Page 1

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

Guía dos Arquivos

da Xunta de Galicia

XUNTA DE GALICIA 2012


Secretario Xeral de Cultura: Anxo M. Lorenzo Suárez Edición: 

Xunta de Galicia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Cultura

Coordinación: Marina García Pita Gabriel Quiroga Barro Textos: Alfonso Cascudo Rasilla Carmen L. Corgo Solleiro Antonio Fernández Domínguez Mª del Mar García Miraz Olimpia López Rodríguez Dolores Pereira Oliveira Carmen Prieto Ramos Pablo Sánchez Ferro Isabel Revenga Portela Índices:

Carmen Varela Mosquera

Deseño e impresión:

Tórculo Artes Gráficas, S.A.

ISBN: XXXX D.L.: C XXX-2012


SUMARIO

3 Sumario 5 Presentación 9 Introdución 11 O Sistema de Arquivos de Galicia 11 O Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia 12 Clasificación dos arquivos no seo do Sistema 12 Arquivos que comprende esta guía 13 Características desta guía 17 Cadro xeral de clasificación 21 Arquivos da Xunta de Galicia 21 Arquivo de Galicia 30 Fondos documentais 33 Arquivo do Reino de Galicia 43 Fondos documentais 55 Arquivo Histórico Provincial de Lugo 64 Fondos documentais 73 Arquivo Histórico Provincial de Ourense 82 Fondos documentais 93 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 103 Fondos documentais 109 Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 118 Fondos documentais 3


121 Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo 127 Fondos documentais 136 Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo 127 Fondos documentais 137 Ă?ndice de fondos documentais

4


E

ntre os centros de depósito cultural, os arquivos seguen a ser quizais os máis descoñecidos, mentres bibliotecas e museos acadan hoxe unha maior presenza social, o cal repercute tamén nunha diferente atención por parte dos poderes públicos. De certo, á memoria da sociedade custodiada nos arquivos, aquela que é produto da actividade cotiá de xestión, adóitaselle conceder unha menor trascendencia, que obriga os arquivos a un esforzo constante para vencer esa sorte de esquecemento social. Con todo, na actualidade, o interese dos arquivos faise cada vez máis evidente, pois o seu carácter de acumulación de testemuños (os documentos), que se proxectan cara ao pasado pero tamén cara ao futuro, proporciónalles unha utilidade a priori insospeitada. Así, poden considerarse non só como instrumentos de interpretación da realidade presente a través da memoria, senón tamén como ferramentas para a transformación activa da sociedade e, xa que logo, de construción do porvir. A Guía dos arquivos da Xunta de Galicia reflicte ambos os dous aspectos enunciados. Por un lado dá conta da enorme riqueza que supón a parte do patrimonio documental de Galicia que se custodia nestes centros, con documentos que datan desde a alta Idade Media ata a actualidade; por outro, pon de manifiesto a utilidade e os beneficios que se derivan para a Administración de Galicia de manter uns arquivos administrativos cun servizo e organización eficientes e axeitados.

Xesús Vázquez Abad Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

5


A

Guía dos arquivos da Xunta de Galicia responde á necesidade formulada no Plan de arquivos de Galicia 2012-2016, presentado no Parlamento de Galicia en xuño de 2011, de desenvolver accións globais de difusión que outorguen maior visibilidade aos arquivos galegos e ao patrimonio documental que custodian. Con eses obxectivos nace esta publicación, estruturada de acordo coa propia natureza dos centros, que son os protagonistas do libro, onde o servizo público, o acceso á información e aos documentos, característicos dunha Administración moderna e transparente, cobran o seu pleno sentido. A aparición da guía complementa tamén outras accións de difusión emprendidas recentemente, como a renovación este mesmo ano do portal web dos arquivos de Galicia e dos arquivos dependentes da Xunta de Galicia, a publicación do Estudo orgánico e funcional da Xunta de Galicia. Proposta dun cadro de clasificación e da Norma galega de descrición arquivística (en galego ou en castelán) ou a edición das Actas do seminario internacional “O futuro da memoria: o patrimonio arquivístico dixital”, celebrado con motivo da inauguración do Arquivo de Galicia. Todas estas actuacións poñen de manifesto o interese que espertan os arquivos galegos e o potencial que presentan como factores de desenvolvemento cultural e de mellora da Administración nun momento de cambio acelerado. Sen dúbida, esta guía contribuirá a salientar aínda máis estas calidades.

Anxo M. Lorenzo Suárez Secretario xeral de Cultura

7


Introdución

E

sta guía trata de ser un instrumento para mellorar a accesibilidade aos arquivos propios ou xestionados pola Xunta de Galicia e aos fondos que custodian, un obxectivo que constitúe a misión esencial de calquera centro desta natureza, e que actualiza e complementa a información xa dispoñible por outros medios. Sen chegar a ser insatisfactorio, o coñecemento público dos arquivos galegos dista de ser exhaustivo e profundo. Aínda persiste no imaxinario colectivo certa confusión con outros centros de depósito cultural, como as bibliotecas e os museos, e segue sen establecerse unha correlación clara entre os arquivos administrativos e as funcións que desenvolven e os arquivos históricos. Os arquivos históricos recenden o prestixio do valor do antigo e do incógnito, mentres que os de carácter administrativo adoitan pasar totalmente desapercibidos, incluso para a propia Administración. No entanto, uns e outros posúen a mesma natureza, forman un continuo e poden cumprir funcións intercambiables desde un punto de vista administrativo ou da investigación. Así ocorre, por exemplo, cos documentos seculares que seguen a conservar o seu valor administrativo (o denominado Catastro de Ensenada ou os preitos antigos sobre lindes de montes, entre outros), ou cos documentos actuais que ofrecen unha suculenta información para os investigadores da economía, a socioloxía, a medicina, a historia e outras disciplinas. No ámbito do concreto, os centros mellor coñecidos son os de titularidade estatal e xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia, grazas ás súas guías, aos trípticos informativos que publican, á información que figura nos seus sitios web ou no Censo-Guía de arquivos iberoamericanos que mantén o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte; así como á informatización dos seus instrumentos de descrición e ás iniciativas de difusión desenvolvidas por casi todos eles nos últimos anos.

9


Entre as guías, a máis recente corresponde ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense, do ano 2006. Este centro contaba con outra anterior, do ano 1977. De ese mesmo ano é a do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra e de 1976 a reedición da do Arquivo do Reino de Galicia, cuxa primera edición data de 1968. A do Arquivo Histórico Provincial de Lugo é de 1993. Os cambios que se sucederon desde estas datas demandan unha posta ao día dos datos xerais que conforman a natureza destes instrumentos de descrición arquivística. Ao carón desta necesidade de actualización da información sobre os centros de titularidade estatal, o desenvolvemento dun plan sobre os arquivos de Galicia baseado no concepto global e integrador de sistema, implica a elaboración de instrumentos igualmente globais que ofrezan información de forma normalizada. É unha tarefa que outras comunidades autónomas emprenderon con éxito antes (Andalucía, Castela e León, Cataluña, Extremadura1...) e que debe complementar outras iniciativas como as xa mencionadas. Con esta visión, a guía aborda a descrición do conxunto dos arquivos sobre os que a Xunta de Galicia exerce a súa responsabilidade na actualidade. Ademais dos arquivos de titularidade estatal e xestión transferida, xa mencionados, a novidade deste instrumento é a inclusión dos centros propios da Administración de Galicia. En primeiro lugar, o que é cabeceira e símbolo do sistema, o Arquivo de Galicia, creado polo Decreto 207/2010, do 10 de decembro. Despois, aqueles arquivos intermedios que dependen da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Un conxunto que pouco a pouco vai completando o Subsistema de Arquivos da Xunta, no seo do Sistema de Arquivos de Galicia. Esta descrición é tanto máis necesaria nun momento de transición cara a outro modelo, un modelo que ten que ver co desenvolvemento da Administración electrónica. Pois só un coñecemento detallado dos arquivos actuais e das funcións que cumpren dentro do sistema

1 .- GUÍA de los archivos históricos Provinciales de Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2000. A Guía de los Archivos de Castilla y León publicouse por primeira vez en 1999. A edición do ano 2006 ampliou o seu contido para incluír, ademais dos arquivos históricos provinciais, todos os dependentes da Junta de Castilla y León. Vid: Guía de los Archivos de Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Archivo General de Castilla y León, 2006. Accesible en internet en: http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/795/323/ GUIA_ARCHIVOS_CYL.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true.[Consulta de 21-08-2012] A Guia dels arxius històrics de Catalunya publicouse por primeira vez no ano 1982 e actualízase de forma continua. Na actualidade conta con 9 volumes, o último publicado no 2011. Vid.: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/ menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=4c08a2b34cb41110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&v gnextchannel=4c08a2b34cb41110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

10

GARCÍA GARCÍA, Luz; PAREDES PÉREZ, Montaña. Guía de los archivos históricos provinciales de Extremadura. Cáceres: Editora Regional de Extremadura, 2006


permitirá definir e configurar a súa adaptación ao novo paradigma da produción, conservación e uso de documentos no medio electrónico.

O Sistema de Arquivos de Galicia Os manuais de arquivística e os textos legais adoitan definir os arquivos desde un triplo punto de vista: arquivos son os conxuntos de documentos (fondos) que produce e recibe de forma natural calquera entidade pública ou privada ou persoa física no desenvolvemento das actividades que lle son propias, pero tamén se designan con este nome tanto os edificios que constitúen a sede natural destes conxuntos (ou das agrupacións deles) coma os centros ou as dependencias que, no seu ámbito correspondente –administrativo, cultural ou ambas as dúas cousas–, reciben, custodian e poñen á disposición dos órganos produtores e dos cidadáns en xeral os documentos, agregados en fondos. Esta guía refírese principalmente a estes últimos, pero de forma continua fai referencia, como non podía ser doutra maneira, ás outras dúas acepcións, que reflicten o continente e o contido dos centros de arquivo. O conxunto de arquivos de Galicia, máis os órganos da Administración que son competentes para a súa ordenación e desenvolvemento, así como os correspondentes servizos técnicos, conforman o Sistema de Arquivos de Galicia. Un sistema de arquivos é unha estrutura legal e administrativa que permite un eficaz funcionamento dos arquivos e, xa que logo, da propia Administración, para asegurar o cumprimento dos seus fins de servizo público, a conservación a longo prazo dos documentos e o acceso de todos os cidadáns ao patrimonio documental. O sistema organízase en diferentes subsistemas con autonomía propia, relacionados entre si por órganos de dirección e coordinación. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é o órgano encargado na actualidade, a través da Secretaría Xeral de Cultura, da dirección e coordinación do exercicio das competencias da Xunta de Galicia relativas ao Sistema de Arquivos de Galicia.

O Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia O Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia comprende os órganos administrativos e os arquivos que, tanto no ámbito central coma no periférico da Administración, deben xestionar os documentos producidos pola Xunta de Galicia. 11


Forman parte do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia o Arquivo de Galicia, os arquivos centrais das consellerías (ou os de entidades, empresas, fundacións ou corporacións que exerzan competencias de carácter público) e os arquivos de xestión dos órganos de goberno e administración da comunidade autónoma (ou os das entidades e outros organismos citados), no ámbito central; e o Arquivo do Reino de Galicia, os arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra, os arquivos territoriais e os arquivos de xestión correspondentes, no ámbito periférico.

Clasificación dos arquivos no seo do sistema Polas funcións que cumpren os centros ou as dependencias de arquivos dentro dun sistema, adoitan clasificarse en arquivos de xestión, centrais, intermedios e históricos. Os arquivos de xestión reúnen os documentos xerados polas unidades administrativas dependentes do correspondente órgano, co obxectivo prioritario de apoiar a xestión deste e de acreditar as súas actuacións. Os arquivos centrais reúnen os documentos producidos e recibidos por todas as dependencias dun órgano ou institución concreta (unha consellería, unha xefatura territorial, unha fundación...) e normalmente son responsables da implantación e do mantemento dun sistema de xestión documental. É dicir, do conxunto de procesos e actividades que, integrados na actividade administrativa xeral, teñen por obxectivo asegurar a autenticidade, a integridade, a seguridade e a dispoñibilidade dos documentos ao servizo principalmente dos fins para os que foron creados. Os arquivos intermedios desenvolven funcións semellantes aos centrais no nivel do conxunto de toda unha Administración (ou dun ámbito territorial concreto) respecto daqueles documentos que, aínda que conservan todos ou unha parte dos seus valores administrativos e xurídicos, xa acadaron unha determinada antigüidade ou non son de uso habitual polos diferentes órganos e unidades da organización. E, por último, os arquivos históricos reciben, custodian, comunican e difunden aqueles documentos que son de conservación permanente polo seu interese e polos valores que atesouran, valores que deben ser ditaminados pola correspondente comisión de avaliación documental e aprobados polo correspondente órgano coordinador do sistema de arquivos.

12


Arquivos que comprende esta guía Os centros que describe esta publicación son os seguintes: − − − − − − − −

Arquivo de Galicia Arquivo do Reino de Galicia Arquivo Histórico Provincial de Lugo Arquivo Histórico Provincial de Ourense Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

Deles, o primeiro ten carácter intermedio e histórico, de acordo co seu decreto de creación. Os arquivos do Reino de Galicia e os históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra teñen carácter histórico cando son receptores de documentos producidos pola Administración autonómica e intermedio e histórico cando se trata de documentos producidos pola Administración periférica do Estado. En canto ao da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é central, como indica o seu nome. E os territoriais da Xunta de Galicia en Lugo e en Vigo son centrais e intermedios (intermedios porque reúnen os documentos de cadansúa delegación territorial e centrais porque o son respecto dos procedentes de cada unha das xefaturas integradas naquela).

Características desta guía A estrutura da publicación é moi simple. Ademais desta introdución, existen tantos capítulos coma arquivos se describen. Como complemento, un índice de fondos tenta proporcionar un medio rápido de acceso a cada unha das agrupacións documentais que se citan. Un dos obxectivos que persegue a guía é o da normalización da información sobre os arquivos da Xunta de Galicia. Aínda que todas as guías publicadas dos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia respondían xa a este anhelo e se inspiraban en esquemas doutros instrumentos semellantes publicados en España, ou seguían directrices internacionais, como o coñecido estudo RAMP de Françoise Hildesheimer2, hoxe o modelo non podía ser outro que

2

.- HILDESHEIMER, François. Directrices metodológicas relativas a la preparación de las guías generales de Archivos Nacionales. Un estudio RAMP. Paris: UNESCO, 1983.

13


a Norma Internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo (ISDIAH), publicada polo Consello Internacional de Arquivos en 20083. A Norma ISDIAH consta de 31 elementos agrupados en 6 áreas: identificación, contacto, descrición, acceso, servizo e control. O conxunto destes elementos serve para elaborar descricións de institucións que custodian fondos de arquivo. Tal e como asegura a introdución da norma, estas descricións poden utilizarse para: a. b. c.

Describir institucións como unidades dentro dun sistema de descrición arquivística; e/ ou Servirlles como punto de acceso normalizado ás institucións que custodian os fondos de arquivo, no seo dun directorio, nun sistema de información arquivística ou na rede; Documentar as relacións entre as institucións e entre esas entidades e os documentos de arquivo que custodian4.

De todos os elementos, unicamente se consideran obrigatorios tres: o elemento 1.1. Identificador; o elemento 1.2. Forma(s) autorizada(s) do(s) nome(s); e o elemento 2.1. Localización(es) e enderezo(s). Esta guía comprende para cada arquivo a práctica totalidade dos elementos sinalados pola norma, con excepción dalgún da área de control, que non se considerou pertinente incorporar neste medio e formato, como 6.1. Identificador da descrición; 6.4. Estado de elaboración; 6.5. Nivel de detalle ou 6.9. Notas de mantemento. Mención á parte merece o tratamento que se lles deu aos fondos documentais que custodian cada un dos arquivos. Unha sección fundamental en cualquera guía. A propia ISDIAH achega orientacións sobre a forma de establecer as necesarias relacións entre as institucións de custodia, os fondos de arquivo, as autoridades ou entidades produtoras de documentos ou as funcións que deron lugar á creación destes, dado que o elemento 3.7. da área de descrición da norma -Fondos e outras coleccións custodiadas- está concebido para proporcionar unha aproximación aos fondos e outras agrupacións documentais que reúne a institución que custodia os fondos de arquivo, pero consignándolos de forma resumida5.

14

3

.- International Council on Archives. ISDIAH. International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings. Developed by a Committee on Best Practices and Standards. London, United Kingdom,10-11 march 2008. Accesible en internet en: http://www.ica.org/10198/standards/isdiah-international-standard-for-describing-institutions-witharchival-holdings.html. Hai tradución ao español na mesma páxina [Consulta do 09-08-2012].

4

.- Consello Internacional de Arquivos. ISDIAH. Norma internacional para lana descripción de instituciones que custodian fondos de archivo…, p. 9.

5

.- Ibídem, p.31


As orientacións que dá a norma para realizar estas ligazóns están pensadas basicamente para sistemas informáticos e comprenden catro elementos: Título e identificador do recurso arquivístico relacionado, Descrición da relación, Data da relación e Forma(s) autorizada(s) do nome e Identificador do rexistro de autoridade relacionado. No caso de un instrumento publicado en papel coma o presente, un capítulo esencial adoita ser o dedicado á descrición máis ou menos pormenorizada dos fondos e coleccións. Así ocorre, por exemplo, nas dúas guías máis recientes de arquivos xestionados pola Comunidade Autónoma: a do Arquivo Histórico Provincial de Lugo e a do Arquivo Histórico Provincial de Ourense6. Nesta guía inclúese tamén unha sección de Fondos documentais dentro da descrición de cada arquivo. Cada unha destas seccións consta, pola súa vez, dunha epígrafe que resume brevemente a procedencia e doutra que inclúe o cadro de clasificación dos fondos e coleccións. O carácter xeral da guía, dedicada a varios arquivos, exclúe unha descrición específica para cada un dos fondos custodiados nos diversos arquivos; descrición que faría inviable a súa publicación en papel. Estas deben buscarse nas guías individuais mencionadas e nas bases de datos correspondentes, accesibles nos sitios web de cada arquivo. Por iso, o cadro de clasificación convértese en instrumento fundamental para establecer relacións entre o arquivo e os documentos que custodia, de modo que lle permita manter o necesario control intelectual sobre os seus fondos, tal e como recoñece a propia norma ISDIAH7. O cadro de clasificación foi definido “como o instrumento que formaliza e representa o contido documental dun arquivo”8. Como sinala tamén a norma internacional9, “normalmente os cadros ou criterios de clasificación están orientados a representar a estructura do Estado, a sucesión dos réximes políticos e/ou a topoloxía dos documentos de arquivo e/ou os seus produtores (gobernamentais, privados, empresariais, etc.)”.

6

.- JARAMILLO GUERRERA, Miguel Ángel. Guía del Archivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993; SÁNCHEZ FERRO, Pablo, coord. Guía do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2006.

7

.- CONSELLO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISDIAH. Norma…, op. cit. p.9

8

.- HEREDIA HERRERA, Antonia. Lenguaje y vocabulario archivísticos. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2011, p.82. Esta definición corresponde á entrada Cuadro de clasificación de fondos y colecciones, que estende o concepto de cadro de clasificación, esencial en arquivística porque está intimamente ligada aos seus principios fundamentais, o de procedencia e o de orde orixinal, a todas as agrupacións documentais dun arquivo. José Ramón Cruz Mundet só contempla a acepción de cadro de clasificación aplicada ao fondo no seu Diccionario de Arquivística (con equivalencias en inglés, francés, alemán, portugués, catalán, euskera y gallego). Madrid: Alianza, 2011, p. 130.

9

.- CONSELLO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. SDIAH. Norma…, op. cit. p. 50

15


O cadro de clasificación de fondos e coleccións empregado nesta guía segue un modelo uniforme, como non podía ser doutro modo, aínda que o seu grao de complexidade varíe en función do tipo de arquivo ao que se aplique: máis sinxelo no caso dos arquivos centrais e intermedios, pois o número de fondos e dos ámbitos que comprenden adoita ser menor; máis extenso no caso dos arquivos históricos, porque en xeral reúnen un gran número de fondos de moi diversa procedencia. O cadro de clasificación parte da distinción de tres divisións básicas: 1. Arquivos públicos. 2. Arquivos privados e 3. Coleccións. Pola súa vez, cada unha delas subdivídese, de ser necesario, de acordo coa natureza dos fondos (por exemplo, 1.1. Xudiciais; 1.2. Fe pública; 1.3. Administración periférica do Estado; 1.4. Administración autonómica de Galicia...). Ademais, adóitanse distinguir ámbitos de competencias: galego, provincial, de partido, local e, no caso dos arquivos xudiciais, tamén xurisdicións especiais). Finalmente, os diferentes fondos agrúpanse por ámbitos funcionais: Administracións Públicas, Economía e Facenda, Comercio e Consumo, Cultura, Deporte... Daquela, o modelo de referencia adoptado baséase, con diversas adaptacións, no cadro proposto no seu día por Olga Gallego Domínguez e Pedro López Gómez para a clasificación dos fondos dos arquivos históricos provinciais10. Esas adaptacións teñen que ver, por un lado, coa aceptación, en parte, das suxestións formuladas na Guía de los archivos de Castilla y León11 en relación coas epígrafes 1.1. Judiciales, 1.6. Instituciones del Movimiento Nacional ou 1.7. Administración Corporativa; e, por outro, coas denominacións funcionais que serven para agrupar fondos da Administración periférica do Estado ou da Administración Autonómica de Galicia adoptadas na obra Estudo orgánico e funcional da Xunta de Galicia, publicada no ano 201012. Para poder transmitir de forma adecuada as ideas de claridade, uniformidade e normalización que se buscan, consérvase a mesma numeración das epígrafes en todos os arquivos. Desta forma, por exemplo, Administración autonómica de Galicia será sempre 1.4 ou 10

.- GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Clasificación de fondos de los Archivos Históricos Provinciales. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980. Unha revisión deste traballo, coordinada por Pedro López, foi publicada por ANABAD en 1994: López GÓMEZ, Pedro, coord. Organización de fondos de los Archivos Históricos Provinciales. Madrid: ANABAD, 1994.

11 .- Guía de los archivos de Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Archivo General de Castilla y León, 2006, p. 54. Accesible en internet en: http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/795/323/ GUIA_ARCHIVOS_CYL.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true. [Consulta de 14-08-2012]. 12

16

.- Subdirección Xeral de Arquivos e Museos. Estudo orgánico e funcional da Xunta de Galicia. Proposta dun cadro de clasificación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2010. Accesible en internet en: http://arquivosdegalicia. xunta.es/portal/arquivos-de-galicia/resources/estudios/Estudo_orgxnico_funcional_Xunta_Galicia.pdf. [Consulta de 14-08-2012]. Con respecto a esta, os nomes dalgunhas funcións foron modificados tamén en parte.


Administración corporativa, 1.7., por máis que en arquivos coma o de Galicia non exista a necesidade (polo momento) de empregar outras epígrafes anteriores na secuencia coma as nomeadas máis arriba).

Cadro xeral de clasificación 1. FONDOS PÚBLICOS 1.1. XUDICIAIS 1.1.1. Ámbito galego 1.1.2. Ámbito provincial 1.1.3. Ámbito de partido 1.1.4. Ámbito comarcal-distrito 1.1.5. Ámbito local-municipal 1.1.6. Xurisdicións especiais 1.2. FE PÚBLICA 1.2.1. Notariais 1.2.2. Rexistrais 1.3. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DO ESTADO 1.3.1. Ámbito galego 1.3.2. Ámbito provincial 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego 1.4.2. Ámbito territorial13 1.5. ADMINISTRACIÓN LOCAL

13

.- Na actualidade, a Administración periférica da Xunta de Galicia organízase en delegacións territoriais, normalmente coincidentes coa provincia pero non sempre, coma no caso da Delegación territorial de Vigo.

17


1.6. INSTITUCIÓNS DO MOVEMENTO NACIONAL 1.7. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 1.7.1. Cámaras Agrarias 1.7.1.1. Ámbito provincial 1.7.1.2. Ámbito local 1.7.2. Cámaras da propiedade urbana 1.7.3. Cámaras de Comercio, Industria e Navegación 1.7.4. Colexios profesionais 1.7.5. Corporacións sindicais 1.8. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 1.9. SOCIEDADES PÚBLICAS E EMPRESAS MIXTAS 2. FONDOS PERSOAIS 2.1. PERSOAS E FAMILIAS 2.1.1. Persoas 2.1.2. Familias 2.2. ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS 2.3. EMPRESAS 2.4. INSTITUCIÓNS RELIXIOSAS 2.4.1. Confrarías e obras pías 2.4.2. Clero 2.4.3. Ordes Militares 3. COLECCIÓNS 18


Arquivos

da Xunta de Galicia


Foto: Manuel G. Vicente

20


Arquivo de Galicia

O

Arquivo de Galicia custodia os documentos producidos pola Xunta de Galicia, desde que foi creada en 1982, e polos órganos e entidades dela dependentes, así como outros de calquera procedencia que, polo seu ámbito e interese, se lle poidan asignar. É cabeceira do Sistema de Arquivos de Galicia, polo que simboliza a unidadedo patrimonio documental da comunidade. Este patrimonio comprende unha porción notable da súa cultura escrita e caracterízase, entre outros aspectos, pola súa calidade, antigüidade, diversidade, invisibilidade e dispersión. Depende orgánicamente da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e abriu as súas portas a finais de 2010. Ten a súa sede na Cidade da Cultura de Galicia, situada no monte Gaiás de Santiago de Compostela.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 15078 AG

Forma autorizada do nome

Arquivo de Galicia

Forma paralela do nome

Archivo de Galicia

Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Pública Titularidade e xestión: Administración autonómica, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Tipoloxía: arquivo intermedio e histórico de ámbito galego 21


CONTACTO Localización e enderezo

Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostela

Teléfono

+ 34 881 999 661

Fax

+ 34 881 999 740

Correo electrónico

arquivogalicia.cultura@xunta.es

Enderezo web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-de-galicia/ index.html

Persoa de contacto

Xefa do Servizo do Arquivo de Galicia: M.ª del Mar García Miraz

DESCRICIÓN Historia da institución que custodia os fondos do arquivo En febreiro de 2008 créase a Subdirección Xeral do Arquivo Nacional de Galicia, coa finalidade de exercer as funcións de centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia e de arquivo histórico do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia (Decreto 17/2008, do 7 de febreiro, DOG núm. 35, do 19 de febreiro). Como consecuencia da reestruturación da Xunta de Galicia do ano 2009, o Decreto 337/2009, do 11 de xuño, polo que se desenvolve a estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo (DOG núm. 125, do 29 de xuño), asignaralle estas funcións ao Servizo do Subsistema de Arquivos da Comunidade Autónoma, dependente da Subdirección de Arquivos e Museos, dentro da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A creación oficial do arquivo realizarase mediante o Decreto 207/2010, do 10 de decembro, (DOG núm. 246, do 24 de decembro), ao que se considera cabeceira e centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia, con carácter intermedio e histórico. Por este mesmo decreto, o Arquivo Xeral da Administración da Xunta, unidade administrativa que viña exercendo desde 1996 (Decreto 256/1996, do 20 de xuño, de desenvolvemento da estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Comunicación Social, DOG núm. 125, do 26 de xuño) as funcións de recepción e tratamento documental da documentación producida 22


No ano 2011, vólvese reestruturar a Consellería de Cultura e Turismo, mediante o Decreto 3/2011, do 13 de xaneiro (DOG núm. 17, do 26 de xaneiro). A Subdirección Xeral de Arquivos e Museos transfórmase en Subdirección Xeral de Arquivos (o Servizo de Museos seguirá adscrito á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural) e pasa a depender da Dirección Xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas, con dous servizos, o do Arquivo de Galicia e o do Sistema de Arquivos. De forma expresa, sinálase que lle corresponde a esta subdirección xeral a dirección técnica do Arquivo de Galicia.

