Page 1

2011Medi a I nf or mat i onKi t


2

TableOfContents Page3: Or der i ngPr es sPas s es Page3: Pr es sPas sPi c kup Page4: Medi aT abl e, Pol i c i esandAc c es s Page5: Medi a/Pr es sRes our c es Page5: Phot oandVi deoPol i c i es Page6: Sc hedul eofAl l Event s Page6: 12t hU. S. OpenOnePoc ketChampi ons hi p Page6: 3r dU. S. Open10Bal l Champi ons hi p Page7: Spons orLi s t Page8: VenueMap

Thec ont ent sandi nf or mat i onexpr es s edi nt hi sdoc ument , t heCSI 2011Medi aI nf or mat i onKi t , ar et hepr oper t yof CueSpor t sI nt er nat i onal , Hender s on, Nevada. Anydupl i c at i onf orc ommer c i alus eei t heri npar tori ni t sent i r i t yi snotper mi t t ed unl es sr eques t edandac c ept edi nwr i t i ngbyanaut hor i z i ngpar t yatCSI . Fori nf or mat i onorques t i ons , c al l 7027197665,


3

Orderi ng PressPasses Eac hPr es sOr gani z at i onwi l l beper mi t t edupt ot wopr es s pas s esf ort hedur at i onofal l l i s t edevent s . Al l i ndi vi dual s r ec i evi ngpr es spas s esmus tbewor ki ngf ororwor ki ng onbehal foft hemedi a/pr es sgr oupt heyar eas s oc i at ed. I f mor et hant wopas s esar eneeded, pl eas er eques tt hem i nwr i t i ngt ot hebel owemai l . T oOr der : Emai l Hol l yRyan( hol l y@pl ayc s i pool . c om) I nc l udet hef ol l owi ngi nf or mat i onwi t hyouremai l : -NameofMedi a/Pr es sOr gani z at i on -Namesofupt ot wor epr es ent at i vesf orpas s es -Cont ac tphonenumber sf ort hos er ec ei vi ngpas s es

Pi cki ng UpYour PressPasses Pi c kupands i gnf oryourpr es spas s esatt hePr oEventBoxOffic e l oc at edbet weent heRoyal eandGr andeBal l r ooms . Bypi c ki ngup yourpas syouar eac knowl edgi ngac c ept anc eoft heCSI pr es sand medi apol i c i esasout l i nedi nt hi spac ket . BoxOffic eHour sofOper at i on: T ues day , May10:5pm -8pm Wednes day , May11:11am -7pm Thur s day . May12:11am -7pm Fr i day , May13:11am -11pm Sat ur day , May14:1pm -11pm Sunday , May15:1pm -11pm

Monday , May16:3pm -11pm T ues day , May17:10am -11pm Wednes day , May18:10am -11pm Thur s day , May19:10am -11pm Fr i day , May20:10am -11pm Sat ur day , May21:10am -10pm


4

Medi a Table& Poli ci es Al ar gemedi at abl ewi l l bepr ovi dedi nt heRi vi er a Hot el &Cas i noConf er enc eCent erFoyerneart heevent r egi s t r at i ondes k. Wewel c omeyout os t oc kc opi esofyourpubl i c at i on( s )ora pr omot i onal flyerf oryouronl i nepool andbi l l i ar dmedi a s i t eont hemedi at abl e. Bel owar et heMedi aT abl epol i c i es . 1. Pr ovi deac opyoft hepr omot i onal flyerorpubl i c at i oni s s ueyouwi s ht os t oc k ont heeventmedi at abl et oCSI . Y ouc andr opt hec opyoffatt heeventr egi s t r at i on des kl oc at edi nt hemai nent r yf oyert ot heRi vi er aHot el &Cas i noConf er enc eCent er . 2. Onl ypool andbi l l i ar dpr es swi l l beal l owedt os t oc kt hemedi at abl e. Thi r dpar t y t our namentpr omot i onal flyer swi l l notbeal l owedanddi s c ar dedi ff oundont het abl e. 3. Si gnswi l l bepos t edonorneart hemedi at abl es t at i ngt hemedi at abl epol i c i es .

Medi a AccessPOLI CI ES 1. Royal e/Capr i /Gr andeAmat eurBal l r ooms : Openac c es si sal l owedi nt he amat eurar enasex c epti ns i det hedr apedpl ayi ngar easandt het our namentc ont r ol des k.

2. Royal eBal l r oom Pr oAr ea: Thepr es spas s eswi l l al l owf orAl l Ses s i on

Gener al Admi s s i onwi t hi nt heRoyal eBal l r oom Pr oAr ea.Ades i gnat edpr es s/medi aar ea wi l l bepl ac ednextt ot heT ARTVT abl e.

3. Pr oPr ac t i c eRoom: Member soft hepr es sWI LLNOThaveac c es st ot he

pl ayerpr ac t i c er oom andt heSkyboxar easwi t ht heex c ept i onofCSI phot ogr apher Dal eShankofShankShotMedi aandeventCSI s t affwr i t er , Samm Di ep. Vi ol at i onoft heeventmedi apol i c i esmayr es ul ti nyourpr es spas sbei ngr evoked.


