Page 1

Rijk door ruilen

JAARVERSLAG LETS-Ruilwinkel Helmond 2011

Kanaaldijk Noord Oost 82, 5701 SB Helmond

kafthumanitas11.indd

1

Tel

0492-599449

e-mail

info@ruilwinkelhelmond.nl

website

www.ruilwinkelhelmond.nl

13-3-12

11:00


Inhoud 2.

Voorwoord / Verhuizing

3.

De betekenis van de Ruilwinkel Humanitas Helmond in moeilijke tijden.

4.

Terugblik en evaluaties.

• Ledenaantal

• Groei allochtone leden en integratie

• Eigen diensten en spreekuren in de Ruilwinkel Humanitas Helmond

• PR en communicatie

• Vrijwilligers

• Scholing en begeleiding vrijwilligers

• Stagiaires

• Samenwerking andere organisaties

• Giften

5.

Armoedebestrijding

6.

Bijzondere projecten:

a. Strijkservice tot zomer 2011

b. Werkgroep allochtone vrouwen i.s.m. BJB

c. Kinderactiviteiten

7.

Transacties van goederen en diensten

8.

Belangrijkste conclusies.

9.

Vooruitblik 2012.

kafthumanitas11.indd

2

Colofon Uitgave van

LETS-Ruilwinkel Humanitas Helmond

Tekst

Mien Paridaans i.s.m. Solveg van Kooten-Diesveld

Foto’s

Mien Paridaans

Ontwerp

www.bnsvormgeving.nl Deurne

Druk

Skyline Asten

13-3-12

11:00


Sponsoring/vrienden van de LETS-Ruilwinkel actie

realisatie

Opstarten ‘vrienden van de Lets-Ruilwinkel’

Eind 2012 gerealiseerd door bestuur.

2. Voorwoord Voorjaar 2011 stond in het teken van de verhuisplannen. Veel gesprekken en

Individuen en organisaties kunnen gift in natura of geld

vergaderingen vonden vooraf plaats, uiteindelijk werd Kanaaldijk Noord-Oost

doen.

onze toekomstige locatie.

Cadeaubon uitgeven (tegen betaling) ter waarde van een

We maakten zelf een nieuwe indeling voor het nieuwe pand, na 9 jaar ruil-

x-aantal punten

winkelervaring wilden we verschillende aanpassingen doen. Zo kwam er een grote multifunctionele strijk- en naairuimte, een goed bereikbare fietsreparatiewerkruimte en een opslagruimte achter de balie. In de augustus 2011 zijn we voor de vijfde keer verhuisd, nu van de Vondellaan naar Kanaaldijk Noord-Oost, samen onder één dak met Super Sociaal. Begin september ging de Ruilwinkel weer open voor leden en half oktober was de opening van het hele pand. Als Ruilwinkel Helmond, zijn we actief betrokken geweest bij het Armoedeplatform. We participeren in kleiner verband in werkgroepen, omdat we Verhuizing, even pauze

het belangrijk vinden dat de vele instanties in Helmond weten van elkaars bestaan en sneller helpen bij probleemgezinnen, om erger te voorkomen. Dit netwerk heeft voor ons ook weer andere samenwerkingsverbanden voortgebracht, zoals met Bijzonder Jeugdwerk Brabant. Samen met hen is er een werkgroep met allochtone vrouwen opgestart. Veel allochtone vrouwen zijn lid van de Ruilwinkel. Tot nu toe werd er met name aan hun welzijn gewerkt

Helmond, Februari 2012.

middels het Ruilsysteem. Daar er vaak sprake is van meerdere problemen

Mien Paridaans in samenwerking met Solveg van Kooten- Diesveld.

binnen een gezin, wordt er binnen deze setting aandacht gegeven aan

Projectcoördinator LETS-Ruilwinkel Humanitas

opvoedkundige aspecten. Maar het bespreekbaar maken van financiële huis-

Kanaaldijk Noord Oost 82

houding, tips en advies, doorverwijzing bij problemen is hot item geworden!

5701 SB Helmond

Het grote verschil van benadering van de leden van de Ruilwinkel, is dat

Tel 0492-599449

we medio 2011 de leden actief hebben benaderd en hun financiële situatie

e-mail: info@ruilwinkelhelmond.nl

bespreekbaar hebben weten te maken. Waren we voorheen nog wat vrij-

website: www.ruilwinkelhelmond.nl

blijvend en omzichtig, nu is het woord bezuinigen algemeen aanvaard, met name wat dit voor hen persoonlijk voor consequenties gaat geven. Voor veel leden van de Ruilwinkel is het leven vaak niet zo makkelijk, velen moeten omgaan met ziekte en beperkingen. Leg daarnaast ook de steeds grotere financiële beperkingen, dan is het moeilijk om positief te blijven. In de Ruilwinkel willen we een luisterend oor bieden, maar ook advies geven aan de leden. Doorverwijzing naar financiële hulp, Home-Start of Door-Start, Centrum voor Jeugd en gezin, komt vaak voor. Belangrijke principes van het systeem van de Ruilwinkel. Iedereen kan zonder enig voorbehoud participeren binnen het systeem van de Ruilwinkel, wat meteen een garantie biedt tegen sociale uitsluiting. Het belangrijkste doel blijft immers mensen erbij betrekken, sociale contacten stimuleren en optimaliseren op basis van onderling vertrouwen en waardering tonen voor wat ze kunnen en doen. Iedereen kan wel iets, dus het zelfbeeld ondergaat ook een verandering. De Ruilwinkel bewaakt ook een "relatieve" kleinschaligheid, dit om het systeem beheersbaar te houden en om de sociale contacten kwantitatief en kwalitatief op niveau te houden. Ook de gelijkwaardigheid is binnen het Ruilwinkel-systeem een fundamenteel basisprincipe. Elke dienst of prestatie is evenwaardig en wordt dan ook gelijk gewaardeerd en beloond met 15 punten per uur. Het draait natuurlijk ook wel degelijk om ‘voor wat hoort wat’.

16

jaarverslag 2011.indd

1

2-3

13-3-12

10:59


Stagiaires en vrijwilligers

3. De betekenis van de Ruilwinkel Humanitas in moeilijke tijden.

actie

realisatie

De Ruilwinkel Humanitas Helmond bestaat in 2011 al 10 jaar.

