Page 1

Cultuur & sport VAN AFTRAP TOT MEET 06

08

SEPTEMBER T.E.M. DECEMBER 2013

www.ccbrugge.be

Cultuurcentrum Brugge

Markante Meneer MICHAEL NYMAN

Twee dagen NOTHIN’ BUT THE BLUES 04

CULTUUR MAGAZINE

CULTUUR CENTRUM BRUGGE No. 05

12

Poppen & mensen DEN UYL

september – december


september – december

KOEN DE PRETER JOURNEY

© Javier Del Real

13/14

© Bart Grietens

HANDSPRING PUPPET THEATRE OUROBOROS

© Sylvie-Ann ParÇ

Cultuurcentrum Brugge

ISRAEL GALVÁN LO REAL

MARIE CHOUINARD GYMNOPÉDIES & HENRI MICHAUX: MOUVEMENTS


CULTUUR LIEFHEBBER

E

en nieuw seizoen en een nieuw

Hebben we in oorlogs- en crisistijden

held Jan Ceulemans was bereid tot een

cultuurmagazine met tal van

meer nood aan helden, iconen of mensen

interview. Tijdens het bluesweekend

sterke voorstellingen en con-

naar wie we kunnen opkijken? Patricia

treden enkele van de huidige coryfeeën

certen. Dit is een exemplaar om bij te

Routledge en Piers Lane vertellen het

van de authentieke Chicago Blues,

houden, want het is de laatste editie!

verhaal van Dame Myra Hess die tijdens

de bakermat van de blues, aan. En

Vanaf januari 2014 wordt uw dosis

WO II middagconcerten organiseerde

Wim Vandekeybus, boegbeeld van

cultuurachtergrond opgenomen in het

in het fel gebombardeerde Londen. Ze

de hedendaagse dans, is curator van

nieuwe stadsmagazine BruggeINspraak.

was een echte heldin in de ogen van veel

December Dance 13.

We hopen hierdoor nog meer de

Londenaars. Zangeres Oana Cătălina

programmering van Cultuurcentrum

Chiţu brengt een huldeconcert aan een

Voorstellingen vol (odes aan) krachtige

Brugge tot bij alle Bruggelingen en

heldin van haar vaderland Roemenië. Maria

figuren: Cultuurcentrum Brugge

cultuurgeïnteresseerde bezoekers van

Tănase trad tijdens WO II regelmatig op

serveert ons ook deze keer een sterk

Brugge te brengen.

in 'camp shows'. De cultstatus van Maria

cultuurparcours. Aan u om het gulzig

Tănase in Roemenië kan u vergelijken met

te verkennen.

De bedoeling is dat u nog meer en met

september – december

beste

die van Edith Piaf in Frankrijk. Renaat Landuyt

nog meer plezier het nieuwe stadsmagazine leest. Het meeste plezier

Helden van de humor helpen moed

beleeft u wellicht aan het bijwonen van

putten uit de lach. Kris Verdonck maakt

het cultuurprogramma dat we voor u

een muziektheatervoorstelling rond

in petto hebben.

de absurdistische verhalen van Daniil

Burgemeester bevoegd voor Cultuur

probeerde via humor de terreur tijdens

u warm voor de nieuwe theater-

het Stalinregime te verlichten. De

voorstelling Den Uyl, gebaseerd op

voorstelling Fellini van Noord Nederlands

het 'Brugsch Poppenspel Den Uyl' uit

Toneel vertelt hoe de fascinerende

Assebroek. Den Uyl speelt zich af tijdens

Italiaanse regisseur in tijden van fascisme

Wereldoorlog II en stelt pertinente

het komische van het circus en zijn clowns

vragen. Hoe gaan mensen om met de

aanwendde om de wereld rond hem vorm

oorlog, de collaboratie, de spreidstand

te geven.

tussen het Vlaams gevoel en de Duitse bezetter? We zijn fier dat we u de

In de reeks 'van aftrap tot meet' ont-

Belgische première mogen presenteren.

moeten cultuur en sport elkaar. Sport-

Cultuurcentrum Brugge

Charms. Deze Russische schrijver Wim De Wulf van Ultima Thule maakt


september – december

© Verzameling Joost Schelpe

DEN UYL VAN ULTIMA THULE NAAR DEN UYL EN TERUG

Cultuurcentrum Brugge

W

at ik allerminst had verwacht,

Maar na het doornemen van de teksten

voet-, tegen- en frontlicht. Daarnaast de

was de mail die ik vorig jaar

en het bekijken van het archiefmateriaal

poppenkast met prachtige decorpanelen.

kreeg van Erfgoedcel Brugge

kwamen we tot de conclusie dat een

En last but not least: de poppen. Prachtig

en van het Bruggemuseum. ‘Of Ultima

zuivere reconstructie weinig zin had.

gesculpteerd, in hout en door de

Thule geen zin had om iets aan te vangen

Wel in een eventuele tentoonstelling,

beschildering verder in reliëf gezet.

met het materiaal van een oud poppen-

maar minder in een theatervoorstelling,

Ze getuigen van vakkennis van het

theater uit Assebroek, 'Den Uyl' genaamd.’

omdat de teksten inmiddels gedateerd

hoogste niveau.

Je zegt nooit neen op een voorstel als je

zijn. Wat wel intrigeerde, was het

het niet ten gronde kent en het prikkelde

technisch materiaal: een heus lichtorgel

Uiteindelijk is het de ontstaans-

wel om hier iets mee te doen.

van astronomische afmetingen voor

geschiedenis van Poppentheater


werd. We tonen de repetities, de poppen-

een maatschappelijk relevante inhoud,

in gang heeft gezet. Den Uyl is immers

kast, de poppen, de decors en de tech-

via een verhaal over mensen van vlees

ontstaan tijdens WO II, op initiatief van

nische installatie van toen. We tonen

en bloed.

de Assebroekse Pastoor Faes, met de

dat Den Uyl ambitieus was, kwaliteit

bedoeling aan ‘Vlaamse volksverheffing’

wilde, en inderdaad aan volksverheffing

— Wim De Wulf

te doen, voor God en vaderland.

deed door de stichtende onderwerpen,

artistiek leider Ultima Thule

Cultureel gezien was Vlaanderen in die

het belang van de taalzuiverheid en de

periode zowat de woestijn. De ‘Hogere

onderliggende moraal. Maar we tonen

Cultuur’ was voor de bourgeoisie en

ook dat Den Uyl kind van zijn tijd was.

meestal in het Frans. Poppenkast, zo

De manier waarop de Jood b.v. ten

BELGISCHE PREMIÈRE

dacht Pastoor Faes, is een volks medium

tonele gevoerd wordt, zou men nu als

VR 27, ZA 28 & ZO 29.09.2013

waar een breed publiek mee kan bereikt

ronduit antisemitisch beschouwen. Toen

20.00 UUR / BIEKORF

worden. Een goed platform van waarop

vond men dat heel normaal. We tonen

‘het volk’ naar een hoger niveau getild

ook hoe men toen met de technische

kan worden. Dus Poppentheater Den Uyl

kant van de zaak omging. Den Uyl liet

was een feit.

nl. fonoplaten maken op 78 toeren

theater / visueel theater

voor de geluidsopnames. Hoe met

12 euro (korting met een Com-Pas)

licht gewerkt werd avant la lettre ...

6 euro (korting Jonge K’s -26 jaar)

Allemaal elementen die Den Uyl tot een

gratis inleiding om 19.15 uur

hoogstaand poppentheater maakten in

i.s.m. Bruggemuseum, Erfgoedcel Brugge

De integrale versie van deze tekst kan je lezen in het speciale bulletin van Musea Brugge, dat volledig aan Den Uyl is gewijd. Je kan deze publicatie bestellen via www.poppenspeldenuyl.be. Op deze website vind je ook extra informatie over de bijhorende tentoonstelling, foto’s en boeiende verhalen over het Brugsch Poppenspel Den Uyl.

september – december

Den Uyl die de motor van Ultima Thule

ULTIMA THULE DEN UYL

zijn tijd. En dan de personages, de poppenspelers zelf. Die zijn fictief, maar wel op de geschiedenis gebaseerd en geïnspireerd op de denktrant en de manier van leven in die tijd. Hier lopen we op het slappe koord tussen ‘Dichtung und Wahrheit’. Een theatervoorstelling vraagt immers een dramatische spanningsboog, een overstijgen van de realiteit, een intensifiëren en samenballen van de gegevens van waaruit men vertrekt.

Ideologisch gezien leunde men dicht

Anders ontstaat er geen theater. We

aan bij het Davidsfonds. Christelijk en

hebben de personages dus heftiger

Nog meer zin in visueel theater?

Vlaamsgezind. Niet Duitsgezind. Maar

ingekleurd om de verschillen en de

Op 21 september brengt het

dat men in Vlaanderen nogal bedreven

dilemma’s scherper te maken. En die

wereldberoemde Zuid-Afrikaanse

was in een permanente spagaat tussen

geplaatst in een correct historisch kader.

poppentheater Handspring Puppet Theatre de poëtische voorstelling

belangen en verlangens, is een feit. Tot

Verzet, collaboratie, de manier waarop

Ouroboros, een prachtig

op vandaag blijkt dat een beladen onder-

opinies, het kleine dagelijkse leven en

liefdesverhaal over de dichter André

werp te zijn met een loodzwaar taboe.

het grote maatschappelijk gebeuren

en de danseres Nokobonisa.

