Page 1

ชิงนายกปากนํา้ ฯ คนดังแหสมัคร

คึกคักรอบป

ตรวจเขม นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดรับจํานํา ขาวเปลือกจังหวัดจันทบุรี โดยใชพนื้ ทีข่ องสหกรณการเกษตรแหลมสิงห จํากัด เปนทีร่ บั จํานํา เปดใหชาวนาเขารวมโครงการแลว ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน เปนตนไป

ติวเขมจุดรับจํานํา

เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงหคึกคัก มีผูสนใจลง สมัครนายกเทศมนตรีถงึ 4 คน รวมทัง้ สมาชิกสภาเทศบาล แบบอิสระมีผูสนใจลงสมัครมากเปนประวัติการณ ในขณะที่ เทศบาลตําบลพลิว้ ตําแหนงนายกเทศมนตรี มีผสู มัครเพียง 1 ราย เปนอดีตนายกเทศมนตรีในสมัยที่ผานมา อานตอหนา 2

กันขาวนอก

ปที่ 10 ฉบับที่ 231 ประจําวันที่ 16- 30 พฤศจิกายน 2555 ราคาเลมละ 10 บาท

จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป ด รั บ จํ า นํ า ข า วเปลื อ ก กํ า หนดจุ ด รั บ ซื้ อ ที่ ส หกรณ การเกษตรอําเภอแหลมสิงห ผูว า ราชการจังหวัด ยืนยันจัดเจาหนาทีเ่ ฝาระวัง เขมพื้นที่ชายแดนปองกันการแอบลักลอบนําเขาขาวเปลือก อานตอหนา 2

กํานันทัว่ ประเทศ ลุยลมเลิกพ.ร.บ. ขอยาวเกษียณ 60

กํานันลุย กํานันผูใหญบานจากจันทบุรีและทั่วประเทศไทย รวมตัวเต็มลานพระราชวังดุสิต กดดัน ขอใหรัฐบาลถอนราง พ.ร.บ.กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ และยุติการชุมนุมในบายวันเดียวกัน หลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาพบผูชุมนุมและยืนยันจะหาวิธีหยุดเรื่องดังกลาวไว

กํานันผูใ หญบา นจันทบุรี คึกรวมตัวเต็มลานพระราชวัง ดุ สิ ต กดดั น ขอให รั ฐ บาลถอนร า ง พ.ร.บ.กฎหมาย ลักษณะปกครองทองที่ และยุติชุมนุมในบายวันเดียวกัน หลังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาพบ ผูชุมนุมและยืนยันจะหาวิธีหยุดเรื่องดังกลาวไว อานตอหนา 2

รับรอง นายเดชา จันทกิจ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรี มอบหนังสือ รับรองผลการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกส.อบต.ให นายเดช จินโนรส นายก อบต.ขุนซอง และ นายใบสี เทวโลก นายก อบต.สะตอน รับเรียบรอยแลว ที่ กกต.จันทบุรี

กกต.รับรองผล

เดช,ใบสี,เลิศ

คนเขาบายศรี ไร ป ญ ั หาร อ งเรี ย น ชางปาหงุดหงิด รวมตัวไลปลัด งาน “มหัศจรรยสสี นั วันวานยานริมน้าํ จันทบูร” ป ที่ 4 สุ ด คึ ก คั ก นั ก ท อ งเที่ ย วประชาชน หลั่งไหล ลนถนนสุขาภิบาล ผูวาฯ เตรียม สนับสนุนเปนงานประจําป

กระทืบตางดาวดับ ทําหนาที่ไมโปรงใส พบเปนพืน้ ทีอ่ นั ตราย

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล เขาบายศรี จํานวนกวา 100 คน รวม เกิดเหตุชางปาเหยียบชายแรงงานตางดาวเสีย ตัวกันประทวงการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาล ชีวิตคาที่ ขณะกรีดยางในพื้นที่ตําบลบอเวฬุ อานตอหนา 2 ตําบลเขาบายศรี เนื่องจากปฏิบัติงาน เกิดขอผิดพลาดหลายประการ ในขณะ ที่ก็มีประชาชนอีกบางสวนไดเดินทาง มาใหกําลังใจกับเจาหนาที่ อานตอหนา 2

กกต.จันทบุรี จัดพิธีมอบใบรับรองผลการเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 8 แหง ในจังหวัดจันทบุรี หลังจากการเลือกตั้งไปแลวเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 55 อานตอหนา 2


ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตอจากหนา 1 ปกครองท อ งที่ โดยในช ว งเช า เป น การปราศรั ย เพื่ อ 15,932.25 ไร ผลผลิตประมาณ 6,411.54 ตัน มีเกษตรกร กับ ต.หนองบอน อ.บอไร เปนเสนทางลัดไปออกเขือ่ น ประทวงในครั้งนี้ตองการใหมีการชี้แจงเหตุผลของ ชี้แจงความเปนมาของกํานันผูใหญบาน และรวมถึงขอ ขึน้ ทะเบียนรวม 1,021 ราย คาดปนจี้ ะมีเกษตรกรเขารวม คีรีธาร อ.มะขาม และ อ.โปงน้ํารอน ตลอดจนผานไป คะแนนการเลือกตั้งที่คะแนนนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยน ในวั น นี้ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ก็ มี เ ทศบาลในจั ง หวั ด กฎหมายที่อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของ โครงการรับจํานําขาวประมาณ 1,500 ตัน เหตุผลที่มี ยัง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ไดโดยมีเทือกเขากั หน้ำ ๒ ฉบับ้นทีอาณาเขต ่ ๒๒๕ ปีทมา ี่ ๑๐และการนั ประจ�ำวับนคะแนนเกิ ที่ ๑๖ - ด๓๑ สิงาหำคม ๒๕๕๕ การล ชาผิดปกติ และ จั น ทบุ รี ที่ เป ดรั บ สมั ค รนายกเทศมนตรีและสมาชิก กํานันผูใหญบาน ทั้งนี้มีกํานันผูใหญบานที่เดินทางมา เกษตรกรเขารวมโครงการนอยเพราะสวนใหญเกษตรกร มีที่ราบติดตอกัน และมีลําธารเปนแนวกั้นเขตอีกครั้ง ต อ งการเห็ น ความสุ จ ริ ต และโปร ง ใส จึ ง ได ยื่ น เทศบาลพรอมกัน 2 แหง คือเทศบาลตําบลปากน้ํา จากจังหวัดจันทบุรี โดยการนําของ นายบุญมี ศิริพร ปลูกขาวไวเพื่อการบริโภคควบคูกับการทําสวนผลไม พืน้ ทีส่ ว นใหญเปนปาไม สวนยางพารา สวนผลไมและ ขอเสนอโดยใหมีการจัดการเลือกตั้งใหม ทั้ง 2 เขต เป็ นศพกลางสวน า 1 รวมทั แหลมสิ งหและเทศบาลตําบลพลิข่าว้ วต่เริอม่ จากหน้ จากเทศบาลตํ าบลง้ ทีบ่ ำ้ นโรงไม้หมู่ 2ไม่มเี ส้นทำงคมนำคมทำง ประเภททีมชำย 8 ทีม และประเภททีมหญิง 7 ทีม บริษัท ม็อบส์ อิงลิช จ�ากัด นายกสมาคมกํ า นั นนผูทำงทำงน�  ใ หญ บ า้ำนจัซึ่งง หวัรำงวั ด จั ลนในกำรแข่ ทบุ รี และ อยาดงไรก็ ตามคณะทํ บจํานําขาวเปลือก ไรมันสําปะหลังประกาศ สําหรับชางที่บุกเขามาเหยียบคนงาน บก มีเพียงเส้ นทำงเดียวคือกำรเดิ งขันรอบคั เลือกระดั บจังหวัดางานโครงการรั ชนะ เมือ่ เวลำ น. ของวันที่ 6บสมั สิงหำคม ทางเทศบาลตํ า บลเขาบายศรี ปากน้าํ แหลมสิ งห 13.00 วันแรกของการรั คร บรรยากาศ ด้เวมืยคณะกรรมการของบริ ษัท ม็อบส์ อิงลิช จ�ากัด ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสขณะเดี ามัญผู้ถยือวกั หุ้นนครั ้งที่ 1/2555 ณ บ้านเลข นายกิ จ วั ต ร สวาสดิ ์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ป ก ารผลิ ต 2555/56 จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี มี ม ติ อ ่ วั น ที ่ 24 ช่ ว งฤดู ม รสุ ม ประชำชนจะประสบปั ญ หำกำรเดิ น ทำง เลิ ศ ได้ ร ั บ ทุ น กำรศึ ก ษำ 4,000 บำท พร้ อ มโล่ ต า งด า วเสี ย ชี ว ต ิ เป น ช า งที ห ่ ากิ น อยู แ  ถบ บ า นมะอึ ก แรด 2555 พั น ต� ำ รวจโทสมำน ไชยชำญ สำรวั ต รเวร คึกคักตัง้ แตชว งเชาดวยบรรดา กองเชียรผสู นับสนุนของ โดยนายนพรั น สุว09.00 รรณโชติน.ปลัเพืดเทศบาลตํ ที่ 99/8 อถนนมหาราช าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 31 นํสิงาหาคม 2555 ตเวลา ่อพิจารณาาบล กํานัโดยเฉพำะเด็ นผูใ หญบา นจั งกหวัเรีดยนจันผูทบุ รยี คน พรอมด วยกํ านันผูลใ หญ ตุบลัตราคม 2555กีฬำอนุรองชนะ มัติให บจก.ไทยอกริ ินเตอรเทรด ต�ม.5 เป็ น อย่ ำ งมำก ก นั ป ้ ว ่ เหรี ย ญรำงวั เกี ย รติ อุ ป กรณ์ สถำนี ต � ำ รวจภู ธ รเขำคิ ช ฌกู ฏ พร้ อ มต� ำ รวจชุ ด ต.หนองบอน อ.บ อ ไร จ.ตราด ช า งตั ว ดั ง กล า ว แตละทีมที่คอยมาใหกําลังใจกับผูสมัคร เมื่อถึงเวลาจับ เขาบายศรี พรอมดวยคณะกรรมการ การเลือกตั้ง เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 10 อําเภอ กเดิษำร่ นทางมาร จังหวักดษำฉะเชิ งเทรา ชรำทีจ่ ำ� เป็นบต้าอนจาก งเดินทำงไปตรวจรั ำงกำรทีโ่วรงมกดดั เลิศนอัในครั นดับ 1้งนีได้้ดรวบั ยทุนกำรศึ 3,000 บำทเปพร้ดอจุมดรับจํานํานอกพื้นที่ในจังหวัด คงเครี ย ดจากการถู ก ขั บ ไล แ ละหลบหนี ข า มเขามา สืสลากหมายเลขผู บสวน และก�ำลังส เจ้มัคำหน้ ำ ที ่ ก ู ้ ภ ั ย สมำคมสว่ ำ ง รนายกเทศมนตรี ปรากฏวาในวัน วาระที่ า1เภอ พิจารณาให้เลิกบริษัทฯ เทศบาลตําบลเขาบายศรี ไดเดินทางมารวมชี้แจง ำบลบำงชันแก พื้นวทีเขี่สย่ววนใหญ่ รำย โล่ เหรีายนัญรำงวั ล เกียรติ ตั ร อุรปีกกรณ์ กฬี ำ ดรองชนะ กตัญญูธรรมสถำน จันทบุรี เดินทำงตรวจสอบ พยำบำล อีกทั้งต�นายยงยศ นายกสมาคมกํ นผูใหญ จันบทบุ ําหนดจุ รับซื้อที่สหกรณการเกษตรอํ หากิ น ในพื ้ น ที ่ ต.บ อ เวฬุ คงจะพบแรงงานกั ม พู ช า นี้ มีผูสนใจมาสมัครตําแหนงนายกเทศมนตรีถึง 3 คน ่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชี ้ำเพืกล ่อกำรอุ โภค เลิศพอัรรคเพื นดับ 2่อได้ไทย รบั ทุนกำรศึ กษำงห2,000 บำทมีกพร้ารขนย อม ายขาวเปลือวาระที ภำยในสวนผลไม้ของนำย พิษณุ มครเพศ อดีต ล้อมไปด้วยทะเลจึ บานแหงงขำดแคลนน� ประเทศไทย าววปาพอใจมติ แหลมสิ และให กเปนไปตาม นอนรอกรีดยางพาราอยู ดวยความโกรธแคนและ เพื่ อ ตอบข อ เท็ จ จริ ง ให กั บ ประชาชนได รั บ ทราบ ดนำยกเทศมนตรี วยกัน ผลการจัต�ำบบลพลวง หมายเลขผู ส  มั ค ร ปรากฏว า หมายเลข วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ถึงกรณีทมี กี ารเปลีย่ นแปลงคะแนนบนปายประกาศ ัฐมนตรีหำทำงแก้ ไขปัาญงหำควำม เหรียญรำงวัล เกียรติ ร อุปกรณ์ ำ รองชนะ อำยุ 56 ปี อยู่หมู่ 5 บริโภค อยำกให้ ที่ใหชระลอการพิ จารณาร พ.ร.บ. ลัโล่กษณะปกครอง หลับกตั เกณฑ ที่กกําฬี หนดอย างเครงครัด เริ่มโครงการตั้งแต เครี ย ดจึ ง ไล ท า ํ ร า ยจนเสี ย ชี ว ต ิ ดั ง กล า ว ส ว นนางสํ า เภา 1ต�ำได แ ก น ายเกี ย รติ จ ิ น ดา (ตุ  ) เนิ น ริ ม หนอง เป น อดี ต จึ ง เรี ย นมายั ง ท่ า นได้ โ ปรดเข้ ร่ ว มในวั น เวลาดั ง กล่ วข้ า งต้ น ในกรณี ท ท ่ ี า่ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุ อาจม ่ ำน ทั้งนี่อ้ในคํ พลต�าำสัรวจโทชั ร อุปกรณ์ บลพลวง อ�ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี หลัง เดือดร้อนของชำวบ้ ผลการรวมคะแนนเลื อ กตั้ งมด้ซึว่ งยตนเอง เป น ผลคะแนนที ทองที่ และเชื ญญาทีจ่ใจ์หกุกลับกํเลิานัศอันนผูดัใบหญ3 บได้ารนับเกียวัรติ นนีบ้ไัตปจนถึ งวันกทีีฬ่ ำ15 กันยายน 2556 เกษตรกรที่ขึ้น รองนายกเทศมนตรี นสมัยที่ผาจำกกำรตรวจ นมา มาเที่ยวนี พร อ มเพรี ย งข า ราชการบํ า นาญ (ครู ) อายุ 77 ป อบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุ มแทนได้ ดิล้เกปนรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ได้ ได้ รบั แจ้งว่ำพบผูเ้ สียชีวติ ใภำยในสวน ไมเปนทางการ และไดชแี้ จงถึงขัน้ ตอน กระบวนการ และเตรียมยุติการชุมนุมที่ลานพระราชวังดุสิต อยางชา ทะเบียนไวกับสํานักงานเกษตรสามารถนําขาวเปลือก หัวหนาที่เมกิดปากน้ สามัคคี นําทีมบริ รครบยกับประชำชนถึงกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวว่ำ แถลงนโยบาย ข่าวต่อจากหน้า 1 อยูบ า นเลขที่ 77 ม.4 ต. บอเวฬุ อ. ขลุง ซึม็ง่ เป นเจากรรมการ ของทีด่ นิ นางโอชิ อบส์ สอบในที เหตุ าํ พบศพของนำยพิ ชิตหารมาลงสมั ผลอินทร์ คปรำศรั การทํางานใหกับประชาชนไดทราบ และเปดโอกาส ที่สุดชวงเย็นวันที่ 7 พ.ย. และยืนยันที่จะไมเขา รวม เขารวมโครงการรับจํานําไดเลย ่ม - อีมุย - น�้ำ ชุด ประกอบด พ.ต.ท.สาโรช นายชัเส้ยวันฒทำงคมนำคมถนนสำยหนองชิ น เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2555 ที่ผ่ำนมำ ที่ อำยุ 37 ปี อยู่บว้ำยนเลขที ่ 33/2 หมู่ สุ5กต�เพชร ำบลพลวง ทีใ่ หชาวบานเขามาปลูกมันสําปะหลังบริเวณทีเ่ กิดเหตุ องคการพิทักษสยาม ทีห้่มอีพงประชุ ล.อ.บุมญ เลิศ องท่ำอย างไรก็ ย ขั10 นอาสา วาราชการ้ยงขอบคุณลูกค้ำครั้งที่ โชว์พร้อมกับมอบของทีร่ ะลึก ให้กบั ลูกค้ำทีเ่ ให กบั ประชาชนไดซกั ถามในทุกขอสงสัย ซึง่ ตอจากนี้ ปีทองผูและงำนเลี แดง ที2่เป็นการชุ หลุมมเป็นุนมบ่กัอบกรมทำงหลวงชนบทได้ เทศบำลเมื ใหม่ ได้จตัดามนายสุ ให้มีกำร รชัรอบ อ�อารามรั ำเภอเขำคิกชษฌกูนายทวี ฏ จังหวัศดัจักนดิทบุ ี อยูใ่ นสภำพนอน ์ รสมตระกู ล หมายเลข บอกว า ตนทํ า สวนมาหลายป แ ล ว หลั ง จากเกษี ย ณ ข้ำร่วม ชัยมงคลพร้อมกันนี้ขบวนเกียรติยศของข้ำรำชกำร แกวประสิทำธิเนิ์ เปนนกำรแล้ แกนนํว าจะแล้ แตเวปเสร็ นสิจทธิประชุ ์ของกํมานัสภำเทศบำลขึ นผูใหญ จัง้ นหวัโดยมี ดจันนทบุ รีไชดั ยกําบุชัญบ ฐีเจา10หนโดยในช่ าที่ในการป นการ นั กมงานคณะกรรมการการ วงเช้ำองกั นำงบุ ญมี แซ่อายุ โง้วรกรรมกำรผู ้ นงำน ซึ่งนทั้งผหมดก็ เพื่อเป็นกำรคืนนประจํ ก�ำไรให้า ลูกค้คงต ำ อีกอ งรอผลจากสํ ต�ำรวจได้ยิงสลุตาเฉลิ พระเกียรติฯ จ�ำนวน 21 นัด ดสรรงบประมำณมำด� ำยพิ หงำย เสียตชีสมาชิ วิตมำแล้ วประมำณ นายเสนีร่ำยงบวมอื  ตั้งมั่นด อดี กสภาองค การบริ1 หจัารส วน าชการ เห็ ช า งเดิ า นสวนตนเองเป บ า นหากประสงค จ ะเข า ร ว มชุ ม นุ ม ด ว ย อย า งไรก็ ต าม ทุ จ ริ ต โครงการรั บ จํ า นํ า ข า วเปลื อ ก โดยเฉพาะการ ไทร์ จ�ำกัด ได้นำ� ทัง้ ยังเป็นกำรยกระดับคุณค่ำงำนบริกำรให้ลเลื ะเอีอยกตั ด ้ งหลั งจำกนั ำกำชำดจั ทบุรี นำงง ในปี ค2558 ประจํ าจัน้ งนำยกเหล่ หวัดจันทบุ รี เปงนหวัผูดพจัิจนารณาถึ อำทิ ไม่สวมเสือ้ มีงบหำดแผลขำ จังหวัตย์ดจัสวมกำงเกงขำสั นทบุรี เขตอําน้ เภอแหลมสิ ซึ่งวันนี้มาสมั ร ส่วนเรื่องปัญหำน�้ำจืดเพื่อกำรอุปโภค ประธำนสภำเทศบำลท�ำหน้ำทีเ่ ป็นประธำนในกำร จัดกำรบริษทั ค็อกพิทหมวยออโต้บางครั ้ ง ช า งเข า มากิ น มะพร า วหมดไปเป น ร อ ยต น หากมี ก ารหยิ บ ยกร า ง พ.ร.บ ดั ง กล า วขึ ้ น มาพิ จ ารณา ป อ งกั น การแอบลั ก ลอบนํ า ข า วจากประเทศเพื อ ่ นบ า นมา ีเกียรติ ร่วมพิธี และสูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงควำมสัมพันการดํ ธ์อันดีาเนิ สุปนรำณี ชำตไพสิ น�ำคณะกรรมกำร องค์กรสมำชิ ก ซ้เพีำยยงคนเดี ถูกของมียวคมฟั นจนขำขำด ทรั3 พนายวี ย์สินในตั งานต อไปฐโดยทางปลั ดเทศบาลตํ าบล และหมายเลข ระ วสุขมีจิต-ร บริ อดีโตภค ได้สั่งกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำ ประชุม มีคณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน เจ้ำหน้ำที่และแขกผู้มแต ก ็ ไ ม ไ ด ท ํ า ร า ยใคร ครั ้ ง นี ้ ช  า งคงเครี ย ดจากการถู ก ท� ำ บุ ญ เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เพื อ ่ สร้ ำ งควำมเป็ น สิ ร ิ ระหว่ ำ งศู น ย์ บ ริ ก ำรและลู ก ค้ ำ ในจั ง หวั ด ให้ ก ระชั บ สภำสตรี แ ห่ ง ชำติ และสตรี ไ ทยในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ อ ย่ ำ งเร่ ง ด่ ว น ซึ ่ ง จะมี ก ำรหำ และผ า นความเห็ น ชอบจากสภาผู  แ ทนราษฎร จะถื อ ว า สวมสิ ท ธิ เ ข า ร ว มโครงการ โดยมี ม าตรการเฝ า ระวั ง และ เมื อ งท่ ำ ใหม่ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม อย่ ำ งพร้ อ มเพรี ย ง สร้อยคอทองค�ำ 1 เส้น พระเลี่ยมทอง 1 องค์ เขาบายศรี ก็ ไ ด แ สดงความยุ ติ ธ รรม และความ นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําแหลมสิงห หัวหนาทีม ขั บ ไล จึ ง ระบายอารมณ ด  ว ยการไล ก ระทื บ คนงาน ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนำคต ร่วมกล่ำวถวำยสัตย์ปฏิญำณตน และที่บริเวณลำน ้ำใกล้ดเสัคีญ ยงเพื ่อส่่ใงหจ่ไำวยน� � ำ คั ญ คื อ กำร กระเป๋ำเงิน 1 ใบ และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ห่ำง แหล่งกักเก็รับฐน�บาลผิ ญาที กับ้ำกํดิาบนัไปยั นผูใงหญส�บำ หรั านบ กำรประชุ ม ครัป้ งอนีงกั้ มนี ว ำระที พืน้ ทีช่ สายแดนอย างเครมงคลให้ งครัดสักง่ ับเพิทำงร้ ม่ เจำานหนและแขกที าทีเ่ ฝา ่มำร่วมงำน บริ ส ุ ท ธิ ์ ใจในการทํางาน ในตําแหนงผูอํานวยการ รักปากน้ําแหลมสิงห ที่วันนี้มาสมัครพรอมสมาชิ ก ้นนำงบุญมี แซ่กรี โง้วดยางพาราดั กรรมกำรผูง้ กลาว หน้ำศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี ที่ท�ำกำรปกครอง ระชำชนมี ดรำย ตย์ นำยก กันพบเสื้อยืดสีเหลือง ถูกถอดทิ้งห่ำงจำกจุดที่พบ พื้นที่ที่ประสบปัญตหำให้ อมา ปนายจารุ พงศน�้ำใช้ เรือลงสุ วรรณแถลงนโยบำยของนำยวั รมว.มหาดไทย ระวัลลภ งพืน้ ตัทีง้ รัจ่ กดุ ษำสั ผอนปรนทางการค า และจุจำกนั ดผานแดนถาวร สภาเทศบาลครบ ทั้ง 2 เขต ประกอบดวยเขตเลือจ่ำกตั ้งที่ อ้ น�ำ้ ของเอกชน ขณะทีป่ ญั หำเอกสำร เทศมนตรีเมืองท่ำใหม่ ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ จัดกำร ค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ จ�ำกัด สได้วนนายสมชาย การเลื ้งประเทศบาลตํ ข่าวต่อกจากหน้ า 1 อจักตั น�ำผู้เข้ำ ถวายพระพร ง หวั ด จั น ทบุ รี จ ะจัาดบลเขาบายศรี โครงกำรเดิ น ซึ-่งคณะ วิ่ ง ยจำกกำรซื ทองชูศรี ผญบ.ม.5 บานมะอึ ศพประมำณ 20 เมตร จำกกำรสอบสวนของ พรอมดวย พล.ต.ท.ชัชจ กุลดิลก รมช.มหาดไทย และ ทั้ง 5 จุดของจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งชองทางธรรมชาติ 1สำรวั ผูสตมัรเจ้ ครตัำของคดี ้งแตหมายเลข 1 – 6 ส ว นในเขตเลื อ กตั ง ้ ที ่ 2 กรรมการการเลื อ กตั ง ้ จั ง หวั ด ได พ จ ิ ารณาลงมติ ว า  ตน ีเกียารติ ธี อ.บอไรเมืบอกว ำกิน และปัญประสพดี หำน�้ำท่วมในช่ วงน�้ำทะเล เทศบำล ่อวันที่ า12ตนเองพร สิงหำคม อ2555 หนดไว้ ว ่ ำ ก่ อหากพบการกระทํ นนำยก ร่วมงำนและแขกผู เบื้องต้นทรำบว่ำ นำยพิชิต ได้ สิทธิที่ดินท�นายประชา แรดนประกอบพิ ต.หนองบอน มชุดซึ่งเป็นวัน เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน 12 รมช.มหาดไทย นายวิบูลยพ.ศ.2496 สงวน บริก�เำวณชายแดน าผิดหรือเจา้มหน ที่มี ร่วมกั ปรากฏว า ในเขตเลื อ กตั ง ้ นี ม ้ ผ ี ส  ู มั ค รอิ ส ระมากถึ ง 8 ราย พระนำงเจ้ ำ มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำของสมเด็ สิงสหำคม รำชกำรจั งหวัดวจัเอง นทบุรี นำย หำยตัวออกไปจำกบ้ำนประมำณ 7 วัน ก�ำลังเจ้ำ หนุ น จะมี ก ำรประชุ ม หำรื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว นที่ เทศมนตรีเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำเรียกประชุม ถวำยพระพรชั ย มงคล แด่ ส มเด็ ทํางานไม ุจริต 2555 ก็พรโดยผู อมทีว้ ่จำ่ ะพิ จารณาตั เฝาจระวั งชางเทศบาลต.หนองบอน เพิ่งขับไลชางตัว จพระนำง พงศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชวน ศิรินันทพร สวนรวมจะดําเนินคดีโดยเฉียบขาดทันที กัหน้บำอีทีก่ 1อส.ทีมและ โดยที ม รั ก ปากน้ า ํ แหลมสิ ง ห ได ห มายเลข พระบรมรำชิ น น ี ำถ เนื อ ่ งในโอกำสมหำมงคลเฉลิ ม วิ ช ต ิ ชำตไพสิ ฐ น� ำ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร เกี ่ ย วข้ อ งและเร่ ง หำแนวทำงแก้ ป ั ญ หำอย่ ำ งยั ่ ง ยื น เจ้ ำ สิ ร ก ิ ต ิ ์ ิ พระบรมรำชิ น น ี ำถ จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ไ ี ด้ จ ด ั สภำเทศบำล เพือ่ ให้นำยกเทศมนตรี แถลงนโยบำย อปพร.จึงได้ระดมพลร่วมกับเจ้ำ นอกจากนี้ ช ว งบ า ยในวั น เดี ย วกัข้ำนรำชกำร ได มี ดังกลาวออกจากบานมะอึกแรดไปเมื่อวันที่ 4 พ.ย. อธิ บ ดี ก รมการปกครอง ได เ ดิ น ทางมารั บ ฟ ง ข อ เสนอ ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระ ต่อสภำเทศบำลโดยไม่มกี ำรลงมติ ทัง้ นีภ้ ำยใน 30 พระชนมพรรษำ 80 พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ ให้มพี ธิ มี หำมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม หน้ นหำในคุ้งบน�สมั ้ำ บริ เวณสะพำนกระทิ ง เร่ง่ผด่าวนต่ 7 –ำที12่ออกค้ ซึ่งจากการรั ครสมาชิ กสภาเทศบาลที น อไป ที่ผเวษฐ านมาโกมลฐิ หลังตบุิ กเข าทําลายพืชผลทางการเกษตรของ ประชาชนเกือบ 150 คน ไดเดินทางมาที่เทศบาล บาวนแห ง ชบารองผลกำรเลื งปาเหยียอบแรงงานต างดาว นตีนอำถจากหน 1 อโท โดยมีพาลเรื รำชินีนำถ 80 พรรษำ 12 สิงหำคม 2555 โดยมี เกียรติฯ ไปตำมถนนสำยต่ำงๆ ในเขตเทศบำลเมือง บแต่ ันประกำศรั กตั้งนำยก พระบรมรำชิ หลั งมีคนพบเรื ำกลำงคลอง ใกล้กับที่ อกตั้ง แนะ และขอเรียกรองของสมาคมกํานันวันผูในัหญ มาของจั งหวัดอจัผูน้ตำยลอยล� ทบุรี ทางคณะกรรมการการเลื พรม่ อต้นมนํ าดอกกุ หลาบ มามอบให ชาวบานไดรับความเสียหาย ไมนึกวาชางตัวนี้จะไป ตําบลเขาบายศรี ประเทศไทย ที่ตองการให อน ราาง1พ.ร.บ.ดั งกลาและในวรรคสำมมำตรำเดี วออก จันทบุรี โดยเริ จำกหน้ ำศำลำกลำง ไปยังสีแ่ ยก เทศมนตรี วกันนีก้ไายน ด้ ประธำนคณะกรรมกำรเขตพื เกิ จนมีเจ้ำรหน้ นศพอยู่ วอลเลย์ ข่าวต่อถจากหน้ ที่นดเหตุ ําโดยนายสุ สิทำธิที์ ่ อส. ถือสัมำพบกลำยเป็ ตย ผูอํานวยการการเลื อกตั้ง บอล เมือ่ วันที่ 7ยพฤศจิ 2555 ทีผ่ า นมา หนวยกูช พี ้นที่กำรศึกษำประถม กิจกรรมประกอบด้วย ในช่วงเช้ำตัง้ แต่ เวลำกั07.30 บ นายนพรั ต น สุ ว รรณโชติ ปลั ด เทศบาลตํ บล ทํ า ร า ยคนจนเสี ย ชี ว ต ิ ดั ง กล า ว จากการพิ จ ารณาของสภาผู แ  ทนราษฎร ศึกษำจันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นประธำนเปิดกรวย น. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจันทบุรีนำยวิชิต ชำตไพสิฐ 07 เก่ำ โรงเรียนสฤษดิเดช เลีย้ วขวำไปเนินศรีบารู พำ เมือ่ วันที่ 6 สิงหำคม 2555 ทีส่ มำคม ก�ำหนดไว้ว่ำ กำรประชุ กลำงสวนผลไม้ รเวรเจ้บำสมั ของคดี ประจําจังหวัดจันเบืทบุ้องต้ รี ทีน่มสำรวั าดูแตลการรั ครดวยตัวเอง ขลุ งมมูเพืล่อนิแถลงนโยบำยของ ธิ ได นํ า ร า งของแรงงานต า งด า ว อายุ ่อเปนแล้ขวัวกลั ญบกํมำยั าลังงใจและสนั บสนุนงหวัการ พมงศีกำรแถลงข่ กล า วอีำกวว ากำรในรนำยกเทศมนตรี า งของกรมการ นำเชย หน้ำศำลำกลำงจั ด ่มพลัง ลงทุ่งเพื ให้กระท�ำโดยเปิดเผย โดยนำยก ถวำยรำชสักกำระและกล่ำวถวำยรำชสดุดี ต่อหน้ำ ได้น�ำข้ำรำชกำรพลเรือน ทหำร ต�ำรวจ กลุเขาบายศรี กีฬำจังบหวัดจันทบุนายจารุ รี ได้จัดให้ สักลนานิวว ษ ฐำนว่ ำ สำเหตุ า ในเขตเลื อกตันง้ ที่ำ่ จะเป็ 2 นีถ้ นอื กำรฆำตกรรม เปนครัง้ แรกของการรั ประมาณ 35 ป ส ง ยั ง โรงพยาบาลขลุ ง เพื ่ อ ให แ พทย พระบรมฉำยำลั ก ษณ์ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรม จั น ทบุ ร ี ส่ ว นกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ในภำคค� ่ำ มวลชน องค์ ก รภำคเอกชน และ ประชำชนชำว เทศมนตรี นโยบำยเป็นลำยลักษณ์อกั ษรแจก อ มในกำรจั ด กำรแข่ ง ขั น วิ ท ยุ ยวคื ปกครอง จะนําเสนอเพี ยงมาตราเดี อ ใหกําจนัดั ท�นำมา เนือ่ งจำกตำมร่ำงกำยผูต้ ำยมีรอ่ งรอยกำรถูกท�ำร้ำย เตรี ย มควำมพร้ ประทวงการเลือกตั้ง ตอจากหนา 1 ทํางานของทางเทศบาลตําบลเขาบายศรี ซึง่ มีตวั แทน สมัครในจังหวัดจันทบุรี ที่มีผูสนใจลงสมัครแบบอิสระ ทํ า การชั น สู ต ร จากการตรวจสอบร า งของผู  เ สี ย ชี ว ิ ต ของจักนําทบุ 18.00ติธน.เป็ จังหวัดจันทบุรีร่วมท�ำบุญ ตักบำตรข้ำวสำร ิวอลเล่ย์บอลอกตั โดยมี นำยเกรียงเดชและผู เข็ม ทให้ โดยนำยพิชิต น่ำจะถูกคนร้ำยที่มีไม่ต�่ำกว่ำ 2 คน กำรบิน มินจากการเลื ้งของประชาชน ี่สมัสคมำชิ รเลืกอสภำทุ กตั้งไดกคนที่มำประชุม ซึ่งนโยบำยกำร รำชินีนำถ ไดกล-าวให ลังรใจีจะเริต่มอตัสู้งเแต่ พื่อเวลำ ความยุ รรมนต้ใหนไป กับ มากที ส ่ ด ุ เมื อ ่ รวมแล ว มี ถ ง ึ 9 ราย โดยการรั บ สมั ค รในวั น นี ้ เมื อ ่ วั น ที ่ 5 พฤศจิ ก ายน 2555 ที เ ่ ทศบาล พบว า ที ่ บ ริ เ วณศี ร ษะมี ล ั ก ษณะแหลกเละ ตามลํ า ตั ว ต่ อ ด้ ว ยกำรมอบทุ น กำรศึ ก ษำให้ ก ั บ โดยผู ว ้ ำ ่ รำชกำรจั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี นำยวิ ช ต ิ ชำตไพสิ ฐ อำหำรแห้ ง แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ � ำ นวน 81 รู ป เพื ่ อ บริ ห ำรงำนของเทศบำลเมื อ งท่ ำ ใหม่ ประกอบด้ ว ย ้ว่ำรำชกำรจั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี เป็ น ประธำน รุมท�ำร้ำยจนเสียชีวิต ก่อนเตรียมลำกศพลงเรือไป ทอง รองผูจะต องเปนผูใหญบานมากอน สวนของวาระการดํารง พี่นองประชาชนเขาบายศรี ซึ่งประชาชนพรอมที ่ ก็ทิ้งจน�ะไปเลื อ กตั ง ้ กั น ในวั น อาทิ ต ย ท ่ ี 9 ธั น วาคม 2555 โดย สภาพหั บลเขาบายศรี อําเภอท าใหมศลจัณงหวั จันทบุรอี มภำยใน จะน�ำประชำชนทุกหมู่เหล่ำร่วมวำงพุ่มเงิน - พุ่ม นักเรีกยโดยจากการสอบถาม นทีเ่ รียนดีแต่มฐี ำนะยำกจนตําและอยู ใ่ นพืน้ ที่ ถวำยเป็ นพระรำชกุ บริเดวณสวนหย่ ำ นหลัหน ก ๆาอกคื อและขา ด้ ำ น กระดู กำรศึกกมีษำ ว พร้งอมด้ วยนำยณั ฐวัฒไน์ข เพราะฉะนั เรืองชัย นโยบำย ้ำอ�ำพรำง แต่เอำไปไม่ไหว จึงทิ้งศพไว้กลำง ในกำรแถลงข่ ตําำแหน จะไม เขาไปแก ้นกํานัน-ผู7 ใด้หญ จะเคียงขางปลัดเทศบาลตําบลเขาบายศรี ใหการ ผูสมัครนายกเทศมนตรี ทั้งมงุ่ 3เป้ำรายก็ ใจในนโยบาย จันทบุรี จ�ำได นวนมี ป26ระชาชนในพื ทุน ทุน ศำลำกลำงจั ดจันทบุวรกัี ต่นอจำกนั สนุอนนเดิ ส่งเสริ ษำตั้งแต่อกนุารณ บำล จนถึ ง ทุารกัผูนเสีดำรของจั ำจังาหวั ดจังนจนครบวาระ ทบุรี นำยชนะ60สนัปบเหมื สวนผลไม้ ดงั กล่ำวเบือ้ งต้นได้ ไปทีเ่ มพืั่นอ่ นร่ วม โชค อุปนำยกสมำคมกี ผูทกราบเหตุ ทราบว ยชีวิตเปงหวันดแรงงาน ้ น ที่ ไ ดงมหวัารวมตั ประท้นทีว่หงอ้ งประชุม ทองถวำยรำชสักกำระต่อพระบรมสำทิสลักษณ์ จุด บาน จะดําฬรงตํ แหน ม มกำรศึ สนับสนุเทีนการทํ างานที่สุจยริมงคล ต ยุติธจุรรม และโปร ที่ ตั วรำที เองใช ใ นการรั ค รครั นี้ จะสามารถโดนใจ ยนถวำยพระพรชั ดพลุเฉลิ มพระเกีงใส ย น เรียนฟรีทกุ ระดับ มุง่ เน้น ละ 2,000 บำท โดยมีพลเรือโทเชษฐ โกมลฐิติ 1 อำคำร 2 ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่ำรำชกำร วงสุ ่ผู้ตำยไปร่ วมสับงสมั สรรค์ ก่อ้ งนจะหำยตั วไป ทัดท่ำทรำย ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมบริกำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ อยางไรก็ตาม รางที่อยูในสภาจะไมกระทบกับ ต า งด า ว มี อ าชี พ รั บ จ า งกรี ด ยาง ภายในสวนของ เพื่ อ ยื่ น ข อ เสนอและฟ ง ข อ ชี้ แ จงถึ ง การเลื อ กตั้ ง ของปลัดมาโดยตลอด และพรอมทีจ่ ะเดินหนาพัฒนา ประธำนคณะกรรมกำรเขตพื ้ น ที ่ ก ำรศึ ก ษำประถม รติ ฯ ที ่ บ ริ เ วณ อำคำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พีอย่่นำองไร้ งในเขตเทศบาลได อ ย า งแน น อน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธำนน�ำผู้ร่วมงำน ร่วมลง ีควำมรูา้ เภา ควำมสำมำรถ ร่องรอย ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่จะได้เชิญตัวผู้ที่ บริษัทวิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ คุณภำพครูผู้สอนให้มนางสํ พรอมเพรีด้ยำวน ที่บานโชคดี ซ.วงแหวนนอก สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลเขาบายศรี แ ละนายก กํ า นั น ผู  ใ หญ บ  า น ที ่ ด ํ า รงตํ า แหน ง อยู  แ ล ว ด ว ย จึ ง ขอให พระเจ้ำตำกสินมหำรำช เทศบำลเมืองจันทบุรี วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ ศึกษำจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบริษัทคู่ค้ำจำก นำมถวำยพระพร และกล่ำวรำชสดุดีถวำยพระพร อำจำรย์ เกี่ยวข้อสงวนในวั มำท�ำกำรสอบสวน ในกำรหำเบำะแส นที่ 2 ของการรั บสมัคร ปรากฏว ามีผู จเร พัฒนผล รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน สังคม สนับสนุนเงินช่ม.4 ต. บอเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งผูเสียชีวิตไดขึ้นไป เทศมนตรีตําบลเขาบายศรี ที่ไดทําการเลือกตั้งไป เทศบาลตําบลเขาบายศรีใหเจริญมากกวานี้ ถึงแมวา กํ า นั น ผู ใ  หญ บ า  น สบายใจได และขอให ห ายใจไว อย า ำลจันทบุรี ในฐำนะผู้สนับสนุนสนำมกำร ป่วยเอดส์ เป็นต้น ด้ำนเศรษฐกิจ สนับสนุนผูม้ รี ำย กรุงเทพมหำนครได้รว่ มมอบทุนกำรศึกษำ ส�ำหรับ ติสนใจมาสมั ดตำมตัวคนร้ครตํ ำยมำด� ำเนิงนนายกเทศมนตรี คดีตำมกฎหมำยต่เพิ อไป าแหน ่มอีกอนุ1 บคน จะมีอีกฝายคัดคานก็ตาม กรีดยางทีพ่บรวมถึ ริเวณตี นงเขา เมืรำยชื ่อชว่องดึนักกเรีของคื น่ได้ทีร่ผับาทุนมา ตาย สวนขำวอเสนอของกลุ มผูช้บุมรินุหมำรนั้นได้ไม ตยให้ องเปมสี นถำนที หวง ป่ ระกอบอำชี เมื ่ อ วั น อาทิ ต ย ท ่ ี 28 ตุ ล าคม 2555 ที ่ ผ  า นมา และ ย นที น กำรศึ ก ษำประกอบด้ ว ย น อ ้ ง แหล่ เงิ น แข่ ง ขั น ร่ ว มกำรแถลงข่ ท่ ำ มกลำงคณะผู คือนายมานิตย วิสุทธิพัฒน อดีตสมาชิกสภาองคการ ูกชางป ที่ลงมากิ ผลปาล ส.ส.ตอจังทํ ชาวบางชั นร้อง ข่าวต่อจากหน้า 1 ยนสังนวำลวิ ทย์ 6มของ ด.ช.พิทมียำธร เนตรวงศ์กจํานวนหนึ่งเดินทางมายื่นหนังสือ ประชาชนอี ดูแลสุขถภำพชี วิตพีา่ขนาดใหญ น้องชำว 1.โรงเรี ฬำแห่เพราะ งประเทศไทย งหวัาดตามมติ จันทบุรพี ผูรรค ฝ้ กึ สอน ทุน ด้ำนสำธำรณสุข และได บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี หัวหนาทีมรวมใจพัฒกำรกี นา ได ชาวบ า นทํ า ร า ยจนเสี ย ชี ว ต ิ ส ว นเพื อ ่ นอี ก คนหนึ ง ่ ที ไ ่ ป จากนัว้นมกำรแถลงข่ นายยงยศำวเป็ แกนวจ�เขีำนวน ยว นายกสมาคมกํ น ให้มีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ ทุก ชั้น ป.3 ด.ญ.ทิพวรรณ เซี่ยนมัรอ่นงเรีชั้นยนถึ ป.6.งการทํ 2. างานของผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ นที่ 4 สิงหำคม 2555 ที่ผ่ำนมำ นักกีฬำและสือ่ มวลชนร่ เทศบำลเมืองท่านัำใหม่ หมายเลขเมื4่อวัและในการนี ้ก็ยังไดนําลูกทีมมาสมัครใน โรงเรี ย นบ้ ำ นคลองบอน ด.ญ.ปนั ด ดำ นั ย ติ บ ๊ ชั ้น การเลือกตัง้ ประจําเทศบาลตําบล ที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงชัน อ�ำเภอขลุง มำก กำรแข่ บอำยุ อมนวิพัง่ ฒหลบหนี นำพื้นทีท่ใน ดวยกั ั นเขต เมือ่ ทางเจาหนาที่ อปพร. ไดรบั และคณะกรรมการ งขันบวิาทนยุกได ำรบิ นฯ มินิวยอลเลย์ บอล ระดั ผูใหญ ประกาศชั ชนะบนเวที ทําให ผูชุมนุด้มำนสิ ทุก่งแวดล้ บริษัท จันทบุรี ออโต ลิสซิ่ง จํากัด ตํจังาหวั แหน ง สมาชิ ก สภาเทศบาล ทั ง ้ 2 เขตด ว ย ด.ช.รพี ภัทร บุตโตาชัของ ้น ป.2 3.โรงเรียนบ้ำน ดจันทบุรี พลต�ำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรี ประจ�ำปี 2555 ถำนทีแจ ่ อ อกก� กำยให้ เ พี ย งพอ้นทีป.5 ชิงโถ้หวยพระรำชทำนสมเด็ พระเทพ งจึงำขึลั้นงไปตรวจสอบพื ่ดังกล าว พบรอยเท คนได รองดีใจ ขณะเดียจวกั นขอใหนเทศบำลให้ ายจารุพงศมีสได เขาบายศรี ทีไ่ ดเกิดขอผิดพลาด และออกสือ่ ใหเห็นถึง วนทางดานเทศบาลตําบลพลิน้วทำงมำ บรรยากาศใน วง ด.ญสุ จแิรนวราบของ ำ อนุกูล ชั้น ป.5 ด.ญ.เพ็ญนภำ ช่วยว่ำสกำรกระทรวงคมนำคมและคณะเดิ ฬำ ส่เพืงเสริ ำนกำรแข่และพื งขันกีฬ้นำที่เปทุ่งนม่วงกว รัตนรำชสุดรำฯสยำมบรมรำชกุ ก�ำหนดกำร ด้ำสนกำรกี วมกันวางพวงมาลามำรีตอพระบรมราชานุ าวรีย ร.5 อ่ มกิสัจตกรรมด้ ว ข นาดใหญ า งมี ดวยบริษัท จันทบุรี ออโต ลิสซิ่ง จํากัด บตั งงิ ทอง านทีไ่ มโปรงใส และไม ยตุ ธิ รรม ซึง่ งไดยนื่ การรับสมัครวัพร้ นแรก ูไมคึกคัญกหำอุ เพราะในวั มีเงพีขัยนงระหว่ำงวันที่ 16 – 20 สิงหำคม 2555 ณ และสร้ำงสนำมกีฬำเพิ่มเติม และด้ำนประเพณี กันเจิม ชั้น ป.3 4.โรงเรียนบ้การปฏิ - เพศชาย/หญิ ำ นกระทิ ตรวจรำชกำร อมรัก็บดทรำบปั ปสรรคในนนี้ แข่ ยืนยันวา สิง่ ทีน่ ายจารุพงศ กลาวมาทัง้ หมดเปนเรือ่ งจริง ตนไมซึ่งนาจะเกิดจากการตอสูกันระหวางคนกับชาง จะจั ด ให มี ก ารประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 20 - 30 ปี งสมาชิ กสภาเทศบาลเท นัน้ ว้ ทีำ่ รำชกำร ไ่ ดมาสมัคโรงเรี ร และ อรบอำล งเรีย2นใหกับทางสํานั- กอายุ งานคณะกรรมการ ชั้ นงสือนุ พืตํน้าแหน ที่ โดยมี นำยเกรี ยงเดช เข็มทอง ารองผู ยนอนุบำลจันทบุรี ซึ่งกำรจัดกำรแข่งขันครั้ง วัฒนธรรม รักษำขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี ด.ญ.วิ ภ ำดำ จั น ทร์ พึ่ ง พรำย หนั ซึ่งนายจารุพงศก็รวมวางพวงมาลาดวย จากนั้นผูชุมนุม จากการสอบถามนายขวัญ เย็นใจ เจาหนาที่ การเลื - วุรฒี ิกใหารศึ การณาการ ษาปริญญาตรี หรื อ เทียบเท่ 1/2555 ในวัานที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. พียดงเขตเลื 1 เท ้น ประกอบด ยนบ้ำอนผั จัมีงเหวั จั น ทบุ รอี กตั น� ำ้งหัทีว่ หน้ ำ ส่าวนันรำชกำรให้ ก ำรวยผูนีส้ มีมัวคตั รถุประสงค์ เพือ่ เปิดโอกำสให้ยวุ ชนได้รบั กำร งำมของชำวท่ำใหม่ให้ดำ� รงสืบต่อไป โดยนำยวัลลภ ด.ช.ธันวำ วุฒิวงษ์ ชั้น ป.1 5.โรงเรี กตัก้งกำด ประจําจังหวัดจันทบุ พ ิ จ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,อิเล็เวลา กทรอนิ09.00 กส์, น. ณ สํานักงานของบริษัท จึงไดแยกยายเดินทางกลับภูมิลําเนา อปพร.ต. าน ส�ก็ำไเภำวิ ดเลจาิตใหร ฟชั้นง ป.6 ด.ช.ภูสิทธิ์ สุข 2555 ด.ญ.ชฎำพร ต้อิสอระ นรั บ1 ราย ทั้ ง นีและผู ้ มี ช ำวบ้ รวมทัม้ งพลิ กลุ ่ ม้วพลั แนวร่ ว ม คลองน้ เมือบงท่อำเวฬุ ใหม่ ผูได้รกับล่แจ ำวงจากชาวบ สมัำคนรจากที งใหม ส่งเสริํามสนับสนุนในด้ำนกีฬำ ซึ่งเป็นรำกฐำน ตัง้ รักษำสัตย์ นำยกเทศมนตรี ทํางานของเจาหนาทีป่ ระจําเทศบาลตํ าบลเขาบายศรี เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วา ได แจงจากชาวบ า ้ำรัก ด.ญ. เปมิกำ เลิศ วชังเวลา ้น ป.5 02.00 6.โรงเรียน.นบ้วำนน� เลขที ่ 35/113วเตอร์ –114ระบบเครื ถนนตรีอรข่ัตานย หมู 7 ตําบล ประชำธิ ปไตยต่ ำนเผด็จากำรแห่ ชำติ ได้เดินทำง ปรากฏ ่ได้รแับถลงไป โดยเฉพำะานในช ส�ำคัญในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรแข่งขันกีฬำ เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยที เค็มรวมใจ ในสอต้วนของตํ แหนงงนายกเทศมนตรี มีคดวามรู ้ในการดู แลรักษาเครื ่องคอมพิ หลังจากประชาชนจํานวนหนึ่ง- เกิ ขอสงสั ยในการ ทบุดรควำมสำมำรถของนั ีรับจํานําขาวเปลื อก นโยบำยด้ มีผูถทำงเทศบำลได้ ูกชางปาทํารพายำยำม ยจนเสียรืชี่นวเริิตง ทางเจ าหนาด.ญ.สุ ที่จําได ตอจากหน า 1 กษำ ชั้น ป.1 นิสำ เย็นรื่น ชั้น ป.6 มำรอต้ ่วยว่ำกำรกระทรวง ำนกำรศึ กกีฬำใน เจัน็นตทนิ เบื้อมงต้ ิต นอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วาในวันอนรั ที่ บ9 คณะรั พฤศจิฐมนตรี กายนช2555 มีผูมาสมัคร วอลเลย์ 1 ราย บอลจันและขี นับชและผลประกาศคะแนนการเลื อ(Network)และอิ กตั ง้ ซึง่ มีแกล-เขี ารแก ไนขเตอร์ พั ฒ นา-ดู ย น Website ได้ ด ้วยภาษา งHTML,PHP, 7.โรงเรี ย นวั ด ตะปอนใหญ่ ด.ญ.วรั ยำ จรำสั ณ ฑ์ คมนำคม เป็ น จ� ำ นวนมำก ซึ ง ่ กำรลงพื น ้ ที ใ ่ นครั ง ้ นี ้ เน้ น ในเรื อ ่ งคุ ณ ภำพกำรเรี ย นกำรสอน ตั ง ้ แต่ ร ะดั บ ระดั บ เยำวชน โดยเฉพำะกำรรณรงค์ ใ ห้ เ ด็ ก และ นํ า กํ า ลั ง ขึ ้ น ไป แต พ บว า ช า งป า ยั ง คงวนเวี ย นอยู  ไม ที่ ส หกรณ ก ารเกษตรอํ า เภอแหลมสิ ง ห จํ า กั ด คือ นายรังสรรค เจริญวัย อดีตนายกเทศมนตรีตําบล เพื่ อ พิApplication จ ารณาแต ตัได้้ ง กรรมการและอํ า นาจ คะแนนที ่ ป  า ยประกาศผลการ รวมคะแนนเลื อ กตั ้ ง ASP,AJAX,JAVA บน Web ชั น ้ ป.5 ด.ช.ธวั ช ชั ย สองพี น ่ อ ้ ง 8.โรงเรี ย นวั ด ท่ ำ เป็ น กำรรั บ ทรำบถึ ง ปั ญ ญำควำมเดื อ ดร้ อ นของ อนุ บ ำล โดยครู ผ ส ้ ู อนทุ ก คน จะต้ อ งจบปริ ญ ญำตรี กำรออกก� ำ ลั ง กำยด้ ว ยกำรเล่ น เยำวชนหั น มำสนใจ พลิ้ว ไดหมายเลข 1 สรุปในสวนของเทศบาลตําบลพลิ้ว จันทบุรี นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี สามารถเขายังพื้นที่ได จึงรอในชวงสายถึงสามารถเขา อยด.ช.รั างไมชเชำนนท์ ปนทางการทีห่ นาบริเวณเทศบาลตําบลเขา กรรมการ ด.ญ.กั ญญำรั ตน์ ตัง้ ดมัยาง น่ ชัน้ ป.6 ประชำชนต�ำบลบำงชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วอลเลย์บอลพรอัอนมด วนอุปวกรณ์ กำรเรียนกำรสอน ทำงเทศบำลก็ ได้า ผูเขำ จะเป็ นกำรเสริ มสร้ำงสุ ขจัภำพ และ ร ส่รองผู ตรวจสอบได โดยคาดว  ต ายน า จะขึ ้ น มากรี ว ย นายณรงค ธี ร น ทรางกู  า ราชการ ปรากฏวา ตําแหนงนายกเทศมนตรี มีผูสมัครเพียง ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไป ด.ญ.สุ มนายสุ ำลำ จิน เทียมถวิน ซึ่งเปนแกนนํากลาว พร้อมศึกษำหำแนวทำงแก้ไข โดยนำยสนั่น แก้ว สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล เป็นกำรประหยัดงบ สนับสนุนอย่ำงเต็มที่ โดยที่ผ่ำนมำ ก็ได้มีหลำย วงษ์ปรีชำ 9.โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ บายศรี ซึ ง ่ บริ เ วณนี ้ เนื ่ อ งจากพบมี ด กรี ด ยางตกอยู  ใ นที ่ เ กิ ด เหตุ จังหวัดจันทบุรี นายณัฐสิญจ ศรีพงษ นายอําเภอแหลมสิงห 1 รายเท านั้น กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงชัน ได้ ประมำณในกำรรั นทุย 10.โรงเรี น องสิทธิ์การเลื-อกตั ขำว นำยกองค์ กษำพยำบำลของรัฐบำล และเป็น หน่วยงำน ได้มำดูกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ ม้ำจีน ชัน้ ป.3 ด.ช.รัฐธรรมนูญ ขุปราศรั เพศชาย/หญิ ยเรียยกร ้ง โดยเรียงกรอง ประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กลาวขางตน และคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามกํ า กั บ ดู แ ลการรั บ จํ า นํ า และส ว นช า งป า ก็ ม ั ก จะลงมาหากิ น วนเวี ย นในพื ้ น ที ่ มรินทร์ ชั้น ป.4 กล่ำวบรรยำยกำรสรุป พื้นที่ภำพรวมของต�ำบล รำกฐำนที่ดีในกำรพัฒนำประเทศ เพื่อเป็นกำรส่ง โรงเรียนในระดับเตรียมอนุบำล ที่เทศบำลดูแลรับ บ้ำนคลองน�้ำเป็น ด.ญ.บัญญำ ภุความยุ โดยพรเอทศศาสตร์ มเพียงกันหรืจักอขอบคุ - วุฒิการศึกาษาปริ ญญาตรี สาขานิ ที่เกี่ยณ วข้อย องางยิ่ง ติ ธ รรม และโปร ง ใสในการทํ งานของ กํบำงชั านันนและพื ประท ว ง ข า วเปลื อ กจั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี ได เ ดิ น ทางมาตรวจสอบ ต อ จากหน า 1 จึ ง อยากให ช าวบ า นระมั ด ระวั ง ในระยะนี ด ้ ว  ย - วิเคราะห์ข่าวได้ สามารถรายงานข่าวได้ดี ด.ช.สุรศักดิ์ สุขพันธ์ดี ชั้น ป.5 อีกทั้งได้จัดพิธี น้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ควำมเดือน และปัญหำของ เสริมให้เด็ก เยำวชน และประชำชน หันมำเล่นกีฬำ ผิดชอบอยู่ เจ า หน า ที ค ่ ณะกรรมการ การเลื ในครั ้งนี้ ซึ่งมียนข่าว การปฏิ บ ั ต ิ ง านในการเป ด จุ ด รั บ จํ า นํ า ข า วเปลื อ ก - อมีกตั ทัก้งษะด้ านการเขี นายณรงค บํารุงพงษมอบแท็ เจาบของสวนใกล ี่เกิดโดยนำยอุดมชัย บุญ เล็ตเพื่อกำรศึทกษำ ประชำชนในพื น้ ที่ โดยเฉพำะเรื เป็นงำนอดิ พิษณุ สุหฤทดํารง ที่ลานพระราชวั งดุสิตอ่ งเส้ กํานนัทำงคมนำคม นผูใหญบานจากทั ่ว เรก สนองนโยบำยของรัฐบำล ในกำรน�ำ ค็ อ กพิ ท ข่ า วต่ อ จากหน้ า 1 มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บ ต ั ห ิ น้ า ที ต ่ ลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนจํ า นวนกว า 100 คน มารวมตั ว กั น ให ก าร ประจํ า ป 2555 ้นส่วนาใหจ�ำฟกังด พัฒนำยนตร์ เป็น เชื อ่ มต่อระหว่ ำงหมูบ่ ำ้ น ถนนสำยหนองชิ ม่ -อีมยุ -ม นุกีมฬเพื เหตุผูประสบเหตุและแจงเจาวรเศรษฐ์ หนาที่ ห้ตํำางหุรวจเล ำต่อ่ อต้ำนยำเสพติด โดยในปีนมี้ ที มี จำกโรงเรียน ประเทศจํ า นวนหลายพั น คน เดิ น ทางมาชุ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม นการเรี หำคม 2555 บริษอัทเวฬุประธำนมอบแท็ เล็ตรให้ นทับง้ สนุ 10 โรงเรี ยน ยกรอง โดยทางกลุมที่เดินทางมา สําหรั ดจันทบุรีมีพ้ืนที่ปลูกเมืขา่อววันทีว่ า11บสิางนโชคดี น�กดดั ้ำแดงนขอให ที่เป็นรหลุ มเป็นบ่อท�าำงให้พ.ร.บ.กฎหมายลั กำรคมนำคมไม่ ต่กำษณะ งๆภำยในจั ง หวั ด จับนในส ทบุ รวี สนของจั มั ค รเข้งำหวั ร่ ว มกำร ม.4 ต.บ อ.ขลุง จ.จันบทบุ ี อยูกบั ตนัิดกเรียสนั ัฐบาลถอนร