Verbreden stagemogelijkheden in de Lets-Ruilwinkel:

Kontakten leggen, uitvoering in 2012

Oorspronkelijk zijn we gestart met een idealistisch beeld, hergebruik van

naast MBO - ook HBO- stagiaires projecten laten opstart-

spullen voor mensen die het niet te breed hebben. In de loop van 2011 werd

en en uit te voeren door maatschappelijke stages

het steeds duidelijker dat de financiële crisis aan weinig mensen voorbij zal

Vrijwilligersondersteuning intensiveren en participatie

gaan. Terwijl er in Europa gestreden wordt voor het behoud van de Euro,

vergroten, o.a. computerles, Nederlandse les, bijscholing

realiseert ieder gezin zich, dat het in 2012 echt opletten wordt.

alg. of specifiek taakondersteunend.

De bezuinigingen van Rijk, Provincie en gemeente Helmond treffen iedereen.

Doorstroom vrijwilligers bevorderen ook naar andere

Uitvoering in 2012.

Minder geld in je beurs, hoe ga je daar mee om?

organisaties als daar meer mogelijkheden liggen voor

Contacten met contactpersonen verbeteren, meer

hun ontwikkeling.

duidelijkheid over mogelijkheden verkrijgen

In Helmond werkt het ruilsysteem al tien jaar, want de teller begon te lopen

Betere samenwerking met leden die een uitkering heb-

toen de Ruilwinkel Humanitas in 2001 zijn eerste stappen zette. Velen sluiten

ben en hun persoonlijke begeleider. Kwaliteiten van deze

bij Ruilwinkel aan voor het sociaal contact, maar het neemt niet weg dat de

mensen inzetten voor armoedeproject.

Uitbreiding en intensivering in 2012

Ruilwinkel een vorm van sociale economie is, die vandaag, in het licht van

Samenwerking met andere projecten rondom armoedebestrijding/preventie

de economische crisis, bijzonder interessant is. Dat vinden wij niet alleen, maar ook bij bedrijven wordt hardop nagedacht over hoe deze ‘ruilhandel’ uit

actie

realisatie

te breiden en meer kansen te geven.

Intensivering samenwerking Super Sociaal:

*Kontakten verbeteren en aan genoemde acties uitvoer-

-invoeren van lidmaatschapskaart met punten Ruilwinkel

ing geven.

4. Terugblik en evaluatie 2011

voor klanten Super Sociaal

*Goed en snel doorverwijzen.

Ledenaantal

-uitwisseling vrijwilligers bij gebleken behoefte/interesse

* Samen bekijken om door gezamenlijke huisvesting,

In 2011 hebben 214 nieuwe leden zich in geschreven. Van deze groep,

kosten te beperken.

hebben 81 leden ( bijna 40 %) een ander geboorteland.

*Spreekuuruitbreiding in Ruilwinkel om klanten Super

Totaal zijn er eind 2011 nu 1765 leden in het bestand. We hebben bijna

Sociaal ook te bedienen.

eenzelfde aantal nieuwe leden ingeschreven in vergelijking met 2010. Dit

* “Huishoudboekje”, praktische korte cursus, op vast dag-

ondanks de verhuizing.

deel, door klanten Super Sociaal en leden Ruilwinkel te

Iedereen kan lid worden, er is geen inkomensgrens. De nieuwe leden

volgen! Pilot 2012.

worden vaak via vrienden,kennissen of via een andere hulpverlener geïnforIntensivering samenwerking Stichting Leergeld

meerd over het bestaan van de Ruilwinkel. Niet iedereen leeft in armoede,

Vertegenwoordiger Stichting Leergeld tijdens spreekuur wo. middag 1 x per maand, info bij inschrijven nieuwe lid,

maar er zijn veel mensen die bewust omgaan met hun geld en spullen en

en afspraak op vraag.

door actief te participeren binnen het Ruilsysteem geld besparen. Onze leden moesten ons weer op onze nieuwe locatie vinden, daarbij was

Intensivering samenwerking andere projecten Humanitas, *“Huishoudboekje”, praktische korte cursus, op vast

de Ruilwinkel zomer 2011 noodgedwongen ook langer gesloten. Zowel het

Home-Start, Door-start en BOR met Ruilwinkel.

dagdeel, voor klanten en evt. vrijwilligers van Humanitas

opnieuw inrichten van een leeg pand als de verhuizing kostten veel tijd en

projecten.

energie.

Pilot 2012

Eenoudergezinnen, allochtonen en mensen met een uitkering hebben

Intensiveren samenwerking Zorgboog en kraam-

-meer tienermoeders en zwangere vrouwen maken

een grote kans op armoede. (CBS)

centra. Inzetten mogelijkheden Ruilwinkel aan o.a.

gebruik van diensten Ruilwinkel in 2012 .

tienermoeders en zwangere vrouwen op bijstand-

Binnen een werkgroep helpen ze elkaar

sniveau.

- contacten Zorgboog en kraamcentra zijn aangescherpt

Samenwerking met BJB verbeteren, groep opstarten met

In 2012 doorgaan met BJB om achter de voordeur te

allochtone vrouwen

kunnen komen en snel te handelen. Preventie.

Intensivering contact met Maatschappelijk werk Helmond

In 2012 de kontakten uitbreiden en leden hiernaar

Maand

2

jaarverslag 2011.indd

4-5

Goederen

Diensten

Klanten

Punten (G)

Punten (D)

Januari

2901

141

24

6761

5591

Februari

3182

58

11

7708

1590

Noord/Centrum en Centrum voor jeugd en Gezin

verwijzen bij problemen.

Maart

3333

116

26

7940

2663

Mogelijkheden onderzoeken met SMO en Atlant om

De in het verleden opgedane ervaring met sociale acti-

April

3536

102

17

8934

2585

Mei

2937

98

12

5978

3094

evt. als onderaannemer voor sociale activering en re-

vering en re-integratie in 2012 proberen vast te leggen in

Juni

3502

120

21

8071

2863

integratie te fungeren. Actief bezig zijn met begeleiden

een onderaannemerschap, of samenwerking met SMO,

2924

van mensen en hierdoor een deel van inkomen voor de

Atlant of de gemeente.

