Page 1


© 2010, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România

www.untrr.ro


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

4


Pentru a înfiinţa o firmă de transport în România trebuie urmaţi câţiva paşi. Aceştia sunt: 1. Înregistrarea firmei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2. Înmatricularea vehiculelor în România, 3. Obţinerea autorizării de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum şi a licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia în funcţie de numărul de vehicule utilizate.

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ÎNREGISTRAREA FIRMEI În conformitate cu legislaţia română, atât investitorii români cât şi cei străini (inclusiv asocierile) sunt tratate la fel, beneficiind de aceleaşi şanse cu privire la înfiinţarea afacerilor în România prin punerea bazelor unor persoane juridice separate. Aceste entităţi activează ca organizaţii independente şi sunt distincte faţă de persoanele juridice reprezentate de acţionarii sau partenerii lor. Firmele au propriile lor proprietăţi, sedii, patrimoniu, denumire, capital social, administrare şi conturi bancare. Dreptul român defineşte două tipuri de firme: • societatea cu răspundere limitată (SRL); • societatea pe acţiuni (SA); O companie străină poate fi acţionar unic (în cazul unui SRL) sau o firmă străină poate fi acţionar alături de cel puţin un alt acţionar care poate fi o persoană juridică sau o persoană fizică (în cazul unei SA). Cele mai frecvente tipuri de firme sunt societăţile cu răspundere limitată denumite SRL. Toate firmele trebuie înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Data înregistrării se consideră a fi momentul la care firma îşi începe existenţa din punct de vedere 5

ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

legal. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este o instituţie publică mandatată să menţină informaţi statistice cu privire la activităţile firmelor din România.

ACŢIONARI Firma ar trebui să aibă cel puţin un acţionar (SRL) sau cel puţin doi acţionari (SA). O persoană nu poate avea mai mult de o firmă în care să deţină acţiuni în proporţie de 100%. Mai mult, o firmă deţinută în proporţie de 100% de către o persoană, nu poate deţine împreună cu acţionarul său unic totalitatea acţiunilor unei alte firme. Acţionarii pot fi toţi străini. Acţionarii pot fi persoane fizice sau alte firme.

ALEGEREA NUMELUI FIRMEI Fondatorul este cel care decide asupra numelui firmei, a formei de organizare (SA, SRL) şi a domeniului principal de activitate pentru a putea rezerva numele acesteia la Oficiul Registrului Comerţului. De asemenea, este important de ştiut faptul că rezervarea numelui se face la Oficiul Registrului Comerţului şi, de obicei, se realizează în decurs de o zi lucrătoare. Denumirea nu trebuie să includă anumite cuvinte sau indicaţii geografice. De asemenea, unele cuvinte fac obiectul aprobării de către guvern sau consiliile locale. Pentru a utiliza cuvântul „România” în denumirea firmei este necesară aprobarea guvernului iar procedura durează circa 30 de zile. Condiţia principală pentru a obţine un astfel de nume este următoarea: acţionarul majoritar al firmei româneşti trebuie să fie o firmă cu acelaşi nume cu al firmei româneşti. Cu toate acestea, denumirea firmei folosind „română” poate fi utilizată doar împreună cu acţionarul îndreptăţit la aceasta. Obţinerea numelui firmei este reprezintă elementul de bază în urma căruia toate celelalte documente vor fi emise.

SEDIUL SOCIAL Toate firmele româneşti au nevoie de o adresă pentru sediul social care trebuie să fie adresa de corespondenţă a firmei şi locul în care autorităţile române pot transmite scrisorile şi solicitările oficiale, precum şi locul în care se realizează controlul formelor de impozitare. Toate documentele financiare şi fiscale, registrele, documentele firmei etc. trebuie arhivate la sediul social al firmei. Adresa sediului social trebuie să fie o adresă reală; nu este permisă utilizarea unei căsuţe poştale. Adresa sediului social se dovedeşte printr-un contract de închiriere, act de proprietate sau contract de comodat. La contract trebuie anexate copii de pe actul de proprietate al proprietarului (contract, hotărâre judecătorească sau alt titlu de proprietate). În cazul în care proprietatea este amplasată într-un bloc de apartamente, duplex etc. este necesar şi acceptul tuturor proprietarilor sau al asociaţiei de proprietari.

CAPITAL SOCIAL Paşii pentru înregistrarea societăţilor cu răspundere limitată (SRL) şi a societăţilor pe acţiuni (SA) sunt relativ identici. • Pentru a începe, trebuie pregătit, convenit şi semnat de către toţi acţionarii actul de înfiinţare şi/sau hotărârea de înfiinţare a firmei, după caz, sau documentul unic care include toate menţiunile impuse de lege, denumit act constitutiv; • În plus, capitalul subscris trebuie vărsat după înregistrarea firmei. În cazul firmelor pe acţiuni (SA) fiecare acţionar trebuie să verse cel puţin 30% din capitalul pe care l-a subscris. Capitalul social poate fi subscris şi primit în numerar, în natură sau în creanţe; Capitalul iniţial trebuie subscris şi vărsat în numerar. Legea permite contribuţiile în natură, dar contribuţia în numerar este obligatorie pentru orice tip de organizaţie de afaceri. Capitalul subscris minim este de 200

6


RON (aproximativ 50 EURO) pentru o societate cu răspundere limitată (SRL) şi 90 000 RON (aproximativ 22 000 EURO) pentru o societate pe acţiuni (SA). Capitalul social se împarte în acţiuni de valoare egală. O acţiune nu poate valora mai puţin de 10 RON. În consecinţă, o firmă cu un capital de 200 RON nu poate avea decât 20 de acţiuni, ceea ce înseamnă că o acţiune valorează 5% din capitalul social. În societăţile pe acţiuni, o acţiune valorează minim 0,1 RON. Acţiunile nu pot fi divizate.

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE În final, firma este înregistrată la Registrul Comerţului prin emiterea unui Certificat de înregistrare. Acesta furnizează codul de înregistrare valabil atât în relaţia cu Registrul Comerţului cât şi cu autorităţile fiscale. Certificatul de înregistrare mai conţine confirmarea faptului că sunt îndeplinite toate cerinţele pentru activităţi comerciale. Firma îşi începe existenţa şi are dreptul să îşi deruleze activitatea de la data înregistrării la Registrul Comerţului. ANEXA 1 – documentele care trebuie furnizate Registrului Comerţului pentru înregistrarea unei firme

ANEXA 1

Societate cu răspundere limitată (SRL) 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original); 4. Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere limitată cu asociat unic să nu fie asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original); 5. Actul constitutiv (original); 6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social; 7. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit; 8. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja 7

DOCUMENTELE CARE TREBUIE FURNIZATE REGISTRULUI COMERŢULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI FIRME


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social; 9. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii); 11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; 12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original); 13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); 14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original); 15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; 16. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: - persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original). 17. Dacă este cazul: - actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine, original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi comerciale, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă); - avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie); - împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). 18. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxele de registru; - tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

8


ANEXA 1

Societate pe acţiuni (SA) 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original); 3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original); 4. Actul constitutiv (original); 5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social; 6. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit; 7. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 6 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social; 8. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 9. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de acţionari la capitalul social (copii); 10. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; 11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original); 12. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii certificate); 9

DOCUMENTELE CARE TREBUIE FURNIZATE REGISTRULUI COMERŢULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI FIRME


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

13. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original); 14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original); 15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; 16. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: - persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original). 17. Dacă este cazul: - actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); - declaraţia fondatorilor/administratorilor/membrilor directoratului/directorilor privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care ţine registrul acţionarilor; - avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie); - certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi comerciale, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă); - actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii pe acţiuni constituită prin subscripţie publică, aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv (copie certificată); - în cazul societăţii pe acţiuni constituită prin subscripţie publică, prospectul de emisiune semnat de subscriitor, care a fost în prealabil publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, procesul verbal al adunării constitutive şi dovada împuternicirii persoanei abilitate cu înfiinţarea societăţii; - împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). 18. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa de registru; - tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

10


2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR ÎN ROMÂNIA Pentru a înmatricula în România un autovehicul, atât pentru transportul de persoane cât şi pentru transportul de marfă, trebuie urmaţi trei paşi: A. Obţinerea omologării individuale a vehiculului de la Registrul Auto Român (RAR), B. Înmatricularea vehiculului la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule (DRPCIV), C. Plata taxei de poluare, în cazul în care vehiculul este înmatriculat pentru prima dată în România, la Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

A. Obţinerea omologării individuale a vehiculului de la Registrul Auto Român (RAR) Omologarea individuală se acordă vehiculelor care deţin un număr de identificare valabil, corespund cerinţelor constructive prevăzute de RNTR-7 (Reglementari privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere) şi au trecut testul verificare a stării tehnice efectuate în baza planului de operaţii din RNTR-1 (Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică). Omologarea individuală se realizează pentru: a) Autovehiculele noi produse, importate sau introduse în România în cantităţi de până la 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care sunt conforme cu norma de poluare EURO 5, b) Autovehiculele utilizate care sunt înmatriculate pentru prima dată în România şi care sunt conforme cu norma de poluare EURO 3, c) Autovehiculelor înmatriculate în România dar cărora leau fost modificate caracteristicile constructive faşă de cele menţionate în cartea de identitate a vehiculului. 11

ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

Omologarea individuală nu se realizează pentru: a) Autovehiculele noi pentru care poate fi prezentat originalul certificatului de conformitate CE emis de producător, b) Autovehiculele utilizate care au fost anterior înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene şi a căror configuraţie este aceeaşi cu cea din documentul de înmatriculare, Vehiculului care a obţinut omologarea individuală i se emite de către RAR cartea de identitate a vehiculului.

