Page 1

สารจากกรรมการผูอํานวยการ

สํ า นั ก พิ ม พ แ ห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการส ง เสริ ม สนับสนุนใหอาจารยไดสรางผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะงานดานตํารา หนังสือ มีการใชผลงานทางวิชาการอยางกวางขวางทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษา และ ในระดับประชาชนทั่วไป ด ว ยเหตุ นี้ สํ า นั ก พิ ม พ จึ ง ได กํ า หนดจุ ด มุ  ง หมาย กํ า หนดวิ ธี ก าร และ กระบวนการตาง ๆ ทีจ่ ะสงเสริม สนับสนุน และบริการใหแกอาจารยและนักวิชาการ ตาง ๆ อยางกวางขวางในทุกรูปแบบเพื่อใหอาจารยไดมีแหลงและมีความสะดวก ที่จะผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการไดอยางเต็มที่ กวางขวางและตอเนื่อง ซึง่ จะสรางความเจริญใหแกวงการและสังคมอยางกวางขวาง โดยสํานักพิมพถอื หลัก คุณภาพ ซื่อตรง และมีไมตรีจิต เพื่อใหไดรับทราบการบริการตาง ๆ ทั่วถึงกัน สํานักพิมพจึงไดจัดพิมพเอกสารแนะนําสํานักพิมพและบริการของสํานักพิมพ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับนี้ขึ้น และหวังวาทานจะมาใชบริการของสํานักพิมพอยางเต็มที่ ซึ่งสํานักพิมพ พรอมจะใหบริการทานดวยความยินดี

ผูชวยศาสตราจารยมานิต รุจิวโรดม กรรมการผูอํานวยการสํานักพิมพ

AW_issue1-2557#printing.indd 1

11/13/56 BE 6:22 PM


2

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ) ประธานกรรมการ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย กรรมการ ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย เดชะอําไพ กรรมการ รองศาสตราจารยสุทธิมา ชํานาญเวช กรรมการ รองศาสตราจารยอรพรรณ พนัสพัฒนา กรรมการ อาจารยจรรมนง แสงวิเชียร กรรมการ กรรมการผูอํานวยการสํานักพิมพ กรรมการและเลขานุการ ผูจัดการทั่วไป ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารสํานักพิมพ

บุคลากรของสํานักพิมพ กรรมการผูอํานวยการสํานักพิมพ ผูชวยศาสตราจารยมานิต รุจิวโรดม รองผูอํานวยการ รองศาสตราจารย ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ผูจัดการทั่วไป นายกรรณะ กองศักดา

โทร. 0-2218-3268 โทร. 0-2218-3241 โทร. 0-2218-3265

งานจัดทําหนังสือ นางทิพวรรณ โหละสุต นางสาวทัศนีย ผิวขํา นางสาวกนิษฐา กิตติคุณ นางรวิวรรณ จันทรแมน นางสาวจุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย

โทร. 0-2218-3239 โทร. 0-2218-3264 โทร. 0-2218-3267 โทร. 0-2218-3267 โทร. 0-2218-3264

งานธุรการ นางสาววาสนา ซําเซ็น นางอุไร สีทา

โทร. 0-2218-3269 โทร. 0-2218-3269

งานการเงินและการบัญชี นางเรวดี แกวแสงแจม นางสาวพจนีย เขียวนอย

โทร. 0-2218-3247 โทร. 0-2218-3247

งานสงเสริมการผลิตและการตลาด นายประสิทธิ์ จิตรบุญ นางสาวเบญจมาศ โคตรชา นางสาววรุณพร บวรธีรอรรจน

AW_issue1-2557#printing.indd 2

โทร. 0-2218-3236 โทร. 0-2218-3259 โทร. 0-2218-3259

11/13/56 BE 6:22 PM


3

ส า ร บั ญ

AW_issue1-2557#printing.indd 3

สารจากกรรมการผูอํานวยการ

1

แนะนําสํานักพิมพ

4

10 อันดับหนังสือขายดี

8

หนังสือหมวดมนุษยศาสตร

9

หนังสือหมวดสังคมศาสตร

16

ใบสั่งซื้อหนังสือ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

27

หนังสือหมวดวิทยาศาสตรกายภาพ

39

หนังสือหมวดวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

43

หนังสือหมวดวิทยาศาสตรชีวภาพ

47

ใบสมัครสมาชิก สารสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

55

11/13/56 BE 6:22 PM


4

แนะนําสํานักพิมพ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มดําเนินการจัดพิมพ ตํารา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522 เปนตนมา การดําเนินงานของสํานักพิมพไดมีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาที่ไดเริ่มดําเนินงานมา โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากระบบราชการมาเปนระบบงานวิสาหกิจตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 การ ปรับเปลี่ยนครั้งนี้ นอกจากจะทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน การประสานและการดําเนินการแลว ยังถือไดวา เปนการปรับเปลี่ยนกลยุทธตาง ๆ เพื่อรองรับการแขงขันดานการผลิตหนังสือและตําราจากหนวยงาน องคกรตาง ๆ ทั้ง ในสวนของราชการเองและหนวยงานเอกชน นอกจากนี้ยังเปนการรองรับความเจริญกาวหนาทางวิชาการที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตขางหนาดวย สํานักพิมพดําเนินการโดยมิไดมุงหวังผลกําไร แตในขณะเดียวกันก็ตองสามารถเลี้ยงตัวเองใหได สํ า นั ก พิ ม พ แ ห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ห น า ที่ คั ด เลื อ กต น ฉบั บ หนั ง สื อ วิ ช าการต า ง ๆ ทั้ ง ของบุ ค ลากร ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักวิชาการทั่วไปที่มีคุณภาพสูงเพื่อจัดพิมพ โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทาง วิชาการที่ไดมาตรฐาน หนังสือดังกลาวอาจอยูในรูปสิ่งพิมพหรือสื่ออยางอื่น ๆ

ปณิธาน ปณิธานของสํานักพิมพ คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตหนังสือ/ตําราที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับ ความตองการของผูใชหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

วัตถุประสงค 1. เพื่อแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพตํารา เอกสาร และสื่อรูปแบบตาง ๆ ที่มีคุณคาทางวิชาการในระดับ อุดมศึกษา 2. เพื่อสงเสริมใหมีตําราภาษาไทยมากขึ้นและใหนิสิตไดใชหนังสือที่มีคุณภาพดี ในราคาประหยัด 3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม 4. ใหความรวมมือ ประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ เผยแพรและสงเสริมการเขียน การพิมพ การอาน และการคนควาแสวงหาความรู

ลิขสิทธิ์ ผูเขียนจะไดรับคาลิขสิทธิ์หนังสือที่สํานักพิมพจําหนายดังนี้ 1. ไดรับคาลิขสิทธิ์รอยละยี่สิบของราคาจําหนาย โดยจายตามยอดขายที่จําหนายไดทุกหกเดือน 2. ในกรณีที่จะตองจายคาลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากขอ 1 ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูอํานวยการสํานักพิมพ ทั้งนี้คาลิขสิทธิ์ตองไมเกินรอยละยี่สิบหาของราคาจําหนาย

การจัดกิจกรรม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเขี ย นและการใช เ อกสารทางวิ ช าการร ว มกั บ หน ว ยงานต า ง ๆ สํ า นั ก พิ ม พ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเขียนและการใชเอกสารทางวิชาการรวมกับหนวยงานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาและสรางบรรยากาศทางวิชาการในวงการศึกษาและสังคม เพิ่มขึ้น

AW_issue1-2557#printing.indd 4

11/13/56 BE 6:22 PM


5

การซื้อหนังสือในราคาพิเศษ 1. หนังสือทุกเลมของสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดจําหนายโดยศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย อาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกทานสามารถซื้อไดในราคาลด 10 เปอรเซ็นต จาก ราคาปกติ 2. อาจารยผูเขียนตําราที่แนะนําหนังสือใหนิสิตใชเปนตําราเรียนจะไดรับสวนลด 20 เปอรเซ็นต โดยติดตอ ผานศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การเผยแพรผลงาน การเผยแพรผลงานของสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและงานเขียนของอาจารย สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะดําเนินการประชาสัมพันธหนังสือที่ไดจัดพิมพขึ้น โดยเผยแพรในรูป ของสารสํานักพิมพ รายการหนังสือ เว็บไซต และผานสื่อมวลชนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหหนังสือที่มีคุณคาของสํานักพิมพ ไปถึงผูใชใหมากที่สุด

หนังสือที่จัดพิมพ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดพิมพตําราและหนังสือทางวิชาการของอาจารยเปนหลัก นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหมีการจัดพิมพหนังสือความรูชุดตาง ๆ อีก 16 ชุด คือ หนังสือชุด “รวมบทความ” “ความรูเฉพาะ” “ความรู ทั่วไป” “ขอมูลพื้นฐานในประเทศไทย” “งานแปลคลาสสิก“ “อางอิง” “วิทยาการประยุกต” “ปญหาของชีวิต ปจจุบัน” “รายงานการสัมมนา” “ความรูเพื่อชุมชน” “ไทยศึกษา” “อุดมศึกษา” “จุฬาศึกษา” “สตรีศึกษา” “เสริมประสิทธิภาพครู” “ความคิดความรู” และหนังสือที่โครงการตําราคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยรับรอง

บริการของสํานักพิมพ 1. 2. 3. 4.

รับปรึกษาการเขียนหนังสือและเอกสารทางวิชาการ รับจัดพิมพหนังสือและเอกสารทางวิชาการที่มีคุณภาพดีของอาจารยและนักวิชาการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนและการใชเอกสารทางวิชาการใหแกอาจารยในมหาวิทยาลัย เปนสื่อกลางในการพัฒนากิจกรรมการเขียน การพิมพ การใชตํารา และเอกสารทางวิชาการ

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีหนาที่หลักในการสงเสริมสนับสนุน ใหอาจารยไดสรางผลงาน ทางวิชาการโดยเฉพาะงานทางดานตํารา หนังสือวิชาการ และสื่อทางวิชาการ เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ รวมทั้งเผยแพร ใหมีการใชผลงานทางวิชาการอยางกวางขวาง ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและในระดับประชาชนทั่วไป ดวยเหตุนี้ สํานักพิมพจึงไดกําหนดจุดมุงหมายกําหนดวิธีการและกระบวนการตาง ๆ ที่จะสงเสริม สนับสนุน และบริการใหแกอาจารยและนักวิชาการตาง ๆ อยางกวางขวาง ในทุกรูปแบบเพื่อใหอาจารยไดมีแหลงและมีความสะดวก ที่จะผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการไดอยางเต็มที่ กวางขวาง และตอเนื่อง ซึ่งจะสรางความเจริญใหแกวงการวิชาการและ สังคมอยางกวางขวาง โดยสํานักพิมพถือหลักคุณภาพ ซื่อตรงและมีไมตรีจิต เพื่อใหไดรับทราบการบริการตาง ๆ ทั่วถึงกัน สํานักพิมพจึงไดจัดพิมพเอกสารแนะนําสํานักพิมพและบริการของ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับนี้ขึ้น สํานักพิมพหวังวาเอกสารนี้จะเปนประโยชนแกอาจารยและผูสนใจตามสมควร และหวังวาทานจะมาใชบริการของ สํานักพิมพอยางเต็มที่ ซึ่งสํานักพิมพพรอมจะใหบริการทานดวยความยินดี

AW_issue1-2557#printing.indd 5

11/13/56 BE 6:22 PM


6

ขั้นตอนการทําหนังสือ ก. หนังสือใหม

กําหนดเสร็จภายใน

1. รับตนฉบับจากผูเขียนหรือผูแปล จํานวน 2 ฉบับ เพื่อเสนอกรรมการผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการพิจารณา (นับจากวันที่รับตนฉบับจากผูเขียนหรือผูแปล) 2. บรรณาธิการประจําสาขาดําเนินการตรวจคุณภาพเนื้อหาขั้นตน พรอมทั้งเสนอ บรรณาธิการผูตรวจคุณภาพ 3. ผูตรวจคุณภาพดําเนินการตรวจคุณภาพหนังสือ 4. บรรณาธิการประจําสาขาพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ 5. ผูเขียนดําเนินการแกไข ปรับปรุงตามผลการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ (หากมีเหตุขัดของตองแจงใหสํานักพิมพทราบ) 6. เสนอหนังสือที่ไดรับการแกไข ปรับปรุงแลวใหกรรมการผูอํานวยการสํานักพิมพ พิจารณาจํานวนพิมพ 7. กองบรรณาธิการขัดเกลาสํานวนภาษา พิสูจนอักษรตัวสะกด การันต ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน กําหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร 8. สงตนฉบับหนังสือใหผูเขียนตรวจสอบครั้งสุดทายกอนสงพิมพ (หากมีการแกไขระหวางจัดพิมพผูเขียนตองรับผิดชอบคาใชจาย) 9. เปดสอบราคาการจัดพิมพหนังสือกับโรงพิมพตาง ๆ 10. โรงพิมพดําเนินการจัดทําอารตเวิรก รูปเลม ปก และสํานักพิมพดําเนินการพิสูจนอักษร 10.1 หนังสือที่มีตนฉบับหนาไมเกิน 200 หนา ขนาด เอ 4 10.2 หนังสือที่มีตนฉบับหนาเกิน 200 หนา ขนาด เอ 4 11. เมื่อหนังสือพิมพเสร็จแลว สํานักพิมพจะจัดสงใหผูเขียนจํานวน 10 เลม และจัดสงไปเผยแพรประชาสัมพันธตามหนวยงาน สถานที่ และบุคคลที่ผูเขียนแนะนํา

1 สัปดาห 1 สัปดาห 1 เดือน 1 สัปดาห 2-3 เดือน 1 สัปดาห 1-3 สัปดาห 2 สัปดาห 2 สัปดาห 3 เดือน 5 เดือน 2 วัน

หมายเหตุ : กรณีที่หนังสือไมตองตรวจคุณภาพ เชน งานวิจัยที่มีการตรวจคุณภาพหรือผลงานวิชาการที่ผานการ ประเมิน และกรรมการผูอํานวยการสํานักพิมพเห็นชอบ จะตัดขั้นตอนขอ 2-6 ออกไป โดยจะเสนอกรรมการ ผูอํานวยการสํานักพิมพพิจารณากําหนดจํานวนพิมพและดําเนินการตามขอ 7 ตอไป

ข. หนังสือพิมพซํ้า 1. สํานักพิมพไดรับแจงจากศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือผูเขียน ใหจัดพิมพซํ้า และเสนอกรรมการผูอํานวยการสํานักพิมพเพื่อพิจารณาจํานวนพิมพ 2. กองบรรณาธิการติดตอผูเขียนและดําเนินการแกไขตนฉบับกอนจัดพิมพ 3. โรงพิมพดําเนินการพิมพหนังสือที่แกไขเสร็จเรียบรอยแลว 3.1 หนังสือที่ผูเขียนแกไขไมเกิน 20 เปอรเซ็นตของหนังสือ 3.2 หนังสือที่ผูเขียนแกไขเกิน 20 เปอรเซ็นตของหนังสือ (กําหนดเวลาดังกลาว นับตั้งแตวันที่ไดรับปรูฟ 1 จากโรงพิมพ)

AW_issue1-2557#printing.indd 6

กําหนดเสร็จภายใน 1 สัปดาห 1 เดือน 1 เดือน 2 เดือน

11/13/56 BE 6:22 PM


7

รายการหนังสือ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CATALOGUE จัดทําโดย ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ประสานงาน ออกแบบโดย

ฉบับที่ 1 ป 2557 เดือนมกราคม 2557 สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารยมานิต รุจิวโรดม รองศาสตราจารย ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ทิพวรรณ โหละสุต, ทัศนีย ผิวขํา, กนิษฐา กิตติคุณ, รวิวรรณ จันทรแมน และจุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย ประสิทธิ์ จิตรบุญ กัลยาภรณ เข็มทอง

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สพจ.) “กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522” อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท : ธุรการและรับตนฉบับหนังสือ 0-2218-3269 กองบรรณาธิการ 0-2218-3264, 0-2218-3267 การเงินและการบัญชี 0-2218-3247 สงเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3236, 0-2218-3259 โทรสาร : 0-2218-3266 CUP mobile : 08-2329-1314 e-mail : cupress@chula.ac.th website : www.ChulaPress.com Knowledge to All สรรคุณคาวิชาการ สูสังคม สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนอาจารยและนักวิชาการสงหนังสือหรือตําราวิชาการของทานมาให สํานักพิมพพิจารณาจัดพิมพ นอกจากทานจะไดรับบริการที่นาประทับใจแลว ทานยังไดรับคาลิขสิทธิ์รอยละ 20 ของราคา จําหนาย ซึ่งสํานักพิมพจะจายใหทานตามยอดขายทุก ๆ 6 เดือน เราหวังเปนอยางยิ่งวา ดวยรากฐานอันมั่นคงตลอดระยะเวลา 33 ป และบริการที่ซื่อสัตยของสํานักพิมพ จะไดรับการ ไววางใจจากทานในการนําตนฉบับหนังสือหรือตําราวิชาการมาใหสํานักพิมพจัดพิมพ ทานที่สนใจหนังสือติดตอสั่งซื้อไดที่

ผูจัดจําหนาย ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สาขา ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441 สยามสแควร โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135 ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239 โรงเรียนนายรอย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023 ม.พะเยา จ.พะเยา โทร. 0-5446-6799-800 โทรสาร 0-5446-6798 จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304 รัตนาธิเบศร (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405 Call Center (จัดสงทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 http://www.chulabook.com เครือขาย ศูนยหนังสือ ม.แมฟาหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025 ศูนยหนังสือ ม.วลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652 รานหนังสือบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) รามคําแหง 43/1 โทร. 0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091 ศูนยหนังสือ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร. 0-5377-6000 ศูนยหนังสือ ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี โทร. 0-7735-5466, 0-7791-3333 โทรสาร 0-7735-5468 ศูนยหนังสือเทคโนโลยีไออารพีซี จ.ระยอง โทร. 0-3889-9130-2 ตอ 331 โทรสาร 0-3889-9130 ตอ 301 ศูนยหนังสือ ม.ราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี โทร. 0-3642-7485-93 รานคา, หนังสือเขาชั้นเรียน ติดตอแผนกขายสง สาขารัตนาธิเบศร (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

