Page 1

Glasilo Občine Železniki

Intervju: Gorazd Pintar Stran 21

Zimska idila. Foto: Andrej Tarfila

AKTUALNO

DRUŠTVENA DEJAVNOST

IMENA KRAJEV IN NASELIJ

Proračun občine Železniki za leto 2013

Športnik leta 2012 občine Železniki

Golica in njeni prazgodovinski mejaši

Stran 4

Stran 32

Stran 37

Februar 2013 I Letnik 12 I Številka 7


ŽUPANOVE BESEDE

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Na zadnji seji občinskega sveta v letu 2012 konec decembra smo sprejeli proračun Občine Železniki za leto 2013. Pred nami je kar nekaj investicij, s katerimi bomo izboljšali kakovost življenja v naši občini. Največji projekt je rekonstrukcija in povečanje čistilne naprave na Studenem. Pri čistilni napravi bomo posodobili tehnologijo, tako da bo enaka kot pri čistilni napravi v Dolenji vasi. Zmogljivost pa bomo povečali z 2.000 na 4.500 populacijskih enot. Gre za dva milijona evrov vredno naložbo, ki jo bosta v sklopu projekta

Urejanja porečja Sore z 1,6 milijona evrov sofinancirali Evropska unija in država. Oskrbo s pitno vodo bomo izboljšali z gradnjo vodohrana v Plenšaku in nadzornim sistemom za vodovod v Železnikih. Za 600 tisoč evrov vredno investicijo smo pridobili sofinanciranje v višini pol milijona evrov. Med pomembne projekte sodi tudi dokončanje obnove kulturnega doma, ki je bil neuporaben od poplav v letu 2007. Tudi za ta projekt smo od države uspeli pridobiti sofinanciranje v višini približno 200 tisoč evrov. Občina Železniki se je na razpis za energetsko obnovo stavb v lasti lokalnih skupnosti prijavila s tremi projekti: z obnovo kulturnega doma, plavalnega bazena ter sklopa šolskih stavb v Železnikih, Dražgošah in Selcih. Energetska obnova stavb zajema izolacijo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva in menjavo kurilnih naprav iz fosilnih goriv na biomaso. Uspešni smo bili s kulturnim domom in šolami. Na tem razpisu bomo letos in prihodnje leto skupaj dobili 1,2 milijona evrov. Z ogrevanja

OBČINSKO ZRCALO

Delo na področjih z najbolj žgočo in najdolgotrajnejšo problematiko OPN (občinski prostorski načrt) "Izdelane so tudi karte predvidenega stanja po izvedbi omilitvenih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, predvsem območij, ki jih DPN ne obravnava (pritoki Selške Sore). Skupaj s kartami poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti obstoječega stanja, je bilo gradivo v začetku januarja oddano v pregled na ARSO, kakor smo se dogovorili na sestanku v začetku decembra. Obljubili so nam hiter odziv, saj je ARSO – Urad za upravljanje z vodami, nosilec urejanja prostora, od katerega je potrebno pridobiti še edino manjkajoče mnenje k OPN." Marko Demšar, strokovni sodelavec za urbanizem

2

GRADNJA KOMERCIALNEGA DELA OŠO ŽELEZNIKI NA PODROČJU BELIH LIS Na področju belih lis OŠO Železniki je do 15. 01. 2013 podpisano skupaj 632 naročil. Z operaterjem Telekom je podpisanih 416 naročil, z operaterjem Amis pa 216 naročil. Vsa naročila operaterja takoj posredujeta podjetju Tritel v izvedbo (izgradnja gradbenega priključka, dobava in montaža CPE enote, vključitev uporabnika). Vklopljenih je 462 naročnikov. Trenutno se dela ne izvajajo zaradi slabega vremena. Takoj ko bo vreme dopuščalo, se bo z deli nadaljevalo v Davči in Sorici Peter Košir, višji svetovalec za investicije

na kurilno olje bomo v kulturnem domu prešli na pelete, v selški in dražgoški šoli na sekance, v šoli v Železnikih, ki jo že ogrevamo na biomaso preko toplovoda, pa načrtujemo namestitev toplotne črpalke. Na razpisu nismo bili uspešni s plavalnim bazenom. Pri točkovanju smo bili za malenkost pod pragom, ki omogoča državno financiranje. Pričakujemo, da bo država razpisala še kakšen podoben razpis, mogoče še letos, na katerega bomo znova kandidirali z bazenom. Do takrat pa bomo nadaljevali pripravo projektov in dogovore glede obsega prenove. Upamo, da bomo vse načrtovane projekte uspešno izpeljali v zadovoljstvo vseh.

Župan občine Železniki mag. Anton Luznar

Kontakt: anton.luznar@obcina.zelezniki.si, tel: (04) 5000000, Občina Železniki, Mobilni telefon: 040 327 994

GRADNJA KOMERCIALNEGA DELA OŠO ŽELEZNIKI NA PODROČJU SIVIH LIS. Na področju sivih lis (naselje Dražgoše, mesto Železniki) je z operaterjema podpisano 114 naročil. Decembra se je vključilo 40 naročnikov v naselju Železniki (stanovanjski bloki). Trenutno se pripravlja dokumentacija za priklop zainteresiranih strank v naseljih Dražgoše in Log. Peter Košir, višji svetovalec za investicije

KANALIZACIJA Na javno kanalizacijo Selca–Dolenja vas je priključenih 250 stanovanjskih objektov. Nekaj objektov se mora še priključiti, nujno v pomladanskem času. Saša Lazar, svetovalka za komunalno dejavnost


GREMO MI NAPREJ ...

4 AKTUALNO PRORAČUN OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2013

6 OBČINSKI SVET V LETU 2012 7 JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI 20 STRANKARSKI UTRIP BOMO ZADOLŽILI NAŠE ZANAMCE?

21 POD RATITOVCEM ZNAMO ŽIVLJENJE Z GLASBO

23 IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ PO POTEH PARTIZANSKE JELOVICE

24 OD MRTVIH VSTALE VIŽE 25 CIRILIN ZLATI MEDENJAK 26 DEDEK MRAZ RAZVESELIL OTROKE NA ŽIV ŽAVU 27 TRIKRALJEVSKO KOLEDOVANJE V ŽELEZNIKIH 28 PRAZNOVANJE SV. ANTONA PUŠČAVNIKA 29 PRAZNIČNO DOŽIVETJE Z GODBENIKI KOŠTNARJEV PETER IZ SORICE

30 NOVOLETNA VOŠČILA V SOJU BAKEL 31 DRUŠTVENA DEJAVNOST "OD KOD SE JE PA SPET TA VZEL"

32 ŠPORTNIK LETA 2012 OBČINE ŽELEZNIKI V DRAŽGOŠAH POMLADI NOVA IGRA NA PROSTEM

33 MUZEJSKO DRUŠTVO ZAPISUJE, OBNAVLJA, RAZISKUJE ...

UVODNIK

KAZALO

Pa je spet leto naokoli. Hitro, včasih prehitro, se vrti kolo časa, in kar naenkrat ta trenutek postane včeraj, lansko leto ali desetletje – skratka, preteklost. Vse te drobce življenja skušamo za vas ujeti, zbrati in zapisati v našem in vašem glasilu. Tokrat v malo manjšem številu, zato se najprej želim v imenu celotnega uredniškega odbora zahvaliti prejšnjemu uredniku Roku Pintarju za odlično vodenje in korektno opravljanje uredniških dolžnosti. Glasilu je vsekakor vdahnil svoj pečat, ki bo, upamo, ostal vodilo ustvarjalcev glasila tudi v prihodnje. V vaše domove se bomo še naprej trudili vnesti čim več pozitivnih in spodbudnih novic iz domačih krajev.V razburkanih časih, v katerih smo se znašli, jih potrebujemo. Zakaj? Da se zopet naučimo medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in razumevanja. Da se zavemo, da nam bodo samo te vrednote tako na državnem kot lokalnem nivoju prinesle koristi, da bomo čim prej sestopili iz razmajane barke na trdna in varna tla. Seveda je potrebno včasih kaj pograjati, vendar z občutkom in zgolj dobronamerno. Predvsem si želimo, da bi Ratitovška obzorja pripomogla, da se občani med seboj še bolje spoznamo in delujemo v skupno dobro, da nam bo v tem čudovitem kotičku pod Ratitovcem življenje teklo v čim večji sreči in miru.

Nina Drol, namestnica urednika

ŠOLE, VRTCI 35 NOVI USPEHI FOTOGRAFA MATJAŽA BENEDIČIČA 37 ODSTIRAMO NAŠO DEDIŠČINO 38 KORISTNE INFORMACIJE 41 POHVALIL BI GROHARJEVE POSLIKAVE NA SKODELICAH

IZDAJATELJ:

RATITOVŠKA OBZORJA glasilo Občine Železniki Naslov: Uredništvo Ratitovških obzorij Občina Železniki Češnjica 48 4228 Železniki

Elektronska pošta: urednik@zelezniki.eu

Lektorici: Ana Tušek, Darja Štibelj

Pomočnica urednika: Nina Drol

Priprava za tisk: Decop, d.o.o, Železniki

Člani uredniškega odbora: Tatjana Benedičič Katarina Bertoncelj Anton Sedej

Tisk: Schwarz print d.o.o., Ljubljana

Oglasno trženje: Ana Jelenc (oglasi@zelezniki.eu)

Ratitovška obzorja so tiskana v 2150 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Železniki. Na voljo so tudi na spletnih straneh občine www.zelezniki.si/obcina/

Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Ratitovška obzorja so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisana pod zaporedno številko 1708. Prihodnja številka glasila bo predvidoma izšla 11. aprila 2013. Članke in oglase sprejemamo do vključno četrtka, 21. marca 2012.

3


AKTUALNO

PRORAČUN OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2013 Občinski svet Občine Železniki je na zadnji seji občinskega sveta decembra leta 2012 sprejel Proračun Občine Železniki za leto 2013. Proračunski prihodki bodo v letu 2013 znašali 8,5 milijona evrov, celotni odhodki pa 8,8 milijona evrov. Občinam se iz mnogih virov zmanjšujejo sredstva. Že v letu 2012 in tudi v letu 2013 se je zaradi državnih varčevalnih ukrepov občini – zaradi zmanjšanja povprečnine – zmanjšala višina dohodnine, ki pripada občinam. Dohodnina poleg nadomestila za stavbno zemljišče predstavlja največji del davčnih prihodkov. Zato je potrebno, da ima naša občina jasno postavljene prioritete. V letu, ki je pred nami, želimo pridobiti čim več t. i. transfernih prihodkov, ki jih dobimo na podlagi razpisov Evropske unije za strukturno in kohezijsko politiko. Prav tako pa v letu 2013 še vedno pričakujemo sredstva za sanacijo plazov po poplavah leta 2007. Vsa transferna sredstva so strogo namenska in namenjena izključno za izvajanje investicij. Za sofinanciranje investicij predvidevamo priliv sredstev za financiranje: • Na podlagi sanacijskega programa za saniranje škode po poplavah v letu 2007 od Ministrstva za kmetijstvo in okolje v višini 168 tisoč evrov. • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo nakazalo sredstva v višini 266 tisoč evrov. Navedena sredstva bo ministrstvo namenilo občini na podlagi zakona o financiranju občin. Občina bo prejela navedena sredstva na podlagi meril in prijave projekta za cestno infrastrukturo. • Na podlagi razpisa se je občina v letu 2012 prijavila za sofinanciranje investicij na področju ''Regionalni razvojni programi'' s projektom ''Vodohran Plenšak''. Za navedeni projekt pričakujemo 525 tisoč evrov. • V okviru operacije '' Porečje Sore'' naj bi občina v letu 2013 pričela z izvedbo čistilne naprave Železniki v skupni vrednosti 2 milijona evrov. Financiranje s kohezijskimi sredstvi EU predstavlja v letu 2013 1,3 milijona evrov, slovenska udeležba

4

pa predstavlja 240 tisoč evrov. Projekt ''Porečje Sore'' občina izvaja skupaj z sosednjimi občinami Škofja Loka, Gorenja vas in Žiri. • Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti se je občina v letu 2012 prijavila na razpis za sofinanciranje projekta ''Obnova Kulturnega doma Železniki''. Za navedeni projekt pričakuje v letu 2013 občina 205 tisoč evrov.

Prihodki se zaradi že omenjenih državnih varčevalnih ukrepom znižujejo, odhodki pa težijo k povečevanju. Kljub temu nam je uspelo zmanjšati porabo pri tekočih stroških in tekočih transferih ter povečati sredstva za investicijske odhodke in investicijske transfere v primerjavi z letom 2012.

PRORAČUN 2013 - PRIHODKI

Davčni prihodki 60%

Transferni prihodki 32%

Prejete donacije 1%

Kapitalski prihodki 1%

Nedavčni prihodki 6%

Struktura prihodkov proračuna 2013.

PRORAČUN 2013 - ODHODKI Investicijski transferi 3% Tekoči odhodki 20% Investicijski odhodki 49%

Struktura odhodkov proračuna 2013.

Tekoči transferi 28%


Večji investicijski projekti v proračunu leta 2013 • Med največje investicije letošnjega proračuna sodi projekt izgradnje čistilne naprave Železniki v vrednosti dobrih 2 milijona evrov, ki bo v višini slabih 1,6 milijona evrov financiran z evropskim kohezijskim skladom ter slovensko udeležbo. Investicija sodi v okvir operacije ''Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore''. Čistilna naprava bo po rekonstrukciji ustrezala zakonskim predpisom glede čiščenja vode. Na podlagi zakonske ureditve o odvajanju odpadnih komunalnih voda bomo zgradili centralno čistilno napravo v velikosti 4.500 PE. Namen izgradnje je, da se zmanjšajo vplivi na okoljem, s tem pa izboljšajo življenjski pogoji občanov.

AKTUALNO

Pri obrazložitvi odhodkov proračuna moramo povedati, da med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, plačo župana in podžupana, izdatke za blago in storitve, stroške sej občinskega sveta, nadzornega sveta, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva, izločena v rezerve za naravne nesreče in stanovanjski sklad. V okviru tekočih transferov se sredstva namenijo za financiranje javnih zavodov: OŠ Železniki, Javnega zavoda Ratitovec, OŠ Jela Janežiča, Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, Glasbene šole Škofja Loka. Občina namenja sredstva za prevoze šoloobveznih otrok v šolo, za sofinanciranje predšolske vzgoje v vrtcih, za doplačilo oskrbnin v domovih za ostarele, za financiranje pomoči na domu, za socialne pomoči in številne druge transfere. Vsako leto pa se skrb namenja temu, da je proračun čim bolj razvojno naravnan in da občina izvede projekte, ki bodo koristili občanom. Za izvedbo takih projektov so na voljo evropska sredstva. V letošnjem proračunu so to projekti, ki nam zagotavljajo čisto okolje in pitno vodo, seveda pa nismo pozabili na obnovo cestne povezave. Edino z dodatnim denarjem lahko uspešno zaključujemo večje investicijske projekte, zato se trudimo, da v čim večji meri koristimo evropski denar, ki je trenutno še na voljo v finančni perspektivi do leta 2014.

Nov vodohran Plenšak z daljinskim nadzorom

• Druga pomembna investicija je izgradnja vodohrana Plenšak kapacitete 500 m3 s kontrolno-nadzornim sistemom za celotni vodooskrbni sistem Železnikov. Splošni cilj tega projekta je izboljšati delovanje vodovodnega sistema v Železnikih. Potrebno je zagotoviti preskrbljenost prebivalstva in gospodarskih organizacij s pitno vodo v količinskem in kakovostnem smislu. Z izgradnjo novega vodohrana se bo povečala akumulacija zajete vode v vodovodnem omrežju Železniki. Večja akumulacija pomeni manjše tveganje glede izgube pitne vode, kar bo prispevalo k zmanjšanju težav pri preskrbi s pitno vodo. Z daljinsko povezavo vseh objektov v omrežju bosta omogočena pregled in kontrola sistema v najkrajšem možnem času. Vodohran Plenšak sodi v sklop projekta ''Urejanje vodovodnega sistema Železniki''. V letu 2003 je bila v občini Železniki izdelan Hidravlični izračun za vodovod Železniki, ki je služil kot podlaga za ta projekt. Ugotovljeno je bilo, da obstoječi vodovodni sistem ne nudi ustreznih vodohranskih kapacitet in rezervne količine vode v primeru izpada drugih vodnih virov ter v primeru suše, hkrati pa mesto Železniki ter gospodarske organizacije na njegovem območju nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev za požarno varnost.

• Tretje investicijsko področje, kjer občina v proračunu leta 2013 namenja največ denarja, je obnova lokalnih in javnih poti, za kar vsako leto izdelamo investicijsko dokumentacijo. Občina se na podlagi razpisa vsako leto uspešno prijavlja na razpise za koriščenje evropskih sredstev na komunalnem in cestnem področju. Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin namreč vsa zadnja leta namenjamo obnovi lokalnih cest. V letu 2013 se bosta s temi sredstvi financirali cesti Rotk–Zgornje Danje–Torka in Železniki–Ojstri vrh. • In nazadnje tudi na kulturno področje v proračunu nismo pozabili. Obnova Kulturnega doma Železniki je največja investicija na kulturnem področju v zadnjih letih. Kulturni dom je bil uničen v poplavah leta 2007. Obnova je v prejšnjih letih potekala s humanitarnimi sredstvi ter sredstvi Ministrstva za kmetijstvo in okolje po poplavi 2007. V letu 2013 pa nameravamo zaključiti finančno konstrukcijo obnove kulturnega doma s sredstvi na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, na katerega se je občina že prijavila. Cirila Tušek, višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo

5


AKTUALNO

OBČINSKI SVET V LETU 2012 zap. št. seje št. zap. št. seje

datum datum

čas čas

trajanje trajanje

1. 10. redna seja občinskega sveta

26. 01. 2012

18.00–21.40

2. 11. redna seja občinskega sveta

29. 03. 2012

3.

neto v EUR

bruto v EUR

3 ure 40 minut

1.700

2.325

18.00–21.40

3 ure 40 minut

1.600

2.188

19. 04. 2012

20.00–21.15

1 ura 15 minut

1.600

2.188

4. 12. redna seja občinskega sveta

10. 05. 2012

19.00–23.20

4 ure 20 minut

1.500

2.052

5. 13. redna seja občinskega sveta

14. 06. 2012

19.00–22.45

3 ure 45 minut

1.500

2.052

/

/

4. izredna seja občinskega sveta

6.

5. izredna slavnostna seja občinskega sveta 30. 06. 2012

7.

