Page 1

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACIÓ D’UN NOU SECTOR D’ESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. LLEIDA. DOCUMENT D’AVANÇ DE PLANEJAMENT. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats S.L.

març 2009


Des de l’any 2006 s’han elaborat diferents documents, dins del marc del procés de Participació Ciutadana per a la reforma del Parc Territorial de les Basses. El corresponent a la primera fase, més tècnica, Taller de Participació “Programa de Revitalització del Parc de les Basses” i que s’emmarcava en el Protocol de Col—laboració entre La Paeria i el Col—legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Lleida, novembre 2006-maig 2007; i el segon, corresponent al “Procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses”, novembre 2006-juny 2008, promogut per la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida i on es va ampliar el procés participatiu a la resta d’agents socials. S’adjunten els dossiers dels processos de participació ciutadana i de les diverses i quantioses aportacions de la ciutadania i dels diversos agents socials.


Pr oc é s de p a rt i c i pa c i ó p er a l a re f o rm a de l pa rc d e

l es Ba sse s memòria

novembre de 2006 a juny de 2008 Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

ÍNDEX: Presentació i motius (1ª i 2ª fase)

pàg. 3 a 6

Metodologia i recursos de la 2ª fase

pàg. 7 a 16

Aportacions de la ciutadania

pàg. 18 a 23

Cronograma de la 2ª fase

Col·laboradors acreditats durant el procés Article del regidor Joan Gómez

pàg. 17

pàg. 24

pàg. 25

Dossier realitzat pels serveis tècnics de la regidoria de Participació Ciutadana Disseny gràfic: Regidoria de Participació Ciutadana.

Infografies i plànols tècnics: Col·legi d’Arquitectes i regidoria de Participació Ciutadana.

Fotos i dibuixos: Fundació del Paisatge Urbà, Col·legi d’Arquitectes, Club Banyetes i regidoria de Participació Ciutadana Reculls de premsa: la Mañana, Segre i Paeria.

02


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

PRESENTACIÓ I MOTIUS:

El pla de remodelació de “les Basses” és un projecte de ciutat molt sentit, per aquesta raó, la Paeria va impulsar una primera fase tècnica coordinada pel Col·legi d’Arquitectes (novembre 2006-maig 2007), en la que hi van treballar un grup de 56 tècnics de la Paeria i d’altres organismes i empreses de la ciutat, especialistes en diverses disciplines com són comerç i turisme, botànica, jardineria i paisatgisme, sostenibilitat mediambiental, esport, enginyeria agroforestal, urbanisme, economia i educació. Les conclusions de la primera fase van ser recollides en una memòria que va ser lliurada als serveis tècnics d’urbanisme de l’ajuntament.

1ª Fase PARTICIPACIÓ TÈCNICA MULTIDISCIPLINAR La memòria participativa de la primera fase recull les conclusions dels debats realitzats i organitza les propostes en base als següents eixos temàtics: 1/sistema d’espais lliures 2/accessibilitat i mobilitat 3/usos 4/ gestió de l’aigua.

03


Memòria del procÊs de participació per a la reforma del Parc de les Basses

04


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

Acabada l’esmentada 1ª fase, la Regidoria de Participació Ciutadana va estimar convenient ampliar el procés participatiu a la resta d’agents socials, per sumar al projecte el màxim de suggeriments de tota la ciutadania, de manera que el projecte que finalment en sortís respongués, per sobre de tot, a criteris de pluralitat i consens (Fase 2: febrer a juny de 2008).

2ª Fase PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La presentació de la 2ª fase del procés de participació de les Basses, al centre cívic de Balàfia, va ésser presidit per l’alcalde de la ciutat, Sr. Àngel Ros.

