Page 1


Böyle bir önermesel söylemin, yaşadığımız zaman içinde gerekli olduğu görüşündeyiz.

mobil nesil

Cuarto aktüaliteyle kesişen, disiplinler arası, açık bir alan olan mimarinin yanı sıra, kültürel panoramanın çeşitli seviyelerine ve farklı yaşam şekillerine de odaklanan yeni bir yayın serisidir. Yayın tematik konularıyla çağdaş mimari diyaloğa yanıt oluşturacak nitelikte kalıcı içeriği bir araya getiren bir araç olmayı hedeflemektedir. Cuarto, doğası gereği geleneksel bir yayın olmayı amaçlamadığından yayın dili ve tonu da teknik seviyeyle sınırlandırılmamıştır. Ancak söylevini mümkün olduğu kadar derinleştirerek bilinmeyen/okunmayanın çekiciliğini ve okuyucunun merakını göz önünde bulundurarak onlar için entellektüel anlamda yeni alanlar yaratmayı amaçlamaktadır. Cuarto, mimari ve mimari yayınlarda kendine özgü dilötesi bir uslup yaratarak, kültürel üretimde kendini ultra-çağdaş bakış açısıyla konumlandırır. Cuarto otoriter ve deneyimli bakış açılarından ziyade yeni çıkan fikirlerin/kariyerlerin/eserlerin güzelliğini ön planda tutarak, sürecin özünü ve evrensel kavramları anlayarak mimari düşünceyi özgür kılan bir aracı olarak yapım sürecindeki farklı aktörlere söz hakkı vermek ister. Katılımcı bir yayın olarak, içerik ve bakış açılarının değişkenliği birbirini takip eden sayılarda dikkate alıyoruz. Yükselen yeni kavramlar geliştirmek, çağdaş sorunlara yanıt bulmak üzere işbirliği yapmak için katılımcılara açık çağrıda bulunuyoruz. Her zaman organize bir plan çerçevesinde açık ve deneysel karakter içeren çeşitli ortakların katılımını beklemekteyiz.

kusaksal bir proje En baştan beri Cuarto’nun çıkış noktalarından biri “aktif neslimizin” mevcut paylaşım kavramı. Bu yüzden konuların seçiminin derinliği, ifade etmek istediğimiz söylem adına çok önem kazanmaktadır. İnanıyoruz ki güncel durum gözleme, algıya, doğru ve tarafsız, kişisel zenginlikten gelen tecrübeden ilham alan içeriğe (görüntü, metin, video, çizim, ilüstrasyon, baskı, kolaj, post ...) sahip yeni fikirler üretmek üzere tabiatına uygun olarak “anlatılmalı”. Zihni manzara (mental landscape) kavramı her bir bireyin fikir ve stratejilerinin ortak öğrenme sürecinin bir parçası olarak zihinsel modellere ışık tutacak şekilde birleştirilmesini sağlar. Aynı zamanda inanıyoruz ki strateji ve çözüm önerilerini eşlik ettiği güncel panaroma fikir değişikliklerinden operasyonel yöntemlere kadar projeleri değiştirir.

Bu projenin en temel özelliklerinden birisi taşınabilirlik. Herhangi bir fiziksel zemine bağlı kalmadan ama her zaman katılımcıların kendi ortamlarına özgü karakteristik özellikleri katabilecekleri bir network (ağ) projesi geliştiriyoruz böylece bu yayını geliştirirken profesyoneller arasında kolay bağlantı kurmaya olanak sağlıyoruz. Farklı coğrafyalardan insanlar sayesinde salt mimari ve yerel dillere nufuz ederek yerli bir farklılaşma ve tartışma alanı yaratırken metinleri farklı dillerde sunmanın gerekli olduğuna inanıyoruz.


Series 1 : Disruption Kırılma (bozma) nedir?

Bozma ya da kırılma tanım olarak ani bir kırık, çatlak ya da kopmayı ifade eder. Çoğunlukla bu terim önemli ve belirleyici bir değişikliği ifade etmek üzere sembolik anlamda kullanılır. Genellikle kırılma kavramı değişimin ve yeniliğin teşviği ile ilişkilendirilir. Her zaman bozukluk ya da kesinti anlamına gelmez bunun yerine daha önceden ortaya atılmamış sorulara yeni önerileri ifade eder.