เลือกตั้งแหลมสิงหคึกคัก

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท เคเบิลทีวี(จันทบุรี)จ�ากัดประกาศ ต้องการรับสมัคร

สะดวก และเป็นปัญหำที่เคยร้องเรียนกันมำนำน แข่งขัน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ทีม ประกอบด้วย ค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ จ�ำกัด ได้จดั งำนฉลองครบ นอกจำกนี้ ภำยในงำน ยังได้จัดให้มีกำร ชิม ชม

โปรแกรมเมอร์

จ�านวน 1 อัตรา

ผู้สื่อข่าว

จ�านวน 1 อัตรา

สอบถามได้ที่ 039-311749

เจ้าของ บริษัทเคเบิลทีวี(จันทบุรี)จ�ำกัด ที่ปรึกษา ดิเรก ศุภวิวรรธน์ ศักดำ อยู่เกษม สุชำติ ขวัญใจ ผู้อ�านวยการ วัลลำ สืบสอน รองผู้อ�านวยการ สุพิทย์ ทองเกิด รัชนี หลิวสุวรรณ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา พลวิทย์ สวัสดิกำญจน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิมลพรรณ มณีวรรณ จตุรงค์ อ่อนค�ำเหลือง ที่ปรึกษากฏหมาย อุลิช ดิษฐปรำณีต ฝ่ายขายและโฆษณา มณีรัตน์ มุจรินทร์ บังอร แสวงสุข ฝ่ายจัดจ�าหน่าย สุชล วิเศษ สมชำย ชัยมิตร สุจิตร์ รัตโนภำส ฝ่ายบัญชี/การเงิน อภิญญำ แสงสำคร ประจ�ากองบรรณาธิการ ฝ่ำยข่ำวเคเบิลทีวี จันทบุรี ส�านักงานจันทบุรี เลขที่ 39/38-39 อำคำร เอ็นทีวี ชั้น 2 ถนน ศรีจันทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-328401 โทรสำร 039-328401 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์พีเคกำรพิมพ์ 21/8 ถ.เทศบำลสำย 3 ต�ำบลวัดใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 email address:workman1252@hotmail.com

ติดต่อโฆษณา

โทร. 089-8330380 084-3624277 089-0988260


ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

หนา ๓

ฉบับที่ ๒๒๕ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

“กํานันสไตล” หรือ “กําลังจะตาย”

สุดยอด เครือ่ งบินจําลองและวิทยุ บังคับ “หนูนอ ยจาวเวหา” กับแชมปรางวัลถวยพระราชทาน ป 2555

กํานันผูใหญบานจันทบุรี คึกคัก ทําเอาเรานอนไมหลับเที่ยงคืนของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เดินทางมาถึงหนาศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เตรียมตัวเขากรุงเทพฯ กับกํานัน ผูใหญบาน จังหวัดจันทบุรี และเชาของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555ก็ถึง กรุงเทพฯจุดหมายปลายทางคือบริเวณ ลานพระราชวังดุสิตเพื่อรวมกับกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจํา ตําบลในการกดดันขอใหรฐั บาลถอนราง พ.ร.บ.กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ เราไมไดเปนกํานัน ไมไดเปนผูใหญบานเราเพียงไปทําหนาที่สื่อมวลชน ไมไปดูของจริง เห็นทีจะไมรูขอเท็จจริง นมา จังหวัดจันทบุรี มีการเลือกตั้งใหญ ๆ ระดับจังหวัด ทีในระยะเวลาตลอด ล่ านพระราชวังดุสต2ิ เดืกําอนันที นผู่ผใ าหญ บา นจากทัว่ ประเทศจํานวนหลายพันคน เดินทางมาชุมนุม ระดับเมือง อยู 2 รายการคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการ เพื่อกดดันขอใหรัฐบาลถอนราง พ.ร.บ.กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ โดยในชวงเชาเปนการ บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองทาใหม ปราศรัยเพื่อชี้แจงความเปนมาของกํานันผูใหญบาน และรวมถึงขอกฎหมายที่อาจสงผลกระทบ ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี วันนี้เราไดนายกองคการฯและทีมบริหารเรียบรอย ตอการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ทั้งนี้มีกํานันผูใหญบานที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ นายธนภณ กิจกาญจน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จันทบุรี สวนรองนายกฯมี 2 าของนายบุนธญมีจึงศิสกุ ริพลรวัฒนายกสมาคมกํ านันผูใหญบศรีานจั งหวัดรองนายกองค จันทบุรี และการนายกิจวัตร ทีโดยการนํ ่นั่งไดแก นายประพั นา และ นางวรรณฤดี คําแหง นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห ใหญบานจังกหวั ดจัหนารส ทบุวรนจั ี พร อมด ยกํารีนันผูใหญ บริสวาสดิ หารสว์ นจั งหวัด จันทบุรี นายเสวก วินจิ จิตรกทีําป่ นัรึนกผูษานายกองค ารบริ งหวั ดจันวทบุ บานจาก 10การฯ อําเภอ วมกดดัยรติ นในครั วย่ม หลายคนออกมาแสดงความคิ ทางด านเลขานุ มีได เดิ 3น ที่นทางมาร ั่งไดแก นายเกี ศักดิ์้งพูนีน้ดเพิ นายอุลิศ สุจิระสกุล นาย ดเห็น มวลชนให ความเห็กนารบริ วาไมหอารส าจปฏิ นจรินทีงในการก อ กิโดยเฉพาะนั ตติ กันทรวิกชวิัยชวัาการและสื ฒน เปน่อเลขานุ การนายกองค วนจัเงสธได หวัดจันในความเป ทบุรี ซึ่งในวั ่ เกิดดขึประชุ ้นในสมั ยพระบาทสมเด็ เจยาวิอยู หัวญ จึสมังมียสทีถาบั น า“กํ านัน ผูใหญบาน” มีตัก้งารเป มสภาองค การบริหารสจวพระจุ นจังหวัลดจอมเกล จันทบุรี าสมั สามั ่ 1ประจํ ป พ.ศ.2555 มีออายุงประชุ ลวงเข า 120 เพื่อนทํนัน้ าหน หูเปนตาชวยดูแอลทุ กขสุขกของชาวบ าน นับเปนการประสบความสําเร็จระดับสูงสุด กับการที่ไดรับรางวัลถวยพระราชทาน ยิ่งเปน ณ.ห ม 1ามากกว ศาลากลางจั งหวัดปจัมนาแล ทบุรีวโดยวั ไดจาดั ทีให่เปมนกี ารแถลงนโยบายต สภาองค าร บริโดยมี หารสวพ.ร.บ.ลั นจังหวัดกจัษณะปกครองท นทบุรี ถึงยุทธศาสตร ลอดการทํ งานบแรก 4 ป พ.ศ.2457 เพื่อเปนกลไกในการขั องที่ ตมารองรั บ าฉบั มาถึงปจจุบบเคลื ันได่อนมีการแก ไข ถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูดวย ยิ่งเปนสิ่งมีคา ที่ทุกคนตองการ ป 2555 โรงเรียน ใหไปแล การบริ การราชการจั หวัดมีางการบู รณาการเพื ่อเกิดความเชือ่องที มโยงและมี อขาย ในการพั วรวม 11 ฉบับ งโดยร พ.ร.บ.ลั กษณะปกครองท ท่ กี่ าํ ลังทํเาครืคลอดอยู เ ปนฉบัฒบนา ที่ 12 ตอเบญจมานุ งมา สรณ นับวาเปนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จสูงสุด เมื่อทางโรงเรียนไดสงทีมไปแขงขันกีฬา สูทํคาวามยั ่งยืานนัและประโยชน ุขของประชาชน ให “กํ นสไตล” อุณสหภู มเิ ดือดมากเปดันงนีพิ้ เศษ เนือ้ หาสําคัญคือ ใหกาํ นัน-ผูใ หญบา นมีวาระเครื5 ่อปงบินจําลองและวิทยุบังคับ “ หนูนอยจาวเวหาทีวีไทย” รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน นโยบายด ฒนาสัยงณคม60 จะดํ นการพั ฒนาสัางแก งคมให เขมแข็ง โดยให หลังเลือกตั ้ง จากเดิามนการพั ที่อยูจนเกษี ป แมาเนิ จะมี การเสนอร ไขกฎหมายดั งกลาวถึง 52555 ราง ณ สนามบินศรีราชา BSC Flying Clup ภายในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จังหวัดชลบุรี ความสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษา การกี ฬ า การสาธารณสุ ข การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ต ิ ด า นศิ ล ป เพื แยกเปนของ ส.ส.เพื่อไทย 3 ราง และส.ส.พรรคประชาธิปตยอีก 2 ราง โดยเนื้อหาสาระสําคั่อญคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ปรากฏวาทางโรงเรียนนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับ วัสฒวนธรรมและภู มิปญายคลึ ญาทงอกังถิ อยของประชาชน ประเทศ จํานวน 5 ทีม เขารวมแขงขัน “หนูนอยจาวเวหา นัดพิเศษ” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ นใหญมีความคล น ่นซึ่งการรั ตอนนีก้ษาความสงบเรี ทั้ง 5 ราง ไดผยาบร นความเห็ นชอบของสภาผูแทนราษฎร นโยบายดานเศรษฐกิจ จะดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เปนการสง วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม วาระแรกไปแล ว แตอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ แตรางที่ถูกจับตามอง เสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีการเพิ่มรายได ลดรายจาย และขยายโอกาสใหกับ 2555 ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค 904 วังสุโขทัย กทม และเขาแขงขัน “ หนูนอยจาวเวหา ไทยพี มากที่สุดเปนรางของ พรรคเพื่อไทย คงไมตองแปลกใจที่เหตุใดทางแกนนําสมาคมกํานันผูบีใหญ เอส ป 4” วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2555 ชิงถวยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บานแหงประเทศไทย ที่มี “ยงยศ แกวเขียว” หัวหอกนั่งเปนนายกสมาคม มีกองกําลังอยูในมือประเภทระดั เปน บมัธยมศึกษาตอนตน ประเภทบินผาดโผน (บินลอดบวง) จํานวน 1 ทีม (เครื่องบิน 2 ลําๆ นโยบายดานสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ “กํ า นั น -ผู ใ  หญ บ า  น แพทย ป ระจํ า ตํ า บล สารวั ต รกํ า นั น ผู ช  ว  ยผู ใ  หญ บ า  นฝ า ยปกครอง ผู ช  ว  ยผู ใ  หญ ละ 2 คน ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบินยุทธวิธี จํานวน 2 ทีม (เครื่องบิน 4 ลําๆ และรักษาฟนฟูสิ่งแวดลอม บานฝายรัและในโอกาสนี กษาความสงบ” รวมเบ็ ด เสร็ จ 290,624 คน จากทั ว ่ ประเทศ ยกเว น กทม. การประกาศ ้นามของสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ก็ตองขอแสดงความยินดีกับประธาน ละ 3 คน รวม 6 คน ) ประเภทบินลําเลียง จํานวน 2 ทีม (เครื่องบิน 4 ลําๆละ 3 คน รวม 6 คน) ซึ่ง เคลื่อนไหวนั ปทรงมา ยกแรกเบาะๆ เกิวนนจั3งหวั หมืด่นจันคนทบุเกิ หลัง งชนะเลิศ ชิงถวยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทําการแขงขัน ณ สวนสุขภาพ สภาองค การบริดหหมายเจอกั ารสวนจังหวันดลานพระบรมรู จันทบุรี และรองประธานสภาองค การบริหไมารส รี ดขึ้นในรอบชิ เทศบาลตําบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏวา โรงเรียนเบญจมานุสรณ สามารถชนะเลิศ ประเภท เดินทางยกกลุมยอยไปหา ่งลักษณ มชิครั นวั้งตแรก ร นายกรั ที่ทําเนี ยบรัฐบาล โดยการโหวตจากสมาชิ กทั้ง 30 น.ส.ยิ คน ในการประชุ เมื่อในวัฐนมนตรี ที่ 3 ก.ค.55 จากสมาชิ กสภานับไดสอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทบินยุทธวิธี นักกีฬาประกอบดวย นายธนสิทธิ์ ศิลสังวร นักเรียน หนสองคราว ิการออกกฎหมายฉบั าวารงตํ แตกาแหน ็เงียบหายไปกั บสายน้ องค การบริหารสวเพืนจั่องขอให หวัดจัยนุตทบุ รใี นทีป่ ระชุม โดยผูท ไี่ บดดัรบั งกล การดํ งดังนี้ นายพงศ ศกั ําดิ์ โดยสาระ ระดับชั้น ม.5/9 นายบัณฑิต สังขศรี นักเรียนระดับ ม.5/9 โดยมีครูผูควบคุมประกอบดวย นายอัศวิน สําวคัทวี ญการให มีการเลื อกตั้งกํานันผูกใารบริ หญบหาารส นคราวละ จากป จจุบันมทีภี่เมืร ่อได ับเลือกตั หลิ สีประกาย ประธานสภาองค วนจังหวัด5จัปนทบุ รี นายคั ชื่นรบาน รอง้งแลวใหอยู สุขกฤต ผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูจัดการทีม นายปวีณ สุวรรณรัตน ครูชํานาญการพิเศษ และนาย ในตําแหนงจนถึการบริ งอายุหารส 60 วปนจั เทงาหวั นั้นดจัได มีอรยูี คนที อีกต่ อ1ไปประมาณว ขาใครอย ประธานสภาองค นทบุ และ นายบุญาล“สถาบั อม เกีนยรติ ประวัตาิงแตะ” าม ศุกรเกษม ปรุงผล ครูพิเศษ รองประธานสภาองค หารส วนจังหวั ดจันพทบุ ในที่สุดแมกทารบริ ัพใหญ มือใหม “จารุ งศรี เรืคนที องสุ่ 2วรรณ” เจาของเกาอี้รัฐมนตรีวาการกระทรวง โรงเรียนเบญจมานุสรณ จังหวัดจันทบุรี ไดเขารวมการแขงขัน เครือ่ งบินจําลองและวิทยุบงั คับ วันที่ 9 สิงหาคม ทีมขาบวของเราได ไปกันชทีวท่ ยวหี่ าอ การกระทรวงมหาดไทย งประชุมสภาเทศบาลเมืองทาปลั ใหมดกระทรวง มหาดไทยแลวตเมืออ่ งออกโรง พรอมเหน็ 2 รัฐมนตรี “ หนูนอยจาวเวหา” ตั้งแตเริ่มแรก และไดเขารวมทุกป โดยในปนี้ ก็ถือเปนปที่ 4 แลว ที่ทางโรงเรียน ตํอธิ าบลท อําเภอท าใหม จังหวักดจัรันบทบุ รี วัน่นนัเหมาะต ้น นายพิอชเหล ัย บุาญ“สิ ฐี งประธานสภาเทศบาลเมื อง บดีาปใหม กครอง ไปเจรจาสงบศึ ปากมั หดําทอง” แมไมสามารถถอนได เขารวมแขงขัน จุดเริ่มตนเริ่ม จากการริเริ่มจาก ครูสุรินทร สุรรัตนากร และครูปวีณ สุวรรณรัตน งานคอมพิวเตอร ไดทําการ ททัาใหม ปดแต ประชุ สมัทยแรก ประจําป 2555 ขึ้นวหน หลังาจากมี การเลื อกตันั้งนายก นทีทไดนั เใด กย็ มนื สภา ยันวสมั า ทุยกสามั ปญญหามี างออกเสมอในฐานะหั พรรคเพื อ่ ไทย ง่ ดูแลกระทรวง ศึกษาจากการไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดชลบุรี โดยมีโอกาสไดพบกับอาจารยลําพอง ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนผูที่ เทศมนตรี เ มื อ งท า ใหม เมื อ ่ วั น ที ่ 8 ก.ค.ที ผ ่ า  นมา ปรากฏว า นายวั ล ลภ ตั ง ้ รั ก ษาสั ต ย ได ร บ ั ริเริ่มทําเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยความมุงมั่นของงานคอมพิวเตอร จึงไดพัฒนามาโดยตลอด จนกระทั่งในป 2542 ทางโรงเรียน มหาดไทยจะยับยั้ง แตใหถอนทันทีคงทําไมได เหตุเสนอเขาสภาไปแลว แมจะถอนไมได แตไมใช การเลื กตัง้ นายกเทศมนตรี เมืองทาใหม คนใหม หลั งจากนัน้ คณะกรรมการการเลื กตัง้ ไดประกาศ ําในวาระ ไดสงครูปวีณ สุวรรณรัตน และครูพิทยา ปฏิโค เขาอบรมฝกทักษะเครื่องบินกับทางสมาคม ที่จังหวัดระยอง จากนั้นมาจึงได จะหักอเหล าสิงหดําทอง เพราะว าทางออกมี หลายทางทางออกที ่ 1 ทําไดโอดยการโหวตคว่ รับรองผลการเลือกตั้งแลว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผานมา ทําใหในวันนี้สภาเทศบาล พัฒนาและตอยอดความคิด พรอมทั้งรับสมัครนักเรียนที่สนใจไดจํานวนหนึ่ง ก็ไดเริ่มฝกซอมเรื่อยมา และไดครูศุกรเกษม ปรุง 2 หรือ 3 ทางออกที่ 2 พรรคเพื่อไทยจะใหลูกหาบที่นั่งทําหนาที่เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา เมืองทาใหมไดเปดประชุมขึ้นเพื่อให นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ผล ครูพิเศษมารวมงานทําหนาที่ดูแลนักเรียน ฝกซอมทั้งกลางวันและกลางคืน โดยใชเวลาในการเตรียมทีมเพื่อสงเขาแขงขัน พ.ร.บ.ปกครองทองที่ เสนอตัดมาตราที่เปนปญหาคาใจกํานัน ผูใหญบานออกไป ทางออกที่ 3 ในรอบคัดเลือกปแรก ทีมโรงเรียนเบญจมานุสรณประสบความสําเร็จเกินคาด ไดเขารอบไปชิงถวยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เมืองทาใหมแถลงนโยบายการทํางานตอหนาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทาใหม โดยนายวัลลภ ตัง้ “จารุพงศ” ในฐานะ รมว.มหาดไทย จะสัง่ การใหกรมการปกครองตนสังกัดกุมบังเหียนกํานัน-ผูใ หญ ที่หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี จนผานมาเปนระยะเวลา 4 ป นักเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ ก็มีผลงาน เมื่อสามารถควาแชมป รักษาสัตย นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม ไดแถลงนโยบายวา ในการบริหารงานเทศบาล จะกําหนด บ า น เสนอร า งประกอบในนามของกระทรวงมหาดไทย นํ า เสนอต อ ที ป ่ ระชุ ม ครม.ให เ ห็ น ชอบมี ผ ล การแขงขันเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ ระดับภาคตะวันออก 3 ปซอน จนกระทั่ง ในปลาสุด 2555 ทีมของโรงเรียนเบญจมานุ นโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองทาใหม ตามเจตนารมณทไี่ ดเสนอตอพีน่ อ งประชาชน ดังนี้ ให เ ป น ร า งที ่ เ สนอโดยฝ า ยบริ ห าร แล ว ส ง ไม ต  อ ไปสภาผู  แ ทนราษฎรให ค วามเห็ น ชอบ ชงเป น เรื ่ อ ง สรณ ก็ประสบความสําเร็จระดับสูงสุด ของการแขงขัน เมือ่ สามารถไดแชมปควาถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ดานการศึกษา สนับสนุนสงเสริมการศึกษาตั้งแตอนุบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จนถึงระดับมัธยม นเขทาสูุกระดั สภาดํ เนื้อหาสํ าคัญมคืีคอวามรู ใหส ความสามารถ มความตองการของเหล ใหญ ไดสําเร็จ ซึ่งนับเปนความภูมิใจ ของโรงเรียน และจังหวัดจันทบุรี เปนอยางยิ่ง ตเร น งเรีดยวนฟรี บ มุางเนิ เนนนการ คุณภาพครู ผูสอนให ดานสังคม สนัาบผูสนุ นเงิบนาน-กํานัน กสิง่ ทุอกผูอย างมีจผูดุ พเริิกม่ ารผู ตนปก็วมยโรคเอดส กั มีตอนจบดูหลั งไดฟง คํามัน่ จากปาก าวอีกวา ในรางของ ชทุวยเหลื สูงอายุ และความปลอดภั ยในชีวิตมท.1 และทรัแล พยวสยัินงกล ชาวเทศบาล สุกิจ สฤษดิชัยนันทา นายกเทศมนตรี าเสนอเพีดยจังมาตราเดี อ ใหกาํ ปนัอนงกัมาจากการเลื ง้ ของประชาชน เมืกรมการปกครอง องทาใหม ใสใจปญจะนํ หายาเสพติ ดหาเวรยามยวคื ตรวจตรา นอุทกภัย ใหอพกตั รอมเพรี ยงตลอด และผูท ี่ สมัคดรเลื อกตั้งไดจ สนั จะตบสนุ องเป ใหญนบอ ายให นมาก น สวป่ นของวาระการดํ เวลา านเศรษฐกิ นผูนม ผูรี ายได มสี อถานที ระกอบอาชีพรวมถึางรงตํ แหลางแหน เงินทุงนจะไม สําหรับเขาไปแกไข เมื อ งจั น ทนิ มิ ต พร อ มด ว ยผู บ ริ ห าร สมาชิ ก เพราะฉะนั้นากํนสาธารณสุ านัน-ผูใหญ ารงตํ งจนครบวาระ ปเหมืถอวนเดิ ประกอบการด ข บดูาแนลสุจะดํ ขภาพชี วิตาพีแหน ่นองชาวท าใหม ใหม60 ีสุขภาพดี นหนมาทุกระดับ สภาเทศบาล รวมเปดการแขงขันบาสเกตบอล อายุ จัดหารถพยาบาลสํ หรับสางนได ผูปวสยให ทันเหตุยกบร ารณ านสิบ่งคํแวดล อม พัฒยนาพื ้นที่ในเขต กํานัน ผูใาหญ ลายไปเรี อย และด พรอมกั าประกาศชั ชนะกลางลานพระบรม เทศบาล าลัยงกายให งพอ ทปรัาํ หน บปรุางของเราอย สวนสุขภาพให มีครวามร วมรื่น่ กํกําานัจันดขยะ รูปทรงมใหา มหลัีสถานที งมาชุ่อมอกกํ นุมเพี งครึง่ วัเนพียเราได างสมบู ณ ตามที ผูใ หญจงั หวัด จันทนิมิตคัพ ครั้งที่ 4 ซึ่งเทศบาลเมืองจันทนิมิต ปฏิ ก ู ล ให ส ะอาด ถู ก สุ ข อนามั ย ต อ พี ่ น  อ งประชาชนชาวท า ใหม ด  า นประเพณี ว ั ฒ นธรรม รั ก ษา จันทบุรี มอบหมาย นําเสนอขอเท็จจริงใหประชาชนรูบ า ง นีค่ อื หนาทีข่ องเรา และเราก็ภาคภูมวิ า เรา ไดดําเนินการจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรูจัก ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี อันาดีงประชาชน... งามของชาวทาใหม ของประเทศใหดํารงสืบตอไป คือสื่อมวลชนที ่อยูเคียงข

“ทําไม...ตองแถลงนโยบาย”

จันทนิมิตคัพ

จั่วหัวไววา“ทําไม...ตองแถลงนโยบาย” เหตุที่ตองแถลงนโยบายก็คือการแสดงถึง แนวทางในการที่จะบริหารบานเมือง บอกให วา มาทําด หน”าที่นี้แลวจะพัฒนาหรือจะทํา “สุปพระชาชนรู ิทย ทองเกิ อะไรใหดขี นึ้ นัน่ เอง นโยบายจึงเปนคูม อื ในการทํางานของผูบ ริหารบานเมืองในระดับทองถิน่ นัน่ เอง.

