Page 1

MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DE LA "CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR” CORRESPONENTS A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013

Pàgina 1


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR

01 – ÀMBIT D’ACTUACIÓ I DECLARACIÓ DE PRINCIPIS 02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 03 - APLICACIÓ DE RESULTATS 04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 05 - IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIARIES 06 – BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 07 – USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 08 – BENEFICIARIS-CREDITORS 09 – FONS PROPIS 10 - SITUACIÓ FISCAL 11 - INGRESSOS I DESPESES 12 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 13 – FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 14 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 15 – ALTRA INFORMACIÓ 16 – INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT I DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE. 17 – INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADICIONAL TERCERA. “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. 18 – ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES.

Pàgina 2


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR

01 - ÀMBIT D’ACTUACIÓ I DECLARACIÓ DE PRINCIPIS El partit polític "Candidatura d'Unitat Popular" a què es refereix aquesta memòria és un partit polític que assumeix la següent declaració de principis: A. Lluitar per la reconstrucció nacional i social dels Països Catalans, respectant l'actual marc jurídic establert per la Constitució Espanyola. B. Defensar el dret a l'autodeterminació del poble català i les llibertats dels altres pobles que conformen l'Estat espanyol. C. Defensar els drets de les classes populars treballant per una societat més justa i solidària. D. Lluitar per la defensa del medi ambient i l'equilibri territorial. E. Lluitar pels drets més elementals de les persones, oposant-se a qualsevol tipus de discriminació. F. Lluitar per la defensa dels drets col·lectius dels pobles, sent solidari amb els altres pobles del món que lluiten per la seva llibertat. G. Defensar i lluitar per la normalització de la llengua i la cultura catalana, així com per la plena identitat nacional del nostre poble. El dia 17 de Desembre de 1990, a Barcelona, es va formalitzar l’ "acta fundacional" del Partit Polític elevantse a Escriptura Pública la seva constitució amb data 9 de gener de 1991 i modificada amb data 29 del mateix mes i finalment addicionada mitjançant acta de data 20 de febrer de 1991. Té el seu domicili social i fiscal a Plaça Gispert, número 4, planta 1 al municipi de Manresa (Barcelona). El règim jurídic en el moment de la seva constitució va ser de partit polític. Consta inscrita en el Registre de Partits Polítics amb el número 24, amb data 17 de gener de 1991 i CIF número G-59.736.926. Amb data 15 de novembre de 1995 es va rebre l'aprovació, per part de l'organisme públic pertinent aprovant les modificacions efectuades en els Estatuts del partit. Igualment, amb data 6 de març de 1998 es va rebre l'aprovació de la segona modificació efectuada en els esmentats Estatuts del partit. L'Entitat no participa en cap altra societat, ni té cap relació amb altres entitats amb les quals es pugui establir una relació de grup o associada d'acord amb els requisits establerts en l'Art 42 del Codi de Comerç i en les Normes 13 ª i 15 ª de la Tercera Part del Reial Decret 1514/2007 pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat. La moneda funcional amb què opera el partit és l'Euro. Per a la formulació dels estats financers en euros s'han seguit els criteris establerts en el Pla General Comptable tal com figura en l'apartat 4. Normes de registre i valoració.

Bases de presentació dels comptes anuals 1. Imatge fidel: Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables, havent aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del partit. Els comptes anuals es presenten d’acord allò que disposa el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la generalitat de Catalunya, i pels criteris específics de les entitats de reduïda dimensió.

2. Principis comptables: No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de l'administració de l'entitat, l'aplicació de principis comptables facultatius diferents dels obligatoris a què es refereix l'art. 38 del codi de comerç i la part primera del Pla General de Comptabilitat.

Pàgina 3


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR 3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2013 s'han determinat estimacions i hipòtesis en funció de la millor informació disponible el 31 de desembre de 2013 sobre els fets analitzats. És possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l'alça o a la baixa) en propers exercicis el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes anuals futures. 4. Comparació de la informació: No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l’exercici actual amb els de l’exercici anterior. 5. Elements recollits en varies partides No existeixen elements patrimonials de l’ Actiu o del Passiu que figurin en mes d’una partida del Balanç. 6. Canvis en criteris contables En el present exercici no s’han realitzat altres canvis de criteris contables dels marcats per l’adaptació de la comptabilitat al nou Pla General Contable. 7. Correcció d’errors No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular les comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustos en les estimacions al tancament de l’exercici, han estat comentats en els apartats corresponents.

