Page 1


หน้า ๒

วิชิต ชาตไพสิฐ

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

คมสัน เอกชัย

โยกย้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิชิต ชาตไพสิฐ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี ไป จ.จันทบุรี และโยก คมสัน เอกชัย จาก จ.หนองคาย มาลงพืน้ ที่ จ.ชลบุรเี ป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว คมสัน ยังยืนยันเหมือนเดิม เมื่อก่อนผมเป็นอย่างไร ปัจจุบันก็ยังเป็น อย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ฟังดูแล้วน่าจะศรัทธา แต่ อย่างไรก็เห็นใจสื่อมวลชนกันบ้าง ภาษาที่ไม่สุภาพลดการใช้ บ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะฟังแล้วแสลงหู ... ก็ว่ากันไปหวังว่า เมื่อเป็นคนเมืองชลโดยก�ำเนิด ควรจะพัฒนาชลบุรีให้ก้าวหน้า ยิ่งๆ ขึ้นไป ที่ส�ำคัญอยากให้ลงมารับลูกนโยบายในการปราบ ปรามยาเสพติดของรัฐบาลอย่างจริงจัง เรือ่ งนีฟ้ งั ดูแล้วน่าห่วงใย ชลบุรถี อื ว่าเป็นเป้าหมายของนักค้ายาต้องการขายยาเสพติดเข้า มาในพื้นที่ เพราะมีทั้งแรงงาน และสถานบันเทิง จ�ำนวนมาก ล่าสุดจับได้ยาบ้านับแสนเม็ด ยาไอซ์ 3 กิโลกรัม นี่แค่จิ๊บๆๆ ยังมีมากกว่านั้น ... 00 ครบรอบวันเกิด 48 ปี ย่างปีที่ 49 สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา นี่ขนาดยุติบทบาททางการเมือง เพราะติดบ้านเลขที่ 111 ยังมีผนู้ ำ� ท้องถิน่ และผูน้ ำ� ท้องทีม่ าแสดงความยินดีกนั อย่าง

มากมาย หากกลางปีหลุดบ้านเลขที่ 111 จะมีแสดงความยินดี อีกมากมายขนาดไหน ... ที่ส�ำคัญมี ชาวบ้านพูดคุยกันจริงเท็จอย่างไรไม่ ทราบได้ แต่อาจจะมีแนวโน้มที่เป็น จริ ง เลยเขี ย นอ่ า นกั น เล่ น ๆ คื อ สนธยา คุณปลื้ม จะลงสมัครนายก อบจ.ชลบุรี แทนนายวิทยา คุณปลืม้ สนธยา คุณปลื้ม แล้วให้ไปรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงวัฒนธรรมแทน ฟังแล้วมี โอกาสเป็นไปได้ ... เพราะสนามเลือก ตั้ ง นายก อบจ.ชลบุ รี ครั้ ง นี้ ไ ม่ ธรรมดา ประมวล เอมเปีย อาจ ตัดใจลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะได้ วิทยา คุณปลื้ม แรงเชียร์เยอะ แว่วว่าได้เม็ดเงินจาก การขายที่ดินทางภาคเหนือมาก้อนใหญ่ พร้อมเล่นการเมือง ระดับท้องถิ่น อ้าว ... งานนี้บ้านใหญ่ ต้องลุน้ อีกแล้ว ... ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการ เมืองกลัวว่า ประมวล ไม่มีพรรคพวก เลยจัดเต็ม เอานายกฯ แป๊ว สุมนา มุทธากิจ คนของประชาธิปตั ย์ ผนวก ประมวล เอมเปีย กับอดีตนายกฯ เอก ฉัตรชัย อั้งลิ้ม คนของเพื่ อ ไทย เสนอให้ เ ป็ น รอง นายก อบจ.ชลบุรี เพื่อใช้หาเสียงใน ครั้งนี้ และเกรงว่าเสียงจะไม่พอ ผู้ ประสานสิบทิศมีการเสนอให้ประสาน งานกับ อดีตนายกฯ ฉัตรชัย ทิม กระจ่าง พื้นที่ อ.ศรีราชา มาช่วยอีก สุมนา มุทธากิจ แรง หากสูตรส�ำเร็จเป็นไปตามคาด จะเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ทางการเมืองเปิดศึก ปชป.บวก พท. ชนกับ พช. งานนี้ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกต้องแหลกเป็น

ฉัตรชัย ทิมกระจ่าง

ตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ

ฉัตรชัย อั้งลิ้ม

ธรรมดา ... ส่วน ภิญโญ ตั้นวิเศษ อดีตนายก อบจ.ชลบุรี งานนี้ขอปฏิเสธ ขอไปดูงานในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลังดีกว่า สมัครนายก อบจ.ชลบุรงี านนีห้ นิ เกินไป ขอไปท�ำงานทีง่ า่ ยๆดีกว่า ... 00 ศึกเทศบาลต�ำบลเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ระเบิดแล้วงานนีถ้ อื ว่าไม่ธรรมดา ไม่รวู้ า่ คนใน บ้านใหญ่ขัดกันหรือเปล่า เพราะมอง ดูแล้วผูล้ งแข่งขันเป็นคนของบ้านใหญ่ ทั้งนั้น ยุทธนา สุภาภรณ์ หัวหน้า กลุ่มรักษ์เสม็ด อดีตนายกเทศมนตรี ต�ำบลเสม็ด เบอร์ 1 ผู้สนับสนุน วินัย พ้นภัยพาล ก�ำนันต�ำบลเสม็ด ชิงกับ ภิญโญ ตั๊นวิเศษ ทนุ ร่มเกตุ อดีตรองนายกเทศมนตรี ต�ำบลเสม็ด หัวหน้ากลุ่มพลังเสม็ด มองชื่อพร้อมโลโก้ คล้ายกับพลังชล งานนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นกรณี พิเศษ ดูแล้วไม่ธรรมดา เพียงเห็น โลโก้ ยุทธนา ก็พ่ายไปหลายขุมแล้ว ยุทธนา สุภาภรณ์ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ .. น่าคิด ... 00 ส่วนเทศบาล อีกหลายแห่งน่าจะไร้คู่ แข่งขัน เทศบาลต�ำบลหนองไม้แดง นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ ชัยกิจ เทศบาลต�ำบลดอนหัวฬ่อ น.ส.นวรัตน์ ไตรรักษ์ และ เทศบาลต�ำบลนาป่า นายสามารถ สุขสว่าง ... 00 ช่วงนี้ อบต.

