Page 1

SANITAT

SI TANQUEN EL CAP DE CARRERASwCANDI...

BARCELONA

SANTS-MONTJUÏC

Tesg deg fag mésg deg j)g anysEg elg Tepartamentg deg Sanitatg deg lag –eneralitatg hag dutg ag termeg diversosg intentsg perg tancarg elg N:Pg deg Narrerasg Nandiòg Unesg innegablesg mancancesg estructuralsg deg lzactualg N:Pg hang servitg d’excusag perg ag totsg aquestsg intentsòg-insgaraEglesgmobilitzacionsgdeglesgveïnesgiglagfermagposturagdeglz:ssociacióg degVeïnsgdeg"adalEg"rasilgiglag"ordetaghoghangpogutgimpedirò —lg fetg queg lzactualg N:Pg presentig diversesg deficiènciesg estructuralsEg nog complintg algunesg deg lesg normativesg pròpiesg dzaquestg tipusg dzedificisg ïmancag deg viesg dzevacuacióEg deg ventilacióEg deg llumg naturalòòòóEg fag queg siguig ung edificig queg calg remodelargogbégsubstituirgpergungdegnouòg:mbgaquestgfiEgl’:juntamentgdeg"arcelonag vag adquirirg unsg terrenysg ubicatsg alg carrerg Rogerg ïanticg solarg propietatg deg l’exèrcitEg propgdegQoangdegSadaóEgambgungcostgaproximatgdegàgmilionsgdzeurosòg:raEgperòEgdesg delgTistricteEgszinformagqueEgagcausagdeglzactualgsituaciógeconòmicaEgl’edificaciógdelgnougN:Pgengaquestsgterrenysghagquedatg aturadaògÉsgagdirEghagdeixatgdegsergunagintervenciógprioritàriaò g PergsortirgdelgpasEgelgquegaragesgpreténgésgtancargelgN:PgdegNarrerasgNandiEgigtraslladargl’atenciógdelsgusuarisgigtotglzequipg medicosanitarig alg N:Pg deg Santsg ïlzanticg Serrag ig :rolaóòg Lesg obresg perg lesg petitesg milloresg queg s’havieng deg ferg ag Narrerasg NandiEgmentregnogs’enllestiagelgnougedificiEgnogszhangdutgagtermeò Mentreg lz8nstitutg Natalàg deg lag Salutg ï8NSóg informavag deg lesg obresg queg szhang fetg perg poderg traspassarg lzactivitatg ag lesg instal·lacionsgdelgN:PgdegSantsEgdesgdelgTistrictegigelgNatSalutgïNonsorcigSanitarigdeg"arcelonaógszafirmavagpúblicamentgqueg elgN:PgdegNarrerasgNandignogesgtancariaEgigquegencaragnoghighaviagresgdeciditgsobregelgseugtrasllatgïaixògagmitjansgdeggenerg delgR)jJóòg8gaixíghanganatgmarejantglagperdiuEgfinsgquegelgpassatgLgdegfebrergvangcomunicargelgtancamentgdeglagseugactualgdelg N:PEgquegpodriagtenirgllocgagpartirgdelgmesgdegmarçò

...VOLEM EL NOUwCAP DE SANTS-BADAL :questgbarrigdelgdistricteEgdensificatgigambgforçaggentggranEgengcapgcasgpotgquedargsensegungserveigbàsicòg:ctualmentg pateixgunggreugdèficitgdzinfraestructuresEgigésgabsurdgquegdesapareguigunagdeglesgpoquesgqueghighaòg:gmésEgelgtrasllatgag Serragig:rolaEgrealitzatgengungcontextgdegcrisigigretalladesgpressupostàriesEgobregungperill·gquegmaigesgconstrueixigelgN:Pg delg carrerg Rogeròg Teg fetEg lesg obresg d’aquestg equipamentg jag szhaurieng dzhaverg acabatEg cosag queg hauriag evitatg aquestg trasllatgprovisionalgquegfagpudorgdegtancamentòg—lgmateixgajuntamentgszhigvagcomprometreEgcomgesgrecullgalg'Plagdegfuturg delg barrig deg S:NTSg —g ":T:Lg R)j)èR)R)'g deg lag Tireccióg deg Serveisg deg Territorig delg Tistricteg Sants–MontjuïcEg queg textualmentgdiu·g'TrasllatgdelgN:PgdelgcarrergNarrerasgNandigalgcarrergRogerEg6Mèà6gïmodificaciógdelgP–MgQoangdegSadagig elgseugentornó'ò —lgcompromísginicialgeragconstruirgengaquestsgterrenysgdelgcarrergRogergelgnougN:PEgunagescolagbressolEgunagllargdzavisgig unag bibliotecaòg :raEg peròEg ambg lzexcusag deg lag crisiEg diueng queg nog teneng dinersg perg ferèhoòg Quèg passaràg ambg elsg equipamentsgprevistosgengelgprojecteginicial7gÉsgevidentgqueEgpergagellsEglesgnecessitatsgdelsgusuarisgdelgN:PgdegSantsè "adalgiglagmancagdzequipamentsgdelgnostregbarrignogsóngcosesgprioritàriesòg—speculargambgaquestsgterrenysgsígqueghogésòg :questagésglagveritablegcrisigquegpatimòg—nsgl’empassarem7