L’acte, va celebrar-se en un entorn ambientat amb panells informatius de la campanya, la bústia de suggeriments, una exposició de dibuixos infantils i la projecció d’un Power Point 05


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

Un dels fulls explicatius utilitzats per explicar el procés de participació per a la reforma de les Basses

06


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

METODOLOGIA I RECURSOS DE LA 2ª FASE (presentació dels acords de la primera fase)

La 2ª fase del procés de participació ha estat dissenyat pels serveis tècnics de la Regidoria de Participació Ciutadana sota la coordinació del regidor Joan Gómez. El pla d’actuació, en el seu conjunt, ha tingut en compte la importància històrica que les instal·lacions que hom vol reformar han tingut per la ciutat, i la remarcable empremta sentimental i nostàlgica que ha deixat en totes aquelles persones que vàren coneixer les Basses en els seus millors moments. El procés de participació ha cercat en tot moment la sensibilitació cívica, a través de cartes informatives, articles, notes de premsa, exposicions, lloc web, i amb una intensa activitat presencial sobre el territori (entrevistes personals, reunions informatives, tallers de debat, etc. La campanya de comunicació i sensibilització ha volgut sustentar-se en tot moment en la xarxa associativa de les entitats de la nostra ciutat, a les que s’ha convidat de manera molt explícita a “dir la seva” i a fer difussió de la campanya.

El procés de participació s’ha adreçat a una àmplia selecció d’entitats de tota mena, informantles de les diverses alternatives de participació que hom havia posat al seu abast; de totes elles al voltant d’unes 200 han participat presencialment a través de reunions informatives i tallers d’opinió o han optat per fer arribar propostes mitjançant escrits, enquestes, correus electrònics etc.

El regidor de participació, Joan Gómez, acompanyat del regidor de barri Txema Alonso i del president de l’AVV. Julian Garrido, durant l’acte de presentació del procés de participació al Secà de Sant Pere

Document de la 1ª Fase participativa (aportacions dels técnics) 07


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

1/

ENQUESTA Durant la campanya s’han distribuit més de 50.000 fulls d’informació amb un formulari d’enquesta que s’han distribuït als centres cívics i mitjançant la revista municipal “Paeria”.

El contingut de l’enquesta participativa, basat en les recomanacions de la primera fase, proposava com a elements centrals de reflexió els seguents eixos temàtics: 1/ Sistema d’espais lliures (relació del parc amb la ciutat). 2/ Accessibilitat i mobilitat interna. 3/ Usos (esport, educació, lleure, cultura, turisme, comerç...). 4/ Gestió de l’aigua.

El lector de l’enquesta podia trobar de manera molt simplificada un gran ventall de propostes, entre les quals podia escollir les que considerava més adients; d’aquesta forma, el creuament de totes les respostes ha facilitat la definició de les tendències d’opinió que han quedat reflexades en les conclussions finals. No obstant això, el mateix document animava a tothom que ho considerés oportú, a fer arribar també altres aportacions de caracter més exhaustiu o a fer comentaris personals sobre qualsevol de les propostes recollides.

2/

WEB Un lloc web de la Fundació del Paisatge Urbà, ha estat a la disposició de la ciutadania per tal que poguessin fer arribar les seves opinions via telemàtica.

08


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

3/

PARTICIPACIÓ SECTORIAL S’han enviat comunicacions personalitzades utilitzant com a criteri informatiu la pertinença de cada entitat a un determinat sector estamental o a un altre.

Un dels fulls explicatius utilitzats per sensibilitzar tothom, en relació a la importància de participar en la construcció del puzzle de la ciutat

4/

TAULES DE DEBAT Seguint criteris de territorialitat (zona de regidor/a), s’han realitzat 10 convocatòries de persones i/o entitats per explicar-los-hi el procés de participació i per demanar la seva cooperació. Per facilitar la tasca explicativa dels regidors, aquestes trobades han disposat d’un Power Point d’introducció, material informatiu i formularis en paper, plafons informatius, bústia de sugeriments etc. L’explicació de les conclussions de la 1ª fase i les preguntes de l’enquesta, han estat instruments base per dinamitzar els tallers i les consultes participatives que s’han anat realitzat.

