Page 1

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.


Inhoud

“Het is ooit in de basisschool begonnen in groep

In 2013 heeft Cultuurpost Bladel stappen gezet

7”, vertelt Ali B bij Pauw en Witteman op de vraag

om...

hoe zijn carrière als rapper is ontstaan.” Toen juf

... te doen waar we goed in zijn. De Icc-er op de

Mirjam een dag les gaf. Op die dag heeft zij meer

scholen ondersteunt in de vorm van het organi-

voor mij betekend dan alle andere docenten in

seren van netwerkbijeenkomsten, door het uit-

mijn hele carriére. Wat zij deed is belangrijk. Op

zetten van langjarige cultuureducatieve trajec-

een dag riep ze flieflaflo, en moesten wij dat na-

ten, hen ondersteuning te bieden in organisatie,

doen. Dat lukte maar de zinnen werden steeds

door scholing en last but not least inspireren om

complexer. Als de juf Bibliododo…. zingt kan nie-

te motiveren om meer uit cultuureducatie te ha-

mand dat nadoen, behalve één kind.” Ali B. knikt,

len. Alle scholen in de gemeente Bladel nemen

ja hij was daar goed in. “Ik was niet knap en ik was

de diensten van Cultuurpost Bladel af

niet sterk en ik kon geen gymnasium halen, maar ik bibliodode mij door de moeilijke jaren heen.”

... nieuwe ontwikkelingen te omarmen

Dan vraagt Witteman: ”Wat betekende dat voor

Cultuurpost Bladel heeft in samenwerking met

jou en voor je positie in de klas?” Ali B.: “Ik was

Hans Kok van de gemeente, het AVKP en het

de King! Vanaf dat moment stond ik centraal en

ZLTO het project “Zonder boer geen voer” naar

daar is niet veel aan veranderd.”

de scholen gebracht. 246 leerlingen uit Bladel hebben een bezoek gebracht aan de tentoonstel-

pag. 3

pag. 4

pag. 5

pag. 5

Het verhaal van Ali B inspireert. Je gunt elk kind

ling in het gemeentehuis en daarna een agrarisch

een juf Mirjam. Want ieder kind moet kunnen

bedrijf bezocht.

ontdekken waar zijn eigen talent verborgen ligt. Dat kunnen we niet aan het toeval overlaten. Het

... samen met zeven scholen een convenant te

is de missie van Cultuurpost Bladel om moge-

ondertekenen om de komende jaren in samen-

lijkheden te scheppen, kansen te creëren en te

werking met Cultuurpost Bladel en Kunstbalie

inspireren. Ieder kind in Bladel heeft recht op cul-

een kunstmenu aan te bieden aan de leerlingen.

tuureducatie. Dat moeten we niet aan het toeval

Komend jaar gaan 1160 leerlingen naar het the-

overlaten.

ater in Podium 10 en Den Herd om daar voorstellingen te bekijken uit het landelijke aanbod.

pag. 6

Daarmee is het voor kinderen uit Bladel mogelijk gemaakt om gerenommeerde theatergezelschap-

pag. 6

pen in hun eigen omgeving te gaan bekijken.

pag.7

... de buitenschoolse Click activiteiten steeds aantrekkelijker te maken voor een brede groep

pag.8

kinderen. Daarbij is gekeken naar haalbaarheid en betaalbaarheid van de activiteiten. We kun-

pag. 10

nen constateren dat Click Cultuur een steeds groter en breder bereik kent.

pag.11

pagina 2

pagina 3


De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers

Loes van der Heijden overgenomen en maakt

In 2013 is er vanuit Cultuurpost Bladel samen

verschillende culturele instellingen. Dit op een

van scholen op directieniveau, van professione-

vanaf die tijd ook deel uit van de stuurgroep.

met de Cultuurpunt Eersel en Bergeijk gekeken

receptieve én een actieve manier. Het program-

naar mogelijkheden om elkaar te versterken.

