Page 1

foodfotografie voor chefs, journalisten, hobbyfotografen en foodbloggers

Martijn Smit


Foto omslag : Salade kreeft van Ruben van Dieten, Brasserie NL

Š 2015 Martijn Smit Uitgever : Culishots - www.culishots.com | info@culishots.com ISBN 978-90-823269-0-1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur.


inhoudsopgave

1 | geschiedenis van de foodfotografie............................................................................................................................... 5 2 | apparatuur................................................................................................................................................................................. 11 Camera’s...................................................................................................................................................................................... 12 Lenzen.......................................................................................................................................................................................... 13 Vaste brandpunt lenzen......................................................................................................................................................... 13 Zoomlenzen............................................................................................................................................................................... 14 Tilt and shift objectieven....................................................................................................................................................... 14 Flitsers........................................................................................................................................................................................... 15 Reportageflitsers...................................................................................................................................................................... 15 Studioflitsers: monoblocs en flitskoppen ....................................................................................................................... 16 Statieven...................................................................................................................................................................................... 17 Low Budget apparatuur......................................................................................................................................................... 18 Basisaanschaf............................................................................................................................................................................. 18 Professionele uitrusting......................................................................................................................................................... 19 3 | basiskennis fotografie......................................................................................................................................................... 21 Het diafragma............................................................................................................................................................................22 De sluitertijd ..............................................................................................................................................................................24 Licht meten.................................................................................................................................................................................25 Beweging....................................................................................................................................................................................26 Scherptediepte..........................................................................................................................................................................26 Belichten......................................................................................................................................................................................28 Scherpstellen.............................................................................................................................................................................29

7


inhoudsopgave

4 | licht toepassen......................................................................................................................................................................... 31 Soorten licht: Kunstlicht.........................................................................................................................................................33 Flitslicht........................................................................................................................................................................................33 Strobist methode.....................................................................................................................................................................33 High Speed flitsen....................................................................................................................................................................35 Daglicht en daglichtlampen, continue verlichting.......................................................................................................35 Kleurtemperatuur....................................................................................................................................................................36 Kleurruimte.................................................................................................................................................................................36 Licht meten.................................................................................................................................................................................38 Grijskaart.....................................................................................................................................................................................38 Werking histogram..................................................................................................................................................................38 Flitslicht meten..........................................................................................................................................................................39 Lichtrichting : Licht van achter............................................................................................................................................40 Licht van onderaf ..................................................................................................................................................................... 41 Licht van bovenaf..................................................................................................................................................................... 41 Zijlicht........................................................................................................................................................................................... 41 Frontaal licht.............................................................................................................................................................................. 41 Hard en zacht licht...................................................................................................................................................................42 5 | compositie.................................................................................................................................................................................45 Compositie voor foodfotografie.........................................................................................................................................46 Regel van derden.....................................................................................................................................................................46 Het kiezen van de achtergrond........................................................................................................................................... 47 De beste opnamehoek .......................................................................................................................................................... 47 De meest gebruikte opnamehoeken................................................................................................................................48 Horizontaal 0째............................................................................................................................................................................49 Schuin 15째....................................................................................................................................................................................49 Schuin 45째....................................................................................................................................................................................49 Bovenaanzicht 90째...................................................................................................................................................................49 Opstelling....................................................................................................................................................................................50

8


inhoudsopgave

6 | styling........................................................................................................................................................................................... 51 Tabletopstylingtips..................................................................................................................................................................53 Foodstylingtips en -trucs.......................................................................................................................................................54 7 | de praktijk : je eerste shoot...............................................................................................................................................59 Het onderwerp..........................................................................................................................................................................60 Licht...............................................................................................................................................................................................60 Styling........................................................................................................................................................................................... 61 Opnamehoek.............................................................................................................................................................................62 Instellingen en je eerste opnamen....................................................................................................................................62 Tethering.....................................................................................................................................................................................63 Overzicht benodigde uitrusting en props.......................................................................................................................63 Praktijkvoorbeeld : Waterspetters.....................................................................................................................................71 Praktijkvoorbeeld : Ardenner ham met meloen...........................................................................................................73 Praktijkvoorbeeld : Paprika...................................................................................................................................................75 Praktijkvoorbeeld : Rib Eye met garnituur en rode wijnsaus...................................................................................77 Praktijkvoorbeeld : Knipeitje op zeezout........................................................................................................................79 Praktijkvoorbeeld : Knallende champagnekurk............................................................................................................80