นวรัตน์ ไตรรักษ์

ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลหลายแห่งก�ำลังอยู่ระหว่างการแบ่งเขต เลื อ กตั้ ง เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ถึ ง จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เทศบาลเมืองปรกฟ้า รูส้ กึ ตืน่ เต้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ ประชุม มิ่งสอน อดีตนายก อบต.เกาะจันทร์ เตรียมหาเสียงก่อนไก่โห่ แทบกล่าวได้ว่าสนามนี้ข้าขอครอง เล่นเอาบรรดาสมัครพรรค พวกต้องเร่งฝีเท้าตาม งานได้แรงสนับสนุนจากบ้านใหญ่ครบ ครัน คงไม่พลาด ... 00 นี่ก็ไม่ธรรมดา ชาญชัย เรืองสุข อดีต นายก อบต.บ้านบึง อ.บ้านบึง เริ่มเดินเครื่องหาเสียงเช่นกัน เมือ่ ยกฐานะเป็นเทศบาลต�ำบลบ้านบึง แต่อยูใ่ นช่วงผลัดเปลีย่ น นายอ�ำเภอบ้านบึง ท�ำเอาการแบ่งเขตล่าช้า แว่วว่าจะเป็น เทศบาลทีย่ กฐานะเลือกตัง้ เป็นแห่งสุดท้าย ... ส่วน อบต.หนอง ซ�้ำซาก อ.เมืองชลบุรี ยกฐานะเป็นเทศบาลต�ำบล ขณะนี้คณะ กรรมการการเลือกตั้งก�ำลังพิจารณาแบ่งเขตคาดว่าจะเลือกตั้ง เร็วๆ นี้ ... 00 ยังไม่จบเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 งานนี้ยังต้องลุ้น เพราะคณะกรรมการการ เลือกตั้ง จ.ชลบุรี สั่งให้สอบเพิ่ม เพราะชุดสอบสวนท�ำงานไม่ ชัดเจน จึงต้องท�ำงานใหม่อีกรอบ แต่งานนี้ มานิตย์ ภาวสุทธิ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี ไม่หวั่น มีเลือกตั้งก็เลือกตั้ง ไม่มีเลือกตั้งก็ไป ท�ำงานเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีก็ดีอยู่แล้ว เพราะทุกวันนี้ท�ำแทนรัฐมนตรีว่าการ เกือบทุกเรื่อง ... 00 //////////

บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือ C.TV. มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครงาน ดังนี้

นายทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน ต�ำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้น�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา กิจการห้างร้าน และ ประชาชนชาวต�ำบลพลูตาหลวง ได้ร่วมกันน�ำกองผ้าขยะ รีไซเคิล จ�ำนวน 1 ล้านชิ้น แห่โดยขบวนรถมีระยะทางยาว กว่า 1 กิโลเมตร น�ำโดยคณะกองยาว และนางร�ำ ออกจาก หน้าศาลเจ้าแม่กวนอิม ไปโดยรอบตลาดกิโลเมตรที่ 10 ก่อนจะมีการประกอบพิธที างศาสนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลูตาหลวง และถวายกองผ้าป่า แด่ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว น�ำไปรีไซเคิลเพือ่ น�ำรายได้สมทบทุนบูรณะวัด หลังประสบอุทกภัยน�้ำท่วม

นักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะ เลิศระดับภาคตะวันออก ในการประกวดโครงการ แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย MRA “ Makro Retailer Alliance ” โดย ใช้ชื่อกลุ่มว่า Green Dream Team

จ�ำนวน 1 อัตรา

ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ AE (Account Executive)

จ�ำนวน 1 อัตรา

ต�ำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการ

จ�ำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ คุณสมบัตร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อ�ำเภอ ศรีราชา แพทย์หญิงสุกัญญา รัตนเสาวภาคย์ ในฐานะ ประธานกองทุนการศึกษาแพทย์หญิงสุกัญญา ได้มอบทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ อ�ำเภอศรีราชา ทีม่ คี วามตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์

สาวกฉลามชล ทีมชลบุรี เอฟซีในนามกลุ่ม “ฉลามหัวโต” ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลาง วันเด็กนักเรียน ที่ โรงเรียนวัดวังหิน ศรีราชา โดยมีทั้ง อาหารคาว หวาน ไอศครีม ขนม และปิดท้ายด้วยการมอบ ทุนการศึกษาให้น้องๆ ในโรงเรียน จ�ำนวน 3 ทุน ทั้งนี้ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ให้ กั บ นั ก เรี ย น และ เป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ของกลุ่ม ฉลามหัวโต อีกด้วย

ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอศรีราชาร่วมกับ หน่วยงานรัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ ปลูกป่าถวายพ่อ หลวง “

เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียน, การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ ชาย/หญิง ปริญยาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี, เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมือง สัตหีบ ได้เป็นประธาน มอบใบประกาศมาตรฐานภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์

พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (ผบ. สอ.รฝ.) พร้อมคณะ ได้เดินทางน�ำลูก EM BALL จ�ำนวน 20,000 ลูก มอบให้กับ คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายก สมาคมภรรยาทหารเรือ ณ สมาคมภรรยาทหารเรือ ท่า ราชวรดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำไปใช้แก้ไขปัญหา น�้ำเสียให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล นายสมจิตร์ นิม่ สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำ� บล บางเสร่ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมเปิด โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันส�ำคัญของชาติ ประจ�ำปี 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554


หน้า ๓

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

“ดอยอ่างขาง” เลือกตั้งท้องถิ่นชลบุรี อย่าเลือก.!!! นักการเมืองศรีธนนชัย การเลือกตั้งท้องถิ่นถือว่ามีความส�ำคัญและมี บทบาทโดยตรงกับประชาชน เพราะนักการเมืองท้องถิ่น เป็นผู้ที่ท�ำงานในพื้นที่ อยู่ติดประชาชน จึงรู้ความต้องการ ในเรื่องที่ได้ดี ดังนั้นประชาชนต้องไม่ละเลยการใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าระดับใด ๆ ก็ตาม ในวันที่ 15 มกราคม 2555 ก็จะมีการเลือกตั้ง ท้องถิน่ ระดับเทศบาล ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี 9 แห่งด้วยกัน ประกอบไปด้วย เทศบาลต�ำบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลต�ำบล นาป่า เทศบาลต�ำบลเสม็ด เทศบาลต�ำบลหนองไม้แดง เทศบาลต� ำ บลห้ ว ยกะปิ อยู ่ ใ นเขต อ� ำ เภอเมื อ งชลบุ รี เทศบาลต�ำบลหมอนนาง อ�ำเภอพนัสนิคม เทศบาลต�ำบล ตะเคียนเตีย้ เทศบาลต�ำบลโป่ง อ�ำเภอบางละมุง เทศบาล ต�ำบลธาตุทอง อ�ำเภอบ่อทอง ส�ำหรับการเลือกตัง้ ระดับเทศบาลต�ำบลในครัง้ นี้ ส่วนใหญ่แล้วแต่ละเทศบาลไม่มีการแข่งขัน และจะเป็นผู้ สมั ค รเดิ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาล หรื อ นายก เทศมนตรี แต่ทเี่ ทศบาลต�ำบลเสม็ดในเขตอ�ำเภอเมืองชลบุรี เป็นพื้นที่ที่น่าจับตามอง เพราะการเลือกตั้งเทศบาลต�ำบล เสม็ดในครัง้ นีม้ กี ารแข่งขันกันดุเดือด ระหว่างทีมพลังเสม็ด ที่มนี ายทนุ ร่มเกตุ อดีตรองนายกเทศมนตรีต�ำบลเสม็ด ทีผ่ นั ตัวเองมาลงสมัครในต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี แข่งกับ อดีตนายกเทศมนตรีเสม็ดอย่างนายยุทธนา สุภาภรณ์ ใน กลุ่มรักษ์เสม็ด ดูจากชือ่ พลังเสม็ดแล้วคงหนีไม่พน้ การได้รบั การ สนับสนุนจากพรรคพลังชล ขณะที่กลุ่มรักษ์เสม็ดก็ยังคงมี ก�ำนันวินยั พ้นภัยพาล ก�ำนันต�ำบลเสม็ด เป็นผูส้ นับสนุน อย่างไรก็ตามคอการเมืองมองว่ารากฐานของทัง้ สองกลุม่ มา จากทีเ่ ดียวกัน แต่วนั นีต้ อ้ งมาแข่งขันกันอย่างดุเดือด จึงเป็น ที่น่าจับตามอง แม้จะมีการกระแสการสาดกระสุน (เงิน) ในโค้ง สุดท้ายของการเลือกตั้ง ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันดุเดือด แต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องตระหนักอย่าง หนักคือ ความเสียสละอุทิศตนเพื่องานส่วนรวมโดยแท้ที่ ผู้สมัครทุกระดับต้องมี เพราะหากผู้สมัครขาดซึ่งสิ่งนี้ เมื่อ ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เข้ า ไปก็ ไ ด้ แ ต่ ไ ปท� ำ หน้ า ที่ ย กมื อ ผ่ า นงบ ประมาณในสภาเท่านั้น คงไม่มีปากเสียงหรือไม่คิดที่จะ พัฒนาในสิ่งที่ควรจะท�ำให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ ตนเองอย่างที่หาเสียงไว้ แล้วมานั่งแก้ต่างเป็นศรีธนนชัย ที่ผ่านมาและแม้แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยและ ชลบุรมี นี กั การเมืองประเภทศรีธนนชัยมาเยอะแล้ว ผูม้ สี ทิ ธิ์ เลือกตั้งในเขตเทศบาลต�ำบลทั้ง 9 แห่งที่กล่าวมาข้างต้น อย่าเลือกตั้งการเมืองประเภทนี้มาให้เสียดายภาษีของพวก เราที่ต้องไปจ่ายเงินเดือนให้อีกเลย วันที่ 15 มกราคม 2555 ออกมาใช้สิทธิ์เลือก ตัง้ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิน่ ของท่าน เพือ่ ไป บริหารงบประมาณท้องถิ่นที่มาจากภาษีของท่านให้ถูกใจ และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นสูงสุด อย่าให้คนที่หวังเข้ามา เพื่อบริหารงบประมาณจากภาษีของท่านเป็นของพวกเขา กลุ่มเขา หรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง...

