Page 1

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018


Acceptatie & Burgerparticipatie Acceptatie is onlosmakelijk verbonden met participatie. Burgers worden vooral gewaardeerd om hun kwaliteiten, talenten en inzet voor een prettige en leefbare stad. Er is geen ruimte voor onderscheid op zaken als afkomst, religie en geslacht of andere persoonlijke belevingen die de maatschappij niet schaden. Participatie betekent dat iedereen meedoet. Niemand kijkt toe vanaf de zijlijn! Juist nu moet iedereen zich Culemborger kunnen voelen, zodat niemand zich uitgesloten voelt. Discriminatie, intimidatie en racisme worden hard aangepakt. Wij vinden dat deze niet in Culemborg thuishoren. Iedereen is nodig en iedereen is van waarde. Respect voor elkaars leefwijze en opvattingen kun je delen zonder het met elkaar eens te hoeven zijn. Wanneer het er op aankomt zijn de algemene raakvlakken van de samenleving – zoals werk, wonen en vrije tijd – zaken waar geen sprake mag zijn van discriminatie en intimidatie. Iedereen is nodig en iedereen is van waarde. Bedrijven en instellingen moeten hierop aangesproken worden en er moeten sancties voor komen. De lokale overheid dient dergelijke bedrijven of instellingen een helder sanctiebeleid voor te leggen. Burgerparticipatie is cruciaal om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Al vele jaren is een veel gehoorde klacht dat de politiek te ver van de burger af staat en in de gevallen dat er met de burger wordt gepraat, voelt deze zich niet serieus genomen. Wij willen de politiek dichter bij die burger brengen. Daar heeft de burger recht op. De politiek en de vertegenwoordigers moeten weer in dienst van de burger staan. Dat betekent niet alleen blind achter de laatste populistische en populaire standpunten aanlopen, maar ook het onderwijzen en informeren van de burger. Bij belangrijke thema’s en besluitvormingen moeten alle burgers vooraf de kans tot inspraak worden gegeven. De stem van de burger dient te worden meegenomen in de besluitvorming. Zoals een democratie bedoeld is. Participeren betekent ook dat iedereen mee moet doen. Wij vinden dat mensen die langdurig in de uitkering zitten, zelf een plan moeten maken hoe zij zich hieruit kunnen werken. Wij mogen niet de onwillenden met de welwillenden verwarren. Wij willen dat de gemeente in een eerder stadium signaleert dat iemand werkloos dreigt te worden. Studenten die bijna afstuderen, moeten ook eerder opgevangen worden. Hierdoor kan


de gemeente de ondersteuning tijdig inzetten, alvorens iemand in de WWB terechtkomt.

Openbare orde & Veiligheid Wij zijn tegen alle maatregelen die de burger aantasten in diens privacy en alleen schijnveiligheid opleveren. De politie moet boeven vangen en tijd steken in echte veiligheid. Er moet in de avonduren meer zichtbare politie op straat te vinden zijn. Wij staan voor een kei- en keiharde aanpak van criminelen en de gewone burger mag hier geen last van ondervinden. Wij gaan burgers actief vragen of zij overlast in de wijk ervaren en op basis van feiten actie ondernemen. De politie moet er zijn voor de burgers en de burger die aangifte wil doen, wordt serieus genomen. De klachtenprocedures en de behandeling ervan moeten helder en inzichtelijk worden voor de burger. De politie is veel in gesprek met de wijk en bewoners organiseren een overlegorgaan met de politie om misstanden rondom politieoptredens tegen te gaan. Wij zijn voor afschaffing van de straatcoaches. De signalerende rol die de straatcoaches nu hebben, moeten burgers zelf oppakken. Wij willen in plaats daarvan meer politie op straat. Het geld dat nu aan straatcoaches wordt besteed moet terechtkomen bij maatregelen die ĂŠchte veiligheid creĂŤren. Het probleem van Culemborg zit niet in hangjongeren, maar bij woninginbraken. Wij willen dat dit aangepakt wordt. Overlastgevende groepen willen wij aanpakken volgens een shortlist-methode. Rolmodellen op het gebied van criminaliteit dienen door middel van repressieve maatregelen weggehouden te worden van volgzame jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit. Wij willen de zwaardere gevallen een Laatste-KansAanpak aanbieden op het gebied van werk en scholing en hen duidelijk maken dat hierna slechts repressie in het verschiet ligt. Streng, doch rechtvaardig in de aanpak. Hierbij willen wij geen enkel onderscheid maken in etniciteit en/of andere achtergronden. Enkel de daad telt, wie de pleger hiervan ook moge zijn. De politie is een veiligheidsorgaan dat dicht bij de burgers moet staan. De actualiteiten liegen er niet om; de politie heeft de laatste tijd onder hoge druk gestaan. Het etnisch profileren is niet wat dit orgaan moet uitstralen. Agenten die zich in ons korps schuldig maken aan etnisch profileren, worden hierop aangesproken en sancties worden niet uitgesloten. Door etnisch profileren tegen te