Reden temeer om het daarover te heb-

met elkaar verweven waren: dat is

ben in een theatervoorstelling. Want het

het uitgangspunt geworden voor het

maatschappelijk debat over identiteit,

creëren van het verhaal. In die zin is dit

nationalisme, territorium, volkseigenheid,

project een interessant experiment,

en alles wat daaraan verwant is, is nooit

omdat, via het tot leven wekken van

helemaal weggeweest.

erfgoedmateriaal, een debat ontstaat

EXCLUSIEF VOOR BELGIË ZA 21.09.2013 / 20.00 UUR / MAZ

HANDSPRING PUPPET THEATRE OUROBOROS

dat ook over vandaag gaat. En dat is net In Van poppen en mensen willen we tonen

wat wij als theatermakers willen: een

visueel theater

hoe destijds (poppen)theater gemaakt

interessante theatrale vorm vinden voor

15 euro

Cultuurcentrum Brugge

de Duitse bezetter en de Vlaamse


september – december

NOTHIN' BUT THE BLUES Cultuurcentrum Brugge en vzw Back To The Roots slaan de handen in elkaar om twee dagen kwalitatief hoogstaande blues aan te bieden in Stadsschouwburg Brugge. Hierbij durven we ons zonder schroom te bedienen van het clichĂŠ 'alleen het beste is goed genoeg'. We brengen het meest authentieke wat blueshoofdstad Chicago anno 2013 te bieden heeft, en de drie beste bluesbands van eigen bodem.

VR 18.10.13 DOGHOUSE SAM & HIS MAGNATONES (BE/NL) HIDEAWAY (BE)

W

e openen deze tweedaagse met een Belgisch luik. Met Doghouse Sam & His

Magnatones keren we terug naar de rudimentaire essentie van de blues in een klassieke driemansbezetting. Ze meten de frivole lichtvoetigheid van de plattelandsblues uit de jaren '30 een stevige herfstjas en een verstedelijkt imago aan. Daarna speelt Hideaway een verdiende thuismatch. Al ruim 26 jaar timmert deze band aan de weg en op hun eigenzinnige formule komt maar geen sleet. Hun kleurrijke palet bevat blues, soul, rock-'n-roll, een vleugje country en

Hideaway

Cultuurcentrum Brugge

alles wat je daartussen tegenkomt.


september – december

ZA 19.10.2013 MUD MORGANFIELD & TAIL DRAGGER WITH THE RHYTHM ROOM ALL STARS (USA) SUPPORT ACT: FRIED BOURBON (BE)

V

raag om het even welke bluesliefhebber naar de grootste exponenten die de Chicagoblues

ooit heeft gekend. De kans is groot dat je de namen Muddy Waters en Howlin' Wolf te horen krijgt. En wanneer je daarbij de kanttekening maakt dat het ervaren van deze authentieke livesfeer uit een lang vervlogen tijdperk stamt, dan zullen we je van het tegendeel overtuigen! Mud Mud Morganfield

Morganfield is de oudste zoon van Muddy Waters. Hij ziet eruit, praat, lacht en zingt precies zoals zijn vader. Hij wisselt eigen werk af met Muddy's klassiekers. Sinds hij in 2009 werd ontdekt, behoort hij wereldwijd tot de meest gevraagde Ritmegitarist Rick Kreher speelde in

hand: de magie is terug! Met de 73-jarige

de laatste band van Muddy Waters (!)

NOTHIN' BUT THE BLUES

Tail Dragger halen we één van de laatste

en staat sindsdien als begeleider rood-

concert / blues

levende legendes van de Chicagoblues

gloeiend in Chicago. Rockin' Johnny

naar Brugge. Na de dood van Howlin'

Burgin staat door zijn werk op Delmark

Wolf in 1976 begon hij in Chicago's West

Records bekend als een van de be-

Side op te treden met Wolfs band.

langrijkste vernieuwers van het genre.

VR 18.10.2013 / 20.00 UUR /

Niemand anders kon Wolfs gemene

Hij speelt leadgitaar in Tail Dragger’s

STADSSCHOUWBURG

grauwe stem zo goed weer tot leven

set. Chris James is de leadgitarist voor

wekken. 'One day this boy is gonna take

Mud Morganfield. Samen met bassist

my place' had Wolf ooit over Tail Dragger

Patrick Rynn begeleidde hij de afgelopen

DOGHOUSE SAM & HIS MAGNATONES & HIDEAWAY

gezegd. Voeg daarbij een vette scheut

decennia tal van kleppers in Chicago,

15-12-9-6 euro

vuilbekkerij, grappen en grollen en een

waaronder Jody Williams. Samen hebben

brok charisma die de Stadsschouwburg

ze enkele succesvolle cd's op Earwig

tot de nok vullen en je weet genoeg!

Records. En drummer Brian Fahey is wereldbekend als de drummer van

ZA 19.10.2013 / 20.00 UUR /

The Rhythm Room All Stars bestaan

de legendarische rootsrockband The

STADSSCHOUWBURG

uit Bob Corritore (harmonica), Rick

Paladins (!) maar ook de blues geeft hij

Kreher (gitaar), Rockin' Johnny Burgin

een sublieme hartslag.

Rynn (bas) en Brian Fahey (drums). Bob

De Belgische band Fried Bourbon is

Corritore is een radiopersoonlijkheid,

vanwege zijn authentieke benadering

MUD MORGANFIELD & TAIL DRAGGER WITH THE RHYTHM ROOM ALL STARS SUPPORT: FRIED BOURBON

producer, clubeigenaar en meesterlijk

van de blues de perfecte opwarmer

24-21-15-9 euro

harmonicaspeler. Hij is gepokt en

van deze ultieme Chicago-avond.

(gitaar), Chris James (gitaar), Patrick

combiticket voor vr 18

gemazeld in de Chicagoblues en kan het aantal nominaties voor de prestigieuze

— Franky Bruneel

& za 19.10.2013: 20% korting

Blues Music Awards niet meer bijhouden.

Back To The Roots

i.s.m. Back To The Roots

Cultuurcentrum Brugge

EXCLUSIEF VOOR BELGIË

bluesartiesten. De reden ligt voor de


families

september – december

VOOR

KALENDER

ZO 22.09.2013 / 15.00 UUR / MAZ

GOED NIEUWS

VILLANELLA & MARIA CLARA VILLA LOBOS

voor wie al 8 jaar of ouder is.

— KOPPIE KOPPIE

In het eerste trimester zijn er drie

dans / van 3 tot 7 jaar / 6 euro

leuke theatervoorstellingen om naar uit te kijken. Heel bijzonder is de bijna

ZO 20.10.2013 / 15.00 UUR / MAZ

woordeloze, grappige en spannende

LARF! — KOER

voorstelling Koer. Acht kinderen

theater / vanaf 8 jaar / 6 euro

tussen 8 en 13 jaar van theater Larf! laten je zien wat er allemaal op een

ZO 17.11.2013 / 15.00 UUR / MAZ

speelplaats gebeurt. BRONKS maakte

BRONKS — SASJA EN NATASJA

een sprankelend, geestig en ontroerend

theater / vanaf 8 jaar / 6 euro

toneelstuk over de Siamese tweeling

i.k.v. Kunstendag voor Kinderen

Sasja en Natasja. Twee vrienden van Villanella & de Roovers is een intieme,

ZO 15.12.2013 / 15.00 UUR /

licht absurde en hartverwarmende

STADSSCHOUWBURG

voorstelling gebaseerd op het poëtische

THOMAS HAUERT / ZOO & DAAN

boek van Paul Verrept.

VANDEWALLE — GEVULDE DANS OP VERKLEDE MUZIEK

GOED NIEUWS

dans / livemuziek / vanaf 6 jaar / 12-9 euro /

voor wie iets jonger is dan 8.

6 euro (-26 jaar) / workshop na de voorstelling

Kinderen vanaf 6 jaar zijn opnieuw heel

i.k.v. December Dance Kids

welkom in de Stadsschouwburg voor de tweede editie van onze succesvolle

ZO 22.12.2013 / 14.00 UUR /

Kerstprikkels. Bereid je voor op een

STADSSCHOUWBURG

sfeervolle mix van kerstknutselen,

KERSTPRIKKELS

theater, workshops en randanimatie.

cultuur- en verwennamiddag / vanaf 6 jaar / 6 euro / gratis Nostalgia Bal in de foyer om

EN HEEL GOED NIEUWS

17.00 uur

voor ons allerjongste publiek vanaf 3 jaar want dat wordt tijdens ons openings-

ZO 22.12.2013 / 17.00 UUR / BIEKORF

weekend extra verwend met de vrolijke

VILLANELLA & DE ROOVERS

en kleurrijke dansvoorstelling Koppie

— TWEE VRIENDEN

Koppie van Villanella & Maria Clara

theater / vanaf 8 jaar / 6 euro

Villa Lobos.

