Diesel. Tel. VÎND Renault 19 Diesel, motor nou, MICROBUZ Renault Trafic 1,9 TDCI, 0744471099; 0744382084. RAR 2007, 2.700 euro. Tel. 102 CP, 2003, lung, A.C, 5%, condiþii (C.1249919) 0745185425; 0723281626. deosebite, facturã, posibil variante. (C.011120050078) VÎND Cielo 1996, 10.500 euro. 0744327316. impecabil, singur VÎND Ford Scorpio, 1990, proprietar, (C.071120050014) proprietar, full. Tel. impecabil. Accept variante. Tel. 0723168712. OPEL Astra Caravan 1997- iulie, 0722308394. (C.021120050031) (C.091120050001) motor Ecotec 16 V 1.6, dublu airbag VÎND Cielo, 1996, toate dotãrile, faþã, geamuri electrice, ABS, VÎND Seat Leon 1,9 TDi, 46.000 km. Tel. 0721322617. calculator bord, AC, proiectoare, 830 C.P., AC, CD, 4 Airbag(C.021120050007) casetofon cu boxe original, stare uri, închidere centralizatã, VÎND Golf 4, 1,9 TDi, 2002, recent foarte bunã, 5.300 euro. 0745094554. geamuri electrice, jante (C.071120050008) adus Germania, preþ negociabil. Tel. 17 „, bleu metal. Tel. 0723253150. VÎND Audi A4, 2003, limuzinã, negru, 0744233971. (C.081120050019) (C.091120050002) dublu climatronic, computer bord, CIELO 1999, full, plus alarmã, preþ negociabil. Tel. 0744353987. 116 CP, 14.800 euro negociabil. BMW 320 D, piele, scaune încãlzite, 0723397181. (C.081120050001) (C.301020050047) climatronic, închidere, 6 Airbag-uri, NUBIRA II, 2002, full-options, 7.000 geamuri electrice, etc, 13.000 euro, VW Golf II Diesel, P.F. Tel. euro negociabil. Tel. 0723550975. negociabil. 0726000091. 0721163205. (C.021120050010) (C.091120050008) (C.091120050004) VÎND Mercedes C200, CDI, 07-2001, VÎND BMW Ursuleþ. Preþ negociabil. VÎND Tico, stare impecabilã, 85 înmatriculat iunie 2005, full-options, Tel. 0740820217. (C.041120050034) milioane, negociabil. Tel. 14.200 euro. Tel. 0746210012. 0722728971. (C.091120050008) CIELO GLE/AC, 1999, full-electric, (C.021120050023) proprietar, jante aluminiu. 4.600 VÎND Ford Mondeo fabricaþie 1998, SEAT Cordoba 2001, euro. 0723218130. motorinã, full, 7.250 euro. break, 1,8 TD. Tel. 0744683209. (C.041120050008) Tel. 0721201087. (C.021120050004) (C.091120050009) VÎND Opel Tigra, 1.4, 1997, AC, fullVÎND Matiz 2003, gri metalizat, full options, jante magneziu. options. Tel. 0744313463. 0746868626. (C.041120050018) VÎND Skoda Octavia 1998, (C.061120050047) 1.9 TDi, geamuri, oglinzi PASSAT TDi, climatronic, 2002, electrice, alarmã ºi VÎND Matiz, 2003, albastru, argintiu, recent adus, 12.100 euro. închidere centralizatã, proprietar, AC, închidere, geamuri 0722891945. (C.061120052511) computer bord, gri metal, ionizate, bãri vopsite. Preþ 111.000 km. Tel. VÎND Nubira, an 1999, negociabil. 0740576193. 0727278327; 0788744050. stare foarte bunã. Tel. (C.091120050025) (C.061120052482) 0747193157. VÎND Cielo, 1997, gri, GLE, full(C.061120052509) VÎND Golf II Diesel, 4 uºi, stare options, GPL omologat, unic foarte bunã, 2.550 euro, negociabil. VÎND Golf IV Variant, fabricaþie 2000, proprietar. Preþ negociabil. Tel. 8.800 euro. Tel. 0740017763. Tel. 0746111844; 0248255426. 0744319064. (C.061120052483) (C.091120050006) (C.081120050043) VÎND Skoda Octavia TDi, VÎND Hyundai Getz, 2003, garanþie 1 CIELO an 1997, bej, full, 4.500 euro; 2003- 12, proprietar, cu an, AC, servo, ABS, airbag, gri TICO an 1997, 2.000 euro. Tel. preluare contract leasing, metalizat, 6.800 euro. 0746173555. 0723055061. (C.091120050009) 47.000 km, full options, (C.041120050071) albastru catifea; solicit VÎND Renault Cangoo, 11.000 euro, iar ratele 2001, îmbunãtãþiri. Tel. VÎND Matiz avariat sau orice piese rãmîn a fi achitate de 0722207472. din dezmembrare. Tel. 0727336813. proprietar pînã la sfîrºitul (C.071120050036) (C.041120050003) contractului leasing. Tel. 0724060999. ESPERO 1996, impecabil, fullVÎND Skoda Fabia, albã, 2001. Preþ (C.031120050009) options, 3.700 euro. Tel. negociabil. Tel. 0726231616. 0747548758. (C.091120050011) (C.071120050021) VÎND Renault Clio, 2003, motor 1.2, 16V, preþ 7.900 euro negociabil. Tel. VÎND Ford Mondeo 1994, 2000 cmc, VÎND Peugeot 406 HDI, 2001, full, 16 V, full-electric, înmatriculat PF, 0743794304. (C.061120052484) climatronic, jenþi, computer. 9.400 preþ 4.200 euro negociabil. euro. sau schimb cu auto mai ieftin VÎND VW Passat, 1990, 4.300 euro. 0744983070. (C.091120050005) + diferenþã. Tel. 0723697709. Tel. 0744759351. (C.061120052485) (C.071120050008) SUPER-OFERTÃ! AUDI A4, VÎND Peugeot 405, 1990, stare 2002, Combi, negru, super VÎND VW Passat limuzinã 2002, impecabilã, motor 1600, 2.950 euro full-extra, 12.900 euro. recent adus 1,9 TDI, climatronic, negociabil. Tel. 0722974759. 0744516276; 0723795800; computer, pilot automat. 12.300 (C.071120050040) 264734. (C.041120050006) euro. sau schimb cu auto mai ieftin VÎND Renault 19, motor 1,7i, + diferenþã. Tel. 0723697709. ALFA Romeo, 1999, cmc 2500, CP fabricaþie 1989, albastru metalizat, 166, full, piele, 11.700 euro (C.071120050009) stare foarte bunã, îmbunãtãþiri. Preþ negociabil. 0743598375. TICO, 1999, AC, alarmã, casetofon, 2.400 euro, negociabil. Tel. (C.061120050031) nerulat taxi, impecabil. 0744497377; 0745155901; 0788253180. 0788145228. (C.081120050026) (C.071120050031) VÎND Espero, 1997, 1800 cmc, full, proprietar. Tel. VÎND Cielo Executive 2004, VÎND Opel Vectra 1995, albastru, 1,6 0722684116; 0740301222. metalizat, GPL; Citroen 2001. Tel. benzinã, stare perfectã. 4.800 euro, (C.061120050033) 0724531958. (C.071120050040) negociabil. Tel. 0747414391; 646168. VÎND VW Bora limuzinã, an 2000, 116 CP, 6 viteze, full-options, recent în þarã. Tel. 0744100708. (C.011120050026)

VW LT35, an 2001, 2,5 TDI, 109 CP, impecabilã. 0747553709. (C.071120050029) (C.011120050068) VÎND Golf 4TDi, 2003, OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, recent adus, 9.950 euro, impecabil, RAR recent. VARIANTE. negociabil. Tel. 0723585442. (C.261020050009) 0722303100. (C.081120050021) VÎND Cielo Executive 2005, fulloptions, geamuri ionizate, 7.000 km. URGENT VW Golf 4 0745649284. (C.071120050004) Variant, 2002, roºu, proprietar, înmatriculat, PROPRIETAR! Vînd 107.000 km, impecabil, Mercedes E200CDI, 8.900 euro. 0743884553. fabricaþie 2000, motor (C.021120050037) 2200 cmc, jante 18“, cauciucuri noi, MP3 Player, stare foarte bunã, VÎND Citroen Visa, 1985, Diesel, în þarã din 2005. Preþ motor 1800, 30 milioane. negociabil. Tel. 0747215982. (C.031120050002) 0742033806. (C.011120050010) VÎND BMW 316 i, an 2000, full, VÎND Renault Laguna, an 1994, adus în þarã 2002, preþ 4.700 euro, negociabil. Impecabilã; Fiat Punto Cabrio 1994, full, adus în þarã 2002, proprietar. Preþ 4.500 euro. Tel. 0742156063. (C.011120050005)

VÎND Cielo 1996- 10, bej caºmir metalizat, unic proprietar, þinut garaj, 80.000 km reali, 4.800 euro, negociabil. Tel. 0722658547. (C.041120050025)

VÎND Cielo, 1996, full, 4.300 euro VÎND Audi A4, 2.5 TDi, Quatro negociabil. 0723124950; Avant, S4 line, 2000, 6+1 trepte, fullextra, 12.900 euro sau schimb cu 0248/651869. (C.061120050027) BMW. 0745322969. FORD Mondeo 2001, 2000 (C.071120050071) cmc, 116 CP, bej metal, VÎND Golf IV, 2000, full-options, AC, 4 geamuri, parbriz ºi oglinzi încãlzite, scaun 7.800 euro. Tel. 0722703021. electric, radio CD, jante (C.071120050064) magneziu, pilot automat, PROPRIETAR! Vînd Cielo, 2002 ºi 9.650 euro negociabil. Matiz, 2003. Tel. 0740543205. 0723368751; 0788187720. (C.061120050037) (C.071120050068)

VÎND Mercedes 124, 2500 Diesel, 1992, full. Tel. 0722684116; 0740301222. (C.061120050034)

OPEL Vectra, 2001, full, fãrã piele, stare funcþionare foarte bunã. Preþ negociabil. Eventual schimb auto mai ieftin. Tel. 0744753562. (C.071120050001)

CIELO Coreea, 1995, full-options, vopsea originalã, jante magneziu, unic proprietar, 4.850 euro. 0723592752. (C.061120050020)

PEUGEOT 406 HDI argintiu, 2003, full, limuzinã, 51.000 km, carteservice. 10.800 euro. Tel. 0740076308. (C.071120050033)

VÎND Peugeot 206, 2002, 1400i, 2 uºi, full, toate taxele plãtite, Germania. 0740779517. (C.071120050098)

0722437702. (C.081120050081)

VÎND Cielo, 1995, proprietar, viºiniu, full-options, neradiat, preþ negociabil. 0740030731. VÎND VW Golf TDI limuzinã, an 2000, (C.081120050072) trapã electricã, A.C. Variante. Tel. VÎND Tico, 1999. Tel. 0745349896; 0741180050. (C.071120050019) 0723259742. (C.081120050095) VÎND Opel Vectra, TDi, 1995. Tel. UNIC proprietar! Renault Megane, 0742476034. (C.071120050103) 1.6-16V, 110-CP, 12.000 km, garaj. VÎND Cielo GLE/AC, 1996, 4.300 642240. (C.081120050087) euro negociabil. Tel. 0723560633. VÎND BMW Ursuleþ, 1988, 2000 cmc, (C.071120050020) jante aluminiu, MP3, închidere VÎND Peugeot 306 Combi, 2001, full- centralizatã, radiatã, 95 milioane options. Preþ 7.850 euro. negociabil. Variante. 0741115175. (C.081120050058) 0722808696. (C.071120050002) VÎND VW Golf II, 2 uºi, Diesel, 1600 OPEL Astra, 1.7 TDi, an fabricaþie cmc, 85 milioane. Tel. 0724438836. 2002, 4 geamuri electrice, climatronic, 8 airbaguri, bord (C.071120050006) Mahon, jante magneziu, trapã VW Golf 2002, climatronic, jante, 110 electricã. Accept variante. Tel. C.P., preþ 10.200 euro negociabil. 0722564902. (C.081120050088) Tel. 0723445590. (C.081120050029) VÎND VW Golf IV Variant, 1.9 Tdi, VÎND VW Bora, 2002, 1.9 2001, alb, 4 AIRBAG, geamuri cmc, Diesel, full-options, electrice, ESP, aer condiþionat, 9.600 euro negociabil ºi închidere centralizatã, 116.000 km, Opel Astra 2001, 2.000 8.850 euro. Tel. 0743585144; cmc, diesel, full options, 0248/610553. (C.1249895) 8.100 euro, negociabil. Recent aduse. Tel. VÎND urgent Ford Focus Sedan 0724828658. Ghea, Diesel, 2001-2002. Tel. (C.071120050051) 0740187153. (C.081120050050) VÎND Seat Cordoba Combi, fabricaþie 2001, recent adus în þarã, 1900 cmc, km 110.000, dotãri: climatronic, pilot automat, computer bord, alarmã, închidere centralizatã, proiectoare, toate taxele achitate inclusiv carte, negociabil. Tel. 0724017600. (C.071120050061)

VÎND BMW 530 D, an 2004, extra-full, preþ 40.000 euro sau SCHIMB cu teren, casã sau apartament 3-4 camere, Piteºti sau împrejurimi. Tel. 0724996471. (C.081120050001)

VÎND Audi A4, 1.9 TDi, 130 C.P., OPEL Ascona, 1.6 Diesel, 5 trepte, 2003, c.i., full options. Tel. RAR 2007, proprietar, 2.200 euro. 0744578023; 0723586266. 0745755627. (C.071120050002) VÎND Cielo fabricaþie 1997 înscris (C.081120050033) 1999, linie Sony+ CD, jante, închidere, geamuri electrice, roºu, 4.400 euro, negociabil. Tel. 0745527455. (C.071120050034)

RENAULT Clio, 1.4, 16 V, gri metalizat, 2002 -08, full-options, carte service. 0744336297; 0721228925. (C.081120050034)

VÎND Cielo, an 1999, impecabil. Tel. VÎND Skoda Felicia, 1998, preþ negociabil. Tel. 0745086425; 0723970880. (C.071120050005) 0745344792. (C.081120050016) VÎND Ford Mondeo break ESPERO, an 1996, 1.5, full-option, 2001, motor 2000 TDi, jante DUR-AL. Preþ 3.500 euro. preþ 8.350 euro, negociabil. Tel. 0744578023; 0723586266. 0746008186. (C.081120050036) (C.071120050065) VÎND VW Passat, 1.9 TD, an 1995, full-electric. Tel. 0745178333. OCAZIE! Vînd Golf IV (C.081120050007) limuzinã, recent adus, 1.9 VW Touareg, august 2003, 3200 SDi, albastru indigo, 2003, full, impecabil. Preþ cmc, albastru metalizat, piele bej atractiv. Accept variante. extra-full, 33.000 euro negociabil. Tel. 0740665363. 0722216512. (C.081120050009) (C.071120050067) PASSAT, 1.9 TDi, 131 CP, 2002, VÎND VW LT 35 marfã 2001. Tel. climatronic, full-electric, etc., recent 0724357581. (C.1249884) adus, 12.600 euro negociabil. 0721649863. (C.081120050005) VÎND Mercedes124 Diesel, VÎND camionetã Skoda 1995, 1988, full options, recarosat 2003, 5.500 numere Ungaria, cu acte, stare euro, negociabil. Tel. bunã. 0722938601. 0744958387. (C.081120050006) (C.071120050022) VÎND Fiat Stilo, fabricaþie 2002, full options; Cielo Executive 2005, full VÎND Fiat Punto 2002, options, preþ negociabil. motor 1200 cmc, 6 Airbag0744321522; 0721399475. uri, geamuri- oglinzi (C.081120050009) electrice, AC, închidere centralizatã, linie VW Bora 1,9 TDi, Balupunkt, 6 boxe, servo, fabricaþie 2001, 116 C.P., servo city, 49.000 km reali 6+ 1 viteze, climatronic. carte service, adus de 3 0744754947. zile, negru, 6.300 euro, (C.081120050021) negociabil. 0744958387. (C.071120050023) CIELO Executive fabricaþie 2000, full options, proprietar, impecabil, PEUGEOT 206, 2 uºi, 5.700 euro. Tel. 0744140607 dupã 2001, benzinã, 1.2 motor, ora 13,00. (C.081120050026) recent adus, impecabil, 6.200 euro. 0721303836. VÎND Citroen Xsara (C.071120050024) 33.000 km, impecabil, 11.500 euro, negociabil. VECTRA 1,8 16 V, 1997, aer Tel. 0744383594. condiþionat, etc. 5.800 euro, (C.081120050027) negociabil. Tel. 0744756212. (C.071120050002) VÎND Matiz 2002, închidere

VÎND VW Passat limuzinã, 2002, 1.9 VÎND Cielo, 1995, full, GPL, TDI, full-options, climatronic, recent negociabil. Tel. 0744322028. adus, 11.850 euro fix. 0744358881. (C.071120050015) (C.061120050040) PLECÃRI sãptãmînal Germania, VÎND super avantajos Olanda, Belgia, pentru cumpãrãri Citroen C5, 2002, 55.000 autoturisme. 0722673497; km. Tel. 0724468296. 0788662601. (C.071120050026) (C.061120050013) VÎND Peugeot 306, HDi, Diesel, 2002, variante Cielo. 0744689626. OPEL Astra Caravan, 1995, benzinã, 8.000 euro negociabil. 0720544919. (C.031120054803) 2 airbag, închidere, alarmã. (C.071120050036) VÎND Matiz ianuarie 2005 cu 0727722182. (C.061120050023) VÎND BMW 325, TDS, 1995, preluare leasing. Preþ 2.900 euro, VÎND VW Passat 2002, negru, full- climatronic, înmatriculat 2005 VÎND jante import Germania R15, centralizatã, CD, nerulat taxi, preþ negociabil. Tel. 0746867212, options, recent adus, 11.950 euro. România, 7.900 euro. 0745322969. noi. Tel. 0722324873. 4.050 euro, negociabil. 0723432078. (C.071120050007) Tel. 0740172719. (C.061120050005) (C.071120050070) (C.081120050018) 0248/641176. (C.041120050081)


VÎND Nubira, decembrie 1999, unic proprietar, 4.500 euro negociabil. 0747799523. (C.091120050017) VÎND 2 camioane Mercedes 814, sarcinã totalã 7,5 tone, stare tehnicã bunã, 1995, 14.000 euro. 206511; 206512. (C.091120050018) VÎND camioane Mercedes, fabricaþie 2004, posibilitate preluare leasing pe 4 ani. 206511; 206512. (C.091120050019) VÎND Seat Cordoba 1,4 benzinã, full options, 2000, proprietar. Tel. 0722457850. (C.1249908) CIELO fabricaþie 1996, GPL, verde cantembury,90.000 km, stare perfectã, preþ negociabil. Tel. 0722229498; 0742763271. (C.091120050005) VÎND urgent Espero 1996 Coreea, vopsea originalã, full electric, proprietar. Meritã vãzut! 0723992486.