Aplicació de l’excedent R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9261119.RTFal

Normes de registre i valoració S’han aplicat els següents criteris contables: 1. Immobilitzat intangible: L’entitat no disposa de cap immobilitzat intangible. 2. Immobilitzat material: L’entitat no disposa de cap immobilitzat material. 3. Bens integrants del patrimoni històric: L’entitat no disposa de cap bé integrant del patrimoni històric. 4. Inversions immobiliàries L’entitat no disposa de terrenys ni construccions qualificats com a inversions immobiliàries. 5. Arrendaments financers No existeix cap contracte d’arrendament financer en aquest exercici ni l’anterior. 6. Permutes: Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.

Pàgina 4


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR

7. Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia: El partit té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que donen lloc a un actiu financer: c.1. Efectiu i altres mitjans líquids equivalents Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l'efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d'alta liquiditat que són ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor. c.2. Passius financers. Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l'import rebut, net de costos incorreguts en la transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos de transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de la meritació utilitzant el mètode d'interès efectiu. L'import meritat i no liquidat s'afegeix a l'import en llibres de l’instrument en la mesura que no es liquiden en el període en què es produeixen.

. 8. Existències: Degut a l’activitat de l’entitat no hi ha existències en el balanç. 9. Impost de beneficis Candidatura d’Unitat Popular es una entitat sense fins lucratius i està parcialment exempta de l’Impost de societats, segons els termes previstos en el Capítol XV del títol VII del Reial Decret 4/2004 i esta obligada a declarar la totalitat de les seves rendes, tant exemptes com no exemptes. En ser un partit polític, es troba exempta de tributació de l’Impost sobre societats pels resultats que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica, descrit en l’article 10 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol sobre el finançament dels partits polítics. 10. Ingressos i despeses Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació, es a dir, quan es produeix la corrent real dels bens i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi la corrent monetària o financera derivada d’ells. Els ingressos corresponen a les quotes de militants i/o donacions, i es registren en l’exercici que corresponguin les mateixes. Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de pagament i al tipus d’interès efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l’acceptació per part del client. Els quals, en el moment de l’emissió d’estats financers es troben realitzats però no acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produïts i l’estimació d’acceptació. Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost d’adquisició, haventse comptabilitzat segons el criteri de meritació.

11. Subvencions, donacions i llegats Les subvencions de l’explotació s’imputen integrament al resultat de l’exercici perquè estan finançant despeses d’explotació. 12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculants.

Pàgina 5


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR No existeixen transaccions entre parts vinculants. 13. Fusions entre entitats no lucratives: No existeixen fusions entre entitats no lucratives

Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries No existeix immobilitza’t material, intangible i inversions immobiliàries.

Béns del Patrimoni històric Candidatura d’Unitat Popular no ha adquirit bens de Patrimoni Històric.

Arrendaments i operacions similars 1. No existeix cap contracte d’arrendament financer en l’exerciciles categories d’actius financers senyalats en la norma de registre i valoració novena, sense incloure les inversions en patrimoni d’empresa de grup, multigrup i associades:R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9261255.RTF a) Actius financers a llarg termini: No existeixen actius financers a llarg termini. b) Actius financers a curt termini: No existeixen actius financers a curt termini c) Traspassos o reclassificacions d’actius financers: No existeixen traspassos o reclassificacions dels actius financers. 2. Correccions por deteriorament del valor originades pel risc de crèdit: No existeixen correccions por deteriorament del valor originades pel risc de crèdit.. 3. Valor raonable i variacions en el valor d’actius financers valorats a valor raonable: No existeixen actius financers valorats a valor raonable 4. Empreses del grup, multigrup i associades: L’ entitat CANDIDATURA UNITAT POPULAR no te vinculació amb entitats que poden ser considerades com empreses del grup, multigrup o empreses associades.

Beneficiaris i creditors 1. Informació sobre els passius financers de l’entitat: a) Passius financers a llarg termini: No existeixen passius financers a llarg termini. b) Passius financers a curt termini: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9261394.RTF007,81 1.843,92 Passius a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys

Pàgina 6


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR Altres TOTAL

14.007,81

1.843,92

R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9261396.RTF1.843,92 Passius a valor raonable amb canvi a pèrdues i guanys Altres TOTAL

14.007,81

1.843,92

2. Informació sobre: a) Venciment dels deutes al tancament de l’exercici 2013: 1 Deutes amb entitats de crèdit Creditors per arrendament financer Altres deutes Deutes amb emp.grup i associades Creditors comercials no corrents Creditors comercials i altres comptes a pagar Proveïdors Altres creditors Deutes amb característiques especials TOTAL

2

3

Venciment en anys 4 5

Mes de 5

TOTAL

2.904,71 9.703,18

2.904,71 9.703,18

11.103,10

11.103,10

23.710,99

23.710,99

a) No existeixen deutes amb garantia real. b) No existeixen línies de descompte ni pòlisses de crèdit al tancament de l’exercici.