B. Înmatricularea vehiculului la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule (DRPCIV) a) Înmatricularea se efectuează pentru toate vehiculele omologate de către RAR; b) În cazul vehiculelor din afara UE mai este necesar documentul de import de la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV); c) Trebuie completate formularele de înmatriculare; d) De asemenea, trebuie prezentat un formular vizat de organul fiscal al autorităţii locale – acesta dovedeşte faptul că vehiculul a fost înregistrat la finanţele publice pentru plata impozitului asupra mijloacelor de transport.

C. Plata taxei de poluare, în cazul în care vehiculul este înmatriculat pentru prima dată în România, la Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) Pentru ca un vehicul să poată fi introdus în circulaţie, trebuie plătită taxa de poluare. Taxa este calculată de organul fiscal aflat sub autoritatea ANAF şi are la baza Cartea de identitate a vehiculului şi o evaluare tehnică realizată de către RAR. ANEXA 2 – documente care trebuie furnizate Registrului Auto Român pentru omologarea vehiculului şi Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule pentru înmatricularea vehiculului

12


ANEXA 2

DOCUMENTE CARE TREBUIE FURNIZATE Acte necesare pentru omologarea individuală REGISTRULUI AUTO - cerere activitate RAR (formular tip) ROMÂN PENTRU - documentele maşinii eliberate de producător OMOLOGAREA - copie după Codul unic de înregistrare al societăţii comerciale VEHICULULUI ŞI - Numai în cazul vehiculelor noi, documentul care atestă DIRECŢIEI REGIM importatorul document vamal sau factură) PERMISE DE CONDUCERE 2. Documente care trebuie furnizate Direcţiei ŞI ÎNMATRICULARE Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare VEHICULE PENTRU Vehicule pentru înmatricularea vehiculului ÎNMATRICULAREA a. cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul VEHICULULUI 1. Documente care trebuie furnizate Registrului Auto Român pentru omologarea vehiculului

în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; b. fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale; c. cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; d. documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; e. actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o alta persoana, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care sa ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

13


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

f. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi; g. copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia; h. dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia; i. dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii; j. dovada plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii; k. dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare; l. dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare; m. certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice; n. procura specială, după caz.

14


3. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORIZAREA AUTORITĂŢII RUTIERE ROMÂNE (ARR), PRECUM ŞI OBŢINEREA LICENŢEI DE TRANSPORT ŞI A COPIILOR CONFORME ALE ACESTEIA ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE VEHICULE UTILIZATE Pentru ca o firmă să poată fi autorizată de Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru a efectua transporturi de mărfuri sau persoane, firma înregistrată trebuie să îndeplinească cele patru condiţii obligatorii privind accesul la profesia de operator de transport rutier. Aceste condiţii obligatorii sunt: (a) Să aibă un sediu efectiv şi stabil în România; (b) Să aibă o bună reputaţie; (c) Să aibă capacitate financiară; şi (d) Să aibă competenţă profesională. Aceste condiţii sunt consideră a fi îndeplinite în următoarele cazuri:

(A) SEDIU: (a1) are un sediu în România care deţine clădiri în care îşi ţine documentele esenţiale ale firmei, în special documentele contabile, documentele de management al personalului, documentele care conţin date cu privire la perioadele de conducere şi de repaus, precum şi orice ale documente la care autoritatea competentă trebuie să aibă acces pentru a verificare respectarea condiţiilor stabilite în legislaţia privind accesul la piaţă; (a2) după acordarea autorizaţiei, are la dispoziţie unul sau mai multe vehicule înmatriculate sau puse în circulaţie altfel în conformitate cu legislaţia românească, aceste vehicule fiind deţinute în totalitate sau deţinute, de exemplu, în baza unui contract de închiriere, de cumpărare în rate sau de leasing; (a3) îşi desfășoară operaţiunile referitoare la vehiculele menţionate anterior, permanent și efectiv, cu echipamentele administrative necesare și cu echipamentele și instalaţiile 15

ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat în România.

(B) BUNĂ REPUTAŢIE (ONORABILITATE): (b1) În determinarea onorabilităţii, autoritatea va ţine cont de comportamentul întreprinderii, al managerilor de transport ai acesteia şi a oricărei alte persoane relevante. Condamnările, sancţiunile sau încălcările vor include condamnările, sancţiunile sau încălcările întreprinderii sau ale managerilor de transport ai acesteia; (b2) În evaluarea onorabilităţii, autoritatea va trebui să se convingă că nu există motive serioase pentru a pune la îndoială onorabilitatea managerului de transport sau a întreprinderii, cum sunt condamnările sau sancţiunile pentru orice încălcare gravă a regulilor naţionale în vigoare în următoarele domenii: (i) drept comercial; (ii) legislaţia privind insolvenţa; (iii) condiţiile de plată şi angajare în cadrul profesiei; (iv) circulaţia rutieră; (v) răspunderea profesională; (vi) traficul de fiinţe umane sau de droguri; şi (b3) Autoritatea va trebui să se convingă că managerul de transport sau întreprinderea nu a fost condamnată sau nu i s-au aplicat sancţiuni în unul sau mai multe state membre pentru încălcarea gravă a regulilor comunitare în special a celor cu privire la: (ii) perioadele de conducere şi de repaus ale conducătorilor auto, timpul de lucru şi instalarea şi utilizarea echipamentului de înregistrare; (iii) greutăţile şi dimensiunile maxime ale vehiculelor comerciale utilizate în trafic internaţional; (iv) calificarea iniţială şi periodică a conducătorilor auto; (v) controlul tehnic al vehiculelor comerciale, inclusiv inspecţia tehnică obligatorie a autovehiculelor; (vi) accesul la piaţa internaţională a transportului rutier de marfă sau, după caz, accesul la piaţa transportului rutier de persoane; (vii) siguranţa transportului rutier al mărfurilor periculoase; (viii) instalarea şi utilizarea dispozitivelor de limitare a vitezei pentru anumite categorii de vehicule; (ix) permisele de conducere; (x) accesul la ocupaţie; (xi) transportul animalelor.

(C) CAPACITATE FINANCIARĂ ADECVATĂ: O întreprindere va fi permanent în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile financiare în cursul exerciţiului financiar anual. În acest scop, întreprinderea va trebui să demonstreze că are la dispoziţie capital şi rezerve totalizând cel puţin 9 000 de euro când deţine doar un vehicul şi câte 5 000 de euro pentru fiecare vehicul suplimentar folosit, astfel: (ii) pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că deţine aceste sume în fiecare an, (iii) sau pe baza unui certificat, cu este o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de

16


răspundere profesională, de la una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv firme de asigurare, care să furnizeze garanţii personale şi în solidar cu întreprinderea cu privire la sumele precizate

(D) COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ: Se dovedeşte în cazul în care managerul de transport deţine un certificat de competenţă profesională emis de Autoritatea Rutieră Română sau de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru, în cazul în care persoana în cauză este rezident al acelui alt stat membru În cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, ARR emite o licenţă de transport, pentru transportul de marfă sau de persoane, şi copii conforme ale acesteia în funcţie de numărul de vehicule ale întreprinderii. ANEXA 3 – documente care trebuie furnizate Autorităţii Rutiere Române pentru emiterea licenţei de operator de transport şi a copiilor conforme

ANEXA 3

A) Documente comune 1. Certificat înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sau Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Act constitutiv/Act administrativ de înfiinţare a întreprinderii 2. Statutul/Regulamentul de organizare şi funcţionare 3. Decizie numire a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport 4. Certificatul de pregătire profesională al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport 5. Cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport 6. Certificat medical al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport 7. Aviz psihologic al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport

DOCUMENTE CARE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂŢII RUTIERE ROMÂNE PENTRU EMITEREA LICENŢEI DE OPERATOR DE TRANSPORT ŞI A COPIILOR CONFORME

B) Documente specifice necesare pentru solicitarea licenţei de transport 8. Copia legalizată a ultimului bilanţ contabil 9. Document de garanţie bancară sau Asigurare sau Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 10. Cerere copie conformă a licenţei de transport

17


ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME DE TRANSPORT ÎN ROMÂNIA

C) Documente specifice necesare pentru solicitarea certificatului de transport în cont propriu 11. Lista vehiculelor deţinute şi utilizate de întreprindere şi capacitatea acestora 12. Cerere copie conformă a certificatului de transport

D) Documente specifice necesare pentru solicitarea copiei conforme a licenţei/ certificatului de transport pentru transportul mărfurilor şi deşeurilor periculoase 13. Contract de muncă al consilierului de siguranţă 14. Decizia de numire a consilierului de siguranţă 15. Certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă

18


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

20


To establish a Romanian road transport company there are several steps to be followed. These are: 1. Incorporating the company with the National Trade Register Office, 2. Registering the vehicles in Romania, 3. Getting approval from the Romanian Road Transport Authority (ARR), and the transport licence and the certified true copies of it corresponding to the number of vehicles used.