VÎND urgent Opel Astra 1,7 TD, consum 4,5% an, linie audio Sony cu MP3, jante magneziu, cauciucuri noi, negociabil. Tel. 0744363289.

VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, pilot automat, geamuri + oglinzi electrice, comenzi pe volan, 120.000 km, carte service, recent adusã, c.i., RAR 2007, 9.200 euro negociabil. 0722230929.

Anunþuri la telefon ■ VÎND Golf III, 1,9 TD, 1994 fabricaþie, negru, îmbunãtãþiri. Variante. Tel. 0741063732. ■ PROPRIETAR, vînd Peugeot 405, verde cameleon, jante magneziu, CD Player, închidere centralizatã, preþ 3.800 euro, negociabil. Accept variante. 0741012822. Variante. ■ MATIZ 2005, gri metal. Tel. 0740091762. ■ AUDI A6, 1,9 TDi, an fabr. 2002 noiembrie, 150.000 km la bord, full options, 16.000 euro. Tel. 0723241136. ■ VÎND Matiz 2004, roºu, 3.500 euro , negociabil, urgent. 0745904640. ■ VÎND maºini înmatriculate/ neînmatriculate, piese, faruri, stopuri ºi tãblãraie, 5.500 euro. Variante. 0744257080; 0720264906. ■ VÎND barã Tico faþã. Tel. 0740410920. ■ SKODA Octavia TDi, full, 11.700 euro. 0722878616. ■ VÎND Cielo 1996, servodirecþie, închidere centralizatã, geamuri electrice, unic proprietar, 3.700 euro, negociabil. Tel. 0723691898. ■ VÎND/ SCHIMB Opel Astra Diesel, 2002, motor 2000. Tel. 0740094993. ■ VÎND Ford Focus Combi, A.C., recent adus, preþ 8.700 euro. Tel. 0727700652; 218959. ■ URGENT! Cielo, GLE, 1995, GPL, 3.600 euro. Tel. 0745979241. ■ VÎND Citroen BX, 1.9 D, 1985, gri metalizat, 5 trepte, stare foarte bunã, 1.850 euro. Tel. 0788693655; 0722855784. ■ VÎND urgent Mercedes 280 SE, piele, AC, jante la cheie, 15 milioane. Tel. 0723095892. ■ VÎND Mercedes TD, negociabil. Tel. 0740139083.

ULTRACENTRAL, 2 camere, et. 6/7, 44.000 euro, negociabil. 0742799867. (C.311020050007)

Tel. 260899; 0742046078.

Apartamente 2 camere

CALEA BASCOV apartament 2 camere cf. I, etaj 1, termopane, centralã proprie, gresie, faianþã, Tel. 610300/0788154584. parchet laminat, instalaþii VÎND garsonierã, cf. I., dec., cu schimbate, uºã metalicã, totul nou, îmbunãtãþiri, Gãvana II, 650 31.000 euro. Curierul, tel. 223114, milioane. Tel. 284514. 0727.332633. (C.081120050041) POPA-ªAPCÃ, apartament 2 camere, etaj 2/4, decomandat, 2 balcoane, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765. 4 cam., BIG, cf.I/D, fond nou, et. int., 2 gr. sanitare, preþ 37.500 euro.

IMOB EXPERT str. Egalitãþii nr. 1 2 c, Banat, preþ firmã, mobilat, 1 mld. 2 c, Banat, et.2, mobilat, utilat nou, 990 mil. 2 c, Exerciþiu, cf.1/d, et.1, stradal, 35.500 E. 3 c, Banat, et.2/sd, et.1, 980 mil. Tel. 218916, 0720202830.

VÎND apartament 2 camere, Nord, confort II, termopan. 760.000.000. Tel. 0720225650. (C.071120050040)

Vînd 2 cam. cf. 2, Trivale, îmbunãtãþit, 0721143188. Vînd 3 cam. Tudor Vladimirescu, et. 3/4, balc. 0722423995.

VÎND garsonierã Craiovei, confort I, parter cu balcon, contorizatã, termopan integral, curatã, liberã, preþ 690 milioane. Tel. 0723311046. (C.091120050002)

APARTAMENT 2 camere, superîmbunãtãþit, cf.I, etaj 2, Topoloveni. 0248/666294; 0742112599; 0721327701. (C.241020050021)

Tel. 222406, 0724046868.

VÎND garsonierã Mioveni, etaj III. pretabil cabinet medical. Tel. Tel. 260970. (C.111020050072) 0723088039. (C.081120050075)

VÎND apartament 2 camere, cf. I, dec., vedere 3 pãrþi, centralã, etaj 2/4, Gãvana III. 0747193157. (C.061120052508)

Apartamente 3 camere

Anunþuri la redacþie

VÎND apartament 3 camere, parter, cf. II., Trivale, pretabil sediu firmã. Tel. 0724497632; 0742663524. (C.091120050023) VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, bloc 1, sc B, ap 6. Tel. 0788755473. (C.021120050002) VÎND apartament 3 camere, cf. I., dec., Dacia, etaj 4, 40.000 euro. Tel. 0788454321; 216396. (C.021120050033) VÎND apartament 3 camere, decomandat, etaj 2/4, Exerciþiu (Bibescu Vodã), centralã, termopane, aer condiþionat, gresie, faianþã. Tel. 0726717646. (C.021120050004) Ap. 3 cam., Fraþii Goleºti, de lux, 400 euro, de

închiriat. POPA ªAPCÃ, 2 apartamente a 3 Vilã Trivale, 1.200 euro, de închiriat. VÎND apartament 2 camere, confort camere, parter, pretabil firmã, chirie Halã 700 - 1.500 mp la 30 km de Piteºti, de II, Rãzboieni. Tel. 0740574035. 600 euro sau vînzare 90.000 euro, închiriat. (C.071120050017) discutabil. Curierul, tel. 223114, Casã de vînzare Geamãna + teren 1.170mp. VÎND apartament 2 camere, confort 0744265545. Tel. 211958; 0722545327; 0721365826; 0746769794. II, et. 1, termopan, gresie, faianþã, POPA ªAPCÃ, 3 camere, uºã metalicã, Exerciþiu. Tel. decomandat, etaj 3/3, vedere pe VÎND apartament 3 0722469908. Preþ 880 milioane, douã parþi, 2 grupuri sanitare, camere, cf. I., dec., fond negociabil. (C.071120050008) parchet, uºi pipera, preþ 39.000 euro, nou, etaj 3/4, zona VÎND apartament 2 camere, de lux, negociabil. Curierul zilei, tel. Craiovei. Negociabil. Fãrã decomandat, etaj 3/4, Gãvana III. 223114, 0721300765. intermediari. Tel. Preþ negociabil. Tel. 0724433482. GÃVANA III, apartament 3 camere, 0744484219; 0745310874. (C.021120050028) (C.071120050054) etaj IV/IV, acoperit cu tablã, confort I, decomandat, 2 balcoane, 2 bãi, VÎND apartament 2 VÎND apartament 3 parchet, preþ 125.000 RON, camere, Exerciþiu, stradal, camere, Fabrica de Bere negociabil. Curierul, tel. 223114, etaj 1/4, cf. I/ dec., sau schimb cu teren în 0721300765. intabulare, contorizat, Piteºti. Tel. 211652; 32.000 euro. Tel. VÎND apartament 3 camere, 2 0723942037. 0740100694 dupã 19,00. balcoane, 2 grupuri sanitare, (C.031120050002) (C.071120050095) centralã, 52.000 euro, Popa ªapcã. VÎND apartament 2 camere, confort Tel. 210613, 218601, 0745667194. VÎND urgent, apartament 3 camere, confort I, decomandat, et. 6/10, II, Banat, îmbunãtãþit, parter. Tel. (C.111020050027) VÎND apartament 3 camere, Gãvana II, îmbunãtãþit. Preþ 1,250 0724306263. (C.1249872) miliarde. Tel. 0722290812. VÎND urgent apartament 2 camere, ªtefãneºti, bl. 14. Tel. 0740254570. (C.031120054802) (C.O-P.) cf. I., sd., de lux, parter, balcon, zona

zona maxi taxi, stradal. Tel. 0740795229, 0724790437. (C.081120050017) VÎND apartament, Calea Bucureºti, Bl U2, et 6, ap 24. Tel. 0747970215. Fãrã intermediari. (C.091120050032) VÎND apartament 2 Costeºti, BL. C2, (C.091120050001) VÎND apartament Rãzboieni. Tel. (C.091120050028)

camere, /A/18/4.

îmbunãtãþit 0724894805.

VÎND apartament confort II, superîmbunãtãþit, Trivale Complex II, preþ 850.000.000. Tel. 0742783061. (C.091120050028)

VÎND apartament 2 camere, Gãvana III, et. 1, suprafaþã 52 mp utili. Tel. 0745061510. VÎND apartament 2 camere, etaj 2, nedecomandat, balcon închis, îmbunãtãþiri, ªtefãneºti. Tel. 628741 sau 0740483086. VÎND APARTAMENT 2 CAMERE LÎNGÃ PIAÞA PRUNDU, ET.2, PREÞ NEGOCIABIL. TEL. 0745187474. EXCLUS AGENÞIILE.

PARTICULAR 3 camere, conf. I, semidecomandat, 9/10, complex I, Trivale. Tel. 0723626839. (C.301020050029) VÎND apartament 3 camere în Mioveni, zona Robea, etaj 2. Preþ negociabil. Tel. 0745575315. (C.271020050014)

Agenþia imobiliarã MINI - TUR ªtefãneºti

Cadastru, intermedieri imobiliare. Tel. 0248266212; 0740057221.

APARTAMENT 3 camere, 3/4, Banat, OFERTÃ UNICÃ! APARTAMENT de confort I, îmbunãtãþit. 0726371379. lux, 3 camere, 3 balcoane, Popa ªapcã, etaj 3/4 . Negociabil. 216259; (C.031120050034) 0744998839. (C.071120050015) VÎND apartament de lux, 3 camere, Gãvana II, et. 1, modificat, VÎND apartament 3 camere, confort îmbunãtãþiri, termopan, centralã I, 2/4, Bascov, stradal, multiple termicã, 40.000 euro negociabil. îmbunãtãþiri. Preþ 36.500 euro Eventual în rate (prin Notariat). Tel. negociabil. 0740002151; 270386 0742379005. (C.091120050010) pînã 16,00. (C.061120052504)

MESAJE ÎNDOLIATE Cu profundã durere în suflet, fratele ºi cumnata, Eugenia ºi Alin Marinete, anunþã dispariþia fulgerãtoare a scumpului nostru frate ºi cumnat, MARINETE RIZEA BOGDAN. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.091120050028) Pe data de 4.11.2005, s-a stins din viaþã buna mea cuscrã OSIAC MARIA, care mi-a fost ca o mamã. Nu o voi uita niciodatã ºi nici sufletul ei bun. Sã aibã Dumnezeu grijã de ea cum a avut ea grijã de mine. Felicia Alecu. (C.071120050022) Cu adîncã durere în suflet anunþ pierderea celei mai bune mame din lume, OSIAC MARIA, pe data de 4.11.2005. Lacrimile ºi durerea ce o simt nu înseamnã nimic pe lîngã ce ai fost tu pentru mine. Înmormîntarea va avea loc pe data de 10.11.2005, la Cimitirul Sf. Gheorghe. Fiica, Neli ºi nepoþi Bobi ºi Cristian. (C.071120050017) Finii, Badea Andreea, Mondicã ºi fiul nostru Mihai -Andrei, sînt alãturi de naºii noºtri, Lavinia ºi Sorin Balaº, cu adîncã durere-n suflet, la pierderea fiicei lor, BALAª IRINA MIHAELAGABRIELA la împlinirea vîrstei de numai doi aniºori - 7 noiembrie. Dumnezeu s-o odihneascã în pace! (C.081120050070) Colectivul cabinetului Dr. Negru Emilian, este alãturi de acesta în greaua încercare prin care trece, exprimîndu-ºi sincere condoleanþe! (C.08112005425) Cu profundã durere în suflet, pãrinþii, Elena ºi Mircea Marinete anunþã dispariþia fulgerãtoare a fiului, MARINETE RIZEA BOGDAN, la frageda vîrstã de 37 ani. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Evelina ºi Mihai Geantã sînt alãturi de Andreea Marinete, în momentele grele pricinuite de dispariþia fulgerãtoare a soþului BOGDAN MARINETE. Sincere condoleanþe! (C.1249915) Familia Bãdoiu ºi familia Georgescu sînt alãturi de familia Marinete în greaua încercare pricinuitã de decesul fiului lor, Bogdan. Sincere condoleanþe familiei îndoliate. (C.081120050030) Familia David deplînge dispariþia fulgerãtoare a celui care a fost BOGDAN MARINETE ºi este alãturi de familia greu încercatã. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.1249916)

COMEMORÃRI Sîmbãtã,12-11-2005 se împlineºte 1 an de la dispariþia fulgerãtoare a celei care a fost,soþie ºi mamã IOANA STANCU. Amintirea ta va rãmîne veºnic în inimile noastre. Comemorarea va avea loc în comuna Negraºi, sat Bîrlogu. Soþul, fiica ºi ginerele. (C.1249880) Cu adîncã durere în suflet, familia anunþã împlinirea a ºase luni de cînd s-a stins din viaþã bunul nostru soþ, tatã ºi bunic, SMÃRÃNDESCU ADRIAN. Nu te vom uita niciodatã! Îl readucem o clipã în memoria celor care l-au cunoscut ºi apreciat pentru generozitatea ºi nobleþea lui sufleteascã. Slujba de pomenire se va þine la biserica din comuna Coºeºti, sat Pãcioiu, sîmbãtã, 12 noiembrie 2005, ora 10,00. Familia. (C.091120050051) Cu adîncã durere în suflet anunþãm cã se împlinesc 5 ani de cînd fulgerãtor moartea a smuls dintre noi pe SAVU IVAN. Timpul nu va reuºi sã ºteargã niciodatã din imaginea noastrã chipul lui vesel. Îl readucem o clipã în memoria celor care l-au cunoscut ºi apreciat pentru generozitatea ºi bunãtatea lui sufleteascã. Fie ca Dumnezeu sã te odihneascã în pace ºi sã te cãlãuzeascã pe drumul fãrã întoarcere pe care ai plecat fãrã voia ta. Fiul, soþia ºi nepotul. (C.091120050003)

Curierul zilei - pag. 15

VÎND garsonierã confort I, Gãvana II, preþ 750 milioane. Tel. 0743157674. (C.091120050007)

VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, parter. Tel. 0744491907. VÎND/SCHIMB urgent apartament 2 (C.031120050029) camere, confort I, decomandat, 2 camere, confort II, 3/ 4, Trivale, Rãzboieni, cãrãmidã, vedere 690.000.000 fix. Tel. 0740004904; excelentã, 3/4, bine întreþinut, liber, 0721070703. (C.081120050030) negociabil, cu teren. 0724636632, VÎND apartament 2 camere, sd., str. 223839. (C.071120050058) Parcului, bloc P8/A/20, Topoloveni, 2 CAMERE, 450 milioane negociabil. semidecomandat, 2/4, 0747700258. (C.031120050001) Gãvana. Tel. 0746939268. APARTAMENT 2 camere, conf. I, (C.041120050006) semidecomandat, Calea Bascovului, Ceair, preþ fãrã VÎND apartament 2 camere, preþ Tel. 0742783061. concurenþã. Tel. 0722715677, negociabil. (C.061120052507) 611985. (C.231020050097)

ULTRACENTRAL, garsonierã etaj 3. VÎND garsonierã conf. I, Costeºti Preþ 21.000 euro. Curierul, tel. sau schimb cu apartament 2 223114, 0745.061510. camere, conf. II-III Rãzboieni. Tel. CRAIOVEI, garsonierã conf. I, sd, et. 0727331459. (C.081120050042) 8/9, liberã, preþ 65.000 RON. VÎND garsonierã, Gãvana III, lîngã Curierul, tel. 223114, 0745.061510. piaþã, bloc C6, confort I, p/4,

GAVANA III, gars dec, imb, 680 mil TRIVALE, 2 cam, conf II, etaj 1/4, 650 mil POPA SAPCA, 2 cam dec, liber, 2 balc, 31000euro NORD, 3 cam dec, etaj 4/10, 920mil( 2 rate) DACIA 3 cam etaj 2/4, 39500euro TUDOR.V, 3 cam , liber, etaj 3/4, 32000euro Tel. 21 44 88.

VÎND apatament 2 camere, confort I, Fabriica de bere. 0743640007. (C.311020050014)

Vînd teren Mioveni,intravilan, stradal, 1.300 mp, preþ 30 euro/mp.

euro.

VÎND apartament 2 camere, cf. I, sd, parter, contorizat, balcon închis, Prundu (lîngã Autobazã), 30.500 euro negociabil. 0747024457.

VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, Bl. D1, ap. 3, parter. Tel. VÎND apartament 2 camere, mobilat, 0724044444. (C.091120050024) balcon 7 metri, Nord, et. 3/4. Preþ 2 camere, ultracentral, stradal, liber, VÎND apartament conf. III, Trivale, toate negociabil. Tel. 0745674728. 34.000 euro negociabil. 0721492699 îmbunãtãþirile, parchet, termopan, (C.1249814) CORONA. (C.091120050008) contorizat, 65.000 RON. Tel. SUPER-Ofertã! Trivale, 2 camere, cf. 0745876829. VÎND apartament 2 II., etaj 1, 650 milioane. 0741461507. VÎND urgent apartament 2 camere, camere, confort I, etaj 1, Rãzboieni, 700 milioane (C.071120050023) decomandat, centralã, negociabil. 0721918118; 643795. termopane, Negru Vodã, Vînd 2 cam. Craiovei, et. 1/4, îmbunãtãþit, 1.150.000.000 negociabil. 0722423995. Tel. 0745420810. Vînd 2 cam. cf. 2, Gãvana et. 2/4. Preþ 770 (C.271020050003) mil. 0722423995.

VÎND apartament 2 camere, cf. II., Trivale, parter, pretabil spaþiu comercial sau sediu firmã. GARSONIERà Craiovei, liberã, bl. 0723161225; 0741131874. 53, et. 2, 710 milioane. Tel. (C.311020050018) 0741068200. Casa ta. VÎND apartament 2 (C.091120050016) Gars., Gãvana III, cf.I/D, et.3/4, balc., 650 mil. camere, Banat, garaj, VÎND garsonierã confort I, 2 cam., Trivale, cf.2, et.2/4, balc., 720 mil. îmbunãtãþiri, preþ semidecomandatã, Gãvana II- F1, negociabil. 0747892089. 2 cam., Popa ªapcã, cf.I/D, p/4, liber, 33.700 euro. parter, exclus intermediarii, preþ (C.311020050146) 3 cam., Gãvana, cf.I/D, et. int., living, de lux, 1,250 mld. 690 milioane negociabil. Tel. |VÎND/ÎNCHIRIEZ apartament 2 3 cam., Banat, cf.I/D, balc., 37.500 euro. 0741322347. (C.091120050019) camere, confort II, Rãzboieni. Tel. Tel. 220338/0740303007. GARSONIERà cf. I., Gãvana III, p/4, 0746965675. (C.311020050128) MERITà VÃZUTÃ! GARSONIERà g+f, balcon construit + beci, Negociabil. VÎND 2 camere, confort I, Gãvana III, fond nou, 730.000.000. contorizatã. decomandat, Bere, et. intermediar, 3 0742821697. Tel. 0744345868, 280739. balcoane, fond nou, 30.000 euro. (C.281020050060) Tel. 0723717520. (C.1249912) VÎND garsonierã confort I, Craiovei, APARTAMENT 2 camere, 1/4, parter. Tel. 648059, 0721379040. confort I, decomandat, Popa ªapcã. (C.041120050035) avantajos. Tel. 0745317746; Anunþuri la redacþie Preþ Gars. Exerciþiu, cf. I, Sd, fond nou, et. int. liberã. 0250/751795. (C.011120050003) pieþei Gãvana III, 1.130.000.000. Tel. 2 cam. Trivale, cf. I, D, fond nou, stradal, 870 mil. STEFÃNEªTI 2 camere, bloc greci, VÎND apartament 2 camere, 283768; 0740056956. (C.1249878) 2 cam. Nord, cf. 2, superîmb. 750 mil. etaj I, confort I/decomandat, spaþios. Craiovei, confort I. sd., parter, 3 cam. Dacia, cf. I, D, et. 2/4, fond nou, PARTICULAR! Vînd Preþ 65.000 RON. Curierul, tel. 39.000 euro. neîmbunãtãþit. Tel. 0721914864. apartament 2 camere, 223114, 0724.337333. 4 cam. BIG, cf. I, D, et. int. 2 balc. 2 gr. sanit. (C.061120052487) Gãvana III, Q-uri, etaj 4/4, 36.500 euro. ULTRACENTRAL, 2 camere, APARTAMENT 2 camere, parter, fãrã probleme cu izolaþia, Tel. 223900; 222743; 0726157191. decomandat, et. 3/3, preþ 34.000 lîngã Garã Sud, Tel. 644049; fond nou, plus boxã, 1.200.000.000 negociabil. URGENT! Vînd garsonierã, Gãvana euro, discutabil. Curierul, tel. 0721826797 între orele 16,00-18,00. Tel. 0724401504. III, cf. I., dec., liberã, etaj 3/4, 630 223114, 0744265545. Fãrã intermediari. (C.011120050011) (C.081120050091) milioane negociabil. 272910. GÃVANA III, apartament 2 camere, 2c, Banat, etj 2/4, parchet laminat, g + f, 910 mil. (C.061120050035) confort I/sd, 52 mp utili, etaj I/IV, VÎND apartament 2 camere 2c, Trivale, cf. I, etj intermediar, contorizat, 29.000 euro. VÎND garsonierã cu balcon, bine întreþinut, contorizat, uºã Banatului, cf. I/sd, etaj II/IV, 2c, Negru Vodã, cf. I, D, centralã, termopan, uºã Rãzboieni. Tel. 0743630189. metalicã, preþ 30.500 euro. Curierul, îmbunãtãþit, mobilat, liber. Preþ 1,2 metalicã, 1,050 mil. (C.071120050026) tel. 223114, 0745.061510. miliarde negociabil. Tel. 0744591710 3c, Trivale, cf. I, etj 1/4, termopan, parchet, 1,270 mil. 3c, Spitalul Militar, cf. I, etj. intermediar, centralã ºi 251155 dupã ora 16,00. Agenþia Imobiliarã EXPERT OFERTA ROMENCOS termopan, 35.000 euro. (C.081120050053) Tel. 212011; 0724020610. ☞ 2C. NORD, CF.I/D, ET. INTERMEDIAR, 850 MIL. CRAIOVEI gars. cf. I, sd, uºã metalicã, VÎND apartament 2 camere, Spitalul ☞ 2C. ODOBESCU, CF. II, IMBUNATATIRI, 710 balcon închis, 670 mil. Militar, îmbunãtãþiri, 3/4. Tel. 632975. VÎND urgent apartament 2 MIL. COMISARIAT, 2c, J -uri, 3/4, 750 mil. camere, decomandat, 2 (C.081120050084) ☞ 2C. GAVANA III, CF. I, DE LUX, 1.150 MLD, balcoane, etaj 4/4, Fabrica P.ªAPCÃ. 2c, cf. I, D, liber, P/4, 1,230 mld. NEG. VÎND apartament 2 camere, confort de Bere. Tel. 0723585400. ℡211532. PRUNDU, 2c, cf. I, Sd, balcon 7 m, 960 mil. II sau schimb. Tel. 0723565185. (C.011120050078) (C.1249905) TEILOR, 3c, PS-uri, 3/4, 48.500 euro. NEGRU VODÃ, 2 camere cf. I, etaj 3, Banat 2 cam. cf. 2, et. 1/4, centralã, 870 mil. Tel. 221166. stradal, termopan, gresie, faianþã, VÎND urgent apartament 2 camere, parchet, instalaþii noi, centralã pe Mioveni, termopan, îmbunãtãþit, Trivale, 2 cam. cf. 2, parter, balc. 10 m, 780 mil. PROPRIETAR! Vînd garsonierã, scarã. Preþ 29.500 euro, negociabil. negociabil. Tel. 263991; 0746516435. Bere 2 cam. cf. I, D, et. int. 3 balc. contorizat, Mioveni, contorizatã, îmbunãtãþitã, (C.071120050002) Curierul, tel. 223114, 0745.061510. 31.000 euro. gresie, faianþã, instalaþie sanitarã VÎND apartament 2 camere, Trivale, T. VLADIMIRESCU, apartament 2 Dacia 3 cam. cf. I, D, parter, (balc. 10 m), 2 bãi, nouã, balcon închis. Tel. confort I, negociabil. Tel. 40.000 euro. 0742931826; 0742266273. camere, et. 4/4, acoperit cu tablã, 0740250520. (C.021120050013) decomandat, mobilat ºi utilat Nord 3 cam. cf. I, D, et. int. termopan, parchet (C.071120050101) laminat g + f, 950 mil. complet, 2 balcoane, preþ 100.000 APARTAMENT central, 2 camere, GARSONIERà Prundu Depou, RON. Curierul, tel. 223114, 1/3, exclus intermediarii, 33.000 Tel. 221725. confort I, etaj intermediar, 0724337333. euro, negociabil. Tel. 0788101817; termopan. 0722207447; 252755. VÎND/ SCHIMB 2 camere, confort II 222178. ULTRACENTRAL stradal, 2 camere 0788724044, (C.071120050012) îmbunãtãþit, 1/4, Trivale, etaj I, centralã, termopan total, (C.140920050176) 750.000.000. Tel. 0745960378; Gars., Gãvana, variantã, cf.I/D, fond nou, preþ 20.500 euro. parchet laminat, gresie, faianþã, VÎND apartament 2 camere, etaj 1, 276284. (C.081120050016) 2 cam., Trivale, cf.I/D, fond nou, 2 balc., preþ 1,020 mld. pretabil birouri. Preþ 47.000 euro. Prundu. Tel. 0788311692. 2 cam., Prundu, cf.I/D, et. int., de lux, preþ 1,2 mld. VÎND urgent apartament 2 camere, Curierul, tel. 223114, 0745.061510. (C.071120050037) 3 cam., Ultracentral, cf.I/D, et. int., 2 balc., preþ 55.000 Mioveni, 1/ 4, superîmbunãtãþit,

CADASTRU VÎNZÃRI IMOBILIARE CARTE FUNCIARÃ ● mãsurãtori de precizie ºi consiliere GARSONIERE ● laconsultanþã terenuri ºi apartamente. Anunþuri la redacþie

Vînd ap. 3 cam., Robea, centralã, gresie + faianþã, preþ 65.000 lei.

VÎND apartament 2 camere, cf. I., sd., Rãzboieni, Bloc A4. Tel. 0726307965. (C.081120050024)

Joi, 10 noiembrie 2005

VÎND URGENT Fiat Tempra, 1993, benzinã fãrã plumb, 1.372 cmc, full options, preþ negociabil. Tel. 0248/632784, 0724040434.

VÎND urgent garsonierã transformatã 2 camere, suprafaþã utilã 55 mp, Quri, Gãvana III, centralã, termopan, et. 4. Tel. 0744864245; 0745090632. (C.041120050007)

VÎND apartament 2 camere, decomandat, zona Nord, str. Fãgãraº, bl. D2, et. 3/4, preþ 1.150.000.000. Tel. 632995. (C.241020050007)

Micã publicitate

VÎND Ford Mondeo 2002, impecabil, VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D1, VÎND garsonierã cu îmbunãtãþiri 500 full-options, 10.800 euro. Tel. et. I, liberã. Tel. 0723831083. milioane, negociabil. Aleea 0741991547. (C.091120050014) (C.311020050011) Negoiului zona Nord. Tel. 241076, AUDI A6, 1.9TDI, 2001, FULL, 14.000 VÎND garsonierã, cf. II., îmbunãtãþiri, 0722997373. (C.1249904) E. 0745034111. (C.091120050014) Gãvana II. Tel. 0723216378. G. Gãvana, cf. I, D, contorizat, balcon închis, termopan, g + f, 700 mil. PROPRIETAR! Vînd Cielo, coreean, (C.011120050004) 2c. Gãvana, cf. III, contorizat, 720 mil. 1995, full-options, jante aluminiu, GARSONIERà Craiovei, et. 9/9, 2c, Bere, cf. I, D, et. 1, fond nou, 1,100 mld. casetofon + CD MP3, alarmã Wiper. izolat, liberã, parchet, zugrãvitã. 2c, Depou, cf. I, D, etj. intermediar, g + f, termopan, 1,01 mld 0744189750. (C.091120050049) 0722586282; 0745530356. 2c, Exerciþiu, cf. I, D, stradal, etj. intermediar, 32.500 euro. SKODA Felicia pik-up, model 2000, (C.021120050079) Tel. 212011; 0746236837. 1.300 benzinã, 3.300 euro. Vînd gars. Mioveni, centralã, termopan, uºã 0721325612. (C.091120050021) metalicã, gresie, faianþã, et. 3, 460 mil. neg. VÎND garsonierã, cf. I., Gãvana III. Ap. 2c, Mioveni îmbunãt. et. 1, 650 mil. MERCEDES E200, full-extra, recent, Preþ avantajos. Tel. 0743478039. Ap. 3c îmbunãt. dec. et. 4, 650 mil. neg. 2001, motorinã, negru, 13.800 euro. (C.091120050022) 0721325612. (C.091120050022) Ap. 4c, Mioveni, centralã, uºã metalicã, balcon VÎND garsonierã confort redus, cu închis, et. 1, 850 mil. VÎND Taograf, Germania, preþ balcon, parter, Rãzboieni. 250222; Teren bdul Dacia, 1000 mp, preþ neg. negociabil. Tel. 0721325612. 0740497365. (C.091120050029) Tel. 0248/263806; 0743933958. (C.091120050023) CaSSa MIOVENI VÎND Audi A4, 2001, 1,6, full, VÎND garsonierã în bloc de Vînd gars., cf.I, boiler, parchet camerã, preþ 35.000 lei. apartamente, cf. I., etaj 2, Craiovei. impecabil. Tel. 0723589353. Vînd ap. 2 cam., uºã masivã, gresie + faianþã, preþ 48.000 lei. Tel. 0745372683. (C.031120050026) (C.091120050004)


Micã publicitate

APARTAMENT 3 camere, Mioveni, contorizat, îmbunãtãþit, Robiplast, 652.000.000. 0348408485; 0740093494. (C.041120050015)

VÎND apartament 4 camere, VÎND casã 4 încãperi +1.000 mp, T.Vladimirescu, etaj 1. Tel. Hîrtieºti- la ºoseaua principalã. Tel. 0744480034; 0788248703. 0740574035. (C.071120050016) VÎND apartament 4 camere, confort (C.011120050025)

APARTAMENT 3 camere, etaj 4, I, decomandat, etaj 1/4, Negru Vodã. Craiovei -Odobescu, 1.100.000.000. 36.000 euro, Capital. Tel. Tel. 0720288780. (C.041120050055) 0723623912. (C.1249874) VÎND apartament 3 camere, cf. I., VÎND apartament 4 camere, Tache preþ negociabil. Tel. 0720602961. Ionescu, parter. Tel. 0726348243. (C.081120050025) (C.1249885) 3 camere, cf. I., dec., Popa ªapcã, BANAT, apartament 4 camere, et. 1/ 3/4, termpopan integral, 42.500 euro. 4, multiple îmbunãtãþiri, 175.000 0745860631 CORONA. Ron. 0744682120. (C.081120050037) (C.091120050009) VÎND apartament zona Bere, lîngã VÎND apartament 3 camere, cf. I., Progresu, stradal, vedere 2 pãrþi, Dacia, etaj 2. Tel. 218134; îmbunãtãþit, complet mobilat de lux, 0745002112. (C.071120050016) etaj 2, 50.000 euro. Tel. 0724432635. APARTAMENT 3 camere, cf. I., dec., Gãvana III, 2/4, termopan, 1,250 miliarde negociabil. 222844; 0740772085KRISS. Anunþuri la redacþie (C.071120050048) VALEA-URSULUI, vilã P+2, de roºu, parter finisat, teren 3.000 mp, genial utilitãþi, preþ 95.000 euro, negociabil. 3 cam. Dacia, cf. I, D, et. int. 39.500 Curierul, tel. 223114, 0721300765. euro. BULEVARDUL N. BÃLCESCU, casã 3 cam. Gãvana III, cf. I, D, et. int. 2 camere ºi dependinþe, 50 mp construiþi, interior renovat, teren 1,253 mld. 180 mp, toate utilitãþile, preþ 39.500 Tel. 211901; 0744491907. euro. Curierul, tel. 223114, VÎND apartament 3 camere, 3 0727332633. balcoane, confort I, Trivale. Tel. PRUNDU-BÃNÃNÃI vilã P+1, parter 0742397701. (C.1249876) finisat, etaj semifinisat, locuibilã,

CASE

Joi, 10 noiembrie 2005

VÎND apartament 3 camere, vedere mixtã, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 1.250.000.000. Tel. 0747556676. (C.071120050021)

utilitãþi, 1.600 mp teren. Preþ 62.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0724337333.

GOLEªTI, casã P+M, 4 camere, VÎND /SCHIMB apartament 3 bucãtãrie, baie, hol, teren 900 mp, camere, Prundu, cu apartament 2 preþ 25.000 euro, negociabil. camere, conf. II, Gãvana. Tel. Curierul, tel. 223114, 0744265545. 0744626559, 0724071813. GÃVANA, poziþie (C.081120050045) deosebitã, lîngã pãdure, vilã D+P+E+M, teren 1.600 VÎND apartament 3 mp, posibilitate locuit 2 camere, Exerciþiu -Matei familii, 6 camere, 2 bãi, 3 Basarb, etaj 4/4, complet bucãtãrii, apã curentã, mobilat ºi utilat gaze, pomi fructiferi, preþ (termopan, centralã, 150.000 euro, discutabil gresie, faianþã plus sau variante schimb cu electro casnice). casã mai micã sau 0722393292. apartament +diferenþã. (C.071120050005) Curierul, tel. 223114, 0744265545. URGENT! 3 camere, 4/10, Nord, 860.000.000 lei. 0788232869 -JOHN. ªTEFÃNEªTI -pasarelã, casã, 160 (C.081120050007) mp, garaj dublu, construcþie VÎND 3 camere, Trivale, confort II modernã, teren 800 mp. Preþ 57.000 sporit, 3/ 4, 940.000.000 negociabil. euro. Curierul, tel. 223114, 0723445920. (C.091120050012) 0727332633. VÎND apartament 3 camere, confort TRIVALE, zonã vile, S+P+E+M, teren I, 2 balcoane, contorizat, parchet, 500 mp, nefinisatã, construcþie termopan, liber, 1.130.000.000. Casa cãrãmidã acoperitã þiglã, toate Ta 0741068200. (C.091120050015) utilitãþile, inclusiv canalizare la 40

Apartamente 4 camere

de m, preþ 78.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

VÎND casã cu utilitãþi+ teren 2.500 mp în com. Bãlileºti, sat PoeniþaAnunþuri la redacþie Argeº. Tel. 294059. ULTRACENTRAL, 4 camere, etaj II, (C.171020050002) vedere spre centru, 3 balcoane, fãrã VÎND casã zona Transfãgãrãºan, îmbunãtãþiri. Preþ 57.000 euro. 1.000 mp teren, utilitãþi. Tel. Curierul, tel. 223114, 0724337333. 0745613023. (C.311020050003) ULTRACENTRAL, 4 camere, et. 1, Te-ai sãturat de alergat? terasã, 60.000 euro. 216118, Autorizaþii, avize, avize de 0746119765. (C.301020050044) APARTAMENT 4 camere, vizavi Argeºana, 3/4, 37.500 euro. 0740072298; 282198. (C.021120050069)

construire, certificate de urbanism, acorduri de mediu, sesiuni, constituiri firme, lichidãri firme, dizolvãri firme, puncte de lucru.

