Page 1

Magazine cultural Girona - Roussillon

#19 2019

p r e u / p ri x 3 €

+ agenda y todas las actividades culturales

destacadas de ambos lados de los Pirineos català | français | español

abril a juny | avril à juin | abril a junio


Disseny Branding Il·lustració 3D Publicacions Packaging Senyalèctica

Xevi Forroy xevi@dots.cat M. 616 078 662


Amics per sempre

Amis pour toujours

Amigos para siempre

Des de que l'home va aconseguir domesticar al primer llop salvatge, fa 2000 ans, i ho va convertir en el seu company i guardià, els animals domèstics van quedar vinculats a l’ésser humà per sempre. Durant anys han tingut assignades funcions concretes segons les seves qualitats: transport, aliments, seguretat, control de plagues... tasques que es van atenuar al llarg del temps. Avui en dia són companyia, teràpia, amics, un més de la família. El vincle creat i la certesa absoluta de que formen part de la naturalesa, del nostre món, no solament no s’ha difuminat sinó que s’ha enfortit, i a més s’ha aconseguit crear una consciència de respecte i de cura. Així ho assumeix qui decideix albergar-los a casa, a la seva vida. Fins i tot els qui decideixen de no tenir mascota, per manca de temps, espai o incapacitat de cuidar-los; en cada postura és possible endevinar l’afecte cap a un animal. Aquest planeta és suficientment gran per tothom. I el sentit comú de l´home se suposa que també.

Depuis que l´homme a réussi apprivoiser le premier loup sauvage, il y a 20.000 ans, et que celui est devenu son camarade et gardien, les animaux de compagnie ont resté rattachés à l’être humain pour toujours. Pendant des années, les animaux ont eu des fonctions concrètes attribuées selon leurs qualités: transport, nourriture, sécurité, lutte contre les ravageurs… des tâches qui se sont dissipées au cours de l´histoire. Aujourd´hui les animaux offrent de la compagnie, de la thérapie, ils sont nos amis, un de plus de la famille. Il existe la certitude absolue qu´ils forment part de la nature, de notre monde. Le lien créé se renforce et il existe une conscience de respect et de soin. C’est ainsi assumé par qui décide les héberger chez eux, les prendre en charge dans sa vie. Même ceux qui décident de ne pas avoir un animal de compagnie, par manque de temps, d’espace ou pour ne pas être capable de s’en occuper; chacun dans leur position c’est possible de deviner l’affection vers un animal. Cette planète est assez grande pour tout le monde. Et le sens commun de l’homme se suppose également.

Desde que el hombre consiguiera domesticar al primer lobo salvaje, hace 20.000 años, y convertirlo en su compañero y guardián, los animales domésticos quedaron vinculados al ser humano para siempre. Durante años han tenido asignadas funciones concretas según sus cualidades: transporte, alimentos, seguridad, control de plagas… tareas que se difuminaron en el tiempo a lo largo de la historia. Hoy en día son compañía, terapia, amigos, uno más en la familia. El vínculo creado y la certeza absoluta de que forman parte de la naturaleza, de nuestro mundo, no solo no se ha difuminado sino que se ha fortalecido, y ha conseguido crear una conciencia de respeto y de cuidado. Así lo asume quien decide albergarlos en casa, en su vida. Incluso quienes deciden no contar con una mascota, por falta de tiempo, espacio o incapacidad para cuidarlos; en cada postura es posible adivinar el cariño hacia un animal. Este planeta es suficientemente grande para todos. Y el sentido común del hombre se supone que también.

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| editorial · édito · editorial |

| Reyes Cabero |

| sumari · sommaire · sumario |

DESTACATS L'ESSENTIEL DESTACADOS

34 LECTURA LECTURE LECTURA

6 NOTÍCIES ACTUALITÉS NOTICIAS

36 AGERMANATS JUMELÉES HERMANADOS

8 REPORTATGE REPORTAGE REPORTAJE

40 MUSEUS MUSÉES MUSEOS

30

28

RECOMANACIONS MÚSICA RECOMMANDATIONS MUSIQUE RECOMENDACIONES MÚSICA

46

45

42 ANTICS OFICIS ANCIEN MÉTIER OFICIOS ANTIGUOS

#19 · 2019

4

INSTANTÀNIES INSTANTANÉES INSTANTÁNEAS

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: Ana María Cabero | DISSENY I MAQUETACIÓ: Xevi Forroy | FOTOGRAFIA: Javi Cabrera | REDACCIÓ: Nerea Guisasola, Pascale Oriot | COL·LABORADORS: Aida Fuentes, Christine Alix, Thierry Grillet, Reyes Cabero, Céline Xicola, Laurent Colomines, Gerard Boris | TRADUCCIONS: Nàdia Grau, Keighley & Kashi Translations | EDITA: Culturae | DIPÒSIT LEGAL: GI 677-2015 | TIRATGE: 12.000 exemplars | EMAIL: info@culturaemagazine.com

CulturaeMag

@CulturaeMag

@culturaemag

3


ES

abril a juny | avril à juin | abril a junio

EN PRIMAVERA, LLUVIA DE FESTIVALES EN GERONA

A la primavera, Pluja de Festivals a Girona FR

AU PRINTEMPS, PLUIE DE FESTIVALS À GÉRONE

CAT

Girona + primavera és sinònim de Temps de Flors, de l’11 al 19 de maig, però dins el “Girona ciutat de festivals” també tenim el Girona A Cappella Festival que du la veu nua a la capital gironina fins al 19 de maig; no hi falta tampoc la música independent amb l’In-somni, del 6 al 9 de juny; la música familiar amb el Festivalot, del 15 al 16 de juny; i fins i tot hi tenen cabuda artistes de Barcelona-Tolosa-Montpelhièr, amb Girona al centre, amb el Festival Undàrius, aquest a finals de juny.

#19 · 2019

Entre els festivals de primavera també hi ha el MOT Festival de Literatura (del 28 de març al 6 d’abril), el Ludivers per jugar en família (del 23 al 26 de maig) o l’Inund’ART que inunda la ciutat d’art (del 31 de maig al 6 de juny). No tot passa a la capital, però. El Festival Espurnes de Llagostera arriba el 18 de maig i proposa dot-ze hores de música, circ, màgia i tallers familiars. El Místic a Les Bernardes de Salt el 10, 17, 24 i 31 de maig ens descobrirà algunes de les propostes musicals més originals i atrevides. El Festival Microclima els 19 i 25 de maig i l’1, 8 i 15 de juny ofereix cinc concerts en localitzacions de luxe a Camprodon i localitats properes i el Festival Propers el 2, 9,16 i 30 de juny, és un festival que porta el millor indie del país a Castell d’Aro amb un to intimista. Vist això, ens vens a fer una visita aquesta primavera?

Aida Fuentes

4

Au printemps, Gérone se fait belle grâce à l’exposition florale Temps de Flors, qui se tient cette année du 11 au 19 mai. Dans le cadre du cycle Girona, ciutat de festivals, elle accueille également l’A Cappella Festival qui met la musique vocale à l’honneur jusqu’au 19 mai. D’autres genres mu-sicaux y ont aussi leur place: la musique indépendante avec l’In-somni, du 6 au 9 juin, et la mu-sique familiale avec le Festivalot, du 15 au 16 juin, sans oublier des artistes venus de Barcelone, Toulouse et Montpellier, tous réunis à Gérone à l’occasion du Festival Undàrius, qui se tient fin juin. Parmi les autres manifestations culturelles à noter ce printemps figurent également le festival de littérature MOT (du 28 mars au 6 avril), le Ludivers pour jouer en famille (du 23 au 26 mai) et l’Inund’ART qui inonde les rues de la ville d’œuvres d’art (du 31 mai au 6 juin). Mais le chef-lieu de la province n’accapare pas tous les événements intéressants, loin de là. Ainsi, le festival Espurnes débarque le 18 mai à Llagostera avec ses douze heures de musique, de cirque, de magie et d’ateliers pédagogiques. Le festival Místic, qui se tient à la maison de la culture Les Bernardes de Salt les 10, 17, 24 et 31 mai offre une série de concerts pleins d’audace et d’originalité. Dans le cadre du festival Microclima, cinq concerts seront organisés les 19 et 25 mai, le 1er, le 8 et le 15 juin dans des lieux uniques à Camprodon et dans les environs. Les 2, 9, 16 et 30 juin, les meilleurs groupes indie de la région viendront se produire à Castell d’Aro dans une ambiance intimiste pour le festival Propers. Autant de bonnes excuses pour venir faire un tour chez nous ces mois-ci! Aida Fuentes

Gerona + primavera es sinónimo de Temps de Flors, del 11 al 19 de mayo, pero dentro del “Gerona ciudad de festivales” también tenemos el Girona A Cappella Festival que trae la voz desnuda a la capital gerundense hasta el 19 de mayo; no falta tampoco la música independiente con el In-somni, del 6 al 9 de junio; la música familiar con el Festivalot, del 15 al 16 de junio; hasta tienen cabida artis-tas de Barcelona-ToulouseMontpellier, con Gerona como centro, con el Festival Undàrius, éste a finales de junio. Entre los festivales de primavera también se organiza el MOT Festival de la Literatura (del 28 de marzo al 6 de abril), el Ludivers para jugar en familia (del 23 al 26 de mayo) o el Inund´Art que inunda la ciudad de arte (del 31 de mayo al 6 de junio). No todo se centra en la capital. El Festival Espurnes de Llagostera llega el 18 de mayo y propone doce horas de música, circo, magia y talleres familiares. El Místic en la casa de cultura Les Bernardes de Salt el 10, 17, 24, 31 de mayo nos descubrirá algunas de las propuestas musicales más originales y atrevidas. El Festival Microclima los días 19 y 25 de mayo y el 1,8 y 15 de junio ofrece cinco con-ciertos en localizaciones de lujo en Camprodon y localidades próximas y el Festival Propers el 2, 9, 16 y 30 de junio, es un festival que lleva el mejor indie del país a Castell d’Aro con un tono intimista. Visto todo esto, ¿nos vienes hacer una visita esta primavera? Aida Fuentes


En avril, Perpignan célèbre le Grenache CAT

A L’ABRIL, PERPINYÀ CELEBRA LA GARNATXA Després de Saragossa, l’Alguer i Barcelona, és el torn de Perpinyà de ser, durant dos dies, la capital europea del vi varietat garnatxa. El 17 i 18 d’abril, «Garnatxes del món» torna al Rosselló, «terra de les quatre garnatxes», on va néixer el 2013 a iniciativa del consell interprofessional dels vins del Rosselló. Més que un concurs, aquest esdeveniment és imprescindible per a un cep que supera les 8.000 ha de les 21.000 de la vinya local. Tots els especialistes del món hi seran, especialment per participar en el concurs internacional de degustació en què prop de 900 mostres de França, Espanya, Sudàfrica, Austràlia, el Canadà, Grècia i el Líban se sotmetran a l’opinió visual, olfactiva i gustativa de 80 jutges internacionals. Els vins presentats es podran degustar el dijous 18 d’abril, al Palau de Congressos de Perpinyà, durant la Nit de les Garnatxes, que reunirà professionals i el públic en general en una vetllada organitzada en col·laboració amb els xefs amb estrella del departament. Cal destacar que Perpinyà és la primera ciutat francesa que rep, mitjançant la xarxa Recevin, el títol de «ciutat europea del vi», un títol a celebrar com cal… Programa i informació addicional a: https://www.roussillon.wine/17-et-18-avril2019-grenaches-du-monde/ https://www.grenachesdumonde.com/

Christine Alix

ES

Après Saragosse, Alguero et Barcelone, c’est au tour de Perpignan de devenir, deux jours durant, la capitale européenne du vin. Les 17 et 18 avril, «Grenaches du monde» revient en effet en Roussillon, «terre des quatre grenaches», où il est né en 2013 à l’initiative du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon. Plus qu’un concours, cet événement s’inscrit comme incontournable pour un cépage qui dépasse les 8000ha sur les 21000 du vignoble local. Tous les spécialistes dans le monde seront présents, notamment pour participer au concours international de dégustation au cours duquel près de 900 échantillons de France, d’Espagne, d’Afrique du Sud, d’Australie, du Canada, de Grèce, du Liban seront soumis aux avis visuel, olfactif et gustatif de 80 jurés internationaux. Les vins présentés pourront être dégustés le jeudi 18 avril, au Palais des congrès de Perpignan, lors de la Nuit des Grenaches qui réunira professionnels et grand public autour d’une soirée organisée en partenariat avec les chefs étoilés du département. A noter que Perpignan est la première ville française à recevoir, par le biais du réseau Recevin, le titre de «ville européenne du vin». Un titre à célébrer comme il se doit… Programme et informations complémentaires: www.roussillon.wine/17-et-18-avril-2019grenaches-du-monde/ https://www.grenachesdumonde.com/ Christine Alix

EN ABRIL, PERPIÑÁN CELEBRA LA GARNACHA Después de Zaragoza, Alguero y Barcelona, es el turno de Perpiñán de convertirse, durante dos días, en la capital europea del vino variedad garnacha. El 17 y 18 abril, «Garnachas del mundo» vuelve al Rosellón, «tierra de las cuatro garnachas», donde nació en 2013 a iniciativa del consejo interprofesional de los vinos del Rosellón. Más que un concurso, este evento es imprescindible para una variedad que sobrepasa las 8000ha sobre los 21000 de viña local. Todos los especialistas en el mundo estarán presentes, en particular para participar en el concurso internacional de degustación en el transcurso del cual cerca de 900 muestras de Francia, España, África del Sur, Australia, Canadá, Grecia, Líbano estarán sometidas al dictamen visual, olfativo y gustativo de 80 jurados internacionales. Los vinos presentados podrán ser degustados el jueves 18 de abril, en el Palacio de Congresos de Perpiñán, durante la Noche de las Garnachas que reunirá profesionales y gran público en una velada organizada en colaboración con los chefs más prestigiosos del departamento. Destacar que Perpiñán es la primera ciudad francesa en recibir, por la vía de la red Recevin, el título de «ciudad europea del vino». Un título a celebrar como es debido… Programa e informaciones complementarias: https://www.roussillon.wine/17-et-18-avril2019-grenaches-du-monde/ https://www.grenachesdumonde.com/ Christine Alix

#19 · 2019

FR

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| destacats · l'essentiel · destacados |

5


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| notícies · actualités · noticias |

A Perpignan, la musique sacrée se joue de la nuit… Del 10 al 20 d’abril, la música sagrada farà vibrar les nits de Perpinyà, on, durant un festival, els contraris tindran tot el temps del món de coexistir: calma i terror, llum i foscor, somni i malson, meditació i festa col·lectiva… Al programa hi ha concerts gratuïts i d’altres de pagament, un conte musical, trobades d’artistes, tallers, conferències... sense oblidar, el 13 d’abril a les 18 h, la creació mundial de Luc Le Provost, guanyador del concurs de composició per a carilló. Programa i reserves al lloc web www.mairie-perpignan.fr/ culture/festival-musique-sacrée

#19 · 2019

Du 10 au 20 avril, la musique sacrée fera vibrer les nuits de Perpignan, où, le temps d’un festival, les opposés auront tout loisir de cohabiter: douceur et terreur, ténèbres et lumière, rêve et cauchemar, méditation et fête collective… Avec au programme, des concerts gratuits et d’autres payants, un conte musical, des rencontres d’artistes, des ateliers, des conférences, sans oublier, le 13 avril, à 18h, la création mondiale de Luc Le Provost, vainqueur du concours de composition pour carillon. Programme et réservations sur le site: www.mairie-perpignan. fr/culture/festival-musique-sacrée

6

Del 10 al 20 de abril, la música sagrada hará vibrar las noches de Perpiñán, donde, durante un festival, los contrarios tendrán todo el tiempo del mundo de coexistir: calma y terror, tinieblas y luz, sueño y pesadilla, meditación y fiesta colectiva… En el programa, conciertos gratuitos y otros de pago, un cuento musical, encuentros de artistas, talleres, conferencias, sin olvidar, el 13 de abril, a les 18h, la creación mundial de Luc Le Provost, vencedor del concurso de composición para carillón. Programa y reservas en: www.mairie-perpignan.fr/ culture/festival-musique-sacrée

L’Empordanet Escena L’Empordanet Escena s’allarga fins el 10 de juny i situa dins el panorama teatral municipis com Jafre, Colomers, Verges, la Tallada d’Empordà, Rupià, Parlavà, Foixà, Ultramort, Garrigoles o Bellcaire d’Empordà. L’actor i productor Pep Vila dirigeix el projecte que vol dinamitzar la indústria cultural tot oferint sinergies entre ajuntaments fent que es fomenti la mobilitat d’espectadors entre poblacions veïnes. Les entrades tenen preus molt assequibles i es poden comprar a emporda-net. escena@gmail.com. Més info i programació a: www.empordanetescena.cat Le festival de théâtre Empordanet Escena, qui dure jusqu’au 10 juin, se tient dans les localités de Jafre, Colomers, Verges, la Tallada d’Empordà, Rupià, Parlavà, Foixà, Ultramort, Garrigoles et Bellcaire d’Empordà. L’acteur et producteur Pep Vila dirige ce projet qui vise à dynamiser l’industrie culturelle tout en favorisant les synergies entre communes voisines pour faire en sorte que le public se déplace d’un village à l’autre. Le prix des places est très abordable. Il est possible de les acheter en écrivant à empordanet.escena@gmail.com. Pour consulter le programme et pour plus d’informations, rendez-vous sur www.empordanetescena.cat

El Empordanet Escena se alarga hasta el 10 de junio y sitúa dentro del panorama teatral municipios como Jafre, Colomers, Verges, la Tallada d’Empordà, Rupià, Parlavà, Foixà, Ultramort, Garrigoles o Bellcaire d’Empordà. El actor y productor Pep Vila dirige el proyecto que quiere dinamizar la industria cultural ofreciendo sinergias entre ayuntamientos haciendo que se fomente la movilidad de espectadores entre poblaciones vecinas. Las entradas tienen precios muy asequibles y se pueden comprar en empordanet.escena@ gmail.com. Más información y programación: www.empordanetescena.cat

Du fou, du grand, du connu aux Déferlantes

Són BigFlo et Oli, Zaz, Bruel, ZZ Top, Thirty Second to Mars, M, Nekfeu… Fan música actual i seran a Déferlantes, amb molts altres artistes, per animar la tretzena edició d’un festival que, del 5 al 8 de juliol, farà d’Argelers la capital musical del moment. Programa, tarifes i taquilla al lloc web del festival: www.festival-lesdeferlantes.com/fr Ils s’appellent BigFlo et Oli, Zaz, Bruel, ZZ Top, Thirty Second to Mars, M, Nekfeu… Ils font la musique d’aujourd’hui et ils seront aux Déferlantes, avec de très nombreux autres artistes, pour animer la treizième édition d’un festival qui, du 5 juillet au 8 juillet inclus, fera d’Argelèssur-Mer, la capitale musicale du moment. Programme, tarifs, billetterie sur le site du festival: www.festival-lesdeferlantes. com/fr Son BigFlo y Oli, Zaz, Bruel, ZZ Top, Thirty Second to Mars, M, Nekfeu… Hacen música actual y estarán en Déferlantes, con muchos otros artistas, para animar la trece edición de un festival que, del 5 al 8 de julio incluidos, hará de Argelès sur Mer, la capital musical del momento. Programa, tarifas, taquilla en la web del festival: www.festival-lesdeferlantes.com/fr