8 | workflow.....................................................................................................................................................................................87 De juiste workflow...................................................................................................................................................................88 Selecteren...................................................................................................................................................................................88 Trefwoorden...............................................................................................................................................................................89 Bewerken.....................................................................................................................................................................................89 begrippenlijst................................................................................................................................................................................. 91 dankwoord......................................................................................................................................................................................97

9


over de auteur

Martijn Smit (1968) zet als twaalfjarig jochie zijn eerste schreden in de wereld van de fotografie. Met de oude, zelf gerepareerde Praktika-camera van zijn vader leert hij zichzelf de beginselen van het vak.

De camera is helaas geen

In 2011 studeert hij af met een serie culinaire

lang leven beschoren en

foto’s bij docent en fotograaf Bjorn Staps.

Martijn koopt alsnog een nieuw toestel. Zoals iede-

Gastronomie en fotografie brengen zijn twee

re amateurfotograaf legt

grote passies bij elkaar. Inmiddels is hij volle-

hij elk onderwerp vast

dig gespecialiseerd in food- en productfoto-

dat op zijn pad komt: van

grafie. Restaurantinterieurs en 360° panora-

landschap tot portret.

ma’s behoren eveneens tot zijn werkterrein. En sinds 1995 volgt hij kooklessen bij Henk

Om zijn fotografisch

Savelberg, Gijs Verbeek en Ruben van Dieten.

talent naar een hoger niveau te tillen, besluit hij in 2009 een lang

Naast zijn werk als foodfotograaf geeft Mar-

gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

tijn Smit workshops over food- en product-

Martijn Smit schrijft zich in voor de vakoplei-

fotografie. Voor je ligt zijn eerste boek over

ding aan de Nederlandse Fotovakschool. Daar

foodfotografie.

ontwikkelt hij zijn voorliefde voor het fotograferen van eten.

1


over de auteur

2


inleiding

Herken je dat? Je kijkt naar een foodfoto in een culinair tijdschrift en je krijgt spontaan trek. Als dat zo is, heeft de foodfotograaf zijn werk goed gedaan. Foodfotografie, ook wel culinaire fotografie

De puristen onder de foodfotografen wer-

genoemd, is een specialisatie binnen de fo-

ken anders. In plaats van namaakproducten

tografie die zich bezighoudt met het vast-

te gebruiken simuleren ze het product met

leggen van voedsel. En dan wel zodanig dat

stand-ins, bijvoorbeeld proppen papier. Daar-

het er smakelijk uitziet. Een goed geslaagde

op meten zij het licht in. Pas als het licht goed

foodfoto maakt de kijker hongerig.

staat, positioneren zij het echte ijs en maken ze snel een serie foto’s.

Voedsel wordt zowel bij daglicht als bij kunstlicht gefotografeerd. Voor beide lichtvarian-

In dit boek leer je dat je met eenvoudige

ten bestaan aparte studio’s.

middelen, goede tips, geduld en doorzettingsvermogen prima foodfoto’s kunt maken.

Het voordeel van kunstlicht is de controleer-

Het gaat in op de apparatuur, de basistheorie

baarheid. Kunstlicht heeft ook een nadeel.

fotografie en uiteraard de praktijk.