VALEA URSULUI, zona Unitatea Militarã, teren 1250 mp, deschidere 15,5 m, utilitãþi. Preþ 10 euro/mp. Curierul zilei, tel 223114, VILÃ P+1, anexe noi, Slobozia- 0745.061510. Argeº, 1.000 mp teren, BUDEASA-PLAJÃ, 1.300 mp 1.500.000.000. Variante. parcelabili, deschidere 37 m. Preþ 11 0744257080; 0720264906. euro/mp. Curierul, tel. 223114, (C.011120050058) 0724337333. VÎND casã parter + etaj construcþie Popas Turistic Cãlineºti, 0721236050. 2003, Stîlpeni. Accept ºi variante Bascov: 600 mp, 2800 mp, 2300 mp, 1100 mp, sau schimb cu apartament Piteºti. 0788366704. Tel. 0742595368; 291135. Schitului: 4200 mp, 800 - 500 mp, 1275 mp, (C.071120050055) 0788366704. VÎND/ SCHIMB casã nouã, 4 camere, P+M, hol 9 m, Cotmeana, ºoseaua Piteºti- Vîlcea, nr. 3, negociabil. 280826; 0720746725. (C.031120050004)

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ executã RAPID documentaþii

cadastrale - carte funciarã Spaþii comerciale, terenuri - minim! Garsonierã - 90 RON Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON Tel. 610093, 0744 815510. OFERTÃ UNICÃ! PERSOANÃ fizicã, VÎND/SCHIMB vilã D+P+M Gãvana zonã deosebitãlîngã pãdure, superamenajatã, utilitãþi, teren 1.600 mp cu livadã, 2 apartamente, apartament ºi garsonierã sau apartament ºi teren plus diferenþã. Tel. 0788639451, 0743182416. (C.061120052520) VÎND casã bãtrîneascã, teren 400 mp, toate utilitãþile, 980 milioane, ªtefãneºti -Viiºoara, stradal. Tel. 0722523133. (C.071120050004)

VÎND vilã duplex P+2+M, Valea Ursului, poziþie deosebitã, lîngã pãdure, 3.000 mp, suprafaþã construibilã 1.000 mp, toate utilitãþile, preþ 400.000 euro sau schimb cu 2 case Piteºti +diferenþã. Tel. 0721231266. CÃLINEªTI, casã bãtrîneascã la DN Piteºti -Bucureºti, toate utilitãþile, teren 1.050 mp, intabulat, 260 milioane. Tel. 0720068302, 651348. (C.061120052494)

ªtefãneºti: 3770 mp, 6000 mp, 850 mp, 0788366704. Gîrlei (Fabrica de Bere), 1900 mp, 0721236050. Varianta Slatina, 11500 mp, d=270 ml, 0721236050. Drãganu: 2200 mp, 3850 mp, 0788366704. ªtefãneºti - sat, 1100 mp, d=23 ml, 0788366704. Drumul Morii: 5600 mp, 1000 mp, 4000 mp, 0788366704. Tel. 224131.

CRAIOVEI, dupã Petrom, stradal, 10.000 mp, douã deschideri. Preþ 30 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. BALOTEªTI, 1.000 mp, deschidere 14 m, utilitãþi, preþ 19 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0744265545. ªTEFÃNEªTI, dupã pasarelã, parcele 500 - 1.000 mp, posibilitãþi utilitãþi. Preþ 18 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0727.332633.

CARTE FUNCIARÃ

CADASTRU

ªTEFÃNEªTI-SERVICE, 1.000 mp, electricitate, apã, gaze. Preþ 23 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333.

VÎND 1.000 mp teren Smeura, 20 euro/ mp, negociabil. Tel. 0744389395. (C.091120050007) TEREN Curtea de Argeº, ultracentral, 350 mp, toate utilitãþile. 0747553709. (C.011120050069) VÎND teren 5.000 mp, intrare Albota. Tel. 0747642837. (C.021120050028) VÎND/ SCHIMB teren 5.600 mp, deschidere 19 m, ºoseaua PiteºtiCîmpulung, stradal. Accept ºi variante cu apartament Piteºti. Tel. 0742595368; 291135. (C.071120050054) VÎND teren 1.600 mp, Piscani-Matriþerie, utilitãþi. 4,5 euro/mp. 0741694339. (C.071120050036) VÎND 2.500 mp teren, spre Metro, 5 km Piteºti, 10 euro/mp, toate utilitãþile. Tel. 0722608907; 0788455476; 661422. (C.011120050016)

m, parcelabil, Budeasa. 0723611014. (C.081120050032) VÎND 1 ha pãdure+ poianã, stradal, Budeasa, 1,9 euro/mp. 0747654863. (C.091120050047)

VÎND teren 2.000 mp, str. Toma Cîndescu. Tel. 021/3402933; 0745526117. (C.311020050022) VÎND 3.400 mp intravilan, Lupuieni Bãbana, 11 km Piteºti, utilitãþi, zonã superbã, la liziera pãdurii, stradal, 4 euro/mp. Tel. 0721248091. (C.311020050017)

1.000 mp teren str. Cîmpului, 13,5 m deschidere, toate utilitãþile în curte, 43 euro/ mp. 0747776678; 216439. (C.031120050028) VÎND teren 2.313 mp, stradal, Mãrãcineni, 65 m deschidere, ideal Peco. Tel. 0745187771. (C.041120050043)

VÎND teren 2,5 ha la drum judeþean Cãteasca, la 6 km de Metro. Preþ 1 euro/mp. Posibilitãþi gaze, curent. Tel. 0788336972. (C.071120050014) VÎND terenuri ªtefãneºti 1.700 mp; Gãvana 870 mp; Podul Viilor 500 mp. 0722350511. (C.071120050032) VÎND teren arabil 2.100 mp, Mioveni, zona ªipot. 3.000 RON, negociabil. Tel. 0742301328. (C.071120050018) VÎND 1.800 mp teren împrejmuit, toate utilitãþile, Piteºti, str. George Ulieru. Tel. 0745016489; 211741. (C.071120050038)

VÎND teren 2.000 mp, comuna Cocu, VÎND 4.500 mp teren Geamãna, stradal, deschidere 35 mp, preþ Tel. 0742413332. intravilan, preþ negociabil. Tel. negociabil. (C.071120050046) 0747063589. (C.041120050017) VÎND 20.000 mp teren vizavi Restaurant Europa Albota, deschidere la stradã. Tel. 0721893143. (C.081120050048)

VÎND teren 5.000 mp, comuna Cruciºoara, deschidere 50 mp, stradal, preþ negociabil. Tel. 0742413332. (C.071120050047)

VÎND teren 634 mp, Nord, toate VÎND teren 11 km Piteºti, comuna utilitãþile. Tel. 0720205354; 694019; Slãtioare, 20.000 mp, toate utilitãþile, 610439. (C.1249866) stradal, preþ avantajos. Tel. 0742413332. (C.071120050048) VÎND teren Budeasa Micã 5.000 mp, utilitãþi: apã, TG. SÃPTÃMÎNAL, 663 mp, d=15m, preþ 25E/mp. telefon, cablu, energie, DRUMUL MORII ªTEFÃNEªTI, 500 mp, D=27m, ieºire stradal ºi pãdure. 11.000 E. Tel. 236327; 0720561090. TG. SÃPTÃMÎNAL, 1350 mp, D=43 m, stradal, (C.041120050010)

RIM TOPOGRAFIE - CADASTRU executã lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ terenuri, clãdiri, apartamente.

PREÞURI MINIME!

FR. GOLEªTI, 1000 mp, d=17m, 105E/mp. Tel. 220974, 0741068200.

VÎND/ SCHIMB teren str. Plopilor, toate utilitãþile, contra apartament 2 camere. Tel. 0724802206. (C.071120050099)

Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856.

VÎND teren 1.000 mp Mãrãcineni. VÎND 1.000 mp teren zona Gãvana Tel. 0742220375. (C.071120050053) III, str. Petre Ispirescu. Tel. VÎND teren Piteºti str. 0744571369. (C.041120050012) Plopilor 500 mp, 42 euro/ VÎND teren zona Baloteºti, 30 euro/ mp, negociabil. Tel. 0348802453. mp. Tel. 0744571369. (C.071120050001) (C.041120050013) URGENT 3.300 mp intravilan Geamãna, 15 m deschidere, toate utilitãþile, 10 euro/ mp. 0740050735. (C.041120050075)

VÎND 1.164 mp Piteºti, 32 euro/ mp, negociabil. Tel. 0745233959. (C.071120050002)

VÎND teren 1000 mp, zona Zãvoi ªtefãneºti. Tel. 0744850045; 266872. VÎND 1.375 mp, Gãvana III, str. (C.071120050013) Episcop Grigorie Leu ( ultima terasã), preþ 55 euro/ mp, negociabil. VÎND teren Hinþeºti Smeura, poziþie lîngã pãdure, 4000 mp, 15 euro. Tel. Tel. 281258. (C.041120050027) VÎND 500 mp teren, intrare 266212, 0740057221. (C.1249887)

VÎND teren lîngã Tg. Sãptãmînal, Geamãna, stradal, toate utilitãþile, intravilan 1.500 mp, deschidere 11 negociabil. Tel. 0742261684. m. Preþ 28 euro/mp. Tel. 0722351031. (C.071120050011) (C.071120050032) VÎND teren intravilan 1.450 mp, sat VÎND 500 mp Tancodrom, intravilan, Gãleºeºti, comuna Budeasa, P.V.Z. aprobat, construcþie P+1+M, deschidere 28 m. Tel. 0746141828. D- 15 m, 38 euro/ mp. 0740220870. (C.071120050004) (C.031120050014) VÎND fermã Suseni, 50.000 mp teren

VÎND teren ªtefãneºti lîngã Brãtieni Izvorani ºi 3 parcele a cîte 1400 mp, 25 euro/ mp. 0740057221. (C.1249888) VÎND 2.500 mp teren cu pãdure 3 km Cornul Vînãtorului, utilitãþi, parcelabil, zonã superbã. Tel. 0744314857. (C.071120050019)

VÎND 500 mp intravilan, 17 mD, zona intravilan, trifazic, apã curentã, VÎND teren ªtefãneºti - Pasarelã, 500 Tg. Sãptãmînal, 16 euro/ mp. 45.000 euro negociabil. 0721492699 mp, deschidere 22 m, toate CORONA. (C.091120050006) 0746947786. (C.031120050007) utilitãþile, preþ neg. Tel. 0788183032. VÎND 750 mp poziþie excelentã, zona VÎND teren 1.100 mp, sere Bascov, (C.091120050003) Tg. Sãptãmînal, 20 m de strada deschidere 36/30 m, posibilitãþi principalã, 25 euro/ mp. 0740220870. utilitãþi. Preþul 12 euro/mp VÎND cãmin de casã 3.000 mp, drum negociabil. Tel. 212304; 0722155677. asfaltat, gaze, telefon, cablu TV, (C.031120050008) preþul zonei discutabil. Leordeni (C.061120050022) VÎND teren Poiana (Ciulniþa). Tel. 0723770260. VÎND teren 2.000 mp, parcelabil, Lacului, 3.000 mp, Gãvana II, toate utilitãþile, poziþie (C.081120050020) utilitãþi. Plantaþie pruni. superbã, preþ 50 euro/mp VÎND urgent teren Smeura, 2.200 Tel. 0744864245; 293961. (C.041120050008) negociabil. 0740644599. mp, îngrãdit, curent electric ºi apã, (C.061120050025) 10 euro/mp. Tel. 0746232901; PRUNDU MIC, 500 mp, D = 24 m, canalizare, 0742252608. (C.081120050031) Teren ªtefãneºti, 600 - 1000 mp, utilitãþi, apã, gaze, asfalt, 15.000 euro neg. 0741972278. GÃVANA - ZAMFIREªTI 1500 mp, 2 deschideri, 25.000 euro, 0742336656. LÃBUªEªTI, 2000 mp, D = 22 m, utilitãþi. 15.000 euro, neg. 0741972278.

VÎND teren Geamãna, 1.900 mp. Tel. VÎND 10.350 mp teren arabil la 0740600565. (C.211020050011) Meriºani-Capul Piscului, lîngã VÎND teren 3.000 mp, sat. Ciumeºti. benzinãrie, cu ieºire la ºosea 24 m. Tel. 0745760574. (C.311020050004) Preþ negociabil. 224167. VÎND 1.100 mp intravilan, Valea (C.071120050057) Mare, ªtefãneºti. Tel. 0726348243. VÎND teren Valea Ursului 8 euro/ mp, (C.1249821) toate utilitãþile. Tel. 0740226455 VÎND teren 8.500 mp teren cu Pini dupã 16,00. (C.071120050059) (eventual parcele), Smeura, vizavi de ultimul rînd de vile. Tel. 0745042099. (C.311020050011)

SUPEROFERTÃ! Geamãna- Prundu, 1.700 mp, deschidere 20 m, 13 euro/mp, negociabil, asfalt, toate utilitãþile. 0742700403. (C.091120050010)

25E/mp.

VÎND 8.000 mp teren, spre Metro, 5 km Piteºti, 4 euro/mp, toate utilitãþile. Tel. 0722608907; 0788455476; 661422. (C.011120050017)

TRIVALE, platou Cîmpului, 500 mp, deschidere 25 m, preþ 32 euro/mp, negociabil. Curierul, tel. 223114, 4.500 mp intravilan ºi 5.000 mp 0744265545. extravilan, la Rãcari lîngã Bucureºti. BASCOV, stradal, teren 1.400 mp, Variante. 0744257080; 0720264906. deschidere 17 m la DN, apã, gaze, (C.011120050057) curent, 20 euro/mp, neg. Curierul, VÎND teren 10.000 mp, ºoseaua tel. 223114, 0727332633. Piteºti-Cîmpulung, la 20 km de BASCOV, teren 2.309 mp, Piteºti. Preþ 6 euro/mp, negociabil. deschidere 27 m, apã, gaze, Tel. 0724586266. (C.021120050023) electricitate, la 1,5 km de centru, VÎND teren intravilan preþ 17 euro/mp neg. Curierul, tel. 3.900 mp centurã Bascov. 223114, 0745.061510. Tel. 0724763565. CALEA Cîmpulung, 1.800 mp, (C.021120050012) împrejmuit, deschidere 15 m, apã, gaze, curent, cablu, telefon, preþ 25 TEREN 1.200 mp Tancodrom sau 2 0788667527. euro/mp, discutabil. Curierul, tel. parcele 600 mp. (C.021120050056) 223114, 0744265545. BASCOV LUNCÃ teren 800 mp, VÎND teren 10.000 mp, Smeura. 14 0746490761; deschidere 60 m la drum lateral, euro/mp. Tel. 0741168687. (C.021120050058) posibilitãþi utilitãþi, 2800 euro.

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ

TERENURI

Curierul zilei - pag. 16

Pãdure Moºoaia: 1,50 ha, 0721236050.