AW_issue1-2557#printing.indd 7

11/13/56 BE 6:22 PM


10 อันดับหนังสือขายดี ประจําเดือนมีนาคม 2556

1

2

3

4

6

7

8

9

ลําดับที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชื่อหนังสือ

เทคนิคงานไม (พิมพครั้งที่ 17) ระบบประสาทและการทํางาน เทคนิคงานสี (พิมพครั้งที่ 8) การบริหารการผลิต คูม อื การเขียนรายงานโครงการในโรงเรียน THE TOP JOB SECRET อาชีพเงินลาน ที่คนไทยยังไมรูจัก (พิมพครั้งที่ 2) ระบบหัวใจและการทํางาน สอนเปน สอนดี สอนเกง ปรัชญาการศึกษาเบือ้ งตน (พิมพครัง้ ที่ 7) การเขียนแบบ 3 มิติ โครงสรางไม (พิมพครั้งที่ 4)

AW_issue1-2557#printing.indd 8

5

10 ISBN

ราคา (บาท)

รศ.ประณต กุลประสูตร ผศ. นพ.สมนึก นิลบุหงา รศ.ประณต กุลประสูตร อ.ปรียาวดี ผลเอนก อ.จันทรา ดานคงรักษ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

9789741329373 9789740329985 9789740325437 9789740330370 9789740330325 9789740328872

250 220 190 200 130 110

ผศ. นพ.สมนึก นิลบุหงา และ ศ. ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ ทวีป อภิสิทธิ์ ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน อ.เผา สุวรรณศักดิ์ศรี และ อ.รัฐวุฒิ จันทรศรีตระกูล

9789740330271

150

9789740330455 9789740330349 9789740324935

100 100 120

โดย

11/13/56 BE 6:22 PM


มนุษยศาสตร

9

การใชเเละการผันกริยาภาษาสเปน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

อนิรุธ มงคลรัตน แปดหนายก 184 หนา 978-974-03-3057-8 1703

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 220 บาท 9789740330578 1

นิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูที่สนใจทั่วไป

หนังสือการใชและการผันกริยาภาษาสเปน เปนคูมือไวยากรณพรอมตัวอยางประโยค คําอธิบายเปนภาษาไทยโดยละเอียด งายตอการทําความเขาใจสําหรับผูเริ่มเรียน และแบบฝกหัดทายบทพรอมเฉลยแบบฝกหัดทายเลม โดยผูสอนสามารถนําไปใช ประกอบการสอน และผูเ รียนสามารถนําไปใชประกอบการเรียนและฝกทบทวน โดยผูแ ตงแบงเนือ้ หาภายในเลมออกเปนบทตามชือ่ กาล (TIEMPO) เพือ่ งายตอการคนควาและสามารถนําตัวอยางประโยคภายในเลมไปปรับใชในการแตงประโยคในชีวติ ประจําวันไดเหมาะสม หนังสือไวยากรณเลมนี้เหมาะสมสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาสเปนในระดับเบื้องตนจนถึงระดับที่สูงขึ้นเพื่อปูพื้นฐานการเรียนภาษาสเปน เปนระบบใหสามารถใชและผันกริยาไดถูกตอง

การประพันธเพลงไทย โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

พิชิต ชัยเสรี, รศ. แปดหนายก 92 หนา 978-974-03-3071-4 1720

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 140 บาท 9789740330714 1

นิสิตนักศึกษาที่เรียนดุริยางคศิลปไทย วิทยาลัยนาฏยศิลปทั่วราชอาณาจักร

หนังสือนี้จะเปนอุปกรณสําหรับผูประสงคจะเขาสูแวดวงของการประพันธเพลงไทยไดเปนอยางดี และนาจะเปนประโยชน สําหรับผูที่ศึกษาวิชาการดนตรีไทยตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ อีกโสด แมอยางนอยทานที่ประสงคจะรูจักดนตรีไทยและตองการรักษา ภูมิปญญาของไทยแขนงนี้ไวมิใหผิดเพี้ยนไปจากขนบโบราณก็จะสมประโยชนเชนกัน

AW_issue1-2557#printing.indd 9

11/13/56 BE 6:22 PM


มนุษยศาสตร

10

ENGLISH FOR TOURIST GUIDES โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

เลิศพร ภาระสกุล, ผศ. ดร. แปดหนายก 520 หนา 978-974-03-2407-2 1656/2

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 320 บาท 9789740324072 2

นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 ที่เรียนวิชาเอกในสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฎที่มีการสอน สาขาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และผูเขาอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก

ENGLISH FOR TOURIST GUIDES IS A COMPREHENSIVE COURSE BOOK DESIGNED TO HELP YOUNG ADULT TO ADULT LEARNERS AND TOURIST GUIDES-IN-TRAINING DEVELOP NECESSARY SKILLS IN CONDUCTING GUIDES TOURS IN AND AROUND THAILAND. IT HELPS STUDENTS GET AHEAD, COVERING IMPORTANT VOCABULARY, GRAMMAR, READING, WRITING, LISTENING AND SPEAKING SKILLS FOR HISTORIC SITE INTERPRETATION. EVERY UNIT INTRODUCES NEW VOCABULARY AND ASKS QUESTIONS RELATED TO THE THEME. THE TEXT USES AUTHENTIC, UP-TO-DATE TOURISM LANGUAGE IN A RANGE OF CONTEXTS FROM DESCRIBING THAI ARCHITECTURAL STYLES TO THAI HISTORY AND CULTURE. IT IS SUITABLE FOR CLASSROOM USE OR SELF-STUDY.

การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน หลักการพิจารณาเบื้องตน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

กิติ สินธุเสก, รศ. ดร. เอ 4 134 หนา 9789740319047 1113/6

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 80 แกรม 170 บาท 978-974-03-1904-7 6

นิสิตนักศึกษาสาขาการออกแบบตกแตงภายใน สถาปตยกรรมภายในและสถาปตยกรรม

เนื้อหาประกอบดวย • สิ่งแวดลอม มนุษยกับสิ่งแวดลอม และปจจัยที่เปนตัวกําหนดลักษณะของสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น • มนุษย ขนาดสวนของมนุษย ในสถาปตยกรรม สัดสวนที่สัมพันธกันของมนุษย การวัดขนาดรางกายของมนุษย • การกําหนดระยะและเนื้อที่กับขนาดสวนของมนุษย • ความตองการระยะและเนื้อที่ใชสอย ระยะระหวางบุคคล • การออกแบบภายในสําหรับอาคารพักอาศัย • การกําหนดปริมาตรอาคารภายในหองสําหรับการอยูอาศัยของมนุษย • การออกแบบภายในหองตาง ๆ สําหรับบานพักอาศัย เชน หองรับแขก หองอาหาร • ทางสัญจรภายในอาคารพักอาศัย AW_issue1-2557#printing.indd 10

11/13/56 BE 6:22 PM


มนุษยศาสตร

11

การออกแบบหองครัว โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

กชพงศ เลขะกุล, อ. แปดหนายก 140 หนา 978-974-03-3038-7 1693

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

EPO 66.60 แกรม 130 บาท 9789740330387 1

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หองครัวเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในบาน ไมวาจะเปนหองครัวขนาดเล็กหรือหองครัวขนาดใหญควรมีการออกแบบที่ดีเพื่อ ใหสอดคลองกับการใชงานและขนาดของพื้นที่ สิ่งที่คุณจะไดรับจากหนังสือเลมนี้ • พฤติกรรมและกิจกรรมในพื้นที่การใชงานของหองครัวและตําแหนงของหองครัวกับพื้นที่ใกลเคียง • ระยะการใชงานในหองครัวของทุกคน • แนวคิดในการออกแบบหองครัว • การเลือกใชวัสดุกรุพื้นผนังฝาเพดานภายในหองครัว • การเลือกสีภายในหองครัว • การใชงานของอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองครัว • อธิบายการเขียนแบบกอสรางและตัวอยาง หนังสือเลมนี้อธิบาย “การออกแบบหองครัว” ใหเขาใจไดงาย ๆ สามารถนําไปออกแบบหองครัวไดดวยตนเอง

คัมบุน ภาษาญี่ปุนสไตลจีน ภาษาจีนสไตลญี่ปุน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

สิริมนพร (เสาวลักษณ) สุริยะวงศไพศาล, รศ. ดร. แปดหนายก กระดาษ 524 หนา ราคา 978-974-03-2982-4 รหัสแทง 1614 พิมพครั้งที่

เหมาะสําหรับ

ปอนด 70 แกรม 320 บาท 9789740329824 1

นิสิตนักศึกษา อาจารย ผูวิจัย ผูสนใจภาษาญี่ปุนและจีน

หนังสือเลมนี้เปนหนังสือคัมบุนเลมแรกที่เขียนเปนภาษาไทย และตางจากตําราคัมบุนที่เขียนเปนภาษาญี่ปุนหรือภาษาอังกฤษ ในหลายประการ กลาวคือ ผูเขียนไดต้ังใจเขียนเพื่อคนไทยโดยเฉเพาะ นอกจากคําอธิบายที่เขียนเปนภาษาไทย และแปลประโยค ตัวอยาง เรื่องอาน บทกวีทั้งหมดเปนภาษาไทยแลวก็ยังไดใหคําอธิบายเพิ่มเติม ทั้งในดานไวยากรณ (ที่เปรียบเทียบกับภาษาไทย ในกรณีที่จะเปนประโยชน) และความรูเสริม ขอสังเกต ขอควรระวัง การอางอิงขามบท ขามหมวดหมู และขามตัวอยางที่ละเอียด และไมพบในตําราคัมบุนที่เขียนเปนภาษาญี่ปุนหรือภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ผูเขียนก็ไดนําเสนองานวิจัยดานนี้ของผูเขียนเองและของ นักวิชาการอื่น ๆ ดวย

AW_issue1-2557#printing.indd 11

11/13/56 BE 6:22 PM


มนุษยศาสตร

12

แปลได แปลดี ทักษะการแปลสําหรับผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

สุพรรณี ปนมณี, รศ. สิบหกหนายกพิเศษ 240 หนา 978-974-03-2440-9 1335/3

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 110 บาท 9789740324409 3

ครู อาจารย นิสิต และนักศึกษาทุกสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการแปล

แปลได แปลดี มีเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะเปนคูมือสําหรับอาจารย นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษและการแปลเพราะจะชวยใหสามารถแปลไดและแปลไดดีดวย ในขณะเดียวกันก็แปลไดแปลดี กลาวคือ มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแปลไดดีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ นอกจากนี้ยังมุงเนนที่จะสรางพื้นฐานทางการใชภาษาของผูเรียน ใหมั่นคงแข็งแรงอันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการแปลทั้งจากอังกฤษเปนไทยและจากไทยเปนอังกฤษในระดับกลาง เพื่อตอยอดไปสู การแปลในระดับสูงตอไป แปลได แปลดีใหพนื้ ฐานในการใชภาษากับการแปลทีเ่ หมาะสม สอดคลองกับความจําเปนและความประสงค ของทุกทานที่สนใจการแปล สามารถนําไปใชงานไดจริง

ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันเลม 1 โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

วรรณา แสงอรามเรือง, รศ. ดร. แปดหนายกพิเศษ 174 หนา 974-9995-84-8 1150/3

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 220 บาท 9789749995846 3

นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไทยที่ ต  อ งการเรี ย นรู  ด  ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ ภาษาเยอรมั น ผู  ที่ ต  อ งติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ชาวเยอรมัน

บทเรียนภาษาเยอรมันชุดนี้จัดทําขึ้นพรอมแผนซีดีเพื่อใหผูเรียนชาวไทยไดเรียนและฝกทักษะภาษาเยอรมันไดดวยตนเอง โดยมีเนื้อหาสาระที่เนนสถานการณการสื่อสารหลัก ๆ มีการคัดสรรสถานการณการสื่อสารที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เนนการฝกฝน ในดานการออกเสียงใหมีนํ้าเสียงใหมีสําเนียงใกลเคียงกับเจาของภาษา บทเรียนแตละบทจะไมยาวนักเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถ ฝกดวยตนเองในระยะเวลาอันสั้น ถาผูเรียนคนไทยหมั่นเรียนรูและฝกฝนทักษะการพูดตามเนื้อหาและบทฝกฟงในบทเรียนชุดนี้ อยางตอเนื่องแลว ก็จะสามารถนําภาษาเยอรมันไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับพื้นฐานได การเรียนภาษาอยางมีประสิทธิภาพ คือ เรียนไดมาก เรียนไดเร็ว และใชเวลานอยแตใชการไดจริง การเรียนภาษาควรยึดหลักวา อยากพูดได ตองฝกพูด อยากเขียนได ตองฝกเขียน

AW_issue1-2557#printing.indd 12

11/13/56 BE 6:22 PM


มนุษยศาสตร

13

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

มนธิรา ราโท, ผศ. ดร. แปดหนายก 132 หนา 978-974-03-2708-0 1447/2

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 120 บาท 9789740327080 2

นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โลกในยุคหลังสงครามเย็นไดกาวเขาสูยุคแหงความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น รวมทั้งความรวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนามซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ กลาวคือ ดานสังคม การเมือง การศึกษา และ เศรษฐกิจ และครอบคลุมทุกระดับชั้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดังจะเห็นไดจากการที่มีการลงทุนของนักธุรกิจไทย ในเวียดนาม และการเดินทางทองเที่ยวระหวางประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้งประเทศเวียดนามยังเปนเพื่อนบานและหุนสวน ทางยุทธศาสตรที่สําคัญของไทยอีกดวย ทามกลางปรากฏการณและสถานการณความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคดังกลาว ทําใหภาษาเวียดนามเขามามีบทบาทสําคัญ ในฐานะเครื่องมือสําหรับการสื่อสารและการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน การคา การลงทุน การอุตสาหกรรม และ การทองเที่ยว ในปจจุบันภาษาเวียดนามเปนภาษาที่ยังไมมีการสอนกันอยางแพรหลาย เนื้อหาสําคัญของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน แนะนําคําศัพทและโครงสรางประโยคพื้นฐาน และแบบฝกหัดสําหรับการฝกฝน

เรียนรู 100 บทกวีญี่ปุนโบราณ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

อรรถยา สุวรรณระดา, ผศ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 312 หนา 978-974-03-3025-7 1675

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 80 แกรม 330 บาท 9789740330257 1

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุน และนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาวรรณดคีญี่ปุน รวมทั้งผูสนใจ เกี่ยวกับกลอนญี่ปุน

หนังสือเลมนีไ้ ดหยิบยกกลอน 100 บทในหนังสือรวมกลอนเฮียะกุนนิ อิฌฌุ (百人一首) ของญีป่ นุ มาถอดความเปนภาษาไทย แบบงาย ๆ พรอมทั้งอธิบายเทคนิคการประพันธกลอนญี่ปุนและขอมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับกวีผูแตงกลอนเหลานั้นซึ่งลวนแลวแตเปน กวีเอกของญี่ปุนในชวงศตวรรษที่ 7 ถึง 13 เฮียะกุนินอิฌฌุรวบรวมขึ้นราว ค.ศ. 1235 โดยฟุจิวะระ โนะ ซะดะอิเอะไดคัดเลือก บทกลอนของกวีที่มีชื่อเสียงจํานวน 100 คนโดยเลือกมาคนละบท เฮียะกุนินอิฌฌุเปนหนังสือรวมกลอนที่ผูเริ่มตนศึกษากลอนญี่ปุน นิยมหยิบยกมาศึกษา และยังเปนที่รูจักกันแพรหลายเนื่องจากกลอนทั้ง 100 บทนี้ไดปรากฏอยูบนไพคะรุตะของญี่ปุน นับเปนมรดก ตกทอดทางวัฒนธรรมชิ้นสําคัญของญี่ปุน มีคุณคาควรแกการศึกษาเรียนรู

AW_issue1-2557#printing.indd 13

11/13/56 BE 6:22 PM


มนุษยศาสตร

14

วารสารสิลปน เลม 1 (เลม 1-3) โดย

รวมบทความผูเขียนหลายคน เปนหนังสือในโครงการเผยแพรหนังสือ หรือสื่ออื่นในรูปแบบอื่นที่ทรงคุณคา ลําดับที่ 13 ขนาด แปดหนายก กระดาษ ถนอมสายตา 75 แกรม จํานวน 476 หนา ราคา 850 บาท ISBN 978-974-03-3012-7 รหัสแทง 9789740330127 พิมพครั้งที่ 1

วารสารสิลปน เลม 2 (เลม 4-6) โดย

รวมบทความผูเขียนหลายคน เปนหนังสือในโครงการเผยแพรหนังสือ หรือสื่ออื่นในรูปแบบอื่นที่ทรงคุณคา ลําดับที่ 13 ขนาด แปดหนายก กระดาษ ถนอมสายตา 75 แกรม จํานวน 484 หนา ราคา 850 บาท ISBN 978-974-03-3013-4 รหัสแทง 9789740330134 พิมพครั้งที่ 1

