Page 1

Eleccions Municipals maig 2015

Governem-nos Programa electoral


02

Programa electoral Maig 2015


CUP Artés

03

Som d’aquelles persones que solem dubtar, raonar sobre tot, qüestionar i qüestionar-nos, perquè sabem que així, quan s’avança, es fa a pas ferm. Seguim, seguirem! Arribem a la segona parada del projecte de la CUP Artés, una parada amb un objectiu molt clar: posar l’economia, l’urbanisme, l’habitatge, els serveis públics i l’Ajuntament al servei de les classes populars. És hora de governar-nos. En aquests últims quatre anys no hem deixat de treballar: des de dins l’ajuntament fent una oposició constructiva i participant i aportant la nostra visió als grups de treball municipal; i des del carrer, amb entitats i col·lectius. Hem creat i proposat alternatives possibles al model econòmic actual, hem plantat cara i l’hem donada quan ha calgut. Transformar aquesta societat capitalista no es fa d’un dia per l’altre; se n’ha d’estar convençut i cal anar amb pas ferm, sense por i, sobretot, teixint la unitat popular. Entre totes ho podrem TOT! Fruit del treball de les assemblees obertes, us presentem un programa electoral per anar més enllà, per radicalitzar la democràcia i per créixer com a poble lliure i sobirà. Un programa per recuperar la sobirania popular, perquè per construir un model de societat més just hi hem de ser totes. I per això, comptem amb tu.

Governem-nos!


04

Programa electoral Maig 2015

Un govern basat en la

participació ciutadana

El model institucional actual ofereix pocs espais de participació (més enllà de les eleccions cada quatre anys), i es basa en la representativitat de càrrecs, permetent així que la presa de decisions quedi a mans de poques persones. Des de la CUP Artés volem transformar aquest model cap a una participació, gestió i seguiment més horitzontal. Informació i transparència: les bases per impulsar la participació: • Millorar els mecanismes d’informació: butlletí, butlletí digital periòdic, web i xarxes socials. • Instaurar una Audiència Pública anual on l’equip de govern informi els ciutadans i ciutadanes i es posi a disposició de les seves preguntes. • Crear un Codi Ètic on s’estableixin les pautes i principis que han de guiar la conducta dels representants polítics, treballadors i treballadores municipals, especialment en les seves relacions amb la ciutadania i les empreses contractades.

Obrir espais de participació com a eina necessària per l’empoderament de les classes populars: • Potenciar els Consells Sectorials que ja estan en funcionament (Consell d’infants i de Solidaritat) i afavorir-ne la creació de nous, com el d’Adolescents, el d’Esports, el Mediambiental, el Social (de gent a l’atur) o la Coordinadora d’Entitats. • Crear assemblees ciutadanes obertes com a eina de treball per a la instauració d’uns pressupostos participatius. • Realitzar consultes ciutadanes de caràcter extraordinari, com element de democràcia directa, que serveixi per implicar el conjunt de la ciutadania en les preses de decisions col·lectives. • Establir una comissió amb els diferents agents implicats per debatre la creació d’un espai d’arts escèniques.


CUP Artés

05

Compromís i lluita

davant la pobresa i l’exclusió social Davant la crisi del sistema econòmic, polític i social actual, la cerca d’alternatives es fa indispensable per buscar solucions a les necessitats bàsiques de la població. Solucions que impliquin el seu empoderament i col·lectivització, per tal d’aconseguir una distribució justa. Aquestes accions es poden potenciar a nivell institucional, ja que l’ajuntament és l’ens més proper a la gent. Incrementar les ajudes socials per cobrir les necessitats bàsiques de tots els artesencs/ques: • Dotar de les ajudes necessàries per aliments, agilitzar les gestions administratives i seguir treballant conjuntament amb les entitats del tercer sector. • Garantir els serveis d’aigua, llum i energia per a calefacció durant els mesos d’hivern a les famílies desafavorides. • Establir la Taula sobre Pobresa Energètica i que es reuneixi regularment. Establir mecanismes per a l’autosuficiència, tant a nivell individual com familiar: • Posar en funcionament els Horts Socials, fomentant l’autosuficiència i la sobirania alimentària per a famílies amb necessitats. • Impulsar el Projecte Respira: un projecte per

ajudar, a nivell logístic i psicològic, les famílies amb una persona totalment dependent al seu càrrec, i que també serveixi per a contribuir en la millora física i psicològica de la persona dependent. • Establir un espai amb serveis comuns, on es puguin compartir rentadora, cuina, dutxa o llit, per acollir demandes socials o casos d’emergència. Tendir cap a una societat més inclusiva, igualitària, sense discriminació per raons de sexe, origen, o cultura religiosa: • Elaborar un Projecte Educatiu de Poble que, participativament, defineixi polítiques educatives tenint en compte que totes som agents educadors.