Arquivo de Galicia

e acumulada polas consellerías e outros órganos dependentes da Xunta de Galicia, pasa a integrarse no Arquivo de Galicia, ao que se adscriben tamén os seus medios persoais e materiais.

A comezos de 2012, a reestruturación da Xunta de Galicia, que supuxo a unión das consellerías de Cultura e de Educación no novo departamento de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, adscribirá o Arquivo de Galicia-Subdirección Xeral de Arquivos á Secretaría Xeral de Cultura (Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro – DOG núm. 16, do 24 de xaneiro; corrección de erros DOG núm. 25, do 6 de febreiro). Estas normas asígnanlle ao Arquivo de Galicia un papel fundamental na infraestrutura que debe servir para asegurar o mellor funcionamento da Administración pública de Galicia, de acordo cos principios de eficacia, eficiencia e transparencia, ligando os seus fins cos conceptos de conservación permanente e de acceso aos documentos públicos. O Arquivo de Galicia exerce as funcións de centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia e arquivo intermedio e histórico do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia, e como tal ten o deber de conservar, difundir e acrecentar o patrimonio documental de Galicia. En concreto, ten encomendadas as seguintes competencias: a)

Recibir os documentos procedentes dos diferentes órganos da Xunta de Galicia ou das entidades públicas dependentes dela cun ámbito territorial superior a unha provincia.

b)

Recibir os documentos procedentes de organismos, institucións e entidades públicas de ámbito autonómico dependentes da Xunta de Galicia que fosen suprimidos, con independencia da súa antigüidade, e calquera outro fondo de carácter público ou privado de interese xeral para a comunidade autónoma que se acorde depositar nel.

c)

Programar, coordinar e dirixir a identificación, valoración e selección documental de todos os arquivos do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia.

d)

Organizar e describir os fondos documentais que custodie. 23


e)

Conservar os fondos documentais que custodie.

f)

Coordinar os programas de reprodución con fins de conservación de fondos do patrimonio documental de Galicia.

g) Facilitar o acceso aos documentos que custodie e á información contida neles, nos termos que establece a lexislación. h)

Difundir por calquera medio os fondos documentais que custodie e, en xeral, o patrimonio documental de Galicia.

i)

Establecer e desenvolver normas técnicas arquivísticas para o Sistema de Arquivos de Galicia.

j)

En xeral, calquera outra función que lle sexa encomendada por razón da súa competencia.

Contexto cultural e xeográfico Desde a perspectiva das funcións que desempeña como arquivo administrativo, a maior parte dos documentos que custodia teñen a súa orixe nas actividades desenvolvidas polos órganos da Xunta de Galicia (ou os órganos que a antecederon) no seu nivel central, polo que o seu ámbito xeográfico comprende toda a comunidade autónoma. Como arquivo histórico, a súa finalidade é garantir a conservación permanente e facilitar o acceso aos documentos que integran o patrimonio documental galego. Neste sentido, o arquivo simboliza a unidade do patrimonio documental da comunidade galega. Por iso, deberá non só recibir, custodiar e difundir os documentos que posúan valor histórico e sexan de conservación permanente producidos polos diferentes órganos e entidades dependentes da Xunta de Galicia, senón tamén os de calquera outro organismo, institución ou entidade de ámbito autonómico, privado e público que, como parte do patrimonio documental de Galicia, se acorde depositar nel pola súa especial relevancia ou por motivos de racionalización financeira e eficacia administrativa. Ademais, deberá coordinar a reprodución, con fins de conservación, seguridade e difusión dos fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de/ou relacionados con Galicia que se atopen dentro ou fóra do seu territorio.

Atribucións/fontes legais Lei 8/1995, do 30 de octubre, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 214, do 8 de novembro). 24


Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o Arquivo de Galicia (DOG núm. 246, do 24 de decembro). Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro).

Arquivo de Galicia

Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro).

Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola Comunidade Autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

Estrutura administrativa Dirección

Área de xestión documental

Área de comunicación e difusión

Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo intermedio e histórico, recibe as seguintes transferencias documentais: ·

Administración autonómica de Galicia, nos servizos centrais.

·

Órganos da Xunta de Galicia ou entidades públicas con ámbito territorial superior a unha provincia.

·

Organismos, institucións e entidades públicas de ámbito autonómico dependentes da Xunta de Galicia que fosen suprimidos.

O arquivo promove o incremento do patrimonio documental galego en mans públicas a través de doazóns, depósitos e compras de fondos documentais de orixe privada e ámbito preferentemente galego. 25


Edificios Metros cadrados dos depósitos: 3.389 Metros lineais de andeis: 20.776,17 Metros lineais de documentación: 8.889,43 Unidades de instalación: 77.300 O arquivo ten a súa sede na Cidade de Cultura de Galicia, proxectada polo arquitecto americano Peter Eisenman. Este complexo articúlase a través dunha trama de rúas, soportais, xardíns e prazas inspirada na zona histórica da cidade de Santiago de Compostela, declarada Patrimonio Cultural da Humanidade pola UNESCO en 1985. Ademais deste espazo na Cidade da Cultura, o arquivo conta tamén con outro local, situado no polígono industrial do Tambre, integrado por dúas naves, equipadas con andeis a dobre altura, destinadas a depósito documental de carácter intermedio. As cifras totais ofrecidas inclúen os documentos alí custodiados na actualidade.

Fondos e outras coleccións custodiadas (ver cadro de clasificación de fondos) Fondos públicos: Da Xunta de Galicia: ·

Documentos procedentes das diferentes consellerías en que se estrutura a Administración autonómica, así como dos órganos da etapa preautonómica e dos órganos da Administración periférica do Estado que exerceron competencias logo asumidas pola Xunta de Galicia.

Da Administración corporativa: ·

Cámara Oficial da Propiedade Urbana de Santiago de Compostela.

Fondos privados: ·

De persoas e familias Clemente González Peón Familia Vilariño Pintos Familia Freire

26


De empresas. Factoría Massó de Gijón (Asturias) Casa Mar (Vigo)

Instrumentos de descrición, guías e publicacións

Arquivo de Galicia

·

Publicacións: •

Arquivo de Galicia: Cidade da Cultura de Galicia14. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2010. [Políptico]

Subdirección Xeral de Arquivos e Museos. Estudo orgánico e funcional da Xunta de Galicia: proposta dun cadro de clasificación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2010.

Quiroga Barro, Gabriel. “Bases para la implantación de un sistema de gestión documental: el Archivo de Galicia y el sistema de archivos de la Comunidad Autónoma”, en IV Xornadas Técnicas de Arquivos Portuarios. A Coruña, 11 e 12 de novembro de 2009. A Coruña: Autoridade Portuaria da Coruña, s. a., p. 25-35. [Recurso electrónico].

Quiroga Barro, Gabriel. “O Servizo do Subsistema de Arquivos da Comunidade Autónoma (Arquivo de Galicia)”. Boletín de Anabad-Galicia, núm. 2, 2009, p. 5-6.

Quiroga Barro, Gabriel. “O Arquivo de Galicia: facer visible o invisible”, en Ex-Libris Gallaeciae. Dos libros de Galicia. Do 25 de novembro de 2010 ao 25 de febreiro de 2011. Santiago de Compostela: Fundación Cidade da Cultura de Galicia, 2010, p. 61-65.

Arquivo de Galicia. Actas do seminario internacional “O futuro da memoria, o patrimonio arquivístico dixital” = Actas del seminario internacional “El futuro de la memoria, el patrimonio archivístico digital”. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2011.

Outros instrumentos: http://albala.arquivodegalicia.xunta.es/albala/opw/index.html http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1572806 Máis información na páxina web.

14

Dispoñible tamén en castelán e en inglés.

27


ACCESO Horarios de apertura Inverno: de luns a venres, de 8:15 h a 14:45 h Verán (21 de xuño a 21 de setembro): de luns a venres, de 9 h a 14 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de decembro Festivos locais: festividade da Ascensión (variable) e 16 de agosto (San Roque) Condicións e requisitos para o uso e o acceso

Consulta en sala

Libre acceso

Identificación con DNI ou pasaporte

Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos.

Accesibilidade

Acceso para persoas con discapacidade: si

Autobuses: liña 9, Casas Novas/Viso/Multiusolos/Cidade da Cultura

De luns a venres laborais: de 8:00 h a 22:00 h (cada 60 min.)

SERVIZOS Servizos á investigación

28

·

Sala de investigadores, con posibilidade de utilizar ordenadores e cámaras fotográficas propias, suxeito á normativa de consulta.

·

Instrumentos de descrición en papel, opac para acceder ás bases de datos dos fondos do arquivo.


Servizo de asesoramento para a busca e a localización de documentos.

·

Consulta non presencial a través da páxina web, correo postal, correo electrónico e fax.

·

Biblioteca auxiliar de referencia: o arquivo conta cunha biblioteca auxiliar especializada en historia, arquivística, dereito e ciencias sociais, accesible a través de opac e da páxina web.

Arquivo de Galicia

·

Servizos de reprodución ·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3. Tamén existe a posibilidade de gravar imaxes.

·

As reproducións están suxeitas Foto: Tono Arias ás tarifas establecidas na normativa vixente que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.

·

A solicitude de reprodución en sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa da autorización expresa dos responsables do arquivo e da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

·

A reprodución debe respectar a finalidade para a que se concede a autorización.

Espazos públicos ·

O Arquivo de Galicia conta cunha sala de exposicións temporais situada no propio edificio.

·

Biblioteca auxiliar de referencia.

29


CONTROL Identificador da institución

ES GA 15078 AG

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fontes

Página web do arquivo Publicacións citadas

FONDOS DOCUMENTAIS Procedencia Fundamentalmente, o Arquivo de Galicia está destinado a custodiar os documentos producidos pola Xunta de Galicia e os seus órganos dependentes que teñan un ámbito territorial superior a unha provincia e que posúan valor histórico. Pero tamén os de calquera organismo, institución ou entidade de ámbito autonómico, privado e público, que teña especial relevancia e que sexan de conservación permanente polo seu valor histórico e cultural.

Cadro de clasificación de fondos documentais FONDOS

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

1. FONDOS PÚBLICOS 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego − Xunta de Galicia  Alta dirección da comunidade autónoma  Administracións Públicas  Política Económica e Facenda

30

1976 - 2004 1950 - 2008 1978 - 2010

3.078 4.941 13.299


             

Datas extremas

1976 - 2000 1943 - 2011 1979 - 1991 1934 - 2007 1973 - 1998 1977 - 2006 1960 - 1994 1950 - 2008 1980 - 2008 1843 - 1997 1974 - 1993 1968 - 2006 1974 - 2005 1939 - 2009

Comercio e Consumo Cultura Deporte Educación Industria, Innovación e Promoción Económica Medio Ambiente Medio Mariño Medio Rural Política Lingüística Política Territorial Sanidade Servicios Sociais Traballo Turismo

1.7. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

1.7.2. Cámaras da propiedade urbana  Santiago de Compostela Subtotais

Unidades de Unidades instalación documentais

1.579 6.052 198 12.308 3.107 2.313 1.427 7.915 2.284 6.084 280 3.350 2.374 2.435

1927-2000

Arquivo de Galicia

FONDOS

141 76.628

2. FONDOS PERSOAIS 2.1. PERSOAS E FAMILIAS − −

2.1.1. Persoas  Clemente González Peón 2.1.2. Familias  Familia Vilariño Pintos  Familia Freire 2.1.3. Empresas  Factoría Massó Avilés (Asturias)  Casa Mar

1901-2003

165

1404-1968 1598-1875

18 5

1901-2000 (aproximada) 1939-1994 (aproximada)

225

Subtotais

260 673

3. COLECCIÓNS  Colección fotográfica15 TOTAIS

15

s. XX

20

30.157

77.321

30.157

.- Colección facticia formada por fotografías separadas físicamente, por motivos de conservación, dos seus expedientes, pero sen perder a referencia que os une con eles.

31


32


Arquivo do Reino de Galicia

O

Arquivo do Reino de Galicia é na actualidade

un centro de titularidade estatal con xestión transferida á Xunta de Galicia que recibe, custodia e difunde fondos documentais de ámbito coruñés e galego, de natureza pública e privada.

Depende organicamente da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña e funcionalmente da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura. Foi creado para custodiar a documentación producida pola Real Audiencia de Galicia, convertida máis tarde en Audiencia Territorial da Coruña. Desde finais do século XIX e, sobre todo, a partir do século XX, recibirá tamén documentación doutras institucións de ámbito territorial galego. Finalmente, distintas normas asignaranlle o papel de Arquivo Histórico Provincial da Coruña para os documentos da Administración central periférica, primeiro, e da autonómica, despois. Custodia tamén fondos privados e amplas coleccións de fotografía, de cartografía e de postais. Ten a súa sede no Xardín de San Carlos da Coruña.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 15030 ARG

Forma autorizada do nome

Arquivo do Reino de Galicia

Forma paralela do nome

Archivo del Reino de Galicia

Outra forma do nome

Arquivo Histórico do Reino de Galicia 33


Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Pública Titularidade: Administración xeral do Estado, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte Xestión: Administración autonómica, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia Tipoloxía: arquivo intermedio e histórico de ámbito galego e provincial

CONTACTO Localización e enderezo

Xardín de San Carlos, s/n 15001 A Coruña, Galicia España

Teléfonos

+ 34 981 209 251 / + 34 981 200 389

Fax

+ 34 981 227 094

Correo electrónico

arq.reino.galicia@xunta.es

Enderezo web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-do-reino-degalicia/index.html

Persoa de contacto

Dirección: Carmen Prieto Ramos

DESCRICIÓN Historia da institución que custodia os fondos de arquivo O Arquivo do Reino de Galicia foi creado en 1775 pola Real cédula do 22 de outubro do Rei Carlos III, coa denominación de Arquivo Público e Xeral de Galicia. Esta cédula plasma unha concepción deste ligada á ideoloxía da Ilustración, que tende a considerar estes centros como acumulacións de fontes históricas de interese para a recuperación da memoria da sociedade. Pero en realidade a súa orixe atópase ligada á da Real Audiencia de Galicia, institución de carácter xudicial e gobernativo creada polos Reis Católicos a partir de 1480 (Real cédula do 3 de agosto, expedida en Toledo, confirmada por unha Pragmática dada en Madrid en 1494 polos mesmos Reis), e ás disposicións que tanto Carlos V como a súa nai, dona Xoana, deron a primeiros do século XVI para que se puxesen ben gardados os preitos e

34


Esa ideoloxía ilustrada da concepción do arquivo que transcende a súa función primixenia como conxunto de testemuños de actos de natureza xurídica ou administrativa que intenta plasmar a Real cédula de 1775 non se vai conseguir de xeito inmediato. Durante boa parte do século XIX é posible atopar, entre os documentos conservados referidos á xestión do arquivo, numerosas mostras de tensión entre os rexentes da Audiencia, que reclamaban intervir na xestión do arquivo, e os arquiveiros, gardas do carácter independente do centro. Afortunadamente, pouco a pouco a autonomía do arquivo foise consolidando, aínda que sen perder a súa relación coa Audiencia, convertida agora en Audiencia Territorial. Un fito neste proceso acontecerá durante o ano 1857, en que se fai cargo do arquivo o daquela recentemente creado Corpo Facultativo de Arquiveiros, baixo a dependencia xerárquica do Ministerio de Fomento.

Arquivo do Reino de Galicia

expedientes da Audiencia. Por esta razón, ata ben entrado o século XIX, o arquivo foi considerando a prolongación natural daquel organismo.

No século XX, acentúase a independencia do centro e perfílase con nitidez a súa función de arquivo histórico de Galicia. No ano 1931, o Arquivo Central da Audiencia pasa a estar ao coidado dos profesionais do Arquivo do Reino de Galicia. Posteriormente, distintas normas asignaranlle tamén o papel de Arquivo Histórico Provincial da Coruña. Coa nova organización territorial do Estado español en comunidades autónomas, os arquivos de titularidade estatal radicados en Galicia, como o Arquivo do Reino de Galicia, foron transferidos na súa xestión á Comunidade Autónoma de Galicia no ano 1989. Así, forma parte do Sistema de Arquivos de Galicia e recibe por transferencia os documentos producidos pola Administración territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña.

Contexto cultural e xeográfico Pola súa orixe, vinculado á Real Audiencia de Galicia, o seu ámbito territorial é o de Galicia. Esta institución foi o órgano de xustiza, administración e goberno durante o Antigo Réxime, continuado, na súa función xudicial, pola Audiencia Territorial da Coruña e hoxe polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Desde o século XIX, foi sumando outros fondos documentais procedentes da Administración territorial do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia na provincia da Coruña. Destacan tamén os fondos privados de familias e empresas, así como as diversas coleccións textuais, cartográficas e iconográficas e fotográficas. 35


Cronoloxicamente, os seus fondos documentais abarcan desde o século XVI ata o noso século, pero existen documentos soltos datados no século IX. O arquivo responde á tipoloxía de arquivo xeral de Galicia e histórico provincial da Coruña.

Atribucións/Fontes legais Real cédula do 22 de outubro de 1775, do Rei Carlos III, de creación coa denominación de Arquivo Público e Xeral de Galicia Decreto do 24 de xullo de 1947, do Ministerio de Educación Nacional, sobre ordenación dos arquivos e bibliotecas do tesouro histórico-documental e bibliográfico (BOE núm. 229. do 31 de agosto). Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil (BOE núm. 125, do 26 de maio). Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español (BOE núm. 155, do 29 de xuño, corrección de erros BOE núm. 296, do 11 de decembro). Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titularidade estatal (Resolución do 14 de decembro de 1989, pola que se lles dá publicidade aos convenios. BOE núm. 303, do 19 de decembro). Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 214, do 8 de novembro). Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro). Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola Comunidade Autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro).

36


Estrutura administrativa Dirección Adminisración

Sección arquivo

Laboratorio de restauración

Arquivo do Reino de Galicia

Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

Reprografía

Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo intermedio e histórico, recibe as seguintes transferencias documentais: -

Tribunais e xulgados do seu ámbito territorial: galego, provinciais, de partido, locais e especiais.

-

Administración periférica do Estado de ámbito galego e provincial.

-

Administración periférica da Comunidade Autónoma de Galicia na provincia de A Coruña.

O arquivo promove o incremento do patrimonio documental galego a través de compras, depósitos e doazóns de documentos maioritariamente de carácter privado.

Edificio Metros cadrados dos depósitos: 2.879,29 Metros lineais de andeis: 24.069 Metros lineais de documentación: 22.799 Metros lineais de fondos bibliográficos (biblioteca auxiliar): 1.619 Unidades de instalación: 145.635 (caixas e atados), 20.971 libros, 96.830 unidades documentais (mapas, fotografía e pergameos).

37


O edificio que actualmente é sede do arquivo foi inaugurado no ano 1955 e remodelado entre os anos 2000 e 2003. Foi proxectado polo arquitecto coruñés Antonio Tenreiro. Pero o arquivo sufriu múltiples vicisitudes no espazo de tempo que media entre a creación da Real Audiencia e a actualidade, o que afectou a súa integridade e o seu estado de conservación. Durante o século XVI, sufriu as consecuencias do carácter itinerante da Audiencia, así como diversos incendios e saqueos, como o sitio da cidade da Coruña en 1589. Nos séculos XVII e XVIII, ao carecer dun edificio propio, custodiouse a documentación ademais de nas sedes das escribanías de asento da Audiencia, en diversos locais de institucións coruñesas (Convento de San Francisco, Hospital de San Andrés, Hospital do Bo Suceso...). As pésimas condicións deses locais (sotos húmidos e carentes de ventilación) comportará unha deterioración xeneralizada dos documentos, ao que se sumou a carencia de persoal especializado para facerse cargo dos documentos. Desde finais do século XVII, a Xunta do Reino de Galicia defendeu a necesidade de crear un arquivo que puidese acoller a documentación da propia Xunta e a da Real Audiencia. Esta petición conseguiu, por fin, que en 1763 se adxudicasen as obras para construír un edificio para o arquivo en Betanzos. Máis tarde, en 1775, desbotada por diversas razóns esa localización, ratificouse oficialmente a creación do arquivo e nomeouse como primeiro arquiveiro del a D. Vicente Álvarez de Neira. O arquivo nace, daquela, con arquiveiro, pero sen edificio propio. Ao dispoñerse que a súa sede estivese na Coruña, o edificio que se atopou como local para arquivo foi a chamada Sala das Discordias, tres salas na planta baixa e sete pezas no soto do edificio da Real Audiencia. As dependencias eran moi deficientes, como se documenta polos sucesivos informes dos arquiveiros ao cargo do centro, nos que fan referencia constante á carencia de espazo e ás pésimas condicións para a conservación e o acceso dos fondos documentais: escaseza ou carencia de luz natural, humidade constante, falla de espazo, pésimo acondicionamento etc. O continuo incremento do volume documental do arquivo –xa que seguiu recibindo remesas continuas da Audiencia– obrigou a recorrer ao alugamento de casas onde depositar temporalmente parte dos procesos. Esta situación xerou, desde mediados do século XIX, numerosos proxectos de construción ou traslado, todos eles frustrados.

38


Por fin, no ano 1952 comezan as obras de construción do actual edifico, situado no Xardín de San Carlos, con proxecto do arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez, que rematan en 1956. Era director entón Antonio Gil Merino e compartía sede coa Biblioteca Pública e coa Casa da Cultura. Desaparecida a Casa da Cultura na década dos anos 80, e ao trasladarse a Biblioteca á súa nova sede nos anos 90, o arquivo pasou a facerse cargo da totalidade do edificio. No ano 1991, presentouse ante a Dirección de Arquivos Estatais do Ministerio de Cultura un proxecto de remodelación integral do edificio. Nesta época, acometeuse unha parte das obras, que consistiron no acondicionamento do antigo teatro situado nos sotos do edificio como depósito documental. Pero o arquivo seguía necesitando máis capacidade para poder afrontar as súas necesidades e as transferencias documentais pendentes. Non foi ata o ano 2000 cando se iniciou a remodelación do edificio, dentro do marco do convenio de colaboración asinado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte coa Xunta de Galicia en 1996. Estas obras remataron no ano 2003 e outorgáronlle, finalmente, ao Arquivo do Reino de Galicia unha sede e unhas instalacións acordes co cumprimento das funcións que a lexislación e a sociedade lle conceden.

Arquivo do Reino de Galicia

En 1936, as autoridades militares ordenan o traslado do arquivo desde o edificio de Capitanía Xeral aos sotos do Pazo de Xustiza, sede da Audiencia Territorial, o que non supuxo unha mellora no aloxamento.

Fondos e outras coleccións custodiadas: (ver cadro de clasificación de fondos) Fondos públicos: ·

Administración de Xustiza: Real Audiencia de Galicia, para o Antigo Réxime; Audiencia Territorial de A Coruña; xulgados de ámbito de partido, local e xurisdicións especiais.

·

Da fe pública: fondos notariais e rexistrais.

·

Da Administración periférica do Estado custodia fondos do Antigo Réxime de ámbito galego, como a Real Intendencia de Galicia, o Goberno Civil ou a Xunta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa do Reino de Galicia; e de ámbito provincial, como a Delegación de Economía e Facenda de A Coruña, de Educación, de Cultura, ou oficinas liquidadoras de Facenda.

·

Da Administración territorial da Xunta de Galicia, na provincia de A Coruña, cos fondos documentais das delegacións provinciais de todas as consellerías. 39


·

Custodia os fondos das institucións englobadas no Movemento Nacional instauradas a partir do alzamento militar de 1936.

·

Da Administración corporativa, os fondos das cámaras agrarias, da propiedade urbana, de comercio, industria e navegación, colexios profesionais, corporacións sindicais, de sociedades estatais e empresas mixtas.

·

Da Administración electoral custodia os fondos da Xunta Electoral Provincial.

Fondos privados: ·

De persoas e familias, de asociacións e fundacións, empresas e institucións relixiosas: confrarías, clero e ordes militares.

Coleccións: ·

Documentos en pergamiño, coleccións cartográficas e iconográficas, coleccións de fotografías e coleccións de postais.

Instrumentos de descrición, guías e publicacións: Instrumentos de descrición: Gil Merino, Antonio. Archivo Histórico del Reino de Galicia: guía del investigador. Madrid: Servizo de Publicacións do Ministerio de Educación e Ciencia, 1976. Arquivo do Reino de Galicia. Colección cartográfica Martínez Barbeito. A Coruña: Xunta de Galicia, 1991 Arquivo do Reino de Galicia. Catálogo de instrumentos de descrición documental: Arquivo do Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993. Arquivo do Reino de Galicia. Guía de fuentes documentales sobre familias en el Archivo del Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1995. Arquivo do Reino de Galicia. Guía de documentos cartográficos (mapas, planos y dibujos) en el Archivo del Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1995.

40


Existen numerosos instrumentos de descrición dos fondos do arquivo, especialmente catálogos. Outros instrumentos: http://albala.arquivodegalicia.xunta.es/albala/opw/index.html Máis información na páxina web

Arquivo do Reino de Galicia

López Gómez, Pedro. La Real Audiencia y el Archivo del Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996.

