Page 1

Programa electoral de la Candidatura d’Unitat Popular Eleccions municipals 2015

Avancem junts, fem poble! Canviem la història!

www.masquefa.cup.cat - masquefa@cup.cat


1. Presentació El programa que teniu a les mans és la proposta que les persones que integrem la Candidatura d’Unitat Popular, juntament amb persones que han volgut col·laborar, presentem Masquefa i els barris. És fruit de mesos de treball, de formació, d’interacció amb la ciutadania, les entitats i els barris.

del poble. Ara, estem preparats per fer un pas decisiu endavant. La CUP presenta una candidatura intergeneracional, plural, seriosa i amb ganes de treballar, disposada a assumir el repte de governar el municipi. Aquest programa no és un projecte tancat, sinó un punt de partida. Un recull de tot allò que creiem que necessita Masquefa, els barris i la gent que en forma part. Una recopilació de totes aquelles mesures que pensem que ens poden servir per cons-

Fa uns mesos vam obrir un procés participatiu de cara a elaborar un programa de govern que reflecteixi les necessitats de la ciutadania i les entitats i col·lectius 2


truir aquesta Masquefa més justa, oberta i democràtica que volem per al futur.

tadana. I per això els convertirem en els eixos transversals que vertebrin la nostra acció de govern.

Som conscients que vivim temps difícils, i per això ara més que mai cal que Masquefa i els barris siguin un poble viu, cohesionat, solidari i obert, on tothom hi tingui cabuda i ningú es trobi estrany.

Podem aportar una forma diferent de governar, amb idees noves, amb imaginació i alhora amb el màxim rigor. Però no ho podrem fer sols. Només ho aconseguirem amb la vostra ajuda i amb la vostra implicació. Per això us demanem que formeu part d’aquest projecte. Canviem la història!

Hem defensat sempre que totes les polítiques han d’estar regides pels principis d’igualtat, transparència i participació ciu-

Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa 3


4


2. Participació Ciutadana: Retornem l’Ajuntament a Masquefa

La participació ciutadana ha de ser l’eix vertebrador de totes les polítiques municipals, i ara més que mai, ja que les administracions disposen de pocs diners i cal pensar molt bé en què ens els gastem; per això cal fer-ne partícip tota la ciutadania i donar-li la possibilitat de prendre part en les decisions. Apostem per la creació de consells municipals amb poder de decisió, on es puguin debatre les problemàtiques que afecten la ciutadania i aportar-hi solucions conjuntes. Alhora, posarem en marxa mecanismes perquè entitats i veïns i veïnes puguin mantenir un fil directe de comunicació amb els seus representants municipals. Aquestes són les nostres propostes:

1.

3.

Actualització del Reglament Orgànic Municipal (ROM) perquè es reforci la participació ciutadana. L’actualització serà elaborada en assemblees obertes a totes les entitats i persones que hi vulguin participar. L’actualització del ROM és totalment necessària per fer un reglament democràtic i que garanteixi la participació de tots els veïns.

Informació directa i a l’abast de tothom. Creació d’una llista de correu electrònic perquè la ciutadania pugui rebre la informació vinculada a l’activitat municipal, als serveis i a les convocatòries. Instal•lació de panells d’anuncis electrònics en punts estratègics del municipi i els barris en què s’informi de les convocatòries, de les activitats culturals i de les d’interès municipal.

2.

Formació d’assemblees veïnals per a cada barri que es reuneixin periòdicament amb els tècnics de l’ajuntament. El contacte directe i periòdic amb l’Ajuntament ha de ser una eina que estigui constantment en funcionament per debatre les problemàtiques de la zona i donar-hi solucions amb la màxima agilitat possible.

4.

Elaboració de pressupostos anuals participatius. Són els veïns i veïnes els qui han de decidir en què, quan i com cal invertir. Cal començar la participació ciutadana des de l’arrel i des d’on es té realment poder de decisió.

5


5.

8.

Creació de Consells sectorials (urbanisme, educació, cultura, societat...) per generar iniciatives i propostes que siguin traslladades a òrgans de govern.

Potenciar el teixit associatiu i l’autoorganització popular. Fomentarem les estructures de participació existents i l’organització ciutadana en defensa dels seus interessos dotantles de recursos econòmics, materials i d’infraestructura.

6.

Obertura dels plens municipals a la ciutadania. Fomentar la participació de la població i les entitats. Oferir la possibilitat que puguin presentar mocions, preguntes i propostes d’acord als plens.

9.

Eradicar l’escletxa digital. Garantirem un servei mínim d’accés a la xarxa que permeti la participació ciutadana oferint zones de lliure accés a la xarxa.

7.

Realització de consultes populars. Farem consultes populars a barris o zones afectades per una decisió política rellevant abans d’aplicar-la.

10.

Partida pressupostària per a cada regidoria. Incorporar a cada regidoria una partida pressupostària destinada a la participació ciutadana, a fi de garantir així un espai d’incidència popular en les decisions de cada àrea.

6


3. Territori: Urbanisme El nostre poble, en els últims anys ha patit una gran transformació urbanística, la qual cosa ha provocat una ordenació urbanística amb moltes deficiències i poc cohesionada. Tot això més la situació de crisis capitalista ha produït que en l’actualitat, el nostre poble tingui un alt percentatge d’habitatges abandonats i/o en propietat de les entitats bancàries. Per això proposem:

7.

1.

Elaborar un Pla local d’habitatge, per tal de realitzar un estudi de la situació actual del parc d’habitatges en el municipi.

Iniciar les accions pertinents per exigir el soterrament de les torres d’alta tensió properes a zones habitades o concorregudes i denunciar les situacions no reglamentaries de les línies elèctriques.

2.

Crear una borsa d’habitatge municipal, amb garanties per als propietaris dels pisos i amb preus de lloguer més assequibles, mitjançant conveni amb la Generalitat.

8.

Debatre i aprovar entre tots els veïns i veïnes, totes les obres importants que afectin qualsevol zona de Masquefa.

3.

Gestionar els habitatges de nova construcció sense acabar o abandonats i destinar-los a habitatges de protecció oficial. Promoure l’habitatge protegit de lloguer per a joves, gent gran...

9.

Preservar els terrenys i propietats municipals per no dilapidar el patrimoni del poble i recuperar espais degradats i en desús per tal de tornar-los a donar un ús ciutadà i comunitari.

4.