El proper 8 de Juny de 10 a 20 h a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís de Girona torna el Mercat de La Volta, un projecte únic i singular que vol donar suport a la professionalització de projectes culturals, artesans i artístics i que pretén dinamitzar comercialment i culturalment el barri de Sant Narcís. Arriba enguany a la 29ª edi-ció en col·laboració del Festival (a)phònica, el Festival de la Veu de Banyoles. Hi haurà més d’una vintena de parades d’il·lustradors, creadors d’animació i artistes vi-suals a més d’activitats pedagògiques i conferències. Més info a www.femlavolta.cat

Le 8 juin prochain, de 10 h à 20 h, le marché de La Volta fait son retour sur la place de l’Assumpció dans le quartier de Sant Narcís à Gérone. Il s’agit d’un projet unique et original, ayant pour vocation d’appuyer la professionnalisation de projets culturels, artisanaux et artistiques, et visant à dynamiser le quartier sur le plan commercial et culturel. Il fête cette année sa 29e édition en collaboration avec le Festival (a)phònica, le festival de la voix qui se tient à Banyoles. Il accueillera une vingtaine de stands d’illustrateurs, de créateurs d’animation et d’artistes visuels, ainsi que des activités pédagogiques et des conférences. Plus d’infos sur www.femlavolta.cat El próximo 8 de junio de 10 a 20h en la plaza de la Asunción de San Narciso de Ge-rona vuelve el Mercado de La Volta, un proyecto único y singular que quiere apoyar la profesionalización de proyectos culturales, artesanos y artísticos y pretende dinamizar comercialmente y culturalmente el barrio de Sant Narcís. Llega este año la 29ª edición en colaboración con el Festival (a)phònica, el Festival de la Veu de Banyoles. Habrá más de una veintena de paradas de ilustradores, creadores de anima-ción y artistas visuales además de actividades pedagógicas y conferencias. Más in-formación en www.femlavolta.cat

La Casa de la Tecnologia

Formar professionals capaços d’actuar i influir en el desenvolupament social, econòmic i científic dels territoris transfronterers a partir d’una comprensió aprofundida de les seves particularitats, reptes i oportunitats s’ha convertit en un desafiament important. La Universitat de Perpinyà ho ha entès perfectament portant a terme el projecte d’universitat europea titulada Univers. Amb un pressupost de 5 milions d’euros, aquest projecte associa vuit universitats de França, Espanya, Itàlia, Eslovènia i Àustria amb l’objectiu de crear xarxes d’excel·lència capaces de recollir els nous reptes dels espais transfronterers. Former des professionnels capables d’agir et d’influencer le développement social, économique et scientifique des territoires transfrontaliers à partir d’une compréhension approfondie de leurs particularités, défis et opportunités, est devenu un enjeu majeur. L’université de Perpignan l’a bien compris en portant le projet d’université européenne intitulé Univers. Evalué à 5 millions d’euros, ce projet associe huit universités de France, d’Espagne, d’Italie, de Slovénie et d’Autriche avec pour objectif de créer des réseaux d’excellence capables de relever les nouveaux défis des espaces transfrontaliers.

pp

Formar profesionales capaces de reaccionar e influenciar el desarrollo social, económico y científico de territorios transfronterizos a partir de una comprensión profunda de sus particularidades, retos y oportunidades, se ha convertido en un desafío importante. La universidad de Perpiñán lo ha entendido perfectamente llevando a cabo el proyecto de universidad europea llamado Univers. Con un presupuesto de 5 millones de euros, este proyecto asocia ocho universidades de Francia, España, Italia, Eslovenia y Austria con el objetivo de crear redes de excelencia capaces de recoger los numerosos desafíos de los espacios transfronterizos. europeAn universities 2019 erAsmus+ cAll EuropEan union

auStrIa

France university KlAgenfurt

of

2

2 1

1 2

1 university cA’foscAri of venice

1

1

1 3

1

3

P

5

university of lleidA 1 1

university of gironA 4

1

2

2

2

Italy

P

ItalIa

1 1

erAsmus+ Agreements (KA103)

level of study Bachelor Master PhD AssociAted pArtners

1 1

2

university of bAleAric islAnds

univers - new chAllenges in cross-border territories P

1

2

university pAul vAléry montpellier 4 4 university 3 6 of perpignAn

PP

1

SpaIn

2

SlovenIa university primorscA

of

subject AreA

Law Sciences Humanities and social sciences Master Mundus MIM

number of Agreements 1

AssociAted pArtners SciencesPo Toulouse University of Andorra

La Casa de la Tecnologia s’ubicarà al Xalet Soler. L’edifici acollirà la futura seu gironina del Museu de les Matemàtiques a més d’espais de formació per a alumnes centrats en la robòtica i les matemàtiques. També hi haurà espais de coworking digi-tal i tecnològic obert a la ciutadania. Aquest projecte estarà situat a la carretera Bar-celona, davant de l’espai de l’antiga fàbrica Simon, on hi anirà el nou institut Er-messenda de Girona, i formarà part de la nova imatge de l’entrada Sud de la ciutat. També acollirà un equip tècnic dedicat al foment de la tecnologia. Cette Maison de la technologie sera aménagée dans le bâtiment du Xalet Soler. Ainsi, celui-ci accueillera le futur siège à Gérone du Musée des mathématiques, ainsi que des salles de formation pour les scolaires, axées sur la robotique et les mathématiques. Il offrira également des espaces de coworking numérique et technologique ouverts à tous les citoyens. Ce bâtiment se trouve sur la route de Barcelone, face au terrain de l’ancienne usine Simon, qui accueillera le nouvel institut Ermessenda de Gérone. Le tout donnera une nouvelle image à l’entrée sud de la ville. Une équipe technique consacrée à la promotion de la technologie y élira également domicile.

La Casa de la Tecnología se ubicará en el Chalet Soler. El edificio acogerá la futu-ra sede del Museo de las Matemáticas en Gerona además de espacios de formación para alumnos centrados en la robótica y las matemáticas. Habrá espacios de cowor-king digital y tecnológico abiertos a la ciudadanía. Este proyecto estará situado en la carretera Barcelona, delante del espacio de la antigua fábrica Simon, donde irá el nuevo instituto Ermessenda de Gerona, y formará parte de la nueva imagen de la en-trada Sur de la ciudad. También acogerá un equipo técnico dedicado al fomento de la tecnología.

#19 · 2019

Une université consacrée au transfrontalier

Art Km 0 al Mercat de la Volta

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| notícies · actualités · noticias |

7


| reportatge · reportage · reportaje |

Laia Cendrich sobre programes mediàtics com ‘El encantador de perros’: “Es basen en creences i teories de la dominació molt antigues, obsoletes i que són errònies”. Laia Cendrich sur les émissions télévisés comme “L’enchanteur de chiens”: “Ils se basent en croyances, en théories de la domination très anciennes, obsolètes et elles sont erronées». Laia Cendrich sobre programas mediáticos como ‘El encantador de perros’: “Se basan en creencias y teorías de la dominación muy antiguas, obsoletas y que son erróneas”.

COMPAGNONS, pas accompagnateurs

COMPAÑEROS,

#19 · 2019

no acompañantes

8

COMPANYS,

no acompanyants


| reportatge · reportage · reportaje |

Xifres, però, que també mostren un increment anual important, correlatiu amb el nombre de veterinaris que treballen a la demarcació. Concretament 550 aquest 2019, 105 més que ara fa quatre anys i més de 170 respecte als inicis dels anys 2000. Això sí, d’uns anys ençà, prima el gènere femení entre els professionals. “Quan vaig aterrar a Girona fa 30 anys el 85% dels col·legiats eren veterinaris d’animals de producció com porcs o vaques. Ara és totalment a la inversa, la majoria es dediquen a petits animals”, assegura Bernat Serdà, qui durant 17 anys ha estat al capdavant del Col·legi de Veterinaris de Girona. Fa poques setmanes es jubilava per deixar pas a Ramon Cedó com a president d’aquesta institució. I és que, en aquest àmbit, moltes coses han canviat fins al punt d’assimilar humanitzar amb estimar. Tergiversant el llenguatge i els conceptes sense entendre que cal respectar-los pel que són, no perquè s’assemblin a nosaltres o els vulguem assimilar al que creiem ‘humà’. “Cal entendre que l’animal no és un ésser humà, és un animal i fa coses per determinats motius. Per això, el més difícil és actuar i educar”, assegura Laia Centrich, veterinària i etòloga. Tot i l’augment de peluts a les cases, les oficines pet friendly i l’esforç en conscienciació, cada any milers d’animals domèstics es veuen forçats a valer-se per si mateixos després d’escapar-se o ser abandonats. “Tant protectores com gosseres no veiem canvis pel que fa a l’abandonament; continua incrementantse. Únicament hem notat un gir positiu en el nombre d’adopcions que ha crescut en els darrers tres anys”, assegura l’Esther Estany, tresorera i portaveu de la Protectora dels Animals del Gironès, una de les moltes entitats totalment voluntàries que treballen pel bé dels animals a la demarcació.

ES

Deux habitants de Gérone sur dix vivent accompagnés. Nous sommes plus de 747 100 personnes et 160 400 animaux recensés. Chiens (147 595), chats (11 962) ou furets (298) sont les trois animaux les plus présents dans les foyers de Gérone. Ces données détonnent pourtant avec le faible nombre de registres inscrits dans l’Archive d’Identification des Animaux de Compagnie (AIAC).

Dos de cada diez habitantes gerundenses vivimos acompañados. Somos más de 747.100 personas y 160.400 animales chipados. Ya sean perros (147.595), gatos (11.962) o hurones, 289. Estos son los tres animales más habituales en los hogares de Girona. Unos datos que contrastan con el bajo número de registros en el Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC).

Ces chiffres montrent également une croissance annuelle importante et sont en corrélation avec le nombre de vétérinaires qui travaillent sur le territoire. Plus concrètement, 550 en 2019, 105 vétérinaires de plus qu’il y a quatre ans et 170 de plus qu’au début des années 2000. Ces dernières années, les femmes sont devenues majoritaires parmi les professionnels du secteur.

Cifras, sin embargo, que también muestran un incremento anual importante, correlativo con el número de veterinarios que trabajan en la demarcación. Concretamente 550 este 2019, 105 más que hace cuatro años y más de 170 respecto a inicios de los años 2000. Eso sí, desde hace unos años, prima el género femenino entre los profesionales.

«Quand j’ai débarqué à Gérone, il y a 30 ans, 85 % des membres de l’Ordre étaient des vétérinaires d’animaux de production, comme les cochons et les vaches. Maintenant, c’est à l’inverse, la plupart des vétérinaires s’occupent de petits animaux»- assure Bernat Serdà, qui 17 ans durant, a présidé l’Ordre des Vétérinaires de Gérone. Il y a quelques semaines, il a pris sa retraite en passant son relais à Ramon Cedó, qui occupe désormais la présidence de cette institution. Beaucoup de choses ont changé dans ce domaine, jusqu’au point de confondre l’humanisation et l’amour des animaux. Le langage et les concepts se sont déformés, souvent les gens ne comprennent pas qu’il faut traiter les animaux dans le respect de leur espèce et ne pas leur prêter des sentiments proprement humains. «Il faut comprendre que l’animal n’est pas un être humain, l’animal adopte des comportements pour plusieurs raisons. C’est pourquoi savoir agir et éduquer s’avère souvent difficile»- affirme Laia Centrich, vétérinaire et éthologue.

abril a juny | avril à juin | abril a junio

Dos de cada deu habitants gironins vivim acompanyats. Som més de 747.100 persones i 160.400 animals xipats. Ja siguin gossos (147.595), gats (11.962) o fures, 289. Aquests són els tres animals més habituals a les llars gironines. Unes dades que contrasten amb el baix nombre de registres a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC).

FR

"Cuando aterricé en Girona hace 30 años, el 85% de los colegiados eran veterinarios de animales de producción como cerdos o vacas. Ahora es totalmente a la inversa, la mayoría se dedican a pequeños animales", asegura Bernat Serdà, quien durante 17 años ha estado al frente del Colegio de Veterinarios de Girona. Hace pocas semanas se jubilaba para dejar paso a Ramon Cedó como presidente de esta institución. Y es que, en este ámbito, muchas cosas han cambiado hasta el punto de asimilar humanizar con amar. Tergiversando el lenguaje y los conceptos sin entender que hay que respetarlos por lo que son, no porque que se parezcan a nosotros o queramos asimilarlos a lo que creemos 'humano'. "Hay que entender que el animal no es un ser humano, es un animal y hace cosas por determinados motivos. Por ello, lo más difícil es actuar y educar", asegura Laia Centrich, veterinaria y etóloga.

#19 · 2019

CAT

9


| reportatge · reportage · reportaje | FR

abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

I és que, la forma com els tractem diu molt del nostre caràcter i la nostra pròpia naturalesa. I, cada dia, la realitat ens demostra que encara n’hem d’aprendre molt d’ells. “Per exemple, els gossos viuen el present, s’escolten a si mateixos, viuen cada moment; no tenen pensaments passats ni remordiments. No recorden situacions viscudes sinó que associen idees i d’això n’aprenen”, detalla Centrich. Són autèntics. Exemples d’empatia, fidelitat i amor. “L’agraïment i el seu nivell de respecte envers les persones i altres animals és brutal. Nosaltres no som tan nobles”, assenyala Estany. Sense saber-ho o adonar-se’n, fan d’exemple del sant que els empara. “Recorda que quan abandonis aquesta terra, no podràs portar amb tu res del que has rebut, només el que has donat”; assegurava Francesc d’Asís. Per a ells, no som acompanyants, nosaltres som la seva millor companyia, els seus companys. Més ens val fer honor al pacte d’amistat. Nerea Guisasola

Malgré l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, de bureaux pet friendly et les efforts de sensibilisation, chaque année des milliers d’animaux de compagnie sont livrés à eux-mêmes, après avoir fui ou être abandonnés. «Dans les sociétés protectrices et les refuges, nous n’observons pas de changements quant à l’abandon, le chiffre ne cesse d’augmenter. Ce qui est positif, c’est que le nombre d’adoption a augmenté ces trois dernières années» affirme Esther Estany, trésorière et porte-parole de la Société Protectrice d’Animaux du Gironès, l’une des nombreuses entités entièrement bénévoles qui travaillent pour garantir le bien-être des animaux sur le territoire. Parce que la façon dont nous traitons les animaux en dit long sur notre caractère et notre propre nature. Et la réalité nous montre, jour après jour, que nous devons encore apprendre beaucoup d’eux. «Par exemple, les chiens vivent le présent, s’écoutent et profitent de chaque instant. Ils ne pensent pas au passé et n’ont pas de regrets. Ils ne se rappellent pas de situations vécues, mais associent des idées, ce qui favorise leur apprentissage» -soutient Centrich. Ils sont authentiques. Des exemples d’empathie, de fidélité et d’amour. «Ils témoignent une énorme reconnaissance et un immense respect envers les personnes et autres animaux. Les humains ne sont pas si nobles» -remarque Estany.

CAT

VALL DE NÚRIA

#19 · 2019

PELS AMANTS DEL SENDERISME

10

Si gaudiu quan el vent us bufa a la cara i us encanta trepitjar muntanya, heu trobat l’escapada perfecta. Podeu pujar-hi amb el cremallera – únicament gratuït per als companys més peluts - compartir una sortida en barca, competir en un circuit d’orientació, repassar la història d’aquest indret llegendari amb una visita guiada, admirar la seva basílica o compartir temps d’oci i habitació a l’Hotel Vall de Núria. Només cal fer la maleta i avisar de la vostra arribada! Tota la informació a: www.valldenuria.cat/ vall-de-nuria-pet-friendly/

Sans le savoir ou s’en rendre compte, ils suivent les conseils du Saint qui les protège. «Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné.» affirmait François d’Assise. Pour eux, nous ne sommes pas «de compagnie», nous sommes leur meilleure compagnie, leurs compagnons. Et nous devons faire honneur à ce pacte d’amitié. Nerea Guisasola

ES

A pesar del aumento de peludos en los hogares, las oficinas pet friendly y el esfuerzo en concienciación, cada año miles de animales domésticos se ven forzados a valerse por sí mismos después de escaparse o ser abandonados. "Tanto protectoras como perreras no vemos cambios con respecto al abandono; continúa incrementándose. Únicamente hemos notado un giro positivo en el número de adopciones que ha crecido en los últimos tres años", asegura Esther Lago, tesorera y portavoz de la Protectora de los Animales del Gironès, una de las muchas entidades totalmente voluntarias que trabajan por el bien los animales en la demarcación. Y es que, la forma como los tratamos dice mucho de nuestro carácter y nuestra propia naturaleza. Y, cada día, la realidad nos demuestra que aún tenemos mucho que aprender de ellos. "Por ejemplo, los perros viven el presente, se escuchan a sí mismos, viven cada momento; no tienen pensamientos pasados ni remordimientos. No recuerdan situaciones vividas sino que asocian ideas y de eso aprenden", detalla Centrich. Son auténticos. Ejemplos de empatía, fidelidad y amor. "El agradecimiento y su nivel de respeto hacia las personas y otros animales es brutal. Nosotros no somos tan nobles", señala Estany. Sin saberlo o darse cuenta, hacen de ejemplo del santo que los ampara. "Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, sólo lo que has dado"; aseguraba Francisco de Asís. Para ellos, no somos acompañantes, nosotros somos su mejor compañía, sus compañeros. Más nos vale hacer honor al pacto de amistad. Nerea Guisasola


| reportatge · reportage · reportaje |

Les vétérinaires sont de l’avis qu’encore on ne soit pas assez conscients des responsabilités qui implique avoir un animal de compagnie.

VALL DE NÚRIA

VALL DE NÚRIA

POUR LES PASSIONNÉS DE RANDONNÉE

PARA LOS AMANTES DEL SENDERISMO

Si vous aimez sentir le vent sur votre visage et vous adorez marcher en montagne, voici l’escapade parfaite. Vous pouvez y accéder en train à crémaillère -gratuit uniquement pour les compagnons à quatre pattes- et sur place, partager une sortie en barque, disputer une course d’orientation, découvrir l’histoire de ce lieu légendaire lors d’une visite guidée, admirer sa basilique ou partager avec votre ami fidèle des loisirs et une chambre à l’Hôtel Vall de Núria.

Si disfrutáis cuando el viento os sopla en la cara y os encanta pisar la montaña, habéis encontrado la escapada perfecta. Podéis subir con el tren cremallera -únicamente gratuito para los compañeros más peludoscompartir una salida en barca, competir en un circuito de orientación, repasar la historia de este lugar legendario con una visita guiada, admirar su basílica o compartir tiempo de ocio y habitación en el Hotel Vall de Núria.

Il suffit de préparer votre valise et de nous prévenir de votre arrivée!

¡Sólo hay que hacer la maleta y avisar de vuestra llegada!

Plus de renseignements sur: www. valldenuria.cat/vall-de-nuria-pet-friendly/

Toda la información en: www.valldenuria. cat/vall-de-nuria-pet-friendly/

Los veterinarios coinciden que todavía no se es suficiente conscientes de las responsabilidades que implica tener un animal de compañía.

#19 #18 · 2019

Els veterinaris coincideixen que encara no s’és prou conscients de les responsabilitats que implica tenir un animal de companyia.

ES

abril a juny | avril à juin | abril a junio

FR

11


| reportatge · reportage · reportaje | abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

Des del Col·legi de Veterinaris de Girona tenen previst realitzar una trobada i seminari hispano-francès per compartir coneixements.