1. GENERAL INFORMATION ON COMPANY INCORPORATION According to the Romanian law, both Romanian or foreign investors (and ventures) are equally treated, benefiting from the same opportunities for setting up business operations in Romania by founding separate legal bodies. These entities operate as independent bodies and are distinct from the legal units of their shareholders or partners. Businesses have their own possessions, headquarters, patrimony, appellation, registered capital, administration and bank accounts. The Romanian law defines two forms of companies: • limited liability company “societate cu răspundere limitată” (SRL); • joint stock company “societate pe acţiuni” (SA); A foreign corporation can be sole shareholder (if SRL) or the foreign company can be shareholder together with at least one other shareholders which can be legal entities or private persons (if SA). The most frequent types of are limited liability companies named SRL. All business must be incorporated with the National Trade Register Office organized by the Ministry of Justice. The date of 21

ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

incorporation is considered the starting moment of its legal existence. The National Trade Register Office is a public institution mandated to maintain statistical information on business activities in Romania.

SHAREHOLDERS The company should have at least one shareholder (SRL) and two shareholders (SA). One person cannot have more than one company in which holds 100% of the shares. Furthermore, one company owned 100% by one person cannot have together with its sole shareholder 100% in other company. The shareholders can be all non-Romanians. The shareholders can be individuals or companies.

CHOOSING THE BUSINESS’ NAME It is the customer’s decision regarding the name of the company, form of organization (SA, SRL) and main field of activity in order to reserve the name with the Trade Register Office. It is also important to know that the name reservation is done in the Trade Register Office and is usually executed within one working day. The appellation must not include certain words or geographical suggestions. Some words are also subject to approval from the Government or local councils. For using the word “Romania” within the business’ title the Government’s approval is required and the procedure lasts about 30 days. The main condition to obtain such name is the following: the major shareholder of the Romanian company has to be a company with the same name as the Romanian company. Although, the company name with “Romanian” in it can be used only together with the entitled shareholder. Obtaining the corporation’s name is the start on which the subsequent documents will be issued.

REGISTERED OFFICE All Romanian businesses need a registered address that must be the official postal address of the company and the place where the authorities can send official letters and claims, as well as where control of the tax forms is executed. All financial and fiscal documents, registers, company papers etc. must be archived at the registered office of the business. The registered address must be an existing address; no P.O. BOX address is permitted. The registered address is proven with a renting contract, property or a free-lease contract. To the contract there shall be added the copy of the property title of the landlord (contract, court decision or other ownership title). If the property is situated in a block of flats, duplex, etc. and the approval of all owners or owner’s association is required.

SHARE CAPITAL The inscription steps both, for limited liability companies (SRL) and joint stock companies (SA) are almost identical. • To start, the incorporation contract and/or company By-laws, as applicable, or a sole document containing all mentions required by the law, called articles of incorporation must be prepared, agreed and signed by the shareholders; • Furthermore the subscribed capital must be paid upon registration of the company. In the case of a joint stock company (SA), each shareholder must pay at least 30% of its subscribed capital. The registered capital may be subscribed and rewarded by the shareholders by payment in cash, in kind or in receivables; The initial capital must be subscribed and paid in cash. The law allows in-kind contribution, but cash contribution is compulsory for any type of business organization. The minimum share capital is RON 200

22


(approximately EUR 80) for a limited liability company (SRL) and RON 90000 (approximately EUR 25000) for a joint stock company (SA). The share capital is divided into shares of equal value. One share cannot be less than 10 RON. Consequently, a 200 RON company can have only 20 shares, meaning that 1 share equals 5% of the share capital. In joint stock companies 1 share is minimum 0.1 RON. Shares cannot be divided.

CERTIFICATE OF INCORPORATION In the end, the corporation is matriculated with the Trade Register by issuance of a Registration Certificate. This provides registration Code valid for both the Trade Register and the tax authorities. The Registration Certificate also contains a license of acknowledgement mentioning that all requirements for commercial activities are accomplished. The corporation starts its existence and has the right to carry on its actions from the date of its incorporation with the Trade Register. ANNEX 1 – documents to be provided to the Trade Register Office to incorporate a company

ANNEX 1

Limited liability companies (SRL) 1. Registration application (original); 2. Proof of the name availability check and the name reservation (original); 3. If relevant, the approval for using the name, required by art. 39 of Law no 26/1990, republished, with the subsequent amendments and additions (original); 4. Proof regarding the verification of sole associate with only one limited liability company or the proof of verification that a limited liability company with sole associate it is not sole associate with another limited liability company (original); 5. The articles of incorporation (original); 6. Proof regarding the right of use on the space to be used as registered office, registered with the tax authority where the building is located (copy); 7. Certificate issued by the competent tax authority certifying that for the building to be used as registered office has not been registered another document proving the right of use on that building has been alienated either against payment or for free; 8. The certified declarations on honour given on the respect of requirements with reference to the registered office if according to item 7 there were registered with the tax authority documents proving the right of use on the building used as registered office has been alienated; 9. If applicable, the approval regarding the changed use of collective buildings serving as homes, required by Law no 23

THE DOCUMENTS TO BE PROVIDED TO THE TRADE REGISTER OFFICE IN ORDER TO INCORPORATE A COMPANY


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

230/2007 (to be filled in on a typified form, original); 10. Proof regarding the payment by the associates of their subscribed contribution to the share capital (copies); 11. Documents regarding the property for the subscribed and paid in-kind contributions; if these include buildings, the certificate stating any encumbrances; 12. The declarations on honour given, as the case may be, by the founders/ administrators/ censors or natural persons acting as representatives of the legal person designated as administrator or censor, stating that they meet the legal requirements for holding these capacities (original); 13. Identity documents of the natural persons assigned as founders, administrators, censors or auditors (original); 14. Signature specimens of the company representatives (original); 15. Tax record certificates for the associates or legal representatives of the company, having their permanent address/ residence/ office in Romania, or for foreign natural or legal persons holding this capacity and having a tax registration in Romania or, as the case may be, the authentic declaration on honour of the foreign legal person, on own behalf or as representative of the foreign legal person that does not have a tax registration in Romania, showing that they do not have unpaid taxes (original or certified copy and, as the case may be, the translation done by a sworn translation whose signature has been legalized by a notary public); 16. The typified declaration on honour, signed by the associates or administrators, showing, as the case may be, that: - the legal person does not carry out the stated activities at the registered office or the subsidiaries, for a maximum of 3 years (type 1 - original); - the legal person meets the operating conditions required by the specific sanitary, sanitaryveterinary, environment protection, and labour safety legislation for the activities stated in the typified declaration (type 2 - original). 17. If applicable: - the registration documents of the legal person Romanian (certified copy) and foreign (original and the translated version made by a sworn translator whose signature has been legalized by a notary public) founders, administrators, censors; - the decision by the statutory organ of the legal person founders regarding the participation in the incorporation of the company (original or certified copy and, if applicable, the translated version made by a sworn translator whose signature has been legalized by a notary public); - the proxy for the person entitled to sign the articles of incorporation on behalf and at the responsibility of the legal person founder (original or certified copy and, if applicable, the translated version made by a sworn translator whose signature has been legalized by a notary public); - certificate of good standing for the non-residents who take part in the establishment of a company, issued by a bank, or by the competent Chamber of commerce from the country of residence (original translated copy); - the prior permits required by the special laws (copy); - a special proxy (certified) or power of attorney for the persons designated to carry out the legal formalities (original). 18. Proof of payment of the legal charges/fees: - register charges; - the fee for the publication in the Official Gazette, Part IV. 24


ANEXA 1

Stock companies (SA) 1. Registration application (original); 2. Proof of the name availability check and the name reservation (original); 3. If relevant, the approval for using the name, required by art. 39 of Law no 26/1990, republished, with the subsequent amendments and additions (original); 4. The articles of incorporation (original); 5. Proof regarding the right of use on the space to be used as registered office, registered with the tax authority where the building is located; 6. Certificate issued by the competent tax authority certifying that for the building to be used as registered office has not been registered another document proving the right of use on that building has been alienated either against payment or for free; 7. The certified declarations on honour given on the respect of requirements with reference to the registered office if according to item 6 there were registered with the tax authority documents proving the right of use on the building used as registered office has been alienated; 8. If applicable, the approval regarding the changed use of collective buildings serving as homes, required by Law no 230/2007 (to be filled in on a typified form, original); 9. Proof regarding the payment by the shareholders of their subscribed contribution to the share capital (copies); 10. Documents regarding the property for the subscribed and paid in-kind contributions; if these include buildings, the certificate stating any encumbrances; 11. The declarations on honour given, as the case may be, by the founders/ administrators/ censors or natural persons acting as representatives of the legal person designated as administrator or censor, stating that they meet the legal requirements for holding these capacities (original); 12. Identity documents of the founders, administrators, directors, members of the supervision board, members of the directorate, censors, auditors natural persons (original); 13. The proof on the express acceptance of the administrator/ member of the directorate mandate or of the censor/auditor task by the persons who were assigned through the articles of incorporation (original) 25