ma voorziet in de kerndoelen van kunstzinnige

le cultuuraanbieders en van verenigingen voor amateurkunst met daarnaast een onafhankelijke

b. Werkgeverschap

De regionale samenwerking wordt door de drie

oriëntatie. De inzet van het kunstmenu kan wor-

voorzitter. Van de gemeente is de beleidsambte-

Ook in 2013 was Cultuurpost Bladel gehuisvest

marktplaatsen als een goede mogelijkheid gezien

den opgenomen in het schoolplan en is voldoen-

naar cultuur vertegenwoordigd als adviseur van

bij Art4U, centrum voor kunsteducatie in Veldho-

om binnen roerige financiële tijden efficiënt met

de voor de verantwoording.

de stuurgroep. Hetzelfde geldt voor de werkgever

ven. Vanaf 1 januari tot 31 december 2013 was

tijd en middelen om te gaan. Een eerste start is

van de cultuurcoördinator. De cultuurcoördinator

Art4U de werkgever van de coördinator van Cul-

gemaakt met een nieuwe website: www.cul-

Kenmerken van het kunstmenu

neemt deel aan het overleg van de stuurgroep.

tuurpost Bladel. De gemeente Bladel had hiertoe

tuurplazadekempen.nl. Het is voor de scholen

• Het

een overeenkomst met Art4U afgesloten. In 2014

in de kempen hét centrale punt waar ze informa-

a. Samenstelling Stuurgroep Cultuurpost Bladel

wordt de bestaande situatie gecontinueerd en

tie kunnen vinden over cultuureducatie voor het

opnieuw een overeenkomst afgesloten voor een

primair en voortgezet onderwijs. Ook ouders en

In 2013 is de samenstelling van de stuurgroep

jaar.

andere belangstellenden kunnen we via de web-

gewijzigd. Jan Wagemakers heeft na vijf jaar af-

De Stuurgroep is in 2013 vijf keer bij elkaar ge-

site op de hoogte houden van culturele ontwikke-

scheid genomen en Jan van der Putten is in zijn

komen.

lingen. Bovendien is het voor lokale en regionale

• Er

plaats getreden. Door interne wijzigingen bij de

Op 31 december 2013 heeft de stuurgroep de

aanbieders een mogelijkheid om hun producten

• Er zijn lesbrieven bij de activiteiten met voorbe-

gemeente heeft John van der Horst de taken van

volgende samenstelling:

aan het onderwijs aan te bieden.

doordachte basis • Elk

Voortgezet Onderwijs Primair Onderwijs Vertegenwoordiger cultuuraanbieders

(professioneel)

Vertegenwoordiger cultuuraanbieders

(amateurs)

Werkgever cultuurcoördinator

De heer J.van der Putten

• De

pagina 4

disciplines zijn: theater, dans, muziek, beel-

dend, literatuur, multimedia, en erfgoed is een receptief en actief aanbod

reiding- en reflectiemogelijkheden is een gegarandeerde continuïteit

Organisatie en kosten

Docent Beeldende vorming, eigenaar Galerie De Kunstkamer Hoogeloon en beeldend kunstenaar.

Binnen het programma “Cultuureducatie met Kwa-

De organisatie en planning worden uitgevoerd/

liteit” van het ministerie van OCW gaan de ontwik-

aangestuurd door Cultuurpost Bladel, die daar-

De heer W. Krijbolder

kelingen meer en meer de kant op van verdieping,

voor de samenwerking heeft gezocht met de

kwaliteit en borgen van cultuureducatie door mid-

Kunstbalie, de provinciale organisatie voor cul-

del van doorgaande leerlijnen. Om de scholen bij

tuureducatie. Met het kunstmenu biedt Kunst-

dit proces te ondersteunen hebben Cultuurpunt

balie het onderwijs een kwalitatief hoogwaardig

Eersel en Cultuurpost Bladel een cultuurmenu

kunsteducatief aanbod tegen een redelijke prijs.

