Page 1


หน้า ๒

ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

คมสัน เอกชัย

ช่วงนีก้ ระแสการเมืองท้องถิน่ เริม่ รุนแรงเพิม่ ขึน้ ทุกขณะ โดยเฉพาะสนามเลือกตัง้ นายก อบจ.ชลบุรี พร้อมทั้งสมาชิกซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 26 เมษายน 2555 และจะมี ก ารเลื อ กตั้ ง ภายใน 45 วั น เปิ ด ตั ว แล้ ว ประมวล เอมเปี ย อดี ต ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ พร้ อ มสมาชิ ก บางส่ ว นเริ่ ม ประมวล เอมเปีย ออกโรงหาเสี ย ง โดยระดม พลพรรคอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ใน จ.ชลบุรี ที่ โรงแรมชลอิ น เตอร์ งานนี้ ม ากั น พร้ อ มหน้ า และเตรียมจะเปิดตัวปลายเดือน กุ ม ภาพั น ธ์ นี้ ส่ ว นผู ้ ส มั ค ร ส.อบจ.จะเน้นใจรักสมัครเข้ามา ช่วยตัวเองได้บ้าง เพราะที่ผ่าน วิทยา คุณปลื้ม มาส่งเทียบเชิญ มีแต่ถามว่า "จะ ให้ เ ท่ า ไหร่ " โดยไม่ ดู เ องว่า มี ราคาหรือไม่ ... 00 ฟากของกลุ่มเรารักชลบุรี ถึงแม้ การเคลื่อนไหวจะเงียบ แต่ในความเงียบเหมือนทะเล คลืน่ ได้นำ�้ แรงมาก สนธยา คุณปลืม้ งานนีล้ งมาเล่น

เดโช คงชยาสุขวัฒน์

ด้วยตัวเอง เน้นประสานสิบทิศ จุดไหนบอดรีบอุด กระแสข่าวออกมาว่า มีหลายคนอยากลงสมัครใน กลุ่มเรารักชลบุรี แทบจะชนกันหัวล้านข้างแตก บาง เขตคิดไม่ตก เพราะหลายคนอยากลง เล่นเอาแกนน�ำ ต้องนั่งตีขิมไปพลางๆ ก่อน เพราะยังไม่กล้าตัดสินใจ คนนีก้ น็ อ้ ง คนนัน้ ก็พี่ คงต้องรอเวลาดีๆ ก่อนทีจ่ ะเปิด ตัว ... 00 เทศบาลเมืองชลบุรกี ใ็ ช่ยอ่ ย 8 มีนาคม 2555 ก็หมดวาระสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี งาน นี้มี 3 ทีมลงแข่งขันแน่นอน ประกอบไปด้วยกลุ่ม ประชาธิปตั ย์ กลุม่ เจ๊เชน วิรตั น์ ไพรอนันต์ ประธาน สภาเทศบาลเมืองชลบุรี และกลุ่มของนายกฯ เดโช คงชยาสุขวัฒน์ ฟากของประชาธิปัตย์ สุธา สิงห์ โตทอง รองประธานสภาเทศบาลเมืองชลบุรี งานนี้ น�ำทีม ยืนยันว่าตัวผู้สมัคร ส.ท.เกือบครบหมดแล้ว .. ทีมเดโชก็ใช่ย่อยผู้สมัคร ส.ท.เกินทีม ต้องคัดเอาคุณ ภาพจริงๆ ลงชิงชัยในครั้งนี้ แว่วว่า บรรดาที่ชอบอ้าง ว่ามาจากประชาชน ต้องหนีสนามเลือกตั้งแห่งนี้ ไม่รู้ ว่าเหตุอะไร ทัง้ ทีป่ ระชาชนเลือกเข้าไปนัง่ ในสภาสมัย

ทีแ่ ล้ว เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์กบั แซดว่า "ไม่แน่จริงนีห่ ว่า และไม่ยอมรับความจริงว่าอาศัยท้องคนอืน่ มาแจ้งเกิด ทางการเมือง หากแน่จริงก็วัดไปเลย ลงสมัครให้ เรียบร้อย แล้วหาเสียง ว่าตูนี้แน่ไม่ต้องอาศัยชื่อกลุ่ม เข้าสภาฯ" เอ้า ว่ากันเข้าไปนั่น ... 00 คนนี้ซิแน่ สัน ชัย นักเคน ว่าทีน่ ายก อบต.หน้าพระธาตุ งัดกลยุทธ์ ทุกรูปแบบ สู้จนเอาชนะมาได้ ทั้งที่คะแนนเป็นรอง หลายขุม ถูกโจมตีทุกรูปแบบชนิดที่ว่า หากเลือกเข้า สภาไปแล้วไม่มีพวก จะเกิดการพัฒนาได้อย่างไร ใน ที่สุดผลก็ออกมาประจักษ์ ผ่าด่านกระสุนมาได้ อย่าง นี้ ย อมรั บ ว่ า ฝี มื อ จริ ง ไม่ เ ชื่ อ ไปถาม พั ช รสุ ช าติ แสงทอง นายก อบต.โคกเพลาะดูได้ว่า ชนะกันได้ อย่างไร ... 00 เล่นแรง ณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ อดีตผู้ สมัคร ส.จ.บ้านบึง เที่ยวนี้ฟ้องแหลก บัตรไม่ลงลายมือชื่อ 5 คน ไม่สามารถระบุ ได้ เลยตั้งทนายสอบหาข้อเท็จจริง ไม่ต้องรอ กกต. เพราะร้องทีไรยกฟ้องทุกที งานนี้เข้าทาง โดย ม.157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เสีย 5 คน คือ คณะกรรมการคุม การเลือกตั้ง ต้องประกันตัวเป็นทิวแถว งานนี้คงเข็ด หากอ้างเหตุบริสุทธิ์ไม่ได้ อาจจะโดนเหมือนปากน�้ำ โทษไม่หนักหนาแค่เข้าคุกเท่านั้นเอง ... การฟ้องใน ครั้งนี้ ณัชกฤช แจ้งว่าหากมีโอกาสต้องท�ำบ้าง เพราะ ไม่เช่นนั้น คนดีๆ คงไม่เข้ามาเล่นการเมือง ... 0 บ่น กันมาหนาหู มหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัย

น�ำ้ ท่วม ทีห่ น้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ทีผ่ า่ นมา อยาก ให้งานดัง ให้คนมาเที่ยวจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า เชิญ นักข่าวไปท�ำข่าวแต่ไม่ให้ความร่วมมือ ถามอะไรก็เอ๋ อ มึนงงไปหมด สงสัยจะเป็นพวกรับจัดงานดูถูกนัก ข่าว ที่หลังก็ไม่ต้องเชิญ คมสัน เอกชัย ผวจ.ชลบุรี เห็นด้วยหรือไม่ จัดกันทั้งปี ถามชาวบ้านที่ขายสินค้า ในตัวเมืองบ้างหรือเปล่า ทุกวันนี้ไม่มีเงินส่งลูกไป เรียนหนังสือแล้ว เพราะรอจัดขายสินค้าราคาถูกหน้า ศาลากลาง ต่อไปคนในเมืองชลไม่มีกิน คงต้องหา อาชีพใหม่ ฉกชิงวิ่งราวคงเกลื่อนเมืองชล ไม่รู้แรงไป หรือเปล่า ... 00 นี่ก็อีกสนามเลือกตั้ง เทศบาลต�ำบล เหมื อ งที่ ไ ด้ รั บ การยกฐานะ งานนี้ แ ข่ ง กั น ฟู ล ที ม ประกอบไปด้วย เฉลา แป้นดี อดีต นายก อบต.สมัย แรก ได้เบอร์ 1 สมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม อดีตนายก อบต.เหมืองสมัยที่ผ่านมาได้เบอร์ 2 และบรรลือ ศรีส�ำอาง อดีตรองนายก อบต.เหมือง ได้เบอร์ 3 ส่วนสมาชิกส่งครบทุกทีม เลือกตัง้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2555 งานนีม้ องดูผสู้ มัครแล้ว กระสุนดินด�ำพร้อม ใคร พลาดสอบตก ... 00 สุรพงษ์ ทุมมานนท์ ผู้สื่อข่าว ไทยทีวี ฝากข่าว คุณแม่ ถนอมศรี ทุมมานนท์ มารดา เสียชีวติ แล้ว ศพตัง้ สวดพระอภิธรรมทีว่ ดั นอก อ.เมือง ชลบุรี ประชุมเพลิงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ... 00

แม่บ้านทหารเรือร่วมมอบดอกกุหลาบแสดงความรักและความห่วงใยต่อทหาร นาวิกโยธิน กองทัพเรือ เนื่องในวันวาเลนไทม์ หลังได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน พืน้ ทีช่ ายแดนชายแดนภาคใต้ ทหารกล้านาวิกโยธินยืนยันพร้อมจะกลับมาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ กี ครั้ง เมื่อหายจากอาการบาดเจ็บ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ�ำเภอศรีราชา ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเด็กนักเรียน จ�ำนวนมาก ได้รว่ มถ่ายรูปซุม้ รูปหัวใจผลไม้นานาชนิด อาทิ กล้วย ส้ม แอปเปิล มะเฟือง และมะพร้าว ผสมผสานกับทางมะพร้าวซึง่ เป็นวัสดุธรรมชาติ เพือ่ รองรับคูร่ กั และนักท่องเทีย่ ว ที่ได้เดินทางเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันในวันนี้ที่เป็นวันวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.55 นาย ชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอ�ำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกับ นาย จิรพฤทธิ์ โสดรเพิ่มพูนลาภ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการ ตลาดสวนนงนุชพัทยา ในฐานะผู้แทน นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อ�ำนวยการ และเจ้าของสวนนงนุชพัทยา ได้น�ำช้างพลาย และช้างพัง จ�ำนวน 9 เชือก มาท�ำพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ณ หัวใจดวงใหญ่ภายในสวนนงนุช พัทยา โดยมี นายมานิจ นารินทร์รักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปร่วมพิธีในวันนี้ ด้วย ที่ห้องแถวไม่มีเลขที่ ภายใน ซอยส�ำนักสงฆ์ ม.1 ต.พลูตาหลวง อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี นางนิตยา เอี่ยมเจริญ นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอสัตหีบ พร้อมคณะ กิ่งกาชาด ได้เดินทางเข้าเยี่ยม นางยุพิน มูลพุกก์ อายุ 51 ปี ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เต้านม พร้อมสามี นายสมนึก มูลพุกก์ อายุ 53 ปี ที่พิการแขน ขา ด้านซ้าย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าปฏิบัติการเชิงรุก เข้าถึงประชาชน รับทราบ ปัญหาการด�ำรงชีพ มอบถุงยังชีพ แว่นตา ไม้เท้าเค้ายัน ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสัตหีบ จ�ำนวน 1,950 ราย พร้อมรับฟังปัญหาจากปากประชาชน ในการน�ำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ของประชาชนชาวสัตหีบ ให้ดีขึ้น

