Megaron - The Thessaloniki Concert Hall

Page 1

∞7

∫Δπƒπ∞ ∫Δπƒπ∞

¶APOY™IA™H: ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ §∂º∞∫∏™ - ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ™∫∞ƒ§∞Δ√™, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ - ºøTO°PAºIE™: K. EYA°°E§I¢H™

ME°APO MOY™IKH™ £E™™A§ONIKH™ 107

TEYXO™ 131


O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ȉڇıËΠÙÔ 1991 Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌfiÚʈÛË Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. MÂÙ¿ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÏÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉˆÓ›Ô˘ AıÏËÙÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. TÔ 1993 Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηٿÚÙÈÛ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ȉڇıËÎÂ Ô OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™’ ·˘ÙfiÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËΠÙÔ Á‹‰Ô, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÚÔÌÂϤÙË ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ - Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000.000 ‰Ú¯., ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ¯ÔÚËÁ›Â˜. O OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ȉڇıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡

Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ٛÙÏÔ “M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢”.

APXITEKTONIKH ¶POME§ETH: ¶. T˙ÒÓÔ˜ - °Î. XfiÈÂÏ - •. XfiÈÂÏ AKOY™TIKH ¶POME§ETH: MÜLLER BBM

¶EPI°PAºH

™Δ∏ ºA™H Δ√À ¢IA°øNI™MOY

E͈ÙÂÚÈο, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 108,30 m, Ï¿ÙÔ˜ 45,22 m, ·ÓÒÙ·ÙÔ ‡„Ô˜ ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ 26,50 m, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ 22,90 m Î·È ÙˆÓ ÊÔ˘·ÁȤ 17,90 m. AÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û 9 ÔÚfiÊÔ˘˜ Ì 11 ÛÙ·ıÌÈο Â›‰·. OÈ ·Ú¯ÈÎÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ó· Û˘Óı¤ÙÂÈ, Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÌӋ̘ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÎÂÓÙÚÔÂ˘Úˆ·˚Îfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ñ A›ıÔ˘Û· 1.476 ı¤ÛÂˆÓ Û Ï·Ù›·, ıˆÚ›· Î·È ÂÍÒÛÙË, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ¯ÔÚfi‰Ú·Ì·, Ï˘ÚÈΤ˜ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰ÚȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

APXITEKTONIKH ME§ETH: B. ™ÁÔ‡Ù·˜, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· ÁÚ·Ê›· §. °È·ÓÓÔ‡ÛË - E. §ÂÙÔ˘ÚÁÔ‡, N. ™¯ÔÏ›‰Ë - K. KÔ˘ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, °. ¶·ÙÚÒÓ˘ ™TATIKH ME§ETH: OMETE AE - BA™I™ ™Y™M AE H/M ME§ETH: TEKEM E¶E, MAK.TE E¶E ME§ETH EI¢IKøN E°KATA™TA™EøN: TE§MAKO AE & ™YNEP°ATE™ AKOY™TIKH ME§ETH: £. TÈÌ·Á¤Ó˘ EI¢IKOI ™YNEP°ATE™: ¶POME§ETH KTIPIOY B: ¢. §¿ÈÔ˜ ºYTOTEXNIKH ME§ETH: X. PÔ˝‰Ë˜ ME§ETH ™HMAN™H™: O. PÂÓȤÚ˘ °EøTEXNIKH ME§ETH: °Eø°Nø™H AE KYK§OºOPIAKH ME§ETH: ™. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ¶EPIBA§§ONTIKH ME§ETH: ™. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ME§ETH EIKA™TIKøN ™TOIXEIøN: K. §·¯¿˜ ™TH ºA™H TH™ OPI™TIKH™ ª∂§∂Δ∏™ & TH™ ME§ETH™ EºAPMO°H™ APXITEKTONIKH ME§ETH: B. ™ÁÔ‡Ù·˜, §. °È·ÓÓÔ‡ÛË, ¢. §¿ÈÔ˜, N. ™¯ÔÏ›‰Ë˜, K. KÔ˘ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™TATIKH ME§ETH: OMEΔE AE - BA™I™ ™Y™M AE H/M ME§ETH: TEKEM E¶E, MAK.TE E¶E ME§ETH EI¢IKøN E°KATA™TA™EøN: TE§MAKO AE & ™YNEP°ATE™ AKOY™TIKH ME§ETH: £. TÈÌ·Á¤Ó˘, M. Barron - D. Fleming KYPIO™ TOY EP°OY: OP°ANI™MO™ ME°APOY MOY™IKH™ £E™™A§ONIKH™ (OMM£) TEXNIKH E¶ITPO¶H KYPIOY TOY EP°OY: °. ¶ÂÓ¤Ï˘, ™. KÈfiÛ˘, ¶. M¿Ì·Ï˘ TEXNIKO™ Y¶EY£YNO™ EP°OY E§I• ATE (¢.™.: ∞. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜, ∫. §ÂÊ¿Î˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ¡. ¶·Ó‰‹˜, °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ∫. ™ÔÚÙ›ÎÔ˜, Δ. ÷ÚÌ·ÓÙ¿˜, ª¤ÏË) ¢IEY£YN™H & E§E°XO™ ME§ETøN: K. §ÂÊ¿Î˘ E¶IB§EæH: A. ¶ÈÈÏ‹˜, ¢. K·ÁΤÏ˘, °. AÚÁ‡Ú˘, ¶. TÔÌ·Î›‰Ë˜ ™Àªμ√À§√π ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™: ¶. T˙ÒÓÔ˜ - °Î. XfiÈÂÏ - •. XfiÈÂÏ (·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘) KATA™KEYH: KOINO¶PA•IA °EK AE - £EME§IO¢OMH AE EP°OTA•IAPXH™ MHXANIKO™: K. KÂڷ̇˜ TO¶O£E™IA: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÔÛÂȉˆÓ›Ô˘ KÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ EMBA¢O OIKO¶E¢OY: 17.996 mÇ EMBA¢O KTIPIOY: 26.609 mÇ KA§Y¶TOMENH E¶IºANEIA: 5.090 mÇ XPONO™ EK¶ONH™H™ ME§ETøN: 1996-1999 XPONO™ KATA™KEYH™ EP°OY: 1996-1999

