Page 1

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI MONE PROJECTS COORDINATION CENTER “Herkese, her yerde, her zaman kaliteli eðitim”

AVRUPA BÝRLÝÐÝ HÝBE PROGRAMLARINA YÖNELÝK

Supporting Gender Equality In Education Project

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Operasyonu Improving the Quality of Vocational Education and Training in Turkey

Ýlköðretimde Devamsýzlýk ve Okul Terklerinin Önlenmesi Projesi

Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Projesi (e-afet)

Çocuða Yönelik Þiddetle Mücadele Projesi

Prevention Of Discontinuity And Dropouts In Primary Education Project

School Disaster And Emergency Management Project (e-disaster)

Fight Against Violence Towards Children Project

Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Ýstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Strengthening Statistic Capacity Of The Ministry Of National Education Project

Demokratik Vatandaþlýk ve Ýnsan Haklarý Eðitimi Projesi Democratic Citizenship And Human Rights Education Project

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI MEB Beþevler Kampüsü C Blok Beþevler / ANKARA Telefon: +90 312 212 38 70 (Pbx) Faks: +90 312 212 93 04 E-posta: projeler@meb.gov.tr http://projeler.meb.gov.tr

PROJE HAZIRLAMA REHBERÝ

Eðitimde Cinsiyet Eþitliðinin Desteklenmesi Projesi

AVRUPA BÝRLÝÐÝ HÝBE PROGRAMLARINA YÖNELÝK

PROJE HAZIRLAMA REHBERÝ


T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Komisyon: Ünal AKYÜZ, Başkan Serdar YILMAZ, Başkan Yardımcısı Ferhat SERT, Şube Müdürü İrfan PURTUL, Koordinatör Murat MİDAS, Uzman Ekrem KARABABA, Uzman Seher ARSLAN KÖKEN, Uzman

ANKARA 2011


PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Başkanlığı

Basım Yeri: Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd Şti 0 312 395 93 37 www.gokceofset.com.tr

Ankara 2011


ÖNSÖZ

B

ilim ve teknoloji günümüzde baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, haberleşme ve ulaşım araçları sayesinde dünya küçük bir köy hâline gelmektedir. Böylece ticaret, sanayi ve imalattan kültürel alanlara kadar ülkeler arasında ortak çalışma imkânları doğmakta, hatta bu giderek zorunlu hâle gelmektedir. Bir asır öncesinin insanları pek çok alanda yetenek sahibi iken günümüz insanları bilimsel çalışmaların detaylanarak gelişmesi üzerine yalnız belli bir konuda yetenek ya da uzmanlık gösterebilmektedir. Buna karşılık günümüz problemleri, bir kişinin hatta bir kurumun çözemeyeceği kadar karmaşıktır. Ayrıca her alanda kıyasıya bir rekabet söz konusudur. Böyle bir ortamda kurum ve toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri için zaman, insan gücü ve diğer kaynakları en iyi şekilde değerlendirme zorunluluğu vardır. Bu da bir plan ve programla gerçekleştirilebilir. Plan ve program ise bir organizasyon işidir. Başarıların sürekli olması, toplum hayatının nizam ve ahenginin sağlanıp devam etmesi isteniyorsa bunlara yönelik bir planın bulunması gereklidir. Bu planın bir programa bağlanması ve programı oluşturan alt bölümlerin belirlenerek bunlara özgü projelerin hazırlanıp hayata geçirilmesi gerekir. Projeler, programların yapı taşları olup programların gerçekleşmesi projelerin başarısına bağlıdır. Bu sebeple sistemli, planlı ve bilinçli çalışmanın bir göstergesi olarak algılanan proje düşüncesi ve projeli çalışmalar son yıllarda büyük rağbet görmektedir. Projeli çalışmanın en önemli özelliği onun rutin bir iş olmayıp istisna olması, bir kez uygulanması, iş yapısı, hedef, girdiler ve beklenen sonuç gibi temel esaslarda mutlaka farklılıklara sahip olmasıdır. Projeli çalışma önemli olmakla birlikte bir çalışmanın önüne ‘proje’ kelimesinin eklenmiş olması, onun projeli çalışma olduğu anlamına gelmemelidir. Projeli çalışma; tanımlanmış bir hedefi, birbiriyle ilişkili aktiviteleri, belli süresi, ulaşılması gereken sonuçları, sorumluluk ve yetki sınırları çizilen bir ekibi ve kullanılmak üzere bütçesi olan bir çalışmadır. En güç projelerde bile işler tam olarak tanımlanır ve mantıklı olarak bölümlere ayrılırsa hiçbir işin büyük olmadığı görülür. Bu da bizi, “ Yolu ve yöntemi araştırılıp bulunur ve buna göre hareket edilirse başarılamayacak iş yoktur.” sonucuna götürür. Eğitime ayrılan bütçenin her yıl artırılmasına rağmen eğitim giderleri de artmaktadır. Bu sıkıntıların bir kısmını gidermek ve çağdaş eğitim imkânlarını yurt 3


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

sathına yaymak için çeşitli fon ve finans kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bir projenin uluslararası standartlarda hazırlanmış olması projenin başarılı olmasında etkilidir. Çünkü proje için kaynak talep edilen ülke ya da kuruluş kendi ölçütlerine uygun konuya öncelik verecektir. Bu eser aynı zamanda bir projenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken konular ve genel kurallar hakkında bilgiler içermektedir. Eğitim kurumlarının karşılaştıkları problemler konusunda ışık tutacak; gerçekleştirecekleri faaliyetleri proje formatında organize etmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca hem fon temininde kurumlarımıza kolaylık sağlayacak hem de faaliyetlerin bilinçli, planlı ve programlı bir şekilde tamamlanması, en önemlisi de sürdürülebilmesi konusunda projecilere destek sağlayacaktır. Ünal AKYÜZ Başkan.

4


İÇİNDEKİLER 1. PROJE KAVRAMI 1.1.Proje Nedir?...........................................................................................................................................................................7 1.2.Bir Projede Bulunması Gereken Temel Özellikler......................................................................................................7 1.3.Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...............................................................................8 1.4. Projenin Planlaması......................................................................................................................................................... 10 2. Proje DöngüSÜ Yönetimi 2.1. Proje Döngüsü .................................................................................................................................................................. 13 2.2. Proje Döngüsü Aşamaları............................................................................................................................................... 13 2.3. Proje Döngüsü Yönetiminin Yararları......................................................................................................................... 14 2.4.Proje Döngüsü Yönetiminin Prensipleri.................................................................................................................... 14 3. MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 3.1. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Gelişimi.................................................................................................................. 15 3.2. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Yararları.................................................................................................................. 15 3.3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları..................................................................................................................... 16 3.3.1. Paydaş Analizi ......................................................................................................................................................... 16 3.3.1.1.Paydaşların Katılımı Yararı........................................................................................................................ 17 3.3.1.2.Proje Tasarlarken Paydaş Analizi Sonuçlarının Kullanımı.............................................................. 17 3.3.1.3.Paydaş Analizi Uygulama Adımları........................................................................................................ 18 3.3.2. Sorun Analizi ........................................................................................................................................................... 21 3.3.2.1.Sorun Analizinin Aşamaları..................................................................................................................... 21 3.3.3. Hedef Analizi............................................................................................................................................................ 22 3.3.3.1. Hedef Analizinin Aşamaları...................................................................................................................... 22 3.3.4. Strateji Analizi......................................................................................................................................................... 23 3.3.4.1.Alternatif Seçeneklerin Tespiti ve Strateji Analizi............................................................................... 23 3.3.5. Mantıksal Çerçeve Tablosu.................................................................................................................................. 25 3.3.5.1.Mantıksal Çerçeve Tablosunda Hiyerarşi............................................................................................... 26 3.3.5.2.Mantıksal Çerçeve Tablosu Hazırlama Adımları.................................................................................. 26 4. HİBE KAYNAKlarI................................................................................................................................29 5. Hibe programı 5.1. Hibe Programlarına Giriş................................................................................................................................................ 33 5.1.1. Hibe Programına Başvuru Belgeleri................................................................................................................. 33 5.1.2. Hibe Programı Belgeleri Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar....................................... 33 5.2. Hibe Başvuru Formunun (EK - A) ve Diğer Belgelerin Doldurulması.............................................................. 34 5.2.1. “Hibe Başvuru Formu” nun (EK - A) Kısım A Bileşenleri............................................................................. 34 5.2.2. “Hibe Başvuru Formu” nun (EK - A) Kısım B Bileşenleri.............................................................................. 35 5.2.2.1. Projenin Tanımı............................................................................................................................................... 36 5.2.2.1.1. Proje Adı.................................................................................................................................................. 36 5.2.2.1.2. Yer.............................................................................................................................................................. 36 5.2.2.1.3. Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) Talep Edilen Hibe Tutarı................................. 36 5.2.2.1.4. Proje Özeti............................................................................................................................................... 37 5.2.2.1.5. Hedefler................................................................................................................................................... 37 5.2.2.1.6. Gerekçelendirme.................................................................................................................................. 38 5.2.2.1.7. Faaliyetlerin Ayrıntılı Tanımı............................................................................................................. 39 5.2.2.1.8. Yöntem..................................................................................................................................................... 41 5.2.2.1.9. Proje Süresi ve Faaliyet Planı ............................................................................................................ 42 5


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

5.2.2.1.9.1. Faaliyet Planı Hazırlama Esasları ......................................................................................... 42 5.2.2.1.9.2. Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları...................................................................................... 42 5.2.2.1.9.3. Faaliyet Planı Tablosu (Gantt şeması)................................................................................. 43 5.2.2.2.Projeden Beklenen Sonuçlar.................................................................................................................... 43 5.2.2.2.1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki........................................................................................ 43 5.2.2.2.2. Yayınlar ve Diğer Çıktılar................................................................................................................... 44 5.2.2.2.3. Çarpan Etkisi.......................................................................................................................................... 44 5.2.2.2.4. Sürdürülebilirlik................................................................................................................................... 45 5.2.2.3.Projenin Bütçesi............................................................................................................................................... 45

EKLER

.......................................................................................................................................55

Faydalı Linkler .............................................................................................................................91 Kaynakça......................................................................................................................................92

6


1. PROJE KAVRAMI 1.1. Proje Nedir? Proje; belirlenmiş bir süre ve bütçe dahilinde, kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren, açık olarak tanımlanmış hedefleri elde etmeye yönelik bir dizi faaliyet sonucu orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik plandır. 1.2. Bir Projede Bulunması Gereken Temel Özellikler Bir projede bulunması gereken temel özellikler şunlardır:

Proje; belirlenmiş bir süre ve bütçe dahilinde, kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren, açık olarak tanımlanmış hedefleri elde etmeye yönelik bir dizi faaliyet sonucu orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik plandır.

 Proje, bir ihtiyaçtan doğmalı ve ihtiyacın kaynağı olan sorunu çözmek için kurgulanmalıdır.  Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda açıkça belirtilmiş hedefleri olmalıdır.  İlgili tarafları net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır (İlgili taraflar; projenin içinde bulunduğu çevre, ürünün/hizmetin sunulduğu kitle, projede görev alanlar, finansman kuruluşlar…vb.).  Projenin uygulanacağı yer (kapsayacağı bölge ve/veya mekânlar) belirli olmalıdır.  Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir.  Belirli bir bütçesi olmalıdır.  Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları sağlamalıdır.  Unsurları anlamında özgün ve tek olmalıdır.  Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl bir sıralama ile gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiş olmalıdır.  Sürdürülebilirliğin (proje tamamlandıktan sonra çıktıların devamlılığı) nasıl sağlanacağı açıklanmış olmalıdır.  Uygulama aşamasında projeyi etkileyebilecek varsayımları net ve kabul edilebilir olmalıdır.

“Altı dürüst adam çalıştırıyorum; Bildiğim her şeyi bana onlar öğretti. İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl , Nerede ve Kim”. Rudyard Kipling

7


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

1.3. Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Proje önerisi; belirli bir sorunun çözümünü hedefleyen bir dizi etkinliğin ayrıntılı anlatımıdır. Öneri aşağıdaki konularda ayrıntılı açıklamalar getirmelidir:  Projenin gerekçesi,  Projenin faaliyetleri ve uygulama takvimi,  Metodoloji,  Gerek duyulan insan kaynakları, ayni ve parasal kaynaklar. AB kaynaklı projelerde AB kalkınma ve iş birliği politikalarıyla uyum içinde olunmalı ve bu kapsamda geliştirilmesi planlanan projelerde mümkün olduğunca bu politikalara desteklenmelidir.

AB tarafından desteklenecek bir proje, devam eden faaliyetleri desteklemek yerine yeni bir fikir ortaya koyup geliştirmeli ve yüksek önceliğe sahip ihtiyaçları karşılamalıdır

Nitelikli bir proje önerisinin hazırlanması, önemli ölçüde araştırma, fikir alışverişi ve geçmiş deneyimlerden ders alınmasını gerektiren bir süreçtir. İyi formüle edilmiş bir proje, kaynağının ve faydalanıcının önceliklerine ve belirlenen politikalara dayandırılmalıdır. AB kaynaklı projelerde AB kalkınma ve iş birliği politikalarıyla uyum içinde olunmalı ve bu kapsamda geliştirilmesi planlanan projelerde mümkün olduğunca bu politikalara desteklenmelidir. Projenin bunları nasıl destekleyeceğini göstermek için esaslı bir sav ortaya konulmalı (demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve/veya ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, vb.) ve mali kaynağı sağlayacak otorite (Avrupa Komisyonu) tarafından belirlenmiş ve belirlenecek olan stratejik planlar ve operasyonel programlarla uyumlu olmalıdır. Bu stratejik planlar ve operasyonel programların öncelikleri ve kapsamı, politika kararlarını uygulamaktan sorumlu otoritenin geniş çalışma alanlarından oluşur. Bu geniş çalışma alanlarına çoğu kez Program adı verilir ve bunlar da kapsam ve ölçek bakımından aslında birer makro projedir. Bu konuda AB’nin aday ülkelerin adaylık sürecinde öngördüğü Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) beş ana bileşeninden dördüncüsü olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” buna bir örnek teşkil etmektedir. Bir programın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ulusal ve yerel kapsamda destek arayan sorumlu ve yetkililer, projelere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla AB tarafından desteklenecek bir proje, devam eden faaliyetleri desteklemek yerine yeni bir fikir ortaya koyup geliştirmeli ve yüksek önceliğe sahip ihtiyaçları karşılamalıdır. Bu bakımdan bir kamu sektörü faaliyetinin desteklendiği yerlerde proje hedefleri genel kapsamda ulusal politikalara ve yerelde sektör politikalarına, katkı sağlamalıdır. Örneğin, bir program aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:  Bir sektörün tamamını kapsayabilir (eğitim sektörü),

8


 Bir sektörün tamamn kapsayabilir (eğitim sektörü),  Eğitim sektörünün bir ksmna odaklanabilir ( ilköğretim, okul öncesi, vb.),

 Eğitim sektörünün bir kısmına odaklanabilir ( ilköğretim, okul öncesi, vb.),

 Ortak bir odaklanma ile bir projeler ‘paketi’ olabilir (ASYA-AB üniversite bağlantlar

 Ortak bir odaklanma ile bir projeler ‘paketi’ olabilir (ASYA-AB üniversite program) bağlantıları programı),  Bir dizi farkl bileşenle sadece büyük bir projenin esas itibaryla ne olduğunu

 Bir dizi farklı bileşenle sadece büyük bir projenin esas itibarıyla ne olduğunu tanmlayabilir. tanımlayabilir.

Ulusal ve politikalar

sektörel

Hükümet programlar

Proje

Proje

AB kalknma politikalar ve ülke stratejisi

Kamu ve kamu harici kurumlarn (STK) öncelikleri ve programlar

Projeler

Şekil 1. 1. Politikalar, Politikalar,programlar programlar arasındaki ilişki veve arasndaki ilişki Bu şekilde, farklı otoriteler tarafından belirlenen programlara yönelik projelerin Bu şekilde, farkl otoriteler tarafndan belirlenen programlara yönelik projelerin tasarımında bazı önemli ön değerlendirme ölçütlerine dikkat edilmelidir. Yani projenin tasarmnda baz kaynağı önemli önveren) değerlendirme dikkat tarafından edilmelidir. kabul Yani projenin donör donör (mali kurum ölçütlerine ya da kuruluş edilmesinde (mali kaynağetkili veren) kurum ya davardır kuruluş kabul edilmesinde doğrudan etkili olan doğrudan olan ölçütler ve tarafndan genel olarak bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: ölçütler vardr ve genel olarak bunlar aşağdaki gibi sralanabilir:

 Kalkınma planları, Kamu Kurumları Stratejik Planları ve ilgili sektör

 Kalknma planlar, Kamu Kurumlar Stratejik Planlar ve ilgili sektör programlaryla programlarıyla uyum içerisinde olmalıdır. uyum içerisinde olmaldr.

Açklama [SY4]: , farkl

Farklı otoriteler otoriteler tarafndan belirlenen programlara yönelik projelerin tarafından belirlenen tasarmnda donör (mali kaynağ programlara yönelik veren) kurum ya da kuruluş tarafndan kabul edilmesinde projelerin tasarımında doğrudan olan ölçütlere donör (malietkili kaynağı dikkat edilmelidir. veren) kurum ya da kuruluş tarafından kabul edilmesinde doğrudan etkili olan ölçütlere dikkat edilmelidir.

 Tecrübelerden çıkarılan dersler ile birlikte devam eden/planlanmış olan diğer projeler/programlar değerlendirilmeli ve strateji seçimine dahil edilmelidir.  Tecrübelerden çkarlan dersler ile birlikte devam eden/planlanmş olan diğer projeler/programlar değerlendirilmeli ve strateji seçimine dahil edilmelidir.

 Sektörde ya da benzer çevrede uygulanan projeler/programlardan çıkarılan derslere başvurulmalıdır (inceleme ve değerlendirme raporlarından). 8

 Yapılacak projenin devam eden ya da planlanmış projelerle bütünlük içinde olmasına dikkat edilmelidir.  Kilit paydaşlar ve hedef grupları açıkça tanımlanmalı, özvarlık ve kurumsal kapasite konuları analiz edilmeli ve projeye yerel sahiplenme sağlanmalıdır.

9


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

 Hedef gruplara yönelik sosyo-ekonomik duruma ve cinsiyete göre veri sağlanmalıdır (sağlık, eğitim, gelir, insan kaynakları vb.)  Özellikle projenin uygulamasından sorumlu olan kurum(lar)un yapısı, kapasitesi ve idari durum değerlendirmesi hazırlanmalıdır (güçlü ve zayıf tarafları). Projenin çözmek istediği sorunlar analiz edilmeli ve projenin değinmeyi amaçladığı sorunlar ve/veya fırsatlar tanımlanmalıdır.

Projenin “genel hedefi” ile, ilgili politika, program veya “sektör hedefi” arasında net bağlantı kurulmalı ve bu sayede projenin uzun vadedeki kalkınma hedefine nasıl katkıda bulunacağı ifade edilmelidir.

 Projenin çözmek istediği sorunlar analiz edilmeli (Sorun analizi neden-sonuç ilişkisinin değerlendirmesini içerir ve hedef grupları etkileyen sorunları tanımlar.) ve projenin değinmeyi amaçladığı sorunlar ve/veya fırsatlar tanımlanmalıdır.  Hedefler açık olmalı ve net bir şekilde tanımlanmış olan ihtiyaçları karşılamalıdır.  Projenin “genel hedefi” ile, ilgili politika, program veya “sektör hedefi” arasında net bağlantı kurulmalı ve bu sayede projenin uzun vadedeki kalkınma hedefine nasıl katkıda bulunacağı ifade edilmelidir.  Proje amacı; projenin uygulanmasıyla hedef grupların elde edecekleri doğrudan faydayı/faydaları açıkça belirtmeli ve hedef grubun/grupların karşılaştıkları sorunların analizi ile uyum içerisinde olmalıdır.  Kaynak ve maliyet uygulamaları net olmalı, ön tahmini maliyet analizleri gerçekleştirilmelidir.  Projenin çevre, teknik ve sosyal açılardan kabul edilir ve sürdürülebilir olması gerektiği bilinci ile hazırlık yapılmalıdır.  Proje teknik açıdan gerçekleştirilebilir olmalı, proje hedefleri içerisinde varsa ilgili endüstri standartlarını karşılamalı ve hedef grubun ihtiyaçlarına/kaynaklarına uygun teknolojiyi uygulayabilmeli ve kullanabilmelidir.  Projenin kabul edilebilirliğine artı katkı sağlayan dezavantajlı ve hassas gruplar (yoksullar, kadınlar, çocuklar, özürlü kimseler, yaşlılar ya da hastalar) için projenin bir stratejisi bulunmalıdır. Bu ölçütler; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. 1.4. Projenin Planlaması

Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın bir yolu proje bileşenlerinin iyi irdelenmesidir. 10

Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın bir yolu proje bileşenlerinin iyi irdelenmesidir. Proje kaleme alınmadan önce (teklif formları doldurulmadan) projeyi oluşturan bileşenlerin tek tek geliştirilmesi gerekir.


Planlamanın her adımında dikkate alınması gereken bileşenler ve dikkate alınması gereken hususlar Tablo 1’de belirtilmiştir. Tablo 1. Proje Planlamasında Dikkate Alınması Gereken Hususlar Bileşen

Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Amacın, hedeflerin, beklenen sonucun ve hedef kitlenin belirlenmesi

· · · · ·

Projenin arka planı Belirlenen amaç ve hedefler Kuruluşun toplumsal anlayışı Kısa ve uzun vadede beklenen sonuçlar Projenin çözeceği sorunlar

Projenin içeriği

· · · ·

Ele alınacak temel ve ana konular Amaca ve hedeflere ulaşmada seçilen yöntemler Gerçekleştirilecek etkinlikler Projeyi sürdürmek için gerekli unsurlar

Projenin yeri/yerleri ve etkinliklerin zaman çizelgesi

· · · · ·

Farklı etkinliklerin yerleri Projenin süresi Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri Etkinliklerin her biri için takvim Projenin zaman çizelgesinin özeti

Kaynaklar

· · ·

İnsan kaynakları Finansal kaynaklar Altyapı

Maliyet/Gelir Kaynakları

· ·

Projenin toplam bütçesi Etkinlikler ve masraf türlerine göre ayrıntılı bütçe

Uygulayıcı kuruluşun ve ortakların tanıtımı

· · · ·

Uygulayıcı kuruluş hakkında bilgiler Kapasite ve yapabilirlik analizi İş birliği yapılan ortakların belirlenmesi Ortakların kapasite ve yapabilirliklerinin analizi

Proje ekibi ve yönetimi

· · ·

Proje koordinatörü Proje ekibinin iletişim yöntemleri Dış çevrelerle iletişim stratejisi ve buna ilişkin uygulamalar

İzleme, değerlendirme ve takip

· · ·

Projeye ilişkin başarı ölçütleri İzleme ve değerlendirmenin yöntem ve zamanlaması Daha sonraki planlar ve takip

Proje bileşenleri dikkate alınarak yapılacak hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra proje teklifinin yazılması aşamasına geçilebilir. Bu aşamada verilecek en temel karar, proje önerisinin içeriği ve yapısıdır. Bu yapı, bir yandan projenin niteliği, diğer yandan da finansman sağlayacak kuruluşun istekleri doğrultusunda belirlenir.

Proje bileşenleri dikkate alınarak yapılacak hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra proje teklifinin yazılması aşamasına geçilebilir. Bu aşamada verilecek en temel karar, proje önerisinin içeriği ve yapısıdır. Bu yapı, bir yandan projenin niteliği, diğer yandan da finansman sağlayacak kuruluşun istekleri doğrultusunda belirlenir. 11


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Projeler, kaynak bakımından farklı olup işlevsel olarak da bazı farklılıklar gösterebilir. Donör kuruluşlara teklif edilen projelerin formatları arasında da küçük farklılıklar olabilir. Ancak genel anlamda iyi bir proje teklifi hazırlamanın kriterleri değişmez. Kalkınma projeleri hedef, kapsam ve ölçekleri bakımından önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Daha küçük projeler makul miktardaki mali kaynakları kullanıp sadece birkaç ay sürebilirken büyük projeler birkaç milyon avro kullanabilir ve birçok yıl sürebilir. Bunun için; belirli projeler kapsamında geliştirilen belgelerden, örneğin; ileride bahsedilecek olan “Hibe Başvuru Rehberi”nden yararlanılabilir.

12


3. PROJE DÖNGÜSÜ 2. ProjeYÖNETİMİ DöngüSÜ Yönetimi Açklama [SY10]: Proje

Proje Proje Döngüsü Yönetimi, Mantksal ÇerçeveÇerçeve Yaklaşm temelinetemeline dayanan, dayanan, proje ve proje Döngüsü Yönetimi, Mantksal Proje Döngüsü Döngüsü Yönetimi, Mantıksal Yaklaşımı Çerçeve YaklaşmMantıksal temeline Yönetimi, programlarn uygulanmas ve değerlendirilmesinde bir yöntem ve sistematik proje ve programlarn ve hazrlanmas, programların hazırlanması, uygulanması vekullanlan değerlendirilmesinde kullanılan bir dayanan, Çerçeve Yaklaşımıve hazrlanmas, uygulanmas bir hazrlkyöntem faaliyetleri değerlendirilmesinde kullanlan bir temeline dayanan, ve serisidir. sistematik bir hazırlık faaliyetleri serisidir. yöntem ve sistematik bir hazrlk proje ve programların faaliyetleri serisidir. hazırlanması, uygulanması 3.1. Proje 2.1. Döngüsü Proje Döngüsü ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bir hazırlık Projelerin planlamas ve yürütülmesi, “Proje Döngüsü” ad verilen ve birbirini takip eden alt Projelerin planlaması ve yürütülmesi, “Proje Döngüsü” adı verilen ve birbirini takip faaliyetleri serisidir. aşamada gerçekleştirilir. Proje döngüsü yönetimi, proje tasarm kalitesini iyileştirmek,

eden altı aşamada gerçekleştirilir. Proje döngüsü yönetimi, proje tasarım kalitesini

uygulamaiyileştirmek, etkinliğini artrmak, sağlanacak fayday artrmaksağlanacak ve proje sonuçlarnn sürekliliğini uygulama etkinliğini artırmak, faydayı artırmak ve proje sağlamaksonuçlarının için kullanlansürekliliğini bir yöntemdir. sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Şekil 2. Proje Döngüsü Aşamaları

Şekil 2. Proje Döngüsü Aşamalar

3.2.