เต่าตะหนุ น�ำหนักกว่า 100 กิโล ตายลอยเกยตื้น ชายหาดบางแสน

ครูโรงเรียนเซ็นปอนด์ ศรีราชา น�ำนักเรียนตัวน้อยกว่า 700 ชีวิตเที่ยวชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันแห่งความรัก ประธานมู ล นิ ธิ แสงพระธรรม น�ำอุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม หม้อหุงข้าว ธูปเทียน หลอดไฟและอื่น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ กรรมล้ า งป่ า ช้ า พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท มาบริจาค

นาวาเอก เทวัญ สุจริตวงศานนท์ ผู้อ�ำนวยการฝึกผสมร่วมคอบร้า โกลด์ 2012 ในส่วนกรมวิทยาศาสตร์ กองทัพเรือ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และ คณะนายทหาร แผนกอาวุธทางนิวเคลียร์ชวี ะ เคมี กองพลนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา ได้นำ� ก�ำลัง พลของทหารเรือไทย จ�ำนวน 76 นาย ก�ำลังพล กองทัพอากาศ จ�ำนวน 23 นาย ก�ำลังพลของกองก�ำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 35 นาย ท�ำการฝึกปฏิบตั ิ การสงครามนิวเคลียร์ชีวะเคมี ณ ลานจอดเฮลิปคอบเตอร์ ค่ายมหาเจษฎาราช เจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต�ำบลพลูตาหลวง อ�ำเภอสัตหีบ


หน้า ๓

ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

สนธิ

ก�ำลัง

วันแห่งความรัก กลิน่ ไอและบรรยากาศวันแห่งความ รักไม่ควรหมดไปหรือผ่านไปกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่มนุษย์ได้ก�ำหนดให้เป็นวัน แห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ แต่จะต้อง คงไว้ให้อยู่ในตัวของเราทุก ๆ คนตลอดไป โดยเฉพาะความรักทีเ่ ราจะมีมอบให้กบั สรรพ สิง่ รอบ ๆ ตัวเรา ไม่ใช่เพียงแค่คนรักเท่านัน้ ในยุ ค สมั ย นี้ อ ย่ า ว่ า แต่ วั ย รุ ่ น หรื อ เยาวชนเลย ว่าให้ความส�ำคัญกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และตั้งใจจะมอบความรักหรือ บอกรักแก่คนรักหรือแฟนแต่เพียงผู้เดียว ผูใ้ หญ่บางคนก็ยงั มีความคิดเห็นและการกระ ท�ำที่ไม่แตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนเหล่า นี้ จริง ๆ แล้วการมอบความรักหรือแสดง ความรักต่อกัน เป็นสิ่งที่เราน่าจะท�ำทุก ๆ วันตลอดไป โดยเฉพาะกับคนสนิทชิดใกล้ ไม่จ�ำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นแฟนเท่านั้น บุพการีหรือพ่อแม่ คือบุคคลที่เรา จะต้องแสดงรักในวันนีม้ ากทีส่ ดุ อีกท่านหนึง่ แต่มนี อ้ ยคนนักทีจ่ ะนึกถึง และหากใครทีล่ มื ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะต่อจากวันนี้ไปเรายังเหลือเวลาอีกทั้ง ชี วิ ต ของเราและของท่ า นที่ เ ราจะสามารถ แสดงให้ท่านได้รับรู้ในทุก ๆ วัน การแสดงความรั ก ต่ อ กั น มี ห ลาก หลายรูปแบบ อยู่ที่เราจะเลือกปฏิบัติ แต่ สิ่งส�ำคัญที่สุดคือขอให้ออกมาจากใจ และ กระท�ำไปด้วยความจริงใจซึง่ เชือ่ ว่าคนทีไ่ ด้รบั จะสามารถรั บ รู ้ ไ ด้ ว ่ า เราแสดงด้ ว ยความ จริงใจมากน้อยเพียงใด ดอกกุหลาบช่อโต ๆ ราคาสูงลิ่ว อาจจะมีความหมายไม่เท่าใบไม้ เพียงหนึง่ ใบ หากใบไม้ทใี่ ห้นนั้ ให้ดว้ ยความ รักจากใจจริง หลังจากมอบความรักให้แก่พ่อแม่ คนรัก และลูกหลานแล้ว อย่าลืมมอบความ รั ก ให้ แ ก่ ส รรพสิ่ ง รอบตั ว เพื่ อ ร่ ว มกั น สร้างสรรค์สงั คมไทยให้นา่ อยูเ่ ช่นนีต้ ลอดไป

(ต่อจากหน้า 1)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยหลังน�ำ้ ลด โดยจัดจ�ำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ใน งานมหากรรมพาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู่ภัยน�ำ้ ท่วม ให้กับ ชาวจังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดใกล้เคียง ณ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ชลบุรี ให้การต้อนรับ ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดงานมหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ ภัยน�้ำท่วม ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่วนการจัดงานมหกรรมพาณิชย์กระตุน้ เศรษฐกิจ สู้ ภัยน�้ำท่วม ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยจัดที่จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดขอนแก่น ได้รบั ความสนใจจากประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และสินค้าประเภทสร้างสรรค์ เช่น ศิลปิน นักเขียน จิตรกร เป็นต้น และเกษตรกร เพือ่ ให้สามารถบรรเทาความเสีย หายและก่อให้เกิดรายได้ในช่วงทีเ่ กิดปัญหาอุทกภัย ท�ำให้มเี งิน ทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจต่อไป

คู่รักชายกับชายคว้าแชมป์ "จูบมาราธอน" ทุบสถิติใหม่ 50 ชั่วโมง 25 นาที!

(ต่อจากหน้า 1) กระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14

ก.พ. เหลือคู่รักที่ยังคงยืนจุมพิตกันอย่างดูดดื่มอยู่จ�ำนวน 2 คู่ คือคู่ของนาย เอกชัยกับนางลักษะณา แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว และคู่ "ชายรักชาย" คือนาย นนทวัฒน์ เจริญเกษรสิน กับนายธนากร สิทธิเ์ ทียมทอง และทัง้ 2 คู่ สามารถ ยืนหยัดท�ำลายสถิติโลกเก่าลงได้อย่างราบคาบ โดยได้รับเกียรติจากนาย อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่เดินทางมาร่วมงานและมอบช่อดอกไม้ เป็นก�ำลังใจให้กับทั้ง 2 คู่ จนเมื่อเวลา 16.40 น. คู่ของนายเอกชัย กับนางลักษะณา ท�ำท่าว่า จะไปไม่รอด เพราะฝ่ายหญิงเริ่มมีอาการอ่อนล้า ทางนายเอกชัย สามีสุดที่รัก จึงพูดกับภรรยาทั้งๆ ที่ปากยังประกบจูบกันอยู่ว่าให้ขอยอมแพ้ เพราะกลัวจะ ได้รับอันตราย พร้อมทั้งขอกระดาษกับปากกาจากทีมงานเพื่อเขียนความใน ใจ เนื้อหาระบุว่า "แพ้ไม่ส�ำคัญ แต่ห่วงเธอมากกว่า" ขณะที่นางลักษะณา ได้เขียนตอบโต้ว่า "พี่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะ ท�ำให้ถงึ วันเกิด งัน้ ให้ผ่านเทีย่ งคืนนี้ เค้าจะไม่ยอื้ เลยนะ" ซึง่ จากการสอบถาม ผู้จัดงานระบุว่า ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 43 ปี ของนายเอกชัย ท�ำให้นางลักษะณา ภรรยา แข็งใจยืนหยัดที่จะยืนจูบกับสามีจนผ่านเที่ยงคืน ของวันนี้ให้ได้ ท�ำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เฝ้าดูอยู่ถึงกับปรบมือให้ ก�ำลังใจ บางคนถึงกับน�ำ้ ตาไหลเพราะประทับใจในความรักทีม่ นั่ คงของสามีภรรยาคู่นี้ ต่อมาเวลา 19.00 น.โดยประมาณ ผลปรากฏว่าคูข่ องนายเอกชัย กับ นางลักษะณา ได้ตดั สินใจขอยอมแพ้ ท�ำให้คขู่ องนายนนทวัฒน์ กับนายธนากร ที่สามารถยืนหยัดแลกจูบกันได้นานที่สุด ด้วยระยะเวลารวม 50 ชั่วโมง 25 นาที คว้าเงินสดจ�ำนวน 1 แสนบาท แหวนเพชร 2 วง บัตรก�ำนัลที่พักจาก อนันตรา ภูเก็ต รวมมูลค่า 2 แสนบาท และได้รับการจารึกชื่อลงในกินเนส เวิลด์เรคคอร์ด ในฐานะคู่รักที่จูบกันได้ยาวนานที่สุดในโลก นายนนทวัฒน์ เผยว่า ปกติตนมีอาชีพเปิดร้านกาแฟที่ จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนนายธนากร คู่รักของตน ท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่จิตเวช อยู่รพ.แปลงยาว และคบหาฉันท์คู่รักชายกับชายมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว

ส�ำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งใน พื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ประสบอุทกภัยให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จ�ำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรม และเป็นช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและ เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยให้มีพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้า ส่วนกิจกรรมประกอบด้วย สินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP&SMEs สินค้าส่งออก สิน ค้าแฟรนไซส์และ SMEs สินค้าหัตถกรรม สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าทาง วัฒนธรรม รวมแล้วประมาณ 600 บูธ ซึ่งประกอบด้วย สินค้า OTOP สินค้าแฟรนไซส์ สินค้า ธงฟ้า สินค้าหัตถกรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภาพวาด ภาพเขียน และสินค้าจากกรม ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม สิ่งของตกแต่งบ้าน สินค้าประเภทเศรษฐกิจ สร้าง จากศิลปิน นักเขียน และจิตรกร นอกจากนี้ยังมีสินค้าส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรอีกด้วย นางสุกมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานมหกรรม พาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน�้ำท่วม เป็นงานช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัย โดยเฉพาะผูส้ ง่ ออกผูป้ ระกอบการประเภทธุรกิจ SMEs และ OTOP เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการลดภาระ ค่าครองชีพให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบทั่งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ ประสบอุทกภัยให้สามารถเลือกซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ�ำเป็นในราคาที่เป็นธรรม และต�่ำกว่าราคาท้องตลาด รวมถึงเป็นช่อง ทางการจ�ำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา อุทกภัย ให้มีพื้นที่ในการจ�ำหน่ายสินค้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงานมหกรรม พาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน�้ำท่วม ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อไป