gaan willen wij het veiligheidsgevoel van de burger aanwakkeren tot een participatieniveau dat voor zowel de burger als de politie wenselijk is, zonder daarbij de doelen uit het oog te verliezen, namelijk: het aanpakken van de juiste personen. In de aanpak van criminaliteit mogen onschuldige burgers geen hinder ervaren. Het afsluiten van een (gedeelte van een) wijk, zoals in Terweijde gebeurd is, mag geen strategisch onderdeel van de openbare orde zijn. Wij willen dat barrières verdwijnen en dat burgers weer vrijuit kunnen bewegen. Pak enkel de criminelen aan en laat de rest met rust! Wij mogen en moeten onze vrijheid niet opgeven voor schijnveiligheid.

Wonen & Leefomgeving Wij zijn tegen het bebouwen van elk stukje gras dat men maar kan vinden. Woningbouw moet ook gevarieerd zijn. Nieuwe wijken dienen te bestaan uit zowel koopwoningen, als sociale huurwoningen. Hiermee voorkomen wij dat er in Culemborg een scheve wooncultuur ontstaat. Wij willen dat er in oudere wijken (zoals Terweijde) meer wordt geïnvesteerd. Wij moeten niet werken naar een wooncultuur waarbij de armen hun wijken hebben, en de rijken hun eigen wijken. Verder vinden wij dat de woningbouw vraaggestuurd moet zijn i.p.v. aanbodgestuurd. Bij bebouwing willen wij een minimale percentage aan groen terugzien in de bouwplannen. In Culemborg is er gelukkig veel groen. Behalve in het centrum. Wij willen het stadscentrum een groene “update” geven. Het centrum mag niet enkel uit bakstenen bestaan. Het centrum nodig dan ook uit om lekker in de schaduw van een boom van een kopje koffie of thee te genieten. Dit komt ook de levendigheid van het centrum ten goede. Wij willen de leefomgeving een groene boost geven. Binnen de bebouwde kom is de auto te gast. Wij willen dat onze kinderen opgroeien in een veilige, schone en groene omgeving. Bomen, struiken en planten dienen als “longen” van de stad en daarom moet het verwijderen van de “longen” voorkomen worden. Voor elke boom die gekapt wordt, moeten er twee geplant worden. Wij willen dat een beter milieu meer gepromoot wordt onder de burgers en bedrijven in onze stad en dat initiatieven gesteund worden met als doel Culemborg tot een mooie, schone en gezonde stad te modelleren.


Sport & Recreatie Wij stimuleren sportdeelname onder de burger. Lichaamsbeweging is essentieel en onontbeerlijk. Een goede lichamelijke conditie is een waarborg om ziektes tegen te gaan. Naast het lichamelijke aspect, werkt dit ook mentaal door. Iemand die gezond is, zit ook beter in z’n vel. Teveel burgers staan aan de kant op sportgebied. De jeugd in het algemeen doet minder aan sport. Om dit tegen te gaan zullen we, in samenwerking met sportverenigingen die al jaren het ledental zien dalen, evenementen organiseren om nieuwe leden te werven. De gemeente moet hierin een actievere begeleidende rol gaan vervullen. Vele sporten die beoefend worden zijn naast een bewegingsaangelegenheid of hobby ook een belangrijke deel van de sociale cultuur van de stad. Sport moet voor jong en oud, man en vrouw met welke achtergrond dan ook toegankelijk zijn. De gemeente moet sportactiviteiten laagdrempelig maken voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen. Sportfaciliteiten die in het bezit zijn van de gemeente moeten vaker en makkelijker beschikbaar worden voor vrijwilligers. Welzijnsorganisaties krijgen hierin een belangrijke rol. Wij zijn voor een zwembad dat open is voor iedereen. Wij zien niets in oplossingen die bedacht worden door een enkele bestuurder die denkt het beter te weten wat voor iedereen het beste is. Het zwembad is een voorziening voor iedereen. Voor jong en oud. Voor sporters en recreanten. Voor ouderen moeten meer recreatiemogelijkheden zijn. Zorginstellingen moeten gestimuleerd worden om meer gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

Werkgelegenheid & Ondernemerschap De werkloosheid is zeer hoog. In moeilijke tijden zijn er altijd kwetsbare groepen. Jongeren veroorzaken problemen, omdat ze alle tijd hebben om zich te vervelen. Ondanks de aandacht hiervoor en de inzet van maatschappelijke organisaties, blijft dit een probleem. Om in deze en andere groepen de werkloosheid tegen te gaan, willen wij ondernemerschap stimuleren. De manier waarop wij dit willen doen is niet zo zeer actief mensen bij de hand nemen maar juist door obstakels weg te nemen. Vergunningen moeten sneller worden afgehandeld. Een parkeerfonds is voor ons daarom onbespreekbaar en moet per direct afgeschaft worden.