แดนมหัศจรรย์

กัญญ์ณัชชา ส�ำราญใจ

หน้าหนาวแบบนี้ ได้มโี อกาสเดินทาง ไปรับลมหนาว ทีด่ อยอ่างขาง ซึง่ อยูไ่ กลถึง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระยะ ทางก็ไกลโข ถ้านับจากจังหวัดชลบุรี ก็เกือบ 800 กิโลเมตร ทีส่ ำ� คัญ ตอนขับรถขึน้ ดอยนี่ ทัง้ เสียว น่ากลัว หากไม่ช�ำนาญ ทางขอแนะน�ำให้นั่งรถกะบะรับจ้างขึ้นไปอุ่นใจกว่า คอลัมน์ เปิดคลังสมองฉบับนี้ ขอเล่าถึงพระราชอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนา พื้นที่ขุนเขาจากไร่ฝิ่น ให้กลายมาเป็นแปลงเกษตรพืชเมือง หนาว ให้ทุกคนได้ซาบซึ้งกันค่ะ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ผ่านยอดดอยแห่งนี้ และทอดพระเนตรลงมาเห็นหลังคาบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้าน จึงมีพระด�ำรัสสั่งให้เครื่องลงจอด เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินลง มาทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น และหมู่บ้านตรงนั้นก็คือ หมูบ่ า้ นของชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึง่ ในสมัยนัน้ ยังไว้แกละถักเปียยาว แต่งกายสีดำ� สะพายดาบ ท�ำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยัง ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน�ำ้ ล�ำธารทีเ่ ป็นแหล่งส�ำคัญต่อระบบ นิเวศน์ ซึง่ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอืน่ ๆ ของประเทศ ได้ พระองค์มพี ระราชด�ำรัสทีจ่ ะแปลงทุง่ ฝิน่ ให้เป็นแปลงเกษตร จึงทรงมีพระราชด�ำริว่า “พื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่

ผมเชื่อว่าหลังจบเกมคู่ เชลซี กับ แมนฯ ซิตี้ ที่ เชลซีเปิดบ้านเอาชนะไปได้ 2 ประตูต่อ 1 ทั้งแฟนบอลเชลซีที่ สะใจอยู่แล้ว ยังมีแฟนบอลแมนยู แฟนบอลลิเวอร์พูล และอีก ทุกทีม ที่สะใจเมื่อทีมจ่าฝูงอย่างแมนฯ ซิตี้ แพ้เป็นนัดแรก ที่ สแตมฟอร์ด บริดจ์ เป็นแหล่งเปิดบริสทุ ธิข์ อง ทีม เรือใบสีฟ้า อย่างแท้จริง เมื่ออะไรหลายๆ อย่างก็ไม่เข้าทาง แมนฯ ซิตี้ ทั้งโดนใบแดง โดนจุดโทษ ไม่แปลกใจเลยท�ำไม กุนซือของทีมอย่าง โรแบร์โต้ มันชินี่ ถึงออกมาโวยวายผู้ ตัดสินว่าตัดสินได้ผดิ พลาด แต่หากใครได้ชมในเกมนัน้ คงต้อง บอกสมควรแล้วกับการที่โดนใบแดง และจุดโทษ จะไปโทษกรรมการก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะโอกาสของ แมนฯ ซิตี้ เองก็เยอะเหมือนกัน ในตอนที่มี 11 คน แต่ดันยิง นกตกปลากันเป็นซะส่วนใหญ่ แต่พอเหลือ 10 คน ก็มาเป็น ทางฝั่ง เชลซี ที่บุกพับสนามอยู่ฝ่ายและสมควรได้ชัยชนะใน เกมส์นี้จริงๆ แพ้บ้างได้ ! เพราะการแพ้มันท� ำให้เรารู้ว่าควร ปรับปรุงอะไรตรงไหน เหมือนอย่างแมนยู ตั้งแต่แพ้แมนฯ ซิตี้ อย่างย่อยยับ ! ก็มาเน้นการแข่งขันที่มักจะออกมา 1-0 ตลอด มีแมตซ์ล่าสุดแหละที่ท�ำให้กองเชียร์ชื่นใจในเกมที่ถล่ม วูล์ฟ แฮมป์ตัน ไป 4-1 แต่เรื่องการตกรอบยูฟ่าเเชมเปี้ยนลีก ไม่ นับนะครับ ฮร่าๆ สถานการณ์ตอนนี้หลายๆ ทีมก็ยังได้ลุ้นสนุก โดย เฉพาะแมนยู ที่เหลือตามหลัง แมนฯ ซิตี้ เพียงแค่ 2 คะแนน

หนาวเย็น มีการปลูกฝิน่ มาก ไม่มปี า่ ไม้อยูเ่ ลย และสภาพ พื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่า ชาวเขาได้เงินจากฝิน่ เท่ากับทีไ่ ด้จากการปลูกท้อพืน้ เมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธตี ดิ ตา ต่อกิง่ กับ ท้ อ ฝรั่ ง จึ ง สละพระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ จ� ำ นวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณ ดอยอ่างขาง ส่วนหนึ่ง” จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็น โครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ. ศ. 2512 โดยทรงแต่งตั้งให้ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการใน ต�ำแหน่งมูลนิธโิ ครงการหลวง ใช้เป็นสถานีวจิ ยั และทดลองปลูก พืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมือง หนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขา ในการน� ำพืช เหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั ฯ ได้พระราชทานนามว่า "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"