108

TEYXO™ 131KÕΔ√æ∏ ™Δ∏ ™ΔÕ£ª∏ Δ∏˜ ∂π™Ÿ¢√À

1 H ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ÙÔ˘ Úfi˘ÏÔ˘. 2 ÕÔ„Ë Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹. 3 ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÔ˘·ÁȤ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô.

KÕΔ√æ∏ ™Δ∏ ™ΔÕ£ª∏ Δ∏˜ ¶§∞Δ∂ÿ∞˜ & Δ√À º√À∞ ° πŒ

1

110

TEYXO™ 131


2

3

111

TEYXO™ 131


ñ A›ıÔ˘Û˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÎÔÈÓÔ‡. ñ A›ıÔ˘Û˜ ‰ÔÎÈÌÒÓ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· η̷ڛÓÈ· ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË (ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜, ËıÔÔÈÔ‡˜ ÎÙÏ.). ñ ¶Ù¤Ú˘Á˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ú¿Ì˜, ÂȉÈÎÔ› ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. H ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi ÛıÂÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ÂȉÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜, ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. °È· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ë ÛÎËÓ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·Ó·‰›ψÛË Î·È ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛË Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ›¯Ô˘. E›Û˘, ·Ó·‰ÈÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ï¢ÚÈÎÔ› ÙÔ›¯ÔÈ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ·˘Ï·›·. TÔ ‰¿Â‰Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·Ù· (‚¿ıÚ·), ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÛÙ¿ıÌË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì Ì˯·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ (·Ó‡„ˆÛË ‹ Ù·›ӈÛË), ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. H ÛÎËÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ ˘ÔÛ΋ÓÈÔ (˘fiÁÂÈÔ) Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜.

AÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› Î·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ „¢‰ÔÚÔÊ‹˜ Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ Á¤Ê˘Ú˜ ÚÔ‚ÔϤˆÓ. M ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ï¢ÚÈÎÔ› ÚÔ‚ÔÏ›˜.

KATA™KEYH - Y§IKA TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ οÙԄ˘. OÈ ÂÎÛηʤ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ̤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ 6,40 m ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. §fiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·fiÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù˘ ȉÈÔÌÔÚÊ›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ (ÂȯÒÛÂȘ) ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÂȉÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ì 403 ÊÚ·ÙÔ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 1,0 m Û ‚¿ıÔ˜ 39 m ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. E›Û˘, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ¤Á¯˘ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ¿¯Ô˘˜ 1,0 m Î·È ‚¿ıÔ˘˜ 24,0 m ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙÒˆÓ ÂÎÛηʋ˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ÔÁ›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËı› Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ›. O Ê¤ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ·. §fiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈ4 √ ÔÎÙ·ÁˆÓÈÎfi˜ ıfiÏÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊÔ˘·ÁȤ. 5,6 §ÈÙ¤˜ fi„ÂȘ Ì ϛÁ· ·ÏÏ¿ ·ÈÛıËÙÈο Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈο Î·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜. 7 ¶Ï¢ÚÈ΋ fi„Ë. H ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. 8 TÔ ‰ÒÌ· ÙÔ˘ Úfi˘ÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ˘·›ıÚÈÔ˜ ÂÍÒÛÙ˘.