5

Medi a /PressResources I nt er netAc c es s TheRi vi er aHot el &Cas i noi swel l equi ppedwi t hhi ghs peedi nt er netac c es si n eac hgues tr oom andhasi nt er netki os ksl oc at edi nt hemai nc onvent i onf oyer . Ther ei saf eef ort hes es er vi c es .

* Shi ppi ngT o/Fr om t heRi vi er a TheRi vi er aHot el &Cas i noBus i nes sCent eri st heex c l us i veagentf ort he Ri vi er aHot el andwi l l r ec ei veands hi ppar c el st oandf r om t hehot el . Char gemayappl yf ors er vi c es . Fordet ai l sandpr i c i ng, pl eas ec al l t he hot el bus i nes sc ent erat( 702)7949500.

Magaz i neSt or ageatt heRi vi er a Mos tbox esofmagaz i nesandyer smaybes t or eddi r ec t l yundert hes ki r t ed medi at abl e. CSI i snotr es pons i bl ef ort hemai nt enanc eors ec ur i t yof anybox ess t or edundert het abl e.

CueSpor t sT our namentSys t em ( CTS) I naddi t i ont ot heons i t et our namentboar dsf ort heBCAPLNat i onal 8Bal l Champi ons hi ps , U. S. OpenOnePoc ketChampi ons hi psandU. S. Open10Bal l Champi ons hi p, al l br ac ket sc anbevi ewedl i veonl i neatwww. c t s ondemand. c om.

GeneralPhoto & Vi deo Poli ci es Noexhi bi t , per f or manc eoreventpr es ent edatt heT our naments hal l be phot ogr aphed, br oadc as torr ec or dedf orc ommer c i al us e, s al eordi s t r i but i onof ANYki ndwi t houtt hewr i t t enandexpr es sper mi s s i onofCueSpor t sI nt er nat i onal . Exhi bi t or ss hal l notphot ogr aphorvi deot apet heexhi bi torpr oduc tofanot her exhi bi t or . Camer asar enotper mi t t edunl es sanaut hor i z edpas sorper mi ti sobt ai ned f r om CSI andphot ogr aphshavebeenaut hor i z edbyt heexhi bi t or . Anyexhi bi t or whovi ol at est hi sr ul ej eopar di z espar t i c i pat i oni nt hec ur r entorf ut ur eevent s . NOFLASHPHOTOGRAPHYAL L OWEDANYWHEREI NTHETOURNAMENTAREAS!


6

1 2th U. S.Open OnePocketChampi onshi p Thur s day-Sunday , May1215, 2011

Pl ayerl i s tandeventdet ai l sar el oc at edat : www. pl ayc s i pool . c om/ Event s / 2011USOpenOnePoc ket Champi ons hi p. as px

3rd U. S.Open 1 0BallChampi onshi p Monday-Sat ur day , May1621, 2011

Pl ayerl i s tandeventdet ai l sar el oc at edat : www. pl ayc s i pool . c om/ Event s / 2011USOpen10Bal l Champi ons hi p. as px


7

201 1Sponsors Wet r ul yappr ec i at eyourwor kasmember soft hepr es sc over i ngt hebel ow l i s t edevent s . Weas kt hati nyourc over ageyoupl eas er ec ogni z et hef ol l owi ngs pons or swhohel pt o maket heevent spos s i bl eands uc c es s f ul .

35th BCAPLNati onal8BallChampi onshi ps CueSpor t sI nt er nat i onal ( www. pl ayc s i pool . c om) Ri vi er aHot el &Cas i no( www. r i vi er ahot el . c om) Di amondBi l l i ar dPr oduc t s( www. di amondbi l l i ar ds . net ) Mc Der mot tHandc r af t erCues( www. mc der mot t . c om) Muel l erRec r eat i onal Pr oduc t s( www. muel l er s por t i nggoods . c om) BadBoysBi l l i ar dPr oduc t i ons( www. badboys bi l l i ar dpr od. c om) Si moni s( www. s i moni s c l ot h. c om) T AR( www. t heac t i onr epor t . c om) Bi l l i ar dsDi ges t( www. bi l l i ar ds di ges t . c om) Br eakRak( www. br eakr ak. c om)

1 2th U. s.open onepocketchampi onshi p& 3rd U. S.Open 1 0BallChampi onshi p CueSpor t sI nt er nat i onal ( www. pl ayc s i pool . c om) Ri vi er aHot el &Cas i no( www. r i vi er ahot el . c om) Di amondBi l l i ar dPr oduc t s( www. di amondbi l l i ar ds . net ) Mc Der mot tHandc r af t erCues( www. mc der mot t . c om) Muel l erRec r eat i onal Pr oduc t s( www. muel l er s por t i nggoods . c om) Magi cBal l Rac k( www. magi c bal l r ac k. c om) BadBoysBi l l i ar dPr oduc t i ons( www. badboys bi l l i ar dpr od. c om) Si moni s( www. s i moni s c l ot h. c om) T AR( www. t heac t i onr epor t . c om) Bi l l i ar dsDi ges t( www. bi l l i ar ds di ges t . c om) Br eakRak( www. br eakr ak. c om)


8

Ac opyoft hevenue mayal s obevi ewedat : www. pl aybc a. c om

2011 Media Kit  

2011 Media Kit for the BCAPL National Championships