Seqüències d’un Power de sensibilització participativa

09


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

5/

EXPOSICIÓ DIGUES LA TEVA S’ha dut la bústia de suggeriments i s’han realitzat exposicions informatives a 11 punts de la ciutat: centre cívic de Balàfia, centre cívic del Secà, centre cívic de Pardinyes, centre cívic de Cappont, centre cívic de la Bordeta, centre cívic dels Magraners, local social del Clot, centre cívic del Centre Històric (plaça Ereta), centre cívic Democràcia, Palau de la Peria, i centre cívic de la Mariola. El procés de participació per a la reforma de les Basses ha utilitzat com espais de trobada els Centres Cívics que l’ajuntament té distribuits per tota la ciutat. Els espais informatius de les diferents exposicions ha rebut –durant el total de seixanta dies entre febrer i juny-, la visita d’unes 3000 persones.

Secà Balàfia el Clot

la Mariola

Pardinyes

Centre 2

Centre 3 Centre 1

Cappont

els Magraners

10

la Bordeta


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

6/

Panells divulgatius que s’han utilitzat en tots els punts d’informació itinerant del procés de participació.

IMPLICACIÓ DE LÍDERS D’OPINIÓ EN EL PROCÉS Reunions específiques amb persones i/o entitats de referència a la ciutat.

Presentació a la ciutat del procés de participació per a la reforma de les Basses. Centre Cívic de Balàfia, 8 de febrer de 2008.

11


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

7/

Les idees dels nens expressades a través dels seus dibuixos, han estat una manera complementària de recollir propostes sobre els usos que hauria de tenir el nou parc de les Basses..

CONCURS I EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS INFANTILS S’han realitzat exposicions de dibuixos infantils a Balàfia i als baixos del palau de la Paeria. Els dibuixos exposats durant el procés de participació de les Basses, són una selecció dels 150 presentats al concurs “pinta les Basses” del Club Banyetes. L’acte del lliurament dels premis als millors dibuixos ha acollit també l’exposició informativa del procés de participació de “les Basses”.

Vista parcial de la sala que va acollir el 3r. taller d’opinió i debat del procés de participació de les Basses. Sala “el Mercat” de la Bordeta. 20 de maig de 2008.

8/

TALLERS D’OPINIÓ S’han realitzat 3 tallers d’opinió i debat (Balàfia, Centre Històric i la Bordeta), que han acollit una gran diversitat d’entitats, en base a criteris de diversitat programàtica (cultura, educació, esport, àmbits tècnics i/o professionals) etc. Els tallers han estat conduïts pel regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, qui ha comptat amb el suport tècnic de l’arquitecta Claudina Esquerda.

12


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

9/

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ A TRAVÉS DELS MITJANS Els mitjans de comunicació local han fet un seguiment continuat de la marxa del procés de participació; com a colofó va pactar-se amb el grup Segre realitzar un programa resum per a la televisió local i un suplement dominical per al seu diari, fet gràcies a les fotos i imatges aportades per la ciutadania.

13


Memòria del procÊs de participació per a la reforma del Parc de les Basses

14


Memòria del procÊs de participació per a la reforma del Parc de les Basses

15


Memòria del procÊs de participació per a la reforma del Parc de les Basses

16


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

CRONOGRAMA DE LA 2ª FASE DEL PLA DE PARTICIPACIÓ DE LES BASSES (febrer a juny de 2008)