เหมาะสําหรับ

ประชาชนทั่วไป หองสมุด

สิลปนเปนนิตยสารรายเดือนซึ่งในนิตยสารใชคําวา หนังสือพิมพรายเดือน เปนนิตยสารดานศิลปะที่ทรงคุณคาเลมหนึ่งที่ควร เก็บรักษาเปนมรดกวัฒนธรรมดานศิลปะ แมวาเรื่องสวนใหญจะเปนงานดานวรรณศิลป เชน นวนิยาย นิทานเด็ก บทกวีนิพนธ บทความเกี่ยวกับการประพันธ บทวิจารณ ซึ่งเปนไปตามที่กลาวไวในหนาของบรรณาธิการฉบับเฉลิมรัฐธรรมนูญกอนที่จะมีการ เปลี่ยนตัวบรรณาธิการวา “หนังสือพิมพสิลปนเปนหนังสือพิมพรายเดือนที่มีนโยบายมุงหรือจะชวยสงเสริมวรรณศิลปใหเฟองฟูยิ่ง ๆ ขึน้ ไป” และ “หนังสือพิมพสลิ ปนมีจติ ใจทีจ่ ะอุทศิ ตนใหเปนแหลงนอย ๆ แหลงหนึง่ สําหรับสงเสริมวัธนธัมของชาติ หนังสือพิมพสลิ ปน ไมใชหนังสือขาวสารการเมือง นโยบายของหนังสือมุงจะพิมพเรื่องบันเทิงเริงรมยเปนสวนมาก ..คณะของเรามีความตั้งใจอยางแทจริง ที่จะพยายามกอสรางและรักษาความงามของสิลปแหงหนังสือไวหยางดีที่สุด” แตกระนั้นนิตยสารฉบับนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับศิลปะ เชน บทความเรื่องสิลปเพื่อสิลปของครูเทพ ความสําคัญของสิลปของวรรณสิทธิ์ และยังขยายไปถึงเรื่องที่เปนศิลปะในความหมายกวาง เชน สิลปในการปรุงอาหาร นิตยสารเลมนี้เปนดั่งสโมสรของนักคิดนักเขียนสําคัญ ๆ ในสมัยนั้น ตั้งแตพระองคเจาวรรณไวทยากร ครูเทพ กุหลาบ สายประดิษฐ นายรําคาญ เรียมเอง แสงทอง แมอนงค สันตสิริ นายตํารา ณ เมืองใต กูรมสินธุ กระแสสินธุ กาญจนาคพันธ งานทีเ่ ขียน จึงเปนงานที่มีคุณภาพ และมีเรื่องราวที่มีการคนควาวิเคราะหอยางดี แมจะไมไดมีระบบการอางอิงอยางปจจุบันใหดูนาเชื่อถือก็ตาม เชน เรื่องผูหญิงสวยตรงไหน ของกาญจนาคพันธ

AW_issue1-2557#printing.indd 14

11/13/56 BE 6:22 PM


มนุษยศาสตร

15

ไวยากรณเยอรมัน เลม 1 โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

วรรณา แสงอรามเรือง, รศ. ดร. แปดหนายก 316 หนา 978-974-03-3042-4 516/8

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 180 บาท 9789740330424 13

นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจหรือตองการศึกษาภาษาเยอรมันโดยทั่วไป เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อศึกษาตอในตางประเทศ

ภาษาเยอรมันจัดวาเปนภาษาที่ยากภาษาหนึ่งโดยเฉพาะสําหรับคนไทย เพราะภาษาเยอรมันและภาษาไทยมีลักษณะทาง ไวยากรณที่แตกตางกันมาก เชน ภาษาเยอรมันมีการแบงคํานามเปนเพศตาง ๆ และมีรูปพหูพจนที่แตกตางกันไป คํากริยามีการ ผันรูป • ไวยากรณเยอรมัน เลม 1 นี้เปนไวยากรณเยอรมันที่จัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเพื่อผูเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อใหคนไทย ไดศึกษาและทําความเขาใจหลักไวยากรณภาษาเยอรมันไดงายขึ้น และไมลําบากในการเปดตําราไวยากรณเยอรมัน ที่เขียนเปนภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ • ใชเปนหนังสือคูม อื ประกอบการเรียนภาษาเยอรมันดานไวยากรณ มีการรวบรวมหลักไวยากรณเยอรมันทีส่ าํ คัญ ๆ พรอมกับ ตัวอยางประกอบใหเห็นเดนชัด และจัดเตรียมแบบฝกหัดที่เหมาะกับผูเรียน ใชภาษาที่เขาใจงาย • บอกลักษณะพิเศษของไวยากรณเยอรมันและใหขอสังเกตสําหรับคนไทยในการเรียนและจดจําลักษณะพิเศษของ ไวยากรณเยอรมันเหลานั้น

AW_issue1-2557#printing.indd 15

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

16

การสรางนวัตกรรม : เปลี่ยนผูเรียนใหเปนผูสรางนวัตกรรม โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

เนาวนิตย สงคราม, ผศ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 200 หนา 978-974-03-3054-7 1701

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 100 บาท 9789740330547 1

ครู อาจารย นิสิตนักศึกษาที่สนใจในดานการพัฒนะทักษะใหกับผูเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อให ผูเรียนมีทักษะในการสรางชิ้นงานที่เปนนวัตกรรม

เมือ่ เอยคําวา นวัตกรรม หลายคนจะมองเขาไปถึงสิง่ ประดิษฐ กระบวนการ หรือวิธกี ารใหมอนั ไดมาจากการคิดคนของมนุษย และอาจมองเลยไปถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ที่กําลังนิยมนวัตกรรมอยูในขณะนี้ รวมถึงกระบวนการ สรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในภาคธุรกิจเพื่อการแขงขันไดอยางยั่งยืน แตจะมีใครสักกี่คนที่มองไปถึงการเตรียม บุคลากรใหเปนผูสรางนวัตกรรมตั้งแตยังเยาววัยหรือกําลังศึกษาอยูในระดับโรงเรียนหรือระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น การเตรียมผูเรียน ใหพรอมมีศักยภาพและความสามารถในการสรางนวัตกรรมจึงควรสงเสริมเปนอยางยิ่ง ผูเขียนไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม ของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาและไดทําการวิจัยอยางตอเนื่อง จึงไดนําเสนอการสรางนวัตกรรมในรูปแบบของการจัดการเรียน การสอนอยางเปนรูปธรรมเพือ่ เปนประโยชนแกครูอาจารยทจี่ ะนําเทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ การสรางนวัตกรรม ของผูเรียนไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและสามารถผลิตนวัตกรรมที่เปนกําลังของชาติตอไป

บริหารนอกตํารา โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

ทวีป อภิสิทธิ์ สิบหกหนายกพิเศษ 120 หนา 978-974-03-3048-6 1685

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ถนอมสายตา 65 80 บาท 9789740330486 1

นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย ผูบริหาร ประชาชนทั่วไป

เกร็ดกรณีการบริหารจัดการผูที่เรียนวิชาการบริหารจัดการและผูสนใจขอคิดจากประสบการณในการบริหารจัดการสามารถ นําไปประยุกตใชไดจริง แนะนําวิธีการรูจักสังเกตเกร็ดกรณีการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวแลวรูจักนํามาคิด วิเคราะห เปรียบเทียบกับการ บริหารจัดการที่ตนเองรับผิดชอบ

AW_issue1-2557#printing.indd 16

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

17

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ชาคริต อนันทราวัน, รศ. แปดหนายก 296 หนา 978-974-03-3050-9 1649

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 320 บาท 9789740330509 1

นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร และประวัติศาสตร

ประวัติศาสตรกฎหมายไทยเลมนี้เขียนขึ้นจากการศึกษาวิจัยกฎหมายตราสามดวง จึงมีรายละเอียดในกฎหมายตราสามดวง ใหผูอานเขาใจและเขาถึงกฎหมายไทยโบราณบาง แนวการเขียนแบบไทย ๆ ใชภาษางาย ๆ อธิบายเนื้อหาไปในเนื้อความ ไดเสนอ ขอเท็จจริงใหมเกี่ยวกับกฎหมาย 3 เสน 15 วา และกฎหมาย 5 เสน การเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะโจรฉบับตาง ๆ ทานจะได รับทราบพัฒนาการกฎหมายไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดถึงสถาบันพระมหากษัตริย ผูบญ ั ญัติกฎหมาย

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกตเพื่อการพัฒนาสังคม โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

พัชรินทร สิรสุนทร, รศ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 864 หนา 978-974-03-3047-9 1705

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 340 บาท 9789740330479 1

นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศที่ศึกษาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

สังคมวิทยา (Sociology) เปนศาสตรหนึ่งของสังคมศาสตรที่ประกอบดวยศาสตรพื้นฐาน (Episteme) และศาสตรประยุกต (Techne) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบแผนของพฤติกรรมและความคิดของมนุษย พลัง กลไก และกลุมสังคม ตลอดจนโครงสรางเชิงอํานาจ ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นจึงเปน “ศาสตรแหงปญญาเชิงปฏิบัติอันลุมลึก (Phrononetic Science)” ที่มี เปาหมายหลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาทฤษฎี และการสงเสริมสนับสนุน ตลอดจนพัฒนาองคความรูที่หลากหลายอยางเปนเหตุ เปนผลในเชิงปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาสังคมใหนาอยูสําหรับคนสวนใหญ คุณลักษณะเดนของสังคมวิทยาจึงไดแก การเปนศาสตรซึ่ง ผสมผสานระหวางการวิเคราะหเชิงประจักษอยางเปนรูปธรรม กับการพิจารณาเชิงปรัชญาที่สามารถนําไปปฏิบัติได หรือที่ Pierre Bourdieu เรียกวา การทํางานภาคสนามเชิงปรัชญา (Fieldwork in Philosophy)

AW_issue1-2557#printing.indd 17

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

18

พฤติกรรมนักทองเที่ยว โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

เลิศพร ภาระสกุล, ผศ. ดร. แปดหนายก 572 หนา 978-974-03-3055-4 1709

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 390 บาท 9789740330554 1

นักศึกษาสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรมในมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ

เปนตําราที่ศึกษาอยางเจาะลึกถึงประวัติและวิวัฒนาการของพฤติกรรมการทองเที่ยวตั้งแตยุคโรมันโบราณจนถึงยุคปจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเที่ยวรวมถึงวิธีการวัดแรงจูงใจของนักทองเที่ยว กระบวนการการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยว ความสําคัญของภาพลักษณและแนวทางการสรางภาพลักษณใหกับแหลงทองเที่ยว ความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมและการศึกษา เปรียบเทียบคานิยมของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคตาง ๆ การจําแนกประเภทนักทองเที่ยวและการแบงสวนตลาดนักทองเที่ยวโดย การใชเกณฑตาง ๆ ไปจนถึงแนวทางการสรางความพึงพอใจและการวัดระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว กรณีศึกษาจาก งานวิจัยดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่จะเปนประโยชนสําหรับนักการตลาด นักบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว มัคคุเทศก นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและงานบริการไปจนถึงผูที่สนใจในอาชีพที่เกี่ยวของ กับงานบริการทางการทองเที่ยวทุกคน

INNOVATION SYSTEMS IN SOUTHEAST ASIA โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

อภิวัฒน รัตนวราหะ, ผศ. ดร. และคณะ สิบหกหนายกพิเศษ กระดาษ 256 หนา ราคา 978-974-03-3065-3 รหัสแทง 1626 พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 200 บาท 9789740330653 1

• นักวิชาการดานนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม • นักวางแผนและนโยบาย • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

ระบบนวัตกรรมเปนแนวคิดสําคัญที่เปนพื้นฐานของการวางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมบทความที่วิเคราะหและเปรียบเทียบระบบนวัตกรรมระดับชาติ ของ 6 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม โดยพิจารณาโครงสรางเชิงสถาบันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปฏิสัมพันธระหวางองคกรและองคประกอบตาง ๆ ในระบบนวัตกรรม อุปสรรคและปจจัยทาทายในการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูที่มีมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น รวมทั้งแนวคิดและแนวทางเชิงนโยบายที่รัฐบาลแตละประเทศไดใชในการพัฒนาระบบนวัตกรรมระดับชาติ

AW_issue1-2557#printing.indd 18

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

19

อานสนุก ปลุกสํานึก เลม 5 โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

อัจฉรา ชีวพันธ, ศ. สิบหกหนายกพิเศษ 184 หนา 978-974-03-3068-4 1718

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 90 บาท 9789740330684 1

เด็ก ผูใหญ ครู และผูปกครอง ตลอดจนผูอานจากวงการตาง ๆ

การอ า นของแต ล ะบุ ค คลมี จุ ด มุ  ง หมายที่ แ ตกต า งกั น มี ทั้ ง อ า นเพื่ อ ความบั น เทิ ง และอ า นเพื่ อ แสวงหาความรู  หนั ง สื อ “อานสนุก-ปลุกสํานึก” เลม 5 นี้ จะเปนหนังสือที่สนองจุดมุงหมายของผูอานทั้งความบันเทิงและความรูควบคูกันไป โดยมีเนื้อหา สาระเสริมความรู ทั้งหลักเกณฑทางภาษาและการใชภาษาที่อานสนุกได เรียนรูและงายแกการจดจํา จึงเปนหนังสือที่เด็กอานได ผู  ใ หญ อ  า นดี ซึ่ ง ทั้ ง ครู แ ละผู  ป กครอง ตลอดจนผู  อ  า นจากวงการต า ง ๆ สามารถนํ า ไปใช ใ นการสอนหรื อ ในการเล า สู  กั น ฟ ง เพื่อนันทนาการไดอยางสนุกสนาน รวมทั้งปลุกสํานึกใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการสืบสานและพิทักษรักษาการใชภาษาไทย ใหถูกตองดวย

ทฤษฎีและเทคนิคการใหบริการปรึกษา โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

พงษพันธ พงษโสภา และวิไลลักษณ แปดหนายก 228 หนา 978-974-03-3059-2 1716

เหมาะสําหรับ

พงษโสภา, ผศ. กระดาษ ปอนด 70 แกรม ราคา 260 บาท รหัสแทง 9789740330592 พิมพครั้งที่ 1

นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคลากรงานฝกอบรมองคกร

หนังสือทฤษฎีและเทคนิคการใหบริการปรึกษาไดจัดพิมพเปนครั้งที่ 3 ในสาระของความรูความเขาใจในองครวมของงาน จิตวิเคราะห และจิตบําบัดทางจิตวิทยา แกผูที่มีความภาคภูมิใจในลักษณะงานอาชีพผูใหบริการปรึกษา เพราะการใหบริการปรึกษา เปนหัวใจสําคัญในการชวยใหบุคคลผูประสบปญหา ความยุงยาก ความขัดแยงใจ ความเครียด ไดระบายทุกข รวมรับรูทุกข และ หาแนวทางขจัดปญหาใหเบาบางหรือลดความวิตกกังวลไดอยางนาพึงพอใจในระดับหนึ่ง บริบทของหนังสือทฤษฎีและเทคนิคการใหบริการปรึกษามุงเอื้อประโยชนกับอาจารย นิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และประการสําคัญสําหรับบุคลากรทางจิตวิทยา พยาบาล งานสังคมชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่กําลังปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและในแวดวงธุรกิจตลอดจนบุคคลที่มีความประสงคจะสรางโอกาสฝกฝนทักษะดานเทคนิคการใหบริการปรึกษา ปรับสรางภาพลักษณใหมใหแกตนเอง ยอมรับในการตระหนักตนอยางมีสติ และเปนที่พึ่งทางจิตใจใหแกผูอื่นโดยยึดมั่นในปณิธาน ของการเปนผูใหบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

AW_issue1-2557#printing.indd 19

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

20

การบริหารการผลิต โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

ปรียาวดี ผลเอนก, อ. แปดหนายก 288 หนา 978-974-03-3037-0 1694

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 200 บาท 9789740330370 1

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และผูสนใจทั่วไป

การบริหารการผลิต (Production Management) มีบทบาทสําคัญอยางยิง่ สําหรับกลยุทธระดับองคกร โดยการบริหาร การผลิตเปนการออกแบบ การดําเนินงาน และการปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพดวยบทบาทของการบริหารการผลิตคือ การสรางคุณคา (Create Value) ของกระบวนการแปลงสภาพซึ่งจะตองดําเนินงานตามหวงโซคุณคา (Value Chanin) จาก ซัพพลายเออรไปยังลูกคา โดยเนื้อหาในตําราเลมนี้จะกลาวถึงการบริหารการผลิต (Product Management) ที่เกี่ยวของกับ พื้นฐานการบริหารการผลิต ซึ่งประกอบดวย 12 หัวเรื่อง ไดแก • การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ • การพยากรณการผลิต • การจัดการคุณภาพ • ทําเลที่ตั้ง • การออกแบบกระบวนการผลิต • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ • การบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม • การจัดการสินคาคงคลัง • การจัดซื้อ • การบริหารกําลังการผลิต • การจัดการหวงโซอุปทาน • การผลิตที่ทันเวลาพอดี ตําราเลมนี้เหมาะสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พนักงาน หัวหนางาน บุคคลที่ทํางานในโรงงาน อุตสาหกรรม และผูที่สนใจที่จะนํามาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารการผลิตไดอยางดี

AW_issue1-2557#printing.indd 20

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

21

นานมาแลว : มีเรื่องเลา นิทาน ตํานาน ชีวิต โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ปฐม หงษสุวรรณ, ผศ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 432 หนา 978-974-03-3063-9 1714

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 290 บาท 9789740330639 1

1. นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาดานคติชนวิทยาและวรรณกรรมทองถิ่น 2. ครู อาจารย และผูสนใจศึกษาทางคติชนวิทยาและวรรณกรรมทองถิ่น

นานมาแลว : มีเรือ่ งเลา นิทาน ตํานาน ชีวติ เปนเสมือนหนังสือ “ภาค 2” ตอจาก กาลครัง้ หนึง่ : วาดวยตํานานกับวัฒนธรรม ความนาสนใจของ นานมาแลว : มีเรื่องเลา นิทาน ตํานาน ขีวิต อยูที่การนําแนวคิดหรือกรอบความคิดตาง ๆ ที่ใชกันอยูใน แวดวงสังคมศาสตรมาใชในการวิเคราะหขอมูลทางคติชน เชน นําแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่มาใชกับขอมูลตํานานพระธาตุ หรือตํานาน แมนํ้าโขง ซึ่งผูเขียนก็สามารถประยุกตใชแนวคิดเหลานั้นไดอยางนาสนใจและผลการวิเคราะหก็ทําใหผูอานเห็นคุณคาของขอมูล คติชนมากขึ้น อาจกลาวไดวาผูเขียนหนังสือเลมนี้มีความคิดริเริ่มที่สรางสรรค และกลาหาญที่ประยุกตแนวคิดทางสังคมศาสตรกับ ขอมูลทางคติชน

คูมือกฎหมายประชาชน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

อรพรรณ พนัสพัฒนา, รศ. สิบหกหนายก 72 หนา 978-974-03-2380-8 1275/4

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 40 บาท 9789740323808 4

นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

“คูมือกฎหมายประชาชน” สาระความรูใกลตัว เพื่อปองกันรักษาสิทธิ และปฏิบัติหนาที่ของตนตามกฎหมายได