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน อีกทั้งยังเปนการ คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอีกดวย


ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตรวจเยี่ยมกําลังพล พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุนเริงรมย ผูบัญชาการทหารเรือ และคณะเดิ น ทางตรวจเยี่ ย มหน ว ยต า งๆของกองทั พ เรื อ ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก และไดตรวจเยี่ยมกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมี พลเรือโท สนธยา นอยฉายา ผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราดใหการตอนรับ

 หนังสือพิมพซที วี นี วิ ส ฉบับประจําวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2555 แนนดวยเนือ้ หาสาระ ขาวสาร บันเทิง กีฬา มีครบทุกรส ติดตามไดทกุ 15 วัน บนแผงหนังสือทัว่ ภาคตะวันออก  ทีว่ ดั ไผลอ มพระอารามหลวง ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผา พระกฐินใหสาํ นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา นําถวายพระสงฆจาํ พรรษากาลถวนไตรมาศ ณ วัดไผลอ ม พระอารามหลวง โดยมี ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา เปนประธาน เกรียงเดช เข็มทอง รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี นําหัวหนา สวนราชการ ขาราชการ พุทธบริษทั พอคา ประชาชน รวมพิธี และรวมบริจาคทรัพยสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลฯถวายพระ ภิกษุ สามเณร และถวายบํารุงพระอาราม สมทบการกอสรางวิทยาลัยสงฆจงั หวัดจันทบุรี รวมยอดเงินทัง้ สิน้ 1,269,012 บาท  สวนอีกงานแรงดวยศรัทธา พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นําขาราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน รวมทอดกฐินสามัคคี ทอดกฐินสามัคคีวัดเทพประทาน อ.สอยดาว จันทบุรี ประจําป 2555 เพื่อรวบรวมปจจัยสมทบใน การสรางพระสมเด็จองคปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สืบอายุ พระพุทธศาสนา ปกปองคุม ครองประเทศชาติ ใหเกิดความสงบ สันติ และเปนอนุสรณสถิตอยูเ คียงคูก บั อาคารปฏิบตั ธิ รรม เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา ป พ.ศ.2550 สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร ซึ่งมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ และกระทรวงมหาดไทยจัดสรางไว สาธุ  รับแจงจาก สุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี วา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ.รวมกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อเปนการสักไวในแผนดิน และเปนสัญลักษณแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห วั ใหตน ไมเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วความสามัคคีของประชาชนชาวไทย รวมทัง้ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลแกประชาชน ชาวไทยทีไ่ ดมสี ว นรวมเปนเจาของ มเหสักข – สักสยามินทร จํานวน 5 แสนคู จําหนายในราคาคูล ะ 368 บาท โดยผูท สี่ นใจ สามารถสั่งซื้อตนกลาสัก ได ณ ที่ทําการไปรษณียทุกแหงทั่วประเทศ ตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555 รายไดเขา มูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผูสนับสนุนจะไดรับตนกลา ภายใน 15 วัน  ในวันอาทิตย 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดให มนัส โนนุช กรรมการและผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลทฯ เปนผูแทนพระองค เดินทางมาเปนประธานในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน จังหวัดจันทบุรี เตรียมตอนรับผูแทนพระองค อยางเต็มที่  ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช คายตากสิน อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พล.ร.ท. สนธยา นอยฉายา ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน พรอม ดวย สุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ไดนําหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ ทหาร ตํารวจ กลุมพลังมวลชน องคกรภาคเอกชน ประชาชน รวมวางพานพุมดอกไมสดถวายราชสักการะตอพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน มหาราช เพื่อเปนการสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกูชาติ” นอมระลึกถึงมหาวีรกรรมและ แสดงความกตัญูกตเวทีแดสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและทหารกลาบรรพบุรษุ ของประเทศไทย ทีว่ ดั เนินสูง หมู 12 ตําบลคลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ณัฐวัฒน เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลพลับพลา นารายณ พรอมดวย สนิท สิ้นมูล พอคาพลอยนักธุรกิจไดนําผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ เทศบาล ตําบลพลับพลานารายณ พุทธบริษัท พอคา และประชาชน รวมพิธีทอดกฐิน ประจําป 2555 โดยมี พระครูธรรมวงศ วรางกูร วินัย ปยะธรรมโม เจาอาวาสวัดเนินสูงเปนประธานสงฆ ในการทอดกฐินครั้งนี้มีประชาชนผูมีจิตศรัทธารวม บริจาคทรัพยเพือ่ ใชในการทํานุบาํ รุงบวรพุทธศาสนาวัดเนินสูงเปนยอดเงินรวมทัง้ สิน้ 324,370 บาท 75 สตางค  เริ่มแลวและจะมีตอเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน ปหนาในทุกวันเสาร-อาทิตย กับโครงการตลาดนัดถนนคนเดิน หรือ @Chan Chanthaburi Walking Steet ประจําป 2555 สุกานดา สุทธิพฒ ั นกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรเี ชิญ ธวัชชัย อนามพงษ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี รวมเปนประธานในการแถลงขาวโครงการนีเ้ ปนหนึง่ ในแนวความคิด การพัฒนาเมืองและการกําหนดใชพนื้ ทีเ่ มืองใหสอดคลองกับวิถชี มุ ชน พืน้ ทีท่ ดี่ าํ เนินโครงการทีบ่ ริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ พระเจาตากสินมหาราช หนาโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี  งานนี้ลืมบอกไมไดเด็ดขาด ธเนศ เธียรนันทน ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี เชิญประชาชนรวมรับชม รับฟงรายการ โทรทัศน และรายการวิทยุ ผูวาพบประชาชนบอก กลาวเลาเรือ่ งเมืองจันท รับทราบแนวการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลตอบขอสงสัยประชาชน เปดเผยวาเพือ่ เปนการ ประชาสัมพันธผลการปฏิบตั ริ าชการตามแนวนโยบายของรัฐบาลทิศทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรตี ามยุทธศาสตรจงั หวัด และกลุมจังหวัดรวมทั้งตอบขอสงสัยของประชาชน สุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี จะนําเรื่องราวสาระที่เปน ประโยชนตอ พีน่ อ งประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรมี าบอกกลาวเลาเรือ่ งในรายการ “ตะวันออกบอกกลาว” ดําเนินรายการ โดย ณัฐธิดา ภมรไมตรี เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี หรือ NBT จังหวัดจันทบุรี ออก อากาศทุกวันจันทรสัปดาหแรกของเดือน เวลา 08.30 น.ถึง 09.00 น. สวนสถานีโทรทัศนทองถิ่นเคเบิลทีวี หรือ CTV จังหวัดจันทบุรี ผลิตรายการ “ผูวาพบประชาชน” ออกอากาศทุกวันจันทรสัปดาหแรกของเดือน ทาง CTV รายการที่ 12 เวลา 21.00 น.ถึง 22.00 น.และทวนเทปในวันตอไป  เสียงจากหองประชุมตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี วันที่ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ จังหวัดจันทบุรีครั้งที่ 1/2556 สุรชัย ขันอาสา ผูว า ราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานและเขาประชุมเปนครัง้ แรก บอกวาอยูท อี่ นื่ ประชุม นานๆ ครัง้ บางแหงปละครัง้ มาทีน่ ี่ เดือนละกีค่ รัง้ พล.ต.ต.สุรพล วิรตั นโยสินทร ผูบ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตอบคําถามทานประธานเสียงดัง ฟงชัดนี่เดือนละครั้งครับ ฝากไวทายบท 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณรงค มิ่งมีชัย เชิญรวมงาน ฉลองสมรสบุตรสาวที่ อาคารชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ อีกงาน 24 พฤศจิกายน ชมรมศิษยเการามคําแหง จันทบุรี จัดงานสังสรรคราตรีน้ําเงิน-ทอง ที่ ศูนยปฏิบัติราชการ อบจ.จันทบุรี มนตรี พงษเจริญ ฝากขาว  อีกงานแมจะนานหนอยแตก็กันลืม 10 ธันวาคม 2555 ธนฑล-แฉลม เพชรแกว จูงบุตรี พนิจตา เพชรแกว มอบเจาบาว เกียรติศกั ดิ์ พูนเพิม่ (เลขาเอ) รวมเรียงเคียงหมอนฉลองสมรสที่ แกรนดบอลรูม นิวแทรเวิลลอดจจันทบุรี เวลา 18.00 น.เปนตนไป  พบกันใหมฉบับหนาครับ.

สนั บ สนุ น กาชาด สุ ร ชั ย ขั น อาสา ผู ว า ราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี พ ร อ มด ว ย คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจาการการจัดงาน โรบินสันจันทบุรีมอเตอรโชว 2012 จาก ประไพ กาญจนสิทธิ์ ผูจัดการทั่วไปหาง สรรพสินคาโรบินสันจันทบุรี เพื่อนําไปไปใชในกิจกรรมสาธารณกุศลตอไป

ที่นี่มีเพื่อน สุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี พรอมดวย ทองพิน ขันอาสา นายกเหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี รวมงานสงเสริมเพลงไทย ในงาน “ที่นี่ มีเพลง....ทีน่ มี่ เี พือ่ น” จัดขึน้ โดยชมรมเพลงพราวชาวจันท ทีร่ า นอาหารคุณแดง ถนน ญาณวิโรจน ตําบลหนองบัวอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทามกลางสมาชิกรวมงานคับคัง่

ตักบาตรเทโว เฉลิมพล ศักดิค์ าํ นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และพุทธศาสนิกชนชาวทาชาง รวมทําบุญ ตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระภิกษุ – สามเณร จํานวน 35 รูป เนือ่ งในวันออกพรรษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 07.30 น. ณ วัดโคงสนามเปา อ.เมืองจันทบุรี.

นายกฯ มอบรางวัล ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติมอบ รางวัลแดผูชนะประกวด Thailand Energy Awards 2012 โดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดจัดการ ประกวด Thailand Energy Awards ตอเนือ่ งเปนปที่ 13 ปนมี้ รี างวัล 56 รางวัล

ถนนคนเดิน สุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เปนประธาน ในการแถลงขาวโครงการตลาดนัดถนนคนเดิน หรือ @Chan Chanthaburi Walking Steet ประจําป 2555 โดยมี ธวัชชัย อนามพงษ ส.ส.จันทบุรี รวมงานที่บริเวณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หนาโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี

35 ปศรีรตั น ยุคล ชนะวัฒนปญ  ญา ส.ส.จันทบุรี รวมแสดงความยินดีกบั สัญญา คุมวงศดี ที่เกษียณอายุราชการ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน รวมจัดงานแสดงมุทิตาจิต พรอมจัดงานสังสรรคศษิ ยเกาคืนสูเ หยา 35 ปชาวศรีรตั น ทามกลาง ศิษยเการวมงาน เปนจํานวนมาก สุวชิ าญ สุวรรณนาคะ ประธานจัดงาน ฝากขอบคุณทุกทานทีร่ ว มงาน

มอบเครื่องมือแพทย จักรเพชร จิตงามสุจริต ประธานศาลหลักเมือง และคณะกรรมการศาลฯรวมมอบเครือ่ งกระตุน ไฟฟาและเครือ่ งดูดสุญญากาศ ราคา 250,000 บาท ใหกับงานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โดย มี นพ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน รอง.ผอ.รพ.พระปกเกลา และ นพ.สุชาติ ตันตินิรามัย เปนตัวแทนรับมอบ

รับ ผอ.คนใหม คณะครู อาจารย ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ โดยการนําของ อัศวิน สุขกฤต อดีตผูอํานวยการโรงเรียน เบญจมานุ ส รณ ได ร ว มกั น ให ก ารต อ นรั บ มงคล เฉลิ ม พงษ ผู อํ า นวยการฯ คนใหม ที่เดินทางมารับตําแหนงแลวตามคําสั่ง สพม.เขตที่ 17 จันทบุรี ที่โรงเรียน เบญจมานุสรณ จันทบุรี

เลี้ ย งรุ น ชยกร รั ก สุ น ทรธรรม สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เขต อําเภอเมือง ประธานศิษยเกาเบญจมราชูทศิ จันทบุรี “รมแกว 20” จัดงานสังสรรคประจําป พรอมเลือกประธานคนใหมได ซงคิ้ม แซเฮง ทําหนาที่ตอ งานนี้ วชิระ เจริญสาคร ควัก 1 หมื่นบาทสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯที่สระน้ําแทรเวิลลอดจจันทบุรี

มอบคอมฯ ซัวร ทรัพยชาตอนันต นายกสมาคมสวางกตัญูธรรมสถานจันทบุรี พรอมดวย ไพรัช วิรยิ ะลัพภะ ผูไ ดรบั ใบอนุญาตประกอบการโรงเรียนตังเอ็งจันทบุรี ไดรว มกันใหการตอนรับ นพ.จารุวฑ ั ใชความเพียร ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ในโอกาสมารวมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนตังเอ็ง จันทบุรี

ตอนรับปลัดกระทรวง พนิตา กําภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยีย่ มชม โรงเรี ย นสฤษดิ เ ดช โดยมี มนตรี ทั ด เที ย ม ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปรีดี ภูสีน้ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ สุรเชษฐ พรพานิช ผอ.โรงเรียน สฤษดิเดช รวมตอนรับ

เปดลานเบียร อภิรดี ศิรวิ จิ ติ รกุล ผูช ว ยรองประธานกรรมการโรงแรมเคพีแกรนด เรียนเชิญสื่อมวลชน รวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเปด KP Beer Garden ใหบริการ อาหารรสเลิศหลากหลายเมนู อาหารแนะนําที่ทานมาแลวตองลอง เปดบริการตั้งแต บัดนี้เปนตนไป ตั้งแตเวลา 17.00 – 24.00 น. สํารองโตะ 03932-3201-10 ตอ 1801


ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

าไรตี้ Variety

ศึ ก ลู ก หนั ง ฟุ ต ซอลชิ ง แชมป โ ลก ครั้ ง ที่ 7 ระหว า ง วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศไทย โดยใชสนาม อาคารนิ มิ ต บุ ต ร อิ น ดอร ส เตเดี้ ย ม หั ว หมาก, ศู น ย กี ฬ า เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา และสนามบางกอก ฟุตซอล อารีนา กรุงเทพ ฯ นี่ก็มีปญหาจะเสร็จทันกอนการแขงขันเพียงไมกี่วัน ซึ่งก็ทําให “สหพันธฟุตบอลนานาชาติ” ยกเลิกโปรแกรมการ แขงขันทั้งหมด รวมถึงนัดชิงชนะเลิศที่จะทําการแขงขัน ณ สนาม แห ง นี้ ด ว ยเหตุ ผ ลที่ ห ลายท า นคงทราบกั น ไปแล ว เป น เรื่ อ ง น า อายจริ ง ๆ และทํ า ให บ างคนหยิ บ มาเป น ประเด็ น ทางการ เมืองฉับไวทันควัน ไรสาระสิ้นดี แทนที่จะออกมาขอโทษ หรือ ช ว ยกั น รั บ ผิ ด ชอบสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนส ง ผลทํ า ให อั บ อายไปทั่ ว โลก แตกลับมาทะเลาะกันเองวาใครผิด หรือ ถูก หากเปนเชนนี้เรื่อย ไปประเทศไทยจะขอรั บ เป น เจ า ภาพการแข ง ขั น กี ฬ าในระดั บ นานาชาติคงยากลําบากแนนอน “จะเปนเจาภาพไดแค ซีเกมส หรือเอเชี่ยนเกมส” เทานั้น สวนโอลิมปกเกมส กับฟุตบอลโลก ลื ม ไปได เ ลย ทางด า นผลงานของที ม ชาติ ไ ทยนั้ น ต อ งเป น อั น ตกรอบ 16 ทีมสุดทายไปอยางนาประทับใจ เมือ่ แพทมี เต็ง สเปน 1 - 7 (ขณะป ด ต น ฉบั บ ยั ง ไม ท ราบว า ที ม ใดจะได แชมป ) ฟุ ต ซอลโลก หนนี้ แต ที่ แ น ๆ ที ม งานได มี โ อกาสพานั ก ฟุ ต บอลที ม จั น ทบุ รี ชุ ด 17 ป เกื อ บ 30 ชี วิ ต เข า ชมการแข ง ขั น มหกรรมฟุ ต ซอล โลกครั้ ง นี้ อ ย า งใกล ชิ ด ถึ ง ขอบสนาม ได ช มการแข ง ขั น ระหว า ง สาธารณรัฐเช็ค กับ คูเวต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ณ อินดอรส เตเดี้ยม หัวหมาก นัดนี้เช็คเอาชนะ 3 - 2 เลนเอานักฟุตบอล ในทองถิ่นของจันทบุรี ตื่นตาตื่นใจที่ไดสัมผัสกับเกมสการแขงขัน ฟุ ต ซอลระดั บ โลกซึ่ ง หาดู ไ ด ย ากมาก เป น ประสบการณ ชี วิ ต อี ก รู ป แบบที่ ไ ม ส ามารถหาได จ ากห อ งเรี ย น หรื อ ตํ า ราเรี ย น นอกเหนือจากเกมสการแขงขันแลวยังเห็นวิธีการจัดการแขงขัน ไม ว า จะเป น ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย , สนามแข ง ขั น ที่ จั ด ได อย า งยอดเยี่ ย ม เป น ต น สมราคางานระดั บ โลก ที่ รั บ ประกั น โดย (FIFA)...กลับมาดูกีฬาใกลตัวกันบาง นั่นคือ กีฬาเยาวชน แห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 29 รั บ คั ด เลื อ กตั ว แทนภาค 1 ระหว า งวั น ที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี ขณะที่เรากําลังนั่งปน ตนฉบับการแขงขันเพิ่งจะเริ่มตนขึ้นเพียงสามวันเทานั้น ทราบผล เฉพาะกีฬาวูซูที่เหมาตั๋วไปหลายรายการดวยกัน กับฟุตบอลชาย ที่ ทํ า ได ดี แ ค เข า ร ว มการแข ง ขั น เท า นั้ น เพราะที ม ที่ เข า ร ว มการ แขงขันสวนใหญจะเปนอะคาเดมีของสโมสรใหญๆ ทั้งนั้น นนทบุรี เปนของเมืองทองฯ, ชลบุรีเปนของฉลามชล รวมถึงอีกหลายทีมที่มี การคัดเลือกนักฟุตบอลตามโครงการตางๆ รวมถึงโรงเรียนกีฬาที่ สงเขารวมการแขงขันรายการนี้ ตองยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจวา สูไมได มันคนละเกรดครับ นัดแรกจันทบุรีแพนนทบุรี 0 - 6 นัด สองแพชลบุรี 0 - 5 นัดที่สามแพใหกับตราด 6 - 7 แบบไดใจคน ดูทั้งสนามหลังจากเสมอในเวลา 2 - 2 เรามองไปไกลถึง ป 58 ที่ จันทบุรีจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 31 หากจันทบุรี ยังไมขยับวิธกี ารทํางานเชิงรุก ปรับรูปแบบวิธกี ารทํางาน เสียใหม รับรองวาบอลจันทบุรเี ลนในบานคงไมสามารถเอาชนะทีม ใดไดเลย หรือจะพึง่ ดวง ดวยการจับสลากเพือ่ เขาไปเลนในรอบลึกๆ แตฟอรมการเลนใชไมได แบบนี้ก็ไมไหวเหมือนกันนะครับ กีฬา ประเภททีมชนิดอื่นก็เชนเดียวกัน แมแตประเภทเดี่ยวยังเหนื่อย เลย หวังวาหนวยงานที่เกี่ยวตองเริ่มขยับไมงั้นกีฬาเยาวชนครั้งนี้จะ เปนแคสงิ่ ทีผ่ า นมา แลวก็เลยไป แบบไมมปี ระโยชนสาํ หรับชาวจันท

แลวพบกันใหมฉบับหนา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 วาที่รอยตรี ดร. อานนท สุขภาคกิจ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬา ภายในโรงเรียนศรียานุสรณ ประจําปการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี โดยการแขงขันในครั้งมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักเสียสละ มีความอดทน กลาแสดงออก ทัง้ ในดานการเปนผูน าํ และเปนสมาชิกทีด่ ขี องคณะสี เพือ่ พัฒนาทักษะดานกีฬาของนักเรียนใหกา วหนายิง่ ขึน้ เพือ่ สงเสริมสุขภาพพลานามัย และ สงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูค ณะ สําหรับปการศึกษา 2555 นี้ ไดเริ่มจัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 จัดเปนวันสปอรต เดย สวนกีฬาที่จัดใหมีการแขงขัน รวม 9 ประเภท ประกอบไปดวย กีฬา ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล แชรบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เชียรลีดเดอร ลีลาศ และ กรีฑา นอกจากนีย้ งั มีการประกวดกองเชียร และขบวนพาเหรด เพือ่ เปนการสงเสริมและปลูกฝงการทํางานรวมกันเปนหมูค ณะ รวมทัง้ กอใหเกิดความสามัคคี และคิดริเ่ ริม่ สรางสรรคในการปฎิบตั งิ าน และการแขงขันในครั้งนี้ ไดมีผูปกครองและเด็กนักเรียนรวมชมรวมการแขงขันเปนจํานวนมาก

สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี และ ชมรมเรือหางยาวเพื่อ การแขงขันจังหวัดจันทบุรี รวมกับองคการบริหารสวน ตําบลหนองบัว จัดการแขงขันเรือหางยาวเก็บคะแนน สะสม ชิงแชมปภาคตะวันออกครั้งที่ 3 สนามที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชายหาดอูตอเรือสมเด็จ พระเจาตากสินมหาราช ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีทานดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีใหเกียรติเดินทางมาเปนประธานในพิธีเปด การแขงขันเรือหางยาวเก็บคะแนนสะสม ชิงแชมปภาคตะวันออกครั้งที่ 3 สนามที่ 1 รวม ถึง นายสมโภชน ชินวงศ ในนามของผูจ ดั การแขงขันเรือหางยาวเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป ภาคตะวันออก และนายจิรวัฒน พัวสุวรรณ ประธานชมรมเรือหางยาวจังหวัดจันทบุรี พรอม ดวยประชาชน และนักกีฬาเรือหางยาวรวมในพิธีเปดการแขงขันในครั้งนี้เปนจํานวนมาก สําหรับการจัดแขงขันเรือหางยาวในครั้งนี้ ไดดําเนินการจัดการแขงขันเรือหางยาวเปน ครั้งที่ 3 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีผูเขารวมแขงขัน และประชาชนทั่วไปใหความสนใจรวมนําเรือหางยาวจํานวนกวา 60 ลําเขารวมการแขงขันในครั้ง การแขงขันแบงออกเปน3รุน ไดแก 1. รุน STANDART 2.รุน 4 จังหวะ (ฮอนดา) และ 3. รุน OPEN สําหรับการแขงขันในครั้งนี้ เพื่อใหกีฬาประเภทนี้พัฒนาเปนกีฬาที่มีมาตรฐานมากขึ้นรวมทั้งมีกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมกีฬาทางน้ําใหมีมาตรฐานสากล มีความสามัคคีในหมูคณะ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลจากยาเสพติด และ เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี รมถึงการอนุรักษเรือหางยาวในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืนแทจริงตอไป

คุณสกุล ศรีสวัสดิ์ 81/43 ม.เนินวง ต.บางกะจะ 083-0005539

ราน 555 ขายของชํา คุณอุทัย ปนเหลี่ยม 31/13 ม. 3 ต.บางกะจะ 085-0915394

คุณลาวัลย บุญเลิศ 81/44 ม.เนินวง ต.บางกะจะ 089-5220320


ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

วาดวย..American spirit

อันที่จริงผมเปนคนที่ไมชอบขี้หนาพวกฝรั่งหัวแดงหัวดําซักเทาไร เพราะผมอาน ประวัติศาสตรมากไปหนอยหรือไงก็ไมทราบ ทําใหเห็นสันดานของพวกนั้นวาพวกนั้นชอบ เอาเปรียบคนชาติอื่นที่ดอยกวาดวยการไลลาเอามาเปนอาณานิคม จนถึงวันนี้พวกมันก็ยังไมเลิก ที่จะครอบครองธุรกิจของบานเรา เชน การไลถลมธุรกิจ SMEs ของบานเรา เชน พวกคาปลีกตายยกแผง แลวตอนนี้ก็กําลังจะฆา กลุมวัสดุกอสรางใหตายยกรังอีกเชนเดียวกัน แตลึกๆ ผมก็ยังมีการนิยมพวกอั่งมออยูบางไมไดโทษพวกเขาอยางเดียว เพราะโดย ประวัติศาสตรที่ศึกษากันมาเราก็พบวา ถาไมมีคนเลวในบานเมืองเราไปรวมหัวกับพวกฝรั่งตางชาติเราก็คงไมลมสลายสักครั้งเดียว แตทุกครั้งที่เกิดเรื่องก็เพราะมันมีคนไทยไปเปนไสศึกเพราะหวังวาจะไดเปนใหญเปนโตบนซากศพคนไทยดวยกันเอง บานเมืองจึง ลมสลายและคนไทยก็ไมเคยจํา ผมรอวันทีจ่ ะสงตนฉบับนีห้ ลังจากทราบขาวการเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาวา นายบารัค โอบามา ไดรบั การเลือกตัง้ เขามาอีกครัง้ หนึง่ โดยรอดูการกลาวปราศรัยแสดงความยินดีจาก นายมิท รอมนี่ ผูท พ่ี า ยแพการเลือกตัง้ แมวา จะเตรียมตัวมาดีมาก แลวก็ตาม รวมทั้งรอฟงวานองโอของผมจะปราศรัยขอบคุณคนอเมริกันอยางไร แลวเราก็ไดเห็นวา รอมนีแ่ สดงความยินดีกบั โอบามากับครอบครัวและคนอเมริกนั พรอมทัง้ บอกใหคนอเมริกนั ใหความรวมมือ กับการทํางานของโอบามา สวนโอบามาก็บอกวา เขาดีใจทีช่ นะการเลือกตัง้ ขอบคุณเมียรัก ขอบคุณคนอเมริกนั ทีเ่ ลือกเขา ทีส่ าํ คัญเขา บอกวา เขาเปนประธานาธิบดีของคนอเมริกนั ทัง้ ประเทศไมใชเปนประธานาธิบดีของคนทีเ่ ลือกเขาเทานัน้ และจะไปคุยกับรอมนีเ่ พือ่ จะเอานโยบายสวนดีๆ ของพรรครีพับลิกันมาใชบาง วาแลวก็ปลุกเราความเปนอเมริกันเปนการใหญ ผมเห็นแลวรูสึกดีครับ เพราะ พวกเขาเอาประเทศเปนตัวตั้ง หลังเลือกตั้งเสร็จทุกคนก็พรอมทํางานเพื่อพัฒนาประเทศชาติตามที่ตั้งเปาไว ไมเหมือนประเทศหนึ่ง ในอาเซียนใกลบา นเรานะครับ วันนีแ้ มง..ยังทะเลาะกันไมเลิก รัฐมนตรีและ สส.ยังโกงกินกันแบบไมมคี าํ วา “ละอายและเกรงกลัว ตอบาป” ในพจนานุกรมเลย เจาะโครงการไหนๆ ก็เนาทุกโครงการ ดีไมดีหลังป ๕๗ ไมมีเงินเดือนจายใหพนักงานรัฐบาล.. นากลัวชะมัด นี่ไดยินวามันจะมีการดักยิงอดีตนายกรัฐมนตรีไทยดวยนะ...นาขําวะ จะวาไปแลวสหรัฐอเมริกาเองเปนประเทศที่ไมมีประวัติศาสตรยาวนานแบบไทยเรานะครับ แตพวกเขากอรางสรางตัวมาจาก การเปนพวกผูอพยพจากอังกฤษ สเปนและชาติอื่นๆในยุโรป เปนพวกแสวงหาความรุงเรืองขางหนา เชน พวกนักโทษการเมืองหรือ พวกขี้คุกที่ถูกเนรเทศ เชนเดียวกับพวกตนตระกูลออสเตรเลีย แตพวกเขาก็สามารถรวมความเปนอเมริกันและพัฒนาประเทศจนมี กองกําลังทางเรือใหญที่สุดในโลก สามารถรุกรานไปไดทั่วใครๆ ก็เกรงกลัวความเปนอเมริกัน เพียงแตในอดีตเมืองไทยไมไดเปน เมืองขึน้ ของพวกฝรัง่ เหมือนกับขางบานเรา ซึง่ วันนีห้ ลายๆคนก็บอกวานาเสียดาย เพราะหากเราเปนเมืองขึน้ ของฝรัง่ เราอาจไดระบบ ดีๆมาใชพัฒนาบานเมืองก็ได แตผมไมคิดอยางนั้นหรอกครับ เราไมเปนเมืองขึ้นทางกายภาพครับ แตเราเปนเมืองขึ้นทางความคิด เราพยายามคิดแบบฝรัง่ ทีม่ นั เจริญแตเราไมไดเขาใจวาสาระของความเปนประเทศพัฒนาแลวมันเปนอยางไร เราจึงไปเอารูปแบบอะ ไรๆบางอยางของฝรั่งมาเปนตัวๆหรือถาเปนขี้ก็เปนกอนๆไมใชเปนอนุกรมหรือเปนแพคเกจตามภาษาที่เขาพูดกันในสมัยนี้ ผมยืนยันนะครับวา ผูบ ริหารทุกดานของประเทศนีม้ องอะไรเปนกอนๆ ไมมองแบบเชือ่ มโยงแตพยายามใชภาษาวา บูรณาการ ซึ่งไมรูวามันคืออะไร เชน ที่ผานมาเราพูดกันวา ประเทศเราดอยเรื่องโลจิสติกส เราก็พลามกันไปทั่วทุกภาคสวนเรื่องโลจิสติกส แต พอถามวาโลจิสติกสหมายถึงอะไร สวนใหญกจ็ ะบอกวา คือ การขนสง ทัง้ ทีอ่ นั ทีจ่ ริงการขนสงมันเปนปญหาใหญของระบบโลจิสติกส ของบานเราเพราะคาใชจายหรือตนทุนสวนใหญไปอยูตรงนั้น แลวภาครัฐก็ลุยถั่วตรงการคมนาคมขนสง แตโลจิสติกสไมใชมีแต คมนาคมขนสงแตมันรวมอีกหลายเรื่อง หรือกรณีของอาเซียนทีเ่ รากําลังจะเผชิญในอีกไมกวี่ นั นี้ มีรายงานวา ประเทศไทยลงทุนกับการศึกษาเปนอันดับ ๒ ของโลก แต คุณภาพอยูอ นั ดับ ๘ ของอาเซียน แบบแพลาว แพเวียดนาม ประเทศเราดอยเรือ่ งการสือ่ สาร (เห็นไดชดั จากการพัฒนาระบบโทรศัพท 3G ชามากขณะทีเ่ พือ่ นบานไป 4G แลว) เพราะความทีผ่ นู าํ ประเทศของเราหลอกใหคนไทยยโสโอหังวา เราเปนคนไทยไมเคยเปนเมือง ขึ้นของใคร เราเดนกวารอบบานเรา ทําใหเราเมาอยูกับความงี่เงาแลวพวกผูนําก็ใชโอกาสที่คนสวนใหญโงโกงกินกันระเบิดเถิดเทิง จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมากระทุงวา เฮย..คนไทยตามเพื่อนบานในอาเซียนไมทันแลว เราดอยเรื่องภาษา เขาก็มองไปที่กระทรวง ศึกษาทันที คราวนี้ทุกโรงเรียนก็เลยตองติดธงทุกประเทศอาเซียนโดยไมไดเขาใจในแกนสาระของอาเซียนจริงๆ วามันคืออะไร จนวันนี้ผมเกิดความรูสึกวาอยากใหอาเซียนเลื่อนออกไปอีกสัก ๑๐ ป เพราะกลัววาถาวันนั้นมาถึงประเทศเราจะไปไมรอดครับ มองสังคมอเมริกันแลวหันกลับ มาดูรอบตัวเราเองแลวบอกไดสั้นๆวา..อนาถครับ มีคนไทยจํานวน ไม น อ ยที่ อ ยากเป น ฝรั่ ง ก็ ไ ปย อ ม หั ว ให มี สี ผ มเหมื อ นหั ว ฝรั่ ง ทํ า กั น ทั้ ง เด็ ก ทั้ ง ผู ใ หญ แต ข า งในมั น กลวง อ า นไม อ อก เขียนไมได พูดไมเปน แตอยากมีรายได ดี ทํ า ตั ว ไฮโซ ภาครั ฐ และเอกชนก็ เลยจัดใหครับ ดาวนหาพัน ผ อ นพั น ห า ยาวแปดสิ บ สี่ เ ดื อ น รถก็ เลยเต็มถนนติดกันเปนแพ คาเชื้อเพลิง ก็ บ านไปด ว ย ประเทศจนลงแต ค นไทย ทํ า เหมื อ นรวยขึ้ น ..เวรกรรมครั บ เวรกรรม ไม อ ยากเห็ น ก็ จ ะได เ ห็ น กลี ยุ ค แปลว า เลวมากกว า ดี เขาว า กั น ว า วั น นี้ สิ่ ง ที่ เราเห็ น มันเปนเรื่องเลวเสีย ๓ สวน ดีแคสวนเดียว ดัง นั้น อยาแปลกใจที่ขาวที่เราเห็นมีแตเรื่องชั่วราย มากกวา....ทําใจดีกวาครับ ผมรูวาไมอาจเรียกรองหา American spirit จากคนไทยไดหรอก.

