Page 1

OPPORTUNITY TO PROVIDE CONTRACT UPDATE

#4

Negotiations were held with MGM Resorts and Caesars Entertainment Banquets, Bells, and F&B miscellaneous subcommittees (dealing mostly with gratuity issues) are meeting and discussing issues. MGM Resorts gave a report on the IRS plan to tax all guaranteed gratuities like wages and require them to be on the paycheck. The Union and both Companies agreed to work together to resolve the issue. Secretary-Treasurer Geoconda Argüello-Kline reported that in both housekeeping subcommittees the union has proposed a credit reduction for extra dirty rooms, and also that all credit reductions will apply to all GRA’S including those who are assigned to suites. Chief negotiator D Taylor, who is leading the “food rescue subcommittee”, reminded both companies that the Union is determined to work with the company to reopen closed restaurants and get our members back to work in F&B, and asked for the Company proposals. Here are the major items:

MGM Resorts proposed: • that all F&B areas would be staffed with 30% full-time with a 40 hour guarantee, 50% full-time flex with a 30 hour guarantee, and 20% on-call or steady extra with no guaranteed hours. Cumulatively, the proposal would allow 30% full-time, and 70% part-time for all F&B areas. • that all other areas, including housekeeping, would have 25% on call, and those On-Call could be scheduled 4, 6, 8, or 10 hour shifts • that on-call and full-time flex would not get 6th day overtime • that all cocktail stations shall be on rotation at properties where stations are currently permanent bid

The companies have not replied to our proposals on health care, wages, and our need to be able to grow with the company inside and outside of Las Vegas, except that Caesars Entertainment described the concept of a wage pool package with increases tied to Net Revenue Growth of the Las Vegas region.

Caesars Entertainment proposed: • to double the time it takes new hires to reach 100% • to reduce vacation to 2 weeks at 3 years, and 3 weeks at 7 years for new hires • to have the right to combine classifications in all quick serve, buffet, room service, and casual dining outlets for one or all shifts worked • Regular and Relief employees will be scheduled 8 hour shifts unless operations are open to the public less than 8 hours where at the company’s discretion all employees can be scheduled for 6 hour shifts • all steady extra classifications can be scheduled for 6 hour shifts, and the number of steady extras shall rise to 30% of the number of regulars • to modify cocktail stations to create “beverage zones” with a new non-union ambassador position that would take orders instead of the cocktail server

JOIN US! WEAR A RED SHIRT! NEXT PICKET STREET ACTION AUG. 16 AND 17 11AM-1PM OR 5PM-7PM BOTH DAYS AT THE COSNOPOLITAN! SEE YOU THERE! See your organizer or committee leader for more information.

www.culinaryunion226.org


LA OPORTUNIDAD DE PROVEER ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO

#4

Se llevaron a cabo unas negociaciones con MGM Resorts y Caesars Entertainment Los sub-comités de banquetes, de Bells, y varios de F&B (que tienen que ver mayormente con el tema de propinas) se van a reunir y van a hablar. MGM Resorts dio un reporte de que el IRS planea cobrar impuestos por todas las propinas garantizadas, como los sueldos, y requerir que aparezcan en los cheques de pago. La Unión y ambas Compañías aceptaron trabajar juntos para resolver este problema. La Secretaria-Tesorera Geoconda Argüello-Kline reportó que durante ambas reuniones del sub-comité del departamento de limpieza la unión propuso una reducción de créditos por habitaciones muy sucias, y además que todas las reducciones se apliquen a todas las recamareras, incluso a aquellas asignadas a las suites. El negociador principal, D. Taylor, quien encabeza el “sub-comité de rescate de comidas” les recordó a ambas empresas que la Unión está decidida a trabajar con la compañía para volver a abrir restaurantes cerrados y poner a trabajar a nuestros miembros en F&B, y les pidió a las compañías sus propuestas. He aquí los puntos principales:

MGM Resorts propuso:

Caesars Entertainment propuso:

• en todas las áreas de F&B, poner un 30% de personal de tiempo completo con la garantía de 40 horas, un 50% de full-time flex con la garantía de 30 horas, y un 20 % on-call o steady extra sin ninguna garantía en sus horas. Cumulativamente la propuesta permitiría un 30% de empleados de tiempo completo, y un 70% de tiempo parcial para todas las áreas de F&B

• duplicar el tiempo que esperan los empleados nuevos para alcanzar el 100%

• que todas las demás áreas, incluso housekeeping, tendrían un 25% on-call, y a esos empleados se les podrían dar turnos de 4,6,8, ó 10 horas • que los on-call y full time flex no recibirían pago de horas extra por su 6o día de trabajo • que todas las áreas de cocteles estén en rotación en las propiedades donde actualmente se concursa por estaciones permanentes

Las compañías no han respondido a nuestras propuestas sobre el seguro médico, los sueldos, y nuestra necesidad de poder crecer con la compañía dentro y fuera de Las Vegas, salvo que Caesars Entertainment sí describió el concepto de un paquete de sueldos en colectivo con aumentos ligados al Crecimiento Neto de Ingresos en la región de Las Vegas.

• reducir las vacaciones de los empleados nuevos a 2 semanas al cumplir 3 años, y 3 semanas al cumplir 7 años • tener el derecho de combinar las clasificaciones en uno o todos los turnos que se trabajen en los lugares de servicio rápido, los bufés, servicio a las habitaciones, y los restaurantes casuales • que los empleados regulares y de relevo tengan turnos de 8 horas al menos que el establecimiento abra al público por menos de 8 horas, donde, a discreción de la compañía, todos los empleados pueden tener turnos de 6 horas • que a todas las clasificaciones de steady extra se les puedan dar turnos de 6 horas, y que el número de steady extras aumentara a un 30% del número de empleados regulares • modificar las estaciones de cocteles para crear “zonas de bebidas” con un nuevo puesto de embajador (sin unión) que tomaría los pedidos en lugar de las meseras de cocteles

¡únase a nosotros! ¡lleve una camiseta roja! PRÓXIMA PROTESTA EN LA CALLE Agosto 16 y 17 11AM-1PM O 5PM-7PM ¡AMBOS DÍAS FRENTE AL COSNOPOLITAN! ¡nos vemos allí! Hable con el líder de su Comité u Organizador para obtener más información.

www.culinaryunion226.org


PAGKAKATAON PARA MAKAPAGBIGAY BALITA TUNGKOL SA KONTRATA

#4

Ang pag-uusap ay ginawa kasama ang MGM Resorts at Caesars Entertainment Ang mga taga-Bangkete, Kampanilya, at F&B at iba-iba pa’ng mga sub-komite (na may kinalaman sa mga usapin tungkol sa mga tip) ay nagpulong at tinalakay ang mga suliranin. Nagbigay ulat ang MGM Resorts tungkol sa plano ng IRS na kuhanan ng buwis ang lahat ng may garantiya’ng tip katulad ng mga sahod at atasan na ilagay ang mga ito sa suweldo. Ang Unyon at ang dalawang Kompanya ay nagkasundo na magtulong upang lutasin ang suliranin. Iniulat ni Geoconda Argüello-Kline, Kalihim-Tresurera, na doon sa dalawa’ng sub-komite ng taga-pangalaga ng bahay, ang unyon ay nagmungkahi ng isang pag-babawas ng kredito sa mga sobra’ng dumi’ng kuwarto, ang pagbabawas sa kredito na ito ay gagawin din sa lahat ng GRA kasama na ang mga naka-talaga sa mga suite. Ang Puno’ng tagapag-usap, si D. Taylor na siyang namumuno sa “sub-komite ng food rescue” ay nagpa-alala sa dalawa’ng kompanya na ang Unyon ay determinado’ng makipag-kaisa sa kompanya upang buksan muli ang mga sarado’ng restawran at maibalik ang ating mga miyembro upang makapag-trabaho sa F&B, at humingi ng mungkahi mula sa mga Kompanya. Narito ang mga mahalaga’ng bagay:

Mungkahi ng MGM Resorts: • ang lahat ng lugar ng F&B ay lalagyan ng mga tauhan na may 30% buo-oras na may garantisado’ng 40 oras, 50% buooras nguni’t paiba-iba ang oras na may garantisado’ng 30 oras, at 20% on-call o steady extra na wala’ng garantisado’ng oras. Sa kabuuan, ang mungkahi ay magbibigay ng 30% buo-oras, at 70% panandalian’ng manggagawa sa lahat ng lugar ng F&B • sa lahat ng iba’ng lugar, ganoon din ang taga-pangalaga ng bahay, ay magkakaroon ng 25% on-call, at ang mga On-Call na iyon ay maaari’ng ma-iskedyul sa 4, 6, 8 o 10 oras na rilyebo • ang on-call at paiba-iba nguni’t buo-oras ay hindi makakakuha ng ika-6 na araw na overtime • ang lahat ng istasyon ng cocktail ay magpapalit-palit doon sa mga pag-aari kung saan ang mga istasyon ay kasalukuya’ng nasa pirmiha’ng subastahan Ang mga kompanya ay hindi pa sumasagot sa ating mungkahi tungkol sa pangangalaga sa kalusugan, sahod, sa ating mga pangangailangan upang umunlad kasama ng kompanya sa loob at labas ng Las Vegas, maliban sa ang Caesars Entertainment ay inilarawan ang kuro-kuro ng isa’ng pakete sa pagbabakas sa sahod na may pagdaragdag na nakatali sa Neto ng Paglago ng Pumapasok na Kuwalta sa rehiyon ng Las Vegas.

Mungkahi ng Caesars Entertainment: • doblehen ang oras na kailangan bago maabot ng mga bago’ng empleyado ang 100% • bawasan ang bakasyon sa 2 linggo sa 3 taon, at 3 linggo sa 7 taon ng mga bago’ng empleyado • na magkaroon ng karapatan na pagsamahin ang klasipikasyon sa lahat ng mabilisa’ng pagsisilbi, buffet, room service, at mga kaswal na lugar kainan para sa isa o lahat ng oras ng ipinag-trabaho • ang Regular at pang-Rilyebo’ng tauhan ay ilalagay sa 8 oras na rilyebo maliban kung walang 8 oras na bukas sa publiko ang operasyon at maiiwan sa pagpapasya ng kompanya kung ang mga empleyado ay ilalagay sa 6 na oras na rilyebo • ang lahat ng nasa klasipikasyon ng steady extra ay ilalagay sa 6 na oras na rilyebo, at ang bilang ng steady extra ay tataas ng 30% sa numero ng mga regular • baguhin ang mga istasyon ng cocktail upang bumuo ng mga “beverage zone” na may isang naka-posisyo’ng bago’ng ambasador na hindi mula sa unyon upang siya’ng kumuha ng mga order, sa halip na mga taga-pagsilbi ng cocktail

SUMAMA SA AMIN! MAGSUOT NG PULANG KAMISETA! ANG SUSUNOD NA AKSIYON NG PAGPIPIKET Agosto 16 AT 17 11NU-1NH O 5NH-7NG SA PAREHO’NG ARAW SA HARAP NG COSNOPOLITAN! MAGKITA-KITA TAYO DOON! Makipagkita sa lider ng iyo’ng lupon o tagapagtatag para sa karagdaga’ng impormasyon.

www.culinaryunion226.org

Contract Negotiation Update #4  
Contract Negotiation Update #4  

Picket line at the Cosmopolitan. Friday, 8/16 and Saturday, 8/17 from 11a-1p or 5p-7p. Wear a red shirt and join us!