2.2. Proje Döngüsü Aşamaları Proje Döngüsü Aşamalar

 Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu  Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandğ ilk tasarlandığı ilk çıkış noktasıdır. çkş noktasdr.

Açklama [SY11]: Proje Döngüsü Aşamalar: Proje Belirleme, Proje Aşamaları: Proje Döngüsü ve Fikrini Formülasyonu, Ön Proje Fikrini Belirleme, Değerlendirme, Finansman, Uygulama, Değerlendirme Proje Formülasyonu,

 Proje Formülasyonu: Proje fikrinin belirlenmesi sonrasında, proje ile  Proje fikrinin belirlenmesi sonrasnda, proje ile ilgili tarafından tüm ilgili Formülasyonu: tüm detaylarınProje ortaya çıkarılarak, fon kaynağı sağlayan kurum değerlendirmeye alınmasıfon içinkaynağ proje metninin ve bütçesinin hazır hâle getirilmesidir. detaylarn ortaya çkarlarak, sağlayan kurum tarafndan değerlendirmeye

Ön Değerlendirme, Finansman, Uygulama, Değerlendirme

alnmas için proje metninin ve bütçesinin hazr hâle getirilmesidir.

 Ön Değerlendirme: Formülasyonu tamamlanmış olan proje teklifinin ilgili 16 kuruluşlar tarafından değerlendirildiği aşamadır.

 Finansman: Ön değerlendirmeden geçmiş olan proje için fon kaynağı sağlayan kurum ve projeyi yürütecek olan kurum arasında finansman anlaşmasının yapıldığı aşamadır. 13


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

 Uygulama: Finansman anlaşmasında yer alan kaynaklar ve süre içinde projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirildiği aşamadır.  Değerlendirme: Proje süresince belirli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. 2.3. Proje Döngüsü Yönetiminin Yararları

· Projenin tasarlanması ve hazırlanmasındaki yetersizlikleri azaltır. · Projenin, hedef grupların ihtiyaçlarıyla ilgili olmasını sağlar. · Projenin sağlayacağı etkinin sürekli olmasını sağlar. · Tüm paydaşların tasarlama ve uygulama safhasında katılımını öngörür. · Risklerin ve başarı kriterlerinin dikkate alınmasını sağlar. 2.4. Proje Döngüsü Yönetiminin Prensipleri

· · · · · · · · ·

Sorunları ve çözüm araçlarını tasarlamaya yardımcı olması,

· · ·

Faaliyetlerin uygulanmasının önündeki engellerin ve risklerin öngörülmesi,

·

Mantıksal çerçeve yaklaşımının uygulanması,

Hedef grupların sorunlarını yansıtması, Talebe yönelik çözüm üretimi, Proje amacının faydalarının belirgin, uygulanabilir ve gerçekçi olması, Faydanın kadın ve erkekler arasında dengeli dağılımı, Yaratılan faydanın sürekliliğe odaklanmış olması, Tüm paydaşların katılımının sağlanması, Sonuçların ve faaliyetlerin amaca uygunluğu, Amaç ve sonuçlarla ilgili izleme ve değerlendirme kriterlerinin net olması, doğrulanabilir etki yaratması, sonucun kontrol edilebilmesi,

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların öngörülmesi, Standart ve kaliteli anahtar proje dokümanlarının ve raporların üretilmesi (izleme, değerlendirme, finansal raporlar vb..),

proje döngüsü yönetiminin prensipleri olarak sayılabilir.

14


4. MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

3. MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantksal çerçeve yaklaşm, projenin gerçekleştirmek istediği değişimin ve bunun

Mantıksal çerçeve gerçekleştirmek değişimin ve yönteminin mantğn özetyaklaşımı, ve belirginprojenin bir şekilde yaplandrmaya istediği yarayan bir yaklaşmdr.

bunun yönteminin mantığını özet ve belirgin bir şekilde yapılandırmaya yarayan bir yaklaşımdır. Projenin hazırlanması, planlanması ve izlenmesiyle ilgili tüm bilgileri Tablosu” isimli bir tabloda özetler. “Mantıksal Çerçeve Tablosu” isimli bir tabloda özetler.

Projenin hazrlanmas, planlanmas ve izlenmesiyle ilgili tüm bilgileri “Mantksal Çerçeve

Mantıksal çerçeve yaklaşımı, projenin gerçekleştirmek istediği değişimin ve bunun Açklama [SY12]: Mantksal yönteminin mantığını çerçeve yaklaşm, projenin gerçekleştirmek değişimin özet ve belirgin biristediği şekilde ve bunun yönteminin mantğn yapılandırmaya yarayan özet ve belirgin bir şekilde yaplandrmaya yarayan bir bir yaklaşımdır. Projenin yaklaşmdr.planlanması Projenin hazırlanması, hazrlanmas, planlanmas ve ve izlenmesiyle ilgilitüm bilgileri izlenmesiyle ilgili “Mantksal Çerçeve Tablosu” tüm bilgileri “Mantıksal isimli bir tabloda özetler. Çerçeve Tablosu” isimli bir tabloda özetler.

ŞekilŞekil 3. Mantksal Çerçeve Tablosu 3. Mantıksal Çerçeve Tablosu

Mantıksal YaklaşımıileileMantksal Mantıksal Çerçeve Tablosu Tablo, Mantksal Çerçeve Çerçeve Yaklaşm Çerçeve Tablosu farkldr.farklıdır. Tablo, mantksal mantıksal çerçeve yaklaşımı ile elde edilen bulguların sonuçlarının çerçeve yaklaşm ile elde edilen bulgularn sonuçlarnn gösterildiği, dört satrgösterildiği, ve dört sütunudört olan görsel aracdr. satırıbir veplanlama dört sütunu olan görsel bir planlama aracıdır. 3.1. Gelişimi 4.1.Mantıksal MantksalÇerçeve Çerçeve Yaklaşımının Yaklaşmnn Gelişimi Mantıksal çerçeve ilk olarak yılında1970 kullanılmaya Mantksal çerçeve ilk USAID olarak tarafından USAID 1970 tarafndan ylnda başlanmıştır kullanlmaya (www.teamusa.com, www.ausaud.gov.au). Yaklaşım, 1981 yılında German Technical başlanmştr (www.teamusa.com, www.ausaud.gov.au). Yaklaşm, 1981 ylnda German Cooperation Agency (GTZ) tarafından kullanılmaya başlanmasıyla yaygınlaşmıştır. Technical Cooperation Agency (GTZ) tarafndan kullanlmaya başlanmasyla yaygnlaşmştr. GTZ, yaklaşımı amaca yönelik proje planlaması olarak düzenlemiş ve lanse etmiştir. GTZ, yaklaşm amaca yönelik proje planlamas olarak düzenlemiş ve lanse etmiştir. Ayn Aynı yıllarda bu yöntem Britanya Department for International Development yllarda bu yöntem Britanya Department for International Development (DIFD), Canada (DIFD), Canada Center for International Development (CIDA), International Service Center for International Development (CIDA), International Service for National Agricultural for National Agricultural Research (INSAR), Australia Aid (AusAID) tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Komisyonu mantıksal çerçeve yaklaşımını 1992 19 yılından beri kullanmaktadır.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Mantıksal Çerçeve Tablosu farklıdır. [SY13]: Mantksal Tablo,Açklama mantıksal çerçeve Çerçeve Yaklaşm ile Mantksal yaklaşımı ileTablosu elde edilen Çerçeve farkldr. Tablo, mantksal çerçeve yaklaşm ile bulguların sonuçlarının elde edilen bulgularn gösterildiği, dört satırısonuçlarnn ve gösterildiği, dört satr ve dört dört sütunu olan görsel sütunu olan görsel bir planlama aracdr. aracıdır. bir planlama

3.2. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Yararları  Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, projenin neden gerçekleştirildiği (projenin gerekçesi),  Projenin neyi başarmasının beklendiği (projenin kapsamı ve göstergeler), 15


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

 Projenin bunu nasıl başaracağı (faaliyetler ve araçlar),  Projenin başarısı için hangi faktörlerin önemli olduğu (varsayımlar),  Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı (doğrulama kaynakları),  Hangi araçların gerekli olduğu (girdiler), projenin maliyetinin ne olacağı (maliyetler),  Projenin başlayabilmesi için hangi ön koşul(lar)un gerçekleştirilmesinin gerektiği (ön koşullar) sorularını cevaplar. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı;  Proje hazırlarken mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanmak proje hazırlayanlar için sistematik ve mantıklı düşünmeyi sağlar.  Kim? Ne? Nerede? Nasıl? gibi soruları cevaplar.  Projenin amaç, hedef, sonuç ve faaliyetleri arasındaki ilişkileri gösterir. “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” proje yönetiminin dört aşamasında kullanılabilir:  Proje ihtiyacının belirlenmesi  Projenin tasarlanması  Projenin uygulanması  Projenin değerlendirilmesi ve denetlenmesi

“Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” proje yönetiminin dört aşamasında kullanılabilir:  Proje ihtiyacının belirlenmesi  Projenin tasarlanması  Projenin uygulanması  Projenin değerlendirilmesi ve denetlenmesi 3.3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları  Paydaş (ilgili taraflar) analizi  Sorun analizi  Hedef analizi  Strateji analizi  Mantıksal çerçeve tablosunun hazırlanması  Faaliyet planının hazırlanması  Bütçenin hazırlanması

Paydaşlar, projeden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilenen ve/veya projeyi etkileyen bireyler, kurumlar veya gruplardır.

3.3.1. Paydaş Analizi Paydaşlar, projeden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilenen ve/veya projeyi etkileyen bireyler, kurumlar veya gruplardır. (Örneğin, hükümet kurumları, STK’lar, özel sektör…) Paydaş analizi mantıksal çerçeve tablosu hazırlanmadan önce kullanılan ilk analitik süreçtir. Ardından gelecek olan sorun, hedef ve strateji analizlerinin ilk basamağıdır. Paydaş analizi, mevcut sorundan veya olası projeden etkilenebilecek tüm paydaş grupların, bu grupların sorun/proje ile ilişkilerinin, güçlerinin ve etkilerinin, projeye katılım stratejilerinin belirlenmesidir.

16


Projedeki paydaşlar yararlanıcılar (hedef kitle ve nihai yararlanıcı) ve proje ortakları olmak üzere ikiye ayrılır.  Yararlanıcılar

Projedeki paydaşlar yararlanıcılar (hedef kitle ve nihai yararlanıcı) ve proje ortakları olmak üzere ikiye ayrılır.

·

Hedef kitle: Proje faaliyetlerinden doğrudan ve olumlu etkilenecek kişi ve kurumlar (eğitim katılımcıları, vb.)

· Nihai yararlanıcı: Proje faaliyetlerinden uzun vadede ve dolaylı olarak toplumsal ya da sektörel ölçekte olumlu etkilenecek kişi ve kurumlar (Kantinde sağlıklı yiyeceklerin satılmasıyla ilgili bir projenin nihai yararlanıcıları öğrencilerdir.)  Proje ortakları: Projeyi uygulayan taraflardır (hedef kitle grubundan da olabilir). 3.3.1.1. Paydaşların Katılımı Yararı Bilgiye dayalı karar almaya yarar. Projenin daha ilk aşamalarında bir görüş birliği oluşturulmasını sağlar. Farklı paydaşların projeye katılımlarını sağlayarak projede ortaklık yaklaşımının oluşmasını sağlar. 3.3.1.2. Proje Tasarlarken Paydaş Analizi Sonuçlarının Kullanımı Paydaş analizi, projenin yazım aşamasına geçilmeden önce proje sorunlarını analiz ederken, hedefleri belirlerken ve stratejiyi seçerken kullanılır. Analitik süreçlerin tamamlanmasından sonra hazırlanacak olan mantıksal çerçeve tablosu için bir altyapı ve ön hazırlık niteliği taşır.  Proje özeti veya ön teklifini yazarken projedeki ortakların, hedef grupların ve nihai faydalanıcıların belirlenmesinde, projeye dahil edilecek aktörler ve bu aktörler arası ilişkilerin aktarılmasında,

Paydaş analizi, projenin yazım aşamasına geçilmeden önce proje sorunlarını analiz ederken, hedefleri belirlerken ve stratejiyi seçerken kullanılır. Analitik süreçlerin tamamlanmasından sonra hazırlanacak olan mantıksal çerçeve tablosu için bir altyapı ve ön hazırlık niteliği taşır.

 Proje metnini yazarken, metnin “gerekçe” bölümünde hedef grubun seçilme nedenleri, bu grubun ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanmasında ve proje ile hangi ihtiyaçlara nasıl cevap verileceğinin tasarlanmasında,  Proje metninin “yöntem” bölümünde çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve projeye katılımlarının tasarlanmasında ve bu rollerin onlara veriliş nedenlerinin gerekçelendirilmesinde,  Proje metninin “beklenen sonuçlar” bölümünde hedef gruplar / faydalanıcılar üzerine etkisi; genel durum, teknik ve yönetim kapasitesinin tanımlanmasında,  Mantıksal Çerçeve Tablosunda yer alması planlanan faaliyetler, riskler ve varsayımların belirlenmesinde, paydaş analizinin sonuçları kullanılabilir.

17


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Paydaş analizi dört adımda uygulanır: 1. Paydaşların belirlenmesi 2. Paydaşların ilgilerinin ve çıkarlarının tespit edilmesi 3. Paydaşların güçlerinin ve etkilerinin saptanması 4. Paydaş katılımı stratejisinin oluşturulması

3.3.1.3. Paydaş Analizi Uygulama Adımları Paydaş analizi dört adımda uygulanır: 1.

Paydaşların belirlenmesi

2.

Paydaşların ilgilerinin ve çıkarlarının tespit edilmesi

3.

Paydaşların güçlerinin ve etkilerinin saptanması

4.

Paydaş katılımı stratejisinin oluşturulması

1. Adım: Paydaşların Belirlenmesi Paydaşlar şu sorular sorularak belirlenir:  Sorundan kimler olumsuz etkileniyor?,  Kimler çıkar sağlıyor?,  Projeye destek verenler ve karşı çıkanlar belirlendi mi?,  Risk altındaki ve hassas gruplar saptandı mı?,  Kimler doğrudan, kimler dolaylı olarak etkileniyor?,  Tüm paydaşların özellikleri nasıl? Tablo 2. Örnek: Kadın İstihdamı Projesi Paydaşlar ve Özellikleri:

Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki reklam ajansları ve matbaacılar

Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Eğitici personele sahipler Öğretmenler: Grafik ve fotoğraf alanı öğretmenleri İstanbul Valiliği: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi İl Özel İdaresi: Finansman için yardımcı kuruluş

2. Adım: Paydaşların İlgilerinin ve Çıkarlarının Tespit Edilmesi Paydaşların ilgileri ve çıkarları şu sorular sorularak tespit edilir:  Paydaşların her birinin projeden beklentileri nelerdir?,  Paydaşların projeden sağlayabilecekleri muhtemel yararlar nelerdir?,  Hangi paydaşların çıkarları, projenin hedefleri ile çelişmektedir?,  Paydaşların her biri projeye ne gibi mali katkı sağlayabilecek durumdadır?,  Bunu sağlamaya istekliler mi?

18


Tablo 3. Örnek: Kadın İstihdamı Projesi Paydaşlar ve Özellikleri

Paydaşın Sorun/Proje ile İlişkisi

Etkilenme Derecesi (+,-,0)

Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi

İşsizlik - alanda yetersizlik

+

Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki reklam ajansı ve matbaacıları

Kalifiye eleman yetersizliği

+

Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Eğitici personele sahipler

Eğiticilerin eğitimi-maddi kazanç

+

Öğretmenler: öğretmenleri

Grafik

ve

fotoğraf

İstanbul Valiliği: İl Millî Eğitim Koordinasyon Merkezi

alanı

Müdürlüğü

İl Özel İdaresi: Finansman için yardımcı kuruluş

Maddi kazanç mezun öğrencilerin eğitimi. Mesleki yeterliliği arttırma kapasitesi. Sektördeki gelişmeleri takip etmeleri İşsizliğe çözüm - Mesleki eğitime destek. Yaygınlaştırmadaki etkinliği

+

+

İldeki gelişmişlik düzeyinin arttırılması. İstihdam

+

3. Adım: Paydaşların Güçlerinin ve Etkilerinin Saptanması Paydaşların güçleri ve etkileri saptanırken şu sorular sorulur:  Muhtelif paydaşların birbirleri arasındaki ilişkiler nelerdir?,  Kimin kim üstünde gücü vardır?,  Kim kime bağımlıdır?,  Hangi paydaşlar örgütlenmiştir?,  Bu örgütlenme nasıl etkilenebilir veya bu örgütlenmenin üzerine ortaklık nasıl inşa edilebilir?,  Kaynakları kim kontrol etmektedir?,  Bilgi kimin kontrolündedir?,  Yasal sorumluluk kimdedir? Tablo 4. Örnek: Kadın İstihdamı Projesi Paydaşın zayıf ve güçlü yönleri

Etki 1:yok/çok az ... 5-kritik

Mezunlar: İstekliler,eğitimleri yetersiz, teknoloji kullanımında yetersiz,donanım eksikliği

5

Reklamcılar: Maddi kaynak yetersizliği- sektörle iş birliği

4

Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Referans kazandırma potansiyeli

4

Öğretmenler: Alanda yenilikleri takip edememe, iletişime ve iş birliğine açık olma

5

İstanbul Valiliği: İldeki Mesleki Eğitim kurumlarına hitap etmesi,yaygınlaştırma gücü

4

İl Özel İdaresi: Gerektiğinde kısıtlı kaynak sağlayabilmeleri

3

19


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

4. Adım: Paydaşlara Oluşturulması)

Karşı

Olası

Eylemler

(Katılım

Stratejisinin

Paydaşlara karşı olası eylemler tespit edilirken paydaşların ilgileri, çıkarları, etkileri ve güçleri dikkate alınmalıdır. Hangi düzeyde ne zaman sürece katılmaları gerekeceği belirtilmelidir. Gerektiği takdirde bu eylemler proje faaliyeti olabilir. Tablo 5. Örnek: Kadın İstihdamı Projesi Paydaşlara Karşı Olası Eylemler Mezunlar: Eğitim verilmesi, motive edilmesi,donanım sağlanması, iş imkânları duyurusu,internet sitesi kurulması Reklamcılar: Eğitici sağlanması Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Kurs planı yapılması( yer ,süre, öğretmen sayısı) Öğretmenler: Bilgilendirme, eğitim, teknik donanımın arttırılması, reel sektörün görülmesinin sağlanması, eğitim vermeleri İstanbul Valiliği:Yaygınlaştırma çalışmaları yapmaları, öğretmenlerin çalışmalarının planlanması ve denetlenmesi, tanıtımın yapılması İl Özel İdaresi: Gerektiğinde finansman desteği sağlayabilmeleri

İlgili Paydaşlardan alınan dönütlerin, verilerin, ya da ortaya konan durumların Sorun Analizi aşamasında işe yarayacağı görülecektir. Sorun Analizinden önce Paydaş Analizinin yapılmasının gerekçesi budur.

Bu aşamalardan sonra artık “Paydaş Tablosu” oluşturulabilir. Daha önceki adımlarda oluşturulan tablolar burada revize edilerek Paydaş Analizinin son halini bir tabloda görme imkanı oluşturulmuş olur. Bu sayede Sorun Analizi aşamasına daha etkili bir başlangıç yapılmış olunur. İlgili Paydaşlardan alınan dönütlerin, verilerin, ya da ortaya konan durumların Sorun Analizi aşamasında işe yarayacağı görülecektir. Sorun Analizinden önce Paydaş Analizinin yapılmasının gerekçesi budur. Aşağıda örnek Paydaş Tablosu verilmiştir. Burada oluşturulan başlıklar (sütunlar) izlenen adımlara göre belirlenmiştir; ancak gerektiğinde daha farklı başlıklar oluşturulabilir, değiştirilebilir veya eklenebilir. Tablo 6. Örnek Paydaş Tablosu Paydaşın sorunla İlişkisi

1. Paydaş

2. Paydaş

3. Paydaş 4. Paydaş

20

Paydaşın Projeden Etkilenme Derecesi

Paydaşın Zayıf ve Güçlü Yönleri

Paydaşın Projeye Etkisi

Paydaşlara Yönelik Olası Eylemler


4.Paydaş

3.3.2. Sorun Analizi 4.3.2. Sorun Analizi Sorun önce sorunun tanmnn bilinmesi gerekir. gerekir. Sorun, arzulanan Sorun analizi analiziyaplmadan yapılmadan önce sorunun tanımının bilinmesi Sorun, durum ile mevcut arasndaki farktr. arzulanan durumdurum ile mevcut durum arasındaki farktır.

Sorun analizi yapılmadan Açklama [SY20]: Sorun önce sorunun tanımının analizi yaplmadan önce sorunun tanmnn bilinmesi gerekir. Sorun, bilinmesi gerekir. Sorun, arzulanan durum ile mevcut durum arzulanan durum ile arasndaki farktr. mevcut durum arasındaki farktır.

Şekil 4. Sorunun Tanımı

Şekil 4. Sorunun Tanm

Sorun analizi ise mevcut durumun arzu edilmeyen yönlerinin, neden-sonuç ilişkisi Sorun analizi ise mevcut Sorun analizi ise mevcut durumun arzuyapısal edilmeyen yönlerinin, neden-sonuç ilişkisi içinde durumun arzu edilmeyen içinde ortaya konulabilmesini sağlayan bir incelemedir. yönlerinin, neden-sonuç

Açklama [SY21]: Sorun

ortaya konulabilmesini sağlayan yapsal bir incelemedir.

ilişkisi içinde ortaya analizi ise mevcut durumun arzu edilmeyen yönlerinin, neden-sonuç konulabilmesini sağlayan ilişkisi içinde ortaya yapısal konulabilmesini bir incelemedir. sağlayan yapsal

3.3.2.1. Sorun Analizinin Aşamaları 4.3.2.1. Sorun Analizinin Aşamalar

bir incelemedir.

Sorun analizi yapılırken ilk adım katılımcı bir yaklaşımla sorunun belirlenmesidir. Sorun analizi yaplrken ilkda adm katlmc bir yaklaşmla sorununsorunun belirlenmesidir. Daha Daha sonra sorun ağacı ya sorunlar hiyerarşisi kullanılarak kaynakları belirlenir ve neden-sonuç ilişkileri hiyerarşisi ortaya konur. Sorun analizi yaparken; sonra sorun ağac ya da sorunlar kullanlarak sorunun kaynaklar belirlenir ve neden-sonuç ilişkileri ortaya konur. Sorun analizi yaparken;

 Paydaşlar için öncelikli sorunları beyin fırtınası yöntemi ile tartışın,  Paydaşlar içinbelirlenen öncelikli sorunlar beyin frtnas yöntemi ile tartşn,olarak ele  Tartışma sonucu sorunlardan birini başlangıç sorunu alın,  Tartşma sonucu belirlenen sorunlardan birini başlangç sorunu olarak ele aln,  Başlangıç sorunu ile ilgili diğerdiğer sorunları araştırın,  Başlangç sorunu ile ilgili sorunlar araştrn,  Neden-sonuç hiyerarşisini oluşturun,  Neden-sonuç hiyerarşisini oluşturun,  Buna neden olan ne? sorusu ile tüm sorunları hiyerarşik sırayla düzenleyin,  Buna neden olan ne? sorusu ile tüm sorunlar hiyerarşik srayla düzenleyin,  Oklar aracılığıyla sorunları birbirlerine bağlayın ve ilişkileri net bir şekilde  Oklar araclğyla sorunlar birbirlerine bağlayn ve ilişkileri net bir şekilde gösterin, gösterin,  Diyagramı gözden geçirin: Eksik sorunlar var mı? Varsa ekleyin,  Diyagram çoğaltarak dağtn.  Diyagram gözden geçirin:paydaşlara Eksik sorunlar var m? Varsa ekleyin,  Diyagramı çoğaltarak paydaşlara dağıtın.

26

SONUÇ

ANA SORUN

ALT SORUN 1

ALT SORUN 2

NEDEN

KÖK SORUNLAR Şekil 4. Sorun Ağac Şablonu

Şekil 4. Sorun Ağacı Şablonu 21

Grafik ve fotoğraf alannda 240


NEDEN

KÖK SORUNLAR AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Şekil 4. Sorun Ağac Şablonu

Grafik ve fotoğraf alannda 240 genç kadnn iş bulamamas Kadnlarn toplumdaki statüsünün yüksek olmamas

Reklam grafiği alannda eğitim verecek mekanizmalarn eksikliği

Kalifiye eleman eksikliği

Alan öğretmenlerinin yeni teknolojiye ve sektöre ayak uyduramamas

Mesleki alanda bilgi yetersizliği

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmemeleri

Eğitimde altyap eksikliği

Seminer ve bilgi toplantlar nn eksikliği

Öğretmenlere destek sağlayacak kaynaklarn eksikliği

Eğitim ortamnda donanm eksikliği Resmî makamlarn eğitim mekânlarn sağlayamamas

Kadnlarn toplumsal cesaretinin azlğ Kadnn bireysel girişimciliğinin eksik olmas

Alanda çalşma ortamnn kadna uygunsuzluğu

Şekil 5. Kadn İstihdam Projesi Sorun Ağac

Şekil 5. Kadın İstihdamı Projesi Sorun Ağacı Burada dikkat edilmesi gereken belirlenen bir sorunun alt nedeni olan sorunlarn da

Burada dikkat edilmesi gereken belirlenen bir sorunun altyanedeni ortaya konmasdr. “Ana sorun hangi sorundan kaynaklanmaktadr?” da “Bu olan sorun sorunların (durum) da ortaya konmasıdır. “Ana sorun hangi sorundan kaynaklanmaktadır?” ya da “Bu neye neden olmaktadr?” sorularyla iki türlü çkarm yaplabilir. Konudan çok uzaklaşmadan sorun (durum) neye neden olmaktadır?” sorularıyla iki türlü çıkarım yapılabilir. 27 Konudan çok uzaklaşmadan ve daha çok alt sorunlara yönelerek Şekil 5’tekine benzer bir ağaç oluşturulabilir. Neden-Sonuç ilişkisi iyi kurulmalı bağımsız gibi görünen sorunların nereden birbirine bağlandığına dikkat edilmelidir. Bu analizde son ürün “Sorun Ağacı”dır.