AW_issue1-2557#printing.indd 21

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

22

การวิจัยงานประชาสัมพันธ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

จินตวีร เกษมศุข, ผศ. ดร. แปดหนายก 132 หนา 978-974-03-3069-1 1707

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 110 บาท 9789740330691 1

1. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2. ผูที่ทํางานในแวดวงประชาสัมพันธ

“การเจาะเขาไปถึงกนบึ้งของจิตใจของกลุมเปาหมาย (Insight) เปนสิ่งที่นักสื่อสารตองการรู นอกเหนือไปจากการไดขอมูล พื้นฐานและเขาใจในสาเหตุของพฤติกรรมของคนแลว การวิจัยที่ดีจึงเปนเครื่องมือชวยคนพบ Insight เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ การสื่อสารได ดังเชนที่ เดวิด โอกิลวี่ เคยเตือนวา การเพิกเฉยตอการทําวิจัยยอมอันตรายพอ ๆ กับนายพลผูชะลาใจไมถอดรหัสลับ ของฝายศัตรู” โกวิท สวางวารีสกุล COMMUNICATION DIRECTOR, OGILVY PUBLIC RELATIONS WORLDWIDE, THAILAND “การวิจัยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานประชาสัมพันธ เนื่องจากลักษณะงานเปนงานที่ไมหยุดนิ่ง มีการ เคลื่อนไหวตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่จะมาชวยคาดการณการเปลี่ยนแปลง หรือศึกษา แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถวางแผนงานประชาสัมพันธรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไดทันทวงที เครื่องมือที่วานี้ก็คือ การวิจัย วิไล เคียงประดู VICE PRESIDENT PUBLIC RELATIONS, ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED, THAILAND

AW_issue1-2557#printing.indd 22

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

23

9 เรื่องกฎหมายแพงใกลตัว โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

อรพรรณ พนัสพัฒนา, รศ. สิบหกหนายก 78 หนา 9789740327141 1481/2

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 55 บาท 9789740327141 2

ประชาชนทั่วไป

เปนหนังสือทีร่ วบรวมขึน้ จากสวนหนึง่ ของบทวิทยุรายการนิตมิ ติ ิ ทีม่ เี นือ้ หาสาระเกีย่ วกับประเด็นทีน่ า สนใจทางกฎหมายแพง ทีเ่ กีย่ วของกับชีวิตประจําวัน

14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ทิศนา แขมมณี, รศ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 122 หนา 974-13-3266-1 676/11

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 80 บาท 9789741332663 11

ครู อาจารย ศึกษานิเทศก นิสิตที่เตรียมตัวในการฝกสอนหรืออยูในชวงการฝกสอน

14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ • วิธีสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) • วิธีสอนโดยใชการทดลอง (Experiment) • วิธีสอนโดยใชการอุปนัย (Induction) • วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) • วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) • วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation) • วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning Center)

• • • • • • •

วิธีสอนโดยใชการสาธิต (Demonstration) วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip) วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization) วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง (Case) วิธีสอนโดยใชเกม (Game) วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)

หนังสือเลมเดียวที่ใหความรูเกี่ยวกับวิธีสอน โดยผูเขียนไดวิเคราะห จําแนก แยกแยะ ใหเห็นวัตถุประสงคเฉพาะ และความ แตกตางของวิธีสอนแบบตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหผูสอนสามารถใชวิธีสอนแตละวิธีไดอยางเหมาะสม ผูเขียนนําเสนอเนื้อหาสาระอันเปน แกนสําคัญไดอยางกระชับ เขาใจงาย เปนหนังสือที่ครูมืออาชีพทุกคนไมควรพลาด

AW_issue1-2557#printing.indd 23

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

24

DESKTOP PUBLISHING สู e-book เพื่อสงเสริมการใฝรูของผูเรียนยุคดิจิทัล โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

จินตวีร คลายสังข, ผศ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 400 หนา 974-974-03-3026-4 1683

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ถนอมสายตา 75 แกรม 190 บาท 9749740330264 1

เหมาะสําหรับ

• นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ครู ทุกระดับที่สนใจการนําเทคโนโลยี Desktop Publishing และ e-book มาใชในการจัดการเรียนการสอน ดวยคอมพิวเตอรและการเรียนการสอนออนไลนอีเลิรนนิง หนังสือ Desktop Publishing สู e-book เพื่อสงเสริมการใฝรูของผูเรียนยุคดิจิทัลเปนหนึ่งในหนังสือชุดการบูรณาการ ICT สูการเรียนรูสําหรับผูเรียนยุคใหมนี้ ผูเขียนไดแรงบันดาลใจจากการที่ไดเห็นเด็กยุคใหม หรือยุค Net Gen ที่เกิดมาพรอมกับ เทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต โดยเด็กกลุมนี้จะมีลักษณะที่โดดเดนคือ มีความกลาคิด กลาทํา กลาพูด กลาถาม มีความใฝรู เมื่อสงสัย ก็จะสามารถหาคําตอบไดดวยตนเอง แมบางครั้งยังขาดวิจารณญาณในการเลือก คัดกรองคําตอบ แตพวกเขาก็สามารถหาคําตอบ มาได ผานอุปกรณที่พวกเขาเหลานั้นพกติดตัวเสมอ ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟน หรือแท็บเล็ตยี่หอตาง ๆ แลวแต กําลังทรัพยของพวกเขา คําถามตอมาคือ ครูอยางพวกเราพรอมที่จะรับมือกับเด็กกลุมนี้แลวหรือไม พวกเรามีความพรอมที่จะคอย แนะนําแหลงการเรียนรูที่ถูกตอง วิธีการเสาะแสวงหาความรูที่นาเชื่อถือ และที่สําคัญที่สุด ความพรอมดานเทคโนโลยีที่เด็กกลุมนี้ มีเกินรอย!!! ดังนั้น ถาเปาประสงคหลักของในการสอนของทานคือ การประยุกตใชตั้งแตสื่อพื้นฐานตลอดจนสื่อเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษาตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หนังสือเลมนี้จะเปนตัวเลือกหนึ่งสําหรับผูสอนได โดย Desktop Publishing เปนสื่อสิ่งพิมพที่คลาสสิก นํามาใชกับการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อมีการผนวกกับการใชคอมพิวเตอรเขามา เสริมศักยภาพแลวนั้น สื่อสิ่งพิมพจึงมีความสวยงาม และรูปแบบที่หลากหลาย สรางสรรคยิ่งขึ้น สวน e-book นั้นเปนเทคโนโลยี การศึกษาหนึ่งที่นาสนใจ อันเปรียบไดกับแหลงอางอิงอันสุดวิเศษที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง ผานการมองผานสื่อ มัลติมีเดียและวีดิทัศนที่รวบรวมลงไปในหนังสือ ผานลิงคสูเว็บไซตตาง ๆ นําสูเปาประสงคสําคัญของการศึกษาคือการที่ผูเรียน ยุคดิจิทัลเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี หนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิด ประเภท หลักการและกระบวนการการออกแบบสื่อ Desktop Publishing และ e-book สูตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ ที่มีการสอดแทรกกระบวนการใฝรูใน DTP และ e-book อันจะแสดง ใหเห็นถึงการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาสูการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมิใชเพียงแตเพิ่มผลลัพธ ทางการเรียนรู แตยังเพิ่มคุณสมบัติบางประการที่เอื้อตอการเรียนรูแกผูเรียน จากนั้นจะนําเสนอตัวอยางผลงานสื่อ DTP และ e-book และในสวนสุดทายจะเปนการแนะนําโปรแกรมที่ไดรับความนิยมในปจจุบันสําหรับการสรางสื่อ DTP และ e-book อยางงาย ที่ผูอานสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน ตอยอดสูการทําผลงานวิชาการตอไป… โดยโปรแกรมตาง ๆ ที่ไดนําเสนอคูมือการใชงาน ไดแก โปรแกรมสําหรับการสรางสื่อ DTP และ e-book อยางงาย เชน MS Publisher, Flip Album, Flipping Book, Desktop Author สูโปรแกรมที่สามารถสรางชิ้นไดอยางมืออาชีพ เชน Adobe InDesign และโปรแกรมที่ไมมีลิขสิทธิ์ เชน HelpNDoc ตลอดจนการเพิ่มความนาสนใจของชิ้นงานดวยโปรแกรมตาง ๆ ไมวาจะเปนโปรแกรม ตกแตงภาพอยางงาย PhotoScape โปรแกรมตกแตงภาพขั้นสูง Adobe Photoshop เทคโนโลยี QR Code ตลอดจนการประยุกต ใช Web Application และ Social Media ตาง ๆ เชน Flipbook Soft ที่สามารถจัดทําหนังสือในลักษณะ 3 มิติ และ I Love Library ชุมชน e-book ออนไลนที่เปนที่นิยม ที่สามารถใชงานรวมกับแท็บเล็ตตาง ๆ ไดไมวาจะเปน iPad, Android หรือ Windows

AW_issue1-2557#printing.indd 24

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

25

Rotterdam Rules กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาทางทะเล โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

กวีพล สวางแผว, อ. แปดหนายก 472 หนา 978-974-03-3046-2 1700

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 490 บาท 9789740330462 1

นักเรียน นิสิตนักศึกษา เเละบุคคลทั่วไป

หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงความสัมพันธของ Rotterdam Rules กับอนุสัญญาระหวางประเทศและ รวมถึงขอแตกตางของอนุสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงทางทะเลระหวางประเทศแตละฉบับ ตลอดจนการเปรียบเทียบ Rotterdam Rules กับกฎหมายไทยที่มีความเกี่ยวของกันโดยตรงมีดวยกัน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งบทบัญญัติของ Rotterdam Rules นั้นมีความคลายคลึง กับอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของในหลายสวนโดยมีการพัฒนาแกไขเพิ่มเติมขอความเนื้อหาในบางสวนจากอนุสัญญา ทัง้ 3 ฉบับ เพือ่ ใหอนุสญ ั ญานัน้ มีความพรอมในการบังคับใชอยางครอบคลุมตอรูปแบบการขนสงทีม่ คี วามหลากหลายและมีการพัฒนา ขึ้นอยางตอเนื่อง ในแนวทางปฏิบัติของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการขนสงทางทะเลรวมไปถึงเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสไดเขามา มีบทบาทในการขนสงสินคาเพิ่มมากขึ้น

การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

พยัต วุฒิรงค, ดร. และคณะ แปดหนายก 236 หนา 978-974-03-3040-0 1618

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 170 บาท 9789740330400 1

ผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม

หนังสือ การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Innovation Management Concept & Best Practice) เปนหนังสือดานนวัตกรรมเลมแรกๆ ของประเทศไทยที่รวบรวมแนวคิดวิธีการปฏิบัติและการเชื่อมโยงนวัตกรรมกับศาสตรที่นาสนใจ ในหลายแขนงภายใตมุมมองที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อแสดงใหเห็นวา นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได ทั้งจาก SME องคกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ องคการระดับอําเภอ จังหวัด ประเทศ และโลก หรือองคการภาครัฐ องคกรภาคเอกชน ผูอานสามารถนําแนวคิดดานนวัตกรรมไปประยุกตใชไดตามความตองการ และหวังวานวัตกร นักอาน และ ผูสนใจสิ่งใหม ๆ ในทุกภาคสวนจะไดรับประโยชนจากหนังสือเลมนี้ อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้ถือเปนหนังสือเชิงประยุกต หาก ผูสนใจตองการศึกษารายละเอียดของนวัตกรรมเพิ่มเติมสามารถหาอานไดจาก “การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากรองคการแหงการ เรียนรู และนวัตกรรม” ...แลวคุณจะพบวา นวัตกรรมไมยากอยางที่คิด...

AW_issue1-2557#printing.indd 25

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

26

การตลาดระดับโลก โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

นันทสารี สุขโต, ผศ. ดร. แปดหนายก 348 หนา 978-974-03-3044-8 1691

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 240 บาท 9789740330448 1

นิสิตนักศึกษา สาขาบริการธุรกิจ ระดับปริญญาตรี โท เอก

การพัฒนาความกาวหนาของสังคมโลกมาถึงชวงสําคัญอีกครั้งหนึ่ง เปนผลเนื่องมาจากการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยี การสื่อสาร ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนใหโลกการคากาวสูยุคการตลาดไรพรมแดน การตลาดระดับโลกก็ไดรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงดังกลาวเชนเดียวกัน บรรดาบริษัทขามชาติจึงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองเทาทัน เพื่อที่จะสราง ความไดเปรียบเหนือคูแขงขันทางธุรกิจ การตลาดระดับโลก เปนหนังสือที่ผูเขียนจัดทําขึ้นสําหรับนิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปในสาขาวิชาการตลาดและ การตลาดระหวางประเทศ เนื้อหาในเลมประกอบดวยทฤษฎีทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตลาดระดับโลก แบบฝกหัด กรณีศึกษา และขอมูลที่ปรับใหทันสมัยหรือใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด

จิตวิทยาทั่วไป โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ, ผศ. แปดหนายก 324 หนา 978-974-03-3058-5 1708

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 250 บาท 9789740330585 1

นักศึกษาที่เรียนวิชาจิตวิทยาเบื้องตน จิตวิทยาทั่วไป นักวิชาการ ผูบริหาร และผูสนใจทั่วไป

หนังสือเลมนี้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 5 ประเด็นหลัก ๆ คือ เริ่มจากการใหความหมายเกี่ยวกับ ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย เพื่อกระตุนใหผูอานมีมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ละเอียด ครอบคลุม และลึกซึ้งมากขึ้น ตามดวย ประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษย เพื่อกระตุนใหผูอานไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความสมดุลระหวาง ปจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยา และสังคม ประเด็นที่ 3 เปนประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยาสวนบุคคล เพื่อใหผูอานใชเปนแนวทางในการ ทําความเขาใจตนเองและบุคคลอื่น ประเด็นที่ 4 เปนประเด็นเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปรับตัวและพัฒนาตน เพื่อใหผูอานใชเปน แนวทางในการพัฒนาความรู อารมณ และทักษะที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางตนภายในและตนภายนอก ระหวางตัวตน และสภาพแวดลอม ประเด็นสุดทายคือจิตวิทยากลุม เพื่อใหผูอานไดตระหนักถึงความสําคัญและการพัฒนาทักษะในการสรางความ สามัคคีและความสงบสุขแกสังคม

AW_issue1-2557#printing.indd 26

11/13/56 BE 6:22 PM


รายชื่อหนังสือสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556 ลําดับ ที่

เลขบารโคด

ชื่อหนังสือ

1 2 3 4 5 6

9789741332663 9789740330998 9789740327141 9749740330967 9749740330264 9789740324072

14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ (11) 9 แผนดินของการปฏิรูประบบราชการ 9 เรื่องกฎหมายแพงใกลตัว (2) Common Oral Desktop Publishing สู e-book เพื่อสงเสริมการใฝรูของผูเรียนฯ English for Tourism II (2)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9789740330462 789740328575 9789740329008 9789740330837 9789740328032 9789740326816 9789749941911 9789740330530 9789740331087 9789741333936 9789740329862 9789740330400 9789740330578 9789749940334 9789740329831 9789740330448 9789740330523 9789740330370 9789740331094 9789741325832 9789740325567 9789740329626 9789740330868 9789740328513

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

9789740331124 9789740330981 9789740330714 9789740326786 9789749995341 9789740330172 9789740329084 9789740330813 9789740329411 9789749995334 9789740331056 789740330608 9789740330691 9789749940099 9789740330882 9789740330677 9789740330547

AW_issue1-2557#printing.indd 27

ชื่อผูเขียน

รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี ศ.กิตติคุณ ดร.ปยนาถ บุนนาค และคณะ รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ศ. ทพญ. ดร.วิภาวี นิตยานันทะ ผศ. ดร.จินตวีร คลายสังข Associate Professor Wannaporn Wanichanugorn Rotterdam Rules กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการขนสงสินคาทางทะเล อ.กวีพล สวางแผว Solidwork Solidcam การใชคอมพิวเตอรชวยสอนฯ ผศ.ปฏิพัทธ หงสสุวรรณ กฎหมายวาดวยความเสียหายทางสิ่งแวดลอม (2) รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ กระบวนการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในประเทศไทย รศ. ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ กลเม็ดลัดงานแบบภูมิทัศน - สถาปตย (3) ผศ.สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง (2) สุวิทย จันละคร กายวิภาคศาสตร 1 ผศ.บังอร ฉางทรัพย กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ ผศ. ดร.พรรณี หนูซื่อตรง การเก็บตัวอยางและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร การควบคุมระบบพลศาสตร (3) รศ. ดร.วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ การจัดการเชิงกลยุทธเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) อ.ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ อ.พยัต วุฒิรงค การใชและการผันกริยาภาษาสเปน อ.อนิรุธ มงคลรัตน การใชเหตุผล ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ (3) คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ (2) อ.ขวัญฤทัย พันธุ การตลาดระดับโลก ผศ. ดร.นันทสารี สุขโต การทําฟารมเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงการคาของประเทศไทย อ. ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ การบริหารการผลิต อ.ปรียาวดี ผลเอนก การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม อ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว การบริหารสํานักงาน (6) ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย การบริหารองคการ (6) รศ.วันชัย มีชาติ การบัญชีการเงิน (9) รศ.ดวงสมร อรพินท (บก.) และคณะ การบัญชีขั้นกลาง 1 (6) รศ.ดุษฎี สงวนชาติ และคณะ การบัญชีขั้นกลาง 2 (2) ผศ. ดร.พิมพพนา ปตธวัชชัย รศ.ณัฐชานนท โกมุทพุฒิพงศ การบัญชีขั้นตน (7) รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ, รศ.ดุษฎี สงวนชาติ การบัญชีตนทุน หลักและกระบวนการ อ. ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ การประพันธเพลงไทย รศ.พิชิต ชัยเสรี การประเมินโครงการ (2) ผศ. ดร.เชาว อินใย การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบตั ิ (8) รศ. ดร.เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผศ. ดร.ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ การพยาบาลสูตศาสตรภาวะผิดปกติในระยะคลอด (3) ผศ.สุภาพ ไทยแท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผศ. ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี การพัฒนาที่ยั่งยืน (2) ผศ.ธนากร สังเขป การวัดผลและการสรางแบบสอบผลสัมฤทธิ์ (11) รศ. ดร.เยาวดี รางชัยกุล วิบลู ยศรี การวิเคราะหสถิติหลายตัวแปรสําหรับงานวิจัย ผศ. ดร.ยุทธ ไกยวรรณ การวิเคราะหอาหารสัตว ผศ.ยิ่งลักษณ มูลสาร การวิจัยงานประชาสัมพันธ ผศ. ดร.จินตวีร เกษมศุข การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (16) รศ. ดร.สุวิมล วองวาณิช การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย (4) ผศ.วัชรินทร รังษีภาณุรัตน และคณะ การสรรหา การคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติการฯ (4) รศ. ดร.ชูชัย สมิทธิไกร การสรางนวัตกรรม เปลี่ยนผูเรียนใหเปนผูสรางนวัตกรรม ผศ. ดร.เนาวนิตย สงคราม (ใจมั่น)