Neden kırılma? Aktif neslin içinde bulunduğu global sahnenin gelişimi çok sayıda ulusal kriz sebebiyle dramatik kesintiler yaşadı ve bu da pek çok aktörün çalışma kimliklerini yeniden tanımlamalarını mecbur kıldı. Göç modelleri son yıllarda büyük ölçüde değişti, bu hem profesyonel alanda hem de güncel eğitim, kültür ve sosyal çerçeve içinde kasırga etkisiyle değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Sonuçlar ise günlük olarak fark edilmektedir, bunlar eski projelerden uzak ve toplumun yeni koşullara uyum sağlayan yenilikçi projelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Creative Commons gibi tanınmış girişimler mevcut senaryoda yeni lisans sözleşmeleri oluşturmayı başardı ve ağı sayesinde fiziksel sınırlar olmadan bilginin küresel düzeye açılmasını mümkün kıldı. Öte yandan kendimizi dijital paradigmaya göre şekillenen ve geniş iletişim olanakları sağlayan yayıncılığın değişen manzarası içinde buluyoruz. Bu, fiziksel plan ve harici projelerin gelişiminin birbirinden ayrılmasına neden olur; dijital örgütsel bazda fiziksel engeller olmadan çoklu yerel girişim gerçekleştirmek için bu kapsamdan faydalanmak istiyoruz. Bu açıdan bakıldığında, bilgilendirme önerisinin güçlü bir şekilde biçim, içerik ya da yaklaşım olarak kırıcı/yıkıcı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Kırılma nasıl yaratılır?

Kırılma kavramı daha önce cevaplanması denenmemiş sorulara yanıt aramakla ilgilidir. Kendimize bu soruları sorarak, sorunu alternatif yaklaşımlardan analiz etmek kırılmanın asli kavramlarını bulmak için bir yol olabilir..


Kırılma: Seri Yapısı Sayı 1 // Kimlik Seri, kırılmaya ait olarak gördüğümüz en büyük konu olan kimlik ile başlıyor, toplumumuzda yer alan değişimleri ve kolektif kimliklere karşı bireysel kimlikleri sorguluyor. Bu geniş konu kapsamında, pek çok farklı yaklaşım biçimi arasında farklı kimlikler ile bölgeselciliğin analizi ve yeniden yorumlanması, yeni kimlik arketiplerin tanımı ve kimliğin “yapılması” gibi bağlantılarlarla ilgileniyoruz. Cuarto’nun birbirini izleyen sayıları tekrarlayacak bölümler olarak, şunları sunuyoruz: This Yes (Evet bu), Brainstorming (Beyin fırtınası), Exquisite Corpse (Enfes kadavra), ve sayının farklı iş birlikçileriyle diğerleri arasında farklı görüş açıları, mimari remixler ve soru.cevap anlamında bağlantı aracı olacak Contacts (Bağlantılar).


Katılımcılar Cuarto, projeyle hangi ölçüde bağlantı kurmak istediğinize bağlı olarak her türlü farklı operasyonel seviyeden ve farklı alanlardan katılımcıları bekliyor. Sürekli ve dönemsel katılımcıları ayırıyoruz. Bunlar diğer dönemsel katılımcılarla bağlantı kurmanın yanısıra derginin hazırlanması için gerekli bazı görevleri de yapabilirler. Sürekli katılımcılar tüm sayılar için yazmak zorunda değildirler. Bu katılımcı üçüncü partiler ile röportaj ayarlayabilir, araştırma yapabilir ya da izinler elde etmek, halkla ilişkileri sağlamak gibi yayının iç işlerinde yer alabilir. Farklı kimlikler arasında her bir kişi çevirmen, illustrator, internet avcısı, prodüktör, editor ve PR olabileceği sadece gibi belirli bir alanı kapsamayan farklı görevleri de yapabilir.

Katılımcı olmak için kendinizi anlatan kısa bilgi ile bize yazın: info@cuartomag.net


teşekkürler

Cuarto - Türkçe  
Cuarto - Türkçe  
Advertisement