Juli

2233

Augustus

1569

98

7

1569

3550

September

2783

46

25

6118

738

Oktober

2991

115

21

6877

2938

November

3569

56

30

9573

922

December

2930

108

20

6882

2518

Totaal

35466

1058

214

79961

28426

Ruilwinkel te kunnen genereren.

15

13-3-12

10:59


Groei allochtone leden en integratie binnen de LETS-Ruilwinkel Land van herkomst van de 81 nieuw ingeschreven leden: Noord -Afrika:

22 leden

Europa:

17 leden

Afrika: Zuid-Amerika

26 leden

2 leden

AziĂŤ:

7 leden

onduidelijke herkomst

7 leden

Afscheid Vondellaan Verbeteren werkplaatsen:

-Strijkservice uitvoeren onder eigen leden

-zodat meer leden van de dienstenruil kunnen gebruik

-Naaiatelier uitbreiden: begeleiding bij uitvoer verstel-

maken

werk, uitbreiding met kleding ontwerpen en maken en

- zodat vrijwilligers sociale activering of arbeidstraject

aan de man brengen.

kunnen doorlopen.

-Reparatie van fietsen, audioapparatuur pc’s en elektra onder begeleiding van vrijwilligers uitbreiden zodat we meer dagdelen operabel te zijn.

Eigen diensten en spreekuren in de Lets-Ruilwinkel

Dit alles gerealiseerd eind 2012

a. Fietsreparatie:

wo. en vrij. middag

b. Reparatie techn.app. di. en do. ochtend

Preventie/ toeleiding naar hulp

13.00-15.00 u

10.00-12.00 u

wo. en vrij. middag

13.00-15.00 u

c. Kledingreparatie:

di. middag

13.00-15.00 u

do. hele dag

10.00-15.00 u

Invoeren van spreekuur woensdagochtend en vrijdagoch- Alle nieuwe leden krijgen actuele informatie over

vrij. middag

13.00-15.00 u

tend afspraak van 10.00-12.00 om leden hulp/

d. Nederlands les

vrij. ochtend op afspraak 10.30-12.00 u

bijles voor vrijwilligers, leden en kinderen

e. Juridisch advies

vrijdagochtend op afspraak.

f. Huishoudgeld advies

wo. ochtend, vrij.middag gericht

andere dagdelen individueel advies

actie

realisatie spreekuren en diensten die de Ruilwinkel levert

doorverwijzing op maat te bieden Alle nieuwe leden krijgen de nodige flyers bij inschrijving Leden informeren middels flyers over regelingen en instanties

Op het Noodfonds 112 kan een beroep worden gedaan,

verbeteren van signalering armoede door enkele senior-

In het leven roepen van een noodfonds (punten)

vrijwilligers.

Extra aandacht voor kinderen in armoede, samenwerken

Continuering samenwerking met o.a. St. Leergeld, Home-

Er was in 2010 al erg veel vraag, reden om op de nieuwe locatie extra aan-

met andere instanties. Vaak is armoede ook oorzaak van

Start, Doorstart BOR en BJB. Snel doorverwijzen en han-

dacht te besteden aan een goede werkruimte. Deze werkplaats is nu naast

relatie en opvoedkundige problemen.

delen, als Ruilwinkel meer signaleren en adviseren voor

de hoofdingang gevestigd. Mede door een gift van de Soroptimisten, hebben

Preventief werken, intensiever samenwerken met andere

gezinnen in problemen. Bij iedere nieuwe inschrijving

we meer gereedschap kunnen kopen. Iedere woensdag- en vrijdagmiddag

Humanitas projecten.

gerichte vraagstelling over fin. thuissituatie, in te vullen

kunnen de leden worden geholpen.

op inschrijfformulier.

De mannen werkgroep is een hechte groep geworden, eind 2011 konden we

Voorlichting omgaan met geld door jongeren, op VO /

Project opzetten op scholen in Helmond i.s.m.

meer dagdelen inplannen zodat de serviceverlening kon worden uitgebreid.

MBO scholen, uitgevoerd door stagiaires en jonge leden

Armoedeplatform en stagiaires en jonge leden van de

van de Ruilwinkel. Jongeren wijzen op gevaar van schul-

Ruilwinkel

a. Fietsreparatie In 2011 zijn we verder gegaan met de reparatie van fietsen.

b. Technische werkzaamheden De technische apparaten die worden ingebracht, worden getest voordat

den en tegelijkertijd alternatieven te bieden. Formulierenbrigade Helmond. Te beginnen als dienstver-

Alle nieuwe leden informeren over Formulierenbrigade,

ze de winkel in gaan. Ook zijn er vaak vragen om apparatuur van leden te

lening door en voor andere leden.

meer actie en initiatief van de vrijwilligers van

maken, zodat men geen onkosten hoeft te maken. Er worden geen grote

Werken aan kwaliteitverbetering vrijwilligers

Formulierenbrigade

reparaties uitgevoerd. Afgelopen jaar is er vooral veel tijd en energie gestoken in het inrichten en

Formulierenbrigade

operabel maken van de nieuwe Ruilwinkel. Mede dank zij de inzet van deze vrijwilligersgroep hebben we nu een goed geoutilleerde winkel!

14

jaarverslag 2011.indd

3

6-7

Verhuizing

13-3-12

10:59


c. Naaiatelier

In 2011 zijn er weer veel meer boekingen gedaan.

In 2011 zijn er 2 stagiaires Mode die het Naaiatelier hebben bemand, samen

In 2010 tellen we 21.000 boekingen, maar afgelopen jaar 2011 36.100!

met de eigen groep vrijwilligers en leden. Het was voor ons nieuw, om deze

Dit is bijna 2 x boekingsaantal van 2010,

stagiaires van ROC-Eindhoven te begeleiden.

