Page 1

Cairde na Cultúrlainne

Ag tógáil pobal na Gaeilge i nDoire Building the Irish language community in Derry


cultúrla Ag tógáil pobal na Gaeilge i nDoire

Ghlac forbairt agus fás na Gaeilge agus an Gaelachais i nDoire agus san iar-thuaisceart céim mhór chun tosaigh le hoscailt Chultúrlann Uí Chanáin i mí Mheán an Fhómhair 2009. Tá breis agus 200 duine ag freastal ar ranganna Gaeilge go seachtainiúil agus 200 eile bainte le ranganna ceol traidisiúnta agus damhsa, chomh maith le himeachtaí óige san fhoirgneamh údarásach seo. Chomh maith leis sin, cuirtear clár ilchineálach ar súil, idir cheolchoirmeacha agus imeachtaí eile, cruinnithe pobal agus tá áiseanna den chéad scoth againn sa chaife ar an bhun-urlár. Tá an bonn ann do ghlúin úr Gaeilgeoirí agus muid ag freastal ar fhorbairt gnóthaí Ghaeilge agus tionscadail eile. Mar aon le tionscadail pobal agus gnóthaí ‘seachbradúsach’ eile, tá easnamh suntasach ag Cultúrlann Uí Chanáin i gcomhthéacs na staide reatha eacnamaíochta. Tá iallach orainn airgead a bhailiú le cinntiú go mbeidh an aisling s’againn le sochaí a Ghaelú leasaithe – agus ba mhaith linn go mbeifeá páirteach san aisling seo. Tugann muid cuireadh duit a bheith mar

chomhpháirtí le Gaeilge agus cultúr a fhorbairt, agus a bheith mar bhall den crannchur úr atá againn – Cairde na Cultúrlainne. Mar rannpháirtí den chrannchur seo beidh tú ag cur le forbairt na glúine Gaeilgeoirí atá romhainn, agus le leagáid chultúrtha a chruthú san iar-thuaisceart. Mar thoradh, beidh ionchur agat in imeachtaí na Cultúrlainne, chomh maith le cuireadh le do chuid smaointí agus tuairimí a thabhairt dúinn, agus gheobhaidh tú nuachtlitir rialta le tuairisc chun dáta ar imeachtaí na Cultúrlainne. Mar bhall den chrannchur, gheobhaidh tú ballraíocht bhliantúil de Chumann na Craoibhe chomh maith, a mbíonn £10 uirthi de ghnáth.


ann uí chanáin

Building the Irish language community in Derry

The development and promotion of the Irish language and culture in Derry and the north-west took a huge step forward with the opening of Cultúrlann Uí Chanáin in September 2009. There are currently 200 individuals engaged in Irish language activities on a weekly basis, and a further 200 involved in traditional music and dancing classes, as well as various youth activities in this award winning building. On top of that we provide a varied programme of concerts and events, we host community meetings and offer excellent facilities in our ground floor café. The foundations are in place for a new generation of Gaeligeoirí as we facilitate the development of Irish language businesses and other projects. An Cultúrlann, in conjunction with many other community oriented and ‘not for profit’ projects, faces a significant shortfall in revenue in the current economic circumstances. We are obliged to fund-raise in order to ensure that our vision of an increasingly Irish-speaking society is maintained and enhanced – and we would like you to be part of that vision.

We invite you to become a partner in the promotion of the Irish language and culture by joining our new Irish language lottery – Cairde na Cultúrlainne. By contributing to the lottery you will also be contributing to the development of future generations of Irish speakers and to creating a lasting cultural legacy in the north-west. In return, you will have an input into Cultúrlann related activities, including an invitation to contribute ideas and suggestions relating to future events, and you will receive a regular newsletter updating you on Cultúrlann related activities. Participation in the crannchur also entitles you to annual membership of An Craobh social club, which normally costs £10.


Ordú seasta – standing order Cairde na Cultúrlainne Cultúrlann Uí Chanáin 37 Mórshráid Shéamais, Doire BT48 7DF www.culturlann-doire.ie 02871264132 Uimhir Charthanachta/charity number: XN 76548 Do bhainisteoir bhainc agus banc/your bank manager and bank:

Íoc le do thoil/please pay:  

I gcreidmheas/for the credit of:

Banc na hÉireann Bóthar an Trá Doire BT48 7BJ 90-49-74

 airde na Cultúrlainne C Uimhir cuntas/account no.: Cód sortála/sort code: 90-49-74

£10 (deich bpunt) achan mhí/£10 (ten pounds) per month Ag tosú ar/commencing on: dáta/date: agus ag leanúint ar aghaidh go míosúil go dtí fógra eile chun tosaigh/ and continuing monthly until further notice. Ainm do bhanc/your bank’s name: Seoladh do bhanc/your bank’s address:

Postchód do bhanc/your bank’s postcode: Ainm do chuntais le bheith dochraithe/ name of your account to be debited: D’uimhir chuntais/your account number: Do cód sórtála/your sort code : Do seoladh iomlán/your full address: Do shiniú/your signature: Dáta/date: NOTAÍ / NOTES 1. L eis an fhógra seo a athrú, in am ar bith, ní mór duit ach cur in iúl don chrannchur/you can cancel this declaration at any time by notifying the lottery (eolas@culturlann-doire.ie) 2. G  abh i dteagmháil leis an crannchur má athraíonn na sonraí thuas le do thoil/please notify the lottery if the above details change (eolas@culturlann-doire.ie) Duine teagmhála/contact person: Caoimhín Ó Doibín (Cathaoirleach)

Crannchur Cairde na Cultúrlainne  

Sonraí ar crannchur atá ar fáil ó mí Márta 2010 ar aghaidh i nDoire in Éire.