Fons Propis La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és la següent:

FONS PROPIS INICIALS Traspàs fons propis Excedent d’exercici anterior Resultat positiu exercici FONS PROPIS FINALS

104.118,44 29.364,59 -895 259.247,54 391.835,57

Subvencions, donacions i llegats Els moviments de subvencions, donacions i llegats que ha rebut l’entitat durant l’exercici 2013, es detalla en el següent quadre:

Compte

740000

Entitat concebent i element adquirit amb la subvenció o donació CUP-AE

Any de concessió

Període d’aplicació

Import concedit

2012

2013

34.000

Imputació resultats fins al començament exercici

Imputat al resultat de l’exercici

Total imputats a resultats

34.000

34.000

Pàgina 7

Pendent d’imputar a resultats


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR TOTALS

34.000

34.000

34.000

Situació fiscal Candidatura d'Unitat Popular, en ser un partit polític, es troba exempta de tributació de l'Impost sobre Societats pels resultats que procedeixin de la realització d'activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica. El partit polític s'ha acollit i aplica el règim fiscal continguda en la Llei Orgànica 8 / 2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, segons la qual estan exemptes de l'impost sobre societats, la totalitat de les rendes obtingudes per a la finançament de les activitats que constitueixen el seu objecte o finalitat específica en els termes que estableix l'article 10 de l'esmentada llei.

Ingressos i despeses 1.

A continuació es detallen el desglòs de la partida de la compte de pèrdues i guanys de: •

Les càrregues socials de la partida de “Despeses de personal” es desglossa de la següent formae forma: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9261430.RTF000,73

a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa b) Aportacions i dotacions per pensions c) Altres càrregues socials

18.422,55

12.000,73

El desglòs de “Altres despeses d’explotació” corresponen a:

Concepte Altres despeses d’explotació a) Pèrdues i deteriorament operacions comercials b) Resta de despeses d’explotació

Import 2013

Import 2012

279.935,69

281.262,34

279.935,69

281.262,34

2.

No existeixen ventes de bens ni prestació de Serveis produïts per permuta de bens no monetaris.

3.

No existeixen resultats originats fora de l’activitat normal de l'empresa inclosos a la partida “Altres resultats”.

4.

Ajudes entregades per l’associació No existeixen ajudes entregades per l’associació

Aplicació d’elements patrimonials i ingressos a finalitats No existeixen elements patrimonials e ingressos a finalitats estatutàries

Operacions amb parts vinculades 1. No existeixen operacions amb parts vinculades.

Pàgina 8


MEMORIA 2013 CANDIDATURA UNITAT POPULAR 2. No existeixen remuneracions al personal d’alta direcció. 3. No hi ha hagut cap tipus de remuneracions als membres de l’òrgan d’administració.

Altra informació A continuació es detalla la plantilla mitja de treballadors, agrupats per categories: DESGLÒS PERSONAL PER CATEGORIES EXERCICI 2013 Categoria Resta de personal qualificats fixes Resta de personal qualificat no fixes

Homes 0.47 2.43

Dones

Informació sobre el medi ambient i dret d’admissió de gasos d’efecte hivernacle 1. Informació sobre medi ambient Els sota firmants, com administradors de la Societat citada, manifesten que en la comptabilitat corresponents a les presents comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa a la Memòria d’acord a les indicacions de la tercera part del Pla General Comptable ( Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre) 2. Drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle Durant l’exercici actual i exercici anterior, no s’ha produït cap moviment a la partida de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera. “Deure d’informació” de la llei 15/2010, de 5 de juliol No existeixen ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors, segons la llei 15/2010 259.247,54 DISTRIBUCIÓ

46.468,10 2013

2012

A fons dotacional

259.247,54

46.468,10

Total distribuït

259.247,54

46.468,10

Pàgina 9

Memòria dels comptes anuals de la Candidatura d'Unitat Popular  

Memòria dels comptes anuals Candidatura d'Unitat Popular