27 จํานวน (หนา)

ราคา (บาท)

122 312 88 92 400 520

80 550 55 410 190 320

472 280 604 336 172 308 704 208 284 550 348 236 184 254 196 348 232 288 268 472 400 352 362 532

490 220 550 420 160 360 670 200 340 550 360 170 220 150 150 240 250 200 300 280 270 230 270 350

336 408 92 568 410 220 272 336 540 308 616 312 132 246 368 444 200

230 280 140 370 150 280 320 150 540 200 420 340 110 150 400 350 100

11/13/56 BE 6:22 PM


รายชื่อหนังสือสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556

28 ลําดับ ที่

เลขบารโคด

ชื่อหนังสือ

48 49 50 51 52 53

9789740330790 9789740331148 9789740325284 9789740322931 9749740330943 9789740322276

การสอนจริยธรรมสําหรับเยาวชน การสอนสังคมศึกษาเพือ่ พัฒนาการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา การสํารวจรังวัด ทฤษฎีและการประยุกตใช (6) การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอานและการเขียน (3) การออกแบบโครงสรางเพื่อความปลอดภัยดานอัคคีภัย การออกแบบและเขียนแบบกอสรางอาคารเบื้องตน (5)

54 55 56 57 58

9789740330387 9789740325390 9789740326762 9789740330295 9789740330974

59 60 61 62 63 64

9789740330363 9789749993460 9789740329817 9789740329886 9789740331001 9789741332045

65 66

9789740329978 9789741319473

67 68 69

9789740329978 9789740330325 9789740330165

70 71 72

9789740328889 9789740331131 9789740328537

การออกแบบหองครัว การออกแบบหองนํ้า (2) ขอควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล (3) ขา คา ฆา : อัตลักษณ คุณคา ความรุนแรง เขียนผลงานทางวิชาการอยางไรไมละเมิดลิขสิทธิ์ และไมลักลอกผลงาน (2) คณิตศาสตรสําหรับนักเคมี ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี (2) ความรูเบื้องตนทางสังคมวิทยา (2) ความรูเบื้องตนที่ครูสอนภาษาอังกฤษควรรูเกี่ยวกับการออกเสียง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนสงมวลชน ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สูทศวรรษแรกแหงศตวรรษที่ 21) (8) คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค (8) คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได (6) คุณคาขาวในภาวะวิกฤติทางสังคม คูมือการเขียนรายงานโครงการในโรงเรียน คูมือการออกกําลังกาย แบบชวยทําการเคลื่อนไหวขอตอในผูปวยอัมพาต (ความรูเบื้องตนฯ) คูมือเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซี (2) แคลคูลัส 1 แคลคูลัสเบื้องตนสําหรับผูเริ่มเรียน (2)

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70

9789741335404 9789740324836 9789740329664 9789740330585 9789740330196 9789740331100 9789740329657 9789740330189 9789740331155 9789740330592 9789740330912 9789740322825 9789749993712 9789740330615 9789740329992 9789740330417 9789740328995 9789740330721

จริยศาสตรสําหรับพยาบาล (13) จิตวิทยาการศึกษา (11) จิตวิทยาการศึกษา (2) จิตวิทยาทั่วไป จุลทรรศนศาสตร อิเล็กตรอนแบบสองผานพื้นฐานฯ ชลศาสตรการไหลในทางนํ้าเปดขั้นสูง ซีเอ็นซแมชั่นนิ่งเซ็นเตอร (2) เซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะหเชิงไฟฟา ดนตรีตะวันตก ยุคกลางและยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ ทฤษฎีและเทคนิคการใหบริการปรึกษา ทฤษฎีวงจรไฟฟาภาควงจรกระแสตรง ทฤษฎีสังคมวิทยา (5) ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ (6) ทาประลองทดลองวิทยผานฟองไข เทคนิคการจัดตารางการดําเนินงาน (2) เทคนิคการใช Microsoft excel สําหรับครูมืออาชีพ เทคนิคการบริหาร สําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ (4) เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซเบื้องตน

AW_issue1-2557#printing.indd 28

ชื่อผูเขียน

จํานวน (หนา)

ราคา (บาท)

รศ.ผกา สัตยธรรม ผศ.ประณาท เทียนศรี รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน ผศ. ดร.ชนาธิป พรกุล รศ. ดร.ธัญวัฒน โพธิศิริ รศ.นาวาโท ไตรวัฒน วิรยศิริ, อ.สุริยน ศิริธรรมปติ กชพงศ เลขะกุล รศ. ดร.กิติ สินธุเสก รศ.มานิตย จุมปา รศ. ดร.สุวรรณา สถาอานันท รศ.มานิตย จุมปา

456 188 454 144 340 212

300 110 440 65 320 200

140 290 88 680 184

130 150 70 400 110

ผศ. ดร.วิวัฒน วชิรวงศกวิน รศ. ดร.ขันทอง สุนทราภา ผศ. ดร.ศริรัตน แอดสกุล อ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร อ. ดร.พนิต ภูจินดา รศ. ดร.สมพงษ ชูมาก

368 254 312 172 176 544

380 220 140 140 100 190

รศ.สุษม ศุภนิตย รศ.สุษม ศุภนิตย

412 210

250 130

ดร.เสริมศิริ นิลดํา อ.จันทรา ดานคงรักษ อ.จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ

224 104 64

180 130 130

เวชยันต สังขจุย รศ.ดํารงค ทิพยโยธา และคณะ บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน, รศ. ดร.สุวรรณ ถังมณี รศ.สิวลี ศิริไล ศ. ดร.สุรางค โควตระกูล ผศ. ดร.นุชลี อุปภัย ผศ.จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ อ.ธรณินทร ไชยเรืองศรี ผศ. ดร.เสรี จันทรโยธา รศ. ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รศ. ดร.มะลิ หุนสม ผศ.ศศี พงศสรายุทธ ผศ.วิไลลักษณ พงษโสภา ผศ. ดร.ชัญญา ตั้งวงศศานต ศ. ดร.สุภางค จันทวานิช รศ. ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ รศ. ดร. ปารเมศ ชุติมา ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม ผศ. ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน ผศ. ดร.สตรีรัตน กําแพงแกว โฮดัค

256 424 240

140 195 140

292 588 232 324 672 312 264 352 200

150 290 170 250 700 320 350 380 120 260 220 160 150 100 420 110 180 150

316 352 212 160 428 140 422 104

11/13/56 BE 6:22 PM


รายชื่อหนังสือสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556 ลําดับ ที่

เลขบารโคด

ชื่อหนังสือ

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

9789740328230 9789741329373 9789740325437 9789740330288 9789740329527 9789740330431 9789740330240 9789740330752 9789740330738 9789740330639 9789740329893 9789740330479 9789740330486 9789740330509 9789740331117

86 87

9789740330349 9789740322894

88 89 90

9789740323181 9789740324409 9789740330202

91 92 93 94 95 96 97 98

9789740328452 9789740319405 9789740330554 9789740326922 9789740330660 9789740330769 9789740330851 9789740320166

เทคนิคงานทอสุขภัณฑภายในอาคาร (4) เทคนิคงานไม (9) เทคนิคงานสี (4) เทคนิคและกลยุทธการประเมินผลงานและการบริหารฯ ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร (2) ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน (6) ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารภาครัฐและเอกชน นโยบายตางประเทศของจีนตอพมาฯ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย นานมาแลว มีเรื่องเลา นิทาน ตํานาน ชีวิต นิติบุคคลหมูบานจัดสรร (3) แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกตเพื่อการพัฒนาสังคม บริหารนอกตํารา ประวัติศาสตรกฎหมายไทย ประวัติศาสตรเกาหลีตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 20 การแขงขัน และแทรกแซง จากตางชาติ อาณานิคม และชาตินิยม ปรัชญาการศึกษาเบื้องตน (7) ปรัชญาปฏิบัตินิยม รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย (5) ปรัชญาวิจัย (3) แปลได แปลดี ทักษะการแปลฯ (3) ผูชวยดูแลผูสูงอายุ ผูดูแลที่เปนทางการ และทางในการประกันคุณภาพ ผูนํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง (3) พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (4) พฤติกรรมนักทองเที่ยว พฤติกรรมผูบริโภค (3) พฤติกรรมองคการ พุทธทาสภิกขุ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทฯ พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกีย่ วกับจักรวาล โลก มนุษยและสังสารวัฏ ฟสิกส 2 (17)

99

9789740327684 ฟสิกส 2 ตัวอยางและโจทยพรอมคําเฉลย (3)

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

9789740328186 9789740331063 9789740330929 9789740324607 9789749995846 9789740327080 9789740330899 9789740330646 9789741324668 9789740330844 9789740330301 9789740330707 9789740330271

AW_issue1-2557#printing.indd 29

ฟสิกส ม.5 ของไหล ความรอน แสง เสียง (2) ภาพยนตรกับการประกอบสรางสังคมฯ ภาวะผูนํา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา ภาษาไทยสําหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตรฯ (2) ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันเลม 1 (3) ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (2) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห (2) มนุษยกับสันติภาพ (4) มลพิษทางอากาศ มหัศจรรยมนุษยกบั ดวงดาว เมื่อยุโรปรุกคืบเขาสูพมา จนถึงพมาสูญเอกราช ระบบหัวใจและการทํางาน

29 จํานวน (หนา)

ราคา (บาท)

รศ.ประณต กุลประสูตร รศ.ประณต กุลประสูตร รศ.ประณต กุลประสูตร อ. ดร.พยัต วุฒิรงค รศ. ดร.กิจการ พรหมมา ศ. ดร.สงา ตั้งชวาล ดร.รัชยา ภักดีจิตต อ. ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล อ.วัชรพล วิบูลยศริน อ. ดร.ปฐม หงษสุวรรณ พจน สุขมหา รศ. ดร.พัชรินทร สิรสุนทร ทวีป อภิสิทธิ์ ชาคริต อนันทราวัน ผศ. พิพาดา ยังเจริญ

368 404 232 252 536 478 192 144 320 432 120 864 120 296 312

300 250 190 180 550 390 100 120 240 290 160 340 80 320 220

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน ผศ. ดร.ประทุม อังกูรโรหิต

192 318

100 150

รศ. ดร.รัตนะ บัวสนธ รศ.สุพรรณี ปนมณี ผศ. ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ สาสัตย

308 240 252

320 110 190

ผศ. ดร.พิชาภพ พันธุแพ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร ผศ. ดร.เลิศพร ภาระสกุล รศ. ดร.ชูชัย สมิทธิไกร รศ. ดร.นิติพล ภูตะโชติ PETER A. JACKSON ผศ. ดร.ปรุตม บุญศรีตัน คณาจารย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.กองกัญจน ภัทรากาญจน และ รศ.ธนกาญจน ภัทรากาญจน รศ.กองกัญจน ภัทรากาญจน รศ. ดร.กําจร หลุยยะพงศ ผศ. ดร.รัตติกรณ จงวิศาล ศ. ดร.มงคล เดชนครินทร รศ. ดร.วรรณา แสงอรามเรือง ผศ. ดร.มนธิรา ราโท รศ ดร.กันยารัตน เกตุขํา ผศ. ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร รศ. ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล และคณะ รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร นิพนธ ทรายเพชร MYINT THANDAR THEIN ผศ. นพ.สมนึก นิลบุหงา และ ศ. ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ

292 258 572 420 304 644 256 488

200 50 390 270 210 170 190 190

384

210

480 464 548 110 174 132 280 288 320 368 140 120 224

250 300 560 70 220 120 200 290 180 390 200 120 150

ชื่อผูเขียน

11/13/56 BE 6:22 PM


รายชื่อหนังสือสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชีวภาพ 2556 เดือวินตุทลยาศาสตร าคม 2555-กรกฎาคม

30 ลําดับ ที่

เลขบารโคด

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

9789741332960 9789741334247 9789740323747 9789740318804 9789740324386 9789740330257 9789740330875 9789740326458 9789740317555 9789740331070 9789740330424 9789740318576 9789740330806 9789740330455 9789740330233 9789740330905 9789749993057 9789740330622

131 132 133 134 135 136

9789740330684 9789740328711 9789740330356 9789740326298 9789740329022 9789740329176

137 138 139

ชื่อหนังสือ

จํานวน (หนา)

ราคา (บาท)

อ.ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร รศ.ผุสดี หลิมสกุล ชูชัย งามวสุลักษณ รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี รศ. ดร.สมชาย ประสิทธิจูตระกูล ผศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ผศ. ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รศ.วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน ศ. ดร.สุภางค จันทวานิช ผศ. ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกุล รศ. ดร.วรรณา แสงอรามเรือง รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี รศ.จินตนา บุญบงการ ทวีป อภิสิทธิ์ อ.พยัต วุฒิรงค ศ. กิตติคุณ กําจร สุนพงษศรี ศ. ดร.กฤษณา ชุติมา ศ. ดร.พรสรรค วัฒนางกูร, อ.วันเพ็ญ บรรจงทัต ศ.อัจฉรา ชีวพันธ ศ.อัจฉรา ชีวพันธ ผศ. ดร.อัญชลี ศรีจําเริญ ผศ. ดร.อัญชลี ศรีจําเริญ ผศ. ดร.ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุง ผศ. ดร.จินตวีร คลายสังข

268 276 224 152 372 312 320 352 248 628 316 542 240 200 360 352 472 166

170 350 120 80 300 330 150 220 125 600 180 300 200 100 160 360 220 250

184 152 196 240 248 248

90 80 160 260 270 190

รศ. ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย ผศ. ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล อ.ชาตรี คติวรเวช, อ.พรรณพงา แสงสุริยะ

516 288 320

500 330 320

ชื่อผูเขียน

รัฐศาสตร (10) รําเดี่ยวแบบมาตรฐานตัวนาง เลม 1 รูกฏหมายงายนิดเดียว เลม 3 (2) รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย (8) เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมฉบับจาวาจาวา (3) เรียนรู 100 บทกวีญี่ปุนโบราณ วิจัยการเรียนการสอน วิจัยธุรกิจยุคใหม (8) วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (21) วิศวกรรมกระบวนการหมัก ไวยากรณเยอรมัน เลม 1 (13) ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูฯ (16) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (5) สอนเปน สอนดี สอนเกง สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม สุนทรียศาสตร หลักปรัชญาศิลปะฯ (2) หลักเคมีทั่วไป เลม 1 (19) อานภาษาเยอรมัน (3)

อานสนุก ปลุกสํานึก เลม 5 อานสนุก ปลุกสํานึกเลม 4 (2) อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทํางาน อาหารและโภชนาการปองกันและการบําบัดโรค (3) อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน (2) อีเลิรนนิงครอสแวร แนวคิดสูการปฎิบัติ สําหรับการเรียนการสอนอีเลิรนนิงในทุกระดับ 9789740331049 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา 9789740330936 เอนไซมเทคโนโลยี 9789740330493 แฮมสเตอรแคระ

ใบสั่งซื้อหนังสือ ชื่อ-นามสกุล (ผูสั่งซื้อ)...............................................................ที่อยู.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.......................โทรสาร....................มือถือ........................ วิธีการสั่งซื้อ 1) โอนเงินผานธนาคาร/ตู ATM เขาบัญชี “ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” Call Center ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสยามสุรวงษ บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 002-2-08292-3 0-2255-4433 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 026-2-42844-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 152-091525-5 จัดสงทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 052-1-25100-1 แลวสงสําเนาใบโอนเงินและใบสั่งซื้อมาที่เบอร โทรสาร 0-2254-9495 แผนก Call Center (จัดสงทั่วประเทศ) โทรศัพท 0-2255-4433 โทรสาร 0-2255-9495 คิดคาจัดสงปกติ 50 บาท *ซื้อครบ 700 บาทขึ้นไป* คาจัดสงฟรี 2) สั่งซื้อทางเว็บไซต http://www.chulabook.com โทรศัพท 0-2218-9891

AW_issue1-2557#printing.indd 30

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

31

การบัญชีการเงิน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ดวงสมร อรพินท, รศ. และคณะ แปดหนายก 302 หนา 978-974-03-2484-3 779/8

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 200 บาท 9789740324843 8 ฉบับปรับปรุงแกไข

ผูที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาการบัญชี และสาขาบริหาธุรกิจ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย เอกชน

หนังสือการบัญชีการเงินมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต แหงประเทศไทยในแตละเรื่องที่ออกมาบังคับใช ครอบคลุมถึงแนวคิดขั้นพื้นฐานของการบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการในการบันทึก บัญชีตั้งแตเริ่มแรกจนถึงการจัดทํางบการเงินของกิจการใหบริการ กิจการซื้อขายสินคา และกิจการผลิตของธุรกิจประเภทบริษัท จํากัด การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ และการใชคอมพิวเตอรกับงานบัญชี เนื้อหาดังกลาวจะทําใหผูอานเขาใจในวงการ บัญชี และสามารถจัดทํางบการเงินได นอกจากนี้ยังรวมถึงการบัญชีภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิชาบัญชีภาษีอากร ตอไป หนังสือเลมนี้พยายามใชภาษาที่งายตอการทําความเขาใจอันจะเปนประโยชนตอผูอานเปนอยางยิ่ง

การประเมินโครงการ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

เชาว อินใย, ผศ. ดร. แปดหนายก 568 หนา 978-974-03-2678-6 1520/2

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 370 บาท 9789740326786 2

นักประเมิน นักบริหาร นักวิชาการ ครู อาจารย ตลอดจนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สนใจทางดานการประเมินโครงการ