เชลซีก็กลับมามีลุ้น รวมทั้ง อาเซน่อลที่ฟร์อมแรงสุดๆในช่วงนี้ และทีมที่ตามมาห่างๆ อย่าง สปอร์ส และ ทีมที่เคยเก่งในอดีต อย่าง ลิเวอร์พูล อีกไม่นานก็จะเข้าเทศกาล บ๊อกซิง่ เดย์ เทศกาลทีแ่ ข่ง แบบวันเว้นวันกันเลยทีเดียว ช่วงนี้แหละที่หลายทีมจะท�ำ โอกาส และหลายทีมอาจจะท�ำให้ปิดโอกาสตัวเองเลยก็ว่าได้ และทีมทีม่ สี ติในช่วงนีด้ ที สี่ ดุ ก็คอื ปีศาสแดง แมนฯ ยู เพราะ ท่านเซอร์ ถนัดเหลือเกินในการเก็บแต้มในช่วงนี้ มีอีก 1 สติหรือจะเรียกว่า อาถรรพ์ ดี คือทีมไหนที่ ยังอยู่รั้งบ๊วย มักจะตกชั้นแทบทุกทีม โซนที่ตกชั้น ก็จะมี โบลตัน, แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส , วีแกน นี่ยังมีพวกที่อยู่ใน โซนไม่ค่อยปลอดถัยอีกหลายทีมเลยทีเดียว

มีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืช น�ำ้ มัน โดยมุง่ ทีจ่ ะหาผลิตผลทีม่ คี ณ ุ ค่าพอทีจ่ ะทดแทนการปลูก ฝิ่นของชาวเขา และท�ำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม แก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบัน ดอยอ่างขาง ได้เปลี่ยนสภาพจากภูเขา ซึ่ง ถูกตัดไม้ท�ำลายป่ามาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ผล เมืองหนาวกว่า 12 ชนิด ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอร์รี่ สาลี่ ราสเบอรี่ พลับ กีวี ลูกไหน เป็นต้น ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด เช่น แครอท ผักสลัดต่างๆ ฯลฯ และไม้ดอกเมือง หนาวมากกว่า 20 ชนิด เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ จ�ำหน่ายผลิตผลตามฤดูกาลทีป่ ลูกในโครงการ ให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล และได้รับความนิยมจากนัก ท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก การเดินทางครั้งนี้ ถึงแม้จะไกล แต่ก็คุ้มค่าที่ได้ มีโอกาสเข้าไปเยีย่ มชมสถานที่ ทีอ่ ดีตเคยเป็นดินแดนของการ ปลูกฝิน่ มาก่อน แต่ตอนนี้ กลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเทีย่ ว และชาวเขา ที่สามารถลืมตาอ้าปาก ปลูกพืชเมืองหนาว เลี้ยงดูครอบครัวได้ ก็ด้วยพระบารมีของพระบาทของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว .......

เรือ่ งของดาวซัลโว ตอนนี้ คงหนีไ้ ม่พน้ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ กองหน้าฟรอมฮอตที่น�ำอยู่ 15 ประตู ตามมาด้วย ที่ 2 ร่วมอย่าง เซคิโอ อเกวโร่, เดมบา บา, และ เวย์น รูนี่ย์ ที่เพิ่งกลับมายิงได้ อีก 2 ลูก ตามมาห่างๆ ที่ 11 ประตู ผมว่าการลุ้นแชมป์ การแช่งชิงพื้นที่ยูฟ่าเเชมเปี้ยน ลีก การหนีตกชัน้ การลุน้ อันดับดาวซัลโว คงจะเข้มข้นขึน้ เรือ่ ยๆ และน่าจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อ จบช่วง บ๊อกซิ่งเดย์ ! ว่าใครจะ อยู่ใครจะไปในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก OCTOBER

ที่เกิดขึ้นจริง เรียลลิตี้และรายงานอาชญากรรมที่น่าเหลือเชื่อ จากทุกมุมโลก ทุกท่านสามารถเพิม่ อรรถรสในการรับชม ด้วย ซับ ไตเติ้ล ภาษาไทย กับรายการโปรดที่คุณชื่นชอบ เพื่อความรู้ และความบันเทิง เพื่อศึกษาการใช้ภาษาได้อีกด้วย เป็นประจ�ำทุกฉบับที่ C-Program จะน�ำเสนอ ช่องรายการดี ๆ ที่ทาง ซี.ทีวี.น�ำมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้ รับชมผ่านทางเคเบิลทีวีของเรา แล้วยังน�ำมาเผยแพร่ผ่าน ทางหนังสือพิมพ์ ซี.ทีวี.นิวส์ อีกด้วย ฉบับที่แล้วเราได้น�ำเสนอช่องที่ C.TV. 52 Football Plus , C.TV.59 ช่อง MUTV C.TV.59 ช่อง MUTV , C.TV.62 Goal TV1, C.TV.63 Goal TV2, C.TV.64 Sport Plus และ C.TV.65 T-Sport เป็นช่องรายการที่ ซี.ทีวี. คัดสรรค์เอาใจคอกีฬา ในประเภทต่างๆ กันไปแล้ว ในฉบับนี้ C-Program ขอ เอาใจคนรักภาพยนตร์ Sound Track กันบ้างโดยจะน�ำเสนอ ว่ามีช่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลย

ไว้ฉบับหน้าคุณ Program จะมีอะไรมาน�ำเสนอก็ ขอติดตามอ่านได้ในฉบับหน้านะคะ

C.TV. 16 Universal Channel จะเป็นภาพยนตร์ จากค่ายระดับโลก ยูนิเวอร์แซล (บรรยายไทย) C.TV.19 SyFy Channel ภาพยนตร์และซีรี่ส์ดัง ประเภทไซ-ไฟจากอเมริกา อัพเดตความสนุกทุกวัน Series ที่น่าจะพอรู้จักกันที่ฉายใน 2 ช่องนี้ก็เป็น Heroes, Criminal Minds, Kyle, Stargate, Ghost Whis-

“ ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก C.TV. ก็รีบมา ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะ กับค่าบริการราย เดือนเพียง 350 บาทเท่านั้นเอง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-277445 perer, Star Trek ค่ะ ส�ำหรับสมาชิกที่เป็นแฟนประจ�ำคงรู้จัก ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ ดีกับ Series ที่บอกมาเป็นอย่างดี ** คุณ Program ** C.TV.66 Fox Crime ช่องบันเทิงที่ท�ำขึ้นเพื่อ อาชญากรรม การสืบสวนหาความจริง และการติดตามเรือ่ งลีล้ บั โดยเฉพาะ ช่องที่ครบเครื่องเรื่องอาชญากรรมตั้งแต่ ละคร อาชญากรรมที่ดีที่สุด รายการติดตามการสืบสวนอาชญากรรม