ยา กวาดล้าง

เสพติด

(ต่อจากหน้า 1) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์สืบสวนภาค 2

จ.ชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปัญญา มา เม่น ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 2, พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดี พิเศษ (DSI.), นายประวิทย์ ไชยบัวแดง ผอ.ศูนย์ DSI ภาคตะวันออก, พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง รอง ผบช.ปส. ร่วมกันแถลงข่าว หลังสนธิกำ� ลังออกกวาดล้างจับกุมเครือข่าย ยาบ้า แก๊งค์ นายไกรฤกษ์ นาคปฐม ที่ถูกจับกุมและถูกคุมขังที่เรือนจ�ำจังหวัดระยอง และ ถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจ�ำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี ในขณะนี้ นายคมสัน กล่าวว่า การจับกุมในครัง้ นีเ้ ป็นการสนธิก�ำลัง เจ้าหน้าทีจ่ ากหลาย หน่วยงาน ประกอบด้วย DSI จากส่วนกลาง , DSI จากภาคตะวันออก , ชุดต�ำรวจภูธร ภาค 2 ,ต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง , ปปส.,ปปง. ได้บุกเข้าตรวจค้นและท�ำลายเครือข่าย ยาบ้าดังกล่าว โดยสามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาตามหมายจับและตรวจยึดทรัพย์สนิ จากเครือข่าย ได้เป็นจ�ำนวนมาก การปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตัดตอนขบวนการค้ายาบ้า ทีแ่ พร่ระบาดอยู่ ในขณะนีใ้ ห้ลดน้อยลงและหมดไป เนือ่ งจากสถานการณ์ยาบ้าในขณะนี้ เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน มาก ดังนั้นจึงต้องร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อปราบปรามขบวนการยาบ้าดังกล่าว ด้าน พล.ต.ท.ปัญญา กล่าวว่า การสนธิก�ำลังในครั้งนี้ เพื่อท�ำลายเครือข่ายยาบ้า ในภาคตะวันออก ทั้งระยอง และชลบุรี โดยคนสั่งการมาจากนายไกรฤกษ์ นาคปฐม ที่ ถูกจ�ำคุกทีร่ ะยอง และย้ายไปควบคุมทีท่ เี่ รือนจ�ำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี โดยมีเครือข่ายกว่า 40 คน ได้ออกหมายจับกุมผู้กระท�ำผิดจ�ำนวน 6 คน พร้อมบุกเข้าตรวจค้นในวันที่รวม ทั้งสิ้น 27 จุด ประกอบด้วย จ.ล�ำปาง 3 จุด, จ.ระยอง 2 จุด และในจังหวัดชลบุรี 22 จุด โดยใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่จากหลายๆฝ่ายกว่า 300 นาย จาก DSI ส่วนกลาง , DSI จาก ภาคตะวันออก, ชุดต�ำรวจภูธรภาค 2, ต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง, ปปส., ปปง. ท�ำให้ผลงาน ที่ด�ำเนินการครั้งนี้ ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจ พล.ต.ท.ปัญญา กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับผลงานทีอ่ อกกวาดล้างในครัง้ นี้ สามารถ จับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับ ประกอบด้วย นายพายัพ นาคปฐม, นางณัชปภา นาคปฐม, นายนนทนันท์ นาคปฐม ,น.ส.สุรางค์ บันเทิง และอีก 10 คน ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องอยูร่ ะหว่าง ติดตามตัวมาด�ำเนินคดีต่อไป ส่วนทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ ได้ ประกอบด้วย รถตู้ 1 คัน , รถยนต์ 18 คัน ,รถจักรยานยนต์ 13 คัน เงินสด 1.8 ล้านบาท ทองค�ำ 30 บาท ,ที่ดิน 12 แปลง และเงินสดที่อยู่ใน ธนาคาร จ�ำนวน 53 ล้านบาท โดยรวมทรัพย์สินที่ยึดได้ในครั้งนี้เกือบ 100 ล้านบาท และพร้อมขยายผลเพื่อตัดตอนขยายการค้ายาบ้าดังกล่าวต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือ ผูท้ รี่ จู้ กั และก�ำลังจะเข้าสูข้ บวนการนีล้ ม้ เลิกโครงการอย่างเด็ดขาด เพราะเจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำการ ยึดทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่าง พล.ต.ท.ปัญญา กล่าวต่อ ขบวนการค้ายาบ้า มีการท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ 1. ฝ่ายการตลาด 2.ฝ่ายส่งยาบ้า 3.ฝ่ายการเงิน 4.ฝ่ายกฎหมายที่ยื่น ประกันตัวหรือต่อสู้ทางคดี 5. ฝ่ายติดตามหนี้สิน 6. ฝ่ายบังคับช�ำระหนี้ และฝ่ายองค์กร สั่งการ (จากเรือนจ�ำ) โดยทุกฝ่ายจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และในครั้งนี้เป็นการตัด ขั้นตอนดังกล่าวลงไป พ.ต.อ. ญาณพล กล่าวว่า การด�ำเนินการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดนั้น จะต้องเป็นการรวมพลังเพือ่ ต่อสูก้ บั ภัยสงครามยาเสพติดดังกล่าว เพือ่ ให้ยาเสพติดลดน้อย ลงหรือให้สิ้นซากไป และในครั้งนี้ก็สามารถจับกุมและยึดทรัพย์ได้เป็นจ�ำนวนมาก และ ใครที่เข้าไปพัวพันหรือเกี่ยวข้อง ก็จะต้องถูกจับกุมและยึดทรัพย์ เพราะถือว่าเป็นผู้ร่วมใน ขบวนการดังกล่าวด้วย และที่ส�ำคัญต้องการให้เห็นว่าใครที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ ในรูปแบบใด ก็จะต้องตกเป็นผู้ต้องหาด้วย เช่น กรณีเปิดบัญชีก็ต้องถูกตรวจสอบและยึด ทรัพย์ต่อไป ด้านนางสาวสุรางค์ บันเทิง หนึ่งในผู้ต้องหา กล่าวว่า ตนถูกนางสาวปราณี บัวขาว หลอกให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร จ�ำนวน 3 บัญชี โดยได้ค่าจ้างในการเปิดบัญชี จ�ำนวน 900 บาทเท่านั้น ส่วนเงินในบัญชีที่ทราบภายหลังว่ามีทั้งสิ้น 26 ล้านบาท ตน ไม่ทราบว่ามาจากไหน และการเปิดบัญชีครั้งนี้ ก็ไม่ทราบว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย หากรู้ว่าผิดกฎหมายคงไม่กระท�ำอย่างแน่นอน และในวันนี้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ติดตามตัว และทราบจากข่าวว่า เป็นขบวนการค้ายาบ้า จึงได้เดินทางมามอบตัวในครั้งนี้


หน้า ๔

ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

“น�้ำพริกเผากากหมูไข่เค็ม” ส่วนผสม

กากหมูเจียว น�้ำพริกเผา หอมแดง มะเขือเทศ

ไข่เค็ม กระเทียม ใบมะกรูดซอย น�้ำมะนาว

เมนูอาหารที่ชื่นชอบส�ำหรับแม่ครัวอย่างหนึ่งที่ต้องกระโดดเข้า ใส่ทุกครั้งก็คือ เมนูน�้ำพริก ที่รสชาติจัดจ้าน กินกับข้าวสวยร้อนๆ ล่ะก็ เพิ่ม ผักสด ผักต้มเพื่อสุขภาพกันซักหน่อย อร่อยถูกใจกันทั้งบ้านเลยค่ะ วันนี้ เราจะมาท�ำน�้ำพริกธรรมดาก็น่าเบื่อเกินไป โดยน�ำของที่มีติดบ้านอยู่เเล้ว อย่างเช่น ไข่เค็ม น�้ำพริกเผา หรือพวกกากหมู ก็จับมาท�ำ "น�้ำพริกเผากาก หมูไข่เค็ม" หลังจากลองท�ำแล้วรสชาติจะเหมือนน�้ำำพริกเผา แต่จะมีความ มันของไข่เค็ม และอร่อยตรง ได้เคี้ยว กากหมูกรอบๆ เพิ่มความอร่อย กิน กับข้าวสวยร้อนๆ แกล้มกับผักสด อร่อยและได้สุขภาพ มากๆ ค่ะ ว่าแล้วก็ มาเตรียมของท�ำ "น�้ำพริกเผากากหมูไข่เค็ม" กันเลยค่ะ

วิธีท�ำ

-เริ่มจากคั่วกระเทียม หอมแดง และมะเขือเทศก่อน คั่วในกระทะ ไม่ต้องใส่น�้ำมันนะคะ คั่วจนผักเริ่มหอม -ใส่พริกเผาลงไปผัดค่ะ เติมน�้ำลงไปหน่อย พอคลุกขลิก -ปรุงรสด้วยน�้ำปลา น�้ำมะนาว และน�้ำตาลทรายค่ะ -ชิมรสได้ตามชอบแล้ว ใส่ใบมะกรูด กากหมู ไข่เค็ม ผัดให้เข้ากันปิดไฟได้เลยค่ะ

ต�ำนานวัดป่า

พระพุทธทศพล สร้างแบบพระบูชา แบบทรงอินเดีย มีทั้งหมด 3 พิมพ์ 1. พิมพ์ 4 รู 2. พิมพ์ 7 รู 3. พิมพ์ 9 รู แต่จ�ำนวนการสร้างไม่แน่นอน ตาม ประวัติการสร้างท่านได้น�ำผงวิเศษเหล่านี้มา บดผสมท�ำผงของวัดป่า จนท�ำให้มีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วแดนสยามถึงต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย กระทั่งสิงคโปร์ เป็นต้น ทุ ก วั น นี้ ต ้ อ งยอมรั บ ว่ า นั ก สะสม หลายต่อหลายท่าน กระผมคิดว่าพระวัดป่า ทุกรุ่นทุกพิมพ์หน้าสะสมไว้ ต่อไปน่าจะเป็น ต�ำนานแน่นอนครับ โต เมืองชล

