Page 1

Cor odeConci er t os

UCV

Cul t ur adeP az


PASOSREFLEXI VOSPARA ALCANZAR LA PAZ "Puesaquelquecant aal abanzas, no sól o al aba,si no que t ambi én al abaconal egr í a;aquelquecant a al abanzas,nosol ocant a,si noque t ambi én amaaqui en l ecant a.En l aal abanzahayunapr ocl amaci ón de r econoci mi ent o,en l a canci ón del amant e hay amor ” . San Agust í n.

LaUni ver si dadCent r aldeVenezuel a yl aUni ver si dadPedagógi ca Exper i ment alLi ber t ador en pr o de col abor arcomo i nst i t uci oneseducat i vas enelacer cami ent oaesacal zada,pr esent an est e conci er t o como f or t al eci mi ent odeeser equi si t of undament al par al a convi venci a. La Paz.

LaSemanaSant aeselt i empode r ef l exi ón,f echapar aconmemor ar l avi da,pasi ón y muer t edeJ esús deNazar et h.Élof r eci ósuvi dapor l asal vaci óndelmundopar avi vi r en her mandad,f r at er ni dad,amor , r espet oyunsi nf i ndeval or esque conl l evanal aPaz. Esecami nohaci al aPaz,elseñor l o mat i ene i nt act o y par a encont r ar l oesnecesar i o habi t uarcada unodeesosval or escomopasoso señal ami ent os r ef l exi vos que acer ca alcr eyent e de Di os,a l a sendaqueconduceal af el i ci dad.

Cor odeConci er t os

UCV

Cul t ur adeP az


Cor odeConci er t os

UCV

Cul t ur adeP az


Concierto Sacro Marzo 2015  

PASOS REFLEXIVOS PARA ALCANZAR LA PAZ La Universidad Central de Venezuela y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en pro de co...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you