Kunstlicht straalt namelijk warmte uit. Je kunt dit boek gebruiken als naslagwerk, Vaak maken foodstylisten bederfelijke pro-

maar ook als step-by-step gids om foodfoto’s

ducten of producten die gevoelig zijn voor

te maken waarvan je gaat watertanden.

warmte, zoals ijs, daarom na. Om het voorbeeld van ijs maar even aan te halen: vaak is een smakelijk bolletje ijs op een foto geen ijs, maar frituurvet of aardappelpuree.

welkom

in

de

wereld

van

de

foodfotografie

3


1 | geschiedenis van de foodfotografie


foodfotografie | hoofdstuk 1

Eten is inmiddels meer dan voedsel om in leven te blijven in de huidige westerse consumentencultuur. Eten is een sociaal gebeuren dat een centrale plaats inneemt in het dagelijkse leven. Toeleveranciers van voedsel in de meest brede zin van het woord, detaillisten, fabrikanten en restaurants, die hun producten willen verkopen, moeten hun producten vermarkten. Voor alle aspecten van de marketing zijn beelden nodig. Voor reclame, verpakkingen en voor websites. Dit is waar foodfotografie of culinaire fotografie zijn intrede doet.

6

Culinaire fotografie is ontstaan uit de stille-

foodfoto’s. Dat leidde in die periode tot een

venfotografie. De fruitschalen die schilders

afsplitsing van still life fotografie.

vroeger al maakten. Vanaf 1960 is die sterk

Hedendaagse foodfoto’s hebben nog steeds

aan mode onderhevig. Het is daarom niet

overeenkomsten met werken van schilders

vreemd dat stylisten de trends nauwgezet

uit de 20ste eeuw, met name als het gaat om

volgen en nieuwe ideeën toepassen in de

compositie en lichtval. Voordat we foodfoto-

culinaire fotografie.

grafie nader bekijken moeten we dus kijken naar stillevens, maar we gaan eerst nog verder terug in de tijd. Voedsel was in de kunst al aanwezig bij de oude Egyptenaren. Zij beeldden voedsel af op graven in de overtuiging dat het beschikbaar zou zijn in het hiernamaals. Later, in de Romeinse tijd, toonden de rijken decoratieve mozaïeken, meestal een glazen fruitschaal, om te pronken met het voedsel van de hogere klasse. Omstreeks 1560 schilderde Giuseppe Ar-

In het begin van de jaren 60 waren foodfoto’s

cimboldo portretten van met fruit beklede

enigszins rommelig opgezet, met over het

vorsten en aristocraten. Arcimboldo heeft

algemeen vrij donkere verlichting. Als je naar

zijn hedendaagse bekendheid te danken aan

foodfoto’s van nu kijkt, valt op dat beelden

de artistieke uitvinding van het compositie-

lichter zijn en rust uitstralen.

portret. Hij vertrok uit Italië naar Duitsland

Foodfotografie werd vroeger beschouwd als

op zoek naar betaalde opdrachten. Aan het

grof en commercieel zonder enige artistie-

Habsburgse hof schilderde hij de eerste versie

ke waarde. Eten als hoofdonderwerp in de

van De Vier Seizoenen: portretten samenge-

fotografie heeft zich echter sinds begin jaren

steld uit bloemen, vruchten, takken en blade-

50 als specialisme ontwikkeld. In de reclame-

ren. Zo beeldde hij niet alleen de seizoenen

wereld ontstond meer en meer behoefte aan

uit, maar ook de elementen water en vuur.


2 | apparatuur


foodfotografie | hoofdstuk 2

16

De camera stuurt de flitser aan middels een

Monoblocs zijn iets handiger om op locatie te

IR-trigger of HF-trigger. Een trigger is een

gebruiken. In de manier van werken zit verder

soort zendertje op of in de camera die een

weinig verschil. Het grote voordeel van stu-

ontvanger, die aan de flitser is gekoppeld of

dioflitsers ten opzichte van reportageflitsers

in de flitser is ingebouwd, aanstuurt.

is het enorme aanbod in accessoires waarmee

De strobist methode gaat nog verder. Bij

het licht kan worden be誰nvloed. Denk hierbij

deze methode zijn meerdere flitsers in een

aan reflectors, softboxen en snoots.