ontwikkeld waar scholen met inzet van regionale

De meerjarenovereenkomst maakt het mogelijk

en lokale partners hun cultuureducatieplan meer

om zowel financieel als inhoudelijk verantwoord

vorm en structuur kunnen geven. In het schooljaar

te investeren in kunsteducatie. Door de grote

2013-2014 zijn we gestart met een pilot.

deelname en de gegarandeerde afname over

Directeur onderwijs Pius X-College Bladel

De heer G. Smetsers

Directeur van basisschool het Palet Hapert

Mevrouw A. Vrijssen Bibliotheek De Kempen

Mevrouw R. Pijnenburg-Matthijssen De heer B. Luttgendorf

Directeur Art4U instelling voor kunsteducatie Veldhoven

Gemeente Bladel

kind in groep 8 heeft minimaal kennisge-

maakt met elke discipline

• Er

Voorzitter

aanbod is consistent, het geeft een wel-

John van der Horst

Afdeling welzijn (secretaris)

meerdere jaren kan de prijs van de producten

Doelstelling

laag blijven. Dit is waarom in Bladel zeven scho-

Het Kunstmenu is bedoeld om kinderen in Bla-

len er voor gekozen hebben mee te doen aan de

del kennis te laten maken met de verschillende

pilot. In mei 2014 wordt bekeken hoe we verder

kunstdisciplines en cultureel erfgoed en met de

gaan. pagina 5


Het Clickmagazine heeft in 2013 zijn vaste for-

meer afgestemd op wat er ook binnen schools

mule gekregen. Inmiddels kan gezegd worden

aan cultuureducatie wordt aangeboden. Zo zal er

Netwerkbijeenkomsten Interne Cultuurcoördina-

dat het bij kinderen en ouders goed bekend is.

van lieverlee worden toegewerkt naar een door-

toren, afgekort ICC.

De activiteiten die vanuit Cultuurpost Bladel in

lopende leerlijn cultuureducatie binnen/buiten-

In 2013 hebben vijf netwerkbijeenkomsten voor

samenwerking met Cultuurpunt Eersel en zijn

schools. Een pilot is in gang gezet in 2013 om te

ICC-ers plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten ver-

georganiseerd krijgen steeds meer aanmel-

kijken of we voor de groep 1 en 2 ook een aanbod

sterken de onderlinge samenwerking tussen de

dingen. De wisseling in het aanbod en de lage

kunnen leveren.

scholen en leerkrachten. Er is een start gemaakt

drempel maakt het voor ouders mogelijk hun

met het kunstmenu waaraan zeven scholen uit

kinderen te laten deelnemen aan verschillende

Samenwerking lokale aanbieders

Bladel en zeven scholen uit Eersel gezamenlijk

activiteiten en zodoende kunnen kinderen erva-

Ook in 2013 is de nadruk gelegd op de samenwer-

deelnemen.

ren waar hun interesse ligt. De inzet is telkens

king met lokale culturele instellingen, professionals

om te kijken of aanbieders vanuit het Click aan-

in kunst en cultuur en bedrijven om daarmee kunst

17 januari ICC bijeenkomst rond het uitwisselen

bod ook activiteiten voor een langere termijn

en cultuur maatschappelijk betekenis te geven. De

van ervaringen en het delen van informatie over

kunnen ontwikkelen.

samenwerking heeft zowel tijdens schooluren als

aanbod en aanbieders.

binnen het naschoolse aanbod plaatsgevonden.