Cultuurcentrum Brugge maakte een leuke folder met alle familievoorstellingen van 2013-2014. Heb geïnteresseerd in ons programma voor kinderen? Stuur een mail naar © Charlotte Sampermans

Cultuurcentrum Brugge

je er (nog) geen ontvangen en ben je

cultuurcentrum@brugge.be of bel 050 44 30 40. We bezorgen je zo snel mogelijk een exemplaar per post.


september – december

VAN AFTRAP TOT MEET interview met Jan Ceulemans

I

n Met de ogen dicht laten

match was een kantelpunt. We putten

grijpen Mexico vaak aan om een gesprek

ex-voetballer Leo Van der Elst en

vertrouwen en de sfeer in het team zat

te starten. Ook Leo Van der Elst nam

journalist Ruben Van Gucht ons het,

plots goed.

een tijdje geleden contact op. Voor

voor de Rode Duivels uiterst geslaagde,

Met de ogen dicht kwam hij een filmpje

WK '86 in Mexico herbeleven. Wij spraken

In de kwartfinale ging ook Spanje voor

opnemen met mij. Ik hoop dat zijn

met Jan Ceulemans, Club Brugge-icoon

de bijl, de Rode Duivels speelden zich

voorstelling aanslaat.

en destijds aanvoerder van de Rode

gaandeweg de geschiedenisboeken in.

Duivels, over een stukje vaderlandse

Ceulemans: We waren ons niet meteen

voetbalgeschiedenis.

bewust wat onze prestaties teweeg-

— Jelle Hanseeuw, Sportdienst Brugge

brachten in België. 27 jaar geleden, dat waren andere tijden. Het enige medium

landgenoten in het geheugen gegrift

dat er was, waren kranten en we kregen

als de meest succesvolle campagne

die in Mexico steeds met twee dagen

ooit van ons nationaal elftal. Pas in de

vertraging te zien. Foto's toonden nader-

halve finale legden de Rode Duivels de

hand wel hoe mensen na onze matchen

duimen voor het Argentinië van Diego

stonden te dansen op de Grote Markt

Maradona, dat later ook West-Duitsland

in Brussel.

klopte in de finale.

Onder het stamnummer 'van aftrap tot meet' slaan Cultuurcentrum Brugge en Sportdienst Brugge dit speelseizoen de handen in elkaar met vijf voorstellingen die aantonen dat sport en cultuur in dezelfde reeks kunnen spelen. meer info: www.ccbrugge.be

Ceulemans: We begonnen nochtans

Mexico '86 beroert ook vandaag

niet goed. Er waren strubbelingen in

nog veel voetballiefhebbers.

de groep. In de groepsfase eindigden

Ceulemans: Gevoelsmatig begrijp ik

we slechts derde, in één van de

dat volkomen. Al konden we, als je er

zwakkere groepen. Als beste derde

de cijfers op naslaat, van onze zeven

wisten we alsnog door te stoten naar

matchen slechts één winnen in de

BELGISCHE PREMIÈRE

de 1/8ste finale.

reguliere speeltijd. In dat opzicht plaats

WO 06.11.2013 / 20.00 UUR

ik de EK-finale in 1980 in Italië iets hoger.

STADSSCHOUWBURG

Daarin gaven de Belgen topfavoriet

We klopten daar Engeland, Italië, Spanje

Sovjet-Unie partij. De Duivels kwamen

en verloren in de finale nipt van

twee keer op achterstand, maar wisten

West-Duitsland.

LEO VAN DER ELST & RUBEN VAN GUCHT MET DE OGEN DICHT

Na verlengingen klopten ze de Sovjet-

De huidige trainer van derdeklasser

theater / livemuziek

Unie met 4-3.

FC Cappellen, wordt vandaag nog regel-

15-12-9 euro (korting in de reeks

Ceulemans: De Russen waren tot dan

matig aangesproken over het WK '86.

van aftrap tot meet)

toe over iedereen heen gewalst. Het

Ceulemans: Dat is altijd zo gebleven.

i.s.m. Sportdienst Brugge &

leek een onmogelijke opdracht. Die

Mensen die me niet zo goed kennen,

Club Brugge

het evenwicht telkens te herstellen.

Cultuurcentrum Brugge

Het WK '86 in Mexico staat voor veel


MARKANTE MENEER


muzikale magie met een markante meneer

lijfcomponist. Onafscheidelijke duo’s zijn onder meer Federico Fellini en Nino Rota, Steven Spielberg en John Williams, Sergio Leone en Ennio Morricone,

september – december

MICHAEL NYMAN

Veel grote filmmakers hebben een vaste

David Lynch en Angelo Badalamenti. In dat rijtje mogen Peter Greenaway en Michael Nyman niet ontbreken. Je kunt je afvragen of Greenaway een even grote cultstatus had verworven zonder de opzwepende muziek van Michael Nyman.

M

Mijn favoriete filmscore van Nyman ichael Nyman is een muzikale

tot Milk Inc. Wim Mertens tapt uit het

vernieuwer. In 1968 lanceerde

akoestische vaatje en geniet wereldfaam.

hij het begrip ‘minimal music’.

is The cook, the thief, his wife and her

lover. Met de film zelf heb ik een haatliefdeverhouding. Tot de erotische scène

Ik heb me al vaak afgevraagd waarom

Michael Nyman componeerde opera's,

in het restauranttoilet ga ik volledig mee,

die repetitieve muziek zo boeiend en

concerto’s, partituren voor strijkkwartet

maar daarna wordt de film toch een

obsederend is. Misschien heb ik een

en tientallen filmscores. Hij is op en

beetje onsmakelijk. Ik heb er ook moeite

verklaring. De eindeloze variaties op een

top een Engelsman. Stiff upperlip en

mee dat de rol van de slechterik wordt

thema lijken cerebraal maar spreken

gentlemanlike. Een heer van stand

vertolkt door Michael Gambon uit mijn

eigenlijk ons gevoel aan. Van gregoriaanse

die nog net een bolhoed mankeert.

favoriete tv-serie The singing detective.

gezangen tot de Goldbergvariaties van

Vanzelfsprekend bezit hij dat ondefinieer-

Maar op de muziek van Michael Nyman

Bach, de herhalingen leiden tot een soort

bare Engelse gevoel voor onderkoelde

valt niets aan te merken. Integendeel,

trance. Bach schreef op het titelblad van

humor. Nyman schreef sublieme

de strijkers en blazers en de stem van

zijn variaties: ‘Gecomponeerd voor de

filmmuziek voor onder meer The Piano

sopraan Sarah Leonard blazen me steeds

liefhebbers ter verstrooiing van

van Jane Campion. De liefhebbers van

weer uit mijn sokken.

hun gemoed.’

opera en muziektheater kennen zijn compositie The man who mistook his

Live heb ik nog maar één keer

Repetitieve muziek is zo oud als de

wife for a hat. Recenter is Nyman ook

een concert van Michael Nyman

menselijke cultuur, denk maar aan de

actief als fotograaf en filmmaker.

meegemaakt. Het staat in mijn auditief

Afrikaanse zang en percussie. Of de

We kunnen niet anders dan het cliché

geheugen gegrift. Op 10 november treedt

Ierse volksmuziek. In talloze pubs in

‘artistieke duizendpoot’ bovenhalen.

hij aan in de Brugse Stadsschouwburg

Dublin kan je nog altijd muzikanten aan

met een 12-koppige bezetting en dat is

het werk horen in eindeloze ‘reels’ en

uitzonderlijk. De meester zelf zal plaats

‘jigs’. Idem voor de volksmuziek van de

nemen aan de piano. Er bij zijn is de

Balkan tot India, de voorbeelden zijn

boodschap want er bestaan zo van die

legio. Ook jazzmuzikanten variëren op

magische avonden.

een thema. — Joris De Voogt De invloed van componist-muzikantmusicoloog-auteur Michael Nyman valt niet te onderschatten. Met zielsverwanten als Philip Glass sloeg hij een naar Brian Eno, David Bowie, Velvet

THE MICHAEL NYMAN BAND

Zelfs in de elektronische fuifstijlen als house en techno klinkt de echo van de minimalisten door. Dicht bij huis kennen we ook voorbeelden, van Technotronic

© Francesco Guidicine

Underground, Kraftwerk en Pink Floyd.

concert 32-28-21-14 euro i.s.m. Greenhouse Talent

Cultuurcentrum Brugge

ZO 10.11.2013 / 20.00 UUR STADSSCHOUWBURG

brug van de avant-gardist John Cage


nogal graag van naam hetgeen, naar

een strafkamp en een psychiatrische

STADSSCHOUWBURG

het schijnt, zijn huisbaas serieus op de

instelling. In zijn verhalen beschrijft hij

zenuwen werkte.

de waanzin van zijn dagdagelijkse leven

KRIS VERDONCK / A TWO DOGS COMPANY H, AN INCIDENT

maar uitvergroot en met veel herhalingen Charms (1905-1942) was een Russische

om de absurditeit ervan te benadrukken.

avant-gardeschrijver die naast kinder-

Al deze elementen uit Charms’ werk

theater / muziektheater / performance

verhalen en –poëzie, korte, absurde proza

zijn terug te vinden in H, an incident:

18-15-12 euro (korting met een

en verhalen schreef. Zijn surrealistische

het fragmentarische, de humor, het

Com-Pas) / Engels gesproken met

verhaalstijl valt het best te vergelijken

gewelddadige, de eindeloze herhaling,

Nederlandse en Franse boventitels

met die van Kafka, Beckett en Ionesco.

het groteske …

De verhalen zijn vaak zeer gewelddadig

H, an incident is de eerste muziek-

maar op een droog-humoristische

‘Beelden kleven zich vast op het netvlies,

theaterproductie van Kris Verdonck

manier. Charms leefde tijdens de terreur

rijmpjes echoën na. H, an incident is

met IJslands vrouwenkoor en Erna

van Stalin en mensen werden zonder

als een droom, een droom die nog lang

Ómarsdóttir. De raadselachtige

enige reden opgepakt, geïntimideerd

nazingt. Een verontrustende droom ook,

voorstelling is gebaseerd op het leven

en gemarteld. Omwille van zijn non-

die veel vertelt over wat angst doet in

en werk van Daniil Charms of Harms of

conformistische gedrag is Charms zelf

de hoofden van mensen.’ (Moos van den

Kharms of DanDan. De auteur veranderde

een paar keer gearresteerd. Hij zat in

Broek, Theaterkrant, 24.05.2013)

VR 15.11.2013 / 20.00 UUR /

opgeslagen ver van Londen. Hierdoor

Actrice Patricia Routledge, wereld-

STADSSCHOUWBURG

kwam dit enorme gebouw leeg te staan.

bekend als Hyacinth Bucket uit de

Myra Hess was oprecht bezorgd over

BBC-sitcom Keeping Up Appearances,

deze ‘cultural blackout’. Daarom zocht

treedt uitsluitend op in Londen en New

ze een plek om middagconcerten te

York. Deze voorstelling is dus een unieke

organiseren. Op deze manier wilde ze

kans om Routledge live aan het werk te

theater / livemuziek

mensen, via klassieke muziek, even de

zien. Ze wordt begeleid op piano door

24-21-15-9 euro / Engels gesproken

oorlog en de miserie helpen vergeten.

niemand minder dan Piers Lane: een

Door een gelukkig toeval kwam ze

leerling van een leerling van Hess. Via

terecht bij The National Gallery.

deze voorstelling en door haar leerlingen

PATRICIA ROUTLEDGE & PIERS LANE ADMISSION: ONE SHILLING

Dame Myra Hess (1890, Londen) begon al op vijfjarige leeftijd met piano spelen

leeft Myra Hess dus verder.

en in 1907 maakte ze haar debuut als

Op dinsdag 10 oktober 1939 kon men het

professioneel pianiste. Toen WO II

eerste middagconcert bijwonen. Amper

uitbrak, was Hess al een gekend pianiste

één maand nadat de vijandelijkheden

in binnen- en buitenland. Vooral haar

waren begonnen. De concerten waren

interpretaties van Mozart, Beethoven en

een enorm succes. Mensen trotseerden

Schumann konden op veel bijval rekenen.

de bombardementen en stonden telkens in lange rijen aan te schuiven aan de

Cultuurcentrum Brugge

THEATE

september – december

WO 13.11.2013 / 20.00 UUR

Tijdens WO II had Londen, naast zoveel

ingang. Oud, jong, soms met gasmaskers…

andere steden, zwaar te lijden onder

Het moet een unieke belevenis zijn

de Duitse bombardementen. Theaters,

geweest om die prachtige muziek te

cinema’s en concertzalen moesten ’s

horen weergalmen in de verlaten gangen

avonds de deuren sluiten om te ver-

en ruimtes. Over een periode van zes

mijden dat ze doelwitten werden voor

jaar vonden 1 698 concerten plaats! Een

de talrijke luchtaanvallen. The National

ongelooflijke morele steun voor de zwaar

Gallery, het fiere gebouw op Trafalgare

geteisterde Londenaars. Na de oorlog

Square vol prachtige schilderijen, werd

bleef Hess pianospelen en lesgeven

volledig ontruimd en de kunstwerken

zolang haar gezondheid het toeliet.


NOORD NEDERLANDS TONEEL FELLINI

KALENDER THEATER

theater

DI 24.09.2013 / 20.00 UUR /

gratis inleiding om 19.15 uur

STADSSCHOUWBURG

15-12-9 euro (korting met een Com-Pas)

LAZARUS — DE IDIOOT

september – december

STADSSCHOUWBURG

theater

Federico Fellini (1920-1993) wordt

15-12-9 euro (korting met een Com-Pas)

beschouwd als een van de markantste

i.s.m. Kunstencentrum De Werf

regisseurs van de 20ste eeuw. Hij groeide op in het fascistische Italië van Mussolini.

DI 01 & WO 02.10.2013 / 20.00 UUR /

In 1942 ontmoette hij actrice Giulietta

STADSSCHOUWBURG

Masina. Tot aan zijn dood bleef zij zijn

DIMITRI LEUE, WARRE BORGMANS E.A.

muze en actrice in meerdere van zijn

— DE DIEPTE VAN HET DAL

films. Met I vitelloni (1953) en La strada

theater / livemuziek

(1954) verwierf Fellini internationale

15-12-9 euro (korting met een Com-Pas)

bekendheid. Na het succes van het

© Greetje Van Buggenhout - Phaedra

controversiële La dolce vita (1960),

DO 10.10.2013 / 20.00 UUR / DE DIJK

regisseerde hij zijn bekendste film Otto

TONEELGROEP NUNC

e mezzo (1963), over een regisseur die

— HET GESLACHT BORGIA II - HOMO FATALE

WO 20.11.2013 / 20.00 UUR /

worstelt met zijn geweten en ideeën

theater

STADSSCHOUWBURG

zoekt voor een nieuwe film.

12 euro (korting met een Com-Pas)

JAN DECORTE / BLOET VZW &

In Fellini-films klinkt vaak maatschappij-

DI 15.10.2013 / 20.00 UUR / MAZ

theater

kritiek over de schijnwereld van de

BART MEULEMAN / TONEELHUIS

12-9-6 euro (korting met een Com-Pas)

Italiaanse aristocratie, de decadentie

— DE MAN IN DE MIST

van de bourgeoisie, de geslotenheid

theater / livemuziek

WO 27.11.2013 / 20.00 UUR /

van het conservatieve platteland en de

12 euro (korting met een Com-Pas)

STADSSCHOUWBURG

COMP. MARIUS — SHYLOCK

schijnheiligheid van de Katholieke Kerk.

THEATER ZUIDPOOL

De films zijn veelal psychologische en/of

DI 22.10.2013 / 20.00 UUR /

— PHAEDRA

sociale drama's waarin een fantasierijk

STADSSCHOUWBURG

theater

personage, gemodelleerd naar hemzelf,

NTGENT & NATIONALE TONEEL

15-12-9 euro (korting met een Com-Pas)

op zoek gaat naar de betekenis van zijn

— VALS

leven. Deze zoektocht wordt gekenmerkt

theater / gratis inleiding om 19.15 uur

DI 17.12.2013 / 20.00 UUR /

door herinneringen, dromen, fantasieën

15-12-9 euro (korting met een Com-Pas)

STADSSCHOUWBURG

en obsessies. Zijn werk is een aaneen-

NTGENT & NATIONALE TONEEL

rijging van gebeurtenissen waarin de

DI 29.10.2013 / 20.00 UUR / MAZ

— DE IDEALE MAN

personages allerlei vreemde dingen

ABATTOIR FERMÉ — GHOST

theater / gratis inleiding om 19.15 uur

meemaken. Deze gebeurtenissen zijn

visueel theater / gratis inleiding om 19.15 uur

18-15-12 euro (korting met een Com-Pas)

vaak extravagant vormgegeven met

12 euro (korting met een Com-Pas)

overdreven decors, bijzondere kostuums,

i.s.m. Kunstencentrum de Werf

veel make-up en opvallende kleuren.

WO 18, DO 19, VR 20 & ZA 21.12.2013 / 20.00 UUR / MAZ

ZA 02.11.2013 / 20.00 UUR /

JOHAN HELDENBERGH /

Geen wonder dus dat het Nationaal

STADSSCHOUWBURG

COMPAGNIE CECILIA — GIOVANNI

Nederlands Toneel het levensverhaal

VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL

theater

van Fellini vormgeeft in een circustent

— SINATRA

15 euro (korting met een Com-Pas of

met circusacts, uitbundige kostuums

theater / livemuziek

in de reeks van aftrap tot meet)

en livemuziek.

15-12-9 euro (korting met een Com-Pas)

i.s.m. Sportdienst Brugge

Cultuurcentrum Brugge

THEATE

DO 24.10.2013 / 20.00 UUR /


koningin van de avant-garde

MARIE CHOUINARD

september – december

BELGISCHE PREMIÈRE Marie Chouinard (Montréal) is al meer dan twintig jaar een opmerkelijke hedendaagse dans en één van de grote, internationale boegbeelden van de Canadese dans. Met haar vernieuwende choreografieën verkent ze de poëzie van het lichaam op een heel directe en steeds verrassende manier.