ABANSwDEwSERw ALCALDE, VISITA ELS TERRENYS DEL CARRER ROGER I FA VEURE QUE EL TEMA LI PREOCUPA

DESPRÉSwDEwSERw ALCALDE, LA SITUACIÓ DE SANTS-BADAL LI IMPORTA UN RAVE!

ELwSENYORwTRIAS...

CUPwdewSANTS-MONTJUÏCw-whttp://cupsantsmontjuic.wordpress.com/w


NOUnCAPnDEnSANTS-BADAL óCElCCAPCésCunCequipamentCqueCelCbarriC noCpotCperdre9

óCEncaraCnoCtenimCdataCdeCcomençamentC deClesCobresCBenvoltadesCperCsospitesC djespeculació( óCSituatCalCcarrerCRogerRCaCunsC900CmetresC deClaCubicacióCactualCdeCCarrerasCCandi9

*nIl·lustracióndenLanlluitanpernevitarnelntancamentnde lòHospitalnDosndenMaignenncòmic

CAPnSANTS

CAPnCARRERASnCANDI óCNoCreuneixClesCcondicionsCnecessàries9 óCElCtanquenCsenseCescoltarClaCveuCdeClesC veinesCiCsenseCtenirCconstruïtCelCnouCCAP9 óCMajoriaCdjusuarisCdjedatCavançada9 óCBarriCsenseCCequipaments9

óCSituatCaCmésCdj1Ckm9 óCACduesCparadesCdeCmetroRCsenseC ascensorCaClaCparadaCdeCPlaçaCdeCSants9C CóCLjespaiCdedicatCaCpediatriaCesCtraslladaCaC Numància9 óCAquestCespaiCljocuparàCprovisionalmentC elCCAPCCarrerasCCandiCfinsCaCljoberturaCdelC nouCCAP9


EL BARRI DE

SANTS-BADAL

NUMÀNCIA PEDIATRIA ,OSituatOaOmésOdeOÓOkm4 ,OSphaOcreatOelOCentreOdpAtencióOPediàtricaO IntegralOdeOBarcelona4 LpOrdreOdeOSantOJoanOdeODéuOrendibilitzaOelO seuOedificiOiOunOnouOserveiOpúblicOprivatitzaOlaO sevaOgestió4 M

AmbMlaMdensitatMdeMpoblacióMmésMaltaMdeM Barcelonaàà AmbMunaMrendaMfamiliarMnomésMdelM7NLMdeM laMmitjanaMdeMlaMciutatMdeMBarcelonaà AmbMunM1PLMdeMlaMpoblacióMmajorMdeMRíM anysàMMésMd,unaMcinquenaMpartMviuMsolaà AmbMmoltMpocaMofertaMdeMserveisMiM equipamentsMpúblicsà

EL CAP DE SANTS-BADAL

NO ES TANCA

NOUOCAP CARREROROGER CompromísMperMescritMdeMlesMdatesMdeM començamentMiMfinalMdeMlesMobresMdelMnouM edificiMdelMCAPòMgarantintMlaMtransparènciaM pressupostàriaMdeMtotMelMprojecteà

BUS DEOBARRI

CAP LA BORDETA-MAGÒRIA ,OSituatOaON3ÓOkm4 ,OActualmentOsenseOviaOdeOcomunciacióO directa4 ,OAmbOsort3OacabamentOdeOlesOobresOaO finalsOdelOÓENMOiOposadaOenOmarxaOaOfinalsO delOprimerOtrimestreOdelOÓENÀ4 O

QueMelMQQíMconnectiMelsMvoltantsMdeMl,anticM CAPMdeMCarrerasMCandiMambMelMCAPMdeM SantsòMNumànciaMiMelMnouMCAPMdeMMagòriaà CompromísMfermMiMineludibleMqueMaquestM mateixMbusMtindràMunaMparadaMaMlesMnovesM instal·lacionsMdelMcarrerMRogerà