ACCESO Horarios de apertura: Inverno: de luns a venres, de 8:30 h a 20:30 h Verán (21 do xuño ao 21 de setembro): de luns a venres, de 8:30 h a 19:30 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de decembro Festivos locais: martes de Entroido, 7 de outubro Condicións e requisitos para o uso e o acceso: Consulta en sala Libre acceso Identificación con DNI ou pasaporte (Real decreto 1266/2006, do 8 de novembro) Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos Accesibilidade: Acceso para persoas con discapacidade: si Liñas de autobuses urbanos que conectan co arquivo:1, 5, 7, 17

41


SERVIZOS Servizos de axuda á investigación ·

Sala de investigadores, con posibilidade de utilizar ordenadores e cámaras fotográficas propias, suxeito á normativa de consulta.

·

Instrumentos de descrición en papel, opac para acceder ás bases de datos dos fondos do arquivo.

·

Lectores de microfilme e ordenadores á disposición do público.

·

Servizo de asesoramento para a busca e a localización de documentos.

·

Consulta non presencial a través de correo postal, correo electrónico e fax.

·

Biblioteca auxiliar de referencia de libre acceso. O Arquivo do Reino de Galicia conta cunha biblioteca auxiliar especializada en historia, arquivística, dereito e ciencias sociais. O catálogo está accesible mediante ficheiros (fichas e impresos en papel) e bases de datos no propio arquivo, así como vía web a través da páxina do arquivo.

Servizos de reprodución ·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3 e superiores para documentos de gran tamaño. Tamén existe a posibilidade de gravar imaxes.

·

As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.

·

A solicitude de reprodución na sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa de autorización expresa dos responsables do arquivo e da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

·

A reprodución debe respectar a finalidade para a que se concede a autorización..

Espazos públicos

42

·

O Arquivo do Reino de Galicia conta cunha sala de exposicións temporais situada no propio edificio.

·

Dispón dunha sala de conferencias na planta baixa e dunha sala de cursos no segundo andar.

·

Biblioteca auxiliar de referencia.


Identificador da institución

ES GA 15030 ARG

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos.

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fontes

Páxina web do arquivo Instrumentos sinalados na selección de instrumentos de descrición, guías e publicacións

Arquivo do Reino de Galicia

CONTROL

FONDOS DOCUMENTAIS Procedencia Historicamente, o Arquivo do Reino de Galicia recibiu transferencias documentais da Real Audiencia de Galicia e do organismo que a substituíu, a Audiencia Territorial da Coruña. No século XIX, recibiu ademais fondos da Real Intendencia de Galicia, do antigo Xulgado de Correos e Camiños e de protocolos notariais de escribáns defuntos. No século XX, comeza a recibir fondos de ámbito provincial e de carácter rexistral, xudicial e da Administración central periférica, no contexto de diversas disposicións legais, en especial do Decreto 914/1969, do 8 de maio: contadorías de hipotecas, tribunais laborais da provincia da Coruña, delegación de Facenda, delegación provincial de Educación, Goberno Civil, delegación provincial da organización sindical etc. Na actualidade, remiten regularmente os seus fondos documentais ao arquivo por transferencia os órganos da Administración xeral do Estado e da xudicial, así como as delegacións da Xunta na provincia da Coruña.

43


Recibe, ademais, fondos mediante outras formas de ingresos: doazóns, depósitos en réxime de comodato e compras. Por estas modalidades tiveron entrada no Arquivo do Reino de Galicia fondos documentais coma o do Colexio de Arquitectos de Galicia, arquivos de empresas (Faustino Fernández Manzano, Hijos de Simeón García y Cía de Vilagarcía de Arousa...), arquivos de familias (Marquesado de San Martín de Ombreiro, Condado de Priegue, Pazo de Brandeso, Torre Xunqueiras...) e arquivos individuais (María Barbeito, Carlos MartínezBarbeito, Ricardo Palmás...). O arquivo reúne máis de 250 fondos diferentes que comprenden 166.606 unidades de instalación e 96.830 unidades documentais. Todos eles ocupan arredor de 22.799 m de andeis. A súa cronoloxía é amplísima, xa que vai desde o ano 867 ata 2011.

Cadro de clasificación de fondos documentais

FONDOS

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

1. FONDOS PÚBLICOS 1.1. XUDICIAIS 1.1.1. Ámbito galego  Real Audiencia de Galicia  Audiencia Territorial da Coruña 1.1.2. Ámbito provincial  Audiencia do Criminal de Santiago 1.1.3. Ámbito de partido Xulgados de Primeira Instancia e Instrución de:  A Coruña  A Coruña (Distrito da Audiencia)  A Coruña (Distrito do Instituto)  A Coruña. Número 1  A Coruña. Número 2  A Coruña. Número 3 1.1.4. Ámbito comarcal-distrito Xulgados comarcais de:  Ferrol  Oleiros

44

1504 - 1834 1634 - 1971

37.233 2.903

1882 - 1891

5

1905 1920 - 1955 1932 1915 - 1990 1946 - 1983 1945 - 1956

1 169 2 480 8 157

1521 - 1921 1946 - 1952

463 1


Datas extremas

1.1.5. Ámbito local-municipal Xulgados municipais de:  A Coruña (Distrito del Instituto)  A Coruña. Número 1  A Coruña. Número 2  Cambre 1.1.6. Xurisdiccións especiais  Tribunal Provincial do Contencioso Administrativo da Coruña  Xurado Mixto da Propiedade Rústica da provincia da Coruña  Tribunal Especial de Foros Tribunais laborais  Tribunal Industrial da Coruña  Tribunal Industrial de Santiago  Tribunal Industrial de Ferrol  Tribunal Industrial de Noia  Tribunal Industrial de Pontedeume  Tribunal Industrial de Muros  Tribunal Industrial de Arzúa  Tribunal Industrial de Betanzos  Tribunal Industrial de Corcubión  Tribunal Industrial de Pontevedra  Tribunal Industrial de Negreira  Tribunal Industrial de Ortigueira  Tribunal Industrial de Carballo  Tribunal Industrial de Padrón  Tribunal Industrial de Ordes  Comité Paritario da Coruña  Xurado Mixto da Coruña  Xurado Mixto de Ferrol  Maxistratura de Traballo da Coruña  Maxistratura de Traballo núm. 1 da Coruña  Maxistratura de Traballo núm. 2 da Coruña

Unidades de Unidades instalación documentais

1945 1940 - 1988 1946 - 1970 1946 - 1956

1 195 126 3

1888 - 1960

61

1933

1

1944 - 1952 1911 - 1984 1923 - 1937 1911 - 1938 1925 - 1938 1926 - 1937 1930 - 1937 1925 - 1938 1928 - 1938 1927 - 1936 1913 - 1938 1925 1926 - 1937 1927 - 1936 1931 - 1938 1932 - 1936 1932 - 1936 1928 - 1938 1931 - 1938 1933 - 1937 1938 - 1945 1945 - 1975 1945 - 1975

1.2. FÉ PÚBLICA

1.2.1. Notariais Distritos notariais:  A Coruña

1559-1862

Arquivo do Reino de Galicia

FONDOS

2 2.275

534

1587 - 1862

45


FONDOS

 A Estrada  A Fonsagrada  A Pobra de Trives  Agolada  Arteixo  Bande  Betanzos  Cambados  Carballo  Chantada  Corcubión  Ferrol  Lalín  Lugo  Mondoñedo  Monforte de Lemos  Noia  El Barco de Valdeorras  O Carballiño  Ourense  Ponteareas  Pontevedra  Ribadavia  Santiago de Compostela  Tui  Verín  Vigo  Vilagarcía de Arousa  Vilalba 1.2.2. Rexistrais Contadorías de hipotecas  A Coruña  Ferrol  Noia  Ortigueira  Padrón  Pontedeume

46

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

1596 - 1773 1804 - 1821 1540 - 1751 1735 1797 1611 - 1716 1581 - 1788 1572 - 1810 1589 - 1811 1519 - 1724 1590 - 1805 1607 - 1796 1546 - 1749 1524 - 1789 1600 - 1771 1567 - 1778 1539 - 1848 1574 - 1720 1598 - 1797 1525 - 1814 1630 - 1770 1565 - 1818 1633 - 1765 1574 - 1831 1607 - 1730 1633 - 1765 1558 - 1790 1607 - 1794 1610 - 1793 1768 - 1862 1768 - 1862 1768 - 1862 1769 - 1862 1768 - 1862 1795 - 1862 1768 - 1862

1.776


Datas extremas

Rexistros da propiedade  A Coruña  Ferrol  Negreira  Ortigueira  Padrón Rexistros mercantís  A Coruña 1.3. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DO ESTADO 1.3.1. Ámbito galego  Real Intendencia de Galicia e Xulgado de Correos e Camiños  Arquivo do Reino de Galicia  Xunta Superior Provincial de Observación e Defensa de Galicia  Junta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa do Reino de Galicia  Xefe Político Superior de Galicia  Diputación Única de Galicia  Capitán Xeral de Galicia  Xunta Suprema de Galicia  Parque e Maestranza de Artillería da Coruña (8.ª Rexión Militar)  Rexión Agronómica de Galicia e Asturias  Comisaría do Patrimonio Artístico e Monumental da Zona Noroeste  Delegación do Gobierno en Galicia  Área de Alta Inspección de Educación na Comunidade Autónoma 1.3.2. Ámbito provincial Administracións Públicas  Oficina Provindical da Mutualidade Nacional de Previsión da Administración Local (MUNPAL) da Coruña Economía e Facenda  Delegación Especial de Economía e Facenda da Coruña  Aduana de Betanzos  Xerencia Rexional do Catastro  Tribunal Económico-Administrativo

Unidades de Unidades instalación documentais

260 1863 - 1957 1863 - 1886 1863 - 1895 1864 1863 - 1870 1829 - 1910

260 8

1713 - 1860

823

1775 - 1986 1810 - 1813

476 3

1810 - 1813

46

1812 - 1813 1813 - 1820 1820 1820 S. XIX - S. XX

2 1 1 1 250

1880 - 1952 1945 - 1968

2 4

1963 - 2003 1984 - 1997

281 81

1861 - 1985

7

1818 - 1991

21.410

1845 - 1968 1950 - 1990 1958 - 1960

147 16.293 14

Arquivo do Reino de Galicia

FONDOS

47


FONDOS

 Xurado Territorial Tributario  Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística da Coruña Oficinas liquidadoras  Corcubión  Ortigueira Comercio e Consumo  Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e Transportes da Coruña Cultura  Casa da Cultura de A Coruña  Dirección Provincial de Cultura da Coruña  Delegación Local de Cultura de Santiago Educación e Investigación  Colexio de Orfas/Escola de Niñas de Betanzos  Delegación Provincial de Educación da Coruña  Escola Normal de Maestras  Xunta Provincial de Formación Profesional Industrial de A Coruña Industria  Dirección Provincial de Industria da Coruña  Subdelegación do Gobierno. Área de Industria e Enerxía Medio Rural  Xefatura Agronómica de A Coruña  Xefatura Provincial do Servizo Nacional de Produtos Agrarios (SENPA) da Coruña Política Territorial  Xefatura Provincial de Estradas da Coruña Sanidade  Sanatorio Marítimo Nacional de Oza  Preventorio Infantil de Oza  Delegación/Dirección Provincial de Sanidade da Coruña  Enfermería Militar de Oza  Enfermería Militar de Labaca  Servicio de Rehabilitación e Recuperación de Inválidos  Comisión Provincial do Plus Familiar da Coruña

48

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

1964 - 1981 1970 - 1991

65 1.439

1957 - 1987 1950 - 1974

1 82

1942 - 1984

62

1946 - 1984 1950 - 1998 1977 - 1984

25 186 77

1648 - 1935 1834 - 1970 1878 - 1898 1954 - 1972

3 395 2 36

1958 - 1997 1998 - 2001

70 25

1879 - 1956 1938 - 1989

1 306

1852 - 1977

2.510

1909 - 1989 1912 - 1967 1917 - 1989

565 18 324

1936 - 1939 1937 - 1939 1953 - 1970

11 2 2

1955 - 1979

1


Datas extremas

 Mutualidade de Funcionarios do Padroado Nacional Antituberculoso  Hospital Juan Canalejo. Centro Materno Infantil Teresa Herrera. Sección de Xenética Seguridade e Interior  Goberno Civil da Coruña  Subdelegación do Goberno da Coruña Servizos Sociais  Dirección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais da Coruña Traballo  Organización Provincial de Traballos Portuarios da Coruña Turismo  Delegación Provincial de Información e Turismo da Coruña  Delegación Local de Información e Turismo de Santiago 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego 1.4.2. Ámbito territorial Administracións Públicas  Delegación Provincial da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas da Coruña Economía e Facenda  Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda da Coruña Oficinas liquidadoras de:  Carballo  Corcubión  Negreira  Noia  Padrón  Pontedeume  Santiago de Compostela Comercio e Consumo  Instituto Galego de Consumo

Unidades de Unidades instalación documentais

1962 - 1984

6

1973 - 1987

257

1847 - 1997 1997 - 2002

9.034 1.884

1978 - 1992

361

1947 - 1986

3

1952 - 1978

151

1952 - 1978

84

——

——

1962 - 2007

62

1980 - 1999

6.136

1991 - 1998 1980 - 1999 1984 - 1994 1983 - 1998 1980 - 1998 1987 - 1999 1984 - 1999

253 314 202 599 340 424 199

1987 - 2002

208

Arquivo do Reino de Galicia

FONDOS

49


FONDOS

Datas extremas

Cultura  Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Deporte da Coruña  Delegación Comarcal da Consellería de Cultura de Ferrol Educación e Investigación  Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Coruña Industria  Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria e Comercio da Coruña Pesca  Escola Náutico Pesqueira de Ferrol Sanidade  Dirección Provincial de Saúde da Coruña Seguridade e Interior  Delegación Provincial da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Coruña Servizos Sociais  Delegación Provincial da Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude da Coruña  Delegación Provincial da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Coruña  Delegación Provincial da Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Coruña 1.5. ADMINISTRACIÓN LOCAL 1.6. INSTITUCIÓNS DO MOVEMENTO NACIONAL  Xefatura Comarcal do Movemento Nacional de Betanzos  Xefatura Comarcal/Local da Falanxe de Ortigueira  Delegación Provincial das Xuventudes da Coruña  Sección Naval do Frente de Xuventudes  Delegación Provincial da Sección Femenina da Coruña

50

Unidades de Unidades instalación documentais

1978 - 2006

1.695

1994 - 2000

56

1855 - 1993

237

1901 - 2005

4.379

1984 - 1992

2

1981 - 1983

8

1977 - 1997

981

1970 - 1998

1.642

1986 - 2004

3.244

1984 - 2006

3.489

——  

——

1936 - 1970

21

1936 - 1972

12

1936 - 1982 1937 - 1983 1944 - 1981

80 326 55


Datas extremas

 Patronato Provincial para a Mellora da Vivenda Rural da Coruña  Delegación Provincial de Asociacións/Delegación Provincial da Familia da Coruña 1.7. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

1.8. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

 ASTANO  Bazán  Fábrica de Tabacos da Coruña

162

1964 - 1977

6

1961 - 2006

248

1909 - 1998 1911 - 2000 S. XX

328 304 320

1903 - 1987

677

1945 - 1989 1978 - 1999

7.043 1.607

1978 - 2000

141

1980 - 1986

7

1981 - 1997

304

1942 - 1976

4.312

1955 - 1978

200

1975 - 2005

2.349

 Xunta Electoral Provincial da Coruña 1.9. SOCIEDADES PÚBLICAS E EMPRESAS MIXTAS

1962 - 2002

1.7.1. Cámaras agrarias 1.7.1.1. Ámbito provincial  Cámara Agraria Provincial de A Coruña 1.7.2. Cámaras da propiedade urbana  A Coruña  Ferrol  Noia 1.7.3. Cámaras de comercio, industria e navegación  Cámara de Comercio, Industria e Navegación da Coruña 1.7.4. Colexios profesionais  Colexio Oficial de Arquitectos da Coruña  Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais da Coruña  Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Ferrol  Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Pontevedra  Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Lugo 1.7.5. Corporacións sindicais  Delegación provincial da Organización Sindical da Coruña  Delegación Comarcal da Organización Sindical de Betanzos

Unidades de Unidades instalación documentais

1950 - 1962 s.f. 1854 - 2001

Arquivo do Reino de Galicia

FONDOS

 

1 1 4.602

51


FONDOS

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

2. FONDOS PRIVADOS 2.1. PERSOAS E FAMILIAS 2.1.1. Persoas  Alfredo Álvarez Cascos  Andrés Martínez Salazar  Ángel Aperribay Pita de Veiga  Ángel del Castillo  Carlos Martínez-Barbeito Morás  Faustino Fernández Manzano  Fernando Martínez Morás  Francisco Blanco Salcedo  Francisco Iglesias Brage  Jacobo Rey Sánchez  Jorge López de Santomé  José Cornide Saavedra  Juan Martínez Morás  Manuel Roldán Martínez-Bolaños  María Barbeito y Cerviño  Ramón Suárez Picallo  Ricardo Palmás  Santiago Casares Quiroga  Vicenta Cortés Alonso  Victoria Fernández Manzano 2.1.2. Familias  Casa de Grixoá  Condado de Priegue  Familia do Casal  Familia Fernández (Lugo)  Familia Pardo Gil Taboada  Familia Sarmiento Valladares  Familia Seara  Familia Vales  Familia Verdes  Granxa de Carballedo  Ozores de Prado, marqueses de San Martín de Ombreiro  Pazo de Brandeso

52

1878 - 1880 1865 - 1923 1535 - 1988 S. XX 1867 - 1997 1945 - 1980 1892 - 1937 1573 - 1581 1911 - 1972 1958 - 1979 1963 1774 - 1834 1904 - 1947 1908 - 1989 1901 - 1976 1931 - 2008 1957 - 1996 1798 - 1954 1789/1892-94 1961 - 1997 1957 - 1979

1 5 60 8 18 1 1 1 158 1 1 22 1 37 20 2 14 11 12

1554 - 1831 1445 - 1978 1502 - 1926 1804 - 1900 1534 - 1972 1187 - 1892 1761 - 1959 1794 - 1880 1846 - 1916 1586 - 1791 1336 - 1954

1 14 5 1 11 2 4 1 1 1 85

1375 - 1970

69

1


Datas extremas

 Pazo de Vieite  Pazo de Pastoriza  Pazo de Torre Xunqueiras 2.2. ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS

1499 - 1977 1393 - 1964 1296 - 1960

 Asociación Xeral Patronal de Galicia  Comité de Enlace de Patronais de Galicia  Sindicato Libre e Independente da Administración de Xusticia 2.3. EMPRESAS

2.4. INSTITUCIÓNS RELIXIOSAS 2.4.1. Clero Clero regular  Convento de Santa Catalina de Montefaro

38 105 35

1933 - 1938 1933 - 1936 1977 - 1978

4 1 1

1852 - 1864 1927 - 1985

13 16

1878 - 1978

46

1709 - 1788 1925 - 1937 1901 - 1915

4 1 2

 Braña, Abella e Compañía  Confeccións e establecimentos comerciais Acigar, El Dique/La Bahía, Dakar...  Hijos de Simeón García y Cía de Vilagarcía de Arousa  Mariqueta e Compañía  Sociedad La Terraza  Teatro Principal da Coruña

Unidades de Unidades instalación documentais

S. XIV - XIX 1401 - 1830

Arquivo do Reino de Galicia

FONDOS

570 23

3. COLECCIÓNS  Colección de documentos de pergameo  Coleccións fotográficas - Antonio Pérez - Antonio Sánchez Díaz Tonecho - Astano - Celeiro - Colección de fotografías - Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos (CEFTA) - Pedrosa Pérez Dávila  Colección de postais  Colección iconográfica de mapas, planos, debuxos e gravados  Colección Luis Esquiro de cupóns, vales e billetes da Guerra Civil e posguerra  Colección Vaamonde Lores TOTAL

867 - 1688

1.200

1910 - 1929 1950 - 1960 1942 - 1970 S. XX 1890 - 1980 1948 - 1992

194 687 10.413 50.000 6.715 18.000

1900 - 1940 1900 - 1980 1525 - 2011

880 4.218 2.707

1936 - 1952

1.816

911 - 1896

10 166.606

96.830

53


54


Arquivo Histórico Provincial de Lugo

O

Arquivo Histórico Provincial de Lugo é un centro de titularidade estatal e xestión transferida desde 1989 á Comunidade Autónoma de Galicia. Depende organicamente da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Lugo e, funcionalmente, da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura. Actualmente, custodia uns 18.000 m de documentación, procedente de todos os ámbitos e sectores da provincia. Presta servizo ao público, á Administración e aos investigadores. Ten a súa sede nun edificio funcional situado na rúa Cambria, nas proximidades da zona vella da cidade.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 27028 AHPLU

Forma autorizada do nome

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Forma paralela do nome

Archivo Histórico Provincial de Lugo

Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Público Titularidade: Administración xeral do Estado, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Xestión: Administración autonómica, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia Tipoloxía: arquivo intermedio e histórico de ámbito provincial 55


CONTACTO Localización e enderezo

Rúa Cambria, s/n 27002 Lugo, Galicia España

Teléfono

+ 34 982 227 956

Fax

+ 34 982 225 806

Correo electrónico

ahp.lugo.informacion@xunta.es

Enderezo web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-historicoprovincial-de-lugo/index.html

Persoa de contacto

Dirección: Dolores Pereira Oliveira

DESCRICIÓN Historia da institución que custodia os fondos de arquivo O Arquivo Histórico Provincial de Lugo foi creado pola Orde do Ministerio de Educación Nacional do 10 de maio de 1951, como resultado dun longo proceso iniciado en 1938 polo Padroado Provincial de Arquivos, Bibliotecas e Museos, a partir da publicación do Decreto conxunto dos ministerios de Xustiza e Instrución Pública e Belas Artes do 12 de novembro de 1931, polo que se crean os arquivos históricos provinciais. Instalouse provisionalmente nuns locais cedidos pola Deputación no Palacio Provincial, provisionalidade que se mantivo ao longo de 37 anos, desde 1951 ata 1988, data na que se constrúe un edificio propio. Coa construción deste edificio, o Arquivo Histórico Provincial de Lugo vai dispoñer de espazo para exercer os labores de custodia e servizo. Ata entón, e a causa do exiguo dos depósitos, só podía recoller os protocolos notariais do distrito de Lugo, do arquivo municipal da capital e das contadorías de hipotecas da cidade, pero os novos locais permítenlle cumprir desafogadamente coas súas funcións. De titularidade estatal e xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa lexislación vixente, o Arquivo Histórico Provincial de Lugo é o encargado de recibir, custodiar e servir a documentación producida polos órganos da Administración periférica do Estado na provincia de Lugo, a documentación xudicial e tamén a producida polos órganos 56


Contexto cultural e xeográfico O Arquivo Histórico Provincial de Lugo naceu para recoller, custodiar e servir os protocolos notariais da provincia e, en virtude da lexislación que desenvolveu as funcións destes arquivos, foi asumindo progresivamente outros fondos e documentos, como os dos órganos xudiciais provinciais ou os das administracións central e autonómica na provincia. Custodia tamén documentos de procedencia privada (asociacións, empresas, familias...) e, en depósito, os do Concello de Lugo. Cronoloxicamente, os seus fondos documentais abranguen desde o século XV ata o século XX, pero existe algún documento solto datado no século XIV.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

periféricos da Xunta de Galicia en Lugo, e pode recibir, mediante compra, doazón ou depósito, fondos privados e coleccións documentais. Forma parte do Sistema de Arquivos de Galicia e do Sistema Estatal de Arquivos.

O arquivo responde á tipoloxía de arquivo intermedio e histórico e o ámbito provincial que abarca é o da provincia de Lugo.

Atribucións/Fontes legais Decreto do 12 de novembro de 1931, dos ministerios de Xustiza e de Instrución Pública e Belas Artes, sobre o réxime e a denominación dos arquivos históricos de protocolos e os históricos provinciais (Gaceta núm. 317, do 14 de novembro de 1931). Orde do Ministerio de Educación Nacional, do 10 de maio de 1951, pola que se crea o Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil (BOE núm. 125, do 26 de maio). Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español (BOE núm.155, do 29 de xuño, corrección de erros BOE 296, do 11 de decembro). Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titularidade estatal (Resolución do 14 de decembro de 1989, polo que se lles dá publicidade aos convenios, BOE núm. 303, do 19 de decembro). Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 214, do 8 de novembro).

57


Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro). Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

Estrutura administrativa Dirección Administración Sección Arquivo Laboratorio de restauración Reprografía

Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo intermedio e histórico, recibe as seguintes transferencias documentais:

58

-

Tribunais e xulgados do seu ámbito territorial: provinciais, de partido, locais e especiais

-

Fondos documentais da fe pública

-

Administración periférica do Estado de ámbito provincial

-

Administración periférica da Comunidade Autónoma de Galicia na provincia de Lugo


Edificio Metros cadrados dos depósitos: 2.262,84 m2 Metros de andeis: 20.000 m Metros de documentación: 18.965 m Unidades de instalación: 113.810 organizadas e instaladas definitivamente (15.487 m) e 3.446 sen organizar ou en proceso de organización Metros cadrados totais: 3.501,48 m2 O edificio ten seis plantas, tres sobre a rasante e tres subterráneas, todas elas coas instalacións e coas medidas de seguridade precisas para o óptimo cumprimento das súas funcións, así como accesos e servizos para discapacitados.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

O arquivo promove o incremento do patrimonio documental galego a través de compras, depósitos e doazóns de documentos maioritariamente de carácter privado.

Nas tres plantas sobre o chan atópanse os locais de traballo e de servizo ao público. Na planta baixa, o dique de recepción de documentos, a sala de limpeza e desinfección e a zona de usos múltiples, para difusión. Na primeira planta, oficinas, despachos, sala de reprografía, mecanización, sala de investigadores e biblioteca auxiliar. No segundo andar, a sala de clasificación de documentos, os laboratorios de restauración, fotografía e microfilme e salas de traballo técnico. Nas tres plantas baixo o chan atópanse os depósitos, capaces de albergar uns 20.000 m de documentos nos andeis compactos de que están dotados. Cada planta está dividida en 3 depósitos, cada un duns 200 m2, pintados con pintura ignífuga e antifungos, con portas antiincendios, instalación eléctrica en tubos antideflagrantes, sistema de ventilación mecánica, control de temperatura e humidade, sistema de detección por fume e extinción de incendios automática por auga micronizada. O acceso, que está nitidamente separado da zona de uso público, realízase a través duna escaleira e dun montacargas, exteriores aos depósitos para evitar riscos.

59


Fondos e outras coleccións custodiadas (ver cadro de clasificación de fondos) Fondos públicos:

60

·

Administración de Xustiza: Audiencia Provincial de Lugo, Audiencia do Criminal de Mondoñedo; xulgados de partido, local e xurisdicións especiais.

·

Da fe pública: fondos notariais e contadorías de hipotecas .