THE DOCUMENTS TO BE PROVIDED TO THE TRADE REGISTER OFFICE IN ORDER TO INCORPORATE A COMPANY


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

14. Signature specimens of the company representatives (original); 15. Tax record certificates for the associates or legal representatives of the company, having their permanent address/ residence/ office in Romania, or for foreign natural or legal persons holding this capacity and having a tax registration in Romania or, as the case may be, the authentic declaration on honour of the foreign legal person, on own behalf or as representative of the foreign legal person that does not have a tax registration in Romania, showing that they do not have unpaid taxes (original or certified copy and, as the case may be, the translation done by a sworn translation whose signature has been legalized by a notary public); 16. The typified declaration on honour, signed by the associates or administrators, showing, as the case may be, that: - the legal person does not carry out the stated activities at the registered office or the subsidiaries, for a maximum of 3 years (type 1 - original); - the legal person meets the operating conditions required by the specific sanitary, sanitaryveterinary, environment protection, and labour safety legislation for the activities stated in the typified declaration (type 2 - original). 17. If applicable: - the registration documents of the founders, administrators, legal person censors (original or certified copy and, if applicable, the translated version made by a sworn translator whose signature has been legalized by a notary public); - the decision by the statutory organ of the legal person founders regarding the participation in the incorporation of the company (original or certified copy and, if applicable, the translated version made by a sworn translator whose signature has been legalized by a notary public); - the proxy for the person entitled to sign the articles of incorporation on behalf and at the responsibility of the legal person founder (original or certified copy and, if applicable, the translated version made by a sworn translator whose signature has been legalized by a notary public); - the declaration of the founders/ administrators/ members of the board/ managers regarding the identification of the independent private register company entrusted with the register of shareholders; - the prior permits required by the special laws (copy); - certificate of good standing for the non-residents who take part in the establishment of a company, issued by a bank, or by the competent Chamber of commerce from the country of residence (original translated copy); - certificates of findings for the operations concluded by founders on behalf of the stock company through public subscription, approved by the constitutive assembly if these were not foreseen by the articles of incorporation (certified); - in case of stock company established through public subscription, the issue prospectus signed by the underwriter, previously published in the Official Gazette, Part IV, the report of the constitutive assembly and the proof the designated person has been empowered to establish the company; - a special proxy or power of attorney for the persons designated to carry out the legal formalities (original). 18. Proof of payment of the legal charges/fees: - register charge; - the fee for the publication in the Official Gazette, Part IV. 26


2. GENERAL INFORMATION ON VEHICLES REGISTRATION IN ROMANIA In order to register a road transport vehicle, either for transport of passengers or goods, in Romania there are three steps to be followed: A. Getting the individual approval for the vehicle from the Romanian Automotive Register (RAR), B. Registering the vehicle with the Department for Driving Licenses and Vehicles Registration (DRPCIV), C. Paying the first pollution tax, if the vehicle is registered for the first time in Romania, with the National Tax Administration Agency (ANAF)

A. Getting the individual approval for the vehicle from the Romanian Automotive Register (RAR) The individual approval is granted to a vehicle holding a valid identification number, fulfils the construction requirements foreseen by RNTR-7 (Rules on individual approval, issuance of identity cards and the certification of the road vehicles authenticity), and that has passed the roadworthiness check carried out according to the operation plan foreseen by RNTR-1 (Technical rules on registered vehicles conformity with road safety, environment protection and technical periodical inspection). The individual approval is carried out on: a) new road vehicles produced, imported or introduced in Romania in a quantity of not more than 10 pieces of the same type, by the same legal or natural person, and which comply with EURO 5 norm, b) used road vehicles that are registered for the first time in Romania and comply with EURO 3 norm, c) road vehicles registered in Romania but of which construction features are different of those mentioned in the vehicle certificate of title.

27

ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

The individual approval is not required for: a) new road vehicles for which the original copy of the EC conformity certificate issued by the producer can be produced, b) used road vehicles that were previously registered in a European Union Member State and of which configuration is the same as in the registration document, To a vehicle that obtained the individual approval, the RAR issues the certificate of title.

B. Registering the vehicle with the Department for Driving Licenses and Vehicles Registration (DRPCIV) a) the registration is carried out only for vehicles that are approved by the RAR; b) in case of vehicles from outside the EU it is also needed the import document from the National Customs Authority (ANV); c) the registration forms have to be obtained and filled in; d) a registration form initialled by the tax body of the local administration has to be presented too – it proves that the vehicle was recorded with the public finances for the payment of vehicle tax.

C. Paying the pollution tax, if the vehicle is registered for the first time in Romania, with the National Tax Administration Agency (ANAF) In order to put into circulation a vehicle a pollution tax has to be paid. The tax is calculated by the fiscal body under the authority of ANAF based on the certificate of title and on a technical assessment done by RAR. ANNEX 2 – documents to be provided to the Romanian Automotive Register for vehicle approval, and to the Department for Driving Licenses and Vehicles Registration for vehicle registration

28


ANNEX 2

DOCUMENTS TO BE PROVIDED TO Documents needed for the individual approval THE ROMANIAN - application to RAR (typified form) AUTOMOTIVE REGISTER - vehicles documents issued by the producer FOR THE VEHICLE - copy of the Sole registration code of the company - document that proves the importer (customs document APPROVAL, AND TO or invoice) – only for new vehicles THE DEPARTMENT FOR 2. Documents to be provided to the Department DRIVING LICENSES AND for Driving Licenses and Vehicles Registration VEHICLES REGISTRATION for vehicle registration FOR VEHICLE a. applicant’s request. In case the registration certificate REGISTRATION 1. Documents to be provided to the Romanian Automotive Register for the vehicle approval

includes another person who can use the vehicle based on a legal right, other than the ownership right, the owner will make the express notice in the request; b. the vehicle registration form, which model is set up according to the legal regulation, that is filled in with the owner’s data and having the stamp of the competent tax body of the local government authority. In case the registration certificate will include another person too, the registration form filled in with his data has also to be submitted. In case of temporary registration for export, the stamp of the competent tax body of the local government authority it is not needed; c. vehicle identity document, original and copy; d. document that proves the applicant’s ownership on the motor vehicle or trailer, original and copy; e. the identity document of the applicant, original and copy. In case the registration certificate will include another person too, the identity document or, if appropriate, documents to prove the legal person status, the name and headquarter, copy; f. proof that the technical periodical inspection has been carried out, and it is valid, excepting for the new motor

29


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

vehicles and trailers; g. a valid mandatory third party liability insurance document (copy) against damages due to traffic crash; h. proof of final or temporary import customs clearance, according to the law, for the temporary registration of motor vehicles and trailers bought from other countries original or certified copy; i. proof of registration tax payment, according to the law; j. proof of special tax for cars and motor vehicles payment, according to the law; k. proof of registration certificate issuance payment; l. proof of registration plates issuance payment; m. authenticity certificate of the vehicle, excepting for new vehicles, motor vehicles used at sport competitions, and historical vehicles; n. special power of attorney, if appropriate.

30


3. GENERAL INFORMATION ON GETTING APPROVAL FROM THE ROMANIAN ROAD TRANSPORT AUTHORITY (ARR), THE TRANSPORT LICENCE AND THE CERTIFIED TRUE COPIES OF IT CORRESPONDING TO THE NUMBER OF VEHICLES USED In order a company to be authorized by the Romanian Road Transport Authority (ARR) to carry out transport of goods and passengers, the incorporated company has to fulfil the four prerequisites for the access to the occupation of road transport operator. These prerequisites are: (a) have an effective and stable establishment in Romania; (b) be of good repute; (c) have appropriate financial standing; and (d) have the requisite professional competence. These conditions are considered to be accomplished in the following cases:

(A) ESTABLISHMENT: (a1) have an establishment situated in Romania with premises in which it keeps its core business documents, in particular its accounting documents, personnel management documents, documents containing data relating to driving time and rest and any other document to which the competent authority must have access in order to verify compliance with the conditions laid down in the legislation on access to the market; (a2) once an authorization is granted, have at its disposal one or more vehicles which are registered or otherwise put into circulation in conformity with the Romanian legislation, whether those vehicles are wholly owned or, for example, held under a hire-purchase agreement or a hire or leasing contract; (a3) conduct effectively and continuously with the necessary administrative equipment its operations concerning the vehicles mentioned in point (b) and with the appropriate 31

ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

technical equipment and facilities at an operating centre situated in Romania.