13 maart Studieochtend van directie en ICC-ers

Click is een naschools programma waarmee alle

Pladella Villa

in Deprez gebouw Tilburg met als thema ”Wat

Kempen Kinderen van 6 tot 12 jaar in de gelegen-

ZLTO

hebben rekenen en taal met cultuureducatie te

heid worden gesteld op een laagdrempelige ma-

AVPK

maken” en 21E century skills.

nier kennis te maken met uiteenlopende sportie-

Podium 10

23 mei Informatieve bijeenkomst over het kunst-

ve- en culturele activiteiten. Het programma wordt

Den Herd

menu in Museum de Acht Zaligheden Eersel.

ondersteund en mede mogelijk gemaakt door ge-

Het Gilde

14 juni Afscheid Jan Wagemakers, voorzitter

meente Eersel, gemeente Bladel, gemeente Reu-

Pius X-College, Bladel

stuurgroep, van de ICC-ers op de Toermalijn.

sel-De Mierden, Onderwijsstichting KempenKind,

Bakkerij Museum, Luyksgestel

7 oktober Bijeenkomst met definitieve voorstel-

Stichting Veldvest en Stichting RBOB De Kempen.

Museum ‘t Oude Slot, Veldhoven

len en planning kunstmenu discipline drama/the-

Eicha Museum, Bergeijk

ater met Kunstbalie.

Om het programma betaalbaar te houden zijn we

Museum de Acht Zaligheden, Eersel

op zoek gegaan naar bedrijven die de toekomst

Blibliotheek Bladel

van alle kinderen in de Kempen een warm hart

Het Kop

toedragen en graag iets terug willen doen voor de

Theater de Muzenval, Eersel

maatschappij. Het Pius X-College is hoofdspon-

Heidi Bergmans, dansdocente

sor geworden van het Clickmagazine. Met die

Marinho Peters, dramadocent

bijdrage en van anderen kan het Clickmagazine

Piek en Pluisproducties

voor het jaar 2014 in zijn huidige vorm doorgezet

Pascal Graafmans, kok

worden en zijn we als coördinatoren in staat een

Pieter van de Broek, slagwerkdocent

mooi buitenschools aanbod onder de aandacht

Masja Lauwers Atelier Creatures

te brengen van kinderen en hun ouders.

Me on stage musical, Bergeijk Harmonie Bladel

In 2014 wordt het aanbod binnen Click steeds pagina 6

Gemeente Bladel.

de kempen is de nieuwe naam en verbindt de drie gezamenlijke marktplaatsen met hun aanbod en informatie om het werkgebied nog beter van dienst te kunnen zijn. Een gedeelde identiteit met daaronder de eigenheid van de drie afzonderlijke marktplaatsen.

Feitelijke gegevens voor 2013 zijn: •

dat er tien digitale nieuwsbrieven zijn verzon-

den. De nieuwsbrief komt nu maandelijks uit. •

er zijn vier Clickmagazines vervaardigd voor

het buitenschools aanbod van Cultuurpost Bladel, voor vier periodes, die verspreid zijn onder alle leerlingen van de basisscholen in Bladel. •

er een nieuwe website van de drie gezamen-

lijke marktplaatsen is ontwikkeld voor Eersel, Bergeijk en Bladel.

De vraag in 2013 was hoe kunnen we een effectiviteitsslag slaan in de samenwerking en

in samenwerking met Cultuurpunt Eersel-

hoe kunnen we als marktplaatsen zichtbaar

Bergeijk is er een kerstposter verzonden met

worden? Niet alleen binnen het onderwijs

de aankondiging van de nieuwe naam van de

maar ook voor andere betrokkenen, zoals

website www.cultuurplazadekempen.nl

bijvoorbeeld ouders die kinderen opgeven voor

de door ons georganiseerde buitenschoolse activiteiten. De drie marktplaatsen hebben hun