8 de febrer, Balàfia. Presentació a la ciutat del procés de participació de les Basses. 8 a 15 de febrer, Balàfia. Exposició informativa “digues la teva”. 13 de febrer, Balàfia. 1r. taller d’opions i debat sobre el futur del parc de les Basses. 20 a 29 de febrer, el Secà. Exposició informativa “digues la teva”. 3 a 14 de març, Pardinyes. Exposició informativa “digues la teva”. 17 a 21 de març, Cappont. Exposició informativa “digues la teva”. 24 a 31 de març, la Bordeta. Exposició informativa “digues la teva”. 1 a 6 d’abril, els Magraners. Exposició informativa “digues la teva”. 7 a 11 d’abril, Zona Alta-Clot. Exposició informativa “digues la teva”. 14 a 19 d’abril, Centre Històric-Ereta. Exposició informativa “digues la teva”. 15 d’abril, Centre Històric-Ereta. 2n. taller d’opions i debat sobre el futur del parc de les Basses. 21 d’abril, Palau de la Paeria Lliurament de premis als millors dibuixos del concurs “pinta les Basses” 21 a 25 d’abril, Centre Històric-Palau Paeria Exposició informativa “digues la teva” i mostra de dibuixos infantils sobre les Basses. 28 d’abril a 9 de maig, Centre Hist.-Democràcia Exposició informativa “digues la teva”. 12 a 16 de maig, Mariola. Exposició informativa “digues la teva”. 20 de maig, la Bordeta “el Mercat” 3r. taller d’opions i debat sobre el futur del parc de les Basses. 20 de juny, Sala de plenaris de la Paeria. Cloenda oficial del procés de participació a càrrec de l’alcalde, i presentació de les conclussions a càrrec del regidor de Participació Ciutadana.

17


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

10/ EXPLICACIÓ DELS RESULTATS Les opinions estructurades segons els eixos temàtics proposats durant la 1ª Fase (Tècnica) conformen el següent resultat:

APORTACIONS DE LA CIUTADANIA

En resposta a la metodologia i als recursos materials i humans utilitzats per impulsar el procés de participació per a la remodelació de “les basses”, hem aconseguit els següents resultats: -Han aportat les seves opinions de manera presencial un total de 92 entitats que han estat representades per més de 150 persones en el decurs de 10 xerrades informatives i 3 tallers d’opinió i debat . -Han aportat les seves opinions mitjançant enquestes 553 persones a títol individual o en representació d’algun grup. Establint com a base de càlcul les enquestes distribuides entre la ciutadania, l’index de retorn en forma de propostes s’ha situat en l’1,10%, valor per sobre de l’index de resposta d’una campanya mitjançant spots de TV (1%) o premsa i revistes (0.75%) i semblant al que sol obtenir-se mitjançant marketing telefònic (1,5%).

18


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

les Basses

Lleida Eix 1: Sistema d’espais Lliures. (enclavament de les prop de 20 Ha del parc de les Basses respecte a la nostra ciutat i altres poblacions dels seu entorn; quin és el seu paper dins el sistema d’espais lliures i d’equipaments de la ciutat –complementarietat-). De les propostes plantejades a les enquestes i als Tallers d’opinió, el 10,2% correspon a la temàtica de l’eix 1. PROPOSTES: -Conservar i potenciar la massa forestal de l’espai. -Convertir “les Basses” en un parc botànic. -Que el parc sigui sostenible i utilitzi energies netes per al seu abastiment.

19


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

les Basses

Lleida Eix 2 Accessibilitat i mobilitat interna. (comunicacions per camins i carreteres, situació estratègica en relació a tots els pobles de l’àrea metropolitana de Lleida, connectivitat des de l’horta, accessibilitat, aparcaments al perímetre exterior, mobilitat interna, barreres arquitectòniques etc.) De les propostes plantejades a les enquestes i als Tallers d’opinió, el 9,3% correspon a la temàtica de l’eix 2. PROPOSTES: -S’haurà de potenciar el transport públic des de tots els barris de la ciutat. -Mantenir els accessos actuals al parc i implementar-ne un de nou a les proximitats de la rotonda de l’autovia. -Implementar una via verda que permeti l’accessibilitat còmoda i segura a peu, en bici i per on podria passar també un trenet de via estreta (alimentat a gas). -No hi ha d’haver barreres arquitectòniques que dificultin la mobilitat a gent gran o discapacitada.