Hedef Analizi; sorun ağacında belirlenen sorunların çözümlenmesi durumunda gelecekteki durumun tanımlanması, hedefler arasındaki hiyerarşinin doğrulanması, ara araçlarla hedefler arasındaki ilişkinin şematik olarak gösterilmesidir. Burada sorunların çözülmüş olduğu durum ifade edilir.

3.3.3. Hedef Analizi Sorun ağacında belirlenen sorunların çözümlenmesi durumunda gelecekteki durumun tanımlanması, hedefler arasındaki hiyerarşinin doğrulanması, ara araçlarla hedefler arasındaki ilişkinin şematik olarak gösterilmesidir. Burada sorunların çözülmüş olduğu durum ifade edilir. Örneğin Sorun Ağacında “Eğitimli personel yoktur.” şeklindeki ifade Hedef Analizinde şu şekilde ifade edilebilir; “Personellerin eğitim alması” veya “eğitimli personel ihtiyacının giderilmesi”. 3.3.3.1. Hedef Analizinin Aşamaları  Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumları”, “arzu edilen olumlu durumlar” şeklinde ifade edin. Bu olumlu durumların aynı zamanda gerçekçi olmasına dikkat edin.  Sorun analizindeki neden-sonuç ilişkilerini, araçlar-hedefler ilişkilerine dönüştürün. Bu ilişkiler hiyerarşisinin geçerliliğini ve bütünlüğünü kontrol edin.

22


olmasna dikkat edin.  Sorun analizindeki neden-sonuç ilişkilerini, araçlar-hedefler ilişkilerine dönüştürün. Bu ilişkiler hiyerarşisinin geçerliliğini ve bütünlüğünü kontrol edin.  Gerekirse ifadeleri revize edin. Bir üst düzeydeki amaca ulaşmak için gereken

 Gerekirse ifadeleri revize edin. Gereksiz Bir üst düzeydeki amacaçkarn. ulaşmak için gereken hedefler eksikse araya ekleyin. hedefleri şemadan hedefler eksikse araya ekleyin. Gereksiz hedefleri şemadan çıkarın.

Grafik ve fotoğraf alannda 240 genç kadna iş sağlanmas

Kadnlarn toplumdaki statüsünün yükseltilmesi

Reklam grafiği alannda eğitim verecek mekanizmalarn sağlanmas

Kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi

Alan öğretmenlerinin yeni teknolojiye ve sektöre ayak uydurmasnn sağlanmas

Mesleki alanda bilgi yetersizliğinin giderilmesi

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmeleri

Eğitimde altyap eksikliğinin giderilmesi

Seminer ve bilgi toplantlarnn arttrlmas

Öğretmenlere destek sağlayacak kaynaklarn sağlanmas

Eğitim ortamnda donanm eksikliğinin giderilmesi

Resmî makamlarn eğitim mekânlarn sağlamas

Kadnlarn toplumsal cesaretinin arttrlmas

Kadnn bireysel girişimciliğinin arttrlmas

Alanda çalşma ortamnn kadna uygun 28 hâle getirilmesi

Şekil 6. Kadın İstihdamı Projesi Hedef Ağacı 3.3.4. Strateji Analizi Bu analizin amacı muhtemel alternatif hedef ağacında tasarlanan hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiyi tespit etmek, bunların fizibilitesini değerlendirmek ve bir proje stratejisi üstünde karar kılmaktır. Projenin strateji analizini yapabilmek için şu sorular sorulabilir:  Tespit edilmiş tüm hedefler mi ele alınmalı yoksa bunların birkaçı mı seçilmeli?  Geliştirilebilecek olumlu fırsatlar nelerdir?  Beklenen sonuçları ve kazanımların sürdürülebilirliğini en üst düzeyde sağlayacak müdahaleler nelerdir?  Pek çok farklı faaliyet ve hedeften bütçe kısıtlaması doğrultusunda en gerçekçi görünen hangisidir?  En iyi fayda maliyet oranı hangi seçeneğindir?  Hangi strateji dezavantajlı grupların üstünde en olumlu etkiyi sağlayacaktır?

Strateji analizinin amacı muhtemel alternatif hedef ağacında tasarlanan hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiyi tespit etmek, bunların fizibilitesini değerlendirmek ve bir proje stratejisi üstünde karar kılmaktır.

Bu analitik aşama bazı açılardan en zorlayıcı olandır. Çünkü belli bir miktar bilgiyi işleyip ondan sonra izlenecek en iyi uygulama stratejisi (veya stratejileri) hakkında bir karar vermeyi gerektirir. 3.3.4.1. Alternatif Seçeneklerin Tespiti ve Strateji Analizi  İstenmeyen veya ulaşılması mümkün görünmeyen hedefleri eleyin. 23


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

 Bölgedeki diğer projelerin takip ettiği hedefleri eleyin.  Projede yaralanıcı ve ortakların beklentilerine odaklanın.  Farklı seçeneklerin fizibilitesini değerlendirin.  Seçeneklerden bir veya birkaçını proje stratejisi olarak seçin.  Ortak bir karara varılamıyorsa en uygun seçeneği, hedef ağacında ekleme veya çıkarma yaparak düzenleyin.

Grafik ve fotoğraf alannda 240 genç kadna iş sağlanmas

Kadnlarn toplumdaki statüsünün yükseltilmesi

Reklam grafiği alannda eğitim verecek mekanizmalarn sağlanmas

Kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi

Mesleki alanda bilgi yetersizliğinin giderilmesi

Alan öğretmenlerinin yeni teknolojiye ve sektöre ayak uydurmasnn sağlanmas

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmeleri

Eğitimde altyap eksikliğinin giderilmesi

Seminer ve bilgi toplantlarnn arttrlmas

Öğretmenlere destek sağlayacak kaynaklarn sağlanmas

Eğitim ortamnda donanm eksikliğinin giderilmesi

Resmi makamlarn eğitim mekânlarn sağlamas

Kadnlarn toplumsal cesaretinin arttrlmas

Kadnn bireysel girişimciliğinin arttrlmas

Alanda çalşma ortamnn kadna uygun hâle getirilmesi

Şekil 7. Kadın İstihdamı Strateji Analizi Şekil 7. Kadn İstihdam Projesi Projesi Strateji Analizi Burada dşarda brakacağnzhedefler; hedefler;projenin projenin kapsamı, kapsam, ilgililiği, bütçesi, projeyi Burada dışarıda bırakacağınız ilgililiği, bütçesi, projeyi yürüten kurum, hedeflerin ulaşlabilirliği gibi pek çok nedene bağl olarak değişir. yürüten kurum, hedeflerin ulaşılabilirliği gibi pek çok nedene bağlı olarak değişir.Bu Bu aşamada projenin alan da belirleneceğinden çok titizlikle ve gerçekçi bir şekilde aşamada projeninuygulama uygulama alanı da belirleneceğinden çok titizlikle ve gerçekçi bir hedef belirlenmesi gerekmektedir. şekilde hedef belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki örnek veönceden önceden yürütülen analizlerin Aşağdaki örnekstrateji strateji analizi analizi ve yürütülen analizlerin öneminiönemini çok daha çok iyi daha ortaya koymaktadır. Artık tasarlanan projenin amacı, sonuçları ortayaiyikoymaktadr. Artk tasarlanan projenin genel hedefi,genel amac,hedefi, sonuçlar ve muhtemel ve muhtemel faaliyetler göz önüne serilmiştir. faaliyetler göz önüne serilmiştir.

24

30


Grafik ve fotoğraf alannda 240 genç kadna iş sağlanmas

Kadnlarn toplumdaki statüsünün yükseltilmesi

Reklam grafiği alannda eğitim verecek mekanizmalarn sağlanmas

Kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi

Mesleki alanda bilgi yetersizliğinin giderilmesi

Alan öğretmenlerinin yeni teknolojiye ve sektöre ayak uydurmasnn sağlanmas

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmele ri

Eğitimde altyap eksikliğinin giderilmesi

Seminer ve bilgi toplantlarnn arttrlmas

Eğitim ortamnda donanm eksikliğinin giderilmesi

Öğretmenlere destek sağlayacak kaynaklarn sağlanmas

Resmî makamlarn eğitim mekânlarn sağlamas

Kadnlarn toplumsal cesaretinin arttrlmas

Kadnn bireysel girişimciliğinin arttrlmas

Alanda çalşma ortamnn kadna uygun hâle getirilmesi

Şekil 7. Kadn İstihdam Projesi Strateji Analizi (Hedef, Amaç, Sonuç ve Faaliyetler)

Şekil 7. Kadın İstihdamı Projesi Strateji Analizi (Hedef, Amaç, Sonuç ve Faaliyetler) 4.3.5. Mantksal Çerçeve Tablosu

3.3.5. Mantıksal Çerçeve Tablosu

Mantksal Çerçeve Tablosu; paydaş, sorun, hedef ve strateji analizleri ile elde edilen

Mantıksal Çerçevedört Tablosu; paydaş, sorun, hedef vebir strateji analizleri ile elde edilen bulgularn gösterildiği, satr ve dört sütunu olan görsel planlama aracdr. bulguların gösterildiği, dört satırı ve dört sütunu olan görsel bir planlama aracıdır.

Açklama [SY24]: Mantksal Çerçeve Tablosu; paydaş, sorun, hedef ve strateji analizleri ile elde edilen bulgularn gösterildiği, dört satr ve dört sütunu olan görsel bir Mantıksal planlamaÇerçeve aracdr. Tablosu;

paydaş, sorun, hedef ve strateji analizleri ile elde edilen bulguların gösterildiği, dört satırı ve dört sütunu olan görsel bir planlama aracıdır.

31

Şekil 8. Mantıksal Çerçeve Tablosu

Şekil 8. Mantksal Çerçeve Tablosu

25

4.3.5.1.

Mantksal Çerçeve Tablosunda Oluşturulmas


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

3.3.5.1. Mantıksal Çerçeve Tablosunda Hiyerarşi Mantıksal Çerçeve Tablosu oluşturulurken iki yöntem kullanılabilir: MANTIKSAL ÇERÇEVE TABLOSU OLUŞTURULURKEN İKİ YÖNTEM KULLANILABİLİR: 1. Aşağıdan yukarıya doğru 2. Yukarıdan aşağıya doğru

1. • • • • 2. • • • •

Aşağıdan yukarıya doğru: Yeterli kaynaklar sağlanırsa faaliyetler gerçekleştirilir. Faaliyetler gerçekleştirilirse sonuçlar elde edilir. Sonuçlar elde edilirse proje amacına ulaşılır. Proje amacına ulaşılırsa ana amaca/hedefe katkı yapılır. Yukarıdan aşağıya doğru: Ana amaca/hedefe katkı yapmak istiyorsak proje amacına ulaşmalıyız. Proje amacına ulaşmak istiyorsak planlanan sonuçları elde etmeliyiz. Sonuçları elde etmek istiyorsak planlanan faaliyetleri gerçekleştirmeliyiz. Faaliyetleri gerçekleştirmek istiyorsak yeterli kaynakları sağlamalıyız.

3.3.5.2. Mantıksal Çerçeve Tablosu Hazırlama Adımları 1. Mantıksal Çerçeve Tablosunda Varsayımların Yazılması Varsayımlar, bir projenin uygulanmasını, sürdürülebilirliğini veya faaliyetlerin Varsayımlar, bir projenin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek, projenin kontrolü dışındaki faktörlerin uygulanmasını, tanımlanmasını içeren durumlardan oluşur. Çoğunlukla varsayımlar risklerle ilişkilidir sürdürülebilirliğini veya faaliyetlerin ancak temelde riskler olumsuz ifadelendirilir, varsayımlar ise olumlu cümlelerle gerçekleştirilmesini içeren durumlardan oluşur. Çoğunlukla varsaymlar risklerle ilişkilidir ancak temelde riskler etkileyebilecek, projenin ifadelendirilir. olumsuz ifadelendirilir, varsaymlar ise olumlu cümlelerle ifadelendirilir. kontrolü dışındaki Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir: faktörlerin tanımlanmasını Varsaymlar aşağdaki endişelerle ilgili olabilir: içeren durumlardan oluşur. • Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri Çoğunlukla varsayımlar yönetimine katlmayan paydaşlarn faaliyetleri • HedefProje grupların proje doğrudan çerçevesinde yerinediğer getirilen hizmetlere yaklaşımı risklerle ilişkilidir ancak Hedef gruplarn proje çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere yaklaşm temelde riskler olumsuz • Etkin donör koordinasyonu ve mali kaynağın zamanında ödenmesi ifadelendirilir, varsayımlar Etkinve donör koordinasyonu ve mali kaynağn zamannda ödenmesi • Proje girdi çıktıları için fiyat dalgalanmaları ise olumlu cümlelerle ifadelendirilir. • Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler Proje girdi ve çktlar için fiyat dalgalanmalar Devletin ilgili politikalarndaki değişiklikler Genel Hedef

Örn: Faaliyetler yaplrsa ve varsaymlar da gerçekleşirse sonuçlar elde edilebilir!

Proje Amac

+

Varsaymlar

Sonuçlar

+

Varsaymlar

Faaliyetler

+

Varsaymlar Ön şartlar, kaynaklar belirlenmeden ve faaliyetler başlamadan yerine getirilmelidir!

Kaynaklar Şekil 8. Mantksal Çerçeve Tablosunda Varsaymlar Şekil 8. Mantıksal Çerçeve Tablosunda Varsayımlar 2.

Mantksal Çerçeve Tablosunda Genel Hedef Tanmlama

26

Genel Hedef, varlmas arzu edilen en ideal durumu anlatr. Bu hedefe varlmas uzun

Aç He ide va str pro


2. Mantıksal Çerçeve Tablosunda Genel Hedefin Tanımlanması Genel Hedef, varılması arzu edilen en ideal durumu anlatır. Bu hedefe varılması uzun dönemli bir çalışma stratejisi gerektirecektir. Her bir projenin faaliyet, sonuç ve amaçlarına ulaşılmasıyla, genel hedeflere daha da yaklaşılmış olacaktır.

Genel Hedef, varılması arzu edilen en ideal durumu anlatır. Bu hedefe varılması uzun dönemli bir çalışma stratejisi gerektirecektir. Her bir projenin faaliyet, sonuç ve amaçlarına ulaşılmasıyla, genel hedeflere daha da yaklaşılmış olacaktır.

Tablo 7. Örnek Genel Hedef

Ankara ilindeki genel istihdama katkıda bulunmak

KOBİlere destek vererek istihdamın gelişmesini canlandırmak

Sonuç

• •

20 KOBİye doğrudan kaynak aktarıldı inşa edildi. 5 istihdam sektörü oluşturuldu.

Faaliyetler

• • • •

Pazar fizibilite çalışmasını üstlenmek Teknik fizibilite çalışmasını üstlenmek Farkındalık artırma Vs…

Genel Hedef Amaç

3. Mantıksal Çerçeve Tablosunda (Tarafsız Doğrulanabilir) Göstergelerin Yazılması Tarafsız doğrulanabilir göstergeler projelerin en önemli bölümlerinden biridir. Projelerin etkinliği bu göstergeler aracılığı ile ölçülür. Göstergelerin “SMART” olması gerekmektedir. SMART: • Specific (Belirli): Açık hedefleri kapsaması (uygun olduğu yerde) • Measurable (Ölçülebilir): Nicelik ve nitelik açılarından ölçülebilir olması • Available (Elde Edilebilir): Kabul edilebilir bir maliyette olması • Relevant (İlgili): Neyi ölçmesi gerektiğiyle ilgili olması (yatay mantık) • Timely (Zamanında): Proje yönetiminde kullanılabilir olması açısından gereken zamanda üretilmesi Göstergeler şu öğeleri içermelidir: • Miktar (sayılar, oranlar, yüzdeler) • Kalite (performans) • Zaman (tarihler) Örnek: • Hedef: Çocuk hakları konusunda farkındalığının arttırılması • Göstergeyi seç: Çocuklar kendi haklarını biliyor. • Miktarı belirle: Çocukların %80’i….. • Hedef grubu belirle: ..8-12 yaş okula giden...

Tarafsız doğrulanabilir göstergeler projelerin en önemli bölümlerinden biridir. Projelerin etkinliği bu göstergeler aracılığı ile ölçülür.

27


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

• • • •

Yeri belirle : ... Marmara Bölgesi’nde… Kaliteyi belirle: ..Birleşmiş Milletlerin “Çocuk Hakları Bildirgesi”nde belirtilen haklarını anlayan... Zamanı belirle: ... Kasım 2013’e kadar Kasım 2013’e kadar Marmara Bölgesi’nde 8-12 yaş okula giden çocukların %80’i Birleşmiş Milletlerin “Çocuk Hakları Bildirgesi”nde belirtilen haklarını anlıyor.

Aynı gösterge birden fazla hedef için kullanılmamalıdır. Örneğin, sonuç seviyesindeki göstergeler, faaliyetin seviyesinde belirtilenlerin bir özeti olmamalı fakat faaliyetin uygulanmasının sonuçlarını ölçer nitelikte olmalıdır. Tarafsız doğrulanabilir göstergenin anlamı, veriyi toplayan kim olursa olsun verinin aynı olmasıdır (öznel görüşe ve ön yargıya açık değildir.). 4. Mantıksal Çerçeve Tablosunda Doğrulama Kaynaklarının Yazılması Mantıksal Çerçeve Tablosu göstergelerin nasıl toplanacağını ve hangi kaynaklardan edinilecek bilgilerle ispatlanacağını ayrıntılarıyla açıklamalıdır. Verilerin hangi metotlarla kimden ne zaman/hangi sıklıkta toplanacağı belirtilmelidir.

Mantıksal Çerçeve Tablosu göstergelerin nasıl toplanacağını ve hangi kaynaklardan edinilecek bilgilerle ispatlanacağını ayrıntılarıyla açıklamalıdır. Verilerin hangi metotlarla kimden ne zaman/hangi sıklıkta toplanacağı belirtilmelidir. Tablo 8. Örnek Doğrulama Kaynakları Proje Amacı

Ölçülebilir Göstergeler

18-45 yaş arası kadınların

Gösterge: Başarı yüzdesi

• Test sonuçları

yaşlı ve hastanın

Miktar: % 90 başarı

• Proje izleme raporları

ihtiyaçlarına cevap

• Ne Zaman: Proje sonuna kadar

• Resmi istatistik veriler

verebilecek şekilde

Teorik eğitimler sırasında ayda bir,

• Vs…

yeteneklerinin

toplam iki kez yapılan test imtihanında

yeniden yapılandırılması

kursiyerlerin %90 başarılı olmaları

yoluyla yaşlı ve hasta bakıcısı olarak

Gösterge: Başarı yüzdesi

yetiştirilmesi

Miktar: % 90 başarı • Ne Zaman: Proje sonuna kadar İş başında eğitim sırasında eğitim koordinatörünün kursiyerlere dönük ayda bir olmak üzere toplam iki kez verdikleri değerlendirme sonuçlarında kursiyerleri %90 oranında başarılı bulmaları

28

Doğrulama Kaynakları


4. HİBE KAYNAKlarI Mali kaynaklar, projelerle gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin altyapısını sağlar. Projeler kapsamında muhtemel başvuru sahiplerine verilmek üzere çok çeşitli kaynaklar mevcuttur. Bir projenin bütçesi mali kaynağın türüne bağlı olup bununla sınırlı olmak durumundadır. Çok yüksek bütçeli bir proje hibe ile karşılanamayabilir ya da bir kısmı hibe ile karşılanabilir. Örneğin, AB’nin aday olmayan bir çok ülkeye verdiği mali destekler Teknik Yardım (Technical Assistance) çerçevesindedir ve bunların bütçesi sınırlıdır. Temelde üç ana mali kaynak vardır; 1- Proje sahibinin öz sermayesi 2- Herhangi bir kredi sağlayıcıdan alınacak krediler 3- Ulusal veya uluslararası seviyede donör kurumların karşılıksız sağladıkları hibeler Üçüncü maddede belirtilen mali kaynaktan alınan hibelerde, hibeyi veren donör; projenin maliyetini teklif çağrısında ya da ilgili programın hibe rehberinde bahsedildiği miktar ve oranda karşılar. Dolayısıyla donör kuruluş, başvuru sahibi kuruluşun da belirli bir oranda projeye mali katkı yapmasını beklemektedir. Bu ise şu manaya gelmektedir; proje maliyetlerinin %100’ü donör kuruşlar tarafından (genellikle) karşılanmaz. AB projelerinde proje maliyetinin genelde %85 veya %90’ı donör kuruluş tarafından karşılanır. Türkiye’de açılmış, açık olan ve açılması planlanan hibe programları (proje mali kaynakları) aşağıdaki gibidir: 1. Millî Eğitim Bakanlığı Hibe Programları 1.1.1. Mesleki Eğitim Girişimleri 1.1.2. Okul Gelişim Programı 1.1.3. Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu Hibe Programı 1.1.4. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı 1.1.5. Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Operasyonu Hibe Programı 1.1.6. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Hibe Programı 1.1.7. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitiminin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi

Ulusal veya uluslararası seviyede donör kurumların karşılıksız sağladıkları hibelerde, hibeyi veren donör; projenin maliyetini teklif çağrısında ya da ilgili programın hibe rehberinde bahsedildiği miktar ve oranda karşılar. Dolayısıyla donör kuruluş, başvuru sahibi kuruluşun da belirli bir oranda projeye mali katkı yapmasını beklemektedir.

2. IPA Hibe Programları 1.2.1. Sivil Toplum Diyalogu II: Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı 1.2.2. Sivil Toplum Diyalogu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 1.2.3. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 1.2.4. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı 1.2.5. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 29


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.2.12. 1.2.13. 1.2.14.

Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi için Yerel Hareket Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Küçük Projeler Fonu 2006 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı – 2008 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (1. Teklif Çağrısı) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Avrupa Komisyonu: İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Hibe Programı Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Diğer

3. Ulusal Ajans 1.3.1. Hayat Boyu Öğrenim 1.3.1.1. Comenius 1.3.1.1.1. Okul Ortaklıkları 1.3.1.1.2. Bölgesel Ortaklıklar (Comenius Regio) 1.3.1.1.3. Çok Taraflı Projeler 1.3.1.1.4. Dil Asistanlığı (Kurumsal Başvuru) 1.3.1.2. Leonardo 1.3.1.2.1. Hareketlilik IVT 1.3.1.2.2. Hareketlilik PLM 1.3.1.2.3. Hareketlilik VET PRO 1.3.1.2.4. Ortaklık Projeleri 1.3.1.2.5. Yenilik Transferleri 1.3.1.2.6. Avrupa Dil Ödülü 1.3.1.3. Grundtvig 1.3.1.3.1. Öğrenme Ortaklıkları Projeleri 1.3.1.3.2. Çok Taraflı Projeler 1.3.1.3.3. Çok Taraflı Ağlar 1.3.1.4. Erasmus 1.3.1.4.1. Hareketlilik Faaliyetleri 1.3.1.4.2. Erasmus Yoğun Dil Kursları 1.3.1.4.3. Yoğun Programlar 1.3.1.4.4. Hazırlık Ziyaretleri 1.3.2. Gençlik 1.3.2.1. Eylem 1.1. Gençlik Değişimleri 1.3.2.2. Eylem 1.2. Gençlik Girişimleri 1.3.2.3. Eylem 1.3. Gençlik Demokrasi Projeleri 1.3.2.4. Eylem 2. Avrupa Gönüllü Hizmeti 1.3.2.5. Eylem 3.1. Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği 1.3.2.6. Eylem 4.3. Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Kurma 1.3.3. LINGUA 1.3.3.1. LINGUA 1. Dil Öğretimi ve Öğreniminin Teşvik Edilip

30


Geliştirilmesi 1.3.3.2. LINGUA 2. Dil Öğretim Araç, Gereç ve Materyallerinin Geliştirilmesi 4. Kalkınma Programları 1.4.1. Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) 1.4.2. TR 82, TR 83 ve TR A1 Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı 1.4.3. TR A2, TR 72, TR 52 ve TR B1 Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı 1.4.4. Türkiye – Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1.4.5. TR 90 Düzey II Bölgesi Kalkınma Programı 1.4.6. Sosyal Destek Programı (SODES) 1.4.7. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) 1.4.8. Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) 1.4.9. Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB) 1.4.10. Doğu Anadolu Kalkınma Birliği (DAKAB) 1.4.11. Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı (T-S BİP) 1.4.12. Diğer 5. TÜBİTAK 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5.

