Page 1

OPPORTUNITY TO PROVIDE CONTRACT UPDATE

#3

Over the last week, the negotiating committee for MGM Resorts and Caesars Entertainment submitted these proposals to the company: First, we want a contract that allows our members and your workers an Opportunity to Provide for themselves and their loved ones. The economics of our proposal are: „„ Maintain the one pool of money for wages and benefits like we have negotiated for over a decade. „„ Benefits u Health & Welfare – We estimate the cost of our current Health and Welfare plan in 2013 would be .53 per hour for all hours earned. We think we need to look at ways to reduce cost without sacrificing quality. „„ Succeeding years in the contract would reflect higher and higher cost due to rising health care cost and the requirements of ObamaCare. „„ Propose to form a partnership to gain control and certainty over cost by building and developing our own medical centers in Las Vegas. „„ This would ensure quality and control over health care and reduce cost in the future. u Pension – Maintain our pension plan during life of the contract. It is a well run defined benefit plan. „„ We have increased the contributions over the years in order to be financially sound u Training, housing, tip earning funds – maintenance of all funds for the life of the contract. „„ Wages – Like in previous contracts wage increases come out of the pool of money we negotiate. We think that system has worked well for all. Second, we want clarity and stability for you and our members. „„ Term of Contract – We think for stability and security in providing that the term of the contract should be as long as possible if the economics work for our members. „„ Growth – We want to grow with the company both in Las Vegas and outside. We have certainly done our part in assisting MGM Resorts and Caesars Entertainment in other new venues. In Las Vegas we want to be part of the new arena and any other new opportunities.

See your organizer or committee leader for more information.

JOIN US! WEAR A RED SHIRT! CONTRACT FIGHT PICKET LINE AT THE COSMOPOLITAN! FRIDAY, JUNE 14 5 PM - 7 PM SEE YOU THERE! www.culinaryunion226.org


#3

Hable con el líder de su Comité u Organizador para obtener más información.

Sin duda hemos hecho lo que nos corresponde en ayudar a MGM Resorts y Caesars Entertainment en otros lugares nuevos. En Las Vegas queremos ser parte de la nueva arena y todas las nuevas oportunidades.

„ Crecimiento – Queremos crecer con la compañía tanto en Las Vegas como afuera.

„ Término del Contrato – Creemos que para tener estabilidad y seguridad para proveer, el término del contrato debería ser lo más largo posible, si la parte financiera funciona para nuestros miembros.

Segundo, queremos claridad y estabilidad para ustedes y para nuestros miembros.

„ Sueldos – Como en años previos, los aumentos salariales salen del fondo común de dinero que negociamos. Creemos que ese sistema ha funcionado bien para todos.

u Los fondos de capacitación, de viviendas, para los que ganan propinas – mantenimiento de todos estos fondos por la vigencia del contrato.

„ Hemos incrementado las contribuciones a lo largo de los años para tener solidez financiera.

www.culinaryunion226.org

¡NOS VEMOS ALLÍ!

VIERNES, 14 DE JUNIO 5PM - 7PM

¡LÍNEA DE PROTESTA EN LA LUCHA POR EL CONTRATO en el COSMOPOLITAN!

¡ÚNASE A NOSOTROS! ¡LLEVE UNA CAMISETA ROJA!

u Pensión – Mantener nuestro plan de pensión por la vigencia del contrato. Es un plan de beneficios definidos que está bien manejado.

„ Esto garantizaría calidad y control sobre nuestro cuidado de salud y reduciría los costos en el futuro.

„ Proponemos formar una asociación para lograr obtener control y seguridad sobre el costo mediante la construcción y el desarrollo de nuestros propios centros médicos en Las Vegas.

„ Los años subsiguientes del contrato reflejarían costos más y más altos debido al incremento en el costo del cuidado de la salud y los requisitos de ObamaCare.

u Salud y Bienestar – Hemos estimado que el costo de nuestro seguro actual de Salud y Bienestar en el 2013 sería .53 por hora por todas las horas trabajadas. Creemos que debemos considerar maneras para reducir el costo sin sacrificar la calidad.

„ Beneficios

„ Mantener el fondo común para los sueldos y los beneficios cómo lo hemos negociado por más de una década.