Elaborar una guia de serveis d’habitatge: ajuts actuals, promocions, cooperatives d’habitatge... Promoure ajudes a la rehabilitació, en funció de la renda.

10.

Defensar la inclusió de Masquefa a la Vegueria del Penedès, no volem ser un poble oblidat de l’àrea metropolitana de Barcelona com ara són molts pobles d’aquesta àrea, volem ser un poble viu i dinàmic dins del Penedès.

5.

Sancionar les entitats bancàries que siguin propietaris d’habitatges abandonats o buits.

6.

Evitar noves construccions i incentivar la rehabilitació dels habitatges antics.

7


3.1. Territori: Medi Ambient Defensem un model territorial basat en l’ús sostenible i eficient dels recursos naturals i en l’estalvi energètic. Cal minimitzar la producció de totes les formes de contaminació i conservar la diversitat biològica per garantir la qualitat de vida de la població. Un element clau en la política ambiental és la gestió dels residus, que depèn tant de la sensibilització com del rigor en les mesures adoptades. Per això proposem:

1.

3.

Establir una rebaixa d’impostos que incentivi la reducció de residus. Qui menys embruta, menys paga.

Substituir progressivament tot l’enllumenat públic per bombetes de baix consum.

4.

Adaptar a Masquefa els criteris de Som Energia. Canviar de proveïdor d’energia elèctrica per un proveïdor que garanteixi que l’energia prové de fonts 100% renovables i ecològiques.

2. Tendir cap al residu zero. Ini-

ciar els estudis oportuns i consultes veïnals per tal de valorar la possibilitat d’establir la recollida selectiva de gestió municipal, feta porta a porta , que permeti reduir costos i crear, alhora, nous llocs de feina.

8


5.

8.

6.

Promoure i facilitar la supressió de pesticides en tot el terme municipal i declarar les zones urbanes lliures de pesticides (per començar, l’Ajuntament deixarà de fer servir pesticides en les zones verdes i l’arbrat públic).

7.

Crear un consell de participació mediambiental, obert i a totes les entitats interessades.

Iniciar les accions pertinents per abastir escoles i edificis municipals d’energies renovables de manera autosuficient geotèrmia, biomassa, plaques fotovoltaiques... Assessorar i incentivar l’arquitectura ecoeficient dels habitatges del municipi.

9.

Estudiar l’efectivitat de Masquefa sense fils ( Wi-Fi ) i els seus perjudicis per a la salut. I si fos necessari crearem zones lliures de Wi-Fi com ara escoles o zones freqüentades per menors i gent gran.

10.

Defensar el medi i el territori i treballar per millorar la qualitat ambiental, atmosfèrica, acústica, de l’aigua, del sòl...

9


3.2. Territori: Entorn natural i rural Masquefa està situada en un entorn natural privilegiat, envoltat de boscos, torrents, vinyes i camps de conreu. Però com a poble no ho sabem valorar i no destinem els recursos i esforços necessaris per a la seva preservació i el respecte necessari. Masquefa també pateix l’abocador de Can Mata, que contamina la nostra terra, el nostre aire i el nostre paisatge. Per això proposem:

1.

tir a famílies sense recursos. Els excedents podran ser comercialitzats com a productes de proximitat i els beneficis aniran a les persones que treballin aquests horts.

2. Fins que l’abocador no sigui

Les rieres i els torrents són uns hàbitats de gran interès ecològic i biològic. Cal respectar aquests espais, no malmetre’ls amb abocaments de runes i porqueries.

3. Dissenyar una via senyalitzada

Iniciar els estudis oportuns i consultes veïnals per tal que la gestió de l’aigua torni a ser municipal, d’aquesta manera es podrà implantar una fiscalitat progressiva i augmentar la qualitat de l’aigua.

Fer servir tots els recursos al nostre abast per accelerar el tancament de l’abocador de Can Mata. reclamar indemnitzacions a raó del perjudici.

7.

clausurat, reclamarem el dany provocat a la població. No només han de pagar per la seva presència sinó pels danys i perjudicis ocasionats.

8.

i adaptada per fer a peu o bicicleta. xarxa de rutes i vies verdes pel nostre entorn.

4.

Realitzar un pla local de protecció del nostre entorn natural d’especial interès i/o emblemàtics, per tal d’evitar la seva degradació o destrucció i treballar en la seva conservació, neteja i manteniment.

9.

Ja fa anys que el terme de Masquefa s’ha convertit en un gran abocador, cal procurar que això s’acabi, netejar tot el que es pugui i prendre les mesures adequades per tal que això no torni a passar.

5.

Crear horts comunitaris d’agricultura ecològica perquè siguin gestionats per persones a l’atur, pensionistes i famílies amb necessitats, en petites cooperatives locals d’autoconsum.

10.

Iniciar plantades d’arbres on faci falta i sigui possible, i allà on els veïns ho demanin, s’establirà una gestió de l’arbrat respectuosa i professional. Els arbres urbans aporten molts beneficis per a les persones i pel medi ambient

6.

Una part de la producció dels horts comunitaris serviran per bas-

10


3.3. Territori: Mobilitat

Els carrers del nostre poble, després del creixement urbanístic, no van ser dissenyats per a les persones i ara patim la mala gestió en aquesta matèria. L’essència d’un poble és poder passejar d’una manera agradable i segura per carrers i places; els protagonistes han de ser les persones i no els cotxes. Per això proposem:

1.

fangars, i així puguin moure’s per la vila a peu.

2.

Adequar els ressalts dels carrers a una mesura i una forma estàndard que forci a reduir la velocitat sense malmetre els vehicles.

3.

Fer un pla de mobilitat entre barris i vila, per tal de donar solució a un problema de mobilitat sobretot entre nens, joves, i gent gran que s’han de desplaçar a diari.

Crear un pla de mobilitat dins del poble, la situació actual es troba saturada de cotxes sobretot al centre de la vila. Cal donar solució.

7.

Fomentar l’ús de la bicicleta com a principal mitjà de transport dins del municipi, i crear carrils bici als carrers de més transit i habilitar aparcaments per a bicicletes.

8.

Fomentar una vila per passejar i on sigui agraït moure’s a peu.

9.

4.

Engegar totes les gestions i exigir per totes les vies una solució ràpida a la variant (carretera B-224), per tal que es pugui circular amb total seguretat i sense riscos d’accidents.

Iniciar els estudis i consultes amb tots els veïns i botiguers per tal de crear zones de vianants, temporals o permanents, al centre de la vila.

5.

10.