หน้า ๔

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

วัดเขาชีจรรย์

“ต้มข่าไก่ ใบมะขามอ่อน” ส่วนผสม-เครื่องปรุง

ปีกไก่บน หรือสะโพกไก่ เห็ดนางฟ้า มะเขือเทศราชินี ข่า, ตระไคร้, ใบมะกรูด, หอมแดง ใบมะขามอ่อน, ต้นหอม, ผักชี, พริกขี้หนูสด, พริกแห้ง น�้ำมะขามเปียก, น�้ำปลา กะทิกล่อง ( 1 กล่อง) น�้ำพริกเผา

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ .ถวาย เป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวโรกาสที่ .พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯมหาราชทรงครองสิรริ าชสมบัติ ครบ 50 ปี ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2539 ด้ า น หน้ า มี ล าน อเนกประสงค์ มีการจัดสวนต้นไมไว้ได้อย่างสวยงาม สถานที่ มองไปเป็นทีร่ าบเชิงเขา และ เขาแกะสลักรูปพระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา ไว้ที่ผนังอย่างงดงามชัดเจน

ประวัติการสร้าง

ขั้นตอนวิธีท�ำ

เริ่มจากต้มไก่ให้สุกก่อน ระหว่างต้มก็ตักฟองออกด้วย นะคะ ต้มนานจนเนื้อเปื่อย แล้วใส่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด จากนั้นใส่พริกขี้หนู เพื่อให้ได้รสชาติน�้ำซุปเผ็ด ๆ ตามด้วยกะทิลงไป ตอนนี้ใช้ไฟอ่อน ๆ ค่ะ พอน�้ำเดือดแล้วใส่เห็ดนางฟ้า และมะเขือเทศ ปรุงรสด้วยน�้ำพริกเผา น�้ำปลา และน�้ำมะขามเปียก (น�้ำ มะขามเปียกไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เพราะเวลาใสใบมะขามอ่อนจะเปรี้ยวขึ้นไปอีก) ใส่พริกแห้ง เพิ่มความหอม และเผ็ดร้อน ปรุงรสได้ที่แล้ว ใส่ต้นหอม ผักชี และใบมะขามอ่อน เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย พร้อมเสิร์ฟ

คมสัน เอกชัย

จากการส�ำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่า เขาชี จรรย์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1/4 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะ สูงชันมากยอดเขาสูงที่สุดมีความสูง 248 เมตรเหนือระดับน�้ำ ทะเลประมาณ 180 เมตรจาก ระดับพื้นดิน เขาชีจรรย์เป็นหิน เนือ้ ปูนประกอบด้วยหินอ่อนแคลก์ซลิ เิ กต, รูปเลนส์, ขนาบด้วย หินฟิล ไลต์, หินฉนวน,และหินเมต้าเชิร์ต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายก เมื่อครั้งยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณ สังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดายเขาชีจรรย์ที่ มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่ สง่างามตามธรรมชาติ .แต่ก�ำลังถูกระเบิด ท�ำลายทุกวัน จึงทรงด�ำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คง ชื่ออยู่คู่ กับเขาชีโอนซึง่ มีสว่ นหนึง่ อยูใ่ นเขตสังฆาวาสของ วัดญาณสังวร ารามวรมหาวิหาร ด้วย การสร้าง พระพุทธรูปแกะสลัก บน หน้าผาเขาชีจรรย์ ให้เป็นปูชนียสถานส�ำคัญทางพระพุทธ

ศาสนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ถึงพุทธศักราช 2533คณะก รรมการก�ำหนดรูปแบบพระพุทธ รูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชี จรรย์ ซึ่งตั้งโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอัน เนื่อง มาจากพระราชด�ำริ ..ได้ก�ำหนดข้อยุติให้สร้างพระพุทธ รูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระ พุทธรูปประทับนั่งปาง มารวิชยั เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้าน นาขนาด ความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัว หรือบัวบัลลังค์สูง 21 เมตร.. รวมความสูงของ องค์พระและบัล ลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต�่ำโดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั มีพระม หากรุณาธิคณ ุ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุ ญ าตพระราชทานนามพระพุ ท ธรู ป ว่ า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาทีร่ งุ่ เรือ่ ง สว่างประเสริฐ ดุจดังมหา วชิระ

การบริการ

ให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 18.00 น. การ เยี่ยมชมควรแต่งกายด้วยความสุภาพ และ ปฎิบัติตามป้าย เตือนอย่างเคร่งครัด... และงดเสียงดังและควรระวังไม่เข้าใกล้ องค์พระเกินกว่า ทีก่ ำ� หนดเพราะอาจเกิดอันตรายจากหินทีอ่ าจ ล่วงหล่นลงมาได้สถานที่แห่งนี้จะอยู่ใกล้กับอเนก กุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ซึ่งสามารถเดินทางระหว่างสถานที่ได้ อย่างสะดวก ซึ่งในปัจจุบัน พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชี จรรย์ ...แห่งนีม้ ผี เู้ ข้ามาเยีย่ มชมและแวะมาสักการะทัง้ คนไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งเราควรช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่สืบไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สวัสดีครับ กับคอลัมน์โหรา-ชื่อสกุล” ผม “กูล วิเชษฐ์ ธนาเชษฐ์นุกุล” เผลอแป๊บเดียวปี ๒๕๕๔ ก็จะหมด ไปแล้ว เป็นปีที่วุ่นวายสาหัสอย่างรุนแรง จากมหาตภัย อุทกภัยที่โหดร้ายมากที่สุดของประเทศไทยของเรา ..! ส่วน ใครที่ได้ติดตามอ่านคอลัมน์ผมก็จะได้สาระเชิงโหราศาสตร์ มากมาย ไม่ว่าจะพยากรณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และบุคคลส�ำคัญๆ มากมาย รวมถึ ง ใครที่ ติ ด ตามผลงานของผมทางหนั ง สื อ นิตยสาร “CHONBURI 108.com” พยากรณ์รายปักษ์ให้ อ่านกัน และทาง T.V. C.TV. ชลบุรี กับรายการ “โหราพยากรณ์” ทุกวันพุธ (สด) เวลา ๑๔.๐๐- ๑๕.๐๐ น. เป็น รายการให้สาระข้อมูลเชิงโหราศาสตร์ทกุ อย่าง และดูดวงสดๆ อย่าลืมติดตามกันได้กับสมาชิกเคเบิลทีวีชลบุรีครับ ส่วนท่านใดอยากดูดวงเป็นการส่วนตัว ติดต่อดู ได้ที่เบอร์ ๐๘๔-๕๙๙-๔๘๘๘ (มีค่าใช้จ่าย..!) นัดหมาย ล่วงหน้า ใช้หลักดูดวงชะตา วัน, เดือน, ปีเกิด, ชือ่ นามสกุล (ปรับเปลี่ยน) ดูฮวงจุ้ย ยุค ๘, ดูฤกษ์ยาม งานมงคลต่างๆ กับผม “กูลวิเชษฐ์ ธนาเชษฐ์นุกุล” ศิษย์ “อ.เก่งกาจ จงใจ พระ” (ของแท้ของจริง) ส่วนฉบับนี้ ขออนุญาตพยากรณ์ ท่านผูว้ า่ ราชการ จังหวัดชลบุรี เชิงโหราศาสตร์ ให้อ่านกันครับ..! ผมจ�ำได้ว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ หรือ ๕๐ เคยดูดวงท่านในงานกาชาด จ.ชลบุรี โดยท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดในยุค ผวจ. “ท่านประชา เตรัตน์” โดยที่ภริยาของท่านได้น�ำดวงท่าน ว, ด, ป มาดูในงานกาชาด ฯลฯ ประวัติ ท่าน “คมสัน เอกชัย” เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๘ (ไม่ทราบเวลาเกิด) ตรงกับวันพุธ แรม ๑๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ ปีมะแม จ.ศ.๑๓๑๗ ปัจจุบัน อายุ ๕๖ ปี ๒ เดือน (ประมาณ) พื้นดวงชะตา มีดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันย์ ร่วมกับ ดาวอังคารและดาวพุธ ดาวอังคารได้ต�ำแหน่งมหาจักร เป็น คนขยัน ปากกล้า ฯ ดาวพุธ เด่นได้ต�ำแหน่งเกษตรและ มหาอุจ เป็นคนมีสติปญ ั ญาเป็นเลิศ เป็นคนมีความคิดเหนือ ผู้อื่น ดาว ๑, ๓, ๔ อยู่ร่วมกันเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ไม่กลัวใคร จนบางครั้งเป็นภัยไม่รู้ตัว ปากร้ายใจดี..!! ดาว ศุกร์เด่นอยูร่ าศีตลุ ย์ได้ตำ� แหน่งเกษตร เป็นคนรักสวยรักงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ชอบศิลป์ ฯลฯ ดาวเสาร์อยู่ร่วมราศี ตุลย์ เด่นได้ต�ำแหน่งมหาอุจ เป็นคนมีความอดทนสูง ไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ฯลฯ ดาวเนปจูนอยู่ร่วมเด่นเป็น มหาจักร เป็นคนเด่นในมหาชน ผู้คนยกย่อง ฯลฯ เมื่อ ๒ ปีครึ่งที่ผ่านมาไม่ดี เหนื่อย เกิดอุปสรรค