ซีรั่ม กับโลชั่นต่างกันนะ

สวัสดีครับ...กับคอลัมน์ “โหรา-ชื่อสกุล” ผม กูลวิเชษฐ์ ธนาเชษฐ์นุกุล กับมาเขียนให้อ่านต่อจาก ฉบับที่แล้วครับ...! เรื่อง การท�ำนายของ “โหรหลวง” ของประเทศไทยในฉบับวันที่ ๑๖ – ๓๑ ม.ค.และฉบับ ที่แล้ว ๑-๑๕ ก.พ. ๕๕ ส่วนฉบับนี้จะเขียนค�ำพยากรณ์ จากคัมภีร์ใน “พุทธานาย” ให้อ่านกันต่อ (ข้อมูลผม ขอขอบพระคุณท่าน อ.เก่งกาจ จงใจพระ)* เคยมีข่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๓ เกือบ ๒ ปีที่ผ่านมา ปรากฏมีดางอาทิตย์โผล่ ๓ ดวงบนท้องฟ้า (เผยแพร่ในเว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม) ถือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทหี่ าดูได้ยาก มีชาวบ้าน จังหวัด ศรีสะเกษได้เห็นพระอาทิตย์โผล่ขนึ้ มาเรียงซ้อน กัน ๓ ดวง สร้างความแตกตืน่ ให้ชาวบ้านอย่างมาก..จุด ที่มองเห็นชัดเจนคือในหมู่บ้านศิริทรัพย์ทวีโชค ต.โพธิ์ อ.เมื อ ง จ.ศรี ส ะเกษ และพื้ น ที่ บ างส่ ว นของอ� ำ เภอ บึงบูรณ์ โดยปากฏการณ์ ดั ง กล่ า วจะมองเห็ น ดวง อาทิตย์อยูส่ งู จากพืน้ ดินท�ำมุม ๔๕ องศา มีกอ้ นเมฆขึน้ เป็นวงแหวนขนาดใหญ่และมีจุดส่งแสงประกายสีรุ้ง ๒ จุ ด ขนาดเล็ ก กว่ า ดวงอาทิ ต ย์ เ ล็ ก น้ อ ยอยู ่ ต ามเส้ น วงแหวน อีกทัง้ ดวงอาทิตย์อยูใ่ นเส้นวงแหวนนัน้ ด้วย... ไม่เหมือนปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดที่เคยเห็น ทั่วไป...! ตามความเชื่อของคนโบราณถือว่าเป็นอาเพศ ร้าย เป็นลางบอกเหตุจะเกิดอาถรรพณ์กับบ้านเมือง ชาวบ้านพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา ชาว บ้านที่นับถือผีฟ้า ผีบ้านผีเรือน มีการท�ำบุญบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อแก้เคล็ดให้เกิดความ สบายใจ จากคัมภีร์ใน “พุทธท�ำนาย” ได้เขียนไว้ว่า ถ้าปรากฏมีดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกัน “๓ ดวง ก็จะถึง กาลวิบัติ น�้ำจะท่ววมฟ้า ปลาจะกินดาว น�้ำท่วม สูงถึง ๗ ล�ำตาล” นัน่ คือสภาวะของไฟกิเลสและตัณหา ซึ่งเกิดจากจิตและการนึกคิดของมนุษย์ในผลของการ กระท�ำนั้นกระทบกระเทีอนไปทั่วจักรวาล แล้วส่งผล สะท้อนกลับลงมายังโลกธาตุ เพื่อที่จะเผาผลาญท�ำลาย ไฟกิเลสของมนุษย์ ซึ่งเต็มไปด้วยไฟโกรธ ไฟโลภ ไฟ หลง และไฟร้อนแรงแห่งจิต เจตสิกมนุษย์จะทวีความ

รุนแรงเพิม่ ขึน้ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์กำ� ลังผุดขึน้ ถึง ๗ ดวง ๗ วัน...! เพราะมนุษย์เราสมัยนีส้ งั เกตุจะไม่รจู้ กั วันพระไม่มีวันโกน ไม่มีคุณธรรมประจ�ำใจ ไม่รู้จักพระ ไม่ รู ้ จั ก เจ้ า ไม่ กิ เ ลสตั ณ หาราคะของมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค นี้ สามารถทีจ่ ะท�ำลายโลกได้ เพราะโทสะของมนุษย์กำ� ลัง เพื่มขึ้น ทับถมทวีคูณอยู่ภายในใจของผู้คนที่จะจ้อง ท�ำลายล้างกันมีแต่กินกันโกงกัน อิจฉาริษยา อาฆาต พยาบาท จองเวรจองกรรมปองร้ายซึ่งกันและกัน ฯลฯ ถ้าดูจากค�ำ “พุทธท�ำนาย” ในอดีตจนถึง ปัจจุบนั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลกนี้ ตัง้ แต่พทุ ธกาลเป็นต้นมา ก็ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพุทธท�ำนายบันทึกว่า เมื่อพระพุทธศาสนาย่างเข่าสู่ ๕๐๐ ปีแรก ภิกษุณี ก็จะหมดไป พอย่างเข้าสู่ ๑,๐๐๐ ปีเข้าไปแล้ว ธรรม ที่จรรโลงพระศาสนาก็จะถูกแบ่งเป็น ๓ อย่าง ท�ำให้ พวกที่เป็นอลัชชี ถือว่าธรรมของพวกตนดีกว่า จึงแยก ตัวออกไปตัง้ ศาสนาใหม่ขนึ้ มา พอ ๑,๕๐๐ ปี ผ่านพ้น ไป จิตใจของผู้คนในโลกส่วนใหญ่ ก็จะค่อยๆ เสื่อม ลง เริ่มที่จะมีการรบราฆ่าฟันกันเอง ล้างชาติล้าง ตระกูลซึ่งกันและกัน ท�ำให้ประชากรล้มหายตายจาก ไปมากมาย และพอย่างเข้า ๒,๐๐๐ ปี ต้นไม้ใหญ่ ก็เริ่มแห้ง เหี่ยวเฉา เริ่มจากมนุษย์เริ่มน�ำพลังงานที่มี อยู่ในธรรมชาติออกมาใช้ ท�ำให้ธรรมชาติเริ่มเสื่อม โลกเริ่มจะสูญเสียความสมดุล ประชาชนทั่วไปก็จะเกิด ความเดื อ ดร้ อ น เพื่ อ พระพุ ท ธศาสนามี อ ายุ ค รบ ๒,๕๐๐ ปี สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น สิ่งที่ไม่เคยได้ พบก็จะได้พบ ข้าวจะยากหมากจะแพง เทคโนโลยี ต่างๆ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วมาก พลังงานในระบบ ของธรรมชาติ จะถูกน�ำออกมาใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย ท�ำให้เกิดความวินาศตามมา เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด และอุณหภูมิของโลกก็จะ เร่าร้อนเพิม่ ขึน้ ส่งผลแรงต้านออกมา ท�ำให้ระบบของ ธรรมชาติเปิดแปรปรวนและสะท้อนกลับ พระโพธิสตั ว์ ก็จะลงมาจุติกันอย่างมากมาย เพื่อที่จะน�ำสัจจะแห่ง ธรรมมาช่ ว ยโลกให้ ร อดพ้ น จากมิ คุ สั ญ ญี นี่ แ ค่ พระอาทิตย์ปรากฏการณ์ให้เห็นแค่ ๓ ดวง บ้านเมือง ปัจจุบันนี้ก็วุ่นวายมากขนาดนี้ ถ้าพระอาทิตย์เห็น ๗ ดวงเมื่ อ ไหร่ ป ระเทศไทยคงไม่ เ หลื อ อยู ่ ใ นแผ่ น ดิ น เหมือนกับสยามประเทศที่หายไปเหลือแต่อดีต อ่าน พุทธท�ำนายแล้วใจห่อเหี่ยว ฯลฯ (เพราะคนไทย ทะเลาะกันอยู่)

รังสิมา จุลยานนท์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ

หลายคนๆ คงจะสับสนว่า ซีรั่ม และ มอยส์เจอไรเซอร์แบบที่เป็นครีมหรือโลชั่น ต่าง ใช้การติดตามประเมินผลการดูแลร่วมกัน โดย กันยังไง ท�ำไมเราต้องใช้ซรี มั่ ในเมือ่ เราก็มมี อยส์ ครอบคลุมทรีตเม้นต์ดแู ลผิวกว่า 120 รายการใน เจอไรเซอร์แบบที่เป็นครีมหรือโลชั่นอยู่แล้ว?? ราคาเดียว ให้คณ ุ ฟืน้ ฟูและดูแลผิวอย่างมืออาชีพ นั่นเป็นเพราะ ยังอาจไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติที่แท้ จริงของซีรั่ม ว่าซีรั่มจะเห็นผลได้ ดีกว่าเนื่องจากมักจะเข้มข้นและ ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่านั่นเอง ส่วน วิธี การใช้ก็แค่ทาลงบนผิวหน้า สะอาดๆ โดยเลือกคุณสมบัตขิ อง ซีรั่มตามความต้องการของคุณ อย่างเช่น ถ้าคุณผิวแห้งก็เลือกใช้ แบบที่ช่วยเติมความชุ่มชื้น ถ้า คุณมีปญ ั หาเรือ่ งริว้ รอย ก็มองหา แบบที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ คุณได้ แต่ถ้าคุณมีปัญหาริ้วรอย บริเวณรอบดวงตา ก็ควรเลือกซี รั่ ม ที่ ท� ำ ขึ้ น มาส� ำ หรั บ ผิ ว รอบ ดวงตาโดยเฉพาะ ก่อนทามอยส์ เจอไรเซอร์และครีมกันแดดค่ะ และตลอดปี 2555 นี้ Nature by แน่นอนค่ะว่าอาหารผิวที่ดีร่วมกับวิธีที่ Rangsima ขอเชิญร่วมส่งค�ำถามหรือข้อ ทันสมัย ที่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผิวหนัง จะคอยแนะน�ำ สงสัยในการดูแลผิวมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และจัดบริการที่เหมาะสมให้ตามสภาพผิวและ ทุกค�ำถามทีส่ ง่ มา ทางเรา ยินดีตอบโดยตรง ข้อจ�ำกัด ทางงบประมาณ ของผู้รับบริการแต่ละ ทั้งทางโทรศัพท์ และน�ำมาตอบในคอลัมนี้ คน ก็จะท�ำให้ผิวสวยสุขภาพดีมีได้ทุกคน และยินดีสมมนาคุณทุกท่านด้วย Detox treatment มูลค่า 600 บาท ฟรี Nature by Rangsima อีกทางเลือก หนึ่ ง ส� ำ หรั บ การดู แ ลผิ ว พรรณที่ เ น้ น ไปที่ ก าร เชิญปรึกษา ฟื้นฟูผิวรายบุคคล โดยยึดหลัก Knowledge 038-278868, base service คือให้ความรู้ในการดูแลผิวและ 089-736-5048


ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

หน้า ๕

คุณ โทษ และทางออกพ้นแห่งอายตนะภายนอก ๖ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตรั ส ถึ ง คุ ณ โทษ ทางออกพ้น แห่งอายตนะภายนอก ๖ ดังนี้ ภิกษุทั้ง หลาย ผู้ที่รู้เห็นจักษุตามที่มันเป็น รู้เห็นรูปทั้งหลาย ตามที่มันเป็น รู้เห็นจักขุวิญญาณตามที่มันเป็นรู้เห็น จักษุสัมผัสตามที่มันเป็น รู้เห็นเวทนาอันเป็นสุขหรือ ทุกข์หรือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ซึง่ เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็น ปัจจัย ตามที่มันเป็น ย่อมไม่ติดพันในจักษุไม่ติดพัน ในรูปทัง้ หลาย ไม่ตดิ พันในจักขุวญ ิ ญาณ ไม่ตดิ พันใน จักขุสัมผัส ไม่ติดพันในเวทนา อันเป็นสุข หรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อผู้นั้นไม่ติดพัน ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง รู้ เท่าทันเห็นโทษ ตระหนักอยู่อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ย่อม ถึงความไม่ก่อตัวพอกพูนต่อไป อนึ่ง ตัณหาที่เป็น ตัวการก่อภพใหม่ อันประกอบด้วยนันทริาคะ คอยแส่ เพลิดเพลินอยูใ่ นอารมณ์ตา่ งๆ ก็จะถูกละไปด้วยความ กระวนกระวายทางกายก็ดีความกระวน กระวายทาง ใจก็ดี ความเร่าร้อนกายก็ดี ความเร่าร้อนใจก็ดี ความ กลัดกลุม้ ทางกายก็ดี ความกลัดกลุม้ ทางใจก็ดยี อ่ มถูก เขาละได้ ผูน้ นั้ ย่อมเสวย ทัง้ ความสุขทางกาย ทัง้ ความ สุขทางใจ บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้ว มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ, มีความด�ำริใด ความ พยายามนัน้ ก็เป็นสัมมาสังกัปปะ, มีความพยายามใด ความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะ, มีความระลึก ใดความระลึกนัน้ ก็เป็นสัมมาสติ, มีสมาธิใด สมาธินนั้ ก็เป็นสัมมาสมาธิ, ส่วนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะ ของเขา ย่อมบริสุทธิ์ดีมาแต่ต้นทีเดียว; ด้วยประการ ดังนี้เขาชื่อว่ามีอริยอัฏฐังคิกมรรคอันถึงความเจริญ บริบูรณ์ (เกี่ยวกับโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เช่น เดี ย วกั น ) ในแง่ กุ ศ ล-อกุ ศ ล ความดี - ความชั่ ว อายตนะเป็นจุดเริม่ ต้น และเป็นหัวเลีย้ วหัวต่อของทาง