20


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

Eix 3 Usos. (possible recuperació o no d’alguna de les antigues piscines, de l’àrea de pic-nic, zona de restauració, espais esportius, espais per espectacles, espais educatius, etc.) De les propostes plantejades a les enquestes i als Tallers d’opinió, el 70,2% correspon a la temàtica de l’eix 3 PROPOSTES: -Contemplar que l’espai respongui a les necessitats dels següents 5 àmbits:

*esport popular i escolar (equipaments per estades escolars (alberg/casa de colònies), tennis, padel, frontó, atletisme...). *educació (estades escolars, espais temàtics de l’aigua i l’horta),

*turisme (Repensar els usos de l’espai del camping; zona de picnic, actuacions musicals, espai aquari, espai bonsais..) *lleure (parc familiar, espais infantils, educació vial, instal•lacions fixes dedi cades al circ, teatre, animació, programacions lúdiques de cap de set mana)

*comerç. (espais per a restauració, per reunions, per celebracions, per ballar...)

21


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

Eix 4 Gestió de l’aigua. (la majoria dels aspectes relacionats amb els eixos 1,2,3, han de contemplar-se des d’una visió que consideri quins són i com ha d’ésser la gestió dels diferents recursos hidràulics i energètics del parc, de manera que el parc pugui esdevenir un model de referència en matèria de sostenibilitat). De les propostes plantejades a les enquestes i als Tallers d’opinió, el 10,3% correspon a la temàtica de l’eix 4 PROPOSTES: -Que es conservi algun equipament aquàtic (piscina d’estiu). -Fer algun tipus d’instal·lació coberta, climatitzada –tipus spa/ balneari- per a gent de totes les edats, que serveixi com a reclam durant tot l’any. -Centre d’interpretació de l’aigua complementari del museu actual. -Espai per a un estany amb barquetes.

La conservació d’una piscina d’estiu, va ésser una proposta compartida pel 100% dels consultats durant el procés de participació. 22


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

Les explicacions del procés i la sintesi de les aportacions de la ciutadania, es van recollir en un Power Point que va ajudar a dinamitzar l’acte final de la presentació de les conclussions

23


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

COL·LABORADORS ACREDITATS QUE HAN APORTAT PROPOSTES DURANT EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE LES BASSES (2ª fase).