VÎND casã spate Tîrg Sãptãmînal finisatã interior, 500 mp teren. 0745250359. (C.071120050029) Curierul, tel. 223114, 0727332633. VÎND/ SCHIMB vilã P+1+M, Piteºti, ªTEFÃNEªTI zona Primãrie, teren str. Toma Contescu, vizavi Slava, 1.000 mp, deschidere 15 m, utilitãþi, toate utilitãþile + centralã, 95.000 preþ 15 euro/mp.Curierul zilei, tel. euro. Tel. 0723974397. 223114, 0727.332633. (C.081120050057) DOBROGOSTEA, teren 1.800 mp, stradal, intravilan, douã deschideri a 20 m, parcelabil, utilitãþi în întocmeºte lucrãri de CARTE FUNCIARÃ ªI EVALUÃRI apropiere, preþ 9 euro/mp, terenuri, pãduri, apartamente. discutabil.Curierul zilei, tel. 223114, 0721.300765. Preþuri minime! Urgenþe! Tel. 624683; 0722270879; VÎND 3.000 mp, Platou Trivale, 94 m 0742547515. deschidere, parcelabil. 0726119464. VÎND casã cu curte, comuna (C.201020050001) Stîlpeni, 1.500 mp, poziþie excelentã, TEREN com. Bascov, 1.400 mp, cu toate facilitãþile, gaze. Tel. 021/3322671, mobil 0745785627. stradal, toate utilitãþile. 0745056315; 0721695512. (C.311020050033) (C.081120050100) VÎND casã P+M, parter locuibil, apã, 500 mp teren, zonã excepþionalã, curent tras, 5 km Piteºti, 800 mp, Tg. Sãptãmînal, toate utilitãþile. 1.400.000.000 negociabil. 0721871287. (C.311020050007) 0747483327. (C.091120050008) VÎND 2.000 mp teren, deschidere 50

VÎND apartament 4 camere, zona VALCOMAR BEST STAR Bere, mobilat lux, et. 2/4, 50.000 Tel. 0788454321, 0248216396. euro, (ne)negociabil. Fãrã agenþii. Tel. 0724432635. (C.011120050021) VÎND vilã Gãvana III, platou pãdure, teren 500 mp, finisatã total, utilitãþi. VÎND casã la cheie + VÎND apartament 4 Preþ 110.000 euro. Variante teren 120 mp, sat camere, Rolast, multiple Geamãna, 400 m de Tîrg. apartament Gãvana sau Trivale plus îmbunãtãþiri, 45.000 euro, Preþ 2 miliarde, diferenþã. 0745010612. negociabil. Tel. negociabil. Tel. (C.261020050035) 0720547409. 0720737805. (C.011120050028) VÎND casã Geamãna sau schimb cu VÎND apartament 4 camere, garsonierã, diferenþã. 0745339577; CASÃ, toate utilitãþile, sat Borleºti, proprietar. Tel. 763503. Rãzboieni, parter. Tel. 0747475081. 279771. (C.311020050005) VÎND vilã 5 camere, Trivale, cu (C.1249870) VÎND vilã 10 camere, 4 utilitãþi, preþ acceptabil. 0747863100. bãi, 3 bucãtãrii, Trivale. VÎND apartament 4 (C.311020050007) Tel. 275757, 0788262546, camere, 3 balcoane, 0742428503. îmbunãtãþit, et. 1, CASÃ de lux, P+1+M, Fortuna. 58.000 euro, finisaje ºi arhitecturã negociabil. Tel. deosebite, la 5 km de 0744165898. (C.1249787) Piteºti, vis-a-vis de autostrada Piteºti Anunþuri la redacþie Bucureºti + 1.000 mp ULTRACENTRAL, 1.000 mp, teren, deschidere dublã, deschidere 17 m, stradal, toate pãdure în spate, toate utilitãþile. Preþ 300 euro/mp. utilitãþile. Pentru detalii Curierul, tel. 223114, 0724337333. vizitaþi http://anuntulmeu Rapid! Ieftin! ALBOTA, 7.500 mp, douã deschideri z1.ro. Tel. 0722608907; Nu se percepe TVA! 0788455476. de 35m ºi 100 m, la 600 m de strada Program 8,00 - 20,00, inclusiv sîmbãta. (C.011120050015) Tel. 280813, 0744273422. principalã. Preþ 1,2 euro/mp, Curierul, tel. 223114, 0727.552633. VÎND urgent apartament 4 camere, AUTOSTRADÃ, 20.700 mp, km 88, bloc cãrãmidã, etaj 2/4, complet preþ 3 euro/mp, discutabil. Curierul, îmbunãtãþit/ dotat, mobilat/ tel. 223114, 0744265545. nemobilat, lîngã Universitatea Brâncoveanu. Accept credit bancar. Preþ 53.000/ 50.000 euro. Exclus intermediarii. Tel. 0248/633581; 0727727920. (C.1249868)

Craiovei: 14300 mp, 4200 mp, 917, 0788366704.

Prundu Platou, S=500mp, utilitãþi, preþ 37 euro/mp. Bascov, S=1.100mp, parcelabil, împrejmuit, preþ 22 euro/mp. Dobrogostea, S=2.000mp, preþ 6 euro/mp. Gãvana, S=600mp, utilitãþi, preþ 55 euro/mp. ªtefãneºti, S=1.000mp, stradal, D=20m, preþ 30 euro/mp. Tel. 610300/0788154584.

25 euro/mp. neg. Teren Bradu, 1069 mp, D = 20/56, toate utilitãþile, 14 euro/mp. neg. Teren Lãbuºeºti, 700 - 1000 mp, intravilan, utilitãþi, zonã deosebitã, 30 euro/mp, neg. Tel. 211434; 0724703910; 0745067271.

PROPRIETAR! Vînd teren Trivale platou, 550 mp, utilitãþi, 36 euro/mp. Tel. 0788232869. (C.061120050019)

VÎND teren 4.500 mp comuna Albota pe DN 85 la ºosea. Sunaþi la: 0741234619 ºi 233092. (C.081120050052)

POIENILE VÎLSANULUI.

VÎND 700 mp teren, 20 euro/mp, ºi cabanã 120 mp, construcþie.

TEREN Geamãna, 500 mp, toate Tel. 211051, 0745030877. utilitãþile, stradal, 300 milioane negociabil. 0788184003 CORONA. VÎND teren construcþii Tancodrom, 1.000 mp, 45 euro/mp negociabil. (C.091120050007) Tel. 0745248337. (C.081120050063) 1.300 mp, Gãvana III, str. VÎND teren 3.000 mp, Budeasa Mare, VÎND 5.300 mp teren Grigorie Leu, toate platou gaze Trivale, 20 utilitãþi, construcþie birouri, trifazic utilitãþile. 0720049475; euro/mp, 2 deschideri 47 0741998640. 80 KW, apã, platformã betonatã 600 m ºi 112 m. Tel. (C.061120050026) mp. Posibil parcelare. Tel. 0724546394. 0723363500. (C.081120050049) (C.081120050045) VÎND 1,3 ha teren Geamãna, neparcelat 4 euro/mp, parcelat 6 Vînd teren 4.500 mp, D=15m, intravilan, Cãlineºti, VÎND teren 1000 mp, str. euro/mp. 7 euro/mp, la asfalt. Tel. 0747398821. Dobrogeanu Gherea, cu toate (C.061120052519) Vînd teren ªtefãneºti, 4.000 mp, stradal, 16,5 euro/mp. utilitãþile, preþ 18 euro/ mp. CUMPÃR teren între 500-700 mp, Vînd ap. 3 cam., boxã, Eremia Grigorescu, lux. 0746010732. (C.031120050008) împrejurimile Piteºtiului. Tel. Vînd vilã P+1, la cheie, Bascov, 900mp, 130.000 VÎND parcele 500 mp, lîngã Slava, 0741018262. (C.071120050022) euro. avantajos. 0744434839, 0744484572. VÎND teren Goleºþi, lîngã Muzeu, Vînd teren Bradu, 1.069 mp, D=20m, 16 euro/mp, (C.251020050042) toate utilitãþile. intravilan 3.100 mp- parcelabil,

VÎND teren 600 mp intravilan, Geamãna - varianta autostradã Slatina Piteºti, utilitãþi în apropiere, BÃLILEªTI! Vînd teren intravilan, deschidere 100 m. Preþ 6 euro/mp, cadastru. Preþ 25 euro. Tel. 4.350 mp, negociabil. Tel. 234485; negociabil. Tel. 0722548000. 0742158483. (C.311020050129) (C.071120050052) 0723476712. (C.081120050047)

Vînd teren Gãvana, 1.935 mp, dublã deschidere, 45 euro/mp. Tel. 222247; 0727330817.


VÎND la Valea Ursului 2 parcele de 700 ºi 850 mp. 0723359469; 0788261942. (C.1249896)

MÃRÃCINENI, 2.500 mp, deschidere VÎND apartament 2 camere, Trivale, 14 m, utilitãþi, 16 euro/mp. Tel. o camerã funcþioneazã magazin alimentar. 0722436595. 0721379898. (C.081120050019) VÎND teren ªtefãneºti ÎNCHIRIEZ spaþiu (magazin 2.200 mp, 35 m alimentar), 30 mp, micro piaþa Nord, deschidere, utilitãþi, parcelabil, preþ 13 euro/ utilat/ neutilat, 300 euro lunar. mp. Tel. 624722; 0723457009. (C.081120050001) 0724001463. OFER 2 camere, parter amenajat PROPRIETAR! Vînd teren ªtefãneºti pentru birouri, Spitalul Militar, 200 0744140485. pasarelã, parcele 350-700 mp, euro/lunar. deschidere 20-40 m, utilitãþi la 40 m. (C.091120050039)

VÎND teren intravilan 8.900 mp, ªtefãneºti -pasarelã, utilitãþi, 18 Preþ negociabil. Tel. 0745182826. euro/mp. Tel. 0742521954. VÎND 2 ha teren forestier intravilan (C.081120050011) ºi lemn salcîm- plop, exploatabil . VÎND teren 2.100 mp, localitatea Tel. 0742799273. (C.110820050012) Ciocãnãi, deschidere 30 m, eventual parcelabil, 5 euro/nmp. Tel. 630762. (C.081120050004)

SPAÞII

Anunþuri la redacþie

VÎND teren intrarea Mãrãcineni, 1.380 mp, parcelabil. Tel. OFER spre închiriere spaþiu comercial 80 mp, Gãvana III, vitrinã 0745077580. (C.1249900) 6 m, preþ 10 euro/mp. Curierul, tel. VÎND 800 mp Bascov, 223114, 0727332633. liziera pãdurii, 11 euro/mp. VÎND spaþiu comercial 40 mp, Fr. Tel. 0722582062. Goleºti, semistradal, pretabil (C.1249897) birouri. Preþ 90.000 RON. Curierul, VÎND teren 2.000 mp Bascov- tel. 223114, 0727332633. OFER spre Uiasca. Tel. 270092. închiriere spaþiu 70 mp, str. (C.081120050019) Egalitãþii, preþ 1.000 euro. Curierul, VÎND/ SCHIMB cu auto, 900 mp tel. 223114, 0721.300765. teren, toate utilitãþile, complex II OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, Prundu, negociabil. 0744997454. format din 2 apartamente a 3 (C.091120050012) camere, central, parter, 600 euro. 600 mp, Bascov, zonã vile, 22 Curierul, tel. 223114, 0744265545. euro/mp negociabil. 0740133778; OFER spre închiriere spaþiu 200 mp, 0348801636. (C.091120050033) ultracentral, preþ 20 euro/mp, VÎND teren intravilan, Bascov-Glîmboc, 2.200 mp, utilitãþi, apã, gaze, asfalt, poziþie deosebitã, 12,5 euro/mp negociabil. 0744506453. (C.091120050029)

negociabil. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. MIOVENI, de închiriat douã spaþii comerciale 45 ºi 118 mp. Negociabil. 0744377800. (C.071020050003)

camere, Calea Bucureºti, mobilat, CAUT sã închiriez apartament 2 C.T. 0723321718. (C.071120050001) camere, ne(mobilat), ofer maxim 100 Tel. 0722889508. PRIMESC un bãiat în gazdã. Tel. euro. (C.081120050008) 0722558060. (C.071120050032) OFER spre închiriere apartament 2 camere, liber, Negru Vodã, fãrã intermediari, seriozitate, termen lung, 150 euro. Tel. 0722744475. (C.071120050016)

CEDEZ spaþiu John. 0724553018. (C.1249909)

Tel. ÎNCHIRIEZ camerã apartament 3 camere, zona Brîncoveanu (fete). ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 70 mp, 0745004110; 0742806699. Fraþii Goleºti, lîngã Ford. (C.031120050044) 0726998776. (C.091120050013) ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, zona ICIL, centralã termicã, contorizat, mobilat, 3 milioane. Tel. 0744656435. Anunþuri la redacþie 253443; (C.041120050031) OFER spre închiriere vilã P+1, Trivale, complet mobilatã ºi utilatã, ÎNCHIRIEZ vilã (5 camere, 2 bãi), 2 dormitoare, salon, dependinþe. situatã în str. Crinului nr. 14, Preþ 650 euro/lunã. Curierul, tel. preferabil firmã (birouri). Tel. 219186; 0743614847. 223114, 0745.061510. (C.041120050023) OFER spre închiriere apartament 2 camere, nemobilat, zona Garã, OFER spre închiriere garsonierã, Prundu. Exclus stradal, et. 2, pretabil birouri, mobilatã, condiþii foarte bune, preþ 130 euro. intermediari. Tel. 0745262634. (C.091120050003) Curierul, tel. 223114, 0727332633.

ÎNCHIRIERI

OFER spre închiriere apartament 3 OFER spre închiriere garsonierã camere, Popa ªapcã. 250 euro. Tel. confort sporit, zona Robea, semimobilatã, contorizatã, avans 6 0722264985. (C.071120050044) luni. Tel. 0722894691. OFER închiriere garsonierã (C.041120050066) ultracentral, parter, sediu-firmã. 250 euro. Tel. 0722437712. OFER spre închiriere garsonierã lîngã Restaurant Adina. Tel. 655653; (C.231020050099) 0722812360. (C.081120050014) OFER spre închiriere 40 mp, vad comercial, Exerciþiu- Piaþa Traian. OFER spre închiriere apartament 2 Tel. 0744860702. (C.251020050052) camere Trivale, semimobilat, termen lung, începînd cu 1-decembrie, plata ÎNCHIRIEZ garsonierã mobilatã anticipat 6 luni (4.000.000 Mioveni. Tel. 0745603347. lei/lunã).0745986270. (C.261020050048) (C.061120050023) ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial, str. nemobilat, central. Tel. 219861. Dumbravei, P+E-120 mp. (C.1249795) 0723562686. (C.061120050004) OFER spre închiriere apartament de lux, Gãvana III. Tel. 0722957875. OFER spre închiriere spaþiu 500 mp, Miceºti. 0745136877; 0727882292. (C.011120050033) (C.071120050021) PRIMESC studente în PRIMESC fete în gazdã, Popa ªapcã, gazdã Craiovei. Tel. condiþii deosebite. Tel. 217111. 0744963633. (C.071120050013) (C.011120050022)

900 mp teren, stradal, Colibaºi, 9 euro/ mp. Tel. 0723221162; euro/ mp. Tel. 0740798451. 0726745441. (C.011120050017) 150 mp spaþii depozitare, OFER /Închiriere apartament (C.091120050014) Ofer spre închiriere Gãvana III, termopan, mobilat, utilat. 450 mp. spaþii depozitare 3.000 mp, eventual 200 euro. Tel. 0743048386. spaþiu ultracentral 200 parcelabil a cîte 500 mp, sau producþie ºi 120 mp (C.021120050030) mp, pe nivel finisaje ºi la liziera pãdurii, Bascov ÎNCHIRIEZ o camerã, Calea punctul cale feratã, viitor spaþii birouri. dotãri deosebite. Bucureºti pentru o elevã sau cartier vile, 18 euro/mp Tel. 220099, 0729220022. Relaþii, tel. 0721770483. negociabil. 0745634176. salariatã. Tel. 0720946385 pînã la (C.051020050018) CAUT sã închiriez spaþiu în Costeºti, ora 15,00. (C.021120050006) OFER /închiriere apartament 4 Topoloveni, 20-30 mp. 0741168576. ÎNCHIRIEZ casã 2 camere pentru camere, central, stradal, vedere 2 Valea Ursului, 500 mp, d=15m, 10.000 euro. (C.021120050045) birouri, str. Dumbravei, nr. 13. Tel. pãrþi, posibilitate firmã, cabinet. Tel. Gãvana, 622 mp, d=13m, utilitãi, preþ 55 E/mp. 0743829744; 0721490409. OFER spre închiriere spaþiu central 0722360769. (C.091120050012) (C.071120050029) ªtefãneºti,500 mp, d=25m, t. utilitãþile, preþ 150 mp. 0722226564. OFER spre închiriere 11.000 euro. (C.071120050035) OFER spre închiriere apartament 2 apartament 2 camere sau camere, semidecomandat, zonã Bascov, 2000 mp, d=50m, preþ 10 euro/mp. 3 camere, et. I, ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 350 mp, centralã, mobilat, utilat, contorizat. ultracentral, 200- 250 toate utilitãþile, pretabil depozit, enTel. 220974, 0741068200. euro, pentru firmã ºi 150 euro, trei luni anticipat. 644532, gros, Exerciþiu. 0722235907. locuit. Tel. 222178; dupã ora 17,00. (C.071120050015) VÎND teren foarte ieftin, (C.031120054809) 0788724044, 0788101817. zona Glîmboc, Valea ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, CEDEZ stand Complex John. (C.070720050022) Ursului, 5.500 mp, Rãzboieni. Tel. 0747475081. 0744518023. (C.081120050027) deschidere 12 m, 7 (C.1249871) euro/mp negociabil. VÎND spaþiu Gãvana III, vad foarte ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, 290698; 0742691669. bun. Super-ofertã! 0788601086. Craiovei, 200 euro. Tel. 0724090675. PRIMESC fete în gazdã. (C.091120050040) (C.031120050020) Tel. 0724707725. (C.041120050021) (C.1249875) 2 cam., Ultracentral, nemobilat, 4 mil. VÎND 1.000 mp teren Lãbuºeºti, 30 CEDEZ spaþiu comercial Complex euro/mp, toate utilitãþile. John. Tel. 0722920247. 2 cam., Bere, mobilat, de lux, 200 euro. OFER închiriere apartament 2 0747483327. (C.091120050009) (C.061120050012) 2 cam., Fraþii Goleºti, mobilat, utilat, 200 euro. camere, cf. I., dec., mobilat, utilat, VÎND/ÎNCHIRIEZ locaþie autostradã 3 cam., Popa ªapcã, et.1, nemobilat, 135 euro. VÎND teren (4 km de Fraþii Goleºti. Tel. 0744427136. km 94, 11.000 mp afaltaþi, 800 mp centrul oraºului), platou (C.071120050007) 4 cam., Depou, mobilat, centralã, 300 euro. Cîmpului, spre Moºoaia halã, 400 mp birouri. Utilitãþi. Tel. Tel. 220338/0788272710. Agenþia Imobiliarã CASA MIX 800 m, ideal construcþii, 0788334204; 0788336972. Ofer spre închiriere gars. nemobilatã, Craiovei, 100 euro. zonã rezidenþialã, 12.500 (C.071120050012) OFER/ închiriere apartament 3 Ofer spre închiriere ap. 2c, zona ICIL, mobilat, utilat, et. mp, 50/245, 16 euro/mp. 1, 130 euro. OFER spre închiriere spaþiu camere, ultraîmbunãtãþit, mobilat, Tel. 0744623556. Ofer spre închiriere ap. 2c, Craiovei, mobilat, utilat, et. (C.091120050016) comercial ultracentral 35 mp, termopane, centralã, Cîmpineanu, 3, 150 euro. Ofer spre închiriere ap. 3c, P. ªapcã, nemobilat, et. Victoriei. Tel. 0745016489. 350 euro. 0722527047; 0723906181. 3,150 euro. (C.031120050006) (C.071120050037) TRIVALE, 438mp, 15,70m des, 85euro/mp Tel. 219329, 0723735785.