·

Da Administración periférica do Estado custodia fondos do Antigo Réxime de ámbito galego, como a Real Intendencia de Galicia. En cumprimento do establecido no artigo 5 do Decreto 914/1989, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil, a documentación producida polos servizos provinciais da Administración central ou institucional deberá ser remitida aos arquivos provinciais, que cumprirán a finalidade asignada ao Arquivo Xeral da Administración Civil. Así, o de Lugo custodia fondos de ámbito provincial, como o Goberno Civil de Lugo, o Padroado para a Mellora do Medio Rural, os documentos procedentes dos departamentos provinciais do Ministerio de Economía e Facenda en Lugo, así como os das oficinas liquidadoras de Facenda nas distintas localidades da provincia, e das delegacións na provincia do Instituto Nacional de Estatística, da Xerencia Territorial do Catastro de Lugo, dos ministerios de Comercio, Consumo, Cultura, Educación, Industria, Medio Rural, Política Territorial, Sanidade, Seguridade e Interior, Servizos Sociais, Traballo e Turismo.

·

Da Administración territorial da Xunta de Galicia na provincia de Lugo, en cumprimento do establecido no Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia, os arquivos históricos provinciais ingresan os documentos producidos polos servizos territoriais das institucións da comunidade autónoma. O de Lugo custodia fondos da totalidade dos departamentos da Xunta de Galicia en Lugo, salvo Pesca. É dicir: Administracións Públicas, Economía e Facenda, Comercio e Consumo, Cultura, Educación e Investigación, Industria, Medio Ambiente, Medio Rural, Política Territorial, Sanidade, Seguridade e Interior Servizos Sociais, Traballo e Turismo, así como das oficinas liquidadoras das diferentes localidades da provincia.

·

Fondos das institucións englobadas no Movemento Nacional instauradas a partir do alzamento militar de 1936: delegacións provinciais da Sección Feminina, delegación provincial de Educación Física e Deportes e Fronte de Xuventudes.

·

Da Administración corporativa, custódianse os fondos das cámaras agrarias, da propiedade urbana e do sindicato vertical da época franquista.


Da Administración electoral, custodia os fondos da Xunta Electoral Provincial.

Fondos privados: ·

De persoas e familias, empresas, asociacións e fundacións.

Coleccións: ·

Documentos en pergameo, coleccións cartográficas e iconográficas, coleccións de fotografías e coleccións de postais.

Na actualidade, o arquivo reúne máis de 90 fondos diferentes que comprenden 113.810 unidades.

Instrumentos de descrición, guías e publicacións

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

·

Instrumentos de descrición: Fernández Gallego, M.ª José; Pereira Oliveira; M.ª Dolores, Villares Cuba; Dulce M.ª. Archivo Histórico Provincial de Lugo. Guía de sus fondos. Lugo: Deputación Provincial, 1992. Jaramillo Guerreira, Miguel Ángel. Guía del Archivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, D. L.1993. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Casas e rúas de Lugo, 1890-1920. A conformación da cidade actual. Lugo: Xunta de Galicia, D. L. 1991. (Esgotado). Arquivo Histórico Provincial de Lugo. A muralla de papel. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, D. L. 1992. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. A cidade e as xentes. Lugo, 1940-1949. Fotografías de José Luis Vega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1995. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. A cidade e as xentes. Lugo, 1950-1959. Fotografías de José Luis Vega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. A cidade e as xentes. Lugo, 1960-1969. Fotografías de José Luis Vega. (Catálogos de exposicións). Xunta de Galicia, 1997. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Un arquivo de cine: O Arquivo Histórico Provincial de Lugo e o centenario do cinematógrafo. (Exposición do Arquivo Histórico Provincial de Lugo). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Lugo Monumental. Fotografías de Juan José Vivancos no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1997. 61


Arquivo Histórico Provincial de Lugo. As nosas paisaxes. Fotografías de Juan José Vivancos no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Lugo nun obxectivo: fondo fotográfico Juan José no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Loty: As fotografías de Charles López Alberty Jeaneret no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2001. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Minaría. Expedientes de explotacións mineiras no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, D. L. 2004. Arquivo Histórico Provincial de Lugo. O Catastro do Marqués de la Ensenada no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, D. L. 2006. Outros instrumentos: http://albala.arquivodegalicia.xunta.es/albala/opw/index.html Máis información na páxina web do arquivo.

62


Horarios de apertura Inverno e verán: de luns a venres, de 8:30 h a 20:30 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de decembro Festivos locais: martes de Entroido (variable) e 5 de outubro Condicións e requisitos para o uso e o acceso Consulta en sala Libre acceso

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

ACCESO

Identificación con DNI ou pasaporte (Real Decreto 1266/2006, do 8 de novembro) Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos. Accesibilidade Acceso para persoas con discapacidade: non Liñas de autobuses urbanos que conectan o arquivo: 3, 7, 9

SERVIZOS Servizos de axuda á investigación ·

Sala de investigadores, con posibilidade de utilizar ordenadores e cámaras fotográficas propias, suxeito á normativa de consulta.

·

Instrumentos de descrición en papel e opac para acceder ás bases de datos dos fondos do Arquivo.

·

Lectores de microfilme e ordenadores á disposición do público.

·

Servizo de asesoramento para a busca e a localización de documentos.

·

Consulta a través de correo postal, correo electrónico e fax .

·

Biblioteca auxiliar de referencia.

63


Servizos de reprodución ·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3 e superiores para documentos de gran tamaño. Tamén existe a posibilidade de gravar imaxes.

·

As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.

·

A solicitude de reprodución en sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa da autorización expresa dos responsables do arquivo e da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

·

A reprodución debe respectar a finalidade para a que se concede a autorización.

Espazos públicos ·

Sala de usos múltiples.

·

Biblioteca auxiliar de referencia.

CONTROL

64

Identificador da institución

ES GA 27028 AHPLU

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos.

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fuentes

Páxina web do arquivo Instrumentos referenciados aa sección de publicacións


Procedencia No arquivo conviven dous tipos de fondos, públicos e privados. Os primeiros son os maioritarios e a razón de ser do centro, o seu ingreso faise xeralmente por transferencia, por vía ordinaria, mentres que os privados se fan pola vía extraordinaria: compra, doazón e depósito en réxime de comodato. Entre os públicos, os titulares son todas as administracións existentes –a Administración de xustiza, central, autonómica, municipal, corporativa...–. Os privados foron nuns casos adquiridos polo Estado ou pola Xunta de Galicia e outros depositados ou doados por particulares.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

FONDOS DOCUMENTAIS

Pola normativa que o regula, o Arquivo Histórico Provincial de Lugo recibe as transferencias documentais dos órganos xudiciais da provincia, da Audiencia e dos xulgados, así como os protocolos notariais de máis de cen anos de antigüidade. No século XX, comeza a recibir fondos de ámbito provincial, de carácter rexistral, xudicial e da Administración central periférica, no contexto de diversas disposicións legais, en especial do Decreto 914/1969, do 8 de maio: contadorías de hipotecas, tribunais laborais da provincia de Lugo, Delegación de Facenda, Delegación Provincial de Educación, Goberno Civil, Delegación Provincial da Organización Sindical, etc. Na actualidade, remiten regularmente os seus fondos documentais ao arquivo por transferencia os órganos da Administración xeral do Estado, da Administración de xustiza e das delegacións da Xunta de Galicia na provincia de Lugo.

65


Cadro de clasificación de fondos documentais FONDOS

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

1. FONDOS PÚBLICOS 1.1. XUDICIAIS 1.1.1. Ámbito galego 1.1.2. Ámbito provincial  Audiencia do Criminal de Mondoñedo  Audiencia Provincial de Lugo 1.1.3. Ámbito de partido Xulgados de Primeira Instancia e Instrución:  Lugo. Número 1  Monforte de Lemos. Número 1  Quiroga 1.1.4. Ámbito comarcal-distrito Xulgados comarcais:  O Saviñao  Quiroga  Sober 1.1.5. Ámbito local-municipal Xulgados municipais:  Foz  Monforte de Lemos  O Valadouro Xulgados de Paz:  O Corgo 1.1.6. Xurisdicións especiais  Maxistratura de Traballo de Lugo  Xulgado Provincial Instrutor de Responsabilidades Políticas

16

66

——

1882 - 1891 1882 - 1962

9 1.343

1842 - 1970 1929 - 1966 1900 - 1970 1842 - 1966

1.012 557 309 146

1943 - 1970 1945 - 1960 1943 - 1970 1946 - 1950

80 15 64 1

1891 - 1969 1899 1891 - 1969 1897 - 1899

150 1 148 1

1868 - 1990

108

1938 - 196116 1936 - 1962

171 19

1.2. FE PÚBLICA

1.2.1. Notariais Distritos notariais:  A Fonsagrada  Becerreá  Chantada  Lugo  Mondoñedo

1524-1912 1561 - 1908 1558 - 1895 1524 - 1911 1527 - 1910 1563 - 1910

Hai un expediente de 1979.

——

8.588 430 468 1.005 1.555 1.106


 Monforte de Lemos  Quiroga  Ribadeo  Sarria  Vilalba  Viveiro 1.2.2. Rexistrais Contadorías de hipotecas  A Fonsagrada  Becerreá  Burón  Carballido  Lugo  Mondoñedo  Monforte de Lemos  Navia de Suarna  Ribadeo  Sarria  Trobo y Robledo.  Viveiro Rexistros da propiedade  A Fonsagrada  Becerreá  Lugo  Mondoñedo  Monforte de Lemos  Ribadeo  Sarria  Vilalba

Datas extremas

1536 - 1906 1562 - 1908 1537 - 1906 1555-1910 1607-1910 1538-1912

1.052 277 670 519 592 914

1768-1862 1821-1862 1843-1862 1769-1839 1804-1835 1770-1862 1768-1862 1845-1862 1769-1845 1803-1862 1769-1862 1814-1822 1845-1862 1862-1994 1862-1965 1862-1946 1863-1912 1863-1981 1863-1870 1983-1994 1862-1873 1863-1973

753 63 68 9 1 122 130 145 12 19 95 1 88 119 38 8 7 35 3 1 8 16

1863-1870

3

1841-1989

70

 Viveiro Rexistros civís:  O Corgo 1.3. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DO ESTADO 1.3.1. Ámbito galego  Real Intendencia de Galicia 1.3.2. Ámbito provincial Administracións Públicas  Padroado para a Mellora do Medio Rural

Unidades de Unidades instalación documentais

1751-1753

685

1962-1986

109

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

FONDOS

67


FONDOS

Economía e Facenda  Delegación Provincial de Economía e Facenda de Lugo Facenda de Lugo  Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Lugo  Xerencia Territorial do Catastro de Lugo Oficinas liquidadoras:  A Fonsagrada  Becerreá  Chantada  Mondoñedo  Monforte de Lemos  Ribadeo  Sarria  Vilalba  Viveiro Comercio e Consumo  Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e Transportes de Lugo Cultura  Biblioteca Pública Provincial de Lugo  Pasdroado para o Fomento de Arquivos, Bibliotecas e Museos  Delegación Provincial de Cultura de Lugo18  Arquivo Histórico Provincial de Lugo  Padroado do Bimilenario da Cidade de Lugo Educación e Investigación  Delegación Provincial de Educación de Lugo Industria  Delegación Provincial de Industria de Lugo19 Medio Rural  Xefatura Provincial do Servizo Nacional de Produtos Agrarios (SENPA) de Lugo

68

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

1770-1980

12.559

1877 - 2003

585

1954 - 2005

2.64817

1840-1998 1835-1940 1993-2002 1868-1997 1957-1992 1967-1996 1845-1979 1836-2003 1888-1891

68 4 173 333 142 97 231 678 1

1944-1951

91

1879-2000 1938-1965

60 2

1943-1996 1951-2009 1973-1984

183 7

1868 - 1995

1.240

1834 - 2009

6.877

1938 - 1989

306

17

Son 1.802 caixas, 364 libros, 166 bandexas e 316 caixóns de planeiro.

18

A documentación procedente da Delegación Provincial de Cultura está moi mesturada coa Delegación de Información e Turismo e coa Casa de Xuventude, por mor de vicisitudes administrativas e polos sucesivos traslados sufridos. A súa separación practicarase cando se aborde a súa organización.

19

Consideramos conxuntamente a delegación do ministerio e a da consellería. Esta documentación está en fase de organización.


Datas extremas

 Servizo Provincial de Lugo do Instituto de Conservación da Natureza (ICONA/Patrimonio Forestal do Estado)  Delegación Provincial de Agricultura de Lugo  Delegación Provincial do Instituto de Reforma e Desenvolvemento Agrario (IRYDA) de Lugo Política Territorial  Xefatura Provincial de Estradas de Lugo20  Delegación Provincial do Instituto Nacional de Vivenda de Lugo21  Delegación Provincial de Transportes de Lugo  Administraciñon Principal de Correos de Lugo Sanidade  Delegación Provincial de Sanidade de Lugo  Dispensario Central de Lugo do Padroado Nacional Antituberculoso Seguridade e Interior  Goberno Civil de Lugo  Prisión Provincial de Lugo23 Servizos Sociais  Padroados de Protección do Menor/da Muller Turismo  Delegación de Información e Turismo de Lugo 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego 1.4.2. Ámbito territorial Administracións Públicas  Delegación Provincial da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas de Lugo Economía e Facenda  Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Lugo

Unidades de Unidades instalación documentais

1941 -1989

222

1946 - 1997

552 86

1835 - 1993 1940 - 1994

606 796

1949 - 1997 1973 - 1989

612 38

1910 - 1986 1940 - 1995

604 4422

1841 - 1997 1889 - 1969

1.596 347

1934 - 1987

665

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

FONDOS

24

——

——

1992 - 2006

810

1965 - 2009

12.752

20

En fase de organización.

21

Consideramos conxuntamente a documentación da Delegación do Instituto Nacional de Vivienda e a do Instituto Galego da Vivenda e Solo, xa que é imposible deslindalas.

22

No fondo da Delegación Provincial de Sanidade tamén hai documentación desta institución.

23

En fase de organización.

24

Cfr. nota 18.

69


FONDOS

Comercio e Consumo  Delegación Provincial da Consellería de Innovación e industria de Lugo Cultura  Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Deporte de Lugo Educación e Investigación  Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Lugo Industria  Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria e Comercio de Lugo25 Medio ambiente  Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de Lugo Medio rural  Delegación Provincial da Consellería de Medio Rural de Lugo Política Territorial  Delegación Provincial da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte de Lugo  Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)26 Sanidade  Laboratorio de Saúde Pública27  Complexo Hospitalario Xeral-Calde  Dirección Provincial do SERGAS28  Dirección Provincial de Sanidade de Lugo Seguridade e Interior  Delegación Provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Lugo Servizos Sociais  Residencia Irmáns Pedrosa

70

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

1998 - 2008

518

1962 - 2004

1.068

1955 - 2008

5.343

1901 - 2005

4.379

1984 - 2006

2.392

1959 - 2009

18.032

1973 - 2008

3.429

1981 - 1999 1982-2000 1986 - 2001 1991-2002

211 565 933 67

1992 2008

1.614

1955 - 2006

25

Cfr. nota 19.

26

Cfr. Delegación Provincial do Instituto Nacional de Vivenda de Lugo.

27

En fase de organización.

28

En fase de organización.

81


Datas extremas

 Delegación Provincial da Vicepresidencia de Igualdade e Benestar de Lugo  Casa da Xuventude de Lugo Traballo  Delegación Provincial da Consellería de Traballo de Lugo Oficinas de emprego  Becerreá  Burela  Lugo  Ribadeo  Sarria  Vilalba  Viveiro  Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Lugo Turismo  Delegación Provincial da Consellería de Innovación e Industria de Lugo 1.5. ADMINISTRACIÓN LOCAL

1962 - 2008

5.07029

1985 - 1990

78

1975 - 2008

2.152

1987 - 2000 1991 - 1999 1983 - 2004 1980 - 1998 1988 - 1995 1967 - 1996 1983 - 1998 1962 - 1996

27 30 1.137 180 14 47 61 359

1947 - 2007

486

——

——

1.5.1. Ámbito provincial 1.5.2. Ámbito municipal Concellos de:  Lugo  Taboada

1335 - 1955 1936 - 1970 1927 - 1951

1.6. INSTITUCIÓNS DO MOVEMENTO NACIONAL

 Delegación Provincial da Sección Femenina de Lugo  Frente de Xuventudes de Lugo  Delegación Provincial de Educación Física e Deportes de Lugo 1.7. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 1.7.1. Cámaras agrarias 1.7.1.1. Ámbito provincial 1.7.1.2. Ámbito local  A Fonsagrada  A Pastoriza  Antas de Ulla

29

Unidades de Unidades instalación documentais

221

1943 - 1983 1953 - 1983

57 72

—— 1950 - 1995 1955 - 1995 1943 - 1995

3.021 21 10

1936 - 1977

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

FONDOS

—— 53 9 46

Agrúpase aquí toda unha longa sucesión de delegacións de consellerías (de Familia, de Asuntos Sociais, etc.).

71


FONDOS

Unidades de Unidades instalación documentais

 Baralla  Barreiros  Becerreá  Cervantes  Chantada  Foz  Friol  Guntín  Local de Lugo  Lourenzá  Meira  Monterroso  O Saviñao  Pedrafita do Cebreiro  Pol  Portomarín  Riotorto  Taboada  Triacastela  Vilalba  Viveiro  Xove  Xunta Local de Información Agrícola de Meira  Xunta Local de Información Agrícola de Viveiro 1.7.2. Cámaras da propiedade urbana  Lugo 1.7.3. Cámaras de comercio, industria e navegación 1.7.4. Colexios profesionais 1.7.5. Corporacións sindicais  Delegación provincial da Organización Sindical de Lugo  Delegación Local de Sindicatos de Pol

1958 - 1998 1943 - 1995 1955 - 1995 1950 - 1989 1946 - 1995 1949 - 1996 1961 - 1995 1945 - 1995 1948 - 1995 1947 - 1995 1944 - 1995 1950 - 1995 1939 - 1995 1945 - 1995 1941 - 1995 1943 - 1995 1949 - 1995 1946 - 1995 1946 - 1995 1946 - 1995 1944 - 1998 19561 - 1996 1927 - 1947 1927 - 1928

4 124 8 2 20 57 5 35 42 70 49 6 29 45 91 45 13 53 19 20 82 17 1 1

1932 - 2000 —— ——

140 —— ——

1939 - 1944

1

1.8. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

 Xunta Electoral Provincial de Lugo 1.9. SOCIEDADES PÚBLICAS E EMPRESAS MIXTAS

72

Datas extremas

1938 - 1976

2.715

1978 - 2005

713

——

——

 


Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

2. FONDOS PRIVADOS 2.1. PERSOAS E FAMILIAS

2.1.1. Persoas  Manuel Cordido Penas 2.1.2. Familias  Casa de A Veiguiña (Familia Quiroga)  Casa de Golmar  Conde Pallares  Montenegro

1425 - 1943

2.2. ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS

1871 - 1975 1834 - 1943

11 1

 Casino de Lugo  Sociedade Económica de Amigos do País de Lugo Sociedades católicas:  Federación Católico-Agraria de Lugo  Centro de Acción Social Católica de Mondoñedo  Federación Católico-Agraria de Monforte de Lemos  Federación Mindoniense de Sindicatos Agrícolas Católicos 2.3. EMPRESAS  Estudio do arquitecto Basanta Ramos  Sociedade Hidroeléctrica de Tronceda 2.4. INSTITUCIÓNS RELIXIOSAS

30

1732 - 1943

1598 - 1935 XVI-XIX

25 12 22 19 3

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

FONDOS

7 1910 - 1943 1918 - 1929 1920 - 1923 1924 - 1941

1964 - 1995 1907 - 1929 ——

30

25 ——

En organización.

73


FONDOS

Datas extremas

Unidades de Unidades instalación documentais

3. COLECCIÓNS             

Colección Cancio Donlebún Colección Costa Figueras Colección Martínez Longueira Colección Rielo Carballo Fotografías de Arribas Fotografías de César Quijada Fotografías de García Garabella Fotografías de José Luis Vega Fotografías de Juan José Vivancos Fotografías de Loty Mapas, planos e debuxos Partituras musicales Postais

TOTAL

31

74

Son 300.000 negativos.

1533 - 1797 1675 - 1764 XIX-XX XVI-XX 1942 - 1958 1950 - 1999 1942 - 1958 1941 - 1990 1940 - 1996 1920 - 1936 1570 - 1980 XIX XIX-XX

1 1 409 piezas 4 323 placas 5 46 placas 4231 33 930 placas 218 piezas 1 92 piezas 121.837

2.018


Arquivo Histórico Provincial de Ourense

O

Arquivo Histórico Provincial de Ourense é un centro de titularidade estatal e xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia desde 1989. Depende orgánicamente da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Ourense e, funcionalmente, da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura. Ten a súa sede no antigo pazo episcopal de Ourense, onde custodia uns 5.000 m de documentos, correspondentes a 221 fondos, dos que 153 son de orixe privado. O archivo préstalle servizo a toda clase de usuarios con intereses administrativos, de investigación ou culturais.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 32054 AHPOU

Forma autorizada do nome

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Forma paralela do nome

Archivo Histórico Provincial de Ourense

Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Público Titularidade: Administración xeral do Estado, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Xestión: Administración autonómica, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia Tipoloxía: arquivo intermedio e histórico de ámbito provincial 75


76


Localización e enderezo

Rúa Hernán Cortés, 2 32005 Ourense, Galicia España

Teléfono

+ 34 988 223 493

Fax

+ 34 988 223 493

Correo electrónico

arq.prov.ourense@xunta.es

Enderezo web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-historicoprovincial-de-ourense/index.html

Persoa de contacto

Dirección: Pablo Sánchez Ferro

DESCRICIÓN

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

CONTACTO

Historia da institución que custodia os fondos de arquivo O Arquivo Histórico Provincial de Ourense creouse no ano 1943, en cumprimento do establecido no Decreto do 12 de novembro de 1931 dos ministerios de Xustiza e de Instrución Pública e Belas Artes, sobre o réxime e denominación dos arquivos históricos de protocolos. A finalidade orixinaria foi a recepción dos protocolos centenarios da provincia e os documentos sen uso que estaban espallados polas diversas dependencias da Administración periférica do Estado. O arquivo foi recoñecido xuridicamente no ano 1977. Na actualidade, a titularidade é estatal e a xestión está transferida á Comunidade Autónoma de Galicia (1989). Encárgase de recibir, custodiar e servir os documentos xerados pola Administración periférica do Estado, a Administración de Xustiza e polos órganos territoriais da Xunta de Galicia na provincia de Ourense. O arquivo promove a conservación do patrimonio documental galego a través da compra, a doazón ou o depósito de fondos de orixe pública (p. ex.: dos concellos) e privada (de familias, persoas, asociacións etc.).

Contexto cultural e xeográfico O ámbito xeográfico que lle corresponde ao arquivo coincide coa provincia de Ourense. As orixes da provincia hai que situalas na división eclesiástica medieval do territorio en dioceses. 77


É cara a principios do século XVI cando aparece a denominación de “provincia” sobreposta ás diversas dioceses galegas, aínda que no caso de Ourense a diocese propia sumaríase á parte occidental da de Astorga. A evolución posterior non variou de maneira significativa os lindes da provincia, que foron definitivamente delimitados polas reformas do século XIX. Este proceso xustifica a presenza dalgúns poucos documentos propios de certas localidades radicadas na actualidade noutras provincias lindeiras e en Portugal. A historia da provincia está intimamente vinculada ao espallamento da cultura cenobítica e monacal ao longo da Idade Media e da Idade Moderna, moi presente nas marxes dos principais ríos da provincia: o Miño e o Sil, coa denominada Ribeira Sacra, e o Avia, coa zona do Ribeiro. Trátase dunha provincia cunha importante presenza do mundo agrario e cunha forte cultura vitivinícola e etnográfica vinculada ao Entroido e ao magosto.

Atribucións/Fontes legais Decreto de 12 de novembro de 1931 dos ministerios de Xustiza e de Instrución Pública e Belas Artes sobre o réxime e denominación dos arquivos históricos de protocolos e os históricos provinciais (Gaceta núm. 317, do 14 de novembro de 1931). Decreto do 24 de xullo de 1947, do Ministerio de Educación Nacional, sobre ordenación dos arquivos e bibliotecas do tesouro histórico-documental e bibliográfico (BOE núm. 229. do 31 de agosto). Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil (BOE núm. 125, do 26 de maio). Real decreto 1192/1977, do 28 de marzo, polo que se recoñecen como arquivos históricos provinciais os depósitos actualmente existentes en varias provincias, así como o Histórico Provincial e Universitario de Valladolid e o Histórico de Mahón (Menorca) (BOE núm. 129, do 31 de maio). Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español (BOE núm. 155, do 29 de xuño, corrección de erros BOE núm. 296, do 11 de decembro). Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titularidade estatal (Resolución do 14 de decembro de 1989, polo que se lles dá publicidade aos convenios. BOE núm. 303, do 19 de decembro). Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 214, do 8 de novembro). 78


Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola Comunidade Autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro).

Estrutura administrativa Dirección Administración Sección Arquivo32 Reprografía

Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo intermedio e histórico, recibe as seguintes transferencias documentais: ·

Tribunais e xulgados do seu ámbito territorial: provinciais, de partido, locais e especiais.

·

Fondos documentais da fe pública.

·

Administración periférica do Estado no ámbito da provincia de Ourense.

·

Administración territorial da Comunidade Autónoma de Galicia na provincia de Ourense.

32

Trátase dun ámbito funcional vinculado ao equipo técnico.

79


O arquivo promove o incremento do patrimonio documental galego a través de compras, depósitos e doazóns de documentos maioritariamente de carácter privado.

Edificio Metros cadrados dos depósitos: 997 m2 Metros lineais de andeis: 5.400 m Metros lineais de documentación: 5.380,87 m Unidades de instalación: 47.165 libros + 24.110 caixas + 4.104 documentos soltos (mapas, fotografía e pergameos). O Arquivo Histórico Provincial de Ourense está instalado no antigo Pazo Episcopal de Ourense. En 1951, o Estado mercou este pazo para que servise de sede ao Museo Arqueolóxico Provincial e ao Arquivo Histórico Provincial. Este edificio fora residencia dos bispos ourensáns desde o século XII ata o século XX e está considerado como unha das obras de arquitectura civil románica máis valiosas da Península. Tras ser rehabilitado polo arquitecto Francisco Pons-Sorolla, alberga o museo e o arquivo, que se trasladou en 1964 desde a súa inicial localización na Delegación Provincial de Facenda. Está situado na rúa Hernán Cortés, preto da praza Maior e da Catedral. É unha construción sobria que conta cun xardín pechado. O arquivo consta de planta baixa e dúas alturas. Os depósitos constitúen un corpo independente con andeis de obra autosoportadas. Polo incremento do volume documental xerado nos últimos anos, especialmente a producida pola Administración autonómica, está prevista a construción dun novo edificio dedicado a arquivo, en concreto coa rehabilitación do antigo cuartel de San Francisco.