8. Belangrijkste conclusies

Er is een goed draaiboek opgestart, zodat alle vrijwilligers volgens eenzelfde protocol werken en de puntenboekingen goed verlopen. De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:

Grote toename mensen met financiële problemen

- broeken en rokken korter maken

De Ruilwinkel is verhuisd en nu te vinden in een pand met de Super Sociaal

- vervangen van ritsen van jassen en broeken

als buren. Op deze plaats komen meer mensen met financiële problemen

- kleding uitleggen of juist verkleinen

bij elkaar, na een paar maanden wennen gaat het steeds beter lopen.

- nieuwe kleding maken

Er zijn veel nieuwe leden die zich ingeschreven hebben. Samen met het

- nieuwe artikelen maken zoals: tafelkleden en kussenslopen, tassen,

Platformarmoedebestrijding werken we plannen uit, om snel in te kunnen springen op noden van de mensen, we proberen om financiële problemen

stoffen vlaggetjes

niet groter te laten worden. Mensen goed en tijdig informeren en zelf te Ruimte Naaiatelier.

activeren in het aanpakken van hun problematiek, is een manier van werken

De nieuwe werkruimte van de naaisters werd efficiënter ingericht, vooraf

waar we voor staan.

was er al een plan gemaakt. Nieuw is het stoffenrek, er zijn 4 goede naai-

Kinderen op de Burendag

machines en grote werktafels waaraan de naaisters kunnen werken.

Sociaal netwerk

De sponsoring van de Soroptimisten voor uitbreiding van en investering in

Vooral in deze tijden van bezuinigen, is het belangrijk dat kwetsbare mensen

het Naaiatelier is nu gerealiseerd!

een netwerk opbouwen. Dat ze kunnen praten over hun problemen en ook gehoor en een begin van oplossingen zullen vinden.

Vrijwilligers Naaiatelier.

“ Even praten en aandacht voor elkaar is ook medicijn! “ uitspraak Marok-

We hebben actief gezocht naar nieuwe vrijwilligsters en leden om hun per-

kaanse vrijwilliger

soonlijke kwaliteiten en vaardigheden in te zetten binnen het Naaiatelier. Zo is er nu een vaste groep en ook zijn er leden die af en toe een middag kle-

Intensieve samenwerking

ding komen maken voor anderen en zo punten verdienen voor zich zelf.

Door de grote groep leden die we bereiken, zien we steeds meer organisaties die met ons willen samenwerken met als doel de kwetsbare burger sneller en laagdrempelige hulp te bieden en werken aan zelfredzaamheid.

Overzicht spreekuren: a. Formulierenbrigade: iedere dinsdag

10.00-12.00 u

b. Leergeld: eerste woensdag v.d. maand

13.00-15.00 u

c. Juridisch advies: vrijdag op afspraak

10.00-12.00 u

d. Financieel advies: vrijdag vrije inloop

13.00-15.00 u

9. Vooruitblik 2012 leden

e. BJB in voorbereiding woensdagmiddag 2012 13.00-15.00 u

actie

realisatie

Doelstelling 2000 leden eind 2012

Verwachting dat groei leden ook in 2012 door zal gaan

a. Formulierenbrigade.

en dat we ruim 2000 leden tellen eind 2012

Vanaf 1 mrt. 2010 is er iedere dinsdagochtend een vrijwilliger van LEV-groep

goederen

Formulierenbrigade. Leden en vrijwilligers krijgen advies en zo nodig hulp wat betreft het invullen van formulieren. Soms wordt er ook verwezen. b. Leergeld.

actie

realisatie

Werken aan verzelfstandiging van alle vrijwilligers, zodat

Eind 2012 zijn er 4 vrijwilligers die meer verantwoording

de goederenlogistiek op hen kan draaien

kunnen dragen per segment winkel en/of per dagdeel

Na de verhuizing zijn we weer begonnen met het Spreekuur van Leergeld de eerste woensdagmiddag van de maand. Leden en vrijwilligers worden door

diensten

hen geïnformeerd, bepaalde leden hebben ook vragen over de regelgeving van Leergeld. Ook krijgen alle (maatschappelijke) stagiaires informatie van Leergeld.

actie

realisatie

Uitgebreidere dienst-intake bij nieuwe leden

Uitdrukkelijker vragen naar capaciteiten van nieuwe leden en deze ook inzetten voor diensten zodat ze meer punten kunnen verdienen en meer ruilcapaciteit

c. Juridisch advies.

verkrijgen

Incidenteel i.s.m. de coördinator van de Ruilwinkel. Juridisch advies werd ook aan enkele vrijwilligers gegeven, o.a. bij: problematische echtscheiding of moeilijkheden bij ontslag of uitkering.

Vergroten aantal matches van leden met leden

30% meer in 2012

Uitbreiding van diensten, toepasbaarheid

Vergroting toepasbaarheid diensten ook voor andere organisaties

d. Financieel advies. Dit gebeurt steeds vaker na verwijzing van andere instanties. Samen met een vrijwilligster wordt aan een kasboek gewerkt, dit geeft de persoon meer zicht op zijn/haar inkomsten en uitgaven. De vrijwilligster is ook actief

4

jaarverslag 2011.indd

8-9

13

13-3-12

10:59


betrokken bij het Armoedeplatform. Nu zijn we samen bezig met actieve informatievoorziening over financieel beheer aan leden en vrijwilligers, dit heeft alles te maken met stapeling nieuwe bezuinigingsregelingen. Public Relations en communicatie Eindhovens Dagblad en regiobladen. Groot artikel in oktober in de krant na de verhuizing en opening van het pand. Gedurende het jaar kleinere artikelen over tijdelijke sluiting i.v.m. verhuizing en de Burendag. Diverse artikelen in regiobladen, onder andere n.a.v. Burendag, sluitingstijden i.v.m. verhuizing. Website De website www.ruilwinkelhelmond.nl van de Ruilwinkel is een bron van informatie voor alle bezoekers, inwoners en hulpverlening van Helmond. Ook (maatschappelijke) stagiaires, leden, vrijwilligers en nieuwe leden kunnen hier meer uitleg vinden over het Ruilsysteem. Solveg van Kooten-Diesveld heeft als vrijwilligster deze uitgebreide site gemaakt. PowerPoint Deze gebruiken we voor presentaties en werkbezoeken, vooral de foto’s van

Kinderen bij Theatervoostelling door Moes Mengelmoes in Kunstkwartier

de Ruilwinkel met leden en vrijwilligers die actief bezig zijn in de Ruilwinkel,

Voorbeelden van hulpvragen die te maken hebben met armoede:

geeft een goed beeld van het project.