D’ITINERARI PER GIRONA PELS MÉS URBANITES Cinc itineraris. Cinc opcions per redescobrir la capital gironina des de diferents perspectives i, sobretot, sense corretges. Tot i que en aquesta ciutat hi ha places que els animals de quatre potes no poden trepitjar, les Hortes de Santa Eugènia, part del bosc de ribera del Ter, les ribes de l’Onyar o Sant Daniel no fan discriminacions. L’únic necessari? Bossetes per si hi ha regals pel camí, aigua per les miccions i, sobretot, gaudir de la passejada. Podeu revisar les indicacions a: http:// www2.girona.cat/ca/zivic

FR

#19 #18 · 2019

Desde el Colegio de Veterinarios de Gerona tienen previsto realizar un encuentro y seminario hispano-francés para compartir conocimientos.

ES

ITINÉRAIRE EN GÉRONE POUR LES CITADINS ENDURCIS

DE ITINERARIO POR GIRONA PARA LOS MÁS URBANITAS

Cinq itinéraires. Cinq options pour redécouvrir la capitale de Gérone sous différentes perspectives et surtout, sans laisse. Même si dans certaines places de la ville nos toutous ne sont pas admis, les Hortes de Santa Eugènia, une partie du bois de la rive de Ter, les rives de l’Onyar ou Sant Daniel sont le cadre idéal pour promener nos amis à quatre pattes. De quoi avez-vous besoin? Juste de sacs ramasse-crottes et d’eau pour les mictions, afin de préserver le site, et de prendre le temps de profiter pleinement de la balade.

Cinco itinerarios. Cinco opciones para redescubrir la capital gerundense desde diferentes perspectivas y, sobre todo, sin correas. Aunque en esta ciudad hay plazas donde los animales de cuatro patas no pueden pisar, las Huertas de Santa Eugenia, parte del bosque de la ribera del Ter, las orillas del Onyar o San Daniel no hacen discriminaciones. ¿Lo único necesario? Bolsitas por si hay regalos por el camino, agua para las micciones y, sobre todo, disfrutar del paseo.

Vous pouvez voir les plans sur : http://www2. girona.cat/ca/zivic

12

L’Ordre de Vétérinaires de Gérone envisage d’organiser une rencontre et un séminaire hispanofrançais pour partager des compétences.

Podéis revisar los planos en: www2.girona. cat/ca/zivic


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| reportatge · reportage · reportaje |

FR

ES

GORG DEL MOLÍ DELS MORRIS

GORGE DE MOLÍ DELS MORRIS

GORG DEL MOLÍ DELS MORRIS

PELS ENAMORATS / APASSIONATS / ENTUSIASTES DEL SILENCI I LA VERDOR

POUR LES AMOUREUX / PASSIONNÉS DE SILENCE ET DE VERDURE

PARA LOS ENAMORADOS / APASIONADOS / ENTUSIASTAS DEL SILENCIO Y EL VERDOR

Natura. I aigua. Petit però val la pena. Tant pels de dues potes com pels de quatre. I encara més si s’hi va amb tota la família al complet. Si sou dels que procureu per la butxaca, us podeu estalviar el cost del pàrquing deixant el vostre mitjà de transport a Les Planes d’Hostoles i caminar uns tres quilometres enmig d’un paisatge idíl·lic fins a la gorga. Una de les piscines naturals més espectaculars del cor de la Garrotxa.

Nature. Et eau. Petite, mais incontournable. Aussi bien pour vous que pour votre compagnon fidèle. Et encore mieux, si la visite se fait en famille. Les plus économes peuvent éviter le parking en se garant à Les Planes d’Hostoles et ensuite parcourir à pied environ trois kilomètres de paysages bucoliques jusqu’à la gorge. Vous y découvrirez l’une des piscines naturelles les plus spectaculaires au cœur de la Garrotxa.

Naturaleza. Y agua. Pequeño pero vale la pena. Tanto para los de dos como para los de cuatro patas. Y aún más si se va con toda la familia al completo. Si sois de los que miran el bolsillo, podéis ahorraros el coste del parking dejando vuestro medio de transporte en Les Planes y caminar unos tres kilómetros en medio de un paisaje idílico hasta esta poza. Una de las piscinas naturales más espectaculares del corazón de la Garrotxa.

Pels amants dels salts d’aigua dolça, també podeu gaudir d’entorns immillorables a: - Els gorgs de Sadernes, Sant Aniol d’Aguja i Salt del Brull. - Els gorgs de Canet d’Adri.

Pour les passionnés de chutes d’eau douce, les sites suivant méritent également le détour : - Les gorges de Sadernes, Sant Aniol d’Aguja et Salt del Brull. - Les gorges de Canet d’Adri.

Los amantes de los saltos de agua dulce también puede disfrutar de entornos inmejorables en: - Las gorgas de Sant Aniol de Aguja y Salto del Brull.

#19 · 2019

CAT

- Los gorgas de Canet d'Adri.

13


| reportatge · reportage · reportaje | abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

FR

PLATJA DE LA RUBINA

PLAGE DE LA RUBINA

PELS LLOPS DE MAR

POUR LES VIEUX LOUPS DE MER

Va ser la primera platja de tot l’Estat on els gossos eren benvinguts. Inscrita dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, podeu trobar-la dins del terme municipal de Castelló d’Empúries (Empuriabrava). Llarga, ampla i de sorra fina; els peluts podran ser llops de mar compartint espai amb una gran quantitat de companys internacionals. Això sí, la tramuntana també acostuma a fer-hi acte de presència! Esteu avisats.

C’est la première plage du pays qui a autorisé l’accès aux chiens. Inscrite dans le Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà, elle se situe dans la commune de Castelló d’Empúries (Empuriabrava). Longue, large et de sable fin; nos amis fidèles pourront, tels que les vieux loups de mer, partager le site avec de nombreux compagnons venus du monde entier. Attention, la tramontane s’invite souvent !

Si us esteu rostint i aquesta platja us queda un xic lluny, també podeu apropar-vos a:

Si vous crevez de chaud et cette plage se trouve un peu à l’écart de votre chemin, il existe d’autres plages autorisées aux chiens, telles que :

- Platja de Sant Jordi. Llançà. - Platja Rec del Molí. Empúries – L’Escala. - Platja de Griells. L’Estartit. - Cala Tamariua. Cap de Creus. - Cala Murtra. Castelló d’Empúries. - La Gola del Ter.

- Plage de Sant Jordi. Llançà. - Plage Rec del Molí. Empúries – L’Escala. - Plage de Griells. L’Estartit. - Crique Tamariua. Cap de Creus. - Crique Murtra. Roses. - Gorge du Ter.

ES

PLAYA DE LA RUBINA PARA LOS LOBOS DE MAR Fue la primera playa de todo el Estado donde los perros eran bienvenidos. Inscrita dentro del Parque Natural de los Aiguamolls del Empordà, podéis encontrarla dentro del término municipal de Castelló d’Empúries (Empuriabrava). Larga, ancha y de arena fina; los peludos podrán ser lobos de mar compartiendo espacio con una gran cantidad de compañeros internacionales. Eso sí, ¡la tramontana también suele hacer acto de presencia! Estáis avisados. Si os estáis asando y esta playa os queda un poco lejos, también podéis acercaros a: - Playa de San Jorge. Llançà.

Autoconfiança, tendresa i empatia. No només a través de les paraules sinó en mirades. Això és part del que aporta compartir la vida amb un pelut des de petit.

PELS MÉS CULTURALS MUSEU DEL JOGUET DE FIGUERES

#19 · 2019

Si disposeu de bona esquena o animal de companyia petit, pot ser una opció. Aquest espai museístic accepta l’entrada d’animals domèstics sempre que estiguin a coll durant tota la visita. El terra és lava i, per sort, la majoria de joguines estan dins vitrines! Tota la informació a: www.mjc.cat

14

Auto-confiance, tendresse et l’empathie. Pas seulement à travers les mots mais aussi à travers les regards. Tout ça fait partie de ce que contribue le partage de la vie avec l’animal de compagnie depuis tout petit.

Autoconfianza, ternura y empatía. No sólo a través de las palabras sino en miradas. Esto es parte de lo que aporta compartir la vida con un peludo desde pequeño.

- Playa Rec del Molí. Empúries - La Escala. - Playa de Griells. L'Estartit. - Cala Tamariua. Cap de Creus. - Cala Murtra. Castelló d’Empúries. - La Gola del Ter.

POUR LES FÉRUS DE CULTURE

PARA LOS MÁS CULTURETAS

MUSÉE DU JOUET DE FIGUERES

MUSEO DEL JOGUET DE FIGUERES

Si votre animal de compagnie est de petite taille ou vous avez de bons bras pour le tenir, nous vous recommandons cette visite.

Si dispone de animal de compañía pequeño o de una buena espalda, puede ser una opción.

Cet espace muséal permet l’entrée de votre animal de compagnie, à condition d’être porté dans vos bras pendant toute la visite. Le sol est en lave et heureusement, la plupart des jouets sont exposés en vitrine! Plus de renseignements sur: www.mjc.cat

Este espacio museístico acepta la entrada de animales domésticos siempre que se carguen en brazos durante toda la visita. El suelo es lava y, por suerte, ¡la mayoría de juguetes están dentro de vitrinas! Toda la información en: www.mjc.cat


| reportatge · reportage · reportaje | FR

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA EMPÚRIES

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE CATALOGNE EMPÚRIES

Aquí, enmig de l’Empordà, els animals són benvinguts. Únicament tenen accés restringit en determinats espais tancats. Podreu gaudir d’una autèntica passejada per l’antiga època romana acompanyats dels vostres canis.

Ici, au cœur de l’Empordà, les animaux sont les bienvenus. Vous pourrez voyager dans le temps au cœur des ruines de l’époque romaine en compagnie de votre ami fidèle. Seuls dans certains espaces fermés, l’entrée leur est limitée.

Podeu consultar la informació a: www.macempuries.cat/Visita-el-museu/ Accessibilitat

Pour obtenir plus de renseignements, visitez: w w w.macempuries.cat/Visita-el-museu/ Accessibilitat

abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

ES

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE CATALUÑA EMPÚRIES Aquí, en medio del Empordà, los animales son bienvenidos. Únicamente tienen acceso restringido en determinados espacios. Podréis disfrutar de un auténtico paseo por la antigua época romana acompañados de vuestros canes.

PÈLS I LLETRES

POILS ET LETTRES

PELOS Y LETRAS

Diuen que els gossos saben escoltar i que entenen millor que els humans. Per tal de fomentar la lectura i millorar l’expressió oral, en algunes localitats gironines, l’associació A.T.A.GI porta a terme tallers de lectura educativa per a infants amb gossos de teràpia. No els fan dictats ni tampoc es queixen si salten algun article. Si voleu compartir una estona de lectura relaxant, podreu trobar-los el 21 de setembre a l’Auditori Sala Galà de Cassà de la Selva.

On dit que les chiens savent écouter et comprennent mieux que les humains. Afin de favoriser la lecture et d’améliorer l’expression orale, l’association A.T.A.GI organise, dans certaines localités de la région, des ateliers de lecture éducative pour enfants avec chiens de thérapie. Nos amis à quatre pattes, contrairement aux profs à deux pattes, ne font pas de dictées et ne s’énervent pas si l’on saute un petit mot pendant la lecture. Si vous souhaitez passer un moment apaisant de lecture, venez les joindre le 21 septembre à l’Auditorium Sala Galà de Cassà.

Dicen que los perros saben escuchar y que entienden mejor que los humanos. Para fomentar la lectura y mejorar la expresión oral, en algunas localidades gerundenses, la asociación A.T.A.GI lleva a cabo talleres de lectura educativa para niños con perros de terapia. No les hacen dictados ni tampoco se quejan si se saltan algún artículo. Si deseáis compartir un rato de lectura relajante, puede encontrarlos el 21 de septiembre en el Auditorio Sala Galán de Cassà de la Selva.

Per més informació: www.cassacultura. cat/ca/programacio/c/1309-gossos-illetres-taller-de-lectura-educativa-.html www.atagi.es

Pour en savoir plus: www.cassacultura.cat/ ca/programacio/c/1309-gossos-i-lletrestaller-de-lectura-educativa-.html www.atagi.es

Para más información: www.cassacultura. cat/ca/programacio/c/1309-gossos-illetres-taller-de-lectura-educativa-.html www.atagi.es

#19 · 2019

Podéis consultar la información en: www.macempuries.cat/Visita-el-museu/ Accessibilitat

15


| reportatge · reportage · reportaje | abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

FR

BOSC DE LES ESTUNES

BOIS DES ESTUNES

Diuen les llegendes que les fades o goges únicament s’entreveien de nit, mentre filaven o celebraven les seves festes plenes de danses i música als palaus situats dins les esquerdes dels travertins. Únicament aquells que abans hagin renunciat a tornar a riure entre els éssers mortals poden accedir-hi.

Les légendes racontent que les fées, appelées aussi « goges » n’étaient visibles que la nuit, lorsqu’elles filaient ou célébraient des fêtes avec danses et musique dans leurs palais, situés dans les fentes des travertins. Seuls ceux qui avaient au préalable renoncé à rire entre les mortels pouvaient y accéder. Perdez-vous et retrouvez-vous en parcourant les fentes, pénétrant les bois de chênes et chênes verts, redécouvrant de vieux trésors culturels et des sites naturels spectaculaires qui éveilleront votre imagination.

Perdeu-vos i retrobeu-vos amb vosaltres mateixos resseguint les esquerdes, endinsant-vos en aquests boscos d’alzines i roures, redescobrint vells tresors culturals i bells emplaçaments naturals que fan volar la imaginació. Totes les dades a: www.museusdebanyoles. cat/EL-TERRITORI/Patrimoni-natural/ Natura/Paratge-de-Les-Estunes

Des del COVGI reclamen tornar a implementar obligatòriament la vacuna de la ràbia a tot Catalunya.

Plus de renseignements sur: www. museusdebanyoles.cat/EL-TERRITORI/ Patrimoni-natural/Natura/Paratge-de-LesEstunes

L’Ordre de Vétérinaires réclame retourner appliquer obligatoirement le vaccin de la rage en toute la Catalogne.

Desde el COVGI reclaman volver a implementar obligatoriamente la vacuna de la rabia en toda Cataluña.

ES

BOSQUE DE LAS ESTUNES Cuentan las leyendas que las hadas únicamente se vislumbraban de noche, mientras hilaban o festejaban en veladas llenas de danzas y música en sus palacios situados dentro de las grietas de los travertinos. Únicamente aquellos que antes hayan renunciado a volver a reír entre los seres mortales pueden acceder. Perdeos y reencontraos a vosotros mismos siguiendo las grietas, adentrándoos en estos bosques de encinas y robles, redescubriendo viejos tesoros culturales y bellos emplazamientos naturales que hacen volar la imaginación. Todos los datos en: www.museusdebanyoles. cat/EL-TERRITORI/Patrimoni-natural/ Natura/Paratge-de-Les-Estunes

2019 Any Fargnoli

#19 · 2019

Enguany, amb motiu de la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, la Diputació de Girona ha impulsat un programa d’actes, entre els quals destaquen l’edició d’un nou volum de la col·lecció «Quaderns de Fotografia», Valentí Fargnoli. Una memòria persistent, i una exposició itinerant, «Valentí Fargnoli. El paisatge revelat», a partir d’imatges originals dels fons fotogràfics conservats per l’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.

16

Dones i nenes fent la bugada en un safareig públic, Torroella de Montgrí, 1911-1915. (Fons i col·lecció Emili Massanas i Burcet )

#anyfargnoli

Diputació de Girona / Oficina de Difusió 2019

Valentí Fargnoli Iannetta (1885-1944) és un dels fotògrafs més importants de la primera meitat del segle XX. Durant dècades, va recórrer com a fotògraf ambulant pobles i paisatges de les comarques gironines i va captar amb la seva càmera una multitud d’imatges, que s’han convertit en un valuós testimoni documental del seu temps.


| reportatge · reportage · reportaje | FR

ES

ON PAREM?

OÙ S’HÉBERGER ?

¿DÓNDE PARAMOS?

Sigui on sigui i pel que sigui. Dogvivant. com, Travelguau.com, Hotdogholidays. com, Srperro.com o Viajarconperros. es són algunes de les plataformes web especialitzades més visitades on podreu escollir els millors indrets on aturar-se, hotels on allotjar-se, sistemes de transport aptes per a mascotes per desplaçar-se i idees originals per gaudir d’una escapada o unes vacances ben rodones.

Là où vous soyez, quelle que soit la raison. Dogvivant.com, Travelguau.com, Hotdogholidays.com, Srperro.com ou Viajarconperros.es sont quelques-unes des plates-formes spécialisées les plus visitées, vous proposant les meilleurs sites à découvrir, les hôtels où séjourner, les systèmes de transports autorisés pour voyager avec votre ami fidèle et des idées originales pour profiter d’une escapade ou de vacances inoubliables.

Sea donde sea y por lo que sea. Dogvivant. com, Travelguau.com, Hotdogholidays.com, Srperro.com o Viajarconperros.es son algunas de las plataformas web especializadas más visitadas donde podréis escoger los mejores lugares donde detenerse, hoteles donde alojarse, sistemas de transporte aptos para mascotas para desplazarse e ideas originales para disfrutar de una escapada o unas vacaciones bien redondas.

PREPAREM LA MALETA

PRÉPARER VOTRE VALISE

PREPAREMOS LA MALETA

Si tenim previst creuar fronteres, hi ha una sèrie de coses que hem de tenir en compte:

Si vous avez prévu de franchir des frontières, vous devez vérifier un certain nombre de choses :

Si tenemos previsto cruzar fronteras, hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta:

Si ens mourem per la Unió Europea: - No us oblideu del passaport. I que estigui vigent, clar. - El nostre acompanyant més animal censat i microxipat. - Cal que els animals estiguin vacunats de la ràbia. Tot i que a Catalunya aquesta vacuna ja no és obligatòria des de fa 10 anys, qualsevol gos que s’anomeni viatger ha de tenir-la. En aquest sentit, com a mínim es demana que s’hagi dut a terme la vacunació 21 dies abans d’iniciar el recorregut. - Cal que la mascota tingui més de 3 mesos de vida. - Disposar de totes les dades necessàries a la cartilla, passaport i certificat de salut de l’animal.

Au sein de l’Union Européenne : - Ne pas oublier le passeport de votre animal et vérifier qu’il est toujours en vigueur. - L’animal doit être recensé et identifié par puce électronique. - L’animal doit être vacciné contre la rage. Même si en Catalogne, ce vaccin n’est plus obligatoire depuis 10 ans, tout chien voyageur doit être vacciné. Le vaccin doit être administré au moins 21 jours avant la date de départ.

abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

Si nos vamos a mover por la Unión Europea: - No se os olvide el pasaporte. Y que esté vigente, claro. - Tener el animal censado y micro chipado. - Es necesario que los animales estén vacunados de la rabia. Aunque en Cataluña esta vacuna ya no es obligatoria desde hace 10 años, cualquier perro que se llame viajero debe tenerla. En este sentido, al menos que se haya llevado a cabo la vacunación 21 días antes de iniciar el recorrido.

- L’animal doit être âgé d’au moins trois mois.

- Es necesario que la mascota tenga más de 3 meses de vida.

- Disposer de toutes les données nécessaires sur le carnet, le passeport et le certificat de bonne santé de l’animal.

- Disponer de todos los datos necesarios en la cartilla, pasaporte y certificado de salud del animal.

- A part del certificat de salut, cal complementar-ho amb un certificat oficial d’exportació que expedeixen els serveis veterinaris oficials de les Àrees d’Agricultura de les Delegacions i Subdelegacions del Govern. - Certificar que es compleixen tots els requisits necessaris amb l’ambaixada o consolat del país de destí. - A part de tots els requisits anteriorment mencionats, cal tenir en compte els protocols establerts per l’Estat espanyol de cara a la tornada. Es poden consultar a través de la web de Cexgan així com les limitacions i normatives de cada país.