Fondos e outras coleccións custodiadas (ver cadro de clasificación de fondos) Fondos públicos: ·

80

Da Administración de xustiza: Audiencia Provincial de Ourense; xulgados dos ámbitos de partido, local e xurisdicións especiais.


Da fe pública: fondos notariais e rexistros de hipotecas procedentes de todo o territorio provincial.

·

Da Administración periférica do Estado, custodia fondos do Antigo Réxime de ámbito galego, como a Real Intendencia de Galicia. En cumprimento do establecido no artigo 5 do Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil, a documentación producida polos servizos provinciais da Administración do Estado ou a institucional deberá ser remitida aos arquivos históricos provinciais, que cumprirán no ámbito provincial as competencias de arquivos intermedios. Así, o de Ourense custodia fondos de ámbito provincial como o Goberno Civil, as delegacións ou direccións provinciais dos ministerios na mesma provincia que xestionaron competencias de Economía e Facenda, Comercio e Consumo, Educación, Cultura, Industria, Medio Rural, Política Territorial, Seguridade e Interior, e Traballo.

·

Da Administración territorial da Xunta de Galicia na provincia de Ourense, en cumprimento do establecido no Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia, os arquivos históricos provinciais ingresan os documentos producidos polos servizos territoriais das institucións da comunidade autónoma. Así, neste arquivo custódianse os fondos da Delegación Provincial da Consellería de Economía e Facenda e da Delegación Provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

·

Da Administración local, custódianse en depósito fondos de varios concellos: Allariz, Boborás, Castro Caldelas, Lobeira, O Barco de Valdeorras, Ourense, Ribadavia, Viana do Bolo e Villafranca del Bierzo. Ademais, xunto con algunha documentación da Deputación Provincial, recibíronse varios fondos de entidades benéfico-asistenciais xestionados por esa institución (Hospital Provincial de San Roque, Colexio das Mercedes, Inclusa Provincial).

·

Dos fondos das institucións do Movemento Nacional, consérvase documentación da Xefatura Provincial do Movemento e das delegacións provinciais de Ex-Combatentes, Familia e Cultura.

·

Da Administración corporativa, custódiase o fondo da Cámara da Propiedade Urbana e o da Delegación Provincial da Organización Sindical-AISS de Ourense.

·

Da Administración electoral, custódiase o fondo da Xunta Provincial do Censo Electoral de Ourense.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

·

81


Fondos privados: ·

De persoas e familias, asociacións e fundacións, empresas e entidades relixiosas (mosteiros, confrarías e obras pías) e ordes militares.

Colecciós: ·

Documentos en pergameo, principalmente bulas, colección de mapas e planos, gravados etc.

·

Na actualidade, o arquivo reúne máis de 220 fondos. A súa cronoloxía é amplísima, pois vai desde o século XI ata o XXI, e destaca a rica presenza de fondos privados (153).

Instrumentos de descrición, guías e publicacións Instrumentos de descrición: Ferro Couselo, Jesús. “Archivo Histórico Provincial de Orense”. Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 64 (1962), 146f-g. Gallego Domínguez, Olga. Archivo Histórico Provincial de Orense: guía del investigador. Madrid: Ministerio de Educación e Ciencia, 1977. Ferro Couselo, Jesús. Catálogo de libros de la sección de clero. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980. Gallego Domínguez, Olga; Suárez Fernández, Elisa (col.) Catálogo de textos y disposiciones legales impresas [del] Archivo Histórico Provincial de Orense. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980. Gallego Domínguez, Olga, (dir.); Suárez Fernández, Elisa (col.) El Catastro de Ensenada en la provincia de Orense: catálogo. Madrid: Ministerio de Cultura, 1989. Pablo Sánchez, Ferro (dir.); M.ª Ascensión Enjo Babío e outros. Guía do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Ourense: Xunta de Galicia, 2006. Sánchez Ferro, Pablo (dir.); Losada Meléndez, M.ª José. Catálogo de documentos medievales do Concello de Ourense. Ourense: Xunta de Galicia, 2008. Sánchez Ferro, Pablo (dir.); Enjo Babío, M.ª Ascensión e outros. Arquivo Histórico Provincial de Ourense: arquivo aberto. Ourense: Xunta de Galicia, 2008.

82


Outros instrumentos: http://albala.arquivodegalicia.xunta.es/albala/ opw/index.html http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=50906 Máis información na páxina web

ACCESO

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Sánchez Ferro, Pablo; Sandoval Verea, Francisco M. As orixes do Arquivo Histórico Provincial de Ourense (Cadernos de Arquivística e Cultura Escrita, n.º 1), Ourense: Xunta de Galicia, 2008.

Horarios de apertura Inverno: de luns a venres, de 8:30 h a 20:30 h Verán (do 21 de xuño ao 21 de setembro): de luns a venres, de 8:45 h a 19:45 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, 19 de marzo, xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de decembro Festivos locais: martes de Entroido (data variable) e 11 de novembro (ou 3 de maio) Condicións e requisitos para o uso e o acceso Consulta en sala Libre acceso Identificación con DNI ou pasaporte (Real Decreto 1266/2006, do 8 de novembro) Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos. Accesibilidade Acceso para persoas con discapacidade: non 83


SERVIZOS Servizos de axuda á investigación ·

Sala de investigadores, con posibilidade de utilizar ordenadores e cámaras fotográficas propias, suxeito á normativa de consulta.

·

Instrumentos de descrición en papel e opac para o acceso ás bases de datos dos fondos do arquivo.

·

Lectores de microfilme e ordenadores para consultas á disposición do público.

·

Servizo de asesoramento para a busca e a localización de documentos.

·

Consulta a través de correo postal, correo electrónico e fax .

·

Biblioteca auxiliar de referencia.

Servizos de reprodución ·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3. Tamén existe a posibilidade de gravar imaxes.

·

As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal ou telemático das copias.

·

A solicitude de reprodución en sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa de autorización expresa dos responsables do arquivo.

·

A reprodución debe respectar a finalidade para a que se concede a autorización.

Espazos públicos ·

84

Sala de consulta


Identificador da institución

ES GA 32054 AHPOu

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos.

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fontes

Páxina web do archivo Instrumentos referenciados na sección de publicacións

FONDOS DOCUMENTAIS

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

CONTROL

Procedencia O arquivo custodia fondos de orixe pública e privada. Os de carácter público son a súa razón de ser e, en consecuencia, maioritarios. Proceden dos diversos tipos de administracións existentes na provincia: estatal, autonómica e municipal; e ingresan pola vía ordinaria das transferencia (os das administracións autonómica e do Estado) ou polo depósito (os protocolos notariais centenarios e os dos concellos). As diversas ramas competenciais da Administración reflíctense no conxunto dos fondos do arquivo: Agricultura, Cultura, Xustiza, Facenda, Fomento, Vivenda etc. Os fondos de carácter privado ingresan por algunha vía extraordinaria, mediante compra por parte do Estado ou da autonomía, ou pola doazón, depósito ou comodato, realizados polos particulares. Son de especial relevo os fondos procedentes das institucións relixiosas desamortizadas. A eles hai que engadir os producidos por diversas familias, persoas e asociacións, que converten o AHPOu nun arquivo público cunha gran riqueza en fondos de orixe privada.

85


Cadro de clasificación de fondos documentais FONDOS

Datas extremas

Caixas

1. FONDOS PÚBLICOS 1.1. XUDICIAIS 1.1.1. Ámbito galego

——

——

1.1.2. Ámbito provincial  Audiencia Provincial de Ourense 1.1.3. Ámbito de partido

1924-1955

2

1621-1833 1842-1847 1642-1832 1816 1616-1835 1623-1834

2 1 3 1* 23 9

1849-1959 1849-1934 1837-1896 1836-1935 1835-1890 1851-1909 1902-1934 ——

1+3* 2+1* 2* 192+1* 7+1* 1* 2* ——

1860 1879-1887 1892-1893 1846-1857 1848-1882 1837-1855

1* 1* 2* 2* 1* 2*

1857 1864 1866 1853-1864 1857 1864 1865

2* 2* 1* 2* 2* 2* 1*

- Xustizas ordinarias dos partidos de:  Allariz  Bande  O Barco de Valdeorras  Celanova  Ourense  Ribadavia - Xulgados de Primeira Instancia e Instrución de:  Allariz  Celanova  O Barco de Valdeorras  Ourense  Ribadavia  Verín  Xinzo de Limia 1.1.4. Ámbito comarcal-distrito 1.1.5. Ámbito local-municipal - Xulgados municipais de:  Amoeiro  O Barco de Valdeorras  Carballeda de Valdeorras  Petín  A Rúa  Vilamartín de Valdeorras - Xulgados de Paz de:  Cea  Ourense  Petín  A Rúa  Cea  Ourense  Xinzo de Limia

86

Libros

U.d.


Datas extremas

Caixas

Libros

1.1.6. Xurisdiccións especiais  Tribunal do Santo Oficio da Inquisición de Galicia

1600-1772

1

 Tribunal Provincial do Contencioso Administrativo de Ourense  Xulgado Provincial Instrutor de Responsabilidades Políticas de Ourense

1904-1955

21

1937-1960

30

1.2. FE PÚBLICA 1.2.1. Notariais - Distritos notariais de:  Allariz  Bande  O Carballiño  Celanova  Ourense  A Pobra de Trives  Ribadavia  O Barco de Valdeorras  Verín  Viana do Bolo  Xinzo de Limia

1532-1910 1634-1910 1552-1907 1519-1899 1484-1910 1567-1910 1565-1906 1582-1906 1555-1899 1572-1899 1553-1910

2349 1079 3555 2944 5752 2181 4374 1450 1531 1488 2041

U.d.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

FONDOS

1.2.2. Rexistrais - Contadorías de hipotecas dos partidos xudiciais de:  Allariz  Bande  O Carballiño  Celanova  Ourense  A Pobra de Trives  Ribadavia  O Barco de Valdeorras  Verín  Viana do Bolo  Xinzo de Limia - Rexistros da propiedade dos partidos xudiciais de:  Allariz  Bande  O Carballiño  Celanova  Ourense

1774-1862 1845-1857 1840-1862 1845-1862 1800-1862 1809-1862 1768-1862 1768-1862 1849-1862 1845-1862 1768-1862 1860-1978 1886-1926 1862-1947 1862-1871 1863-1929

2 2

3

2 34 16 61

45 2 113 92 281 34 147 61 19 47 165 11 5 18 3 7

87


FONDOS

     

A Pobra de Trives Ribadavia O Barco de Valdeorras Verín Viana do Bolo Xinzo de Limia

Datas extremas

1863-1964 1862-1950 1863-1870 1863-1890 1863-1964 1863-1940

Caixas

Libros

2 32

41

U.d.

41 36 9 2 59 39

1.3. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DO ESTADO 1.3.1. Ámbito galego  Real Intendencia de Galicia

1751-1754

4200

1.3.2. Ámbito provincial - Comercio e Consumo  Delegación Provincial de Abastecementos e Transportes de Ourense - Cultura  Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense  Xunta do Padroado do Arquivo Histórico Provincial de Ourense  Padroado Provincial para o Fomento de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Ourense  Arquivo Histórico Provincial de Ourense  Dirección Provincial de Cultura de Ourense - Defensa  Xunta Provincial de Defensa e Armamento de Ourense - Economía e Facenda  Delegación Provincial de Facenda de Ourense Oficinas liquidadoras de:  Allariz  O Carballiño  A Pobra de Trives  Ribadavia  Viana do Bolo  Xinzo de Limia  Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Ourense - Educación e Investigación  Delegación Provincial de Educación de Ourense  Instituto de Orientación Profesional de Ourense - Industria  Delegación Provincial de Industria de Ourense

88

1944-1952

1

1844-1965

1

1932-[1933]

1*

1938-1959

1*

19431977-1982

82 57

1810

54

843*M

1

1783-1985

15317

7662

1862-1970 1873-1960 1869-1984 1863-1957 1877-1983 1862-1950

125 165 199 109 33 101

104 6 107 148 134 10

1967-1996

612

1881-1977 1964-1985

499 211

1834-1972

114

2 6


- Medio Rural  Xefatura Provincial do Servizo Nacional de Produtos Agrarios (SENPA) de Ourense

Datas extremas

Caixas

Libros

1941-1984

18

1850-1980

1167

6

1896-1964 1937-1973

40 50

15

1873-1986 1901-1984

307 884

815 40

1943-1974

366

——

——

- Política territorial  Delegación Provincial de Obras Públicas e Urbanismo de Ourense  Administración Principal de Correos de Ourense  Delegación Provincial de la Vivenda de Ourense - Seguridade e interior  Prisión Provincial de Ourense  Goberno Civil de Ourense - Traballo  Delegación Provincial de Traballo de Ourense 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego

U.d.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

FONDOS

1.4.2. Ámbito territorial - Cultura  Delegación Provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de Ourense - Economía e Facenda  Delegación Provincial da Consellería de Economía e Facenda de Ourense

1983-1999

157

1986-1993

64

1561-1968

51

227

1589-1864

5

10

1803-1986 1835-1874 1851-1921 1854-1858 1854-1974 1856-1862 1917-1932

16 8

163 14 8 2 2 4 4

1.5. ADMINISTRACIÓN LOCAL 1.5.1. Ámbito provincial  Hospital Provincial de San Roque de Ourense  Colexio de Nosa Señora das Mercedes de Ourense  Inclusa Provincial de Ourense  Hospicio Provincial de Isabel II de Ourense  Comisión de Recrutamento de Ourense  Xunta Provincial de Beneficencia de Ourense  Diputación Provincial de Ourense  Banco Agrícola de Beneficencia de Ourense  Asilo Provincial de Ourense 1.5.2. Ámbito municipal - Concellos de:  Allariz  Boborás  Castro Caldelas  Lobeira

1407-1879 1922-1936 1554 1753-1839

40+3* 1

7 2*

6 1

1*

89


FONDOS

    

O Barco Ourense Ribadavia Viana do Bolo Villafranca del Bierzo

Datas extremas

Caixas

Libros

1610-1840 1353-1943 1502-1953 1750-1844 1589-1601

1* 298 222 1*

1939-1970

27

1958-1966 1958-1977 1971

2 4+1* 1*

263 50

U.d.

32*P

1

1.6. INSTITUCIÓNS DO MOVEMENTO NACIONAL  Delegación Provincial de Ex-Combatentes de Ourense.  Xefatura Provincial do Movemento de Ourense  Delegación Provincial de Familia de Ourense  Delegación Provincial de Cultura de Ourense 1.7. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 1.7.1. Cámaras agrarias

——

——

——

——

1927-2000 —— ——

—— ——

11 —— ——

—— ——

1941-1978

1396

649

1904-1976

1.7.2. Cámaras da propiedade urbana  Ourense 1.7.3. Cámaras de Comercio, Industria e Navegación 1.7.4. Colegios profesionais 1.7.5. Corporacións sindicais  Delegación Provincial da Organización Sindical de Ourense 1.8. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL  Xunta Provincial do Censo Electoral de Ourense 1.9. EMPRESAS ESTATAIS E MIXTAS

217+1*

29

——

——

——

1864-1931 1737 1927-1954 1788 1920-1939 1870-1890 1938-1975 1605-1939 1800-1802 1702 s.a.

1*

2. FONDOS PRIVADOS 2.1. PERSOAS E FAMILIAS 2.1.1. Persoas           

90

Alejandro Rodríguez Cobelas Diego Camba Villamarín Florentino López Cuevillas Francisco Baños Gervasio González López Javier Costa Moure Jesús Ferro Couselo Joaquín Deza Soto José Chao Fajardo Juan Alonso de Lemos Sotomayor y Bolaño Laureano Prieto

1 1 1 1 1 8+1* 2 1* 1 1*

——


Datas extremas

Caixas

    

Luis García Fernández Luis Soto Fernández Manuel Curros Enríquez Manuel Devesa Álvarez Ramón Otero Pedrayo

1891-1952 1921-1978 s.a. 1954-1964 1939-1969

2* 18 1* 1* 1*

   

Ramón Parada Justel Tomás Portabales Blanco Tomé López Gayo Valentín Lamas Carvajal

1883-1889 1843-1872 1592-1616 s.a.

1* 1*

Libros

U.d.

1 1*

2.1.2. Familias  Álvarez Ojea  Blanco Novo  Boán                            

Casa das Pereiras Casa das Regadas Casa de Camba Casa de Gontelle. Casa de Grixoá. Casa de Loureiro Casa de Vilariño Casa de Villanueva de Arrojo. Casa do Castro Casa e Couto de Eiras Casalderrey Castro Murias Condes de Ribadavia Condes de Troncoso. Diéguez Novoa Dogal Ulloa Calderón Duques de Berwick-Alba. Fernández Covelo García Munín Gómez de Araujo. González Ojea López Bobo Lorenzana Lorenzo Fernández Marqueses de Leis Martínez-Risco Méndez Miranda Altamirano

1738 1847-1941 1324-[s. XVIII] 1535-1924 1511-1933 1814-1879 1760-1843 1549-1879 1813-1929 s.XVIII 1378-1915 1368-1955 1798-1882 1728-1945 1532-1922 1531-1627 1770-s. XIX 1454-1926 1627-1660 1847 1548-1934 1671-1915 1517-1686 1785-1848 1925-1959 1526-1955 1876-1985 1357-1942 1848-1963 1401-1937 1411-1802

1 1 1*

2

7 8

4 *P 1 *P

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

FONDOS

1 1* 5 3 1* 15 199 1* 2 4 1 1* 8

32

83 *P 54 *P

1 3 2 *P 2

1* 6 2 1* 1 1* 7 1 126 3 27 1*

1 39 30 1

30 *P 14 *P

91


FONDOS

       

Pazo de Bentraces. Pazo de Ramirás Pérez Ávila Rodríguez de Mouriz. Saco Cid Sotelo Tutor Vaamonde

Datas extremas

Caixas

Libros

1649-17[8]6 145[5]-1896 1674-1994 1824-1878 1490-1975 1543-1869 1554-1919 1460-1928

1* 3 11 1* 16 1* 11 10

1900-1970 1920-1930 1933

3 1* 1*

1934-1937 1949-1965

1 1

1818-1918 1962-1982 1899-1911 1872-1901 1895-1896 1956-1962 1878-1969

82 28

U.d.

9 *P

1

4 *P

2.2. ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS  Sociedade Cultural e Recreativa Casino de Verín  Irmandade Galeguista de Ourense  Federación Universitaria Escolar de Santiago (FUE)  Xuventudes de Acción Popular de Ourense (JAP)  Asociación Posío, Arte e Letras 2.3. EMPRESAS       

Banca Pereiro Rey Chocolates Milagritos El Miño Imprenta Rionegro/Lozano La Voz Católica Limia Industrial Sociedad Mercantil Hijos de Simeón García y Cía

1

141

6 4 5 1 1 1530

2.4. ENTIDADES RELIXIOSAS 2.4.1. Confrarías e obras pías - Confrarías de:  San Miguel de Ourense  San Sebastián e Santa Lucía de Santa María de Astariz (Ourense)  Santa María Madre e Santa Resurrección (Ourense)  Santísimo de Santa María de Codosedo (Ourense) - Obras pías de:  Alonso Rodríguez  Alonso Rodríguez de San Vicente e Beatriz Morales para pobres  Escuela de Primeras Letras de S. Lourenzo (Porqueira)  María González para orfas pobres  Punxín

92

1472 1646-1853 1736-1973

1 *P 1 36

1750-1942

18 1

[ca. 1613]1710 1620-1650

1*

1767-1772

1*

s.a. 1738-1781

1* 1*

1*


Datas extremas

Caixas

Libros

U.d.

2.4.2. Clero - Cabidos e colexiatas:  Catedral de Ourense  Santa María de Sar.  Santa María de Xunqueira de Ambía - Colexios da Compañía de Xesús de:  Monterrei  Ourense  Santiago de Compostela - Curia diocesana  Bispado de Ourense  Xunta General do Culto e Clero da Diócese de Lugo - Conventos de:  Bo Jesús de A Limia  Nosa Señora da Mercé de Verín  San Antonio de Ribadavia  Santo Domingo de Bonaval de Santiago de Compostela  Santo Domingo de Lugo  Santo Domingo de Ourense  Santo Domingo de Ribadavia  San Francisco de Ourense  San Pedro de Correxais  Sancti Spiritus de Melide  Santa Clara de Allariz  Santa Clara de Santiago de Compostela  Santa María de Belvís de Santiago de Compostela  Santa María de Conxo  San Agustín da Cerca de Santiago de Compostela - Mosteiros de:  San Martín de Castañeda  San Martín Pinario de Santiago de Compostela  San Paio de Antealtares de Santiago de Compostela  San Pedro de Montes  San Salvador de Asma  San Salvador de Celanova

1465-1904 1612-1624 1225-1833

2* 1* 15

1567-1834 1730-1808 1580-1831

12

[1409]1849

8

3 *P

18

10 *P

1+1*

18 1 3

4+2*

1

15 *P

11 10

2*P

1851

1*

1690-1835 1449-1835 s. XVII1835

1* 1

1520-1835

1*

9

1822-1835 1641-1835 1288-1835 1763-1835 1727-1835 1535-1818 1244-1835 1551-1765

1* 11 13

15

1 2 14 1*

1531-1831

1*

1542-1835

1*

1593-1835

4

1584-1835 1568-1835

1* 1

1249-1835

7

1508 1607-1812 [s. XI]-1836

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

FONDOS

3

20*P 2

108

70*P

22

5*P 1*P

1* 83

139

124*P

93


FONDOS

 San Xoán de Servoi  Santa María la Real de Porqueira  Santa María de Ferreira de Pantón  Santa María la Real de Oseira  Santa María de Acibeiro  Santa María de Carracedo  Santa María de Fiaes  Santa María de Melón  Santa María de Monfero  Santa María de Montederramo  Santa María de San Clodio del Ribeiro de Avia  Santa María de Sobrado  Santa María de Xunqueira de Espadañedo  San Esteban de Ribas de Sil - Parroquias de:  San Breixo de Seixalbo (Ourense)  San Mamede de Grou (Lobios)  San Pedro de Allariz (Allariz)  San Pedro de Laroá (Xinzo de Limia)  San Pedro de Maceda (Maceda)  San Salvador de Solveira (Paderne de Allariz)  San Xoán de Argas (San Xoán de Río)  San Xoán de Camba (Castro Caldelas)  Sano Xoán de Ourantes (Punxín)  Santiago de Allariz (Allariz)  Santa Baia de Laias (Cenlle)  Santa María de Astariz (Castrelo de Miño)  Santa María de Bóveda (Vilar de Barrio)  Santa María de Codosedo (Sarreaus)  Santa Marina de Asadur (Maceda)  San Ildefonso de San Cibrao das Viñas (San Cibrao das Viñas) - Seminarios conciliares:  San Fernando de Ourense

Datas extremas

1433-1663 1520-1745 1424 1155-1835 1610-1838 1534-1683 1585-s.XVIII] 1246-1835 1635 1235-1835 1218-1836 1577-1835 1467-1835 1156-1835 1562-1736 1740-1832 [1431-1447] 1598-1865 1605 1639-1921 1567-1792 1507-1898 1565-1806 1353-1544 1651-1726 1646-1701 1393 1683-1756 1659

Caixas

Libros

U.d.

2*P 1* 93 2 1* 1* 14 1* 23 37 1 6 60

108 1

220*P

65

5*P

74 74

18*P 13*P

30 46

2*P 114*P

1 1 1 3 1* 7 1* 1

1*P

1* 23*P 1 1 1*P 1 1*

1533-1663

1*

1855-1922

1*

1728 1537-1833 1480-1787 1504-1854

1* 1* 1 13

2.4.3. Ordes militares - Encomendas de:  A Barra  A Batundeira  Osoño, Portomarín y Quiroga  Pazos de Arenteiro

94

4 9 44

1*P 7*P


 Porto  Santa María de Beade

Datas extremas

1462-15[...] [1283]-1826

Caixas

20

Libros

U.d.

34

2*P 68*P

3. COLECCIÓNS  Bulas impresas en papel  Bulas manuscritas e letras apostólicas en pergameo  Miscelánea de papeis  Obras literarias  Partituras musicais  Pergameos impresos  Pergameos manuscritos  Planas de caligrafía  Restos de códices  Carteis  Gravados  Mapas e planos (s. XVII-XIX) TOTAL

s. XVII-XIX

56*U

1503-1727

56*P

1586-1853 s.a. s.a. 1494-1770 1207-1668 s.a. s.a.

1* 1* 1* 40*P 91*P 1* 1*

105*U 736*U 22*U 11*U 24.110

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

FONDOS

4.104

* = caixa compartida; P = pergameo; M = rolo de microfilm ; N = negativos en cristal; U = unidades documentais

95


96


Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

O

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra é un centro de titularidade estatal e xestión transferida desde 1989 á Comunidade Autónoma de Galicia. Depende orgánicamente da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Pontevedra e, funcionalmente, da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura. Custodia preto de 9 km de documentos. O acceso á documentación é libre, coas restricións que impoñen a lexislación vixente e o seu estado de conservación. Ten a súa sede na chamada Casa dos Fonseca, no Paseo de Colón de Pontevedra.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 36038 AHPPo

Forma autorizada do nome

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Forma paralela do nome

Archivo Histórico Provincial de Pontevedra

Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Público Titularidade: Administración xeral do Estado, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte Xestión: Administración autonómica, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia Tipoloxía: arquivo intermedio e histórico de ámbito provincial 97


CONTACTO Localización e enderezo

Paseo de Colón , 4 36002 Pontevedra, Galicia España

Teléfono

+ 34 986 852 118

Fax

+ 34 986 852 118

Correo electrónico

arq.historico.pontevedra@xunta.es

Enderezo web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-historicoprovincial-de-pontevedra/index.html

Persoa de contacto

Dirección: Carmen L. Corgo Solleiro

DESCRICIÓN Historia da institución que custodia os fondos de arquivo Os arquivos históricos provinciais teñen a súa orixe no Decreto do 12 de novembro de 1931, dos ministerios de Xustiza e de Instrución Pública e Belas Artes, sobre o réxime e denominación dos arquivos históricos de protocolos, que dispón que os protocolos notariais de máis de cen anos que non estivesen nos arquivos das capitais do colexio notarial formen o fondo inicial dos arquivos históricos provinciais de cada capital de provincia. En posteriores disposicións, amplíanse as competencias dos arquivos provinciais para reunir a documentación xudicial, dos rexistros da propiedade, das delegacións de Facenda etc. e adquiren o seu perfil máis nidio co Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil, polo que se establece que toda a documentación producida por organismos da Administración central e institucional na provincia se envíe aos arquivos histórico provinciais. Ese perfil servirá de referente para a creación posterior do sistema arquivístico territorial da Comunidade Autónoma galega. Os pasos necesarios para a creación do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra levounos a cabo o arquiveiro da Delegación de Facenda e director da Biblioteca Pública D. Enrique Fernández-Villamil y Alegre quen, en cumprimento do Decreto de 1931, constituíu o padroado fundacional do arquivo, en febreiro de 1932. O primeiro protocolo ingresa no arquivo o 4 de agosto de 1934. 98


No ano 1960, trasladouse á súa sede actual, no Paseo Colón da cidade de Pontevedra. De acordo coa nova organización territorial do Estado español e coa correspondente transferencia da xestión dos arquivos de titularidade estatal á Comunidade Autónoma de Galicia no ano 1989, na actualidade, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra é o encargado de recibir, custodiar e servir a documentación producida polos órganos das administracións periféricas do Estado e autonómica na provincia, así como a xudicial. Así mesmo, poden ingresar mediante compra, doazón ou depósito fondos privados e coleccións documentais.