A l’escola, a peu o en bicicleta. Cal engegar campanyes de conscienciació i aportar els recursos necessaris per incentivar que qui vulgui vagi a l’escola a peu o en bicicleta.

Ens negarem a la construcció d’una autovia, el 4rt cinturó, que precipitarà la conversió de Masquefa en una ciutat dormitori i la mort com a poble, ja que això provocarà l’encariment encara més dels preus dels habitatges, perjudicarà el comerç local i destruirà part del nostre entorn natural.

6.

Adaptar zones d’aparcament dignes perquè els veïns i veïnes dels barris i els visitants puguin deixar el cotxe en zones adaptades i no en

11


3.4. Territori: Patrimoni Facilitar el coneixement de la història del nostre poble és indispensable per entendre’n el present i pensar-ne el futur. A Masquefa cal posar-hi un èmfasi especial a causa del gran volum de població nouvinguda que el municipi ha acollit en poc temps. Cal vincular aquesta tasca a les escoles i alhora promoure-la com a oferta d’activitat lúdica per a tota la gent del poble i fins i tot com a element per atreure visitants d’altres municipis. Per això proposem:

1.

nostra gent gran, autèntics protagonistes de la història recent del poble. Crear els lligams necessaris perquè formin part d’aquest procés de recuperació i transmetin el seu coneixement als més joves.

2. Activar les relacions amb la

Treballar i activar l’arxiu històric municipal, eina essencial per a la recuperació de la nostra memòria històrica.

Apostar per la promoció d’itineraris sobre el patrimoni, que esdevinguin recursos estables de l’oferta cultural del municipi i permetin generar identitat a partir del redescobriment de la història.

6.

universitat a través de convenis de recerca històrica, tenint en compte que les entitats també poden exercir un paper important a l’hora de promocionar i protagonitzar recerques.

7.

Iniciar una política de foment de donacions (textos, fotografies, mobles, eines, etc.) per destinar-los a l’arxiu històric. Crear un museu o col·lecció local.

3.

Promocionar el patrimoni industrial per explicar el paper històric de la classe obrera i les seves condicions de vida. Recuperar La Fàbrica (de veritat) com a centre històric i cultural que explica la vida de gran part de la nostra població.

8.

Fomentar el nostre patrimoni mitjançant revistes, llibres, visites, xerrades, etc.

9.

4.

Treballar profundament el catàleg del patrimoni històric arquitectònic.

Promocionar el patrimoni agrícola per explicar el paper històric de la pagesia i les seves condicions de vida. Sense oblidar el nostre passat i present agrícola.

10.

Confeccionar un catàleg de béns culturals per preservar els signes d’identitat del nostre poble.

5.

Recuperar la memòria històrica de Masquefa a través de la

12


13


4. Igualtat i Cohesió

Des de l’Ajuntament cal treballar per la cohesió social lluitant contra les desigualtats per raó de gènere, edat, procedència, creences o de qualsevol altra mena. Cal prendre mesures per lluitar contra el masclisme, el racisme, la xenofòbia i tot tipus d’intolerància cap algú. Volem que Masquefa avanci sent un poble integrador, respectuós amb la diversitat i ferm en el manteniment de la pròpia identitat. Més enllà d’actes i celebracions simbòliques, cal continuïtat i coherència en les actuacions de l’Ajuntament i una incidència real en aquests afers. Per això proposem:

1. Potenciar una àrea d’igualtat

nia...

4.

amb un pla transversal de treball que inclogui la perspectiva de gènere i el foment de la cohesió social en tots els àmbits de l’organigrama municipal.

Difondre el màxim possible les polítiques municipals d’igualtat per tal de sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes entorn de la igualtat de drets i la coresponsabilitat.

2.

5.

Donar suport a les associacions que fomenten activitats de lleure, formació... promovent la cohesió al poble.

Fomentar el coneixement mutu de les diferents cultures que conviuen al municipi a través dels espais i les activitats municipals.

3.

Posar en marxa un pla de recepció i acollida municipal que estimuli en les persones nouvingudes el sentit de pertinença al poble, la difusió de les entitats, els comerços, l’entorn natural, el patrimoni, els serveis, els drets i deures de la ciutada-

6.

Impulsar la perspectiva de gènere en la polítiques municipals i amb caràcter transversal (en urbanisme, transport públics, educació, cultura, polítiques socials, etc.). 14


4.1. Joventut La població jove de Masquefa és un grup molt heterogeni i, per això, les polítiques de joventut han de ser molt diverses per tal de poder donar cobertura a totes les necessitats i inquietuds del col·lectiu. Creiem que el jovent masquefins són els que han d’autogestionar-se per a tirar endavant les seves il·lusions, propòsits i projectes oferint-los les eines necessàries des de l’Ajuntament, un Ajuntament amb persones joves implicades en la realitat actual. Per això proposem:

1.

ment, una bona base cívica i participativa i fomentar la dinamització de les diferents àrees de la ciutat.

Impulsar assemblees de joves autogestionades per poder treballar, a partir d’aquestes, diferents àmbits (esports, festes, cultura, etc.) i així impulsar una eina de trobada i autoorganització.

6.

2.

Incentivar els joves a formar part de les entitats locals, per a fomentar la realització personal, l’autoorganització i la participació social.

3.

Potenciar el pla de drogodependències ja existent per tal de fomentar una vida sana entre el jovent.

4.

Ampliar l’horari de la biblioteca, sobretot en època d’exàmens i adaptar-lo a les necessitats reals d’estudi.

Crear un pla de joventut eficient i elaborat pel col·lectiu jove, amb el suport de l’Ajuntament.

7.

Ampliar l’horari i l’oferta que té el casal de joves per tal de poder donar cabuda a totes les necessitats del jovent.

8.

Potenciar la interrelació dels diferents col·lectius joves del poble a partir d’activitats destinades a la cohesió social.

9.

Impulsar fires joves autogestionades pel propi jovent perquè puguin triar quin model de lleure prefereixen i alhora puguin començar a gestionar els seus propis recursos.

5.

Promoure dinàmiques de participació juvenil als barris, amb l’objectiu de generar, progressiva-

15


4.2. Gent Gran

Els nostres avis i àvies són un valor molt important per al nostre poble. Creiem que des de l’Ajuntament s’ha de garantir un envelliment actiu amb la millora i ampliació dels serveis a les persones grans i les seves famílies. A més creiem que cal explotar la participación real d’aquest col·lectiu en la vida associativa i educativa del municipi ja que tenim molt a aprendre’n. Per això, proposem:

1.