#19 · 2019

Si visitem un país fora de la Unió Europea:


| reportatge · reportage · reportaje | abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

FR

En tots dos casos, 5 és el nombre màxim de gossos, gats o fures que poden viatjar a càrrec d’una persona perquè pugui considerar-se desplaçament sense ànim comercial. Paral·lelament, si la destinació escollida és Finlàndia, Irlanda, Malta o el Regne Unit, caldrà haver tractat el nostre pelut contra la tènia Echinococcus.

SI VIATGEM EN AVIÓ A excepció dels gossos pigall, hem de tenir en compte que tots els animals de companyia no s’estalvien de pagar per volar. És clau anticipar-se i consultar amb l’aerolínia escollida i les administracions corresponents totes les normatives i requisits que cal complir. En la majoria dels casos, el pes màxim d’un animal perquè pugui viatjar a cabina està entre els 6 i 10 quilograms, inclòs el transportí. En el cas que hagi de volar a la bodega, avança’t al màxim al check-in per assegurar que viatja a l’àrea d’equipatge i que poden col·locar-lo en un lloc tranquil. Sigui dins del transportí o dins una gàbia de transport, sempre ha de disposar de menjar, aigua i és bo que tingui alguna joguina, manta o element quotidià amb ell.

#19 · 2019

La humanització dels animals està en augment però, dissortadament, no és sinònim de respecte envers els seus drets.

18

- Outre le certificat de bonne santé, il faut aussi disposer d’un certificat officiel d’exportation délivré par les services vétérinaires officiels des Services de l’Agriculture des Délégations et Sous-délégations du Gouvernement. - Vérifier auprès de l’ambassade ou du consulat du pays de destination les conditions à remplir. Hors de l’Union Européenne: - Outre les conditions susmentionnées, vous devez vérifier les protocoles établis par l’État espagnol concernant votre retour, ceux-ci peuvent être consultés sur le site Web de Cexgan ainsi que les limites et les règlements de chaque pays. Dans les deux cas, le nombre maximum de chiens, chats ou furets pouvant voyager sous la responsabilité d’un seul propriétaire est limité à 5, lorsqu’il s’agit de déplacements à des fins non commerciales. Si la destination choisie est la Finlande, l’Irlande, Malte ou le Royaume-Uni, votre ami fidèle devra être traité au préalable contre le ténia échinocoque.

L’humanisation des animaux est en augmentation mais, malheureusement, ce n’est pas synonyme de respect envers leurs droits.

La humanización de los animales está en aumento pero, desgraciadamente, no es sinónimo de respeto hacia sus derechos.

SI VIATGEM EN COTXE

SI VOUS VOYAGEZ EN AVION

Pot semblar més fàcil però també requereix preparació. És bo que, des de petits – entre els dos i els quatre mesos de vida- els acostumem a viatjar sobre quatre rodes. Cal d’una adaptació prèvia, un entrenament. El principal element a tenir en compte és que necessiten estar ben subjectats i còmodes. Transportí, arnesos, cinturons de seguretat o maleter, el que millor s’escaigui per a cada ocasió. Parades? Les mateixes que nosaltres, cada dues hores aproximadament va bé estirar les cames.

La plupart des compagnies aériennes imposent l’achat d’un billet ou d’un supplément pour les animaux de compagnie, sauf pour le chien-guide d’aveugle. Il est essentiel de vous renseigner au préalable sur toutes les règlementations et conditions nécessaires au voyage, auprès de la compagnie aérienne choisie et des administrations correspondantes du pays de destination.

De moment, només es té constància de l’existència d’una àrea de descans específicament canina a les carreteres espanyoles. Està situada al quilòmetre 152 de l’autovia de Burgos, l’Àrea Tudanca. Per a la resta de parades pel camí, en el cas que estiguin acceptats, els animals han d’anar acompanyats i lligats.

Dans la plupart des cas, les compagnies aériennes autorisent le voyage en cabine des animaux de compagnie pesant entre 6 et 10 kilos maximum, cage de transport comprise. Si l’animal doit voyager en soute, pensez à avancer votre check-in le plus possible afin de vous assurer qu’il peut effectivement être embarqué et placé dans un lieu tranquille. Puisqu’il ne pourra quitter son sac ou sa caisse pendant la totalité du vol, prévoyez de l’eau, de la nourriture et si possible, un petit jouet, une couverture ou son grigri préféré.

ES

- Aparte del certificado de salud, hay que complementar la información con un certificado oficial de exportación que expiden los servicios veterinarios oficiales de las Áreas de Agricultura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. - Certificar con la embajada o consulado del país de destino que se cumplen todos los requisitos necesarios. Si visitamos un país fuera de la Unión Europea: - Aparte de todos los requisitos anteriormente mencionados, hay que tener en cuenta los protocolos establecidos por el Estado español de cara al retorno del viaje. Se pueden consultar a través de la web de CEXGAN así como las limitaciones y normativas de cada país. En ambos casos, 5 es el número máximo de perros, gatos o hurones que pueden viajar a cargo de una persona y considerándose desplazamientos sin ánimo comercial. Paralelamente, si el destino elegido es Finlandia, Irlanda, Malta o el Reino Unido, deberemos haber tratado a nuestro peludo contra la tenia Echinococcus.

SI VIAJAMOS EN AVIÓN A excepción de los perros guía, debemos tener en cuenta que todos los animales de compañía no se ahorran de pagar por volar. Es clave anticiparse y consultar con la aerolínea elegida y las administraciones correspondientes del estado de destino todas las normativas y requisitos a cumplir. En la mayoría de los casos, el peso máximo de un animal para que pueda viajar a cabina está entre los 6 y 10 kilogramos, incluido el trasportín. En caso que tenga que volar en la bodega, adelántate al máximo el checkin para así asegurar que viaja en el área de equipaje y que pueden colocarlo en un lugar tranquilo. Sea dentro del trasportín o dentro de una jaula de transporte, siempre debe disponer de comida, agua y es bueno que tenga algún juguete, manta o elemento cotidiano.


| reportatge · reportage · reportaje |

SI VIATGEM EN VAIXELL És un xic com a la selva. Campi qui pugui. Cada companyia aplica les seves condicions de seguretat, normativa segons el pes o gestió logística. Majoritàriament els creuers no accepten animals de companyia en les seves rutes però, pel que fa a la resta, alguns permeten transportar gossos i gats en gàbies o transportins mentre que d’altres aposten perquè els peluts puguin passejar per la coberta o fins i tot viatjar de gratis. Per aquells que surfejar les onades també els causi impacte, no s’alarmin. També existeixen medicaments per fer passar el mareig més ‘animal’ així com herbes, collars amb feromones i elements naturals per relaxar-los.

SI VIATGEM EN TREN S’accepten únicament com a petits animals de companyia gats, furons, aus no de corral i gossos de menys de 10 quilograms. Per a la resta, els serveis de Renfe no estan disponibles. Viatjaran amb bitllet i només s’admet un animal per persona. En alguns serveis, és necessari que els menuts portin morrió, viatgin dins d’un transportí de 60x35x35 centímetres i que paguin el 25% del preu d’un bitllet classe turista. En el cas de recórrer Europa les coses varien. En territori francès, els gossos no han de viatjar dins d’una gàbia i, en la majoria de països com per exemple Itàlia, poden pujar a l’andana sense necessitat de bitllet.

SI VOUS PRENEZ LA ROUTE

SI VIAJAMOS EN COCHE

Cela paraît plus simple mais exige également une certaine préparation. Il est recommandé d’habituer notre ami- entre les deux et quatre premiers mois de vie- à voyager en voiture. Il faut le préparer et l’entraîner à l’avance. Il doit être bien attaché et confortable. Cage, harnais, ceinture de sécurité ou coffre, évaluez la solution qui convient le mieux à chaque situation. Pauses ? Prévoyez, tout comme pour les humains, des pauses chaque deux heures environ pour qu’il puisse se dégourdir les pattes.

Puede parecer más fácil pero también requiere de preparación. Es bueno que, desde pequeños -entre los dos y los cuatro meses de vida- se acostumbren a viajar sobre cuatro ruedas. Requiere de una adaptación previa, un entrenamiento. El principal elemento a tener en cuenta es que es necesario que estén bien sujetos y cómodos. Trasportín, arneses, cinturones de seguridad o maletero, lo que mejor proceda para cada ocasión. ¿Paradas? Las mismas que nosotros, cada dos horas aproximadamente va bien estirar las piernas.

Pour l’instant, il n’existe qu’une seule aire de repos spécifiquement conçue pour chiens sur les autoroutes espagnoles. Elle est située au kilomètre 152 de la voie rapide de Burgos, Aire Tudanca. Dans le reste d’aires de repos, lorsque les animaux sont acceptés, ceux-ci doivent toujours être accompagnés et tenus en laisse.

SI VOUS VOYAGEZ EN BATEAU C’est un peu la jungle. Sauve-qui-peut. Chaque compagnie applique ses propres conditions de sécurité, sa règlementation selon le poids ou la gestion logistique. La plupart des croisières n’acceptent pas d’animaux de compagnie, mais sur certains bateaux votre animal est le bienvenu à condition de voyager en cage ou caisse. D’autres autorisent même de promener votre chien sur le pont ou d’embarquer gratuitement votre ami. Pour ceux qui appréhendent surfer les vagues, pas de panique. Il existe des médicaments contre le mal de mer, des herbes et des colliers apaisant aux phéromones et autres éléments naturels.

SI VOUS VOYAGEZ EN TRAIN Seuls les animaux de compagnie de petite taille, chats, furets, oiseaux (sauf les oiseaux de basse-cour) et chiens de moins de 10 kilos sont autorisés. Pour le reste d’animaux, les services de Renfe ne sont pas disponibles. L’achat d’un billet vous sera demandé. Un seul animal par passager est autorisé. Dans certains services, les animaux doivent voyager dans un contenant de 60 x 35 x 35 cm, être obligatoirement muselés pendant tout le voyage et munis d’un billet équivalent à 25% du prix plein tarif d’un billet de seconde classe. En cas de parcourir l’Europe, les conditions peuvent varier. Sur le territoire français, les chiens ne sont pas tenus de voyager en cage et dans la plupart des pays, comme l’Italie, les chiens ne payent pas de billet.

De momento, sólo se tiene constancia de la existencia de un área de descanso específicamente canina en las carreteras españolas. Está situada en el kilómetro 152 de la autovía de Burgos, el Área Tudanca. Para el resto de paradas por el camino, en caso de que estén aceptados, los animales deben ir acompañados y atados con la correa.

abril a juny | avril à juin | abril a junio

CAT

ES

SI VIAJAMOS EN BARCO Es un poco como la selva. Sálvese quien pueda. Cada compañía aplica sus condiciones de seguridad, normativas según el peso o gestión logística. Mayoritariamente los cruceros no aceptan mascotas en sus rutas pero, en cuanto al resto, algunos permiten transportar perros y gatos en jaulas o trasportines mientras que otros apuestan porque los peludos puedan pasear por la cubierta o viajar de gratis. Para aquellos que surfear las olas también les cause impacto, no se alarmen. También existen medicamentos para hacer pasar el mareo más ‘animal’ así como hierbas, collares con feromonas y elementos naturales para relajarlos.

SI VIAJAMOS EN TREN Se aceptan únicamente como pequeños animales de compañía gatos, hurones, aves no de corral y perros de menos de 10 kilogramos. Para el resto, los servicios de Renfe no están disponibles. Viajarán con billete y sólo se admite un animal por persona. En algunos servicios, es necesario que los pequeños lleven bozal, viajen dentro de un trasportín de 60x35x35 centímetros y que paguen el 25% del precio de un billete clase turista. En el caso de recorrer Europa las cosas varían. En territorio francés, los perros no tienen que viajar dentro de una jaula y, en la mayoría de países como Italia, pueden subir al andén sin necesidad de billete.

#19 · 2019

FR

19


| reportatge · reportage · reportaje | abril a juny | avril à juin | abril a junio

Patte, bec, poil CAT

#19 · 2019

ELS AMICS DELS NOSTRES MALS?

20

Amb 63 milions d’animals de companyia, França es col·loca a l’escamot en l’àmbit europeu. El sondeig Sofres (2014) els reparteix així: peixos (55%), gats (20%), gossos (12%), ocells (9%) i petits mamífers (5%). Es tracta d’un sucós mercat anual de 4,6 mil milions d’euros (alimentació, higiene, jocs, accessoris, assegurances…). Què motiva la gent a ser propietari d’un animal? «La tendresa i la seva alegre presència», respon sense dubtar la Sandrine, feliç propietària d’en «Garou*», un gat «amb un miol ronc que va inspirar-ne el nom». La majoria dels propietaris confirma aquest desig de donar i rebre afecte. «Sempre estan contents de veure’t», subratlla en Jean-Luc, propietari d’en «Moustic», un gos «100% sense raça» que va aparèixer un vespre al seu restaurant. «El meu fill em va demandar de quedar-nos-el, i ho vaig acceptar amb la condició que se n’ocupés. Fa més de 10 anys que assumeix el seu paper d’amo… La responsabilitat d’un ésser viu és un ensenyament real per a un jove». * Garou és un cantant canadenc


¿LOS AMIGOS DE NUESTROS MALES?

Pota, bec, pèl Pata, pico, pelo

FR

LES AMIS DE NOS MAUX ? Avec 63 millions d’animaux domestiques, la France se place dans le peloton de tête au niveau européen, le sondage Sofres (2014) les réparti ainsi: Poissons 55%, chats 20%, chiens 12%, oiseaux 9%, petits mammifères 5%, un marché annuel juteux de 4,6 milliards d’euros (alimentation, hygiène, jeux, accessoires, assurances…). Mais qu’est-ce qui motive à devenir propriétaire d’un animal? «La tendresse et leur joyeuse présence» répond sans hésiter Sandrine, heureuse propriétaire de «Garou*» un matou «au miaulement rauque qui a inspiré son nom». Ce désir de donner et recevoir de l’affection est confirmé par la majorité des propriétaires. «Ils sont toujours heureux de te voir» surenchérit Jean-Luc propriétaire de «Moustic» un chien «100% sans race» qui a débarqué un soir dans son restaurant. «Mon fils m’a demandé de le garder, j’ai accepté à condition qu’il s’en occupe. Cela fait plus de 10 ans qu’il assume son rôle de maître… La responsabilité d’un être vivant est un réel enseignement pour un jeune».

Con 63 millones de animales domésticos, Francia se sitúa en el pelotón de cabeza a nivel europeo, la encuesta Sofres (2014) los reparte así: peces 55%, gatos 20%, perros 12%, pájaros 9%, pequeños mamíferos 5%, un mercado anual jugoso de 4,6 millones de euros (alimentación, higiene, juegos, accesorios, seguros…). Pero, ¿qué motiva convertirse en propietario de un animal? «La ternura y su alegre presencia» responde sin dudar Sandrine, feliz propietaria de «Garou*» un gato «de ronco maullido que ha inspirado su nombre». Este deseo de dar y recibir afecto está confirmado por la mayoría de propietarios. “Están siempre felices de verte» insiste Jean-Luc propietario de «Moustic» un perro «100% sin raza» que apareció una noche en su restaurante. «Mi hijo me pidió de quedárnoslo, acepté a condición que se ocupe de él. Hace más de 10 años que él asume su papel de dueño… La responsabilidad de un ser vivo es una real enseñanza para un joven».

abril a juny | avril à juin | abril a junio

ES

* Garou es un cantante canadiense

facebook.com/lebarachats/ un-gite-une-gamelle.fr

#19 #18 · 2019

* Garou est un chanteur canadien

facebook.com/Un-Gîte-Une-Gamelle animaute.fr/garde-animaux-perpignan fr.dogbuddy.com https://youpijob.fr

21


#19 · 2019

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| reportatge · reportage · reportaje |

22

CAT

ELS NOUS ANIMALS DE COMPANYIA Sota la sigla NAC es reagrupen les espècies d’animals de companyia menys convencionals: ocells, peixos, rosegadors, batracis, rèptils, aràcnids... El decret de l’11 d’agost del 2006 enumera les espècies, races o varietats d’animals de companyia que es poden tenir lliurement. Respecte a les espècies que no són de companyia, cal una autorització de prefectura o un certificat de capacitat de cura amb una autorització d’introducció segons els riscos d’invasió (tortugues, tocais, serps…), la perillositat o la raresa de l’espècie (articles L. 413-2 i L. 413-3 del Codi del medi ambient). Veterinaris de la direcció departamental de la cohesió social i de la protecció de les poblacions (DDCSPP) responen a preguntes dels futurs propietaris de NAC exòtics i salvatges. Alguns hauran de seguir una formació reglamentària per obtenir un certificat individual d’experiència amb l’animal per a la DDCSPP, que verificarà si s’han assolit les condicions necessàries, estipulades al decret del 12 de desembre del 2000 i l’article R. 4135 del Codi del medi ambient, per expedir el certificat de capacitat per a l’obtenció d’animals que no són de companyia.

VACANCES = DANGER ?

¿VACACIONES = PELIGRO?

La Société Protectrice des Animaux comptabilise 60 000 abandons par an. Le refuge «1 gîte, une gamelle» à Rivesaltes accueille aussi ces délaissés et affiche, à son grand désespoir, souvent complet en été. Virginie, volontaire SPA s’en désole «les animaux ne sont pas des objets. S’en occuper est un engagement qui durera plus d’une dizaine d’années». Sur le département, la plupart des hôtels acceptent les animaux avec un supplément, les locations saisonnières ont obligations de les admettre (loi de 1970) et la plupart des restaurants accueillent les chiens en terrasse. Dog sitter, youpijob, dog buddy… les bonnes adresses pour garder son animal chez ou par un particulier, quelques heures ou plusieurs jours, sont plurielles, les solutions aussi.

La Sociedad Protectora de Animales contabiliza 60.000 abandonos por año. El refugio «1 gîte, une gamelle» (1 albergue, 1 plato) en Rivesaltes acoge también estos abandonados y cuelga a menudo, a su gran pesar, completo en verano. Virginie, voluntaria SPA, se entristece «los animales no son objetos. Ocuparse de ellos es un compromiso que durará más de una decena de años». En el departamento de los Pirineos Orientales, la mayor parte de los hoteles aceptan los animales con suplemento, los alquileres de temporada tienen obligación de admitirles (ley de 1970) y la mayor parte de los restaurantes acogen los perros en terraza. Dog sitter, youpijob, dog buddy… Las buenas direcciones para cuidar su animal en casa o por un particular, algunas horas o varios días, son múltiples, las soluciones también.


ES

LOS NUEVOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Bajo las siglas NAC están reagrupadas las especies de animales de compañía menos convencionales: pájaros, peces, roedores, batracios, reptiles, arácnidos… El decreto del 11 de agosto de 2006 enumera las especies, razas o variedades de animales domésticos que se pueden tener libremente.

La Societat Protectora d’Animals comptabilitza 60.000 abandonaments l’any. El refugi «Un alberg, un plat» a Rivesaltes acull també aquests animals abandonats i sovint posa el cartell de complet a l’estiu, desgraciadament. La Virginie, voluntària, comenta: «els animals no són objectes. Ocupar-se’n és un compromís de més de 10 anys». Al departament, la majoria d’hotels accepten animals amb un suplement, els lloguers de temporada tenen l’obligació d’acceptarne (llei de 1970) i la majoria de restaurants accepten gossos a la terrassa. Cuidadors de gossos, YoupiJob, DogBuddy… Hi ha diverses adreces per cuidar animals a domicili o a casa d’un particular, unes hores o uns quants dies; hi ha diverses solucions.