© Sylvie-Ann Paré

Cultuurcentrum Brugge

aanwezigheid in de wereld van de


studies en haar begrip van verschillende

In maart en april 2014 loopt trouwens een

ooit ‘een orkaan van ongebreidelde

technieken hebben haar de weg gewezen

tentoonstelling van Michaux in Hallen

fantasie’. Hoewel haar werk

om het lichaam te onderzoeken vanuit

Belfort (i.k.v. de tentoonstelling Asemisch,

als provocerend ervaren kan worden,

verschillende (culturele) invalshoeken.

meer info www.ccbrugge.be). Het boek

vertelt het eerder, met humor, een

Haar werk weerspiegelt haar kijk op dans

Mouvements is een 64 pagina’s durende

verhaal van vrijheid en medeleven en is

als een heilige kunst, haar respect voor

psychedelische trip van, met Oost-

schoonheid alomtegenwoordig. Dans is

het lichaam, haar virtuoze aanpak van

Indische inkt getekende, menselijke

voor Chouinard een vorm van ‘living art’,

performances en het creëren van telkens

droedels plus een gedicht. De tekeningen

een manier om op een intense manier

een eigen, specifiek universum voor

worden geprojecteerd op het achterdoek

het lichaam te (her)ontdekken. Zij plaatst

elk nieuw stuk. Chouinard start telkens

en Chouinard zet deze op een sublieme

doorgedreven danstechniek en esthetiek

vanuit het lichaam van haar dansers. Ze

manier om in bewegingskalligrafieën.

naast spiritueel bewustzijn en tribaal

viert het menselijk lichaam als vehikel van

Tien dansers in zwarte catsuits vormen

animisme. Haar beeldentaal is erotisch,

het leven. In haar werk wisselen extreme

de visuele echo van Michaux’ caleido-

theatraal, controversieel en van een

fysieke uitbundigheid en intense

scopische inktstreken. De snoeiharde

angstaanjagende schoonheid.

subtiliteit elkaar af.

elektromuziek van Louis Dufort

In 1978 presenteerde Chouinard haar

Exclusief in Brugge presenteert

wordt afgewisseld met de wondermooie,

eerste creatie, Cristallisation, die haar

Chouinard twee van haar werken. Het

kwetsbare solo van Carole Prieur. Na de

onmiddellijk de reputatie gaf van uniek

eerste, Gymnopédies (2013), is haar

première op Impulstanz in Wenen (2011),

performer. Daarna volgden nog dertig

recentste creatie en is een ‘ballet‘

liet Chouinard het publiek perplex achter.

solo's, waarvan Marie Chien Noir (1982),

voor elf dansers op de composities

september – december

T

he New York Times noemde haar

accentueert de fysieke furiositeit en

S.T.A.B. (Space, Time and Beyond) (1986) en

Gymnopédies n°1, n°2, n°3 van Erik Satie.

L’Après-midi d’un faune (1987) nog steeds

Op de scène: een piano, een kleerhanger,

worden bestempeld als dè markantste

kostuums en een draaitafel. De kleren

choreografieën in hedendaagse dans

verwijzen naar de garderobe van Satie

ZA 23.11.2013 / 20.00 UUR

van de laatste 30 jaar. Na twaalf jaar als

die bestond uit zeven identieke pakken

STADSSCHOUWBURG

soloperformer stichtte ze in 1990 haar

die hij jaren (af)droeg. Via het spel van

eigen gezelschap Compagnie Marie

afwisselende sensuele duetten, geeft

Chouinard. Sindsdien speelde het gezel-

Chouinard haar eigenzinnige interpretatie

schap meer dan 1000 voorstellingen op

van Satie’s meesterwerk.

alle grote internationale podia en op de

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD GYMNOPÉDIES & HENRI MICHAUX: MOUVEMENTS

meest prestigieuze festivals. Haar

In haar voortdurende zoektocht

werk wordt gecoproduceerd door grote

om het mysterie van het lichaam te

dans

namen zoals de Biënnale van Venetië,

ontrafelen, stuitte Chouinard op het boek

21-18-12 euro (korting in een dansreeks)

ImPulsTanz Wenen en Theâtre de la Ville

Mouvements (1952) van de Belgische

gratis inleiding om 19.15 uur

Parijs. In 2009, na een pauze van 20 jaar,

surrealist Henri Michaux (1899-1984).

door Katie Verstockt

keerde Chouinard terug naar de scène als performer in de solo gloires du

matin :)-(:. In 2012 vervolgde ze deze solo-ervaring met IN MUSEUM een performance van drie uur. Op haar palmares staan intussen meer dan 50 solo- en groepschoreografieën. Ze is decor- en lichtontwerper, fotograaf, film en schreef de gedichtenbundel

Ze heeft in New York, Berlijn, Bali en Nepal gewoond. Haar reizen, haar nieuwsgierigheid, haar uitgebreide

© Sylvie-Ann Paré

Chantier des extases.

Cultuurcentrum Brugge

en ze creëert ook multimediale werken,


september – december

KOEN DE PRETER EEN TWEEDE LEVEN VOOR DE DERDE LEEFTIJD.

voorstelling. De Man en Kocken doen

mijn grenzen', zegt Alphea. ‘Soms hoorde

daarom bewust ‘een rondje kloven

ik tijdens de repetities mijn lichaam huilen

dichten’: wie de voorstelling wil zien,

en roepen bij het uitvoeren van bepaalde

wordt verplicht een 65-plusser mee te

bewegingen. Maar ik accepteer de situatie

brengen. Anders kom je er niet in.

zoals ze is. De pijn is de prijs die ik betaal

Nog een laatste ‘mag het iets sneller

door tegen de tijd in te gaan en op mijn

meets mag het iets trager’ is de

leeftijd nog op het podium te staan.’

dansvoorstelling Bis van de jonge Jan Martens: een solo voor Truus Bronkhorst,

— Sarah Vankersschaever

een vrouw ‘in haar zestiger jaren’. Volgend

De Standaard, 27.03.2013

seizoen werkt Martens aan een nieuwe voorstelling voor Truus, samen met Rimpels staan in de spotlights. De

choreograaf Marc Vanrunxt. Om maar

komende maanden is er op onze podia

te zeggen: de generatiekloof krijgt een

dans en theater te zien waarin de makers

podium. Martens verbaast dat alvast niet.

de generatiekloof aanpakken. En dat is

‘Er is een tendens om steeds meer met

niet zo vanzelfsprekend als we wel denken.

niet-professionele acteurs en dansers te

Zowat 59 procent van de ouderen in onze

DI 08.10.2013 / 20.00 UUR / MAZ

KOEN DE PRETER JOURNEY

werken: amateurs, kinderen, mensen met

dans

een beperking maar dus ook bejaarden.’

12 euro (korting in een dansreeks) / 6 euro (korting Jonge K’s -26 jaar)

samenleving heeft geen contact meer met jongeren. 59 procent. Voilà, zo hard

BLOEDBAND

gratis inleiding om 19.15 uur door

kan een cijfer zijn. De choreograaf en

Dat het vreemder is dan we denken,

Gloria Carlier

danser Koen De Preter (31 jaar) schrok

vriendschap tussen een jonge scheut

toen hij het getal las in een artikel over

en een bibliotheek op leeftijd, blijkt

ouderenvoorziening.

wanneer je de proef op de som neemt. Dat ondervonden toch Koen De Preter

Zijn reactie? De generatiekloof dichten

en Alphea Pouget. ‘Zaten Alphea en ik op

met een dansvoorstelling. In Journey

restaurant, dan sprak men ons meteen

staat De Preter op de scène met

aan als grootmoeder en kleinzoon’, zegt

Alphea Pouget: danseres, Française

De Preter. ‘Onze samenleving is het niet

met Zweedse roots en de volle 87 jaar.

gewoon dat verschillende generaties

Alstublieft.

zonder bloedband toch met elkaar bevriend zijn.’

De Preter is niet de enige die de stem

GRENZEN

van de jongere inruilt voor een streep

Twee generaties samen op een podium

rimpelrock. Ook de theatermakers

lokt dan ook emotionele reacties uit

Lucas De Man en Oscar Kocken van het

bij het publiek, bevestigen de makers.

Zuidelijk Toneel trekken nog steeds rond

‘Juist omdat je het zo weinig ziet’, vertelt

met hun succesvoorstelling Bejaarden

Pouget, ‘ook als is het ontzettend

en begeerte. Een voorstelling waarin de

herkenbaar: iedereen kan zich wel inleven

twee het taboe over seks en de derde

in een van de twee generaties. Mensen

leeftijd willen doorbreken. Hun partner in

van mijn leeftijd zeggen me bijvoorbeeld

crime op de scène: afwisselend Ery Boom

dat ze hoop krijgen als ze me op het

en Edith Vollenberg, twee begeerlijke

podium zien dansen: hoe kun je zo oud en

bejaarden.

toch zo jong zijn?’