สวัสดีครับทานผูอ า น หนังสือพิมพ ซีทวี ี นิวสทกุ ทาน  อากาศเริ่มเขาสูฤดูหนาวแลว ตอนเชา มีหมอกลง กลางวันรอน ความแหงแลงกําลังมาเยือน ผอ.มนตรี ทัดเทียม สพป.จบ.๑ , ผอ.ปรีดี ภูสีน้ํา สพป.จบ.๒ และ ดร.อานนท สุขภาคกิจ ผอ.สพม.๑๗ ฝากเตือนโรงเรียนในสังกัด ระวังอัคคีภัยซึ่งมักจะ เกิดมากในฤดูนี้ กวดขันอยาใหเด็กเลนไฟ ตรวจตรา สายไฟฟา น้ํายาดับเพลิงเตรียมใหพรอม กวดขันเวรยาม ดวยความเปนหวงจาก ผอ.ทั้ง ๓ เขตครับ  ยังเดินมายไมหมด อ.โสภา สิทธิกร พรรคพวกที่รักใครชอบพอยังเลี้ยงสงเกษียณอายุ ราชการยังไมหมด ลาสุดใหไปเลีย่ งกันถึงประเทศกัมพูชา กลับมาหาสาว ๆ มาฝากครูจนั ทซกั คนเดอ  เปดเทอมนี้ คุณครูหลายโรงเรียนกําลังวุนกับการประเมินตางๆ เยอะแยะไปหมด ก็นา เห็นใจนะครับ บางโรงเรียนไมไดหลับไมไดนอนกันหลายวัน พอสิน้ ป ผอ.อยาลืมพาไปเทีย่ วพักผอนก็ แลวกัน...นะครับ  อ.สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา ชวงนีค้ งตองเบาๆ กับการคาขายลงบาง หันมาทํากีฬาตอกําหนดการของกีฬา สพฐ.มาแลว แลวอยาลืมซอมรถคันเกงดวยนะครับ เดี๋ยวจะไม สามารถเดินทางไดตามปกติ ...เปนหวง!!  พูดถึงกีฬา สพฐ.ครั้งที่ ๒ แลว ขอฝากสักนิด ทราบมาวาระดับภูมภิ าค แขงขันกันที่ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๑๕-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สวนระดับ ภูมิภาค แขงขันที่ จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่๑๙-๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ คุณครูที่ควบคุมทีม ไปแขงขันก็อยาลืมกําหนดการ พานักเรียนของเราเขารวมการแขงขัน สวนใครทีป่ ท แี่ ลวไมเขารวมการ ประชุมผูจ ดั การทีม แลวถูกตัดออกจากการแขงขัน ก็อยาใหประวัตศิ าสตรซา้ํ รอยอีกนะครับ  ครูผปู ฏิบตั งิ านยาเสพติดของทุกโรงเรียนฝากมากราบขอบพระคุณ ผอ.อุกฤษณ จรูญชัย แหงโรงเรียน คิชฌกูฏวิทยา ที่ใหการตอนรับดูแลชาวคณะอยางดี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แถมยังเลี้ยงขาวพวกเราอีกดวย ขอบคุณครับ  รอบตอไป อ.สุกิจ สินธุรัตน ของศรีรัตน ราษฎรคนุเคราะห บอกวา ขอโอกาสบาง อยากจะใหไปเยี่ยมที่โรงเรียนบาง ยินดีไปครับ แตคณะ พวกเรากินจุนะครับ จะหาวาไมเตือน  อ.ไพศาล ศิริโชติ ของเบญจมราชูทิศ บอกมาวา งานสารวัตรนักเรียนหากไมมงี บสนับสนุน ก็นา จะทําไปตามประสากอน คือโรงเรียนใครก็ดแู ลกันเอง ซึ่งพวกเราก็สามารถจัดการได สวนนอกโรงเรียน คงตองฝากให ผอ.สุพัตรา ถนอมรัตน จากเขต ๑ ที่มีกําลังสารวัตรนักเรียนอยูแลวดูแลไป ...เห็นดวยครับ  ขาวถึง อ.ณรงค ขาวนวล ของ แหลมสิงหวิทยาคมไมไดเขาประชุมผูควบคุมนักกีฬา อยางไรอยาลืมเอานักกีฬาไปแขงขันดวยเดอ  อีกคน อ.ศราวุธ วิธเี จริญ จากสะพานเลือกวิทยาคม งานกีฬา สพฐ.ตองไปดู เพือ่ กลับมา คิดทํากีฬาไปแขงบาง ไมงั้นเสียชื่อ พลศึกษาสุพรรณบุรีหมดนะ นองรัก  ศน.ชูจิตร ผิวเผือ่ น ผอ.กลุม ศึกษานิเทศก สพม.17 ทุกวันนีย้ งั อารมณดี เหลือหลาย ไมมคี วามทุกขปรากฏใหเห็น รักษาสุขภาพจิตไดดจี ริงๆ เปนทีร่ กั ของนองๆไดอกี นานครับ  สวน ศน.นันทยา เศรษฐจิตต พักนี้ไมมีอบรม เลยมานั่งทํางานที่เขต ตั้งแตเชา ยันค่ําหลายคนอยากพบ เชิญไดทุกเวลา  และ ศน.อรทัย ริมคีรอี กี คน ทีต่ อนนีก้ าํ ลังเรียน (ป.เอก) อยางขะมักเขมน เสาร-อาทิตย ไมมเี วลาใหใคร เลยขออภัยมา ณ ที่นี้  อ.วัฒนสิงห พันธสุวรรณ แหงเบญจมานุสรณ เดือนนี้ไมเขา ประชุมยาเสพติด เพราะตองไปบรรยายเรืองของงานจราจรที่ กทม.ก็ภาวนาใหไดงบประมาณ กลับมาเยอะๆ สรางกําลังใจใหคนทํางานกันตอไป  เห็น อ.อิชยนิติ มูลชอบ ในชวงปดเทอม แลวอิจฉา วันๆ ขับรถตระเวนดูของ ซื้อของ เขาบาน(ใหม) ใครจะไปพบที่บาน บอกไดเลยวาไมอยู แนนอน กําลังจะยายบาน จากบานหลวงไปอยูบานใหมแสนสวย..ครับ!!!  ใครไปที่ สพม. ตอนเชาๆ แลวพบกับผูห ญิงเหมือนสูงอายุ ตัวเล็กๆ แตพอไปตอนเทีย่ ง แลวพบอีกคนหนาคลายกัน แตสวยกวา อายุนอยกวาเยอะเลย ก็เลยคิดวาเปน แมลูกกัน เปลาครับ!! คนเดียวกันครับ แตเปน ตอนยังไมแตงหนา และตอนแตงหนาแลว ไมเชื่อลองโทรไปถาม คนที่ชื่อ “นองเล็ก” ดูก็ไดครับ!!!  อ.จันทรฉาย แกวไชยะ ของมะขามสรรเสริญ กําลังเรียนอยางเขมขน ไมมีเวลาใหใคร เพือ่ นฝูงทีค่ ดิ ถึงรอไปกอน ขอเรียนจบกอน แลวคอยเจอกัน!!!!  ชวงนีใ้ กลปใ หม มีเทศกาล ตางๆ มากมาย อากาศก็เปลี่ยนแปลง ก็ขอใหทุกๆทาน ระมัดระวังรักษาสุขภาพใหดี และใชชีวิต อยางเปนสุข ไมประมาทกับทุกกิจกรรมทีผ่ า นมาในชีวติ สิง่ ใดทีท่ าํ แลวมันเปนสุข และไมเบียดเบียน ผูอ น่ื ทําไปเถอะครับสิง่ ใดทีท่ าํ แลวมันอาจจะกอใหเกิดทุกข ทัง้ กับตนเองและผูอ นื่ ก็อยาไปทํามันเลย ครับ  ทายสุดก็ตองฝากกันไวเชนเคย คุณชวยลดภาวะโลกรอนหรือยังครับ เริ่ม จากตัวทานเองกอน ชวยกันปลูกตนไม ไมเผาขยะ ปดไฟดวงที่ไมจําเปน ไปทางเดียวกัน ใชรถรวมกัน เปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

พบกันใหมฉบับหนา โชคดีมีเงินใช สวัสดีครับ


ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

คุยกับ ผอ.มนตรี มนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จบ.1

การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดระบุโดยสรุปวา “..การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาตนไทยใหเปน มนุษยทสี่ มบูรณในทุกๆ ดาน ตลอดจนสามารถอยูร ว มกับคนอืน่ อยาง มีความสุข” ดังนัน้ การศึกษาจึงเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาและเตรียม คนเขาสูสังคมและพรอมที่จะปรับตัวเองใหเขาสูการเปลี่ยนแปลงใน ทุกดานในทางสรางสรรค ปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงมีความสับสนและ ซับซอน หากสมาชิกของสังคมไมเขาใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ดังกลาว ยอมทีจ่ ะมีการประพฤติปฏิบตั ติ นไปในทางทีผ่ ดิ จากคุณธรรม จริยธรรมหรือวิถีชีวิตแบบไทยๆ หรืออาจกระทําผิดกฎหมาย การศึกษาคงมิไดหมายถึง การที่ทําใหนักเรียนเปนคนที่เรียน แกงทางดานวิชาการเพียงดานเดียว แมแตการประกวดนางสาวไทย ปจจุบันไดเปลี่ยนแนวทางการตัดสินใหม ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน นางสาวไทย ตองเปนผูห ญิงทีส่ วยและมีจติ ใจทีด่ งี าม ก็คอื ตองงามทัง้ กายและใจ เด็กและเยาวชนคนไทยจึงตองมีทงั้ ความรูแ ละจิตใจทีด่ งี าม เชนเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดเปนหลักใหญของการ จัดการศึกษาไทยวา “ความรูคูคุณธรรม” ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จึงตองรวมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีความรูและสามารถ นําความรูไปใชในทางที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม และตราบ ใดที่มีคนที่มีความฉลาด แตเอาความฉลาดไปใชใหสังคมเกิดความ วุนวาย เปนการทําใหตนเองเกิดความสุข บนกองทุกขของคนอื่น ประเทศก็ไมสามารถขับเคลื่อนไปสูความเจริญหรือเกิดประโยชนสุข ในสังคมไทยไดอยางแนนอน โดยสรุปหนวยงานทางการศึกษาและ สถานศึกษาตองรวมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความเจริญแหง ตนในดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคมไปพรอมๆ กัน อยางสมดุล สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 1 ไดดาํ เนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยใหสถานศึกษา มุง เนนการพัฒนานักเรียนในดานตางๆ เฉกเชนเดียวกับเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาอื่นๆ ดังนี้ 1. การพัฒนาทางดานสติปญญา หมายถึง ความรูเชิงวิชาการ สถานศึกษาทุกแหงตองจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ

นักเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ในการทดสอบระดับชาติ โดยใหมีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา ที่ผานมาหรือเพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 5 ของทุกกลุมสาระการเรียน รู และคาเฉลีย่ รวมของทุกกลุม สาระ หรือใหแตละกลุม สาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงกวา รอยละ 50 2. การพัฒนาทางดานจิตใจ โดยมุงเนนใหนักเรียนเปนผูมี คุณธรรมจริยธรรม มีความสํานึกใน ความเป น ไทยและมี วิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตาม มาตรา 80 ไดบัญญัติไววา “รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษาในทุกระดับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคมได” ซึ่งสอดรับกับมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับคน อื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนี้คุณลักษณะทางดานจิตใจ คือ การ พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมาย ถึง การมีจิตใจใฝบริการ ทําเพื่อใหผูอ่ืนมีความสุขทางใจ โดยไมคิด คํานึงถึงคาตอบแทน แตคิดถึงความสุขใจที่ตนเองไดรับ ตลอดจน การมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ที่เรียกวา “เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม” 3. การพัฒนาทางดานอารมณ ความไมมั่นคงของอารมณหรือ การควบคุมอารมณไมได เปน ปญหาตอสังคมในเชิงลบ หากไมสามารถควบคุมอารมณของ ตนเองได อารมณบางครั้งของคนเราจะอยูนอกเหนือสติ จึงมักจะทํา อะไรลงไปตามความแรงของอารมณ โดยไมไดใชสติควบคุม จึงเกิด ปญหาทะเลาะวิวาท การทํารายรางกาย จนกระทัง่ การกออาชญากรรม 4. การพัฒนาการทางดานอารมณ การปรับตัวเขากับสังคม เปนการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนใน การทีเ่ ขาใจผูอ นื่ ในทางดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอ นื่ ทีเ่ รียกวา “มองโลกในแงด”ี และสามารถปรับตัวเองเขากับสถานการณตา งๆ ได ตามความเหมาะสม เมือ่ เขาไปอยูใ นสังคมหรือกลุม ทําใหบรรยากาศ ของการอยูดวยกันหรือการทํางานรวมกันเปนไปในทางที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามนอกจากสิ่งเหลานี้เปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ จะตองพัฒนาตามกระบวนการ ผูป กครอง องคกรตางๆ ชุมชน ทองถิน่ ควรที่มีสวนรวมในการพัฒนาตามบริบทและความเหมาะสม เพราะ โดยสภาพจริงๆ นักเรียนใชชวี ติ อยูภ ายในสถานศึกษาวันหนึง่ ๆ เพียง 7 – 9 ชัว่ โมง แตกระบวนการเรียนรูข องชีวติ มนุษย ตองมีการเรียนรู ตลอดเวลา ในทุกสถานที่และทุกสถานการณ สวัสดีครับ

มองชีวิต ยายนา

มองชีวิตฉบับนี้ไปติดตามเรื่องราวการใชชีวิตของ ยายนา สุพรรณพยัคฆ วัย 90 ป ที่ตองอาศัย อยูเพียงลําพัง ในบานเลขที่ 343/9 ถ.เทศบาลสาย 2 อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทั้งนี้เนื่องจากสามีและลูกบุญธรรม ที่ไดขอมาเลี้ยงดู ก็ไดมาเสียชีวิตจากไป ทําใหทุกวันนี้ยายนาตองเลี้ยงดูตนเอง ชวยเหลือตนเองเทาที่จะ ทําได อาศัยเพียงเงินเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุ ใชจา ยในแตละวัน เพราะบางครัง้ ยายนาจะตองจางเด็กๆใหไปซือ้ ขาว ซื้อน้ําใหกินอยูประจํา เพราะตนเองไมมีแรงที่จะเดินไปไหนมาไหนแลว อีกทั้งรางกายก็ยังมีโรคประจําตัว ทําใหรา งกายไมแข็งแรง จะหุงหาขาวปลาอาหารกินแตละที ก็แสนลําบาก ทุกวันนีย้ ายนาอาศัยอยูเ พียงลําพัง ถึงแมวาจะรูสึกทอแทในบางครั้ง แตยายนาก็ทําใจได โดยใชวิธีนั่งสวดมนตอยูเพื่อใหตนเองมีจิตใจที่สงบ และบางครั้งเพื่อนบานในละแวกนี้ ก็ใหความชวยเหลือ และหยิบยื่นขาวปลาอาหารใหอยูเปนประจํา ขอขอบคุณผูใจบุญที่รวมกับ บริษัท เคเบิลทีวี จันทบุรี จํากัด ที่รวมบริจาคทุนทรัพย ขาวสาร อาหารสําเร็จรูป ในการชวยเหลือเบื้องตน ใหกับ ยายนา สุพรรณพยัคฆ ขอขอบคุณสโมสรไลออนสจนั ทบุรี และสโมสรไลออนส จั น ทบุ รี เ มื อ งจั น ท ศู น ย พั ฒ นาสั ง คม หน ว ยที่ 6 จั ง หวั ด จันทบุรี ทีร่ ว มบริจาคเครือ่ งอุปโภคบริโภค พรอมเงิน ใหกบั นางพรพรรณ ทรัพยนาค บานเลขที่ 45/94 หมู 1 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

“นิ้ง สุภาวดี” ทําความดีใหแม เยาวชนคนเก ง กล า สร า งคุ ณ ค า ให สั ง คมฉบั บ นี้

จะพาทานทัง้ หลายไปสัมผัสกับเด็กนักเรียนหญิงตัวเล็กๆ ทีม่ ากดวย น้าํ ใจ เสียสละ ชอบทําบุญ จิตใจดี มีความประพฤติเรียบรอย เปนลูกทีด่ ี ของครอบครัว ชวยเหลือชุมชน รวมกิจกรรมกับชุมชน อยูก บั บานอาน หนังสือ ชวยเหลืองานทางบานเปนอยางดี เธอคือ เด็กหญิงสุภาวดี งามชื่น หรือ นองนิ้ง เรามารูจักกับเธอใหมากกวานี้ครับ เด็กหญิงสุภาวดี งามชื่น หรือ นองนิ้ง ปจจุบันอายุ 14 ป เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 2541 กําลังเรียนอยูชั้น ม.2 โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ( มารดาพิทักษ ) เปนลูกสาวคนเดียวของคุณพอพิษณุ คุณแมวาสนา งามชื่น คนพอทําสวน คุณแมคาขาย เปนครอบครัวที่ ขยัน อบอุน คุณพอใจดี พูดนอย คุณแมขยัน ราเริง ใจดี ปจจุบันอยู บานเลขที่ 35 หมู 5 บานทาหลวงลาง ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี นองนิ้ง เริ่มเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ที่โรงเรียน ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) เรียนตอที่เดิม ป.1 ถึง ม.2 เปน นักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดีมาก ตัง้ ใจเรียน ไมเคยขาดเรียน ขยันเรียน มุงมั่น มีความรับผิดชอบดีมาก ชวยเหลือกิจกรรมทางโรงเรียนเปน อยางดีมาตลอด เปนเด็กนักเรียนทีม่ นี า้ํ ใจ รักเด็ก ชวยเหลือเพือ่ นๆ นองๆ ชอบทําบุญเปนพิเศษ อยูใ นระเบียบวินยั ของโรงเรียนเปนอยาง ดี วิชาที่นองนิ้งชอบมากคือภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรชอบงาน วิชาการและกิจกรรมทําบุญ โดยมี คุณครูเพ็ญนภา ปรีดา เปนครูที่ ปรึกษา คอยอบรมสัง่ สอนใหเปนคนดี รักครอบครัว อยูใ นกฎระเบียบ ของโรงเรียน นองนิง้ เคยไดรบั เกียรติบตั รนักเรียนเรียนดีของ ชัน้ ป.6 ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) กิจกรรมที่นายกยองและชมเชยของนองนิ้ง คือ เปนเด็กที่ชอบ ทําบุญ จะไปทําบุญทุกวันพระ และทุกเทศกาลไมเคยขาด นองนิง้ บอก วา ทําบุญแลวสบายใจ มีความสุข ถือเปนตัวอยางทีด่ ใี หกบั เด็กๆและ เยาวชนในดานการทําบุญ รูจักเขาวัด ฟงธรรม นั่งสมาธิ ดีกวาเด็ก อีกหลายๆคนที่ ไปรวมกวน รวมแกง กอความเดือดรอนใหสงั คมและ ชาวบาน อีกอยางทีน่ า ยกยองและชมเชยนองนิง้ ก็คอื เปนเด็กนักเรียน เปนลูกหลานของชุมชน บานทาหลวงลาง ต.มะขาม อ. มะขาม ที่มีโอกาสชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมของชุมชนเปนอยางดี เชน

- รวมเดิน – รํา ขบวนลอยกระทงใหกบั หมูบ า นของตนเองเปน ประจํา - เปนนางฟา และ นางหาบ ในงานพิธี และงานเทศกาลตางๆ ใหกับทางวัดทาหลวงลาง ตั้งแตชั้น ป.6 ถึง ปจจุบัน - เปนนางรําลอยกระทง ประจําหมูบานทาหลวงลาง ม.5 - เปนนางฟา รวมขบวนแหอญ ั เชิญพระเวสสันดรเขาเมือง ของ เทศบาลตําบลพลับพลา ป 2555 นองนิ้ง จะเปนคนรักคุณพอคุณแม เชื่อฟง บอกงาย ไมเกเร ชวยงานทางบานเชน ซักผา ลางจาน กวาดบานถูบาน และอื่นๆ ทํา เปนประจํา งานอดิเรกทีช่ อบ นองนิง้ จะชอบถักไหมพรม ซึง่ มีโอกาส เรียนจากคุณครูที่โรงเรียน รูสึกวาตนเองชอบดานนี้ อนาคตน อ งนิ้ ง อยาก เปนอะไร : นองนิง้ บอกกับทีม งานวา หนูอยากเปนหมอคะ เพราะจะไดรักษาคุณแมและ คนอื่นๆ คติประจําใจของนองนิง้ : ขอทําความดีใหแม มองป ญ หาวั ย รุ น ใน ปจจุบันอยางไร : หนูคิดวาวัยรุนจะมีปญหาเดิมๆคะ เชน หนีเรียน ที่เจอนะ ทะเลาะกัน แยงแฟนกัน ตบตี ยาเสพติดอะไรทํานองนี้ ละคะ อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบาง : อยากใหเพื่อนๆตั้งใจเรียน เปนเด็กดี ชวยเหลืองานพอแมคะ จะเห็นไดวานองนิ้งเปนนักเรียนหญิงตัวเล็กๆ แตกิจกรรมที่ ชวยสังคม ชวยชุมชน ชวยโรงเรียนเปนกิจกรรมสําคัญๆ ทั้งสิ้น นา ชมเชยยกยอง เราเชื่อวานองนิ้งไดรับอานิสงสจากการอบรมบมสอน จากคุณพอคุณแม คุณครูที่โรงเรียน ความเอาใจของโรงเรียน จน ทําใหนองนิ้งไดเปนเด็กและเยาวชนคนเกงกลาสรางคุณคาใหสังคม ในวันนี้ ขอใหรักษาคุณงามความดีนี้ไปตลอดนะครับ ขอเปนกําลัง ใจให ครับผม ...หากทานพบเด็กและเยาวชนที่เปนคนดี มีคุณธรรม สร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ สั ง คม ช ว ยเหลื อ ชุ ม ชน กรุ ณ าแจ ง อ.สุ ริ ย า สายธนู โทร. 089-545-0967 เราจะตามไปดู ...

สวัสดีคะทานผูอานที่รักทุกทาน พบกันอีกแลวนะคะในคอลัมน “นานาสารพัน” หลังจากที่ดิฉันไดเขียนถึงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของพระภิกษุและสามเณรที่ตั้งอยูใน เมืองจันทของเรา คือ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ที่ตั้งอยูที่วัดไผลอม (พระอารามหลวง) ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี มาหลายฉบับแลว ฉบับนี้เรามาคุยกันเรื่องอื่นบางดีกวานะคะเริ่มกันที่เมืองจันทบานเราเลยคะ งานแรก “งานถือศีลกินเจ ผักปลอดสารพิษจังหวัดจันทบุรี” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 -23 ตุลาคม 2555 งานนี้ไดรับการ สนับสนุนงบประมาณมาจากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และพอคา นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป บานเราก็มีโรงเจถึง 2 แหง คือ ทีโ่ รงเจบวนเฮงเจตัว้ วัดเขตนาบุญญาราม และเมงหงีเจตัว้ สมาคมสวางกตัญูธรรมสถาน ซึง่ มีการประกอบอาหารเจเลีย้ ง ฟรีแกทุกๆ คนอยางทั่วถึง โดยกุกฝมือดี เนนความสด อรอย สะอาด มีพนักงานบริการคอยอํานวยความสะดวก โดยจัดเลี้ยงกัน วันละ 3 มื้อ ถาหากมีกิจกรรมสําคัญทางศาสนาก็จะเพิ่มใหอีก 1 มื้อ เมืองจันทเราก็ดีอยางนี้เเหละ อุดมสมบูรณไปทุกอยาง ทั้ง ของกินของใช ทรัพยากรตางๆ ปนี้ถือเปนการกินเจปที่ 125 ของโรงเจบวนเฮงเจตั้ววัดเขตนาบุญญารามกินเจ และปที่ 26 โรงเจ เมงหงีเจตั้วกินเจ งานนี้กินฟรีไดไมอั้น แตหามหอกลับบาน (เพราะถาหอดวย กุกคงทําไมไหวแน) งานที่สอง “มหัศจรรยสีสันวันวานยานริมน้ําจันทบูร” ที่จัดขึ้นที่บริเวณชุมชนริมน้ําจันทบูร เมื่อ 26 ตุลาคม ที่ผานมาไม กี่วันนี้เอง เรียกวาทําใหคนทั้งประเทศรูจักเมืองจันทเราอีกพะเรอ หลังจากที่งานนี้ของเราประสบปญหาความลมเหลวในปที่ผาน มา (2554) แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการของชุมชนริมน้ําจันทบูร รวมทั้งทีมงานทุกๆ ทาน เปนผูที่มีวุฒิภาวะ มีความสามารถ มีประสบการณ และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ก็คอื เปนผูม คี วามเสียสละอยางสูง ทีพ่ ยายามทําใหงานนีเ้ ปนทีร่ จู กั ของคนจันทบุรแี ละทัว่ ทุกภาค ของประเทศไทย จนไดรับการยอมรับและบันทึกลงในปฏิทินการทองเที่ยวประจําปของไทย ตองไชโยและปรบมือดังๆ ใหคณะ กรรมการของชุมชนริมน้ําและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ทําใหคนจันทมีความสุข สนุกสนาน แถมทําใหเศรษฐกิจของเมือง จันทเจริญเติบโตขึ้น แมจะเปนชวงสั้นๆ ก็ตาม แตที่เสียดายมากก็คือผูเขียนไมไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมงานในยามค่ําคืนเลย เพราะ วามีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาที่สําคัญทําใหตองพลาดโอกาสที่ดีๆ ในชีวิตไปอยางนาเสียดาย แตสัญญาวาในปหนา (2556) ผู เขียนจะตองเปนหนึ่งในคนจันท ที่มีโอกาสบันทึกภาพบรรยากาศในงานที่หาชมไดยาก (เพราะหนึ่งปมีครั้งเดียว) อยางแนนอน ขอสัญญาดวยเกียรติลูกผูหญิง (ก็มันไมใชผูชาย) เมืองจันท จากงาน “มหัศจรรยสีสันวันวานยานริมน้ําจันทบูร” เรามาคุยกันถึงเรื่องที่มีอยูคูเมืองจันทมานานชานาน จนชินหูคน เมืองจันท แตเปนเรื่องประหลาดของคนจังหวัดอื่นๆ นั่นก็คือ เรื่องการคาขายอัญมณี เพราะวาเปนสิ่งที่มีมูลคามหาศาล แตตลาด การคาของเรา นักทองเที่ยวหรือแมแตผูที่ผานไปผานมาตางบอกกันเปนเสียงเดียววา เมืองจันทเราคาขายอัญมณีกันเหมือนกับ ตลาดสด หรือตลาดนัด เพราะวามีรา นรวงทีเ่ ปนอาคารก็มี เปนโตะขางถนนเหมือนกันพวกหาบเรแผงลอยในกรุงเทพฯ ก็มี ทําให เห็นวาอัญมณีที่ทําการคาขายในเมืองจันทมีมากมายจนเลือกกันไมหวาดไมไหว ดังที่ทราบกันแลววา เมืองจันทเราไดมีสมาคมผู คาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ที่เปนการรวมตัวของพอคาผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายพลอยกอน พลอยรวง และรวม ไปถึงผูที่ทําธุรกิจเครื่องประดับหลากหลายชนิด ซึ่งนายกสมาคมคนปจจุบันคือ คุณธิติ เอกบุญยืน นอกจากนี้ยังมีสมาคมผูผลิต การสรางศูนยสงเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีขึ้นอีกสมาคมหนึ่ง แตสิ่งที่จะสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับวงการอัญมณี อีกอยางหนึ่งก็คือ การเปด “ศูนยสงเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี” แหงใหมขึ้นที่บริเวณถนนมหาราช ซึ่งนับเปนศูนยสง เสริมอัญมณีและเครือ่ งประดับทีใ่ หญทสี่ ดุ ในประเทศไทย การกอสรางในชวงแรกก็ดวู า จะไปไมรอดเพราะขาดงบประมาณ แตแลว ก็ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานหลายหนวยงานทัง้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถิน่ จนทําใหศนู ย นี้กอสรางไดสําเร็จ ศูนยสงเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีเปนอาคารรูปทรงคลายพลอยมาคี ซึ่งถาแลวเสร็จภายในศูนย จะมีหองแสดงขบวนการผลิต หองพิพิธภัณฑ และหองตรวจสอบอัญมณีจากมหาวิทยาลัยบูรพา แตขณะนี้จะเปดใหบริการเพียง 2 สวนกอน คือ บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคาร ที่เปนจุดจําหนายอัญมณีและเครื่องประดับ 27 รานคา (36 บูธ) และสถานที่ปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งจะยายจากทําการบริเวณดานขางโรงแรมเคพี แกรนด มาอยูที่ศูนย สงเสริมนี้ฯ ซึ่งศูนยนี้จะเปดทําการประมาณปลายปนี้ พี่นองชาวจันทบุรีและจังหวัดใกลเคียงก็คอยติดตามขาวการเปดกันตอไป สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองจันทบุรีตามที่ไดเลาใหทานฟงมานี้ สอเคาใหเห็นวา ถาหากคนจันทเรามีความรักความสามัคคีกัน ยอมทําใหเมืองจันทบูรของเรามีความเจริญกาวหนาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อยางใหเรื่องของความเห็นแกตัว และ ความขัดแยงมาทําใหบานเมืองเราเกิดความถดถอยเลย ลด ละ เลิก บางสิ่งบางอยางเสียบาง สังคมบานเรา ประเทศชาติของเรา จะไดเจริญกาวหนา ไมตองชะงักใหเสียจังหวะ จนประเทศอื่นที่เคาลาหลังกวาเรามาแซงหนาเราไป อีกไมกี่วันเสรีอาเซียนก็จะเปด แลว เรามาชวยกันเดินรุกตลาดอาเซียน ดีกวาตัง้ รับใหเคามาบุกบานเรา เหมือนแรงงานตางดาว หรือคนตางดาวทีม่ าทํามาหากิน ในบานเราอยางเสรี แลวหอบเงินกลับบาน ปลอยใหคนบานเราทําอะไรไมเปน ตองพึ่งคนอื่นตลอดเวลา .......สวัสดีคะ