4.

Ampliar el Centre de Dia per tal de poder donar-hi cabuda a tota aquella persona i familia que ho requereixi, no és un luxe sinó una necessitat.

Impulsar un programa que subvencioni l’atenció a domicili de totes aquelles persones que ho necessitin.

5.

2. Adquirir un mitjà de trans-

Potenciar activitats pensades i gestionades pel col·lectiu de gent gran: excursions, xerrades, tallers, concerts, … i donar-los suport.

port adaptat per facilitar el desplaçament al Casal d’Avis a totes aquelles persones que no hi van per dificultats de mobilitat.

3.

Promocionar tallers integracionals en els quals els avis i àvies siguin els encarregats de transmentre coneixements a les persones joves entorn a temes com cuina, horticultura, historia del poble, …

16


4.3. Protecció Animal

Un dels nostres principis és donar veu als sense veu i defensar els seus drets, per aquest motiu creiem imprescindible fer una proposta en defensa i protecció dels animals. Actualment els ajuntaments tenen traspassades algunes competències sobre protecció animal, sobretot les que fan referència als animals de companyia. Però són molts pocs els que fan la feina ben feta i els que respecten, compleixen i fan complir les lleis sobre aquesta matèria, Masquefa no és una excepció. Per això proposem:

5.

1.

2.

Ampliar tots els pipicans i adequar-los a les necessitats dels animals, com ara fent que respectin unes mides mínimes, que estiguin tancats adequadament i que disposin dels serveis necessaris per al bon funcionament.

3.

Promoure i mantenir les colònies de gats de carrer i fer-se’n càrrec (per mitjà de subvencions de la diputació) de les esterilitzacions, l’alimentació i el control veterinari. Actuarem amb la col·laboració de veïns i associacions sense ànim de lucre que ja treballen per aquest fi.

Crear una oficina de protecció animal on es gestionarà, treballarà i vetllarà pel compliment de la llei de protecció animal i les normatives municipals. Treballar, controlar i vetllar per tots els punts de la llei i per les normatives que fan referència a les obligacions i prohibicions dels propietaris d’animals de companyia, especialment en matèria de condicions i manteniment de l’animal, abandonaments i maltractaments.

6.

Prohibir totes aquelles festes, celebracions i actes lúdics on els animals pateixen maltractament físic i/o psíquic, com ara els circs amb animals, atraccions de fira amb animals, etc.

7.

Gestió municipal dels animals abandonats o perduts, o concertar el servei amb associacions de protecció animal. L’ajuntament, haurà de tenir el control, exacte, de tots els animals que es recullen al carrer i son traslladats al centre d’acollida municipal o a centres subcontractats. Adaptarem un espai per albergar temporalment un animal en cas que la recollida sigui concertada a una entitat externa que en demori la recollida.

4.

Exercir el control sobre la prohibició de sacrificar gats i gossos sota custodia de l’ajuntament a les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general.

17


8.

10.

Declaració de Municipi per la protecció animal. Ens compromet a respectar i a complir tots els punts abans descrits i a fomentar l’educació, la conscienciació i el respecte als animals. El municipi seria identificat amb un distintiu que seria revisat anualment per comprovar que tots els punts siguin respectats.

Controlar l’obligació de vacunar, identificar i esterilitzar als animals donats en adopció. Aquest punt és una obligació davant la llei i normatives municipals, però sovint és ignorat per l’ajuntament.

9.

Controlar les plagues amb mètodes innocus que permetin l’esterilització dels animals o la infecunditat amb l’impuls, per exemple de la instal·lació de colomeres ecològiques que evitin l’ús d’insecticides i pesticides.

18


5. Cultura i teixit associatiu La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora, solidària i dinàmica. La cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social. Creiem que l’Ajuntament ha de tenir una relació sana, directe i constant amb les entitats que configuren el teixit associatiu de Masquefa. Evidentment no ens agrada que la relació d’aquestes amb l’ajuntament es basi en el clientelisme, en el fet econòmic i prou, com passa actualment. Una entitat no ha de considerar-se mà d’obra en una Festa Major, sinó actor principal d’aquesta. Per això proposem:

1.

6.

Elaborar un pla d’acció cultural al poble impulsant la relació i coordinació de les entitats culturals a través d’una plataforma d’entitats.

Promoure la cultura tradicional local a les escoles i l’institut per aconseguir que els infants i joves de Masquefa siguin protagonistes de la cultura.

2.

Promoure una festa major de tots que s’impulsi des d’una comissió de festes, afavorint la participació de més i diverses entitats d’una manera equitativa.

7.

Facilitar a les entitats que es puguin autogestionar. I en cap cas, els diferents elements festius (bestiari, gegants, balls...) ha de ser propietat de l’Ajuntament, sinó de les entitats.

3.

Donar més suport a les entitats en tots els tràmits legals que puguin requerir, ajudar-les a que es puguin dotar d’una infraestructura pròpia.

8.

Crear un consell municipal de cultura, un espai de treball, gestió de recursos i presa de decisions, per tal de garantir l’equitat en la distribució dels pressupostos.

4.

Establir un programa d’intercanvi cultural potenciant els agermanaments amb altres municipis dels Països Catalans per a donar a conèixer i gaudir de la nostra Cultura Popular.

9.

Fomentar les iniciatives artisticomusicals i donar-los suport, ja vinguin d’entitats, grups o de persones físiques.

10.

Els barris han de ser part de Masquefa, per això establirem un pla d’integració cultural, associatiu i veïnal entre els barris i la Vila.

5.

Disposar d’espais i infraestructures que responguin a les necessitats reals de les entitats: locals d’assaig pels grups de música, seus socials, hotels d’entitats...

19


20


5.1. Educació Des de CUP Masquefa creiem que l’educació ha de ser una eina de diàleg que ha de donar resposta als diferents col·lectius que en participen a la nostra vila, així com, entenem l’educació des de la tolerància, el respecte, la participació i la integració i la utopia. Així mateix, entenem que ha de ser sota aquests conceptes que s’ha de construir el Projecte Educatiu de Vila i esdevingui eix transversal per aglutinar totes les entitats, centres educatius, famílies, administracions, associacions culturals entre altres, per establir diàleg i sinergies útils, que serveixin per crear espais de debat per plantejar i assolir objectius comuns. Per això proposem:

1.

6.

