Page 1

OUR GOAL: Good Jobs & Back to Work

Fighting for the Opportunity to Provide! Our negotiations are tough. But we’ve come too far to turn back now!

TODAY our Union Contract pays

$21.27 per hour in wages and benefits. That’s average for non-tipped Culinary Members on the Strip. This is how the money is used.

Today’s Culinary Contract

$21.27 per hour

Pension Fund $0.94

Other Funds $0.06

in wages and benefits

$10 per hour

Many Non-Union Casinos

$8.25 per hour Nevada Minimum Wage

$7.25 per hour Federal Minimum Wage

Health Fund $3.96

Wage $16.31

Our Goal is to preserve the good jobs

we have and get our members back to work!!!


Nakikipaglaban para sa ATING LAYUNIN: Mahusay na Trabaho at Pagkakataon para Makapagbigay! Makabalik sa Trabaho

Ang ating mga pakikipag-usap ay napakahirap. Ngunit malayo na ang ati’ng narating upang umatras ngayon!

SA KASALUKUYAN ang ating Kontrata sa

Ang Kasalukuya’ng Kontrata ng Culinary

Unyon ay nagbabayad ng $21.27 kada oras na suweldo at mga benepisyo. Iyon ang karaniwan para sa mga hindi nabibigyan ng tip na mga miyembro ng Culinary sa Strip. Ganito kung paano ginagamit ang pera.

$21.27 kada oras na suweldo at mga benepisyo

$10 kada oras

Marami’ng mga Wala’ng Unyon na Kasino

$8.25 kada oras

Ang Pinaka-mababa’ng Suweldo ayon sa Batas ng Nevada

$7.25 kada oras

Ang Pinaka-mababa’ng Suweldo ayon sa Batas Pederal

Iba pa’ng Pondo $0.06

Pondo ng Pensiyon $0.94

Pondo Pangkalusugan $3.96

Suweldo $16.31

ANG ATING LAYUNIN ay ang mapanatili ang

ating mahusay na trabaho at maibalik ang ating mga miyembro sa trabaho.


NUESTRA META: Buenos Trabajos y Que Regresen al Trabajo

¡Estamos Luchando por la Oportunidad de Proveer!

Nuestras negociaciones son difíciles. ¡Pero hemos venido demasiado lejos para volver atrás!

EN LA ACTUALIDAD nuestro Contrato

Sindical nos paga $21.27 por hora en sueldos y beneficios. Eso es normal para los Miembros de la Culinaria sin propinas en el Strip. El dinero se usa de la siguiente manera.

El Contrato Actual de la Culinaria

$21.27 por hora

Otros Fondos $0.06

Pensión de Fondo $0.94

en sueldos y beneficios

$10 por hora

Fondo de Salud $3.96

Muchos Casinos Sin Unión

$8.25 por hora Sueldo Mínimo en Nevada

$7.25 por hora

Sueldo $16.31

Sueldo Mínimo Federal

NUESTRA META es conservar los buenos trabajos que tenemos y que regresen a nuestros miembros de nuevo a sus trabajos.


NUESTRA META: Buenos Trabajos y Que Regresen al Trabajo

¡Estamos Luchando por la Oportunidad de Proveer!

Nuestras negociaciones son difíciles. ¡Pero hemos venido demasiado lejos para volver atrás!

EN LA ACTUALIDAD nuestro Contrato

Sindical nos paga $21.27 por hora en sueldos y beneficios. Eso es normal para los Miembros de la Culinaria sin propinas en el Strip. El dinero se usa de la siguiente manera.

El Contrato Actual de la Culinaria

Otros Fondos $0.06

Pensión de Fondo $0.94

$21.27 por hora en sueldos y beneficios

$10 por hora

Fondo de Salud $3.96

Muchos Casinos Sin Unión

$8.25 por hora

Sueldo $16.31

Sueldo Mínimo en Nevada

$7.25 por hora Sueldo Mínimo Federal

NUESTRA META es conservar los buenos trabajos que tenemos y que regresen a nuestros miembros de nuevo a sus trabajos.

Nakikipaglaban para sa ATING LAYUNIN: Mahusay na Trabaho at Pagkakataon para Makapagbigay! Makabalik sa Trabaho

Ang ating mga pakikipag-usap ay napakahirap. Ngunit malayo na ang ati’ng narating upang umatras ngayon!

SA KASALUKUYAN ang ating Kontrata sa

Ang Kasalukuya’ng Kontrata ng Culinary

Unyon ay nagbabayad ng $21.27 kada oras na suweldo at mga benepisyo. Iyon ang karaniwan para sa mga hindi nabibigyan ng tip na mga miyembro ng Culinary sa Strip. Ganito kung paano ginagamit ang pera.

$21.27 kada oras na suweldo at mga benepisyo

$10 kada oras

Marami’ng mga Wala’ng Unyon na Kasino

$8.25 kada oras

Ang Pinaka-mababa’ng Suweldo ayon sa Batas ng Nevada

$7.25 kada oras

Ang Pinaka-mababa’ng Suweldo ayon sa Batas Pederal

Iba pa’ng Pondo $0.06

Pondo ng Pensiyon $0.94

Pondo Pangkalusugan $3.96

Suweldo $16.31

ANG ATING LAYUNIN ay ang mapanatili ang

ating mahusay na trabaho at maibalik ang ating mga miyembro sa trabaho.

Fighting for the Opportunity to Provide!  
Fighting for the Opportunity to Provide!