ฉบั๘บที่ ๒๒๕ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ความหวั งของนั อถลวย คําวาทอ มักจะเกิ ดขึ้นเสมอกั บผูที่ไกมไรดอรังคื บรางวั แมแตชมเชยก็ ตามลแตความหวั บางคน ไมงเของนั คยเขียนคํ รางวั กกีาวฬาทาก็อไวคือ ในใจเลย กลับเหรี มีความมุ ง มัน่ ทีจ่ ทุะพักฒคนมุ นาตนเอง กงาไปในที วตอไป ่ ย ญทอง ง  หวั เพื่อเขียนคําวา..สําเร็จ เดียวกัน แต รางวัล มีเพียง หนึ่ง เธอมีเวลา ก็ขึ้นรองเพลงกับ รางวัรตล”กัเท เวที “คอนเสิ บ ศิาริพนัร ้น

ทานผูอ า นคงจําไดวา การประกวดรองเพลงในจังหวัด จันทบุรเี มือ่ ครัง้ แรกๆ มีนกั รองประกวดกันมากมายทีเดียว และการจัดประกวดทุกครั้ง ทุกทานที่เขาประกวด รวมถึง อํ า ไพพงษ ่ อ หารายได เมื่อจั่วหัเพื วอกมาแบบนี ้ ทานคงพอจะมองเห็นภาพแลวใชไหมครับ วาการ ผูปกครอง มีความพออกพอใจกับการประกวด และการ แขงพิขัเนศษ วยเหลื านไดฬา แตไมสามารถกําหนดหรือบอกไดวา การรอง ที่กําชหนดขึ ้น เขอาทางบ สูเรื่องของกี นกีฬางมาก าประเภทใด ซึง่ มันมีขอ ปลีกยอยอะไรมากมายใหตอ งขบคิด มันเปนกีฬา ตั ด สิ น ทุ ก ครั้ ง แต ก็ จ ะมี บ า งสํ า หรั บ ผู ป กครองที่ คิ ด ว า เพลง เปเป นอย นอกจากจะมี ูชม มองไมเห็นวที่มการประกวด าของคะแนน ในขณะแขงขัน คะแนน ออกจากกรรมการหลาย กรรมการไมยุติธรรม ไมชอบเด็กของตนเอง กาลเวลา ที่ผการแสดงแล คนที่ตางมุม(ถาเปนกรรมการตางสถาบัน) ผลออกมา ทําใหผูที่ไดรับรางวัลพอใจ แต พิสูจนวาใครที่ไดไปไกลในการรองเพลง ใครที่ยังหาบันได สําหรั ของเธอแต ล ะครั้ ง ไม ใ ช บผูที่ไมไดรับรางวัล แนนอนครับ ตองไมพอใจเปนเรื่องธรรมดา แลวอธิบายให ไมเจอ ในการเขาสูการรองเพลง มาระยะหลัง การประกวด ฟงธรรมดา ลชนะเลิ ยากเสียดวยไดถราางวั เราชมกี ฬาเชนศฟุตบอล หรืออื่นๆที่มองเห็นคะแนน เมื่แพ หรือ รองเพลงไมคอยกอใหเกิดนักรองที่มีคุณภาพ กรรมการ ชนะอั นไรดัขอ บกั1งขาการประกวดร อ ง อนกัน ทีจ่ ะมองกรรมการเอนเอียงในบางกรณีย ตาก็อาจจะมีบา งเหมื ถารองเพลงละก็ ...กรรมการเอนเอี การตัดสินเกิดขึ้นมากมาย นักรองรุนใหม กับกรรมการ แตเพลงงานตั กบาตรพระร อย ยงชัดเจน..ฟนธง (เขาวาอยางนั้น) กรทอธิงที์ จั่ไงมหวั ไดรดับอยุ รางวั ลชนะเลิ ศในการแข รุนใหมกลายเปนอีกหนึ่งระบบ ของการรองเพลง เด็กคน ประจําปคราวนี 2555้เราลองมามองนั ณ วัดกุฎีประสิ ธยา, เขารอบ ออดิชงั่นขันที่ ญ เชนสุนารี ราชสีมา ในการแขงขันครั้งสําคัญ เขาไมไดรับการตัดสินใหชนะเลิศ นั้น เด็กคนนี้ ฟงแลวไมคอยสบายใจ บางครั้งเด็กอาจจะ สําคั“รายการ มาสเตอรคีย เวทีแจงเกิด”, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูเพลงสองทาน ตางมอง ตางมุม ในทีส่ ดุ ผูท พี่ า ยก็คอื สุนารี แตการทีเ่ ขาไมไดรางวัล ชมเชยจากครู ผูสออนจนเกิ นความสามารถจริ งที่มีอ้นยูในการเป  การประกวดร้ องเพลง สานFirst ลขับทํร้าอเธอมี งเพลง ครัได ้งนัค้นําใช วา จะทําใหเธอต งหยุดรองเพลง เธอกลับมีชื่อเสียงมากขึ นศิลปน ซึ่งการค นพบตั“อี วเอง รวมกับคําLove”,รางวั แนะนําของครูเพลง ชื่อเสียง จึงกอให ดหวั งสําหรับเด็ก ”การใชภาเสนอดู าษาไทย องเพลง สาน อง จนกระทั ่งทุกเกิวันดนีความผิ ้ ฉบับหน า ผมอาจจะลองหาภาระกิ จหลังประกวดของนักรลูอกงบทุางนเรามานํ บาง ยอดเยี อยากรูเ่ยหมืมอการประกวดร นกันวา หลังจากที ่เขาหยุด“อี ประกวดร เพลงแลวทเขาเป นอยาานังไรกรและในขณะที างไรวรัอยกาษงนอยFirst ก็จะไดLove” เปนแนวทางการปฏิ องนัลกะรางวั รองรุนลหลัไม งๆใผมอยากให รองรุนใหม านคงจํ องทานหนึ่เ่งขาประกวด ได..นันธิเปดนาอยแก นับวา รางวับัตลิขแต ชจะไดมางนัากยๆโดย คนบางครั หาตัวเองให เจอ วอาเราควรจะร รองเพลงแนวใคร วา เพลงทีการใช ่เขารองประกวดแล ําเอามาร อง กเนืซ้ออเสีมอยู ยง และ องของ ้งเธอเหมื นนักรองทีองเพลงแนวไหน ่อาภัพ เรื่องของรางวั ลชนะเลิศไมใชเฉพาะ ภาษาไทยวทุเขาชนะก็ กวันนีน้ เธอยั งคงฝ เปนเสีนิยจงรไม เรา ไมเหมือนกับเขา จึงทําใหสูเขาไมได หรือจะลองพิสูจนดู เอาเพลง “โรงแรมใจ”ใหเด็กหาคนรอง แลวนั่งฟงดีๆจะรูไดทันทีวา ใครรองดีที่สุดคงพอมอง ไมคอยจะมีมาถึง แตเกือบทุกเวทีแขงขัน เรามักจะพบเห็น วาจะมีการประกวดหรือไมก็ตาม ดังนั้น ทุกเวที เธอจึงพรอมที่จะ เห็นภาพแลวนะครับ เธอเสมออีกหนึ จากการเอาใจใส กซอยไม มของคุ จากลบ”ในการร ตอสูกับอคูงเพลงประกวด แขงในการรอใหงพลงทุ ้ง านั้น”แลวเขารูหรือไมวา เพลงนั้น คีย ่งเรื่องหนึ่งที่ผมยัฝงสงสั หายก็คณือพเรือ่อของเธอ ง “หาม บวก ใช “คียกแครั ผนเท การทีผูจ ่ไดั ดจะรู รับเ คํชียาวหรื วา อแพผมเองเป ..ไมเปนนคนทํ ไร าจากคุ พอของเธอ วรักอ่ งมื ษอชืเลอ่ นนียากมากๆเพราะไม ้ อาจจะไมไดอยูใ คนความทรงจํ ของ อะไร? เพลง ณ บางครั ง้ ผมยังเลีย่ ทํงทีาให จ่ ะใชคยี ย ากๆนัเชนนธิคีดยา Bแก ทุกเครื อ ยเจอโนตคียน าี้ นอกจาก เปทุนกบางเพลงที ่เปลี่ยนคียก็ใจนเพลงก็ ตองใชม้ คจากเธอเสมอ ียนี้ ในการประกวดระดั บสากล นัเขาไม ีการห าม เขาปลองยอิหวัสระ รองที่จะราอเธอไม งประกวด ครัง้ เธอตกรอบ ะเห็นรอยยิ หลังจากป กรอมงที ป่ ระกวดในจั ดจัตามแต นทบุรเเี สีทยางของนั ไรนักกเพราะว ใชนมันกั ก็จะ มีบ2553 าง ที่กเธอหายไปจากวงการ ารเลนสดๆของดนตรี ที่ใชการประกวดร ในการประกวดอบางคี ย เ  ล น ยาก เขาก็ จ ะเลี ย ่ ง เช น คี ย  B ที ผ ่ มยกตั ว อย า ง เอาอาจจเล น คี ย B  b หรื อ C ก็ ไ ด งเพลงทีจ่ งั หวัด รองที่เดินสายประกวด ไมใชนักรองที่ลารางวัล ถาเปนนักรอเพราะเล งคน น งาจัยดีนทบุ ทุกเครื ่องมืบอ..เฮไปศึ ไมกดดันกษาต ยกเวอนทีกลอง ่องมือยนี้ เกษมบั ไมมีคียกณ ับเขา นคียอไหน ไมหวั่น.. รี ครั ่มหาวิเครืทยาลั ฑิตใครจะเล อืน่ คงท และถอยไปนานแล ว ถอยตัง้ แต พลาดจากรางวัลหลายๆ ใกลเทศกาลตางๆเขามาแลว และที่แนนอนการรองเพลงเพื่อประกวดก็จะเริ่มขึ้นอีก คงจะเริ่มตั้งแต งานลอยกระทงกันละครับ ในการประกวดทุก นพัฒนาบุ ลากรการบิ เมืถอ่ าฟเรามองแบบแก งอยางนี้ แลงวแยมันง เราก็ครัจะเครี ง้ ดังยนัด...ก็ น้ นัขนอเปธิดนากําแก วรักษกับจนังึ สามารถเป กบั นักรออยู รอง..... ครัคณะสถาบั ้ง ถาเรามองในการกี ฬา คเราก็ จะสบายใจนแต ลังใจให กรองทุกคนครันบตัวเดิอย นดีาๆงให ดวงดาว ไปเกีย่ วอะไรกับการรองเพลงดวย การบิน กับการรองเพลง รุนหลังๆไดเปนอยางดี อยางนอยก็เรื่องของการขยันฝกซอม เรื่อง มันคนละเรื่องกัน แต..ยิ่งไปกวานั้น เธอไดรับทุน ขับรอง ไมเคยทอ และไมยอมพายแพตอโชคชะตา เธอหาบันไดที่ยืนได ประชุ งปฏิบไดัตริกับาร เรื่อกงการบู เพลงลูกมทุเชิ งประเภท1 ทุนการศึ ษา 100%รณาการงานด หลังจาก อยางสงาานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม นั้น การฝกซอม การเรียนมากขึ้นเปนทวีคูณ และในยามที่ ...และนี่แหละ คือดวงดาวของเธอ...

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานเปดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สัญจรสูจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ระหวางวันที่ 5 – 7 อยาไดแตจดจําความผิดคนอื่นจนลืมที่จะมองตัวเอง ทําสิ่ง สิงหาคม 2555 เพื่อใหเกิดการบูรณาการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด และทองถิ่นในโครงการที่เปนความตองการ ใดควรลงมื จเรียและพั นรู ถึฒงนาการผลิ แมจะผิดตหวั าคน ของจังหวัดและทองถิ่นที่สงผลกระทบตอพื้นที่ การพัฒนาและเพิ่มมูลคาของผลผลิ ต สิอนทํคาาและใส และบริกใาร เพืง่อดีสรกาวงความได ไมยองค อมทํความรู าอะไร อยทายาศาสตร ใหใครมาครอบงํ าความคิ ด ดจนขาด เปรียบเชิงการแขงขัน ตลอดจนการประสานขอเสนอความตองการเทคโนโลยี ดานวิ และเทคโนโลยี ที่จังหวั ตองการได รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนความเป รูปธรรมนตัและเกิ ดการสรางงานเงิสร น สร งคุณภาพชีวิตดวย วตนรถอยากออกมี นมีางเงิ งานก็ ทําาไปเถอะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผูวาท ราชการจั ทบุรี สกล อนรัาได บผูกเขาาวร รวามประชุ ณ โรง านที่เกิงหวั ดวัดนจันพฤหั บดีาวตอย วตอบุมพฯการี ท า นที ่ เ กิ ด วั น อาทิ ต ย โปรดพิ จ ารณาสิ ่ ง ที ่ ส มควร แรมเคพีแกรนด จังหวัดจันทบุรี แลวไดเที่ยววิ่งหาใหใครมาแกไข สิ่งใดถูกและไมดีก็หมั่น ทํา และไม ควรกระทํามุอย เขาไปยุ งเรื่องความเชื ่อใหมเปากดเผยว นางสาวเสาวณี สิแาดงไดรองปลั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯรวมกันระหวางกลุมจังหวัดภาคตะวัน ปฎิ บตั แิ ละปรั เพราะผลทีไ่ ดคกัอื บตักระทรวงวิ วคุณเอง ทเรืยาศาสตร อ่ งบริวารฯ ใน ่ออยางไรวยจัก็งชหวัาดงเค เถอะเราอย าไดเและตราด ดินตามก็รวมทั แลว้งกัหน น วยงานภาครั ออกใครเชื อันประกอบด จันาทบุ รี ชลบุรี ระยอง ฐ ทอบงถิปรุ ่น งและภาคเอกชน หรือรณาการงานด ลูกนองหรือาใครที ่แมจะต่ําเทคโนโลยี กวาคุณก็และนวั ไมสตมควรดู ถูก าง วันการดํ นี้ เพื่อาพิเนิจารณา ่อมโยงนโยบาย และรูบปาแบบ นวิทยาศาสตร กรรม ระหว นชีวิตเชืการลงทุ นจะผิดแนวคิ หวังบด างได งถือการดํ เปนเรืาเนิ่องนงานบู ดเชนวไร กลั่สบอดคล คืนเชอนงกันับ้นเงืเรื ่องการเงิ าได กระทรวงวิ กับจังหวัดวงไม ด เพืด่อี นําไปสูการจัดทําโครงการหรือกิจคิกรรมร มกันเราจะได ในทิศทางที ่อนไข ขอจํานกัดอยตลอดจน ปกติ อยทยาศาสตร าไดคิดวาฯ ดวงดี ศักยภาพทและโอกาสของแต งหวัดความขยั ทั้งนี้กระทรวงวิ ทยาศาสตร าโดยสํ กงานคณะกรรมการนโยบายวิ ่ถี่เหนียวเกินไป แบงทปยาศาสตร นถือเปนเทคโนโลยี ทานที่ดี และนวัตกรรม า นที่ เ กิ ด วั น จัลนะจัทร น และอดทนเท นั้ น านัตระหนี แหงชาติ ไดมผี ลการศึกษาและขอสรุปในประเด็นสําคัญตามโครงการศึกษาความตทอางการวิ และนวัตกรรมส นทีเ่ ทกิยาศาสตร ดวันศุกรเทคโนโลยี การเดินทางในสายบุ ญ ตวนภู องเขมภิ าาค ใจ ใน จะทํ า ให ค ุ ณ เบิ ก บานใจ ว า สามารถผ า นอุ ป สรรคและป ญ หา สวนของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเบือ้ งตนแลว และขอขอบคุณจังหวัดทีใ่ หความรวมมือเปนอยางดีในการจัดประชุมฯ รวมทัง้ ขอขอบคุณวิทยากร ใหถูกตองดวย ไมใชจะเอาแตเงินทํางาน เราควรมีสติและ และคุณจะภูมิใจและพึงมพอใจ ทุกได ทานในการเสวนาและการประชุ กลุมยออย ย าไดมองเห็นเรื่องราว น่ คนอื่นและเพื และนํอ่ าให มาเปรี ยบเทีางเครื ยบ อทางใครทางมั งของใคร พิวจมกัารณา เกิดการสร ขายการทํางานเชินงเรื บูร่อณาการในการร นพัฒอย นาพืาได น้ ทีตจ่ งัามกระแสจนให หวัด โดยเฉพาะอยเปานงยิคนขาดความเชื ง่ การพัฒนาสินคอ่ า มัOTOP คิดดีทาํ ดีทรูยาศาสตร อ ยูแ กใจฯแตจึงกไดอ รนจะแสวงหาสิ ง่ ใดทีตอ่ สาหกรรม ยูน อกเหนืภายใต อ ทํานให ีแลวากัคันญในการก ความหวั งของคนเราก็ อยูที่ความตัจ้งของจั มั่นและ ซึ่งเป พื้นดฐานสํ าวไปสู การพัฒนาระบบเศรษฐกิ งหวัด กระทรวงวิ วมมือกับกระทรวงอุ กลับไปดู2555 คนใกล ัว พอแม หรือ ให บันไม ทึกทขอตกลงความร วมมือ “ การยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑการควบคุ สูสากล เมืม่อควรหั วันที่ 5นเมษายน เพื่อตยกระดั บสิคนนรั คา กOTOP ถอย ไดมาตรฐานสิ นคา่เทักิง้ ดในประเทศและต างประเทศซึ ทยาศาสตร หวั่องเป างยิง่ วาหนกันวยงานที เ่ กีย่ วข นฝูนงอยคนเคยดี ลืมลงได อยอางในพื งไร น้ ทีจ่ งั หวัด รวมทัง้ องคกร ทานที วันอังคาร อย าไดเอาเรืง่ กระทรวงวิ ่องเดิมๆมาทํ าให ฯเพื ปกครองส งถิน่ ่อจะได เขามามี สว นร บสนุปล นการดํ าเนินให งานในเรื เพิม่ ประสิ องทางการให นที่ เ กิ ด้วัเพืนอ่ เสาร อยทธิาภไดาพของช ช ว ยเหลื อ ใครเกิบนริการ คุณทุกวขนท ทออใจเรื งอะไรผ านแล วผวามสนั นเลย อยวาง อภัย อ่ งดังกลทาวานอกจากนี องคความรูด า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดมนี โยบายในการจัดตัง้ ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ คุณจะรูส กึ ถึงความสุขใจอยางแทจริง การจดจําเรือ่ งเกาๆ ความจําเปน ปลอยวางเสียบางเรื่องกรรมใครกรรมมันจะ ประจําภูมิภาค จํานวน 8 ภูมิภาค เพื่อใหครอบคลุมการใหบริการในพื้นที่ 76 จังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 กขอยาองเดี ด ควรหมั ่นดูแลความรู ึกหรือ เกินดการในลั ประโยชน สูค ดิ าใหม ดกี วและขยายผลให าเรือ่ งตองระวัคงรบทั เป้งนทุ8 กภูมิภแบกทุ ใหไม ดําเนิ กษณะนํ รอง ท4าํ ภูใหม มิภาค าคในโอกาสต ไป ยซึวคงไม ่งคาดวาไภายในป งบประมาณ 2555สจะสามารถ สิ่งแใดที ่เคยละเลย หันภาคตะวั กลับมาใส ใจเสียงเหนื ยบาองจะเป การดี น ่ การงาน การเงินทยาศาสตร ความรักฯมองทุ ง ได ดําเรื เนิ่อนงอยู การนํแาลรวองศูหน นยาปทีระสานงานกระทรวงวิ ใน 4กภูเรืมภิ่อาค ก ภาคเหนื อตอนบน นออกเฉี ตอนบนนภาคตะวั สรางสติจะมองภาพอยางชัดเจน ไมควรตกอยูกับเรื่องหนาที่การงานโดยไมสนใจที่จะหา ออกและภาคใต

ทานที่เกิดวันพุธ คุณใหใครหยิบยืมอะไรไป ก็ควร เวลาพัก รางกายไมใชเครื่องจักร เดี๋ยวรวน ซอมไมทัน ทําใจเสียบางบางเรื่องที่ผานมา เราเองก็เคยมีความผิดทุกคน เหตุใดทีห่ วังไวในความตองการ จะไดมหาศาล