7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Marie Curie Kapasiteler Özel Programı

6. Kalkınma Ajansları 1.6.1. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 1.6.1.1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 1.6.1.2. KOBİ Mali Destek Programı 1.6.1.3. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 1.6.1.4. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı 1.6.2. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 1.6.2.1. İktisadi Kalkınma ve Mali Destek Programı 1.6.2.2. Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı 1.6.2.3. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 1.6.3. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) 1.6.4. Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 1.6.4.1. Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 1.6.4.2. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 1.6.5. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 1.6.5.1. İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı 1.6.6. TRA1 1.6.7. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 1.6.7.1. KOBİ Mali Destek Programı 1.6.8. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 31


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

1.6.9. 1.6.10. 1.6.11. 1.6.12. 1.6.13. 1.6.14. 1.6.15. 1.6.16. 1.6.17. 1.6.18. 1.6.19. 1.6.20. 1.6.21. 1.6.22. 1.6.23. 1.6.24. 1.6.25. 1.6.26.

Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı (DUKA) Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) TR21 TR22 TR32 TR33 TR41 TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı TR51 TR61 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Ahiler Kalkınma Ajansı TR72 TR81 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR90 Serhat Kalkınma Ajansı Fırat Kalkınma Ajansı

7. Sivil Toplum Kuruluşları 1.7.1. GEF (Küresel Çevre Fonu) 1.7.2. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) 1.7.3. Türkiye Vodafone Vakfı Bilgi Toplumu Hibe Programı 1.7.4. Sabancı Vakfı Hibe Programı: Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı 1.7.5. Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler için Hibe Yardımı Programı (GsGP) 1.7.6. Türkiye – İngiltere Büyükelçiliği İklim Değişikliği ve Enerji Fonu 1.7.7. UNIFEM: Cinsiyet Eşitliği Hibesi 1.7.8. Birleşmiş Milletler: Seyhan Havzasında Topluma Dayalı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı 1.7.9. Sivil Toplum Fonu Programı 1.7.10. UN Democracy Fund 1.7.11. Hayata Artı 1.7.12. Gençliği Güçlendirme Hibe Programı 1.7.13. Dünya Bankası Türkiye Küçük Hibeler Programı 1.7.14. İslam Kalkınma Bankası Hibeleri 1.7.15. Kraliyet Ailesi (Büyük Britanya) Hibeleri 1.7.16. Avusturalya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı 1.7.17. Anna Lindh Vakfı Hibe Programları 8. Avrupa Komisyonu

32


5. Hibe programı 5.1. Hibe Programlarına Giriş Hibe, belirlenen bir programın hedeflerinin projeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi için bir donör tarafından yararlanıcı veya yararlanıcılara verilen doğrudan ödemedir. Hibe Programı ise hibe fonlarının donörler tarafından yararlanıcılara belirli hedefler ve kriterler dahilinde verilmesi için hazırlanan politika yöntem ve süreçleridir. 5.1.1. Hibe Programına Başvurma Belgeleri Hibe programı kapsamında geliştirilen ve istenen belgeler incelenerek ve ilgili hibe programı sahibi kuruluşa sunularak başvurulur. Hibe Programı Kapsamında Geliştirilen ve İstenen Belgeler şunlardır:

Hibe, belirlenen bir programın hedeflerinin projeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi için bir donör tarafından yararlanıcı veya yararlanıcılara verilen doğrudan ödemedir. Hibe Programı ise hibe fonlarının donörler tarafından yararlanıcılara belirli hedefler ve kriterler dahilinde verilmesi için hazırlanan politika yöntem ve süreçleridir.

- Hibe Başvuruları İçin Rehber Donör tarafından bilgi edindirme amaçlı hazırlanan belge - Ek-A Hibe Başvuru Formu - Ek-B Bütçe - Ek-C Mantıksal Çerçeve Proje başvurusu aşamasında sunulan belgeler - Ek-D Proje Özeti - Ek-E Özgeçmiş (AB Formatında) - Ek-F Tüzel Kişilik Belgesi - Ek-G Mali Kimlik Formu - Ek-H 1 Özel Koşullar - Ek-H 2 Genel Koşullar - Ek-H 3 Satın Alma Prosedürleri - Ek-H 4 Ödeme Talebi - Ek-H 5 Hibeye Tanınan Muafiyetler - Ek-I Gündelikler

Proje kabul edildikten sonra sunulacak belgeler

5.1.2. Hibe Programı Belgeleri Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  Proje yazılmadan önce her hibe programı için ayrı ayrı hazırlanan “Hibe Başvuruları İçin Rehber” belgesini baştan sona dikkatlice okuyarak başlayınız.  Proje teklifinin, hibe almak üzere donör kuruluşu etkilemek için hazırlandığı düşüncesi ile hareket ediniz.  Proje teklifinin hem tanımlama hem de etkileme aracı olduğunu unutmayınız.  Proje teklifi, teknik ve mali yetkinlik açısından donör kuruluşun oluşturduğu komite tarafından değerlendirilecektir. Sunulan diğer projeler arasında sizin projenizin yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu ispat etmelisiniz.  Projenize verilecek hibeyi doğru kullanacağınızı, projeyi etkin ve verimli bir

Proje teklifi, teknik ve mali yetkinlik açısından donör kuruluşun oluşturduğu komite tarafından değerlendirilecektir. Sunulan diğer projeler arasında sizin projenizin yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu ispat etmelisiniz. 33


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

şekilde önerilen zamanda tamamlayacağınızı istenilen belgelerde göstermelisiniz.  Projenizi “geliştirmeden” önce kesinlikle yazmaya başlamayınız. Analitik süreç ve mantıksal çerçeve araçlarını mutlaka kullanınız (“Kopyala ve yapıştır” bir proje yazma metodu değildir.).  Projenizi geliştirmeye son başvuru tarihinden en az bir ay önce başlayınız.  Kuruluşunuzu doğru yansıtınız. Kimliğiniz konusunda açık olunuz, zayıf ve güçlü yanlarınızı bilerek proje hazırlayınız.  Teklifinizi başvuru formunda belirtilen sırada yazınız ve düzenleyiniz.  Başvuru formunu kesinlikle değiştirmeyiniz (Proje teklifi, idari uygunluk kriterlerine uyulmadığından reddedilebilir.).  Hibe finansmanına göre proje değil, projeye göre finansman hazırlayınız. 5.2. Hibe Başvuru Formunun (EK-A) ve Diğer Belgelerin Doldurulması Hibe Başvuru Formu iki kısımdan oluşur: - Kısım A. Proje Ön Teklifi - Kısım B. Başvuaru Formu.

Hibe Başvuru Formu iki kısımdan oluşur: - Kısım A. Proje Ön Teklifi - Kısım B. Başvuru Formu. 5.2.1. “Hibe Başvuru Formu” nun (EK-A) Kısım A Bileşenleri

Proje Ön Teklifi (Kısım A) projenin ilk aşamada sunulan ve Donör tarafından değerlendirmeye tabi tutulan bölümüdür ve projeyi sunan yararlanıcının en önemli etkileme aracıdır.

Proje Ön Teklifi (Kısım A) projenin ilk aşamada sunulan ve Donör tarafından değerlendirmeye tabi tutulan bölümüdür ve projeyi sunan yararlanıcının en önemli etkileme aracıdır. “Hibe Başvuru Formu Kısım A” aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:  Projenin İlgisi  Projenin tanımlanması ve etkililiği  Projenin sürdürülebilirliği Başvuru sahibi bu metni aşağıdaki hususlara uygun olarak hazırlamalıdır: Projenin ilgisi • • • •

34

Sorunların ve tüm düzeylerde birbiriyle olan bağlantılarının genel tanımını ve analizini yapın. Projenin çözüm üreteceği belirli sorunları anlaşılır biçimde tanımlayın. Hedef grupları ve nihai faydalanıcıları kısaca tanımlayın. Projenin genelde hedef ülkenin/ülkelerin veya bölgenin/ bölgelerin ve daha özelde hedef grupların/ nihai faydalanıcıların ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne ölçüde ilgili olduğunu açıklayın. Proje teklifinin bu teklif çağrısında (Başvuru Sahipleri için Rehber, Bölüm 1.2) belirtilen hedefler, öncelikler ve koşullarla ne ölçüde ilgili olduğunu açıklayın.


Projenin tanımlanması ve etkililiği Önerilen projeyi açıklayın ve uygun olan durumlarda, proje teklifini yapmanıza yol açan arka plan bilgilerine yer verin. Bu tanım şunları içermelidir: •

Projenin genel hedeflerinin, süresinin ve beklenen sonuçlarının tanımı;

Önerilen faaliyetlerin ve etkililiklerinin tanımı;

Eğer varsa, uygulama ortaklarının katılımı, projedeki rolleri, başvuru sahibi ile ilişkileri;

Diğer olası paydaşlar (merkezi hükümet ve yerel yönetimler, özel sektör, vb), projede beklenen rolleri ve/ veya projeye karşı potansiyel tutumları.

Projenin sürdürülebilirliği •

Proje öncesi risk analizi yapın ve olası acil önlem planlarını tanımlayın. Bu tanımlamada, en asgari düzeyde, her temel faaliyetle ilgili riskler ve bunların çözümüne yönelik düzeltici önlemler sıralanmalıdır. İyi bir risk analizi, fiziksel, çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal riskleri içeren risk türlerine yer vermelidir.

Uygulama dönemi ve sonrasına dair ön koşulları ve varsayımları belirtin.

Projenin sona ermesinden sonra sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını açıklayın. Bu açıklama, projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri, izleme faaliyetlerini, hedef grupların projeyi sahiplenmesini vb. yönleri içerebilir.

5.2.2. “Hibe Başvuru Formu”nun (EK-A) Kısım B Bileşenleri “Hibe Başvuru Formu Kısım B” aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 1. Proje Tanımı

1.1. Proje Adı

1.2. Yer

1.3. Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden (MFİB) Talep Edilen Hibe Tutarı

1.4. Proje Özeti

1.5. Hedefler

1.6. Gerekçelendirme

1.7. Faaliyetlerin Ayrıntılı Tanımı

1.8. Yöntem

1.9. Süre ve Faaliyet Planı

2. Projede Beklenen Sonuçlar

2.1. Hedef gruplar üzerinde beklenen etki

2.2. Yayınlar ve diğer çıktılar

2.3. Çarpan etkisi 35


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

2.4. Sürdürülebilirlik 3. Projenin Bütçesi 5.2.2.1. Projenin Tanımı 5.2.2.1.1. Proje Adı Proje adı açık, kısa ve özetleyici olmalıdır. İyi bir proje adı okuyucuya proje hakkında hızlı bir resim çizmelidir.

Proje adı açık, kısa ve özetleyici olmalıdır. İyi bir proje adı okuyucuya proje hakkında hızlı bir resim çizmelidir. Örnek 1: Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Öğretmenlerinin CNC Tezgahı Kullanımı Konusunda Kapasitelerinin Artırılması İçin Yurt Dışında Eğitimi Projesi Örnek 2: Meslek Derslerinde Verimliliğin Artırılması için Öğretmen Kapasitelerinin Yükseltilmesi Projesi 5.2.2.1.2. Yer

Projenin uygulanacağı ve projeden fayda sağlayacak yer tanımlanmalıdır. Projenin uygulanacağı yeri yazarken büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru bir sıralama yapılmalıdır.

Projenin uygulanacağı ve projeden fayda sağlayacak yer tanımlanmalıdır. Projenin uygulanacağı yeri yazarken büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru bir sıralama yapılmalıdır. Örnek: Türkiye, İç Anadolu, Ankara, Gölbaşı İlçesi 5.2.2.1.3. Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) Talep Edilen Hibe Tutarı  Projenin toplam maliyeti ile MFİB’den istenen finansman Avro olarak yazılır.  İstenen finansmanın belirlenen sınırlar içinde kaldığından emin olunmalıdır. Örnek: Hayat Boyu Öğrenim Hibe Programı, minimum: 50.000 / maksimum: 150.000  İstenen finansmanın programda belirtilen maksimum yüzdeyi (% 90) geçmediğinden emin olunuz.  %10 eş-finansman katkısını karşılayacağınızdan emin olunuz. Örnek: 1.3 Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) Talep Edilen Hibe Tutarı Projenin toplam uygun maliyeti

Toplam uygun maliyete oranı % (B/A)

B

A

<

36

MFİB’den talep edilen tutar

150.000

> EURO

<

135.000

> EURO

% < 90

>


5.2.2.1.4. Proje Özeti  Değerlendiricilerin okuyacağı ilk bölüm proje özetidir.  Proje özeti belirli, kısa ve öz olmalıdır. ( Detaylar daha sonraki bölümlerde açıklanacaktır.).

Değerlendiricilerin okuyacağı ilk bölüm proje özetidir. Proje özeti belirli, kısa ve öz olmalıdır. Okuyucunun zihninde teklifin “tablosu” çizilmelidir.

 Okuyucunun zihninde teklifin “tablosu” çizilmelidir.  Proje özeti tüm proje tamamlandıktan sonra yazılmalıdır. Proje özeti aşağıdaki bilgileri içermelidir:  Proje hedefleri  Program ve proje hedeflerinin ilgililiği  Hedef gruplar ve proje bölgesi  Ana faaliyetler  Sonuçlar Proje özeti ile ilgili değerlendirme kriterleri:  Desteklenmeyen faaliyetlere odaklanılmış.  Proje fikri orijinal değil.  Faaliyetler zayıf.  Proje kapsamı çok geniş ve gerçekçi değil.  Sonuçlar belirgin değil.  Hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar karıştırılmış. Örnek: Proje eğitimde verimi artırmaya katkıda bulunmak amacına yönelik olarak ABC bölgesinde ….. eğitiminin ortaklaşa etkinleştirilmesi ve modern …. eğitimi tekniklerinin öğrenilmesini ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Proje, programın ……. artırılması hedefi ve konusu itibariyle ……. önceliği ile uyumludur. Proje kapsamında hizmet içi eğitimler, atölye çalışmaları, bilgilendirme eğitimleri yapılacak, kitapçık ve broşürler hazırlanacaktır. Böylelikle, ABC bölgesinde hedef kitle içinde yer alan yaklaşık 500 kişinin modern ….. tekniklerini öğrenmesi ve uygulaması sağlanacaktır. 5.2.2.1.5. Hedefler  Bu bölümde projenin genel ve özel hedefleri tanımlanmalıdır. •

Genel hedef: Projenin geniş ve uzun vadede hedefini daha geniş bir çerçevede tanımlar.

Özel hedef: Projenin faaliyetleri sonucunda ulaşılması gereken hedeftir. Genel hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Örnek: • Genel hedef: Projenin genel hedefi ABC bölgesinde HBÖ faaliyetlerini artırarak istihdama katkıda bulunmaktır.

37


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Genel ve Özel Hedef yazarken şu hususlara dikkat edilmelidir: Projenin genel hedefi hibe programının hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Projenin özel hedefi açık olmalıdır. Proje hedefleri ile anlatılan ihtiyaç ve problemler arasında tutarsızlık olmalıdır. Projenin özel hedefi gerçekçi olmalıdır Proje özel hedefleri faaliyetler olarak biçimlendirilmemelidir

Özel hedef: Projenin özel hedefi ABC bölgesindeki …. eğitiminin etkinleştirilmesini ve yaklaşık 500 kişinin modern …… tekniklerini, Mesleki Eğitim Merkezi ve sektör temsilcileri ortaklığı aracılığıyla öğrenmesini ve uygulamasını amaçlamaktadır.

Genel ve Özel Hedef yazarken şu hususlara dikkat edilmelidir:  Projenin genel hedefi hibe programının hedefleri ile uyumlu olmalıdır.  Projenin özel hedefi açık olmalıdır.  Proje hedefleri ile anlatılan ihtiyaç ve problemler arasında tutarsızlık olmalıdır.  Projenin özel hedefi gerçekçi olmalıdır  Proje özel hedefleri faaliyetler olarak biçimlendirilmemelidir. 5.2.2.1.6.

Gerekçelendirme

 Projenin, başvurulan hibe programı hedefleri ile uyumlu olduğu,  Projenin program önceliklerinden an az biri ile uyumlu olduğu,  Projenin uygulanacağı bölgenin projeye duyduğu ihtiyaçlar ve sınırlamalar,  Seçilen bölgedeki problemler,  Problemlerin nedenleri,  Problemlerin etkileri,  Olası çözüm önerileri,  Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların sayı ve özellikleri,  Hedef grupların ve faaliyetlerin seçim nedenleri  Faaliyetlerin hedef gruplarla bağlantısı  Projenin getireceği yenilikçi yaklaşım veya modeller  Problemin çözümüne getirilen yeni ve etkili yaklaşımlar    Farklı bölgelerde kullanılabilecek, model oluşturabilecek uygulamalar  Yaygınlaştırılabilecek uygulamalar “gerekçelendirme” bölümde açıklanmalıdır. Örnek : ABC bölgesinde 2008 yıl sonu TUIK istatistiklerine göre yaklaşık 15,000 kişi işsizdir. İş gücü piyasasına yeni katılanların çoğu lise ve üniversite mezunu gençlerdir. Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan istihdamla ilgili sorunlar bölgeye de kendi ölçeğinde yansımaktadır. Bölgenin Türkiye genelinden farklı bir özelliği …… istihdamında yüksek oranlı azalma ve bu kişilerin iş gücü piyasasına vasıfsız olarak katılımıdır. Son on yılda meydana gelen hızlı yapısal değişiklik geleneksel iş gücü piyasasını da değiştirmiştir. Sanayide 10 yıl öncesine göre daha az insan çalışmaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen iyi eğitilmiş ve değişken ortamlara uyabilecek kimselere

38


hizmet sektöründe birçok fırsatlar sunulmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar bölge ekonomisinin büyüyen sektörlerdeki iş gücü talebi ile iş gücü piyasasına girmekte olan gençlerin temel beceri ve özellikleri arasında önemli bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgedeki mesleki eğitim kurumlarının iş gücü piyasasındaki değişikliklere cevap verebilecek şekilde yapılanmaları gerekmektedir. İş gücü piyasasına yeni giren gençlere ve tarım sektöründen piyasaya katılan vasıfsız işsizlere meslek edindirme ve onları işe yerleştirme konusundaki hizmetler yetersiz kalmaktadır. Bu durum bölgedeki gençler arasında uzun süreli işsizliğin giderek artmasına neden olmaktadır. Gerekçelendirme yazarken Gerekçelendirme yazarken şu hususlara dikkat edilmelidir:  Projenin yürütüleceği bölge ve hedef grubun yeterli derecede analiz edilmesi,  Kullanılan analiz verilerinin gerçekçi olması,  Projenin hedef kitlenin sorun ve ihtiyaçlarına hitap ediyor olması,  Proje hazırlanırken hedef kitlenin ihtiyaç ve sorunlarının göz önünde bulundurulması,  Hedef kitlenin iyi tanımlanması. 5.2.2.1.7.

Faaliyetlerin Ayrıntılı Tanımı

Faaliyet, projenin amaçlarına ulaşmak için neler yapılacağını anlatır. Yapılacak her faaliyetin •

başlığı,

detaylı tanımı,

her ortağın/ iştirakçinin/ alt yüklenicinin faaliyet alanı ve sorumluluğu anlatılır.

Örnek:

şu hususlara dikkat edilmelidir: Projenin yürütüleceği bölge ve hedef grubun yeterli derecede analiz edilmesi, Kullanılan analiz verilerinin gerçekçi olması,  Projenin hedef kitlenin sorun ve ihtiyaçlarına hitap ediyor olması,  Proje hazırlanırken hedef kitlenin ihtiyaç ve sorunlarının göz önünde bulundurulması,  Hedef kitlenin iyi tanımlanması Faaliyet, projenin amaçlarına ulaşmak için neler yapılacağını anlatır. Yapılacak her faaliyetin • başlığı, • detaylı tanımı, • her ortağın/ iştirakçinin/ alt yüklenicinin faaliyet alanı ve sorumluluğu anlatılır.

Faaliyet 1. Eğitime katılacak kişilerin belirlenmesi Bu faaliyetin amacı; projemizin sağlayacağı olanaklara en çok ihtiyacı olan genç bay ve bayanlara ulaşarak aralarından projenin gerektirdiği şartlara (7 ay boyunca, haftada 5 gün – Pazartesiden cumaya – sabah 9.00 akşam 18.00 arası katılım şartı) uyarak projeye katılacakları seçmektir. Projeye katılacakların seçimi sırasında kesinlikle katılımcının cinsiyeti ve etnik kökeni göz önünde bulundurulmayacaktır. Proje ile ilgili bilgi, hedef kitleye aşağıda belirtilen yollarla ulaştırılacaktır: 1. Basın duyuruları (üç yerel gazete ve bir yerel televizyon kanalı proje çerçevesinde verilecek eğitimlerle ilgili bilgiyi yayınlamaya istekli olduklarını belirttiler.) ve hedef kitlenin yaşadığı yoksul bölgelere asılacak afişlerle; 2. Bölgenin önde gelen kişilerinin ve kurumlarının (muhtar, ilgili yerel yönetimlerin ofisleri, vb.) hedef kitle ile doğrudan temas kurulması konusunda desteğiyle. Basın ve duyuru kampanyası 30 gün süresince devam edecektir. Başvuranlar arasından 60 kişi eldeki bilgilere ve başvuranın çıraklık eğitimi uzmanlarıyla yapacağı mülakata göre seçilecektir. Seçim işlemi sırasında aşağıda belirtilen kriterler esas alınacaktır: 39


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Katılımcılar 18-24 yaşları arasında olmalıdır.

Katılımcılar lisede okulu terk etmiş olmalıdır.

Kendilerinin ve ailelerinin gelir seviyesi çok düşük olmalıdır.

Katılımcıların ……… öğrenmeye istekli olduklarını belirtmiş olmaları gerekmektedir.

Katılımcıların seçilmesi işlemi projenin başladığı ilk ay içinde yapılacaktır.  ………. Derneği halka duyurulmasından sorumlu olacak ve Mesleki Eğitim Merkezi katılımcıların seçilmesi işlemine öncülük edecektir. Bu işlemler için uzmanlar 20 tam iş günü emek sarf edecektir. •

Beklenen çıktı ve sonuçlar: Gerekli kapasiteye sahip 60 katılımcının şeffaf bir şekilde seçilmesi; halkın projeye olan ilgisinin ve AB’nin projeye olan katkısı hakkında bilgisinin giderek artması.

Faaliyet 2. Projeyi yürütecek ekibin eğitimi

40

HBÖ projesini yürütmek için seçilen ekibin tam bir uyum içinde çalışması gerekmektedir. Ekibin çoğu; katılımcılarla birden fazla konu üzerinde çalışacak, bu nedenle klasik biçimde sınıflarda ders anlatmanın yanı sıra katılımcılara danışmanlık yapacak, liderlik becerilerini geliştirme gibi konularda da onlara yardımcı olacaktır. Bütün proje ekibinden dersler dışındaki kendilerine ait zamanı kullanarak ders programını, derslerde kullanılacak materyali hazırlamaları beklenmektedir. Uyumlu bir ekip olmak için gerekli ortamın yaratılması için eğitim programı, katılımcı kitlesi, projenin amaçları, hedefleri gibi konuları içerecek ve çalıştaylar, fikir alışverişi gibi faaliyetlerden oluşan 5 gün sürecek programa katılacaklardır. 5 günlük program HBÖ ofisinde gerçekleştirilecek ve aşağıdaki faaliyetlerden oluşacaktır:

Pazartesi sabahı: Takım kurma çalıştayı (dışarıdan danışmanın katılımıyla) kendini karşındaki kişinin yerine koyma, fikir alışverişi ve ekibin birbirlerinin tecrübeleri hakkına daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak aktiviteler yapılması

Pazartesi öğleden sonra: HBÖ’nün misyonu ve hedefleri hakkında proje yöneticilerinin yapacağı sunumlar ve fikir alışverişi yapılması

Salı sabahı: ……. Eğitimi I, projeye katılacakların vaktinin büyük bir kısmını geçireceği inşaat sahasını proje ekibine tanıtmak amacıyla yapılacak bilgilendirme gezisi yapılması

Salı öğleden sonra: ……. Eğitimi II, uzmanlar tarafından verilecek olan, proje ekibinin iş terminolojisini ve işin yürütülüşünü anlamasına yardımcı olacak dersler

Çarşamba sabahı: …….ya Giriş I, …….yı hiç bilmeyenlere ……… nasıl öğretilir üzerine proje ekibine verilecek olan sunum

Çarşamba öğleden sonra: …….ya Giriş II, …….yı bilmeyenlere ders veriyormuş gibi ders verme üzerine pratik yapma

Perşembe sabahı: Bilgisayar laboratuvarının eğitimlerde faydalı bir şekilde kullanılması üzerine laboratuvar sorumlusu tarafından verilecek sunum

Perşembe öğleden sonra: Bilgisayar laboratuvarı II; bilgisayar yardımıyla


eğitim ve yazılım paketlerinin bazı sıkıntıları olan katılımcılara nasıl yardımı olabileceğine dair fikir alışverişi yapılması •

Cuma sabahı: Danışmanlık I; yöre halkının durumu ve HBÖ projesinin kaynaklarının katılımcılara sağlık, çocuk bakımı, yaşam standartları, aile, yasal konularla ile ilgili nasıl yardımcı olabileceği üzerine fikir alışverişi yapılması

Cuma öğleden sonra: Danışmanlık II; öğrenme zorluğu, uyuşturucu madde, alkol, tiner bağımlılığı, aile içi şiddet, psikolojik sorunları olan kişilerin nasıl tespit edilip, bu kişilere nasıl yardım edilebileceği üzerine çalıştay yapılması

Beklenen çıktı ve sonuçlar: Projenin uygulanmasından sorumlu olacak, daha önceden bu işi yapmamış 20 kişiye, projeyi başarılı bir şekilde uygulayabilecekleri bilgi ve becerilerin kazandırılması

5.2.2.1.8. Yöntem Yapılacak faaliyetleri başarmak için kullanılacak metotlar, uygulamalar ve süreç yönetimi anlatılır. Projenin uygulanmasında kullanılacak yöntemlerin uygulanabilir olduğu ve bu yöntemlerin seçilme nedenleri ile hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı etkiler oluşturacağı anlatılmalıdır. Örnek: • Seçilen yöntem toplumsal çevre şartlarına uygundur. • Seçilen yöntem hedef kitle için ….dan dolayı uygundur ve hedef kitle bu yöntemi benimseyecektir. • Planlanan faaliyetler sonuçlara ……sayesinde ulaştıracaktır.   • Daha önceki projelerden çıkarılan derslere göre…... Bu bölümde ayrıca başvuru sahibi ile ortakların veya diğer kuruluşların detaylı bir şekilde anlatılması, bunun yanında her ortağın projedeki rolünün, seçilme nedenlerinin, projeye katkılarının hangi yöntemlerle sağlanacağının açıklanması gereklidir. Başvuru sahibi: Proje teklifini sunan ve kabulü hâlinde, fonu sağlayan kuruluşla sözleşmeyi imzalayan kurumdur. Ortak: Projenin uygulamasında ve yürütülmesinde iş birliği yapan kuruluştur (Hibe fonundan yaralanabilir.). İştirakçi: Başvuru sahibi ve proje ortakları dışında olan, projeye finansal veya diğer konularda destek sağlayan kuruluştur (Belediye, STK, Odalar) (Hibe fonundan yaralanamaz.). Alt yüklenici: Projeye mal veya hizmet sağlayan kuruluş veya firmadır (Proje başvuru formunda alt yüklenici isimleri yer almamalıdır.). Yöntem yazılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:  Önerilen uygulama yönteminin açık olması,  Önerilen uygulama yöntemlerinin neden seçildiği,  Ortakların projede belirtilen uygunluk kriterlerini yerine getirebilmelerinin gerçekçi olması,  Ortakların benzer projeler veya faaliyetlerde deneyimlerinin olumlu katkı sağladığı,

Yapılacak faaliyetleri başarmak için kullanılacak metotlar, uygulamalar ve süreç yönetimi anlatılır. Projenin uygulanmasında kullanılacak yöntemlerin uygulanabilir olduğu ve bu yöntemlerin seçilme nedenleri ile hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı etkiler oluşturacağı anlatılmalıdır.