06

Programa electoral Maig 2015

Una economia al servei de les classes populars

Entre les necessitats de les classes populars, hi ha la lluita contra l’atur i la creació d’una nova economia al servei de la majoria de les persones. En aquest sentit, l’àmbit local i la proximitat són espais idonis per a la generació d’alternatives. Ens cal aprofundir en la redistribució de la riquesa i del treball, de manera directa i indirecta, per així poder edificar un model que no requereixi de l’especulació financera o immobiliària, sinó que es basi en la producció, l’estabilitat i el benestar social. Creació d’ocupació, la nostra gran prioritat: • Reforçar els serveis de l’Oficina Municipal de Projecció Laboral i Econòmica (OMPLE) -impulsada per la CUP durant aquesta legislatura- com a eix vertebrador de les polítiques d’acompanyament en l’autoocupació i l’emprenedoria, de consolidació del teixit empresarial local, i del suport a la creació d’economia social. • Homologar l’Ajuntament com a centre

formatiu per ampliar l’oferta formativa actual i realitzar formació ocupacional. • Impulsar i redefinir el servei del Club de la Feina, obrint-lo a nous perfils professionals i introduint noves formes de treball com el currículum per competències o tallers de millora en la recerca de feina. Finançament i planificació econòmica local. Fiscalitat progressiva: • Instaurar uns pressupostos participatius: serà la ciutadania qui decidirà directament com es gasten anualment els diners municipals. • Instaurar criteris progressius a les taxes municipals com, per exemple, la de l’escola bressol. • Fomentar l’estalvi d’aigua establint barems variables de la seva facturació per tal que tothom pagui en funció del seu consum. • Augmentar l’impost d’activitats econòmiques (IAE), que només paguen les empreses amb import net de xifra de negocis superior a 1 milió d’euros, a la mitjana dels pobles veïns amb nombre d’habitants similar. • Potenciar la implicació de tot el poble a la Fira i la Festa de la Verema.


CUP Artés

07

Fomentar un nou model de producció, consum i relacions laborals: • Promoure l’economia social i solidària: fonamentalment, mitjançant les cooperatives de treball, que són organitzacions productives gestionades democràticament pels seus treballadors i treballadores. • Fomentar i treballar amb entitats financeres de caràcter ètic i popular. • Potenciar el sector primari, com a font d’ocupació i per tal de canviar les dinàmiques econòmiques; fomentar el consum de l’agricultura de proximitat, especialment l’ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa. • Crear un Banc de Terres, que faciliti el contacte entre propietaris de terrenys cultivables en desús o en risc d’abandonament, amb persones amb ganes d’incorporar-se al sector primari ecològic i de proximitat. • Promoure el comerç local i els productes de proximitat i de temporada. • Regularitzar els mercats de segona mà fomentant l’intercanvi de béns. • Crear el Banc del Temps municipal: un espai on la ciutadania pot practicar un intercanvi de serveis i coneixements sense haver d’utilitzar els diners. La unitat d’intercanvi és l’Hora de temps.


08

Programa electoral Maig 2015

Llista electoral

1. Ernest Clotet Berenguer 2. Òscar Vilarasau Clotet 3. Israel Falcó Martínez 4. Anna Sànchez Tort 5. Meritxell Saus Moreno 6. Kico Casadevall Pérez 7. Pere Bitriu Comallonga

Els representats de la CUP Artés tenen un codi ètic que podeu consultar a la web de la CUP. La CUP també ha presentat l’estat de comptes d’aquesta legislatura on s’explica quants diners hem rebut i amb què ens els hem gastat.