(B) GOOD REPUTE: (b1) In establishing the good repute, the authority will consider the conduct of the undertaking, its transport managers and any other relevant person. The convictions, penalties or infringements shall include convictions, penalties or infringements of the undertaking itself or its transport managers; (b2) In assessing the good repute, the authority shall be convinced that there are no compelling grounds for doubting the good repute of the transport manager or the transport undertaking, such as convictions or penalties for any serious infringement of national rules in force in the fields of: (i) commercial law; (ii) insolvency law; (iii) pay and employment conditions in the profession; (iv) road traffic; (v) professional liability; (vi) trafficking in human beings or drugs; and (b3) the authority shall be convinced that the transport manager or the transport undertaking have not in one or more Member States been convicted of a serious criminal offence or incurred a penalty for a serious infringement of Community rules relating in particular to: (ii) the driving time and rest periods of drivers, working time and the installation and use of recording equipment; (iii) the maximum weights and dimensions of commercial vehicles used in international traffic; (iv) the initial qualification and continuous training of drivers; (v) the roadworthiness of commercial vehicles, including the compulsory technical inspection of motor vehicles; (vi) access to the market in international road haulage or, as appropriate, access to the market in road passenger transport; (vii) safety in the carriage of dangerous goods by road; (viii) the installation and use of speed-limiting devices in certain categories of vehicle; (ix) driving licenses; (x) admission to the occupation; (xi) animal transport.

(C) APPROPRIATE FINANCIAL STANDING: An undertaking shall at all times be able to meet its financial obligations in the course of the annual accounting year. To this end, the undertaking shall demonstrate it has at its disposal capital and reserves totalling at least EUR 9 000 when only one vehicle is used and EUR 5 000 for each additional vehicle used, either: (ii) on the basis of annual accounts certified by an auditor or a duly accredited person, that, every year, (iii) or by means of a certificate such as a bank guarantee or an insurance, including a professional liability insurance from one or more banks or other financial institutions, including insurance companies, providing a joint and several guarantee for the undertaking in respect of the amounts specified 32


(D) PROFESSIONAL COMPETENCE: It is proven if the transport manager posses a certificate of professional competence issued either by the Romanian Road Transport Authority or by a competent authority of another member state if that person is a resident of that another member state If these conditions are fulfilled, ARR issues a licence for transport, passengers or goods, and the certified true copies of it according to the number of vehicles of the undertaking. ANNEX 3 – documents to be provided to Romanian Road Transport Authority for the issuance of transport operator licence and the certified true copies

ANNEX 3

A) Common documents 1. Certificate of incorporation at the Trade Register Office, or Authorization to carry out independent business, or Proof of recording with the Register of associations and foundations, or Articles of incorporation/ administrative document concerning the establishment of the company 2. By-laws/Rules governing the functioning and organization, 3. Decision for appointment of designated person to be transport manager, 4. Certificate of professional competence of the transport manager, 5. Criminal record of the transport manager, 6. Medical certificate of the transport manager, 7. Psychological certificate of the transport manager.

DOCUMENTS TO BE PROVIDED TO THE ROMANIAN ROAD TRANSPORT AUTHORITY (ARR) TO ISSUE THE TRANSPORT LICENCE AND THE CERTIFIED TRUE COPIES

B) Specific documents needed to apply for a transport license 8. Certified copy of the last accounting balance, or Bank guarantee, or Insurance 9. Confirmation of company details issued by Trade Register Office 10. Application for certified true copy of the transport license

C) Specific documents needed to apply for a transport in own account certificate 11. List of vehicles owned and utilized by the company and their capacity 12. Application for certified true copy of the transport certificate

33


ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

D) Specific documents needed to apply for certified true copy of the transport license/certificate for the transport of dangerous goods and waste 13. Work contract of the safety adviser, 14. Decision on the appointment of the safety adviser, 15. Certificate of professional competence of the safety adviser.

34


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

36


Romanya’da bir nakliye şirketin kurulması için birkaç adım kaydedilmeli. Bu adımlar : 1. Şirketi’in Ticaret Sicil Genel Müdürlüğüne tescilli, 2. Araçların Romanya’da trafik kayıtlarına tescilli, 3. (ARR) Romen Trafik Otoritesi’den izin alınması ve nakliye lisansı ve kullanılan araçların sayısına göre bunun uygun süretlerin alınmasıdır.

1. ŞİRKETİN TESCİLİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Romen mevzuatına göre (ortaklıklar dahil) hem romen hemde yabancı yatırımcıları ayrı bazı tüzel kişilerin kurulması ile Romanya’da işler kurulması ile ilgili aynı şanslardan yararlanmaktadır. Bu kişilikler, knedi hissedarları veya partnerleri tarafından temsil edilen tüzel kişilerden bağımsız ve ayrı kuruluşlar olarak faaliyet gösterir. Şirketler; kendi mülkiyetlere, merkezlere, varlıklara, ünvanlara, anasermayelere, yönetimine ve banka hesaplarına sahiptir. Romen hukuku : • Sorumluluğu sınırlı (SRL – Ltd. Şti.); • Anonim şirketi (SA - AŞ) iki şirket tipi tanımlar. Yabancı bir kuruluş (bir Ltd.Şti. durumunda) tek ortak olabilir veya yabancı bir şirket (AŞ durumunda) tüzel kişi veya gerçek kişi olabilen en az bir hiseddarı yanısıra hissedar olabilir. En sık görülen şirketler tipi Ltd.Şti. (SRL) adıyla bilinen sorumluluğu sınırlı olan şirketlerdir. Tüm şirketler, Adalet ve Vatandaşlık Hürriyetlerin Bakanlığı’na bağlı Ticaret Sicili Genel Müdürlüğüne tescil edilmeli. Şirketin kanunca varolmaya başladığı an tescil tarihi olarak sayılmaktadır. Ticaret Sicili Genel Müdürlüğü, Romanya daki şirketlerin faaliyeti 37

ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

hakkında istatistik bilgileri tutmaya yetkili kamu bir kurumudur.

HISSEDARLAR (Ltd. Şti.) Şirketin en az bir ortağı veya (A.Ş.) en az iki hissdearı olmalı. Bir kişi, %100 sahip olabilecek birden fazla şirket sahibi olamaz. Daha fazla %100 bir kişi tarafından sahip olunan bir şirket kendi ortağı ile beraber başka bir şirketin hisselerin tümüne sahip olamaz. Hissedarlar yabancı olabilir. Hissedarlar gerçek kişiler ya da başka şirketler olabilir.

ŞIRKET ÜNVANIN SEÇILMESI Kurucu; Ticaret Sicili Memurluğundan rezervasyonunu yapması için şirketin ünvanını, (AŞ, LTD.ŞTİ) düzenleme şeklini ve ana faaliyet konusu hakkında karar vermektedir. Ayrıca ünvan rezervasyonu Ticaret Sicili Memurluğunda ve genelde bir işgününde yapıldığını bilinmesi önemlidir. Ünvan coğrafik belli kelimeler veya işaretler içermemelidir. Ayrıca bazı kelimeler hükümet veya yerli makamların onayına tabidir. „Romanya” kelimesi şirketin ünvanında kullanılması için hükümet onayı gerektirir ve işlem yaklaşık 30 gün sürer. Bu tür bir ünvanı almak için ana şartın romen şirketin çoğul hisselerine sahip olan hissedarı romen şirketin ünvanı ile aynı ünvanı olan bir şirkettir. Bunlara rağmen „romence” kullanarak şirket ünvanı sadece buna hakkı olan hissedarı ile beraber kullanılabilir. Şirket ünvanın alınması, ardından buna dayanarak çıkarılacak tüm diğer belgelerin temeli temsil eder.

KANUNI MERKEZ Tüm romen şirketleri, yazışmanın gönderilecek ve romen makamların resmi mektuplarını ve taleplerini gönderebilecekleri ayrıca vergilendirme şekillerinin denetimi gerçekleşecek yerin adresi olmalı gereken kanuni bir merkez adresine ihtiyacı vardır. Tüm mali ve fiskal evrakları, kayıtları, şirket belgeleri v.s. şirketin kanuni merkez adresinde arşivlenmelidir. Kanuni merkez adresi gerçek bir adres olmalı; bir posta kutusu adresi kullanılması yasaktır. Kanuni merkez adresi bir kiralama, mülkiyet veya ariyet sözleşemesi ile kanıtlanır. Sözleşmeye, (sözleşme, mahkeme kararı veya başka tapu belgesi) sahibin mülkiyet belgesinin kopyaları eklenecektir. Mülkiyetin bir konut apartmanında, çift daire v.s. mevkii ise tüm mal sahiplerin veya yöneticiliğin onayı gereklidir.