Yöntem yazılırken şu hususlara dikkat edilmelidir: Önerilen uygulama yönteminin açık olması, Önerilen uygulama yöntemlerinin neden seçildiği, Ortakların projede belirtilen uygunluk kriterlerini yerine getirebilmelerinin gerçekçi olması, Ortakların benzer projeler veya faaliyetlerde deneyimlerinin olumlu katkı sağladığı, Başvuru sahibi ve ortağın faaliyet alanının proje hedefleri ile ilgili olması, Ortakların sorumluluklarının açık olarak tanımlanması.

41


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

 Başvuru sahibi ve ortağın faaliyet alanının proje hedefleri ile ilgili olması,  Ortakların sorumluluklarının açık olarak tanımlanması. Proje süresi yazılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:  Proje süresi (ne zaman başlayıp ne zaman biteceği) belirtilmelidir.  Proje süresinin “hibe başvuru” formunda belirtilen azami süreyi aşmamasına dikkat ediniz. Proje faaliyetlerini planlarken yüksek maliyetli faaliyetleri (hizmet satın alımı, mal alımı, vs.) ilk aylara koymamaya dikkat ediniz. Faaliyet planı;  Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detaylara ayırır.  Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir.  Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder.  Hedeflenen ürün ve/veya hizmetleri netleştirir.

5.2.2.1.9.

Proje Süresi ve Faaliyet Planı

Proje süresi yazılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:  Proje süresi (ne zaman başlayıp ne zaman biteceği) belirtilmelidir.  Proje süresinin “hibe başvuru” formunda belirtilen azami süreyi (HBÖ: 12 ay) aşmamasına dikkat ediniz. (Uygulama süresi belirtilen azami süreyi geçen projeler değerlendirme dışı bırakılır.)  Proje faaliyetlerini planlarken yüksek maliyetli faaliyetleri (hizmet satın alımı, mal alımı, vs.) ilk aylara koymamaya dikkat ediniz. 5.2.2.1.9.1. Faaliyet Planı Hazırlama Esasları Faaliyet planı;  Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detaylara ayırır.  Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir.  Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder.  Hedeflenen ürün ve/veya hizmetleri netleştirir. o Ürün ve/veya hizmetleri tanımlar (ne) o Ne kadar süre alacağını belirtir (ne kadar zaman) o Bütçeyi netleştirir (kaça) o Mekanı belirtir (nerede) o Sorumlu kişiyi belirler (kim) 5.2.2.1.9.2. Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları  Ana faaliyetlerin listelenmesi (Mantıksal çerçeve tablosundaki faaliyetler baz olarak alınır.)  Faaliyetlerin detaylandırılması (Amaç, faaliyetleri organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. Fazla detaylandırmadan kaçınılmalıdır. Zaman ve kaynaklara yönelik yeterli ayrıntı verilir verilmez detaylandırma bitirilmelidir.)  Faaliyetlerin sıralanması ve bağlılıkların belirlenmesi (Bir faaliyeti hangi faaliyetin izleyeceği belirlenir ve buna göre sıralanır (sıralama). Biri bitmeden başlayamayacak faaliyetler belirlenir ve buna göre mantıklı bir akış sağlanır (bağlılık)).  Faaliyetlerin başlama, uygulanma ve tamamlanma zamanlarının belirlenmesi (Detaylandırılmış ve sıralanmış faaliyetlerin başlama, uygulanma ve tamamlanma zamanları doğru belirlenmelidir. )  Görev ve sorumlulukların belirlenmesi (Hangi işi kim/kimler yapacak?)

42


5.2.2.1.9.3. Faaliyet Planı Tablosu (Gantt şeması) Faaliyet planı tablosu bir bilgi sunma çizelgesidir. Faaliyet planı tablosu;  Bitirilmesi gereken proje faaliyetlerini,  Faaliyetlerin mantıksal sıralamasını,  Faaliyetler arası bağlılık ilişkilerini,  Faaliyetlerin başlama/bitiş zamanlarını içerir. ve gerçekleşen ilerlemeyi gösterir. Tablo yatay zaman ekseni boyunca aktivitelerde planlanan HerTablo bir aktivitenin planlanan ilerleyişine kyasla gerçek durumunu gösterenveetkin ve kolay yatay zaman ekseni boyunca aktivitelerde planlanan gerçekleşen okunabilen bir tablodur. Proje etkinliklerinin kontrolüne ve izlenmesine yardmc olmasnn ilerlemeyi gösterir. Her bir aktivitenin planlanan ilerleyişine kıyasla gerçek durumunu yannda faaliyetlerin sürecine başlanmadan tedbirProje alnmasn sağlar. gösteren etkin ve uygulama kolay okunabilen bir tablodur. etkinliklerinin kontrolüne

Faaliyet planı tablosu bir bilgi sunma çizelgesidir. Faaliyet planı tablosu;  Bitirilmesi gereken proje faaliyetlerini,  Faaliyetlerin mantıksal sıralamasını,  Faaliyetler arası bağlılık ilişkilerini,  Faaliyetlerin başlama/ bitiş zamanlarını içerir.

ve izlenmesine yardımcı olmasının yanında faaliyetlerin uygulama sürecine başlanmadan tedbir alınmasını sağlar.

Şekil 9. Gantt Şeması Şekil 9. Gantt Şemas 5.2.2.2. Projeden Beklenen Sonuçlar

5.2.2.2. Projeden Beklenen Sonuçlar

Beklenen sonuçlar aşağıdaki bölümleri içerir:

Beklenen sonuçlar aşağdaki bölümleri içerir:

1. Hedef gruplar üzerinde beklenen etki 1.2.Hedef gruplar üzerinde beklenen etki Yayınlar ve diğer çıktılar 2.3.Yaynlar diğer çktlar Çarpanveetkisi 3.4.Çarpan etkisi Sürdürülebilirlik

Beklenen sonuçlar aşağıdaki bölümleri içerir: 1. Hedef gruplar üzerinde Açklama [SY45]: Beklenen beklenen sonuçlaretki aşağdaki bölümleri içerir: ve diğer çıktılar 2. Yayınlar 1. Hedefetkisi gruplar üzerinde beklenen 3. Çarpan etki 4. Sürdürülebilirlik 2. Yaynlar ve diğer çktlar 3. Çarpan etkisi 4. Sürdürülebilirlik

4. Sürdürülebilirlik

5.2.2.2.1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki 5.2.2.2.1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki

Hedef grupların projenin uygulanması sonucunda elde edecekleri faydaların tanımlanmasıdır. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki kesin, erişilebilir ve sayılabilir Hedef gruplarn projenin uygulanmas sonucunda elde edecekleri faydalarn tanmlanmasdr. olmalıdır.

Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki kesin, erişilebilir ve saylabilir olmaldr. Örnek:

Hedef grupların projenin uygulanması sonucunda elde edecekleri faydaların tanımlanmasıdır. Hedef gruplar üzerindeki Açklama [SY46]: Hedef beklenen etki kesin, gruplarn projenin uygulanmas sonucunda edecekleri erişilebilir veelde sayılabilir faydalarn tanmlanmasdr. Hedef olmalıdır. gruplar üzerindeki beklenen etki kesin, erişilebilir ve saylabilir olmaldr.

43


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Örnek: •

18-26 yaş aralığındaki gençlerin otomotiv iş gücü piyasasına yeterli katılımlarını sağlayacak yeni veya geliştirilmiş nitelik ve beceriler kazanmaları

Okuma yazma bilmeyen 300 kadının HBÖ kültürü değerlerini tanımalarını ve bunları korumalarını sağlamak

150 AML, ATL, EML ve MEM öğretmeninin; işletme sahipleri ve sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak artırmaları

HBÖ kapsamında etkin bir iş gücü piyasası için yerel (veya cazibe merkezi) düzeyde 1 bilgi ağının kurulması

60 MEM mezununun; …… konusunda, yeni teknoloji bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi

Proje ortaklarının yaygın eğitimde ……. konularında, öğrencilerine eğitim ve destek verebilmeleri amacıyla kapasitelerinin geliştirilmesi

5.2.2.2.2. Yayınlar ve Diğer Çıktılar Çıktılar, proje faaliyetlerinin ürünleridir. Tüm proje çıktılarını tanımlanmalı ve bunlar sayısal olarak belirtilmelidir.

Çıktılar, proje faaliyetlerinin ürünleridir. Tüm proje çıktılarını tanımlanmalı ve bunlar sayısal olarak belirtilmelidir. Örnek: 1. Eğiticiler için otomotiv kursu rehber kitapçığı yayımlanması o Rehber kitapçıkta 2 bölüm yer alacaktır. İlk bölüm genel eğitim amaçlarını ve eğitim yöntemini tanımlar. İkinci bölüm ise her bir eğitim konusunun detaylı bir sunumunu, eğitim araç, gereçlerini ve testleri içerecektir. Rehber kitapçık yaklaşık 200 sayfa olacak ve 20 kopya basılarak her eğiticiye dağıtılacaktır. 2. Yenilenen ve gerekli araçlarla donatılan eğitim alanları

Çarpan etkisi, projenin olumlu etki ve sonuçlarının uzun vadede devam etmesidir. Projenin olumlu etki ve sonuçları, projelerin bir katma değeridir. Diğer alan ve sektörlerin gelişimini ve hedef gruplar için daha fazla faydanın elde edilmesini sağlar. 44

o Projenin uygulanması sonucu olarak 300 m² eğitim alanı yeniden düzenlenecek; bilgisayar ve gerekli BT cihazları ile donatılacaktır. İki bilgi işlem odası 20 bilgisayar, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesi ve uygun bilgisayar programıyla donatılacaktır. Bu alanlar eğitim amaçlı kullanılmadığı zamanlarda kursiyerlerin serbest kullanımına açılacaktır. 5.2.2.2.3. Çarpan Etkisi Çarpan etkisi, projenin olumlu etki ve sonuçlarının uzun vadede devam etmesidir. Projenin olumlu etki ve sonuçları, projelerin bir katma değeridir. Diğer alan ve sektörlerin gelişimini ve hedef gruplar için daha fazla faydanın elde edilmesini sağlar.


Örnek: Proje, HBÖ kapsamında etkin bir iş gücü piyasası için yerel düzeyde, bir bilgi ağının kurulmasını öngörüyor. Bu bilgi ağı; İŞKUR, Mesleki Eğitim yetkilileri, sektör temsilcileri, TOBB kuruluşu, ve benzeri kuruluşlar tarafından da kullanılabilecektir. Bu da yerelde daha fazla faydanın elde edilmesini ve kaynakların daha etkili ve verimli tahsisini sağlayacaktır. 5.2.2.2.4. Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik, proje bittikten sonra sonuç ve faaliyetlerinin etkilerinin devam Sürdürülebilirlik, proje bittikten sonra sonuç ve etmesidir. Ele alınması gerekli üç alt başlık vardır: 1. Finansal Sürdürülebilirlik (Hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl finanse edileceğidir.) Örnek: Proje bittikten sonra eğitim ücretleri ve malzeme maliyetleri ÇYEGM’ye bağlı Haymana HEM tarafından karşılanacaktır.

faaliyetlerinin etkilerinin devam etmesidir. Ele alınması gerekli üç alt başlık vardır: 1. Finansal Sürdürülebilirlik 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik 3. Politika Boyutunda Sürdürülebilirlik

2. Kurumsal Sürdürülebilirlik (Proje bittikten sonra faaliyetlerin devamını sağlayacak bir yapının ya da yerel sahiplenmenin olup olmayacağıdır.) Örnek: Geliştirilen eğitim merkezinin varlığı proje bittikten sonra da devam edecek, bu yer Haymana İlçe MEM’e devredilecektir. Proje faaliyetleri buradan sevk ve idare edilecektir. 3. Politika Boyutunda Sürdürülebilirlik (Proje bittikten sonra faaliyetlerin getireceği yapısal etkilerdir.) Örnek: Proje …… yönetmeliğinin oluşturulmasını sağlayacaktır. Proje ortakları bu yönetmelikteki değerleri ve yöntemleri benimseyecek ve bunu bir kurumsal politika olarak uygulamaya başlayacaklardır. 5.2.2.3. Projenin Bütçesi Proje bütçesi, projenin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin kaynaklarının doğru ve etkili planlamasının yapıldığı bölümdür. Proje hazırlama aşamasında en çok zorlanılan ve projelerin elenmesinde en başta gelen nedenlerden biridir.

Proje bütçesi, projenin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin kaynaklarının doğru ve etkili planlamasının yapıldığı bölümdür.

Bütçe hazırlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:  Bütçe, faaliyetler ve takvimle uyumlu olmalı.  Proje bütçesine yansıtılan maliyet, söz konusu faaliyetin gerçek maliyeti 45


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

olmalıdır. Bir faaliyetin detaylandırılmasıyla ortaya çıkacak bir çok alt faaliyetler ve bütçelendirmeler ortaya çıkacaktır. Bunlar bütçe tablosunda bir bütün halinde detaylı bir şekilde gösterilmeli ve faaliyet gerçekleştirilmeden önce o hesaplamanın doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.  Atlanan veya belirtilmeyen maliyet olmaması için hazırlanan bütçe ile mantıksal çerçeve içindeki ya da faaliyet planındaki faaliyetler tek tek iyice kontrol edilmeli.  Fazladan veya gereksiz maliyetler olmamalı. Başvuru formunu her aşamada sürekli revize ederek çıkacak yanlışlık derhal çözülmelidir. “Sonra yaparım” veya “Hepsini bir hallederim” düşünceleri daima yeni hatalar doğurur.  Bütçede verilen maliyetler için piyasa araştırması yapılmalı. Bütçe hazırlarken “Olsa olsa şu kadardır!” yönteminden kaçınılmalıdır. (Birim maliyeti 10.000 Avroyu aşan bir ekipman satın alımının söz konusu olması hâlinde, söz konusu ekipmanın proforma faturasının Ek J kapsamında verilmesi gerekmektedir.)  Projedeki bir kaynak için çifte maliyetlendirme yapılmamasına dikkat edilmeli. Aynı malzemenin satın alma maliyeti iki ayrı bütçe kaleminde belirtilmemelidir.  Proje teklifini sunan kuruluş, bütçedeki eş finansman katkısını karşılamak zorunda olduğuna dikkat etmeli. (Eş finansman katkısı; başvuru sahibi kuruluşun proje bütçesine kendi kaynaklarından sağlayacağı mali katkıdır. Eş finansman katkısı hibe programlarında en az % 10, en fazla % 20’dir. Başvuruda bulunan kuruluşun proje bütçesinin belirli bir yüzdesini kendi öz kaynaklarından veya başka bir fon kuruluşundan bulması gerekecektir.)  Bütçedeki eş finansman katkısını kamu kurumlarının nakdi olarak karşılamak zorunda olmadığı bilinmeli. (Projede idari personel olarak çalıştırılacak en az 2 kamu personeli, başvuru sahibi kurumun eş finansman katkısı için yeterli olabilecektir. Proje kapsamında görevlendirilen personelin maliyeti ayni katkı değildir ve başvuru sahibi ya da ortakları tarafından karşılanması durumunda proje bütçesindeki eş finansman olarak kabul edilebilir. Kamu kurumlarında, başvuru sahibinin kendi personelinin maaşının eş-finansman sayılabilmesi için söz konusu personelin kendi kurumunun projesinde çalışmak üzere görevlendirilmiş olması gerekmektedir.)  Toplam ekipman ve tedarik maliyetinin doğrudan giderler toplamının %15’ini aşmamasına dikkat edilmeli.  Bütçede yer verilen kalemlerin tamamı belgelendirilebilir olmalı. (Fiş, Fatura, Maaş bordrosu, Uçak/Otobüs bileti) Proje bütçesi hazırlanırken aşağıdaki bileşenler dikkate alınmalıdır: Mantıksal Çerçeve  Proje Faaliyetleri Faaliyet Planı  Proje İçin Gerekli Donanım  Proje Ekibi  Çalışma Süreleri

46

Proje bütçesi hazırlanırken aşağıdaki bileşenler dikkate alınmalıdır:  Mantıksal Çerçeve (faaliyetler, riskler ve varsayımlar)  Proje Faaliyetleri  Faaliyet Planı  Proje İçin Gerekli Donanım  Proje Ekibi  Çalışma Süreleri


Projelerin bütçe bileşenleri 6 ana kalemden oluşur: 1. Personel Giderleri 1.1 Maaşlar ve Ücretler 1.2 Harcırahlar 2. Yolculuk Giderleri 3. Ekipman/Donanım Giderleri 4. Proje/Ofis Giderleri 5. Diğer Harcamalar/Hizmetler 6. İdari Harcamalar 1. Personel Giderleri Personel masraflarının altında, şu tür harcamalara yer verilmektedir:  Proje personeline ödenen brüt maaşlar  Proje personeline destek veren çalışanlara (teknik personele) ödenen brüt maaşlar  Projede çalışacak olan danışmanların ücretleri  Proje personeline yolculuklar/toplantılar vs. için ödenen günlük harcırahlar  Proje kapsamında düzenlenen toplantı, seminer, basın toplantısı gibi faaliyetlere katılan proje personeline ödenecek harcırahlar  Toplantı katılımcılarına verilecek günlük harcırah 1.1. Maaşlar ve Ücretler  Projenin en önemli harcama kalemidir.  Maliyet hesaplanırken proje personelinin kaç kişi olacağı ve ne kadar süre için işe alınacağı dikkate alınmalıdır.  Projede kimlerin çalışacağı öngörülmeli, maaşlar belirlenirken bu kişilerin özellikleri ve talep edebilecekleri maaş göz önüne alınmalıdır.  Personel maaşları olduğu gibi bütçeye yansıtılmalı, düşük veya yüksek gösterilmemelidir.  Kısmi zamanlı çalışacak personelin maliyeti, aylık değil, birim adede (çalışma saati veya gününe) göre hesaplanmalıdır.  Proje kapsamında ay, gün veya saat olarak birim çalışma adetleri bulunmalıdır.  Birim fiyat sütununa aylık, günlük veya saatlik ücretler yazılmalıdır.

47


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

 Aylık çalışma süreleri hesaplanırken bir ay 22 gün olarak hesaplanmalıdır (iş günü).  Kısa dönemli uzmanlar varsa tabloda farklı olarak gösterilmelidir.  Yukarıdakilere ek olarak teknik ve idari personelin maaşları ayrı hesap edilmelidir. Teknik personel olarak danışman, uzman, eğitimci gibi destek ve kısa dönemli personel, idari personel olarak ise proje yöneticisi, muhasebeci, mutemet gibi projenin uygulamasından sorumlu uzun dönemli personel sayılabilir. Örnek: Faaliyet Bütçesi1 Giderler

Tüm Yıllar Birim

Birim Sayısı

Birim Maliyet Toplam Maliyet (Avro) (Avro)2

1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel)3 1.1.1 Teknik

Aylık

0,00

1.1.1.1 Eğitimci

Adam/Gün 30

25

1.1.1.2 Danışman

Aylık

1000

1.1.2 İdari / Destek Personeli

2

Aylık

750,00 2000,00 0,00

1.1.2.1 Proje Yöneticisi

Aylık

12

1000

12000,00

1.1.2.2 Proje Yönetici Yardımcısı

Aylık

12

1000

12000,00

1.1.2.3 Muhasebeci

Aylık

12

1000

12000,00

1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel)

Aylık

0,00

1.3.1 Yurt Dışı (proje personeli)

Gündelik

0,00

1.3.2 Yerel (proje personeli)

Gündelik

0,00

1.3.3 Seminer/Konferans Katılımcıları

Gündelik

1.3 Görev/Seyahat Gündelikleri4

İnsan Kaynakları Alt Toplamı

0,00 38750,00

 Maliyetlerin, raporlama ve değerlendirme aşamasında sorun çıkarmaması için; o

kurum içi ücretler,

o

işin gerektirdiği özellikler,

o

piyasanın durumu gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

 SSK primleri, vergiler, kıdem tazminatı (proje sonunda ödenen) gibi unsurlar maaş giderlerine katılmalıdır.

Harcırah, personelin ve faaliyet (toplantı, çalıştay, eğitim, seminer, konferans) katılımcılarının konaklama ve yemekleri için ödenecek giderdir.

1.2. Harcırahlar  Harcırah, personelin ve faaliyet (toplantı, çalıştay, eğitim, seminer, konferans) katılımcılarının konaklama ve yemekleri için ödenecek giderdir.  Konaklama ve yemek masraflarını karşılamak üzere verilir.  Hesaplanırken konaklama (otel ve sabah kahvaltısı), öğle ve akşam yemeği

48


ücretleri kişilere göre ayrı ayrı hesaplanmalıdır (Çünkü faaliyete hem şehir içinden hem de şehir dışından katılanlar olabilecektir.). Örnek 1: 2 gün sürecek olan bir toplantıya şehir içinden 30, şehir dışından 15 kişi katılacaktır. 1.1. 45 kişi x 2 gün x 2 yemek = 180 birim (Yemek: 20 avro/yemek) 1.2. 15 kişi x 2 gün = 30 birim (Konaklama: 80 avro/gün konaklama)

Birim cinsi

Birim miktarı

Birim maliyet (EUR)

Toplam maliyet (EUR)

1.1. Toplantı (Öğle ve akşam yemekleri)

Harcırah

180

20

3.600

1.2. Toplantı (konaklama)

Harcırah

30

80

2.400

Örnek 2: Birden fazla ülkede (Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye’de) çok uluslu bir proje yürütüyoruz. Proje 3 sene sürecektir. Bu süre boyunca; o İtalya ve Fransa’da üçer toplantı, o

Almanya’da altı toplantı yapılacaktır.

Projenin her toplantısına Türkiye’deki ortak kuruluştan bir kişi katılacaktır. Toplantılar iki gün sürecektir. AB’nin belirlediği günlük harcırahlar; Almanya için: 199, İtalya için: 113, Fransa için: 115 avrodur. Birim miktarı (Almanya): 6 toplantı X 2 gün X 1 kişi = 12 Birim miktarı (İtalya): 3 toplantı X 2 gün X 1 kişi = 6 Birim miktarı (Fransa): 3 toplantı X 2 gün X 1 kişi = 6 Birim cinsi

Birim miktarı

Birim maliyet

Toplam maliyet

Almanya

Harcırah

12

199

2.388

İtalya

Harcırah

6

113

678

Fransa

Harcırah

6

115

690

1. Harcırahlar 1.1 Yurt dışı harcırahlar Kuruluş – 1

2. Yolculuk Giderleri  Yolculuk giderleri daima gidiş geliş olarak hesaplanır.  Yolculuk masrafları iki biçimde sınıflandırılır:

49


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

1.

Proje personeli yolculuk masrafları

o

Ülke içi yolculuklar (otobüs - 200 kilometreden az)

o

Ülke içi yolculuklar (uçak)

o

Yurt dışı yolculuklar (otobüs)

o

Yurt dışı yolculuklar (uçak)

2.

