Page 1

Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DEL "GRUP MIXT CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR” CORRESPONENTS A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013

Pàgina 1


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE 01 - ACTIVITAT DE L'ENTITAT 02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 03 - EXCEDENT DE L'EXERCICI 04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 05 - IMMOBILITZAT MATERIAL , INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 06 - BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 07 - ACTIUS FINANCERS 08 - PASSIUS FINANCERS 09 - USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA 10 - BENEFICIARIS - CREDITORS 11 - FONS PROPIS 12 - SITUACIÓ FISCAL 13 - INGRESSOS I DESPESES 14 - SUBVENCIONS , DONACIONS I LLEGATS 15 - ACTIVITAT DE L'ENTITAT . APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS . DESPESES D'ADMINISTRACIÓ 16 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 17 - ALTRA INFORMACIÓ 18 - INVENTARI 19 - « ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ ALS CRITERIS DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT » 20 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 21 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT I DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE 22 - INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A PROVEÏDORS . Tercera . « DEURE D'INFORMACIÓ » DE LA LLEI 15/2010 , DE 5 DE JULIOL

Pàgina 2


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE Àmbit d’actuació i declaració de principis El GRUP MIXT CANDIDATURA D' UNITAT POPULAR-AE, es va constituir l'any 2013 arrel de la formació del Parlament de Catalunya i té el seu domicili social en el propi Parlament, ubicat al carrer Parc de la Ciutadella, s/n, de Barcelona. No té règim jurídic. El Grup Mixt sorgeix de la formació del Parlament de Catalunya, en la que la Candidatura d’Unitat Popular no forma grup parlamentari com a si mateix, i per tant, els seus tres diputats, integren el grup Mixt

Bases de presentació dels comptes anuals 1. Imatge fidel: Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni , de la situació financera i dels resultats de l'Entitat. Els comptes anuals es presenten d’acord allò que disposa el Decret 259/2008, de 23 de desembre pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i pels criteris específics de les entitats de reduïda dimensió. 2. Principis comptables: No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de l'administració de l'entitat, l'aplicació de principis comptables facultatius diferents dels obligatoris a què es refereix l'art. 38 del codi de comerç i la part primera del pla general de comptabilitat. 3. Comparació de la informació: La informació dels estats financers del present exercici no son comparables amb el de l’exercici anterior, ja que aquest grup parlamentari s’ha creat a l’exercici 2013. . 4. Elements recollits en diverses partides No hi ha elements patrimonials de l'actiu o del passiu que figurin en més d'una partida del balanç . 5. Canvis en criteris comptables En el present exercici, no s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l'adaptació de la comptabilitat al nou Pla General Comptable. 6. Correcció d'errors No s'han detectat errors existents al tancament de l' exercici que obliguin a re formular els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions en el tancament de l'exercici , han estat comentades en els apartats corresponents .

Pàgina 3


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE Aplicació de l’excedent Normes de registre i valoracióR:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403287.RTF S'han aplicat els següents criteris comptables 1 . Immobilitzat intangible: L’entitat no disposa de cap immobilitzat intangible. 2 . Immobilitzat material: La partida d'immobilitzat material inclou exclusivament béns d'immobilitzat no generadors de fluxos d'efectiu a causa que únicament es destinen a una finalitat diferent de la de generar un rendiment comercial. Els béns compresos en l'immobilitzat material s'han valorat pel preu d'adquisició o cost de producció i minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El preu d'adquisició o cost de producció inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posada en condicions de funcionament del bé. a ) Amortitzacions Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció dels anys de durada de la legislatura parlamentaria, i en el seu cas si fos menor, per la vida útil dels béns, segons la següent taula: DESCRIPCIÓ

Anys de estimada

Equips per processos informàtics Elements de Transports Altre immobilitzat material

vida

útil

3 3 3

3 . Béns integrants del Patrimoni Històric L’entitat no disposa de cap bé integrat del patrimoni històric. 4. Inversions immobiliàries L’entitat no disposa de terrenys ni construccions qualificats com a inversions immobiliàries

5. Arrendaments financers No existeix cap contracte d’arrendament financer en aquest exercici. 6 . Permutes: Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta. 7 . Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia

Pàgina 4


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE El Grup-Mixt Candidatura d’unitat Popular té registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contracte que donen lloc a un actiu financer: c.1. Efectiu i altres mitjans líquids equivalents Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l’efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d’alta liquiditat que són ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor. c.2 Passius financers Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net de costos incorreguts en la transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos de transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de la meritació utilitzant el mètode d’interès efectiu. L’import meritat i no liquidat s’afegeix a l’import en llibres de d’instrument en la mesura que no es liquiden en el període en què es produeixen. 8. Existències: Degut a l’activitat de l’entitat no hi ha existències en el balanç. 9. Impost de beneficis Grup Mixt Candidatura d’Unitat es una entitat sense fins lucratius i està parcialment exempta de l’impost de societats, segons els termes previstos en el Capítol XV del títol VII del Reial Decret 4/2004 i esta obligada a declarar la totalitat de les seves rendes, tant exemptes com no exemptes. En ser un grup parlamentari, es troba exempta de tributació de l’impost sobre societats pels resultats que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica, descrit en l’article 10 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol sobre el finançament dels partits polítics. 10. Ingressos i despeses: Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació, es a dir, quan es produeix la corrent real dels bens i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi la corrent monetària o financera derivada d’ells. Els ingressos provenen principalment de les subvencions del propi Parlament de Catalunya, i es registren en l’exercici que corresponguin les mateixes. Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de pagament i al tipus d’interès efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l’acceptació per part del client. Els quals, en el moment de l’emissió d’estats financers es troben realitzats però no acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produïts i l’estimació d’acceptació.

11. Fusions entre entitats no lucratives Durant l'exercici no s'han realitzat fusions entre entitats no lucratives. 12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculants. Les transaccions entre el Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE i el Partit Candidatura d’Unitat Popular han consistit en préstecs sense interès retornats a curt termini. 13. Fusions entre entitats no lucratives:

Pàgina 5


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE

.

No existeixen fusions entre entitats no lucratives. . 14. Transaccions en moneda estrangera: No hi ha transaccions en moneda estrangera.

Immobilitzat material 1a ) Anàlisi del moviment comparativa de l'exercici actual i anterior de l'immobilitzat material , i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulat: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403394.RTF22 R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403396.RTF 933,73 2. Informació sobre: a) No s'han produït correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o revertida durant l'exercici de l'immobilitzat material no generador de fluxos d'efectiu. b) No s'han comptabilitzat pèrdues ni reversions per deteriorament c) No s'han cedit immobles a l'entitat i tampoc aquesta n’ha cedit cap a tercers.

Béns del Patrimoni històric Grup Mixt-Candidatura popular no ha adquirit béns de Patrimoni Històric.

Arrendaments financers i operacions similars No existeix cap contracte d’arrendament financer en l’exercici.

Usuaris I altres deutors de l’activitat pròpia A continuació es mostra el valor en llibres de cada una de les categories d’actius financers senyalats en la norma de registre i valoració novena, sense incloure les inversions en patrimoni d’empresa de grup, multigrup i associades: a) Actius financers a llarg termini: No existeixen actius financers termini. b) Actius financers a curt termini: No existeixen actius financers a curt termini c) Traspassos o reclasificacions d’actius financers: No existeixen traspassos o re classificacions d’actius financers Empreses del grup, multigrup i associades: L’entitat Grup Mixt, te vinculació amb CUP-AE

Pàgina 6


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE Actius financers A continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers assenyalades en la norma de registre i valoració novena , sense incloure les inversions en patrimoni d'entitat de grup , multigrup i associades : a) Actius financers a llarg termini : b) Actius financers a curt termini: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403442.RTF mantingudes fins el venciment Préstecs i partides a cobrar Actius disponibles per la venta Derivats de cobertura TOTAL

254.477,86

254.477,86

R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403446.RTFl venciment

Passius Financers 1. Informació sobre els passius financers de l'entitat: a) Passius financers a llarg termini: A continuació es detallen els passius financers a ll / t atenent a les categories establertes en la norma de registre i valoració novena:

b) Passius financers a curt termini: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403477.RTF a valor raonable amb canvis al pig Altres TOTAL

4.620,87

R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403480.RTFb canvis al pig 1. Informació sobre: a) Venciment de les deutes al tancament de l’exercici 2013 són: Venciment amb anys 1 2 Deutes amb entitats de crèdit Creditors per arrendament financer Altres deutes Deutes amb ent.grup i associades Creditors comercials no corrents Creditors comercials i altres comptes a a pagar Proveïdors Altres creditors Deute amb característiques especials TOTAL

3

4

5

Més de 5

TOTAL

23.088,67

23.088,67

4.620,87

4.620,87

27.709,54

27.709,54

b) No existeixen deutes amb garantia real. c) No existeixen línies de descompte ni pòlisses de crèdit al tancament de l'exercici. 2. Préstecs pendents de pagament al tancament de l'exercici: No hi ha impagaments sobre els préstecs pendents de pagament.