soort netwerk geschakeld en communiceren

We zien wel een kentering in de accessoires

allemaal met de camera. Het is mogelijk om

voor reportageflitsers. Steeds meer fabrikan-

belichtingscompensaties ten opzichte van

ten leggen zich toe op de strobist methode

van de gemeten belichting in te stellen. Zo

en brengen ook voor reportageflitsers soft-

kan de flitser die bijvoorbeeld linksachter is

boxen en snoots op de markt.

opgesteld 1 f-stop overbelicht staan inge-

Het gebruik van studioflitsers op locatie

steld, terwijl de flitser rechtsvoor ten behoeve

vraagt meer sjouwwerk dan reportageflitsers.

van het oplichten van schaduwen 1 f-stop

Het resultaat van het uiteindelijke beeld is

onderbelicht staat ingesteld.

echter zo veel beter dat de afweging snel is gemaakt.

Studioflitsers: Monoblocs en flitskoppen

Onontbeerlijk gereedschap bij studioflitsers

Monoblocs en flitskoppen worden tot de

verkrijgbaar. Belangrijk is dat er een stand-

categorie studioflitsers gerekend. Het verschil

by-meetmodus op zit. In deze meetmodus

is dat een monobloc een ingebouwde voe-

wacht de meter op de flits, waarna hij het

ding heeft terwijl een flitskop op een sepa-

flitslicht meet. De Seikonic L358 is een zeer

raat stroomapparaat, een aggregaat, wordt

goede meter.

is een flitslichtmeter. Er zijn diverse meters

aangesloten.

Elinchrom D-Lite RX4 studioflitser

Sekonic L358 Flitsmeter


3 | basiskennis fotografie


foodfotografie | hoofdstuk 3

Wanneer je vanuit het donker in een veel lichtere ruimte komt, knipper je onbewust een paar keer met je ogen. Je pupillen staan in het donker helemaal open om zo veel mogelijk licht door te laten. Het diafragma In het licht vernauwen je pupillen zich. De pupillen kun je zien als een soort kraan voor licht: ze zorgen dat er niet te veel en niet te weinig licht wordt doorgelaten om een beeld 22

te vormen in onze hersenen. Onze pupillen reageren zo enorm snel op deze lichtveranderingen dat we dat niet eens merken. Pupil

Met fotografie heb je voortdurend te maken met de beschikbare hoeveelheid licht. Het verschil tussen lichte en donkere partijen noemen we het contrast. Zoals ons oog met

Tegenwoordig spreken we over ISO. De

de pupil de lichtdoorvoer regelt, zo hebben

meeste digitale camera’s beginnen bij ISO

we in een lens ook een lichtkraan nodig.

100 en kunnen tot 25600 worden ingesteld. Net zoals vroeger bij film de korrel grover

De hoeveelheid licht die nodig is om een foto

werd bij hogere lichtgevoeligheden, zo wordt

goed te belichten heet de lichtgevoeligheid.

bij digitale fotografie de ruisfactor groter bij

In het analoge tijdperk met film spraken we

hogere ISO’s.

over filmgevoeligheid, ook wel uitgedrukt in ASA.

!

Een klein diafragmagetal, bijvoorbeeld 2.8, is een grote lensopening Een groot diafragmagetal, bijvoorbeeld 22, is een kleine lensopening Hoe groter het getal hoe meer licht er wordt tegengehouden

Klein diafragma


basiskennis fotografie

27

Geringe scherptediepte. Bij een grote diafragma-opening is alleen scherp waar je op scherpstelt

Soms is een grote scherptediepte vereist: een kleine lensopening


4 | licht toepassen


foodfotografie | hoofdstuk 4

Fotograferen betekent letterlijk: schrijven met licht. Om te kunnen fotograferen hebben we dus licht nodig. Sterker nog: zonder licht geen foto. Maar wat voor licht? Om duidelijk te maken wat licht met een foto

Wat ook wel eens gedaan wordt, is een soft-

kan doen, zie je hieronder de volgende twee

box direct boven het bord hangen en zo te

voorbeelden van eten. Die maken meteen

fotograferen. Niet zo creatief, maar je krijgt

duidelijk hoe ongelofelijk belangrijk licht is.

wel mooie hooglichten.