Impulsar el Projecte Educatiu de Vila perquè esdevingui l’eix vertebrador de la proposta educativa de vila per aconseguir assolir els els reptes plantejats de manera comuna, global i participativa.

Aprofitar tots els recursos que els centres educatius ens ofereixen per a equipaments esportius, sales d’estudi, sales de tallers, biblioteca i sales d’informàtica.

7.

Crear una escola de mares i pares, un espai comú que posi en relació pares i mares amb docents i altres profesional, per tal de reflexionar sobre la criança i per fomentar la cooperació, el diàleg i la coordinació entre pares/mares i docents.

2. Defensar l’educació pública,

laica i de qualitat, i sota cap concepte, donar suport a l’educació privada.

3.

Treballar perquè les polítiques educatives que promoguin la igualtat davant de qualsevol condició d’una persona comencin a les escoles bressol i a les escoles, tant sols d’aquesta manera aconseguirem crear una societat més justa.

8.

Assegurar que els infants reben totes les facilitats per arribar als centres educatius, fent que la despesa del transport escolar sigui gratuït, i augmentar els serveis que aporten aquests.

4.

Garantir l’educació per tothom amb una dotació econòmica i real, ja que considerem que és des de la diversitat on es poden treballar els valors pedagògics.

9.

Crear un Consell d’infants per decidir entre tots.

10.

Defensar fermament la llengua catalana com a llengua vehicular a totes les aules, patis, menjadors i espais extraescolars, des de escoles bressol fins a instituts.

5.

Reformular el funcionament dels menjadors escolars creant una cooperativa, deixant d’externalitzar el servei , assessorat per professionals de l’àmbit. 21


22


5.2. Esports L’esport és un eix bàsic i transversal en la qualitat de vida de les persones. En aquest àmbit, Masquefa disposa ja d’una gran vitalitat i d’unes instal·lacions esportives adequades a la realitat del poble. Però més enllà de l’esport federat existeix un esport proper a la ciutadania que treballa des de la salut, la cohesió i la integració i que també cal potenciar. Per això proposem:

1.

6.

Fixar els mateixos ítems per a totes les entitats esportives a l’hora de rebre subvencions per part dels òrgans públics, independentment de quin àmbit sigui.

Promocionar les activitats esportives com una activitat saludable a les escoles i al CAP.

7.

Fomentar i condicionar les vies verdes conjuntament amb la PAFES, marcatge de camins i vies verdes.

2.

Recolzament constant a totes les entitats. Oferir l’ajuda de l’ajuntament per a qualsevol dubte o gestió que no pugui ser solucionada per ells mateixos.

8.

Fer una valoració, mitjançant assemblees, de la viabilitat econòmica i d’ús de la piscina. Hem de disposar dels equipaments necessaris i sempre, gestionats per empreses públiques.

3.

Creació d’una comissió d’entitats amb representant de cada entitat per coordinar les activitats i usos dels recintes esportius. Fomentar el respecte i el treball en equip entre totes les entitats.

9.

4.

Reunions periòdiques de la regidoria d’esports amb els representants de cada entitat, independentment del volum de l’entitat.

5.

Evitar construir allò que ja tenim i aprofitar al màxim els espais ara disponibles, adaptant-los i millorant-los sempre que sigui necessari.

Procés totalment transparent per les adjudicacions de projectes i subvencions on cada entitat tingui les mateixes possibilitats.

10.

Creació d’una taula real de dinamització d’espais amb un representant de cada entitat. Totes les entitats han de tenir un espai on realitzar les seves activitats.

23


5.3. Drets Socials i drets de les persones

Entenem els drets socials com allò infranquejable, aquells drets de primera necessitat que no poden ser diana de les retallades. La situació actual de Masquefa fa que molts dels vilatans pateixin i siguin víctimes de les retallades dels serveis, ajudes i drets bàsics. La situació d’atur de la comarca és força extrema i fa que el no tenir un sou a final de mes engegui la peça clau perquè tots els engranatges es posin en marxa i comenci el camí cap a l’exclusió i la pobresa. L’obligació dels ajuntament és la de tenir una postura propera, sensible i activa vers la situació i vetllar per el repartiment de la riquesa d’una manera equilibrada. Per això proposem:

1.

5.

Crear l’oficina pels drets socials on totes les persones es puguin adreçar per a tramitar gestions i resoldre dubtes sobre qualsevol temàtica relacionada amb els drets socials de les persones.

Realitzar estudis amb regularitat per tal de garantir que cap família pateixi pobresa energètica, exclusió i assegurar que totes les famílies gaudeixin de 5 àpats diaris, sigui quina sigui la seva nacionalitat.

2.

6.

Canviar de lloc les voluntàries del banc d’aliments, per què tot i que cap persona ha d’avergonyir-se de trobar-se en una situació de pobresa, som conscients que l’espai que s’està utilitzant per a repartir els aliments no és el més adequat.

Combatre l’estigmatització dels col·lectius que reben ajudes públiques, elaborant una llista de coresponsabilitat ciutadana que inclogui un ventall de serveis a la comunitat, que les persones que reben prestacions podran realitzar voluntàriament.

3.

Buscar la prevenció i no l’assistencialisme perquè l’Ajuntament destini recursos d’atenció abans no sigui massa tard.

7.

Lluitar per evitar desnonaments per motius econòmics i perquè l’Ajuntament faci de mediació amb els propietaris i en cas que es produeixi, la família afectada tingui el màxim suport de l’administració i un reallotjament digne en regim de lloguer social.

4.

Garantir la participació a les activitats extraescolars a aquells infants amb dificultats econòmiques, ja que això no ha de ser un impediment perquè els nostres infants no desenvolupin aptituds i aprenentatges. 24


8.

10.

Donar atenció a les famílies encarregades de cuidar persones dependents, mitjançant la formació específica, orientació telefònica i programes de visita a les persones dependents i a les seves famílies.

Delimitar el casos on calen intervencions d’urgència social (protecció de la infància i la vellesa, situacions familiars conflictives, etc).

9.

Donar suport de manera activa i generar recursos a les famílies amb infants o joves amb necessitats educatives especials, tant a l’escola, a l’institut, en el temps de lleure com a la vida familiar.