‘Het is een mooie manier om een wereld

Zo’n generatievoorstelling is niet alleen

te leren kennen die - zonder dat je het

confronterend voor het publiek maar

beseft - eigenlijk ontzettend dicht bij

nog meer voor de makers zelf. ‘Koens

jou staat’, zegt Lucas De Man over de

snelheid en vitaliteit botste af en toe op

© Bart Grietens

Cultuurcentrum Brugge

RIMPELROCK


WO 25.09.2013 / 20.00 UUR STADSSCHOUWBURG

IVO DIMCHEV X-ON

dans / performance 15-12 euro (korting in een dansreeks) gratis inleiding om 19.15 uur door Lieve Dierickx In onze eerste magazine septemberoktober 2012 verscheen een artikel van Lieve Dierickx over de fascinerende multikunstenaar Ivo Dimchev, zijn achtergrond en werk. U kunt dit artikel nalezen op onze website www.ccbrugge.be.

steeds op de een of andere manier met elkaar verbonden. Ik laat hen nogal acrobatisch dansen, want dansers die zich verliezen in ingewikkelde passen, tonen zich oprechter aan een publiek', aldus Dehaes. De vier koppels voeren dezelfde bewegingen uit, maar ze doen het allemaal anders. 'Ze belichamen Tolstojs beroemde openingszin van

Anna Karenina: Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op een eigen wijze’. Vroeger tekende Dehaes wezens/objecten die de dansers daarop 'animeerden'. 'Nu vertrek ik van de dansers. ik teken hun geïmproviseerde bewegingen en bouw vandaaruit de choreografie. Mijn schetsen zijn mijn partituren. Ik teken DO 07.11.2013 / 20.00 UUR / MAZ

UGO DEHAES / KWAAD BLOED GRAFTED

vooral tijdens het repeteren.' Dehaes put zijn dansers ook nu weer fysiek uit om tot een wonderlijk sobere mix van ballet en acrobatie te komen. Doordat

WO 16.10.2013 / 20.00 UUR CONCERTGEBOUW

hij met echte koppels werkt, brengt de dans

voorstelling zowel het mechaniek van

12 euro (korting in een dansreeks)

een dansroutine aan het licht als die

gratis inleiding om 19.15 uur door

van een relatie.

ISRAEL GALVAN LO REAL

Gloria Carlier om 14.30 uur een workshop dans,

Ugo Dehaes vier koppels de scène op.

ervaring niet vereist, info & inschrijven:

'Ze plakken zowat aan elkaar en zijn

sara.colpaert@brugge.be

© Javier Del Real

Op za 09.11.2013 geeft Ugo Dehaes In Grafted (verbonden, geënt op) jaagt

dans / livemuziek / flamenco 32-27-21-16 euro (korting in een dansreeks) gratis inleiding om 19.15 uur door Gloria Carlier i.s.m. Concertgebouw Brugge


september – december

DECEMBER DANCE 13 CURATOR: WIM VANDEKEYBUS

N

a Akram Khan, Anne Teresa

innovatief werk. De jury beschreef

De Keersmaeker en Sidi Larbi

het werk als ‘een brutale confrontatie

Cherkaoui, halen we met Wim

tussen dans en muziek’. We openen

Vandekeybus opnieuw een klinkende

DD 13 met een heropvoering van die

naam naar Brugge voor DD.

allereerste voorstelling maar voor het eerst met livemuziek door het ensemble

In het programma van DD 13 duikt de

Ictus. Een ideale gelegenheid om het

nieuwe voorstelling van Jan Fabre en

allereerste repertoire van Vandekeybus

de Vlaamse Opera op. Fabre mocht

te ondekken.

natuurlijk niet ontbreken. In 1985 deed Vandekeybus auditie bij Fabre en werd

Vandekeybus gaat steeds op zoek aar

geselecteerd als één van de twee naakte

nieuw en vernieuwend. De ene keer

koningen in The Power of Theatrical

maakt hij een erg muzikale voorstelling

Madness, waarmee hij gedurende twee

(NieuwZwart), een andere keer com-

jaar de wereld rondreisde.

bineert hij een solo met film (Monkey

Cultuurcentrum Brugge

Sandwich), dan neemt hij een klassiek In 1986 richtte Vandekeybus zijn eigen

mythologisch stuk (Oedipus/Bêt noir)

dansgezelschap Ultima Vez (Spaans

onder handen of creëert een stuk voor

voor ‘laatste keer’) op, met jonge, eerder

jongeren (Radical Wrong). Vandekeybus

onervaren dansers en werkte aan zijn

blijft zichzelf heruitvinden en werkt

eerste productie. In 1987 ging What the

met wisselende casts van dansers,

Body Does Not Remember in première

circusartiesten, acteurs en andere

en werd hier en daar kritisch onthaald,

kunstenaars uit de meest uiteenlopende

maar oogstte tegelijk internationaal

disciplines. Toch herken je telkens zijn

succes. Het leverde hem de prestigieuze

hand, zijn stijl …

New Yorkse Bessie Award op voor


nieuwe repetitiestudio’s perspectieven.

een rode draad door zijn oeuvre. Onder

DD 13 is niet alleen een nostalgische

andere Peter Vermeersch, Thierry De

terugblik, maar evengoed een zelfzekere

Mey, David Byrne, Eavesdropper, Daan

blik vooruit naar een nieuwe generatie.

en Arno schreven al muziek bij zijn voor-

DD belooft opnieuw een krachtig festival

stellingen. Doorgaans wordt die tijdens

vol ontdekkingen te worden. Bovendien

het repetitieproces gecomponeerd,

houden we ook deze editie een podium

zodat voorstelling en muziek samen

vrij voor het DD Platform, waar jonge

kunnen groeien. Speciaal voor DD 13

makers hun generatie een eigenzinnige

creëert Vandekeybus Spiritual Unity.

stem geven.

september – december

Ook muziek en geluid weven zich als

Een patchwork van choreografieën en composities geplukt uit de laatste vijf jaar van Ultima Vez met gastmuzikanten Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Roland Van Campenhout en Jeroen Stevens.

WO 04 > ZO 15.12.2013

Begin december 2012 verhuisde het

CURATOR: WIM VANDEKEYBUS

DECEMBER DANCE 13

gezelschap naar een nieuw pand in Sint-Jans-Molenbeek. Een gedurfde en

www.decemberdance.be

doordachte keuze die nogal veel reacties

festival / dans

uitlokte. Vandekeybus wil op deze manier

i.s.m. Concertgebouw Brugge

bijdragen tot de verdere ontwikkeling van

Het volledige programma vind je

de buurt en netwerken opbouwen met

op de website en in de speciale

partners, scholen en jeugdhuizen uit de

December Dance-brochure.

buurt. Ook voor de rest van de Brusselse

Cultuurcentrum Brugge

© Koen Broos

danswereld opent de aanwezigheid van


DIVINE ode aan Maria Tănase

I

n het najaar van 2013 organiseren

Maria Tănase toerde tijdens haar leven

we drie fantastische Radio

door heel Roemenië maar trad ook

Columbusconcerten waarvan

vaak op in het buitenland: New York,

we hier graag het concert Divine even

Istanbul … Ze speelde in theaterstukken,

uitlichten. Divine is een ode door

musicals, operettes, films … maar steeds

Oana Cătălina Chiţu aan Maria Tănase.

bleven haar concerten en haar liefde

Deze grande dame van Roemenië

voor folkliederen en –muziek centraal

heeft een enorme bijdrage geleverd

staan. Ze ontving ook verschillende

aan de bewaring en overlevering van

onderscheidingen voor haar artistieke

Roemeense folkliederen en –muziek.

verdiensten en haar bijdrage aan

© Erika Borbély Hansen

het bewaren van het Roemeense Maria Tănase werd geboren in 1913 in de ronde dat haar vader tuinier was en

Je kunt veel gelijkenissen trekken

in zijn kwekerij vrouwen uit verschillende

tussen het leven van Maria Tănase en

Roemeense regio’s te werk stelde. Maria

Edith Piaf. Beiden brachten populaire

Tănase luisterde als kind gefascineerd

traditionele folkliederen. Beide waren

naar hun verhalen en volksliederen. Hier

zeer geliefd in hun eigen land en kenden

werd waarschijnlijk de kiem gelegd van

ook veel succes in het buitenland. Ze

EXCLUSIEF VOOR BELGIË

haar liefde voor de traditionele liederen

leefden in dezelfde periode en tijdsgeest.

VR 20.09.2013 / 20.00 UUR /

van haar vaderland.

Maria Tănase werd geboren in 1913,

KALENDER RADIO COLUMBUS

STADSSCHOUWBURG

twee jaar voor Edith Piaf in 1915. Beide

BOLLYWOOD MASALA

Na haar studies ging Maria Tănase aan

stierven in hetzelfde jaar, 1963, met

ORCHESTRA - SPIRIT OF INDIA

de slag in het theater en musicals. Op

slechts enkele maanden verschil. Maria

concert / 24-21-15-9 euro /

20 februari 1938 maakte ze haar zang-

Tănase in juni en Edith Piaf in oktober. Op

6 euro (korting Jonge K’s -26 jaar)

debuut op de radio in een programma

de dag van hun dood vulden de straten

rond volksliederen. Dit betekende

van respectievelijk Boekarest en Parijs

haar echte nationale en internationale

zich met rouwende mensen om deze

doorbraak. Het werd even stil rond

twee sterke en geliefde dames

ZO 01.12.2013 / 20.00 UUR /

haar toen, rond 1940, tal van haar

te herdenken.