- Kleding aangeboden voor zwerfjongeren - Moeder na huiselijk geweld geholpen met spullen voor nieuwe woning

Dichtbijdag Humanitas in combinatie met Burendag.

- Moeder met drie opgroeiende jongens, van fiets tegen punten geruild

Voor de vierde keer deden we als Ruilwinkel mee aan de Burendag. Deze

- Moeder met 6 kinderen, extra diensten laten uitvoeren om punten te

dag viel samen met de Humanitas dichtbijdag. In de nieuwe buurt maakten

verkrijgen.

we door huis aan huis flyers bekend dat we nu op Kanaaldijk Noord-Oost

- Vrijwilligers gestimuleerd niet meer te roken, zodat ze werken aan

waren gevestigd. Buiten op het voorterrein plaatsen we marktkramen waarin

gezondheid en geld kunnen besparen.

een klein overzicht te zien, te ruil en te koop was voor de bezoekers! Ook

- Lijstje opgesteld voor allochtone leden, met daarin allerlei aandachtspun

kon men een rondleiding krijgen door de ruilwinkel. Voor iedereen was er

ten die ze iedere dag kunnen gebruiken om geld te besparen.

koffie, thee en lekkers, door onze leden zelf gebakken

- Financieel programma van Map van Aalst uitgelegd, zodat leden meer inzicht krijgen in eigen uitgave patroon

Werkbezoeken en LETS-Ruilwinkel

- Via Duizend en een kracht met werkbezoek, is er een van de vrouwen vrij

14 jan Werkbezoek directeur Humanitas Eva Scholte en bestuur

willigster in het naaiatelier geworden.

3 febr. Werkbezoek nieuwe coördinatoren Humanitas projecten Helmond

- Zwangere alleenstaande vrouw geholpen met kleding voor de nieuwe

18 febr. Presentatie op 3 basisscholen in Nuenen door vrijwilliger en

baby en haar fiets gemaakt in onze fietswerkplaats.

stagiaire Ruilwinkel 22 febr. Karin Hilverda, gesprek met project “achter de voordeur”

7.Transacties Goederen en Diensten

25 febr. Werkbezoek Kerkrade, informatie nieuwe Ruilwinkel Humanitas Kerkrade

Ook binnen de Ruilwinkel stimuleert de Ruilwinkelier het ruilen van spullen

3 mrt. Werkbezoek Buurthuis/welzijnsinstelling Tilburg (15 pers.)

en diensten door de leden. Ruilen doet immers de contacten, de waarde-

4 mrt. Werkbezoek wethouder Mevr. v. Mierlo in de Ruilwinkel

ring en de betrokkenheid stijgen. Natuurlijk kan de Ruilwinkel niet aan alle

23 mrt Werkbezoek Humanitas Ruilwinkel, Super Sociaal aan SMO:

behoeften van alle mensen voldoen. Toch werkt dit systeem op zich

Churchillaan 107

uitstekend en kunnen mensen onmiddellijk de vruchten plukken van hun

25 mei Werkbezoek werknemers Super Sociaal in de Ruilwinkel

inzet. Er ontstaan sociale contacten, men heeft zich nuttig gemaakt, een

31 mei Humanitas inform. uitwisseling met BOR Door-Start en Home-Start

klus is geklaard en misschien is het ergste voor sommigen voorkomen.

15 juni Soroptimisten avond Mien info over de Ruilwinkel 22 juni Richard X. student Universiteit, gesprek over kansen samenwerking

Door met een ander ruilmiddel te werken dan harde euro’s, ontstaan sociale

projecten Humanitas en Ruilwinkel

netwerken van onderlinge dienstverlening. Met alle voordelen van dien!

(innovatieplan advies dir. Humanitas Eva Scholte ) 28 juni Werkbezoek vrijwilligers Kerkrade Ruilwinkel Humanitas

Transacties 2011

12

jaarverslag 2011.indd

10-11

Boekingen / Transacties 2008

Boekingen / Transacties 2009

12665

Boekingen Transacties 2010

21000

Boekingen Transacties 2011

36100

1 juli Werkbezoek Bestuur Afdeling Parkstad/Kerkrade Humanitas

8044

aug. Rondleidingen diverse medewerkers SMO

24 sept. Burendag/ Humanitas Dichtbijdag met rondleiding bezoekers uit

5

Helmond en de buurt

13-3-12

10:59


29 sept. Gastles ROC -juridische afdeling door stagiaire en vrijwilligster

de voorbereidingen om re-integratieprojecten te kunnen uitvoeren in de

11 okt. Mantelzorgavond in “De Fonkel ” Hoe ga ik creatief om met geld?”

Ruilwinkel. De volgende functie- en taakomschrijvingen werden opgesteld:

14 okt. Opening Ruilwinkel en SMO en Super Sociaal rondleiding groepen

Dagmanager Ruilwinkel, Gastvrouw, Administratief medewerker, Naaister,

bezoekers Avond: 10 jarig bestaan Ruilwinkel

Winkelier/ Baliemedewerker. Er vonden gesprekken plaats met MEE, Atlant,

22 nov. Rondleiding medewerkers SMO

Helmond Aktief en SMO. Een paar projecten zijn medio 2011 opgestart en

15 dec. Rondleiding SWOH allochtone leden en vrijwilligers

succesvol verlopen. Als doel van het samengaan met SMO en Super Sociaal

20 dec. Rondleiding nieuwe vrijwilligers Home-Start en Doorstart

was m.n. het makkelijker mogelijk maken van het begeleiden van mensen binnen een re-integratietraject. Dat is helaas niet gerealiseerd, zodat we rond

Overlegsituaties Ruilwinkel met andere organisaties

30% van onze geplande inkomsten als dekking voor de inkomsten voor de

a. Met BJB over opzet en inhoud van de allochtone werkgroep

Ruilwinkel moesten missen. Medio 2011 zijn er n.l. veel bezuinigingen

b. Gesprekken met SEM en Leergeld over kinderactiviteiten binnen de

toegepast binnen deze sector.