25


6. Hisenda i Gestió Municipal El finançaments dels ajuntaments s’ha basat darrerament en les taxes i impostos que tenen a veure amb l’especulació immobiliària, les subvencions estatals i autonòmiques i cal impulsar una modificació per tal que els principals ingressos no depenguin de la construcció ni de les subvencions. Des del nostre posicionament d’esquerres hem d’impulsar un augment de la despesa social i adequar els serveis municipals a les necessitats que té. Cal ser conscients que no és millor el municipi que té més serveis, sinó el que té els serveis que necessita. Per això proposem:

1.

els serveis públics municipals. Cal entendre que la finalitat d’un servei públic mai ha de ser el de l’obtenció de beneficis econòmics, sino de donar un servei al municipi.

Augmentar els impostos a totes aquelles empreses i particulars que més guanyen. Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones desocupades que no cobrin prestació de desocupació o que cobrin una prestació baixa assistencial. Qui més té, més paga.

6.

Elaborar un pla d’usos per optimitzar els espais municipals per estudiar .

7.

2.

Establir convenis amb entitats del municipi per a la gestió dels serveis públics i activitats municipals.

Imposar un recàrrec a l’IBI als propietaris dels habitatges desocupats per tal d’acabar amb les cases sense gent i fomentar el lloguer a un preu just i no especulatiu.

8.

3.

Incrementar la despesa social. Cal un augment dels recursos municipals destinats a educació i sanitat i destinar-los a intervenció directa als col·lectius més desfavorits.

4.

Fomentar la constitució d’una xarxa de complicitats comercials amb empreses d’arreu del món que treballin amb criteris d’interès públic, social i ecològic.

Reducció de sous de l’equip de govern i que en cap cas superin 2,5 cops el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per equiparar-los a la classe treballadora.

9.

Operar amb entitats de banca ètica i transferir-hi gradualment els comptes de l’Ajuntament. Evitar demanar crèdits innecessaris que només fan que lligar el futur del municipi.

10.

Racionalitzar els horaris d’atenció al públic per part del personal administratiu de l’Ajuntament. Establir horaris d’atenció a la ciutadania per part de les regidories.

5.

Municipalització dels serveis i no externalitzar ni privatitzar

26


6.1. Promoció econòmica i comerç La situació de crisi actual està tenint unes conseqüències que sovint afecten la vida econòmica de l’ajuntament. Aquest és un bon moment per fer una reflexió sobre quin és el model econòmic que volem per Masquefa. Independentment del model, el posicionament de la CUP com a organització d’esquerres, ens porta a tenir present que les polítiques públiques de promoció econòmica han de fomentar el cooperativisme i l’economia arrelada al territori per tal de fomentar els drets laborals i una economia que defugi el model de creixement continu imperant. Per això proposem:

1.

entitats associatives i associacions de veïns per desenvolupar un Observatori de l’evolució de la crisi al municipi i generar propostes per fer-hi front.

Prioritzar la contractació de cooperatives per part de l’Ajuntament. Establir criteris i condicions referents als drets laborals a l’hora d’adjudicar les contractacions. Prioritzar les cooperatives i les altres formes organitzatives d’economia social a través de la preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, publicitat en mitjans públics, preferència en fires, etc.

5.

Creació d’un fons social propi per al finançament de projectes d’economia social i solidària.

6.

Prioritzar el comerç local en els grans esdeveniments celebrats a Masquefa, oferint el màxim suport logístic i econòmic.

2.

Fomentar el consum de l’agricultura de proximitat, especialment d’agricultura ecològica. Facilitar els canals de distribució, punts de venda directa i fent la difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals.

7.

Creació d’un servei municipal d’atenció al ciutadà en matèria d’assessorament econòmic i financer.

8.

Creació de més dispositius d’acompanyament als adolescents i joves en el pas de l’escolarització i els estudis al món del treball remunerat.

3.

Treballarem perquè el petit negoci local tingui protagonisme, en detriment de les grans cadenes comercials que estan ofegant els comerços municipals.

9.

Ajudar en la formació, innovació i renovació dels comerços amb l’organització de cursos específics.

4.

Taula municipal sobre la crisi, composta pels grups municipals, 27


6.2. Tecnologies de la informació i la comunicació

En el context actual, les tecnologies de la informació i la comunicació s’han convertir en una eina imprescindible per a la població. Des de la CUP entenem que, si no es treballa per democratitzar entre la totalitat de la població aquest recurs, es poden produir casos d’exclusió social, ja sigui per manca de coneixements, perquè no és econòmicament possible o per manca de les eines necessàries. També cal apostar decididament per abandonar els models privatius. Els mitjans de comunicació locals de caràcter públic mai han de ser un instrument partidista sinó la veu que relacioni l’Ajuntament, les entitats, els comerços i l’oferta de serveis del poble amb la ciutadania. Aquestes són les nostres propostes:

1.

ticipació ciutadana, amb bústies virtuals, enquestes i espais per al debat.

Implantar programari lliure o gratuït en tot l’equipament informàtic de l’Ajuntament i generar un estalvi econòmic.

6.

Potenciar les xarxes socials —Facebook, Twitter... i les que vagin apareixent—aplicades a la informació municipal i la seva promoció

2.

Potenciar el web municipal com a eina accessible d’interrelació amb els veïns i veïnes del municipi, no només per realitzar consultes i gestions sinó per establir un diàleg real amb els responsables municipals.

7.

Garantir el dret a accedir a qualsevol informació, dades i documentació generada per projectes pagats amb diner públic, sempre respectant la protecció de dades personals.

3.

Transformar el Masquefa Batega en una eina d’interès ciutadà i no de publicitat del govern.

8.

Reduir l’«analfabetisme digital» mitjançant cursos de formació destinats a la població amb dificultats d’accés a les noves tecnologies

4.

Fer un inventari dels tràmits municipals existents. Garantir que la totalitat dels tràmits municipals es puguin fer en línia (internet) a través de la signatura digital.

9.

Crear espais per promocionar les activitats de les entitats per mitjà de taulells informatius, web, xarxes socials.

5.

Apostar per l’e-government com a part dels processos de par28


6.3. Treball i atur

Ens trobem davant d’una crisi del sistema econòmic, polític i social del capitalisme. L’atur és un dels problemes que requereixen una intervenció urgent des de les administracions i tot i que les entitats locals no tenen competències legals sobre aquest tema és la primera administració a qui s’adrecen els ciutadans i les ciutadanes en situacions problemàtiques i, per tant, els ajuntaments tenen una responsabilitat social que han d’assumir. És per això que proposem:

1.

5.