Faaliyet katılımcılarının yolculuk masrafları

o

Ülke içi yolculuklar (otobüs - 200 kilometreden az)

o

Ülke içi yolculuklar (uçak)

o

Yurt dışı yolculuklar (otobüs)

o

Yurt dışı yolculuklar (uçak)

 Yolculuk maliyetlerinde kapıdan kapıya ilkesi geçerlidir. Evden havaalanına, havaalanından yurt dışındaki otele gidişte yapılan taksi/metro/otobüs harcamaları yolculuk kalemlerine dâhil edilmelidir. Örnek 1: Bir önceki toplantıların yolculuk masrafları: Kuruluş temsilcisi için (uçak – yurt dışı yolculuklar) o Almanya’ya 6 kez gidiş dönüş yolculuk o

İtalya’ya 3 kez gidiş dönüş yolculuk

o

Fransa’ya 3 kez gidiş dönüş yolculuk

Uluslararası yolculuklar için ayrı ayrı dökümleri verilmez. Dökümler hava yolu şirketlerinden alınır. İtalya gidiş dönüş: 225 avro Fransa gidiş dönüş: 350 avro Almanya gidiş dönüş: 400 avro Toplam tutar: (225 x 3) + (350x 3) + (400 x 6) = 4.125 - Her bir yolculuğu teker teker bütçeye geçirebiliriz. Veya 4.125 avroyu 12 yolculuğa böler, 343 avroyu yolculuk başına ortalama olarak bütçeye geçirebiliriz. Önemli not: Ulaşım giderleri, çıkış harçları, vize masrafları unutulmamalıdır. Ulaşım giderleri, çıkış harçları ve vize masrafları = 17 avro 17 x 12 birim= 204 avro Toplam tutar: 4.125 + 204 = 4.329 avro

50


Örnek 2: • 2 gün sürecek olan bir toplantıya ülke dışından 12, şehir dışından 30, şehir içinden 15 kişi katılacaktır (Yerel (şehir içi) katılımcıların yol masrafları da bu proje kaleminden karşılanamaz. Dolayısıyla sadece (12+30=) katılımcının yolculuk masrafları karşılanacaktır.). •

Şehir dışından gelen 30 kişiden; 17 kişi uçakla, 13 kişi de otobüsle gelecektir.

Otobüs ücreti ortalama gidiş dönüş: 50 avro Ülke içi uçak ücreti ortalama gidiş dönüş: 150 avro Ülke dışı uçak ücreti ortalama gidiş dönüş: 360 avro Birim cinsi

Birim miktarı

Birim maliyet

Toplam maliyet

Yolculuk

12

360

4.320

Otobüs

13

50

650

Uçuş

17

150

2.550

Yolculuk 2.1. Uluslararası yolculuklar 2.2. Ülke içi yolculuklar 2.2.1. Yolculuk (otobüs) 2.2.2. Yolculuk (uçak) Toplam

7.520

3. Ekipman/Donanım Giderleri  Ekipman/donanım, proje kapsamında kullanmaya gereksinim duyulan her Ekipman/donanım, proje kapsamında kullanmaya türlü malzemedir. gereksinim duyulan her türlü malzemedir.

 Bu bütçe grubunda yer alabilecek kalemler; Bilgisayar (PC/LapT), projeksiyon cihazı, yazıcı, telefon santralı, tarayıcı, fotoğraf makinesi, faks, fotokopi, mikrofon, kamera, motosiklet, araba, CD/DVD yazıcı, şarj edilebilir piller vs.  Toplama ve markasız (no name) bilgisayarlar ve donanımlar yerine, karşılığında fatura alınabilecek ve garanti kapsamında olan markalı donanımlar satın almaya dikkat edilmelidir. Ekipman maliyeti

Birim Cinsi

Birim miktarı

Birim maliyet

3.1 Diz üstü bilgisayar (3 adet)

Ekipman

3

1.500

4.500

3.2 Dijital kamera (2 adet)

Ekipman

2

1.500

3.000

3.3 Tarayıcı (1 adet)

Ekipman

1

500

500

3.4 Projeksiyon Cihazı (2 adet)

Ekipman

2

1.200

2.400

Ara toplam: Ekipman maliyeti

Toplam maliyet

10.400

51


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

4. Proje/Ofis Giderleri Proje kapsamında kullanılacak ofisin çalışma maliyetleri; bu kalemin içeriğini oluşturur.

 Proje kapsamında kullanılacak ofisin çalışma maliyetleri; bu kalemin içeriğini oluşturur.  Bu bütçe grubunda yer alabilecek kalemler arasında ofis kirası, elektrik faturası, su faturası, ısınma giderleri, fotokopi giderleri, telefon faturası, sarf malzemeleri, toner vb. sayılabilir. Örnek: 4. Ofis giderleri

Birim Cinsi

Birim miktarı

Birim maliyet

Toplam maliyet

4.1 Ofis kirası

Aylık

12

500

6.000

4.2 Sarf malzemeleri

Aylık

12

100

1.200

4.3 Diğer hizmetler (tel/faks/elektrik/ısınma, bakım)

Aylık

12

200

2.400

Ara toplam: Ofis giderleri

9.600

5. Diğer Harcamalar/Hizmetler  Kuruluşun gerekli altyapıya sahip olmadığında dışarıya veya üçüncü şahıslara yaptırılması gereken işlerdir.  Bu bütçe grubunda yer alabilecek kalemler: Üretim ve organizasyon maliyetleri arasında kitap, film/belgesel, sergi, araştırma, seminer, konferans, basın toplantısı, çalıştay vs. sayılabilir.  Çeviri/simültane tercüme maliyetleri Düzenlenecek seminer, konferans gibi faaliyetler için simültane tercüme hizmeti alınması ya da proje kapsamında yürütülecek faaliyetler bir dilden başka bir dile tercüme yapılması gerekiyorsa, bu maliyetler bu bütçe grubunda gösterilir.  Araştırma maliyeti Projenin uygulanması için bir araştırma (anket, odak grupları belirleme, vs.) yapılması gerekiyorsa maliyeti proje bütçesine yansıtılmalıdır. Araştırmanın özellikleri iyi belirlenmeli ve araştırma şirketlerinden önceden fiyat alınmalıdır. Örnek: Proje uygulanmadan önce 10 kentte yaşayan toplam 500 kişiyle bir saha araştırması yapılacaktır. Araştırma bedeli, katılımcı başına 10 avrodur. Toplam maliyeti: 5.000 avrodur.  Kitap/dokümantasyon toplama maliyeti 52


Projenin yürütülmesi için dokümantasyon toplanmasına (kitap alımı, vs.) gerek varsa toplanacak materyalin bedeli hesaplanıp proje bütçesine yansıtılmalıdır.  Mali denetim maliyeti Birçok fon sağlayıcı, projeler için dış mali denetimi zorunlu tutmaktadır. Bu durumlarda proje bütçesine yalnızca bu projenin denetim maliyetini karşılayacak bir tutar koymak gereklidir.  Değerlendirme maliyeti Proje değerlendirmesi, projenin verimliliğini araştıran ve raporlayan bir süreçtir. Projenin kurum dışı bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesi yarar sağlayacaktır. Bu tür bir değerlendirme yapılması fon sağlayan kuruluşun koşullarına bağlı olarak isteniyorsa fon sağlayan kuruluşun ne tür kişi veya kurumların değerlendirmesini geçerli kabul edeceği öğrenilmelidir. Bu kişi/kurumlardan alınan fiyatlarla bu kalemin maliyeti hesaplanmalıdır.  Finansal maliyetler (banka teminat mektubu maliyetleri) Bazı büyük ölçekli projelerde fon kuruluşlarınca banka teminat mektubu istenmektedir. Banka teminat miktarları fon kuruluşuna göre değişkenlik arz etmektedir. Projelerde, hangi tutarın üzerindeki miktarlar için teminat mektubu istendiği öğrenilmeli ve duruma göre (varsa) banka teminat mektubu garantisi maliyeti de projeye yansıtılmalıdır. 6. İdari Harcamalar  İdari harcamalar kapsamında proje bütçesine yansımayan harcamalar (Sarf malzemeleri, ofis giderleri, vb.) gösterilebilir. Bu tür harcama kalemleri bütçede ayrı bir yerde gösterilmişse bu tür kalemler idari harcamalar altında gösterilmemelidir.

İdari harcamalar kapsamında proje bütçesine yansımayan harcamalar (Sarf malzemeleri, ofis giderleri, vb.) gösterilebilir.

53


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Kaynakça - Güneşin AYDEMİR, (vd) Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, STGP, (Ank.,2004) - Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl:10,Sayı:120 - MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Proje Hazırlama Tekniği, (Ankara.1995) - Temel Proje Yönetimi, Sağlık Bakanlığı, Proje Destek Birimi (Ankara,2009) - Gökhan TUZCU, Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ve Eğitimde Vizyon 2023, (Ankara-2006) - TÜBİTAK, Proje Hazırlama Kılavuzu - Görkem Tekir, Proje Yönetimi, Çağlayan Kitabevi (İstanbul,2005) - Richard Newton, Adım Adım Proje Yönetimi Optimist Yay. (Çev. İlker Gülfidan), (İstanbul, 2006) - Nurhan Yentürk vd. Proje Döngüsü Yönetimi I. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, (İstanbul 2006)

54


EKLER

55


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

EK-A

Örnek Hibe Başvuru Formu

Projenin Adı:

BİREYLERE MESLEK EDİNDİRME PROGRAMI

Projenin kapsadığı bölge:

Türkiye, İç Anadolu, Ankara

Başvuruda bulunanın adı

Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi

Başvuru sahibinin uyruğu1

T.C.

Dosya No

LLL-

(sadece resmi kullanım içindir)

1 Tüzük, başvuruda bulunan kuruluşun ilgili ülkenin ulusal yasalarına tabi olarak kurulmuş olduğunu tespit etmeyi mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, tüzüğü bir başka ülkenin yasalarına tabi olan kuruluşlar uygun yerel kuruluşlar olarak değerlendirilemez.

56


Europaid No2

Geçerli değil

Yasal statü3

MEB’e bağlı Kamu Eğitim Öğretim Kurumu

Ortak(lar)4

Ankara İletişim Meslek Lisesi Sözleşme Makamından talep edilen tutar (B)

% Projenin toplam uygun maliyetleri içindeki yüzdesi (B/Ax100)

[AVRO] 118,189.42

[AVRO] 106,370.53

%90

Projenin toplam süresi:

12 ay

Projenin toplam uygun maliyeti (A)

Bu projeyle ilgili iletişim bilgileri: Posta adresi:

İrfan Baştuğ Mah. Aydınlıkevler / Ankara

Telefon numarası: ülke kodu + şehir kodu + telefon numarası

İş:0 312 222 22 22 Cep telefonu:0 500 222 22 22

Faks numarası: şehir kodu + numara

0 312-222 22 22

Bu projeyle kurulacak kişi:

………….

ilgili

bağlantı

Bağlantı kurulacak e-posta adresi: Kurumun internet sayfası

kişinin

………@........com www.aliyilmaz.org.tr

Adres, telefon numarası, faks numarası ve özellikle e-posta adresindeki herhangi bir değişiklik yazılı olarak Sözleşme Makamına bildirilmelidir. Başvuru sahibi ile bağlantı kurulamamasından Sözleşme Makamı sorumlu değildir.

Geçerli değil Örnek olarak; kar amacı gütmeyen, kamu kurumu, uluslararası kuruluş 4 Ortak sayısı kadar kolan ekleyiniz 2 3

57


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

EKLER KISIM A. PROJE ÖN TEKLİFİ.........................................................................................................59 I. PROJE ÖN TEKLİFİNİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TALİMATLAR.................................59 KISIM B. BAŞVURU FORMU........................................................................................................60 I. P R O J E................................................................................................... 60 1. TANIM..............................................................................................................................................60 1.1. Başlık......................................................................................................................................60 1.2. Yer(ler)...................................................................................................................................60 1.3. Proje Maliyeti ve Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı..........................60 1.4. Özet (en fazla 1 sayfa)......................................................................................................60 1.5. Hedefler (en fazla 1 sayfa)..............................................................................................61 1.6. Gerekçelendirme (en fazla 3 sayfa).............................................................................61 1.7. Projenin tanımlanması ve etkililiği (en fazla 14 sayfa).........................................62 1.8. Yöntem (en fazla 4 sayfa)................................................................................................63 1.9. Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı.................................64 1.10. Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa).............................................................................64 1.11. Mantıksal Çerçeve...........................................................................................................65 2. PROJE BÜTÇESİ............................................................................................................................66 3. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI.................................................................................66 4. BENZER PROJE TECRÜBESİ......................................................................................................66 I I. B A Ş V U R U S A H İ B İ.. .............................................................................. 67 1. KİMLİK.............................................................................................................................................67 2. PROFİL............................................................................................................................................68 2.1. Kategori................................................................................................................................68 2.2. Sektör(ler).............................................................................................................................69 2.3. Hedef grup(lar)...................................................................................................................74 3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ...................................................................75 3.1. Sektör esasındaki deneyim (2.2 altında işaretlenen her bir sektör için.).......76 3.2. Coğrafi Konum Deneyimi (ülke ya da bölge)..........................................................76 3.3. Kaynaklar..............................................................................................................................77 4. KURULUŞUNUZUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN LİSTESİ........................................78 III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI....................................................79 1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER.................................................................................................80 2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ.........................................................................................................80 IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ..............................................81 V. KONTROL LİSTESİ........................................................................................................................82 2. Başvuru sahibi tarafından Deklarasyon doldurulmuş ve imzalanmıştır.................83 VI. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI................................................................................................84 VII. DEĞERLENDİRME TABLOSU..................................................................................................85

58


KISIM A. PROJE ÖN TEKLİFİ I. PROJE ÖN TEKLİFİNİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TALİMATLAR Proje Ön Teklifi için belirli bir şablon bulunmamaktadır; ancak, başvuru sahibi bu metni aşağıdaki hususlara uygun olarak hazırlamalıdır: •

Metin, punto büyüklüğü Arial 10 ve kenar boşlukları 2 cm olarak hazırlandığında 4 tam (A4 boyutunda) sayfayı geçmemelidir;

Metinde, aşağıda ve Başvuru Formunda yer alan başlıklara sırası değiştirilmeden yanıt verilmelidir. Her bir bölümün büyüklüğünün ilgili başlığın taşıdığı önemi yansıtması beklenmektedir (değerlendirme tablosunda ve rehberdeki puanlandırmayı göz önünde bulundurun). Başvuru sahibi, özel olarak sorulmamakla birlikte, değerlendirme açısından önemli olacağını düşündüğü ek bilgilere yer verebilir (örneğin, geçmişte ya da hâlihazırda uygulanan ya da gelecekte uygulanması planlanan benzeri projelerle yaratılacak katma değer ve/ veya sinerji; geçmişte yürütülen faaliyetler, çarpan veya yayılan etkisi; başvuru sahibinin neden projeyi en iyi yürütecek kuruluş olduğu, vb). Değerlendirme, değerlendirme tablosuna göre ve yalnızca başvuru sahibinin proje ön teklifinde verdiği bilgiler esasında yapılacaktır.

Metin, değerlendirmeyi kolaylaştırmak açısından, mümkün olduğunca açık ve anlaşılır olmalıdır.

1.

Projenin ilgililiği

 Sorunların ve tüm düzeylerde birbiriyle olan bağlantılarının genel tanımını ve analizini yapın.  Projenin çözüm üreteceği belirli sorunları anlaşılır biçimde tanımlayın.  Hedef grupları ve nihai faydalanıcıları kısaca tanımlayın.  Projenin genelde hedef ülkenin/ülkelerin veya bölgenin/ bölgelerin ve daha özelde

hedef grupların/ nihai faydalanıcıların ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne ölçüde ilgili olduğunu açıklayın.

 Proje teklifinin bu teklif çağrısında (Başvuru Sahipleri için Rehber, Bölüm 1.2) belirtilen hedefler, öncelikler ve koşullarla ne ölçüde ilgili olduğunu açıklayın. 2.

Projenin tanımlanması ve etkililiği

 Önerilen projeyi açıklayın ve uygun olan durumlarda, proje teklifini yapmanıza yol açan arka plan bilgilerine yer verin. Bu tanım şunları içermelidir:  Projenin genel hedeflerinin, süresinin ve beklenen sonuçlarının tanımı;  Önerilen faaliyetlerin ve etkililiklerinin tanımı;  Eğer varsa, uygulama ortaklarının katılımı, projedeki rolleri, başvuru sahibi ile ilişkileri;  Diğer olası paydaşlar (merkezi hükümet ve yerel yönetimler, özel sektör, vb), projede

beklenen rolleri ve/ veya projeye karşı potansiyel tutumları. 3.

Projenin sürdürülebilirliği

 Proje öncesi risk analizi yapın ve olası acil önlem planlarını tanımlayın. Bu tanımlamada, en asgari düzeyde, her temel faaliyetle ilgili riskler ve bunların çözümüne yönelik düzeltici önlemler sıralanmalıdır. İyi bir risk analizi, fiziksel, çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal riskleri içeren risk türlerine yer vermelidir.  Uygulama dönemi ve sonrasına dair ön koşulları ve varsayımları belirtin.  Projenin sona ermesinden sonra sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını açıklayın. Bu

açıklama, projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri, izleme faaliyetlerini, hedef grupların projeyi sahiplenmesini vb. yönleri içerebilir.

59


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

KISIM B. BAŞVURU FORMU I. PROJE  TANIM Madde I.

Başlık

Bireylere Meslek Edindirme Programı Madde II. Yer(ler) Türkiye, İç Anadolu, Ankara Madde III. Proje maliyetli ve Sözleşme Makamından talep edilen hibe tutarı Projenin toplam uygun maliyeti (A)

Sözleşme Makamından talep edilen tutar (B)

Projenin toplam uygun maliyetleri içindeki yüzdesi (B/Ax100)

AVRO 118,189.42

AVRO 106,370.53

%90

Projenin toplam uygun maliyetinin ve Sözleşme Makamından talep edilen tutarın Avro cinsinden olması gerektiği unutulmamalıdır. Madde IV. Özet (en fazla 1 sayfa) Projenin toplam süresi

12 ay Genel hedef: - işsiz bireyleri istihdamının sağlanması amacıyla meslek edindirilmeleri -Edinecekleri meslekler sayesinde bireylerin sosyal hayata kazandırılmasıdır.

Projenin hedefleri

Özel hedef: -Ankara ilinde iletişim alanındaki faaliyetlerini gerçekleştirebilecek 20 yaş ve üzeri 50 bireyin eğitilerek mesleki katılım belgesine sahip olmaları ve bu bireylerin %30’unun istihdam edilmesinin sağlanması -İşverenlerin bilinçlendirilmesi -İletişim alanında istihdam ihtiyacının karşılanması

Ortak(lar) Hedef Grup(lar)5

Nihai Faydalanıcılar6 5 “Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır. – Liste için Kısım II, Paragraf 2.3’e bakınız. 6 “Nihai Faydalanıcılar” projeden uzun vadede geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak kişilerdir

60

Beklenen sonuçlar

Ankara İletişim Meslek Lisesi -Hedef bölgede ikamet eden, 20 yaş ve üzerinde olup işsiz 50 erkek birey -Bahsedilen 50 bireyin işverenleri (50 kişi) -İşsiz bireylerin aileleri. -İşverenler -Ankara’da ikamet eden 50 işsiz bireyin eğitilerek meslek sahibi olmaları, istihdam edilebilecek düzeyde, topluma kazandırılmış özgüven sahibi bireyler haline gelmeleri beklenmektedir. -Meslek edinen 50 işsiz bireyin %30’unun istihdam edilmesi -Daha bilinçli 50 işveren


1. Faaliyet: Ön Hazırlık Faaliyetleri: Komisyonun tespiti, Faaliyet planının hazırlanması, İdarecilerin görevlendirilmesi, Eğitmenlerin tespiti, İletişim formatörlerinin tespiti, İletişim sınıfının kurulması, Kitap tespit komisyonunun belirlenmesi, Kitapların satın alınması, Projenin genel tanıtımı, Kursiyerlerin tespiti, Sınıfların açılışının yapılması. Temel faaliyetler

2. Faaliyet: Eğitim Faaliyetleri: İletişim öğretmenlerine bilgisayar destekli alan dersleri öğretimi semineri, Kursların başlaması 3. Faaliyet: Sosyal Aktiviteler: Yemek faaliyeti, sertifika töreni 4. Faaliyet: İzleme Değerlendirme Faaliyetleri: Ön test, son testler ve ara raporlar, açılış ve koordinasyon toplantıları.

Madde V. Hedefler (en fazla 1 sayfa) Bu bölümde projenin genel ve özel hedefleri tanımlanmalı. Genel hedef: Projenin geniş ve uzun vadede hedefini daha geniş bir çerçevede tanımlar. Özel hedef: Projenin faaliyetleri sonucunda ulaşılması gereken hedeftir. Genel hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Örnek: Genel hedef: Projenin genel hedefi; Ankara’da HBÖ faaliyetlerini artırarak istihdama katkıda bulunmaktır. Özel hedef: Projenin özel hedefi; Ankara’da iletişim eğitiminin etkinleştirilmesi ve yaklaşık 50 kişinin modern iletişim tekniklerini, Mesleki Eğitim Merkezi ve sektör temsilcileri ortaklığı aracılığıyla öğrenmesini ve uygulamasını amaçlamaktadır.

Madde VI. Gerekçelendirme (en fazla 3 sayfa) (a) Projenin, başvurulan Hibe Programı hedefleri ile uyumlu olduğu (b) Projenin Program Önceliklerinden an az biri ile uyumlu olduğu (c) Projenin uygulanacağı bölgenin projeye duyduğu ihtiyaçlar ve bölgedeki sınırlamalar (d) Hedef Grupların ve Nihai Yararlanıcıların sayı ve özellikleri (e) Hedef Grupların ve faaliyetlerin seçim nedenleri (f) Faaliyetin hedef gruplarla bağlantısı (g) Projenin getireceği yenilikçi yaklaşım veya modeller

61


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Madde VII. Projenin tanımlanması ve etkililiği (en fazla 14 sayfa) Faaliyet, projenin amaçlarına ulaşmak için neler yapılacağını anlatır. Yapılacak her faaliyetin; başlığı, detaylı tanımı, her ortağın/ iştirakçinin/ alt yüklenicinin faaliyet alanı ve sorumluluğu anlatılır

Önerilen faaliyetler aşağıda belirtilenlerdir: 1. Hazırlık Faaliyetleri 1.1 Proje Ekibinin Oluşturulması: Proje ekibi; idari/destek personeli oluşturacak olan proje koordinatörü, genel sekreter, mali koordinatör, vs.den oluşacaktır. 1.2 Eğitim-öğretim Alanlarının Oluşturulması: Eğitim-öğretim sınıflarının mekan ve tefrişatı temin edilecektir. Şu malzemeler gereklidir: 3 bilgisayar masası, 3 evrak dolabı, 5 bilgisayar koltuğu, vs. 1.3 Proje Ekip Toplantısının Yapılması: Bu aşamada projenin tüm ekip üyeleri toplanacak koordinasyonun sağlanması için her bir personelin görevi tekrar belirtilecek ayrıntılı eylem planı hazırlanacaktır. 2. Projenin Kamuoyuna Tanıtılması 2.1 Proje Açılış Toplantısının Yapılması: 2.2 Broşür-Afiş-Duyuru, Web Sitesi Hazırlanması: 3. Katılımcıların Belirlenmesi: Proje kapsamında projeden faydalanmak için başvuran adaylara yapılacak bir ön değerlendirme ve anket çalışması ile başvuran engelli adayların bilgileri toplanacaktır. Vs. 4. Katılımcılar ve Aileleriyle Bilgilendirme Toplantıları Yapılması: 5. Eğitim Faaliyetleri 5.1 Oryantasyon Çalışmaları: 5.2 İletişim Eğitimi: Oryantasyon çalışmasını takiben 50 kursiyere 2 iletişim öğretmeni, ….. eğitimi verecektir. 5.3 B Eğitimi: 5.4 C Eğitimi: 5.5 D Eğitimi: 6.Sertifika Töreni ve Proje Kapanış Toplantısının Yapılması: Eğitim faaliyetlerini takiben 11. ay içerisinde kursiyerlere yetkililerce onaylı “Mesleki Katılım Belgesi”nin verileceği Sertifika Töreni ve Proje Kapanış Toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıya engelliler ve aileleri, açılış toplantısında olduğu gibi yerel basın, gazeteler ve televizyon görevlileri davet edilecek, proje sonuçları sunulacaktır. 62


7. Sonuç Raporunun Hazırlanması: Proje sonuç raporunun yazılması işlemi 11. ve 12. ay içerisinde gerçekleştirilecektir. Madde VIII. Yöntem (en fazla 4 sayfa) Yapılacak faaliyetleri başarmak için kullanılacak metotlar, uygulamalar ve süreç yönetimi anlatılır. (a) Uygulama Yöntemleri (b) Önerilen yöntemlerin seçilme nedenleri (c) Ortakların (veya diğer kuruluşların) anlatılması (d) Her ortağın projedeki rolünün açıklanması (e) Faaliyetin yürütülmesi için önerilen ekip Proje Ekibi aşağıda yer alan kişi ve kurum/kuruluşlardan oluşacaktır; A-Proje İdari Ekibi 1. Proje Koordinatörü: Projenin sevk ve idaresinden sorumlu olacaktır. Kurumun bu projesinden tamamen sorumlu olması nedeni ile projede tam zamanlı olarak görev yapacaktır. Projenin sağlıklı olarak, “sözleşmeye uygun “ yürütülmesi için gerekli her türlü iç denetimi, genel koordinasyonu sağlayacak ihtiyaçların tedarikinde görev alarak projenin aksamamasını temin edecektir. Proje ve ihale yürütme ekibi başkanlığını da yapacaktır. 2. Finans Uzmanı: Proje ön muhasebe işlemlerini takip edecek, toplantı programının uygulanmasına katkı sağlayarak gerekli iletişime destek olacaktır ve proje mal alımı ile ilgili ihale dosyalarının hazırlanması hizmetleri ilgili teklif hazırlıkları ve bunlara bağlı olarak piyasa araştırması yapılması gibi görevler üslenecektir. 3. Eğitim Uzmanı B- Teknik Ekip 1. İletişim Öğretmeni: mesleki eğitimin verilmesi ve uygulamaların yapılmasında görev alacaktır. 2. B Öğretmeni: B mesleki eğitiminin verilmesi ve uygulamaların yapılmasında görev alacaktır. 3. C Öğretmeni: c mesleki eğitiminin verilmesi ve uygulamaların yapılmasında görev alacaktır.