ในปจจุบัน การประเมินมีความสําคัญและจําเปน ทุก ๆ หนวยงานจะตองถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานผล การปฏิบัติงาน และการทําผลงานทางวิชาการจะตองมีการประเมินโครงการเขามาเกี่ยวของอยูดวยเสมอ การประเมินโครงการ จะชวยทําใหทราบจุดออน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จึงทําใหหนวยงานองคกรตาง ๆ สามารถปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง ใหกาวหนาทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เขามาอยางรวดเร็วได

AW_issue1-2557#printing.indd 31

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

32

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

สุวิมล วองวาณิช, ศ. ดร. แปดหนายก 222 หนา 974-9940-09-1 731/16

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 150 บาท 9789749940099 16

ครู อาจารย นิสิตนักศึกษาที่ตองทําการปฏิบัติการฝกสอน และผูสนใจทั่วไป

การปฏิบัติรูปครูจําเปนตองมีการเปลี่ยนแนวคิดของครูใหม ใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิทยาการดานการพัฒนา การเรียนรู อันเปนแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู และเปนหนาที่ของครูทุกคนที่ตองพัฒนาวิชาชีพของตนเอง งานวิจัยของครูมุงแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการที่ไมควรใชเวลานาน หรือยุงยากมากจนทําใหงานหลัก (งานสอน) ไดรับผลกระทบ ตองทําใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานตามปกติ โดยใชวิธีการ ทางวิทยาศาสตร อันเปนหลักการที่สอดคลองกับหลักสัจธรรมของพระพุทธเจา-อริยสัจสี่-ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปาหมายหลักของการวิจัยของครูไมใชการมุงสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับศาสตรของการสอน แตเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือแสวงหาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูข องผูเ รียนใหดขี นึ้ อยางไรก็ตาม ความรูท ไี่ ดจากการวิจยั ปฏิบตั กิ ารของครูในชีวติ ประจําวัน เมื่อสั่งสมมากเขาก็สามารถนํามาสังเคราะหเปนองคความรูใหมที่เกิดประโยชนกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได การทําวิจัย ปฏิบัติการของครูไมจําเปนตองยึดรูปแบบการทําวิจัยที่เปนทางการเหมือนกับการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) ซึ่งมี กฎเกณฑการทําวิจัยที่เครงครัด จนคอนขางยากตอการปฏิบัติในชีวิตการทํางานของครู แตไมใชการปฏิเสธการทําวิจัยแบบ เปนทางการ หากครูนักวิจัยบางคนมีความสามารถดําเนินการได และมีความพอใจที่จะทําในรูปแบบนี้

การวิจัยและประเมินผลการศึกษาผูใหญ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

สุวัฒน วัฒนวงศ, รศ. แปดหนายก 332 หนา 974-9993-72-1 1022

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 250 บาท 9789749993729 2

ผูที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา

มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ เพื่อตองการใหผูที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใชประกอบการเรียนวิชาสัมมนาปญหาการวิจัยทางการศึกษาผูใหญ หรือการวางแผนและการ ประเมินผลการศึกษาผูใ หญ ตลอดจนวิชาในสาขาทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาผูใ หญอนื่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั การวิจยั และการประเมินผล นอกจากนั้นแลวหนังสือเลมนี้ยังสามารถใชเปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติหนาที่การศึกษานอกโรงเรียนในดานการสํารวจปญหาและความ ตองการ เพื่อการดําเนินโครงการและประเมินผลกิจกรรมทั้งหลายทางการศึกษานอกโรงเรียน

AW_issue1-2557#printing.indd 32

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

33

คุณคาขาวในภาวะวิกฤตทางสังคม โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

เสริมศิริ นิลดํา, ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 224 หนา 978-974-03-3033-2 1695

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 180 บาท 9789740330332 1

นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป

หลักคุณคาขาว (News Values) ที่สื่อมวลชนใชกันอยูทุกวันนี้เปนเสมือน “บัญญัติ 10 ประการ” ที่คนขาวตองจดจําอยูใน สามัญสํานึก โดยมิไดไหวรูหรือตั้งคําถามวา “คุณคา” แทจริงแลวหมายถึงสิ่งใดกันแนระหวาง “เนื้อหาที่มีคุณคาตอสังคม” หรือ “เนื้อหาที่มีมูลคาทางธุรกิจ” รวมทั้งหลักการดังกลาวเหมาะสมจะใชในทุกสถานการณ ทุกบริบทหรือทุกนวัตกรรมหรือไม...ทามกลาง สภาพการณปจจุบันที่วิกฤตการณของสังคมไทยและสังคมโลกมีความถี่ของการเกิดและรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณ การทบทวน แนวคิด (Reconceptualize) เกี่ยวกับหลักคุณคาขาวจึงจําเปนอยางยิ่งตอความตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ สื่อมวลชนที่มีตอความเปนไปของสังคม

พฤติกรรมองคการ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

นิติพล ภูตะโชติ, รศ. ดร. แปดหนายก 304 หนา 978-974-03-3066-0 1723

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 210 บาท 9789740330660 1

นักศึกษาที่ศึกษาดานการจัดการและบริหารธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป

หนังสือพฤติกรรมองคการ (Organizational Behavior) เลมนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ ๆ อยางครบถวน ทั้งเรื่องของทฤษฎีพฤติกรรมองคการและยังสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานไดมากที่สุด ผูเรียบเรียง ไดใชเวลาคนควาเพื่อใหไดเนื้อหาสมบูรณมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อสรางองคความรูและความเขาใจใหกับนิสิต นักศึกษา ผูบริหารองคการ รวมถึงผูส นใจทัว่ ไป เนือ้ หาอานเขาใจงายมีตวั อยางประกอบคําอธิบายทีช่ ดั เจน ในแตละบทจะมีบทสรุปเพือ่ ใหเขาใจเนือ้ หาไดดยี งิ่ ขึน้ และทุกบทจะมีคําถามทายบทเพื่อใหผูอานฝกหัดตอบคําถามดวยตัวเองเปนการทบทวนความเขาใจ

AW_issue1-2557#printing.indd 33

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

34

คูมือการเขียนรายงานโครงการในโรงเรียน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

จันทรา ดานคงรักษ, อ. แปดหนายก 104 หนา 978-974-03-3032-5 1697

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 130 บาท 9789740330325 1

ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการประจําปของโรงเรียน

โครงการในโรงเรียนจัดทําขึ้นเพื่อเสริมการดําเนินงานในสภาพปกติใหเกิดประสิทธิภาพ มักเปนงานพิเศษนอกเหนือจาก งานประจํา ซึ่งครูผูสอนในโรงเรียนมักไดรับมอบหมายใหรบั ผิดชอบโครงการในโรงเรียน การศึกษาแนวทางการเขียนรายงานโครงการที่ถูกตอง ชัดเจน มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหโครงการบรรลุ วัตถุประสงค มีความชัดเจน และเขียนรายงานโครงการไดถูกตอง ผูที่เกี่ยวของไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสํานักงานงานเขตพื้นที่ และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ รวมทั้งผูรับผิดชอบสามารถ นําขอมูลไปวางแผนปฏิบัติเปนวงจร PDCA อยางมีประสิทธิภาพในปงบประมาณตอไป

ทฤษฎีสังคมวิทยา โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

เหมาะสําหรับ

สุภางค จันทวานิช, ศ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 352 หนา 978-974-03-2282-5 1244/5

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 160 บาท 9789740322825 5

นิสิตนักศึกษาทางดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร ศึกษาศาสตร จิตวิทยา

องคความรูทางสังคมวิทยาที่ไดมีการสั่งสมมาในโลกวิชาการตะวันตก เปนองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของมนุษย ในสังคมความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของมนุษยเหลานั้น จึงมีลักษณะเปนแกนกลางที่นําไปใชไดในศาสตรสาขาอื่นในสังคมศาสตร เชน รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร ศึกษาศาสตร จิตวิทยา และยังนําไปใชในวิชาประยุกตอื่น ๆ ไดอีกดวย ทั้งนี้เพราะ สังคมวิทยามีลักษณะเปนศาสตรพื้นฐานของสังคมศาสตร จึงมีฐานกวางพอที่จะรับใชสาขาวิชาอื่น ๆ ไดโดยงาย ผูเขียนจึงหวังวา หนังสือเรื่องทฤษฎีสังคมวิทยาเลมนี้ จะเปนประโยชนแกนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาสังคมวิทยาโดยตรง และแกผูอื่นที่ตองการนําความรู เชิงทฤษฎีจากหนังสือเลมนี้ไปประยุกตใชในศาสตรสาขาของตน

AW_issue1-2557#printing.indd 34

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

35

เทคนิคการใช Microsoft Excel สําหรับครูมืออาชีพ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม, ดร. แปดหนายก 140 หนา 9789740330417 1635

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 110 บาท 9789740330417 1

ครู อาจารย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป

หนังสือ “เทคนิคการใช Microsoft Excel สําหรับครูมืออาชีพ” เลมนี้ สามารถใชไดกับ Microsoft Excel 2007 และ 2010 ซึง่ จัดทําขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการอํานวยความสะดวกใหกบั ผูบ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ไมวา จะเปนการศึกษา ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม Microsoft Excel ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภารกิจ ในการจัดการเรียนรูและการบริหารงานบุคคล ไมวาจะเปนการจัดทําฐานขอมูล การตัดเกรดหรือการกําหนดระดับคะแนน การสราง แผนภูมิหรือคํานวณสูตรตาง ๆ

เทคนิคและกลยุทธการประเมินผลงานและการบริหารคาตอบแทนสมัยใหม โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

พยัต วุฒิรงค, ดร. และคณะ แปดหนายก 252 หนา 978-974-03-3028-8 1650

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 180 บาท 9789740330288 1

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นักบริหาร นักปฏิบัติการดาน HR และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลและจายคาตอบแทน

ยุคสมัยของการบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหองคการตองกาวไปขางหนา องคการที่ไมสามารถปรับตัวไดทันจะสูญเสีย พนักงานที่ดี และนําไปสูการสูญเสียความสามารถในการแขงขัน หนังสือเลมนี้เปนหนังสือเลมแรก ๆ ของไทย ที่รวยรวมเครื่องมือและกลยุทธการประเมินผลงานและการบริหารคาตอบแทน สมัยใหม เชน การประเมินผลงานสําหรับองคการที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและองคการแหงการเรียนรู การประเมินผลโดยใช KPLs และ 360 องศา รวมทั้งเครื่องมือลาสุดคือ HR Scorcard, Boradbanding และ Competency นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษา การประเมินผลงานและการบริหารคาตอบแทนของเครือซิเมนตไทย ซึ่งเปนองคการที่ไดรับการยอมรับดานการดูแลคนในระดับ ประเทศ

AW_issue1-2557#printing.indd 35

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

36

ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

รัชยา ภักดีจิตต, ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 192 หนา 978-974-03-3024-0 1690

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 100 บาท 9789740330240 1

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

“ธรรมาภิบาล” ควรเปนหลักการที่มีอยูจริงในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากธรรมาภิบาลคือการมีสวนรวม การรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความโปรงใส การตรวจสอบไดเพื่อเปนหลักประกันวาการดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และทางเศรษฐกิจเปนที่ยอมรับของสวนรวมในการบริหารภาครัฐและในการบริหารธุรกิจภาคเอกชน หมายถึง การกํากับดูแลกิจการ ที่ดี การมีสวนรวม การรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความโปรงใส การตรวจสอบได ธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คลายคลึงกัน แตแตกตางกันในเรื่องเปาหมาย องคประกอบ รวมทั้งบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกตาง แยกจากกัน แตมีความสัมพันธกัน ดังนั้น ธรรมาภิบาลจะเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยูดวยหลักการเดียวกัน กลาวคือ การบริหารประเทศ การบริหารภาคธุรกิจและภาคประชาชน ถาปราศจากธรรมาภิบาล ถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเพียงใด ก็ขาดประสิทธิภาพ ไรคุณคา ปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืนได

ผูนํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

พิชาภพ พันธุแพ, ผศ. ดร. แปดหนายก 292 หนา 978-974-03-2845-2 1549/3

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 200 บาท 9789740328452 3

นิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ตลอดจนนักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป

หนังสือเลมนี้พยายามผสมผสานแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชกับองคการทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยอยางกลมกลืนและเกิดประโยชน โดยการแบงหนังสือเลมนี้ออกเปน 3 สวน คือ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับผูนํา, แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการ, บทบาทของ ผูนํากับกระบวนการและปจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

AW_issue1-2557#printing.indd 36

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

37

สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุมครอง การประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

จิรศักดิ์ รอดจันทร, ผศ. ดร. แปดหนายก 616 หนา 978-974-03-2969-5 1632

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 620 บาท 9789740329695 1

• นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกมหาวิทยาลัยที่ศึกษาวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตรเปนสวน สําคัญในวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา) • ตัวแทนสิทธิบัตร (ผูจัดเตรียมคําขอเพื่อจดทะเบียนการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑกับกรมทรัพยสิน ทางปญญา) • นักกฎหมาย นักประดิษฐและประชาชนทั่วไปที่ตองการยื่นคําขอจดทะเบียนตอกรมทรัพยสินทางปญญา เพือ่ คุม ครองการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑใหม ตลอดจนนักวิทยาศาสตร นักสรางสรรคนวัตกรรมใหม

สิทธิบัตร (Patents) เกี่ยวของกับการใหความคุมครองแกผูประดิษฐและผูออกแบบผลิตภัณฑ ผูประดิษฐและผูออกแบบ ผลิตภัณฑที่ตองการไดรับความคุมครองสิทธิในการประดิษฐ และการออกแบบผลิตภัณฑของตน จึงจําเปนตองศึกษา เรียนรู และ เขาใจหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ตลอดจนแนวความคิดและวิวัฒนาการอันเปนบอเกิดของกฎหมายดังกลาว รวมทั้ง แนวปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อการขอรับคุมครองและการบังคับใชสิทธิในการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนไปอยางถูกตองและชอบธรรม หนังสือเลมนีม้ คี วามมุง หมายเพือ่ อธิบายหลักเกณฑของกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิบตั รตามทีบ่ ญ ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร ตลอดจนอธิบายแนววิธีปฏิบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงพาณิชย ประกาศกระทรวงพาณิชย และประกาศกรมทรัพยสิน ทางปญญาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพรอมใหตัวอยางในทางปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะหภาระภาษีของผูมีเงินไดจาก สิทธิบัตร

เรื่องเด็ก ๆ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ประณาท เทียนศรี, ผศ. สิบหกหนายกพิเศษ 120 หนา 978-974-03-3021-9 1680

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 90 บาท 9789740330219 1

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และบุคคลทั่วไป

ขอขอบคุณเด็กนักเรียนทุกคนที่เขามาโลดแลนในชีวิตการทํางาน จนเกิดแรงผลักดันใหมีหนังสือเรื่องเด็ก ๆ เพื่อถายทอด ความนารัก ความราย (ไร) เดียงสา ที่ผูใหญตองชวยกันอบรมสั่งสอนดวยความรักความเขาใจ เมื่อวันเวลาผานไป เราจะเห็นผลที่เรา เฝาสั่งสอน จนเปนความสุขใจ

AW_issue1-2557#printing.indd 37

11/13/56 BE 6:22 PM


สังคมศาสตร

38

สอนเปน สอนดี สอนเกง โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

ทวีป อภิสิทธิ์ สิบหกหนายกพิเศษ 200 หนา 978-974-03-3045-5 1684

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ถนอมสายตา 65 แกรม 100 บาท 9789740330455 1

ผูมีอาชีพครูอาจารย วิทยากร นักฝกอบรม และผูสนใจเรื่องการสอน การถายทอดความรูใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกเพศ วัย

ศาสตรการสอนที่เกิดจากประสบการณ ผสมผสานหลักวิชา มีเกร็ด กรณีตัวอยางที่ใชไดผลดีในการสอนมาประกอบ ชวยให เกิดความเขาใจชัดเจน สามารถนําไปประยุกตใชไดทันที

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

พยัต วุฒิรงค, อ. ดร. สิบหกหนายกพิเศษ 360 หนา 978-974-03-3023-3 1682

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 160 บาท 9789740330233 1

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นักบริหาร นักปฏิบัติ นัก HR และประชาชนทั่วไป

การเปลี่ยนแนวคิดการมองพนักงานเปน “คาใชจาย” ไปสูการมองพนักงานเปน “สินทรัพย” หรือ “ทุนมนุษย” กอใหเกิด ความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรอยางยั่งยืน องคกรชั้นนําทุกองคกรในประเทศไทยหรือในโลกที่ประสบความสําเร็จอาจมี กลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน แตมีสิ่งหนึ่งที่ทุกองคกรมีเหมือนกันโดยไมไดนัดหมายคือการใหความสําคัญกับ “คน” ใหความสําคัญกับพนักงานในองคกร หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอสุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหมที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน การจัดการความรู ภายในองคกร (KM) การบริหารสมรรถนะหลัก (Core Competency) การประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) หรือการจายคาตอบแทนแบบ Broadband รวมถึงการสอดแทรกเนือ้ หา “วัฒนธรรมไทย” ทีท่ กุ คน/ทุกองคกรควรรูเ พือ่ จะไดเขาใจวา สาเหตุใดบางเครือ่ งมือการบริหารจัดการระดับโลกจึงไมสามารถนํามาใชในประเทศไทยได และสิง่ สําคัญทีส่ ดุ หนังสือเลมนีไ้ ดนาํ เสนอ ตัวอยางการประยุกตใชเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหมจากเครือซิเมนตไทยหรือเอสซีจี (SCG) ซึ่งรางวัลมากมาย ที่ SCG ไดรบั เกิดจากการปรับเปลีย่ นกลยุทธธรุ กิจและกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยทสี่ อดคลองกันจนเปนเนือ้ เดียวกัน และนําไปสู ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน

AW_issue1-2557#printing.indd 38

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรกายภาพ

39

ทาประลอง...ทดลองวิทยผานฟองไข โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ฤทัย จงสฤษดิ์, อ. สิบหกหนายกพิเศษ 160 หนา 978-974-03-3061-5 1712