Contexto cultural e xeográfico

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Desde o local inicial cedido pola Delegación de Facenda e por mor das súas limitacións espaciais, en 1940 procédese ao seu traslado ao Instituto Nacional de Ensino Medio. A súa maior amplitude permitiu a incorporación de case todos os protocolos centenarios da provincia, dalgúns fondos particulares e da parte histórica do Arquivo Municipal de Tui.

A división territorial do Estado que se estableceu mediante real decreto en 1833 delimitou, entre outras, a provincia de Pontevedra e fixou a vila de Pontevedra como a súa cabeza. A que fora o burgo Ponte Veteri desde o século XII púxose á fronte dun extenso territorio tradicionalmente moi dinámico tanto desde o punto de vista social coma económico. De feito, non foi casualidade que dous anos máis tarde, en 1835, se lle concedese o título de cidade. Así, pola súa orixe, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra está vinculado aos organismos públicos establecidos na provincia de Pontevedra. Dos fondos documentais que testemuñan a súa actividade foron recollidos, nun primeiro momento, os dos distritos notariais da provincia, para despois ir incorporando os fondos de órganos xudiciais, os das administracións central e autonómica delegadas, así como os depósitos de fondos municipais, asociacións e colexios profesionais e arquivos privados. Destacan, tamén, as coleccións de documentos en pergameo e a documentación fotográfica e iconográfica de mapas, planos, debuxos e gravados. Cronoloxicamente, os seus fondos documentais abarcan desde o século XV ata o século XX, pero existen documentos soltos datados no século XIV.

99


Atribucións/Fontes legais Decreto do 12 de novembro de 1931, dos ministerios de Xustiza e de Instrución Pública e Belas Artes, sobre o réxime e a denominación dos arquivos históricos de protocolos e os históricos provinciais (Gaceta núm. 317, do 13 de novembro de 1931). Decreto do 24 de xullo de 1947, do Ministerio de Educación Nacional, sobre ordenación dos arquivos e bibliotecas do tesouro histórico-documental e bibliográfico (BOE núm 229, do 31 de agosto). Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil (BOE núm. 125, do 26 de maio). Real decreto 1192/1977, do 28 de marzo, polo que se recoñecen como arquivos históricos provinciais os depósitos actualmente existentes en varias provincias, así como o Histórico Provincial e Universitario de Valladolid e o Histórico de Mahón (Menorca) (BOE núm. 129, do 31 de maio). Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español (BOE núm. 155, do 29 de xuño, corrección de erros BOE núm. 296, do 11 de decembro). Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titularidade estatal (Resolución do 14 de decembro de 1989, polo que se lles dá publicidade aos convenios. BOE núm. 303, do 19 de decembro). Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 214, do 8 de novembro). Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro). Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas 100


Estrutura administrativa Dirección Administración Sección de Arquivo33 Reprografía Biblioteca auxiliar

Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo intermedio e histórico, recibe as seguintes transferencias documentais: ·

Tribunais e xulgados do seu ámbito territorial: provincias, de partido, locais e especiais.

·

Fondos documentais da fe pública.

·

Administración periférica do Estado de ámbito provincial.

·

Administración periférica da Comunidade Autónoma de Galicia na provincia de Pontevedra.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

O arquivo promove o incremento do patrimonio documental galego a través de compras, depósitos e donacións de documentos maioritariamente de carácter privado.

Edificio Metros cadrados dos depósitos: 1.961,18 m2 Metros lineais de andeis: 11.000 m O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra está instalado na antiga Casa de Cultura, no número 4 do Paseo de Colón. O edificio, antes Pazo dos Fonseca, foi construído no 1910 e adquirido en 1955 polo Ministerio de Educación Nacional para albergar o Arquivo Histórico e a Biblioteca Pública provincial. Foi adaptado para esta función polo arquitecto Argenti e o arquivo, ubicado ata entón no edificio do Instituto de Ensino Medio de Pontevedra,trasladouse 33

Trátase dun ámbito funcional.

101


aos novos locais en 1960. É unha construción sobria e elegante, rodeada dun pequeno xardín pechado por unha cancela. Accédese por unha escalinata ampla flanqueada por dúas palmeiras e dúas esfinxes de pedra. A fachada é de perpiaño labrado neoclásico, cun pórtico de oito columnas que sosteñen un frontón no que se abre unha fiestra semicircular. No alto, a cada lado do frontón, hai dous grifóns alados. Consta de dúas plantas e ático, aos que se xuntan pola parte de atrás os depósitos. Unha vez trasladada a biblioteca a un novo edificio, o arquivo ocupa todo o espazo. Polo incremento do volume documental xerado nos últimos anos, especialmente por mor dos documentos producidos pola Administración autonómica, foi necesario ampliar a capacidade do depósito e alugar dous locais moi próximos á sede que se equiparon con andeis metálicos e coas medidas de seguridade pertinentes.

Fondos e outras coleccións custodiadas (ver cadro de clasificación de fondos) Fondos públicos:

102

·

Administración de xustiza: Audiencia Provincial de Pontevedra, xulgados dos ámbitos de partido, local e xurisdicións especiais.

·

Da fe pública: fondos notariais e contadorías de hipotecas.

·

Da Administración periférica do Estado: custodia fondos do Antigo Réxime de ámbito galego, como a Real Intendencia de Galicia (Catastro de Ensenada). En cumprimento do establecido no artigo 5 do Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil, a documentación producida polos servizos provinciais da Administración central ou institucional deberá ser remitida aos arquivos provinciais que cumprirán a finalidade asignada ao Arquivo Xeral da Administración Civil. Así, o de Pontevedra custodia fondos de ámbito provincial, como o Goberno Civil, as delegacións ou direccións provinciais dos ministerios en Pontevedra, de Economía e Facenda e as oficinas liquidadoras de Facenda nas distintas localidades da provincia, de Comercio, Educación, Cultura, Industria, Medio Rural, Política Territorial, Sanidade, Seguridade e Interior, Servizos Sociais e Traballo.


Da Administración territorial da Xunta de Galicia na provincia: en cumprimento do establecido no Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro de 1990), os arquivos históricos provinciais reciben os documentos producidos polos servizos territoriais das institucións da comunidade autónoma. Así, custódianse neste arquivo fondos das xefaturas territoriais de Economía e Facenda de Vigo e Pontevedra e oficinas liquidadoras, e os de Servizos Sociais.

·

Fondos das institucións englobadas no Movemento Nacional instauradas a partir do alzamento militar de 1936: Xefatura Provincial do Movemento, delegacións provinciais da Sección Feminina, de Auxilio Social e Fronte de Xuventudes.

·

Da Administración corporativa, custódianse os fondos das cámaras agrarias, da propiedade urbana, de comercio, industria e navegación, colexios profesionais e corporacións sindicais.

·

Da Administración electoral: custódianse os fondos da Xunta Electoral Provincial.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

·

Fondos privados: ·

De persoas e familias, asociacións e fundacións e institucións relixiosas (confrarías, clero e ordes militares).

·

Na actualidade, o arquivo reúne máis de 80 fondos diferentes que comprenden 60 559 unidades de instalacións. A súa cronoloxía é amplísima, pois vai desde o século XIV ata o XX.

Coleccións: ·

Documentos en pergameo, coleccións cartográfica e iconográfica, coleccións de fotografías, que fan un total de máis de 500 unidades documentais.

Biblioteca auxiliar: Componse de 4150 volumes e 489 publicacións periódicas e está especializada en Historia e Arquivística, fundamentalmente.

103


Instrumentos de descrición, guías e publicacións Instrumentos de descrición: López Gómez, Pedro; Barahona Riber, María Dolores.Archivo Histórico Provincial Pontevedra: guía del investigador. Madrid: Ministerio de Educación e Ciencia, Servizo de Publicacións, 1977. López Gómez, Pedro. Archivo Histórico Provincial Pontevedra: 50 aniversario (1934-1984). Madrid: Subdirección Xeral de Arquivos, 1984. López Gómez, Pedro. Fuentes documentales sobre montes y dehesas del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. Madrid: Subdirección Xeral de Arquivos, 1980. Separata de: El monte en Galicia: fuentes para su estudio. Fernández Villamil y Alegre, Enrique. La Biblioteca Pública y Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. Madrid: Dirección Xeral de Arquivos e Bibliotecas, 1954. Separata de: Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas Outros instrumentos: http://albala.arquivodegalicia.xunta.es/albala/opw/index.html http://www.depontevedra.es/?1,6285 Máis información na páxina web do arquivo

104


Horarios de apertura Inverno: de luns a venres, de 8:30 h a 20:00 h Verán (do 21 de xuño ao 21 de setembro): de luns a venres, de 9 h a 19 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, 19 de marzo (variable), xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de dicembro Festivos locais: mércores de cinza e 11 de xullo Condicións e requisitos para o uso e o acceso Libre acceso Consulta en sala

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

ACCESO

Identificación con DNI ou pasaporte (Real decreto 1266/2006, do 8 de novembro) Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos. Accesibilidade Acceso para persoas con discapacidade: non

SERVIZOS Servizos de axuda á investigación ·

Sala de investigadores con 15 postos.

·

Instrumentos de descrición en papel e opac para acceder ás bases de datos dos fondos do arquivo.

·

Lectores de microfilme e ordenadores á disposición do público.

·

Servizo de asesoramento para a busca e a localización de documentos.

·

Consulta a través de correo postal, correo electrónico e fax.

·

Biblioteca auxiliar de referencia. 105


Servizos de reprodución ·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3 e superiores para documentos de gran tamaño. Tamén existe a posibilidade de grabar imaxes.

·

As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.

·

A solicitude de reprodución en sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa de autorización expresa dos responsables do arquivo.

·

A reprodución debe respectar a finalidade para a que se concede a autorización.

·

A utilización de cámaras propias está suxeita á normativa ao respecto.

Espazos públicos ·

Biblioteca auxiliar de referencia

CONTROL Identificador da institución

ES GA 36038 AHPPo

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos.

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fontes

Páxina web do archivo

FONDOS DOCUMENTAIS Procedencia Pola normativa que o regula, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra recibe as transferencias documentais dos órganos xudiciais da provincia, Audiencia e xulgados, así como 106


Desde a súa creación, recibiu os fondos da Real Intendencia de Galicia (Catastro de Ensenada), fondos de ámbito provincial de carácter rexistral, xudicial e da Administración central periférica, no contexto de diversas disposicións legais, en especial do Decreto 914/1969, do 8 de maio: contadorías de hipotecas, tribunais laborais da provincia, delegación de Facenda, delegación provincial de Educación, Goberno Civil, delegación provincial da organización sindical etc. Na actualidade, remiten regularmente os seus fondos documentais ao arquivo mediante transferencia os órganos da Administración xeral do Estado e das xefaturas territoriais da Xunta de Galicia na provincia.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

os protocolos notariais de máis de cen anos de antigüidade.

Outras formas de ingreso de fondos son as doazóns e depósitos en réxime de comodato. Pola modalidade de comodato, tivo entrada recentemente no arquivo o fondo documental do Colexio de Arquitectos de Vigo.

Cadro de clasificación de fondos documentais FONDOS

Datas extremas

Unidades instalación

Unidades documentais

1. FONDOS PÚBLICOS 1.1. XUDICIAIS 1.1.1. Ámbito galego

——

——

——

1.1.2. Ámbito provincial  Audiencia Provincial de Pontevedra

1925-1975

1.321

1933-1991

1.280

1.1.3. Ámbito de partido  Xulgados de Primeira Instancia e Instrución de:  Cambados. Número 1

107


FONDOS

 Pontevedra. Número 1  Redondela. Número 1  Tui. Número 1  Vigo. Número 1  Vigo. Número 2  Vigo. Número 3 Xulgados de Primeira Instancia de:  Vigo. Número 10

Datas extremas

Unidades instalación

1930-1974 1929-1970 1933-1990 1882-1986 1933-1983 1966-1985

815 225 1.019 1.065 683 94

1990-1991

151

1863-1989 1938-1977 1910-1970 1956-1989 1911-1990 1913-1977 1933-1980

219

360 442 392 175

1892-1969

127

1953-1988 1943-1980 1976-1986

1.135 844 458

1503-1933

7.216

1.1.4. Ámbito comarcal-distrito Xulgados de distrito de:  A Guarda  Cambados  Marín  Sanxenxo  Tui  Vigo. Número 1  Vigo. Número 2 1.1.5. Ámbito local-municipal 1.1.6. Xurisdicións especiais  Tribunal Provincial do Contencioso Administrativo de Pontevedra  Maxistraturas de traballo de:  Pontevedra. Número 1  Vigo. Número 1  Vigo. Número 2 1.2. FE PÚBLICA 1.2.1. Notariais Distritos notariais:  Cambados  A Estrada  Lalín  Ponteareas  Pontevedra  Tui  Vigo  Vilagarcía de Arousa

1559-1910 1563-1911 1557-1910 1612-1914 1503-1911 1600-1909 1541-1910 1574-1933

1.2.2. Rexistrais Contadorías de hipotecas de:  Cambados

108

1839-1862

43

Unidades documentais


        

A Cañiza Lalín Ponte Caldelas Ponteareas Pontevedra Redondela Tabeirós (A Estrada) Tui Vigo

Datas extremas

Unidades instalación

1766-1862 1766-1862 1764-1862 1768-1862 1771-1862 1774-1862 1768-1862 1768-1839 1769-1862

45 56 30 37 30 48 77 89 94

1752-1753

874

1837-1991 1837-1991

21.785 3.657

1970-1983

2.678

1976-1983 1874-1983 1892-1983 1950-1983 1927-1983 1971-1983

30 452 176 11 76 43

1944-1950

49

1934-

120

1939-1978

165

1940-1979

124

1845-1945 1.ª metade s. XX

704

1.3. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DO ESTADO 1.3.1. Ámbito galego  Real Intendencia de Galicia 1.3.2. Ámbito provincial Economía e Facenda  Delegación de Facenda de Pontevedra  Delegación de Facenda de Vigo  Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estatística de Pontevedra Oficinas liquidadoras de:  Caldas de Reis  Cambados  Lalín  Ponteareas  Redondela  Tui Comercio e Consumo  Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e Transportes de Pontevedra Cultura  Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra  Delegación Provincial de Información e Turismo de Pontevedra  Delegación Local de Información e Turismo de Vigo Educación e Investigación  Instituto de Pontevedra  Delegación Provincial de Educación de Pontevedra

Unidades documentais

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

FONDOS

109


FONDOS

 Instituto Provincial de Psicoloxía Aplicada e Psicotecnia. Industria  Delegación Provincial de Industria de Pontevedra Medio rural  Servizos Forestais 34  Xefatura Provincial do Instituto Nacional de Reforma e Desenvolvemento Agrario (IRYDA) de Pontevedra Política Territorial  Xefatura Provincial de Estradas de Pontevedra Sanidade  Sanidade Exterior de Vigo Seguridade e Interior  Gobierno Civil de Pontevedra 35  Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra Servizos Sociais  Xunta Provincial de Protección de Menores de Pontevedra  Xunta Provincial de Protección da Muller de Pontevedra  Delegación Provincial do Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS) de Pontevedra Traballo (V.a.: Servizos sociais)  Delegación Provincial de Traballo de Pontevedra

110

Datas extremas

1964-1982

Unidades instalación

Unidades documentais

211

S. XX 1861-1983 1970

1.173 52

1857-1984

886

1803-1934

243

1833-1996 1903-1959, 2003-2005

1.029

1928-1989

160

1944-1986

18

1974-1984

141

1969-1985

691

502

34

A documentación remitida pola Consellería de Medio Rural contén documentos do distrito forestal, do Servizo de Montes da Deputación e do ICONA. Está pendente de realizarse unha descrición de cada un dos fondos.

35

Inclúe a documentación procedente das comisarías de Pontevedra e Vigo.


Datas extremas

Unidades instalación

1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego

——

——

1984-1990

129

1984-1990

226

1984-1990 1984-1994 1984-1993 1984-1993 1984-1993 1984-1995 1985-1994

113 71 132 63 40 68 80

1983-1989

6

1.4.2. Ámbito territorial Economía e Facenda  Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Pontevedra  Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Vigo Oficinas liquidadoras de:  Caldas de Reis  Cambados  Lalín  Ponteareas  Redondela  Tui  Vilagarcía de Arousa Servizos sociais  Delegación Provincial da Consellería de Traballo, Seguridade Social e Emigración de Pontevedra

Unidades documentais

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

FONDOS

1.5. ADMINISTRACIÓN LOCAL 1.5.1. Ámbito provincial

——

——

1438-1908 1597-1834 1609-1929

160 145 14

1932-1972

446

1936-1978

145

1937-1974

324

19451977

235

1.5.2. Ámbito municipal Concellos de:  Pontevedra  Tui  Hospital de San Juan de Dios de Pontevedra 1.6. INSTITUCIÓNS DO MOVEMENTO NACIONAL  Xefatura Provincial do Movemento de Pontevedra  Delegación Provincial da Sección Feminina de Pontevedra  Delegación Provincial del Auxilio Social de Pontevedra  Delegación Provincial do Frente de Xuventudes de Pontevedra

111


FONDOS

Datas extremas

Unidades instalación

Unidades documentais

1.7. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 1.7.1. Cámaras agrarias 1.7.1.1. Ámbito provincial

——

——

1945-1996

136

1.7.1.2. Ámbito local  Cámaras agrarias locais de Pontevedra 1.7.2. Cámaras da propiedade urbana  Pontevedra  Vigo 1.7.3. Cámaras de comercio, industria e navegación

?-2000 1921-2000 ——

——

1.7.4. Colexios profesionais  Colexio Oficial de Arquitectos de Vigo.  Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas e Peritos Agrícolas de Pontevedra

1953-1977

1558

1977-1979

1.7.5. Corporaciones sindicais  Delegación Provincial da Organización Sindical de Pontevedra

1940-1979

1728

1.8. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL  Xunta Electoral Provincial de Pontevedra

1996-1997

1.9. SOCIEDADES PÚBLICAS E EMPRESAS MIXTAS 2. FONDOS PERSOAIS 2.1. PERSOAS E FAMILIAS 2.1.1. Persoas  Rafael Picó Cañeque

1889-1958

51

1577-1920 1683-1872 1585-1969

7 1 21

1635-1841

1

1894-1929

16

2.1.2. Familias  Familia Baeza Buceta  Familia Bugallal  Familia Llauger 2.2. ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS  Hospital de Pobres de Redondela  Instituto Antirrábico Cobián Areal de Pontevedra

112

10


2.3. EMPRESAS

Datas extremas

——

Unidades instalación

Unidades documentais

——

2.4. INSTITUCIÓNS RELIXIOSAS 2.4.1. Confrarías e obras pías  Congregación de Nosa Señora da Concepción e da Misericordia de Pontevedra  Confraría da Virxe Peregrina de Pontevedra

1489-1839

4

1594-1898

8

s. XV-XIX

10

1357-1776

1

2.4.2. Clero  Igrexa católica 2.4.3. Ordes militares - Orde de San Xoán de Xerusalén:  Encomenda de Beade 3. COLECCIÓNS  Colección de documentos en pergameo  Colección de fotografías  Colección iconográfica de mapas, planos, debuxos, gravados TOTAL

s. XIV-XVII s. XIX-XX

66 333

1598-1998

106 60.559

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

FONDOS

515

113


114


Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

O

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recolle a documentación producida polas unidades administrativas dos servizos centrais desta consellería. Depende orgánicamente da Subdirección Xeral de Xestión Cultural da Secretaría Xeral Técnica da Consellería e, funcionalmente, está ligado á Subdirección Xeral de Arquivos da Secretaría Xeral de Cultura. Ten a súa sede no edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, e actualmente ocupa dous locais, oficina e depósitos, nos sotos do bloque 3, onde se sitúan os departamentos de Facenda e de Cultura. O arquivo presta o seu servizo principalmente mediante préstamos e buscas ás oficinas produtoras e tamén á cidadanía, de acordo coa lexislación vixente.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 15078 ACCU

Forma autorizada do nome

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Forma paralela do nome

Archivo Central de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

115


Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Pública Titularidade: autonómica de Galicia Xestión: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría General Técnica, Xunta de Galicia Tipoloxía: arquivo central administrativo de ámbito galego

CONTACTO Localización e enderezo

San Caetano, bloque 3 15781 Santiago de Compostela, Galicia España

Teléfono

+ 34 981 957 573

Correo electrónico

arquivo.cultura.sc@xunta.es

Páxina web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-centralda-secretaria-xeral-de-cultura/index.html

Persoa de contacto

Técnico superior de Arquivos: Antonio Fernández Domínguez

DESCRICIÓN Historia da institución que custodia os fondos de arquivo O Estatuto de autonomía de Galicia establece no artigo 27 que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, de interese de Galicia, sen prexuízo do que dispón o artigo 149.1 da Constitución; arquivos, bibliotecas e museos de interese para a comunidade autónoma, que non sexan de titularidade estatal, e servizos de Belas Artes de interese para a comunidade; así como o fomento da cultura, sen prexuízo do que establece o artigo 149.2 da Constitución. Igualmente, no artigo 32, sinala que lle corresponde á comunidade autónoma a defensa e a promoción dos valores culturais do pobo galego. Estas competencias traspásanse do Estado á comunidade autónoma a través do Real decreto 1634/1980, de 31 de xullo, que transfire as referentes ao Centro Nacional de Lectura, 116


O Decreto 30/1982, do 17 de febreiro, establece que os órganos encargados de levar a cabo as competencias en materia de cultura estarán a cargo do conselleiro adxunto ao presidente para a cultura, pero será o Decreto 140/1982, do 30 de novembro, o que crea a Consellería de Cultura, unha vez realizados os traspasos de funcións e servizos do Estado á comunidade autónoma. A súa estrutura orgánica e funcional será recollida polo Decreto 147/1982, do 1 de decembro, cunha vida de pouco máis dun ano. A partir deste momento, e salvo o período comprendido entre 1993 e 1996, o departamento que se fará cargo das competencias en materia de cultura terá asignadas, ademais, outras. Así será: Consellería de Educación e Cultura (Decreto 124/1983, do 15 de setembro), Consellería de Cultura e Benestar Social (Decreto 11/1986, do 1 de marzo), Consellería de Cultura e Deportes (Decreto 234/1987, do 29 de setembro), Consellería de Cultura e Xuventude (Decreto 12/1990, do 5 de febreiro), Consellería de Cultura e Comunicación Social (Decreto 212/1996, do 6 de xuño), Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo (Decreto 347/1997, do 9 de decembro), Consellería de Cultura e Deporte (Decreto 211/2005, do 3 de agosto), Consellería de Cultura e Turismo (Decreto 237/2009, do 11 de xuño) e, desde xaneiro de 2012, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 1/2012, do 3 de xaneiro). Historicamente, no ámbito de competencias asumidas pola comunidade autónoma en materia de cultura, as funcións comúns estarán a cargo da secretaría xeral da consellería respectiva e as específicas serán desenvolvidas por dúas direccións xerais (ás veces refundidas nunha soa), que cambian de nome e modifican algunha función ao longo do tempo. Unha terá ao seu cargo a dirección e a coordinación das actuacións en materia de promoción cultural e do libro e bibliotecas e outra a dirección e a coordinación en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico e documental, arquivos e museos.

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

depósito legal de libros e ISBN, tesouro bibliográfico e rexistro xeral da propiedade intelectual; do Real decreto 2434/1982, do 24 de xullo, que transfire as competencias en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico e tesouro bibliográfico e documental de interese para Galicia; arquivos, bibliotecas, museos e servizos de Belas Artes, que non sexan de titularidade estatal; así como as de fomento da cultura; do Real decreto 1531/1989, do 15 de decembro, que traspasa a xestión de bibliotecas, arquivos e museos de titularidade estatal; do Real decreto 2169/1994, do 4 de novembro, que o fai sobre as funcións relativas ao servizo público de información cultural comprendido dentro do programa puntos de información cultural (PIC) e do Real decreto 1825/1998, do 28 de agosto, que amplía as funcións en materia de execución da lexislación sobre propiedade intelectual.

117


No ano 1993, créase unha terceira dirección xeral que terá ao seu cargo a dirección e a coordinación das actuacións en todo o relativo ao Camiño de Santiago. Estas funcións foran desenvolvidas desde 1991, ante a proximidade da celebración do Ano Santo Xacobeo do ano 1993, polo Comisario Xacobeo de Galicia. No ano 1996, esta dirección xeral desaparecerá para integrarse primeiro como Xerencia de Promoción do Camiño, na secretaría xeral da consellería, despois como Subdirección Xeral de Protección da Cidade e Camiños de Santiago, na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (2006) e, finalmente, como servizo, na Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural desta dirección xeral. As especiais características que concorren no servizo público de promoción cultural nos eidos do teatro, da danza e da música aconsellaron a creación dun organismo que, baixo o control dos órganos centrais da Administración autonómica, permitisen unha axilidade na xestión administrativa e comercial. Por este motivo, creouse pola Lei 4/1989, do 21 de abril, o Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), organismo autónomo de carácter comercial adscrito á Consellería de Cultura e Deportes. Este órgano será substituído pola Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) na Lei 4/2008, do 23 de maio, debido a que a restrición do campo de actuación do IGAEM ás artes escénicas e musicais era un límite á hora de desenvolver unha programación uniforme para o fomento das actividades artísticas e culturais, e optouse por unha axencia que englobase a totalidade destas actividades.