LES NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE Sous le sigle NAC sont regroupées les espèces animales domestiques moins conventionnelles : oiseaux, poissons, rongeurs, batraciens, reptiles, arachnides... L’arrêté du 11 août 2006 liste les espèces, races ou variétés d'animaux domestiques pouvant être détenues librement. Concernant les espèces «non domestiques» une autorisation préfectorale ou un certificat de capacité d'entretien assorti d’une autorisation d’introduction sont exigés selon les risques d’invasion (tortues, gecko, serpents…), la dangerosité ou la rareté de l’espèce (articles L. 413-2 et L. 413-3 du Code de l’environnement). Des vétérinaires de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) répondent aux questions des futurs propriétaires de NAC exotiques et sauvages. Certains devront suivre une formation règlementaire afin d’obtenir une attestation individuelle certifiant une expérience avec l'animal à adresser à la DDCSPP qui vérifiera si les conditions requises, stipulées dans l’arrêté du 12 décembre 2000 et l'article R. 4135 du Code de l'environnement sont atteintes pour délivrer le certificat de capacité pour l'obtention d'animaux non domestiques.

Respecto a las especies que no son de compañía, es necesaria una autorización de prefectura o un certificado de capacidad de cuidado junto con una autorización de introducción según los riesgos de invasión (tortugas, lagartos, serpientes…), la peligrosidad o la rareza de la especie (artículos L. 413-2 y L.413-3 del Código del medio ambiente). Veterinarios de la dirección departamental de la cohesión social y de la protección de las poblaciones (DDCSPP) responden a cuestiones de los futuros propietarios de mascotas exóticas y salvajes. Algunos deberán seguir una formación reglamentaria con el fin de obtener un certificado individual de experiencia con el animal para la DDCSPP que verificará si se han logrado las condiciones requeridas, estipuladas en el decreto del 12 de diciembre 2000 y el artículo R. 413-5 del Código de medio ambiente, para expedir el certificado de capacidad para la obtención de animales que no son de compañía.

#19 · 2019

VACANCES = PERILL?

FR

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| reportatge · reportage · reportaje |

23


#19 · 2019

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| reportatge · reportage · reportaje |

24

POTA BLANCA O POTA NEGRA? Els hospitals, les botigues d’alimentació, les oficines de correus, els ajuntaments, les delegacions del govern, les comissaries i les administracions no accepten gossos. Quan s’accepten als espais públics, un cartell indica que han de pesar menys de 5 kg i que han d’anar lligats i amb morrió. Els únics que tenen comodí legal són els gossos pigall. La llei és clara: tenen la porta oberta a tot arreu i a tots els transports, i això s’entén fàcilment. Tanmateix, regularment, se’ls prohibeix entrar en alguns llocs. «La ignorància de les persones és un problema», explica la Yvelise Courtine, presidenta de l’associació «La vista a la punta dels dits». Provoca situacions grotesques. «Recordo un supermercat en què un responsable em va dir que no hi podia entrar per la Balma, la meva Labrador. Quan vaig explicar el paper de la meva gossa, la persona em va deixar entrar-hi amb la condició de posar-la en un carret… Era tan ridícul que em vaig petar de riure, però mostrava la seva incapacitat de comprendre aquesta discapacitat i el seu desconeixement de les lleis en vigor». Calen dos anys d’ensinistrament per


¿PATA BLANCA O PATA NEGRA?

Hôpitaux, commerces alimentaires, poste, mairies, préfectures, commissariats et toute administration refuse les chiens. Lorsqu’ils sont admis dans des lieux publics, un affichage l’indique; au-dessus de 5 kg, ils devront être tenus en laisse et porter une muselière.

Hospitales, comercios de alimentación, correos, ayuntamientos, gobierno civil, comisarías y cualquier administración rechazan los perros. Cuando son admitidos en lugares públicos, un cartel lo indica; por encima de 5 kg, deberán llevar correa y bozal.

Les seuls à obtenir un passe-partout légal sont les chiens guide d’aveugles. La loi est claire: porte ouverte en tous lieux et dans tous transports, ce qui se comprend aisément. Pourtant, régulièrement, certains accès leur sont refusés. «L’ignorance des personnes est un problème, explique Yvelise Courtine, Présidente de l’association «la vue au bout des doigts», elle induit des situations ubuesques. Je me souviens d’un supermarché dans lequel un responsable m’a refusé l’entrée à cause de Balma, mon labrador. Lorsque j’ai expliqué le rôle de ma chienne, la personne m’a autorisée à entrer à condition de la mettre dans un caddy… C’était si ridicule que j’ai éclaté de rire mais cela révélait son incapacité à comprendre ce handicap et sa méconnaissance des lois en vigueur». Deux années de dressage sont nécessaires pour former un chien guide. «Lorsque le chien porte un harnais annoté «chien guide», il travaille. Personne ne doit venir le distraire en venant le caresser. Les câlins sont dispensées après, une fois qu’il est au repos. Il y va de la sécurité de son maître». Yvelise dispense des formations d’information et de sensibilisation liés aux problèmes de ce handicap au sein d’établissements scolaires. L’appellation «animal de compagnie» estelle toujours de mise? Non, cela va bien au-delà. Chiens, singes et autres animaux sont dressés afin d’assister des personnes handicapées; de même, la zoothérapie est désormais courante.

Los únicos en obtener un pase legal son los perros guía. La ley es clara: puerta abierta en todos los lugares y en todos los transportes, lo que se comprende fácilmente. Sin embargo, con regularidad, algunos accesos les son negados. «La ignorancia de las personas es un problema», explica Yvelise Courtine, presidenta de la asociación «La vista en la punta de los dedos», esta genera situaciones grotescas. «Me acuerdo en un supermercado en el cual un responsable me negó la entrada a causa de Balma, mi perro labrador. Cuando le expliqué el papel de mi perra, la persona me autorizó a entrar a condición de meterla en un carrito… Era tan ridículo que me eché a reír pero esto revelaba su incapacidad de entender esta discapacidad y su desconocimiento de las leyes en vigor». Dos años de adiestramiento son necesarios para formar un perro guía. «Cuando el perro lleva un arnés indicando «perro guía», él trabaja. Nadie debe distraerle viniendo a acariciarle. Los mimos son dados después, una vez que está descansando. Está en juego la seguridad de su amo». Yvelise imparte formaciones de información y de sensibilización relacionadas con los problemas de esta discapacidad dentro de establecimientos escolares. El término «animal de compañía», ¿está todavía de moda? No, esto va más allá. Perros, monos y otros animales son adiestrados con el fin de asistir a personas discapacitadas; además, la zooterapia es actualmente habitual.

#19 · 2019

formar un gos pigall. «Quan el gos porta un arnès amb les paraules “gos pigall”, vol dir que treballa. Ningú ha de venir a distreure’l acariciant-lo. Les manyagues es fan després, quan descansa. Està en joc la seguretat del seu amo». La Yvelise fa formacions d’informació i sensibilització relacionades amb els problemes d’aquesta discapacitat en establiments escolars. La denominació «animal de companyia» és adequada sempre? No, va molt més enllà. S’ensinistren gossos, micos i altres animals per ajudar persones discapacitades. A més, hi ha la zooteràpia, que ara ja és habitual.

PATTE BLANCHE OU PATTE NOIRE ?

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| reportatge · reportage · reportaje |

25


#19 · 2019

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| reportatge · reportage · reportaje | ELS BENEFICIS DE LA ZOOTERÀPIA Per als pacients discapacitats (Alzheimer, trisomia, autisme…) els animals permeten mantenir un contacte i buscar reaccions de vegades sorprenents del resident, sense tensions ni judicis. «Durant les sortides amb poni organitzades per l’IME, en Mathieu canvia totalment. Està content, però, sobretot, després té una tranquil·litat impressionant», s’alegra la Corinne, la seva mare. Entre la persona i l’animal s’estableix una comunicació no verbal que tranquil·litza, que calma, i que transmet un sentiment de pau. Les persones fràgils no són les úniques que tenen aquest sentiment; també s’expressa en aquests termes en Martin, client fidel del saló de te «El bar de gats», situat al carrer dels cardadors de Perpinyà.

En aquest lloc atípic on ronquen diversos gats magnífics acariciats pels clients, l’ambient és afectuós. «Es diu que els gats són esponges d’emocions, i ho crec de bon grat», afirma en Martin. «Aquí et sents en pau; hi regna una calma, una serenitat, atribuïble a aquesta presència felina». «Agraeixo a en Martin haver-me permès descobrir aquest lloc. No només és bona la pastisseria: hi ha aquesta bonica i suau atmosfera que ens permet oblidar l’agressivitat i els sorolls del món exterior», destaca la Lilia, una amiga seva. Aquest lloc de felins té un gran èxit des que va obrir el 2011. És una prova que els animals formen part de la nostra vida, però, en vista dels comportaments irresponsables i de maltractament de molts «amos», no caldria protegir-los i respectar-los una mica millor? El debat continua obert. Pascale Oriot

26

LES BIENFAITS DE LA ZOOTHÉRAPIE

LOS BENEFICIOS DE LA ZOOTERAPIA

Pour les patients déficients mentaux (Alzheimer, trisomie, autisme…) les animaux permettent de maintenir un contact et d’accueillir les réactions parfois surprenantes du résident, sans tensions et sans jugement. «Lors des sorties poney organisées par l’IME, Mathieu change du tout au tout. Il est heureux mais surtout il est d’un calme impressionnant après» se réjouit Corinne, sa maman. Entre la personne et l’animal une communication non verbale s’établit, elle apaise, rassure, diffusant ainsi un sentiment de paix. Ce sentiment n’est pas seulement ressenti par les personnes fragiles, puisque c’est en ces mêmes termes que s’exprime Martin, fidèle client du Salon de thé «le Bar à chats» situé Rue des cardeurs à Perpignan. Dans ce lieu atypique où ronronnent plusieurs magnifiques matous caressés par les clients, l’ambiance est câline. «On prétend que les chats sont des éponges à émotions, je le crois volontiers, affirme Martin. Ici on se sent en paix, il règne un calme, une sérénité imputables à cette présence féline». «Je remercie Martin de m’avoir permis de découvrir ce lieu. Non seulement les pâtisseries sont bonnes mais surtout cette belle et douce atmosphère nous permet d’oublier la brutalité et les bruits du monde extérieur» surenchérit Lilia, une de ses amies. Ce repère de félins remporte un franc succès depuis son ouverture en 2011. Preuve si besoin que les animaux font partis de notre vie mais, au vu des comportements irresponsables et maltraitants de nombreux «maîtres», ne faudrait-il pas les protéger et les considérer un peu mieux? Le débat reste ouvert.

Para los pacientes deficientes mentales (Alzheimer, trisomía, autismo…) los animales permiten mantener un contacto y de acoger las reacciones a veces sorprendentes del residente, sin tensiones ni juicio. «En el momento de las salidas con poni organizadas por el IME, Mathieu cambia totalmente. Está feliz pero sobretodo después está de un tranquilo impresionante» se alegra Corinne, su madre. Entre la persona y el animal se establece una comunicación no verbal que calma, tranquiliza, transmitiendo así un sentimiento de paz. Este sentimiento no es solo experimentado por las personas frágiles, ya que es en estos mismos términos que se expresa Martin, fiel cliente del Salón de té «le Bar à chats» situado en la calle des Cardeurs en Perpiñán. En este lugar atípico donde ronronean varios gatos acariciados por los clientes, la atmósfera es de mimos. «Pretendemos que los gatos sean como esponjas emocionales, lo creo así, afirma Martin. Aquí se siente en paz, reina la calma, una serenidad atribuible a esta presencia felina». «Agradezco a Martin de haberme permitido descubrir este lugar. No solamente los pasteles están buenos sino que sobretodo esta agradable y suave atmósfera nos permite olvidar la brutalidad y los ruidos del mundo exterior» añade Lilia, una de sus amigas. Este punto de referencia de felinos consigue un gran éxito desde su apertura en 2011. Evidencia, si es necesario, que los animales forman parte de nuestra vida pero, en vista de los comportamientos irresponsables y maltratos de numerosos «amos», ¿no sería necesario protegerles y considerarles un poco mejor? El debate queda abierto.

Pascale Oriot

Pascale Oriot


abril a juny | avril à juin | abril a junio

DÉCOUVREZ PERALADA

@ Casino Peralada, Peralada. Òscar Vall. Arxiu imatges PTCBG

#19 · 2019

CHÂTEAU • CASINO • HOTEL WINE SPA & GOLF • ŒNOTOURISME • FESTIVAL • MUSÉES

T. +34 972538125 - www.peraladaresort.com Peralada - Costa Brava

27


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| recomanacions · recommandations · recomendaciones |

Descobreix el Castell de Peralada CAT

Declarat Bé d’Interès Cultural, el Castell de Peralada combina gastronomia (reconeguda amb 1 estrella Michelin), música, espectacles, jocs d’atzar, cultura i molt més. El Castell de Peralada és un espai ple d’història, amb escultures medievals i renaixentistes, retaules flamencs, mobles imperials, grans tapissos i obres de reconeguts pintors. A l’interior hi trobem Casino Peralada, l’únic del món ubicat dins d’un castell del segle XIV, que compta amb una oferta de joc molt variada que engloba les màquines més modernes i les tradicionals taules de pòquer, blackjack i ruletes, sent un dels pocs casinos que disposa de Ruleta francesa. Per descobrir aquest paratge es proposa el Casino Peralada Tour Experience. La jornada, consisteix en una sortida en autobús des del Parc de les Exposicions de Perpinyà, amb parada a Le Boulou, a les 10h30. A les 12h es prepara una degustació de cava i un dinar al Grill del Celler. A les 13h es pot entrar al Casino i a les 16h30, abans de tornar, es farà entrega d'un regal sorpresa. Aquesta experiència té un cost de 20€ i cal inscriure’s prèviament trucant al +34 972 53 81 25. Les pròximes dates disponibles són el 16 d’abril, el 14 de maig i el 18 de juny. T’hi apuntes?

Découvrez le Château de Peralada FR

#19 · 2019

Déclaré Bien d’intérêt culturel, le Château de Peralada allie gastronomie (le restaurant possède une étoile Michelin), musique, spectacles, jeux d’hasard, culture et bien plus.

28

Le Château de Peralada regorge d’histoire, avec des sculptures datant du Moyen Âge et de la Renaissance, des retables flamands, des meubles impériaux, de grandes tapisseries et des œuvres de peintres renommés. Au sein du château se trouve le Casino Peralada, le seul casino au monde à être dans un château du XIV siècle. Il compte avec une offre de jeu très variée qui comprend des modernes machines et les traditionnelles tables de poker, blackjack et roulettes. C’est l’un des rares casinos que disposent de Roulette Française.

Pour découvrir ces lieux, nous vous proposons le Casino Peralada Tour Experience. La journée propose le départ en bus du Parc des Expositions de Perpignan, avec arrêt à Le Boulou, à 10h30. À midi, vous pourrez profiter d’une dégustation de cava et d’un déjeuner au Grill del Celler. À 13h00, vous aurez accès au Casino et avant le retour à 16h30, vous recevrez un cadeau surprise. Le tout pour seulement 20 €. Il est impératif de réserver au préalable au numéro +34 972 53 81 25. Les prochaines dates disponibles sont le 16 avril, le 14 mai et le 18 juin. Vous êtes partant(e)?


Descubre el Castell de Peralada ES

Declarado Bien de Interés Cultural, el Castell de Peralada combina gastronomía (reconocida con una estrella Michelin), música, espectáculos, juegos de azar, cultura y mucho más.

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| recomanacions · recommandations · recomendaciones |

El Castell de Peralada es un espacio lleno de historia, con esculturas medievales y renacentistas, retablos flamencos, muebles imperiales, grandes tapices y obras de reconocidos pintores. Dentro del Castillo se encuentra el Casino Peralada, único en el mundo ubicado en un castillo del siglo XIV, que cuenta con una oferta de juego muy variada que engloba las máquinas más modernas y las tradicionales mesas de póker, blackjack y ruletas, siendo uno de los pocos casinos que dispone de una Ruleta Francesa. Para descubrir este paraje se propone el Casino Peralada Tour Experience. La jornada consiste en una salida en autobús desde el Parque de las Exposiciones de Perpiñán, con una parada en Le Boulou, a las 10h30. A las 12h se prepara una degustación de cava y una comida en el Grill del Celler. A las 13h se puede entrar en el Casino y a las 16h30, antes de volver, se hará entrega de un regalo sorpresa. Esta experiencia tiene un coste de 20€, es necesaria inscripción previa llamando al +34 972 53 81 25.

#19 · 2019

Las próximas fechas disponibles son el 16 de abril, el 14 de mayo y 18 de junio. ¿Te apuntas?

29


30

#19 ¡ 2019

abril a juny | avril Ă juin | abril a junio


Els gironins Pulpopop

presenten nou projecte FR

ES

Aprendre català tot jugant amb cançons és possible gràcies als originals Pulpopop.

LES GÉRONAIS DE PULPOPOP PRÉSENTENT LEUR NOUVEAU PROJET

LOS GERUNDENSES PULPOPOP PRESENTAN NUEVO PROYECTO

Al 2010 vam començar a sentir el seu nom gràcies al premi que van rebre al Sona 9, tot i que el seu disc debut no va veure la llum fins el 2011 (Cuit!).

Apprendre le catalan en s’amusant avec des chansons, c’est possible grâce à Pulpopop, un duo très original.

Aprender catalán jugando con canciones es posible gracias a los originales Pulpopop.

Ara, després de 10 anys de carrera presenten (prenguin aire abans de llegir el nom) unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta.com. Aquest treball arriba en forma de doble CD amb 21 cançons, moltes de noves i altres recuperades d’èpoques antigues, però que mai havien vist la llum. El Pulpo (Edgar Massegú) i el Pop (Marcel Torras), presenten aquest nou projecte que es complementa amb un recurs educatiu que es pot trobar entrant a la web que amaga el mateix títol del disc. A la Verema també es podrà saber més sobre les varietats de raïm de DO Catalunya, a U d’Oc es narren els fets de l’U d’octubre i s’aprenen pronoms febles i frases fetes. A (tornin a agafar aire) Babauveuvibodevallsiviubé es poden repassar els numerals gràcies al món casteller i a La vida d’una fulla els dialectes del català i, a l’Ós Bru, amb videoclip cinematogràfic inclòs, consciencien sobre la importància de respectar l’entorn on vivim. Per si tot això fos poc, també presenten la pel·lícula Katartist, en són protagonistes i han fet la BSO.