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA LesMprincipalsMafectadesMseranMlesMpersonesM gransòMqueMsovintMnecessitenMcuresMiMcontrolsM diarisMoMsetmanalsMiMqueMaraMdeixaranMdeM rebre’lsMperquèMnoMesMpodranMdesplaçarMtanM llunyàMAixòMesMpodriaMpal·liarMincrementantMelM personalMd’atencióMdomiciliàriaòMnoMpasMambM unaMreestructuracióMsinóMafegintMaMlaMplantillaM actualMdelMCAPMunaMprofessionalMd,infermeriaà


SANITAT 0yQuasiyç44yllitsytancats:ytanty dAhospitalitzacióycomydeycuresy intensivesí

0y%4yserveisyambulatorisy dAurgènciesynocturnesytancatsí %4í444yintervencionsyquirúrgiquesy menysyaylAanyí 0yReduccióydeylesypartidesydey materialsysanitarisyiyfàrmacsyalsy centres:yelyqueyprovocayunay deficiènciayenylayhigieneyiylaycurayaly pacientí 0yC4í444yvisitesymenysyay consultesyexternesyespecialitzadesí 0yçycentresydAatencióyprimàriay tancatsyiyreduccióydeylAhorariy dAatencióyiydelypressupostyaylay majoriaydelsyqueyrestenyobertsí 0y-comiadamentydeydesenesydey professionalsyiycoaccióyalsyquey segueixenyrealitzantyprotestesyalsy centresysanitarisí

Perwunawsanitatwpública' equitativa'wuniversalwiwdewqualitatr

BARCELONA

SANTS-MONTJUÏC

-mby aquestesy dadesy esfereïdores:y hemy dey seguiry escoltanty comy ely consellery iy elsy seusy colílaboradorsy mésy propersy segueixeny repetinty finsy lay sacietaty quey lesy retalladesy pressupostàriesy eny sanitaty noy afectaranydeycapymaneraylAatencióyrebudayalsynostresycentresysanitarisí Lay realitat:y però:y ésy unay altra(y amby lay quantitaty dey centresy tancatsy oy amby possibilitatsy dAactuacióy reduïdes:yelsyserveisydAurgènciesydelsygransyhospitalsydeylayciutatyromanenycol·lapsats:ylesyimatgesydey lliteresy amby pacientsy ay passadissosy iy rebedorsy parleny pery síy soles)y lay reduccióy dey quiròfansy iy dAinter vencionsyquirúrgiquesyhayprovocatyunyaugmentydeylesyllistesydAesperaydAuny/Cx:yfetyqueyjayhaydutyalgunsy pacientsyambyoperacionsyposposades:yaysituacionsydAemergènciayiyperillyrealí Easualment:yperò:yaquestaydisminucióyflagrantydelypressupostysanitariynoysAhaytraduïtyenyunaydisminucióy deycapsyiycàrrecsydeyconfiança:yiyhaydeixatyentreveureylesyvertaderesyintencionsydeydilapidacióydelynostrey sistemaysanitariyactual(ylayprivatitzacióydelsyserveisydeysalut)ysituacióyqueybeneficia:yunycopymésyiycomy sempre:ylesyempresesyprivadesí -ixí:ynoyensyhemydeydeixaryenganyar(yactualment:yelysectoryprivat;concertatysAemportayquasiyely54xydelsy dinersypúblicsyprojectatsyperysanitatyalyPrincipatíy-yEatalunya:yunyC/xydeylaypoblacióytéycontractadayunay pòlissay dAassegurancesy peròy lay proliferacióy dely sectory privaty noy nomésy hay estaty fruity dAunay opcióy voluntàriaydelsyciutadans:ysinóyqueyelymateixygovernydeyEiUyaconsellayaylaypoblacióylaycontractacióydAunay mútuaí Layinstal·lacióydeyserveisyprivatsyayhospitalsypúblics:yoyfIloguerydAespaisf:yésyjayunayrealitat(yemmascaranty layprivatitzacióydeylaysanitatyambylAexcusaydeylayrecaptacióyeconòmica:yelygovernydeyEiUyhaycomençatyay permetrey quey lesy mútuesy privadesy instal·liny algunsy delsy seusy serveisy ïprovesy diagnòstiques:y hospitalització:íííéyalsynostresycentresypúblics:yelyqueyprovocarà:ydeymanerayinevitable:yqueyelsyprincipisy dAuniversalitat:yequitatyiyqualitat:yesdevinguinygreumentyminvatsyaylaysanitatypúblicaí