Ruilwinkel

c. Gesprekken met SWOH over protocol en voorwaarden strijkproject

d. Kinderactiviteiten georganiseerd en uitgevoerd door Ruilwinkel

d. Gesprekken over re-integratie projecten samen met:

20 april een knutselmiddag in onze winkel, na sluitingstijd.

14 september tijdens de Burendag speciale kinderspellen buiten.

Helmond Aktief, Atlant, MEE, SMO,

c. Gesprekken over verhuizing en financiering, door bestuur met gemeente

22 oktober kindertheatervoorstelling “Het Koffertje” door Moes Mengelmoes

Helmond, SMO, St. Thomas van Villanova

voor kinderen van leden. Stichting leergeld heeft deze activiteit betaald. Bezoeken van Het kasteel van Sinterklaas i.s.m. Home-Start en Door-Start.

Bijzondere dagen

Door giften in natura van leden en Dappere Dodo’s konden we de moeders

24 sept. Dichtbijdag Humanitas en Burendag

met jonge kinderen voor Sinterklaas presentjes mee geven die ze dan thuis

11 okt. Mantelzorg info Ruilwinkel in De Fonkel”hoe ga ik creatief om

in de schoenen konden leggen!

met geld? 14 okt. Opening Ruilwinkel en SMO en Super Sociaal rondleiding groepen

6. Armoedebestrijding

bezoekers

Mensen die inzicht hebben in hun geld, zijn gelukkiger dan zij die dat niet

Avond: 10 jarig bestaan Ruilwinkel, feest voor de vrijwilligers in

hebben. (Nibud-onderzoek)

eigen ruimte

De Ruilwinkel bestaat in 2011 al 10 jaar. Was het voorheen een project waar

10 nov. Mantelzorgdag, avond activiteiten

veel inwoners van Helmond kwamen om goederen te ruilen en diensten uit te voeren, het wordt steeds meer een Armoedeproject. Was er voorheen al

Vrijwilligers

een taboe op het woord Armoede, nu erkennen we dat een steeds grotere

In 2011 hebben we met een vaste groep vrijwilligers gewerkt. Per subafde-

groep inwoners van Helmond in armoede leeft.

ling hebben de vrijwilligers nagedacht over de nieuwe werk- en winkelruimtes

Juist om het te benoemen en uit de taboesfeer te halen, is het begin van

en hebben ze hun ideeën vooraf kunnen inbrengen. Met hen werd ook het

werken aan oplossingen. In de Ruilwinkel wordt met leden steeds meer

concept van de indeling besproken en weer wat aangepast.

gesproken over de financiële situatie per huishouden. Tips om te bezuinigen worden opgesteld en uitgewisseld, mensen worden doorverwezen naar

Verloop vrijwilligers.

andere instanties.

Het vrijwilligersaantal is dit jaar hetzelfde gebleven, nl. 39 personen. Er hebben natuurlijk wel weer verschuivingen plaats gevonden.

Het Armoedeplatform wordt zomer 2011 formeel geïnstalleerd, helaas is er te

Door ziekte zijn 3 vrijwilligsters gestopt.

weinig aandacht geweest van de pers.

Een van hen, Annet van Bussel, is in april ziek geworden en eind mei overle-

Stichting de Vonk heeft het Platform opgestart en vorm gegeven, het was

den. Deze vrijwilligster heeft zich 7 jaar minimaal een dag per week als

Tine Ansems die zich het eerste jaar als voorzitter actief inzette.

vrijwilligster ingezet. Het was een hele schok voor medevrijwilligers en

Op 2 november 2011 werd het voorzitterschap overgenomen door Mevr.

de leden om haar na zo’n kort ziekbed te moeten missen! Zij kreeg door

Henriëtte Verouden. De werkzaamheden en activiteiten in het kader van de

Margreet de Leeuw, wethouder van de gemeente Helmond, de vrijwilligers-

Armoedebestrijding krijgen nu steeds meer vorm.

penning, een mooie dank en eerbetoon.Drie vrijwilligers zijn, in verband

Behaalde resultaten:

met zwangerschap en geboorte, gestopt. Drie personen zijn na een periode

- Samenwerking met meerdere instanties, kortere lijnen

opgehouden omdat ze bezig waren met een traject van de gemeente en

- Directe hulpverlening binnen de Ruilwinkel door gift punten van nr. 112 aan

ander (vrijwilligers) werk gingen doen.

behoeftigen

Een paar vrijwilligers zijn gestopt, om persoonlijk redenen of omdat ze onvol-

- Actieve deelname aan werkgroepen van Platform Armoede

doende aansluiting hadden met de doelgroep en/of vrijwilligersgroep.

- Meer structuur vaste dienstverlening: waaronder advies bij schulden - Meer ruimte voor Spreekuren van andere instanties binnen de Ruilwinkel

Ingeschreven in 2011 in totaal 39 vrijwilligers

- Actieve benadering leden over regelingen, tips,

a. 25 vrijwilligers in Nederland geboren en getogen

- Als Ruilwinkel plaatsgenomen in de Stuurgroep Armoede Platform, later

b. 16 vrijwilligers in een ander land geboren: 3 Somalië, 5 Marokko, 1 Irak,

actief in kleinere werkgroepen, bijeenkomsten o.a. 16 maart, 6 juli,

1 Vietnam, 1 voormalig Joegoslavië, 2 Afghanistan, 1 Syrië, 1 Burundi, 1 Indonesië

6

jaarverslag 2011.indd

c. 10 vrijwilligers voor taalstage van gemiddeld 12 weken, 1 dagdeel per

12-13

2 november en 30 november.

11

13-3-12

10:59


Giften

week 6 vrouwen en 4 mannen hebben taalstage gevolgd in de Ruilwinkel:

In 2011 kregen we veel goederen in natura om de nieuwe Ruilwinkel in te

1 Congo, 1 Mali, 5 Somalië, 2 Afghanistan

kunnen richten. We kregen diverse metalen rekken, tafels en computers van Activiteiten voor vrijwilligers:

Benteler-Àutomotive Helmond. Goederen die in de loop van het jaar werden

8 juli Afscheid stagiaires en vrijwilligers in de Ruilwinkel

geschonken, werden geboekt op nr. 112, de waardepunten werden hierop

(aanvang vakantie)

geboekt en geschonken aan leden met een hulpvraag.