Aida Fuentes

Il a commencé à se faire un nom en 2010, grâce au prix qu’il a obtenu au concours Sona 9, même si son disque n’a finalement vu le jour qu’en 2011. Aujourd’hui, après 10 ans de carrière, il présente son nouveau travail: (attention, prenez votre souffle!) unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta.com. Il s’agit d’un double CD de 21 chansons, dont bon nombre viennent d’être créées tandis que d’autres sont plus anciennes, bien qu’encore inédites. El Pulpo (Edgar Massegú) et El Pop (Marcel Torras) présentent ce nouveau projet, complété d’un support pédagogique disponible sur le site web du même nom que le disque. Sur ce site, la rubrique intitulée «La Verema» permet d’en savoir plus sur les cépages des vignes de l’appellation d’origine Catalunya. La rubrique «U d’Oc», qui relate les faits du 1er octobre, donne des exemples de pronoms faibles et de phrases toutes faites. La rubrique intitulée (prenez encore votre souffle!) «Babauveuvibodevallsiviubé» passe en revue les adjectifs numéraux à travers l’univers des castells. «La vida d’una fulla» aborde les différents dialectes du catalan. La rubrique de «l’Ós Bru», qui comprend un vidéoclip, sensibilise le public à l’importance du respect de l’environnement. Les membres du duo infatigable de Pulpopop présente en outre le film Katartist, dont ils sont les acteurs et pour lequel ils ont réalisé la bande son. Aida Fuentes

En el 2010 comenzaron a oír su nombre gracias al premio que recibieron en el Sona 9, aunque su disco de debut no vio la luz hasta el 2011(Cuit!). Ahora, después de 10 años de carrera presentan (tomen aire antes de leer el nombre) unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta.com. Este trabajo llega en forma de doble CD con 21 canciones, muchas nuevas y otras recuperadas de épocas antiguas, pero que nunca habían publicado. El Pulpo (Edgar Massegú) y el Pop (Marcel Torras), presentan este nuevo proyecto que se complementa con un recurso educativo que se puede encontrar entrando en la web que esconde el mismo título del disco. En “La Verema” se podrá saber más sobre las variedades del racimo de DO Catalunya, en “U d’Oc” se narran los hechos del 1º de octubre y se aprenden los pro-nombres débiles y frases hechas. En (vuelvan a coger aire) Babauveuvibodevallsiviubé se pueden repasar los numerales gracias al mundo del casteller y en “La vida de una hoja” los dialectos del catalán y, en el “Ós Bru”, con videoclip incluido, conciencian sobre la importancia de respetar el entorno donde vivimos. Por si todo esto fuera poco, también presentan la película Katartist, de la que son protagonistas y han creado la banda sonora.

#19 · 2019

CAT

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| el racó musical · le coin musical · el rincón musical |

Aida Fuentes

31


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| el racó musical · le coin musical · el rincón musical |

Steevelaffont: les notes bleues FR

Les bourgeons fleurissent, la sève monte, le printemps donne des envies de notes fleuries et, de rythmes des grands espaces. Impeccable, le huitième album de Steeve Laffont vient d’être livré. Du jazz manouche, ou jazz Français, selon la dénomination courante que les Américains ont créée, depuis une dizaine d’années, face à cette musique qu’ils avaient du mal à cataloguer. Car Steeve Laffont a une filiation prestigieuse. Sa grandmère était la cousine germaine du créateur du style, Django Reinhardt. Ses racines, plongent donc profondément, dans la matrice de ce style aux envolées manouches. Steeve est né à Perpignan, dans le quartier du Vernet, manouche de branche Sinti. En bon autodidacte, il a su se battre pour en arriver à la place qui est la sienne. Une maîtrise des six cordes exceptionnelle, un swing d’une liberté enivrante, pour 12 titres d’une maturité pleine de noblesse téméraire. Accompagné par Rudy, son cousin, guitariste et luthier, Guillaume Bouthié à la contrebasse et, en Guest star, le violoniste Rom, Costel Nitescu, ces pistoleros des steppes, ne connaissent pas le verbe ralentir. Ode à la Méditerranée, ce «Night in Corsica», rappelle une chose fondamentale. Le mélange des genres et des peuples, reste l’apanage des grands esprits.

#19 · 2019

Thierry Grillet

32

Concert de Steeve Laffont al Duc des Lombards a Paris, una de les sales més prestigioses del jazz. Concert de Steeve Laffont au Duc des Lombards à Paris, une des salles les plus prestigieuses pour le jazz. Concierto de Steeve Laffont en el Duc des Lombards de Paris, una de las sales más prestigiosas del jazz.


ES

STEEVE LAFFONT: LES NOTES BLAVES

STEEVELAFFONT: LAS NOTES AZULES

Els borrons floreixen, la saba puja... la primavera fa venir ganes de notes florides i de ritmes de grans espais. Impecable, acaba de sortir el vuitè àlbum de Steeve Laffont. Jazz gitano, o jazz francès, segons la denominació habitual que han creat els americans, des de fa una desena d’anys, per a aquesta música que els ha costat catalogar. Perquè Steeve Laffont té un vincle respectat. La seva àvia era la cosina germana del creador de l’estil, Django Reinhardt. Les seves arrels s’enfonsen profundament, doncs, a la matriu d’aquest estil d’inspiració gitana. Steeve va néixer a Perpinyà, al barri del Vernet, gitano de branca sinti. Autodidacte, va saber lluitar per arribar al lloc que ocupa. Un domini excepcional de la guitarra, un swing d’una llibertat embriagadora, per a 12 cançons d’una maduresa plena de noblesa temerària. Acompanyat per Rudy, el seu cosí, guitarrista i lutier; Guillaume Bouthié al contrabaix, i, com a artista convidat, el violinista rom Costel Nitescu, aquests pistolers de les estepes no saben què vol dir baixar el ritme. Oda a la Mediterrània, aquest «Night in Corsica» recorda una cosa fonamental: la mescla de gèneres i pobles és patrimoni dels grans esperits.

Los brotes florecen, la savia sube, la primavera inspira notas floridas y ritmos de grandes espacios. Impecable, el octavo álbum de Steeve Laffont acaba de salir. Jazz gitano, jazz francés, según la denominación habitual que han creado los americanos, desde hace una década, frente a esta música que les costaba catalogar. Porque Steeve Laffont tiene una afiliación prestigiosa. Su abuela era prima hermana del creador del estilo, Django Reinhardt. Sus raíces se sumergen profundamente, por lo tanto, en la matriz de este estilo de inspiración gitana. Steeve nació en Perpiñán, en el barrio de Vernet, gitano de la rama Sinti. Buen autodidacta, ha sabido luchar para llegar al lugar que ocupa. Un dominio excepcional de la guitarra, un swing de una libertad embriagadora, para 12 canciones de una madurez llena de nobleza temeraria. Acompañado de Rudy, su primo, guitarrista y lutier, Guillaume Bouthié al contrabajo y, como artista invitado, el violinista romaní, Costel Nitescu, estos pistoleros de las estepas, no conocen el verbo ralentizar. Oda al Mediterráneo, este “Night in Corsica”, recuerda una cosa fundamental: la mezcla de géneros y de pueblos corresponde a los grandes espíritus.

Thierry Grillet

Thierry Grillet

#19 · 2019

CAT

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| el racó musical · le coin musical · el rincón musical |

33


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| el racó de lectura · le coin de lecture · el rincón de lectura |

Au cœur de la rumba catalane avec Guy Bertrand FR

Paul Cargol, Christophe Ville, Stéphane Ville «Rumba Coumo» © Pierre Parcé 2016

CAT

#19 · 2019

AL COR DE LA RUMBA CATALANA AMB GUY BERTRAND

34

ES

Pressentie à l’Unesco comme Patrimoine mondial de l’humanité, la rumba catalane, griffée aux accents du flamenco et des musiques des Caraïbes, n’a pas attendu cette reconnaissance pour acquérir ses lettres de noblesse. Peret, Antonio Gonzalez « El Pescailla » et Los Amayas, qui l’ont créée dans les années cinquante, ont su la propulser sur le devant de la scène. C’est toute cette histoire que Guy Bertrand retrace au travers de son livre «Les musiciens gitans de la rumba». Musicien, ethnomusicologue, professeur, il a recueilli pendant près de trente ans des témoignages photographiques, sonores et vidéos. Il en ressort ce livre puissant, illustré des photos de Jacques Léonard, Jean Ribière, Pierre Parcé et Gilles Bouquillon, qui invite à s’immerger dans la vie des familles gitanes de France et de Catalogne initiatrices de ce courant musical. Christine Alix

Sondejada a la UNESCO com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, la rumba catalana, amb tocs de flamenc i música del Carib, no ha esperat a tenir aquest reconeixement per adquirir el seu títol nobiliari. Peret, Antonio González «El Pescaílla» i Los Amaya, que la van crear als anys cinquanta, van saber propulsar-la al capdavant de l’escena. Tota aquesta història és la que ressegueix Guy Bertrand al seu llibre «Els músics gitanos de la rumba». Músic, etnomusicòleg i professor, ha recollit durant prop de trenta anys testimonis fotogràfics i sonors, i vídeos. En sorgeix aquest llibre potent, il·lustrat amb les fotos de Jacques Léonard, Jean Ribière, Pierre Parcé i Gilles Bouquillon, que convida a submergir-se en la vida de les famílies gitanes de França i Catalunya iniciadores d’aquest corrent musical.

EN EL CORAZÓN DE LA RUMBA CATALANA CON GUY BERTRAND Presentada en la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, la rumba catalana, con toques flamenco y música del Caribe, no ha esperado a tener este reconocimiento para adquirir su título nobiliario. Peret, Antonio González “El Pescaílla” y los Amaya, que la crearon en los años cincuenta, han sabido impulsarla al primer plano de la escena. Toda esta historia es la que Guy Bertrand rastrea a través de su libro “Los músicos gitanos de la rumba”. Músico, etnomusicólogo, profesor, ha recogido durante cerca de treinta años testimonios fotográficos, sonoros y vídeos. Surge este libro potente, ilustrado con fotos de Jacques Léonard, Jean Ribière, Pierre Parcé y Gilles Bouquillon, que invita a sumergirse en la vida de las familias gitanas de Francia y de Cataluña iniciadoras de esta corriente musical. Christine Alix

Les Musiciens gitans de la rumba Guy Bertrand

Christine Alix En librairie le

25 octobre 2018

Éditions de la Fladonnière


CAT

La Beca 8 de març és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. Aquesta beca ha aportat e-books com l’Entre quatre parets (Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona del 1769-1960), resultat de la convocatòria 17-18. De la promoció del 12-13 en va sortir Viatgeres a la Girona del s.XIX i XX. Anteriors van ser Locutores i dones: les veus oblidades de la història de la ràdio a Girona; Dones de les belles arts rescatades a Girona; Memòries del Barri Xino o D’invisibles a ciutadanes, recuperació de la memòria històrica de les gironines del segle XX. Es poden consultar a: www2.girona.cat/ ca/ciutat_subvencions_beca8m_ebooks

FR

abril a juny | avril à juin | abril a junio

Estudis històrics de les dones a Girona

ES

BOURSE «8 DE MARS»: ÉTUDES HISTORIQUES DES FEMMES À GÉRONE

BECA 8 DE MARZO: ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS MUJERES EN GERONA

La bourse «8 de mars» est une initiative de la commune de Gérone pour mettre en avant le patrimoine historique de la ville à travers l’étude de l’histoire des femmes qui ont contribué à lui donner forme au fil des siècles.

La Beca “8 de marzo” es una iniciativa del Ayuntamiento de Gerona para promover la recuperación del legado histórico de Gerona a través del estudio de la historia de las mujeres que han contribuido a formarla a lo largo de los siglos.

Cette bourse a donné naissance à des livres électroniques comme l’Entre quatre parets (Histoire, mémoire et vécu des femmes accueillies à l’Hospice de Gérone entre 1769 et 1960), fruit de l’édition 2017/2018. La promotion 2012/2013 a abouti à la publication de Viatgeres a la Girona del s.XIX i XX (Voyageuses dans la Gérone du XIXe et du XXe siècle). Parmi les publications plus anciennes dans le cadre de cette bourse figurent Locutores i dones: les veus oblidades de la història de la ràdio a Girona (Locutrices et femmes: les voix oubliées de l’histoire de la radio à Gérone); Dones de les belles arts rescatades a Girona (Les femmes des beaux-arts sorties de l’oubli à Gérone); Memòries del Barri Xino (Mémoires des bas-quartiers) et D’invisibles a ciutadanes (D’invisibles à citoyennes), qui vise à rétablir la mémoire historique des Géronaises du XXe siècle. Tous ces livres électroniques peuvent être consultés en ligne sur: www2.girona.cat/ ca/ciutat_subvencions_beca8m_ebooks

Esta beca ha aportado e-books como Entre cuatro paredes (Historia, memoria y vivencias de las asiladas en el Hospicio de Gerona de 1769-1960), resultado de la con-vocatoria 17-18. De la promoción del 12-13 salió Viajeras en la Gerona del s.XIX y XX. Anteriores fueron Locutoras y mujeres: las voces olvidadas de la historia de la radio en Gerona; Mujeres de las bellas artes rescatadas en Gerona; Memorias del Barrio Chino o De invisibles a ciudadanas, recuperación de la memoria histórica de las mujeres de Gerona del siglo XX. Se pueden consultar en www2.girona.cat/ca/ciutat_ subvencions_beca8m_ebooks #19 · 2019

BECA 8 DE MARÇ:

® Ajuntament de Girona. CRDI (Martí Massafont Costals)

| el racó de lectura · le coin de lecture · el rincón de lectura |

35


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| agermanats · jumelées · hermanados |

Prades + Ripoll CAT

“Agermanats”, punt de trobada entre municipis catalans i francesos que estiguin actualment agermanats. En aquest número, parlem de Prades (Conflent) i Ripoll (Ripollès), dos municipis agermanats des del 1969. Es troben separats, l’un de l’altre, per un trajecte de dues hores i quinze minuts.

FR

“Jumelées”, point de rencontre entre des communes catalanes et françaises actuellement jumelées. Dans ce numéro, nous parlerons de Prades (Conflent) et de Ripoll (Ripollès), deux communes jumelées depuis 1969. Un trajet de deux heures et quinze minutes sépare les deux territoires.

ES

"Hermanados", punto de encuentro entre municipios catalanes y franceses que estén actualmente hermanados. En este número, hablamos de Prades (Conflent) y Ripoll (Ripollès), dos municipios hermanados desde el 1969. Se encuentran separados, uno del otro, por un trayecto de dos horas y quince minutos.

CAT

Ripoll, capital del Ripollès Es troba ubicada a la província de Girona i limita amb les comarques gironines de la Garrotxa i la Cerdanya. La trobem a una hora i deu minuts de Girona. Té més de 10.500 habitants. La vila té uns orígens vinculats amb el Comte Guifré el Pilós, va ser el fundador de l’emblemàtic monestir de Santa Maria de Ripoll (any 880). Aquests orígens també uneixen estretament Ripoll amb Prades, ja que al poble de Ria, molt a prop de Prades, es reclama com el bressol de Catalunya perquè es diu que hi va néixer Guifré el Pilós.

#19 · 2019

Prades i el Canigó

36 Ripoll


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| agermanats · jumelées · hermanados |

Prades, capital del Conflent Es troba ubicada al sud de França, al departament dels Pirineus Orientals, a la regió d’Occitània. Limita amb Vallespir, la Cerdanya i Capcir. La trobem a 50 minuts de Perpinyà. Té al voltant de 6000 habitants.

Monestir Ripoll

FR

ES

Ripoll, capitale du Ripollès

Ripoll, capital del Ripollès

Se trouve dans la province de Gérone, limitée par la Garrotxa et par la Cerdagne. Elle est située à une heure et dix minutes de Gérone. Elle compte plus de 10 500 habitants.

Se encuentra ubicada en la provincia de Gerona y limita con las comarcas gerundenses de la Garrotxa y la Cerdaña. La encontramos a una hora y diez minutos de Gerona. Tiene más de 10.500 habitantes. La ciudad tiene unos orígenes vinculados con el Conde Guifré el Pilós, quien fue el fundador del emblemático monasterio de Santa Maria de Ripoll (año 880).

Les origines de la cité sont liés au Comte Guifred le Velu, qui fonda l’emblématique abbaye de Santa Maria de Ripoll (en 880). Ces origines lient également Ripoll et Prades, puisque le village de Ria, près de Prades, est le lieu de naissance de Guifred le Velu et le berceau du pays catalan.

Prades, capitale du Conflent Est située au sud de la France, dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Elle est limitée par Vallespir et par la Cerdagne et Capcir. Elle est située à 50 minutes de Perpignan. Elle compte environ 6 000 habitants. Pau Casals, musicien catalan exilé à Prades en 1939, a un espace dédié à la Médiathèque Pompeu Fabra. Figure très lié à la ville, il a créé le Festival Pablo Casals qui a lieu en été. L’église de Saint-Pierre est située au cœur du village, elle date du XVIIe siècle et abrite le plus grand retable baroque de France, réalisé par maître Joseph Sunyer de Manresa.

Estos orígenes también unen estrechamente Ripoll con Prades, ya que en el pueblo de Ria, muy cerca de Prades, se reclama como la cuna de Cataluña porque se dice que aquí nació Guifré el Pilós.

Prades, capital del Conflent Se encuentra situada en el sur de Francia, en el departamento de los Pirineos Orientales, en la región de Occitania. Limita con Vallespir y con la Cerdaña y Capcir. La encontramos a 30 minutos de Perpiñán. Tiene alrededor de 6.000 habitantes. Pau Casals, músico catalán exiliado en Prades en 1939, tiene dedicado un espacio dentro de la Médiathèque Pompeu Fabra. Figura molt lligada a la vila, creó el Festival Pablo Casals que se celebra en verano. La iglesia de San Pedro, situada en el centro del pueblo es del siglo XVII y tiene el retablo barroco más grande de Francia, realizado por Joseph Sunyer de Manresa.

#19 · 2019

Pau Casals, músic català exiliat a Prades al 1939, té dedicat un espai a dins la Médiathèque Pompeu Fabra. Figura molt lligada a la vila, va crear el Festival Pablo Casals que es celebra a l’estiu. L’església de Saint - Pierre també és rellevant, situada al centre del poble és del segle XVII i té el retaule barroc més gran de França, realitzat per Joseph Sunyer de Manresa.

37


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| agermanats · jumelées · hermanados | L’empremta catalana A Prades disposen d’un “casal” que s’ocupa de les festivitats i de promoure la llengua i la cultura catalanes al territori. “Les relacions entre els regidors de les dues poblacions són estretes, de fet alguns habitants de Prades tenen família a Ripoll i les associacions esportives i culturals es desplacen a Ripoll regularment, és molt beneficiós pel turisme i l’economia”. Això mateix és el que destaca la senyora Corina de Mouzas, regidora d’educació i catalanitat de l’Ajuntament de Prades sobre l’agermanament entre ambdues localitats.

Unides per la flama El nexe d’unió entre ambdues viles descobrim al monestir de Sant Miquel de Cuixà al Conflent, fundat per l'Abat Oliva. El 1008, Oliba, és triat abat de Ripoll i de Cuixà. Pompeu Fabra (1868-1948) va morir a Prades després d’una brillant carrera com a renovador de la llengua catalana.

Claustre Monestir Ripoll

L’empreinte catalane

La huella catalana

Prades abrite un « foyer » chargé d’organiser les festivités et de promouvoir la langue et la culture catalanes sur le territoire.

En Prades disponen de un “casal” que se ocupa de las festividades y de promover la lengua y la cultura catalanas en el territorio.

«Les relations entre les conseillers municipaux des deux localités sont étroites. Au fait, certains habitants de Prades ont des proches à Ripoll, et nos associations sportives et culturelles s’y déplacent régulièrement. C’est très avantageux pour le tourisme et l’économie», affirme Mme Corine de Mouzas, conseillère chargée des affaires scolaires et de la catalanité de la mairie de Prades, au sujet du jumelage des deux localités.

“Las relaciones entre los concejales de las dos poblaciones son estrechas, de hecho algunos de los habitantes de Prades tienen familia en Ripoll y las asociaciones deportivas y culturales se desplazan a Ripoll regularmente, es muy beneficioso para el turismo y la economía”. Esto mismo es lo que destaca la señora Corina de Mouzas, concejal de educación y catalanidad del Ayuntamiento de Prades sobre el hermanamiento entre ambas localidades.