63


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Madde IX. Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı Projenin süresi 12 ay olacaktır. Yıl 1 1. Yarıyıl Faaliyet

1. Ay

2. Yarıyıl 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uygulama birimi

1.Hazırlık Faaliyetleri

Proje Ekibi

1.1 Proje Ekibinin Oluşturulması

Proje Ekibi

1.2 Proje Alanlarının ve Ekipmanının Oluşturulması 1.3 Proje Ekip Toplantısının Yapılması 2. Projenin Kamuoyuna Tanıtılması 2.1 Proje Açılış Toplantısının Yapılması 2.2 Broşür-AfişDuyuru, Web Sitesi Hazırlanması

Proje Ekibi Proje Ekibi Proje Ekibi Proje Ekibi Proje Ekibi

3. Katılımcıların Belirlenmesi

Proje Ekibi

4.Katılımcılarla Bilgilendirme Toplantıları Yapılması

Proje Ekibi

5. Eğitim Faaliyetleri

Proje Ekibi

6.Sertifika Töreni ve Proje Kapanış Toplantısının Yapılması

Proje Ekibi

7. Sonuç Raporunun Hazırlanması

Proje Ekibi

Madde X. Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Sürdürülebilirlik; proje bittikten sonra sonuç ve faaliyetlerinin etkilerinin halen devam etmesidir. Ele alınması gerekli üç alt başlık vardır: (1) Finansal sürdürülebilirlik: hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl finanse edileceğidir. Örnek: Proje bittikten sonra eğitim ücretleri ve malzeme maliyetleri Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi tarafından karşılanacaktır. (2) Kurumsal boyut: proje bittikten sonra faaliyetlerin devamını sağlayacak bir yapının ya da yerel sahiplenmenin olup olmayacağıdır. Örnek: Geliştirilen eğitim merkezinin varlığı proje bittikten sonra da devam edecek, bu yer Altındağ İlçe MEM’e devredilecektir. Proje faaliyetleri buradan sevk ve 64


idare edilecektir. (3) Politika boyutu: proje bittikten sonra faaliyetlerin getireceği yapısal etkilerdir. Örnek: Proje İletişim modülünün oluşturulmasını sağlayacaktır. Proje ortakları bu modüldeki değerleri ve yöntemleri benimseyecek ve bunu bir kurumsal politika olarak uygulamaya başlayacaklardır. Madde XI. Mantıksal Çerçeve Lütfen Başvuru Rehberi Ek C7 yi doldurunuz.

Açıklamaları aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: http://ec.europa.eu/europeaid/ reports//index_en.pdf

7

65


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

II. PROJE BÜTÇESİ Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun (çalışma dosyası 1: Ek B1 Bütçe). Daha fazla bilgi için Hibe Başvuru Rehberine bakınız (Bölüm 1.3, 2.1.4 ve 2.2.5). AYRICA FİYAT TEKLİFLERİ İÇİN BAKINIZ EK B1- FİYAT TEKLİFLERİ

III. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B’yi (çalışma dosyası 3) doldurun Üç farklı tablonun doldurulması gerektiğini unutmayın. Sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) aşağıda sıralayın ve açıklayın (En fazla 1 sayfa).

1. BENZER PROJE TECRÜBESİ Her proje için en fazla 1 sayfa. Son üç yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Proje başlığı: Gençler için Eğitim Projesi Projenin uygulandığı yer

Türkiye; Ankara

Projenin maliyeti

42.790 $

Projenin hedefi ve sonuçları

66

Sektör (bkz. Bölüm II, 2.2): 11 Eğitim Lider kuruluş ya da ortak

-

Finansman sağlayan donör kuruluş11

AB

Donör kuruluş tarafından sağlanan katkı tutarı

33.377 $

Tarih (gg/aa/ yyyy ile - gg/ aa/yyyy arası)

01.01.2008 ile 30.06.2009 arası

Projenin Genel Hedefi; Toplumda eğitim hizmetlerinden yoksun kalan en dezavantajlı gruplardan biri olan okuma yazma bilmeyen 15-25 yaş arası genç kadınların, işlevsel okuma yazma ile kadın destek eğitimi programı yoluyla Türkiye’nin iki dezavantajlı ilinde eğitim haklarını kullanmaları ve eğitime devam etmeleri konusunda desteklenmeleri hedeflenmiştir. Proje ile 680 doğrudan faydalanana eğitim, öğretim, bilinçlenme, iletişim ve ağ oluşturma faaliyetleri yoluyla ulaşılacaktır. Böylece projenin hedef kitlesi olan 15-25 yaş arası kadınların, kendi bölgelerinde açık ilköğretim kurumlarına başvuracak seviyede okuma yazma öğrenmeleri, eğitim hizmetleri hakkında bilinç ve bu hizmetleri kullanım becerilerinin artması hedeflenmiştir. Projenin Sonuçları; Ankara ilinde, 27 yeni eğitici eğitilmiş, 62 işlevsel okuryazarlık ve kadın destek ve haklar eğitimi kursu açılarak 1.080 genç kadına ulaştırılmıştır. Proje kapsamında, Halk Eğitimi Merkezlerinin yetkilileri II. Kademe okuryazarlık ve açık ilköğretime devam etme konularında kurslara gelerek bilgilendirme yapmıştır. Proje ile II. Kademe kurslarına kayıt yaptıran genç kadın sayısı artırılmıştır.


Bölüm 11.01 II. BAŞVURU SAHİBİ

EuropeAid ID number8

Geçerli değil

Kuruluşun adı:

Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi

Burada istenen bilgilerin; yalnızca Kavram Notunda verilenlerle kıyaslandığında değişiklik ya da eklemeler olması durumunda verilmesi gerekecektir. (a) KİMLİK Tüzel Kişilik Dosya Numarası 10 Kısaltması

AAML

Sicil numarası (ya da benzeri)

Vergi Sicil No: 9900000

Sicil kayıt tarihi

Vergi Sicil Kayıt Tarihi: 01.01.1990

Kayıtlı bulunduğu resmi adres

İrfan Baştuğ Mah. Aydınlıkevler / Ankara

Kayıtlı bulunduğu ülke11/Milliyet9

T.C.

Kurum/ kuruluşun e-posta adresi

aaml@meb.org.tr

Telefon numarası: ülke kodu+ şehir kodu + numara

+90 0312 222 22 22

Faks numarası: ülke kodu+ şehir kodu + numara

+90 0312 222 22 22

Kurum/ kuruluşun web adresi

www.aaml.meb.org.tr

Uygun değil Bireyler için. Kılavuzun 2.1 no.lu maddesi kapsamında verilen ülkelerden birinde değil ise, lütfen yerini gerekçelendirin. 10 Eğer başvuru sahibi Avrupa Komisyonu ile bir sözleşme imzalamışsa. 11 Örgütler için. Kılavuzun 2.1 no.lu maddesi kapsamında verilen ülkelerden birinde değil ise, lütfen yerini gerekçelendirin. 8 9

67


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

(b) PROFİL

Yasal Statüsü

MEB’e bağlı Kamu Eğitim –Öğretim Kurumu

Kar amaçlı

• Evet • Hayır

STK

• Evet • Hayır

Değer tabanlı10

• Siyasal • Dinsel • İnsani • Tarafsız

Kuruluşunuz başka bir kuruluşla bağlantılı mıdır?

• Evet ebeveyn kuruluşu: (Lütfen EuropeAid ID’sini yazın:…………………………) • Evet bağlı kuruluşu(ları) • Hayır bağımsız

2.1. Kategori

Kategori14

10 Belirtilenlerden yalnızca birini işaretleyiniz. 14 Lütfen şunları belirtin: 1) kuruluş tüzüğünde (ya da benzeri bir belgede) tanımlandığı üzere, kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği sektör: Kamu (tarafından kuruluşmuş ya da bir kamu kuruluşu tarafından finanse edilen) YA DA Özel (özel teşebbüs/ kuruluş ya da özel bir kuruluş tarafından finanse edilen); 2) ilgili sütunda, kuruluşun ait olduğu kategori (YALNIZCA TEK BİR SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN).

68

Kamu • Kamu Yönetimi • Egemen Devletlerin merkezi olmayan temsilcileri • Uluslararası Kuruluş • Yargı Kuruluşu • Yerel Yönetim • Uygulama Ajansı • Üniversite/ Eğitim • Araştırma Enstitüsü • Düşünce Kuruluşu • Vakıf • Dernek • Medya • Ağ/ Federasyon • Meslek Kuruluşu ve/ veya Sanayi Kuruluşu • Sendika • Kültür Örgütü • Ticaret Örgütü

Özel  Uygulama Ajansı  Üniversite/ Eğitim  Araştırma Enstitüsü  Düşünce Kuruluşu  Vakıf  Dernek  Medya  Ağ/ Federasyon  Meslek Kuruluşu ve/ veya Sanayi ve Ticaret Odası  Sendika  Kültür Örgütü  Ticaret Örgüt  Diğer Hükümet Dışı Aktör


2.2. Sektör(ler)11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

11 111 11110 11120 11130 11182 112 11220 11230 11240 113 11320 11330 114 11420 11430 12 121 12110 12181 12182 12191 122 12220 12230 12240 12250 12261 12281 13 130 13010 13020 13030 13040 13081 14 140 14010 14015 14020 14030 14040 14050 14081 15

Eğitim Eğitim, seviye belirtilmemiş Eğitim Politikaları& İdaresi ve Yönetim Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri Öğretmen Eğitimi Eğitimi Araştırma İlköğretim İlköğretim Gençler ve yetişkinler için temel yaşam becerileri Erken çocukluk eğitimi Orta Öğretim Orta Öğretim Mesleki Eğitim Yüksek Öğrenim Yüksek Öğrenim İleri Düzey Teknik ve Yönetim Eğitimi Sağlık Sağlık Genel Sağlık Politikaları&İdaresi ve Yönetim Tıbbi eğitim/Öğretim Tıbbi Araştırma Tıp Hizmetleri Temel Sağlık Temel Sağlık Hizmetleri Temel Sağlık Altyapısı Temel Beslenme Bulaşıcı Hastalık Kontrolü Sağlık Eğitimi Sağlık Personeli Gelişimi Nüfus Programları Nüfus politikaları/ programları ve üreme sağlığı Nüfus Politikaları& İdaresi ve Yönetim Üreme Sağlığı Hizmetleri Aile Planlaması Std Kontrolü HIV /Aids dahil Nüfus Personeli Gelişimi & üreme sağlığı Su Rezervleri ve Sanitasyon Su Rezervleri ve Sanitasyon Su Kaynakları& İdaresi ve Yönetim Su Kaynaklarını Koruma Su Rezervleri ve Sanitasyon-Büyük sistemler Temel İçme Suyu Rezervleri ve Temel Sanitasyon Akarsu Gelişimi Atık Yönetimi /Atık Su Rezervleri ve Sanitasyon eğitimi/öğretimi Hükümet ve Sivil Toplum

Lütfen, kuruluşunuzun son yedi yılda ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği sektörleri işaretleyin. Bu sınıflandırma OECD’nin DAC listesinden alınmıştır.

11

69


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

• • • • • • • • • • • •

70

151 15110 15120 15130 15140 15150 15161 15162 15163 15164 152 15210

15220

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15230 15240 15250 15261 16 16010 16020 16030 16040 16050 16061 16062 16063 16064 21 210 21010 21020 21030 21040 21050 21061 21081 22 220 22010 22020 22030 22040 23 230 23010 23020 23030 23040

Hükümet ve Sivil Toplum, genel Ekonomik ve gelişim politikası/planlaması Kamu sektörü mali yönetimi Yasal ve yargısal gelişim Hükümet idaresi Sosyal toplumun güzçlendirilmesi Seçimler İnsan Kaynakları Bağımsız Bilgi Akışı Kadın eşitliği kurum ve kuruluşları Çatışmayı önleme, çözüm, barış ve güvenlik Güvenlik sistemi yönetimi ve reformu Toplum barışını sağlama, çatışmayı önleme ve çözüm Çatışması sonrası barışı sağlama (BM) Yeniden entegrasyon ve SALW kontrolü Kara mayını temizleme Çocuk askerler (önleme ve terhis) Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetleri Sosyal/refah hizmetleri İstihdam politikası, idaresi ve yönetimi İskan politikası, idaresi ve yönetimi Düşük maliyetli iskan Temel sosyal hizmetlerle ilgili çoklu sektor yardımı Kültür ve yeniden oluşum İstatistiki kapasite oluşturma Narkotik kontrolü HIV/AIDS sosyal azaltma Ulaştırma ve Depolama Ulaştırma ve Depolama Ulaştirma Politikası idaresi ve yönetimi Karayolları ulaşım Trenyolları ulaşım Deniz yolu ulaşım Hava Yolu Ulaşım Depolama Ulaşım ve Depolama Eğitimi ve Öğretimi İletişim İletişim İletişim Politikası idaresi ve yönetimi Telekomunikasyon Radyo/TV/Yazılı Basın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enerji Enerji oluşumu ve tedariki Enerji Politikası idaresi ve yönetimi Güç Oluşumu/Yenilenemeyen Kaynaklar Güç Oluşumu/Yenilenebilen Kaynaklar Elektrik Transferi/Dağıtımı


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23050 23061 23062 23063 23064 23065 23066 23067 23068 23069 23070 23081 23082 24 240 24010 24020 24030 24040 24081 25 250 25010 25020 31 311 31110 31120 31130 31140 31150 31161 31162 31163 31164 31165 31166 31181 31182 31191 31192 31193 31194 31195 312 31210 31220 31261

Gaz dağıtımı Akaryakıt Santralleri Gaz Santralleri Kömür Santralleri Nükleer Güç Santralleri Hidro elekrik Santralleri Jeotermal Santraller Güneş enerjisi Rüzgar Gücü Okyanus gücü Biomass Enerji eğitimi/öğretimi Enerji araştırmaları Bankacılık ve Finnasman Hizmetleri Bankacılık ve Finansman Hizmetleri Finansman Politikaları&İdaresi ve Yönetim Finans kuruluşları Resmi Sektör Finans Kuruluşları Gayri Resmi/Yarı resmi Sektör Finans Aracı Kurumları Bankacılık ve finansman hizmetleri eğitimi İş ve diğer hizmetler İş ve diğer hizmetler İş destek hizmetleri ve kurumları Özelleştirme Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Tarım Tarım Politikaları&İdaresi ve Yönetim Zırai Gelişim Zirai Toprak Kaynakları Zirai Su Kaynakları Zirai girdiler Tarım ürünleri yetiştirme Endüstriyel ürünler/ihraç ürünleri Hayvancılık Tarım reformu Alternatif tarım gelişimi Zirai genişleme Ziraat eğitimi/öğretimi Tarım Araştırmaları Zirai hizmetler Bitki ve hasat sonrası koruma ve haşare kontrol Zirai finansman hizmetleri Tarımsal işbirlikçiler Hayvancılık/Veterinerlik hizmetleri Ormancılık Ormancılık Politikası & İdari Yönetimi Ormancılığın Geliştirilmesi Yakıt odun/kömür

71


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

72

31281 31282 31291 313 31310 31320 31381 31382 31391 32 321 32110 32120 32130 32140 32161 32162 32163 32164 32165 32166 32167 32168 32169 32170 32171 32172 32182 322 32210 32220 32261 32262 32263 32264 32265 32266 32267 32268 323 32310 33 331 33110 33120 33130 33140 33181

Ormancılık eğitimi/öğretimi Ormancılık araştırmaları Ormancılık hizmetleri Balıkçılık Balıkçılık Politikası & İdari Yönetimi Balıkçılığın geliştirilmesi Balıkçılık eğitimi/öğretimi Balıkçılık araştırmaları Balıkçılık hizmetleri Endüstri, Madencilik ve İnşaat Endüstri Endüstri Politikası & İdari Yönetimi Mgmt Endüstriyel gelişme Küçük ve orta-ölçekli işletmelerin (KOBİ) geliştirilmesi Pamuk endüstrisi ve el işlemeciliği Tarım endüstrileri Ormancılık endüstrileri Tekstil – Deri & İkameleri Kimyasallar Gübre bitkileri Çimento/ kireç/alçı Emerji imalatı Kozmetik üretimi Basit metel endüstrileri Demir-dışı metal endüstrileri Mühendislik Ulaşım ekipmanları endüstrisi Teknolojik araştırma ve geliştirme Mineral kaynakları ve madencilik Mineral/Madencilik Politikası & ve İdari Yönetimi Mineral Araştırması ve Keşfi Kömür Yağ ve gaz Demirli metalller Demir-dışı metaller Değerli metalller/malzemeler Endüstriyel mineraller Gübre mineralleri Açık deniz mineralleri İnşaat İnşaat Politikası & ve İdari Yönetimi Ticaret ve Turizm Ticaret politikası ve düzenlemeleri Ticaret Politikası & ve İdari Yönetimi Ticareti kolaylaştırma Bölgesel ticaret anlaşmaları Çok taraflı ticaret görüşmeleri Ticaret eğitimi & öğretimi


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

332 33210 41 410 41010 41020 41030 41040 41050 41081 41082 43 430 43010 43030 43040 43050 43081 43082 51 510 51010 52 520 52010 53 530 53030 53040 60 600 60010 60020 60030

60040

• • • • • • •

60061 60062 60063 72 720 72010 72040

• • • • • •

72050 73 730 73010 74 740

Turizm Turizm Politikası & ve İdari Yönetimi Genel Çevre Koruması Genel çevre koruması Çevre Politikası & ve İdari Yönetimi Biyosferin korunması Biyo-çeşitlilik Yer Koruma Sel Koruması/Kontrolü Çevre eğitimi/öğretimi Çevre araştırması Diğer çoklusektörler Diğer çoklusektörler Çoklusektörler Yardımı Kentsel Gelişim ve Yönetim Kırsal Kalkınma Tarım-dışı alternatif kalkınma Çoklusektöe eğitimi/öğretimi Araştırma kuruluşları/bilimsel kuruluşlar Genel Bütçe Desteği Genel bütçe desteği Genel bütçe desteği Gelişim gıda yardımı/gıda güvenliği Gelişim gıda yardımı/gıda güvenliği yardımı Gıda Yardımı/Gıda Güvenliği Programları Diğer ticari mal yardımları Diğer ticari mal yardımları İthalat desteği (sermaye malları) İthalat desteği (ticari mallar) Borca ilişkin faaliyetler Borca ilişkin faaliyetler Borca ilişkin faaliyetler Borç affı Çoktaraflı borç indirimi Borcun yeni ödeme planına bağlanması ve yeniden finasman Kalkınma amaçlı borç takası Diğer borç takası Borç geri satın alımı Olağanüstü durum ve felaket yardımları Olağanüstü durum ve felaket yardımları Maddi yardım ve hizmetler Olağanüstü durum gıda yardımı Yardımların koordinasyonu; koruma ve destek hizmetleri Yeniden yapılanma yardımları ve rehabilitasyon Yeniden yapılanma yardımları ve rehabilitasyon Yeniden yapılanma yardımları ve rehabilitasyon Felaketten korunma ve hazırlıklı olma Felaketten korunma ve hazırlıklı olma 73


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

• • • • • • • • • • • • • • • 

74010 91 910 91010 92 920 92010 92020 92030 93 930 93010 99 998 99810 99820

Felaketten korunma ve hazırlıklı olma Bağışçıların idari masrafları Bağışçıların idari masrafları Idari masraflar STK’lara destek STK’lara destek Ulusal STK’lara destek Uluslararası STK’lara destek Yerel ve Bölgesel STK’lara destek Mülteciler Mülteciler (bağış veren ülkelerde) Mülteciler (bağış veren ülkelerde) Ayrılmamış/belirlenmemiş Ayrılmamış/belirlenmemiş Belirlenemeyen sektörler Kalkınma Bilincinin desteklenmesi

2.3. Hedef grup(lar)

• Herkes • Çocuk askerler • Çocuklar (18 yaşından küçük) • Topluluk esaslı örgüt(ler) • Tüketiciler • Engelli kişiler • Uyuşturucu bağımlıları • Eğitim kurum ve kuruluşları (okul, üniversite) • Yaşlılar • Hastalıktan etkilenen kişiler (Sıtma, Tüberküloz, HIV/AIDS) • Yerli halklar • Yerel yönetim • Göçmenler • Sivil Toplum Kuruluşları • Tutuklular • Mesleki kategori • Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler • Araştırma kuruluşları/ araştırmacılar • KOBİ • Öğrenciler • Kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayanlar • Çatışma ve afet mağdurları • Kadınlar • Gençler • Diğer (lütfen belirtin): ……………………………..

74


PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ 3.1. Sektör esasındaki deneyim (2.2 altında işaretlenen her bir sektör için.)

Sektör

11230 Gençler ve Yetişkinler için Temel Yaşam Becerileri

Deneyim (yıl)

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

Son 7 yıl içerisindeki deneyim

Son 7 yıl içerisindeki Proje Sayısı

Son 7 yıl içerisindeki Tahmini Miktar (bin Avro)

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 ile 5 arası • 6 ile 10 arası • 11 ile 20 arası • 21 ile 50 arası • 51 ile 200 arası • 200 ile 500 arası • 500’den fazla

• 1’den az • 1 ile 5 • 5 ile 20 arası • 20 ile 50 arası • 50 ile 100 arası • 100 ile 300 arası • 300 ile 1.000 arası • 1000 • Bilinmiyor

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 ile 5 arası • 6 ile 10 arası • 11 ile 20 arası • 21 ile 50 arası • 51 ile 200 arası • 200 ile 500 arası • 500’den fazla

• 1’den az • 1 ile 5 • 5 ile 20 arası • 20 ile 50 arası • 50 ile 100 arası • 100 ile 300 arası • 300 ile 1.000 arası • 1000 • Bilinmiyor

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 ile 5 arası • 6 ile 10 arası • 11 ile 20 arası • 21 ile 50 arası • 51 ile 200 arası • 200 ile 500 arası • 500’den fazla

• 1’den az • 1 ile 5 • 5 ile 20 arası • 20 ile 50 arası • 50 ile 100 arası • 100 ile 300 arası • 300 ile 1.000 arası • 1000 • Bilinmiyor

75


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

3.2. Coğrafi Konum Deneyimi (ülke ya da bölge) Coğrafi Konum Deneyimi (ülke ya da bölge)

Ankara

Deneyim (yıl)

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

Son 7 yıl içerisindeki deneyim

Son 7 yıl içerisindeki Proje Sayısı

Son 7 yıl içerisindeki Tahmini Miktar (bin Avro)

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 ile 5 arası • 6 ile 10 arası • 11 ile 20 arası • 21 ile 50 arası • 51 ile 200 arası • 200 ile 500 arası • 500’den fazla

• 1’den az • 1 ile 5 • 5 ile 20 arası • 20 ile 50 arası • 50 ile 100 arası • 100 ile 300 arası • 300 ile 1.000 arası • 1000 • Bilinmiyor

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 ile 5 arası • 6 ile 10 arası • 11 ile 20 arası • 21 ile 50 arası • 51 ile 200 arası • 200 ile 500 arası • 500’den fazla

• 1’den az • 1 ile 5 • 5 ile 20 arası • 20 ile 50 arası • 50 ile 100 arası • 100 ile 300 arası • 300 ile 1.000 arası • 1000 • Bilinmiyor

• 1 yıldan az • 1 ile 3 yıl arası • 4 ile 7 yıl arası • 7 yıldan fazla

• 1 ile 5 arası • 6 ile 10 arası • 11 ile 20 arası • 21 ile 50 arası • 51 ile 200 arası • 200 ile 500 arası • 500’den fazla

• 1’den az • 1 ile 5 • 5 ile 20 arası • 20 ile 50 arası • 50 ile 100 arası • 100 ile 300 arası • 300 ile 1.000 arası • 1000 • Bilinmiyor

Sektörlere ve coğrafi bölgelere göre deneyim tablosu:

76

Sektör(ler) (2.2’de seçildiği gibi)

Coğrafi bölgeler (ülke ya da bölge, daha önce tanımlandığı gibi)

11230 Gençler ve Yetişkinler İçin Temel Yaşam Becerileri

İç Anadolu, Ankara


3.3 Kaynaklar 3.3.1. Mali Bilgiler. Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/ kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz.(Bin Avro üzerinden)

Yıl N-1

Gelirler

Net Kazanç

Toplam Bilanço veya Bütçe

190.40

190.40

242.89

Öz sermaye

Orta ve Uzun Vadeli Borçlar

Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)

205.72

-

37.17

3.3.2. Finansman kaynakları (lütfen kuruluşun gelir kaynağını/ kaynaklarını işaretleyin ve istenen bilgileri doldurun)

Yıl

Oran (belirli bir yıl için toplam oran %100 olmalıdır)

Kaynak

Aidat ödeyen üye sayısı (yalnızca üyelik aidatı kaynağı için)

N-1

• Avrupa Komisyonu

Uygun değil

N-1

• AB’ye Üye Ülke Kamu Kurumları

Uygun değil

N-1

• Üçüncü Ülke Kamu Kurumları

Uygun değil

N-1

• Birleşmiş Milletler

Uygun değil

N-1

• Diğer Uluslararası Kuruluş(lar)

Uygun değil

N-1

• Özel Sektör

Uygun değil

N-1

• Üyelik aidatları

N-1

• Diğer (lütfen belirtin):Kamu desteği

%100

Uygun değil

N-1

Toplam

%100

Uygun değil

3.3.3. Personel sayısı (tam zamanlı) (lütfen personel türüne göre ilgili seçeneği işaretleyin): Personel türü

Ücretli

Ücretsiz

Genel Merkez personeli: Genel Merkezde istihdam edilen (Gelişmiş ülkelerde yerleşik)

• < 10

• < 10

• > 10 ve < 50

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100

• > 50 ve < 100

• > 100

• > 100

• Uygun değil

• Uygun değil

• < 10

• < 10

• > 10 ve < 50

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100

• > 50 ve < 100

• > 100

• > 100

• Uygun değil

• Uygun değil

• < 10

• < 10

• > 10 ve < 50

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100

• > 50 ve < 100

• > 100

• > 100

• Uygun değil

• Uygun değil

Genel Merkez personeli: Genel Merkezde istihdam edilen (Gelişmekte olan ülkelerde yerleşik)

Yerel personel: yerel düzeyde istihdam edilen (Gelişmekte olan ülkelerde yerleşik)

77


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

KURULUŞUNUZUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN LİSTESİ

Adı

Mesleği

Görevi

Uyruğu

Kurulda görev süresi (yıl)

Müdür

Okul Müdürü

T.C.

