Page 1

OPPORTUNITY TO PROVIDE CONTRACT UPDATE

#7

In order to correct any misinformation or rumors about contract negotiations between the Culinary and Bartenders Unions and Caesars Enternatinment, below is a summary of where things stand. • Caesars has agreed to: • the full economic package agreed to at MGM Resorts, including: health insurance, pension, wages • new housekeeping language for extra dirty rooms • new language for more protections in branded fine dining venues, and new language to help bring workers back to work at casual dining and quick serve venues • card check language to bring the union to workers at the Quad, the new Bill’s development, and Harrahs New Orleans • Caesars said the agreement on the economic package was dependent on the Union agreeing to their I-pad system for cocktails. This new technology would change how cocktails service the customer and be completely different. • The bargaining committee voted to hold voting to agree to the contract in order for cocktails to meet and discuss the issue. • The Company responded that they will not agree to the contract without the I-pad cocktail system. • We have no new date for contract negotiations at this time. For questions, speak to your negotiation committee or organizer.

www.culinaryunion226.org


LA OPORTUNIDAD DE PROVEER ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO

#7

Para aclarar cualquier información errónea o rumor que exista acerca de las negociaciones entre la Unión Culinaria y Unión de Cantineros con Caesars Entertainment, a continuación está un resumen de cómo están las cosas: • Caesars ha aceptado: • todo el paquete económico que se acordó con MGM Resorts, incluyendo: el seguro de salud, la pensión, los sueldos • el nuevo lenguaje de Housekeeping con respecto a los cuartos muy sucios • el nuevo lenguaje para tener más protecciones en restaurantes de renombre y lujosos, y nuevo lenguaje para ayudar a que los trabajadores regresen a sus empleos en restaurantes casuales y locales de servicio rápido • lenguaje para tener una revisión de tarjetas y sindicalizar a los trabajadores del Quad, del nuevo proyecto del Bill’s, y de Harrahs New Orleans • Caesars dijo que su aceptación del paquete económico depende de que la Unión acepte su sistema de iPad para las cocteleras. Esta nueva tecnología cambiaría cómo ellas les sirven a los clientes y sería totalmente diferente. • El comité de negociaciones votó a favor de posponer las votaciones para aceptar el contrato, para que las cocteleras se reúnan y hablen del tema. • La compañía respondió que no aceptará el nuevo contrato sin el sistema de iPads para las cocteleras. • Por el momento, no tenemos ninguna otra fecha para las negociaciones del contrato. Si tiene preguntas, hable con su comité de negociaciones o su organizador.

www.culinaryunion226.org


PAGKAKATAON PARA MAKAPAGBIGAY

BALITA TUNGKOL SA KONTRATA

#7

Upang itama ang anumang mga mali’ng impormasyon, narito sa ibaba ang buod ng katayuan ng mga pag-uusap sa pagitan ng Unyon ng Culinary at mga Bartender at ng Caesars Entertainment. • Ang Caesars ay sumang-ayon sa: • buo’ng pakete pang-ekonomiya na napagkayarian sa MGM Resorts kabilang ang: seguro sa kalusugan, pensiyon, sahod • bagong wika para sa tagapangalaga ng bahay (housekeeping) patungkol sa sobra’ng dumi na mga kuwarto • bago’ng wika upang lalo’ng magkaroon ng proteksyon sa lugar ng may mga pangala’ng maganda’ng kainan, at bagong wika upang matulungan na makabalik muli ang mga manggagawa sa lugar ng mga kaswal at sa mga mabilis ang serbisyo’ng kainan • wika para sa kard tsek upang maikalat ang unyon sa mga manggagawa sa Quad, sa mga bago’ng itinatayo ng Bill’s, at New Orleans ng Harrahs • Sinabi ng Caesars na ang pagkakasundo sa pakete pang-ekonomiya ay nasasalalay sa pagsang-ayon ng Unyon sa kanila’ng sistema ng I-pad para sa mga inumi’ng pampasaya. Ang bago’ng teknolohiya’ng ito ay babaguhin at ganap na maiiba kung paano ang pagsisilbi ng inumi’ng pampasaya sa mga parokyano. • Ang komite sa pakikipag-kasunduan ay nagpasya na ibimbin muna ang pagboto sa pagsang-ayon sa kontrata upang mabigyan ng pagkakataon ang mga tagapagsilbi ng inumi’ng pampasaya na magtipon-tipon at talakayin ang usapi’ng ito. • Ang kumpanya ay tumugon na hindi sila sasang-ayon sa kontrata kung wala ang sistema ng I-pad sa inumi’ng pampasaya. • Sa ngayon ay wala tayo’ng bago’ng petsa upang pag-usapan muli ang negosasyon tungkol sa kontrata.

Para sa mga katanungan, makipag-usap sa iyong komite ng pakikipag-usap o tagapag-ayos.

www.culinaryunion226.org

2013 12 18  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you