Contexto cultural e xeográfico Pola súa orixe, o arquivo está vinculado á consellería con competencias en materia de cultura, nos servizos centrais localizados en Santiago de Compostela. O seu ámbito territorial é toda Galicia. A documentación que custodia é a relativa a todas aquelas funcións e actividades a que dá lugar o exercicio das competencias atribuídas á consellería na protección, difusión e incremento do patrimonio cultural galego e da cultura galega en xeral. Así, ocupan un papel destacado todas aquelas actuacións realizadas no ámbito dos arquivos e do patrimonio documental, dos museos e do patrimonio moble, das bibliotecas e do patrimonio bibliográfico. E, por suposto, a protección e a restauración do patrimonio inmoble, a actividade arqueolóxica e a protección e difusión do patrimonio etnográfico e inmaterial. A edición de libros en galego e a tradución á nosa lingua son outro campo de actuación relevante desta consellería. 118


O arquivo responde á tipoloxía de arquivo central da consellería con competencias en materia de cultura e ámbito galego.

Atribucións/Fontes legais Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm.214, do 8 de novembro). Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro). Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro). Decreto 13/2012, do 4 de xaneiro (DOG núm. 4, do 5 de xaneiro), polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia e, en concreto, o seu artigo 5 establece que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se estrutura nos seguintes órganos superiores e de dirección:

1. Secretaría Xeral Técnica

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cronoloxicamente, os seus fondos documentais delimítanse pola aparición do Estado das autonomías e chegan á actualidade.

2. Secretaría Xeral de Cultura 2.1. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

3. Secretaría Xeral de Política Lingüística

119


4. Secretaría Xeral de Universidades

5. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

6. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

c) Quedan adscritos a esta consellería:

1. A axencia pública Agencia Galega das Industrias Culturais

2. O ente público Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional

Estrutura administrativa Dirección: secretario xeral técnico da consellería Sección Arquivo2

Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo central, recibe transferencias anuais por parte dos distintos servizos, seccións e secretarías das unidades adscritas a Cultura nos servizos centrais. Tamén se encarga da formación do persoal das oficinas no tocante á organización e ás transferencias documentais.

Edificio Metros cadrados dos depósitos: 225 m2 Metros lineais de andeis: 728 m Metros lineais de documentación: 653 m Unidades de instalación: 4.907 A sede do Arquivo Central coincide coa da actual sede da Secretaría Xeral de Cultura, dentro do complexo administrativo de San Caetano, complexo central da Administración autonómica de Galicia. O edificio foi denominado na súa orixe como Colexio de San Caetano e fora deseñado en estilo ecléctico polo arquitecto Velázquez Bosco no ano 1904 para albergar un colexio de

2

120

Trátase dun ámbito funcional.


O arquivo nace da necesidade de organizar a documentación procedente das oficinas e que se almacenaba nos sotos do edificio. Oficiosamente, créase no ano 2002 e pasa a estar dotada a praza de arquiveiro do corpo facultativo no ano 2006.

Fondos e outras coleccións custodiadas (ver cadro de clasificación de fondos)

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

xordomudos e cegos. As obras remataron no ano 1920. O conxunto arquitectónico está dividido en varios pavillóns. Despois da Guerra Civil, foi dedicado a cuartel e hospital militar. A principios dos anos 80, dedicouse a instituto de ensino medio (Xelmírez II). No ano 1985, o edificio foi reformado polos arquitectos Manuel Gallego Jorreto, Jesús Días García e Alberto Baltar para albergar a sede dos servizos administrativos da Xunta de Galicia, ao acadar esta, por medio do Estatuto de Galicia de 1981, unha plena autonomía política que a levou a crear as súas propias institucións.

121


Fondos públicos: Fondo producido pola Consellería de Cultura (agora Secretaría Xeral de Cultura).

Instrumentos de descrición, guías e publicacións Publicacións: Subdirección Xeral de Arquivos e Museos. Estudo orgánico e funcional da Xunta de Galicia. Proposta dun cadro de clasificación de fondos documentais.Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2010.

Instrumentos de descrición: http://albala.arquivodegalicia.xunta.es/albala/opw/index.html Máis información na páxina web do arquivo Outros instrumentos: http://cultura.xunta.es/

122


Horarios de apertura Inverno: de luns a venres, de 8:15 h a 14:45 h Verán (do 21 de xuño ao 21 de setembro): de luns a venres, de 9 h a 14 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de decembro Festivos locais: 19 de marzo (San Xosé) e 16 de agosto (San Roque). Condicións e requisitos paro o uso e o acceso: Consulta no arquivo. Libre acceso, aínda se necesita solicitarlle permiso á Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Identificación con DNI ou pasaporte. Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos. Accesibilidade: Acceso para personas con discapacidade: si O complexo administrativo, onde se atopa o arquivo, está conectado co centro da cidade por varias liñas de transporte urbano: 1, 2, 5 e 6

SERVIZOS Servizos de atención ao usuario ·

Servizo de atención ás administracións e á cidadanía, suxeito á normativa vixente.

·

Instrumentos de descrición en papel e acceso ás bases de datos dos fondos do arquivo.

·

Servizo de asesoramento para a busca e a localización de documentos.

·

Consulta no presencial a través de correo postal, correo electrónico e fax ..

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ACCESO

123


Servizos de reprodución ·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3.

·

As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.

·

A solicitude de reprodución en sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa de autorización expresa dos responsables do arquivo.

·

A reprodución debe respetar a finalidade para a que se concede a autorización.

CONTROL Identificador da institución

ES GA 15078 ACCU

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian Fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos.

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fontes

Páxina web do arquivo Instrumentos referenciados na sección de publicaciós

FONDOS DOCUMENTAIS Procedencia Os fondos que custodia este arquivo proceden de todas as unidades que nalgún momento tiveron ou teñan a súa adscrición orgánica baixo o departamento autonómico de Cultura.

124


FONDOS

Datas extremas

Unidades instalación

1. FONDOS PÚBLICOS 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego - Xunta de Galicia  Cultura

TOTAL

1. Dirección

1984/2009

443

2. Xestión económico-administrativa

1982/2009

1.152

3. Promoción cultural

1982/2007

1.817

4. Protección do patrimonio

1967/2009

1.306

5. Xestión de centros culturais

1987/2008              

189 4.907

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cadro de clasificación de fondos documentais

125


126


Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo

O

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo é o primeiro arquivo da Administración autonómica de Galicia creado para recoller os documentos da Administración periférica. Depende orgánicamente da Delegación Territorial de Lugo, Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e, funcionalmente, da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura. Ten a súa sede no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo. Para desenvolver as súas funcións, o arquivo dispón na actualidade, polo que respecta aos espazos e locais, de 70 m2 de oficina e tres locais nos sotos, que contan cun total de 3.700 m de estantes. Os usuarios principais deste arquivo son as oficinas produtoras que poden consultar os seus documentos desde o mesmo momento da transferencia.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 27028 ATLu

Forma autorizada do nome

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia

Forma paralela do nome

Archivo Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo

Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Pública Titularidade: autonómica de Galicia Xestión: Xunta de Galicia, Xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Lugo Tipoloxía: arquivo central e intermedio de ámbito provincial de Lugo

127


CONTACTO Localización e enderezo

Rolda da muralla, 70 27003 Lugo, Galicia España

Teléfono

+ 34 982 294 240

Correo electrónico

arquivo.xeral.lugo@xunta.es

Páxina web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivoterritorial-da-xunta-en-lugo/index.html

Persoa de contacto

Xefa de Sección: Olimpia López Rodríguez

DESCRICIÓN Historia da institución que custodia os fondos de arquivo Os antecedentes deste arquivo atópanse na reunión, nun único edificio administrativo, da maioría das delegacións provinciais da Xunta de Galicia en Lugo, a finais dos anos 90. O Arquivo Histórico Provincial e a Delegación Provincial da Consellería de Cultura expoñen a necesidade da creación dun arquivo administrativo para a custodia dos documentos das delegacións provinciais. A comisión xestora do edificio recolle a proposta e comeza a traballar para dotar de espazo de oficinas e de depósitos o futuro Arquivo Territorial. Respecto do espazo, a comisión xestora destina uns 100 m2 para oficinas e 3 locais para depósitos nos sotos do edificio, un deles xa dotado inicialmente con armarios de andeis do tipo compacto, con capacidade total para recoller aproximadamente 3,5 km de documentos. Este proceso desemboca na creación do arquivo territorial, mediante a Resolución do 11 de setembro de 1998 pola que se publica o acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de setembro de 1998 que aproba o Plan de racionalización de efectivos do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo. Nesta resolución créase o arquivo como un dos servizos xerais do edificio administrativo e aparece na Relación de Postos de Traballo adscrito á Delegación Provincial de Cultura. No momento actual, o Arquivo Territorial de Lugo segue a consolidar a súa traxectoria como arquivo de titularidade autonómica que xestiona os documentos xerados pola Administra128


Contexto cultural e xeográfico Este arquivo ten como funcións principais definir, implantar e manter o sistema de xestión documental do seu ámbito administrativo e, concretamente, recibir, identificar, avaliar, custodiar e servir os documentos producidos pola Administración periférica da Xunta de Galicia en Lugo. É tamén función principal transferirlle ao Arquivo Histórico Provincial de Lugo os documentos que sexan de conservación permanente, unha vez cumpridos os prazos establecidos. O arquivo responde á tipoloxía de arquivo central e intermedio das delegacións territoriais da Xunta de Galicia

Atribucións/Fontes legais Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 214, do 8 de novembro).

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo

ción periférica da Xunta de Galicia. A continuidade dos traballos fai que se consigan uns resultados que melloran ano tras ano.

Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro). Resolución do 11 de setembro de 1998 pola que se publica o acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de setembro de 1998 que aproba o Plan de racionalización de efectivos do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo (DOG núm. 177, do 11 de setembro). Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro).

129


Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

Estrutura administrativa Dirección Sección Arquivo Reprografía

Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo central e intermedio, recibe as transferencias documentais das xefaturas territoriais das consellerías en Lugo sitas no edificio administrativo común a todas elas: Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza Facenda Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Economía e Industria Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Traballo e Benestar Medio Rural e do Mar O arquivo transfire documentos ao Arquivo Histórico Provincial de Lugo, unha vez que cumpren os prazos de conservación correspondentes.

Edificio Metros de oficinas: 70 m2 Metros lineais de andeis: 3.700 m Metros lineais de documentación: 3.400 m Unidades de instalación: 25.185

130


Fondos e outras coleccións custodiadas (ver cadro de clasificación de fondos) Fondos públicos: Da Administración periférica autonómica en Lugo: As delegacións provinciais da Xunta de Galicia en Lugo ingresan neste arquivo os documentos xa tramitados mediante transferencia periódica, o que supón un cambio na custodia dos expedientes desde as oficinas produtoras ao servizo de arquivo, como unha unidade máis integrada na xestión administrativa.

Instrumentos de descrición, guías e publicacións Instrumentos de descrición: Base de datos que xestiona a totalidade dos fondos do arquivo. Ofrécense resultados de consultas aos usuarios.

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo

O arquivo está situado no edifico administrativo da Xunta de Galicia en Lugo, construído en 1997. Este edificio dispón de tres andares sobre a rasante e dous debaixo. As oficinas do arquivo sitúanse no segundo andar e os depósitos no sotos do edificio.

Máis información na páxina web do arquivo

ACCESO Horarios de apertura Inverno: de luns a venres, de 8:30 h a 14:30 h Verán (do 21 de xuño ao 21 de setembro): de luns a venres, de 9 h a 14 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de decembro Festivos locais: martes de Entroido (variable) e 5 de outubro

131


Condicións e requisitos paro o uso e acceso: Consulta en sala. Libre acceso. Identificación con DNI ou pasaporte Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos. Accesibilidade: Acceso para persoas con discapacidade: si A maioría de liña de buses urbanos teñen parada moi preto do edificio administrativo da Xunta de Galicia. En concreto, son as liñas 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 12 e 14.

SERVIZOS Servizos de atención ao usuario ·

Servizo de atención ás administracións e á cidadanía, suxeito á normativa vixente.

·

Instrumentos de descrición en papel e acceso ás bases de datos dos fondos do arquivo.

·

Servizo de asesoramento para a busca e a localización de documentos.

·

Consulta non presencial a través de correo postal, correo electrónico e fax.

Servizos de reprodución

132

·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3.

·

As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente, que inclúe a


·

A solicitude de reprodución en sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa da autorización expresa dos responsables do arquivo.

·

A reprodución debe respectar a finalidade para a que se concede a autorización.

CONTROL Identificador da institución

ES GA 27028 ATLu

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos.

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fontes

Páxina web do arquivo

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo

realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.

133


FONDOS DOCUMENTAIS Procedencia Actualmente, recibe os documentos das xefaturas territoriais da Delegación Territorial de Lugo, con sede no edificio administrativo da Rolda da Muralla. Recíbense anualmente uns 800 m de documentos. Desde a súa creación, este arquivo recolleu 11.242 m de documentos. Este centro tamén realiza transferencias ao Arquivo Histórico Provincial. O volume de documentos transferidos ao AHP ascende a 8.085 m, unhas 59.888 caixas. Cada ano e medio/dous anos, realízase unha transferencia ao AHP dunhas 10.000 caixas, 1.350 m de documentos; a última realizouse en 2011.

134


FONDOS

Datas extremas

Unidades instalación

1. FONDOS PÚBLICOS 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego

——

——

1993-2005

510

 Economía e Facenda

1990-2008

1.479

 Comercio e Consumo

2000-2007

10

 Cultura

1970-2006

548

 Deporte

——

1.4. Ámbito territorial - Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo  Administracións Públicas

 Educación e Investigación

1977-2007

935

 Industria

1999-2008

2.143

 Medio Ambiente

1990-2007

1.941

 Medio Rural

1960-2008

3.537

 Pesca

——

 Política Lingüística

——

 Política Territorial

1989-2007

 Sanidade

——

 Seguridade e Interior

——

912

 Servizos Sociais

1973-2007

1.697

 Traballo

2000-2008

2.196

 Turismo

2007-2008

Total

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo

Cadro de clasificación de fondos documentais

8 15.916

135


136


Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

O

Arquivo Territorial xorde como un servizo común para recoller os documentos dos diferentes departamentos da Administración periférica da Xunta de Galicia en Vigo. Depende orgánicamente da Delegación Territorial de Pontevedra, Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e, funcionalmente, da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura. Ten a súa sede no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo. Dispón dun total de 7.100 m de andeis e ofrécelles un servizo de préstamo e consulta ás unidades que xeraron a documentación e tamén á cidadanía, de acordo coa lexislación vixente.

IDENTIFICACIÓN Identificador

ES GA 36201 ATVi

Forma autorizada do nome

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

Forma paralela do nome

Archivo Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo

Tipo de institución que conserva os fondos de arquivo

Pública Titularidade: autonómica de Galicia Xestión: Xunta de Galicia, Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Vigo Tipoloxía: arquivo central e intermedio e ámbito local de Vigo e zona de influencia

137


CONTACTO Localización e enderezo

Concepción Arenal, 8 36201 Vigo, Galicia España

Teléfonos

+34 986 817 799/986 817 620

Correo electrónico

arquivo.vigo@xunta.es

Páxina web

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivoterritorial-da-xunta-en-vigo/index.html

Persoa de contacto

Técnico superior de arquivos

DESCRICIÓN Historia da institución que custodia os fondos de arquivo A Delegación Territorial da Xunta de Galicia é o órgano que xera os documentos que se custodian neste arquivo. Trátase da Administración periférica da Xunta de Galicia en Vigo, que xorde con entidade propia dentro da provincia de Pontevedra. Como unha forma de racionalizar e mellorar os servizos aos cidadáns, a Xunta de Galicia edificou un inmoble que aglutina a maior parte das xefaturas territoriais das consellerías en Vigo. Este edificio conta cun servizo de arquivo común a todas elas. Nunha primeira etapa (2002-2004), o arquivo iniciou a recollida dos fondos que se encontraban nos depósitos e nas oficinas das distintas xefaturas territoriais da Xunta de Galicia que, pola súa data e volume, era máis urxente recibir e que supón na actualidade un volume aproximado de 3.322 metros lineais. O arquivo conta desde 2006 cun técnico superior de arquivos e un auxiliar no seu cadro de persoal, persoal que fixo posible a normalización do seu funcionamento. Os fondos depositados no arquivo están a disposición dos usuarios, do persoal administrativo da Xunta, fundamentalmente, mediante o servizo de préstamo e consulta.

Contexto cultural e xeográfico Este arquivo ten como funcións principais definir, implantar e manter o sistema de xestión documental do seu ámbito administrativo e, concretamente, recibir, identificar, avaliar, cus138


O arquivo responde á tipoloxía de arquivo central e intermedio das delegacións territoriais da Xunta de Galicia.

Atribucións/Fontes legais Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 214, do 8 de novembro). Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro). Orde do 30 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de transferencias documentais con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro).

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

todiar e servir os documentos producidos pola Administración periférica da Xunta de Galicia en Vigo. No futuro, cando o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra conte con espazo suficiente, deberá tamén transferir a ese centro os documentos que sexan de conservación permanente, unha vez cumpridos os prazos establecidos.

Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e a reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 175, do 10 de setembro). Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia (DOG núm. 174, do 9 de setembro). Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

Estrutura administrativa Dirección Sección Arquivo37 Reprografía

37

Trátase dun ámbito funcional.

139


Xestión de documentos e política de ingresos Polo seu carácter de arquivo central, recibe as transferencias documentais da unidade administrativa das delegacións da Xunta de Galicia en Vigo. .

Edificio Metros cadrados dos depósitos: 770 m2 Metros lineais de andeis: 7.100 m Metros lineais de documentación: 3.322 m Unidades de instalación: 26.865 O arquivo atópase fisicamente situado no soto segundo do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo. O local está dotado de dúas áreas diferenciadas: o espazo destinado a depósitos, dotado con armarios de andeis tipo compacto, e o local de traballo, que comprende 40 m2. Este edificio é resultado do concurso Abrir Vigo ao mar e a realización da obra do edificio administrativo asignóuselle ao arquitecto Esteve Bonell. Comézase a construír no ano 1995 e remátase no 2001. O edificio institucional Foi inaugurado o día 27 de xullo do 2001. É unha única peza de dous volumes configurados a distintas escalas. O deseño do proxecto obtivo o foi premiado polo premio FAD de Arquitectura e Deseño e quedou como finalista da Bienal de Arquitectura Española (sétima edición).

Fondos e outras coleccións custodiadas (ver cadro de clasificación de fondos) Fondos públicos: Da Administración autonómica de Galicia: fondos das delegacións das consellerías con competencias en Administracións Públicas, Economía, Facenda, Comercio e Consumo, Cultura, Deporte, Educación e Investigación, Industria, Medio Ambiente, Medio Rural, Pesca, Política Lingüística, Política Territorial, Sanidade, Seguridade e Interior, Servizos Sociais, Traballo e Turismo.

Instrumentos de descrición, guías e publicaciones Máis información na páxina web 140


Horarios de apertura Inverno: de luns a venres, de 8:15 h a 14:45 h Verán (do 21 de xuño ao 21 de setembro): de luns a venres, de 9 h a 14 h Festivos pechados ao público: 1 e 6 de xaneiro, xoves e venres de Pascua (datas variables), 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8, 24, 25 e 31 de decembro Condicións e requisitos para o uso e o acceso Consulta en sala. Libre acceso. Identificación con DNI ou pasaporte. Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos.

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

ACCESO

Accesibilidade Acceso para persoas con discapacidade: si Liñas de autobuses urbanos que conectan co arquivo: 10, 15B, 18, 28, C2, C9B.

SERVIZOS Servizos de atención ao usuario ·

Servizo de atención ás administracións e as cidadáns, suxeito á normativa vixente.

·

Instrumentos de descrición en papel e opac para o acceso ás bases de datos dos fondos do arquivo.

·

Servizo de asesoramento na busca e localización de documentos.

·

Consulta no presencial a través de correo postal, correo electrónico e fax. 141


Servizos de reprodución ·

Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4, A3 e superiores para documentos de gran tamaño. Tamén existe a posibilidade de gravar imaxes.

·

As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.

·

A solicitude de reprodución en sala realízase mediante un formulario. A reprodución para a edición precisa de autorización expresa dos responsables do arquivo.

·

A reprodución debe respectar a finalidade para a que se concede a autorización.

CONTROL Identificador da institución

ES GA 36201 ATVi

Regras e/ou convencións

ISDIAH – Norma internacional para a descrición de institucións que custodian fondos de arquivo, 1.ª edición, Consello Internacional de Arquivos.

Datas de creación, revisión ou eliminación

30/07/2012

Lingua(s) e escritura(s)

Galego: glg Español: spa

Fontes

Páxina web do arquivo

FONDOS DOCUMENTAIS Procedencia Actualmente, recibe os documentos das xefaturas territoriais da Delegación Territorial de Vigo con sede no edificio administrativo de Concepción Arenal. O arquivo, que nun principio naceu como central e intermedio, viuse obrigado a recibir documentos das distintas oficinas por falta de espazo suficiente nelas.

142


FONDOS

Datas extremas

Unidades instalación

1. FONDOS PÚBLICOS 1.4. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA 1.4.1. Ámbito galego

——

——

1.4.. Ámbito territorial -

Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Vigo  Administracións Públicas

1989-2009

5.263

 Economía e Facenda  IGAPE

1985-2010 2002

19.858 34

 Comercio e Consumo

1996-2006

747

 Cultura

-------------

 Deporte

-------------

 Educación e Investigación

-------------

 Industria

1980-2008

 Medio Ambiente

-------------

 Medio Rural

-------------

 Pesca

1989-2009

 Política Lingüística

-------------

 Política Territorial  Sanidade

2.808

2.247

[S.D.]

33

1980-1933

246

 Seguridade e Interior

-------------

 Servizos Sociais

1988-2009

9.415

 Traballo

1985-2009

6.106

 Turismo

-------------

Total

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

Cadro de clasificación de fondos documentais

26.865

143


Índice de fondos documentais

Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Administración principal de Correos de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Administración principal de Correos de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Aduana de Betanzos

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Álvarez Cascos, Alfredo

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Álvarez Ojea, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Aperribay Pita da Veiga, Ángel

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Área de Alta Inspección de Educación na Comunidade Autónoma

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Arquivo do Reino de Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Asilo Provincial de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Asociación Posío, Arte e Letras

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Asociación Xeral Patronal de Galicia

2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

53

ASTANO

1.9.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Audiencia do Criminal de Mondoñedo

1.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Audiencia do Criminal de Santiago

1.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Audiencia Provincial de Lugo

1.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Audiencia Provincial de Ourense

1.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

145


Fondos

146

Código

Arquivo

Páxina

Audiencia Provincial de Pontevedra

1.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

107

Audiencia Territorial da Coruña

1.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Baeza Buceta, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Banca Pereiro Rey

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Banco Agrícola de Beneficencia de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Baños, Francisco

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Barbeito y Cerviño, María

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Bazán

1.9.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Bentraces, pazo de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Berwick-Alba, duques de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Biblioteca Pública Provincial de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Blanco Novo, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Blanco Salcedo, Francisco

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Boán, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Brandeso, pazo de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Braña, Abella e Compañía

2.3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Bugallal, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Bulas impresas en papel

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Bulas manuscritas e letras apostólicas en pergameo

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Cabidos e colexiatas. Catedral de Ourense

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Cabidos e colexiatas. Santa María de Sar.

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Cabidos e colexiatas. Santa María de Xunqueira de Ambía.

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Cámara Agraria Provincial da Coruña

1.7.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

51


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Cámara de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

1.7.3.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Cámaras agrarias locales de Pontevedra

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Cámaras agrarias. A Fonsagrada

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Cámaras agrarias. A Pastoriza

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Cámaras agrarias. Antas de Ulla

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Cámaras agrarias. Baralla

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Cámaras agrarias. Barreiros

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Becerreá

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Pol

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Portomarín

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Riotorto

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Taboada

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Triacastela

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Vilalba

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Viveiro

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Xove

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras agrarias. Xunta Local de Información Agrícola de Meira

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Cámaras agrarias. Xunta Local de Información Agrícola de Viveiro

1.7.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Cámaras de la propiedad urbana. A Coruña

1.7.2.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Cámaras de la propiedad urbana. Ferrol

1.7.2.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Cámaras de la propiedad urbana. Lugo

1.7.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Cámaras de la propiedad urbana. Ourense

1.7.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Cámaras de la propiedad urbana. Pontevedra

1.7.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Cámaras de la propiedad urbana. Santiago de Compostela

1.7.2.

Arquivo de Galicia

51

Cámaras da propiedad urbana. Vigo

1.7.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Camba Villamarín, Diego

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

147


Fondos

148

Código

Arquivo

Páxina

Camba, casa de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Capitán Xeneral de Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Carballedo, granja de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Carteis

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Casa da Cultura da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Casa da Xuventude de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Casalderrey, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Casares Quiroga, Santiago

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Casino de Lugo

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Castillo, Ángel del

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Castro Murias, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Castro, casa do

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Centro de Acción Social Católica de Mondoñedo

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Chao Fajardo, José

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Chocolates Milagritos

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Colección Cancio Donlebún

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Colección Costa Figueras

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Colección de diplomas en pergameo

3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

113

Colección de documentos en pergameo

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Colección de fotografías

3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

113

Colección de postais

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Colección iconográfica de mapas, planos, debuxos e gravados

3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

113

Colección iconográfica de mapas, planos, debuxos e gravados

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Colección Luis Esquiro de cupóns, vales e billetes da Guerra Civil e posguerra

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Colección Martínez Longueira

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Colección Rielo Carballo

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Colección Vaamonde Lores

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Antonio Pérez

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Antonio Sánchez Díaz Tonecho

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. ASTANO

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Celeiro

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Compañía Española de Traballos Fotogramétricos (CEFTA)

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Pedrosa Pérez Dávila

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. ASTANO

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Celeiro

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Compañía Española de Traballos Fotogramétricos (CEFTA)

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Coleccións fotográficas. Pedrosa Pérez Dávila

3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Colexio de Nosa Señora das Mercedes de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Colexio de Orfas/Escola de Nenas de Betanzos

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Colexio Oficial de Arquitectos da Coruña

1.7.4.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Colexio Oficial de Arquitectos de Vigo

1.7.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas e Peritos Agrícolas de Pontevedra

1.7.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais da Coruña

1.7.4.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Ferrol

1.7.4.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Lugo

1.7.4.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Colegio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Pontevedra

1.7.4.