6. izredna korespondenčna seja obč. sveta

14. 09. 2012

8. 14. redna seja občinskega sveta

20. 09. 2012

9.

26. 10. 2012 – 29. 10. 2012

7. izredna korespondenčna seja obč. sveta

19.00–23.20

4 ure 20 minut

/

/

1.600

2.188

/

/

10. 15. redna seja občinskega sveta

08. 11. 2012

18.00–23.45

5 ur 45 minut

1.600

2.188

11. 16. redna seja občinskega sveta

20. 12. 2012

18.00–01.11

7 ur 11 minut

1.600

2.188

Občinski svet Občine Železniki se je v letu 2012 sestal enajstkrat. Imeli so sedem rednih in štiri izredne seje, od katerih je bila ena slavnostna ob občinskem prazniku, ena v zvezi s potekom občinske ceste skozi Ovčjo vas in dve korespondenčni. Vseh sedem rednih sej je trajalo skupaj 32 ur in 41 minut, v povprečju ena seja štiri ure in 40 minut. Za seje občinskega sveta je bilo svetnikom izplačanih (v skupni neto višini) 12.700 evrov sejnin. Udeležba svetnikov na rednih sejah je bila 94,12-odstotna.

Sedemnajstčlanski občinski svet je sprejel 179 sklepov, od tega 23 odlokov in štiri pravilnike Proračun Občine Železniki za leto 2012 je bil obravnavan dvakrat v prvi obravnavi (najprej kot dveletni proračun 2012–2013), enkrat v drugi in sprejet s tremi amandmaji dne 3. 2. 2012; kasneje so sledili trije rebalansi in enkrat sprememba Načrta razvojnih programov. V času od 22. 12. 2011 do 29. 3. 2012 je bil podžupan Janez Ferlan v začasnem opravljanju funkcije župana, od 30. 3. 2012 je župan Občine Železniki mag. Anton Luznar. Foto: Andrej Tarfila Jolanda Pintar, direktorica občinske uprave

6

izplačane sejnine


JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI KAZALO 8 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V OBČINI ŽELEZNIKI ZA LETO 2013

11 POROČILO O PITNI VODI IZ JAVNEGA VODOVODA ŽELEZNIKI ZA LETO 2012 13 POROČILO O PITNI VODI IZ VAŠKIH VODOVODOV V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2012

19 SKLEP O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ODKUP OBSTOJEČIH OBČINSKIH CEST ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI ŽELEZNIKI

JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI

7


Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini Železniki (Ur.l.RS, št. 106/2012) župan Občine Železniki objavlja

JAVNI RAZPIS

za so�nanciranje turistične dejavnosti društev v občini Železniki za leto 2013 1. Naziv in sedež naročnika: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

4. Merila in kriteriji za pridobitev sredstev Višina sofinanciranja se bo določila na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev: 1. ŠTEVILO ČLANOV V DRUŠTVU: • do trideset članov • od enaintrideset do sto članov • nad sto članov • delovanje turističnega podmladka v okviru društva

50 točk 100 točk 150 točk 100 točk

2. Predmet javnega razpisa Sofinanciranje turistične dejavnosti društev v občini Železniki z naslednjimi vsebinami: • redno delovanje ter jubileji, • izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, ipd., • oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične ponudbe, • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma: organizacija in izvedba raznih natečajev, •ohranjanje dediščine kraja, povezane s turizmom, urejanje in olepševanje okolja ter urejanje turistične infrastrukture: vzpostavitev novih ter vzdrževanje obstoječih kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, postavitev/ obnova turistične obvestilne signalizacije (npr. zemljevida kraja, turističnih oznak, smerokazov), čistilne akcije in podobno, ohranjanje domačih obrti ter obujanje starih šeg in navad (običajev), ipd., • organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena: etnografske in etnološke prireditve ter ostale prireditve, • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, • izobraževanje članov s področja turizma in spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma: organizacija in izvedba raznih delavnic, predavanj, izobraževanje članov društev, • oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

2. JUBILEJI: Jubilej društva: •za vsako 10. obletnico delovanja

100 točk

Jubilej prireditve: •za 20 let •za 30 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico

200 točk 300 točk

3. Upravičenci in pogoji Na razpis se lahko prijavijo turistična in planinska društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • da so registrirana po Zakonu o društvih, • da imajo sedež v občini Železniki, • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, • da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, • da izvajajo organizirano redno dejavnost, • da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.

3.2.5. spletna stran društva – izdelava in urejanje 50 točk/leto

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

3. AKTIVNOSTI: 3.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: 3.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji (društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu pa navede kraj predstavitve) 50 točk/predstavitev 3.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini 150 točk/predstavitev 3.2. oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične ponudbe (ne vključuje promocije prireditev): 3.2.1. zgibanke, zloženke, brošure 100 točk/zgibanko, zloženko, brošuro 3.2.2. razglednice 3.2.3. katalogi, letni koledar 3.2.4. zemljevidi

50 točk/razglednico 100 točk/katalog, letni koledar 150 točk/zemljevid

3.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma: 3.3.1. organizacija in izvedba raznih natečajev z zaključno prireditvijo (društvo lahko prijavi do 2 natečaja) 200 točk/natečaj Sem ne spadajo natečaji, ki se ne končajo z zaključno prireditvijo!

3.4. ohranjanje dediščine kraja, povezane s turizmom, urejanje in olepševanje okolja ter urejanje turistične infrastrukture, ohranjanje domačih obrti ter obujanje starih šeg in navad (običajev): 3.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč 100 točk/leto 3.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč 50 točk/leto

8

JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI


3.4.3. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije: 3.4.3.1. zemljevid kraja 100 točk/zemljevid

3.5.3.1.1. promocija etnografske, etnološke prireditve 50 točk/prireditev

3.4.3.2. turistične oznake, smerokazi

3.5.3.2. ostale prireditve, pohod

50 točk/leto

Društvo je upravičeno do točk, če izdela vsaj 5 oznak/smerokazov.

3.4.4. organiziranje ali sodelovanje na čistilnih akcijah in drugih akcijah v zvezi z urejanjem javnih površin (društvo lahko prijavi do 2 akciji) 50 točk/akcijo 3.4.5. projekti na področju ohranjanja dediščine kraja, povezane s turizmom, npr. urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju (enkratni projekti, ki niso prireditve; društvo lahko prijavi 1 projekt letno; če projekt traja dve ali več let, društvo sredstva za isti projekt lahko dobi samo enkrat) 500 točk/projekt

3.4.6. prikaz starih šeg in navad (običajev) turističnega značaja, ki jih društvo prikaže na enodnevni ali večdnevni prireditvi v organizaciji drugega društva 20 točk/prireditev Točke tega kriterija lahko dobi društvo, ki prikaže staro šego/navado (običaj) in ne društvo – organizator prireditve.

(za prireditev, ki traja več dni, dobi društvo 200 točk samo za en (glavni) dan prireditve, za ostale dni pa glede na to, ali gre za poldnevno/celodnevno prireditev oz. pohod v sklopu večdnevne prireditve) 200 točk/prireditev

3.5.3.2.1. promocija ostalih prireditev, pohoda 20 točk/prireditev 3.5.3.3. ostale prireditve, pohod v sklopu večdnevne prireditve (te prireditve se ne štejejo v kvoto 6-ih prireditev, za katere društvu pripadajo točke) 150 točk/prireditev/pohod/dan 3.5.3.3.1. promocija ostale prireditve, pohoda v sklopu večdnevne prireditve 15 točk/prireditev/pohod/dan Če društvo za posamezno prireditev uveljavlja točke za promocijo, mora sredstva tudi porabiti za ta namen, sicer do teh sredstev ni upravičeno. Društvo stroške promocije dokaže npr. z računi, ki jih mora priložiti poročilu o izvedeni prireditvi.

3.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev 3.4.7. prikaz starih šeg in navad (običajev) turističnega značaja, ki jih društvo – organizator prireditve prikaže v okviru lastne enodnevne ali večdnevne prireditve 40 točk/prireditev 3.4.8. nakup tradicionalnih oblačil, ki so potrebne za prikaz starih šeg in navad (običajev) 50 točk/leto 3.4.9. dejavnost na področju ohranjanja domačih obrti 200 točk/leto 3.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (društvo lahko prijavi največ 6 prireditev letno; večdnevna prireditev se šteje kot ena prireditev; veselice ne spadajo pod turistične prireditve):

3.5.1. poldnevna prireditev, pohod 100 točk/prireditev/pohod 3.5.1.1. promocija poldnevne prireditve, pohoda 10 točk/prireditev/pohod 3.5.2. poldnevna prireditev, pohod v sklopu večdnevne prireditve (te prireditve se ne štejejo v kvoto 6-ih prireditev, za katere društvu pripadajo točke)

80 točk/dan 3.5.2.1. promocija poldnevne prireditve, pohoda v sklopu večdnevne prireditve 8 točk/dan 3.5.3. celodnevna prireditev: 3.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve (društvo dobi točke za 1 prireditev letno; za etnografsko, etnološko prireditev, ki traja več dni, dobi društvo 500 točk samo za en (glavni) dan prireditve, za ostale dni pa glede na to, ali gre za poldnevno/celodnevno prireditev oz. pohod v sklopu večdnevne prireditve) 500 točk/prireditev JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI

(društvo dobi točke za prireditev kot celoto; pri večdnevni prireditvi ne dobi točk za vsak dan prireditve) 50 točk/prireditev

3.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: 3.6.1. organizacija delavnic turističnega značaja za otroke in mladino 50 točk/leto 3.6.2. organizacija in izvedba prireditev v izvedbi turističnega podmladka (društvo lahko prijavi največ 2 prireditvi letno) 200 točk/prireditev 3.7. izobraževanje članov s področja turizma in spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma: 3.7.1. organizacija in izvedba raznih delavnic, predavanj 30 točk/delavnico, predavanje 3.7.2. organizacija in izvedba strokovne ekskurzije (društvo lahko prijavi največ 3 strokovne ekskurzije letno) 50 točk/ekskurzijo 3.7.3. Izobraževanje članov društva (društvo lahko prijavi največ 5 izobraževanj) 20 točk/izobraževanje 3.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja: 3.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov,…) 200 točk/program 3.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov) točk/leto 5. Višina razpisanih sredstev je 29.940,00 EUR. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.

9


7. Rok za prijavo na javni razpis je 20. 3. 2013. 8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: • besedilo javnega razpisa, • Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini Železniki, • prijavni obrazec, • vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dostopna na spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si, interesenti pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Železniki. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Valeriji Štibelj na Občini Železniki, telefon: 04/500-00-23. 9. Vsebina prijave Prijava mora vsebovati: • izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene, • dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Železniki, • potrdilo o vpisu društva v register društev; to potrdilo pridobi Občina Železniki. 10. Rok za oddajo prijav in način oddaje Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 20. 3. 2013. Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. Prijave, oddane po pošti, morajo biti oddane kot priporočena pošta najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa (datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa). Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – TURIZEM 2013!" Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu). Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 11. Obravnavanje prijav Odpiranje prijav bo v roku 7 dni po preteku roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Pravočasno prispele prijave bo pregledala Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju gospodarstva (v nadaljevanju: komisija).

10

Prepozno prispele prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3. točke tega javnega razpisa, bo komisija zavrnila. Prijavitelje, katerih prijave bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih (8) dni od dneva odpiranja prijav pisno pozvala, da prijavo dopolnijo. Rok za dopolnitev prijav bo osem (8) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih prijav bo komisija prijave ponovno obravnavala. Če pozvani prijavitelji v zahtevanem roku nepopolnih prijav ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija predlagala, da se prijave zavržejo kot nepopolne. Vse popolne prijave bo komisija ocenila na podlagi meril in kriterijev iz 4. točke tega javnega razpisa ter pripravila predlog višine sofinanciranja. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave upravičencem izdala sklepe o doseženem številu točk ter vrednosti ene točke v postopku pred pravnomočnostjo sklepov oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8) dni od dneva vročitve sklepa upravičencu. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji. Odločitev župana je dokončna. Dokončna vrednost ene točke se bo izračunala po pravnomočnosti vseh sklepov o dodelitvi sredstev, končni znesek sofinanciranja aktivnosti pa bo naveden v pogodbi. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja prijav. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. 12. Podpis pogodbe: V primeru, da prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju turistične dejavnosti društva v letu 2013 ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. 13. Ostale določbe • Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati vsebinsko in finančno poročilo. • Rok za realizacijo aktivnosti je 31. 10. 2013, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2013. Št.: 322-1/2013-001 mag. Anton Luznar, župan

JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI


POROČILO O PITNI VODI IZ JAVNEGA VODOVODA ŽELEZNIKI ZA LETO 2012

bližno 3200 prebivalcev v naseljih: Železniki, Studeno, Češnjica, Log, Dašnica, Otoki, Trnje, Racovnik, Na Kresu, Na Plavžu in Jesenovec. Rezervna vodna vira za vodooskrbni sistem Železniki sta vrtina Jesenovec in črpališče Trebušnik. V letu 2012 se je v omrežje distribuiralo 242.127 m3 pitne vode. Na vodnih virih (razen rezervnem črpališču Trebušnik) je vzpostavljen sistem za dezinfekcijo pitne vode s klorovim preparatom.

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.

V letu 2012 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih dvainpetdeset (52) vzorcev pitne vode iz vodnih virov in omrežja JV Železniki. Od tega je bilo triinštirideset (43) vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave ter devet (9) vzorcev za fizikalno kemijske analize.

Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) Kranj opravlja pomoč in svetovanje pri izvajanju notranjega nadzora nad Javnim vodovodom Železniki, ki je v lasti in upravljanju občine Železniki. Poročilo o pitni vodi za leto 2012 smo izdelali po pooblastilu upravljavca. V skladu z zakonodajo je na Javnem vodovodu Železniki vzpostavljen notranji nadzor po načelih dobre higienske prakse in sistema HACCP s strani upravljavca. V sklopu notranjega nadzora so tudi redni odvzemi vzorcev za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno kemijskih analiz je določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode, katerega preko celega leta izvaja ZZV Kranj.

ZZV Kranj, v primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnem sistemu takoj telefonsko obvesti odgovorno osebo na občini, go. Sašo Lazar. Vsa priporočila se podajo tudi v pisni obliki v sprotnih poročilih. V tabeli 1 je prikazano število vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2012 na JV Železniki, število neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter število neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter koliformnih bakterij (KB) v pitni vodi.

Vodooskrbni sistem Železniki se napaja s pitno vodo iz zajetij Plenšak, Mlake in Rudno. S pitno vodo se oskrbuje pri-

Tabela 1: Število odvzetih in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2012 ODVZEMNO MESTO

mikrobiološke preiskave redni preskus S

N

Sk.

kemijske analize

neskladen parameter

občasni preskus

redne

občasne

S

N

Sk.

Ec

En

KB

CP

ŠK

S

N

S

N

Vodni viri zajetje Plenšak

1,1*

0

2

0

1*

1

1

0

1

0

0

1

0

-

-

zajetje Mlake

0

1*

1

1*

0

1

1

0

1

0

0

1

0

-

-

zajetje Rudno

1*

0

1

1*

0

1

0

0

0

0

0

1

0

-

-

vrtina Jesenovec**

-

-

-

1*

0

1

0

0

0

0

0

1

0

-

-

črpal. Trnje-Trebušnik**

-

-

-

0

1*

1

1

1

1

0

0

1

0

-

-

Vodni viri skupaj

3

1

4

3

2

5

3

1

3

0

0

5

0

0

0

omrežje Plenšak

6

3

9

-

-

-

3

-

3

-

0

-

-

-

-

omrežje Rudno

5

0

5

-

-

-

0

-

0

-

0

-

-

1

0

omrežje Mlake

4

2

6

-

-

-

1

-

2

-

0

-

-

1

0

omrežje vsi viri skupaj

11

2

13

1

0

1

2

0

2

0

0

-

-

2

0

Omrežja skupaj

26

7

33

1

0

1

6

0

7

0

0

0

0

4

0

Vsi vzorci skupaj (vodni viri + omrežje)

29

8

37

4

2

6

9

1

10

0

0

5

0

4

0

Omrežje

Legenda / opombe tabele: S …skladen vzorec N …neskladen vzorec Sk …skupaj …vzorci niso bili preskušani * …vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI

** Ec En KB CP ŠK

…rezervni vodni vir …Escherichia coli ...Enterococcus sppecies …koliformne bakterije …Clostridium Perfringens …število kolonij pri 37°C.

11


Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje ljudi. Mikroorganizmi, katerih prisotnost običajno ugotavljamo v pitni vodi, nam pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti. V pitni vodi rutinsko določamo indikatorje fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije.

Pred distribucijo do uporabnikov se pitna voda stalno tretira.

Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (Escherichia coli, Enterococcus sppecies): • Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena. • Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indikatorje. V vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaženje, ki kaže na pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo.

2) Vodovodno omrežje Železniki - mikrobiološka in kemijska skladnost vzorcev pitne vode v letu 2012:

Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in pri 37°C): • Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja. • Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bakterije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu kot E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive v vodi dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva. • Povečano število mikroorganizmov pri 22°C in pri 37°C kaže na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neustreznost priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.

V letu 2012 je bilo v okviru notranjega nadzora iz omrežja JV Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih štiriintrideset (34) vzorcev pitne vode. Od tega je bilo triintrideset (33) vzorcev odvzetih za redne preiskave in en (1) za občasne.

1) Vodni viri - mikrobiološka in kemijska skladnost vzorcev pitne vode v letu 2012: Vodooskrbni sistem Železniki se oskrbuje s pitno vodo iz zajetij Plenšak, Mlake in Rudno. Vrtina Jesenovec in črpališče Trnje - Trebušnik sta rezervna vodna vira, ki se vključita v času pomanjkanja pitne vode iz stalnih vodnih virov. V letu 2012 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobiološke preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih devet (9) vzorcev pitne vode od tega štirje (4) vzorci za mikrobiološke redne preiskave in pet (5) vzorcev za občasne preiskave s klostridiji. Osem vzorcev je bilo odvzetih pred dezinfekcijo in eden po dezinfekciji z UV. Glede na obseg preiskav so bili trije vzorci neskladni s pravilnikom. Neskladni vzorci so bili odvzeti na zajetju Plenšak, jašek z UV, zajetju Mlake in črpališču Trebušnik. V vseh treh vzorcih so bile najdene bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije. V vzorcu iz črpališča so bili najdeni tudi enterokoki.

12

Za fizikalno kemijske preiskave je bilo odvzetih pet (5) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so vzorci skladni z določili pravilnika.