Promoure assemblees socials i d’aturats, cal que les persones que s’han quedat sense feina s’organitzin per poder defensar els seus drets davant empreses i institucions. Tenir-los com a interlocutors a l’hora de dissenyar polítiques d’ocupació.

Explotar al màxim la borsa de treball actual perquè realment sigui una eina útil.

6.

Lluitar contra la temporalitat. Des de l’Ajuntament hem de d’apostar per contractes estables des de l’administració i com a exemple a les empreses.

2.

Defensa pública dels drets de les persones treballadores. Donar suport a les plantilles afectades per acomiadaments d’empreses amb beneficis, etc.

7.

La municipalització dels serveis significarà aconseguir unes condicions més dignes pels treballadors, ja que la subcontractació que practica actualment l’Ajuntament suposa l’encariment del servei, que ha de cobrir els beneficis d’una empresa privada.

3.

Potenciar la contractació de gent del poble tant a les empreses que treballen per l’Ajuntament com la resta d’empreses del municipi.

8.

Garantir l’accés a la borsa de treball a les persones nouvingudes per acabar amb els tòpics que generen racisme i exclusió social.

4. Impulsar la creació d’una coo-

perativa de treball familiar, amb el suport de l’Ajuntament, per oferir serveis d’ajuda a domicili a persones dependents del municipi i donar sortida laboral a les persones amb dificultats per incorporar-se al món laboral per raons d’edat, gènere o formació acadèmica.

9.

Crear horts comunitaris d’agricultura ecològica perquè siguin gestionats per persones a l’atur, pensionistes i famílies amb necessitats, en petites cooperatives locals.

29


7. Som Poble: La Beguda La realitat i reivindicacions de la Beguda contínuament són ignorades pels ajuntament que governen aquest poble i ignoren el que realment desitgen la gent de la Beguda. La llista de la CUP Masquefa està formada, entre altres, per gent que a crescut a La Beguda i això ens fa coneixedors i patidors a l’igual que tots els veïns de la situació actual. Sabem que la Beguda és un poble i així ho defensarem. Per això proposem:

1.

Es farà un consell de participació veïnal per a participar en la gestió i decidir la governabilitat de La Beguda.

2.

Recolzarem una consulta per tal de que tots els veïns decideixin sobre el futur dels seu poble.

3.

Iniciarem els moviments oportuns perquè els altres municipis es sumin a aquesta iniciativa i respectin el resultat de la consulta.

4. Iniciarem les gestions oportu-

nes per tal de que es tingui els serveis mínims de metge i infermeria.

5.

Revisarem els protocols d’actuació i serveis entre els tres ajuntaments. Per tal de donar millor servei als veïns.

6.

Treballarem profundament, protegir i promocionar el patrimoni de La Beguda.

7.

Recuperarem i promocionarem la memòria històrica de La Beguda.

8.

Iniciarem una política de foment de donacions (textos, fotografies, mobles, eines, etc.) per a destinar-los a l’arxiu històric. Crear un museu o col·lecció local.


7.1. Som Poble: El Maset Són moltes promeses incomplertes al llarg de tots aquests anys, i amb ajuntaments de tots els colors. Però els que pateixen la seva manca d’implicació no son ells, sinó nosaltres. La llista de la CUP Masquefa està formada, entre altres, per 5 veïns del Maset, i això ens fa coneixedors i patidors com tots els veïns de la situació actual del nostre barri. Destinarem tots els recursos i esforços possibles per exigir la dignificació del Maset. Som un barri, i tenim els mateixos deures però també els mateixos drets. Per això, a més de les propostes generals per a tot el municipi descrites en el conjunt dels programes, per al Maset també:

1.

Crearem un consell de participació veïnal que es reunirà periòdicament amb l’Ajuntament per tal de desencallar la situació d’urbanització actual, i encarar les deficiències de serveis i altres mancances del Maset. Proposem que aquest consell substituieixi l’alcalde de barri, el sou del qual serà reinvertit íntegrament al barri.

2.

Exigirem de nou el transport escolar gratuït; fins que no sigui instaurat, implantarem beques escolars per aquells alumnes amb dificultats de transport per subvencionar-ne les despeses de transport escolar.

3.

No esperarem al clavegueram per exigir i executar de manera immediata la solució als problemes d’abastiment d’aigua i electricitat.

4.

Reclamarem de manera urgent a la companyia elèctrica la substitució de les línies elèctriques insegures del nostre barri. Denunciarem davant del departament d’indústria de la Generalitat la situació antireglamentaria d’aquestes línies elèctriques.

5.

Prou nyaps a l’asfalt dels nostres carrers. La manera d’arreglar els carrers no és farcir de formigó els forats ni capes minúscules de quitrà. Cal arreglar correctament els carrers, i també cal adequar els ressalts dels carrers a una mesura i una forma estàndard que forci a reduir la velocitat sense malmetre els vehicles.

6.

Farem les gestions necessàries per reclamar una remodelació del pont d’entrada al Maset que garanteixi la seguretat d’accés.


7.

Connectarem el Maset amb la Vila pensant en les persones i no només en els cotxes. Adequarem un passeig ample i segur per als vianants i construirem carrils bici al marge de la carretera per tal que s’hi pugui circular d’una manera més segura i còmoda.

8.

Crearem una brigada de manteniment i neteja exclusiva pels barris, per evitar la situació actual de deixadesa i brutícia.

9.

Reclamarem millorar la connectivitat amb transport públic entre els barris i la vila.

10.

El Maset ha de ser part de Masquefa, per això establirem un pla d’integració cultural, associatiu i veïnal entre El Maset i la Vila.


7.2. Som Poble: Can Quiseró Són moltes promeses incomplertes al llarg de tots aquests anys, i amb ajuntaments de tots els colors. Però qui pateix aquesta situació no són #ells#, sinó nosaltres. La llista de la CUP Masquefa està formada, entre altres, per veïns de Can Quiseró, i això ens fa coneixedors i patidors com tots els veïns de la situació actual del nostre barri.Destinarem tots els recursos i esforços possibles per exigir la dignificació de Can Quiseró. Som un barri, i tenim els mateixos deures però també els mateixos drets. Per això, a més de les propostes generals per a tot el municipi descrites en el conjunt del programes, per a Can Quiseró també :

1.

Crearem un consell de participació veïnal que es reunirà periòdicament amb l’Ajuntament per tal de desencallar la situació d’urbanització actual, i encarar les deficiències de serveis i altres mancances. Proposem que aquest consell substituieixi l’alcalde de barri, el sou del qual serà reinvertit íntegrament al barri.