PRIMESC în gazdã 2 fete. Tel. 0741528701. (C.1249882) PRIMESC în gazdã lîngã Poliþia Rãzboieni. Tel. 0746885529; 0248250296; 0721942035 dupã ora 18,00. (C.1249883)

Complex Mic Craiovei. 0724074776. (C.091120050012)

OFER/ ÎNCHIRIEZ spaþiu Mioveni, 80 mp, amenajat, pretabil activitãþi comerciale sau financiar- bancare. CAUÞI paradisul? L-ai gãsit! Loturi 0723260999. (C.071120050005) 1.100-1.200 mp. Preþ 50 euro/ mp. ÎÎNCHIRIEZ spaþiu. 0745054106; Tel. 0742547880. 0788776194. (C.071120050002)

OFER spre închiriere garsonierã mobilatã. Tel. 0727655715. (C.091120050044) ÎNCHIRIEZ camerã la vilã, pentru cupul sau douã fete, Calea Drãgãºani. Tel. 275757; 0742428503. CAUT sã închiriez apartament 2 camere, mobilat ºi utilat complet, zonele Gãvana, Trivale sau Prundu. Tel. 0723978617. OFER spre închiriere apartament 3 camere, mobilat, centralã, aer condiþionat, etc., Er. Grigorescu, 550 euro/lunã. Tel. 0745351577. OFER spre închiriere birou amenajat în piaþa Ceair, 24 mp. Tel. 0745182826; 211703.

Anunþuri la telefon ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, Fraþii Goleºti, centralã, mobilat, 200 euro. Tel. 0788495908. ■ PRIMESC în gazdã o fatã, zona Brîncoveanu. Tel. 630462. ■ CAUT sã închiriez o camerã, ofer 2 milioane. Tel. 0788663139. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi. Tel. 642545. ■ OFER spre închiriere vilã Craiovei, utilatã, garaj, 600 euro. Tel. 254506. ■ PRIMESC 2 eleve în gazdã. Tel. 215290. ■ CAUT colege de apartament Craiovei. Tel. 0746141633. ■ PRIMESC în gazdã. 645684 ■ OFER garsonierã Craiovei. Tel. 0747277870.

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie

ROªCATÃ, ochii albaºtri, ofer senzaþii tari. Tel. 0727108182. (C.131020050068)

TÎNÃR 27, caut fatã pentru prietenie. Tel. 0723873774. (C.091120050003) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.311020050049) TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.311020050050) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.011120050052) TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0747964209. (C.011120050053) CUMPÃR teren sau casã bãtrîneascã Piteºti, împrejurimi, exclus intermediarii; sau apartament fond nou. 0743884553. (C.021120050039)

TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.311020050037) SÎNT blondã, atrãgãtoare ºi sexi. Ofer clipe de amor. Tel. 0742829401. (C.031120050004) TÎNÃRÃ supersexi ofer senzaþia sexului total. 0722894783. (C.031120050005) BRUNETÃ simpaticã, educatã, ofer clipe plãcute generoºilor manieraþi. 0747402156. (C.041120050014) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0727472131. (C.081120050073)

TÎNÃRÃ sexi, ofer clipe de neuitat. Tel. 0747254730. (C.1249808) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.091120050002) PROPRIETAR, caut tencuitori, vopsit, gresie, rigips. Tel. 0744179622, 216848. (C.1249864)

PROFESOARÃ, meditez francezã ºi românã. Tel. 0744681257. (C.071120050091)

CUMPÃR 500 mp Trivale Calea Drãgãºani. Tel. 0745169316. (C.021120050041)

CAUT femeie pentru menaj, 3 zile/sãptãmînã, 8 ore /zi. Tel. 0724541871; 0722432627. (C.071120050022)

CUMPÃR Cielo, Solenza, SuperNova, Dacia injecþie ºi pickup. Tel. 0743884553. (C.021120050036)

PROFESOR matematicã acord meditaþii individual. Garantez rezultate deosebite. 648353; 0729205349. (C.081120050027)

CUMPÃR Dacia 1999-2003. Tel. 0723815183. (C.061120050019)

CUMPÃR spaþiu sau teren pretabil SCHIMB garsonierã T. spaþiu, zonã centralã sau Vladimirescu, conf. I, decomandat, semicentralã. 0741018262. etaj 1/4, termopane, parchet, gresie, (C.071120050020) faianþã, cu apartament 2 camere, T. Vladimirescu, conf. I, decomandat, CUMPÃR lemne foc 20 -100 ms. 0248/279798. parter, etaj I sau II, ofer diferenþã. 0742436045; (C.071120050045) Curierul, tel. 223114, 0721.300765.

CAUT femeie pentru îngrijire copil un an, cu recomandãri. Tel. 0721367558. (C.081120050012) PROPRIETAR caut tencuitori, vopsit, gresie, rigips. Tel. 0744179622; 216848. (C.1249914)

CUMPÃR camionetã, ofer 30-35 milioane. Tel. 0747221808. CAUT persoanã serioasã pentru (C.091120050013) îngrijire bolnavã, 6 ore/ zi. Tel. CUMPÃR apartament 2 camere, cf. 217797. (C.091120050005) I., sd/ dec., zone semicentrale. DOAMNÃ serioasã doresc sã Exclus intermediari. Plata imediat. îngrijesc copil. Tel. 0722341330. Tel. 634995; 0724002270. SCHIMB teren intravilan 3.900 mp (C.091120050006) centurã Bascov cu apartament + (C.091120050015) MEDITAÞII la francezã ºi diferenþã. Tel. 0724763565. CUMPÃR apartament 2 camere, limba românã, sistem (C.021120050013) Teilor, Dacia, Banatului, exclus intensiv, pentru intermediarii. 0744626310. bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din CUMPÃR urgent bicicletã francezã. Tel. medicalã. Tel. 223311. Anunþuri la redacþie 0723978617. NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Anunþuri la telefon Solenza, Logan, Anunþuri la telefon SupeRNova, Berlinã, ■ CUMPÃR cherestea tivitã, linie oblicã, Break, camionetã 1307, dimensionatã, stare verde, calitate A, B, C, din: ■ TÎNÃRÃ învãþãtoare meditez elevi cls. 1- 4, 1304, Nova, 1996-2005. stejar,cireº, nuc, salcîm. Tel. 0722921104. inclusiv lb. englezã ºi francezã. 0742902629; Asigur radiere. Seriozitate. ■ CUMPÃR Dacia preferabil break, ofer 15 0723895364. Deplasare la domiciliu. milioane. Tel. 0747776750. ■ MEDITEZ matematicã orice nivel. Tel. 0722435187; 0745276877. ■ CUMPÃR Dacia 1997-1999 de la proprietar, 0723562311. (C.080520050098) bord CN, vopsea originalã, ofer preþ bun. Tel. ■ ÎNGRIJIM bãtrîni pentru rãmînere în spaþiu. Tel. SCHIMB urgent apartament 2 camere, Trivale, confort II, îmbunãtãþit, cu apartament confort I, fãrã îmbunãtãþiri, tot în cartierul Trivale. Tel. 0724274385. (C.1249763)

CUMPÃRÃRI

641046; 0744289566.

CUMPÃR apartament 2- 3 camere, cf. I, etaj I-III, Exerciþiu, Teilor, Popa ªapcã, Trivale, fond nou. Curierul, tel. 223114.

SERVICII Anunþuri la redacþie

CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. PROFESOARÃ meditez limba 0740350860; 0723216162. românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri pentru examene; (C.241020050017) angajãri; pregãtiri în vederea CUMPÃR teren agricol zona plecãrii în strãinãtate, traduceri Mãrãcineni- ªtefãneºti- Cãlineºti. orice nivel, avantajos. 287270. Tel. 0741168552. (C.311020050041) (C.251020050012) CUMPÃR apartament 2 camere, Oferim servicii de: baby sitter, confort I. Tel. 0744431439. îngrijire bãtrîni, curãþenie, menaj, (C.171020050029) supraveghere lecþii copii. Tel. CUMPÃR Dacii pentru dezmembrãri. 0248/610201; 0720662290. Tel. 0740884095. (C.1249830) www.bona.go.ro. (C.071020050030) CUMPÃR calorifere fontã. Tel. PREGÃTESC LIMBA ENGLEZÃ 0740884095. (C.1249832) PENTRU PLECÃRI; ANGAJÃRI;

0745469304. ■ MEDITEZ englezã. Tel. 261768.

PRESTÃRI SERVICII Anunþuri la redacþie REPARAÞII MAªINI SPÃLAT AUTOMATE-COCIOABÃ. TEL: 645543; 0723321716. (C.4759079) GLET, lavabilã, gresie, faianþã, rigips (tavane, tavan casetat, pereþi, scafe, etc), instalaþii sanitare, electrice, parchet, ºapã, zidãrie, tencuieli, pavele, centrale termice. 0741998640; 253789. (C.301020050063)

ÎNCHIRIEZ vilã de lux, Varianta Craiovei -Prundu, complet mobilatã CUMPÃR acþiuni Romextera. Tel. ºi utilatã. Tel. 0744578023; 0744269858. (C.021120050013) 0723586266. (C.081120050038) CUMPÃR Dacia,1307, 1304 etc. ofer preþ bun, deplasare domiciliu, plata pe loc, seriozitate. 0745176224. (C.021120050038)

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

PROPRIETAR vînd urgent 1.300 mp teren intravilan, deschidere 89 m, platou Cîmpului, Trivale, 23 euro/mp. Tel. 0788262546.

OFER spre închiriere apartament 2 camere, ultracentral, mobilat. Tel. 630007. (C.091120050030)

SÎNT roºcatã cu ochi albaºtri, pãr lung, mãsuri de fotomodel. Vã ofer clipe de amor. Tel. 0721541118. (C.131020050066)

spaþiu în Petrochimiºtilor S=90 mp, spaþiu în I.C. Brãtianu, S=180 mp, pretabile sediu firmã, cabinet medical, salã fitness, comerþ etc. Tel. 0747873454.

ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips, INTENSIV, PERIOADE SCURTE. parchet, lambriu, instalaþii, TEL. 222178; 0788724044. termoizolaþii, acoperiºuri, tencuieli , (C.200720050034) ºape tîmplãrie, jaluzele, tavane REPARAÞII domiciliu frigidere, casetate, proiecte design modern maºini spãlat, aragazuri. 282313; cu/ fãrã materiale, construcþii civile. 0740253715, 281031, 0788698144; 0722468649. (C.021120050089) 0348/402868. (C.041120050009) LICENÞIATÃ meditez TRANSPORT 1-5 tone. 612047; germanã, englezã, 0743307757. (C.4714104) românã, traduceri. Tel. CUMPÃR magnetofon Akai, 636, 0726966795, 216808. TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. 747. Tel. 0744471099; 0744382084. (C.051020050004) 0744190020. (C.4759063) (C.1249920) CUMPÃR apartament 2 camere, MEDITAÞII matematicã, evaluare REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 0744216744. Tel. 0744578010. 255074; confort I, zona Prundu, particular. gratuitã. 253521. (C.091120050011) (C.021120050049) (C.031120050003)

Curierul zilei - pag. 17

CAUT sã închiriez spaþiu comercial OFER/Închiriere apartament 2 (cu vad), Nord, Rãzboieni, Prundu. camere, lux, mobilat, utilat, centralã, ultracentral. 0720662318. 0726276710. (C.071120050027) (C.281020050012) OFER închiriere spaþiu pretabil diverse activitãþi. 0724047001; OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, plata anticipat 6 0724047002. (C.071120050043) luni. Tel. 0723550975. OFER spre închiriere spaþiu la (C.091120050006) VÎND teren 4.800 mp, zona Tancodrom, douã parter A5 Exerciþiu. 0723656685, ÎNCHIRIEZ vilã 3 camere, în Arefu, deschideri. Tel. 07426939411. (C.071120050019) 0721700337. perioada Crãciunului ºi Anului Nou. CEDET spaþiu comercial cu Tel. 0726906249. (C.O.P.) VÎND teren Cãlineºti- 11.100 mp la construcþie proprie, Piaþa Vasile 0722264195. 17 km Piteºti, posibilitãþi gaze, Milea. luminã, pretabil construcþie case, (C.071120050002) ateliere, zonã liniºtitã- 0744283847. VÎND spaþiu comercial, 54 mp, CENTRU 1000mp, 250euro/mp STEFANESTI parcele (toate utilitatile) 38euro/mp VILA in STEFANESTI 39000$ VILA in BASCOV de lux, 85000euro Tel. 21 44 88.

OFER spre închiriere apartament 2 camere confort I, etaj 1, contorizat, Craiovei -Smîrdan. Tel. 251398; 0722568774. (C.091120050022)

Aici se oferã senzaþii tari!

Joi, 10 noiembrie 2005

OFER spre închiriere apartament spaþiu comercial, neamenajat, lîngã VÎND teren 1.164 mp, zona Gãvana, Piaþa Ceair, stradal. 0729182082 Fundãtura N. Bãlcescu. 0741014235. (10,00 -18,00). (C.301020050001) (C.091120050010) OFER spre închiriere spaþiu VÎND 2.200 mp teren Drãganu, comercial Calea Bucureºti, stradal. stradal. Tel. 0726128682. 215360; 0721865472. (C.091120050011) (C.011120050015) DOBROGOSTEA, 500 mp, 6 euro/mp SPAÞIU central, 360 mp+ terasã, vad intravilan. 0745034111. foarte bun (intersecþia str. (C.091120050013) Dumbravei- str. Trivale), preþ 10

OFER spre închiriere garsonierã. PRIMESC în gazdã fatã salariatã, 0721958599. Tel. 0744379123. (C.031120050023) Craiovei. OFER spre închiriere apartament 2 (C.081120050049)

Micã publicitate

Parcele teren intravilan, utilitãþi, 500-780 mp, în viitor cartier vile, ªtefãneºti-pasarelã, 20 euro/mp negociabil. 0742521954. (C.311020050084)


Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã!

TRANSPORT camionetã. 0744702125. (C.021120050032)

TÎNÃR, prezenþã agreabilã, program flexibil, limba englezã nivel mediu, abilitãþi comunicare, solicit angajare în domeniul hotelier, relaþii cu publicul. Tel. 0727407589.

STUDENT kinetoterapie, ofer masaj la domiciliul clientului. 0741472924. (C.071120050017)

ABSOLVENTÃ 2005 a Facultãþii de Drept, solicit angajare în Drept Juridic. Tel. 0742743416; 254814. DOAMNÃ serioasã, fãrã obligaþii, solicit angajare ca menajerã. Tel. 0746849800. ªOFER B,C,D;E, atestate, experienþã, vechime tir, solicit angajare. 0722802929. DOAMNÃ serioasã solicit angajare. Rog seriozitate. Tel. 615213. ªOFER transport internaþional-atestat, solicit angajare. Rog seriozitate. Tel. 648033; 630110. SOLICIT angajare ºofer categoriile B,C,D,E. Tel. 0743079510. Rog seriozitate. ABSOLVENT liceu solicit angajare în orice domeniu. Tel. 0724185091.

Joi, 10 noiembrie 2005

TÎNÃR 32 ani solicit angajare sau colaborare cu firme serioase în domeniul producþiei de mobilier, montez parchet laminat, lambriu, rigips,izolaþii polietilen, confecþii metalice, program flexibil. 0744986594. TÎNÃRÃ, 30 ani, solicit angajare ca vînzãtoare sau barman-ospãtar, experinþã în domeniu 8 ani. Tel. 0724150146.

TRANSPORT 3 tone, 18 mc (mobilã). 0721163205. (C.021120050009)

TRANSPORT persoane Italia, Grecia, Spania. Asigur trecerea. 0726354847, 0724510170. (C.1249862) AMENAJÃRI interioare ºi exterioare, placãri cu termosistem, tencuieli, ºape, etc. Preþuri avantajoase. 0721805238. (C.041120050072) TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. Avantajos. 0722751746. (C.061120050007)

Executãm tapiþerie. Reparaþii mobilã etc.

Tel. 281172.

MASAJ. (C.061120050007)

0720460521.

TRADUCERI notariale - 25 limbi, apostile Haga - supralegalizãri, prin Romconect Internaþional. Bdul N. Bãlcescu, bl. L 6, sc. F. 0788711041; w w w . r o m c o n e c t . r o (C.290720050001)

MARIAN din Piteºti mulþumeºte doamnei Rodica, pentru cã i-a adus prietena din Israel. Ea poate rezolva foarte multe cazuri cu plantele ei miraculoase ºi cu puterile ei de magie albã. Rezultatul garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Plopilor nr. 8. tel. 287568. (C.261020050006)

PIERDERI Anunþuri la redacþie

PIERDUT carnet asigurat, posesor Bãban Lucian Iulian. Se declarã nul. TRANSPORT persoane Spania. Tel. (C.4714132) 0741125574. (C.071120050019) PIERDUT RCA, pe numele Armeanu

CURÃÞENIE completã. Domicilii, firme. 0744756212; 255378. (C.4713301) AMENAJÃRI interioare. 0745872390. (C.081120050078)

relaþie serioasã, cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel. 0746174721.. (C.1249867)

REPARAÞII televizoare domiciliu, garanþie. 275718; 0742270537. (C.201020050027) ZUGRAV. (C.210920050046)

0721758547.

TAPIÞERIE capitonãri uºi. 0741068183; 252079. (C.130920050090)

Curierul zilei - pag. 18

ZUGRAV. 637472. (C.180520050009) TRANSPORT persoane cu autocarul Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete avion orice destinaþie. Tel. 218100; 0722626985. (C.311020050026) TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, scaune (Cristi). 281747, 0721262348. (C.071120050014) EXECUT balcoane sculptate, stil Rucãr. 0744983172. (C.011120050006) REPAR tv color, domiciliu. 0766690461. (C.021120050008)

MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã noiembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050007) SPECIALISTÃ tarot, fac, desfac tot ce are nevoie omul, reuºitã garantatã, Rãzboieni, D2/D/24. Tel. 648366. (C.300820050073)

Anunþuri la redacþie FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. (C.4713301) FANNA Veneto Gherãeºti produce ºi comercializeazã Mori de grîu, Mori de porumb de capacitate micã, la preþuri fãrã concurenþã. Plata în rate pe maxim 3 ani. Tel. 0744536745. (C.4727445)

SELECÞIONEAZÃ

dansatoare pentru contract de muncã

URGENT angajez coafezã. AGENÞIE de Turism angajeazã studentã turism an terminal, 0720151847. (C.071120050003) ANGAJEZ vînzãtoare magazin program 9- 17. Tel. 0723553071. alimentar cu minimum de (C.081120050049) experienþã. Tel. (C.081120050030)

0745091868. ANGAJEZ ºofer D sau D1. 0723516964. (C.091120050025)

☞ Elveþia, salariu 1800 USD ☞ Italia, salariu 1.200 euro ☞ Japonia, salariu 1000 USD.