แยกระหว่างกุศลกับอกุศล ทางสายหนึ่งน�ำไปสู่ความ ประมาทมัวเมา ความชัว่ และการหมกติดอยูใ่ นโลก อีก สายหนึง่ น�ำไปสูค่ วามรูเ้ ท่าทัน การประกอบกรรมดีและ ความหลุดพ้นเป็นอิสระ ความส�ำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่า หากไม่มีการฝึกฝนอบรมให้เข้าใจและปฏิบัติในเรื่อง อายตนะอย่างถูกต้องแล้ว ตามปกติมนุษย์ทั่วไปจะถูก ชักจูง ล่อให้ด�ำเนินชีวิตในทางที่มุ่งเพื่อเสพเสวยโลก เที่ยวท�ำการต่างๆ เพียงเพื่อแสวงหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ชอบใจ และความสนุกสนานบันเทิงต่างๆ มาปรนเปรอตา หูจมูก ลิน้ ผิวกาย และใจอยากของตน พอกพูนความโลภ โกรธ หลง แล้วก่อให้เกิดความ วุ่นวายเดือดร้อน ทั้งแก่ตนและผู้อื่น พอจะเห็นได้ไม่ยากว่า การเบียดเบียนกัน การขัดแย้งแย่งชิง การกดขีบ่ บี คัน้ เอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้น และที่แก้ไข กันไม่ส�ำเร็จ โดยส่วนใหญ่แล้วก็สืบเนื่องมาจากการ ด�ำเนินชีวติ แบบปล่อยตัวให้ถกู ล่อถูกชักจูงไป ในทางที่จะปรนเปรออายตนะอยู่เสมอ จนเคยชินและ รุนแรงยิ่งขึ้นๆ นั่นเอง คนจ�ำนวนมาก บางทีไม่เคยได้ รับการเตือนสติให้ส� ำนึกหรือยั้งคิดที่จะพิจารณาถึง ความหมายแห่งการกระท�ำของตน และอายตนะที่ตน ปรนเปรอบ้างเลย และไม่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึก อบรมหรือสังวรระวังเกี่ยวกับอายตนะหรืออินทรีย์ของ ตน จึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมายิ่งๆ ขึ้น การแก้ไข อยู่ ที่การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันความหมายของ อายตนะและสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องว่า ควรจะมีบทบาทและความ ส�ำคัญในชีวิตของตนแค่ไหน เพียงไร และให้มีควบคุม การส�ำรวมระวัง ใช้งาน และรับใช้อายตนะเหล่านัน้ ใน ทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชีวิตของตนเอง และแก่สังคม

“ต้องขายทอดตลาดทรัพย์จ�ำนองก่อนจึงจะยึดทรัพย์อื่นได้” มีแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาสนับสนุน ใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม ค�ำตอบข้างต้น คือค� ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ความก็จะต้องมีการบังคับคดีให้เป็นไปตาม ผูค้ นทีเ่ ป็นลูกหนีเ้ ขา โดยน�ำทีด่ นิ หรือ ๑๘๗๓/๒๕๕๐ สรุปความได้ว่า สัญญาประนีประนอมยอมความ ซึง่ ปรากฏต่อ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปจดทะเบียนจ�ำนอง มาว่ า จ� ำ เลยเป็ น ฝ่ า ยผิ ด สั ญ ญา และ ไว้เป็นประกันหนี้แก่เจ้าหนี้ หากมีการผิดนัด โจทก์ก็ได้น�ำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด ช�ำระหนี้จนกระทั่งเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดี ชนะคดี ทรัพย์จำ� นองออกขายทอดตลาดแล้วแต่ และท�ำการบังคับคดีโดยการน�ำเจ้าพนักงาน ยั ง ขายไม่ ไ ด้ เมื่ อ ยั ง ขายทอดตลาด บังคับคดียดึ ทรัพย์จำ� นองเพือ่ น�ำออกขายทอด ทรัพย์จ�ำนองไม่ได้ การบังคับคดีตาม ตลาดน�ำเงินมาช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความจึงยัง มักจะกังวลว่าทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีม่ อี ยู่ หรือทีด่ นิ ไม่เสร็จสิน้ และจะต้องด�ำเนินการต่อไป แปลงอืน่ ๆ ทีม่ อี ยู่ จะถูกเจ้าหนีต้ ดิ ตามน�ำเจ้า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ พนักงานบังคับคดีมายึดไว้อกี ผูเ้ ขียนก็ขอแจ้ง และค� ำ พิ พ ากษาตามยอม โจทก์ จ ะ ให้ทราบว่า ไม่ต้องกังวล เพราะเจ้าหนี้ไม่มี บั ง คั บ ช� ำ ระหนี้ จ ากทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของ สิทธิที่จะท�ำเช่นนั้นได้ เว้นแต่เมื่อท�ำการขาย “เมื่ อ โจทก์ แ ละจ� ำ เลยท� ำ สั ญ ญา จ�ำเลยได้ก็ต่อเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์ ทอดตลาดทรัพย์จำ� นองแล้ว ได้เงินไม่พอช�ำระ ประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษา จ�ำนองได้เงินไม่พอช�ำระหนี้ การขายทอด หนี้ จึงจะท�ำการยึดทรัพย์อื่น ๆ เพื่อน�ำออก ตามยอมแล้ว ขั้นตอนต่อไปหากคู่ความฝ่าย ตลาดทรัพย์จ�ำนองยังไม่ได้ มิใช่กรณีขายแล้ว ขายทอดตลาดน�ำเงินมาช�ำระหนีท้ เี่ หลือนัน้ ได้

ได้ เ งิ น ไม่ พ อช� ำ ระหนี้ ต ามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น สัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์จงึ ยังไม่มสี ทิ ธิได้รบั ช�ำระหนีจ้ าก ทรัพย์สินอื่นของจ�ำเลย การที่โจทก์จะน�ำยึด ทรัพย์สนิ อืน่ ของจ�ำเลย จึงเป็นการปฏิบตั นิ อก เหนื อ และผิ ด ไปจากที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นสั ญ ญา ประนีประนอมยอมความ ซึ่งโจทก์ไม่อาจ ท�ำได้” อย่างไรก็ตาม หากใครเป็นหนี้เขา ก็ จงเจรจาช�ำระหนี้หรือผ่อนช�ำระหนี้กัน ด้วย ไมตรีจิตที่ดีต่อกัน จะได้ไม่มีเรื่องบาดหมาง ขุ่นเคืองกัน หรืออับอายขายหน้าเมื่อถูกยึด ทรัพย์น�ำออกขายทอดตลาดเพื่อน�ำเงินที่ได้ มาช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา แต่ถ้ามีความ จ�ำเป็นจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องยอมรับ สภาพนะครับ/ นายจิร ชัยศิริ ๑๔/๐๒/๒๕๕๕