3

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

T.C.

3

T.C.

3

Sayın …… Sayın ……. Sayın …….

78

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı


Bölüm 11.04 III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan iştirakçilerden bahsedilmesine gerek yoktur. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız. 1. Ortak EuropeAid ID numarası

Geçerli değil

12

Tam yasal adı

Ankara İletişim Meslek Lisesi

Sicil kayıt tarihi 1979 Kayıt Yeri Ankara Yasal statüsü13

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Kamu Kurumu

Kayıtlı bulunduğu resmi adres 14

Reyhan Cad. No:26 38010 Altındağ/Ankara

Kayıtlı bulunduğu ülke15/Milliyet16

T.C.

Bağlantı kurulacak kişi

……..

Telefon numarası: ülke kodu+şehir kodu + numara

+90 0312 222 22 22 +90 0312 222 22 22

Faks numarası: ülke kodu+şehir kodu + numara

+90 0312 222 22 22

E-posta adresi

111222@meb.k12.tr

Personel sayısı

80

Diğer ilgili kaynaklar Teklif edilen uygulanmasındaki rolü benzer proje tecrübesi

projenin itibarı ile

LDV, Comenous, Grundving, Youth Proje Çalışmaları(8 ayrı tamamlanmış proje deneyimi)

Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi

Başvuru sahibi ile Ortak, ortaklaşa LdV Projesi yürütmüştür.

Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı

Öngörülen eğitim faaliyetlerinin planlanmasıprogramlanması ve tüm hazırlık faaliyetlerindeki gönüllü desteğidir.

Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı

Eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tanıtım, belge düzenlemesi vb. tüm aşamalarda aktif olarak yer alacaktır.

Önemli: Ortaklık Beyannamesi, Başvuru Sahibi ve her bir ortak tarafından ayrı ayrı imzalanıp tarih atılmış olarak doldurulmalı ve başvuru formuna eklenmelidir.

Geçerli değil Örneğin, kâr amacı gütmeyen, kamu kurum/ kuruluşu, uluslararası kuruluş, vb. 14 Rehberde 2.1.1’de belirtilen ülkelerin dışında bir başka ülkede kayıtlıysa, bunun gerekçesini açıklayın. 15 Örgütler için. 16 Bireyler için. 12 13

79


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

ORTAKLIK BEYANNAMESİ Ortaklık, Sözleşme Makamı tarafından finansmanı sağlanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve işbirliğidir. Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından Sözleşme Makamı, tüm ortakların aşağıda belirtilen iyi ortaklık prensiplerini kabul etmesini beklemektedir. 1. Tüm Ortaklar Başvurunu Formunun Sözleşme Makamına teslim edilmesinden önce formu okumuş ve projedeki rollerini anlamış olmalıdırlar. 2. Tüm Ortaklar Standart Hibe Sözleşmesini okumuş ve hibe verildiği takdirde Sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm Ortaklar, asıl ortak olan Başvuru Sahibine Sözleşme Makamı ile sözleşme imzalama ve projenin uygulanması ile ilgili tüm işlerde Sözleşme Makamı karşısında kendilerini temsil etme yetkisi verirler. 3. Başvuru Sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları projenin durumundan haberdar edecektir. 4. Tüm Ortaklar, Sözleşme Makamına sunulan teknik ve mali raporların kopyalarını almalıdır. 5. Projeye ilişkin önemli değişiklik teklifleri (örneğin faaliyetler, ortaklar) Sözleşme Makamına sunulmadan önce tüm Ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik tasarılarını onay için Sözleşme Makamına sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür. 6. Faydalanıcının merkez bürosunun projenin uygulanacağı ülkede bulunmadığı durumlarda, Ortaklar proje sonlanmadan önce proje için AB hibesi ile satın alınan ekipman, araç ve malzemelerin projenin yerel ortakları ve son faydalanıcıları arasında eşit bir şekilde paylaşımı konusunda anlaşmalıdır. Sözleşme Makamına sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. İyi ortaklık prensiplerine uyacağımı taahhüt ederim. Adı ve Soyadı:

……….

Kurum/Kuruluş:

Ankara İletişim Meslek Lisesi

Pozisyonu/Görevi:

Okul Müdürü

İmza: Tarih ve Yer:

80

18.05.2009


Bölüm 11.03

IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ

Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her iştirakçi kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

1. İştirakçi Tam yasal adı EuropeAid ID numarası17 Kayıtlı bulunduğu ülke Yasal statüsü18 Kayıtlı bulunduğu resmi adres Bağlantı kurulacak kişi Telefon numarası: : ülke kodu+şehir kodu + numara Faks numarası: : ülke kodu+şehir kodu + numara E-posta adresi Personel sayısı Diğer ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı

Geçerli değil Örneğin, kâr amacı gütmeyen, kamu kurum/ kuruluşu, uluslararası kuruluş, vb 17 18

81


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Bölüm 11.07 V. KONTROL LİSTESİ CFCU/2007 TR 05 IPO 001/LLL 02HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI İDARİ BİLGİLER

Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından doldurulacak

Başvuru sahibinin adı

Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi

EuropeAid ID numarası

Geçerli değil

Kayıtlı bulunduğu ülke19 ve kayıt tarihi

Türkiye 26.08.1999

Tüzel Kişilik dosya numarası20

Geçerli değil

Yasal statü21

MEB’e bağlı Kamu Eğitim Öğretim Kurumu

İsim/EuropeAid ID numarası: 1. Ortak

Uyruk/Kayıtlı bulunduğu ülke: T.C. Yasal statü: MEB’e bağlı Kamu Eğitim Öğretim Kurumu (Ankara İletişim Meslek Lisesi)

Örgütler için Eğer başvuru sahibi Avrupa Komisyonu ile bir sözleşme imzalamışsa. 21 Örneğin, kâr amacı gütmeyen, kamu kurum/ kuruluşu, uluslararası kuruluş, vb. 19

2

82


83

• • • • • • • • • • • • •

• • • • •

2.Başvuru sahibi tarafından Deklarasyon doldurulmuş ve imzalanmıştır.

3. Proje, İngilizce veya Türkçe olarak yazılmıştır.

4. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur.

5. Proje teklifi ve ekleri elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur.

6. Her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru Formuna eklenmiştir.

7. Bütçe, istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir.

8. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir.

9. Proje ön teklif formu 4 sayfadan fazla olmayacak şekilde doldurulmuş ve 10 font Arial formatında basılmıştır.

10. Proje Özeti, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve İngilizce olarak eklenmiştir. (Başvuru Türkçe yapıldıysa)

11. Yedek Akçe karşılıkları, projenin doğrudan uygun maliyetleri ara toplamının %5‘inden fazla değildir.(Bütçe başlığı 7)

12. Genel İdari Giderler projenin toplam doğrudan uygun maliyetlerinin %7’sinden fazla değildir. (Bütçe başlığı 9)

13. Ekipman ve tedarikler doğrudan uygun maliyetlerinin alt toplamının %15’inden fazla değildir.

14. Proje koordinatörü ve diğer proje personelinin özgeçmişleri AB formatında projedeki rollerini gösterecek şekilde eklenmiştir. KISIM 2 (UYGUNLUK) 15. Proje süresi 12 ay (izin verilen azami süre) veya daha kısadır. 16. Proje süresi 10 ay (izin verilen asgari süre) veya daha uzundur.

17. Talep edilen hibe tutarı 50.000 AVRO (izin verilen asgari tutar) veya daha fazladır.

18. Talep edilen hibe tutarı 150.000 AVRO (izin verilen azami tutar) veya daha azdır.

19. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 80’nine eşit veya daha fazladır (izin verilen asgari oran).

20. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’nına eşit veya daha azdır (izin verilen azami oran).

Evet

Hayır

Başvuru sahibi tarafından doldurulacak

KISIM 1 (İDARİ) 1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır.

pROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ:


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Bölüm 11.05

VI. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Başvuru Sahibini ve her bir ortağı temsil ve ilzama yetkili kişi olarak aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi adına,

 başvuru sahibinin Başvuru Rehberi 2. Bölümde belirtilen finansman kaynaklarını ve profesyonel yeterlik ve niteliği haiz olduğunu;  başvuru sahibinin hibe başvur u formunda yer alan ortaklık beyannamesindeki yükümlülüklerini yerine getireceğini ve iyi ortaklık prensiplerine uyacağını;  projenin ortaklarla birlikte hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasından doğrudan başvuru sahibinin sorumlu olduğunu ve aracı olarak hareket etmediğini;  başvuru sahibi ve ortaklarının Avrupa Komisyonu dış faaliyetler kapsamındaki sözleşme usullerine ilişkin Uygulama Rehberi http://ec.europa.eu/europeaid/work/ procedures/index_en.htm) Internet adresinde mevcuttur: Bölüm 2.3.3’de sıralanan ve ihalelere katılmalarına engel teşkil eden kategorilerden herhangi birine girmediğini; ayrıca, bu durumda olup da ihaleye katılmamız halinde Uygulama Rehberi Bölüm 2.3.5 hükümleri uyarınca diğer ihalelerden men edilebileceğimizi bildiğimizi ve kabul ettiğimizi;  başvuru sahibinin her bir ortağın (varsa) hibe almaya hak kazanması halinde, Başvuru Rehberi Bölüm 2.4’de tanımlanan des tekleyici belgeleri talep üzerine derhal teslim edecek durumda olduğunu;  başvuru sahibi ve her bir ortağın (varsa) Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 ve 2.1.2’de belirtilen ölçütlere göre başvuruda bulunmaya uygun olduklarını;  başvuru sahibinin hibe için önerilmesi halinde, Başvuru Rehberine ek (Ek F) standart Hibe Sözleşmesinde belirtilen sözleşme hükümlerini kabul ettiğini;  başvuru sahibi ve ortaklarının, Topluluğun mali çıkarlarının korunması amacıyla gerektiğinde kişisel bilgilerinin uluslararası denetim kuruluşlarına, Avrupa Sayıştayına, Mali Usulsüzlükler Kuruluna ya da Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisine gönderilebileceğini bildiklerini; Son 12 aylık süre içerisinde Avrupa Kurumlarına, Avrupa Kalkınma Fonuna (EDF) ve Üye Ülkelere aşağıda sıralanan hibe başvurularının yapıldığını (ya da yapılmak üzere olduğunu): •

<projeyle aynı konudaki diğer proje tekliflerinin listesi >

başvuru sahibinin, finansman sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonunun diğer birimlerine ya da Topluluğa bağlı kurum ve kuruluşlara aynı proje teklifini sunması ve bu teklifin Sözleşme Makamına teslim edilmesinden sonra diğer kuruluşlardan birinin teklifi onaylayarak finansman sağlaması durumunda, gecikmeksizin Sözleşme Makamını bilgilendirmekle yükümlü olduğunu bildiğini beyan ediyorum ve bu beyannamede verilen bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Adı ve soyadı

……………

İmza

84

Pozisyonu/ görevi

Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi Okul Müdürü

Tarih

11.05.2009


Bölüm 11.06 VII. DEĞERLENDİRME TABLOSU (Sadece Sözleşme Makamının kullanımı içindir) EVET

HAYIR

1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ 1. Son teslim tarihine uyulmuştur 2. Başvuru Formu, Kontrol Listesinde (Hibe Başvuru Formu’nun V.Bölümü) sözü geçen bütün kriterleri sağlamaktadır. İdari teyidi yapan kişi: Tarih: Karar 1: Komite, İdari Kontrolü geçen başvuru formundaki Proje Ön Teklifinin değerlendirmeye alınmasını tavsiye etmeye karar vermiştir. 2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Karar 2: Komite, Proje Ön Teklifini kabul etmiş ve en iyi Proje Ön Tekliflerini seçtikten sonra Başvuru Formunun tam olarak değerlendirilmesine geçmeye karar vermiştir. Proje Ön Teklifi değerlendirmesini yapan kişi: Tarih: 3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Karar 3: A. Komite, mali çerçeve içinde yer alan ve en yüksek puanlı projeler arasından şartlı olarak kabul ettikten sonra Uygunluk teyidi için teklifi tavsiye etmiştir. B. Komite, Uygunluk teyidini yerine getiremeyen şartlı olarak kabul edilmiş bir proje varsa, yedek listeye koyduğu ve mevcut mali çerçeve içerisinde yer alan en yüksek puanlı projeleri Uygunluk teyidi için tavsiye etmiştir. Proje teklifinin teyidini yapan kişi: Tarih: 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI 3.Başvuru formu Kontrol listesinin 2 no.lu kısmında (Hibe başvuru kılavuzu Kısım B Bölüm V) belirtilen kriterlerin tamamını karşılamaktadır. 4. Başvuru Rehberine (Bölüm 2.4) göre sunulan ve aşağıda belirtilen destekleyici belgeler başvuru sahibi ve ortak(lar)ıyla ilgili bütün uygunluk kriterlerini sağlamaktadır. a. Başvuru sahibinin tüzüğü b. Başvuru sahibinin ve ortak(lar)ının resmi kayıt/ sicil belgesi c. Başvuru sahibinin en son dış mali hesap durumu(uygulanacaksa) – Sözleşme Makamının Avrupa Komisyonu olduğu durumlarda eklenecektird.Uygun bir şekilde Başvuru sahibi ve ortakları tarafından doldurulup imzalanan Tüzel Kişilik Dosyası (Başvuru Rehberi Ek D) – Sözleşme Makamının Avrupa Komisyonu olduğu durumlarda eklenecektire. Mali kimlik formu (bkz. Başvuru Rehberi Ek E) f. Başvuru sahibinin son hesaplarının birer nüshası Uygunluk değerlendirmesini yapan kişi: Tarih: Karar 4: Komite, Rehberde belirtilen kriterlere göre uygunluğunun teyidini yaptıktan sonra projeyi hibe vermek üzere seçti. 85


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

EK-B ÖRNEK BÜTÇE TABLOSU Ek B1. Faaliyet Bütçesi1 Giderler

Birim

Birim Maliyet (Avro)

Birim Sayısı

Toplam Maliyet (Avro)3

1. İnsan Kaynakları

1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)

Aylık

1.1.1.1 Proje Koordinatörü (1/2)

Aylık

12

1.1.1.2 Pproje Koordinatör Yardımcısı(1/2)

Aylık

12

900

10800

1.1.1.3 Eğitimci 1

Ders Saati

80

30

2400

1.1.1.4 Eğitimci 2

Ders Saati

60

30

1800

1.1.1.5.Eğitimci 3

Ders Saati

60

30

1800

1.1.1 Teknik

86

Tüm Yıllar

1.000

12000

1.1.2 İdari / destek personeli

Aylık

0

1.1.2.1 Teknik eleman(1/2)

Aylık

12

700

8400

1.1.2.2 Sekreter

Aylık

12

600

7200

1.1.2.3 Büro Elemanı

Aylık

12

600

7200

1.2 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yabancı/uluslararası personel)

Aylık

0

1.3 Görev/seyahat gündelikleri5

0

1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)

Gündelik

40

131

5240

1.3.2 Yerel (proje personeli)

Gündelik

30

50

1500

1.3.3 Seminer/konferans/Kurs katılımcıları

Gündelik

2000

8

16000

İnsan Kaynakları Alt Toplamı

74340


2. Seyahat6 2.1. Uluslararası seyahat 2.2 Yerel seyahat

Her uçuş için

6

700

4200

Aylık

10

100

1000

Seyahat Alt Toplamı

5200

3. Ekipman ve malzeme7

12

200

3.1 Araç alımı veya kiralanması

Her araç için

3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı

3.2.1 Dizüstü Bilgisayar

Adet

2

1000

2000

3.2.2 Masaüstü Bilgisayar

Adet

2

750

1500

3.2.3 Projeksiyon Cihazı

Adet

2

1000

2000

3.2.4 Yazıcı

Adet

1

200

200

3.2.5 Profesyonel Kamera

Adet

1

1000

1000

3.2.6 Digital Fotograf Makinesi

Adet

1

200

200

3.2.7 Büro Masası ve Koltuk Donanımı

Adet

1

500

500

3.2.8 Telefon hattı ve ADSL Modem

Adet

1

100

100

3.2.9 Fax Makinesi

Adet

1

150

150

3.2.10 Bilgisayar Masası

Adet

2

80

160

3.2.11 Kursiyer koltuğu

Adet

20

50

1000

3.2.12.Kursiyer Masası

Adet

20

100

2000

3.2.13. Fotokopi Makinesi

Adet

1

400

400

3.2.14 İlan Panosu

Adet

4

100

400

3.2.15 24 Port 10/100 swich

Adet

1

100

100

3.2.16 Televizyon

Adet

1

300

300

3.2.17 Toplantı Masası ve koltuk takımı

Adet

1

550

550

Adet

1

1000

3.3 Makineler, aletler... 3.3.1. Oksijen Metre

2400 0

0 1000

87


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

3.3.2. Dijital PH metre

Adet

1

1000

3.4 Yedek parçalar/makineler için ekipmenlar, aletler

0

3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)

0

3.5.1.Fberglas Havuz

Adet

4

400

1600

3.5.2. Kuluçka Dolabı

Adet

1

400

400

3.5.3. Serpme Ağlar

Adet

4

30

120

3.5.4. Germe Ağlar

Metre

200

1

200

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

19280

4. Yerel ofis/proje maliyetleri

4.1 Araç maliyetleri

Aylık

12

50

4.2 Ofis kirası

Aylık

4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri

Aylık

12

200

2400

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)

Aylık

12

100

1200

600

Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt Toplamı

4200

5. Diğer maliyetler, hizmetler8

5.1 Yayınlar9

5.1.1 Broşür basımı ve tasarımı

Adet

1500

1

1500

5.1.2 Su Ürünleri El Kitabı

Adet

200

10

2000

5.1.3 Televizyon Reklamları

Aylık

6

200

1200

5.1.4 Web Tasarımı

Adet

1

1000

1000

5.2 Etüd, araştırma9

0

5.3 Harcamaların teyidi10

0

6 Aylık

2

500

Adet

4

200

5.3.1 Hesapların Denetimi 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar

88

1000

1000 0 800


5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 5.7 Konferans/seminer maliyetleri9 5.8 Tanıtım faaliyetleri10

0

Adet

3

300

900 0

5.8.1 Afiş (1*6)

Adet

20

150

3000

5.8.2 Afiş (2*6)

Adet

20

200

4000

5.8.3 Işıklı Tabela

Adet

1

350

350

5.8.4 Tabela

Adet

3

100

300

5.8.5.AB logolu kalem

Adet

300

1

300

5.8.6.AB logolu ajanda

Adet

150

3

450

5.8.7.AB logolu anahtarlık

Adet

300

2

600

17400

Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

Tüm Yıllar

Giderler

Birim

6. Diğer

6.1.Muhasebe Hizmeti Satınalma

Aylık

Birim Maliyet (Avro)

Birim Sayısı

12

200

Toplam Maliyet (Avro)3 2400

Diğer Alt Toplamı

2.400,00

7. Doğrudan uygun maliyetler ara toplamıdoğrudan proje maliyeti (1-6)

122.820

8.Yedek akçe (ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 7’nin maksimum %5’i)

9. Doğrudan uygun maliyetler toplamı (7+ 8)

128.961,00

10. İdari maliyetler (toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 9’un maksimum %7’si)

9.027,27

11. Toplam uygun proje maliyeti (9+10)

137.988,27

6.141

89


90

Faaliyetler

Beklenen Sonuçlar

Proje Amacı

* İl özel idaresi 2011 verileri * TÜİK 2011 verileri * İŞKUR kayıtları * SGK kayıtları

* İhale belgeleri, * Muayene ve kabul kararı, * Teslim alma Tutanaklar, * TIF Belgeleri * Fotoğraflar ve video görüntüleri * Kursiyer Sertifikaları * Proje ekibinin raporları, * Sınav sonuçları, * Kurs katılım belgeleri, * Yoklama çizelgeleri, * Makbuzlar Maliyetler: 1. 20,000 Avro 2. 12,000 Avro 3. 1,000 Avro 4. 32,000 Avro 5. 1,500 Avro 6. 0,00 Avro 7. 1,500 Avro

* Mesleki eğitim alan 60 katılımcı İŞKUR’a kaydını yaptırır * 60 katılımcı mesleki eğitim sertifikası alır * İletişim sektörü ihtiyaç duyduğu vasıflı elemanlara erişir * Proje sonrası 30 kişi çeşitli iletişim iş kollarında istihdam edilir 1- 100 kişilik bir proje ofisi ve eğitim merkezi 2- 300 adet broşür, 200 adet el kitapçığı, 300 afiş 3- 3 Kamera, 1 mikser, 1 video mikser, ve donatım malzemeleri 4- 60 kişiye iletişim alanında 140 gün eğitim 5- 60 katılımcıya sertifika 6- 300 kişinin katılımıyla proje tanıtım ve sertifika töreni Araçlar: 1- Tedarik İhalesi 2. Hizmet Satın Alımı 3. Proje Kaynakları 4. Proje Kaynakları 5. Hizmet Satın Alımı 6. Proje Kaynakları 7. Proje Kaynakları

Ankara’daki mevcut iletişim sektörü çalışanlarına ve işsiz gençlere iletişim meslek eğitimi kursları düzenleyerek istihdam oranını artırmak

1- Proje ofisi ve eğitim merkezi oluşturuldu 2- Broşür, afiş ve ders kitabı basıldı. 3- Eğitim malzemeleri satın alındı 4- 60 kişinin katılımıyla 140 gün süreli İletişim grafik tasarım kursu düzenlendi. 5- Kursu tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi 6- Proje sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısı yapıldı.

1- Proje ekibinin oluşturulması, proje ofisinin ve eğitim merkezinin oluşturulması 2- Eğitim dökümanlarının basılması 3- Kursla ilgili duyuruların yapılması 4- Katılımcıların kaydedilmesi 5- Kursların düzenlenmesi 6- Katılımcılara sertifikalarının verilmesi 7- Proje sonuçlarının duyurulduğu basın toplantısı düzenlenmesi

* TÜİK 2010 verileri * Personel SGK kayıtları * Halkeğitim merkezi kayıtları

* 1 yıl içinde Ankara’da İletişim alanında istihdam edilen kişi sayısı %22 artar * 2 yıl içinde Ankara’da 5 adet meslek edindirme kursu açılır

İletişim alanında istihdam olanaklarını arttırmak için bireylerin eğitime erişimini sağlamak

Genel Hedefler

Doğrulama Kaynakları ve Araçları

Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Proje Mantığı

MANTIKSAL ÇERÇEVE TABLOSU

EK-C

Ön Koşullar: MFİB’den proje bütçesinin zamanında gelmesi

* Kurslara ilgi ve katılım fazladır * Malzemeler zamanında tedarik edilir * Eğitimler zamanında başlar ve biter

* İletişim sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye elamanlar yetiştirilir * Hizmet sektörünün talebine uygun eleman yetiştirilir * Malzemeler zamanında tedarik edilir

* Mesleki eğitimi alanların istihdamı sağlanır * Hedef kitle Proje faaliyetlerine katılmaya istelidir

Varsayımlar

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ


FAYDALI LİNKLER http://projeler.meb.gov.tr http://www.mfib.gov.tr http://www.abgs.gov.tr http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html http://www.dpt.gov.tr www.calisma.gov.tr www.ubak.gov.tr www.cevreorman.gov.tr www.tarim.gov.tr http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_en.htm http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

91


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Kaynakça - Aydemir, Güneşin, (vd) Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, STGP Ankara: 2004. - Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl:10,Sayı:120 - MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Proje Hazırlama Tekniği, Ankara:1995. - Newton, Richard, Adım Adım Proje Yönetimi Optimist Yay. Çev: İlker Gülfidan, İstanbul: 2006. - Tekir, Görkem, Proje Yönetimi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul: 2005. - Temel Proje Yönetimi, Sağlık Bakanlığı, Proje Destek Birimi, Ankara: 2009. - Tuzcu, Gökhan, Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ve Eğitimde Vizyon 2023, Ankara:2006. - TÜBİTAK, Proje Hazırlama Kılavuzu - Yentürk, Nurhan vd. Proje Döngüsü Yönetimi I. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2006.

92


T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI MONE PROJECTS COORDINATION CENTER “Herkese, her yerde, her zaman kaliteli eðitim”

AVRUPA BÝRLÝÐÝ HÝBE PROGRAMLARINA YÖNELÝK

Supporting Gender Equality In Education Project

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Operasyonu Improving the Quality of Vocational Education and Training in Turkey

Ýlköðretimde Devamsýzlýk ve Okul Terklerinin Önlenmesi Projesi

Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Projesi (e-afet)

Çocuða Yönelik Þiddetle Mücadele Projesi

Prevention Of Discontinuity And Dropouts In Primary Education Project

School Disaster And Emergency Management Project (e-disaster)

Fight Against Violence Towards Children Project

Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Ýstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Strengthening Statistic Capacity Of The Ministry Of National Education Project

Demokratik Vatandaþlýk ve Ýnsan Haklarý Eðitimi Projesi Democratic Citizenship And Human Rights Education Project

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI MEB Beþevler Kampüsü C Blok Beþevler / ANKARA Telefon: +90 312 212 38 70 (Pbx) Faks: +90 312 212 93 04 E-posta: projeler@meb.gov.tr http://projeler.meb.gov.tr

PROJE HAZIRLAMA REHBERÝ

Eðitimde Cinsiyet Eþitliðinin Desteklenmesi Projesi

AVRUPA BÝRLÝÐÝ HÝBE PROGRAMLARINA YÖNELÝK

PROJE HAZIRLAMA REHBERÝ

ab sdasdd  

aabcas ddasd asd a

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you