De linker foto is zonder aandacht voor licht

Er is altijd een hoofdlicht dat meer licht geeft

gemaakt, terwijl de rechter foto een door-

dan de andere lichtbronnen. Dit hoofdlicht

dachte lichtopstelling laat zien.

geeft de meeste schaduw.

32

Zo belangrijk is licht dus! Een foodfoto wordt meestal gemaakt met ge-

Stel jezelf de volgende vragen over het onderwerp en plaats daar het licht:

wone studioflitsverlichting. Sommige fotografen gebruiken ook daglichtlampen of maken gebruik van het binnenvallend daglicht door

• Wat is het belangrijkste onderwerp in de foto?

de ramen.

• Wat is daarvan het meest interessant?

Dit licht wordt, als het te hard is, diffuus ge-

• Wat is het verkoopargument?

maakt met kalkpapier.

• Wat wil ik de kijker laten zien? • Hoe is de structuur, vorm en kleur van

Schaduwen maken je beeld. Heldere dagen zijn beter dan grauwe dagen om normaal daglicht te gebruiken.

het onderwerp?


licht toepassen

43

Te zacht licht kan een blad groene kool dodelijk saai maken. Hard licht accentueert de structuur van de bladnerven namelijk prachtig. Fotografeer je glanzende onderwerpen, zoals soep of saus, dan kan te hard licht de foto verpesten. Door de glans ontstaan te veel hoge lichten.


5 | compositie


compositie

47

Foto opgedeeld in segmenten van 33% met regel van derden

Het kiezen van de achtergrond

voldoende om je achtergrond te veranderen.

De achtergrond zorgt voor een dramatisch ef-

In andere gevallen kan het veranderen van de

fect op het beeld en benadrukt je onderwerp.

achtergrond een ware uitdaging zijn. Besteed

Een te drukke achtergrond leidt de aandacht

hier dus de nodige aandacht aan. De achter-

af. Er zijn diverse oorzaken voor een verkeer-

grond maakt of breekt je foto.

de achtergrond die een foto onaantrekkelijk en het beeld zwak maken. Een object kan bij-

De beste opnamehoek

voorbeeld achter het hoofdonderwerp staan,

De juiste hoek hangt af van het voedsel of

waardoor het hoofdonderwerp de aandacht

het gerecht, het licht en alle andere beeldbe-

van de kijker verliest. Te felle kleuren die te

palende factoren. Er bestaat niet één beste

veel contrasteren met het hoofdonderwerp,

opnamehoek. Soep wordt vaak van bovenaf

leiden eveneens de aandacht af. Ze sturen de

gefotografeerd, maar als voedsel op een bord

kijker de verkeerde richting op.

omgeven door tabletop styling wordt gefotografeerd, is een hoek tussen 10° en 30° vaak

De achtergrond is bij de meeste foto’s, behal-

mooier.

ve bij packshots, een noodzakelijke ondersteuning en dient het hoofdonderwerp aan

Er is dus geen universele regel voor de opna-

te vullen. Dat springt dan direct in het oog en

mehoek voor foodfotografie. De hoek die er-

trekt de aandacht van de kijker. In sommige

voor zorgt dat voedsel er goed uitziet, hangt

gevallen is een fractie naar links of rechts al

af van veel verschillende factoren.

1

Props zijn stylingattributen waarmee je je beeld aankleedt.


6 | styling


foodfotografie | hoofdstuk 6

Afhankelijk van het type reportage zijn er verschillende stylingmethoden. Bij reclamefotografie lijkt de styling op het eerste oog redelijk beperkt. De nadruk ligt op het product zelf. Toch komt hier wel degelijk styling aan te pas. Bij veel producten laat de fotograaf of sty-

zien. Daarom moet bij reclamefotografie het

list de ingrediënten zien. De stylist zoekt de

beeld in één keer duidelijk zijn. De stylingpro-

mooiste exemplaren uit en bepaalt hoeveel

ducten liggen daarom vaak wat meer voor de

items in de compositie terechtkomen. Denk

hand.

ook aan het plaatsen van een tafelkleed

52

onder een product. Welke stof moet dit zijn

De styling voor een foodreportage voor een

en welk motief (of juist geen motief ) past

boek of magazine is vaak uitgebreider. De

het beste bij het product? Is het een Italiaans

schrijver of redactie bepaalt de opdracht,

product? Dan kiezen stylisten vaak voor de

maar de stylist kan die vrijer invullen. Voor

Italiaanse kleuren groen, wit en rood.

een magazine wordt meestal een moodboard uitgegeven.