หน้า ๖

ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

ซี.ทีวี. สังสรรค์ปีใหม่ ในทุกๆ ปี ครอบครัว ซี.ทีว.ี ชลบุรี ซึง่ ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหารหญิงคนเก่งของเรา คุณรัชนี หลิวสุวรรณ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของ ซี.ทีวี. กว่า 65 คน จะตั้งตารอวันไปเที่ยวบริษัท ซึ่งปีนี้ เจ้าภาพ จัดงาน คือ ฝ่ายส�ำนักงาน น�ำโดย เจ๊ตุ่น กุลสตรี นาราย หัวหน้าฝ่ายส�ำนักงาน และเจ้าหน้าที่สาวสวย ได้ จัดโปรแกรมให้เหล่าพี่น้อง ซี.ทีวี. ไปเที่ยวทะเลที่ชายหาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสังสรรค์ปีใหม่ และ พักผ่อน หลังจากช่วยกันท�ำงานมาตลอดปี ซึ่งการเดินทางของเรา เริ่มต้นกันที่ การขึ้นรถบัส ที่หน้าบริษัท ออกเดินทางไปยังเขาวัง จ.เพชรบุรี เพื่อรับประทานอาหารเช้า และต่อไปยังวัดถ�้ำเขาเต่า เพื่อสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ ภายในวัด เพื่อสร้างความเป็นสิริมลคลแก่ตนเองและครอบครัว จากนั้น ก็มุ่งตรงไปยังบิวตี้บีชรีสอร์ท ซึ่งอยู่ติด กับชายหาดปราณบุรี อันเงียบสงบ สวยงามและเป็นส่วนตัว โดยงานนี้ พี่น้อง ซี.ทีวี. ได้ซึมซับความสวยงามของ ชายหาดและลงเล่นน�้ำกันอย่างสนุกสนาน ต่อด้วยกิจกรรมที่เอาทุกคนประทับใจ นั่นก็คือ การเล่นเกมจ๊ะเอ๋พาเพลิน ซึ่งเป็นเกมที่พี่น้อง ซี.ทีวี. จะ ต้องทายชื่อเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง ผ่านทางม่านผ้า ซึ่งกว่าจะจบเกม ก็เรียกเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานได้ เป็นอย่างมาก จนเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ในการไปเที่ยวทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีเกมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพนักงานด้วย นั่นก็คือ เกมโหดมันฮา ที่ฮาสมชื่อ เพราะเกมนี้ ผู้พ่ายแพ้ จะถูกลงโทษด้วยการเทแป้ง ใส่ตวั เล่นเอาหน้าแก่ไปตามๆ กัน ส่วนกิจกรรมทีเ่ รียกความเหนือ่ ยและความสนุกได้ไม่แพ้กนั ก็คอื เกม วิง่ เปรีย้ ว บิกินนี่ ที่งานนี้ เจ้าหน้าที่ชายและหญิงของ ซี.ทีวี. จะได้อวดภาพตอนใส่บิกินนี่วิ่งเปรี้ยวในทะเล ทั้งเซ็กซี่ สนุก เหนื่อยและมีความสุข จบเกม ก็ถึงเวลาเล่นน�้ำทะเล โต้คลื่น กันอย่างสนุกสนาน เล่นเอาเจ้าหน้าที่ของ ซี.ทีวี. ลืมวัยกันไปเลย ส่วนภาคกลางคืน ก็ไม่น้อยหน้า มีการแสดงจากเจ้าภาพ ที่ท�ำได้น่ารักและเห็นถึงความตั้งใจในการ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ส่วนการแสดงของฝ่ายรายการ ปีนี้ มีการตั้งวง 3 หนุ่มเนื้อทอง ซึ่งนักร้องน�ำและนักดนตรี ก็หน้าตาพอใช้ได้ มาร่วมกันร้องเพลง ทะเลใจ และใจสั่งมา เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆ ได้มากเลยทีเดียว การแสดงของฝ่ายเทคนิคและฝ่ายบริหาร ปีนี้จับมือกันมาเต้นประกอบเพลง เซโรงัง ของวงเสลอ ที่ต้องบกว่า เต้นได้เข้าจังหวะ และเหมือนศิลปินวงเลสอเอามากๆ มาต่อกันที่ การแสดงของฝ่ายข่าวและผลิตรายการ ตัวเก็งของงานนี้บ้าง หัวหน้าฝ่ายข่าวและผลิต รายการ บอกว่า เสียเงินไม่วา่ แต่หา้ มเสียหน้าเด็ดขาด ประกาศครองแชมป์ทกุ ปี โดยปีนมี้ าแนวจินตลีลา ประกอบ เพลง ยอยศพระลอ น�ำแสดงโดยเจ๊หนุ่ย เมคอัพมือทอง และทีมงานในชุดสุดอลังการ จนกรรมการบริหารของ บริษัท ถึงกับต้องออกมาชมการแสดงถึงขอบเวที และขอถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจเอาไว้เป็นที่ระลึก ถัดมาถึงกับ ฮาน�้ำตาเล็ดเป็นการแสดงของน้องเปา เปาวลี พรพิมล (เฉพาะกิจ) ออกมาร้องเพลง ผู้ชายในฝัน เพื่อออดอ้อน ผู้บริหารโยเฉพาะ มาถึงไฮไลท์ของงานนี้กันบ้าง ผู้บริหารของ ซี.ทีวี. ได้มอบทองค�ำให้กับพนักงานของ ซี.ทีวี.ที่ท�ำงานมา ครบ 10 ปี 20 ปี ประกอบไปด้วย นางโศภชา พุ่มบัว เจ้าหน้าที่การเงิน ที่เป็นขวัญใจ ซี.ทีวี. ยืนหยัดท�ำ หน้าที่มานานกว่า 20 ปี ได้รับสร้อยคอทองค�ำ 2 สลึง ส่วนหัวหน้าฝ่ายข่าวและผลิตรายการ อย่าง น.ส.อรัญญา เดชมโนมัย และนายอนันต์ บุญวิจิต ช่างภาพฝ่ายข่าว ก็ท�ำงานมานานถึง 10 ปี ได้รับสร้อยคอทองค�ำ 1 สลึง ขณะทีน่ ายดิเรก ศุภวิวรรธน์ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เคเบิลทีวี (ชลบุร)ี จ�ำกัด และผูบ้ ริหารของ ซี.ทีว.ี อย่าง คุณหมอธิเบศ เมฆวิชัย และคุณบุญส่ง นิ่มศรีตระกูล ก็ออกมาแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับ รางวัล และกล่าวถึงนโยบายที่จะน�ำพา ซี.ทีวี. ชลบุรี ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จว่า ซี.ทีวี. จะต้องปรับตัวให้แข่งขันกับ จานดาวเทียม และรักษายอดสมาชิก โดยให้ยึดเรื่องคุณภาพ ของสัญญาณภาพและเสียงในการออกอากาศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องการ บริการ รวมไปถึงการเพิม่ โปรโมชัน่ ใหม่ๆ อย่าง ซีเน็ตเวิร์ค ที่สมาชิกสามารถรับชมเคเบิลทีวี และท่องโลก อินเตอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วสูงถึง 10 เมก นี่คือ ก้าวหนึ่ง ที่ ซี.ทีวี.ชลบุรี พร้อมที่จะพัฒนา ให้เคเบิลทีวชี ลบุรี อยูใ่ นหัวใจของพีน่ อ้ งชาว ชลบุรที กุ คน ในการก้าวสูป่ ที ี่ 27 ด้วยสโลแกนทีว่ า่ ซี.ทีวี. พัฒนาก้าวไกล สู่ใจสมาชิก เปาวลี พรพิมล

โดย กัญญ์ณัชชา ส�ำราญใจ


หน้า ๗

ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

งานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ชาว ซี.ทีวี.

มอบทองค�ำพนักงานท�ำงานครบ 10 ปี และ 20 ปี

สามหนุ่มเนื้อทอง

เกม โหด มันส์ ฮา...

เกมจ๊ะเอ๋พาเพลิน

เกมวิ่งเปรี้ยวบิกินนี่


หน้า ๙

ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

ดีเจ รัชนีกร วัฒนาเลิศพงษ์ ผ่านไปแล้ววันวาเลนไทล์ วันแห่งความรักก็คึกคัก ดีครับส�ำหรับของคนหนุ่มสาว ที่มีความรักก็ขอให้รักกันนานๆ ไม่ใช่วันนี้รักพรุ่งนี้เลิกกันนะครับ มาพบกับนักร้องในเดือน แห่งความรักกัน ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างครับ ทั้งนักร้องเก่าใหม่แต่ละค่าย กันครับ อนันท์ จันทร์แสง นัก ร้องหมอล�ำ จังหวัดร้อยเอ็ด กั บ งานเพลงอั ล บั้ ม ชุ ด ที่ 2 มาแรงในขณะนี้ ค รั บ ชื่ อ ชุ ด น�ำหย่อง อันนี้ผมไม่รู้ความ อนันท์ จันทร์แสง หมายครับต้องไปถามคนร้อง คนแต่งเพลงกันเองครับ 10 ผลงานเพลง ฉายาเขาเหลือกิน จริงครับ คือ ลูกทุ่งหมอล�ำอิสานตะวันแดง ก็ว่ากันไปครับ ก็ ฝากไว้กับมิตรรักแฟนเพลง ช่วยเชียร์ด้วยนะครับ สนใจติดต่อ เรียกใช้ได้ที่เบอร์ 087-8590-494, 087-8695-808 ดีเจ รัชนีกร วัฒนาเลิศพงษ์ คลื่น FM 91.25 MHZ สถานีวทิ ยุบา้ นหวาย หมูท่ ี่ 8 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เธอเรี ย นจบปริ ญ ญาตรี ม า ด้ า นเอกวิ ท ยาศาสตร์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ รับราชครู ตอนนี้ได้ลาออกแล้วกลับมาอยู่

วุฒิ นครราสห์

ที่บ้าน ด้วยเธอชอบเสียงเพลงไม่มีโอกาสเป็นนักร้องเธอเลย ผลักดันให้นกั ร้องอืน่ ดัง มานัง่ จัดรายการวิทยุใกล้บา้ น นักร้อง ใดจะส่งแผ่นไปให้เปิดได้เลยครับถึงแน่นอน วุฒิ นครราสห์ นักร้องโฆษกเสียงดีจากจังหวัด ร้อยเอ็ดก�ำลังมาแรงอีกคนครับ ตอนนี้แทบไม่มีเวลาขับแท็กซี่ ในกรุงเทพฯ เลย เดินสายแทบไม่มีเวลาหยุด โกยเงินเป็นกอบ เป็นก�ำแต่ละเดือนไม่ต้องขับรถหาเงินผ่อนงวดรถเลย อัลบั้ม ดวงใจดีเจก�ำลังดังสุดๆ จากการแต่งของ วันชัย วงศ์นิกร และ เพลง จากใจโฆษก รักคนอ้วน เป็นต้น ติดต่อโชว์ตัวหรือโทร ขอแผ่นได้ที่เบอร์ 081-0656-437 จัมโบ้ โซดาซ่าส์ กับซิงเกิ้ลแรกในสไตล์เพลง ลูกทุง่ อีสานเพลงไม้กนั หมาใต้รม่ ชายคาของค่ายธาดาเรคคอร์ด โดยณเอก โคตรธาดา ขอฝากทุกๆ ท่านช่วยเป็นก�ำลังใจแนะน�ำ ให้แฟนเพลงได้รู้จัก “คนรู้ใจยังเป็นอ้ายหรือเปล่า” แฟนเพลง โทรขอฟังได้ตามคลื่นสถานีวิทยุทั่วประเทศหรือจะดาวน์โหลด ไว้เป็นเสียงรอสายเต็มเพลงหรือริงโทนโทร *1238030 ติอต่อ งานแสดงโทร 089-5475-339 บ่าววี อาร์สยาม หวิดสิ้นชื่อ! รถตู้พลิกคว�่ำ ที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 23.00 น. ของคืนวัน ที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา เกิดเหตุรถตู้โตโยต้า สีบรอนเงิน ทะเบียน

Blue Valentine

โอ้ความรัก The Girl with Dragon Tattoo

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ 2555 นี้ ผมขอแนะน�ำหนังร่วมสมัย เรื่อง Blue Valentine ฝีมือการก�ำกับของ Derek Cianfrance ซึ่งได้นักแสดงสุดหล่อ ไรอัน กอสลิ่ง มาเล่นบทน�ำ จากการแสดงอันโดดเด่นส่งผลให้เขาได้ เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงน�ำชายยอด เยี่ยม มาเข้าเรื่องกันเลยครับ เหตุผลทีผ่ มบอกว่าหนังเรือ่ งนีเ้ ป็นหนังทีด่ ี คือ การที่หนังพูดถึงความรัก (หนุ่ม-สาว) ใน 2 สถานการณ์พร้อมๆ กันไป โดยใช้เทคนิคการเล่า เรื่องคู่ขนาน หนึ่งเหตุการณ์คือตอนที่พระเอกนางเอกพบรักกัน ที่เรียกกันภาษาวัยรุ่นว่า “อิน

เลิฟ” ช่วงเวลาที่ทั้งสองพบกันความรักก่อตัวขึ้น อย่างสวยงาม สลับกับช่วงเวลาชีวิตคู่หลังการ แต่งงานมีลูกแล้วซึ่งชีวิตรักระหองระแหงอย่าง หนัก โดยตลอดทั้งเรื่องของหนังเราจะได้เห็น ความเปลีย่ นแปลงของความรักโดยมีเวลาเป็นตัว กัดกร่อน ในขณะที่คนทั้งคู่ดิ้นรนรักษาความ สัมพันธ์ไว้ ดูแล้วก็ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า 1. ความ รักมีวันหมดอายุหรือไม่ 2.ความรัก หนุ่มสาวมัก มีปัจจัยเรื่องความตื่นเต้นทางอารมณ์ เมื่อหมด ความรูส้ กึ ตืน่ เต้น ความรูส้ กึ รักก็จดื จาง ความตืน่ เต้นมักเป็นปัจจัยหลักในสิง่ ทีว่ ยั รุน่ เรียกว่าความ รัก ส่วนตัวผมคิดว่าหนังไม่ได้ขู่ให้คนกลัว การมีความรัก หรือชีวติ แต่งงาน หากแต่เป็นการ ท�ำให้ตระหนักถึงการมีความรัก การใช้ชีวิตคู่ใน มิติที่หนุ่มสาวแรกรัก แรกรุ่นยังไม่ได้สัมผัสและ ไม่ตระหนักรูว้ า่ มีอยู่ ให้ไตร่ตรองตรวจทานจิตใจ ตนเองให้ดีเสียก่อนท�ำอะไรลงไป พูดถึงประเด็น นีท้ นั ยุคทันสมัยกับปัญหาเด็กวัยรุน่ เสียตัวในวัน วาเลนไทน์ มีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันควร อัน เป็นปัญหาปวดหัวผู้ใหญ่พยายามหาทางแก้อยู่ ทุกวันนี้ ทางแก้หนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือการสนับสนุน ส่งเสริมให้พื้นที่ ส�ำหรับภาพยนตร์ที่มีคุณค่าได้ มีโอกาสเผยแพร่สู่เยาวชน ส่งเสริมปัญญาให้ เยาวชนครับ แม้อาจจะไม่ใช่ วิธีแก้ปัญหาหลัก แต่ภาพยนตร์ก็เป็นสื่อที่ทรงพลังในการกระตุ้น ให้คนคิดวิเคราะห์จนน�ำมาสูก่ ารใช้ปญ ั ญาในการ ด�ำเนินชีวิต อย่าลืมหามาดูกนั นะครับ ลากันไปก่อน ละครับ สุขสันต์เดือนแห่งความรักครับ