ANGAJEZ coafezã cu experienþã. 640637; 0743287965. (C.091120050019) ANGAJÃM vînzãtoare. 0744329496. (C.011120050009) ANGAJEZ 4 vînzãtoare, curate, prezentabile, magazin Curtea de Argeº. 0741991547. (C.091120050053) SOCIETATE angajeazã urgent muncitori cu experienþã în mobilier PAL melaminat. 0726029447. (C.091120050025) ANGAJEZ vînzãtoare magazin. Tel. 0744655303. (C.1249910) ANGAJÃM DE URGENÞÃ BARMAN, AJUTOR BUCÃTAR, MENAJERÃ. TEL. 211792. (C.091120050014) ANGAJÃM fatã pentru manichiurãpedichiurã. Tel. 643491. (C.091120050006) S.C. Cristian Travel Agency angajeazã agent (-ã) de turism, cunoscãtor limbã strãinã, PC, preferabil absolvenþi Facultatea de Turism. 0723519313; 0743182743.

SC ANGAJEAZÃ

ANGAJÃM urgent zidari, dulgheri, salarii atractive. 0722478490. (C.071120050003) ANGAJEZ ospãtãriþe pentru bar de noapte. Tel. 0741913172; 0747486495. (C.071120050080) ANGAJEZ bãieþi 0722137079; (C.071120050054)

spãlãtorie. 0726288708.

ANGAJEZ persoanã pensionarã, serioasã, pentru sifonãrie. 0726276710; 273931. (C.071120050026) ANGAJEZ manipulant (permis conducere). 0744348688. (C.071120050049)

ANGAJEZ ºofer TIR pentru S.C. ANGAJEAZÃ agent vînzãri internaþional pentru relaþiile livratori (patiserie). 0745016265. România -Turcia, România -Grecia. (C.311020050039) 0788217408. (C.071120050042) FIRMÃ din Bucureºti angajeazã FASt Food Planters vizavi Baia personal producþie, calificat ºi Comunalã angajeazã personal. necalificat, pentru secþie tîmplãrie 0788218453. (C.081120050028) lemn masiv, PAL, MDF. Asigurãm CAZINO, angajeazã personal. cazare, masã, transport. CV la 215699; 0740138071. 021/3261699 ºi la (C.071120050017) office@solarisinc.ro. Relaþii 0721216085 (Marius Gheorghiþoi). SOCIETATE angajeazã 10 faianþari cu experienþã pentru Bucureºti. (C.O.P.) salariu motivant. Tel. 213705; ANGAJEZ personal spãlãtorie auto. 0742145180. (C.071120050070) 0722327871. (C.021120050016) SELECTÃM cadre didactice, ANGAJEZ personal cafe-bar- biliard. medicale, economice, tehnice, 1000 0722226624. (C.021120050028) USD/ lunã. 0723244103; BAR „Hilton“ angajeazã ospãtãriþe. 0722595939; 0721327545; 0724377174. (C.061120052489) 0741131254. (C.071120050063)

VÎND moarã, brutãrie, vilã, spaþii depozitare, desfacere garantatã. Jud. Olt. Tel. 0744651108. ANGAJEZ doamnã/ domniºoarã (C.031120050001) cunoscãtoare a lb. germane, VÎND douã vitrine frigorifice. Tel. englezã, cunoºtinþe P.C. 287000. 0744618940. (C.031120054800) (C.021120050009) OFER împrumut, garanþii auto. 0747048998; 0740137307. ANGAJEZ barman cu experienþã. 0723221161. (C.031120050017) (C.041120050020) ANGAJEAZÃ muncitori VÎND urgent Night Club. S.C. calificaþi ºi necalificaþi execuþie 0742329722. (C.061120050003) VÎND ifrom. Tel. 0788334204; mobilier PAL melaminat. Tel. 0740139481, 223375. 0788336972. (C.071120050013) (C.041120050004) ASOCIAT VÎND 50% MOARÃ MÃLAI ªI URUIALÃ, COM. SÃPATA, SAT MAGAZIN materiale construcþii GÃINUªA. TEL. 617073. angajeazã personal cu experienþã. 210450. (C.081120050046) (C.071120050039)

MOTEL Restaurant angajeazã fete pentru bar, din Cãlineºti, ªtefãneºti, Topoloveni. 651083; 0722297209. (C.091120050031)

ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. S.C. angajeazã inginer rezistenþã ºi ANGAJEZ cocãtor simigerie, carte arhitect autorizat. C.V. la fax: 0744231741. (C.071120050015) de muncã. Salariu avantajos. Tel. ANGAJEZ barman -ospãtar (fete), 611332. (C.081120050002) 0722704094. Eroilor, 2B. 0721646357. S.C. ANGAJEAZÃ inginer mecanic SOPHISTICUT angajeazã coafezã cu (C.071120050045) pentru probleme de ISCIR ºi gaze experienþã; Oferã spre închiriere Tel. 615410. spaþiu COMPANIE austriacã renume naturale. manichiurã utilat. internaþional, punct de lucru în (C.081120050034) 0788253030. (C.091120050001) Piteºti, angajeazã barmani ºi S.C. ANGAJEAZÃ vînzãtoare cu ANGAJÃM vînzãtori(oare) cu picoliþe. Condiþii de lucru experienþã. Tel. 0727229111. experienþã legume fructe Piaþa occidentale. Cerinþe: bacalureat. (C.081120050035) Smîrdan. Tel. 0788185425. Aºtept urgent C.V.-urile cu poza prin (C.091120050024) fax sau email: wettpunkt@pcnet.ro. Informaþii la tel./fax: 021/2125132. SC ZEUS ANGAJEAZÃ: ■ INSTALATORI (C.071120050007) ■ zidari

S.C. MD MECANIC BENZ 2003 SRL, ANGAJEAZÃ CONSILIER VÎNZÃRI RESTAURANT select angajeazã MAGAZIN PIESE AUTO. 281411. ospãtãriþe, femeie serviciu. Salariu (C.081120050003) motivant, carte de muncã. Tel. NIGHT Club angajeazã ospãtãriþe. 0723502820. 0788684630; 0721308511; 0724381621; (C.071120050002) 0744513434. (C.4759126)

SOCIETATE Comercialã angajeazã muncitori calificaþi ºi necalificaþi Anunþuri la redacþie pentru prelucrarea lemnului. Tel. CRESCÃTOR, vînd femelã 0740057185. (C.011120050007) ciobãnesc german pãrinþii cu ANGAJEZ croitoreasã, condiþii pedigree, 3 luni. 0744620392. avantajoase. Salariu minim 5 (C.071120050007) milioane. 0723181051; 0743492374. VÎND 150 capre, 60 iezi ºi 94 oi. Tel. (C.311020050031) 0747405497. (C.041120050066) ANGAJÃM fete prezentabile, VÎND pui Husky 2 lâuni, 120 euro, aptitudini dans pentru animaþie negociabil. Tel. 222674. night-club. Asigurãm cazare, salarizare. Tel. 0744936304. (C.4759145)

MICI AFACERI

RIVIERA

ANGAJÃRI

ANIMALE

FELICITÃRI

AGENÞIA ROMÂNO-ELVEÞIANÃ

S.C. POWER RAISE SRL angajeazã personal. Condiþii de muncã ºi salarizare excelente. Asigurãm Tel. 0248/212994; 0788129327; pregãtire profesionalã. Punct de RUGÃM SERIOZITATE! lucru Bascov (lîngã Argeºfarm). Tel. VÎND 15 t grîu panificaþie. Tel. ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 0788245267. (C.081120050036) 0744218626. (C.1249873) SC Angajeazã sudori cu atestat ºi 0745062905. (C.041120050009) VÎND chioºc termopan. 0744166382. ANGAJEZ bãieþi ºi fete la magazin muncitori necalificaþi. Rel. la tel. (C.071120050003) alimentar în Bascov. Tel. 223146, 0722466091, 0743895274. FOTO-Videofilmãri profesionale. 0723368751; 0788187720. (C.081120050017) ANGAJEZ 1 tinichigiu ºi 1 0740093743; 0724937087. (C.061120052502) (C.071120050007) ANGAJEZ geamgiu, ofer 7 milioane. necalificat. 252991; 0744318057. ÎNCHIRIEZ cabinet stomatologic, 2 0742647498, 216390. (C.081120050071) scaune, Gãvana III. 0740092934. (C.081120050015) ANGAJEZ zidartencuitor. (C.071120050009) ANGAJEZ cofetari ºi patiser. 0746189522. (C.081120050083) VREI un cîºtig suplimentar? Sunã! Program 7,00-15,00. Tel. S.C. angajeazã muncitor necalificat 0747397142. Dumitru. 0745091971. (C.061120050006) pentru atelier tîmplãrie aluminiu, (C.091120050008) SOCIETATE angajeazã zugravi. Tel. posesor permis auto. 289566. ÎMPRUMUTURI RAPIDE. 0726747875. (C.061120050009) (C.081120050018) 0741704980. (C.081120050004) ANGAJEZ urgent faianþari. ANGAJEZ mecanici, electricieni, OFER împrumut. 0747461132. 0744650225; 0726150786. tinichigiu auto cu experienþã. (C.091120050022) (C.061120050011) 0744102912. (C.081120050028) ANGAJEZ modelatori covrigi. ANGAJEZ fete ºi cupluri, activitate 0747647109. (C.061120050004) Anunþuri la redacþie S.C. angajeazã vînzãtor comercial ºi video chat, condiþii avantajoase, cîºtiguri 800- 1.600 USD. Cerinþe: S.C. ANGAJEAZà zugravi, faianþari, barman -ospãtar cu experienþã. englezã mediu, seriozitate. Oferim zidari, lucrãtori rigips, instalatori, 0721222211. (C.061120050039) necalificaþi. 253789; 0741998640. S.C. angajeazã agent distribuþie, avand în primele 5 zile de muncã. Tel. 0745938266, 0721690649. (C.301020050062) ºofer categ. C ºi manipulant. (C.1249907) VENIT suplimentar, part- time. 0788406788. (C.4759097) COMBINATUL de carne AMAG cautã parterneri pentru francizã. 0724541871; 0722432627. (C.071120050023)

DOMN 40 ani, necãsãtorit niciodatã, fãrã prietenã vreodatã, doresc cunoºtinþã doamnã cu locuinþã URGENT personal cu contract de proprietate în Piteºti sau apropiere muncã în strãinãtate, comision la Piteºti. O.P. 5-ghiºeul 1, C.P. 31. plecare. Tel. 0341-416849, 0341(C.081120050054) 416848. (C.4727459)

DIVERSE

ÞIN evidenþã contabilã primarã. Tel. 0720303809. (C.281020050010)

VÎND 2 vitrine frigorifice ºi linie tehnologicã pentru fabricare hîrtie igienicã. 0744599625. (C.071120050084)

MATRIMONIALE

S.C. construcþii de la A la Z. TRANSPORT marfã 15 tone. 0744439390. (C.091120050024) 0721909420. (C.241020050022) TRANSPORT 3 tone. 0744439390. Anunþuri la redacþie CABINET reflexoterapie, masaj, (C.091120050025) DE ziua aniversarã, copii ºi nepoþii, 100.000 lei/ ºedinþa. 0745680705. ureazã mamei ºi bunicii lor, Soare (C.241020050026) Lucia din Bãbana, sãnãtate ºi un HIDROIZOLAÞII. 0724919100. cãlduros „La mulþi ani!“ Anunþuri la redacþie (C.241020050079) EVIDENÞÃ contabilã completã, legislaþie. Tel. 0721176736; 280381. (C.4759199)

VÎND cuptor de patiserie clasic, pe gaze, cu 2 tobe. 0741530683. (C.071120050090)

SERVICII complete contabilitate, Ion eliberatã de SC Asirag. Se consultanþã. 0741273260. declarã nulã. (C.4714133) PIERDUT legitimaþie handicapat, pe (C.071120050057) numele Dãnescu Lucreþia. Se CABINET, masaj, reflexoterapie. declarã nulã. (C.4714134) Tel. 0721745650; 0726259069. PIUERDUT carnet de sãnãtate pe (C.071120050011) numele Proca Ana Maria. Se declarã 0745376274; 0744768645. REPARAÞII electronice, nul. (C.4714135) (C.041120050002) electrocasnice, instalaþii electrice, ANGAJEZ muncitori necalificaþi, etc. 0745558510. (C.071120050025) zidari, dulgheri, fierari, tencuitori, S.C. Cristine executã hidroizolaþii, Anunþuri la redacþie faianþari. Salariu atractiv. Tel. monteazã gresie, faianþã, interfoane. DOMN fãrã obligaþii, caut doamnã 0745782998. (C.271020050018) Tel. 0747839872. (C.071120050008) 60- 65 ani. Detalii O.P. 6, C.P. 40. ANGAJEZ coafeze. Tel. 216260; EXECUTÃM tencuieli, faianþãri, (C.070720050017) 0740187191. (C.4759157) zugrãveli, parchet, preþuri AGENÞIE matrimonialã „Diana“. ANGAJEZºef(ã) salã; ajutor promoþionale. Tel. 0729244540. Seriozitate ºi profesionalism. Tel. bucãtar; pizzer. 0724323981. 283493, 0741022160. (C.1249869) (C.011120050005) (C.301020050022) EXECUTÃM amenajãri interioare, Selectãm personal. Baby sitter, gresie, faianþã, zugrãvit, rigips, 30, 1,40/47/ºaten, caut fatã pentru îngrijire bãtrîni; curãþenie, menaj, relaþie serioasã, cãsãtorie. Rog foarte avantajos. Tel. 0740056917. seriozitate. Tel. 0746174721. supraveghere lecþii copii. Tel. (C.1249879) 0248/610201; 0720662290. (C.1249867) ZUGRÃVELI, faianþãri, rigipsãri. 30/1,40/47 ºaten caut fatã pentru www.bona.go.ro. (C.071020050031)

CONTABIL autorizat, evidenþã 0727269358. (C.071120050061) completã, legislaþie. 253799; ISO 9001, întocmesc, implementez 0726380634. (C.101020050042) documnentaþie, asigur certificare. SPÃLÃM mochete, canapele, Tel. 0745365032. (C.071120050068) maºinã specialã. 0745326212. CONTABILITATE completã în (C.311020050030) program specializat. Asistenþã CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, fiscalã. Tel. 0729330550. canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. (C.1249889) 0742622977. (C.150820050027) TRANSPORT PERSOANE REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, calculatoare la domiciliu. GERMANIA, ITALIA, FRANÞA, PORTUGALIA, SPANIA, 0742622977. (C.150820050028) AVANTAJOS, INCLUSIV VAUCER. EVIDENÞÃ contabilã completã. Convenabil. 641909. 0729192638. (C.271020050031) (C.281020050017)

VRÃJITOAREA Dragomir Maria lecuieºte boli de picioare, piele, scoate argintul viu, împreuneazã cununii, scoate rãul din casã, rezolvã firme în faliment, rezolvã ºi oamenii în divorþ. Garantat. Comuna Mãrãcineni, blocuri 300 m mai sus pe partea stîngã, firmã la poartã. Tel. 278412. (C.071120050013)

SC Angajeazã montator confecþioner tîmplãrie aluminiu ºi PVC, experienþã. 0744484265. (C.071120050049) CAUT muncitori construcþii, zidari, necalificaþi, pãdure, tîmplari, sudori, pentru muncã în Cehia. Tel. 0745782978. (C.4713289) S.C. ANGAJEAZÃ urgent faianþar, zugravi ºi lucrãtori rigips. Salariu Atractiv. 0724001420. (C.071120050010) ANGAJÃM lucrãtor spãlãtorie. Tel. 610143, 0723777408. (C.1249886)

■ PERSONAL pentru magazin prezentare echipamente instalaþii. Tel./fax 217823.

ANGAJEZ

TÎMPLARI PVC cu experienþã.

Tel. 0788/211670.

SC ANGAJEAZÃ

electricieni ºi ingineri cu profil electric, cu sau fãrã experienþã. Tel. 0722363945; 0788288100; 219770.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

zugravi dulgheri lãcãtuºi sudori electricieni instalatori tehnico-sanitari muncitori necalificaþi.

Tel. 251450. În ziua de 15.11.2005, ora 8,30, la Judecãtoria Curtea de Argeº, judeþul Argeº, se judecã

PROCESUL DE DIVORÞ privind pe reclamanta Nicã Mihaela Roxana, domiciliatã în Curtea de Argeº, strada Negru Vodã nr. 139, judeþul Argeº. În caz de neprezentarea pîrîtului, judecarea cauzei se va face în lipsa acestuia.

Penitenciarul cu regim de maximã siguranþã Colibaºi cu sediul în Mioveni, bdul Dacia nr.1, judeþul Argeº, organizeazã, în data de 22.11.2005,

achiziþie publicã, prin cerere de ofertã, pentru produsul morcovi. Condiþiile de participare ºi desfãºurare sînt cele prevãzute în Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 60/25.04.2001, Legea nr. 212/19.04.2002, HG nr. 461/09.05.2001, Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr. 1.012/06.06.2001 ºi Legea nr. 386/30.09.2003. Caietul de sarcini se ridicã de la Penitenciarul cu regim de maximã siguranþã Colibaºi. Ofertele se vor depune la sediul unitãþii pînã la data de 22.11.2005, ora 9,00.

Informaþii suplimentare, la telefon 0248/260000, int. 133, 114, 152, 158.

SC EB SERVICE

angajeazã AGENT Se cer:

COMERCIAL.

studii superioare ● experienþã relevantã în vînzãri (piese auto) min. 2 ani ● noþiuni office, Excel, Word Power Point etc. ● noþiuni contabilitate primarã ● limbi strãine (italiana) ● permis conducere categoria B. ●

PACHET SALARIAL ATRACTIV.