Arquivo do Reino de Galicia

51

149


Fondos

150

Código

Arquivo

Páxina

Colexios da Compañía de Xesús. Monterrei

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Colexios da Compañía de Xesús. Ourense

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Colexios da Compañía de Xesús. Santiago de Compostela

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Comisaría do Patrimonio Artístico e Monumental da Zona Noroeste

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Comisión de Recrutamento de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Comisión Provincial do Plus Familiar da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Comité de Enlace de Patronais de Galicia

2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Comité Paritario da Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Complexo Hospitalario Xeral-Calde

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Concellos. Allariz

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Concellos. Boborás

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Concellos. Castro Caldelas

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Concellos. Lobeira

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Concellos. Lugo

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Concellos. O Barco

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Concellos. Ourense

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Concellos. Pontevedra

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Concellos. Ribadavia

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Concellos. Taboada

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Concellos. Tui

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Concellos. Viana do Bolo

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Concellos. Villafranca del Bierzo

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Corfraría da Virxe Peregrina de Pontevedra

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

113

Corfrarías. San Miguel de Ourense

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Corfrarías. San Sebastián e Santa Lucía de Santa. María de Astariz (Ourense)

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Corfrarías. Santa María Nai e Santa Resurrección (Ourense)

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Corfrarías. Santísimo de Santa María de Codosedo (Ourense)

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Congregación de Nosa Señora da Concepción e da Misericordia de Pontevedra

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.

113

Contadorías de hipotecas. A Cañiza

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Contadorías de hipotecas. A Coruña

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Contadorías de hipotecas. A Fonsagrada

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. A Pobra de Trives

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Allariz

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Bande

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Becerreá

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Burón

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Cambados

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Contadorías de hipotecas. Carballido

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Celanova

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Ferrol

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Contadorías de hipotecas. Lalín

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Contadorías de hipotecas. Lugo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

151


Fondos

152

Código

Arquivo

Páxina

Contadorías de hipotecas. Mondoñedo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Monforte de Lemos

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Navia de Suarna

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Noia

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Contadorías de hipotecas. O Carballiño

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Ortigueira

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Contadorías de hipotecas. Ourense

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Padrón

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Contadorías de hipotecas. Ponte Caldelas

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Contadorías de hipotecas. Ponteareas

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Contadorías de hipotecas. Pontedeume

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Contadorías de hipotecas. Pontevedra

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Contadorías de hipotecas. Redondela

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

105

Contadorías de hipotecas. Ribadavia

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Ribadeo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Sarria

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Tabeirós (A Estrada)

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Contadorías de hipotecas. Trobo y Robledo.

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Tui

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Contadorías de hipotecas. O Barco de Valdeorras

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Verín

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Viana do Bolo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Contadorías de hipotecas. Vigo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Contadorías de hipotecas. Viveiro

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Contadorías de hipotecas. Xinzo de Limia

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Convento de Santa Catalina de Montefaro

2.4.1.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Conventos. Bo Xesús da Limia

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. Nosa Señora da Mercé de Verín

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. San Antonio de Ribadavia

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. San Domingos de Bonaval de Santiago de Compostela

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. San Domingos de Lugo

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. San Domingos de Ourense

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. San Domingos de Ribadavia

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. San Francisco de Ourense

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. San Pedro de Correxais

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. Sancti Spiritus de Melide

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. Santa Clara de Allariz

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. Santa Clara de Santiago de Compostela

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. Santa María de Belvís de Santiago de Compostela

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Conventos. Santa María de Conxo

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Conventos. Santo Agostiño da Cerca de Santiago de Compostela

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Cordido Penas, Manuel

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Cornide Saavedra, José

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Cortés Alonso, Vicenta

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Costa Moure, Javier

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

153


Fondos

154

Código

Arquivo

Páxina

Curia diocesana. Xunta Xeral do Culto e Clero da Diócese de Lugo

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Curia diocesana. Bispado de Ourense

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Curros Enríquez, Manuel

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Delegación de Facenda de Vigo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación/Dirección Provincial de Sanidade da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

Delegación Comarcal da Consllería de Cultura de Ferrol

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Comarcal da Organización Sindical de Betanzos

1.7.5.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Delegación de Información e Turismo de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación do Goberno en Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Delegación Especial de Economía e Facenda da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Delegación Local de Cultura de Santiago

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Delegación Local de Información e Turismo de Santiago

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Delegación Local de Sindicatos de Pol

1.7.5

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Delegación Local do Ministerio de Información e Turismo de Vigo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación Provincial da Vivenda de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Delegación Provincial de Educación de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Delegación Provincial de Facenda de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Delegación Provincial de Industria de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Delegación Provincial de Industria de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación Provincial de Información e Turismo de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación Provincial de Obras Públicas e Urbanismo de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Delegación Provincial de Traballo de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e Transportes da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e Transportes da Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e Transportes da Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e Transportes de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación Provincial da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Deporte da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Deporte de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Delegación Provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de Ourense

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Delegación Provincial de Economía e Facenda de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Delegación Provincial de Economía e Facenda de Ourense

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación Provincial da Consellería de Familia, Promoción do emprego, Muller e Xuventude da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Consellería de Innovación e Industria de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

155


Fondos

156

Código

Arquivo

Páxina

Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria e Comercio da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Delegación Provincial da Consellería de Medio Rural de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Delegación Provincial da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Delegación Provincial da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Delegación Provincial da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación Provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Delegación Provincial da Consellería de Traballo de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Delegación Provincial da Consellería de Traballo, Seguridade Social e Emigración de Pontevedra

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Delegación Provincial da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Fronte de Xuventudes de Pontevedra

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Delegación Provincial da Organización Sindical da Coruña

1.7.5.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Delegación Provincial da Organización Sindical de Lugo

1.7.5.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Delegación Provincial da Organización Sindical de Ourense

1.7.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Delegación Provincial da Organización Sindical de Pontevedra

1.7.5.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Delegación Provincial da Sección Feminina da Coruña

1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

50


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Delegación Provincial da Sección Feminina de Lugo

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Delegación Provincial da Sección Feminina de Pontevedra

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Delegación Provincial da Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Vicepresidencia de Igualdade e Benestar de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Delegación Provincial das Xuventudes da Coruña

1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Delegación Provincial da Consellería de Economía e Facenda de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación Provincial de Agricultura de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación Provincial de Asociacións/ Delegación Provincial da Familia da Coruña

1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Delegación Provincial de Cultura de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Delegación Provincial de Cultura de Ourense

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Delegación Provincial de Educación da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Delegación Provincial de Educación de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación Provincial de Educación Física e Deportes de Lugo

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Delegación Provincial de Ex-Combatentes de Ourense

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Delegación Provincial de Familia de Ourense

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Delegación Provincial de Industria de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Delegación Provincial de Información e Turismo da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Delegación Provincial de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación Provincial de Sanidade de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

157


Fondos

158

Código

Arquivo

Páxina

Delegación Provincial de Traballo de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Delegación Provincial de Transportes de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación Provincial do Auxilio Social de Pontevedra

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Delegación Provincial do Instituto de Reforma e Desenvolvemento Agrario (IRYDA) de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística (INE) da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Delegación Provincial do Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS) de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Delegación Provincial do Instituto Nacional de Vivenda de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Pontevedra

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Vigo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo

1.4.2.

Arquivo Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo

135

Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

1.4.2.

Arquivo Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo

143

Deputación Provincial de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Deputación Única de Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Devesa Álvarez,Manuel

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Deza Soto, Joaquín

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Diéguez Novoa, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Dirección Provincial de Cultura de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Dirección Provincial de Cultura da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Dirección Provincial de Industria da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Dirección Provincial de Sanidade de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Dirección Provincial de Saúde da Coruña

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Dirección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Dirección Provincial do SERGAS

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Dispensario Central de Lugo do Padroado Nacional Antituberculoso

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Distritos notariais. A Fonsagrada.

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. A Pobra de Trives

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. A Coruña

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Distritos notariais. A Estrada

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. A Estrada

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. A Fonsagrada

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Distritos notariais. Agolada

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Allariz

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. Arteixo

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Bande

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Bande

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. Becerreá

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Distritos notariais. Betanzos

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Cambados

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Cambados

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. Carballo

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Celanova

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. Chantada

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Distritos notariais. Corcubión

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Ferrol

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

159


Fondos

160

Código

Arquivo

Páxina

Distritos notariais. Lalín

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Lalín

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. Lugo

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Distritos notariais. Mondoñedo

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Mondoñedo

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Distritos notariais. Monforte de Lemos

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Monforte de Lemos

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Distritos notariais. Noia

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. O Barco de Valdeorras

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. O Barco de Valdeorras

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. O Carballiño

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. O Carballiño

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. Ourense

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Ourense

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. Ponteareas

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Ponteareas

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. Pontevedra

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Pontevedra

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. Quiroga

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Distritos notariais. Ribadavia

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Ribadavia

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. Ribadeo

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Distritos notariais. Santiago de Compostela

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Sarria

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Distritos notariais. Tui

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Tui

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. Verín

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Verín

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Distritos notariais. Viana do Bolo

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Distritos notariais. Vigo

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Vigo

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. Vilagarcía de Arousa

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Vilagarcía de Arousa

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Distritos notariais. Vilalba

1.2.1.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Distritos notariais. Vilalba

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Distritos notariais. Viveiro

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Distritos notariais. Xinzo de Limia

1.2.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Dogal Ulloa Calderón, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Eiras, casa e couto de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

El Miño

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Encomendas. A Barra

2.4.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Encomendas. A Batundeira.

2.4.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Encomendas. Osoño, Portomarín y Quiroga

2.4.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Encomendas. Pazos de Arenteiro.

2.4.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Encomendas. Porto

2.4.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Encomendas. Santa María de Beade

2.4.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Encomendas. Santa María de Beade

2.4.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

113

Enfermería Militar de Labaca (A Coruña)

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Enfermería Militar de Oza (A Coruña)

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Escola Náutico Pesqueira de Ferrol

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Escola Normal de Mestras da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Estudio do arquitecto Basanta Ramos

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Fábrica de Tabacos da Coruña

1.9.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Federación Católico-Agraria de Lugo

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Federación Católico-Agraria de Monforte de Lemos

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Federación Mindoniense de Sindicatos Agrícolas

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Federación Universitaria Escolar de Santiago (FUE)

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

161


Fondos

162

Código

Arquivo

Páxina

Fernández (Lugo), familia

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Fernández Covelo, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Fernández Manzano, Faustino

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Fernández Manzano, Victoria

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Ferro Couselo, Jesús

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Fotografías de Arribas

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Fotografías de César Quijada

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Fotografías de García Garabella

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Fotografías de José Luis Vega

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Fotografías de Juan José Vivancos

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Fotografías de Loty

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Fronte de Xuventudes de Lugo

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

García Fernández, Luis

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

García Munín, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Gobierno Civil de A Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Gobierno Civil de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Gobierno Civil de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Gobierno Civil de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Golmar, casa de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Gómez de Araujo , familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Gontelle, casa de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

González López, Gervasio

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

González Ojea, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

González Peón, Clemente

2.1.1.

Arquivo de Galicia

31

Gravados

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Grixoá, casa de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Grixoá, casa de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Hijos de Simeón García y Cía de Vilagarcía de Arousa

2.3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Hospicio Provincial de Isabel II de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Hospital de Pobres de Redondela

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Hospital de San Xoán de Deus de Pontevedra

1.5.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Hospital Juan Canalejo. Centro Materno Infantil Teresa Herrera. Sección de Xenética

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Hospital Provincial de San Roque de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Iglesias Brage, Francisco

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Imprenta Rionegro/Lozano

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Inclusa Provincial de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Instituto Antirrábico Cobián Areal de Pontevedra

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Instituto de Orientación Profesional de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Instituto de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) (Lugo)

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Instituto Galego de Consumo (A Coruña)

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Instituto Provincial de Psicoloxía Aplicada e Psicotecnia

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Irmandade Galeguista de Ourense

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

La Voz Católica

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Laboratorio de Saúde Pública (Lugo)

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Lamas Carvajal, Valentín

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Leis, marqueses de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Lemos Sotomayor y Bolaño, Juan Alonso de

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Limia Industrial

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Llauger, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

López Bobo, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

López Cuevillas, Florentino

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

López de Santomé, Jorge

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

López Gayo, Tomé

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Lorenzana, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Lorenzo Fernández, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

163


Fondos

164

Código

Arquivo

Páxina

Loureiro, casa de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Mapas e planos (s. XVII-XIX)

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Mapas, planos e debuxos

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Mariqueta e Compañía

2.3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Martínez- Barbeito Morás, Carlos

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Martínez Morás, Fernando

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Martínez Morás, Juan

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Martínez Salazar, Andrés

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Martínez-Risco, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Maxistratura de Traballo da Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Maxistratura de Traballo de Lugo

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Maxistratura de Traballo n.º 1 de A Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Maxistratura de Traballo n.º 2 de A Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Maxistraturas de Traballo. Pontevedra. Número 1

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Maxistraturas de Traballo. Vigo. Número 1

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Maxistraturas de Traballo. Vigo. Número 2

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Méndez, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Miranda Altamirano, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Miscelánea de papeis

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Montenegro

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Mosteiros. San Martín de Castañeda

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. San Martiño Pinario de Santiago de Compostela

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. San Paio de Antealtares de Santiago de Compostela

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. San Pedro de Montes

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. San Salvador de Asma

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. San Salvador de Celanova

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. San Xoán de Servoi

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María a Real de Oseira

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Mosteiros. Santa María a Real de Porqueira

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Acibeiro.

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Carracedo

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Ferreira de Pantón

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Fiaes

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Melón

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Monfero

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Montederramo

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de San Clodio do Ribeiro de Avia

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Sobrado

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. Santa María de Xunqueira de Espadañedo

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mosteiros. San Estevo de Ribas de Sil

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Mutualidad de Funcionarios dp Padroado Nacional Antituberculoso

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

O Casal, familia de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Obras literarias

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Obras pías. María González para orfas pobres

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Obras pías. Punxín

2.4.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

93

Oficina Provincial da Mutualidade Nacional de Previsión da Administración Local (MUNPAL) da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Oficinas liquidadoras. Carballo

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Oficinas liquidadoras. Corcubión

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Oficinas liquidadoras. Negreira

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Oficinas liquidadoras. Noia

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Oficinas liquidadoras. Padrón

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Oficinas liquidadoras. Pontedeume

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Oficinas liquidadoras. Santiago de Compostela

1.4.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Oficinas de emprego. Becerreá

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

165


Fondos

166

Código

Arquivo

Páxina

Oficinas de emprego. Burela

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Oficinas de emprego. Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Oficinas de emprego. Ribadeo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Oficinas de emprego. Sarria

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Oficinas de emprego. Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Lugo

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Oficinas de emprego. Vilalba

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Oficinas de emprego. Viveiro

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

71

Oficinas liquidadoras. A Fonsagrada

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Allariz

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Oficinas liquidadoras. Becerreá

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Caldas de Reios

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Oficinas liquidadoras. Caldas de Reis

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Oficinas liquidadoras. Cambados

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Oficinas liquidadoras. Cambados

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Oficinas liquidadoras. Chantada

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Corcubión

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Oficinas liquidadoras. Lalín

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Oficinas liquidadoras. Lalín

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Oficinas liquidadoras. Mondoñedo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Monforte de Lemos

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. O Carballiño

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Oficinas liquidadoras. Ortigueira

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Oficinas liquidadoras. A Pobra de Trives

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Oficinas liquidadoras. Ponteareas

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Oficinas liquidadoras. Ponteareas

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Oficinas liquidadoras. Redondela

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Oficinas liquidadoras. Redondela

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Oficinas liquidadoras. Ribadavia

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Oficinas liquidadoras. Ribadeo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Sarria

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Tui

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Oficinas liquidadoras. Tui

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Oficinas liquidadoras. Viana do Bolo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Oficinas liquidadoras. Vilagarcía de Arousa

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

111

Oficinas liquidadoras. Vilalba

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Viveiro

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Oficinas liquidadoras. Xinzo de Limia

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Organización Provincial de Traballos Portuarios da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Otero Pedrayo, Ramón

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Ozores de Prado, marqueses de San Martín de Ombreiro

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Padroado do Bimilenario da Cidade de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Padroado para a Mellora de Medio Rural

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Padroado Provincial para a Mellora da Vivenda Rural da Coruña

1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Padroado Provincial para o Fomento de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Padroado de Protección do Menor/da Muller

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Pallares, condes de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Palmás, Ricardo

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Parada Justel, Ramón

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Pardo Gil Taboada, familia

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

167


Fondos

168

Código

Arquivo

Páxina

Parque e Mestranza de Artillería da Coruña (8.ª Rexión Militar)

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Parroquias. San Breixo de Seixalbo (Ourense)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Mamede de Grou (Lobios)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Pedro de Allariz (Allariz)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Pedro de Laroá (Xinzo de Limia)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Pedro de Maceda (Maceda)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Salvador de Solveira (Paderne de Allariz)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Xoán de Argas (San Xoán de Río)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Xoán de Camba (Castro Caldelas)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Xoán de Ourantes (Punxín)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. Santa Baia de Laias (Cenlle)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. Santa María de Astariz (Castrelo de Miño)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. Santa María de Bóveda (Vilar de Barrio)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. Santa María de Codosedo (Sarreaus)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. Santa Marina de Asadur (Maceda)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. Santiago de Allariz (Allariz)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Parroquias. San Ildefonso de San Cibrao das Viña (San Cibrao das Viñas)

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Partituras musicais

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Partituras musicais

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Pastoriza, pazo de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Pereiras, casa de As

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Pérez Ávila, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Pergameos impresos

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Pergameos manuscritos

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Picó Cañeque, Rafael

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112

Planas de caligrafía

3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

95

Portabales Blanco, Tomás

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Postais

3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

74

Preventorio Infantil de Oza (A Coruña)

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Priegue, condado de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Prieto, Laureano

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Prisión Provincial de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Prisión Provincial de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Ramirás, pazo de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Real Audiencia de Galicia

1.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Real Intendencia de Galicia

1.3.1.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Real Intendencia de Galicia

1.3.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Real Intendencia de Galicia

1.3.1.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

109

Real Intendencia de Galicia e Xulgado de Correos e Camiños

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Regadas, casa de As

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Residencia Irmáns Pedrosa

1.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

70

Rexión Agronómica de Galicia e Asturias

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Rexistros civís. O Corgo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. A Coruña

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Rexistros da propiedade. A Fonsagrada

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Allariz

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Rexistros da propiedade. Bande

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Rexistros da propiedade. Becerreá

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Celanova

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros da propiedade. Ferrol

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Rexistros da propiedade. Lugo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Mondoñedo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

169


Fondos

170

Código

Arquivo

Páxina

Rexistros da propiedade. Monforte de Lemos

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Negreira

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Rexistros da propiedade. O Carballiño

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Rexistros da propiedade. Ortigueira

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Rexistros da propiedade. Ourense

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros da propiedade. Padrón

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Rexistros da propiedade. A Pobra de Trives

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros da propiedade. Ribadavia

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros da propiedade. Ribadeo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Sarria

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Valdeorras

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros da propiedade. Verín

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros da propiedade. Viana do Bolo

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros da propiedade. Vilalba

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Viveiro

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

67

Rexistros da propiedade. Xinzo de Limia

1.2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Rexistros mercantís. A Coruña

1.2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

46

Rey Sánchez, Jacobo

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Ribadavia, condes de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Rodríguez Cobelas, Alejandro

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Rodríguez de Mouriz , familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Roldán Martínez-Bolaños, Manuel

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Saco Cid, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Sanatorio Marítimo Nacional de Oza (A Coruña)

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Sanidade Exterior de Vigo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Sarmiento Valladares, familia

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Seara, familia

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Sección Naval da Fronte de Xuventudes da Coruña

1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Seminarios conciliares. San Fernando de Ourense

2.4.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

94

Servizo de Rehabilitación e Recuperación de Inválidos

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Servicio Provincial de Lugo do Instituto de Conservación da Natureza (ICONA)/ Patrimonio Forestal do Estado

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Servizos Forestais

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Sindicato Libre e Independente da Administración de Xustiza

2.2.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Sociedade La Terraza

2.3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Sociedade Cultural e Recreativa Casino de Verín

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Sociedade Económica de Amigos do País de Lugo

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Sociedade Hidroeléctrica de Tronceda

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Sociedade Mercantil Hijos de Simeón García y Cía

2.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Sotelo, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Soto Fernández, Luis

2.1.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Suárez Picallo, Ramón

2.1.1.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Subdelegación do Gobierno da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

49

Subdelegación do Gobierno da Coruña. Área de Industria e Enerxía

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Teatro Principal da Coruña

2.3.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Torre Xunqueiras, pazo de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Tribunal Provincial do Contencioso Administrativo de Ourense

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Tribunal do Santo Oficio da Inquisición de Galicia

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

171


Fondos

172

Código

Arquivo

Páxina

Tribunal Económico Administrativo da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Tribunal Especial de Foros

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de A Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Arzúa

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Betanzos

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Carballo

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Corcubión

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Ferrol

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Muros

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Negreira

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Noia

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Ordes

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Ortigueira

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Padrón

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Pontedeume

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Pontevedra

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Industrial de Santiago

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Tribunal Provincial do Contencioso Administrativo de Pontevedra

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Tribunal Provincial do Contencioso Administrativo da Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Troncoso, condes de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Tutor, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Vaamonde, familia

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

Vales, familia

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Veiguiña, casa de A (Familia Quiroga)

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

73

Verdes, familia

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

52

Vieite, pazo de

2.1.2.

Arquivo do Reino de Galicia

53

Vilariño Pintos, familia

2.1.2.

Arquivo de Galicia

31

Vilariño, casa de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Villanueva de Arrojo , casa de

2.1.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

91

Xefatura Agronómica de A Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Xefatura Comarcal do Movemento Nacional de Betanzos

1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

50


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Xefatura Comarcal/Local da Falanxe de Ortigueira

1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

50

Xefatura Provincial de Estradas da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Xefatura Provincial de Estradas de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

69

Xefatura Provincial de Estradas de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Xefatura Provincial do Instituto Nacional de Reforma e Desenvolvemento Agrario(IRYDA) de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Xefatura Provincial do Movemento de Ourense

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Xefatura Provincial do Movemento de Pontevedra

1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Xefatura Provincial do Servizo Nacional de Produtos Agrarios (SENPA) da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Xefatura Provincial do Servizo Nacional de Produtos Agrarios (SENPA) de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Xefe Político Superior de Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Xerencia Rexional do Catastro

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Xerencia Territorial do Catastro de Lugo

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

68

Xulgado Provincial Instrutor de Responsabilidades Políticas

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgado Provincial Instrutor de Responsabilidades Políticas de Ourense

1.1.6.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

87

Xulgados comarcais. A Coruña (Distrito del Instituto)

1.1.4.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados comarcais. A Coruña. Número 1

1.1.4.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados comarcais. A Coruña. Número 2

1.1.4.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados comarcais. Cambre

1.1.4.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados comarcais. Ferrol

1.1.4.

Arquivo do Reino de Galicia

44

173


Fondos

174

Código

Arquivo

Páxina

Xulgados comarcais. O Saviñao

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados comarcais. Oleiros

1.1.4

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados comarcais. Quiroga

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados comarcais. Sober

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Allariz

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Celanova

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. O Barco de Valdeorras

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Ourense

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Ribadavia

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Verín

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Xinzo de Limia

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de distrito. A Guarda

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de distrito. Marín

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de distrito. Sanxenxo

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de distrito. Tui

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de distrito. Vigo. Número 1

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de distrito. Vigo. Número 2

1.1.4.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de Paz. A Rúa

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Paz. Cea

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Paz. O Corgo

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados de Paz. Ourense

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Paz. Petín

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Xulgados de Paz. Xinzo de Limia

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña (Distrito da Audiencia)

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña (Distrito do Instituto)

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña. Número 1

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña. Número 2

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña. Número 3

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Cambados. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

107

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña (Distrito de la Audiencia)

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primera Instancia e Instrucción. A Coruña (Distrito del Instituto)

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña. Número 1

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. A Coruña. Número 2

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primera Instancia e Instrución. A Coruña. Número 3

1.1.3.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Cambados. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

107

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Lugo. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Monforte de Lemos. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Pontevedra. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

107

175


Fondos

176

Código

Arquivo

Páxina

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Quiroga

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de

66

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Redondela. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Tui. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Vigo. Número 1

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Vigo. Número 2

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Vigo. Número 3

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados de Primeira Instancia. Vigo. Número 10

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

108

Xulgados municipais. A Rúa

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados municipais. Amoeiro

1.1.5.

Arquivo Histórico Ourense Provincial de Ourense

86

Xulgados municipais. Carballeda de Valdeorras

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados municipais. Foz

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados municipais. Monforte de Lemos

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados municipais. O Barco de Valdeorras

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados municipais. O Valadouro

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

66

Xulgados municipais. Petín

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xulgados municipais. Vilamartín de Valdeorras

1.1.5.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xunta de Galicia

1.4.1.

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

119

Xunta de Galicia

1.4.1.

Arquivo de Galicia

30

Junta de Padroado do Arquivo Histórico Provincial de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

88

Xunta Electoral Provincial da Coruña

1.8.

Arquivo do Reino de Galicia

51

Xunta Electoral Provincial de Lugo

1.8.

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

72

Xunta Electoral Provincial de Pontevedra

1.8.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

112


Fondos

Código

Arquivo

Páxina

Xunta Provincial de Beneficencia de Ourense

1.5.1.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Xunta Provincial de Defensa e Armamento de Ourense

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

89

Xunta Provincial de Formación Profesional Industrial da Coruña

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Xunta Provincial de Protección da Muller de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Xunta Provincial de Protección de Menores de Pontevedra

1.3.2.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

110

Xunta Provincial do Censo Electoral de Ourense

1.8.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

90

Xunta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa do Reino de Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Xunta Superior Provincial de Observación e Defensa de Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Xunta Suprema de Galicia

1.3.1.

Arquivo do Reino de Galicia

47

Xurado Mixto da Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Xurado Mixto da Propiedade Rústica da provincia da Coruña

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

44

Xurado Mixto de Ferrol

1.1.6.

Arquivo do Reino de Galicia

45

Xurado Territorial Tributario (A Coruña)

1.3.2.

Arquivo do Reino de Galicia

48

Xusticias ordinarias dos partidos. Allariz

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xusticias ordinarias dos partidos. Bande

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xusticias ordinarias dos partidos. Celanova

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xusticias ordinarias dos partidos. O Barco de Valdeorras

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xusticias ordinarias dos partidos. Ourense

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xusticias ordinarias dos partidos. Ribadavia

1.1.3.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

86

Xuventudes de Acción Popular de Ourense (JAP)

2.2.

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

92

177


Guia arquivos galicia  

A Guía dos arquivos da Xunta de Galicia nace co fin de mellorar a accesibilidade aos arquivos de Galicia e aos fondos que custodian. Editada...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you