AV de Balàfia (Manuel López, Inda Martínez, Toni Baró, Mª Angeles Amador, Isabel Sáez); Coordinadora de Jubilats (Josep Pueyo); Col·legi d’Enginyers de Camins (David Gómez); Museu de l’Aigua (Montse Sánchez); AV de Montcada ( Marc Vives, Josep Bertran); Partida de Butsenit (Salvador Solsona); Casa de Aragón (Jesús Monter); Casa de Castilla-León (Eduardo Quevedo); Federació d’AA.VV de Lleida (Josep Mª Poch); Fundació Paisatge Urbà (Jesús Costa); AV Torres de Sanui (Alfred Vilaseca); Ass. Diabètis (Maria Barqué); Noves Tendències de l’Art (Sergi Rodrígo, Lluís Ribalta); Plataforma Ajuda a Cuba (Nicolas López); Casa Andalucia (Miguel A. Subías); AV Secà (Julián Garrido); Telecentres (Carles Durany); Cultural Vilanova de Fontanet (Josep Molina, Anna Gairí, Josep Molina, Montse Navarro, Pilar Garcia); AV Magisteri (Glòria Ferrer); Col·legi Aparelladors ( Neus Miquel); Col·legi Enginyers Tècnics (David Gómez); Claudina Esquerda (arquitecta), Ramón Sanfeliu, Mari Carme Bullich, Ascensió Farreny, Josep Pons, Francesc Mòdol, AV Ereta (Sr. Manel Pelay); AV partida Rufea (Maria Ribes, Assumpció Hospital, Carmen Lauren); Llar Sant Josep (Marta Merino, Mercè Segura); AV. Veïns Joan Carles (Mª del Pilar Llimós); Associació Shalom (Rosana Niubó, Liana Palanca, Natalia Morales, Mireia Mateu, Toni Luís); Regidoria de Joventut (Emilia Corona); Omnium Cultural (Jordi Alins); AV Magraners (Rafaels Gallardo, Juan Gallardo); AV Cappont (Ramon Salla, Francesc Castells); Col·legi de l’Esperança (Mª Rosa Solé); Associació de Comerciants la Bordeta (Maria Duocastella, Isabel Prats, Esther Salvany, Enriqueta Ocaña, Mª Fca. Garcia); Àrea de la Dona de Cappont (Mati Díaz); Federació Catalana de Campistes (Joan Josep Ortega); Bressol Municipal Joan Carles (Maria Giró); Coral Esperit Jove (Rodrigo Larios); Jubilats Bordeta (Joan Sisó); AV Montserrat (Mario Cañadell, Pau Rodríguez); Col·legi el Carme (Rosa Rius); Dones Magraners (Francisca Gallardo); Club Patins Bordeta (Virtudes Rosa); Col·legi d’Educadors i Educadores Socials (Glória Ferrer, Josep Mª Pascual); Xavier Olmo; Miquel A. Bosch; Victor Lalana; Rafael Mancilla; Josep Mª Porqueres; AV Mariola (Josefa Pérez Cruz, Mercedes Molina, Angeles Guillés, Màximo Blanco); Cofradia Nazareno (Araceli Molina); AMPGIL (Josefina Jornet); AV Pius XII-Germanor (Carmen Puertolas, Mª Eugenia Cabezudo, Francisco Rodríguez); AV Juan Carlos ( Elisa Sarasa, Mª del Pilar Llimós); Pla desenvolupament Comunitari (Mª Dolors Solé); AV Gaspar de Portolà (Josefa Solé); Parròquia la Mercè (Joaquin Pina, Carmen Augusto); Bressol Municipal Joan Carles (Maria Giró, Montse Solana, Remei Tortosa); Llar Jubilats Mariola (José Fernández, Elena Canells, Ana Cabrera); Esther Monsonís; Sara Mestres; CIJCA; Oriol Yuguero; AV i Dones Noguerola (Gemma Torres, José Luna, Dolors Flix, Pilar López, Montse Morgui); Comerciants Noguerola (Joan Sendra); Llar Jubilats Democràcia (Josep Mª Piñol); AEM (Ferran León); AMPA Estonnac; Dones per la Democràcia (Ana Anguiano); AV Segre (Marta Roigé); Jubilats Secà (Lola Montes, Antonia Vall, Nuri Estanuy, Rosario Felipe, Mª Angels Oms, Mª Teresa Montagut); AV Secà (Julián Garrido, M. Rodríguez, Pepi Guzmán, Mercedes Pinilla, Francisco Cravioto); Lluís Franco; Miquel Costa; Emeterio Leralta; Neus Brocal; AV Magraners (Antonio Águila, Crescencio Fabra, Miguel Lupiañez, Dolores Zucar); Jubilats Magraners (Angelino Chacón); Centre Hangar (Antonia Chacón, Angel Moreno, Máximo Rodríguez); AMPA CEIP Magraners (Rafael gallardo); Grup de Joves (Antonio Santiago, Anabel Gonzalez, Pedro Santiago, Miguel A. Lupiañez); Dones Magraners (Paqui Gallardo, Mari Carmen Garulla); Dolors Arderiu; Ass. Comerciants Cappont (Antoni Gómez); Save The Children (Feliz Sacristan, Francesc López); Serveis Personals Bordeta-Cappont-Magraners; Fibrolleida; Col·lectiu Cultural Cappont (Josep Torres); Monte Parra; AV Bordeta (Mari Carme Guerrero, Francesc Beà, Celestí Regué); AV Clot (Sisco Jové). *Com l’acreditació era voluntària, hi ha moltes altres persones que han participat i que òbviament no hem pogut registrar en aquesta relació.