ตอบค�ำถาม ปัญหาสิว ต่างๆ มากมาย เพิ่งโปร่งตอนต้น ธ.ค. ๕๔ แต่จะกลับมา เหนื่อยเกิดเรื่องวุ่นๆ ช่วง ๕ เมษายน ๕๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นช่วงทีจ่ ะมีปญ ั หาอุปสรรค ฯลฯ จึงต้องระมัดระวัง ครับ..! ชื่อ “คมสัน” ถอดได้เลข ๒๕ ดาว ๒ กับ ๕ เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดูเผินๆ เป็นเลขดี แต่เลขคู่นี้กว่าจะ ส� ำ เร็ จ ต้ อ งผ่ า นอุ ป สรรคและการต่ อ สู ้ อ ย่ า งเหน็ ด เหนื่ อ ย เพราะเลข ๒ + ๕ = ๗ ดาวเสาร์ ดาวทุกข์โทษและอุปสรรค ความส�ำเร็จต้องอาศัยความขยันหมัน่ เพียรและฟันฝ่าอุปสรรค ต่างๆ ด้วยล�ำแข้งของตัวเองจึงจะบรรลุความส�ำเร็จตาม ต้องการ เลข ๒๕ มีทงั้ ดีและร้าย ด้านดีคอื บ่งถึงความมัน่ คง ในชีวิต มีคนให้ความช่วยเหลือ มีความส�ำเร็จคอยอยู่อย่าง แน่นอน จะได้คู่ดี เด่น มีหลักฐานความรู้ และมีผู้ใหญ่คอย ให้การอุปถัมภ์ ในแง่ร้าย ๒+๕ ได้เลข ๗ อิทธิพลดาว เสาร์ ส่งผลให้ชวี ติ พบกับสภาวะคับขันและล�ำเค็ญอย่างสุดขีด ถูกศัตรูปองร้าย ถูกกลั่นแกล้ง ถูกอ�ำนาจมืดคุกคามท�ำให้ ชีวิตพบกับความผันผวนอย่างรุนแรง ต้องประสบกับความ เปลี่ยนแปลงท�ำให้ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลา ฯลฯ นามสกุล “เอกชัย” ถอดได้เลข ๒๓ (ด้านดี) ถ้า มีส่วนประกอบด้านอื่นไม่ดี เป็นชายต้องระวังจะเสียหาย เพราะสตรี ท�ำให้ตกจากต�ำแหน่ง มีศรัตรูคอยแอบท�ำร้าย อยู่เบื้องหลัง ฯ แต่เลข ๒๓ เป็นสุภาพสตรี ดีจะมีผู้ใหญ่ ที่มีอิทธิพลคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตประสบความ ส�ำเร็จเป็นอย่างดี ฯ ลักษณะทั่วไปของบุคคลหมายเลข ๒๓ มักจะเป็น คนมีความขัดแย้งในตัวเอง ท่าทีภายนอกดูเป็นคนนุ่มนวล แต่ภายในเป็นคนมีอารมณ์แข็งกร้าว เป็นคนมีโทสจริตครอบง�ำ ไม่ยอมแพ้คนชอบเอาชนะผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ คือเป็นคนไม่ยอมให้ ใครกดหัวง่ายๆ ฯลฯ ชื่อ + นามสกุล ๒๕ + ๒๓ = ๔๘ เป็นเลขที่ให้ โทษมากกว่าให้คุณ เลข ๔ ดาวพุธ เลข ๘ ดาวราหู รวม กันได้เลข ๑๒ ก�ำลังดาวราหูและเลข ๑๒ บวกกันได้เลข ๓ ดาวอังคาร ซึ่งเป็นเลขร้ายดาวบาปเคราะห์ ควรระวังอย่า เชื่อใจใครง่ายๆ ท่านจะถูกชักจูงท�ำให้หลงผิด จะท�ำให้ตก อยูใ่ นอ�ำนาจแห่งความหลง กระท�ำแต่สงิ่ ทีไ่ ม่ดแี ละไม่ถกู ต้อง ควรระวังในชีวิตจะประสบอุบัติเหตุและเขี้ยวงา และมักจะมี โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน และได้รับทุกข์ทรมานจากโรคภัย และระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนอื่นเสมอ