ANASERMAYE Sorumluluğu sınırlı (Ltd.Şti.) ve anonim şirketlerin tescil edilmesi için yapılacak adımlar oldukça aynıdır. • Başlamak için şirket mukavelesi ve/veya şirekti kurma kararı veya duruma göre tüzük denilen kanunca istenilen tüm bilgileri içeren yegane belge hazırlanmalı, anlaşmalı ve tüm hissedarları tarafından imzalanmalı; • Artı şirketin kurulmasından sonra yazdırılmış anasermaye yatırmalı. Anonim şirketlerin (A.Ş.) durumunda her hissedar yazdırdığı anasermayeden en az %30’u yatırmalı. Anasermaye nakit, ayni veya alacak olarak yazdırlabilir ve alınabilir; Başlangıç sermaye, nakit olarak yazdırılmalı ve yatırılmalı. Kanun, ayni katılımlara izin vermekte yalnız nakit katılımı herhangi iş organizasyonu için zorunludur. Asgari yazdırılmış anasermaye sorumluluğu sınırlı (Ltd. Şti.) şirket için 200 RON (yaklaşık 50 euro) ve (A.Ş.) anonim şirketi için ise 90 000 RON (yaklaşık 22 000 Euro) dur.

38


Anasermaye eşit değerde hisse paylarına bölünür. Bir hisse payı 10 RON’dan az bir değerde olamaz. Dolayısıyla 200 RON sermayeli bir şirket sadece 20 hisse paylarına sahip olup bir hisse payın anasermayeden %5 değerinde olduğunu demektir. Anonim şirketlerinde bir hisse asgari 0,1 RON değerinde olabilir. Hisseler bölünmez.

TESCIL BELGESI Sonunda şirket, bir tescil belgesi verilmesi ile Ticaret Siciline tescil edilir. Bu, hem Ticaret Sicili hemde mali makamları ile olan ilişkide geçerli kayıt numarası temin eder. Tescil belgesi, ticari faaliyetler için tüm isteklerin yerine getirildiği durumun teyidini de içerir. Şirket varolmaya başlar ve Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren faaliyetini gerçekleştirme hakkına sahiptir. EK 1 – Bir şirketin tescilli için Ticaret Siciline verilmesi gerekir belgeler

EK BELGE NO 1

Sorumluluğu sınırlı şirket (SRL) 1. Tescil dilekçesi (asıl); 2. Şirket ünvanın uygun olduğuna ve rezerve edildiğine dair kanıt (asıl); 3. Söz konusu ise tekrar yayınlanmış sonraki değişiklikleri ve ilaveleri ile olan 26/1990 sayılı Kanunun 39. maddesinde belirtilen ünvan kullanımın onayı (asıl); 4. Sorumluluğu sınırlı tek bir şirkette tek ortağı niteliğine sahip olma durumun denetimi veya tek ortaklı sorumluluğu sınırlı şirketin sorumluluğu sınırlı başka bir şirkette tek ortak olmadığına dair denetimi hakkında kanıt (asıl); 5. Şirket (kuruluş) Ana sözleşmesi/mukavelesi (asıl); 6. İş merkezi için tayın edilen yerin bağlı olduğu idari makamında kayıt edilmiş olarak merkez olarak kullanılacak alanın üzerine kullanım hakkını gösteren belge; 7. Kanuni merkez olan gayrimenkullü için ücretsiz veya başka adla başkasına kullanım hakkı veren başka bir belgenin kayıt edilmediğini tasdik eden ve yetkili idari makamı tarafından verilmiş belge; 8. Yukarıdaki 7. fıkrasında belirtilen belgeden kanuni merkezi olarak kullanılan gayrimenkullün üzerine kullanım hakkı başkasına da verildiğini anlaşılması durumunda kanuni merkezi ile ilgili kanun şartlarına riayeti hakkında kendi sorumluluğunda verilen tasdikli beyannamesi; 9. Gerekirse 230/2007 sayılı Kanunu’da belirtilen konut olarak kullanılan müşterek gayrimenkullerin kullanım amacın değiştirilmesi için izini (asıl, standard formu olarak

39

TICARET SICILI’NE BIR ŞIRKETIN TESCILLI IÇIN VERILECEK BELGELER


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

doldurulmuş); 10. Ortakların anasermayeye yazdırdıkları katılımların yatırıldığına dair kanıt (süret); 11. Kurulma sırasında yazdırılmış ve yatırılmış aynı katılımları için mülkiyet belgeleri; bunların arasında gayrimenkuller bulunması durumunda bunların üzerine geçerli takiydatları ile ilgili belgeler; 12. İlgili niteliklerine sahip olmaları için kanun şartlarını yerine getirdiklerine dair kurucuların/yöneticilerin/ murakıplar veya yönetici ya da murakıp tayın edilen tüzel kişinin temsilcisi olan gerçekş kişilerin kendi sorumluluklarında verilen beyannameleri (asıl); 13. Kurucuların, yöneticilerin, murakıpların veya gerçek kişi denetçilerin kimlik belgeleri (kopya); 14. Şirket temsilcilerin imza sirküleri (asıl); 15. ikameti/meskeni/merkezi Romanya’da bulunan ticari şirket ortakların veya kanuni temsilcilerin veya bu niteliğe sahip yabancı ve mali olarak Romanya’da kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilerin mali sicil belgeleri veya duruma göre, mali borçları olmadığına dair yabancı gerçek kişinin kendi adına veya Romanya’da mali açısından kayıtlı olmayan yabancı tüzel kişinin temsilcisi olarak verilmiş kendi sorumluluğunda beyannamenin asılı ve duruma göre, imzası noterden tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi; 16. Ortaklar veya yöneticiler tarafından imzalanmış ve duruma göre : - (asıl, model 1) en fazla 3 yıl bir dönemi, tüzel kişinin kanuni merkez veya diğer işyerleri adreslerinde beyan edilmiş faaliyetleri gerçekleşmediğini; - (asıl, model 2) tüzel kişinin, tip-formda belirtilen faaliyetler için sağlık, veteriner, çevre ve iş koruması alanına özgü mevzuatında belirtilen çalışma şartları yerine getirdiğini anlaşılacak/ gösterecek kendi sorumluluğunda verilmiş tip beyannamesi . 17. Gerekirse : - Kurucuların, yöneticilerin, (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişi murakıpların tescil belgeleri; - (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişi kurucuların şirketin kurulmasına olan katılımları ile ilgili kanuni makamının kararı; - Tüzel kişi kurucunun adına ve namına şirket (kuruluş) mukavelesinde imzalamaya yetkili (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişinin vekaletnamesi; - Bir banka veya vatandaşı olduğu ülkede yetkili ticaret odası tarafından ticari bir şirketin kurulmasına katılan mukim olmayan tüzel kişilerin güvenilirliği hakkında belge (asıl ve tercüme edilmiş kopya); - Özel kanunlarınca istenilen ön onaylar (kopya); - Kanuni işlemlerin yapmaya yetkili kişilerin (noter tasdikli) özel, avukat vekaletnamesi veya (asıl) yetkililik belgesi. 18. Kanuni harçların yani: - Ticaret Sicili harçları; - Ticaret Sicili Gazetesi IV.cu Kısımında yayınlama ücretin ödeme makbuzları

40


EK BELGE NO 1

Anonim Şirketi (SA) 1. Tescil dilekçesi (asıl); 2. Şirket ünvanın uygun olduğuna ve rezerve edildiğine dair kanıt (asıl); 3. Söz konusu ise tekrar yayınlanmış sonraki değişiklikleri ve ilaveleri ile olan 26/1990 sayılı Kanunun 39. maddesinde belirtilen ünvan kullanımın onayı (asıl); 4. Şirket (kuruluş) mukavelesi (asıl); 5. İş merkezi için tayın edilen yerin bağlı olduğu idari makamında kayıt edilmiş olarak merkez olarak kullanılacak alanın üzerine kullanım hakkını gösteren belge; 6. İş Merkezi için tayın edilen yerin bağlı olduğu idari makamında kayıt edilmiş olarak merkez olarak kullanılacak alanın üzerine kullanım hakkını gösteren belge; 7. Yukarıdaki 6. fıkrasında belirtilen belgeden kanuni merkezi olarak kullanılan gayrimenkullün üzerine kullanım hakkı başkasına da verildiğini anlaşılması durumunda kanuni merkezi ile ilgili şartlarına riayeti hakkında kendi sorumluluğunda verilen tasdikli beyannamesi; 8. Gerekirse 230/2007 sayılı Kanunu’da belirtilen konut olarak kullanılan müşterek gayrimenkullerin kullanım amacın değiştirilmesi için izini (asıl, tip form olarak doldurulmuş); 9. Hissedarların anasermayeye yazdırdıkları katılımların yatırıldığına dair kanıt (süret); 10. Kurulma sırasında yazdırılmış ve yatırılmış aynı katılımları için mülkiyet belgeleri; bunların arasında gayrimenkuller bulunması durumunda bunların üzerine geçerli takiydatları ile ilgili belgeler; 11. İlgili niteliklerine sahip olmaları için kanun şartlarını yerine getirdiklerine dair kurucuların/yöneticilerin/murakıplar veya yönetici ya da murakıp tayın edilen tüzel kişinin temsilcisi olan gerçekş kişilerin kendi sorumluluklarında verilen beyannameleri (asıl); 12. Kurucuların, yöneticilerin, müdürlerin, denetim konseyin üyelerinin, müdürlük üyelerinin, murakıpların, gerçek kişi denetçilerin kimlik belgeleri (kopya); 13. Şirket mukavelesi ile yönetici/müdürlük üyesi veya murakıp/ denetçi olarak tayın edilmiş kişilerin görevi özelce kabul etmey dair kanıtlar (asıl); 14. Şirket temsilcilerin imza sirküleri (asıl); 15. ikameti/meskeni/merkezi Romanya’da bulunan ticari şirket ortakların veya kanuni temsilcilerin veya bu niteliğe sahip 41