#19 · 2019

Unies par la flamme

38

Retaule Prades

Un autre point d’union entre les deux villes est l’Abbaye de Saint-Michel de Cuxa au Conflent, fondée par l’Abbé Oliva. En 1008, Oliva, est nommé abbé de Ripoll et de Cuxa. Pompeu Fabra (1868-1948) est mort à Prades après une brillante carrière comme rénovateur de la langue catalane.

Unidas por la llama El nexo de unión entre ambas ciudades descubrimos el monasterio de San Miguel de Cuixá en el Conflent, fundado por el Abad Oliba, es escogido como abad de Ripoll y de Cuixá. Pompeu Fabra (1868-1948) murió en Prades después de una brillante carrera como renovador de la lengua catalana.


50 anys de l’agermanament Actualment hi ha nombrosos projectes transfronterers en marxa, principalment entre la comunitat de Conflent Canigou i el Ripollés, amb joventut, associacions patrimonials, rutes de senderisme. Aquest 2019 l’agermanament celebra el seu 50è aniversari. Tenint en compte el vincle existent entre ambdues poblacions, estem segurs que trobaran la manera de celebrar de valent aquesta fita històrica. Moltes felicitats!

En l’honneur de Fabra, la Flamme de la langue catalane s’allume depuis 50 ans, de Prades (16 février cette année) à Montserrat (le 24 février) en passant par Ripoll (le 19 février). Cette activité, veut raffermir la volonté de maintenir vivante la langue catalane.

En homenaje a Fabra, la Llama de la Lengua Catalana hace 50 años que se enciende, yendo de Prades (16 de febrero de este año) a Montserrat (llegó allí el 24 de febrero), pasando por Ripoll (el 19 de febrero). Esta actividad, quiere reafirmar la voluntad por mantener bien viva la lengua catalana.

50 ans de jumelage

50 años de hermanamiento

De nos jours, de nombreux projets transfrontaliers sont en cours, notamment entre la communauté de Conflent Canigou et le Ripollès, impliquant la jeunesse, des associations patrimoniales et proposant des routes de randonnée. Cette année 2019, le jumelage célèbre son 50e anniversaire. En tenant compte du lien existant entre les deux communes, nous sommes certains que nous trouverons la manière de célébrer bel et bien cet événement historique. Félicitations! Aida Fuentes

Actualmente hay numerosos proyectos transfronterizos en marcha, principalmente entre la comunidad de Conflent-Canigou y el Ripollés, con temas de juventud, asociaciones patrimoniales, rutas de senderismo. Este 2019 el hermanamiento celebra su 50 aniversario. Teniendo en cuenta el vínculo existente entre ambas poblaciones, estamos seguros que encontrarán la manera de celebrar este hecho histórico. ¡Muchas felicidades!

Aida Fuentes

Aida Fuentes

du 2 avril au 26 mai 2019 www.musee-ceret.com ■ www.musee-ceret-expo.com

#19 · 2019

En homenatge a Fabra, la Flama de la Llengua Catalana fa 50 anys que s’encén, anant de Prades (16 de febrer aquest any) a Montserrat (hi va arribar el 24 de febrer), passant per Ripoll (el 19 de febrer). Aquesta activitat, vol refermar la voluntat de mantenir ben viva la llengua catalana.

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| agermanats · jumelées · hermanados |

Musée d’art moderne de Céret Marc Chagall. La joie, 1980. Lithographie, 116 x 75,5 cm. Musée national Marc Chagall, Nice. Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Patrick Gérin. © Adagp, Paris 2019

39


abril a juny | avril à juin | abril a junio

| museus · musées · museos |

80 fotos, 80 anys de l’exili republicà FR

CAT

El Museu Memorial de l’Exili (a la Jonquera) acull fins al setembre l’exposició “A nation in retre-at. La Retirada vista per les agències fotogràfiques internacionals”. La mostra documenta la retirada republicana cap a França des del 26 de gener fins al 10 de febrer del 39, es van refugiar prop de 475.000 persones a la Catalunya Nord. La mostra es divideix en l’arribada a la frontera, l’establiment en camps de concentració i la vida dels refugiats com a persones apàtrides. França va acreditar 135 periodistes i fotògrafs d’arreu del món, autors de les 80 fotografies exposa-des, destacats fotògrafs com Robert Capa o David Seymour entre d’altres. Eric Forcada, comissari, sosté que la retirada republicana va comportar el naixement de la fotografia humanitària.

Aida Fuentes

ES

80 PHOTOS, 80 ANS DE L’EXIL RÉPUBLICAIN

80 FOTOS, 80 AÑOS DEL EXILIO REPUBLICANO

Le Musée Mémorial de l’Exil (à La Jonquera) accueille jusqu’à septembre l’exposition «A nation in retreat. La Retirada vue par les agences photographiques internationales.»

El Museo Memorial del Exilio (en La Junquera) acoge hasta finales de septiembre la exposición “A nation in retreat, La Retirada vista por las agencias fotográficas internacionales”.

L’exposition documente la Retirada républicaine (l’exode) vers la France. Du 26 janvier au 10 février 1939, près de 475 000 personnes se sont réfugiées en Catalogne du Nord. L’exposition se divise en trois parties, le passage de la frontière, l’établissement dans des camps de concentration et la vie des réfugiés en tant qu’apatrides. La France accrédita 135 journalistes et photographes venus du monde entier, auteurs des 80 photographies exposées, dont nous soulignons Robert Capa ou David Seymour, entre autres.

La muestra documenta la retirada republicana hacia Francia. Desde el 26 de enero hasta el 10 de febrero del 39, cerca de 475.000 personas se refugiaron en Cataluña Norte. La muestra se divide en tres partes, la llegada a la frontera, el establecimiento en campos de concentración y la vida de los refugiados como personas apátridas. Francia acreditó 135 periodistas y fotógrafos de todo el mundo, autores de 80 fotografías expuestas, destacados fotógrafos como Robert Capa o David Seymour, entre otros.

Le commissaire, Eric Forcada, affirme que la Retirada républicaine a donné naissance à la photographie humanitaire.

Eric Forcada, comisario, afirma que la retirada republicana supuso el nacimiento de la fotografía humanitaria.

Aida Fuentes

Aida Fuentes

#19 · 2019

Museu Memorial de l’Exili

40

Fins al setembre


La couleur de Chagall EL COLOR DE CHAGALL AL MUSEU DE CERET

Charles Sorlier, mestre gravador, descriu l’obra de Marc Chagall com «el color caigut del cel». Els visitants tindran tot el temps del món per comprovar-ho anant al Museu d’Art Modern de Ceret. S’hi presenta un conjunt de litografies en color fetes per l’artista amb tons pastels, excepcionalment cedits pel Museu Nacional Marc Chagall de Niça, inclosa la bonica part dedicada al circ, un dels temes predilectes de Chagall. En el marc de l’exposició, a l’auditori del museu es projectarà el documental de François Lévy-Kuentz, «À la Russie, aux ânes et aux autres». Exposició Chagall, al Museu d’Art Modern de Ceret, 8, Bd Maréchal-Joffre, del 2 d’abril al 27 de maig, cada dia menys dilluns, de 10 h a 17 h. Preu: 5,50€; preu reduït: 3,50€. Gratuït fins als 12 anys. Tel. +33 (0) 4 68 87 27 76. Més informació a www.musee-ceretexpo.com

FR

Charles Sorlier, maître lithographe, décrit l’œuvre de Marc Chagall comme «la couleur tombée du ciel». Les visiteurs auront tout loisir de le vérifier en se rendant au musée d’art moderne de Céret. Ce dernier présente un ensemble de lithographies en couleurs réalisées par l’artiste dans des tons pastels et exceptionnellement prêtées par le Musée national Marc Chagall de Nice. Avec la part belle laissée au cirque, l’un des thèmes de prédilection de Chagall. Dans le cadre de l’exposition, le documentaire de François Lévy-Kuentz, «A la Russie, aux ânes et aux autres», sera projeté à l’auditorium du musée. Exposition Chagall, au musée d'art moderne de Céret, 8, Bd Maréchal-Joffre, du 2 avril au 27 mai, tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 17h. Plein tarif: 5,50€ ; tarif réduit: 3,50€. Gratuit jusqu'à 12 ans. Tél: 04 68 87 27 76. Plus d’infos sur www.musee-ceret-expo.com

Musée d'art moderne de Céret Les gens du voyage, 1968 ©Laurent Moulager

ES

EL COLOR DE CHAGALL EN EL MUSEO DE CÉRET Charles Sorlier, maestro litógrafo, describe la obra de Marc Chagall como «el color caído del cielo». Los visitantes tendrán la ocasión de comprobarlo yendo al Museo de Arte Moderno de Céret. Aquí se presenta un conjunto de litografías en color realizadas por el artista en tonos pastel y excepcionalmente cedidas por el Museo Nacional Marc Chagall de Niza, incluida la bonita parte dedicada al circo, uno de los temas preferidos de Chagall. En el marco de la exposición, se proyectará el documental de François Lévy-Kuentz, «A la Russie, aux ânes et aux autres» en el auditorio del museo. Exposición Chagall, en el Museo de Arte Moderno de Céret, 8, Bd Maréchal-Joffre, del 2 de abril al 27 de mayo, todos los días excepto el lunes, de 10h a 17h. Precio: 5,50€; tarifa reducida: 3,50€. Gratuito hasta 12 años. Tlf: +33 (0) 4 68 87 27 76. Más información en www.musee-ceret-expo.com

Du 2 avril au 27 mai

#19 · 2019

CAT

Dans le ciel de l'Opéra, 1980 ©Laurent Moulager

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| museus · musées · museos |

41


Avec le projet PYRFER, le fer renoue avec son prestige d’antan CAT

EL PROJECTE PYRFER RETORNA AL FERRO EL SEU PRESTIGI D’ABANS

® Alins Carles Orti

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| antics oficis · ancien métier · oficios antiguos |

42

Principal sector productiu del Pirineu des del segle XVII fins a finals del segle XIX, l’obtenció, la transformació i la comercialització del ferro ha anat baixant de ritme, passant de purament utilitari a essencialment artístic. Tota aquesta evolució i tot el patrimoni cultural i industrial comú és el que el projecte PYRFER posa en relleu a les zones de la Vall Ferrera, el Ter i el Freser i el Vallespir. Amb l’objectiu principal de redinamitzar municipis colpejats de ple per l’envelliment de la població, el despoblament i la conjuntura econòmica, impulsa un turisme durador i de qualitat entorn de l’ecosistema del ferro. Hi ha implicats sis municipis –Campdevànol, Besalú, Alpens, Alins, Ripoll i Arles–, tres comunitats de municipis i un sindicat mixt. Cadascun al seu nivell, proposen activitats entorn del ferro. Cal destacar la 22a fira anual de forjadors i artistes del ferro, a Besalú, el 6 d’abril, i la fira del ferro pirinenc, a Alins, el segon cap de setmana de juliol. PYRFER també prepara, a Arles, la creació d’una fira bianual del ganivet, així com la rehabilitació d’un edifici de la zona de la mina per a la creació d’una escola de ferreria transfronterera.

Christine Alix

® Alins Carles Orti

#19 · 2019

Amb l’evolució industrial, el ferro pirinenc va anar caient en l’oblit. El projecte PYRFER vol retornar-li el seu títol nobiliari i fer-ne una veritable eina de desenvolupament econòmic local.


ES

® Alins Carles Orti

Evolution industrielle oblige, le fer pyrénéen est peu à peu entré dans l’oubli. Le projet PYRFER veut lui redonner ses lettres de noblesse et en faire un véritable outil de développement économique local. Principal secteur productif des Pyrénées du XVIIe à la fin du XIXe siècle, l’obtention, la transformation et la commercialisation du fer a peu à peu baissé de régime, passant de purement utilitaire à essentiellement artistique. C’est toute cette évolution et tout le patrimoine culturel et industriel commun que le projet PYRFER entend mettre en valeur dans les zones de la Valferrera, le Ter et le Freser et la Vallespir. Avec pour objectif principal de redynamiser des communes frappées de plein fouet par le vieillissement de la population, le dépeuplement et la conjoncture économique, en impulsant un tourisme durable et de qualité autour de l’écosystème du fer. Sont impliquées six communes – Campdevanol, Besalu, Alpens, Alins, Ripoll et Arles sur Tech -, trois communautés de communes et un syndicat mixte qui, chacun à leur niveau, propose des animations autour du fer. On retiendra notamment la 22e foire annuelle des forgeurs et artistes du fer, prévue à Besalu, le 6 avril prochain, et la foire du fer pyrénéen à Alins, le deuxième week-end de juillet. PYRFER prévoit aussi, à Arles sur Tech cette fois, la création d’une foire biannuelle du couteau ainsi que la réhabilitation d’un bâtiment sur le site du carreau de la Mine pour la création d’une école de ferronnerie transfrontalière. Christine Alix

EL PROYECTO PYRFER DEVUELVE AL HIERRO SU PRESTIGIO DE ANTAÑO

La evolución industrial hizo que el hierro del Pirineo fuera cayendo poco a poco en el olvido. El proyecto PYRFER quiere devolverle su título nobiliario y hacer de él una verdadera herramienta de desarrollo económico local. Principal sector productivo de los Pirineos desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, la obtención, la transformación y la comercialización del hierro ha ido bajando de ritmo, pasando de puramente utilitario a esencialmente artístico. Toda esta evolución y todo el patrimonio cultural e industrial común es el que el proyecto PYRFER pone en relieve en las zonas de la Valferrera, el Ter y el Freser y el Vallespir. Con el objetivo principal de volver a dinamizar municipios tocados de lleno por el envejecimiento de la población, la despoblación y la coyuntura económica, impulsa un turismo duradero y de cualidad entorno al hierro. Están implicados seis municipios –Campdevànol, Besalú, Alpens, Alins, Ripoll y Arles sur Tech-, tres comunidades de municipios y un sindicato mixto quienes, cada uno a su nivel, proponen actividades entorno al hierro. Destaca la 22ª feria anual de los forjadores y artistas del hierro, en Besalú, el 6 de abril y la feria del hierro pirenaico en Alins, el segundo fin de semana de julio. PYRFER también prepara, en Arles sur Tech, la creación de una feria bianual del cuchillo, así como la rehabilitación de un edificio de la zona de la mina para la creación de una escuela de herrería transfronteriza. Christine Alix

#19 · 2019

FR

abril a juny | avril à juin | abril a junio

| antics oficis · ancien métier · oficios antiguos |

43


abril a juny | avril à juin | abril a junio #19 · 2019

44

Transform Dei CAT

FR

ES

Transformació essencial i conceptual de qualsevol espai.

Transformation essentielle et conceptuelle de tout espace.

Transformación esencial y conceptual de cualquier espacio.

Dissenys totalment personalitzats i únics, realitzats manualment amb espectaculars textures i pigmentacions.

Des conceptions totalement personnalisées et uniques, réalisées de façon artisanale avec des textures et des coloris spectaculaires.

Diseños totalmente personalizados y únicos, realizados manualmente con espectaculares texturas y pigmentaciones.

Decoracions d’hotels, restaurants, despatxos, clíniques i cases privades. Dirigit a tots aquells espais que requereixen una gran transformació d’efecte, de qualitat, però sobretot de bellesa. Tot això sense necessitat de canvis estructurals.

Décorations d’hôtels, de restaurants, de bureaux, de cliniques et de maisons privatives. S’adresse à tous les espaces qui nécessitent une réelle transformation en termes de qualité et, surtout, de beauté. Tout cela sans aucune modification structurelle.

Decoraciones de hoteles, restaurantes, despachos, clínicas y casas privadas. Dirigido a todos aquellos espacios que requieran una gran transformación de efecto, de calidad, pero sobre todo belleza. Todo ello sin necesidad de cambios estructurales.

Els panels o teles murals de la nostra creació estan inspirats en la tradició escenogràfica i en la restauració de palaus. Fusió que permet una enorme transformació a qualsevol espai amb classe i amb un estil propi que pot transmetre l’objectiu desitjat sense cap dubte.

Nos panneaux ou toiles murales puisent leur inspiration dans la tradition scénique et dans la rénovation de palais. Une fusion qui permet de transformer tout espace avec beaucoup de classe et un style singulier qui répondra sans aucun doute à l’objectif visé.

Absoluta confidencialitat abans, durant i després de l’execució de l’obra.

Confidentialité absolue avant, pendant et après la réalisation des travaux.

Los paneles o telas murales de nuestra creación están inspirados en la tradición escenográfica y en el restauro palaciego. Fusión que permite una enorme transformación a cualquier espacio con clase y con un estilo propio que puede transmitir el objetivo deseado sin dudas.

Murals decoratius, Trompe L’oeil, Art Design, Escultures, Obra abstracta i Mobiliari Especial. Dissenys històrics i literaris.

Fresques décoratives, trompe l’œil, Art Design, sculptures, œuvres abstraites et mobilier spécial. Conceptions historiques et littéraires.

0034 650.27.44.99  transformdei@gmail.com

Absoluta confidencialidad antes, durante y después de la ejecución de la obra. Murales decorativos, Trompe L’oeil, Art Design, Esculturas, Obra abstracta y Mobiliario Especial. Diseños históricos y literarios.


| instantànies d’història · instantanées d’histoire · instantaneas de historia |

Animaux

@instantaneesdhistoire @instantaniesdhistoria

ES

FR CAT

ANIMALS Els animals han acompanyat homes i dones al llarg de la Història, però alguns hi ha deixat una empremta molt forta i fins i tot n’han canviat el curs. És el cas d’un porc que, tot solet, va canviar la de França. El 13 d’octubre de l’any 1131, el jove Felip, fill del rei Lluis VI el Gros, i hereter del país, passeja per Paris a cavall. De sobte, un porc travessa a davant d’ell, cosa que espanta la seva muntura, fent caure el genet i provocant-li una mort instantània. Cosa poca gloriosa que de morir per culpa d’un porc! Amb la mort de l’hereu, queda Lluis, germà del primer. No era gaire espavilat i els seus pares el destinaven a la vida monacal. Quin remei! Esdevé rei a l’any 1137 i es casa amb la preciosa Leonor de tan sols 14 anys, però que aporta com a dot tota Aquitània. Sembla que la idea de ser monjo havia calat fort i el matrimoni no és gaire feliç. A l’any 1152 es separen. Leonor recupera el seu ducat i se’n va a maridar amb Enric II d’Anglaterra, enemic del primer espòs. Aquitània passa a sota dominació anglesa i comença una rivalitat sense precedent que portarà de dret cap a la Guerra de 100 anys. Tot això per culpa d’un porc!

Les animaux ont accompagné les hommes et les femmes tout au long de l’Histoire, mais certains y ont laissé une empreinte très particulière et en ont même changé le cours. C’est le cas d’un cochon qui, à lui seul, changea celui de l’histoire de France. Le 13 octobre 1131, alors que Philippe fils du roi Louis VI le Gros, et futur héritier du Royaume, se promène dans Paris à cheval, un gros cochon domestique traverse devant lui. Le cheval se cabre envoyant le jeune Dauphin au sol et provocant sa mort. Bon, c’est sûr, une mort peu glorieuse. La responsabilité du trône va donc échoir à son frère Louis, qui s’apprêtait à rentrer dans les ordres et qui, en prime, était loin d’être une lumière. Louis VII monte donc sur le trône en 1137. Il épouse la belle Aliénor de 14 ans, laquelle apporte au jeune roi toute l’Aquitaine. Il faut croire que la préparation à la vie monacale du roi l’a fortement marqué car l’union est loin d’être heureuse et ils finissent par se séparer. Aliénor, son duché sous le bras, s’en va épouser l’ennemi juré de son premier époux, le Roi Henri II d’Angleterre. Voilà donc l’Aquitaine rattachée aux Anglais, ce qui déclenche une rivalité sans précédent qui mènera directement à la Guerre de 100 ans. En résumé, c’est la faute du cochon!