Zit er een vleugje kaneel in de te fotografe-

Met deze collage van beelden, kleuren en

ren appelmoes? Dan ligt er vaak een aantal

materialen legt de redactie een leidraad vast

kaneelstokjes, zogenaamd nonchalant, naast

voor alle reportages en foto’s die in het ma-

het product. Daar is over nagedacht.

gazine staan. Het moodboard bevat bijvoorbeeld richtlijnen voor een bepaalde kleurstelling en sfeer. Maar ook thema’s als seizoenen en evenementen, en feestdagen als Kerstmis en Pasen staan omschreven. De stylist werkt aan de hand van dit moodboard de eigen reportage uit en is daarbij vrij om dit op een eigen manier te interpreteren. In overleg met de fotograaf en de kok of foodstylist wordt een plan uitgewerkt. De kok of foodstylist gaat aan de slag met de gerechten en de tabletopstylist bepaalt welke aankleding het gerecht krijgt. De tabletopstylist doet inkopen voor de tafelaankleding. Daarbij koopt, huurt of leent

Zo komen productdetails terug in de styling.

de stylist de accessoires bij diverse winkels.

De styling is goed gedaan als die het product

Bij sommige winkels kun je producten kopen

aanvult zonder de aandacht naar zich toe te

en deze weer schoon en voorzien van prijs-

trekken. In een commercial of advertentie

sticker terugbrengen. Je krijgt het aankoop-

krijgt de kijker het beeld vaak maar kort te

bedrag terug.


7 | de praktijk : je eerste shoot


foodfotografie | hoofdstuk 7

Opnamehoek

pier waarmee je de testopnamen maakt. Eten

Welke hoek is de mooiste? Naarmate je meer

verkleurt snel en in dit geval zou slagroom

foto’s maakt, zul je zien dat deze vraag altijd

bijvoorbeeld smelten. Als je de eerste keer

lastig blijft. Geen compositie is hetzelfde. In

afdrukt, zul je zien dat het beeld onderbelicht

dit praktijkvoorbeeld kunnen we uitgaan van

is.

ongeveer 15°. Ten eerste is 15° niet te hoog voor de taart en ten tweede kijk je met 15°

Dit komt omdat de flitser licht uitzendt naar

net in het kopje en zie je de espresso.

de lens. Door het witte tafellaken valt er zo veel licht op de sensor dat de sluiter te snel

62

Instellingen en je eerste opnamen

dicht gaat. Door al dat wit moeten we de be-

Zet je camera op ISO 100, op diagragmavoor-

lichtingsmeter dus voor de gek houden.

keuze en begin op diafragma f11. In deze stand kiest de camera de juiste sluitertijd.

Opname van het tafelkleed zonder compensatie

Opname van het tafelkleed met compensatie

Controleer of je in RAW fotografeert en zorg

Dat doen we door heel eenvoudig de camera

dat je flitser op TTL staat.

één stop te overbelichten. Elke camera kan dat. In de handleiding van je camera zie je

Maak eerst een foto van alleen het witte tafel-

hoe dat moet.

laken, eventueel met een object, en controleer het histogram. In het histogram zie je bij

Als je met de opzettelijke overbelichting op-

een juiste belichting aan de rechterkant een

nieuw een opname maakt, zul je zien dat het

piek. Het tafellaken is immers wit.

resultaat prima is.

Wanneer dit niet het geval is, is de opname waarschijnlijk onderbelicht en moet je

Controleer of de scherptediepte naar wens is.

compenseren. Op de meeste camera’s kun je

Is het espressokopje nog te scherp, dan ver-

de overbelichting instellen. Doe dit tot dat je

groot je de lensopening. Is het espressokopje

histogram aangeeft dat de belichting goed is.

te wazig, dan verklein je de lensopening.