het jaarverslag van Cultuurpost Bladel voor

het eerst digitaal is. •

In samenwerking met Cultuurpunt Eersel en

krachten gebundeld met als uitkomst een nieu-

Bergeijk een facebookpagina is geopend cul-

we naam en een nieuwe website. Cultuurplaza

tuurplazadekempen. pagina 7


pagina 8

pagina 9


Jaarrekening 2013 Cultuurcoördinator gemeente Bladel realisatie 2013 begroting 2013 kosten Loon en reiskosten € 27.977,50 € 26.400,00 Algemene en huisvestingskosten* € 3.000,00 € 2.640,00 Bureaukosten** € 2.022,50 € 3.960,00 totaal kosten € 33.000,00 € 33.000,00 baten Bijdrage gemeente Bladel € 33.000,00- € 33.000,00- totaal baten € 33.000,00- € 33.000,00- Totaal Marktplaats Bladel € 0,00 € 0,00 * huisvesting / ICT (website) / organisatie / materiaal / drukwerk ** PR-activiteiten / organisatie / deskundigheidsbevordering

Algemeen rekening 2012 € 32.574,88 € 7.272,29 € 4.452,88 € 44.300,00

Op 16 december 2013 tekenden de minister van

betaalbare ruimtes kunnen huren om samen te

Onderwijs Jet Bussemaker en staatssecretaris

schilderen, dat koren kunnen repeteren, dat er

Sander Dekker samen met de PO raad, gemeen-

faciliteiten zijn. Zorg voor de basis, voor cultu-

ten en provincies het convenant “Bestuurlijk

rele trapveldjes.

kader Cultuur en Onderwijs” met als doel goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Daarmee

Voor Bladel geldt dat de infrastructuur er staat.

maakten zij concrete afspraken over cultuuron-

Om het “cultuurbereik” in 2014 te vergroten zijn

derwijs, voor de komende tien jaar.

we meer in gezamenlijkheid gaan inkopen. Daar-

€ 44.300,00€ 44.300,00-

door zijn goede culturele producten bereikbaar geworden voor alle kinderen. De ingeslagen weg willen we in 2014 verder gaan uitbouwen en voor

0,00

meerdere jaren gaan vormgeven. Een andere ontwikkeling die in 2014 door cultuurpost Bladel in gang gezet wordt, is die scholen die zich willen profileren als cultuurschool te laten aansluiten bij de regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit” die vanuit kunstbalie wordt onderhttp://www.lkca.nl/overheidsbeleid/bestuurlijk_

steund.

kader_cultuur_en_onderwijs.asp Uitbreiding van het terrein van cultuureducatie Een aantal hoofdpunten uit dit dossier wat het

naar natuur-en milieueducatie en techniekonder-

belang van goed cultuuronderwijs in samenwer-

wijs zal ook een speerpunt zijn voor 2014.

king met alle partijen onderstreept. •

Laat de culturele- en de onderwijssector slim

‘Ook excellentie is een wezenlijk onderdeel van

samenwerken. Creativiteit gaat hierdoor veel

cultuur’

meer kans krijgen. Het gaat ervoor zorgen dat

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs

kinderen nieuwe inzichten verkrijgen. •

Aan goede intenties die slechte ervaringen op-

‘Als we de kracht van goed cultuuronderwijs be-

leveren hebben we niets. Doen leerlingen struc-

nutten, gaan we er in Nederland veel beter voor

tureel slechte ervaringen op met bijvoorbeeld

staan.’

museumbezoek, dan hebben we straks een hele

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs

generatie die niet meer het museum in wil. •

‘We willen het maximale uit onze kinderen ha-

Bladel, januari 2014

len, ook op het gebied van cultuur.’ Als we dat

Inez Swinkels

beamen dan zullen we moeten zorgen voor de basis van deze talentontwikkeling. Het verenigingsleven staat onder grote druk, net als in de amateurkunstsector. Als talentontwikkeling binnen het onderwijs belangrijk is, zorg dan ook voor het vervolg. Zorg dat amateurschilders pagina 10

pagina 11


ontwerp: MaMadesign www.mamadesign.nl VELDHOVEN / / HAPERT

Jaarverslag 2013 cultuurpost bladel  
Jaarverslag 2013 cultuurpost bladel  
Advertisement