Perwtotwaixò'wlawCandidaturawdvUnitatwPopularwdewBarcelonawproposa: oy Incrementy realy dely pressuposty eny saluty iy sanitat:y invertint·loy eny unay saluty dey proximitaty iy reforçanty lesy accionsy dey promocióyiyprevencióydeylaysalutíySiyaugmentayelypressupostyeny-ctuacióyPrimària:ydisminuiràylaydespesayhospitalàriaíy -ymés:yunaypartydAaquestyaugmentydelypressupostyhaydAanarydirigityaylaycreacióydeynousyllocsydeytreball:yaugmentant:y així:ylAeficàciayyiylAeficiènciaydeylAatencióydonada:yiyracionalitzantylaygestióydelsycentres:yreduintyaylaymínimayexpressióy capsyiycàrrecsydeypoderyinnecessarisyiypromovent:yaixí:ylaydecisióyiylaygestióydelsyprofessionalsysanitarisí

oyReduirylayfacturayfarmacològica:yfomentantylAúsydeymedicacióygenèricayiydeixantydeybeneficiar:ysobretot:ylayindústriay farmacèutica:yestablintyunsypreusyraonablesysegonsyelsybeneficisyterapèuticsydeylaymedicacióí

oy-turarylayprivatitzacióydeyserveisypúblicsyiylaysubvencióyindirectaydelynegociyprivatí o Oestionaryiydonarytitularitatypúblicayaytotyelysistemaysanitari:yelementyqueyésylAúnicycamíyperyasseguraryunyserveiyjusty iyigualitariíy

PrivatitzenwperwenriquirBse RAMÓN BAGÓ.yVicepresidentydelyEonsorciydeySalutyiySocialydeyEatalunyayïESEéíyPropietariydelyOrupySehibyïconsorciy dAempresesydeyserveisyalimentarisyayhospitals:yE-PsyiyresidènciesygeriàtriqueséíyLAOficinay-ntifrauyïO-Eéyhayinformatydely tracteydeyprivilegiyqueyhaygaudityRamonyJagóyperypartydAalgunsyorganismesíy-lternantylesysevesyfuncionsydirectivesyeny lAàmbitypúblicyiyenyelyprivat:yJagóyhayinfluityenylaygestióydeycentresyqueydesprésycontractenylesysevesyempresesíy-ixíy mateixyhayposatydeymanifestylesyirregularitatsyenylayconcessióydelsycontractes:ylaymajoriaysenseyconcursypúblicí

JOSEP PRAT.yMxpresidentydeylAInstitutyEatatàydeylaySalutyiyexdirectorygeneralydAInnovayïempresayresponsableydeylay gestióydeynombrosesyempresesypúbliquesyayReus:yinclosesylesysanitàrieséyiyconsellerydelyOrupySanitariyUSPyBospitalíy -utorydelyprojecteyconsistentyaytrossejarytotyelysectorypúblicysanitariyperyayvendreAnylesypartsyresultantsyalysectoryprivatí GetingutyelyCU;C;C4%çyyperypresumptayestafa:yapropiacióyindegudayiymalversacióydeyfonsypúblics:yjuntamentyamby lAexdirectorydelyEatSalut:yEarlesyMantéíyLayinvestigacióyhayestatyprovocadayperylaydenúnciayinterpossadayperylayEUPy deyReusyqueyvayseryquiyvaydestaparytotylAaferí BOI RUIZ.y-ctualyEonsellerydeySalutíyGesydey%II/ydirectorygeneralydeylayUnióyEatalanaydABospitalsyiydesydeyC44U:y presidentydAaquestayentitat:yqueyagrupayayunesycentyentitatsydelysectorysanitariyprivatyiyconcertatíy-utorydeylesyretalladesy pressupostàriesyenyserveisysanitarisydeylesyfrecomanacionsfyaylaypoblacióydAafiliar·seyayunaymútuaydAassegurancesy privadaí BayvaloratycomyfanecdòticsfyelsypagamentsyirregularsyqueylAexaltycàrrecydeySalut:yJosepyPrat:yayquiyellyhaviaynomenat:y hauriayfetyaytravésydelyhòldingydeyReusyayInnovayiyqueysuperarienyelymilióydAeurosíyy

CUPwdewSANTSBMONTJUÏCwBwhttp://cupsantsmontjuic.wordpress.com/w

Díptic  

Tancament CAP

Díptic  

Tancament CAP

Advertisement