Na omrežju Javnega vodovoda Železniki so v sklopu notranjega nadzora določena stalna odvzemna mesta. Odvzemna mesta so določena po načelih HACCP sistema in omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih krakih vodovodnega omrežja. Obseg posameznih laboratorijskih preiskav je določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode oziroma pri dodatnih vzorcih na osnovi predhodnega dogovora z upravljavcem vodovoda.

Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bilo sedem (7) vzorcev pitne vode neskladnih z določili pravilnika. Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile ugotovljene naslednje neskladnosti: • v 6 vzorcih so najdene bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije, • v 1 vzorcu so najdene koliformne bakterije. Dne 12. 04. 2012 so bili vzorci odvzeti iz omrežja Plenšak, omrežja Mlake in omrežja vsi viri neskladni s pravilnikom. V vzorcu odvzetem iz omrežja Mlake so bile najdene koliformne bakterije (<4 CFU/100 ml), same, brez Escherichia coli. Upravljavec je v okviru sanacijskih ukrepov povečal doziranje klora. V vzorcih pitne vode odvzetih iz omrežja Plenšak in omrežja vsi viri so bile najdene bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije (<4, 36 CFU/100 ml in <4, 41 CFU/100 ml). Po opravljeni dezinfekciji vodovodnega omrežja sta bila dne 20. 04. 2012 ponovno odvzeta vzorca za mikrobiološke preiskave. Glede na obseg preiskav sta bila vzorca skladna s pravilnikom. V vzorcih odvzetih dne 12. 07. 2012 iz omrežja Plenšak in omrežja Mlake so bile najdene bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije (8, 8 CFU/100 ml in <4, 4 CFU/100 ml). Dne 25. 07. 2012 sta bila za mikrobiološke preiskave ponovno odvzeta vzorca. Glede na obseg preiskave sta bila vzorca pitne vode skladna s pravilnikom. V vzorcu pitne vode odvzetem dne 17. 09. 2012 iz omrežja vsi viri so bile najdene bakterije Escherichia coli in koliJAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI


formne bakterije (<4,<4 CFU/100 ml). Dne 25.09.2012 je bil ponovno odvzet vzorec za mikrobiološke preiskave, ki je bil skladen s pravilnikom. Dne 12. 12. 2012 je bil neskladen vzorec odvzet iz omrežja Plenšak, zdravstveni dom. V vzorcu pitne vode so bile najdene bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije (9, 9 CFU/100 ml). Po opravljeni dezinfekciji smo dne 21.12.2012 ponovno odvzeli vzorca za mikrobiološke preiskave. Glede na obseg preiskav sta bila skladna s pravilnikom. V letu 2012 so bili na omrežju vodovoda za fizikalno kemijske preiskave odvzeti štirje (4) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni z določili pravilnika.

3) Državni monitoring pitne vode 2012 V okviru državnega monitoringa je bilo iz omrežja Javnega vodovoda Železniki odvzetih pet (5) vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave in pet (5) vzorcev za fizikalno kemijske analize. Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bil vzorec odvzet dne 04.06.2012 v osnovni šoli neskladen s pravilnikom. V vzorcu so bile najdene koliformne bakterije, 2 CFU/100 ml. Tako onesnaženje pitne vode je urgentno manj pomembno in ne predstavlja večjega tveganja za zdravje ljudi. Dne 14.06.2012 je bil za mikrobiološke preiskave odvzet vzorec pitne vode v okviru notranjega nadzora, iz omrežja vsi viri, ki je bil skladen s pravilnikom. Glede na obseg opravljenih fizikalno kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni z določili pravilnika. Kranj, 23. 01. 2013 Številka: 523 -3 / 2013

Poročilo pripravil: Andrej Obronek, dipl. san. inž. Vodja za področje pitne vode: Franc Ribnikar, dipl. san. inž. Direktorica: Prim. Doc. Irena Grmek Košnik, dr. med. Vodja oddelka za higieno: dr. Gregor Muri Število izvodov in prejemniki: - Občina Železniki: 2 izvoda, - Arhiv ZZV Kranj: 1 izvod.

JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI

POROČILO O PITNI VODI IZ VAŠKIH VODOVODOV V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2012 Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) Kranj opravlja pomoč in svetovanje pri izvajanju notranjega nadzora na vaških vodovodih, ki so v upravljanju občine Železniki. Poročilo o pitni vodi za leto 2012 smo izdelali po pooblastilu upravljavca. Vodovodi v upravljanju občine Železniki so naslednji: vodovod Davča (pri šoli), vodovod Dolenja vas, vodovod Dražgoše (spodaj), vodovod Dražgoše (Na Pečeh), vodovod Kališe, vodovod Lajše, vodovod Podlonk, vodovod Ron, vodovod Rudno, vodovod Selca, vodovod Sorica, vodovod Spodnje Danje, vodovod Topolje in vodovod Zali Log. V skladu z zakonodajo je na vaških vodovodih v upravljanju občine Železniki vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema in dobre higienske prakse. V sklopu notranjega nadzora so tudi redni odvzemi vzorcev za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno kemijskih analiz je določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode, katerega preko celega leta izvaja ZZV Kranj. ZZV Kranj, v primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih takoj telefonsko obvesti odgovorno osebo na posameznem vodovodu in odgovorno osebo na občini, go. Sašo Lazar. Vsa priporočila se podajo tudi v pisni obliki v sprotnih poročilih. V letu 2012 so bili v okviru notranjega nadzora odvzeti in laboratorijsko preiskani stotrije (103) vzorci pitne vode iz vodnih virov in omrežij vaških vodovodov v upravljanju občine Železniki. Od tega je bilo triinosemdeset (83) vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave in dvajset (20) vzorcev za fizikalno kemijske analize. V tabeli 1 je prikazano število vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2012 na vaških vodovodih v upravljanju občine Železniki, število neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter število neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali koliformnih bakterij (KB) ter povečanega število kolonij (Šk) v pitni vodi.

13


Tabela 1: Število odvzetih in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2012 mikrobiološke preiskave

VODOVOD

redne

kemijske analize

neskladen parameter

občasne

redne

občasne

S

N

Sk

S

N

Sk

Ec

En

Kb

Šk

S

N

S

N

zajetje (1)

1

0

1

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

omrežje

3

1

4

0

1

1

3

0

3

1

-

-

1

0

zajetje (5)

5

0

5

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

omrežje

6

1

7

-

-

-

1

-

1

0

0

1

2

0

zajetje (1)

1

0

1

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

omrežje

2

3

5

0

2

2

1

2

5

0

1

0

1

0

zajetje (4)

4

1

5

-

-

-

0

-

1

0

-

-

-

-

omrežje

2

1

3

0

2

2

1

1

2

0

1

0

1

0

zajetje (2)

2

0

2

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

omrežje

1

1

2

1

1

2

2

1

2

0

0

0

1

0

zajetje (1)

0

1

1

-

-

-

0

-

1

0

-

-

-

-

omrežje

1

0

1

1

4

5

1

2

2

0

-

-

1

0

zajetje (3)

3

0

3

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

omrežje

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

-

-

1

0

DAVČA (OŠ)

DOLENJA VAS

DRAŽGOŠE - spodaj

DRAŽGOŠE – Na Pečeh

KALIŠE

LAJŠE

PODLONK

RON zajetje (1)

-

-

-

1

0

1

0

0

0

0

-

-

-

-

omrežje

2

0

2

-

-

-

0

-

0

0

-

-

1

0

zajetje (1)

1

0

1

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

omrežje

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

-

-

1

0

zajetje (4)

0

4

4

-

-

-

1

-

4

1

-

-

-

-

omrežje

3

0

3

2

0

2

0

0

0

0

1

0

2

0

zajetje (1)

-

-

-

1

0

1

0

0

0

0

-

-

-

-

omrežje

2

0

2

-

-

-

0

-

0

0

-

-

1

0

RUDNO

SELCA **

SORICA

14

JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI


mikrobiološke preiskave

VODOVOD

redne

kemijske analize

neskladen parameter

občasne

redne

občasne

S

N

Sk

S

N

Sk

Ec

En

Kb

Šk

S

N

S

N

zajetje (1)

-

-

-

0

1

1

1

1

1

0

-

-

-

-

omrežje

0

1

1

0

1

1

1

1

2

0

-

-

1

0

zajetje (2)

1

1

2

-

-

-

0

-

1

0

-

-

-

-

omrežje

1

0

1

1

1

2

0

1

1

0

-

-

1

0

zajetje (1)

-

-

-

1

0

1

0

0

0

0

-

-

-

-

omrežje

2

0

2

-

-

-

0

-

0

0

-

-

1

0

Vsi vzorci skupaj

45

15

60

10

13

23

12

9

26

1

3

1

16

0

SPODNJE DANJE

TOPOLJE

ZALI LOG

Legenda / opombe tabele: S …skladen vzorec N …neskladen vzorec Sk …skupaj

** Ec En

…vzorci niso bili preskušani …voda se dezinficira …Escherichia coli ...Enterococcus sppecies

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2012 od triinosemdeset (83) odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave neskladnih osemindvajset (28) vzorcev. Pri oceni posameznih mikrobioloških parametrov so bile v dvanajstih vzorcih najdene bakterije Escherichia coli, v devetih vzorcu Enterococcus sppecies, v šestindvajsetih vzorcih koliformne bakterije, v enem vzorcu je bilo povečano število kolonij pri 37°C. V okviru državnega monitoringa 2012 je bilo za mikrobiološke preiskave odvzetih sedemindvajset (27) vzorcev pitne vode, od tega je bilo trinajst (13) neskladnih s pravilnikom. V sedmih neskladnih vzorcih so bile najdene bakterije Escherichia coli in prav tako v sedmih vzorcih enterokoki. Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje ljudi. Mikroorganizmi, katerih prisotnost običajno ugotavljamo v pitni vodi, nam pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti. V pitni vodi rutinsko določamo indikatorje fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije.

KB …koliformne bakterije CP …Clostridium Perfringens ŠK …število kolonij pri 37°C.

Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in pri 37°C): • Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja. • Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bakterije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu kot E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive v vodi dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva. • Povečano število mikroorganizmov pri 22°C in pri 37°C kaže na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neustreznost priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.

1) Mikrobiološka in kemijska skladnost vzorcev pitne vode v letu 2012: 1) VODOVOD DAVČA (PRI OŠ)

Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (Escherichia coli, Enterococcus sppecies): • Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena. • Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indikatorje. V vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaženje, ki kaže na pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo. JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI

Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo pet (5) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila dva vzorca neskladna s pravilnikom. V vzorcu pitne vode odvzetem dne 13. 11. 2012 iz omrežja vodovoda so bile najdene bakterije Escherichia coli (<4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). V času odvzema vzorca je deževalo. Motnost vode je bila 1,82 NTU. Po čiščenju in dezinfekciji vodooskrbnih objektov, vodovoda smo dne 29. 11. 2012 ponovno odvzeli vzorec za mikrobiološke preiskave. V vzorcu so bile ponovno najdene

15


bakterije Escherichia coli (<4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (20 CFU/100ml). Povečano je bilo tudi število mikroorganizmov pri 22 in 37°C. Ocenjujemo, da je šlo za svežo kontaminacijo vode, vpliv površinske vode po dežju. Na dan vzorčenja je deževalo, prav tako dan prej. Dne 14.12.2012 smo ponovno odvzeli vzorec pitne vode, ki pa je bil glede na obseg preiskave skladen s pravilnikom.

rec odvzet iz vodohrana neskladen s pravilnikom. V vzorcu so bile najdene koliformne bakterije (<4 CFU/100ml).

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika.

Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo deset (10) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili trije vzorci neskladni s pravilnikom. Dne 26. 04. 2012 so bile v vzorcu iz zajetja 1 in vzorcu iz omrežja vodovoda najdene koliformne bakterije (6 in 4 CFU/100ml).

2) VODOVOD DOLENJA VAS Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo dvanajst (12) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav je en vzorec neskladen s pravilnikom. Vzorec je bil odvzet dne 13. 11. 2012. V pitni vodi so bile najdene bakterije Escherichia coli (<4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). Po izvedenih sanacijskih ukrepih smo dne 29. 11. 2012 ponovno odvzeli vzorec za mikrobiološke preiskave, ki pa je bil skladen s pravilnikom. Za fizikalno kemijske analize so bili odvzeti trije (3) vzorci pitne vode. Glede na obseg preiskave je bil en vzorec neskladen z določili pravilnika zaradi prenizkega pH. Prenizka pH vrednost sicer nima direktnega škodljivega vpliva na zdravje ljudi, je pa dejavnik, ki povzroča korozivnost na cevovodu. Zato je pri novogradnjah ali rekonstrukcijah vodovodnega omrežja potrebno uporabljati cevi, ki so iz umetnih materialov ali nerjavečega jekla. V okviru državnega monitoringa pitne vode sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Glede na obseg preiskav so bili vzorci skladni s pravilnikom. 3) VODOVOD DRAŽGOŠE (SPODAJ) Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo osem (8) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav je bilo pet vzorcev neskladnih s pravilnikom. V vzorcu pitne odvzetem dne 26. 04. 2012 iz omrežja vodovoda so bile najdene koliformne bakterije (16 CFU/100ml) in enterokoki (<4 CFU/100ml). Vzorec odvzet istega dne na zajetju je bil skladen s pravilnikom. V vzorcu pitne vode odvzetem dne 25. 07. 2012 so bili najdeni enterokoki (14 CFU/100ml) in koliformne bakterije (8 CFU/100ml). Dne 04. 10. 2012 sta bila za mikrobiološke preiskave odvzeta dva vzorca pitne vode. V enem vzorcu so bile najdene bakterije Escherichia coli (<4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (6 CFU/100ml), v drugem vzorcu pa koliformne bakterije (<4 CFU/100ml), same, brez E. coli. Dne 14. 11. 2012 smo po čiščenju zajetja, črpališča, vodohrana in po spiranju omrežja ponovno odvzeli vzorce na navedenih treh mestih. Glede na obseg preiskav je bil vzo-

16

Za fizikalno kemijske analize sta bila odvzeta dva (2) vzorca pitne vode, ki sta bila skladna z določili pravilnika. 4) VODOVOD DRAŽGOŠE (NA PEČEH)

Dne 04. 10. 2012 sta bila v okviru nadzora odvzeta dva vzorca pitne vode. Glede na obseg preiskav je en vzorec neskladen s pravilnikom. V vzorcu odvzetem v osnovni šoli so bile najdene bakterije Escherichia coli (<4 CFU/100ml), enterokoki (4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). Dne 14. 11. 2012 smo po sanacijskih ukrepih z namenom ugotovitve in odprave vzrokov ponavljajočih neskladnosti vzorcev odvzetih v osnovni šoli, odvzeli za mikrobiološke preiskave vzorce iz zbiralnika zajetij, vodohrana 3 in omrežja osnovne šole. Glede na obseg preiskave je vzorec iz omrežja osnovne šole neskladen s pravilnikom. V vzorcu so najdene koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). Vzorca odvzeta na zbiralniku zajetij in vodohranu 3 sta bila skladna s pravilnikom. Za fizikalno kemijske analize sta bila odvzeta dva (2) vzorca pitne vode, ki sta bila skladna z določili pravilnika. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bil vzorec pitne vode odvzet dne 20. 09. 2012 v osnovni šoli neskladen s pravilnikom. V vzorcu so bile najdene bakterije Escherichia coli (5 CFU/100ml), enterokoki (16 CFU/100ml) in koliformne bakterije (36 CFU/100ml). 5) VODOVOD KALIŠE Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo šest (6) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila dva vzorca neskladna s pravilnikom. Dne 14. 06. 2012 so bile v vzorcu iz vodohrana najdene bakterije Escherichia coli (4 CFU/100ml), enterokoki (6 CFU/100ml) in koliformne bakterije (17 CFU/100ml). Vzorca, ki sta bila istega dne vzeta za preiskavo na zajetjih sta bila skladna s pravilnikom. Dne 12. 07. 2012 smo po opravljenem čiščenju in dezinfekciji opravili ponovno mikrobiološko preiskavo vode. Glede na obseg preiskave je bil vzorec skladen s pravilnikom. Vzorec pitne odvzet dne 14. 11. 2012 je bil neskladen s pravilnikom. V vzorcu so bile najdene bakterije Escherichia JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI


coli (<4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). Dne 29. 11. 2012 smo po opravljenem čiščenju in dezinfekciji vodovodnega sistema ponovno odvzeli vzorec za mikrobiološke preiskave. Glede na obseg preiskave je bil vzorec skladen s pravilnikom.

no kemijske analize. Glede na obseg preiskav so bili vzorci skladni s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika.

Odvzeti in mikrobiološko preiskani so bili trije (3) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni s pravilnikom.

V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bil vzorec pitne vode odvzet dne 20.09.2012 neskladen s pravilnikom. V vzorcu so bile najdene bakterije Escherichia coli (22 CFU/100ml), enterokoki (3 CFU/100ml) in koliformne bakterije (11 CFU/100ml). 6) VODOVOD LAJŠE Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem (7) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav je bilo pet vzorcev neskladnih s pravilnikom. Dne 06. 04. 2012 sta bila vzorca pitne vode odvzeta na zajetju in omrežju vodovoda neskladna. V obeh vzorcih so bile najdene koliformne bakterije (5 CFU/100ml). V vzorcu pitne vode odvzetem dne 18. 05. 2012, po ugotovljeni neskladnosti pitne vode v okviru državnega monitoringa, so bili najdeni enterokoki (<4 CFU/100ml). V vzorcu odvzetem dne 14.06.2012 so bile najdene bakterije Escherichia coli (<4 CFU/100ml), in koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). Dne 10. 09. 2012 so bili v vzorcu odvzetem iz hidranta najdeni enterokoki (<4 CFU/100ml). 04. 10. 2012 je bil odvzet ponovni vzorec, ki je bil skladen s pravilnikom. Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bil vzorec pitne vode odvzet dne 20. 04. 2012 neskladen s pravilnikom. V vzorcu so bili najdeni enterokoki (9 CFU/100ml).

8) VODOVOD RON

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Oba vzorca sta bila neskladna s pravilnikom. V vzorcu pitne vode odvzetem dne 29. 03. 2012 so bile najdene bakterije Escherichia coli (11 CFU/100ml), in koliformne bakterije (11 CFU/100ml). V vzorcu pitne vode odvzetem dne 05.10.2012 so bile najdene bakterije Escherichia coli (3 CFU/100ml), enterokoki (2 CFU/100ml) in koliformne bakterije (3 CFU/100ml). Po ugotovljenih neskladnostih so bili odvzeti vzorci v okviru notranjega nadzora, ki so bili skladni s pravilnikom. 9) VODOVOD RUDNO Odvzeti in mikrobiološko preiskani so bili trije (3) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vzorci skladni s pravilnikom. Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika. V okviru državnega monitoringa pitne vode sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Glede na obseg preiskav so bili vzorci skladni s pravilnikom. 10) VODOVOD SELCA

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika.

Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo devet (9) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so vzorci iz zajetij neskladni s pravilnikom. V vzorcu odvzetem dne 04. 06. 2012 iz zajetja Golica so bile najdene bakterije Escherichia coli (4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (60 CFU/100ml). Povečano je bilo tudi število mikroorganizmov pri 37°C. V vzorcih iz ostalih treh zajetij so bile najdene koliformne bakterije (14, 7, <4 CFU/100ml) same. Voda se pred distribucijo uporabnikom tretira z natrijevim hipokloritom, zato neskladni vzorci na zajetju ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Vzorec pitne vode odvzet istega dne iz omrežja vodovoda je skladen s pravilnikom, prav tako ostali vzorci odvzeti iz omrežja.

V okviru državnega monitoringa pitne vode sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikal-

Za fizikalno kemijske analize so bili odvzeti trije (3) vzorci pitne vode, ki so bili skladni z določili pravilnika.

7) VODOVOD PODLONK Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo pet (5) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni s pravilnikom.

JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI

17


V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih po pet (5) vzorcev za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Glede na obseg mikrobioloških preiskav je bil vzorec odvzet dne 29. 05. 2012 v osnovni šoli neskladen s pravilnikom. V vzorcu so bile najdene koliformne bakterije (1 CFU/100ml). Izmerjena koncentracija prostega preostalega klora je bila 0,11 mg/L. Tako onesnaženje ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Ostali vzorci pitne vode so bili skladni s pravilnikom.

bila dva vzorca neskladna s pravilnikom. V vzorcu iz zajetja Drn potok odvzetem dne 11.04.2012 so bile najdene koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). Vzorec pitne vode odvzet dne 20. 04. 2012 iz omrežja vodovoda je bil glede na obseg preiskave skladen s pravilnikom. V vzorcu odvzetem dne 04. 10. 2012 so bili najdeni enterokoki (4 CFU/100ml) in koliformne bakterije (4 CFU/100ml). Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika.

11) VODOVOD SORICA Odvzeti in mikrobiološko preiskani so bili trije (3) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vzorci skladni s pravilnikom. Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Oba vzorca sta bila neskladna s pravilnikom. V vzorcu odvzetem 11. 04. 2012 so bile najdene bakterije Clostridium perfringens (1 CFU/100ml). V vzorcu odvzetem 10. 10. 2012 so bile najdene bakterije Escherichia coli (1 CFU/100ml) in koliformne bakterije (1 CFU/100ml).

14) VODOVOD ZALI LOG

12) VODOVOD SPODNJE DANJE

V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Oba vzorca sta bila neskladna s pravilnikom. V vzorcu odvzetem 11. 04. 2012 so bile najdene koliformne bakterije (1 CFU/100ml). V vzorcu odvzetem 10. 10. 2012 so bile najdene bakterije Escherichia coli (2 CFU/100ml), enterokoki (1 CFU/100ml) in koliformne bakterije (2 CFU/100ml).

Odvzeti in mikrobiološko preiskani so bili trije (3) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi trije vzorci neskladni s pravilnikom. Dne 17. 05. 2012 sta bila odvzeta vzorca na zajetju in omrežju vodovoda. V vzorcu iz zajetja so bile najdene bakterije Escherichia coli (7 CFU/100ml), enterokoki (7 CFU/100ml) in koliformne bakterije (7 CFU/100ml). V vzorcu iz omrežja pa Escherichia coli (16 CFU/100ml) in koliformne bakterije (16 CFU/100ml). Povečano je bilo tudi število mikroorganizmov pri 37°C. V vzorcu pitne vode odvzetem dne 13. 11. 2012 so bile najdene koliformne bakterije (<4 CFU/100ml). Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. Oba vzorca sta bila neskladna s pravilnikom. V vzorcu odvzetem 29. 03. 2012 so bile najdene bakterije koliformne bakterije (5 CFU/100ml). V vzorcu odvzetem 10.10.2012 so bile najdene bakterije Escherichia coli (6 CFU/100ml), enterokoki (27 CFU/100ml) in koliformne bakterije (12 CFU/100ml). 13) VODOVOD TOPOLJE Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo pet (5) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav sta

18

V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta po dva (2) vzorca za mikrobiološke preiskave in fizikalno kemijske analize. En vzorec je bil neskladen s pravilnikom. V vzorcu odvzetem 26. 09. 2012 so bile najdene bakterije Escherichia coli (3 CFU/100ml), enterokoki (3 CFU/100ml) in koliformne bakterije (8 CFU/100ml).

Odvzeti in mikrobiološko preiskani so bili trije (3) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi trije vzorci skladni s pravilnikom. Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen z določili pravilnika.

Po ugotovljenih neskladnostih so bili odvzeti vzorci v okviru notranjega nadzora, ki so bili skladni s pravilnikom.

2. Zaključek V okviru nadzora pitne vode, tako notranjega kot državnega monitoringa, je bilo v letu 2012 za mikrobiološke preiskave odvzetih stodeset (110) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav je bilo enainštirideset (41) vzorcev neskladnih s pravilnikom o pitni vodi. Glede na posamezne mikrobiološke parametre preiskave kažejo, da so bile v devetnajstih (19) vzorcih pitne vode najdene bakterije Escherichia coli ter v sedemnajstih (17) vzorcih enterokoki. Koliformne bakterije so bile najdene v devetintridesetih (39) vzorcih. Prisotnost fekalnih bakterij v pitni vodi predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Brez ustrezne priprave vode taka voda ni primerna za uporabo kot pitna voda. Na vodovodih kjer pogosto prihaja do neskladnosti pitne vode zaradi prisoJAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI


tnosti fekalnih mikroorganizmov je treba urediti stalno dezinfekcijo pitne vode. Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav so bili vsi vzorci odvzeti iz vodovoda Podlonk in Rudno skladni s pravilnikom o pitni vodi. Za fizikalno kemijske analize je bilo odvzetih sedeminštirideset (47) vzorcev pitne vode. Glede na obseg preiskav je bil en vzorec neskladen s pravilnikom. Vzrok neskladnosti je bil prenizek ph vode. Kranj, 23. 01. 2013 Številka: 523 -4 / 2013

Poročilo pripravil: Andrej Obronek, dipl. san. inž. Vodja za področje pitne vode: Franc Ribnikar, dipl. san. inž. Vodja oddelka za higieno: dr. Gregor Muri Število izvodov in prejemniki: - Občina Železniki: 2 izvoda, - Arhiv ZZV Kranj: 1 izvod.

Občinski svet Občine Železniki je na svoji 16. redni seji, ki je bila dne 20. decembra 2012, na predlog Odbora za komunalno dejavnost in varstvo okolja, sprejel sklep, ki se glasi:

Občina Železniki, v okviru letnih kvot oziroma zagotovljenih sredstev v proračunu, izvede javni razpis za odkup obstoječih občinskih cest, prednostno kategorijo LC, po enotni ceni 1,0 €/m2.

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012 4187. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Železniki, stran 11811. Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8) ter 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/2009 in 47/2010) je Občinski svet Občine Železniki na 16. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Železniki 1. člen V Odloku o javnem redu in miru v Občini Železniki (Ur.l.RS, št. 107/2009) se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: "Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011 – UPB5). Javni shodi in javne prireditve lahko trajajo vsak dan do 24. ure. V petek, soboto in pred dela prostimi dnevi pa do 3. ure samo s soglasjem župana občine, razen v obdobju med 23. decembrom in 1. januarjem vsakega leta, ko se prireditev lahko s soglasjem izjemoma podaljša." 2. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Železniki, 20. 12. 2012 Številka: 015-10/2012-021 Župan občine Železniki: mag. Anton Luznar

Glede na zgoraj navedeni sklep pozivamo vse občane, ki imajo v lasti zemljišča, po katerih potekajo z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Železniki (Ur. l. RS, št. 27/2012) kategorizirane lokalne ceste in so zemljišče pripravljeni prodati za 1,0 €/m2, da nas o prodaji pisno obvestijo. Občina Železniki

JAVNI RAZPISI, OBJAVE IN POROČILA OBČINE ŽELEZNIKI

19


STRANKARSKI UTRIP

BOMO ZADOLŽILI NAŠE ZANAMCE? December 2012 je tudi v naši občini minil v znamenju obdarovanj. V začetku decembra smo svetniki prejeli gradivo predloga proračuna za leto 2013 v 15-dnevno obravnavo za redno sejo, ki je potekala 20. 12. 2012. V pomanjkljivem gradivu smo bili obveščeni o najetju kredita v višini 200.000 evrov. Kljub prošnji, da se pošlje še obrazložitev, čemu bo denar namenjen, smo lahko le ugibali, komu bo božična seja prinesla veselje. Vmes so bile seje vseh odborov, vendar pa tudi na teh sejah božična darila še niso bila odkrita. Obrazložitve kredita smo dobili nekaj dni pred sejo. Sredstva, pridobljena s kreditom, se ponovno ne bodo porabila za zmanjševanje transfernih stroškov ali kandidiranja za nepovratna sredstva. Prav tako niso bila namenjena za nakup deleža Toplarne Železniki oziroma nakup deleža, ki ga prodaja ŠD Selca ROVN. Zadolžili bomo naše zanamce. Zaradi nestrinjanja in negospodarne priprave proračuna nam je ostala le še možnost vložitve amandmajev. Tokrat smo svetniki SDS in Premika

vložili štiri amandmaje, ki so se nam zdeli smiselni in pošteni. Na božični seji so bili vsi amandmaji zavrnjeni, za predlagane amandmaje smo bili samo svetniki SDS-a in Premika, torej le šest glasov (svetnica Premika je manjkala), tako da boste morali na njihovo uresničitev še kakšno leto počakati. Podrobnosti amandmajev si lahko ogledate na www.zelezniki.sds.si, lahko pa poslušate tudi zadnjo 7-urno sejo na www.zelezniki.si, pod zavihkom občinski svet, in si ustvarite svoje mnenje. Tako se je veseli december prevesil v zadnjo tretjino, za zadnji dan starega leta smo Lojze, Jože in Tomaž pripravili že tradicionalno kuhano vino pred bazenom v Železnikih ter tako malo popestrili prednovoletno vzdušje. V novem letu vam želimo veliko dobrega. Za SDS in Premik zapisal Tomaž Demšar

V 1. amandmaju smo ocenili, da je zdajšnja letna plača nepoklicnega podžupana v višini 11.089 evrov dovolj visoka, razliko (2.400 evrov) pa bi namenili nakupu podobnega prikazovalnika hitrosti, kakršen že stoji pred šolo v Železnikih. V 2. amandmaju smo ocenili, da se plačilo projektov za igrišče v Dolenji vasi lahko izvede z vračilom denarja od nezakonitega financiranja zasebne poti v Dolenji vasi, razlika pa se nameni za ureditev ceste v industrijsko cono Alplesa, kjer 11 podjetij upravičeno pričakuje javno pot do svojih prostorov. V 3. amandmaju smo menili, da imajo popravila lokalne ceste Bert–šola v Martinj Vrhu in lokalne ceste pod šolo v Sorici prednost pred javno potjo mimo hiše koalicijskega svetnika (Svet pod Ratitovcem) v Selcih. V 4. amandmaju smo menili, da lahko Občina Železniki za lastne potrebe kupi rabljen avto za 7.000 evrov, ostalo pa bi namenili za varovanje predšolskih otrok na domu.

* Izražena mnenja so izključno mnenja strank oziroma posameznih svetnikov in ne odražajo nujno mnenja uredništva.

Lojze, Jože, Luka in Tomaž na silvestrovo. Foto: B. Demšar

KRVODAJALSKA AKCIJA V ŽELEZNIKIH bo v petek, 1. marca 2013, od 7.00 do 13.00, v prostorih Osnovne šole Železniki Od 25. do 28. februarja 2013 lahko kri darujete tudi v Škofji Loki, v Šolskem centru (prav tako od 7.00 do 13.00). Krajevni odbor RK

20


POD RATITOVCEM ZNAMO

ŽIVLJENJE Z GLASBO ''Ja, jaz se počutim the best'', pravi Gorazd Pintar, član zasedbe PintarZullian-Kugler Jazz Trio, ki je konec minulega leta izdala svojo prvo glasbeno zgoščenko My Dear Friend. Ko se človek ozre po domačem terenu, lahko kaj hitro naleti na ustvarjalce, ki s svojim umetniškim talentom bogatijo kulturno življenje ne le v lokalnem, pač pa tudi v širšem družbenem okolju. Eden takih je zagotovo tudi Gorazd Pintar, ki ga kot glasbenika ta trenutek morda precej bolj kot v Železnikih poznajo v Škofji Loki, saj tam na eni izmed osnovnih šol poučuje glasbeni pouk. Poleg tega poučuje tudi klavir in teorijo v Glasbenem društvu Harmonija, prej pa je šest let poučeval jazz klavir in improvizacijo na Glasbeni matici v Trstu. In podobno kot pri mnogih umetnikih se je tudi njegova glasbena pot začela že v otroštvu, ko je v drugem razredu osnovne šole začel igrati klavir. V času srednje šole je sledilo nekaj ''najstniške'' pavze, a ker Pintarju umetniška žilica ni dala miru, se je vpisal na srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Po maturi je nadaljeval študij na Akademiji za glasbo s poudarkom na teoriji in pedagogiki, saj glasbe ni želel le izvajati, temveč tudi poučevati. A ker si je želel pridobiti čim več glasbenega znanja, se je vzporedno s študijem še drugič vpisal na srednjo glasbeno šolo, tokrat na jazz klavir. ''Tako je počasi raslo. Saj veš, bili smo mladi in imeli smo razne bende pa malo smo ''džemal''. Na tak način dobiš nek krog ljudi, s katerimi se razumeš in so ti tudi karakterno blizu. In s takimi skupaj ustvarjamo,'' je na kratko pojasnil svoje glasbene začetke Pintar. V zasedbi Ana Šimenc Quartet, kjer Pintar prav tako igra klavir, pa sta z Enosom Kuglerjem razmišljala o klavirskem triu. K sodelovanju sta povabila še basista Andrea Zulliana. Čez en mesec so že imeli prve vaje, novoustanovljeno glasbeno zasedbo pa poimenovali Pintar-Zullian-Kugler Jazz Trio. Gorazd Pintar iz Železnikov, ki je po osnovni izobrazbi glasbeni pedagog, poleg poučevanja v šoli torej velik del svojega znanja pusti tudi v ome-

Gorazd Pintar za klavirjem. Foto: Jana Jocif

njenem jazz triu. Njihova glasba je avtorska in vsak član prispeva svoj ustvarjalni delež. A ker prihajajo iz različnih koncev, so njihova srečanja za vaje žal le enkrat mesečno. Bobnar Kugler je doma iz Dola pri Ljubljani, kontrabasist Zullian pa iz Trsta. A čeprav živijo tako daleč eden od drugega, jih to ni oviralo pri ustvarjanju in že po nekaj mesecih so bili pripravljeni za delo v studiu. In uspelo jim je. ''Uživamo. To je to. A ker nismo komercialni, pač nimamo kaj dosti ''špilov'', žal, in od promocije v novembru smo imeli le pet koncertov.

Zdaj ciljamo na nastope na festivalih, kamor je težko priti zraven … ampak glej, poskusili bomo.'' Kot je še povedal Pintar, bi bila za tovrstno glasbo zelo dobrodošla močneje razvejana klubska scena, ki je v Sloveniji kronično primanjkuje. Kakšni klubi se tu pa tam sicer najdejo, a tudi če imaš tam ''špil'', je nastopanja v njih za naslednji dve leti konec. Kot opaža naš sogovornik, je razlog za omejene možnosti tovrstnega jav-

nega nastopanja v pomanjkanju kulture, ki bi spodbujala, da se take stvari sploh dogajajo. Obenem pa meni, da ta zvrst glasbe v naši okolici ljudem niti ni blizu. Poleg tega je bila bolj kot jazz, denimo v naši dolini, vedno prisotna neka alternativa, a žal danes tudi te skorajda ni več. To stanje je dokaj razumljivo, saj se vse vrti okrog denarja. Če kdo organizira neko veselico ali prireditev, bo za zabavo seveda povabil takega izvajalca, ki bo za seboj pritegnil čim več ljudi in bo s tem pripeljal tudi denar. Take pa po mnenju našega sogovornika jazzovske zasedbe niso, in tisto, kar je danes slišati na marsikaterem odru, žal prepogosto nima z glasbo nobene zveze. ''To je realnost; le kdo bo prišel poslušat jazz? Ampak je škoda, saj je zanimiv prav zaradi harmonije in ritma. Največji poudarek pa je na improvizaciji. Ta me je vedno fascinirala in v nekem trenutku sva s prijateljem z akademije šla delat sprejemne izpite na jazz oddelek na srednjo šolo. Tam se je začelo in jazzu na različne načine še danes sledim z vsem srcem. Čas skladateljev, kot so Beethoven, Mozart, Schubert, Lizst, Debussy, Bartok, je bil čas, ko je glasba dosegala najvišjo estetsko vrednost, kljub temu pa vse te velike mojstre druži še

21


POD RATITOVCEM ZNAMO

odšli na promocijsko mini turnejo. Poleg Trsta so nastopili še v Škofji Loki, Sorici, Brežicah in na Bledu. Čeprav je že v imenu zasedbe Pintar-Zullian-Kugler Jazz Trio nakazano za kakšno zvrst glasbe gre, pa Pintar vseeno poudarja, da njihova glasba ni klasičen jazz swing, saj se na njihovem repertoarju najde tudi na primer tango. Zato lahko rečemo, da kljub temu, da so nekako klasična jazz postava, igrajo v bistvu nekakšen sodobni mainstream. ''Lahko bi rekel, da smo našli en samosvoj zvok, ki ni standarden in take so tudi skladbe. V špilu. Foto: Jana Jocif

ena stvar – improvizacija. Ta pojem danes povezujemo z jazzom. Dejstvo je, da včasih (klasična) glasba ni potekala na takem nivoju kot danes. Veliki mojstri so bili nekakšni predhodniki jazzovskih glasbenikov, ker so veliko improvizirali. Svoje skladbe so zapisovali kasneje, kar priča o tem, kakšni virtuozi so bili na svojem področju,'' pojasnjuje Pintar. Bistven dejavnik za stanje, ki je, kakršno je, je po mnenju Gorazda Pintarja v vlogi medijev. Mediji namreč ''furajo'' neko sceno, imajo moč, da ponujajo, kar pač ponujajo, in množice slej ko prej začnejo misliti, da je to dobro. Brez pretirane kritičnosti kultura postaja tržni produkt in šele pod tem pogojem je sprejemljiva in ''kul''. Pintar kot glasbenik in pedagog ima poleg izkušenj s terena vpogled tudi