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 100 บาท 9789740330615 1

1. เด็กและเยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา 2. ครูและอาจารย และนักวิชาการที่สนใจนําไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “ไข” 3. พอแม ผูปกครอง

คนหาความลับธรรมชาติผานฟองไข เชน ทําไมแมไกนั่งฟกไขแลวไขไมแตก เปลือกไขของไขเกิดจากอะไร ไขก็หายใจ เหมือนกันนะ ทําไมไขแตละฟองมีสีแตกตางกัน • รวมคนหาวา ไกกับไข… อะไรเกิดกอนกันนะ • เกมทาประลองผานฟองไข เชน สุดยอดเปลือกไขทรงพลัง แขงหารูหายใจบนเปลือกไข ศึกลมไขซูโม ไขจงลอย สงไขรอน ไขลงขวด ไขตั้งได ไขยิมนาสติก กายกรรมเจาหญิงไข นํ้าดันไข ไขเรือดํานํ้า ไขบนตะปู

การจําลอง โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

เสกสรร เกียรติสุไพบูลย, ผศ. ดร. แปดหนายก 216 หนา 978-974-03-2974-9 1631

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 220 บาท 9789740329749 1

นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต เเละสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

การจํ า ลองเป น เครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร ที่ ใ ช เ ลี ย นแบบโลกของความเป น จริ ง มาไว บ นคอมพิ ว เตอร ผ  า นตั ว แบบทาง คณิ ต ศาสตร และกฎของความน า จะเป น เป น เสมื อ นดวงตาที่ ส ามหรื อ อายตนะที่ เ พิ่ ม เติ ม ให กั บ มนุ ษ ย เ พื่ อ ช ว ยในการสร า ง สัญชาตญาณเกี่ยวกับระบบหรือปญหาที่ซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อระบบหรือปญหาที่สนใจมีองคประกอบของความไมแนนอน หนังสือเลมนี้นําเสนอทฤษฎีที่เปนองคประกอบพื้นฐานของการจําลอง พรอมทั้งนําเสนอตัวอยางที่ผูอานสามารถทดลองฝกฝนเพื่อ ใหสามารถสรางทักษะการจําลองสําหรับการใชงานจริง

AW_issue1-2557#printing.indd 39

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรกายภาพ

40

คณิตศาสตรสําหรับนักเคมี โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

วิวัฒน วชิรวงศกวิน, ผศ. ดร. แปดหนายก 368 หนา 978-974-03-3036-3 1696

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 380 บาท 9789740330363 1

นิสิตนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาใกลเคียง

คณิตศาสตรเปนรากฐานและเครื่องมือที่สําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรทุกแขนง แมวาเคมีจะเกี่ยวของกับการศึกษาสมบัติ ของสสารในหลายแงมุม เชน รูปรางของโมเลกุล ความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสารเคมีเพื่อสราง โมเลกุลชนิดใหมใหมีคุณสมบัติตามตองการ แตการอธิบายเชิงลึกของปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางเคมีเหลานี้จําเปนตองอาศัย แบบจําลองทางคณิตศาสตรซึ่งอาจอยูในรูปฟงกชัน หรือสมการที่อาจสรางความลําบากในการทําความเขาใจของผูศึกษาในระยะแรก ดังนัน้ เพือ่ เขาใจความซับซอนของธรรมชาติในวิชาเคมี ผูศ กึ ษาจําเปนตองมีความรูแ ละความเขาใจพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรเปนอยางดี หนังสือคณิตศาสตรสําหรับนักเคมีเลมนี้ไดรวบรวมและเรียบเรียงพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการศึกษาวิชาเคมีในระดับ ปริญญาบัณฑิต มีเนื้อหาที่กระชับและทันสมัย ภายในเลมประกอบดวย การแจกแจงความนาจะเปนและคากลาง อนุกรม ฟงกชัน หลายตัวแปร เมทริกซและเวกเตอร ทฤษฎีกรุป สมการเชิงอนุพันธ และฟงกชันพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถใชทบทวนเพื่อศึกษาตอ ในระดับสูง

ฟสิกส 2 ตัวอยางและโจทย พรอมคําเฉลย โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

กองกัญจน ภัทรากาญจน, รศ. และธนกาญจน ภัทรากาญจน, รศ. แปดหนายก กระดาษ ปอนด 70 แกรม 790 หนา ราคา 210 บาท 978-974-03-2768-4 รหัสแทง 9789740327684 1163/3 พิมพครั้งที่ 3

นักเรียนระดับมัธยม นิสิตนักศึกษา รวมทั้งอาจารยผูสอนสามารถใชเปนตัวอยางในการทําแบบฝกได

อยากเกงฟสิกส ตองทําโจทยเยอะ ๆ หนังสือเลมนี้ใหตัวอยางและโจทยพรอมเฉลยใหลองทํา

AW_issue1-2557#printing.indd 40

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรกายภาพ

41

เทคนิคการจัดตารางการดําเนินงาน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ปารเมศ ชุติมา, รศ. ดร. แปดหนายก 428 หนา 978-974-03-2999-2 775/2

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 420 บาท 9789740329992 2

นิสิตนักศึกษา วิศวกร และผูบริหาร

การจัดตารางที่มีประสิทธิภาพใหกับทรัพยากรประเภทตาง ๆ เชน เครื่องจักร วัตถุดิบ และคนงาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับ การดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบันซึ่งมีการแขงขันที่สูงมาก หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิต นักศึกษา วิศวกร และผูบริหาร ใชเปนแนวทางในการศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับจัดตาราง โดยเนนไปที่การนําไปใชงานจริงมากกวาที่จะเปนเพียงภาคทฤษฎีเทานั้น แทนที่จะนําเสนอเทคนิคที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรที่ซับซอน แตยากที่จะนําไปใชในชีวิตจริงได หนังสือเลมนี้จึงนําเสนอฮิวริสติกและ แนวทางในภาคปฏิบัติที่สามารถใชในการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญใหกับทรัพยากรตาง ๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และในอุตสาหกรรมการบริการ วิธีหาคําตอบที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้มีประโยชนอยางมากในดานของความถูกตอง ความงาย ตอการทําความเขาใจ การดัดแปลง ตลอดจนการนําไปใชงานจริง นอกจากนั้นแลวหนังสือเลมนี้ยังครอบคลุมถึงปญหาการจัดตาราง ที่ปรากฏอยูทั่วไปในอุตสาหกรรม ระบบผลิต และการบริหารจัดการอีกดวย

ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

สงา ตั้งชวาล, ศ. ดร. แปดหนายก 478 หนา 9789740330431 252/6

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 390 บาท 9789740330431 6

นิสิตนักศึกษา และผูสนใจทั่วไปที่ตองการใชความรูทางธรณีวิทยามาประยุกตกับงานดานวิศวกรรม

ตําราธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน ไดรวบรวมความรูทางดานธรณีวิทยาไวหลายดาน ตั้งแตธรณีวิทยาทั่วไปจนถึงธรณีวิทยา ประยุกตเชิงวิศวกรรม เนื้อหาของตําราเริ่มตั้งแตเรื่องธรณีกายภาพ แร หิน ดิน และธรณีวิทยาของประเทศไทย ตอมาก็นําความรู มาประยุกตทางธรณีโครงสราง แผนที่ธรณีวิทยา การตรวจสอบที่ตั้งแหลงกอสราง ธรณีวิทยาของแหลงนํ้า วัสดุกอสราง การขุดเจาะ บนพื้นผิวและใตดิน เขื่อนและอางเก็บนํ้า

AW_issue1-2557#printing.indd 41

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรกายภาพ

42

ฟสิกส ม.5 ของไหล ความรอน แสง เสียง โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

กองกัญจน ภัทรากาญจน, รศ. แปดหนายก 480 หนา 978-974-03-2818-6 1532/2

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 250 บาท 9789740328186 2

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป

อยากเกงฟสิกส ตองทําโจทยเยอะ ๆ หนังสือเลมนี้ใหตัวอยางและโจทยพรอมเฉลยใหลองทํา

แคลคูลัสเบื้องตนสําหรับผูเริ่มเรียน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

สุวรรณ ถังมณี, รศ. ดร. และบุษราพร เหลืองมาลาวัฒน, อ. แปดหนายก กระดาษ ปอนด 70 แกรม 240 หนา ราคา 140 บาท 978-974-03-2853-7 รหัสแทง 9789740328537 1520/2 พิมพครั้งที่ 2

• นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 5-6 • นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไป ระดับปที่ 1-2 • ผูสนใจเรียนคณิตศาสตร ครูระดับมัธยมศึกษา

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานซึ่งเปนความรูเบื้องตน เปนหลักการโดยทั่วไป ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตสําหรับ คณิตศาสตรขั้นสูง มีการพัฒนานําไปประยุกตเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ อยางที่ทราบกันอยูในหมูนักวิทยาศาสตรทุกสาขา ในอนาคต ก็ยิ่งจะมีการพัฒนาไปอีกมาก ดังนั้น หลักแคลคูลัสเบื้องตนสําหรับผูเริ่มเรียนจึงมีสวนสําคัญที่นักศึกษาจะตองเขาใจในหลักเกณฑ เพื่อเปนรากฐานในการศึกษาในขั้นสูงตอไป หนังสือเลมนี้มีจุดประสงคเพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย เพียงแตตองอานแบบชา ๆ ไมตอง รีบเรง ไมตองรีบผานไปในแตละตอนที่ไมเขาใจ แลวจะพบความสําเร็จในการศึกษาวิชาแคลคูลัส ซึ่งเปนวิชาที่นักวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย และวิศวกร จะตองเขาใจอยางถองแท สําหรับผูที่กําลังศึกษาทางสายสังคมศาสตร หนังสือเลมนี้จะเปนหลัก เบื้องตน มีตัวอยางพอเขาใจไดงาย ไมจําเปนตองทําแบบฝกหัดที่ยุงยากบางขอ สําหรับครู อาจารย ผูสอนวิชาแคลคูลัส แบบทดสอบ ที่เลือกไวแตละชุดจึงเหมาะสมกับขอสอบสําหรับทดสอบความเขาใจและการประยุกตของนักศึกษา พรอมมีคําตอบเฉลยไวในบางขอ นักศึกษาคนใดทําแบบทดสอบไดในแตละชุด เปนบทพิสูจนไดวาเขาจะเปนคนนําเอาวิชาแคลคูลัสไปใชในการศึกษาตอไปไดอยาง ไมตองมีขอสงสัย

AW_issue1-2557#printing.indd 42

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

43

เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซเบื้องตน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

สตรีรัตน กําแพงแกว โฮดัค, ผศ. ดร. แปดหนายก กระดาษ 104 หนา ราคา 978-974-03-3072-1 รหัสแทง 1710 พิมพครั้งที่

เหมาะสําหรับ

ปอนด 70 แกรม 150 บาท 9789740330721 1

นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท เอก นั ก วิ จั ย นั ก วิ ท ยาศาสตร ส าขาวั ส ดุ ศ าสตร สาขาฟ สิ ก ส สาขา วิศวกรรมศาสตร

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นจากความตั้งใจของผูเขียนที่จะรวบรวมทฤษฎี หลักการ และการประยุกต หลักการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ รวมทั้งยกตัวอยางการวิเคราะหผลการทดลองจริงจากงานวิจัยที่ผูเขียนไดทําระหวางเปนนักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Colorado at Boulder สหรัฐอเมริกา และงานวิจัยที่กําลังทําในปจจุบัน หนังสือเลมนี้จะนําเสนอเนื้อหาจากงายไปยาก เริ่มตนที่การ ทบทวนความรูเรื่องแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน จากนั้นจะเปนการแนะนําใหผูอานรูจักกับรังสีเอกซ ทั้งในดานการคนพบการกําเนิด การจําแนกชนิด ทฤษฎีการเลีย้ วเบนรังสีเอกซ ตลอดจนการคํานวณหารูปแบบการเลีย้ วเบนสําหรับโครงสรางผลึกตางชนิด นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดกลาวถึงการประยุกตใชเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซกับงานวิจัยดานฟลมบาง ซึ่งผูอานสามารถนําไปประยุกตตอยอด ในการสรางงานวิจัยใหม ๆ ใหเกิดขึ้น หนังสือเลมนี้เหมาะสมสําหรับนิสิตนักศึกษา นักวิจัยที่ทํางานดานฟสิกส เคมี วัสดุศาสตร และวิศวกรรมศาสตร โดยเฉพาะ ดานวัสดุสสาร รวมถึงเจาหนาที่หองปฏิบัติการทดสอบ วิเคราะหการเลี้ยวเบนรังสีเอกซเพื่อใหเขาใจถึงทฤษฎี หลักการ และการ วิเคราะหผลการทดลองไดอยางถูกตองไมผิดเพี้ยน นอกจากนี้ยังเหมาะสมสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะทาง ไดแก วิชารังสีเอกซ วิชาฟสิกสสถานะของแข็ง วิชาฟสิกสสสารควบแนน วิชาผลึกวิทยา

จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอนแบบสองผานพื้นฐาน สําหรับโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ธรณินทร ไชยเรืองศรี, อ. แปดหนายก 672 หนา 978-974-03-3019-6 1672

เหมาะสําหรับ

AW_issue1-2557#printing.indd 43

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 700 บาท 9789740330196 1

1. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 3-4 2. นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 3. คณาจารยในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4. นักวิจัยในสถาบันวิจัย

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

44

หนังสือ “จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอนแบบสองผานพื้นฐานสําหรับโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร” เลมนี้ ไดอธิบายเกี่ยวกับ ทัศนศาสตรเบื้องตนในกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน หลักการของการสรางภาพพื้นสวาง ภาพพื้นมืด และภาพความ แยกชัดสูง เรขาคณิตของการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่ การตีความเกี่ยวกับตําแหนงเลี้ยวเบนหลัก ในแบบรูปการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่ การตีความปรากฏการณละเอียดในแบบรูปการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่ เสนคิคูชิและแถบคิคูชิ การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนลําสอบ การตีความแบบรูปการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนลําสอบ ความเขมของการ เลี้ยวเบนอิเล็กตรอน การวิเคราะหรังสีเอกซแบบกระจายพลังงานในกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน และสเปกโทรสโกปการ สูญเสียพลังงานของอิเล็กตรอน นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกที่อธิบายเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางผลึกศาสตร สมมาตร การฉายแบบ สเตอริโอกราฟ และอื่น ๆ เพื่อใหผูอานสามารถใชประกอบและทบทวนทําความเขาใจเนื้อหาหลักไดอยางสะดวก

เซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

มะลิ หุนสม, รศ. ดร. แปดหนายก 352 หนา 978-974-03-3018-9 1673

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 380 บาท 9789740330189 1

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

เซลลเชื้อเพลิงเปนอุปกรณเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีในสารตั้งตนหรือเชื้อเพลิงเปนพลังงานไฟฟาโดยตรงโดยไมตองผาน กระบวนการเผาไหมซึ่งจะไดนํ้าและความรอนเปนผลิตภัณฑพลอยได กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานดวยเซลลเชื้อเพลิงจึงเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม เซลลเชื้อเพลิงสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องตราบเทาที่มีการปอนเชื้อเพลิงและตัวออกซิแดนตเขาสูระบบ สามารถ ใชกับเชื้อเพลิงไดหลากหลายชนิดโดยมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับแหลงพลังงานเดิมและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงาน สูงกวาอุปกรณเปลี่ยนรูปพลังงานชนิดอื่น เชน เครื่องยนตเผาไหม เซลลเชื้อเพลิงมีดวยกันหลายชนิด แตชนิดที่กําลังไดรับความสนใจวิจัยพัฒนาในประเทศไทยคือเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรน แลกเปลี่ยนโปรตอนหรือเซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็ม เนื่องจากเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้ใหความหนาแนนกระแสไฟฟาสูง มีขนาดเล็ก จึงเหมาะ สําหรับเปนแหลงพลังงานใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก หรืออุปกรณที่สามารถเคลื่อนที่หรืออุปกรณพกพา เชน โทรศัพท มือถือ คอมพิวเตอรแบบพกพา และทํางานที่อุณหภูมิตํ่า (นอยกวา 100 องศาเซลเซียส) ความดันที่ใชไมสูงคือระหวาง 1-2 บรรยากาศ ซึ่งงายตอการควบคุมความปลอดภัยของกระบวนการ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความพรอมดานบุคลากร โดย หลายหนวยงานของประเทศทั้งภาครัฐบาล เอกชน รวมถึงหนวยงานการศึกษากําลังวิจัยพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาองคประกอบตาง ๆ โดยใชวัสดุภายในประเทศ เพื่อลดการนําเขาชิ้นสวนและตนทุนการผลิตเซลล เชื้อเพลิง โดยคาดหวังวาจะนําเซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็มมาใชเปนแหลงพลังงานสําหรับการคมนาคมขนสงและอุปกรณไฟฟาแบบพกพา

AW_issue1-2557#printing.indd 44

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

45

เทคนิคงานไม โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ประณต กุลประสูตร, รศ. แปดหนายก 390 หนา 974-13-2937-7 829/10

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 250 บาท 9789741329373 15

นักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย ผูสนใจทั่วไป

หนังสือเทคนิคงานไมเลมนี้ เปนหนังสือชุดชางเทคนิคพื้นฐานอันประกอบดวยหนังสือเทคนิคงานไม เทคนิคงานปูนคอนกรีต เทคนิคงานทอสุขภัณฑภายในอาคาร และเทคนิคงานสี เนื้อหาประกอบดวยเรื่อง ไมและผลิตภัณฑจากไม การวางแผนและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมืองานไม อันประกอบดวยเครื่องมือขั้นพื้นฐานและเครื่องมือประเภทใชกระแสไฟฟาแบบหิ้ว ซึ่งกําลังเปนที่นิยมกันมากที่สุดในปจจุบัน วัสดุ ยึดตรึงและอุปกรณงานไม การเพลาะไม เขาไมและตอไมแบบตาง ๆ ที่เปนหลักและนิยมกันในปจจุบัน ตลอดจนโครงสรางอาคารไม ซึ่งรวมถึงการวางแบบจันทันและบันได ซึ่งทํากันในตางประเทศเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางกับที่ทํากันในบานเรา เพื่อเปนทางเลือก ใหกับผูรับเหมาและชางไดเลือกวิธีที่ตนเองเห็นวาดีที่สุดมาใชไดตามตองการ เปนหนังสือที่มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณเลมหนึ่ง เนื่องจากไดรับการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหามาจากหนังสือเทคนิคงานไม เลมเดิม ทีผ่ เู ขียนไดจดั พิมพมาแลวถึง 7 ครัง้ ในรอบ 10 ป เปนหนังสือทีอ่ า นเขาใจไดงา ย มีตวั อยางแสดงใหดใู นทุกเรือ่ ง มีงานเสนอแนะ ที่เปนประโยชนและงายตอการทําดวยตนเอง