CUP Artés

8. Marta Sabater Gaja 9. Alba Vinyes Cormina 10. Xavier Illa Vila 11. Geni López Roman 12. Fina Dordal Pujadas 13. Ramon Fornell Alsina 14. Jordi Prat Fígols

09

15. Núria Valldeoriola Picanyol 16. Roger Vinyes Cormina 17. Roger Berenguer Badia 18. Marta Magrans Anglès 19. Marcel Pérez Garcia 20. Laia Olivé Obiols 21. Gisela Cebrián Bernat 22. Tona Soldevila Fàbregas 23. Gerard Girbau Fonts


10

Programa electoral Maig 2015

un model territorial

sustentable

MOBILITAT

El model de mobilitat actual està basat en el transport privat particular. Artés es caracteritza per tenir un nucli urbà compacte, amb un centre històric que ha perdut pes com a referent funcional de la vila. L’estacionament en calçada està poc regulat i l’ús del vehicle privat té un pes molt superior als desplaçaments realitzats a peu. Existeix un dèficit important pel que fa a l’amplada de les voreres, cosa que dificulta la circulació de persones amb cotxets o amb mobilitat reduïda. És per això que cal una nova política de mobilitat i transport per afrontar els reptes i els problemes derivats d’un creixement desmesurat en la utilització de l’espai i dels recursos no renovables.


CUP Artés

11

Garantir una mobilitat segura per a les famílies en l’anada i tornada de les escoles: • Crear una comissió de mobilitat amb tots els agents implicats de la comunitat educativa. • Definir trajectes escolars i un servei d’acompanyament.

URBANISME I HABITATGE

Recuperar i revisar el pla de mobilitat per tal de racionalitzar el trànsit al poble prioritzant la mobilitat del vianant: • Prioritzar carrers unidireccionals. • Reduir les barreres arquitectòniques, especialment en els edificis municipals. • Ampliar l’amplada de les voreres (més del 50% del total de voreres tenen una amplada menor a 1 metre) i estudiar la instal·lació d’estructures alternatives en alguns carrers, com ara la plataforma única. • Prioritzar la conversió de carrers en zona de vianants; per exemple, el carrer Jardí, i restringir el trànsit en determinades zones d’interès, com ara la Plaça Vella, tot habilitant noves zones d’aparcament.

La legislació vigent, pel què fa a temes urbanístics, data del 1987. Pensem que ja és hora de dotar-nos d’instruments integrals d’ordenació urbanística. Des de la CUP Artés defensem un model de vila compacta però diversa, on es barregi l’activitat residencial, els equipaments, el comerç, la indústria, les infraestructures i els serveis. Un poble dinàmic i socialment cohesionador. Quant a l’habitatge, hem de tendir a recuperar-ne l’ús social, apostant per portar a la pràctica polítiques reals d’habitatge, i incidint activament en aquelles situacions més desfavorables o d’exclusió, assegurant un habitatge digne per a tothom. Redefinir la ordenació urbanística del municipi: • Iniciar els tràmits necessaris per elaborar participativament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Establir les accions necessàries per evitar la degradació del Casc Antic i rehabilitar-lo: • Dotar de protecció especial el Casc Antic


12

Programa electoral Maig 2015

per evitar-ne la degradació, i incrementar així l’atractiu turístic del poble. • Alliberar de les taxes de llicència d’obres en les actuacions de rehabilitació dels edificis degradats. • Elaborar un cens de l’estat dels immobles, que permeti establir un ordre de prioritat de les actuacions de rehabilitació, prioritzant les situacions de més risc per les persones. • Dinamitzar i potenciar el Museu de la història d’Artés, donant suport i col·laborant amb els agents implicats. Portar a la pràctica polítiques reals d’habitatge i incidir activament en aquelles situacions més desfavorables o d’exclusió. • Crear un Pla Local d’Habitatge on es caracteritzin les necessitats d’habitatge, la seva disponibilitat i el sòl útil per construir. • Establir les càrregues impositives als habitatges buits de llarga durada sense oferta de lloguer proporcionat, o lloguer social, a través de de l’IBI. • Iniciar els procediments administratius, tal i com ordena la moció aprovada pel Ple Municipal durant aquesta legislatura, que possibilitin l’aplicació de sancions als immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i grans empreses. • Crear un Parc d’Habitatge Públic, a partir d’immobles provinents de cessions particulars, de convenis amb entitats bancàries, o d’apropiacions d’edificis desatesos; per pal·liar situacions d’emergència social, o per aquelles persones que temporalment necessitin un pis adaptat i amb assistència. • Establir bonificacions de l’IBI i de l’ICIO en habitatges que es cedeixin per lloguer social.


CUP Artés

13

dides a favor de les energies netes. La recollida Porta a Porta ha estat un primer pas orientat a reciclar millor. Un cop assolides quotes de reciclatge del 70%, ha arribat l’hora d’incidir en la generació de residus.