Dit geldt eveneens voor het Ondernemersfonds. Wij vinden dat ondernemers zich in alle vrijheid mogen verenigen om bepaalde uitdagingen samen het hoofd te bieden. Wij vinden het Ondernemersfonds niet transparant en eerlijk genoeg. In plaats daarvan moeten we mĂŠt de ondernemers zoeken naar oplossingen. Er moet genoeg draagvlak zijn en geen enkele ondernemer mag gedwongen worden om deel te nemen. Iedereen moet vrij zijn om vanuit zijn ondernemersgeest bepaalde zaken wel of niet de doen of te laten. Wij moeten het de mensen die voor de banen zorgen juist gemakkelijker maken om te ondernemen. Wie kan werken, moet ook werken. Wie niet kan werken, kan terugvallen op het sociaal vangnet. Wij vinden dat het Participatiehuis anders ingevuld dient te worden. Veel jongeren worden daar nu ingezet als fietsenmaker of in de groenvoorziening geplaatst. Wij willen in plaats daarvan dat zij door ervaren jobcoaches weer aan het werk worden geholpen. Het oplossen van werkloosheid vraagt om maatwerk en onze aanpak bestaat uit het in kaart brengen van de typen werkloosheid, om vervolgens maatwerk te kunnen leveren om zoveel mogelijk burgers aan een baan te helpen. Een-op-een begeleiding naar een baan is het credo en geen verplichte baantjes die niet aansluiten op de mogelijkheden van de mensen. De welwillende burger die in de bijstand zit, wordt begeleid naar een baan door externe professionals in te schakelen. Deze professionals hebben in andere steden aantoonbaar resultaat geboekt door duizenden bijstandsgerechtigden aan een betaalde baan te helpen. Stageplekken zijn cruciaal voor jongeren, aangezien deze een eerste kennismaking opleveren met de arbeidsmarkt. Nog altijd vinden teveel jongeren geen stageplek en worden sommige jongeren zelfs gediscrimineerd op basis van hun naam, uiterlijk en religieuze overtuigingen. Wij willen inzetten op een convenant met bedrijven waarmee de gemeente zaken doet, om meer stageplekken te realiseren.

Jeugdbeleid & Onderwijs Veel jongeren hebben te kampen met uiteenlopende problemen. Wij willen de jongeren ondersteunen om op eigen benen te kunnen gaan staan. Wij willen hiervoor initiatieven ontplooien. Veel jongeren zijn zeer creatief en vindingrijk en kunnen met een duwtje in de rug tot mooie resultaten komen. Dit begint met minimaal een


startkwalificatie en een duidelijk toekomstperspectief. Wij willen voortijdig schooluitval tegengaan door het inzetten van preventieve maatregelen in het onderwijs. De leerplichtambtenaar moet actiever worden. Scholen moeten naar een zero-tolerance-beleid voor wat betreft verzuim en pesten. Geen enkele jongere mag wat ons betreft in de uitkering terechtkomen. ‘Aan het werk!’ is het motto. Wij willen jongeren aan ondernemers koppelen. Ondernemers hebben veel levenservaring en ervaring op het gebied van opleiden, werken, verantwoordelijkheden dragen en nemen et cetera. Welzijnsorganisaties moeten samenwerkingen zoeken met de ondernemers om gezamenlijke projecten te organiseren. Waar we inzet en tijd van de ondernemers verwachten, moeten wij hen ook wat te bieden hebben. Ondernemers moeten gemakkelijker projecten bij de gemeente kunnen krijgen, zonder al te veel rompslomp. Goed onderwijs is de sleutel tot een samenleving die gevormd wordt door nieuwe welvaart en persoonlijke economische groei. Wij zijn voorstander van een kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Investeren in het onderwijs is investeren in de toekomst. Goed onderwijs opent de deur van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk en baant hiermee een weg naar de arbeidsmarkt. Goed onderwijs moet kansen bieden voor een ieder in onze samenleving om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien in een brede vorming op het gebied van kennis en talent. Dus ook op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit, burgerschap en mens en maatschappij. Met goed onderwijs trek je het individu mee op ontdekkingsreis om interesses en kwaliteiten te vormen. Voor elk individu is plek in onze samenleving. Wij zien onder de jongeren een groeiend probleem op het gebied van het beheersen van de Nederlandse taal. Zeker wat schrijfvaardigheid betreft. Steeds meer jongeren hebben problemen met spelling en maken cruciale fouten in bijvoorbeeld d/t op het eind van een woord. Taal- en rekenachterstanden moeten vroegtijdig gesignaleerd en verholpen worden. Per 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor jeugdzorg. De maatschappelijke partners die een rol hierin willen en kunnen nemen moeten nu opstaan en met deugdelijke plannen komen.