TICARET SICILI’NE BIR ŞIRKETIN TESCILLI IÇIN VERILECEK BELGELER


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

yabancı ve mali olarak Romanya’da kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilerin mali sicil belgeleri veya duruma göre, mali borçları olmadığına dair yabancı gerçek kişinin kendi adına veya Romanya’da mali açısından kayıtlı olmayan yabancı tüzel kişinin temsilcisi olarak verilmiş kendi sorumluluğunda beyannamenin asılı ve duruma göre, imzası noterden tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi; 16. Ortaklar veya yöneticiler tarafından imzalanmış ve duruma göre : - (asıl, model 1) en fazla 3 yıl bir dönemi, tüzel kişinin kanuni merkez veya diğer işyerleri adreslerinde beyan edilmiş faaliyetleri gerçekleşmediğini; - (asıl, model 2) tüzel kişinin, tip-formda belirtilen faaliyetler için sağlık, veteriner, çevre ve iş koruması alanına özgü mevzuatında belirtilen çalışma şartları yerine getirdiğini anlaşılacak/ gösterecek kendi sorumluluğunda verilmiş tip beyannamesi . 17. Gerekirse : - Kurucuların, yöneticilerin, (asıl veya tasdikli süret ve duruma göre, imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) tüzel kişi murakıpların tescil belgeleri; - (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişi kurucuların şirketin kurulmasına olan katılımları ile ilgili kanuni makamının kararı; - Tüzel kişi kurucunun adına ve namına şirket (kuruluş) mukavelesinde imzalamaya yetkili (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişinin vekaletnamesi; - Hissedarlar cetveli tutmaya yetkili zel bağımnsız defter şirketin kimlik bilgileri hakkında kurucuların/yöneticilerin/ müdürlük üyelerin/müdürlerin beyanı; - Özel kanunlarınca istenilen ön onaylar (kopya); - Bir banka veya vatandaşı olduğu ülkede yetkili ticaret odası tarafından ticari bir şirketin kurulmasına katılan mukim olmayan tüzel kişilerin güvenilirliği hakkında belge (asıl ve tercüme edilmiş kopya); - Şirket mukavelesinde belirtilmedikleri takdirde genel kurul tarafından onaylanmış kamu yazılımı ile kurulmuş anonim şirketin hesabına kurucular tarafından yapılmış işlemlerin tasdik belgeleri (tasdikli süret); - Kamu yazılımı ile kurulmuş anonim şirketin durumunda Romanya Ticaret Sicili Gazetesi’nin IV.cu Kısımı’nda yayınlanmış yazılan tarafından imzalanmış ihraç ilanı, kurucu genel kurul toplantısı tutanağı ve şirketin kurmaya yetkilendirilmiş kişinin vekaletnamesi; - Kanuni işlemlerin yapmaya yetkili kişilerin (noter tasdikli) özel, avukat vekaletnamesi veya (asıl) yetkililik belgesi 18. Kanuni harçların yani: - Ticaret Sicili harçları; - Ticaret Sicili Gazetesi IV.cu Kısımında yayınlama ücretin ödeme makbuzları

42


2. ARAÇLARIN ROMANYA’DA TESCİL EDİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Bir aracın hem kişi hemde mal nakliyesi için Romanya’da tescil etmek için üç adım yapılmalı : A. (RAR) Romen Oto Kurumu’ndan araç için bireysel tasdiği alınması, B. Aracın (DRPCIV) Sürücü Ehliyeti ve Araç Tescil Şubesine tescil edilmesi, C. Aracın Romanya’da ilk defa tescil ediliyor ise (ANAF) Mali İdare Genel Müdürlüğü’ne çevre kirlilik verginin ödenmesi dir.

A. Aracın (RAR) Romen Oto Kurumu’ndan bireysel tasdiğin alınması Birysel tasdik; geçerli şase numarasına sahip, (Bireysel tasdik, araç kartın verilmesi ve trafik araçların doğruluğun belgelesi le ilgili düzenlemeler) RNTR-7’de belirtilen yapısal isteklere uygun ve (oto trafiği, çevre kirliliği ve dönemli fen muayenesi ile amacına uygun kullanım sınıfı ile ilgili teknik kurallarına tescil edilen araçların sınıflandırması ile ilgli düzenlemeler) RNTR-1’deki işlem planına dayanarak yapılan teknik durumun denetim testinden geçmiş araçlara verilir. Bireysel tasdik : a) Aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından ve EURO 5 standardına uygun aynı tipten 10 adette kadar olan miktarlarda Romanya’ya üretilen, ithal edilen veya getirilen yeni araçlar, b) Romanya’da ilk defa tescil edilen ve EURO 3 stanadrdına uygun kullanılmış araçlar, c) Romanya’da tescil kayıtları olan araç kartında belirtilen yapısal özellikleri değiştirilmiş araçlar için yapılır. Bireysel tasdik : a) Üretici tarafından CE uygunluk belgesi aslını sunulabilen yeni araçlar, b) Evvelden AB üye bir devlette tescil kayıtları yapılmış ve tescil belgesindeki özellikleri ile aynı olan araçlar.

43

ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

Bireysel tasdiği almış arç için RAR’dan araç kartı verilecektir.

B. Aracın (DRPCIV) Sürücü Ehliyetleri ve Araç Tescil Kayıtları Şubesine tescilli a) b) c) d)

Tescil RAR tarafından tasdik eidlmiş tüm araçlar için yapılır; AB dışından olan araçlar için (ANV) Gümrükler Genel Müdürlüğünden ithal belgesi gereklidir; Tescil formları doldurulmalı; Ayrıca, aracın nakliye araçlar hakkında vergi ödenmesi için mali makamlarında tescil edildiğini kanıtlayacak yerli mali makamından tasdikli bir form sunulmalıdır.

C. Aracın Romanya’ya ilk defa tescil edilmesi durumunda (ANAF) Mali İdare Genel Müdürlüğüne çevre kirlilik vergisi ödenmesi Aracın trafiğe çıkabilmesi için çevre kirlilik vergisi ödenmelidir. Vergi, Mali İdare Genel Müdürlüğü’ne tabi olan mali organı tarafından hesaplanılır ve araç kartına ile RAR’ın yapacağı teknik bir değerlendirmesine dayanmaktadır. EK 2.1 – araç tasdiği için Romen Oto Kurumu’na verilmesi gereken belgeler EK 2.2 – Sürücü Ehliyetleri ve Araç Tescil Kayıtları Şubesi’ne verilmesi gereken belgeler

44


EK BELGE NO 2

ARAÇIN TRAFIĞE TESCIL EDILMESI IÇIN ARAÇ Bireysel onaylanma için gerekli belgeler ONAYI IÇIN ROMEN - RAR faaliyet belgesi (tip formu) ARAÇ SICIL DAIRESINE - Üretici tarafından verilen araç belgeleri (RAR) VE SÜRÜCÜ ILE - Ticari şirketin Tek kayıt kodunun fotokopisi - Sadece yeni araçlar durumunda, ithalatçıyı tasdik eden ARAÇ KAYIT BELGELERI belge (gümrük belgesi veya fatura) MÜDÜRLÜĞÜNE 2. Aracın trafiğe tescil edilmesi için Sürücü SUNULMASI GEREKEN Belgeleri ve Araç Kayıt Belgeleri Müdürülüğüne BELGELER 1. Aracın onaylanması için Romen Araç Sicil Dairesine sunulması gereken evraklar

sunulması gereken belgeler

a. Talep edenin dilekçesi. Trafiğe tescil belgesine, mülkiyet hakkın dışında başka bir yasal hak’tan dolayı aracı kullanabilecek olan başka bir kişinin de kayıt edildiği durumunda, mülk sahibi, talebini detaylı şekilde dilekçede belirtecektir; b. Modeli yasal düznelemelere göre tespit edilmiş, mülk sahibin bilgileri ile doldurulmuş ve yerel kamu idare makamının yetkili vergi organın onayını taşıyan araç tescil kartı. Aracın trafiğe tescil belgesine başka bir kişinin kayıt edilmesi durumunda, bunun bilgilerini de kapsayan tescil kartı da yatırılacaktır. İhracat için geçici tescil durumunda yerel kamu idare makamının yetkili vergi organın onayı gerekmemektedir; c. Aracın ruhsatı, asıl ve fotokopi olarak; d. Talep edenin araç veya remörkün mülk sahibi olduğunu tasdik eden belge, asıl ve fotokopi olarak; e. Talep edenin kimliği, asıl ve fotokopi olarak. Tescil belgesine başka bir kişi de kayıt edileceği durumunda, ilgili kişinin kimliği veya duruma göre tüzel kişiliğinin elde edildiğini, adresi be unvanı tasdik eden belgeleri, asıl ve fotokopi olarak; f. Yeni araç ve römorklar hariç, periyodik teknik muayenesinin, bunun geçerlilik süresi içersinde yapıldığına dair belge; g. Geçerli olan, trafik kazaları sonucunda meydana gelen hasarlar için sivil sorumluluk sigortasının fotokopisi; 45