In plaats van het bord met appeltaart zet je eerst een bord neer met proppen krantenpa-

Als de testopname met de propjes papier


foodfotografie | hoofdstuk 7

66


de praktijk : je eerste shoot

Je eerste foodfoto!

67


de praktijk : je eerste shoot

69

praktijkvoorbeelden


de praktijk : je eerste shoot

Praktijkvoorbeeld : Paprika Benodigd • Camera met 24-70mm of 24-105mm

• Aquarium met water

lens • Wisser en een zeem • Statief • Paprika, rood of groen • 2 Reportageflitsers • Tafel • ETTL trigger met high speed ondersteuning

• Zwart karton voor onder- en achtergrond

Voorbereiding • Leg zwart karton op een tafel en zet hierop het aquarium. • Vul het aquarium met water.

• Stel de flitsers en de triggers in op High Speed sync. • Stel je camera in op sluitertijdvoorkeuze, 1/8000s en ISO 400.

• Bepaal waar de paprika terecht moet komen en stel hierop handmatig scherp. • De lens staat op manual focus.

Opname Laat de paprika vallen en maak de opname. Je moet dit een paar keer doen. Maak het glas van het aquarium, voor en achter, na elke opname schoon met de wisser. Let goed op luchtbelletjes aan het glas.

• Stel achter het aquarium zwart karton op, op ongeveer 1m afstand.

75


Praktijkvoorbeeld : Knallende champagnekurk


de praktijk : je eerste shoot

81

Hoe mooi kan het zijn... Je ontkurkt een fles champagne en op het juiste moment maak je deze opname. Schijn bedriegt want het beeld is geĂŤnsceneerd. De bodem is uit de fles gehaald. Met een slagroomspuit wordt een schuimende vloeistof van onderaf in de fles gespoten. Dit schuim komt door de flessenhals naar buiten. Met een satĂŠ-prikker is de kurk aan de achterkant van de fles vastgemaakt. Het lijkt dus net of de kurk weggeschoten wordt en de champagne uit de fles spuit. Deze opname vergt een zeer grondige voorbereiding. Het is makkelijk als iemand je assisteert.


foodfotografie | hoofdstuk 7

84


Idee Vormen

Onderwerp

Lichtplan

Styling

Moodboard of Shoot document

8 | workflow Foto Shoot

Beelden Importeren

Backup

Beelden Selecteren

Trefwoorden

Beelden bewerken

Beoordeling klant

Akkoord

Beelden publiceren

Niet akkoord


foodfotografie | hoofdstuk 8

Je hebt je eerste foto’s gemaakt en nu komt de beeldverwerking om de hoek kijken. Oftewel, de workflow. Veel amateurfotografen vinden het handig

De juiste workflow

om in JPG te fotograferen. De bestanden zijn

Werk met een archiveringsprogramma dat

lekker compact en op elke computer of Mac

ook kan bewerken, zoals de eerder genoemde

te bekijken zonder lastige conversies.

pakketten Lightroom of Bridge. Importeer vanaf je geheugenkaart de RAW bestanden.

88

JPG heeft echter een heel groot nadeel. De

De software heeft een RAW converter, waar-

bestanden zijn namelijk zo lekker compact

mee het RAW bestand gelezen en zichtbaar

omdat er compressie van het originele beeld

gemaakt wordt.

plaatsvindt. Er wordt dus veel informatie

Een RAW converter werkt op basis van een

weggegooid. Fotografeer daarom altijd in

codec. Een codec is als het ware een driver

RAW. De letterlijke vertaling van RAW is ruw,

van de camerafabrikant, waardoor de soft-

hetgeen de lading volledig dekt. Een RAW

ware weet hoe het RAW bestand ontcijferd

bestand is de ruwe onbewerkte informatie

moet worden, en de software er een zichtbaar

van de beeldsensor.