STADSSCHOUWBURG

muziekopnames werden vernietigd

THIERRY ‘TITI’ ROBIN

door een pro-nazi politieke organisatie.

LES RIVES / THE BANKS

Zogenaamd omdat ze het Roemeense

concert / 18-12-12-9 euro

culturele erfgoed niet correct weer-

EXCLUSIEF VOOR BELGIË

gaven. Maar in 1941 was ze opnieuw te

VR 11.10.2013 / 20.00 UUR /

horen op de radio en tijdens WO II

STADSSCHOUWBURG

trad ze, samen met andere Roemeense

Cultuurcentrum Brugge

culturele erfgoed.

Boekarest, Roemenië. Het verhaal doet

OANA CĂTĂLINA CHIŢU & ENSEMBLE DIVINE

OOK NIET TE MISSEN:

artiesten, regelmatig op voor de sol-

ZO 03.11.2013 / 20.00 UUR /

daten in ‘camp shows’. Net zoals bij

STADSSCHOUWBURG

elke ster staat natuurlijk de geruchten-

GIANT GIANT SAND

molen niet stil. Maria Tănase zou tijdens

concert

SUPPORT: DESOTO CAUCUS

WO II een geheim agent zijn geweest en

15-12-9-6 euro

concert / any language

informatie door-gegeven hebben aan

met steun van Romanian

21-18-12-9 euro

de geallieerden.

Cultural Institute


boeiende vrouwen poseren, als

Trek alvast voldoende tijd uit voor

het ware het tweede personage. De

een bezoek aan de retrospectieve

muzen gaan in dialoog met zorgzaam

tentoonstelling over 40 jaar fotografie

uitgekozen attributen, die zo uit het

van Greta Buysse in de bovenzalen

burgerhuis van het hoofdpersonage van

van Hallen Belfort.

‘Brugge-die-Stille’, ‘Brugge-de-Dode’ kunnen komen. Ze vlijen zich neer in een

— Jan Verhaeghe

architecturale omgeving die mystiek uitademt, veelal zijn hun lichamen

ZA 14.12.2013 > MA 13.01.2014

beschilderd, gedrapeerd of ingebonden

HALLEN BELFORT

zoals sculpturen die men nog sporadisch aantreft op oude graven. En net zoals

M

september – december

EROS & THANATOS DE PASSIES VAN GRETA BUYSSE

Bruges-la-Morte in het Frans geschreven

GRETA BUYSSE NA HET LEVEN EN DE LIEFDE EN DE OVERMIJDELIJKE DOOD, KOMT DE EEUWIGHEID

ais la figure des morts, que la

werd, is het ook de taal van Baudelaire

mémoire nous conserve un

die door Brody Neuenschwander op

met de steun van

temps, s’y altère peu à peu, y

enkele naakte lijven gekalligrafeerd werd.

BMW - Cocquyt, Brugge

dépérit, comme d’un pastel sans verre dont la poussière s’évapore. Et dans nous,

Hoe knap en ongeschonden (lichamelijk

nos morts meurent une seconde fois!’

dan toch) haar vrouwen ook zijn, veel van de foto’s staan bol van de (lit)tekens. De

WO 04.12.2013 > MA 03.02.2014

Bovenstaande zinnen komen uit Bruges-

muzen stralen nooit goedkope wellust

DE BOND

la-Morte. De roman van de Belgische

uit, ze flirten niet met de kijker, behagen

WIM VANDEKEYBUS

schrijver Georges Rodenbach (1855-

eerder de kunstgeschiedenis. Ze zijn

i.k.v. December Dance 13

1898) vertelt het verhaal van de jonge

vrijwel steeds ‘besprenkeld’ met wat

i.s.m. Concertgebouw Brugge

weduwnaar Hugues Viane, die samen

zwartgalligheid. Dat zorgt voor tijdloze

met zijn dienstmeid Barbe naar de oude

beelden. Elk zorgvuldig ‘gecomponeerd’

In het kader van DD 13 stelt curator

slapende stad Brugge verhuist. Hij treurt

beeld vertelt een meervoudig gelaagd

Wim Vandekeybus tentoon in De Bond.

om zijn knappe, veel te jong overleden

verhaal. Haar foto’s zijn geen ‘freeze

Je mag je verwachten aan een selectie

vrouw en vindt haar gelijkenis in een net

frame’ (een bevroren momentopname)

filmische foto’s van zijn wereldreizen en

iets te pittige danseres. Het verhaal kent,

maar een aanzet die de kijker toelaat zelf

recente foto’s van de opnames van zijn

in tegenstelling tot de stad Brugge, geen

een vervolg bij het verhaal te verzinnen.

eerste langspeelfilm Galloping Mind.

happy end.

Haar foto’s prikkelen de verbeelding.

Het boek dat voor het eerst in 1892 verscheen, werd door de Bruggelingen slecht onthaald maar ligt wel mee aan de

beide tentoontellingen zijn gratis

basis van de opkomst van het toerisme

dagelijks open van 13.00 uur tot

in Brugge. De lezers wilden de oude

18.00 uur, gesloten op dinsdag,

ingeslapen stad, verzamelplaats voor

en op wo 25.12.2013 en wo 01.01.2014

stad die Rodenbach als een personage

Deze tentoonstellingen zijn ook

beschrijft en waar gekende plaatsen

opgenomen in het programma van

als het Begijnhof, het Minnewater, de

BruggeFoto'13 met fototentoonstellingen

Sint-Salvatorskathedraal en de eigen

op verschillende plaatsen in Brugge. Een

Stadsschouwburg, gehuld zijn in een

samenwerking tussen Cultuurcentrum

mystieke sfeer.

Brugge, Concertgebouw Brugge, dienst Cultuur, Fotohuis Brugge,44 Gallery en Schipperskapel Brugge. Meer info:

Greta Buysse eenzelfde soort mystiek

www.ccbrugge.be.

uitademt? Ook in haar zwart-wit foto’s speelt het decor, waarin steevast

© Greta Buyssse

Is het toeval dat het werk van de Brugse

Cultuurcentrum Brugge

melancholie, wel eens bezoeken. De dode


september – december

- derden -

ANDERE ORGANISATOREN te gast in onze theaters

VR 20, ZA 21, VR 27, ZA 28 & ZO 29.09.13 / 20.00 UUR ZO 22.09.13 / 15.00 UUR VR 04 & ZA 05.10.13 / 20.00 UUR DE DIJK

REVUEGEZELSCHAP ZONNESTRAAL

TICKETS www.ccbrugge.be Bespreekbureau Stadsschouwburg enkel telefonisch: 050/44 30 60 maandag t.e.m. vrijdag van 13.00 uur tot 18.00 uur zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

ZA 19.10.13 / 20.00 UUR / MAZ

In&Uit ’t Zand 34, 8000 Brugge maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur

org. Davidsfonds / tickets: 050 31 09 10

Opgelet: de vermelde ticketprijzen zijn exclusief 1 euro reserveringskosten per ticket of per combireeks (Nostalgia, Radio Columbus, dans & van aftrap tot meet)

WIM VAN MOERBEKE SPEELT LISZT EN CHOPIN OP EEN ERARD VLEUGELPIANO

tickets: 050 31 91 43 VR 27.09.13 / 20.00 UUR / MAZ

TRANSCODER / JANE DOE AND THE BLACK BOURGEOISES / COWBOYS AND ALIENS www.transcoder.be

VR 25.10.13 / 20.00 UUR / STADSSCHOUWBURG ZA 26.10.13 / 14.30 UUR / STADSSCHOUWBURG

JIMMY FREY: 50 JAAR PODIUMGELUK

org. VBRO / tickets: 050 44 30 60 VR 25 & ZA 26.10.13 / 20.00 UUR / DE DIJK ZO 27.10.13 / 15.00 UUR / DE DIJK

BLIND EN DEN DOOVEN ZO 29.09.13 / 14.00 & 16.00 UUR / STADSSCHOUWBURG

KAATJE THEATER

org. PiekenWulfhumor / tickets: 050 44 30 60 MA 30.09.13 / 20.00 UUR / MAZ

NOISETTES / JUAN ZELADA www.cactusmusic.be WO 02.10.13 / 19.30 UUR / BIEKORF

INFORMATIEVERGADERING AUTODELEN org. Autopia, Mobiliteitsdienst,

org. Toneelkring Excelsior Brugge tickets: 050 31 91 43 ZA 09.11.13 / 20.00 UUR / MAZ

THE EXCITEMENTS / AFTERPARTY SOULMOTION DJ'S www.cactusmusic.be DO 14, VR 15, ZA 16, VR 22 & ZA 23.11.13 / 20.00 UUR / DE DIJK ZO 24.11.13 / 15.00 UUR / DE DIJK

MED OF ZONDER?