ยาทารักษาสิวเสี้ยน เบนซอยล์เพอร์ออกไซด์ (BP) และกรดวิตามินเอ ทาพร้อมกันได้ไหม ยาทา BP และกรดวิตามินเอ เป็นยาทาทีแ่ พทย์และ เภสัชกรมักแนะน�ำให้ใช้รกั ษาสิวเสีย้ น ซึง่ มีขอ้ ควรระวังคือห้าม ทาเบนซอยล์เพอร์ออกไซด์ และกรดวิตามินเอในเวลาเดียวกัน เพราะเบนซอยล์เพอร์ออกไซด์ทำ� ให้กรดวิตามินเอไม่ออกฤทธิ์ จึงต้องเลี่ยงมาทาเบนซอยล์เพอร์ออกไซด์ในช่วงเช้าหรือช่วง บ่าย และทากรดวิตามินเอก่อนนอน การใช้กรดวิตามินเอ ควรเริ่มด้วยความเข้มข้นต�่ำ ก่อนแล้วจึงค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้น นอกจากนั้นในผู้ป่วยโรค สิวบางราย ในช่วงแรกของการใช้กรดวิตามินเอ นอกจากจะ ต้องใช้ความเข้มข้นต�ำ่ แล้ว ยังอาจต้องทายาวันเว้นวันไปจนกว่า ผิวจะชินยาแล้วจึงทายาทุกวันได้ โดยทั่วไปยาทากลุ่มนี้ในรูป ของเจลหรือสารละลายท�ำให้ผิวระคายเคืองได้ง่ายกว่าในรูป ของครีม : นพ.ประวิตร พิศาลบุตร ถ้าใช้เบนซอยล์เพอร์ออกไซด์หรือกรดวิตามินเออยู่ แล้ว ต้องระมัดระวังในการใช้กรดผลไม้ เพราะยาเหล่านี้มี โอกาสท�ำให้ผิวหน้าระคายเคืองได้ง่าย ถ้าใช้ร่วมกันยิ่งท�ำให้ เสีย่ งต่อการเกิดผิวแพ้ระคายเคือง และห้ามแต้มสิวด้วยยาสีฟนั หรือยาหม่องเพราะบางต�ำรา (ว่ากันว่า) ทาแล้วสิวจะหายไว แต่จริงๆ แล้วของร้อนๆ แบบนี้ยิ่งท�ำให้ผิวแห้ง อักเสบ และ เกิดรอยใหม้ที่รักษายากกว่าเดิม และยังไปปกปิดรูขุมขน แทนที่ผิวจะได้หายใจกลับท�ำให้หายช้าหรือเป็นเรื้อรังยิ่งกว่า เดิมได้ ยาทารักษาสิวท�ำให้ผิวไหม้แดดได้ไหม ยาทารักษาสิวกลุ่มกรดวิตามินเอ (vitamin A acid) ท�ำให้ผิวไหม้แดดได้ง่ายจริง เพราะยาท�ำให้ผิวหนังชั้นนอกสุด คือชั้นขี้ไคลบางตัวลง: นพ.ประวิตร พิศาลบุตร ผิวหนังชัน้ ขีไ้ คลนีป้ กติจะกันแสงแดด และสารแปลก ปลอมต่างๆ เข้าสู่ผิว รวมทั้งเป็นตัวควบคุมความชุ่มชื้นของผิว ดังนัน้ หากใช้ยากลุม่ กรดวิตามินเอทารักษาสิวและรักษาริว้ รอย เหีย่ วย่นก็ตอ้ งทากลางคืนก่อนนอน ต้องหลบเลีย่ งการโดนแดด จัด และใช้ยากันแดดอย่างสม�่ำเสมอและที่ส�ำคัญคือไม่ควรใช้

ร่วมกับครีม หรือโฟมที่มีกลิ่นหอม รวมทั้งสารให้ความขาว ต่างๆ เพราะจะกระตุน้ ให้เกิกการแพ้แสง กลายเป็นรอยด�ำ หรือ ปื ้ น ร่ า งแหสี น�้ ำ ตาล ที่ มั ก เห็ น ชั ด ที่ บ ริ เ วณหน้ า ผาก ขมั บ โหนกแก้ม คาง และ คอ รวมทั้งเกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะ หน้าด�ำวูบได้ด้วย การอดนอนท�ำให้เป็นสิวไหม สังเกตว่าสิวขึน้ ทุกครัง้ ในช่วงใกล้สอบถ้าต้องอดนอน เพื่อดูหนังสือ การอดนอนจัดเป็นความเครียดอย่างหนึ่ง อาจ ส่งผลให้เกิดสิวได้ เพราะความเครียดส่งผลต่อระบบต่างๆ ของ ร่างกายมีการเปลีย่ นแปลงระดับฮอร์โมนซึง่ ส่งผลให้เกิดการเห่อ ของสิวได้ สังเกตได้ว่าเด็กวัยรุ่นหลายคนพอใกล้สอบจะมีสิว เห่อขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ความเครียดนั่นเอง: นพ.ประวิตร พิศาลบุตร นอกจากนั้นการเป็นสิว เองก็กอ่ ให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน อีกทั้งวัยที่ต้องดูหนังสือสอบก็มัก เป็นวัยที่มักเป็นสิวอยู่แล้ว ยิ่ง กรณี อ ดนอนพร้ อ มเครื่ อ ง ส�ำอางครบเซ็ทด้วยแล้วยิง่ ไม่ ต ้ อ งสงสั ย เลยว่ า สิ ว ท�ำไมถึงพร้อมใจกันขึ้น ได้ Nature by Rangsima อี ก ทาง เลือกหนึ่งส�ำหรับการ ดูแลผิวพรรณที่เน้นไปที่การฟื้นฟูผิวรายบุคคล โดยยึดหลัก Knowledge base service คือให้ความรู้ในการดูแลผิวและ ใช้การติดตามประเมินผลการดูแลร่วมกัน ครอบคลุมทรีตเม้น ต์ดูแลผิวกว่า 120 รายการในราคาเดียว พร้อมให้คุณฟื้นฟูและ ดูแลผิวอย่างมืออาชีพ และตลอดปี 2554 นี้ Nature by Rangsima ขอ เชิญร่วมส่งค�ำถามหรือข้อสงสัยในการดูแลผิวมาตามที่อยู่ด้าน ล่างนี้ ทุกค�ำถามที่ส่งมา ทางเรา ยินดีตอบโดยตรงทั้งทาง โทรศัพท์ และน�ำมาตอบในคอลัมนี้ และยินดีสมมนาคุณทุก ท่านด้วย Detox treatment มูลค่า 600 บาท ฟรี