จัมโบ้ โซดาซ่า

มนต์สิทธิ์ ค�ำสร้อย

ฮง 529 กรุ ง เทพมหานคร ของศิ ล ปิ น ลู ก ทั พ ฟ้ า บ่ า ววี อาร์สยาม (พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า) เจ้าของเพลง ล่าสุด ห่วงหาย สังกัด ค่าย เพลง อาร์สยาม ในเครือ บมจ. อาร์เอส เกิดเสียหลักพลิกคว�่ำ มือกีตาร์+บ่าววี ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วครับ มนต์สิทธิ์ ค�ำสร้อย น�ำทีมน้องๆ ค่ายชัวร์ วาง แผงอัลบัม้ ใหม่ “หวานใจกับนายลูกทุง่ ” ม่วนชืน่ ต้อนรับปีใหม่ ไปแล้วทั่วประเทศครับเริ่มด้วย ศักดา ค�ำพิมูล ซอ เกษตรวิสัย ใจแก้ว ณัฐกานต์ และได้ปล่อยเพลงความจริงใจบ่ได้ชว่ ยอ้ายเลย ใน อัลบั้มนี้มีหลายๆ บทเพลงของนักร้องที่ท่านชื่นชอบอีกหลาย บทเพลง ปีนี้ ชัวร์ เอนเตอร์เทนเม้นต์ จัดมาเต็มเหนี่ยวเลย ครับแฟนเพลง ไอดิน อภินันท์ จัดหนัก จัดเต็ม คงต้องยกให้ หนุ่มเสียงอ้อนเจ้าของเพลงฮิต “อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าล�ำเอียง” ไอดิน อภินันท์ ที่ช่วงนี้วิ่งรอกโปรโมทอัลบั้มชุดใหม่ที่อีสาน บ้านเกิดแบบลืมกินลืมนอน ฟิตสุดแรงเกิดจนพี่ๆ ดีเจภาค อีสานออกอาการเป็นห่วง เพราะรายนี้ถ้าท�ำอะไรแล้วก็ฟิต

ไอดิน อภินันท์

เต็มที่ เดินสายหนักยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยแล้วกัน แฟน คลับคนฮักไอดินเป็นห่วงอ้ายหลายๆ เด้อ ปอ ปริชาต อาร์สยาม พร้อมส่ง 2 เพลงใหม่แนว ลูกทุ่งอีสาน ที่บ่งบอกความเป็นตัวเธอ ด้วยการน�ำดนตรีจังหวะ ภูไทมาผสมได้อย่างน่าฟัง ในเพลง ศูนย์พักพิงหัวใจ ซึ่งน�ำสถานการณ์น�้ำท่วม มา ถ่ า ยทอดความรู ้ สึ ก ห่วงใยจากคนที่ราบสูงถึง พีน่ อ้ งทีป่ ระสบภัย และอีก หนึ่ ง เพลง คนที่ ข อแยก ทาง แนวลู ก ทุ ่ ง อี ส าน หวานซึ้งเศร้าที่เข้าใจคน ปอ ปริชาต อาร์สยาม อกหัก ฝากแฟนเพลงช่วย เชียร์กันด้วยนะครับ ฉบับหน้าพบกันเช่นเดิม นักร้องดีเจต้องการส่ง ข่าวมาที่ 366/45 ซอย สะพานขวา ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 บางซือ่ กรุงเทพฯ 1080 หรือ E-mail:wanchai587@ gmail.com โดย นาย ภูมิพัน 081-5503-387

ธันวา ราศีธนู ธันวา ราศีธนู เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู เป็นคน สุดท้องในจ�ำนวนพี่น้อง 3 คน ในครอบครัวจัดอยู่ในฐานะที่ล�ำบากพอสมควร ธันวาและพี่ ๆ จึงต้อง ท�ำงานในวันหยุดเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว จนจบเพียงชั้นประถม 6 แม่ก็เสียชีวิตไปด้วยโรค มะเร็ง เมือ่ ไม่มโี อกาสได้เรียนต่อในระดับสูง ๆ จึงต้องไปท�ำงานเป็นเด็กท้ายรถ สายศรีบญ ุ เรือง-ขอนแก่น อยู่ได้ 2 ปี พ่อก็แต่งงานใหม่ จึงต้องย้ายตาม พ่อมาอยู่กับแม่ใหม่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่พี่ น้อง 3 คนเข้ากับแม่ใหม่และลูก ๆ ไม่ได้ ทั้ง 3 จึงตัดสินใจเข้ามาเสี่ยงโชคในกรุงเทพจาก ความรู้ที่จบแค่ชั้น ป.6 งานที่ธันวาได้ท�ำก็คือ งานกรรมกรก่ อ สร้ า งใน อ.พระประแดง จ.สมุ ท รปราการหลั ง จากนั้ น ก็ เ ปลี่ ย นเป็ น พนักงานเสริฟ แถวสามแยกพระประแดง ที่ เป็นจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงและเล่นดนตรี เป็นบ๋อยเสริฟอาหารรินเหล้าอยู่นานหลายปี แล้ววันหนึง่ ได้เจอกับเพือ่ นเก่าทีเ่ ป็นนักดนตรี จึงชวนธันวามาร่วม วงทานตะวัน ด้วยจน กระทั่งวงทานตะวันแยกย้ายไป ในต้นปี พ.ศ. 2544 ธันวาจึงท�ำอัลบัม้ ออกมาเป็นชุดแรกด้วย เงินทุนเก็บของตนเอง ชื่อ "แผ่ราศี" โดยที่เจ้า ตัวท�ำเองหมดทุกอย่าง และปลายปี พ.ศ. 2545 เมื่ อ ได้ เ งิ น คื น มาจากการท� ำ อั ล บั้ ม ชุ ด แรก อั ล บั้ ม ที่ ส องก็ อ อกมาในชื่ อ "นั ก สู ้ ข องแม่ " โดยที่ธันวาและพรชัย ทัดละม่อม (ติ๊ก สัน กาลา) เป็นโปรดิวเซอร์ ซึ่งทั้งสองชุดนี้ ธันวาจะขายเทปเองด้วยตามตลาดนัดหรือตลาดเปิดท้ายของของ ในที่ต่าง ๆเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2547 หลังจากเป็นศิลปินใต้ดินมาสองชุด อัลบั้มที่สามจากใต้ดินสู่บน ดิน "วันที่ฉันรอ"ถึงแม้จะไม่ใช่บนดินเต็มตัวมากนัก แต่ก็เป็นอัลบั้มที่ธันวาบอกว่าพอใจในระดับหนึ่ง เพราะได้บริษทั ไล้ทม์ เี ดียบางกอก จัดจ�ำหน่ายแต่เจ้าตัวก็ยงั คงท�ำหน้าทีข่ ายเทปตามตลาดเปิดท้ายเหมือน เดิมตั้งแต่อัลบั้ม แผ่ราศี, นักสู้ของแม่ และล่าสุด วันที่ฉันรอ ก็ยังท�ำหน้าที่นั้นอยู่ต่อไปจนกระทั่งในเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2549 อัลบั้มชุดที่สี่ "ต�ำนานนักสู้" ก็ได้ออกมา มีเพลงอยู่เพลงนี้ในอัลบั้มนี้ที่ได้รับความ นิยม คือ ไก่ตาฟาง ที่ได้รับความนิยมในหน้าปัดวิทยุทางภาคใต้ วันหนึ่งเขาได้โทรคุยกับนักจัดรายการ ลูกทุ่งมหานครดีเจกบได้บอกกล่าวว่าเพลงไก่ตาฟาง ก�ำลังได้รับความนิยมในภาคใต้ ทางรายการ ลูกทุ่ง มหานครจึงได้ลองเปิดเพลง ไก่ตาฟาง ครัง้ แรก ก็รสู้ กึ ว่าเป็นงานใช้ได้นำ�้ เสียงออกแนวค�ำภีรบ์ า้ ง แต่ดนตรี ถ้า mix sound ใหม่ น่าจะโอเคกว่านี้ เป็นความรู้สึกครั้งแรกของดีเจกบ เมื่อได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกจน ปัจจุบัน ผ่านมาแค่ 3-4 เดือน เพลง ไก่ตาฟาง ของ ธันวา ราศรีธนู ก็ได้รับการถูกขอบ่อย จนเป็นเพลง ในช่วง เพลงช้างเผือก


๑๐ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑ - ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ฉบัหน้ บทีา่ ๒๑๐

หน้า ๑๐ ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

โรบินสัน สาขาชลบุรี

จัดกิจกรรมวันแห่งความรัก 10-14 ก.พ. 55 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันแห่งความรัก ด้วย ของขวั ญ สุ ด พิ เ ศษจากแผนกเครื่ อ งส� ำ อาง เสื้ อ ผ้ า สตรี - บุ รุ ษ ชุ ด ชั้ น ใน เครื่ อ งหนั ง รองเท้า นาฬิกา และเครือ่ งประดับลดสูงสุดถึง 20 % ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา ชลบุรี โดย คุณขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการ ทั่วไป ยังได้จัดกิจกรรมวันแห่งความรักใน บรรยากาศ “Memories of Love” ในวัน อาทิตย์ที่ 12 ก.พ 55 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน

มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเหล่า น้องๆ หนูๆ คนเก่งจากสถาบันดนตรี เคพีเอ็น ชลบุรี ร่วมบรรเลงเพลงรัก จากเปียนโน และ วงดนตรี อ ะคู ส ติ ก ซึ่ ง กิ จ กรรมดี ๆ แบบนี้ โรบินสัน ชลบุรีจัดขึ้นเป็นประจ�ำเพื่อเป็นเวที ให้นอ้ งๆ ได้ใช้แสดงความสามารถกันอีกด้วย ภายในงานยังมี ซุ้มถ่ายภาพสวยๆ จาก บางแสนมายเลิฟสตูดิโอ ซุ้มเพ้นท์ภาพ และข้อความรักฟรี และยังจัดโปรโมชั่นสุด พิเศษส�ำหรับคู่รักที่ช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป

สามารถมารับการจดทะเบียนรักฟรีได้ทชี่ นั้ 3 แผนก Gift Shop โรบินสัน สาขาชลบุรี ใน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี “โรบินสัน ใส่สีสันใหม่ให้ชีวิต”

โรค หลอดเลือด สมองตีบ ในสมองของร่ า งกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ มากมาย ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เช่ น ควบคุ ม การ เคลื่อนไหว รับความรู้สึก ความจ�ำ โดยเซลล์ประสาทเหล่านี้ ต้องการสารอาหารทางเลือด ซึ่งมาเลี้ยงผ่านทางเส้นเลือด สมอง ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ หรืออุดตันจากลิ่มเลือด จะ ท�ำให้สมองบางส่วนตายไปและไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้ อาการแสดงของหลอดเลือดสมองตีบ -แขนขาอ่อนแรงมักเป็นข้างใดข้างหนึ่ง -มักเกิดอาการเฉียบพลัน หรือหลังตื่นนอน -ถ้าอาการอ่อนแรงเป็นซีกขวา มักพบร่วมกับการ พูดผิดปกติ -อาจสับสน พูดจาไม่รู้เรื่อง และไม่เข้าใจค�ำพูด -ชัก -ชาครึ่งซีก -อาการทัง้ หมดนีอ้ าจเป็นครูเ่ ดียวและดีขนึ้ ถือเป็น อาการเตือน ซึ่งมีโอกาสเกิดซ�้ำสูง บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค -อายุ 60 ปี ขึ้นไป -สูบบุหรี่ หรือสมาชิกครอบครัวสูบบุหรี่ -มีโรคประจ�ำตัว ได้แก่ หลอดเลือดหัวใจตีบ โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง -บิดา มารดา พี่น้องเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ -เคยมีอาการหลอดเลือดสมองตีบมาก่อน การวินิจฉัย ซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกายร่วมกับการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Scan) จะสามารถ ให้การวินิจฉัยโรคนี้ได้โดยมีความแม่นย�ำสูง การดูแลรักษา 1. ภายหลังจากเกิดโรคภายใน 48-72 ชั่วโมง ถือเป็นช่วงอันตรายส�ำหรับคนไข้เนื่องจาก โอกาสการเกิดโรคซ�้ำสูง และสมองส่วนที่ตายอาจบวม หรือมีเลือดออก ท�ำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงเสียชีวิต ได้อย่างรวดเร็ว จึงควรรีบมาพบแพทย์ตั้งแต่เกิดอาการ

เพื่อเฝ้าระวังและให้การรักษา 2. ฟื้นฟูร่างกายส่วนที่สูญเสียการท�ำงาน เพื่อให้ สมองส่วนอื่นมาท�ำหน้าที่แทน เนื่องจากเกิดหลอดเลือดสมอง ตีบแล้วสมองส่วนที่ตายไปแล้วไม่สามารถสร้างใหม่ได้ 3. หาสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือภาวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง และรักษาร่วมกัน การป้องกัน -เลิกบุหรี่ ทั้งตัวเองและสมาชิกครอบครัว -ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน วันละครึ่งชั่วโมง - 1 ชั่วโมง -หากมีโรคประจ�ำตัวอยู่ ให้มาพบแพทย์ตามนัด และ รับประทานยาสม�่ำเสมอ -ควบคุมน�้ำหนัก รับประทานอาหารที่ประโยชน์ ผักและผลไม้

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดโครงการ “Pure Love” รัก บริสุทธิ์ หยุดปัญหาเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา อ�ำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เด็กๆได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์และสาระ ดีๆ มากมาย หน้าตาสดใส น�ำสิ่งดีๆไปฝากคุณพ่อ คุณแม่ ก่อนวันวาเลนไทม์

ติ ด ต่ อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ ส มองและระบบประสาท ชั้ น 1 โรงพยาบาลพญาไท ศรี ร าชา โทร 0-3831-7333 ต่อ 4114, 4118

นพ.สิปปนนท์ สามไชย อายุรแพทย์ระบบ ข้อมูลจาก

ประสาท

เวลาออกตรวจ อา.08:00-17:00 น. จ.08:00-12:00 น. อ.08:00-20:00 น. พ.08:00-17:00 น. พฤ.08:00-19:00 น.

โรงพยาบาลชลบุรี โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดโครงการติดตามและประเมิน ผลค่าย 3 อ.(เลือกอาหาร ฝึกออกก�ำลังกาย ควบคุมอารมณ์) ลดโรค ลดเครียด ลดโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต ส�ำหรับ อสม.และประชาชน ในเขตอ�ำเภอเมืองชลบุรี ในวันที่ 25 -27 มกราคม 2555 ณ วัดเขาดินมังกรทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เข้าร่วมอบรมสุขภาพ ดีขึ้นโดยถ้วนหน้า


หน้า ๑๑

ฉบับที่ ๒๑๓ ปีที่ ๑๐ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศเลิ ก บริ ษ ท ั บริษัท วายอาร์เอ็มไทย จ�ำกัด ทะเบียนเลขที่ 0205552017747

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท วายอาร์เอ็มไทย จ�ำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อช�ำระหนีห้ รือยื่นค�ำทวงหนี้ ต่อข้าพเจ้า ณ ส�ำนักงานของผู้ช�ำระบัญชีเลขที่ 75/5 หมู่ 5 ต.หนองซ�้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20230 ภายใน ก�ำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

(...................................................) นายจรินทร์ ไวกสิกรณ์ ผู้ช�ำระบัญชี

(ต่อจากหน้า 1) เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือสาวใหญ่

โดยด่วนหลังหนุม่ โรงงานซิง่ กระบะชนอย่างจัง จนกระเด็นสลบ คาฟุตบาท ริมถนนอาการสาหัส ขณะขี่รถ จยย.ยูเทิร์น หน้าตลาดนัดวังมุกแลนด์ ถนนลงหาดบางแสน เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 55 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ รอ งาม เจ้าหน้าที่ร้อยเวร สภ.แสนสุข ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิไตร คุณธรรม ชลบุรี ว่ามีเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ ที่บริเวณถนน สายลงหาดบางแสนตรงจุดยูเทิรน์ หน้าตลาดนัดวังมุกแลนด์และในทีเ่ กิด เหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส 1 ราย เป็นหญิง ชื่อนางอรษา เพิ่มโต อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24/6 ซอย 8 ถนนบางแสนสาย 2ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สภาพที่พบในตอนแรก นอนห้อยหัวอยู่ข้างฟุตบาทที่ขา ซ้ายท่อนล่างหักแหลกละเอียด นอนสลบคาที่ เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกัน ปฐมพยาบาลก่อนน�ำร่างของผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บูรพา โดยด่วน ต่อมาได้พบ นายพิภพ ต้นจารย์ อายุ 42 ปีพนักงานของบริษัท บีพี เพลาเวอร์ แอนจีเนียรริ่ง จ�ำกัด คนขับรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีบรอนทะ เบียน ลน-1726 กทม.ดังกล่าวทีย่ นื รอให้การกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจว่าตนเอง ได้ขับรถกระบะคันดังกล่าวมาถึงบริเวณแยกจุดที่เกิดเหตุแล้วได้พุงชน รถจยย.ยีห่ อ้ ฮอนด้าสีดำ� หมายเลขทะเบียน จดพ-835 ชบ.ของ นางอรษา จริงแต่ตนไม่ได้ตั้งใจชน เนื่องจากตรงจุดดังกล่าว นางอรษา ได้ขับขี่

กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับ C-Program ที่จะ น�ำเสนอข้อมูลช่องรายการดี ๆ ที่ทาง ซี.ทีวี.ได้คัดสรรน�ำมา น�ำเสนอให้สมาชิกได้รบั ชมผ่านทางเคเบิลทีวขี องเรา แล้วยัง น�ำมาเผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ซี.ทีวี.นิวส์อีกด้วย ซึง่ ในฉบับทีแ่ ล้วเราได้นำ� เสนอ 3 ช่องรายการสารคดี ไปแล้ว ในฉบับทีแ่ ล้ว C-Program ได้นำ� เสนอ 3 ช่องสารคดี ต่างๆ ว่ามีช่องอะไรบ้างที่น่าสนใจ และฉบับนี้เราจะขอน�ำ เสนอช่องสัญญาณที่น�ำมาลงใหม่ในเคเบิลทีวี ว่ามีช่องไหน บ้างไปดูกันเลยค่ะ C.TV.45 True Film Asia : ช่องส�ำหรับท่านผู้ ชมที่ชื่นชอบ ภาพยนตร์เอเชีย ชั้นน�ำ แสนสนุก ทั้งใหม่และ เก่าคมชัดทั้งภาพแล้วเสียง รวมไปถึงภาพยนตร์ที่หาชมยาก C.TV.54 GOLF CHANNEL : เป็นช่องส�ำหรับ สามชิกทีช่ นื่ ชอบกีฬา golf เป็นชีวติ จิตใจ เนือ้ หาสาระมากมาย เช่น ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ข่าวกอล์ฟทั่วโลก การแก้ปัญหา เรื่องการตี กฎ กติกาต่างๆ รายการ Reality show และอื่นๆ อีกมากมาย คอ golf ไม่ควรพลาด

รถจยย.ยูเทิร์น ออกมาขณะที่ตนขับรถมาด้วยความเร็วจึงท�ำให้มองไม่เห็นจึงได้พุงชนรถของนางอรษา อย่างแรง จนกระเด็นไปสลบอยู่ข้างทางจนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือดังกล่าว ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ได้แจ้งข้อหา นายพิภพไว้ก่อนในข้อหาขับขี่รถด้วยความประมาท ท�ำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ส่วนอาการของนางอรษา นั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลให้การช่วยเหลือ แล้ว.

C.TV 58 True Explore : เป็นช่องส�ำหรับสมาชิก ที่ต้องการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ เรียนรู้การด�ำรงชีวิต และการสร้างอาณาจักรและความน่าตื่นตาตื่นใจ ชีวิตที่พิศวง ผ่านทางช่อง True Explore ส่งสู่สายตาสมาชิกถึงบ้านแบบ ใกล้ชิดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง C.TV60 สยามกีฬา True : ช่องส�ำหรับคนรักกีฬา มีรายงานกีฬาสดทันใจสามาชิก รวมไปถึงถ่ายทอดสดฟุตบอล ไทยให้แฟนๆ ฟุตบอลไทย ได้เชียร์สนั่นหน้าจอ รวมไปถึง สัมภาษณ์ นักกีฬ้าที่ท่านชื่อชอบแบบถึงตัว ส่วนฉบับนี้ต้องขอลาไปก่อน ฉบับหน้าคุณ Program จะมีอะไรมาน�ำเสนอก็ขอติดตามอ่านได้ในฉบับหน้านะคะ “ ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก C.TV. ก็รีบมาร่วมเป็น ครอบครัวเดียวกันได้นะคะ กับค่าบริการรายเดือนเพียง

350 บาทเท่านัน้ เอง” สอบถามราย ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ 038-277445 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ะ ** คุณ Program **


ซีทีวีนิวส์ No.213  

ประจำวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you