Los animales han acompañado a hombres y mujeres a lo largo de la historia, pero algunos han dejado una marca muy especial e incluso han cambiado su rumbo. Este es el caso de un cerdo que, por sí solo, cambió la historia de Francia. El día 13 de octubre de 1131, mientras Felipe, hijo del rey Luis VI el Gordo, y futuro heredero del Reino, se pasea a caballo por París, un cerdo doméstico se cruzó su camino. El caballo se encabritó de golpe, enviando al joven Delfín al suelo y provocando su muerte. Claramente, una muerte sin glamour. La responsabilidad del trono recayó entonces a sobre su hermano Luis, que se estaba preparando para ingresar en el monasterio y que además no brillaba por su inteligencia. Luis VII ascendió al trono en 1137. Se casó con la hermosa Leonor, una joven de 14 años, que traía como dote a toda Aquitania.Sin duda, la religión había marcado fuertemente el pensamiento del rey y el matrimonio fue bastante desgraciado acabando con su separación. Leonor, recuperando su ducado, fue a casarse con el peor enemigo de su primer marido, el rey Enrique II de Inglaterra. Aquitania pasaba bajo dominación inglesa, creando una fuerte rivalidad entre las dos potencias, que acabaría llevando a la Guerra de los 100 Años. ¡La culpa fue del cerdo!

#19 · 2019

® Wikimedia Commons

ANIMALES

abril a juny | avril à juin | abril a junio

Céline Xicola – Historienne – Historiadora

45


abril a juny | avril à juin | abril a junio

Agenda Girona “FORA DE LA PANTALLA”. PLAYMODES PEDRA I OMBRA Vicenç Rovira i Riera 02/02-19/05/2019 Fundació Vila CasasMuseu Palau Solterra. C/ de l’Església, 10. Torroella de Montgrí. T+34 972 76 19 76

FARAÓN. REY DE EGIPTE Sel.lecció de peces del Britsh Museum 20/02-25/08/2019 Caixa Fòrum Girona. C/ Ciutadans, 19. Girona. Tlf +34 972 20 98 36

CAN SALAMÓ I ELS COLORS DE LA TERRISSA BISBALENCA Ceràmica. 03/03-24/06/2019 Terracotta Museu. C/Sis d’octubre, 99. La Bisbal de L’Empordà. Tel. +34 972 64 20 67

Instal.lació visual. espai.tonic.cat 16/03-01/06/2019

TEMPS DE FLORS

A.K.A (ALSO KNOW AS)

gironatempsdeflors.cat

Daniel J. Meyer Flyhard Produccions

11/05-19/05/2019 03-04/05/2019 Girona

Espai Tònic. C/ de Ponent 23-25. Vulpellac-La Bisbal d’Empordà

VALENTÍ FARGNOLI. EL PAISATGE REVELAT Fotografia. 03/04-25/05/2019 Casa de Cultura. C/ Hospital, 6, 2n. Girona. Tel. +34 972 20 20 13

ALESSANDRO SANNINO Pintura 05/04-20/04/2019 Galeria d’Art El Claustre, C/Nou,8. Girona. Tel. +34 972 20 31 26

GALERÍA DE PERSONAJES

XIV TROBADES DE MÚSICA MEDITERRÀNIA. UN MAR EN CERCLE trobadesdemusica.cat 11/04-13/04/2019 Museu de la Mediterrània. Carrer d'Ullà, 31.Torroella de Montgrí.Tel. +34 972 75 51 80

EL BOSC DEL REGGAE El Bosc del Reggae 14-15/06/2019 Bosc de Can Ginebreda. Porqueres

Muntatge visual i poètic de l’artista Pierre D.LA

Carme Marti i Rubens Tosi

#19 · 2019

09/03-30/05/2019

46

Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 31.Torroella de Montgrí. Tel. +34 972 75 51 80

Can Trinxeria. Pl. de la Coma, 16. Cassà de la Selva

AISHA AL PAÍS DE LES MERAVELLES. UN VIATGE A GIRONA Obra multidisciplinar. Maïmouna Guerresi.

MUERTE EN EL NILO D’AGATHA CHRISTIE Direcció: Victor Conde 11/5/19 Espai Ter. 21h. C/ Riu Ter, 29. Torroella de Montgrí. Tlf +34 972 75 50 03

LOVE Escenaris Especials. culturabanyoles.cat 11-12/05/2019 Factoria. 11h30- 18h. C/ Mossén Baldiri Reixach, 403. Banyoles. Tlf +34

LAPÒNIA Velvet Events

13/04-28/04/2019 REFUGIATS

Sala la Planeta. 20h30h. Passeig José Canalejas, 3. Girona. Tlf. +34 972 20 77 54

18/5/19 5A MOSTRA DE TEATRE AMATEUR santgregori.cat/ca/ ajuntament/actualitat 30/03-11/05/2019 Espai La Pineda. St Gregori

Teatre de Blanes. 21h. Pl Ample, 26. Blanes. Tlf +34 972 35 84 73

MELONCOLIA. JUANCALLATE Les Nits de l’Antic Casino. Xarxa Gironina de Caféteatre

03/05-28/06/2019

19/5/19

Les Bernardes. C/Major, 172. Salt. +34 972 23 46 95

Antic Casino de Castell d’Aro. 18h00. Castell, 17. Castell d’Aro


Josep Maria Flotats. Pere Ponce 23/5/19 Teatre Municipal. 20h. Pl del Vi,1. Girona. Tlf +34 972 41 90 18

FESTIVAL ITACA Música | itacacultura.cat 20/04-07/07/2019 Torroella de Montgrí, L’Estartit, Palafrugell, Calella

FIMAG. FIRA INTERNACIONAL DE MÀGIA fimag-magia.cat 05-09/06/2019 Torroella de Montgrí

FESTIVAL FLORS I VIOLES

FESTIVAL IN-SOMNI

SÓC LA MERCÉ. ELENA BALLESTER PI

Decoracions florals, concerts i actuacions musicals,

Festival Internacional de Música | in-somni.info

Les Nits de Can Gruart. Xarxa Gironina de Caféteatre

03/05-05/05/2019

06-09/06/2019

Palafrugell

Girona

13/6/19 Centre Cultural Can Gruart. 21h. Carrer Farigola, 50. Vilablareix

RUMBESCA

FESTIVAL (A)-PHÒNICA

Rumba catalana

Festival de la Veu

Girona

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CORNAMUSA FESTIVAL STRENES Presentacions musicals de la temporada 30/03-05/05/2019

Música. eltiller.cat/cornamusam 24/05-25/05/2019 Olot

27-30/06/2019 Banyoles

CLOWNIA FESTIVAL clowniafestival.cat 27-30/06/2019 St Joan de les Abadesses

Girona

FESTIVAL MIRADES Fotografia | fototorroella.cat 30/03-28/04/2019 Torroella de Montgrí, L’Estartit, Ullà, La Bisbal, Pals, Girona

FESTIVAL CÒMIC FIGUERES Humor | festivalcomic.cat 17/04-21/04/2019

FEM JAZZ!

FIGUERES ES MOU

Festival d’Emergències Musicals

Festival de dansa i Moviment al carrer figueresesmou.cat

24-27/05/2019

02-06/07/2019 Banyoles Figueres

FESTIVAL INUND'ART Arts Visuals | inundart.org 31/05-02/06/2019 Girona

SORTIDES FAMILIARS Coll de Lli. L’evasió dels màxims dirigents republicans. Visita al MUME i el Coll de Lli (La Vajol) 12/05/2019 de 10 a 14h Lloc de trobada: Museu Memorial de l’Exili, La Jonquera

La doble frontera. Portbou en els anys de plom de la II Guerra Mundial Dins d’aquesta activitat tindrà lloc una actuació artística de petit format. 9/06/2019 de 10 a 14h Lloc de trobada: davant de l’oficina de turisme, Portbou Informació i inscripcions: info@museuexili.cat T. +34 972 55 65 33

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 18/05/2019 DIA INTERNACIONAL DE L'ART 14-15/04/2019

SINGLOT FESTIVAL Festival de humor i comèdia | singlotfestival.com

Diferents espais de Girona i Comarques

#19 · 2019

VOLTAIRE/ROUSSEAU. LA DISPUTA

abril a juny | avril à juin | abril a junio

Agenda Girona

05-07/07/2019

Figueres Sant Feliu de Guíxols

47


abril a juny | avril à juin | abril a junio

Agenda Roussillon “1939, LE CAMP EN 365 IMAGES” ANTONI CLAVÉ Sculptures - gravures peintures murales 01/02- 12/05/2019 Musée d’Art Hyacinthe Rigaud

UN PHOTOGRAPHE SUISSE DANS LA GUERRE D’ESPAGNE Paul Senn

Photos, dessins, documents

EAUX ET MONTAGNES” Karine Maussièr 08/06-31/08/2019

19/02-31/05/2019 Mémorial du Camp d’Argeles-sur-Mer

Galerie Lumière d’Encre

PERPIGNAN, CAPITALE DE LA SARDANA

EXPOSITION IN SITU PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN

Perpinyà, capital de la sardana

Vidéo de l’artiste MIRCEA CANTOR

16/03/2019-15/03/2020

21/06-31/08/2019

Perpignan

Forteresse de Salses

03/02-30/09/2019 Mémorial de Rivesaltes

UN IMAGINAIRE PÉTRI D’HUMANITÉ

RODIN - MAILLOL. FACE À FACE

Pat Rowland

Sculptures

12/04-18/05/2019

22/06-03/11/2019

Espace Maillol. Palais des congrès Georges Pompidou

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud

EN DÉRIVE Peinture. _erban Savu 13/04-23/06/2019 Le Lait centre d’art contemporain

#19 · 2019

MEETING POINT Davor VRANKIC (Osijek, Croatie, 1965) réalise des dessins à la mine de plomb et sur de grands formats. Noir et blanc, proches du photoréalisme, dessine une réalité apocalyptique et crépusculaire. Du 30 mars au 25 mai 2019

48

Centre d’Art Contemporain Àcentmètresducentredumonde

MÉMOIRES MARITIMES, DE COLLIOURE À CARTHAGE Photographies, Images, dessins, textes et témoignages Guillaume Lagnel 13/04-05/05/2019 Salle du Conseil Municipal

CONGRÉS INTERNATIONAL DE FOCS DE ST JOANFLAMA DEL CANIGÓ Tél 00 33 (0)468 82 08 47 (Collioure) 18/05/2019 Collioure

ART ROMAN ET PEINTURES MURALES Sortie en Roussillon et Conflent. Circuit à la découverte de vestiges de décors peints romans dans des édifices parfois inaccesibles au public: Sainte-Marie de Riquer à Catllar, Marcevol, Saint-Sauveur de Casesnoves et Hospice d’Ille. Samedi 11 mai 2019 Rens. et inscriptions: Marie-Christine Charlet +33 (0) 622 82 65 18

CONCERT DE GÉRARD JACQUET Sant Jordi Festa Del Llibre i de la Rosa 27/4/19 Caves Ecoiffier. 21h. Avenue Jean Jaurès. Alenya

RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS CHANT DE PÂQUES – LES GOIGS DELS OUS Chants traditionnels du samedi de Pâques. 20/4/19 Devant la mairie. Prats-de-Mollo-laPreste

Saison Jazzèbre2019 11/5/19 Salle de l’Union. 21h. Impasse Ferdinand Forne. Céret


LE BAL DES NÉNUPHARS Jeune public

Soul & roll de The Seven Sins 15/5/19 12/5/19 Vinochope. 26, rue Mathieu de Dombasle. Perpignan

BILL DERAIME De blues américain et du reggae jamaïcain 12/5/19 El Mediator. 18h. Av.Général Leclerc. Perpignan. Tél +33 (0) 468 62 17 22

Théâtre l´Etang. 15h30. 6 Allée des Arts & Lettres. St-Estève

CHISPA LATINA Apéro-Concert 21/5/19 Théâtre l´Etang. 19h. 6 Allée des Arts & Lettres. St-Estève

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ALENYÀ ET ROUSSILLON Musique Classique. Mendelssohn. Beethoven 25/5/19 Caves Ecoiffier. 20h30. Avenue Jean Jaurès. Alenya

JOURNÉE DE LA MUSIQUE / DIA DE LA MÚSICA Saison Jazzèbre2019

LES HISTORIADES. JOURNÉES HISTORIQUES Du XIIIe au XVIIe siècle, deux jours d’animations, ateliers, spectacles pour revivre l’histoire à la forteresse de Salses. +info : www.forteresse-salses.fr Samedi 11 mai et Dimanche 12 mai Forteresse de Salses Centre des monuments nationaux Salses-le-Château Tél. +33 (0) 4 68 38 60 13

21/6/19 Girona / Perpignan

CONCERT AL CHEMIST Feux de la St Jean. 23/6/19 Place du Village. 20h30. Prades

LA FRESQUE Angelin Preljocaj / Ballet Preljocaj. Danse 19-20/04/2019 Théâtre de l’Archipel. 20h30 et 19h . Avenue Général Leclerc. Perpignan

“RIEN À DIRE” Clown. Leandre. theatredelarchipel.org 25/04-28/04/2019 Théâtre de l’Archipel. Av. Général Leclerc. Perpignan

COMPAGNIE NMARA Danse/Vidéo. Résidence création 2018

KINGDOM La compagnie catalane Agrupación Señor Serrano, Lion d’argent en 2015 à la Biennale de Venise, présent Kingdom, l’histoire d’un royaume où règne un esprit irrévérencieux qu’acteurs, vidéo, théâtre d’objet et musiques font surgir à tout instant. Mar 28 mai à 19h et Mer 29 mai à 20h30 Théâtre de l’Archipel Av. Général Leclerc Perpignan

11/5/19 Caves Ecoiffier.20h30. Avenue Jean Jaurès. Alenya

THÉÂTRE AMATEUR Cie Désinvolte, Cie Histoire Enjouer

FESTIVAL MUSIQUES SACRÉES Música Sacra. mairie-perpignan.fr/culture/ festival-musique-sacree

7-9/06/2019

10/04-20/04/2019

Caves Ecoiffier.20h30. Avenue Jean Jaurès. Alenya

Perpignan

FESTIVAL SABOR A RUMBA Rumba Catalana

#19 · 2019

MARTHA HIGH ENREGISTRE SON ALBUM LIVE

abril a juny | avril à juin | abril a junio

Agenda Roussillon

16/04-19/04/2019 El Casal, Vinachope, Elmediator. Perpignan

49


abril a juny | avril à juin | abril a junio

Agenda Roussillon

51ÈMES JOURNÉES ROMANES 2019 L'Image à l’époque romane, Sera abordé par les meilleurs spécialistes. Jean Wirth, Xavier Barral, Marianne Besseyre, Isabelle Marchesin sont parmi les conférenciers invités. Des excursions prévues: Peralada, Vilanova de la Muga, Ripoll et au cloître d’Elne. Rens. et inscriptions: +33 04 68 96 27 40 (répondeur). www.cuxa.org Du 8 au 13 juillet 2019 Saint-Michel de Cuxa

PIRATAS RUMBVERSIONS

FESTIVAL VOIX DE FEMMES DE MAURY

SWEET BARRIO. Rumbesca

festival-voixdefemmes.fr

11/05/2019

13/06-15/06/2019

Sala Salamandra. 20h30. Av. del Carrilet, 235. Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Av Jean JAURÈS, Maury,

RUMBÒDROM Rumbesca 25/05/2019 Parc Central. Girona.

FESTIVAL IDA Y VUELTA Música. idayvuelta-festival.fr 06/06-09/06/2019 La Casa Musicale.1, rue Jean Vielledent. Perpignan

FILAF INDIGÈNES. SALON DES VINS DE CATALOGNE ET D’OCCITANIE salon-indigenes.fr 28/04-29/04/2019

#19 · 2019

Église de Dominicains. 6, rue François Rabelais. Perpignan

ESPECTACLE “ETS ESPECIAL” Landry El Rumbero. Rumbesca 14/04/2019

50

Espai La Pineda. 12h. St Gregori (Girona)

Festival International du Livre d’Art et du Film. filaf.com 17/06-23/06/2019

Sorteig

Tirage au sort Sorteo T'agrada la música? T'agrada el teatre? Esteu atents al nostre FB i Twitter (@CulturaeMag) Aimez-vous la musique? Aimez-vous le théatre? Regardez bien notre FB et Twitter (@CulturaeMag) ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el teatro? Estad atentos a nuestro FB y Twitter (@CulturaeMag)

Subscripció d'un any a la revista, 15€ No es perdi cap informació cultural de les comarques de Girona i el departament del Rosselló i subscrigui's a la revista. Contacti amb nosaltres per email a: info@culturaemagazine.com indicant-nos el nom, adreça i telèfon.

Abonnement annuel au magazine, 15 € Abonnez-vous et vous ne manquerez plus aucune information culturelle, que ce soit pour la province de Girona ou la région du Roussillon. Contacteznous par email: info@ culturaemagazine. com en indiquant vos coordonnées et téléphone.

Suscripción de un año a la revista, 15 € No se pierda ninguna información cultural de las comarcas de Girona y el departamento del Rosselló y suscríbase a la revista. Contacte con nosotros por email: info@ culturaemagazine.com indicando su nombre, dirección y teléfono.

Perpignan

FESTIVAL CAP À CASES 12ÈME ÉDITION Musiques. Groupes des P.O. 12/06/2019 Espace Jean Marie Albarel. 21h. Cases de Pène.

Vols anunciar-te per la província de Girona i el departament dels Pirineus Orientals? Vols que el teu esdeveniment destaqui a la nostra Agenda? Contacta amb el nostre servei comercial i t’informarem de tot. L’envie de sortir dans la province de Gérone et le département des P.O. vous taraude? Vous souhaitez valoriser votre événement dans notre Agenda? Contactez notre service commercial.

comercial@culturaemagazine.com


| Agenda Roussillon |

Magazine cultural Girona - Roussillon

ON ENS POTS TROBAR: • 4 eixos de distribució: Capitals, Pirineus,

Costa, Interior.

• Punts d'entrega determinada: centres

culturals, museus, biblioteques, oficines de turisme, ajuntaments, hotels, restaurants, centres mèdics, assessories....

VOUS NOUS TROUVEREZ:

PUNTS D'ENTREGA POINTS DE LIVRAISON Girona (411) Perpignan (208) Figueres (183) Palafrugell (123) Olot (99) Puigcerdà (63) Prades (60) Banyoles (59) Cadaqués (44) Céret (42)

Colliure (31) Ripoll (28) Sant Feliu de Guíxols (26) La Bisbal (21) Maçanet de la Selva (21) Elne (15) Les Angles (15) Andorra (2) Monells (1) Villefranche de Conflent (1)

• 4 axes de distribution: Capitales, Pyrénées, Côte, Intérieur • Points de livraison déterminés: centres culturels, musées, bibliothèques, offices de tourisme, mairies, hôtels, restaurants, centres médicaux...

CulturaeMag @CulturaeMag @culturaemag


Profile for Culturae

Culturae 019  

Revista cultural transfronterera / Magazine culturel transfrontalier / Revista cultural transfronteriza GIRONA-ROUSSILLON Trimestral

Culturae 019  

Revista cultural transfronterera / Magazine culturel transfrontalier / Revista cultural transfronteriza GIRONA-ROUSSILLON Trimestral

Advertisement