La parte financiera de nuestra propuesta es la siguiente:

Primero, queremos un contrato que les permita a nuestros miembros y a sus trabajadores tener la Oportunidad de Proveer para sí mismos y para sus seres queridos.

En la última semana, el comité de negociaciones para MGM Resorts y Caesars Entertainment le presentó a la compañía estas propuestas:

ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO

LA OPORTUNIDAD DE PROVEER

#3

Makipagkita sa lider ng iyo’ng lupon o tagapagtatag para sa karagdaga’ng impormasyon.

Totoo’ng nagawa namin ang ami’ng bahagi sa pagtulong sa MGM Resorts at Caesars Entertainment sa iba pang mga bagong lugar. Nais naming maging bahagi ng isang bago’ng arena at anumang iba pang mga bago’ng pagkakataon sa Las Vegas.

„ Paglago - Nais naming lumago kasama ng kumpanya sa loob at labas ng Las Vegas.

„ Panahon ng Kontrata - Sa tingin namin para sa katatagan at seguridad sa pagbibigay buhay na ang panahon ng kontrata ay dapat na magtagal hangga’t maaari kung ang ekonomya ay makikiisa sa aming mga miyembro.

Pangalawa, gusto namin ng kalinawagan at katatagan para sa iyo at sa aming mga miyembro.

„ Sahod – Tulad ng sa mga nakaraang mga kontrata ang dagdag sa suweldo ay manggagaling mula sa pabakas ng salapi na ating pinagusapan. Sa tingin namin ang sistema na iyon ay naging mainam para sa lahat.

u Pagsasanay, pabahay, pondo ng kinita’ng tip - pagpapanatili ng lahat ng mga pondo habang buhay ang kontrata.

„ Dinagdagan namin ang mga kontribusyon sa mga nakaraang taon upang maging matatag ang tayo pang-pinansyal.

u Pensyon – Panatilihin ang aming plano ng pensiyon sa panahon ng buhay ng kontrata. Ito ay isang plano’ng mahusay at maliwanag ang takbo ng pakinabang.

www.culinaryunion226.org

MAGKITA-KITA TAYO DOON!

BIYERNES, HUNYO14 5NH - 7NG

IPAGLABAN ANG KONTRATA LUMINYA SA PIKET DOON SA COSMOPOLITAN!

SUMAMA SA AMIN! MAGSUOT NG PULANG KAMISETA!

„ Ito ay magsisiguro ng kalidad at kontrol sa pangangalaga ng kalusugan at babawasan ang mga gastos sa hinaharap.

„ Magmungkahi upang bumuo ng isang pakikipagtulungan upang makakuha ng kontrol at lalo na sa mga gastusin sa pamamagitan ng pagtatayo at pagbubuo ng ating sariling mga sentro medikal sa Las Vegas.

„ Ang mga susunod na taon sa kontrata ay magpapakita ng mas mataas at mataas pa’ng gastos dahil sa tumataas na mga gastos sa pangangalaga ng kalusugan at mga pangangailangan ng ObamaCare.

u Kalusugan at Kapakanan - Aming tinantiya na ang halaga ng aming kasalukuyang Plano ng Kalusugan at Kapakanan sa 2013 ay magiging 0.53 kada oras para sa buo’ng oras na kinita. Sa tingin namin ay kailangan natin ang maghanap ng mga paraan upang mabawasan ang mga gastos nang hindi isasakripisyo ang kalidad.

„ Maga Benepisyo

„ Panatilihin ang isang pagbakas ng salapi para sa mga suweldo at mga benepisyo katulad nang kung ano ang napag-usapan natin noong nakaraa’ng halos ay isang dekada na.

Ang ekonomya ng aming mga panukala ay ang mga:

Una, gusto namin ng isang kontrata na magbibigay-daan sa aming mga miyembro at sa iyong mga manggagawa ng isang Pagkakataon sa Makapagbigay ng Kabuhayan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay.

Nito’ng nakaraa’ng linggo, ang lupon ng pag-uusap para sa MGM Resorts at Caesars Entertainment ay isinumite ang mga ganito’ng mungkahi sa kompanya:

BALITA TUNGKOL SA KONTRATA

PAGKAKATAON PARA MAKAPAGBIGAY

Contract Update #3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you