14 okt. Opening Ruilwinkel en SMO en Super Sociaal

5. Bijzondere projecten:

Avondfeest 10 jarig bestaan Ruilwinkel 9 nov. Jaarvergadering leden en vrijwilligers.

a. Strijkservice in samenwerking met SWOH, gestopt per 5 juli 2011

7 dec. Grote vrijwilligers vergadering Ruilwinkel met surprise i.v.m.

(zie info elders)

10-jarig bestaan

In september, oktober, november en december 2010 werd in totaal ruim 140

22 dec. Kerstbijeenkomst voor vrijwilligers in de Ruilwinkel

uur gestreken. Hiervoor werden 7 vrijwilligsters in gepland. Per week werd er minimaal 10 uur gestreken.

Verhuizing

Totaal aantal uren 2011 dat er werd gestreken via SWOH: was 303 uren, van

22 juli Laatste dag openstelling Ruilwinkel aan de Vondellaan.

jan t/m juli 2011. Hieraan werkten mee 6-8 leden, hoofdzakelijk allochtone

Inpakken goederen per cluster

vrouwen. Herkomst: Somalië, Afghanistan, Marokko,

Een groot compliment verdient een vaste groep vrijwilligers die met de ver-

Zij kregen via de Ruilwinkel punten, die ze in de winkel omzetten in ruil voor

huizing ontzettend hard heeft gewerkt. Het team vrijwilligers werd in clusters

goederen, kleding en soms weer diensten van anderen, b.v. behandeling

verdeeld, de verantwoordelijke vrijwilligers hebben spullen in- en

pedicure, maken van fietsen of vermaken kleding.

uitgepakt. De technische mannengroep hebben de inrichting voor hun reke-

Hierna is de strijkservice gestopt, omdat het voor de ruilwinkel niet kosten-

ning genomen, dit kostte erg veel tijd en veel lichamelijke inspanning.

dekkend was. Extra dank aan Solveg van Kooten- Diesveld, zij heeft veel inspanningen b. Werkgroep allochtone vrouwen, Ruilwinkel & Bijzonder Jeugdwerk

geleverd, m.n. de indeling van de nieuwe ruimte met alle eigen voorzienin-

Brabant:.

gen van elektra etc. Zij heeft er ook voor gezorgd dat alle computers weer

Start werkgroep allochtone vrouwen op 27 april, afwisselend op wo. en vrij.

werden aangesloten.

ochtend. Begeleiding. Samenwerking coördinator Ruilwinkel en BJB-medewerker,

De vergaderingen in het voorjaar stonden allemaal in het licht van de

stagiaire Cultureel werk en twee allochtone vrijwilligsters.

verhuizing.

Doel. Opvoedondersteuning voor en door allochtone moeders. De moeders

Scholing en begeleiding vrijwilligers:

(tevens bezoeksters van de Ruilwinkel) bezoeken de bijeenkomsten in de

a. De vrijwilligers werden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen

Ruilwinkel Humanitas Helmond.

Het is een zelfhulpgroep in wording, opgestart met professionele ondersteu-

b. Bijscholing 'signalering armoede' door LEV-groep georganiseerd, deze

ning (steun, advies, informatie ) vanuit Bijzonder Jeugdwerk Brabant en de

coördinator van de Ruilwinkel die soms al jaren contact heeft met de

c. Bijscholing LEV-groep, 'coaching signalering armoede' 18 mei.

vrouwen. Middels deze gesprekgroepen wordt getracht de vrouwen zelf-

d. BHV-cursus, herhaling door 2 personen.

m.b.t. het armoedebeleid Helmond en de regelingen armoedebestrijding. werd door 4 personen bijgewoond op 30 mrt. en 13 april.

verzekerder te maken zodat ze de evt. problemen bespreekbaar maken en oplossingen en goede voorbeelden van andere vrouwen krijgen.

Stagiaires

Hun netwerk wordt uitgebreid, en er is bemiddeling bij aanpakken

ROC Helmond: 3 stagiares. Één stagiaire MMZ, Medewerker Maat-

problemen. Aantal bereikte vrouwen: 33 waarvan 21 met een Marokkaanse

schappelijk Zorg, zij studeerde zomer 2011 af.

achtergrond. We hebben hulp van 2 allochtone vrijwilligsters die de groep

Zij was de eerste studente die binnen onze werksetting MMZ stage liep.

steeds meer moeten leiden, zij benaderen de allochtone vrouwen en

Dit doordat we steeds meer begeleidingstaken uitvoeren voor leden- en/of

activeren ze om aan de groep mee te doen. Per keer wordt er een agenda

doelgroep, binnen ons Ruilwinkelproject.

gemaakt, uitgaande van de behoefte van de vrouwen.

Twee jongeren hebben een tijdelijke stage gekregen, omdat ze dreigden uit

Herkomst vrouwen: 21 Marokko, 2 Afghanistan, 2 Irak, 1 Mali, 2 Congo,

te vallen. Onze stageplaats bleek een goede oplossing te zijn. Zij hebben

1 Aruba, 1 Oost Europa Bosnië, 2 Somalië.

binnen onze winkel veel kunnen leren van onze brede doelgroep, door te werken met vrijwilligers; het mogen begeleiden van maatschappelijke

Aantal bijeenkomsten 2011:

stagiaires en taalstagiaires.

vanaf 27 april tot zomer. 6 bijeenkomsten,

ROC Eindhoven: 5 stagiaires

vanaf 14 sept. 19 okt. 6 bijeenkomsten

Vanaf 1 mrt. 2011, een stagiaire cultureel werk. In september begon een

vanaf 2 nov. -14 dec. 7 bijeenkomsten.

tweede stagiaire, dit bleek echter geen goede studierichting voor betreffende

Totaal 19 bijeenkomsten in 2011.

persoon en stage werd vroegtijdig afgesloten. Begin december is er een tweede stagiaire Cultureel Werk gestart.

c. Re-integratie projecten en de Ruilwinkel Humanitas Helmond

10

jaarverslag 2011.indd

Samen met het bestuur Afdeling Helmond Humanitas, is actief gewerkt aan

14-15

7

13-3-12

10:59


Nieuw in 2011 is, dat er twee stagiaires Mode begeleid zijn, één in het voor-

3

LEV-groep:

jaar en een andere eind van 2011, telkens voor een periode van ongeveer 3

SWOH, na de verhuizing is de strijkservice gestopt. Reden was dat

maanden.

het niet kostendekkend was tot nu toe. Helaas is SWOH niet inge-

gaan op een verzoek om verhoging van de vergoeding voor ons.