22

na stanje med osnovnošolsko mladino. V službi učitelja se namreč vsakodnevno srečuje s številnimi otroki, ki svoj odnos do glasbe kažejo tudi pri pouku. ''Mladi so zelo dovzetni za glasbo, ampak v eni uri na teden … hm, skušam jim res dati čim več. Skušam jih v bistvu vzgojiti, da bodo enkrat, ko bodo odrasli, znali kritično poslušati glasbo. To je pač ideja, saj kultura ni samo to, da greš nekam sedet in poslušat. Kultura je zelo širok pojem.'' Pintar se dobro zaveda, da zdaj ni zlata doba jazza, in da je tako glasbo vsekakor najlažje iti igrat nekam, kjer so ljudje navajeni na to. A ne glede na okoliščine, so po izdani zgoščenki, ki je kot rečeno ugledala luč sveta konec minulega leta, fantje

Naš zvok je nekoliko intimen, hkrati pa glasbeno zelo poln. In takšno glasbo sem si vedno želel ustvarjati. Ob tem pa me veseli, da podobno razmišljata tudi oba kolega. Vsak nekaj da v skladbe, ki jih igramo in v njih je čutiti iskrenost. Na naši plošči je deset skladb in prav vse so avtorske v aranžmaju celotnega benda,'' je še pojasnil Pintar, ki se veseli nadaljnjega sodelovanja z zasedbo Pintar-Zullian-Kugler Jazz Trio, saj je izpolnila njegova pričakovanja. Za novo zgoščenko imajo tudi že tudi nekaj svežega materiala, a zdaj si od vsega najbolj želijo nastopanja v živo. Njihovo glasbo je možno poslušati tudi na spletni strani https:// soundcloud.com/pintar_zullian_kugler. Tatjana Benedičič


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

PO POTEH PARTIZANSKE JELOVICE Uradni naziv za prireditve, ki potekajo vsako leto drugi vikend v januarju v Dražgošah. Vsako leto, ob vsakem vremenu, že 56 let. Prireditve potekajo v spomin na tiste, ki so izgubili svoja življenja v vojnem času. V času, ko pridejo do izraza druge plati človeške narave. Sovraštvo, maščevanje, ubijanje … Že več kot 70 let je minilo in malo je tistih, ki so to doživeli in preživeli. Generacije so se zamenjale, življenje se je spremenilo, spomini na dogajanja so zbledeli. Menjali so se politični sistemi, države, vlade in govorniki na proslavah. V tistih mrzlih dneh januarja 1942 je v Dražgošah zaradi vojne izgubilo življenje 41 domačinov, ki niso naredili nobene druge napake, kot to, da so takrat tam živeli. Padlo je tudi devet partizanov, vojakov naše vojske. A vsi so umrli, ker se je cel svet uprl ideji narodov z večvrednostnimi kompleksi, ki so hoteli s silo podredili ostali svet. Krivci so torej znani. Neumnost jih je po toliko letih iskati drugje. Ve se, kdo je povzročal smrt … Življenja so bila ničvredna in odvzeta brez pravice. Ni opravičila za te tragične zgodbe. Po drugi strani pa človek ne more dopustiti, da njegovo zemljo, bližnje in vse, kar mu nekaj pomeni, tepta in uničuje nekdo drug. Težka je odločitev, da človek da vse na kocko in se odloči upreti surovi sili tuje vojske, ki uničuje vse pred seboj. Vsi tega ne zmorejo in nihče jih ne sme obsojati zaradi tega. Tako zdaj enkrat na leto pride več tisoč ljudi od vsepovsod izkazat spoštovanje tistim, ki so takrat izgubili življenje. Veliko je takih, ki pridejo, da preizkusijo svoje pohodne sposobnosti. Večina se veseli srečanja z drugimi udeleženci, ker se mnogi vidijo le enkrat na leto v Dražgošah.

upam, da bo še veliko pohodov in prireditev. Upam, da bom še dolgo srečeval vse te ljudi. Iz spoštovanja, ker se pridejo poklonit spominu in se ne obremenjujejo s politiko in z nereše-

nimi zamerami med generacijami ter znotraj njih. Vidimo se naslednje leto in vem, da vas bo vedno več. Davor Ambrožič

Pohodniki v jutranjih urah 12. januarja 2013 na poti čez Jamnik. Foto: arhiv Davorja Ambrožiča

Skupna lastnost vseh, ki pridejo v našo vas, pa je dobra volja in z njo želja sproščeno preživeti dan. Tudi meni in vsem nam, ki te ljudi strežemo, je delo v užitek, in iz srca

23


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

OD MRTVIH VSTALE VIŽE Raziskava Miha Zupanca iz Podblice o godcih in godčevstvu na južnih pobočjih Jelovice in v Selški dolini je izjemen prispevek k ohranjanju tovrstnega izročila na našem koncu. v tisto, kar so naši predniki shranili prav zato, da bi bilo na razpolago prihodnjim generacijam, potil krvavi pot. A trud je bil že na prvem koncertu, 15. decembra 2012, poplačan. Kdor je bil tam, ve, zakaj. Tudi strokovnjaki so bili navdušeni. Enako je bilo dan pozneje na ponovitvi, ko smo prav tako prišli v dvorano le tisti srečneži, ki smo imeli vnaprej kupljene karte.

Tudi nas so razveselile Mihove domislice, med njimi tista ob predstavitvi 100 let stare Lubasove harmonike, ki pa, kot je povedal, že ima tri dodatne gumbe, ki so jih pozneje ''izumili'' Slak, Mihelič ... Z velikonočnega koncerta 16. 12. 2012 v Podblici. V ospredju Miha Zupanc in Minka Habjan. Foto: Rok Pintar

V časih, ki jih preživljamo, potrebujemo ljudi, ki dajejo navdih. Ni jih treba iti iskati prav daleč, imamo jih pred očmi, samo videti jih je treba, jim dati priložnost in jih podpreti. Eden takšnih je Miha Zupanc iz Podblice, preprost 30-letni fant, ki dela v razvojnih laboratorijih enega od podjetij v naši dolini. Konstruktiven veseljak. Prvič me je s folklorno skupino ''Mali vrh'' Nemilje - Podblica, katere umetniški vodja je, navdušil pred letom dni ob praznovanju njihove 60-letnice. Še bolj pa konec minulega leta, ko je z izkušenimi godci ter ob veliki podpori sokrajanov, kar je bilo več kot opazno, v Podblici pripravil velikonočni koncert, na katerem so od mrtvih vstale viže, ki so jih nekdaj igrali godci na južnih pobočjih Jelovice in v Selški dolini. Dlake so mi šle pokonci, ko je ob navdušenju in gorečnosti, ki ju premore le človek, ki za nekaj, kar je v korist družbe, žrtvuje ves svoj čas, iz stare skrinje vlekel in vlekel notne rokopise, stare več kot sto let, prav

24

toliko stare ali še nekoliko starejše harmonike ter druge inštrumente, na projektorju pa ob predvajanju zvočnih arhivskih posnetkov vrtel stare fotografije. Vse to gradivo (približno 1000 strani notnih rokopisov, 300 fotografij, številne stare inštrumente …) je zbral med skrbno opravljeno raziskavo (prostovoljno!!! – ni šlo za kakšno magistrsko ali podobno nalogo), ki jo je začel leta 2011, med njo pa obhodil približno 30 hiš v svoji okolici in Selški dolini, potrkal na vrata številnih arhivov in drugih institucij ter ob prošnjah, naj mu vendarle omogočijo vpogled

… in so po njih tudi poimenovani, čeprav je od izdelave harmonike do rojstva teh mož minilo še kar nekaj let. Svoje je vzdušju dodala še 95-letna Minka Habjan, Šimnova iz Dražgoš, ki je v živo odpela nekaj starih pesmi. Če boste imeli priložnost, pojdite na katerega od koncertov, ki jih bodo, verjamem, Miha in njegovi godci zaradi izjemnega odziva še pripravili, kajti tam boste našli nekaj več. Tam boste našli tisto, kar v teh časih tako krvavo potrebuje slovenski narod: preprostost, srčnost, vedrino, upanje in zgled – da je treba nekaj dati za druge, da potem tudi sam dobiš. Tam boste našli Srce. Rok Pintar


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

CIRILIN ZLATI MEDENJAK V začetku decembra 2012 je Čebelarska zveza Slovenije razglasila rezultate natečaja za zlati medenjak 2012. Izmed 25 udeležencev je ta naziv kot absolutna zmagovalka s svojimi medenjaki osvojila Cirila Šmid iz Železnikov. Priznanji in zlati medenjak. Foto: Andrej Tarfila

Gospo Cirilo je priznanje razveselilo: ''Naredila sem medenjake v obliki hrušk, jabolk in hišic ter jih z beljakom okrasila tako, da so videti kot iz sladke zimske pravljice. Ne bi vedela reči s čim sem prepričala komisijo, najbrž je svojo vlogo odigral tudi videz. Dobrih medenjakov brez kakovostnih sestavin seveda ni, svoje pa doprinesejo tudi izkušnje, še posebej občutek za gnetenje testa. Komisija je moje medenjake tako kot že lani izbrala tudi za najboljše med klasičnimi, oziroma tradicionalnimi medenjaki. Vsako priznanje je nagrada za trud, ki sem ga do sedaj vložila v svoje delo ter spodbuda za nadaljevanje. Pečem z veseljem in če v neko stvar vložiš dobro voljo, uspeh ne izostane. Najbolj pa sem zadovoljna, ko vidim, da ljudem moji medenjaki in kruhki gredo v slast.'' Na stojnici v avli Maximarketa v Ljubljani. Foto: Andrej Tarfila

Nina Drol

SVETOPISEMSKI PRIZOR ŽIVIH JASLIC NA SVETI VEČER, UVOD V POLNOČNICO V Župniji Železniki so za sveti večer mladi pripravili pred župnijsko cerkvijo Antona Puščavnika žive jaslice, ki so nam polepšale ter obogatile spomin na velik dogodek – rojstvo Odrešenika. Odlični igralci, scena in kostumi so dali poseben čar zgodovinskemu prizoru, ki so ga spremljale božične pesmi v izvedbi CMPZ pod vodstvom zborovodkinje Martine Šubic. Lepo: na novo urejeni trg pred cerkvijo je bil poln gledalcev, ki so z zanimanjem spremljali uprizoritev pred polnočnico. Res dragocen prispevek mladih k božičnemu praznovanju v Železnikih. Anton Sedej Nastopajoči ob uprizoritvi živih jaslic na sveti večer v Železnikih. Foto: Anton Sedej

25


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

DEDEK MRAZ RAZVESELIL OTROKE NA ŽIV ŽAVU December je mesec, ko otroke med drugim razveseli tudi dedek Mraz. Kot že kar nekaj let zapored jih je tudi letos obiskal v Dvorani na Češnjici, nato pa se je skupaj z otroki zabaval v restavraciji Lušina. Otroci so naprej uživali v lutkovni predstavi Medvedje sanje gledališča Ku - kuc iz Lendave, ki je našim najmlajšim skozi zabavo približalo pesem in smeh, poglobilo pomen praznikov in njihov čar. Nato so skupaj z medvedom Gundijem in lisico Darinko priklicali dedka Mraza. Ob tej priložnosti je organizatorka Živ žava Andreja Bogataj Rant povedala: ''Dedek Mraz nas obiskuje že več kot dvajset let. Za kulturni program ob prihodu dedka Mraza sta na začetku skrbeli učiteljici Anči Bogataj in Ladislava Trojar. Takrat se je dedek Mraz pripeljal na zapravljivčku, ki so ga vlekli konji, sledil mu je sprevod, ki so ga sestavljali Pihalni orkester Alples Železniki in približno 30 do 40 otrok, ki so predstavljali njegovo spremstvo. Ker je bila organizacija takega sprevoda precej naporna, smo se pred nekako desetimi leti domislili, da organiziramo Živ žav in pri tem sedaj vztrajamo. Spremstvo: zajčki, medvedki ostajajo, saj nekdo vendar mora otrokom razdeliti bombone, kajne? Vsako leto po-

Zabava z dedkom Mrazom. Foto: Andrej Tarfila

vabimo na obisk kakšno gledališče, ki otrokom popestri čas pričakovanja z zabavno in poučno predstavo. Potem seveda pokličemo dedka Mraza in nato skupaj odidemo v restavracijo na torto in čaj. Pripravimo tudi ustvarjalne delavnice. Vsako leto se Živ žava udeleži okoli 100 otrok. Za obiskovalce je vse brezplačno, organizator je Kud France

Koblar pod mojim vodstvom, v sodelovanju z občino Železniki in krajevnimi sindikati. Živ žav bomo organizirali tudi v prihodnje, saj velika udeležba priča, da tako otroci kot starši radi preživijo v družbi dedka Mraza nekaj prijetnih in zabavnih uric.'' Nina Drol

DRAGOCENA ČIPKA – OKRAS TABERNAKLJA ŽUPNIJSKE CERKVE SV. ANTONA PUŠČAVNIKA V ŽELEZNIKIH Ob praznovanju Brezmadežno spočete Device Marije 8. decembra 2012 sta župnijo Železniki zaznamovala še dva pomembna dogodka.

Notranjščina tabernaklja s čipko, ki jo je izdelala Marija Koblar. Foto: Anton Sedej

26

Pri večerni maši so bili sprejeti novi ministranti, katerim je župnik Tine Skok podelil blagoslov ter izročil posebno listino. Med bogoslužjem so slovesno blagoslovili prenovljeni tabernakelj. Zanj je naša prizadevna klekljarica

Marija Koblar mojstrsko izdelala dragoceno čipko, ki daje notranjščini tabernaklja poseben zgodovinski pomen. ''Čipka z vklekljano zlato nitjo predstavlja pelikana, ki si je s kljunom razparal prsi, da je s svojo krvjo oživil mrtve mla-


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

diče, kar v krščanski ikonografiji simbolizira nesebično starševsko ljubezen''. Za njen trud sta se ji ob zaključku maše zahvalila župnik Tine Skok in predsednik Turističnega društva Železniki Tomaž Weifenbach. Pri obnovi tabernaklja so z nasveti in strokovnim delom sodelovali še: Boštjan Prevc – nadškofijski tajnik, Franci Kavčič, Šentjošt – restavriranje lesenega dela tabernaklja, Feliks Potočnik, Železniki – okvirjanje vezenine iz leta 1935, Mirko Eržen, Škofja Loka – tapetništvo, Bernarda Filipič, Žiri – šiviljstvo, Tone Bogataj, Železniki – elektrika in razsvetljava in Miran Benedičič, Železniki – ključar. Slovesnost je spremljal CMPZ pod vodstvom zborovodkinje Martine Šubic ob orgelski spremljavi Tomaža Močnika. Res lepo doživetje na pragu božičnih praznikov. Anton Sedej

Zahvala klekljarici Mariji Koblar ob zaključku slovesnosti. Foto: Anton Sedej

TRIKRALJEVSKO KOLEDOVANJE V ŽELEZNIKIH Pomoč našim misijonarjem je bila v župniji Železniki tudi ob zadnji trikraljevski akciji deležna posebne pozornosti krajanov, saj so koledniki zbrali veliko darov, s katerimi bodo rešili marsikatero življenje otrok na črni celini, pomagali pri odpravljanju lakote in revščine ter s tem posredovali žarek upanja. Pri koledovanju, ki je potekalo od 28. decembra lani do 5. januarja letos, je sodelovalo 30 kolednikov v 11 skupinah. Spremljalo jih je 12 odraslih članov, ki sodelujejo v župnijskem pastoralnem svetu. Obiskali so vsa naselja Železnikov, kjer so bili povsod prijazno sprejeti. Pri hišah, kjer niso uspeli pozvoniti, pa so imeli darovalci možnost oddati svoj prispevek tudi v župnijski cerkvi. Hvala Bogu, da ima tudi ta plemenita dejavnost dobrodelnosti iz leta v leto v naši župniji dobre rezultate. S tem se obenem ohranja tudi stara zgodovinska tradicija koledovanja, ki se prenaša iz roda v rod. Tukaj gre vsa pohvala organizatorjem in birmancem, ki zavzeto in z veseljem sodelujejo pri delu za srečo drugih. Skupina kolednikov na poti, pred kapelico na Klovžah. Foto: Anton Sedej

Anton Sedej

27


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

PRAZNOVANJE SV. ANTONA PUŠČAVNIKA, FARNEGA ZAVETNIKA ŽELEZNIKOV V četrtek, 17. januarja, je bilo v župniji Železniki praznovanje farnega zavetnika sv. Antona Puščavnika, kateremu je posvečena župnijska cerkev. Pred leti se je temu praznovanju pridružil tudi Antonov vrtec, ki nosi ime po tem svetniku. Dopoldansko slovesno mašo je daroval kaplan Jure Koželj ob sodelovanju ''antončkov'' – varovancev in vzgojiteljic Antonovega vrtca. Sklepno večerno bogoslužje je vodil prof. dr. Anton Štrukelj ob somaševanju župnika Tineta Skoka in kaplana Jureta Koželja. Sodeloval je tudi diakon Marko Mohor Stegnar. Stari običaj ostaja še danes, da na ta dan prihajajo k sv. Antonu Puščavniku farani tudi iz sosednjih vasi in župnij, zlasti kmetje, ki se s prošnjami obračajo

28

nanj, saj je zavetnik živinorejcev. Praznovanje se je nadaljevalo še v nedeljo, 20. januarja, ko so se dopoldanske maše, ki jo je daroval kaplan Jure Koželj, udeležili letošnji slavljenci – zakonski jubilanti. Vabilu se je odzvalo 17 parov, ki so bili deležni ponovnega blagoslov za zvestobo, srečo in zdravje v družini. Slovesnosti je spremljal CMPZ z zborovodkinjo Martino Šubic ter organistom Tomažem Močnikom. Anton Sedej

Prezbiterij župnijske cerkve sv. Antona Puščavnika v Železnikih. Foto: Anton Sedej