4

112

TEYXO™ 131


5

6

7

8

113

TEYXO™ 131


ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ·ÚÌÔ‡˜ Û ÙÚ›· ÛÙ·ÙÈο Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÎÔÈÓ‹ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙËÓ Ͽη ÎÂÊ·Ïfi‰ÂÛÌÔ ÙˆÓ ·ÛۿψÓ, ¿¯Ô˘˜ 1,20 m. E›Û˘, ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ‹ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙË ÛÙÂÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Û ʈÙÈ¿ ÎÙÏ. TÔ Úfi˘ÏÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ʤÚÔ˘Û· ηٷÛ΢‹. °È· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÂÈıÂÒÚËÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡, Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ „¢‰ÔÚÔÊ‹˜ ÎÙÏ. ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ηٷÎfiÚ˘Ê· ÊÚ¿ÙÈ· Î·È ÂȉÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜. E͈ÙÂÚÈο ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰˘ı› Ì Ô̷͇¯Ô˘˜ ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡˜ Ï›ÓıÔ˘˜ (klinker), ÂÓÒ Ë ÛÙ¤ÁË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÎ·Ï˘Êı› Ì ʇÏÏ· ¯·ÏÎÔ‡. OÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ηٷÛ΢ ¤˜. OÈ Ï¢ÚÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ „¢‰ÔÚÔʤ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Á˘„ÔÛ·Ó›‰ˆÓ Ì ¿ÏÏ· ˘ÏÈο, fiˆ˜ ʇÏÏ· ÌÔχ‚‰Ô˘. OÈ „¢‰ÔÚÔʤ˜ ÙˆÓ ÊÔ˘·ÁȤ Â›Ó·È È‰ÈÔηٷÛ΢¤˜ ·fi ¿Î·˘ÛÙË Í˘Ï›· Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ӷ ʈÙÈÛÙÈο, ηٷÈÔÓËÙ‹Ú˜ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ÎÙÏ. AÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·Ê·ÈÚÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÔ› ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ›.

TÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. M ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÙËÓ „‡ÍË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Â Ó¤ÚÁÂÈ·˜. TÔ ÓÂÚfi ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ì ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î·ı·Úfi. H ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ë „‡ÍË Î·È Ô ·ÂÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ì ·¤Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Ì ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÛÙfiÌÈ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ ‰¿‰Ô. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰¿Â‰Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Û ÛÙ¿ıÌË ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ Ͽη˜. TÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· Û˘ÌÏËÚˆı› Ì ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÌÈÎÚÒÓ Û˘ÓfiψÓ, ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, MÔ˘ÛÈ΋ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È MÔ˘ÛÂ›Ô MÔ˘ÛÈ΋˜. H ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ˘fiÁÂÈÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 400 ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ.

∫ÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜.

EÙ·Èڛ˜ Ô˘ Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi: ñ ™ÙfiÌÈ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, AEPO°PAMMH, ÛÂÏ. 104 ñ MÂÁ·ÊˆÓÈÎfi & Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, AUDIO BRAIN, ÛÂÏ. 138 ñ KfiÏϘ & ·ÚÌÔ› Ï·Îȉ›ˆÓ, BIO.ME., ÛÂÏ. 131 ñ E›‰Ë ÎÚÔ˘ÓÔÔÈ›·˜, °IO•A™, ÛÂÏ. 121 ñ MÔΤÙ˜ & ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›ˆÓ Ì PVC, °KO§ºINO¶OY§O™, ÛÂÏ. 33, 37 ñ K·Ï҉ȷ, E§§HNIKA KA§ø¢IA, ÛÂÏ. 19 ñ ™ˆÏ‹Ó˜ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ¯˘ÙÔÛȉËÚÔ›, KOTZIA™, ÛÂÏ. 48, 63 ñ MÂÙ·ÏÏÈο ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, MIPECO, ÛÂÏ. 6 ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· fi„ÂˆÓ & ·ÈıÚ›ˆÓ, ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, SCHÜCO, ÛÂÏ. 56 ñ ™ÊÚ·ÁÈÛÙÈο & ÂÔÍÂÈο ˘ÏÈο ·ÚÌÒÓ, Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, SIKA, ÛÂÏ. 1Ô ÂÛˆÊ. ñ PËÙÈÓÔ‡¯Ô ÙÛÈÌÂÓÙÔÎÔÓ›·Ì·, Ï·ÛÙÈÎÔÔÈËÙ¤˜, VIMATEC, ÛÂÏ. 146 ñ KÂÚ·ÌÈο ϷΛ‰È· ÙÔ›¯Ô˘, ºI§KEPAM, ÛÂÏ. 74 ñ X·ÏÎÔۈϋÓ˜, XA§KOP, ÛÂÏ. 9, 21, 72

114

TEYXO™ 131


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.