Inspraak & Samenspraak Om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen, willen wij serieus werk maken van inspraak en samenspraak. Veel burgers voelen zich niet serieus genomen bij belangrijke besluiten. Té vaak gaat de communicatie met de burger mis. Wij willen burgers aanzetten tot het vormen van inspraakorganen. Wij willen dat de burgers zich verenigen in wijkraden, die bij belangrijke besluiten aan tafel kunnen schuiven. Inspraak moet echter wel meerwaarde hebben. Het doel moet hetzelfde zijn: een leefbare stad! Van de raden verwachten wij dat zij zaken onderzoeken en met alternatieven komen. De raden zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente/politie/brandweer etc. in het kader van veiligheid en leefbaarheid. De afgelopen periode hebben wij maar al te vaak gezien dat burgers zaken werd voorgehouden en deze nooit kregen. Dat heet gewoon misleiding. En daar doen wij niet aan mee. Openheid en duidelijkheid. Dat vergroot de zin in participatie. Ook hebben wij gezien dat de gemeente maar al te graag zaken aan de rechter overliet. Een veel gehoorde uitspraak was dan ook dat de burger maar naar de rechter moet stappen als hij het er ergens niet mee eens is. Dit werd door de gemeente als een teken van sterkte gezien dat zij de zaken wel op orde heeft. Wij zien dit juist als uiterst zwak. Zeker als we kijken naar de resultaten, hetzij doordat rechtszaken werden verloren en de daarmee verloren gegane financiële middelen. Succes boek je overigens met vrede en niet met oorlog. Daar waar veel verzet is tegen plannen, moet de gemeente beter luisteren naar de maatschappelijke partners en meer open staan kijken voor alternatieven die worden aangeboden. Het mag dan op korte termijn extra tijd kosten, maar dan heb je oplossingen waar de burger écht op zit te wachten. En het bespaart uiteraard advocaatkosten!

Verkeer & Bereikbaarheid Culemborg is een groene stad waarbij de fiets veel en vaak voorrang heeft. Dat is een goede zaak en dat zullen wij blijven stimuleren. Een groene stad wil niet zeggen dat wij het de auto onmogelijk moeten maken om ergens te komen. Culemborg kent vele knelpunten die vooral tijdens de spitsuren voor gevaarlijke situaties zorgen. Wij willen op die punten een goede doorstroming van al het verkeer


creĂŤren. De aanpak van gevaarlijke knelpunten (zoals de rotonde bij de Shell en Esso), hebben voorrang op andere wegwerkzaamheden (zoals de Erasmusweg). De veiligheid moet altijd voorop staan. Wij vinden ook dat burgers die in het centrum wonen recht hebben op een gratis parkeervergunning voor hun auto. Het mag niet zo zijn dat mensen die in het centrum wonen, moeten betalen om te parkeren, terwijl de rest van de inwoners gratis kan parkeren. De voorzieningen moeten voor iedereen gelijk zijn. Het betaald parkeren moet alleen daar worden ingevoerd waar draagvlak is onder de bevolking. In wijken moet het parkeren gratis worden voor bewoners. Wij zijn tegen het lukraak invoeren van het betaald parkeren door de gehele stad. Dit is slechts het spekken van de kas en heeft niet als doel om de parkeerproblemen op te lossen. Wij pleiten voor een adequate oplossing voor het ontbreken van openbaar stadsvervoer. Sinds de afschaf van de stadsbus is Culemborg behoorlijk gegroeid en is de vergrijzing niet gestopt. Steeds meer inwoners van Culemborg hebben baat bij het openbaar vervoer binnen de stad.