หนา ๑๑ ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปญหาความไม งหวัดชายแดนภาคใต ปญหาภาคใตยงั รุนแรงไม หยุดอยางทีพ่สงบในจั นี่ อ งประชาชนในจั งหวัดชายแดนนับวัน แรงยิ่งยกระดั บ หากนโยบายเบื ้องบนนํนาทีไปใช งานไม ภาคใตรกู นั อยูแ ความรุ กใจดีวานตราบใดที ม่ กี ารเมื องการทหารและการเงิ ไ่ มลงตั ว ได มควรปรั บแนวคิ ดพรยัองทํมระดมความเห็ มันก็สงบยากทั้งผลก็ ที่ผาสนมาแล วหลายรั ฐบาล าไมสําเร็จขณะทีน่ตรัอบงสูขญอเสนอจาก เสีย ผูปฏิบัติการเอาไปใช นโยบายจากบนลงล างทําใหผู งบประมาณแผระดั นดินบงบราชการลั บตางๆชีวบิตาเจง าหน าที่ชีวิตประชาชนและ นอยลม ตายเปนทํใบไม ขอเท็อ่ จงจริงใน ทรัพยสนิ ตางๆมากมาย าอยารงตวองเพราะขาดการสั เนือ่ ง เบญจวรรณมอผัาสนเปรื สนามลงพื ้นทีว่อมกั ยางต อเนื่อง าเบญจวรรณ อานเปรื่อง นายกเหลากาชาดจั งหวัดตราดออกร บคณะเหล กาชาดจังหวัดตราด ผวจ.สวมบทลู กทุงติดดินม ออกเดิ นสายทํ ออกรับบริจาคโลหิ ตจากประชาชนและกลุ เยาวชนทั ว่ ไป เพืาอ่ งานทั นําไปช้งงานหลวงงาน วยเหลือ เพื่อนมนุษยดวยกันตลอดปไดโลหิตจํานวนมาก ขอใหไดกุศลตามๆกั คนเจ็บนคนป วยทีชาวบ ่ไปหาหมอที ราษฎรจึงนสร างความอบอุ ใจ ให านที่เห็น่ รพ.ตราด ผูนําทํางานเขม ใจหายกับขาวการยายออกของนายแพทยผูเชี่ยวชาญที่ตองยแข็ายไปอยู รพ.อื่นสาเหตุมาจากมีก่อลุนมอองค งความดาแหง งยิ่งกวา อกสามศอกเพื มรํากลึรทีก ่สถึรงาพระบิ แตกแยกจนแพทย ําระสายหมดกํ าลังหวั ใจทีด่จตราดพร ะปฏิบัติหอมศาลเยาวชนและครอบครั นาที่เพราะบุคลากรบางคนทีวจั่เกีงหวั ่ยวขดอตราดและหน งจริงเท็จฝากวยงาน กฎหมายไทย ศักดา และพยาบาลระส่ รารื่น ผูพิพากษาหั วหนาศาลจั ยกลัและน บถิ่นอเกิมรํด ายุลึวการี วัฒนจรุงรัตณนาธิผช.ผจก. เบื้องบนตรวจสอบหาทางแก ยกยายคนไม ในกระบวนการยุ ติธรรมรวมกันไขที จัด่โโครงการวั นรพีกี่คนเรื 55 ่องคงจบ เพื่อเทิดทูนพระเกียยารติ ในพระมหากรุ คุณ พระเจา ธนาคารเธอธ.ก.ส.ตราดไปรั บตํารแหน งเดิมที์ ่ เผยแพร ธ.ก.ส สาขานายายอาม จันทบุรี ให ีความกาวหนาในหนณาทีศาลจั ่ยิ่งๆ งหวัด บรมวงศ กรมหลวงราชบุ ีดิเรกฤทธิ ความรูดานกฎหมายแก นักปเรีระสพโชคดี ยนนักศึกมษาและประชาชน ขึ้นไป  คนมีฝดมเลื ือยิอนกแม ดีกับดีเสุดนทร บุตรทอง หญบาขอแสดงความยิ นหมู 7 ต.วังกระแจะ รับเลือกเปศุนภกํวิาวนัรรธน นตําบลวั ตราดผลการคั แหงชาติ ประจําผูปใ2555 นดีกับไดกนกพร แมงดกระแจะ ีเดนผูบําเพ็ญ แทนคนเก กษียณอายุ ราชการชาวบ ดรอนไปพึ พราะน้ําใจเหลื อเฟอ บคนที ่เกาะชาางพากั ประโยชน ตอาสัทีง่เคมคนข างกาย ไพโรจน าศุนเดื ภวิวอรรธน อดีต่งกํพาได านันเพลอยปลื ้มในผลงานฉั ไวในการทํ งาน นสํเอืาเริอมง ถวย ระอามี คนอนายงตับวริเป นนักขาวใหญใชเครื่องมือโจมตี ลาวหาให อใหชาวบางนหลงเชื ฝากงนายกสโมสรไลออนส พ.ต.อ.กฤษฎ ทอง ผจก.ศู การตอนนอกนายสนามโทรศั พทตกราด บริษเัทสีทียโๆหายๆ อที จํากัดเพื่(มหาชน)ยั ควบตํา่อแหน ฐโชค วยจริงาเท็นชืจน่แคชมฝ ไหนอย าใหคนดีพๆจรลงเท เสียชื่อเพราะคนเลวที ทํากิทีนด่ ทันิ ้งอําเภอ ทีม่ ศิงุ รเนิปนระเสริ ชวยเหลื อสังผกก.สภ.เกาะช คมทํางานไมรจู ากั งตรวจสอบดู เหน็ดเหนือ่ ดยชาวบ มอื ชี าตลอด สมนึก่มาอาศั กสิฤยกษ คนในพื ้นที่  ในฐานะเจแาละจั ของพื พล.ต.ต.ปรีนชนายไว า เจริญ สหายานนทาผบก.ภ.ตราดกํ ชับใหตขายราชการ บอทีไร่ไมตใอชงไปช วยงานทั ้งอําเภอคลองใหญ งหวั้นทีด่ เพราะคนเป วางใจในการทํ งาน สุรพงษ าไชยนิ เจาพนักงาน ตํ า รวจดู แ ลความปลอดภั ย ในงานพิ ธ ล ี อยกระทงประจํ า ป 2555 เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษามหาราชิ น ท ี บ ่ ี ริ เ วณสวนรุ ก ที่ดินพลอยเบาแรงผานไปไมนาน ชาญ กุมภะ เจาหนาที่สํานักงาน กกต.จังหวัดตราดกราบขอบคุณผูมีเกียขชาติ รติรวมงาน – 28ที่วพฤศจิ ที่จะถึต.ท งนี้อากุยามให เสียชือ่องดเสีวยยประการใดกราบขออภั งของจังหวัดที่เปนเมืองทยอใหม งเที่ยวที่เปนทีห่รมาดๆ ูจัก ธีร บําต.วั เพ็ญงกระแจะ กุศลศพคุระหว ณพอางวัชัน้นที่ กุ24มภะ ัดวรุณกดิายน ตถาราม บกพร ่วโลกจรั ลูกบคัญ าทีฑิ่ไตปใช พากันชื่นโยกมารั ชมที่ไดบรับตํความสะดวกรวดเร็ ในดตาิธนการ รัจไปทั น โชติ สแสง เนติ ไทยบรินิกตารธนาคารกรุ ิศาสตรมหาบังไทย ญฑิตสาขาตราด จากกําแพงเพชร าแหนงเจาหนาที่ศวาลยุ รรมปฏิบัติ บริ ก ารอย า งเป น กั น เองของ เทเวศร เกษโกวิ ท ผจก.บจม.กรุ ง ไทย ที ย ่ ด ึ มั น ่ ความสะดวกของท า นการบริ ก ารเป น ของเรา การศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดแทน ฐิตาภา เขจรฤทธิ์ ทีโ่ ยกไปศาลอุธรณภาค 3 ใหโชคดีทงั้ ไปและมาผาน  เปนเรือเกลือคดีส–มาชินางนฐมน กสหกรณออมทรั พยสนาธารณสุ จํากังด น.ส.ณิ ตั้งทนายความฟ องรองคณะกรรมการ ไปด วยความสุอึขดทนายสามารถ โสมานั ท เปนขเจตราด าภาพแต ชาพร โสภณ กับวาที่ น.ต.เฉลิม พยดวยการจังหวั ดซืด้อตราด ที่ดินแพงเกิ นจริงณราคาเป นแสนแต ซื้อในราคา 4.5 ลานบาทเนื ้อที่เพียงไร ศักหลายคนที ดิ์ ไชยจิต่ยัติกยอกทรั ์ ที่ศาลประชาคมจั ฝากขอบคุ ผูไปรวมเป นสักขีจพัดยานงานมงคลสมรสกั นอยางมากมาย บกพรอง เศษสมาชิ ก ทวงถามกั น ประจํ า ทํ า ไมไม ไ ปถึ ง ไหน อย า เป น มวยล ม ต ม คนดู เ ป น อั น ขาดสมาชิ ก พากั น ฟ อ งกราวรู ด แน กราบขออภัยทุมเทการทําหนาที่สอดสองดูแลผูถูกคุมประพฤติเพื่อใหเปนพลเมืองดีของสังคม อนันต สมดา อาสา ยังนอยยิต.ห นดีวกยแร ับ พ.ต.ท.พฤทธิ ์ บุญปรก งานสอบสวนผู ชํานาญการพิ เศษ สภ.หนองบอน อ.บอวยจิ ไร ตเขวิาญญาณ สมัอายุ ครคุมประพฤติ ง ทอง นุชโสภณ อดีตพนั ผูใกหญ บานอาสามสมั ครคุมประพฤติ อ.เขาสมิงทํางานด อบรมหลั กสูดตแู รลความประพฤติ ร.ร.ผกก.รุน 91ตามคํ เรียาบรสัง่ อศาลกั ยแลวบกลั าหนาที่บเพืริกอ่ ารประชาชนด ชาวบานอบอุ นใจ น่ ชม ของพลเมื องดี ผูถ บกู มาทํ คุมประพฤติ ใหกลับเนือ้ กลัวบยรอยยิ ตัวจนสํ้มาพลอยให เร็จหนวยงานที ร่ บั ผิดชอบชื  เปนคนเสมอตนาเสมอปลายยิ ้มแยมแจ มใสตลอด อประยุ ทธ กระทอง อนรันฝุบนตลบ การทํ างานชาวบ นโวยกันมาซอยอ างประมงเหลื ระยะทางอี กไมกี่รอผจก.ธนาคารออมสิ ยเมตรถูกปลอยเปนนลูสาขาตราด กรังหนาแลตงเป คาดวย อัธยาศัยไมตรีอยางดียงิ่ พรอมสอบถามลูกคาทีไ่ ปใชบริการดวยความเปนกันเองลูกคาจึงเพิม่ ขึน้ เพราะเปนทีเ่ ชือ่ ถือ หนลูากฝนต องผจญกับนํ้าขังฝาก มานะ ผลศิริ นายกอบต.วังตะเคียน ชวยไปตรวจสอบดูทีจริงเท็จอยางไรอยาปลอยใหชาวบาน ไวใจได  เดินหนาพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด บัญชา วัฒนวงศ นายอําเภอเกาะกูดทุมเทการทํางานเพื่อปราบ ตองโวยภาษีรถยนตเปนรายไดเขารัฐ แสงจันทร จวบความสุข ขนสงจังหวัดคนใหมขอเชิญชวนผูที่ตองไปชําระภาษี ปรามยาบา ยาไอซ และยาเสพติดทุกชนิดไมใหมใี นพืน้ ทีห่ ากพบวามีองคกรหรือขาราชการไปมีสว นเกีย่ วของทัง้ กํานันผูใ หญ รถยนตสามารถไปชําระภาษีลวงหนาไดกอนกําหนดหากหมดเวลาอาจถูกปรับยุคไอซีทีตองมีระบบอินเตอรเน็ต ชนิ บานตองดําเนินคดีอยางเฉียบขาด  รองกันมาสะพานขามคลองระหวางหมู 4 ต.เนินทราย กับ หมู 4 ต.หวยแรง นทร สุทธิวารี นายกเทศมนตรีเมืองตราดติดตั้งระบบไวไฟอินเตอรเน็ตไวที่หนานํ้าทาเรือจางและบริเวณสวนรุกขชาติเพื่อสง ที่สรางมานานหลายสิบปเกาแกจนเปนอันตรายกับคนใชรถใชถนนชาวบานฝากผูเกี่ยวของชวยตรวจสอบขอเท็จจริงและ เสริมการเรียนรูชุมชนและรองรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตราดทั้งสวย ทั้งเกง ศิรารมย อิ่มผอง สาวคนขยัน แกไขกอนที่จะเปนอันตรายกับชาวบานที่ไมรูอิโหนอิเหน  ตําแหนงผูบริหาร ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป วางลงเพราะ หลังจากจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจระหวางประเทศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยยังควาปริญญาโทบริหารธุรกิจการจัดการ เกษียณอายุราชการ ได อ.วรศักดิ์ วรรณรัตน ผอ.ร.ร.บอไรวทิ ยาคมเลือดเนือ้ ชาวตราดโยกมารับตําแหนงเรียบรอยแลวทัง้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงกลับมาชวยงานทางบานที่รานทองพลอยระวีขยันทํางาน จึงเปนที่รักของครอบครัวอัธยาศัยดี เพือ่ นครูและนักเรียนรวมกันตอนรับดวยความยินดี  ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ข็มแข็งสนองนโยบายเบือ้ งบน พ.ต.ท.กิตติสณ ั ห จินชะนะ ตนัย สะอาด ผช.ผจก.ธนาคารออมสิ น สาขาตราดบริ ก ารลู ก ค า ด ว ยรอยยิ ม ้ เป น กั น เองทํ า ให ล ก ู ค า ที ไ ่ ปติ ด ต อ ได ร บ ั ความสะดวก สว.จร.สภ.เมืองตราดกวดขันการสวมนิรภัยทั้งคนขับคนซอนทายเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองและผูรวมทางทําให เพราะมี น า ้ ํ ใจใหกับทุกคนคเปวามเป น ผจก.ประยุ แลทุนกตัสุวขอย ยามคํ ่าคืนนักพ.ต.อ. กฤษฐ คนขับขี่ในเขตเทศบาลมี นระเบียบเรีทยธบรกระทอง อยจึงขอใหผจก.เบาแรงออกดู ชวยกันปฏิบัติตามกฎจราจรเป าง แก ทองเที่ยวที ่มา ศิริ ประเสริ ฐโชค ผกก.สภ.เกาะช บสายตรวจทุ กสายให ่มความเข าใจในการออกตรวจตราอย างเขมงวดเพราะมี เปนแขกบ านแขกเมื อง างนํากํทีามชัออกกวาดล างยาบ าที่ลเักพิลอบเข ามาทางชายแดนอย างจริงจัง พ.ต.อ.จารึ ก โชติโกนักทอง เทีผกก.สภ.คลองใหญ ย่ วทีม่ าทองเทีย่ วเปไนดจํผาูคนวนมากจึ งพยายามป องกัรวมทั นไม้งใกวดขั หเกิดนการลั างความ น ใจให คนทีนไ่ ปเที ย่ วพั่อรวมตั กผอนที าและผูเสพมาดํ าเนินคดี ตางดกขโมยสร าวที่หลบหนี เขาเมือบอุ องมาก อความวุ วายเมื ว เ่ กาะ ชากังคนใช รถาใช ถนนนใจพอใจในการจั นดื่มจนเมาชาวบ นอบอุ  ดระเบียบการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองตราด ทําให พ.ต.ท.กิตติสัณห ชะ นะ สว.จร.สภ.เมืองตราด มีกําลังใจพรอมขอความรวมมือผูขับขี่รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย ของตัวเองและผูรวมทาง

ทัพเรือภาค 1 รวมบูรณาการ กองทัพเรือภาคที่ 1 เขาพบ เบญจวรรณ อานเปรื่อง ผวจ.ตราดมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติใหเพื่อรวมกันบูรณา การหนวยงานในจังหวัดตราดเพือ่ ปกปองและรักษาทรัพยากรทางทะเลและ ความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน วันรพี 55

นายศักดา รารื่น ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตราดพรอมคณะผู พิพากษาและหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดงานวันรพี 55 ขึ้น เพื่อรําลึกถึงพระบิดาแหงกฎหมายไทย พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวง ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ อาคารศาลจังหวัดตราด

ศาลจังหวัดตราดปฏิบัติธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ศักดา รารื่น ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตราดนําเจาหนาที่ออกไปรวมทําบุญปฏิบัติ ธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา งสฤษฏ ์ อ.เมือง ปลูกณตนวัดไมพรหมรั ถวายองค ราชัต.นาโพธิ น จ.รอสํยเอ็ ไดทั้งบุญกุศลจนอิ่มวบุนภู ญกัมนิ ภทั่วาคสาขาตราดร หนา า นัดก งานการประปาส ว มกั บ ศู น ย ก ารเรี ย นรู 

เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเรื อ นจํ า ชั่ ว คราวเขาระกํ า ร ว มกั น ปลู ก ป า ชายเลน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญ พระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ณ ศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนา ทรัพยากรปาชายเลนที่ 1 ธนิต แสงวิสุทธิ์ หน.ใหการตอนรับ

ยาสีฟนฟลูออไรด อวน ระวังไขมันคัง่ ในตับ สาเหตุของการเกิดตุม คลายสิวบริเวณคาง

ไดถโรคของคนอ ึงขอเท็จจริวงนขอสหนึ ่งที่เคยมีกจัการชี ้แจงไปแล ววา การใช วนมากเราจะรู กันแต โรคเบาหวาน หัวใจ หลอด สเตี ย รอยด ฟ ลู อ อริ เ ดททาลงบนผิ ว หน า จะทํ า ให เ กิ ด อาการ เลือด และความดันโลหิตสูง ขณะที่หลายคนคงยังไมทราบวา คนที่มีลักษณะ อวน ลงพุง ผืยั่นงคล กอให เกิดบสิ“ภาวะไขมั นคั่งปาก ในตับ” ไดโดยที่โรคนี้จะไมแสดงอาการเตือน ายกั วขึ้นรอบๆ ใดๆจนกระทั่งจะเห็ ตับอักนเสบและดํ าเนิฟนน โรคไปสู ระยะตั บแข็ง นตัั้น บวาย งตับและเสีย ไดวายาสี ผสมฟลู ออไรด เปนมะเร็ ประเภท ชีวิตในที่สุด พญ.พนิดา ทองอุทัยศรี อายุรแพทยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ใหความรูวา ตับเปนอวัยวะที่สําคัญมาก หนึ่งของผลิตภัณฑทําความสะอาดฟน และสื่งที่คนพบก็มี อวัยวะหนึ่งของรางกายมีหนาที่เปนแหลงสะสมพลังงาน กําจัดสารพิษ ชวยสรางนํ้าดีและโปรตีนที่สําคัญๆของรางกาย ชวยยอยไขมัน โดยธรรมชาติตับ ว ยทํ่ยางเป การเปลี ของเราจะมีสีนํ้าตาล หากตับมีภาวะความเสี่ยงที่มีไขมันสะสมจะเริ่มกลายเปนเหตุ สีขาวผลทีเนืป่ ่อระจวบเหมาะกั งจากมีไขมันคั่งอยูนใพอดี นตับ เมื ผูทอ่ ี่มผูีคป วามเสี นไขมันย่ นจาก คั่งในตับมัก  อผสมฟลู อยูในกลุมแรกมีเกณฑการวินิจฉัย คือตองมีความผิดปกติอยางนอย 3 ใน 5 ยาสี ขอ ดัฟงตน ไปนี้ ออไรดมาเปนสูตรไมผสมฟลูออไรด ภายใน 1.อวนลงพุง 2-4 สัปดาห พบวา โดยประมาณครึง่ หนึง่ ของผูป ว ยมีอาการ 2.ระดับไขมันไตรกลี เซอไรดในเลือดมากกวา 150 มก./ดล. ลดลง 50 % พบวาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไมแยลง ไมดีขึ้น 3.ระดับไขมันเอชดีแอล(HDL)คอเลสเตอรอล ในผูชายนอยกว มก/ดล และผู้ผหูปญิวยไม งนอยกว ระหวา า40งการทดลองนี ไดใชา ก50ารรัมก./ดล กษาดวยวาผูปวย โลหิตมมากกว า 130/85 มม.ปรอท หรื้งอก็ทานยาลดความดั นโลหิตอยู สิ4.ความดั วที่ขึ้นบรินเวณมุ ปากไปจนถึ งคางและบางครั ขึ้น เหลานี้ที่เขารับการทดลอง ไดเคยรักษาอาการทดลองนี้ผู ้าตาล า 110 มก./ดล เลยไปที5.ระดั ่ใกลๆบนํแก มสิขณะอดอาหารมากกว วลักษณะนี้คอนขางรั กษายากและ ยไมาไปในตั ไดใชอบะไรรั นอกจากการเปลี ่ยนยาสี ฟนตยัอ งงอาศัย โดยปกติรา งกายเผาผลาญไขมั นตางๆจากเนื อ่ นอกตับสามารถผปาวนเข ไดแตกตษาเลย บั ก็มขี บวนการป องกันไมใหไขมั นสะสมแต ไมคอยตอบสนองต อวิธีการรักษาทั ่วๆ ไปอ้ เยืและหลายๆ มีประเด็เปนนทีพลัน่ งา งานให สนใจทีเราสามารถทํ ส่ งั เกตไดวาา กิผูจปวัตว รยเหล ีไดฤติและไขมั กรรมทีนส่ วนที่ ฮอรโมนอินซูลิน เมื่อไขมันเขาไปเนื้อตับ บางสวนตับจะสงไขมันตัวนี้เขาไปสลายให ประจําานีวัม้ นพ คนก็ เ ป น สิ ว ลั ก ษณะนี ้ จึ ง ได ม ี ก ารประเมิ น ความคิ ด และ เกินตับจะขับออกสูกระแสเลือดได แตถาเมื่อใดมีภาวะดื้ออินซูลินขึ้นมาทําใหเหมื เนื้อเยื ่อตานงๆมี ารสลายไขมันออกมากขึ เมื่อไขมัในนน้ ในเลื อดมีมากก็เขาสู อนกั คือกการนอนตะแคง ทําให้นสารเคมี ําลายไหล สั ม ภาษณ ผ เ  ู ป น สิ ว ในกลุ ม  นี ้ พร อ มกั บ การสั ง เกตผลที ไ ่ ด ข อ  ง ตับมากขึ้น ในระยะแรกคนไขอาจจะไมมีอาการใดๆแตบางรายอาจมีอาการปวดแน นชายโครงด ตราซาวดเจอวาตับ ขาวผิดปกติ ออกมาทางด านขาานขวาหรื งและยอออาจตรวจอั นเขารูขุนลขน สันนิษฐานที คยสงสัยก็ทางการแพทย คอื น้าํ ลายของแต ะคนนสะสมอยู หรือสารเคมี และตรวจเลื อดก็อเ่ าจจะปกติ เรียกวาลไขมั เฉยๆแตเวลาผานไปถาไขมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆตับจะมีการอักเสบขึ้นมา เพราะวาไข หวังวาขอสังเกตตาง ๆ เหลานี้คงจะมีประโยชนตอ มันทีตั่ปวนีนอยู ้จะปลใอนน้ ยสารบางอย างทําใหเกิดาการอั บ เมื่อเวลานานเข ําลาย อาจไหลเข ไปทีก่รเสบของตั ูขุมขนในขณะที ่หลับ าจะดําเนินโรคไปสูโรคตับแข็งโดยที่เราไมตองดื่มเหลา หรือไมไดเปนไวรัสตับ หลายๆ คน า จังหวัดจันทบุรี งานประชาสั มพัเนหมื ธ โรงพยาบาลพระปกเกล ทําใหเกิดลักษณะคลายสิวขึ้น สิ่งหนึ ่งที่สังเกตได อนกัน ในแงของผิวหนัง และบางทีอาจเปนขอมูลที่ใชในการ ในผูที่เปนสิวลักษณะนี้ (ประมาณ 65 คน) คือพวกเขาเหลา เก็บสถิติในการประเมินงานวิจัยก็เปนได นั้นตางใชยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด นั่นทําใหนึก


งไร

าเปนรอย ปนสถาน รนมัสการ ประมาณ ละผลักดัน หรือที่รูจัก นไปกราบ 2555 ซึ่ง การรอย สถานที่ ที่ ารจัดการ พุทธบาท าทีเ่ หมาะ กรูปแบบ

ขอมูลสวนบุคคลผิดๆ ...ควรแกไขไวๆ ทานทั้งหลายเคยสงสัยหรือกังวลใจบางหรือไมวา ขอมูลสวน

ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ บุคคลของทานถูกเก็บรวบรวมไว ณ ที่ใดหรือไม เพราะในแตละวันของ

การดํารงชีวิต เราไมอาจปฏิเสธการติดตอสัมพันธกับผูคนในสังคมได พบกั อนเดิ มครั บมิอตมูรรั แฟนเพลงทุ ๆท่นาได น และบางครั ้งถึน งกัเหมื บจําเป นตองเป ดเผยข ลสกวนบุ คคลใหกับบุคกคลอื รูผมนายภู ทั้งที่เจตนาและไม ไ ด เ จตนา จนในที ส ่ ด ุ อาจมี ก ารนํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นทาง มิพันมารายงานขาวคราววงการเพลงเหมือนทุก ที่ผิดหรือนําขอมูลที่ไมถูกตองไปใชจนทําใหเกิดความเสียหายกับผูเปน ้งที่ผอามูนมา มีทั้งพนัี่นกองจนยากที รองเกาใหม ครัทบาหรณ นําตมา เจครั าของข ลหรือญาติ ่จะแกเไหมื ข ดัองตันเดิ วอยม างอุ าม คํฝากเพื าสั่งศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ ง ่ ข อ เท็ จ จริ ง มี อ ยู ว  า  ่อใหทานทั้งหลายชวยเปนกํ ลังใจใหเขามีแรงกาว ผูฟองคดีสอบผานการคัดเลืบอกเขาเปนทหารชั้นประทวนกรม เดินในวงการเพลงไปนานๆครั สรรพาวุธทหารบก จึงไดไปรายงานตัวและทําประวัติบุคคลและตรวจสอบลายนิ้วมือที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตอมากรมสรรพาวุธทหารบกแจงวา พย อพรสวรรค นาจเจริญ ไมสามารถบรรจุผูฟองคดีเขารับราชการทหารได เนื่องจากพบชื่อและชื่อสกุลของผู1.ปรางทิ ฟองคดีในฐานข มูลประวัติการถูนักกจัรบอกุงดาวรุ มและดํางเนิจากอํ นคดีอาาญาของกอง ทะเบียนประวัติอาชญากรในขอหาปลนทรัพย โดยมีคําพิพากษาใหสงตัวไปฝกอบรมที นิจาและคุ มครองเด็ แตสถานพิ นิจและคุมครอง กํา่สลัถานพิ งกาวเข วงการลู กทุงกและเยาวชน อีกไมนานจะได มีผลงานเพลงเป น เด็กและเยาวชนไดมีหนังสือรับรองวาการฝกอบรมในสถานพินิจไมถือเปนโทษทางอาญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ขอใหสํานักงาน ของตัวเองในไม นี้ มีผลงานเพลง วงศกนและอบรมใน ิกร เพลง ตํารวจแหงชาติ(ผูถูกฟองคดี) ตรวจสอบประวัติบุคคลและลบประวัติของผูฟองคดีออกจากทะเบี ยนประวัตชิอาาชญากร แตไดรับแจวังวนาชัแมยการฝ สถานพินิจจะไมใชโทษทางอาญา ก็มิใชเงื่อนไขการนําขอมูลออกจากระบบตามที่กํา(จากนาสร หนดในประมวลระเบี ยบการตํ ารวจ) และนั ลักษณะที ่ 32 บททีาใหม ่ 4 ขอ ณั 1.3ฐพล ซึ่ง างฝน) (พี ่นั้นโชคดี กเพลงหน ในชัน้ ผูฟ อ งคดีไดยนื่ ฟองตอศาลขอใหสงั่ ใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติลบขอมูลแตศาลชัน้ ตนไมรบั ฟองเพราะผูฟ อ งคดียงั ไมไดดาํ เนินการอุทธรณตามพระราช หมวดสันเทียะ โปรดคอยติดตามความคืบหนาตอไปแฟน บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 ยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพลงสอบถามเพิ ไดที่เบอร ซึ่งคณะกรรมการวิ นิจฉั่ม ยการเป ดเผยข089-524-0636 อมูลขาวสารวินิจฉัยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ลบขอมูลประวัติของผูฟองคดีออกจากทะเบียนประวัติ อาชญากร 2.ปกครอง ทองหนองคาย จังหวัด บึงกาฬ ในอัลบั้มชุดแรก (หนาที่ของคนที่อก) ผลงานเพลง อ.เมธา นาสารีย เรียบเรียง แตผฟู อ งคดีเห็นวาการเก็บขอมูลประวัตขิ องผูฟ อ งคดีไวในทะเบียนประวัตอิ าชญากร เปนการกระทําโดยไมมอี าํ นาจ ไมถกู ตองตามกฎหมาย ทําให ดนตรี โดย ยอ.ไก อสู บุามารถบรรจุ รฉัตร สวยสมเรี ยม อ.ออม มาฆะศั ทัศครที่จจากสั เรคคอร ด ขอฝากมิ กแฟนเพลง ตนได รับความเสี หายไม เขารับราชการทหารได และเสียสิทกธิดิป์ ระโยชน ะพึงไดงรกัับดจึงทาวน ฟองเรียเฮกคาสาเสี ยหายจากสํ านักงานตํตารรั รวจแห งชาติ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัชยววายสนั กรณีบเสนุ ปนคดี พ พ ิ าทเกี ย ่ วกั บ การกระทํ า ละเมิ ด ของหน ว ยงานทางปกครองอั น เกิ ด จากการใช อ า ํ นาจตามกฎหมาย ซึ่ง นนักรองเสียงดีไวในออมใจอีกสักคนนะครับ ผลงานเพลงเสร็จ ตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สมบรู ลวครัารวจแห บติดตงอชาติ สอบถามที ่ 089-258-0888 พ.ศ.2542 เมื่อผูฟองคดีมีหนังสือขอให สํานัณกแงานตํ (ผูถูกฟองคดี ) ตรวจสอบประวัติประวัติบุคคลของตนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 และ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูฟองคดี3.) เอริ ไดแจโงอใหอาร ผูฟอสงคดี ทราบผลการตรวจสอบในวั วกัน อจึาชี งถือพวทีาผูม ไดรผูหลรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว ยาม นักรอง นักแตงเพลงนนัเดีกยดนตรี ่ ฟไี อฟงคดี เคยมี การที่ผูฟองคดีมายื่นฟองคดีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 จึงเปนการฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาการฟองคดี และการที่ผูฟองคดีอุทธรณวาไดรูหรือควรรู งานสรางชื ที่รูจอักมูลกัขบาวสารฯ อัลบั้มมีแรก คนมี2548 แฟน ไมอาจรับฟงได เพราะผูฟองคดี เหตุแหงการกระทําละเมิดเมื่อคณะกรรมการวิ นิจ่อฉัยและเป การเปดนเผยข คําวินเอเซี ิจฉัยยคืรอวักันบที่เพลง 15 มีรันกาคม สาวสก งเกิพล้ิจารณา เดีย่ ว ทีเเพราะผู ่ ขาพรอฟมจะพิ วั เองแหกังบการฟ เพลงองคดี 30 ยัอันงเจ็เกิบดจากการกระทําละเมิดแลว จึงไม เคยฟองคดีตอปกครองชั้นตนเพื่อขอให ศาลสัอ่งยไมและนี รับคําค่ ฟอื อซิงไว องคดีไสดจู รนูถตึงเหตุ รับฟองไวพิจารณา ที่ทั้งแตงเอง รองเอง เปนเพลงลูกทุงจังหวะสนุกๆ แนวใหมสไตลอินดี้ คดีนี้มีขอแนะนําสําหรับประชาชน 2 ประการ วยเชี่อยูยใรนความครอบครองหรื ดวยนะครับ (1)ประชาชนมี สิทธิจะที่จฝากแฟนเพลงช ะตรวจดูขอมูลขาวารที อควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐและมีสิทธิจะแกไขหรือลบขอมูลสวน ปรางทิ พย พรสวรรค ขาวทิพย ธิดาดิน บุคคลของตนที่ไมถูกตองและหากหน4.วยงานของรั ฐ ไม ด า ํ เนิ น การตามคํ า ขอ จะต อ งอุ ท ตอคณะกรรมการวิ ิจฉัยการเป ตอย หมวกแดง อารสยาม ศิลปนร็ธรณ อคอารมณ ดีสไตลกนวนๆ แฟนดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบ วันนับแตไดรับแจงกอนยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติใหถูกตอง เพลงคงยั งจํคาาเขาได ดกี บั เพลงฮิ อยาอขอหมอลํ า และ 2 ซิงเกิ1ล้ ปจันงับหวะสนุ (2) การฟองใหหนวยงานของรั ฐชดใช เสียหายในคดี ละเมิดต จะต งฟองภายในระยะเวลา แตรูหรืกอๆ ควรรูเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ไดรับแจงจากหนวยงานของรัฐที่ปฏิอย เสธการลบข อ มู ล แล ว าง ซิ่งสกา, ทําไมไมเอา และวันนี้อีกหนึ่งเพลงมันส เพลงใหม ที่ฟงชื่อ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลถือเปนแดนกรรมสิทธิ์ของแตละบุคคลที่อยูในความครอบครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยไมไดรับความยินยอมจาก วกับเพลง ชอบแรด แตออมูยลาทีเข่ไมาถใจผิ เพราะ แรด้น ใน เจาของขอมูล และผูเปนเจาของขอมูเพลงก็ ลถือเปนโผูดนสุ ทรงสิดทๆธิทแล ี่จะตรวจดู และขอแก ไขหรือลบข ูกตอดงนั ้นได ฉะนั หากบุคคลใดมีขอสงสัยหรือไมมั่นใจ การเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารสวนบุทีค่นคลของตน ควรทีวงแรด ่จะรีบดําปลาแรด เนินการตามสิ ทธินั้น เพื่อปอวงกั นมิยใรหดหวนยนะคร วยงานของรั ี้หมายถึง ก็มะม ฝากแฟนเพลงช ยเชี าบ ฐหรือเจาหนาที่ของรัฐนําขอมูลที่ไม ถูกตองไปใช ซึ่งอาจสงผลกระทบกระเทื ่จะเยียวยาแก เชนนคดี เพลงประกอบละคร 5. ขอานต วทิอพสิทยธิธิของท ดาดิานยากที น สาวหมอลํ าสํานไอขได ยตืดน่ ังเต ไดนอี้ อกชุด 2 “O.K.บอา ย”