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

h. Kanunda öngörülen şartlarda yurtdışından elde edilen araç ve römorkların durumunda, kesinveya geçici tescil için geçici ithalat gümrük formalitelerin yapıldığına dair belgeler, asıl veya noter tasdikli suret; i. Kanuna göre tespit edilmiş tescil ücretin ödendiğine dair belge; j. Kanuna göre tespit edilmiş olan araç ve otomobil için özel ücretin ödendiğine dair belge; k. Tescil belgesi bedelinin ödendiğine dair belge; l. Plakaların bedeli ödendiğine dair belge; m. Yeni araç, spor yarışmaları için araçlar ve tarihsel araçlar hariç, aracın orijinallik belgesi; n. Duruma göre, özel vekaletname.

46


3. (ARR) ROMEN TRAFIK OTORITESI IZINI ALINMASI VE NAKLIYE LISANSI VE KULLANILAN ARAÇLARIN SAYISINA GÖRE BUNUN UYGUN SÜRETLERIN ALINMASI ILE ILGILI GENEL BILGILER Bir şirket, kişi veya mal nakliyesi için ARR – Romen Trafik Otoritesi’den izin alabilmesi için tescil edilmiş şirket karanakliye operatör mesleğine erişimi ile ilgli dört şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar : (a) Kanuni merkezi fiilen ve kesin Romanya’da olması; (b) Iyi itibara sahip olması; (c) Mali kapasiteye sahip olması; ve (d) Mesleki yetkililiği olmasıdır. Bu şartlar aşağıda belirtilen durumlarıda yerine getirilmiş sayılmaktadır:

(A) MERKEZ: (a1) Şirketin ana evraklarını özellikle muhasebe evraklarını, personelin yönetimi ile ilgili evraklarını, yönetim ve dinlenme dönemleri ile ilgili bilgiler içeren evraklarını, ayrıca yetkili makamın piyasaya erişmesi ile ilgili mevzuatıyla kararlaştıırlan şartlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek üzere kontrol edecek herhangi evraklarını tuttuğu binalara sahip ve Romanya’da mevkii bir merkeze sahiptir. (a2) Izinin verilmesinden sonra bir kiralama, taksit veya leasing ile satınalım sözleşmesine dayanarak tamamen veya kısmen sahip olduğu araçların romen mevuzatına göre tescil edilmiş veya trafiğe çıkarılmış bir veya daha fazla araçlara sahiptir. (a3) Önceden belirtilen araçlarla ilgili işlemleri, Romanya’da mevkii bir işletme merkezinde gerekli idari ekipmanları ve uygun teknik ekipmanları ve tesisatların devamlı ve fiilen gerçekleştirmektedir.

47

ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

(B) IYI ITIBAR (NAMUS): (b1) Itibarın saptanmasında makam; kuruluşun, nakliye managerlerin ve belirleyici herhangi kişilerin davranışlarını göz önünde bulunduracaktır. Mahkümiyetler, yaptırımlar veya riayetsizlikler; kuruluşun veya bunun nakliye yöneticilerin mahkümiyetleri, yaptırımları veya riayetsizlikleri içerecektir. (b2) Itibarın saptanmasında makam;: (i) Ticari hukuku; (ii) Aciz duruma düşmekle ilgili mevuzatın; (iii) Meslek dairesinde ödeme ve işe alınma şartları; (iv) Kara trafiği; (v) Mesleki sorumluluk; (vi) Kişi veya uyuşturucu ticareti alanlarında yürürlükte bulunan ulusal kuralların herhangi ağır riayetsizliği için mahkümiyetler veya yaptırımlar gibi nakliye yöneticinin veya kuruluşun itibarı hakkında şüpheler olması için ciddi sebeplerin varolmadığından emin olmalıdır; ve (b3) Makam; nakliye yöneticinin veya kuruluşun özellikle : (ii) Oto sürücülerin araç sürme, dinlenme dönemleri, çalışma zamanları ve kayıt ekipmanın montajı ve kullanımı; (iii) Uluslararası trafiğinde kullanılan ticari araçların azami ağırlıkları ve ebatları; (iv) Araç sürücülerin başlangıç ve dönemli kalifiyesi; (v) Araçların zorunlu fen muayenesi dahil ticari araçların teknik kontrollü; (vi) Uluslararası mal kara taşımacılığın piyasasına veya duruma göre kişi kara taşımacılığın piyasasına erişimi; (vii) Tehlikeli malların kara taşımacılığın güvenilirliği; (viii) Belli araç sınıfları için hız sınırıladırıcı aparatların takılması ve kullanılması; (ix) Sürücü ehliyetleri; (x) Mesleğe erişimi; (xi) Hayvan taşımacılığı ile ilgili birlik kurallarına ağır riayetsizliğinde dolayı bir veya daha fazla üye devletlerinde mahküm edilmediğine veya yaptırımları olmadığına dair emin olmalı.

(C) UYGUN MALI KAPASITE : Bir kuruluş, yürürlükte olan hesap döneminde mali yükümlülüklerini yerine getirmeye devamlı hazır olacaktır. Bu doğrultuda kuruluş; en az 9 000 euro toplamında sermayeye ve yedeklere ve kullanılan her ek araç için 5 000’şer euro hazır bulundurduğunu : (ii) Bu tutarlara her yıl sahip olduğunu gösteren, bir denetçi veya uygun şekilde yetkili bir kişi tarafından tesdik edilen hesaplarına dayanarak, (iii) Veya belirtilen tutarlarla ilgili şahsi ve kuruluşla müşterek teminatlar temin edecek, bir veya birkaç banka ya da sigorta şirketleri dahil finansal kurumlarından banka teminatı veya mesleki sorumluluk sigortası dahil bir sigorta ile bir sertifikaya dayanarak kanıtlamalıdır

48


(D) MESLEKI YETKILILIK : Nakliye yöneticinin Romen Trafik Otoritesi veya ilgili kişinin o üye devletinde ikamet etmesi durumunda başka bir üye devleti tarafından verilmiş bir mesleki yetkililik sertifikasına sahip olması durumunda kanıtlanır Bu şartların yerine getirilmiş durumunda ARR mal ve kişi taşımacılığı için bir nakliye lisansı ve kuruluşun araç sayısına göre bunun uygun süretleri verecektir. EK 3 – Nakliye operatör lisansı ve uygun süretlerin verilmesi için Romen Trafik Otoritesi’ne verilecek belgeler

EK BELGE NO 3

A) Ortak belgeler 1. Ticaret Sicil Dairesine kayıt belgesi veya Bağımsız olarak ticari faaliyetlerin sürdürülmesi için izin belgesi veya Dernek ve vakıfların Siciline kayıt belgesi veya Kurumun kuruluş belgesi/idarei belgesi 2. Düzenleme ve çalışma statüsü/yönetmeliği 3. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin edilen kişinin Tayin edilme kararı 4. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin edilen kişinin mesleki eğitim sertifikası 5. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin edilen kişinin sabıka kayıt belgesi 6. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin edilen kişinin sağlık raporu 7. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin edilen kişinin psikolojik sertifikası

NAKLIYAT OPERATÖRÜ LISANSIN VE SURETLERIN VERILMESI IÇIN ROMEN KARAYOLLARI İDARESINE SUNULMASI GEREKEN BELGELER

B) Nakliyat lisansın talep edilmesi için gerekli olan spesifik belgeler 8. Son muhasebe bilançosunun noter tasdikli sureti veya Banka teminat belgesi veya Sigorta 9. Ticaret Sicil Dairesi tarafından verilen Faaliyet belgesi 10. Nakliyat lisansın aslına uygun suret dilekçesi

C) Kendi adına nakliyat sertifikasının talep edilmesi için grekli olan spesifik belgeler 11. Kurumun sahip olduğu ve kullandığı araçların listesi ve kapasiteleri 12. Nakliyat sertifikasının aslına uygun suret dilekçesi

49


ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI

D) Tehlikeli mal ve hurdaların nakliyatı için nakliyat lisansın/sertifikasının aslına uygun suretin talebi için gerekli olan spesifik belgeler 13. Güvenlik danışmanın iş sözleşmesi 14. Güvenlik danışmanın tayin edilme kararı 15. Güvenlik danışmanın mesleki eğitim tasdik sertifikası

50


ESTABLISHING  

ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you