CV ºi scrisoare de intenþie la tel. 0723668657. Firmã de consultanþã RECRUTEAZÃ în vederea angajãrii

CASIER(Ã). ● experienþã min. 6 luni ● studii medii (studiile în domeniul economic constituie un avantaj) ● responsabilitate ºi seriozitate ● abilitate în utilizarea calculatorului ● domiciliu stabil în Piteºti Beneficii: ● posibilitatea de a lucra într-o echipã de succes. Aºteptãm CV la fax 220575. Cerinþe:

NUMAI CANDIDAÞII ELIGIBILI VOR FI CONTACTAÞI! SC ARGIF SA, cu sediul în Piteºti, str. Armand Cãlinescu nr. 44, prin cererea depusã la APM Argeº a solicitat autorizaþie de mediu pentru desfãºurarea activitãþii MECANICà GENERALÃ, ÎN LOCALITATEA PITEªTI, STR. DEPOZITELOR NR. 20. Informaþii referitoare la prezenta activitate, precum ºi eventualele sugestii ºi contestaþii se pot obþine, respectiv depune în scris, sub semnãturã ºi cu date de identificare, la sediul APM Argeº, str. Egalitãþii nr. 50, tel. 0248/213200, în termen de 15 zile lucrãtoare de la publicarea (afiºarea) anunþului.


Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001 Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Andrei David Ionescu, din Piteºti, are 9 ani ºi s-a nãscut cu tetraparezã spasticã. Aceastã boalã duce la imobilizare totalã în timp. Este programat pentru operaþie în Franþa, pe 15 noiembrie, ºi pînã atunci pãrinþii lui trebuie sã plãteascã 29.000 euro la clinicã. Operaþia costã 2.000 de euro, iar recuperarea pentru 65 de zile, cît va sta în continuare la clinicã, ajunge la 27.000 de euro. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Este bolnav ºi singur ■ Are SIDA în ultimul stadiu Pãrinþii lui au murit într-un accident. A scãpat doar el Astãzi vã prezentãm un caz mai puþin obiºnuit. Un bãrbat condamnat la moarte are tãria de a-ºi privi sfîrºitul. ªtie cã va muri, dar sperã cã acel moment va veni cît mai tîrziu posibil. Are virusul HIV ºi boala este deja în ultimul stadiu. Povestea lui este tragicã. În 1991 a suferit un accident. Atunci, pãrinþii lui au murit, iar el a scãpat dupã ce a stat în comã 27 de zile. „Poate era mai bine sã fi murit ºi eu atunci. Acum mã chinuiesc, sînt ºi bolnav, ºi singur“, se tînguieºte omul. Ion Ene are 51 de ani ºi este originar din Poiana Lacului. Ne-a spus cã a avut acolo casã ºi pãmînturi, dar pentru cã nu a mai trecut prin comunã de 13 ani, cineva i-ar fi luat totul cu japca. ªtie cine este, dar ne-a spus cã nu mai are putere sã se lupte cu el.

A fost infestat cu HIV la Arad Dupã ce ºi-a revenit din accident, Ion a plecat în strãinãtate, sperînd cã-ºi va putea strînge bani ºi îºi va face un rost. Acum doi ani, la întoarcerea în þarã, la Arad, i s-au fãcut analizele sîngelui. Ghinionul lui a fost cã el ºi cu încã un prieten au fost infestaþi cu HIV. Au urmat alte analize, cercetãri,

Cautã o familie cãreia sã-i lase toatã averea instalaþie de irigare a pãmîntului. „Vreau sã munceascã precum ar munci pentru ei. Dacã sînt oameni ca lumea, într-un an le fac acte pe toatã averea“. Ion Deleanu vrea ca prin actele pe care le va face sã-i asigure pe cei care vor sã stea acolo cã vor deveni proprietari ºi cã niciodatã cei doi copii ai sãi nu vor avea pretenþii la averea pãrinþilor lor.

„Le voi face act de vînzare-cumpãrare“

Nu are nevoie sã fie întreþinut

Ion Deleanu spune cã preferã o familie de sinistraþi, oameni care ºtiu ce înseamnã viaþa la þarã. „Am cal, douã vaci, trei porci, pãsãri, douã sere cu flori, zece mii de metri pãtraþi de grãdinã de zarzavat“. Bãrbatul ºi-a construit de-a lungul timpului trei case în aceeaºi curte ºi ºi-a cumpãrat ºi o

„Vreau ca sã gãsesc doi tineri cãsãtoriþi, care pot avea ºi un copil, cã nu mã deranjeazã. Vreau doar sã întreþinã ce am fãcut eu“. Bãrbatul spune cã nu are nevoie sã fie întreþinut, pentru cã el are pensie bunicicã, la fel ºi soþia sa. În plus, familia care va avea norocul sã cîºtige

Nu are bani sã-ºi ia medicamente Aceasta înseamnã toatã averea lui. Nu are casã, nu are masã. A venit la noi dupã o noapte petrecutã în garã. Fusese externat de la Spitalul Colentina. Nu avea un ban în buzunar ºi era nemîncat. Nu-ºi luase medicamentele ºi nici nu putea sã le ia pe nemîncate. A primit de la Oameni care ajutã oameni 500.000 de lei sã-ºi cumpere ceva de mîncare. A spus cã primul drum pe care-l va face este la Spitalul Judeþean Argeº, unde va cere asistenþã medicalã. Din pãcate, chiar dacã va fi internat, Ion este tot singur. Nimeni nu-l va vizita, nimeni nu-i va duce pachet, mai ales cã va sta probabil izolat. Dacã vreþi sã-l ajutaþi cu bani pentru mîncare ºi pentru vitamine, care nu se dau în regim compensat, vã aºteptãm la sediul nostru.

Donaþii

■ Medicamente Dna Floarea Niþu, din Piteºti, a adus ieri mai multe medicamente care se administreazã în afecþiuni ale ficatului. Este vorba despre Spironolactonã, Zinnat, Medrol, Epicogel, Lactulose, Metro nidazol, Fitomenadion, Iso prinosine, Sumamed, Stami cin ºi Sare fãrã sodiu. Mulþumim.

■ Se cautã lapte praf Doamna Mariana Preda, din Piteºti, are un bãieþel de trei luni. Nu se înþelege bine cu soþul ºi nu o ajutã sã-ºi creascã bebeluºul. Femeia are mari probleme financiare ºi nu poate sã-i asigure copilului cele necesare. Are nevoie de lapte praf. Dacã puteþi s-o ajutaþi, vã aºteptãm la sediul nostru.

Oferta zilei

■ Casã la Cocu Vasile Gheorghe, din Piteºti, are o gospodãrie la Cocu, unde stã un frate de-al sãu mai în vîrstã. Domnul Gheorghe cautã o familie care ºi-ar dori sã stea la Cocu ºi ar fi de acord sã-i îngrijeascã fratele.

Patru copii dorm sub cerul liber ■ Acum cîteva zile le-a ars acoperiºul casei Trei bãrbaþi din comuna Þiþeºti, sat Valea Mãnãstirii, cer ajutorul oamenilor cu suflet. În urmã cu cîteva zile a izbucnit un incendiu ºi o parte din agoniseala lor de-o viaþã a ars. Au intervenit cu repeziciune pompierii militari din Mioveni, care au salvat o parte din bunurile lor. Oamenii îi mulþumesc comandantului ISU Argeº, pentru cã, fãrã intervenþia promptã a pompierilor, rãmîneau fãrã locuinþã. Au nevoie de bani pentru a-ºi repara acoperiºul casei lor, întrucît, acum, în prag de iarnã, trãiesc împreunã cu 4 copii aproape sub cerul liber, casa lor fiind acoperitã cu o folie de nylon.

vîrste între 1 ºi 9 ani, care acum dorm cu nevastã-mea ºi cu mine sub cerul liber. Bine cã au venit pompierii din Mioveni sã opreascã incendiul, cã altfel ardeam cu toþii. Sã le dea Dumnezeu sãnãtate ºefilor lor, cã altfel eram cu toþii scrum! Noi acum sîntem foarte amãrîþi ºi am vrea, dacã se poate, sã ne ajute ºi pe noi cei cu posibilitãþi, ca noi sã ne facem

acoperiº la casã, cã vin iarna ºi gerurile. Nu avem serviciu ºi muncim cu ziua pe la diverºi oameni. Iarna nu prea se gãseºte de lucru ºi trãim din alocaþiile copiilor“. Bãrbaþii sau plîns cã au nevoie de hãinuþe pentru cei mici ºi de rechizite ºcolare. Ei au spus cã doi dintre copiii care merg la ºcoalã îºi carã caietele ºi cãrþile în pungi de plastic. E.ª. Foto: C.T.

Toatã lumea doarme afarã Constantin Miu, Puiu Miu ºi Costel Coºcodaru sînt disperaþi. „Nu avem bani sã ne facem acoperiºul casei. Am 4 copii cu

10.318 cazuri rezolvate ■ 321 în curs de rezolvare ■ din 10.639 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 19

Ion Deleanu este din comuna Þiþeºti, satul Bucºãneºti, ºi, din spusele lui, are o avere frumoasã, pe care a fãcut-o de-a lungul vieþii. Bãrbatul are soþie ºi doi copii, ºi ei foarte bogaþi, dar care nu-ºi mai pot ajuta pãrinþii pentru cã au afaceri care le ocupã tot timpul. Ion Deleanu spune cã îºi dã toatã averea unor oameni harnici, cinstiþi ºi iubitori de animale ºi de flori.

încrederea soþilor Deleanu va avea de obþinut ºi bani, nu numai bunuri, pentru cã, din spusele bãrbatului, sera de flori aduce bani frumoºi. L.N. Foto: Z.C.

spitalizare. Faptul era consumat. Boala ºi-a fãcut apariþia ºi a avansat extraordinar de repede. Acum este în ultimul stadiu ºi ia 37 de pastile pe zi, pentru a se menþine pe picioare. Primeºte un ajutor de 2 milioane lei de la Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie.

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Joi, 10 noiembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Spune ce te doare!

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers

Striptis pe dosarele pensionarilor

Scandal incendiar la Casa de Pensii

Angajaþii Casei de Pensii Argeº sînt acuzaþi cã, în timp ce directoare se afla în concediu, ºi-au fãcut de cap în cadrul instituþiei, organizînd o petrecere monstru în cinstea coordonatoarei lor, Geanina Angelescu. Nu au lipsit numerele de striptis, fãcute de doi dansatori profesioniºti. Nu s-ar fi aflat nimic de aceastã petrecere dacã cineva din interiorul Casei nu ar fi trimis la Jurnalul C&G de Argeº fotografii în care apar Geanina Angelescu ºi alþi angajaþi în poziþii indecente. Ediþia de ieri a Jurnalului C&G de Argeº este de-a dreptul incendiarã. Nu-i de mirare cã toþi cei implicaþi au luat foc atunci cînd s-au vãzut în ziar. Dis-dedimineaþã, ei au luat cu asalt chioºcurile ºi tarabele de ziare, încercînd sã cumpere toate exemplarele sãptãmînalului. Maria Cîrlan, directoarea Casei, a rãmas stupefiatã cînd a aflat ce s-a întîmplat în cadrul instituþiei pe care o conduce. Consecinþele vor fi aspre, cei vinovaþi riscînd sã C.V. rãmînã fãrã loc de muncã.

Au vrut sã cumpere toate ziarele

Conform directoarei Casei de Pensii Cîþiva dintre cei care au participat Argeº, Maria Cîrlan, Geanina Ange- la petrecere au încercat sã ºteargã lescu era, pînã la acest incident, o doveziile care îi incriminau ºi au mers la fiecare chioºc de ziare din Piteºti ca angajatã model, tocmai sã cumpere ziarul Jurnalul de datoritã acestui lucru Argeº în care au apãrut fiind pusã coordo„Va fi destituitã fotografiile. „Au venit la natoare de grup. mine doi domni ºi mi-au „Casa de Pensii conducerea“ zis sã le dau toate va pierde un Prefectul Ion Cîrstoiu este cel Jurnalele pe care le om foarte bun care l-a anunþat pe preºedintele Casei am, cã îmi dau cîþi ºi cu mo Naþionale de Pensii despre scandalul bani vreau. Mai ralitate. Nu izbucnit la Piteºti. „Am anunþat Casa aveam douã ziare ºi au exitat proNaþionalã ºi ei vor fi cei care vor nu am vrut sã le dau, bleme de conanaliza ºi vor hotãrî ce mãsuri pentru cã mi s-a pãrut duitã cu ea, iar, trebuie luate. Cred cã va fi ceva suspect. Dupã ce au din informaþile destituitã conducerea“. plecat, m-am uitat în ziar ºi pe care le am, ºi în am vãzut scandalul“, spune o afara orelor de pro vînzãtoare de ziare. gram era un om liniºtit“, a spus Maria Cîrlan. Coordonatoarea de grup lucreazã în cadrul Casei de Pensii Atmosferã apãsãtoare din 1990, este cãsãtoritã ºi nu are Atmosfera la Casa de Pensii era ieri copii. Surse sigure confirmã cã soþul apãsãtoare. De la funcþionari ºi bodyGeaninei este plecat în Spania, la guard pînã la directoare, toþi muncã, de aproximativ un an. „ªtiu cã erau crispaþi. La vederea apasoþul Geaninei pleca în Spania la ratului foto, cei din muncã, dar nu cunosc dacã în acest sala în care a fost moment este în þarã sau nu. Este cu petrecerea s-au atît mai grav, mai ales dacã luãm în ascuns dupã seamã orgoliul bãrbãtesc, pentru cã nu foile de pe ºtiu dacã o va crede cã s-a concentrat birouri ºi au doar la muncã pe perioada lipsei lui“, refuzat sã coa mai spus Maria Cîrlan. Sunatã de menteze, unii secretara directoarei pentru a comenta dintre ei punînducele ce s-au întîmplat, rãspunsul ºi foile în dreptul „sãrbãtoritei“ a fost: „Nu am ce sã feþei pentru a nu comentez“. fi fotografiaþi.

demiºi ºi amendaþi. Cristi Vasile - Ce s-a întîmplat este ceva de nedescris. Nu pot sã cred cã angajaþii unei instituþii publice pot face aºa ceva. Trebuie sã se ia mãsuri drastice.

„Ai dracu’ de nenorociþi!“ Foto: D.Þ.

Joi, 10 noiembrie 2005

Soþul Geaninei este în Spania

Petrecerea fierbinte a avut loc printre calculatoare, cabluri ºi dosare. Acestea din urmã au fost trîntite pe jos pentru ca petrecãreþii sã aibã loc sã danseze pe mese.

„Ceauºescu îi împuºca“

Anonim - Nu mã intereseazã, toþi sînt niºte nenorociþi! Maria - Sã-i dea pe toþi afarã, cã se distreazã pe banii noºtri, ai dracu’ de nenorociþi! Dragoº Bucur - Taicã, nu le mai este ruºine. Dacã te duci la ei, nu te bagã nimeni în seamã, dar de prostii au timp. Adrian Matache - Este de nedescris. În loc sã se ocupe de problemele pensionarilor, stau ºi fac orgii. Ruºine! Ion Ion - Asta-i România, ei se distreazã ºi noi muncim!

Vocea strãzii

Gheorghe Niculae - Þara este condusã numai de oameni incapabili, care nu fac nimic pentru pensionari. N-o sã se schimbe nimic niciodatã. Dacã era pe vremea lui Ceauºescu, erau împuºcaþi. Ioniþã - A înnebunit lumea, de aia se alege praful de þarã. Nu au deloc bun simþ. Elena Tinca - Mi-e ruºine. Mã simt indignatã. În loc sã se ocupe de recalcularea pensilor, stau de petreceri. Ana Maria Doamne, ce fac! Nu pot sã cred! Ar trebui toþi

Mobilierul de birou a devenit suport pentru sticlele cu bãuturã, dar ºi veritabile scaune de „torturã“

Foto: D.Þ.

„Cineva din interior a dorit sã facã rãu“

Sancþiunile vor fi date de Casa Naþionalã de Pensii În afarã de Geanina Angelescu, la petrecere au participat ºi angajaþi ai Casei de Pensii, dar ºi angajaþi ai Institutului de Cercetare din Subordinea Muncii de la Bucureºti, care au contract de muncã pe o perioadã limitatã cu Casa de Pensii. Angajaþii Casei au ºi ei contracte pe o perioadã limitatã ºi riscã sã rãmînã fãrã serviciu. ªefii Institutului de la Bucureºti vor fi sesizaþi, iar în recomandãrile pe care trebuie sã le primeascã personalul angajat la Casã va fi trecutã ºi aceastã petrecere. Urmeazã sã aibã loc o întîlnire între directoare ºi angajaþi, pentru a vedea cine a pus la cale petrecerea, iar o comisie de la Casa Naþionalã de Pensii va face o anchetã proprie, dupã care va dispune mãsurile care trebuie luate.

Fotografiile ne-au fost puse la dispoziþie de colegii noºtri de la Jurnalul C&G de Argeº

„Mã gîndesc la orice posibilitate, orice persoanã este posibil sã fi trimis CD-ul cu poze. Cu siguranþã, este cineva din inte rior, care a dorit sã facã rãu. Este posibil chiar sã fi pus petrecerea la cale pentru a face aceste poze. Mã doare, pentru cã am þinut la imaginea instituþiei, la conduita funcþi onarilor. Am þinut la prestigiu ºi îmi pare rãu cã acesta este la cota zero acum“, ne-a spus directoarea Casei de Pensii. La sfîrºitul acestei declaraþii, directoarei Maria Cîrlan i-au dat lacrimile.

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro Foto: D.Þ.

Curierul zilei - pag. 20

NARG

Ieri, camera care a gãzduit petrecerea devenise un loc liniºtit, unde funcþionarii munceau cu sîrg

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

10.11.2005  

Directorul de la Societatea Argeºeanãºi-a dat demisia Cel mai frumos copil din Argeº Ultima orã studenþesc brâncovenesc de 42.000.000 lei! Z...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you