2. Exigirem de nou el transport

escolar gratuït; fins que no sigui instaurat, implantarem beques escolars per aquells alumnes amb dificultats de transport per subvencionar-ne les despeses de transport escolar.

3.

Exigirem la solució immediata dels problemes d’abastiment d’aigua i d’electricitat.

4.

Reclamarem de manera urgent a la companyia elèctrica la substitució de les línies elèctriques insegures del nostre barri. Denunciarem davant del departament d’indústria de la Generalitat la situació antireglamentaria d’aquestes línies elèctriques.

5.

Prou nyaps a l’asfalt dels nostres carrers. La manera d’arreglar els carrers no és farcir de formigó els forats, ni amb fines capes de quitrà. Els carrers s’han d’arreglar correctament.

6.

Estudiarem i consultarem amb els veïns la necessitat i la viabilitat de connectar Can Quiseró amb El Maset.

7.

Reclamarem millorar la connectivitat amb transport públic entre els barris i la vila.

8.

Adequarem els ressalts dels carrers a una mesura i una forma estàndard que forci a reduir la velocitat sense malmetre els vehicles.

9.

Crearem una brigada de manteniment i neteja exclusiva per als barris, per evitar la situació actual de deixadesa i brutícia.

10.

Can Quiseró ha de ser part de Masquefa, per això establirem un pla d’integració cultural, associatiu i veïnal entre Can Quiseró i la Vila.


7.3. Som Poble: Can Parellada Són moltes promeses incomplertes al llarg de tots aquests anys, i amb ajuntaments de tots els colors. Però qui pateix aquesta situació no són ells, sinó nosaltres. La llista de la CUP Masquefa està formada, entre altres, per gent de diferents barris de Masquefa, i això ens fa coneixedors i patidors com tots els veïns de la situació actual del nostre barri. Destinarem tots els recursos i esforços possibles per exigir la dignificació de Can Parellada. Som un barri, i tenim els mateixos deures però també els mateixos drets. Per això, a més de les propostes generals per a tot el municipi descrites en el conjunt dels programes, per a Can Parellada també:

1.

Crearem un consell de participació veïnal que es reunirà periòdicament amb l’Ajuntament per tal de desencallar la situació d’urbanització actual, i encarar les deficiències de serveis i altres mancances. Proposem que aquest consell substituieixi l’alcalde de barri, el sou del qual serà reinvertit íntegrament al barri.

2.

Exigirem de nou el transport escolar gratuït; fins que no sigui instaurat, implantarem beques escolars per aquells alumnes amb dificultats de transport per subvencionar-ne les despeses de transport escolar.

3.

Exigirem la solució immediata dels problemes d’abastiment d’aigua i d’electricitat.

4.

Reclamarem de manera urgent a la companyia elèctrica la substitució de les línies elèctriques insegures del nostre barri. Denunciarem davant del departament d’indústria de la Generalitat la situació antireglamentaria d’aquestes línies elèctriques.

5.

Prou nyaps a l’asfalt dels nostres carrers. La manera d’arreglar els carrers no és farcir de formigó els forats, ni amb fines capes de quitrà. Els carrers s’han d’arreglar correctament.

6.

Reclamarem millorar la connectivitat amb transport públic entre els barris i la vila.

7.

Adequarem els ressalts dels carrers a una mesura i una forma estàndard que forci a reduir la velocitat sense malmetre els vehicles.

8.

Connectarem Can Parellada amb la Vila pensant en les persones i no només en els cotxes. Adequarem un passeig ample i segur per a vianants i bicicletes.

9.

Crearem una brigada de manteniment i neteja exclusiva per als barris, per evitar la situació actual de deixadesa i brutícia.

10.

Can Parellada ha de ser part de Masquefa, per això establirem un pla d’integració cultural, associatiu i veïnal entre Can Parellada i la Vila.


7.4. Som Poble: Can Valls

Són moltes promeses incomplertes al llarg de tots aquests anys, i amb ajuntaments de tots els colors. Però els que pateixen la seva manca d’implicació no son ells, sinó nosaltres. La llista de la CUP Masquefa està formada, entre altres, per veïns dels diferents barris de Masquefa, i això ens fa coneixedors i patidors com tots els veïns de la situació actual del nostre barri. Per això, a més de les propostes generals per a tot el municipi descrites en el conjunt dels programes, per Can Valls també:

1.

Crearem un consell de participació veïnal que es reunirà periòdicament amb l’Ajuntament, i encarar les deficiències de serveis i altres mancances de Can Valls. Proposem que aquest consell substituieixi l’alcalde de barri, el sou del qual serà reinvertit íntegrament al barri.

2.

Exigirem de nou el transport escolar gratuït; fins que no sigui instaurat, implantarem beques escolars per aquells alumnes amb dificultats de transport per subvencionar-ne les despeses de transport escolar.

3.

Connectarem Can Valls amb la Vila pensant en les persones i no només en els cotxes. Adequarem un passeig ample i segur per als vianants i construirem carrils bici al marge de la carretera per tal que s’hi pugui circular d’una manera més segura i còmoda.

4.

Reclamarem millorar la connectivitat amb transport públic entre els barris i la vila.

5.

Adaptarem una xarxa de rutes i vies verdes pel nostre entorn, amb els serveis necessaris i adaptades per fer a peu o bicicleta.

6.

Crearem una brigada de manteniment i neteja exclusiva per als barris, per evitar la situació actual de deixadesa i brutícia.

7.

Impulsar una associació de veïns i dotar-la de les infraestructures necessàries.

8.

Can Valls ha de ser part de Masquefa, per això establirem un pla d’integració cultural, associatiu i veïnal entre Can Valls i la vila.


36


1. Sílvia Rotger

2. Marc Gil

3. Anna Mas

4. Ismael Calvet

5. Cristina Rios

6. Jose Maria de la Rasilla

7. Marta Cid

8. Christian Segóvia

9. Paula Ventura

10. Josep Olmo

11. Cristina Gibert

12. Manuel Serra

13. Fernando Ferrara

14. Ariadna Ros

15. Jaume Calvet

16. Susana Díaz

17. Laura Expósito

18. Esther Cadena

19. Andreu Garcia

20. Mercè Munné

21. Núria Vila

22. Francesc Castillo

23. Alexandre Rodes


Programa Municipal 2015 CUP Masquefa  
Programa Municipal 2015 CUP Masquefa  
Advertisement