Page 1

Balanç de Situació Empresa

00041 - GRUP MIXT-CANDIDATURA D'UNITAT POP

Observacions

ACTIU A) ACTIU NO CORRENT III. Immobilitzat material 219

ALTRE IMMOVILIZAT MATERIAL

281

AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL

B) ACTIU CORRENT V. Inv.en emp.ent.grup i assoc.a curt termini 552

CTA CTE.ALTRES PERS.I ENT. VIN.

III. Efectiu altres actius líquids equivalents 572

BANCS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO

TOTAL ACTIU (A + B)

Pàgina Data llistat Període

2013 3.372,49 3.372,49 364,00 -933,73

281.781,06 27.303,20 27.303,20

254.477,86 254.186,45

285.153,55

1 09/05/2014 De Gener a Desembre


Balanç de Situació Empresa

00041 - GRUP MIXT-CANDIDATURA D'UNITAT POP

Observacions

P ASS I U A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis IV. Excedent de l'exercici C) PASSIU CORRENT II. Deutes a curt termini 3. Altres deutes a curt termini V. Creditors comercials i altres ctes.a pagar 2. Altres creditors 410

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE

465

REMUNERACIONES PENDIENTES DE P

475

HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

Pàgina Data llistat Període

2013 262.064,88 262.064,88 262.064,88 23.088,67

23.088,67 23.088,67 4.695,49 -74,62 5.997,69

285.153,55

2 09/05/2014 De Gener a Desembre

Balanç de situació del Grup Mixt - CUP-Alternativa d'Esquerres  

Balanç de situació Grup Mixt - CUP-Alternativa d'Esquerres