Zorg & Welzijn Dat zorg en welzijn een zware taak voor de gemeente wordt, mag duidelijk zijn. Binnenkort worden gemeentes verantwoordelijk voor de zorg en welzijn in de gemeente. Wij juichen dit toe. De centrale overheid staat te ver van de burger om te weten wat er in de maatschappij leeft. Laat staan op lokaal niveau. Wij willen de zorg centraliseren. Er zijn wat ons betreft te veel organisaties die zorg bieden binnen Culemborg. Aan de ene kant is dit goed voor de marktwerking. Echter, niet op alles kan marktwerking worden toegepast. En zorg is een dergelijk onderdeel. In de zorg willen wij geen snelle jongens die gedreven worden door zoveel mogelijk omzet of winst te behalen. Wij willen dat zorg in handen komt van verantwoordelijke mensen die de zorg op de eerste plaats zetten. Wij vinden dat de zorg dichtbij moet zijn. Wij willen ons inzetten voor een huisartsenpost in Culemborg. Wij willen een Lokaal Zorgnetwerk hebben, waarin alle zorgaanbieders zich verenigen. Het Centrum Jeugd en Gezin moet hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Natuurlijk weten wij ook dat dit allemaal met minder geld moet. Wij willen daarom dat instellingen meer gaan samenwerken om voordelen te behalen. Wij denken dan


aan het samen organiseren van activiteiten, het verhuren van hun kantine et cetera. Initiatieven vanuit mantelzorg omarmen wij en wij bieden waar nodig de financiële en begeleidende ondersteuning. Zorg kan kleinschaliger en efficiënter. En met name binnen de wijk! Subsidies voor onzinprojecten jagen we de begroting uit en subsidie wordt alleen nog maar verstrekt in de vorm van Loon naar Werken. Wij gaan harder controleren op de output van welzijnswerk. Bedachte cijfers zullen aangetoond moeten worden en wij zijn niet tevreden met verslagen op papier met enkele leuke foto’s. Hulpbehoevenden (jongeren en ouderen) dienen adequaat geholpen te worden en kleinschaligheid is het devies in plaats van miljoenen te pompen in bodemloze putten van overheersende welzijnsinstellingen. Initiatieven vanuit de burgers zelf, die werken met rolmodellen, omarmen en ondersteunen wij. Wat ons betreft gaat er geen subsidie meer naar professionele bureaus die meer hun eigen zakken vullen dan de problemen daadwerkelijk aanpakken. Verder moeten wij niet alleen maar aan onze zorg en welzijn denken. Dieren hebben net zo hard onze aandacht nodig. Dierenmishandeling moeten wij met z’n allen uitroeien. Onschuldige dieren die afhankelijk van ons zijn mogen nooit en te nimmer prooi vallen aan dierenbeulen. Maatschappelijke organisaties die bij mensen thuis komen, moeten misstanden hieromtrent bij de gemeente en politie melden. Een dier is een levend wezen en geen speelpop!

Democratie & Ambtelijk Apparaat Wij hebben de afgelopen jaren allemaal gezien hoe de lokale democratie is verloochend. Belangrijke besluiten moeten eerst aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De gemeenteraad moet ook haar rol als controleur oppakken en zich niet verschuilen achter excuses die de gewone burger niet kan begrijpen. Achterkamertjes- en vriendjespolitiek moet afgelopen zijn. Een politicus moet er voor de burger zijn en niet voor zichzelf. Wij willen in de raad vechten voor een toegankelijk, betrouwbaar gemeente. Wij willen dat de raadsleden ook weten wat er echt in de wijken speelt en niet alleen om de vier jaar bij de deuren langsgaan. Wij zien ook dat veel zaken “in samenwerking” met andere gemeenten worden gedaan. Echter, dit houdt in dat veel voorzieningen overgeheveld worden naar de gemeente Tiel. Een concreet voorbeeld is de schuldhulpverlening. Mensen die helemaal aan de grond


zitten, moeten extra kosten maken om naar Tiel te gaan. Dit moeten wij niet willen. Samenwerken prima, maar dit betekent niet dat we alles in de uitverkoop moeten doen. Wij moeten voorzieningen naar ons toetrekken i.p.v. af te stoten. Zeker gezien de bereikbaarheid van Culemborg en de ligging aan de A2, ook wel de verkeersader van Nederland genoemd. Als we kijken naar Houten en Tiel, dan moeten wij ons als gemeente schamen. Waar zij de afgelopen jaren een vlotte groei hebben doorgemaakt en diverse voorzieningen naar zich toe hebben getrokken, zetten wij alles in de uitverkoop! Dit moet stoppen! Wij willen zelf initiatieven ontplooien en voorzieningen naar onze stad trekken.

programma Culemborg Centraal  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you