ศึกครั้งนี้ใหญหลวงยิ่งนัก

รัฐบาล ภายใตการนําของยิ่งลักษณ ชินวัตร แมปากจะกลาออกมายืนกรานวาไมหนักใจกับญัตติ ถอดถอนและซักฟอกของฝายคาน ซึ่งนําโดยพรรคประชาธิปตย แตฉากหลังทราบกันดีวาอะไรเปนอะไร โดยเฉพาะ ยิ่งลักษณ ชินวัตรที่เครียดหนักถึงกับเรียกประชุมรัฐมนตรีที่ถูกยื่นถอดถอนและซักฟอก รวมทั้งบรรดาที่ปรึกษาเขาหารือเปนการดวนเพื่อเตรียมพรอมรับศึก ขณะเดียวกันถึงขั้นวางแผนคิด ลมญัตติซักฟอกในครั้งนี้ โดย นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย เตรียมยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ วินจิ ฉัยวาญัตติซกั ฟอกของฝายคานครัง้ นีข้ ดั ตอรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนา พรรคประชาธิปต ย และผูน าํ ฝายคาน เพิง่ จะถูกกระทรวงกลาโหมสัง่ ถอดยศรอยตรี ทําใหญตั ติยนื่ ถอดถอน และซักฟอกครั้งนี้ที่เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เปนนายกฯ คนตอไป หาก ยิ่งลักษณ ชินวัตร ถูกถอดถอน อาจกลายเปนโมฆะ เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติวา ผูที่เคยถูกปลดออกหรือถอดยศหามเปน สส. ดังนั้น นายอภิสิทธิ์ จึงพนจากสมาชิกภาพ ส.ส. ซึ่งเมื่อพนสมาชิกภาพ ส.ส.ก็ถูกเสนอชื่อเปนนายกฯ คนตอไป ไมได อันมีผลทําใหญัตติยื่นถอดถอนและซักฟอกครั้งนี้ไมมีผลโดยปริยาย อยางไรก็ตาม แผนลมญัตติซักฟอกครั้งนี้ยังอีกยาว เพราะยังไมรูวาศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่อง ไวพิจารณาหรือไม หรือแมรับเรื่องก็ยังไมรูวาผลวินิจฉัยจะออกมาอยางไร โดยพรรคประชาธิปตยดู เหมือนไมแสดงความหนักใจตอแผนลมญัตติซกั ฟอกครัง้ นี้ ขณะทีน่ กั สังเกตการณทางการเมืองมองวาเปน ภาพสะทอนอาการรอนตัววิตกจริตจึงตองดิ้นรนเอาตัวรอดทุกวิถีทางมากกวา สําหรับศึกซักฟอกรัฐบาล ครั้งนี้สาธารณชนจับตารอคอยดูฝมือของฝายคานมืออาชีพอยางพรรคประชาธิปตย วาจะโชวฝมือ สายฟากับสมหวัง ซักฟอกชําแหละรัฐบาลดวยขอมูลเด็ดที่เปนประเด็นใหม และชี้ใหเห็นถึงการทุจริตและความลมเหลว เคยเป น 1ในโครงการน อ งใหม ไ ต ด าว ของ ครู ส ลา คุ ณ วุ ฒ ิ จนได อ อก ปกครอง ทองหนองคาย ้มเดี่ยวชุดแรกไปเมื อัลบั้มร“สาวหมอลํ าส่ํานอน ย” รพี ที่มีเพลง กระบวนการยุตอัธิ ลบัรรมจั งหวัด่อปจั54กันบทบุ ี จัดงานวั ประจําป 2555 ไรประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลไดชดั เจนหรือไม ทัง้ นีผ้ ลคะแนนไววางใจหรือไมไววางใจ ติดหูหลายเพลง เชน อายอยาเวาเลน, อยูก บั เขาเหงาดวยหรือ ก็สรางยอด ที่จะออกมาคงไมใชเรื่องสําคัญ เพราะรูกันอยูแลววาดวยระบบพวกมากลากไป ถึงอยางไรฝายรัฐบาล วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันรพี ขายทั้งซีดีและดาวนโหลดเปนอันดับตนๆ หน ของแกรมมี ่ โกลด ประจําป 2555 รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาบรมวงศเธอ ก็ชนะการลงมติอยูวันยังค่ํา แตประเด็นสําคัญอยูที่วาขอมูลของฝายคานจะชนะใจมหาชนไดหรือไมตาง 6. เปาวลี พรพิมล ขอนําอัลบัพระองค ้มเพลงประกอบละคร ากับสมหวัง รีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหง เจารพีพัฒนศักสายฟ ดิ์ กรมหลวงราชบุ หาก เพราะแมแพมติในสภา แตหากชนะใจมหาชนนั่นคือจุดเริ่มตนของเสนทางอวสานสําหรับรัฐบาล กฎหมายไทย ทีร่ วบรวมเอาบทเพลงเพราะๆ มาไว ในอัลบัม้ ชุดนี้ อาทิเพลง สมหวังนะจะ ที่ศาลจังหวัดจันทบุรี นายคมกริช ภัทรพิทักษ ผูพิพากษาหัวหนาศาล สุดทายก็ตองรักกัน, โสนสะเดา,จังใจสารภาพ, งมีวสยักนายวิ วัน และอี กหลาก หวัดจันทบุรี พรตออมด ชิต ชาตไพสิ ฐ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ผูแทน ยิ่งลักษณ ชินวัตร ดารินนทร วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมจังหวั ดจัลนบัทบุ รพี ประจํา หลายบทเพลง สายฟากับสมหวังหนทางแกรมมี ่ โกลด รวมเอาไว ในอั ้มรี ไดรวมกัเดีนยจัรดงานวั การอภิปรายไมไววางใจที่จะมีขึ้นในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเปนการอภิปรายที่ทั้งฝายคาน ป 2555 เพือ่ นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา เอริโอ อารสยาม นี้อัลบั้มเดียว ทั้ง 14 บทเพลง รัชรพีนกพัฒศรี โ ลพั น ธุ  ร ว มร อ งด ว ย นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย โดยนิมนต และรัฐบาลจะสรางสถิติใหมๆ ทางการเมืองมากมายขึ้นมา มีทั้งสถิติในดานดี และสถิติแหงความอัปยศ 7. เดียร ดารินทร ขนาดเปนคนกลั วผี10สุดรูๆป เจริ ก็ยญังพระพุ ใจแข็ทงธมนต ไปปฏิเพืบัตอ่ เปิภารกิ พระสงฆ นศิรจมิ งคล คณะผูร ว มพิธถี วายภัตตาหาร และเครื ่องไทยทาน อดสูของการเมืองไทย รวมถึงจะเปนการอภิปรายไมไววางใจครั้งแรก ที่เกิดขึ้นกอนที่รัฐบาลจะแถลง พิสจู นความกลาเดินคนเดียวทีบ่ า นร าง ในรายการคนล าผีไดสาํ เร็จ สําหรับ หลังจากนัน้ ไดจดั ใหมพี ธิ วี างพวงมาลาเนือ่ งในวันคลายวันสวรรคต ลูกทุงสาวเซ็กซี่ เดียร ดารินทรพระเจบอกว าเดินเธอไปๆ หนูกเจ็ยาังรพีเสีพยฒั วสันศันกหลั ง าบรมวงศ พระองค ดิ์ กรมหลวงราชบุ รดี เิ รกฤทธิ์ พระบิดา ผลงานรอบ 1 ป แหงกฎหมายไทย ผูทรงเปนนักนิติศวืาสตร ยึดอมันกั ่นในความซื ่อสัตยสอ้ ุจงหลั ริตอยงเลยขอยกนิ างยิ่งยวด ทรงถื ความซื่อสัตายของเธอจริ สุจริตเปนสิง่งสํๆาคัญสําหรับชีวิตมนุษย โดยเฉพาะ บๆเหมื น ทีมงานเบื ว้ ใหอวใานความกล ประเด็นที่พรรคฝายคานจะนํามาซักฟอกนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเปนรายบุคคลนั้น คงหนี สําหรับนักกฎหมาย อีกทั้งทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเปนผูสอนวิชากฎหมายดวยพระองคเอง เพื่อที่จะใหมีผูรูกฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาล เป น กํ า ลั ง ให เ ธอด ว ยนะครั บ ยุติธรรมสูระบบใหม ทรงรวบรวมกฎหมาย และคําพิพากษาฎีกา พรอมแตงตําราอธิบายกฎหมายตางๆ มากมาย ยิ้ม สุทธิดารีดิเรกฤทธิ์ ไมพน ประเด็นคอรัปชั่นในนโยบายจํานําขาวทุกเมล็ด ที่นอกจากจะทําใหประเทศไทยเสียโอกาสในการ ชวงทายของพิธี ผูพ8.ิพากษาหั ดจันทบุ้งรที ได กลางวสดุ ดี และกลากวถึ ยิ้ม สุวทหนธิาดศาลจั า ยังงหวั ขอฝากทิ ายถึ แฟนเพลงอี วางประวั “อัลตบัิข้มองพระเจ นี้เปนอัาบรมวงศ ลบั้ม เธอ กรมหลวงราชบุ ทรงมีตพอระนามเดิ มวาอาร พระองค พัฒนศักดิ์ ทรงเปน พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และเจาจองมารดาตลับ ทรงประสูตเมื่อ สงออก ลาสุดตกบัลลังกมาอยูในลําดับ 3 ของประเทศสงออกขาว แพทั้งเวียดนาม และอินเดียแลว ย หมวกแดง สยาม เจารพีแรกในชี วิต ชื่ออัลบั้มวา “ไมเคยไมคิดถึง” อยากใหพี่นองแฟนเพลงชวย วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ .2417 เมื่อยังทรงพระเยาว ไดทรงศึกษาวิชาภาษาไทย ในสํานัก ของพระยาศรีสุนทรโวหาร และพระยาโอวาทวรกิจ ตอมา ทรง เปหนลาบ กําลังและได ใจชวทยกัรงศึนกสนั ซื้อของแท มีลิขงกฤษ สิทธิ์หลัอยากให เนอะเพราะกว บั้มนี้อเซิอก ศึกษาตอที่ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุ ษาบชัสนุ ้นมันธยม ที่ประเทศอั งจากนั้นเห็ ไดนทใจกั รงศึกนษา วิชากฎหมาย าณจะได สํานัอกัลโครสต รซ ยังทําใหประเทศสูญเสียงบประมาณไปอยางนอย 1.5 แสนลานบาท แบบละลายน้ําเลน มหาวิ ท ยาลั ย อ อ กซฟอร ด จนสํ า เร็ จ ได ป ริ ญ ญาตรี เกี ย รติ น ย ิ ม สาขากฎหมาย หลั ง จากสํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว จึ ง ได เ สด็ จ กลั บ ประเทศไทย และได ร บ ั พระ มาทั้งพี่ๆทีมงานและตัวยิ้มเองก็คอนขางที่จะเหนื่อยกันทุกคน หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งแฟนๆสามารถดาวนโหลดเพลงของยิ้มไดที่ ยิง่ ลักษณ ชินวัตรแถลงนโยบายปราบคอรัปชัน่ ตอรัฐสภาเมือ่ เดือนสิงหาคมปทแี่ ลว แตจนถึงวันนีย้ งั ไม มหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนองคมนตรี ตอมาในป พ.ศ.2439 ไดรับพระมหา กรุณาธิคุณ โปรด เกล*4985รหั าฯ แตงตั้งสใหหเปอนงเพลงของยิ สภานายกพิ้มเศษ คือ พิ52จารณาแกไข ธรรมเนียม ศาลยุติธรรม จนกระทั่งป พ.ศ. 2462 ทรงประชวรดวยวัณโรคที่พระวักกะ (ไต) จึงไดทรง พบวารัฐบาลมีความจริงจังในการปราบคอรัปชัน ่ อยางทีใ่ หคาํ มัน่ สัญญาเอาไว กลับพบวาเกิดการคอรัปชัน่ กราบถวายบังคมลา ไปรั ก ษาพระองค ณงขกรุางวมาได ปารีส ประเทศฝรั ่งเศสซอย และในวั นที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2463 ไดทรงสิ้นพระชนม เมื่อพระชนมายุ เพียง 47 พรรษา นักสํราอหรังดี เ จต อ งการส ท ่ ี 366/45 สะพานขวา ถนน ประชาราษฎร สาย2 บางซื อ ่ กรุ ง เทพฯ 10800 บกิจกรรมวันรพีของศาลจังหวัดจันทบุรี นอกจากการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสวรรคต ในวันที่ 6 สิงหาคมยังไดจัดให อย า งกว า งขวาง ทั้ ง ในวงการข า ราชการและการเมื อ ง ขณะที่ ฝ า ยค า นโดยเฉพาะพรรคประชาธิ ป ต ย หรืองขัE-mail:wanchai587@gmail.com โดย นาย ภูมิพดนิันท081-5503-387 มีการแข นตอบปญหากฎหมายชิงเงินรางวัล การจําลองศาลและการจั รรศการสัปดาหวันระพี เนื่องในวันสําคัญ ดังกลาวดวย. ซึ่งไดรับการคาดหวังไวสูงวาจะสามารถขุดคุยการคอรัปชั่นของรัฐบาลยิ่งลักษณ จนสงผลใหมีการลงโทษ คนคอรัปชั่น และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีกวา ก็อยูบนสถานการณที่ยากลําบากเชนกัน หากไมสามารถหาขอมูลทีเ่ ปนชิน้ เปนอัน แตใชขา วตามหนาหนังสือพิมพมาอภิปราย ความหวังการตรวจสอบ การคอรัปชั่นในสภาก็จะดับวูบไปทันที เมื่อนักการเมืองตองรับผิดชอบตอประชาชน ก็ควรมีความ จริงจังในงานที่ทํา หากรัฐบาลยืนกรานวาไมโกง ไมเสียหาย ก็ตองชี้แจงใหไดวานโยบายประชานิยม ทีต่ อ งเสียเม็ดเงินไปกับคนบางกลุม นัน้ คือการทําเพือ่ ชาติ และผูท ไี่ ดรบั ประโยชนคอื ประชาชนถวนหนากัน ขณะทีฝ่ า ยคานยังมีอกี หนาทีท่ สี่ าํ คัญคือ การใชสภาเปนทีต่ รวจสอบการทํางานของรัฐบาล ไมเชนนัน้ แลว การเมืองจะลงไปตามทองถนนอีกครั้งอยางแนนอน ลาสุดจะดวยความบังเอิญหรือไม ผูเขียนไมทราบ องคกรพิทักษสยาม ซึ่งนําโดยพลเอกบุญเลิศ แกวประสิทธิร์ วมกับกลุม การเมืองภาคประชาชนอืน่ ๆประกาศชุมนุมขับไลรฐั บาลในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ที่ลานพระรูปทรงมา แบบมวนเดียวจบ ผูเขียนเชื่อวาศึกครั้งนี้ของรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร ใหญหลวงยิง่ นัก โดยเฉพาะลาสุดพลตรีจาํ ลอง ศรีเมือง ไฟเขียวใหพนั ธมิตรรวมชุมนุมได โอย!ดูไมจดื ครับ ในสภาเจอฝายคานอาชีพอยางพรรคประชาธิปตย นอกสภาเจอมวลมหาประชาชนที่ทนไมไหวกับรัฐบาล ที่ลุแกอํานาจ บอกไดคําเดียว...ตายแน

ดวยจิตคารวะ... ไพโรจน ลิมปธนวงศ


๑๐

ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

อํานาจเทศบาล..กับการจัดทําบริการสาธารณะ ที่ (ไม) คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน

แพทยหญิงโปรดปราน ณ สงขลา วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง แพทยประจําศูนยผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

“ผมบาง ศีรษะลาน” โรคผมบางจากพันธุกรรมหรือโรคผมบางจากฮอรโมน (Androgenetic alopecia) เปนภาวะทีเ่ กิดจากปจจัยทางพันธุกรรมรวมกับภาวะ ที่มีฮอรโมนเพศชาย (Androgen) มากกวาปกติ ในปจจุบันทางสากล นิยมเรียกชื่อใหมวา โรคผมบางที่มีรูปแบบเฉพาะ (Male and Female Pattern Hair Loss) ภาวะนี้สามารถเริ่มมีอาการตั้งแตหลังวัยรุนโดยเฉพาะในเพศ ชาย สวนในเพศหญิงมักเกิดที่อายุมากกวา พบอัตราการเกิดผมบาง ชนิดนี้ในชายไทยประมาณ 38.5% มีอาการอยางไร ? ในผูชาย ผมมักเริ่มบางตรงไรผมบริเวณหนาผากกอน ตอมาผมบริเวณกลางศีรษะจึงเริ่มบางลงดวย และเมื่อเวลาผานไป ผมจะเริ่มบางเปนบริเวณกวางมากขึ้นเรื่อยๆ ในผูห ญิง ผมมักเริม่ บางตรงบริเวณกลางศีรษะกอน สวนนอยทีจ่ ะมีการบางของผมบริเวณหนาผาก รวมดวยคลายกับผูช าย และเมื่อเวลาผานไป ผมจะบางเปนบริเวณกวางมากขึ้นเรื่อยๆเชนกัน มีแนวทางการรักษาอยางไร ผูชาย สามารถรักษาดวยยาทารวมกับยารับประทาน คือทายา 2-5% Minoxidil lotion ร ว มกั บ รั บ ประทานยา Finasteride 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ วั น ผู ห ญิ ง ควรรั ก ษาด ว ยการทายา 2-5% Minoxidil lotion เพี ย งอย า งเดี ย ว ส ว นการรั ก ษาด ว ยการรั บ ประทานยาFinasteride สํ า หรั บ ผู ห ญิ ง ยั ง ไม อยู ใ นแนวทางการรั ก ษาที่ เ ป น มาตรฐานและพบว า ใช ไ ม ไ ด ผ ลในผู ห ญิ ง ส ว นยาต า นฮอร โ มนแอนโดรเจ นอื่ น ๆ ยั ง จํ า เป น ต อ งรอผลการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในแง ป ระสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย กรณี ผู ป ว ยหญิ ง ที่ ต อ งการ รั บ ประทานยาจํ า เป น ต อ งป อ งกั น การตั้ ง ครรภ เ นื่ อ งจากยาก อ ให เ กิ ด ความผิ ด ปกติ กั บ ทารในครรภ ไ ด การ รั ก ษาด ว ยวิ ธี อื่ น ๆ เช น การปลู ก ถ า ยรากผม (Hair transplantation) พิ จ ารณาทํ า ได เ ฉพาะในผู ป ว ยบางราย สวนการใชเลเซอรหรือเมโสธีราพีผลักยาเพื่อกระตุนรากผมยังไมมีการศึกษายืนยันวาไดผลจริง ควรรักษาไปนานเทาใด การรักษาจําเปนตองทําไปตลอด เนือ่ งจากถาหยุดยา ผมจะกลับไปบางเทาเดิม การทีต่ อ งรักษาเปนเวลานานทําให ผูปวยหลายรายมีความทอใจในการรักษา อยางไรก็ตาม หากผูปวยไมรักษา ผูปวยอาจมีผมที่บางมากขึ้น มีการศึกษา หนึ่งพบวามีโอกาสมากถึง 93% ที่ผูปวยจะมผมบางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชวงระยะเวลา 5 ป ดังนั้นผูปวยจึงควรรับการรักษา อยางตอเนื่อง โดยทั่วไปแพทยจะประเมินผลการรักษาที่ระยะเวลา 1 ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์เต็มที่

มี เรื่ อ งคดี ค วามที่ เรี ย กว า เทศบาลเจอดี เป น การที่ ท างเทศบาลไปกระทํ า การรอนสิ ท ธิ ด ว ยการไปรื้ อ ต น ไม บ นทางเท า อ า งว า เพื่ อ ประโยชนสาธารณะโดยไมคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญก็เลยเปนผูถูกฟองคดีและผลคดีออกมาเปนผลรายแกเทศบาลเอง เทศบาลนคร อ. (ผูถูกฟองคดี) ไดจัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรโดยไดร้ือทางเทาที่มีอยูเดิมและตัดหรือยายตนไมที่ ปลูกบนทางเทาออกไปทั้งหมด หรือคงไวเพียงบางสวนทั้งสองขางหรือขางใดขางหนึ่งของถนนเพื่อขยายผิวจราจรทําเปนที่จอดรถ ทําให ผู ฟ อ งคดี แ ละประชาชนที่ ใช ท างเท า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นเสี ย หายเป น การกระทํ า ที่ ขั ด ต อ หลั ก ความเสมอภาคและละเมิ ด ศั ก ดิ์ ศ รี ค วาม เป น มนุ ษ ย ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และขั ด ต อ พระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ.2535 และประกาศ กรมโยธาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานและลั ก ษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้ ง กํ า หนดเขตทางหลวงที่ จ อดรถ ระยะแนวต น ไม และ เสาพาดสายเกี่ ย วกั บ ทางหลวงชนบทและทางหลวงเทศบาล พ.ศ.2543 และอํ า นาจหน า ที่ ข องผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ต อ งจั ด ให มี ท างเท า ด ว ย ผูถูกฟองคดีรื้อทางเทาและตัดหรือยายตนไมโดยมิไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถือเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจไมถูกตองตามกฎหมาย และมีการใชเครื่องจักรขุดเจาะรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีทําใหไดรับความเสียหาย จึงขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีระงับ การขยายผิวจราจร และจัดทําทางเทาและปลูกตนไมบนทางเทาใหอยูในสภาพเดิม ผู ถู ก ฟ อ งคดี เ ป น ราชการส ว นท อ งถิ่ น ตามาตรา 70(2) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ.2534 โดยมาตรา 56 (1) และ (6) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 วรรคหนึง่ (2) แหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 กําหนดอํานาจหนาทีข่ องผูถ กู ฟอง คดีในฐานะเทศบาลนครไววา ภายใตบงั คับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาทีต่ อ งทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี.้ ..ใหมแี ละบํารุงทางบกและทางน้าํ ... จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ... และมาตรา 50 วรรคสอง บัญญัติวา การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชนโดยวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี และใหคาํ นึงถึงการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณ... และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาบอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 บัญญัติวา ใหเทศบาล... มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้... (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส... (25) การผังเมือง (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร ผู ถู ก ฟ อ งคดี จึ ง เป น หน ว ยงานทางปกครองที่ ก ฎหมายกํ า หนดให มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ของประชาชนในทองถิ่นของผูถูกฟองคดีหลายประการ กลาวโดยเฉพาะอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกของผูถูกฟอง คดี แ ล ว ทางบกที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู ถู ก ฟ อ งคดี เ ป น ทางสาธารณะที่ อ ยู ใ นเขตเมื อ งหรื อ เขตชุ ม ชน และทางสาธารณะที่ อ ยู ใ น เขตเมืองหรือในเขตชุมชน และทางสาธารณะที่อยูในเขตเมืองหรือเขตชุมชน และทางสาธารณะที่อยูในเขตเมืองหรือในเขตชุมชนดังกลาวยอม เปนทางที่มีไวบริหารประชาชนทุกคน ไมวาผูนั้นจะสัญจรดวยการเดินหรือใชรถจักรยานหรือรถจักรยานยนตหรือรถยนตหรือดวยวิธีการ อื่ น ใดอั น พึ ง ใช ท างนั้ น ในการสั ญ จรได ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว า ทางเท า ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของทางสาธารณะที่ ทํ า ไว ใ ห ค นเดิ น ถนนที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี จั ด ทํ า โครงการก อ สร า งปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรที่ พิ พ าทดั ง กล า ว ล ว นแต เ ป น ถนนที่ มี ท างเท า อยู ทั้ ง สองข า งทางทั้ ง สิ้ น ผู ถูกฟองคดีจึงมีหนาที่จัดใหมีและบํารุงรักษาทางเทาดวย ดังที่มาตรา 56(1) ประกอบมาตรา 53(1) และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3) แหง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 บั ญ ญั ติ ใ ห ผู ถู ก ฟ อ งคดี มี ห น า ที่ รั ก ษาความสะอาดของถนนหรื อ ทางเดิ น การที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ดํ า เนิ น โครงการดั ง กล า วโดยกี่ รื้ อ ทางเท า ที่ มี อ ยู เ ดิ ม และตั ด หรื อ ย า ยต น ไม ที่ ป ลู ก บนทางเท า ออกไปทั้ ง หมดเพื่ อ ขยายผิ ว จราจรโดยรื้ อ ทางเท า ออกไปทั้ ง หมดย อ มทํ า ให ป ระชาชนต อ งลงมาเดิ น บนผิ ว จราจรแทน ซึ่ ง ไม มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต ร า งการ และทรั พ ย สิ น และหาก การขยายผิ ว จราจรในย า นชุ ม ชนมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า ให เ ป น ช อ งทางจอดรถสองข า งทางดั ง ที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ก ล า วมาในคํ า อุ ท ธรณ แ ล ว ก็เปนที่เห็นไดวาประชาชนจะตองลงมาเดินบนผิวจราจรในชองทางถัดไปแทนซึ่งนอกจากจะกอใหเกิดอันตรายในชีวิต รางกายและทรัพยสินของ ประชาชนแลว ยังเปนการกีดขวางการจราจรซึ่งทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดหรือไมคลองตัวตามมาอีกดวย แมวาผูถูกฟองคดีจะอางวาถนนที่ดําเนินการขยายผิวทางจราจรดังกลาวมิไดอยูในประเภททางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 เนือ่ งจากมิไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงเทศบาลก็ตาม แตเมือ่ ถนนดังกลาวเปนทางหลวงในเขตเทศบาลทีผ่ ถู กู ฟองคดีเปนผูด าํ เนินการ กอสรางหรือขยายหรือบูรณะหรือบํารุงรักษา ผูถ กู ฟองคดีจงึ ชอบทีจ่ ะนํามาตรฐานและลักษณะของทางหลวง งานทางและเขตทางหลวง มาตรฐาน ที่จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสายตามประกาศกรมโยธาธิการมาประกอบการพิจารณาในการขยายผิวจราจรทั้ง 24 โครงการโดยอนุโลม และเมื่อถนนดังกลาวลวนแตมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวา 6.00 เมตร และมีทางเทาทั้งสองทางทั้งสิ้น การที่ผูถูกฟองคดีรื้อทางเทาที่มีอยูเดิม และตัดตนไมทปี่ ลูกบนทางเทาออกไปทัง้ หมดหรือคงไวเพียงบางสวนทัง้ สองขางหรือขางใดขาหนึง่ ของถนนทีม่ คี วามกวางขางละนอยกวา 1.50 เมตร จึงไมเปนไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงเทศบาลตามประกาศกรมโยธาธิการแตอยางใด

ก อ ื ล เ ด ร โป

จริงใจ า น ฒ ั พ มุงมั่น


๑๑

ฉบับที่ ๒๓๑ ปที่ ๑๐ ประจําวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ทอดถวาย

กฐินพระราชทาน

24-25 พฤศจิกายน 55 ณ วัดบูรพาพิทยาราม ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

บริษัท บูรพาคอนกรีตฯ ขอเรียนเชิญทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน รวมรับกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ นําเงินบริจาค ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน บ.บูรพาคอนกรีต แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด ป ๒๕๕๕ เลขที่ 476-0-50855-8 ธ.กรุงเทพ จํากัด สาขาถนนทาแฉลบ จ.จันทบุรี

คุณทรงชัย ศรีสลับ (รองประธาน) 084-7002016, ฝายประชาสัมพันธ 089-5898916ฝายการเงิน 084-7002017 ศูนยประสานงาน 081-7688168 แฟกซ 039-356905

เขต 1

เขต 2

ทีมดี มีความพรอม นอมรับใช ใสใจประชาชน

สมานฉันท

สานงานตอ กองานใหม ใสใจพัฒนา


ซีทีวีนิวส์  

ฉบับที่ 231 16-30 พฤศจิกายน 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you