เทคนิคงานสี โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ประณต กุลประสูตร, รศ. แปดหนายก 232 หนา 978-974-03-2543-7 1372/4

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 190 บาท 9789740325437 8

นักเรียน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป

หนังสือเทคนิคงานสีเลมนี้ เปนหนังสือในชุดชางเทคนิคพื้นฐานอันประกอบดวย หนังสือเทคนิคงานไม เทคนิคงานปูนคอนกรีต เทคนิคงานทอสุขภัณฑภายในอาคาร และเทคนิคงานสี เนื้อหามี 9 บท ประกอบดวยเรื่อง ประวัติความเปนมาของการใชสี สีและอิทธิพลของสีที่มีตอมนุษย วัสดุที่ใชในสี สีเคลือบ และนํา้ มันเคลือบใสสี สีเคลือบ นํา้ มันเคลือบใสและวัสดุตกแตงงานสี เครือ่ งมือและอุปกรณงานสี การเก็บและการบํารุงรักษาเครือ่ งมือ อุปกรณงานสี การเตรียมงานกอนการทาและพนสี การทาสีและการพนสี และการตกแตงงานไม เปนหนังสือที่มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณเลมหนึ่ง เนื่องจากไดรับการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหามาจากเทคนิคงานสีเลมเดิม ที่ผูเขียนไดจัดพิมพมาแลวถึง 4 ครั้ง เปนหนังสือที่อานเขาใจงาย ขั้นตอนการทํางานตาง ๆ เปนสากลที่ไดรับการยอมรับและใชกัน ในตางประเทศ เมื่อปฏิบัติตามอยางเครงครัดก็จะทําใหงานที่ทํามีคุณภาพสมความตองการ

AW_issue1-2557#printing.indd 45

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

46

สมการเชิงอนุพันธ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

สําเริง ชื่นรังสิกุล, อ. ดร. แปดหนายก 588 หนา 978-974-03-3014-1 1643

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 350 บาท 9789740330141 1

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และผูสนใจทั่วไป

สมการเชิงอนุพันธเปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการศึกษาปญหาทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตําราเลมนี้ จึงนําเสนอหลักการและแนวคิด ทฤษฎีบท รูปภาพประกอบเพื่อชวยเพิ่มความเขาใจ ตัวอยางโจทยที่แสดงวิธีทําอยางละเอียดและ แบบฝกหัดพรอมเฉลยเพื่อใหผูอานไดฝกทําโจทยดวยตนเอง เนื้อหาหนังสือเลมนี้ประกอบดวยเรื่อง สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง ปญหาประยุกตที่เกี่ยวกับ สมการเชิงอนุพันธ และระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ซึ่งจะนําไปใชในการศึกษาระบบสมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน นอกจากนี้ ภายในเลมยังประกอบดวยเรื่อง ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงลาปลาซผกผัน และการหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกําลังของสมการ เชิงอนุพันธ รวมทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมการของเบสเซิล ฟงกชันเบสเซิล และสมการเชิงอนุพันธ

AW_issue1-2557#printing.indd 46

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรชีวภาพ

47

การทําฟารมเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงการคาของประเทศไทย โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์, อ. ดร. และคณะ แปดหนายก กระดาษ 232 หนา ราคา 978-974-03-3052-3 รหัสแทง 1702 พิมพครั้งที่

เหมาะสําหรับ

ปอนด 70 แกรม 250 บาท 9789740330523 1

นักศึกษา คณาจารย นักวิชาการ และประชาชนทัว่ ไป รวมถึงเกษตรกรนักเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ทีส่ นใจประกอบอาชีพ เพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย

หนังสือ “การทําฟารมเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงการคาของประเทศไทย” เลมนี้เปนเลมที่ 2 ตอจากเลมแรกคือ “คูมือ การเพาะเลี้ยงหอยหวาน : หลักการและแนวปฏิบัติ” ที่ตีพิมพและวางจําหนายเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมผลงาน วิจัย วิทยานิพนธระดับปริญญาโท และประสบการณจากการวิจัยแบบในฟารม (on farm) เชิงการคาของคณะผูเขียนที่สะสม มาตั้งแต พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน เนื้อหาสาระสําคัญในหนังสือเลมนี้ประกอบดวย ความรูทั่วไปของหอยหวาน คุณคาทางโภชนาการ และรูปแบบการบริโภค การทําฟารมเพาะฟกหอยหวานเชิงการคา การทําฟารมเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการคาในบอผาใบ/บอคอนกรีต รวมถึงผลงานวิจัยลาสุด คือ การวิจัยและ พัฒนาการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบอดินเชิงการคาในประเทศไทย และการวิจัยเมนูอาหารจากหอยหวานรูปแบบตาง ๆ ที่เปน ประโยชนตอผูประกอบการรานอาหารทะเลและผูบริโภค โดยประการสําคัญคือมีเมนูอาหารหอยหวานพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 4 เมนู ซึ่งเนื้อหาเหลานี้ตีพิมพเผยแพรในหนังสือเลมนี้เปนเลมแรก โดยคณะ ผูเขียนไดพยายามรวบรวมขอมูลทางวิชาการและขอมูลเชิงฟารมที่สําคัญไวในหนังสือเลมนี้ใหมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเปนหนังสือ ที่สามารถใชงานไดทั้งในระดับการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาขั้นตอยอด และการใชประโยชนจริงในการประกอบอาชีพเพาะ และเลี้ยงหอยหวานเชิงการคา

แฮมสเตอรแคระ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ชาตรี คติวรเวช, อ. และพรรณพงา แสงสุริยะ, อ. สิบหกหนายกพิเศษ กระดาษ EPO 66.6 แกรม 320 หนา ราคา 320 บาท 978-974-03-3049-3 รหัสแทง 9789740330493 1704 พิมพครั้งที่ 1

เหมาะสําหรับ

นิสิตนักศึกษาทั่วไป สัตวแพทย นักสัตวบาล และผูสนใจทั่วไป

หากคุ ณ คิ ด ว า คุ ณ รู  จั ก แฮมสเตอร แ คระของคุ ณ ดี แ ล ว ลองอ า นหนั ง สื อ เล ม นี้ แล ว จะทราบว า ยั ง มี เ รื่ อ งที่ คุ ณ ยั ง ไม รู  อีกมากมายเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงชนิดนี้

AW_issue1-2557#printing.indd 47

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรชีวภาพ

48

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

พรรณี หนูซื่อตรง, ผศ. ดร. และคณะ แปดหนายก กระดาษ 208 หนา ราคา 978-974-03-3053-0 รหัสแทง 1711 พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 200 บาท 9789740330530 1

นิสิตสาขาแพทยศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ

หนั ง สื อ เรื่ อ ง “กายวิ ภ าคศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยาของระบบต อ มไร ท  อ ” เล ม นี้ เป น หนั ง สื อ แนวประยุ ก ต ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เป น ครั้งแรกในประเทศไทย เนื้อหาในเลมเปนการประมวลความรูจากตําราตางประเทศหลายเลมที่เกี่ยวของกับระบบตอมไรทอทั้ง กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา มีแบบฝกหัดพรอมเฉลย และมีการยกตัวอยางปญหาอิงผูปวย (Problem-Based Learning: PBL) เพื่อเสริมสรางประสบการณเกี่ยวกับผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบตอมไรทอโดยสังเขป นอกจากนี้ยังไดจัดทําสื่อการสอน ในรูปแบบซีดีที่ผูอานสามารถใชงานไดอยางงายบนระบบปฏิบัติการวินโดว ประกอบดวยภาพถายทางจุลกายวิภาคศาสตรของตอม ไรทอจากตัวอยางจริง และแบบฝกหัดพรอมเฉลย ดังนั้น นิสิตนักศึกษาที่สนใจจึงสามารถเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณไดดวย ตนเองอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหอาหารสัตว โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

ยิ่งลักษณ มูลสาร, ผศ. แปดหนายก 312 หนา 978-974-03-3060-8 1715

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 340 บาท 9789740330608 1

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสัตวศาสตร สัตวบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป

หนังสือการวิเคราะหอาหารสัตวเลมนี้ ใชประกอบการเรียนในรายวิชาการวิเคราะหอาหารสัตว ตลอดจนผูสนใจและผูปฏิบัติ งานดานการวิเคราะหอาหารสัตว สามารถใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดโดยกลาวถึงวิธีการวิเคราะหอาหารสัตวในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ไดแก การตรวจคุณสมบัติทางกายภาพโดยการใชกลองจุลทรรศน การวิเคราะห คุณสมบัติทางเคมี ตลอดจนการวิเคราะห คุณสมบัติทางชีวภาพ และการตรวจสอบที่จําเปนสําหรับวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิด ตลอดจนเทคนิคในการวิเคราะหอาหารสัตว เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบการปลอมปนและการปนเปอนในอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวได

AW_issue1-2557#printing.indd 48

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรชีวภาพ

49

อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทํางาน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

อัญชลี ศรีจําเริญ, รศ. ดร. แปดหนายก 196 หนา 978-974-03-3035-6 1699

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 160 บาท 9789740330356 1

นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี ผู  ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร ผูบริโภคทั่วไป เจาหนาที่สาธารณสุข

ตําราเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการทํางานของสารอาหารหลัก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน รวมทั้งสารโพลีฟนอล โพรไบโอติก ตอการเกิดประโยชนในรางกายแบบจําเพาะเจาะจง เพื่อใชในการกลาวอางผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาเกี่ยวกับขอควรคํานึงในดานความปลอดภัยของการใชผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ ขอกําหนดของประเทศสหรัฐอเมริกาและ ประเทศในทวีปยุโรปในการกลาวอางโฆษณาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียน หรือการอางอิงสําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย จุดเดนของตําราเลมนี้คือ เนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับขอเท็จจริงของ สารอาหารที่เสริมในผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ เพื่อใหผูอานสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพิจารณาเลือกบริโภคอาหาร

ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการ โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ.

ตรีทิพย รัตนวรชัย, รศ. แปดหนายก 230 หนา 978-974-03-3002-8 1643

เหมาะสําหรับ

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 280 บาท 9789740330028 1

นักศึกษาสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และผูสนใจทั่วไป

ตําราชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการจัดทําเพื่อเปนตําราที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของเลือด ความสําคัญ ระดับโมเลกุล และระดับอณูพันธุศาสตร ประยุกตพื้นฐานทางชีวเคมีเขาสูการศึกษาระดับคลินิก โดยการศึกษาระดับโมเลกุลของ องคประกอบในเลือดสามารถนํามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายเผชิญกับสภาวะที่เปลี่ยนไป อธิบายสาเหตุ อาการ พยาธิสภาพ และโรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางในการรักษาอยางบูรณาการตอไป เหมาะสําหรับใชเปนตําราพื้นฐาน ในการประกอบการเรียนของนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพระดับปริญญาตรีและใชเสริมความรูความเขาใจแกผูสนใจโดยทั่วไป

AW_issue1-2557#printing.indd 49

11/13/56 BE 6:22 PM


วิทยาศาสตรชีวภาพ

50

ระบบหัวใจและการทํางาน โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

สมนึก นิลบุหงา, ผศ. นพ. และปานสิริ พันธุสุวรรณ, ศ. ดร. แปดหนายก กระดาษ ปอนด 70 แกรม 224 หนา ราคา 150 บาท 978-974-03-3027-1 รหัสแทง 9789740330271 1676 พิมพครั้งที่ 1

นักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย นักศึกษากายภาพบําบัด แพทย อาจารย วิทยาศาสตรการแพทย

โครงสรางของหัวใจประกอบดวยผนังกลามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หองหัวใจ ระบบนําสัญญาณและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ในแงสรีระการทํางานของหัวใจมี 2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานการนําสัญญาณไฟฟา (Conducting System; Action Potential, Depolarization และ Repolarization) และองคประกอบดานเชิงกล (Mechanical of Heart) หรือการบีบและคลายตัว เชน Heart Cycle (Systole และ Diastole) การที่หัวใจจะปมเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากกลามเนื้อตองมีความยืดหยุน (Compliance) ที่ดีแลว ยังตองมี Preload และ Afterload เหมาะสม หัวใจเตนตามจังหวะของ Pacemaker แตจะถูกปรับใหเตนเร็วขึ้นหรือชาลงโดยระบบประสาทอัตโนมัติและฮอรโมน บางชนิด การเกิด Depolarization และ Repolarization ของเนื้อเยื่อหัวใจกอใหเกิดศักยไฟฟารวม สามารถบันทึกเปนคลื่นไฟฟา หัวใจ (Electrocardiogram, EKG) ได ซึ่งเปนการบันทึกทางออมไมไดวัดจากหัวใจโดยตรง ถามีพยาธิสภาพเกี่ยวกับหัวใจ เชน ระบบนําสัญญาณ กลามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ จะนํามาซึ่งภาวะหัวใจลมเหลวได สําหรับโรคหัวใจพิการแตกําเนิดมักพบไดคอนขางบอย แบงออกไดดังนี้ กลุมที่มีอาการเขียว (Cyanotic Group) กลุมไมมี อาการเขียว (Acyanotic Group) และกลุมที่มีอาการเขียวตอนหลัง (Cyanotic Tardive Group) โดยแตละกลุมมีพยาธิสภาพและ การรักษาที่ตางกัน

การผลิตเครื่องดื่มเเละเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดย ขนาด จํานวน ISBN สพจ. เหมาะสําหรับ

ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ, ผศ. ดร. แปดหนายก 220 หนา 978-974-03-3017-2 1639

กระดาษ ราคา รหัสแทง พิมพครั้งที่

ปอนด 70 แกรม 280 บาท 9789740330172 1

นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ เละโทสาขาเทคโนโลยี ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมเกษตร วิ ท ยาศาสตร ก ารอาหาร คหกรรมศาสตร ชีววิทยาประยุกต เเละจุลชีววิทยา

หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงความรูเกี่ยวกับการแบงชนิดและประเภทของเครื่องดื่ม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภท ตาง ๆ ความรูเกี่ยวกับนํ้าและกระบวนการผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวด รวมถึงความรูเฉพาะทางที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต เครื่องดื่มประเภทซอฟตดริ๊ง (Soft Drink) เครื่องดื่มประเภทมีกาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทหมักและกลั่น ซึ่งเปน ประโยชนกับผูที่สนใจและนักศึกษาในสาขาวิชาคณะ/สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ คหกรรมศาสตร ชีววิทยาประยุกต จุลชีววิทยา และการจัดการโรงแรม

AW_issue1-2557#printing.indd 50

11/13/56 BE 6:22 PM


AW_issue1-2557#printing.indd 51

11/13/56 BE 6:22 PM


AW_issue1-2557#printing.indd 52

11/13/56 BE 6:22 PM


AW_issue1-2557#printing.indd 53

11/13/56 BE 6:22 PM


AW_issue1-2557#printing.indd 54

11/13/56 BE 6:22 PM


55

ใบสมัครสมาชิกสารสํานักพิมพ

ขอมูลสวนตัว นาย ผูชวยศาสตราจารย

นาง รองศาสตราจารย

นางสาว ดร.

อาจารย อื่น ๆ (ระบุ)

ชื่อ....................................................................นามสกุล..................................................................... อายุ ตํ่ากวา 25 ป ตํ่ากวา 45 ป ตํ่ากวา 80 ป เพศ ชาย หญิง การศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สถาบัน................................................................................................................................................ ที่อยูปจจุบัน......................................................................................................................................... ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท............................................ โทรสาร................................. มือถือ................................................................ e-mail...................................................................... facebook.......................................................... twitter...................................................................... สถานที่ทํางาน/สถาบัน......................................................................................................................... คณะ................................................................ ภาควิชา..................................................................... ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต................................................................. จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย............................................................. โทรศัพท........................................................... โทรสาร...................................................................... สถานที่จัดสง การรับขาวสาร

AW_issue1-2557#printing.indd 55

ที่อยูปจจุบัน ไปรษณีย

ที่ทํางาน e-mail

11/13/56 BE 6:22 PM


ขอมูลเพิ่มเติม 1. ทานสนใจหนังสือสายใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) มนุษยศาสตร

สังคมศาสตร

วิทยาศาสตรกายภาพ

วิทยาศาสตรชีวภาพ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

*หมวดหนังสือที่สนใจ.......................................................................................................(สําหรับเจาหนาที่กรอก) 2. หนังสือเลมลาสุดที่ทานอาน (โปรดระบุ)................................................................................................................... 3. ทานรูจักสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือไม รูจัก

ไมรูจัก

เคยไดยิน

อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................................ 4. ทานเคยอานหนังสือของสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือไม (ถาเคยโปรดระบุชื่อ/ประเภท/แนวหนังสือ) เคย (โปรดระบุ)...........................

ไมเคย

อยูในความสนใจ

5. ทานเคยเขาชมเว็บไซตของสํานักพิมพหรือไม เคย (เหตุผล)................................

ไมเคย (เหตุผล)...............................

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ (ผูสมัคร)......................................................... วันที่สมัคร.................................................................. (ทานจะไดรับเอกสารและสารสํานักพิมพ ฟรี เปนเวลา 1 ป สําหรับสมาชิกที่หมดอายุ กรุณากรอกใบสมัครใหม) กรุณา กรอกขอความใหชัดเจน เพื่อสิทธิและประโยชนของทาน ขอบคุณคะ

กรุณาสง

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สพจ.) อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

AW_issue1-2557#printing.indd 56

11/13/56 BE 6:22 PM

Aw issue1 2557#printing  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you