Zo werd 5 juli onze laatste strijkdag.

Voor de begeleiding moet het wel haalbaar zijn, dus moet er strak gepland

Vrijwilligers Centrale Helmond, contact vooral i.v.m. plaatsing van

worden.

vele maatschappelijke stagiaires gedurende het hele schooljaar.

in- en uitgaan. Hier moeten ze met de leden spreken en werken ze samen

Formulieren Brigade, voor het tweede jaar werd de formulieren-

met de vaste vrijwilliger.

brigade bemand op di. ochtend in de Ruilwinkel. De vragen zijn erg

Aan de tafel drinken we samen koffie en thee waardoor ze in contact komen

divers.

vrijwilligers van het naaiatelier en de technische vrijwilligers. Zo worden de

Vrijwillige Thuiszorg, we organiseren samen met andere instanties

mensen snel opgenomen in de groep en zijn ze doorgaans erg enthousiast.

Dag van de Mantelzorg. Via de leden van de Ruilwinkel wordt een

De taalstage is een echt begin om beter te participeren en communiceren

andere groep mantelzorgers bereikt en geactiveerd om deel te

met de bevolking van Helmond.

nemen. Johanna nam als vrijwilligster van de Lets-Ruilwinkel weer

Herkomst: 6 vrouwen en 4 mannen hebben taalstage gevolgd in de

deel aan de werkgroep. Op 11 okt. verzorgden we in De Fonkel een

Ruilwinkel: 1 Congo, 1 Mali, 5 Somalië, 2 Afghanistan, 1 Oeganda

bijeenkomst voor Mantelzorgers met als thema: “Hoe ga ik creatief

om met geld”

Voor het derde jaar hebben we diverse maatschappelijke stagiaires mogen

4.

Afdeling Humanitas Helmond

begeleiden. Ze bestonden o.a. uit leerlingen van Knippenbergcollege, Jan

Het project Home-Start van Humanitas. Rondleidingen met nieuwe

van Brabantcollege en van De Kajuit. We vinden het belangrijk dat jonge-

vrijwilligers van Home-Start, zij krijgen informatie over de Ruilwinkel.

ren met ons project in aanraking komen, en we hopen dat ze door de stage

Gezinnen met hulp van Home-Start worden ingelicht over het bestaan

meer inzicht krijgen in het omgaan met geld en goederen.

van de LETS-Ruilwinkel.

De stagiaires voeren de dagelijkse werkzaamheden mee uit, samen met

Zij schrijven zich vaak in, als ze samen met de vrijwilligster van

Taalstage: 10 stagiaires Het hele jaar door kloppen er veel mensen aan om stage te mogen lopen.

De taalstagiaires helpen mee in de winkel, vooral aan de balie waar spullen

en praten met allerlei mensen. Jong en oud, allochtoon en autochtoon,

10-jarig bestaan wordt gevierd in de Ruilwinkel

der Maatschappelijke stage

de vaste vrijwilligers. Afhankelijk van hun leeftijd en niveau, worden de

Home-Start onze winkel bezoeken. Ook verwijst de Ruilwinkel vaker

werkzaamheden uitgevoerd. Zij krijgen ook veel informatie van o.a. de

leden naar Home-Start, indien er sprake is van een hulpvraag van

andere instellingen die bij ons Spreekuur hebben en ze krijgen zicht in de

de moeder.

werkzaamheden van naaiatelier, fietsenmakerij etc. Ze hebben geholpen bij

Door-Start en BOR, twee nieuwe Humanitas projecten werden in

de voorbereidingen van de verhuizing, door spullen mee in te pakken en ook

2011 opgestart in Helmond. De Ruilwinkel is als ontmoetingsplaats

de flyers en affiches van nieuwe adressen te voorzien.

ook een hele goede vindplaats voor nieuwe hulpvragers en vrijwill-

gers. BOR maakte ook gebruik van de speelhoek in de Ruilwinkel.

Samenwerking met andere organisaties Helmond

8

jaarverslag 2011.indd

1.

Stichting Leergeld. Met Stichting Leergeld is veel contact. De nieuwe

5.

De contacten tijdens de bijeenkomsten met Armoedeplatform zijn

leden van de LETS-Ruilwinkel krijgen een folder van leergeld en

geïntensiveerd. We zijn nu veel beter op de hoogte van andere

organisaties en hun werkzaamheden, daardoor kunnen we sneller

leden helpen door een juiste en snelle verwijzing.

De samenwerking met medewerkers van BJB is uitgebreid.

Samenwerkingsvormen met Super Sociaal wordt nader uitgewerkt.

6.

Super Sociaal, als nieuwe buren werken we al samen daar waar het

te pas komt. Na de inwerkperiode na de verhuizing, zijn we aan het

inventariseren waar we elkaar kunnen versterken en willen we de

hulpvragers laagdrempelig vaardigheden leren vergroten op het

terrein van financiële administratie, dagelijkse omgaan met geld en

goederen, opvoedingsadvies of ondersteuning bij opvoeding.

De eerste contacten met Leergeld en BJB zijn al gemaakt.

7.

Centrum voor Jeugd en Gezin, wordt indien nodig naar verwezen.

kunnen de eerste woensdag van de maand op het spreekuur in de

Afscheidsbijeenkomst

Lets-Ruilwinkel komen.

Vondellaan 8 juli

2.

Stichting SEM. In verband met onvoldoende inzet van vrijwilligers is

Stichting SEM opgehouden met de gezamenlijke kinderactiviteiten

medio 2010.

9

16-17

13-3-12

10:59

Jaarverslag 2011 druk  
Advertisement