Page 1

Balanç Simplificat Empresa: CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR Període: de Gener a Desembre Data: 08/05/2014 Actiu A) ACTIU NO CORRENT VI. Inversions financeres a llarg termini 1. Instruments de patrimoni 260 FIANÇES CONSTITUIDES A LLARG TERMINI B) ACTIU CORRENT III. Deutors comercials i altres ctes.a cobrar 1. Clients per vendes i prest.de serveis 430 CLIENTS 5. Actius per impost corrent 470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER IV. Inv.en emp.ent.grup i assoc.a curt termini 5. Altres actius financers 552 COMPTE CORRENT AMB ALTRES PE VII. Efectiu altres actius líquids equivalen 1. Tresoreria 570 CAIXA, EUROS 572 BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT TOTAL ACTIU (A + B)

2013 300,00 300,00 300,00 300,00 409.785,97 91.686,64 91.681,97 91.681,97 4,67 4,67 9.703,18 9.703,18 9.703,18 308.396,15 308.396,15 5.326,72 303.069,43 410.085,97


Balanç Simplificat Empresa: CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR Període: de Gener a Desembre Data: 08/05/2014 Passiu A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis I. Dotació Fundacional/Fons social 1. Dotació fundacional/Fons social 101 FONS SOCIAL II. Reserves 2. Altres reserves 114 RESERVES ESPECIALS III. Excedents d'exercicis anteriors 1. Romanents 120 ROMANENT IV. Excedent de l'exercici C) PASSIU CORRENT II. Deutes a curt termini 5. Altres passius financers V. Creditors comercials i altres ctes.a pagar 3. Creditors varis 410 CREDITORS PER PRESTACIONS DE SER 4. Personal (remuneracions pend.de pagam) 465 REMUNERACIONS PENDIENT DE 6. Altres deutes amb les Admin.Públiques 475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA P 476 ORGANISMES DE LA SEGURIETAT SO TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU (A + B + C)

2013 391.835,57 391.835,57 87.014,93 87.014,93 87.014,93 46.468,10 46.468,10 46.468,10 -895,00 -895,00 -895,00 259.247,54 18.250,40 0 0 18.250,40 11.103,10 11.103,10 2.904,71 2.904,71 4.242,59 2.525,62 1.716,97 410.085,97

Balanç de situació de la Candidatura d'Unitat Popular  

Balanç de situació Candidatura d'Unitat Popular

Advertisement