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

PRAZNIČNO DOŽIVETJE Z GODBENIKI Pihalni orkester Alples Železniki je na štefanovo v Športni dvorani v Železnikih priredil že tradicionalni 14. božično-novoletni koncert. S svojim nastopom sta ga dodatno popestrila še pevec Oto Pestner in glasbenik Boštjan Grabnar. Koncert vsako leto privabi veliko število obiskovalcev, saj godbeniki znajo s svojim repertoarjem zadostiti vsakemu okusu. Letos so poslušalci lahko uživali ob božičnih in koncertnih skladbah ter zabavnih in narodnozabavnih vižah. Koncert sta obogatila tudi gosta, pevec Oto Pestner in glasbenik Boštjan Grabnar. V splošno navdušenje občinstva sta skupaj s Pihalnim orkestrom zaigrala tudi nekaj Pestnerjevih zimzelenih skladb in skladb, ki jih je prepeval z Alpskim kvintetom. ''Počaščeni smo bili, da smo lahko zaigrali skupaj s tako priznanima glasbenikoma. Za vse godbenike je bila to zelo prijetna izkušnja,'' je povedal predsednik Pihalnega orkestra Gregor Bogataj. ''Letošnje leto je bilo za člane orkestra nasploh zelo pestro. Zaznamovalo ga je gostovanje v Franciji, v mestu Pertius blizu mesta Aix

Pihalni orkester Alples Železniki in gosta so nekaj skladb zaigrali skupaj. Foto: Andrej Tarfila

en Provence, kjer smo se junija udeležili cvetličnega festivala, ponosni pa smo tudi na pobratenje s hrvaškim pihalnim orkestrom Limeno glazbo iz Lepoglave. Tudi v letošnjem letu nas čaka kar nekaj prijetnih dogodkov, saj poleg približno petnajstih rednih nastopov načrtujemo tudi dve veliki gostovanji v tujini. Na prvo se odpravljamo že konec februarja,

ko se bomo udeležili Festivala Mimoze v francoskem Cannesu. Konec junija pa nas čaka še nastop na mednarodnem festivalu na Ohridu. Septembra pa se seveda začnemo pripravljati na naslednji božično-novoletni koncert, na katerega lepo vabim vse bralke in bralce.'' Nina Drol

Naključje je naneslo, da sva se po dolgih letih s Petrom Kemperletom, p. d. Koštnarjem, lanskega decembra spet srečala na njegovem domu v Spodnji Sorici. Kljub nabranim letom z ženo Tončko še vedno pomagata mladim na kmetiji. Petra, ki je nekdaj veliko časa preživel v svoji kovačnici, pa še vedno vleče k staremu mehu in nakovalu, da še kaj malega postori. V mladih letih se je priučil za podkovskega kovača, kar je takrat veliko pomenilo. Kasneje, ko je ta obrt zamrla, pa je poleg drugega dela pričel izdelovati razne kovane skulpture. Tako je danes okoli hiše videti pravo razstavo malih, kovanih eksponatov, ki jih je Peter ustvarjal s svojo izredno domišljijo. V hiši

je bilo opaziti kar nekaj starih predmetov, ki jih, kot sam pravi, čuva, saj ga spominjajo na mladost in z njo povezane dogodke v Sorici. Peter ima izreden čut in spoštovanje do vaške kulturne dediščine, kar ga spremlja že vse od mladosti. Naj mu zdravje dobro služi, zven nakovala pa naj še dolgo odmeva iz Koštnarjeve kovačnice po idilični vasici Sorici. Anton Sedej

UJETO V OBJEKTIV

KOŠTNARJEV PETER IZ SORICE – KOVAČ SAMOUK IN ZBIRATELJ STARIH PREDMETOV

Koštnarjev Peter pred domačo hišo v Spodnji Sorici. Foto: Anton Sedej

Figure umetnega kovaštva, ideja in stvaritev samouka Petra Kemperleta. Foto: Anton Sedej

29


IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

NOVOLETNA VOŠČILA V SOJU BAKEL TD Selca je v torek, 1. januarja 2013, pripravilo že deveto baklado. Dogodek ima prav romantičen pridih, saj si vaščani Selc in Dolenje vasi v soju bakel pridejo nasproti in si pod Babnikom voščijo sreče in zdravja v novem letu. Pohodniki iz Selc so na pot z baklami krenili izpred pošte, v Dolenji vasi pa so se udeleženci zbrali pred barom. Ob 18. uri so krenili k stičišču obeh pohodov pod Babnikom. Tam so si voščili srečno novo leto, nato pa se okrepčali s čajem ali kuhanim vinom in uživali ob veličastnem ognjemetu. Član upravnega odbora TD Selca, Gregor Habjan, je bil s številom udeležencev baklade zadovoljen: “Letošnja baklada je zopet pritegnila kar precejšnje število obiskovalcev iz Selc, Dolenje vasi in Železnikov. Nekako okoli 120 se nas je zbralo pod Babnikom. V TD Selca smo sicer najprej razmišljali, da bi baklado pripravili vsako leto v eni izmed hribovskih vasi, vendar smo vasi potem v dogajanje vključili z akcijo Gremo gor. Baklada tako ostaja v dolini, vabljeni pa so tudi prebivalci višje ležečih vasi. Namen baklade je, da združujemo prebivalce različnih vasi, da se srečamo, voščimo in se poveselimo. Bakle naredimo sami. Delo je sicer kar zamudno, vendar je učinek

Pohodniki so občudovali čudovit ognjemet pod Babnikom. Foto: Andrej Tarfila

pohoda toliko lepši. Vsako leto pripravimo tudi stojnico s čajem in kuhanim vinom, nato pa sledi ognjemet. Letošnji je bil res že kar veličasten, saj TD nameni kar nekaj sredstev v ta namen. Bakla in pogostitev sta za obiskovalce brezplačna, če pa kdo želi, lahko prispeva prostovoljni prispevek. Baklado načrtujemo tudi

v prihodnjem letu, saj z njo prijetno zaključimo praznike in začnemo novo leto. TD Selca bo letos obeležilo 50-letnico svojega delovanja, tako da bi vse bralke in bralce povabil, da se udeležite naših prireditev – lepo nam bo!” Nina Drol

MAŠA ZA MUČENCA V DAVČI NA POTI NJUNE BEATIFIKACIJE Na praznik Gospodovega razglašenja ali Svetih treh kraljev je minilo 67 let od tragičnega dogodka – mučeniške smrti duhovnikov Filipa Terčelja in Franca Krašna. 7. januarja 1946 so ju pod obronki Porezna v Štulčevi grapi v Davči na grozovit način mučili in ustrelili pripadniki KNOJ-a. O okoliščinah smrti še vedno poteka temeljito raziskovanje, ki se je pričelo s pričevanji prič na področju Davče, Sorice, Zalega Loga, Železnikov in Škofje Loke. Na potezi so zgodovinarji, ki bodo pregledali še arhive. Vse zbrano gradivo bo služilo kot material pri odločitvah za beatifikacijo obeh mučencev. V ta namen je župnik Mirko Turk na

30

dan Svetih treh kraljev v davški župnijski cerkvi Naše ljube Gospe presvetega Jezusovega srca za pokojna mučenca, ki počivata na davškem pokopališču, daroval mašo. Bogoslužje je s petjem spremljal mladinsko-otroški pevski zbor župnije Davča. V spominih in molitvi nam oba mučenca lahko ostajata vzor za poglobitev vere ter medsebojnih odnosov v slovenskem narodu. Anton Sedej

Spominski križ v Štulčevi grapi, nema priča mesta smrti mučencev Filipa Terčelja in Franca Krašna. Foto: Anton Sedej


DRUŠTVENA DEJAVNOST

''OD KOD SE JE PA SPET TA VZEL?!'' Veseli nas, da se tako govori o tekmovalcih Smučarskega kluba Domel oz. Železniki (ŽEL, registracija pri SZS). Tekmovalna smučarska sezona je v polnem teku. Prve tekme so pokazale, da smo tam, kjer smo mislili, da moramo biti. Ohranili smo vodilne položaje, v vseh ostalih pa naredili velike korake naprej. Pri starejših deklicah je Lejla Habjan že stala na stopničkah na regijski in državni tekmi. Matic Kalan je med prvimi tremi letnika. Nina Drobnič in Rebeka Kalan pri mlajših cicibankah ne izpustita prvih dveh mest. Prav tako Anže Gartner in Matevž Lukančič pri starejših cicibanih premagujeta vso konkurenco. Letos pa se jima je pri tem prijetnem opravilu pridružil še Gašper Kemperle. In zato stavek ''Od kod se je pa spet ta vzel?!'' trenerja velikega konkurenčnega kluba. Že preteklo sezono se je čudil, kako nam uspe tako hitro nekoga iz povprečja pripraviti, da se vmeša v boj za prva mesta. Letos smo to vajo spet ponovili. Konkurenca, namreč v pripravljalnem obdobju, naredi precej več treningov na snegu in tudi drugače vlagajo veliko več v celoten sklop priprav. V glavnem, pokazalo se je, da imamo pri cicibanih tekmovalce, ki so sposobni pridobiti 5 kolajn od 12 možnih. Ker pa nam ne štejejo samo stopničke, naj omenimo še viden napredek in zmanjšanje zaostankov Erika Lukančiča in Katje Kosem, sanjski

V adrenalinsko pustolovščino se s cicibani podajo tudi starši. Foto: Lea Žitnik

slalom Luka Šinkovca na Krvavcu in 5. mesto Bineta Lotriča v letniku, v slalomu na prvi tekmi med registriranimi tekmovalci. Prve tekme so določile tudi predstavnike države na mednarodni tekmi v Italiji in tja pravkar potujeta dva naša starejša cicibana s trenerjem. Starejše selekcije morajo v pripravljalnem obdobju večkrat na ledenik, z mlajšimi pa pravi občutek za sneg in sploh za vožnjo med koli lovimo zadnji trenutek na domačih smučiščih. Letos se je zima pričela tako, da smo

Cicibani so si namesto smučarskih nadeli 3D očala. Foto: Lea Žitnik

razmišljali, da bi bilo bolje, če bi se začeli ukvarjati z drugim športom. Prve treninge nam je omogočilo smučišče Cerkno. Kolikor so dopuščale snežne razmere, smo trenirali tudi na Soriški planini in Starem vrhu. Najlepša hvala vsem trem smučiščem, da so nam kljub težavam, ki so jih imeli zaradi vremenskih razmer, omogočili pravi stik s snegom in postavitev prog. Med letom pa sicer počnemo vse mogoče. Smo v telovadnici, v hribih, na igrišču, na rolerjih in kolesu, v čolnu in v vodi – povsod nas je polno. Pripravljeni smo tako, da se nas ni strah spopasti tudi v drugih športih, ne samo v smučanju. Fakulteta za šport meri telesno pripravljenost dečkov in deklic. Lejla je tretja najbolje pripravljena v svoji kategoriji v državi, Matic prvi in Erik drugi. Glede na priprave konkurenčnih klubov pa vemo, da je k našim uspehom veliko prispeva pravilen pristop trenerjev. Spoznavanje, zaupanje in dobro vzdušje v ekipi se pripravlja na različnih čisto nešportnih srečanjih. Adrenalin, ''čvek'', smeh, prijateljstvo so spodbuda in motivatorji oz. predstavljajo velik del naših priprav in uspehov. Cvetka Žitnik SK Domel

31


DRUŠTVENA DEJAVNOST

ŠPORTNIK LETA 2012 OBČINE ŽELEZNIKI Zlato plaketo je prejel smučarski skakalec Peter Prevc iz Dolenje vasi. V petek, 14. decembra 2012, so v Železnikih že šestnajstič zapored podelili občinska priznanja športnikom, športnemu delavcu in športnemu društvu. Slovesna prireditev je potekala v mali dvorani Športne dvorane Železniki. Prireditev, ki je pod okriljem Javnega zavoda Ratitovec in strokovnega sveta za šport, je več kot odlično povezovala Katjuša Micevski. Športnike in druge obiskovalce prireditve je najprej pozdravil Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki vsako leto pripravi priznanja na področju športa v občini Železniki. K besedi so povabili še župana Občine Železniki, Antona Luznarja, ki je poudaril kako pomemben je šport in njegov razvoj v Železnikih. V pozdravnem govoru je omenil tudi pomembnost športnih objektov, kjer se šport lahko razvija. Ob tem nas je spomnil tudi na stroške vzdrževanja in na plavalni bazen, ki

ga čaka več kot nujna prenova. Bronaste plakete je podelil direktor Javnega zavoda Ratitovec Gregor Habjan. Prejemniki so bili Petra Dobravec (strelstvo), Maja Habjan (konjeništvo) in Marko Pintar (atletika). Srebrne plakete je podelil predsednik SS za šport Boris Kavčič. Prejemniki so bili Klara Livk (smučanje), Tilen Vrhunc (atletika) in Cene Prevc (smučarski skoki). Zlate plakete in priznanja je podelil župan Občine Železniki Anton Luznar. Dobitnik zlate plakete za športnega delavca za leto 2012 je Niko Bertoncelj. Športno društvo Boldožerji iz Rudna so prejeli zlato plaketo za društva/klube. Zlato, najžlahtnejšo, plaketo za športnika Občine Železniki v letu 2012 je že drugo leto zapored prejel Peter Prevc (smučarski skoki). V strokovnem svetu za šport Javnega zavoda Ratitovec so podelili tudi priznanji za športnico in športnika Osnovne šole Železniki. Priznanji

Zlato in srebrno plaketo je namesto sinov, Petra in Ceneta Prevca, prevzel oče Darko Prevc. Foto: Andrej Tarfila

sta prejela vsestranska športnika Tina Pretnar in Aljoša Habjan. Za prijetno in svečano športno vzdušje na prireditvi sta poskrbela glasbenika Duo Tapravedva, ki ga sestavljata Brigita Pogačnik (violina) in Jaka Oblak (harmonika). Gregor Habjan

V DRAŽGOŠAH POMLADI NOVA IGRA NA PROSTEM

32

Bralne vaje. Foto: arhiv KUD Dražgoše

Priprave na ljudsko igro Krivoprisežnik, katere premiera bo predvidoma 26. aprila, so v polnem teku. Do zdaj najtežja naloga, za več kot dvajsetčlansko igralsko ekipo, je bila prevod igre v narečje.

V Kulturno umetniškem društvu Dražgoše smo se po veseloigri Voda, ki smo jo v gledališču ''Za plotom'' odigrali pred dvema letoma, tokrat odločili za narodno igro s petjem v treh dejanjih Krivoprisežnik. Ta prinaša nekoliko več prvin tragedije od prejšnjih, s čimer bo na gledalca predvidoma delovala še nekoliko bolj intimno in očiščujoče, mojstrski (tragi)komični vložki avstrijskega avtorja Ludwiga Anzengruberja, ki še posebej pridejo do izraza v narečju, pa bodo zadostili tudi tistim, ki v gleda-

lišče prihajajo predvsem po smeh. Čeprav je bila igra napisana pred več kot sto leti, ima več močnih sporočil tudi za današnji čas. Med drugim nas svari pred dejanji, po katerih nismo več gospodarji samega sebe, prinaša pa tudi upanje: ''Novi ljudje bodo začeli novo življenje. Grehi staršev so pozabljeni, zakaj ljubezen mladih je močnejša kot sovraštvo starih.'' Upam, da nismo preveč drzni, če vas s temi sporočili že zdaj povabimo v Dražgoše. Premiera bo predvidoma

26. aprila, ponovitve pa naj bi sledile ob vikendih vse do druge polovice maja. Jedro igralske ekipe ostaja podobno kot pri naših prejšnjih treh igrah na prostem, kar je garancija za kakovostno izvedbo. Več priložnosti pa je zaradi številnih dekliških in fantovskih vlog tokrat dobila tudi mlajša generacija in dozdajšnje vaje kažejo, da bo ta tisto, kar ste ''Za plotom'' lahko okusili v minulih sezonah, le še začinila. Rok Pintar, KUD Dražgoše


DRUŠTVENA DEJAVNOST

MUZEJSKO DRUŠTVO ZAPISUJE, OBNAVLJA, RAZISKUJE … Muzejsko društvo Železniki tudi v letošnjem letu nadaljuje zastavljene projekte in izpolnjuje svoje poslanstvo. Letošnje leto v društvu posvečamo 10-letnici izdajanja zbornika Selške doline Železne niti. Tudi največji optimisti pred desetimi leti niso pričakovali, da nam bo uspelo pripraviti že kar devet odličnih zbornikov z zanimivimi temami. Kar je zapisano, se ne pozabi. Škoda, da bo pravo zavedanje o pomembnosti zapisanega prišlo do veljave šele v prihodnosti. V društvu pa se tega zavedamo že danes. Prav ganljive so besede, s katerimi nas opogumljajo naši predvsem starejši bralci. Letošnja številka je jubilejna – deseta. Uredniški odbor si prizadeva, da bo še bolj pestra in zanimiva. Priprave že potekajo. Izid je predviden jeseni.

Poziv:

Če ima kdo kakšne zapiske, fotogra�je ali drugo dokumentacijo o preteklosti, pa misli, da to ni dovolj zanimivo za objavo, ga vabimo, da nas pokliče.

V Muzeju Železniki bo v letošnjem letu zaključena obnova zbirk gozdarstva, sodarstva in oglarstva. Sredstva za prenovo je prispevala EU v okviru projekta (O)živela kultura. Vabljeni na ogled preurejenih zbirk. Ob tej priliki je bil posnet tudi dokumentarni film Sodarstvo na Selškem – izdelava čebra. Vsekakor vredno ogleda. Nadaljuje se pa tudi obnova strojev. Obnovljena sta že stroja za izdelavo papirnih sponk in risalnih žebljičkov, trenutno pa se zaključujeta obnovi stroja za izdelavo paličnih sponk in stiskalnice. Ekipa za obnovo je res marljiva in predana svojemu delu. Lepo bi bilo, da bi bili obnovljeni stroji z začetka kovinarstva razstavljeni skupaj, vendar zaradi pomanjkanja prostora to žal ne bo mogoče.

V galeriji muzeja se v letošnjem letu pripravljajo lepe in zanimive razstave, za vsakogar se bo našlo nekaj. Vabimo vas na oglede domačih in tujih avtorjev. Informacije o razstavi so običajno na oglasnih deskah in na internetu. Če še kdo nima 9. številke ali katere od prejšnjih številk zbornika Železne niti, naj pohiti v muzej in jih še pravočasno nabavi. Nekatere stare številke imajo še dodaten popust in se nakup vsekakor izplača. Z nakupom zbornika podpirate Muzejsko društvo Železniki v njegovih prizadevanjih za zapisovanje in beleženje zgodovine kraja in okolice. Vsekakor bo tudi letošnje leto v društvu zelo pestro in zanimivo, poskušali bomo uresničiti zastavljene cilje, in glede na aktivnost članov nam bo to tudi uspelo. Muzejsko društvo Železniki

Vsaka še tako nepomembna informacija je za nas zanimiva.