org. Werkgroep 66 / tickets: 050 35 85 50

Communicatiedienst

ADMINISTRATIE & ZAALVERHUUR van 01.09.2013 tot 01.04.2014 verhuist onze administratie tijdelijk naar Hoogstraat 37, 8000 Brugge T 050/44 30 40 - F 050/44 30 50 cultuurcentrum@brugge.be www.ccbrugge.be

VR 15.11.13 / 20.00 UUR / BIEKORF

PARKEREN IN BRUGGE zie www.brugge.be/mobiliteit > parkeren

VIERING 35 JAAR RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

org. Productiehuis 3Pees / tickets: 050 44 30 60

org. Stedelijke Raad voor Personen

DI 26.11.13 / 20.00 UUR / STADSSCHOUWBURG

COLOFON Cultuurcentrum Brugge A-Categorie, gemeentelijk beheer met Raad van Bestuur

ZA 05.10.13 / MAZ

met een Handicap

BERT KRUISMANS - VADERLAND

36STE GALACONCERT org. Militair Commando

DO 10.10.13 / 10.00 & 19.30 UUR / BIEKORF

LENNAERT EN DE BONSKI'S

Provincie West-Vlaanderen tickets: 050 36 62 13

org. SNT / tickets: 050 33 76 69 ZA 12.10.13 / 20.00 UUR / DE DIJK

Cultuurcentrum Brugge

LOCATIES Stadsschouwburg Vlamingstraat 29, 8000 Brugge Biekorf Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge De Dijk Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge (Sint-Pieters) MaZ Magdalenastraat 27, 8200 Brugge (Sint-Andries) Jan Garemijnzaal Hallen Belfort, Markt 7, 8000 Brugge Cultuurcafé Biekorf Naaldenstraat 4, 8000 Brugge De Bond Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge Bogardenkapel Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

DE WERELD ROND MET NICOLE & INGRID: VAN PAKISTAN TOT SIBERIË

Burgemeester bevoegd voor Cultuur Renaat Landuyt Directeur Sonia Debal

ZA 30.11.13 / 20.00 UUR / MAZ

coördinatie & eindredactie Sonia Debal & Hilde Van de Putte

www.cactusmusic.be

redactie Franky Bruneel, Sara Colpaert, Sonia Debal, Sonja De Brouwer, Joris De Voogt, Wim De Wulf, Jelle Hanseeuw, Hilde Van de Putte, Sarah Vankersschaever & Jan Verhaeghe

NO JOY

VR 20.12.13 / 14.30 UUR / STADSSCHOUWBURG

org. Pasar / tickets: 050 38 69 62

GÜNTHER NEEFS & GOLDEN BIS BAND

ZO 13.10.13 / 20.00 UUR / MAZ

org. Lokale Dienstencentra OCMW Brugge

THE HOLYDRUG COUPLE / CONDOR GRUPPE

tickets: 050 32 78 80

www.cactusmusic.be

o.v. van wijzigingen

grafische vormgeving vormgeving: SKINN BVBA, www.skinn.be druk: Drukkerij Perka, Maldegem oplage: 10.000 exemplaren verantwoordelijke uitgever: Johan Coens


DATUM

UUR

UITVOERDER

TITEL

GENRE

S

vr 20.09.2013

20.00

Bollywood Masala Orchestra

Spirit of India

Radio Columbus / Jonge K's / concert / any language / exclusief

M

za 21.09.2013

20.00

Handspring Puppet Theatre

Ouroboros

visueel theater / any language / exclusief

M

zo 22.09.2013

15.00

Villanella & Maria Clara Villa Lobos

Koppie Koppie

familie / dans / any language

S

di 24.09.2013

20.00

Lazarus

De idioot

Com-Pas / theater

S

wo 25.09.2013

20.00

Ivo Dimchev

X-ON

dans / performance / any language

S

do 26.09.2013

20.00

Riguelle

Un Premier Amour De Luxe

concert / any language

B

vr 27 > zo 29.09.2013

20.00

Ultima Thule

Den Uyl

Com-Pas / Jonge K's / theater / visueel theater

S

di 01 > wo 02.10.2013

20.00

Dimitri Leue & Warre Borgmans e.a.

De diepte van het dal

Com-Pas / theater / livemuziek

S

zo 06.10.2013

15.00

Frommermann

De stilte aan stukken

Nostalgia / concert / any language / exclusief

M

di 08.10.2013

20.00

Koen De Preter

Journey

dans / Jonge K's / any language

S

wo 09.10.2013

20.00

Meuris

Mirage

Jonge K's / concert

D

do 10.10.2013

20.00

Toneelgroep NUNC

Het Geslacht Borgia II - Homo Fatale

Com-Pas / theater / zang

S

vr 11.10.2013

20.00

Oana Cătălina Chiţu & Ensemble

Divine

Radio Columbus / concert / any language / exclusief

M

di 15.10.2013

20.00

Bart Meuleman / Toneelhuis

De man in de mist

Com-Pas / theater / livemuziek

C

wo 16.10.2013

20.00

Israel Galván

Lo Real

dans / livemuziek / flamenco / any language / exclusief

Koer

familie / theater / any language

Vals

Com-Pas / theater

vr 18 > za 19.10.2013

20.00

Nothin' but the Blues

zo 20.10.2013

15.00

Larf!

S

zo 20.10.2013

15.00

Ladies of the Fifties

S

di 22.10.2013

20.00

NTGent & Nationale Toneel

concert / any language / exclusief / blues

Nostalgia / concert / any language

F

wo 23.10.2013

20.00

MandolinMan

Plays Bossa Nova

concert / any language

S

do 24.10.2013

20.00

Noord Nederlands Toneel

Fellini

Com-Pas / theater / exclusief

M

di 29.10.2013

20.00

Abbatoir Fermé

GHOST

Com-Pas / visueel theater / theater / any language

F

wo 30.10.2013

20.00

Nicolas Delfosse & Friends

Tearshell

concert / any language

S

za 02.11.2013

20.00

Vernieuwd Gents Volkstoneel

Sinatra

Com-Pas / theater / livemuziek

Lange dagreis naar de nacht

Com-Pas / theater

S

zo 03.11.2013

20.00

Giant Giant Sand

S

di 05.11.2013

20.00

Theater Antigone

concert / any language

S

wo 06.11.2013

20.00

Leo Van der Elst & Ruben Van Gucht

Met de ogen dicht

van aftrap tot meet / theater / livemuziek

M

do 07.11.2013

20.00

Ugo Dehaes / Kwaad Bloed

Grafted

dans / any language

H, an incident

Com-Pas / theater / muziektheater / performance / any language

S

zo 10.11.2013

20.00

The Michael Nyman Band

S

wo 13.11.2013

20.00

Kris Verdonck / A Two Dogs Company

concert / any language

S

vr 15.11.2013

20.00

Patricia Routledge & Piers Lane

Admission: One Shilling

theater / livemuziek

M

zo 17.11.2013

15.00

BRONKS

Sasja en Natasja

familie / theater

Shylock

Com-Pas / theater

Gymnopédies & Henri Michaux: Mouvements

dans / any language / exclusief

Phaedra

Com-Pas / theater

Thierry 'Titi' Robin

Les Rives / The Banks

Radio Columbus / concert / any language

December Dance 13

curator Wim Vandekeybus

festival / dans / livemuziek / any language

F

di 19.11.2013

20.00

Isolde et les Bens

S

wo 20.11.2013

20.00

Jan Decorte & Comp.Marius

S

do 21.11.2013

20.00

Stef Bos met Band

S

za 23.11.2013

20.00

Compagnie Marie Chouinard

S

zo 24.11.2013

15.00

Belgian Swingjazz Orchestra

S

wo 27.11.2013

20.00

Theater Zuidpool

S

zo 01.12.2013

20.00

S/C /…

wo 04 > zo 15.12.2013

concert / any language

concert

Nostalgia / concert / any language

S

di 17.12.2013

20.00

NTGent & Nationale Toneel

De ideale man

Com-Pas / theater

M

wo 18 > 21.12.2013

20.00

Johan Heldenbergh / Compagnie Cecilia

Giovanni

Com-Pas / van aftrap tot meet / theater

Twee vrienden

familie / theater

Na het leven en de liefde …

fotografie

S

zo 22.12.2013

14.00

Kerstprikkels 2013

B

zo 22.12.2013

17.00

Villanella & de Roovers

familie / cultuur- en verwennamiddag

BEELDENDE KUNSTEN DB

wo 04.12.2013 > ma 03.02.2014

Wim Vandekeybus

H

za 02.03.2013 > ma 13.01.2014

Greta Buysse

fotografie

Cultuurcentrum Brugge

S M

september – december

LOC.


skinn.be

INFO +32 (0) 50 44 30 40 / TICKETS +32 (0) 50 44 30 60 / CULTUURCENTRUM@BRUGGE.BE / WWW.CCBRUGGE.BE STADSSCHOUWBURG / MAZ / BIEKORF / DE DIJK / DE BOND / BOGARDENKAPEL / JAN GAREMIJNZAAL

Ccb magazine 2013 210x260 editie01 web  

Cultuur magazine Cultuurcentrum Brugge sep tem dec 2013 theater - dans - beeldende kunsten