MEDI AMBIENT

Les constants agressions al territori i al medi ambient, el desenvolupament ineficient basat en fonts contaminants, el desequilibri territorial i l’allunyament dels centres de decisió amb la ciutadania, ens aboquen de forma inexorable a un replantejament del model energètic global i de país, que ens dugui a la sobirania i l’autosuficiència energètica. L’energia afecta tots els aspectes de les nostres vides, és per això que l’estalvi energètic i l’aposta per energies sustentables (biomassa, eòlica, solar) han de ser uns dels pilars d’aquesta política. Des de la CUP defensem un poble sostenible, respectuós amb el medi ambient i que aposti per la minimització dels béns escassos, la valorització dels residus i la posada en marxa d’accions deci-

Impulsar mesures per fer d’Artés un poble sostenible: • Consolidar i millorar el sistema de recollida porta a porta, per aconseguir l’excel·lència en el % de recollida, i penalitzar la mala pràctica reincident. • Aprovar un Pla Local Residu Zero, una iniciativa per orientar la política de residus cap a la prevenció i reducció de la generació de residus i fracció de resta, amb participació dels diferents agents socials i econòmics del poble. • Aplicar mesures d’eficiència energètica i d’ús d’energies renovables en els edificis municipals, basades en l’auditoria de despesa energètica realitzada durant l’actual legislatura. • Oferir una auditoria energètica i assessorament a les famílies i entitats sense ànim de lucre. • Adaptar i aplicar la normativa vigent sobre regulació i protecció animal (tinença responsable d’animals, lluita contra el maltractament i abandonament, atenció veterinària, control de les colònies de gats i coloms, caques al carrer, etc.).


14

Programa electoral Maig 2015

Remunicipalització dels serveis bàsics

Creiem en la municipalització plena dels serveis que, en l’actualitat, l’Ajuntament ofereix en règim de concessió. Parlem del servei de subministrament d’aigua, el de jardineria, el de la neteja de dependències municipals, el de la recollida de brossa i neteja de carrers, els serveis funeraris, etc. La municipalització implica un control absolut de l’Ajuntament sobre els preus que s’apliquen i, per tant, la possibilitat d’abaratir-los mitjançant pressió social. També significa que tothom en pot fer ús, independentment dels seus ingressos, i representa unes millors condicions de treball per als professionals que hi treballen. A més a més, els beneficis econòmics que anteriorment es quedava l’empresa concessionària, els recaptaria en la seva totalitat l’Ajuntament, de manera que podrien revertir directament en una millora del serveis. En resum, cal entendre que el criteri d’un servei públic mai ha d’ésser el de l’obtenció de beneficis, sinó el de donar un servei al poble.

Retornar a la gestió pública els serveis bàsics: • Iniciar el procés de municipalització dels serveis bàsics que actualment s’ofereixen en règim de concessió (subministrament d’aigües, jardineria, etc.) un cop estudiada la millor estratègia per a fer-ho possible. • Establir un canal de comunicació directa entre la població i els serveis de manteniment per tal d’agilitzar la solució d’incidències. Acabar amb l’actual monopoli en la gestió dels enterraments: • Analitzar la possibilitat de disposar d’un tanatori municipal que inclogui una sala de cerimònies. • Facilitar la creació d’una associació funerària que treballi per abaratir els preus dels enterraments dels seus associats.


CUP Artés

15

Aquest és el programa que hem preparat des de l’assemblea de la CUP Artés per a aquest mandat 2015-19. En part, intenta ser un recull de les aportacions que desenes i desenes de persones hem fet a través de les Assemblees Obertes i de reunions de treball. Amb aquest programa volem capgirar la política al poble, la manera de veure-la i la manera de realitzar-la. Us l’hem presentat organitzat en 5 eixos que creiem imprescindibles per treballar; amb uns objectius i un seguit d’accions a portar a terme en els propers 4 anys. Accions que, moltes d’elles, per la seva transversalitat, podrien formar part de més d’un eix.

A més a més, hi ha temes com la cultura, l’esport i la joventut, entre molts d’altres, que no hi apareixen de manera explícita. Això no vol dir que no els tinguem presents. Treballarem amb les entitats per bastir un projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població; donarem suport a les entitats esportives, claus en l’educació i inclusió de petits i grans; i seguirem potenciant el Kanal com a motor de mobilització del jovent. Com aquestes moltes altres accions que no han pogut sortir en el programa.

Governem-nos!

També hem de tenir clar que el programa electoral marca unes línies molt clares d’accions a realitzar i de manera de fer política però que, en cap cas, és un document tancat. Sempre estem i estarem obertes a noves aportacions i a noves possibilitats d’actuacions per aconseguir arribar als nostres objectius.