PREDPRAZNIČNE DELAVNICE NA PŠ SELCA

Učenci so se najprej predstavili s kratkim kulturnim programom. Potem pa so se skupaj z domačimi razkropili po šolskih prostorih, kjer jih je že čakal material za ustvarjanje. Na delavnicah so otroci, ob pomoči staršev, lahko izdelali božično-novoletne voščilnice, praz-

ŠOLE, VRTCI

Enkrat letno se na Podružnični šoli Selca šolska vrata odprejo tudi staršem in drugim obiskovalcem. V letošnjem šolskem letu je bila to sobota, 1. decembra. nične namizne aranžmaje, darilno škatlico z dišečim milom in stenski koledar. Sobotno dopoldne je minilo v prijetnem vzdušju in zadovoljstvu vseh prisotnih. Anka Rakovec

33


ŠOLE, VRTCI

NOVOLETNE USTVARJALNE DELAVNICE Malo truda in veliko dobre volje se je združilo v pisano paleto stvaritev velikih in malih ustvarjalcev. Tudi letos smo se starši in naši otroci, ki obiskujejo Vrtec Železniki, na novoletni ustvarjalni delavnici preizkusili v izdelovanju različnih izdelkov, povezanih z zimskim časom. Otroci so odkrivali in urili svoje ročne spretnosti. Starši pa smo preverili, koliko otroka se še skriva v nas, ko smo z veseljem kombinirali materiale in pripomočke in pozneje občudovali, kaj vse lahko nastane s kančkom domišljije. Delavnice so potekale v četrtek, 29. novembra 2012, v zgornjih prostorih vrtca pri OŠ Železniki. Tako kot prejšnja leta, je bilo tudi tokrat na voljo več delavnic za različne okuse in ideje. Če ste po principu ''lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti'' zavili v prvo, ste se lahko preizkusili v izdelovanju namizne smrečice iz mahu, ki se odlično poda na praznično kuhinjsko mizo. V drugi delavnici ste lahko ustvarili svojo raz-

ličico adventnega venčka s svečkami, ki je obvezen uvod v praznični čas, ravno tako kot viseči adventni venček iz mahu in bršljana, ki ga je bilo moč ustvariti v tretji delavnici. Moji fantje se niso držali zgornjega principa. Mahnili so jo naravnost v naslednjo, četrto, delavnico, kjer so nastajali nadvse prikupni pingvini iz storžev, ki so še isti večer zasedli častno mesto na okenski polici v kuhinji. Peto in šesto delavnico pa so pripravili učenci prostovoljci, ki obiskujejo program ''Mepi''. Pomagali so pri izdelovanju snežakov in dedkov mrazov iz gumijaste pene s pisanimi klobučki in voščilnic z gumbi, bleščicami in makaroni. Vsekakor smo vsi skupaj preživeli nekaj prijetnih uric ob druženju, ustvarjanju in smehu. Pika na i pa je bila sladka zakuska, ki so jo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pripravile

v garderobnih prostorih. Tako smo lahko poleg ustvarjalnega nemira potešili tudi lakoto in žejo. Vesna Radojčič

Adventna venčka malih ustvarjalk. Foto: Alenka Gajgar

OBJEMČKI V ANTONOVEM VRTCU

34

Ko sva s sodelavko prebrali ponudbo za obdarjanje, nama je bila ideja takoj všeč. Otrokom sva natečaj Obdarjanje predstavili s pomočjo zgodbe o kresnički Špeli. Bili so navdušeni nad idejo izdelovanja Objemčkov za otroke, ki bodo praznike preživeli v bolnišnicah.

V očeh so se jim zasvetile iskrice veselja in radosti, da bodo nekomu polepšali praznične dni. Brez nadaljnjega odlašanja smo se zagnano lotili dela. Izbrali smo mehko blago in pripravili polnilo, ki smo ga nastrigli na majhne koščke, da bodo Objemčki bolj mehki in prijetni. Potem smo narisali kroj in Objemčke izstrigli, nato pa se lotili še šivanja. Otroci so bili pri ustvarjanju izjemno motivirani in vztrajni. Sčasoma so tudi pri šivanju postali zelo spretni. Veselili so se svojih izdelkov in jih ponosno kazali prijateljem. Deklice so svojo kreativnost izrazile na samosvoj način in iz pisanih niti spletle čudovite kitke. V času našega druženja z Objemčki so nam ti resnično prirasli k srcu. Zato smo sklenili, da jih sešijemo še nekaj in jih podarimo obiskovalcem, ki pridejo k nam v goste. Z otroki starejše skupine smo se odločili, da enega Objemčka odnesemo sosedi, ki je lani praznovala svoj 93. rojstni dan. Gospa Ančka je bila darila zelo vesela. Naš obisk pa je ob prijetnem kramljanju in prepevanju kar prehitro minil. Objemčka smo podarili tudi sestrici naše Valentine, ki hodi v razvojni vrtec. Zelo se ga je razveselila in nam s svojo družino polepšala dopoldan. Ponosni smo bili sami nase, ko smo videli in občutili veselje vseh, ki smo jim naše Objemčke podarili. Želimo, da bodo ob njih uživali tudi otroci, ki smo jim Objemčke poslali po pošti. Osrečiti drugega je največji dar in veselje.

Podarjen Objemček Ani Kavčič. Foto: Katja Vlašič

Damijana Leben, Antonov vrtec


ŠOLE, VRTCI

NOVI USPEHI FOTOGRAFA MATJAŽA BENEDIČIČA Da za ukvarjanje s fotogra�jo leta niso omejitev, dokazujejo uspehi petošolca Matjaža Benedičiča iz Železnikov, ki enega za drugim niza uspehe na različnih natečajih. Matjaž je v letu 2012 prejel naslednje nagrade: • 1. nagrada na natečaju Slovenija – moja domovina; OŠ Kašelj in FD Janez Puhar; fotografija: Pot; • 1. nagrada na natečaju Pokrajina 2012, tema Pokrajina; FD Jesenice in OŠ Koroška Bela; fotografija Sveti Tomaž; • 1. nagrada na natečaju Pokrajina 2012, tema Starost in staranje; FD Jesenice in OŠ Koroška Bela; fotografija: Vlak; • 1. mesto na 8. natečaju National geographic Junior v kategoriji Pokrajina; fotografija Sveti Tomaž; • 3. mesto na 8. natečaju National geographic Junior v kategoriji Živali; fotografija Divji petelin; • Največji dosežek v letu 2011 pa je bila absolutna zmaga na 7. natečaju NG Junior za naj fotografijo 2011, kjer je zmagal s fotografijo Vodomec.

To je kar lepa zbirka nagrad, Matjaž. Kdo pa te je navdušil za fotografijo? Za fotografiranje sta me navdušila ati Tomaž in Aleksander Čufar.

Matjaž Benedičič med fotografiranjem. Foto: Tomaž Benedičič

1. mesto na 8. natečaju National geographic Junior v kategoriji Pokrajina. Foto: Matjaž Benedičič

Koliko let že fotografiraš? S fotografiranjem sem začel konec leta 2009, uporabljal sem očetov fotoaparat Sony A100. Kateri motivi so ti najbolj pri srcu in zakaj? Najraje fotografiram živali – ptice (vodomec, taščica, labodi, veliki detel, divji petelin, povodni kos) in pokrajino (Jamnik, Sv. Tomaž, Martinj Vrh …). Rad imam živali. Ko fotografiram ptice, jih opazujem iz maskirnega šotora. Rad pa tudi hodim v naravo. Fotografije potem obdelam sam z različnimi programi. Fotografiram v načinu raw. Kdaj pa najdeš čas za fotografiranje? Ob koncu tedna in med počitnicami. Vedno je zanimivo in zabavno iti z atijem in Sandijem na fotografski izlet.

3. mesto na 8. natečaju National geographic Junior v kategoriji Živali. Foto: Matjaž Benedičič

Še veliko fotografskih uspehov ti želim! Nina Drol

35


ŠOLE, VRTCI

A PRVOŠOLCI SO PA LIKOVNEGA IMELI KAR ZUNAJ? Poleg šole v Železnikih imamo velik vrt. Na ta vrt je končno padel sneg. Veliko snega. Pravzaprav ga je bilo toliko, da smo se učiteljice prvih razredov odločile, da ga uporabimo v izobraževalne namene. Kako učeno se to sliši, vau! Ampak, je pa čisto res! V sredo, 16. januarja, so otroci s seboj v šolo prinesli zimska oblačila. Po malici smo se oblekli in obuli. Nobena zadrga ni smela ostati odpeta, vse hlače so morale segati čez škornje, vse kape so morale biti na glavah, čez ušesa, rokavice pa nataknjene na roke tako, da sneg ne bo uhajal za rokave. Potem pa … … potem smo napadli. Na sneg! Velika debela zaplata snega je bila tako vabljiva, da so otroci kar težko korakali eden za drugim, da ne bi pohlačali preveč ''materiala''. Nato so, razdeljeni po skupinah, dobili likovno nalogo, naj naredijo sneženega moža, grad, stolp, nekaj, kar bo stalo. Seveda tudi učiteljice nismo stale križem rok … Snežaki so rasli, večina jih je celo spregledala, gradovi so dobivali veličastne podobe in tudi inženirji tunelov so ''prebili''. Zadovoljili smo potrebo po gibanju in ustvarjanju, se dodobra nadihali svežega zraka in se prijetno utrujeni vrnili v učilnico. Nobena rokavica se ni izgubila in tudi vse smučarske hlače so lastniki vestno pospravili nazaj v vreče. Čez noč je babica Zima naše skulpture oblekla v nov sneg. Nas pa spomnila, da bo še prišla in nas povabila, naj jo na vrtu pred šolo še kdaj obiščemo. Učiteljice prvih razredov OŠ Železniki

NAREČNE BESEDE Tole se je pa čudn zvedl – tole se je pa čudno razrešilo ali obrnilo. Nehej se spremlajat – nehaj se spakovat (pri hrani ali pri vedenju). Ladi Trojar

36


ODSTIRAMO NAŠO DEDIŠČINO

VČERAJ - DANES

Januar 1959 – Železniki, naselje Otoki. Foto Anton Sedej

19. januar 2013 – Železniki – Otoki po 54 letih. Foto: Anton Sedej

IMENA KRAJEV IN NASELIJ

GOLICA IN NJENI PRAZGODOVINSKI MEJAŠI Mnogo naših vasi je poimenovanih po terenskih značilnostih. Mednje vsekakor lahko uvrstimo tudi Golico, ki se sicer nahaja med vzpetinami, ki naj bi bile poseljene že v prazgodovini. Že iz samega imena vasi nedvoumno izhaja, da je njeno poimenovanje nastalo, ker gre za golo strmino, iz katere so izkrčili gozd, na katerem je potem zraslo naselje, sestavljeno iz gručastih zaselkov. Če v Selcih prečkamo Soro in se vzpnemo po strmi cesti, ki vodi po obronkih Miklavške gore, najprej prispemo v Spodnjo Golico, če še naprej sekamo ovinke skozi hudo strmino, pa prisopihamo še v Zgornjo Golico, nad katero je preval, na vrhu katerega se nahaja lična kapelica s podobami Križanega. Legenda pripoveduje, da so prav

tu nameravali graditi cerkev, vendar pa je, ko je po napornem delovnem dnevu padla noč, vse, kar so tistega dne zgradili, izginilo in se pojavilo na vrhu Miklavške gore. To so šteli za znamenje, da morajo cerkev graditi prav na vrhu gore, kar so tudi storili. V zvezi z vasjo je treba omeniti še Rastovke, od koder je mogoče pot nadaljevati proti Lenartu nad Lušo. Vas je torej prepredena z najrazličnejšimi potmi in povezavami, ki morda izhajajo že iz daljne preteklosti. V zvezi s tem je treba omeniti izredno zanimive vzpetine, ki obdajajo vas

in pričajo, da so nekoč tu že živeli ljudje. Miklavška gora se nahaja za Zavrnikom in Penovnikom. O sami Miklavški gori viri navajajo, da naj bi se prav na njenem vrhu nahajala prazgodovinska naselbina. Ob tem velja dodati, da kot del širšega kompleksa Miklavške gore lahko štejemo tudi stožčasto vzpetino, imenovano Babnik, ki se nahaja takoj nad Soro na južnem delu Selc. Pomenljivo je, da je hrib sestavljen iz več teras. Tudi v zvezi s tem hribom arheologi tako ugotavljajo, da terase in njegov vrh, ki naj bi bil umetno zravnan, kažejo

37


IMENA KRAJEV IN NASELIJ

na prazgodovinsko naselitev. Šlo naj bi za naselbino z okrog 100 prebivalci*. Sicer pa naj bi nekdaj Babnik imenovali tudi Človekov hrib, saj naj bi tam strašilo. Med ljudmi je krožila govorica, da sta tam pokopana dva človeka, zaradi česar so ob poti v Golico tudi postavili znamenje. Morda bodo, če se bodo nekoč odločili za kakšna arheološka izkopavanja, na tem področju dejansko našli kakšna stara grobišča. Sicer pa samo ime Babnik morda lahko povežemo tudi z imenom ''baba'', ki ni le izraz za hudobno starko, temveč znan izraz za poimenovanje gora, saj lahko pomeni tudi gorski vrh, odtrgano skalo, velik in suh kamnit rog, štrleč iz tal in podobno. Morda je hrib Babnik poimenovan po posestniku, ki je nekoč vršil oblast

na njem. Baba pa je, po drugi strani, tudi poimenovanje raznih prijaznih ali hudobnih ženskam podobnih mitoloških bitij, o katerih so nekdaj krožile figurativne zgodbe.

* Vir: Rajko Brank: Sledovi prazgodovinskih naselitev na Babniku in na Kraju v Selški dolini, Loški razgledi XXI, letnik 1974. Katarina Bertoncelj

Miklavška panorama. Foto: Katarina Bertoncelj

KORISTNE INFORMACIJE

PROJEKT ''MOJ EKO VRT'' LAS LOŠKEGA POGORJA V okviru projekta ''Moj eko vrt'' se odvijajo brezplačna predavanja na štirih lokacijah s področja ekološke pridelave zelenjave in sadja, ki jih vodijo strokovnjaki za ekološko kmetovanje. O projektu ''Moj eko vrt'', ki ga vodi LAS loškega pogorja skupaj s partnerji Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Škofja Loka in občinami Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter je financiran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev ter sredstev partnerjev, se na Škofjeloškem vse pogosteje govori. Projekt je v polnem teku, predavanja se vrstijo eno za drugim, poslušalcev pa je iz predavanja v predavanje več. Izredno nas veseli, da je odziv ljudi izjemno pozitiven, prav tako pa, da na projektu sodelujejo predavatelji, ki so strokovnjaki na svojem področju in ljudem iz prve roke posredujejo konkretno znanje za ekološko pridelavo sadja in zelenjave. V marcu nam bo gospod France Zavodnik iz Zavoda Demeter predstavil načine gnojenja in reševanja problemov s škodljivci na ekološkem vrtu, gospa Tatjana Zupan pa bo vodila predavanje in praktični prikaz obrezovanja in cepljenja sadnega drevja. Prav tako v marcu in delno v aprilu pa bo na vrsti predavanje z gospo Darinko Koron iz Kmetijskega inštituta Slovenije na

38

temo jagodičja – gojenje in uporaba. Vsa našteta predavanja so brezplačna in se izvajajo na štirih lokacijah: v Brodeh, Gorenji vasi, Žireh in Železnikih. 21. marca 2013 pa ob 19.00. uri v Miheličevi galeriji v Kašči prirejamo pogovor na temo ekološko pridelane hrane z dr. Martino Bavec, vodjo direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter nekdanjo izredno profesorico na katedri za ekološko kmetovanje na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru. Informacije o tekočih aktivnostih na projektu ''Moj eko vrt'' so dostopne na

Predavateljica Jožica Fabjan.

spletnih straneh LAS loškega pogorja www.las-pogorje.si, zavihek Moj eko vrt. Vsak prvi ponedeljek v mesecu je ob 9.00 na Radiu Sora tudi predstavljena tema predavanja, ki bo potekalo v tekočem mesecu. Dostopni pa smo tudi preko telefona 04/ 51 20 131 ali epošte info@las-pogorje.si. Kdor pa želi biti obveščen direktno po e-pošti, nam lahko piše in ga bomo vpisali na listo za obveščanje, po kateri redno obveščamo že kar velik krog občanov. LAS loškega pogorja


KORISTNE INFORMACIJE

RECEPT ZA ZDRAVILA IMAM – KAJ Z NJIM? Najpomembnejša dejavnost v lekarni je izdaja zdravil na recept in svetovanje o njihovi uporabi. Rada bi vam povedala, kaj je pomembno vedeti o receptu, da bi takrat, ko pridete po zdravila v lekarno, ne imeli težav. Pogosto se namreč dogaja, da je z receptom kaj narobe in zdravil ne moremo izdati. Nad tem, da je recept pravilno izpolnjen in izdan, namreč bdi Zavod za zdravstveno zavarovanje. Če je ob pregledu receptov kar koli narobe, nam zavrnejo plačilo za izdano zdravilo in tega si ne moremo privoščiti. Poudariti pa moram, da smo tudi v lekarni najbolj zadovoljni, če pacient takoj in brez težav dobi svoja zdravila.

Kaj je recept? Recept je uradna listina in mora ustrezati številnim predpisom, drugače ni veljaven. Napiše in podpiše ga zdravnik, v zadnjem času ga na računalnik izpiše tudi medicinska sestra. Podpisati ga vedno mora zdravnik in nujno mora imeti tudi žig zdravnika in zdravstvene organizacije. Dostikrat se zgodi, da pacient prinese iz bolnišnice ali od specialista neožigosan ali nepodpisan recept in takega recepta ne moremo sprejeti. Torej je pametno pogledati, kakšen recept smo dobili, posebno če nismo v domačem zdravstvenem domu. Če se vam bo zdel čudno prazen, vprašajte sestro, ali je recept v redu izpolnjen.