24


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

EL PROCÉS PARTICIPATIU DEL PARC DE LES BASSES Joan Gómez Regidor de Participació Ciutadana

Als anys cinquanta al nostre país millorava la situació econòmica i afluixava la repressió política, al mateix temps que s’obria al món mostrant les seves potencialitats turístiques. Espanya se convertia així en el referent del sol i platja de tota Europa. Per a la majoria de lleidatans gaudir d’aquests bens no estava al seu abast i pensar en un dia de platja era una fita difícil d’aconseguir. Anar a la platja amb vehicle privat era privilegi d’un molt reduït nombre de famílies i l’oferta del transport públic per traslladar-se a la costa era inviable ja que el temps que requeria per anar i tornar era tant gran que el viatge no sortia a compte. Tot plegat van fer decidir a Francisco Pons, l’Alcalde de Lleida en aquell moment, a construir el Parc de les Basses a l’any 1958. Unes instal•lacions que durant vàries dècades van ser referència d’esbarjo per a la gent de Lleida però també per a molta altra de tot l’estat i, fins i tot, de l’estranger. Però, el pas del temps va fer canviar els hàbits dels lleidatans que conjugat amb una major oferta de piscines privades i públiques (com les que el mateix Ajuntament obria als barris), un elevat cos de manteniment del parc i el seu poc ús van dur a una progressiva degradació del que havia estat un parc emblemàtic. Amb aquests antecedents l’Ajuntament de Lleida es va plantejar la remodelació del parc de les basses i ho va voler fer amb el màxim de consens ciutadà. El Procés de participació ciutadana iniciat amb aquest objectiu va tenir una primera fase en la que van participar polítics de les diferents regidories així com tècnics especialistes en diverses disciplines. Un cop finalitzada aquesta primera fase l’equip de govern va considerar necessari ampliar el procés participatiu al conjunt d’entitats de la ciutat. Es tractava d’aconseguir que en el projecte de remodelació del nou parc de les bases es veiessin reflectides les propostes, idees i inquietuds del major nombre de persones. Era la premissa per a que el resultat final fos el desitjat, un parc familiar per a totes les edats i del que es pogués gaudir tot l’any. En el procés de participació desenvolupat han intervingut, d’una o altra manera, més de 3000 persones, més de 500 de les quals han fet aportacions. Les entitats participants han estat 150 que provenien d’àmbits tant diferents com les associacions de veïns, l’esport, la cultura, la salut, la gent gran, la educació, els col•legis professionals, etc. Per facilitar la participació ciutadana s’han utilitzat diferents mitjans dels que es contemplen al Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida com són els tallers de projectes, consells territorials, enquestes, OMAC, etc. fins i tot el concurs de dibuix del Club Banyetes ha tingut com a lema d’enguany “pinta les Basses”. Han estat nombroses les reunions informatives realitzades per tota la ciutat amb entitats i persones individuals que han enriquit la reflexió i el debat al voltant de com volem que sigui el futur parc de les bases. S’ha distribuït a través de la revista municipal i els centres cívics 50.000 enquestes per a que tothom digués la seva. S’han recollit moltes aportacions a la bústia de suggeriments que s’ha anat traslladant, amb l’exposició del procés participatiu, per centres cívics i locals socials, així com a la web de la Fundació Paisatge Urbà. Ha estat, doncs, un procés participatiu que es va iniciar per la voluntat de l’equip de govern i que ha comptat amb la implicació de tots els que treballen a la regidoria de Participació Ciutadana. Un procés que ha utilitzat els recursos participatius que el Reglament de Participació Ciutadana va aprovar en el passat mandat per totes les forces polítiques de l’Ajuntament. Els elogis que aquest procés participatiu ha rebut per part de tots els grups municipals confirmen l’encert d’haver-lo desenvolupat i, el que és més important, segur que afectarà positivament al resultat final: el nou parc de les basses. 25


Memòria del procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses

El procés de participació per a la reforma de “les Basses”, ha coincidit en el temps amb l’any 50 de la creació del parc, i, per tant, amb els actes commemoratius d’aquesta efemèride, que justament va començar amb la presentació pública de les conclussions del procés participatiu.


4. Memòria procés participació_2  

Procés de participació per a la reforma del Parc de les Basses”, novembre 2006-juny 2008, Regidoria de Participació Ciutadana de Lleida.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you