En aquest sentit volem que quedi molt clar que, per a nosaltres, tan important és el QUÈ, com ho és el COM. Ho vam explicar en la campanya de fa 4 anys i ho seguirem aplicant ara. No busquem ocupar una cadira, ni representar cap altre interès que el de les classes populars. Estem decidits, i volem governar amb i per Artés, amb la participació de totes les vilatanes. COMPTEM AMB TU!


Llista de suport Les persones nombrades a continuació donen suport a la candidatura de la CUP Artés: Guillem Aguilera Carrera Anna Aguilera Fàbrega Marc Angla Bedrina Jordi Anglada Camos Jordi Aporta Jorba Laura Astallé Delgado Carlos Babí Vila Xavi Bach Torrescasana Salvador Bassany Bach Alba Bellera Vidal Víctor Berenguer Bisbal Mercè Berenguer Bisbal Jordi Berenguer Viñas Joan Bertran Monfort M. Carme Bosch Bosch Josefa Bou Grau Montserrat Bujons Carmona Angel Camacho Perez Antoni Cantalejo Mallado Anna Carrera Rocadembosch Àngel Carrera Rocadembosch Xavier Casadesús Pich Ivan Casadevall i Pérez Jordina Casas Cantó Adrià Cases Ibañez Miquel Catany Puigserver David Cervantes Elias Sílvia Cervantes Elias Ramon Clotet Fàbrega Carles Codina Thomatis Gabriel Codina Thomatis Josep Coll i Prat Aina Creus Conangla Laura Creus Conangla Joan Crusellas i Alberch Joan Cubí Soler Olga Cullerés Traserras Ouachra Driss Enric Escalé Pérez

Josep Escalé Pérez Aleix Esteve Vila Jaume Estruch Feliu Núria Estruga Mañosa Pep Fernández Sáez David Gil Ubeda Albert Illa Vila Jordi Jorba i Dordal Carles Jordà Sanchez Carme Larraz Arsena Jordi Llopis Puig Josep Llort Prat Elena Lloses Sala Nasi Llovet Roca Mercè Llusà Villarín Daniel López Solà Raquel Luis Pascual M. Àngela Llumà Feliu Josep M. Corrons Elena Magem Mas Berta Mor Palos Anna Margais Quintana David Martínez Sala Lluís Martínez Costa Anna Mas Artigas Oliver Mas Casals Jordi Maurici Muñoz Mila Moreno i Fontanet Carme Moreno Fontanet Josep Noguera Antonell Teresa Noguerola Teresa Obradors Comellas Carme Ollé Ollé Gerard Pablo Rovira Ona Paré Vall Robert Pazos Larraz Marta Pelfort i Estrada Jaume Pelfort Estrada Francisco José Perez Arroyo Marta Pérez Garcia Miquel Piqué Camprubí Imma Pladevall Arnaus Marc Pladevall Vilavendrell

Marina Pladevall Llumà David Ponsa Pla Laia Ponsa Pla Immaculada Porta Ferrer Sergi Posa Vallribera Francesc Posas Sallent Xavi Pous i Escalé Albert Prat Solergibert Núria Prat Sopena Gabriel Puiggròs Cots Cristina Pujol Fluriach Santi Purtí Calafell Nerea Reina Paez Francesca Rivero Martin Anna M. Rocadembosch Camps Michael Röhrig Queralt Rubio Serra Gerard Rubio Serra Nati Rusiñol Casas Jordi Sabater Cornellas Manel Samà Llobet Xavier Sanchez de la Vega Jordi Sànchez Tort Odonell Santos Ventura David Saus Canamasas Xavier Saus i Canamasas Judith Saus Moreno Montse Serra Ferrer Valentí Soldevila Fàbregas Carme Tort Creus Jesús Tort Creus Òscar Trullàs Ledesma Jordi Turcó Casadevall Carles Vallribera Magem Xevi Viaplana Cano Joan Vidal Cano Eva Vidal Tamayo Núria Vila Comerma Alba Vilalta Torres Josep M. Vilarasau Vilanova Laia Vilardell Bosch

Governem-nos

Programa Electoral CUP Artés 2015  

programa Electoral de la CUP Artés per a les eleccions municipals del 24 maig de 2015

Programa Electoral CUP Artés 2015  

programa Electoral de la CUP Artés per a les eleccions municipals del 24 maig de 2015

Advertisement