Pàgina 7


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE Fons Propis La composició i el moviment de les partides que formen l'epígraf "Fons propis" és la següent: Fons Propis inicials Exedent de l’exercici actual Fons Propis finals

0,00 262.064,88 262.064,88

Subvencions Els moviments de subvencions, que ha rebut l’entitat durant l’exercici 2013, es detalla en el següent quadre:

Compte

7220001

Entitat concebent i element adquirit amb la subvenció o donació PARLAMENT DE CATALUNYA

Any de concessió

Període d’aplicació

Import concedit

2013

2013

TOTALS

Imputació resultats fins al començament exercici

Imputat al resultat de l’exercici

Total imputats resultats

493.906,60

493.906,60

493.906,60

493.906,60

493.906,60

493.906,60

a

Pendent d’imputar a resultats

Situació Fiscal Grup Mixt-Candidatura d’Unitat Popular-AE, en ser un grup parlamentari, es troba exempta de tributació de l’impost sobre societats pels resultats que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat especifica. El grup parlamentari s’ha acollir i aplica el règim fiscal continguda en la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol sobre finançament dels partits polítics, segons la qual estan exempta de l’impost sobre societats, la totalitat de les rendes obtingudes per al finançament de les activitats que constitueixen el seu objecte o finalitat específica en els termes que estableix l’article 10 de l’esmentada llei. A continuació es detallen les diferències temporànies deduïbles i imposables registrades en el balanç al tancament de l'exercici: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403363.RTF494.189,13 b) A continuació es detalla el benefici acollit a la deducció per inversió de beneficis i el detall de les inversions realitzades: • No hi ha inversió de beneficis Segons l'estipulat en l'article 25 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, es fa constar en la memòria el detall de la reserva inversió de beneficis:

Pàgina 8


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE • No hi ha reserva indisponible dotada c) No existeixen provisions derivades de l'impost sobre beneficis ni esdeveniments posteriors al tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecti els actius i passius fiscals registrats.

Ingressos i despeses A continuació es detallen el desglossament de la partida del compte de pèrdues i guanys de: Les càrregues socials de la partida de "Despeses de personal" es desglossen de la següent manera: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403509.RTF càrrec de la empresa 37.401,93 b) Aportacions i dotacions per pensions c) Altres càrregues socials

• El desglossament d '"Altres despeses de l'activitat" corresponen a: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403511.RTFament operacions comercials b) Resta de despeses de l'activitat

82.440,60

Aplicació d’elements patrimonials i ingressos a finalitats No existeixen elements patrimonials e ingressos a finalitats estatutàries

Operacions amb parts vinculades 1.

Les operacions amb parts vinculades es detallen valorades a preu de mercat i no resulten rellevants per expressar la imatge Fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de l’empresa. . Les operacions significatives a nivell de resultats de l’empresa son les següents:

Denominació CUP

Naturalesa Préstecs

Import 45.930,73

Import pendents 27.303,20

2. No existeixen remuneracions al personal d’alta direcció 3. No hi ha hagut cap tipus de remuneracions als membres de l’òrgan d’administració Altra informació No s'han produït canvis en l'òrgan de govern, direcció i representació. A continuació es detalla la plantilla mitja de treballadors, agrupats per categories: R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403314.RTFCTAMENT QUEST. A continuació es detalla la plantilla a final d'exercici de treballadors, agrupats per categories i diferenciats per sexes:

Pàgina 9


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403315.RTF

1

Informació sobre el medi ambient i drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle 1 . Informació sobre medi ambient Els sotasignats, com a Administradors de la Societat esmentada, manifesten que en la comptabilitat corresponent als presents comptes anuals NO hi ha cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa en la Memòria d'acord amb les indicacions de la tercera part del Pla general de comptabilitat (Reial Decret 1514 /2007, de 16 de novembre) . 2 . Drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle Durant l'exercici actual i exercici anterior, no s'ha produït cap moviment en la partida de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors. Disposició Tercera . « Deure d’informació» de la llei 15/2010, de 5 de juliol A continuació es detalla l'import total de pagaments realitzats als proveïdors en l'exercici (distingint els pagaments que han excedit els límits legals d'ajornament ) així com el saldo pendent d'aquests pagaments que , a data de tancament de l'exercici , acumulen un ajornament superior al termini legal de pagament : R:\A3\A3SOCW\2013\$SUP9403545.RTF5.085,03 100,00 Resta Total pagaments de l'exercici

95.085,03

OFICIAL DE PRIMERA Sense categoria TITULAT GRAU SUPERIOR

1 5 1

Total

8

0,6712 OFICIAL DE PRIMERA Sense categoria TITULAT GRAU SUPERIOR

0,6684 2,7079 0,6575

Total

4,7050

Total

Altres TOTAL

232.124,25

100,00

494.189,13

4.620,87

Pàgina 10


Memòria 2013 Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular-AE Préstecs i partides a cobrar Actius disponibles per la venta Derivats de cobertura TOTAL

(+) Augment per adquisicions o traspassos (-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos SALDO FINAL BRUT

(-) Sortides SALDO FINAL BRUT

DISTRIBUCIÓ

254.477,86

254.477,86

933,73

4.306,22

2013

A fons dotacional

262.064,88

Total distribuït

262.064,88

Pàgina 11

Memòria dels comptes anuals del Grup Mixt - CUP-Alternativa d'Esquerres  

Memòria dels comptes anuals Grup Mixt - CUP-Alternativa d'Esquerres

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you