beeld van kan maken. Zorg ervoor dat je software up-to-date is, want met het verschijnen

i

van nieuwe camera’s brengen fabrikanten ook

Een uitgekiende workflow kost meer tijd maar verdient zichzelf terug door beter beeld en een goed gestructureerd fotoarchief.

nieuwe codecs uit. Zijn de RAW bestanden geïmporteerd, dan kun je de parameters van belichting, scherpte en ruis aanpassen. Tevens kun je trefwoor-

Hierdoor kun je later, bijvoorbeeld in Adobe

den aan je foto’s toekennen waarmee je ze

Lightroom of Adobe Bridge, alle instellingen

makkelijk kunt terugvinden. Is de bewerking

van je camera aanpassen, behalve de para-

voltooid, dan kun je de beelden exporteren

meters die permanente invloed hebben, zoals

naar TIF of JPG. Bovenstaande workflow kost

sluitertijd, ISO en diafragma. Met name voor

meer moeite, maar uiteindelijk zijn je resulta-

belichtingsverschillen kan dit heel prettig

ten zo veel beter dat ook hier geldt: het loont

zijn. Op sommige camera’s kun je zowel in

de moeite.

RAW als in JPG opslaan. Mocht dat handig voor je zijn, dan kun je dat doen. Je hebt dan

Selecteren

een JPG bestand om snel weer te kunnen

Nadat je de beelden hebt geïmporteerd, ga je

geven, en een RAW bestand voor gedetailler-

ze als eerste selecteren. De beste beelden se-

de bewerkingen. Fotografeer sowieso in ieder

lecteer je met een vlag of label of een aantal

geval in RAW.

sterren, al naar gelang de mogelijkheden die de software biedt.


begrippenlijst


begrippenlijst

ASA

Lichtgevoeligheid van film; wordt niet meer gebruikt.

A, Av

Aperture (Value) = Diafragmavoorkeuze; camera zoekt bij het ingestelde diafragma de juiste sluitertijd

Beauty dish

Light modifier die het licht heel zacht maakt. Veel gebruikt bij portretten.

Bokeh

De zachtheid in de onscherpte bij een kleine lensopening.

CMOS Sensor

Sensor in digitale camera's die het opgenomen beeld vast-

92

legt. CMYK

Kleurruimte in de grafische industrie; Cyaan Magenta Yellow Black (=K) zijn de primaire drukinktkleuren in drukkerijen.

Compositie

De samenstelling van een foto.

Contrast

Het verschil tussen lichte en donkere partijen.

Dedicated flash

Reportageflitser die speciaal is aangepast voor een specifieke camera of een cameramerk.

Diafragma of lensopening

Systeem van maanvormige lamellen in de lens die de lichtdoorvoer en de scherptediepte regelen.

ETTL

Enhanced TTL; een doorontwikkelde variant van TTL.

Flitskop

De kop van een flitser waarin zich de flitsbuis bevindt.

Flitsmeter

Speciale meter die in een stand-by toestand een flits afwacht en vervolgens de intensiteit meet.

Foodstyling

De styling van het voedsel zodat het klaar is om gefotografeerd te worden.


Ben jij een foodie en wil je je culinaire creaties met prachtige foto’s delen met de wereld? Ben je culinair journalist en wil je je recensies illustreren met foto’s om bij te watertanden? Of ben je amateurfotograaf en wil je je verdiepen in het fotograferen van voedsel?

Wacht niet langer en ga aan de slag. Til je culinaire foto’s naar een hoger niveau.

Foodfotograaf Martijn Smit neemt je mee in de wereld van de foodfotografie en legt je de fijne kneepjes van het vak uit. Foodfotografie is een boeiend en rijk geïllustreerd boek over apparatuur, theorie en natuurlijk de praktijk. Een must-have voor chefs, journalisten, hobbyfotografen en foodbloggers.

Boek Foodfotografie inkijk exemplaar  

Foodfotograaf Martijn Smit neemt je in zijn boek FOODFOTOGRAFIE mee in de wereld van de foodfotografie en legt je de fijne kneepjes van het...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you