Na kaj morate paziti, ko pridete po zdravila? Pomembno je, da imate vedno, ko pridete po zdravila na recept, s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. Tudi če ste jo pokazali včeraj, jo danes morate spet. Kartica ni več nosilec podatkov o zdravstvenem zavarovanju posameznika, ampak je le ključ do podatkov, ki se nahajajo na centralnem strežniku ZZZS in prostovoljnih zavarovalnic. Zato vam od te spremembe naprej ni več potrebno kartice potrjevati vsake tri mesece na zdravkomatih, ki so bili nameščeni po zdravstvenih domovih, ampak jo morate imeti vsakič s seboj.

Foto: Andrej Tarfila.

Po zdravila na recept naj pride odrasla oseba, za določene vrste zdravil mora biti polnoletna. Ne pošiljajte v lekarno otrok, ki ne morejo odgovarjati, če je kaj narobe. Poleg tega otrokom ni varno vročati zdravil, če so brez nadzora odraslih. Opozorilo ''shranjujte izven dosega otrok'' je na vsaki škatli zdravila zapisano prav iz varnostnih razlogov.

S kakšno težavo se v lekarni največkrat srečamo farmacevti? Največkrat se v lekarni srečamo s težavo, ko pacient prinese recept, ki je prestar – veljavnost mu je potekla. Veljavnost recepta za različne vrste zdravil je namreč različna: za običajna zdravila velja recept en mesec, za antibiotike pa le tri dneve. Zato je pomembno, da takoj, ko dobite recept, pridete v lekarno, tudi če se vam zdi, da zdravila še ne rabite. Včasih se še vedno zgodi, da vam kakšen zdravnik sam reče, da najprej porabite stara

zdravila in potem pojdite po nova. Medtem pa poteče veljavnost receptu in ostanete brez zdravil. Veljavnost zdravil je vedno dosti daljša od veljavnosti recepta in se vam ni treba bati, da boste doma imeli stara zdravila. Če pa se zgodi, da so na trgu samo zdravila s kratkim rokom uporabe, pa poskrbimo, da ste o tem dobro obveščeni in vam zdravil s prekratkim rokom uporabe ne izdamo.

Novost v lekarni V zadnjem času se je pojavila novost – obnovljiv recept. Če zdravnik ugotovi, da je zdravljenje z zdravili že zelo utečeno in ni nobenih težav, napiše na recept, da se lahko ponovi od enkrat do tolikokrat, da celo leto lahko hodimo po zdravila v lekarno, ne da bi v tem času morali obiskati zdravnika. Dovolj je, da imamo s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. Čeprav na obnovljiv recept lahko prejemamo zdravila do enega leta, pa je veljavnost recepta prav tako en

39


KORISTNE INFORMACIJE

mesec. Torej prvič moramo priti z receptom v lekarno v roku enega meseca, potem pa pridemo iskat zdravila malo prej, kot nam zmanjkajo. Sicer vam vse, kar je važno, razložimo, ko pridete v lekarno, ne pozabite pa nam povedati, če bi se v tem času pojavile kakšne težave v zvezi z zdravljenjem, da jih bomo skušali rešiti.

Še nekaj nasvetov Včasih pacient po zdravljenju v bolnišnici oziroma na pregledu pri specialistu dobi na recept predpisano

zdravilo, ki se dobi samo v lekarni Kliničnega centra. Dostikrat se zgodi, da zdravnik pozabi povedati bolniku, ali pa bolnik presliši, da mora zdravilo dvigniti tam, in to izve šele pri nas v lekarni. Potem mu ne preostane drugega kot pot nazaj v Ljubljano. Da bi se temu izognili, se ob odpustu iz bolnišnice vedno prepričajte, ali je predpisano zdravilo treba dvigniti v bolnišnični lekarni. Če se zdravite z dražjimi, posebnimi zdravili, ki jih posebej za vas naročamo v naši lekarni, nam lahko, preden

vam jih zmanjka, telefonirate, da vam naročimo nove. Tako jih boste dobili, takoj ko boste prišli z receptom, in se vam ne bo treba vračati ponje naslednji dan. Zdravila na recept ste po vseh teh nasvetih srečno dobili. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z zdravljenjem z zdravili na recept ali brez recepta, se vedno lahko obrnete na našo in vašo lekarno. Z veseljem vam bomo pomagali. Ivanka Torkar

NAJ OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA BOGATIJO TUDI VAŠ JEDILNIK Na škofjeloškem območju se izvaja Leader projekt Okusi loškega podeželja, v okviru katerega lokalne gostinske ponudnike želimo spodbuditi, da na svoje jedilnike vključijo tradicionalne jedi, narejene iz kakovostnih lokalno pridelanih živil. K sodelovanju v projektu vabimo vse gostinske ponudnike (gostilne, kavarne, slaščičarne …), ki bi bili pripravljeni obogatiti svojo ponudbo in gostom ponuditi različne sezonske jedi (predjedi, glavne jedi, sladice), pripravljene po receptih naših babic in dedkov iz lokalno pridelanih živil. Jedi bo okusom sedanjega časa prilagodil kuharski mojster Andrej Goljat iz Kulinarike Goljat. Gostinski ponudniki, ki se bodo odločili za sodelovanje v projektu, bodo deležni brezplačnih kulinaričnih delavnic ter različnih promocijskih aktivnosti. Dodatne informacije: 04 50 60 223.

Zbiramo recepte lokalnih jedi Pomagajte nam skozi kulinariko odkriti posebnosti, različnosti in edinstvenost Selške doline. Vabimo vse občane, da nam posredujte recepture jedi, ki so jih ob različnih priložnostih pripravljali vaši starši oz. stari starši. V recepturi opredelite ime jedi, sestavine za pripravo (tudi količinsko, če so poznane), postopek priprave in napišite svoje podatke (ime in priimek, naslov, tel. številko, e-naslov). Med tistimi, ki nam boste posredovali recepturo, bomo v marcu izžrebali nagrajenca, ki se bo

40

lahko brezplačno udeležil kulinarične delavnice s kuharskim mojstrom. Recepture nam pošljite po e-pošti: julija.primozic@ra-sora.si ali po pošti Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Dodatne informacije: 04 50 60 223, www.ra-sora.si.

Najava zanimivih izobraževanj s podjetniško vsebino Spomladi bomo na Razvojni agenciji Sora pripravili različna izobraževanja, med drugim tudi za: • podjetnice in poslovne ženske zanimivo delavnico o doseganju koncentracije in izboljšanju spomina (marec), • mlade iskalce zaposlitve, brezposelne, študente in tiste, ki razmišljate o vstopu na samostojno podjetniško pot – sklop delavnic v okviru male šole podjetništva StartUp! 2013 (april), • podjetnike, komercialiste, nabavnike s področja sklepanja poslov in izvrševanja pogodb (april). Dodatne informacije in obvezne predhodne prijave: Razvojna agencija Sora, 50 60 223 ali julija.primozic@ra-sora.si. Podrobnejši program bo na voljo tudi na spletnih straneh www.ra-sora.si.

Brezplačna svetovanja na začetku podjetniške poti Razmišljate, da bi stopili na samostojno podjetniško pot? Obrnite se na Razvojno agencijo Sora, kjer vam brezplačno svetujemo o možnostih realizacije vaše poslovne ideje. Pomagali vam bomo izpeljati tudi registracijske postopke ter vas usmerjali pri prvih korakih v podjetništvu. Za delujoča podjetja pripravljamo tudi ustrezne vloge ob doregistraciji, preregistraciji dejavnosti, spremembi naziva, sedeža in zastopnika, pri prijavi/odjavi v/iz zavarovanja, vpisu v davčni register idr. Dodatne informacije: julija.primozic@ra-sora.si ali 04 50 60 223. Julija Primožič, Razvojna agencija Sora


KORISTNE INFORMACIJE

ZAKLJUČEK PROJEKTA ''OČISTIMO VODO'' Na Škofjeloškem se je v lanskem letu izvajal LEADER projekt z naslovom ''Očistimo vodo'', ki so ga izvajali Razvojna agencija Sora, občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter Planinsko društvo Sovodenj in se je poleg sredstev partnerjev izvajal ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnih sredstev. Pomemben rezultat projekta je pridobitev štirih pilotnih čistilnih naprav na podružničnih osnovnih šolah v Bukovščici, Davči in Sv. Lenartu ter planinskem domu na Ermanovcu, ki so začele obratovati v maju 2012. V času od junija do decembra 2012 smo spremljali njihovo delovanja s pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, ki je odvzel vzorce odpadne vode in jih analiziral. Rezultati so pokazali, da je čiščenje komunalne odpadne vode v vseh pilotnih čistilnih napravah ustrezno (vrednosti parametrov KPK – kemijska potreba po kisiku in BPK5 – biokemijska potreba po kisiku na iztoku so bile pod mejnimi

vrednostmi, ki so predpisane z zakonodajo) in zato dejansko predstavljajo primere ustreznih čistilnih naprav. Vzorce odpadne vode je zavod analiziral tudi na čistilnih napravah pri stanovanjskih hišah in kmetiji z apartmaji v lasti občanov in občank na Škofjeloškem, ki so se odločili za sodelovanje v projektu. Pri veliki večini čistilnih naprav so bili vzorci ustrezni že ob prvem odvzemu, medtem ko so bili pri treh čistilnih napravah prvi rezultati neustrezni (neustrezno očiščena odpadna voda oz. preseganje mejnih vrednosti), zato smo morali pri teh poskrbeti za pregled s strani serviserjev in odpravo napak v obratovanju naprav. Napake v obratovanju so bile uspešne pri vseh, razen pri eni MKČN. Ugotovitve spremljanja delovanja čistilnih naprav smo predstavili v brošuri, ki so jo prejela vsa gospodinjstva na območjih, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, celotna primerjava pa bo objavljena na spletnih straneh Razvojne agencije Sora www.ra-sora.si. Poleg tega smo v okviru projekta izvajali brezplačno strokovno pomoč na

Filtrirni material v čistilnem modulu biofiltra. Foto: Samra Šećerović

območju vseh štirih občin v obliki svetovanj (prek telefona, e-pošte, ogledov na terenu, predstavitev ipd.), ekskurzij z ogledi čistilnih naprav in objav aktualnih informacij v lokalnih medijih. Za občane in občanke občine Železniki bo brezplačno svetovanje na voljo tudi po zaključku projekta, v letošnjem letu, prav tako se bodo lahko udeležili aktivnosti, ki bodo organizirane (npr. ekskurzija z ogledi že vgrajenih čistilnih naprav). Samra Šećerović, Razvojna agencija Sora

V Domelu jim je uspelo povezati posel z umetnostjo ter izjemno, vendar še vedno premalo poznano kulturno zapuščino Ivana Groharja predstaviti širšemu krogu. Kot novoletna darila so tako lani podarjali uporabne izdelke s poučno in umetniško noto. Neprecenljiva zapuščina, ki jo je slikar Ivan Grohar ustvaril s svojim umetniškim opusom, je ob njegovi 100-letnici smrti, ki smo jo obeležili leta 2011 v okviru Groharjevega leta s številnimi prireditvami, ponovno opozorila na izjemnost in veličino duha, ki je vodila našega rojaka na ustvarjalni poti. Dela, ki nam jih je zapustil, so uvrščena ob bok drugim slovitim slikarjem iz obdobja impresionizma. Da bi bil spomin nanj stalno živ in njegova dela bolj prepoznavna v lokalnem in širšem okolju, so poskrbeli tudi v podjetju Domel z izvirnimi novoletnimi darili. Izrezi iz slikarjevih stvaritev, kot sta na primer Macesen in Snežni metež v Škofji Loki, tako krasijo čajne skodelice, ki so jih na pobudo direktorice dr. Jožice Rejec pripravili v Domelu in jih uporabili za novoletna darila. Z uresničeno idejo so navdušili številne poslovne partnerje in znance, ki cenijo

POHVALIL BI

GROHARJEVE POSLIKAVE NA SKODELICAH

Foto: Lojze Tarfila.

impresionistične umetnine in dela Ivana Groharja. Komplet skodelic z 10 različnimi poslikavami sta z veliko radostjo med drugim sprejela tudi predstavnik muzeja v Železnikih Jure Rejc in Miro Kačar, slikar iz Sorice in idejni vodja Groharjevega leta, ter ob tem izrazila željo, da bi dodelano idejo z izbranim zeliščnim čajem uresničili v obliki spominka. Vsekakor ima Ivan Grohar za kulturnoumetniško dediščino izjemen pomen, ki je bil prepoznan že v vseslovenskem merilu, saj so njegovega Sejalca upodobili na kovancu za 5 centov, njegovo podobo pa si je za svoj zaščitni znak izbrala tudi Semenarna Ljubljana. Grohar pa je ustvaril tudi številna druga odlična, vendar v ožjem in širšem okolju premalo poznana dela. Katarina Bertoncelj

41


KORISTNE INFORMACIJE

KOLEDAR DOGODKOV datum

ura

naslov prireditve

podrobnejša obrazložitev

kraj prireditve

15. 2.

20.00

komedija zmešnjav KDOR ŽIVI ZNORI

KD Češnjica, http://www.smejmo.se/

Dvorana na Češnjici, Železniki

15. 2.

17.00

otvoritev gostujoče muzejske razstave Valjarna

Muzej Železniki in Gornjesavski muzej Jesenice

Galerija Muzeja Železniki

20. 2.

18.00 OB PUNKLU SE DOBIMO –20.00

TD Železniki, informacije (031 876 535)

Lovski dom v Železnikih

26. 2.

10.00 GLINA, –12.00 delavnico bo vodila Breda Bernik

Počitniška muzejska delavnica, obvezne predhodne prijave do 22. 2. 2013 na 514 73 56

Muzej Železniki

27. 2.

REZBARJENJE, 10.00 delavnico bo vodila –12.00 Petra Plestenjak Podlogar

Počitniška muzejska delavnica, obvezne predhodne prijave do 22. 2. 2013 na 514 73 56

Muzej Železniki

27. 2.

18.00 OB PUNKLU SE DOBIMO –20.00

TD Železniki, informacije (031 876 535)

Lovski dom v Železnikih

2. 3.

Mednarodni NJR slalom za moške

Organizator Smučarski klub Domel

Soriška planina

3. 3.

Mednarodna FIS tekma slalom za ženske

Organizator Smučarski klub Domel

Soriška planina

TD Železniki, informacije (031 876 535)

Lovski dom v Železnikih

MD Železniki, informacije (04 51 47 356)

Galerija Muzeja Železniki

izpred pošte v Železnikih, http://www.pd-zelezniki.com/

PD za Selško dolino Železniki

6. 3. 8. 3. 9. 3.

18.00 OB PUNKLU SE DOBIMO –20.00 Razstava fotografij 18.00 SVETLOBA SEVERNIH OBZORIJ dr. Petra Draškovič 6.00

10. turni smuk in 7. pohod s krpljami Soriška planina - Ratitovec - Prtovč

10. 3.

VEČER POD RATITOVCEM 18.00 Koncert ob dnevu žena in materinskem dnevu

Javni zavod Ratitovec in Radio Sora, http://www.jzr.si/

Športna dvorana Železniki

11. 3.

18.00 Luč v vodo

pred Plnado v Železnikih, informacije (031 876 535)

TD Železniki

TD Železniki, informacije (031 876 535)

Lovski dom v Železnikih

KD Češnjica, http://www.smejmo.se/

Dvorana na Češnjici, Železniki

13. 3. 15. 3. 16. 3. 20. 3. 23. 3. 27. 3.

18.00 OB PUNKLU SE DOBIMO –20.00 20.00

Komični muzikal LJUBIM TE, SPREMENI SE

Državno prvenstvo v VSL za cicibane Organizator Smučarski klub Domel 18.00 OB PUNKLU SE DOBIMO –20.00 18.00 Zaključek akcije Razgibajmo Zali Log 18.00 OB PUNKLU SE DOBIMO –20.00

Soriška planina

TD Železniki, informacije (031 876 535)

Lovski dom v Železnikih

KTD Zali Log, informacije (ktd.zalilog@gmail.com)

Zali Log

TD Železniki, informacije (031 876 535)

Lovski dom v Železnikih

Oglašujte v občinskem glasilu Ana Jelenc • tel.: 040 463 555 • oglasi@zelezniki.eu

42


KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE KORISTNE INFORMACIJE

m a c i m a o! m a t i čest

M

Rodile so: Mateja Kovič iz Selc Kajo, Neva Demšar iz Železnikov Zarjo, Katarina Vrhunc iz Selc Marka, Jana Milutinović iz Železnikov Sofijo, Mateja Jagodic iz Selc Manco, Janja Remih iz Dolenje vasi Vida, Špela Nastran iz Selc Naceta, Andreja Rakovec iz Dolenje vasi Nušo, Azira Garvanović iz Železnikov Nejlo. Veselimo se življenja! Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh novorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje zato izrekamo tudi mamicam vseh, katerih imena tu niso zapisana. Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti

43


SKRITI KOTIČEK V rubriki, kjer predstavljamo kotičke, ki jih skriva naša občina, smo v prejšnji številki glasila objavili detajl Podroštarjevega križa. Ker je bila naloga malce težja, je v uredništvo prispelo samo eno pismo s pravilno ugotovitvijo. "Posnetek na zadnji strani Ratitovških obzorij prikazuje del okrasja Podroštarjevega križa, ki je bil postavljen v 18. stoletju. Obnovljen je bil blagoslovljen 16. 8. 2009. Znamenje stoji nasproti Podroštarjeve domačije ob cesti Zali Log– Petrovo brdo." Čestitamo!

Nagrajenka Anči Trojar iz Ojstrega vrha se bo lahko ogrela s kuhanim vinom v Art Caffeju. Kupon za dve osebi bo prejela po pošti. Na fotografiji pa na vaše odgovore že čaka nov skriti kotiček. Tokrat najbrž ni tako težko uganiti, od kod detajl na fotografiji. Pišite nam na enega izmed naslovov, ki so navedeni na tretji strani časopisa. Nagrajen bo odgovor z najboljšo obrazložitvijo po mnenju uredništva. Nikar ne pozabite pripisati svojih podatkov, da vam v primeru izbora lahko pošljemo nagrado.

Foto: Anton Sedej

Foto: Anton Sedej Foto: Andrej Tarfila

OBČINA ŽELEZNIKI Češnjica 48 4228 Železniki Telefon N.C.: 04/500-00-00 Telefaks: 04/500-00-20 E-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si Spletno mesto: www.zelezniki.si

44

Uradne ure ponedeljek 7.30 - 15.00 torek 7.30 - 15.00 sreda 7.30 - 17.00 četrtek ni uradnih ur petek 7.30 - 13.00 (malica 10.00 - 10.30)

Ratitovška obzorja - Februar 2013  

Oblikovanje Decop d.o.o.

Ratitovška obzorja - Februar 2013  

Oblikovanje Decop d.o.o.

Advertisement