หน้า ๕

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

“พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔” ผู ้ เ ขี ย นขอน� ำ พระราชกฤษฎี ก าพระราชทาน อภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๔ ฉบับเต็มที่ได้ลงประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๗ ก ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มาน�ำเสนอต่อท่านผู้อ่านให้ได้รับทราบกัน ดังนี้ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชด�ำริเห็นว่า เนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็นอภิลักขิตกาลส� ำคัญ สมควรพระราชทาน อภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ ประเทศชาติสืบไป อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ และมาตรา ๑๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๒๖๑ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำ ได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระ กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราช กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ “ผู้ต้องกักขัง” หมายความว่า ผู้ต้องโทษกักขังแทน โทษจ�ำคุกหรือผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งมีค�ำพิพากษาหรือค�ำ สัง่ ของศาลถึงทีส่ ดุ ก่อนหรือในวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับ “ผู ้ ท�ำ งานบริ ก ารสั ง คมหรื อ ท�ำ งานสาธารณ ประโยชน์แทนค่าปรับ” หมายความว่า ผู้ต้องโทษปรับ ซึ่ง ศาลมี ค� ำ สั่ ง อนุ ญ าตให้ ท� ำ งานบริ ก ารสั ง คมหรื อ ท� ำ งาน สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับตามมาตรา ๓๐/๑ แห่งประมวล กฎหมายอาญา ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ โดยผู้นั้นได้ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลและมิได้กระท�ำผิดเงื่อนไขแต่ อย่างใด “ผูไ้ ด้รบั การปล่อยตัวคุมประพฤติ” หมายความ ว่ า นั ก โทษเด็ ด ขาดซึ่ ง เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษตาม กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจ� ำทหาร หรื อ ได้ รั บ การลดวั น ต้ อ งโทษจ� ำ คุ ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย ราชทัณฑ์ ซึ่งมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งการพักการลงโทษหรือ การลดวันต้องโทษจ�ำคุกก่อนหรือในวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้ บังคับ “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ ในวันทีพ่ ระ ราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเป็นนักโทษเด็ดขาด ตามกฎหมายว่า ด้วยราชทัณฑ์ หรือนักโทษตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจ�ำทหาร “ก�ำหนดโทษ” หมายความว่า ก�ำหนดโทษที่ศาล ได้กำ� หนดไว้ในค�ำพิพากษาและระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเมือ่ คดี ถึงที่สุด หรือก�ำหนดโทษตามค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ ลงโทษหรือก�ำหนดโทษดังกล่าวที่ได้ลดโทษลงแล้วโดยการได้ รับพระราชทานอภัยโทษหรือโดยเหตุอื่น “ต้องโทษจ�ำคุกเป็นครัง้ แรก” หมายความว่า ต้อง โทษเพราะถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุกไม่ว่าในกรณีความ ผิดคดีเดียวหรือหลายคดี โดยมิได้ถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษ ฐานกระท�ำความผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่ง ประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๔ ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตาม พระราชกฤษฎีกานีต้ อ้ งมีตวั อยูใ่ นความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการ ก�ำหนดในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับติดต่อกันไปจนถึง วันที่ศาลออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือนายกรัฐมนตรีมี ค�ำสั่งปล่อยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผทู้ ำ� งานบริการสังคมหรือท�ำงานสาธารณประโยชน์แทน ค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ มาตรา ๕ ผูต้ อ้ งโทษดังต่อไปนี้ ให้ได้รบั พระราชทาน อภัยโทษปล่อยตัวไป (๑) ผู้ต้องกักขัง (๒) ผู้ท�ำงานบริการสังคมหรือท�ำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ (๓) ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ กรณีผู้ต้องกักขังตามวรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเป็นนักโทษ เด็ดขาด และยังไม่ได้รับโทษกักขังแทนโทษจ�ำคุก หรือยังไม่ได้ ถูกกักขังแทนค่าปรับ ให้ผู้ต้องกักขังนั้นได้รับพระราชทาน อภัยโทษปล่อยตัวไปในส่วนของโทษกักขังแทนโทษจ�ำคุกหรือ ในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับ แล้วแต่กรณี มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ ให้ ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป (๑) ผู้ต้องโทษจ�ำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียว หรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจ�ำคุกตามก�ำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อ ไปเหลืออยู่รวมกันไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ (๒) ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ก) เป็นคนพิการโดยตาบอดทัง้ สองข้าง มือหรือเท้า ด้วนทัง้ สองข้างหรือเป็นบุคคลซึง่ แพทย์ของทางราชการไม่นอ้ ย กว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์วา่ เป็นคนทุพพลภาพมี ลักษณะอันเห็นได้ชัด (ข) เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) หรือโรคจิต ซึ่ง

ทางราชการได้ทำ� การรักษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนในวัน ทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับ และแพทย์ของทางราชการไม่นอ้ ย กว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าไม่สามารถจะรักษา ในเรือนจ�ำให้หายได้ และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือ หลายคดี ต้องได้รับโทษจ�ำคุกมาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกา นี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าสามปี หรือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๒ ของโทษ ตามก�ำหนดโทษ เว้นแต่เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะ สุดท้าย หรือโรคภูมคิ ้มุ กันบกพร่อง (โรคเอดส์) ระยะสุดท้ายซึง่ แพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็น เอกฉันท์ว่าไม่สามารถจะรักษาในเรือนจ�ำให้หายได้ (ค) เป็นหญิงซึ่งต้องโทษจ�ำคุกเป็นครั้งแรก และไม่ ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีตอ้ งได้รบั โทษจ�ำคุกมา แล้วถึงวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๒ ของ โทษตามก�ำหนดโทษ (ง) เป็นคนมีอายุไม่ต�่ำกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตาม กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของ เรือนจ�ำในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณี ความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องเหลือโทษจ�ำคุกไม่เกินสาม ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุ ตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป (จ) เป็นผู้ต้องโทษจ�ำ คุกเป็นครั้งแรก และมีอายุยัง ไม่ครบยีส่ บิ ปีบริบรู ณ์ในวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับตามที่ ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจ�ำในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องได้ รับโทษจ�ำคุกมาแล้วถึงวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับไม่นอ้ ย กว่า ๑ ใน ๒ ของโทษตามก�ำหนดโทษ หรือ (ฉ) เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และไม่ว่าในกรณี ความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีโทษจ�ำคุกตามก�ำหนดโทษที่จะ ต้องได้รบั ต่อไปเหลืออยูร่ วมกันไม่เกินสองปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราช กฤษฎีกานี้ใช้บังคับ.... อ่านต่อฉบับที่ ๒๑๐

ความถูกต้องและผิดพลาด ของความรู้ ตอนที่ ๔

ฟรี

การใช้โยนิโสมนสิการแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยและ แยกแยะองค์ประกอบตรวจดูสภาวะ โดยมีสติพร้อมอยู่พุทธพจน์ เกี่ยวกับอายตนะนั้นช่วยแก้ไขบรรเทาและก�ำจัดวิปลาสได้ดังต่อ ไปนี้ ดูกรสมิทธิทใี่ ดมีตา มีรปู มีจกั ขุวญ ิ ญาณ มีธรรมอันพึง รูด้ ว้ ยจักขุวญ ิ ญาณ ฯลฯ มีใจ มีธรรมารมณ์มมี โนวิญญาณ มีธรรม อันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณ, ที่นั้นก็มีมารหรือบัญญัติว่ามาร...สัตว์ หรือบัญญัติว่าสัตว์...ทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์เมื่อตามีอยู่พระ อรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์, เมื่อตาไม่มีพระอรหันต์ทั้ง หลายย่อมไม่บัญญัติว่าสุขทุกข์, เมื่อหู...เมื่อจมูก...เมื่อลิ้น...เมื่อ กาย เมือ่ ใจมีอยูพ่ ระอรหันต์ทงั้ หลาย จึงบัญญัตสิ ขุ ทุกข์เมือ่ หูฯลฯ ใจไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขทุกข์ ข) ความจริงเดียวกัน ทั้งแก่ผู้หลง และผู้รู้เท่าทัน ภิกษุทงั้ หลาย ตา...หู...จมูก...ลิน้ ...กาย...ใจ ไม่เทีย่ ง... เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, แม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา, ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา จักเป็น ของเที่ยง จักเป็นสุข จักเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหนรูป...เสียง...กลิ่น... รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์…เป็นอนัตตา, แม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เกิดขึน้ ก็ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา, รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็น อนัตตา จักเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน ภิกษุทั้งหลาย ข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์และคนเฝ้าข้าว กล้าก็ประมาทเสีย, โคกินข้าวกล้า ลงสูข่ า้ ววกล้าโน้น พึงเมาเพลิน

ประมาทเอาจนเต็มที่ฉันใด, ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ไม่สังวรใน ผัสสายตนะ ๖ ย่อมเมาเพลินประมาทในกามคุณ ๕ จนเต็มที่ ฉันนัน้ ภิกษุทงั้ หลาย ผัสสายตนะ ๖ เหล่านีท้ ไี่ ม่ฝกึ ไม่คมุ้ ครอง ไม่รกั ษาไม่สงั วร ย่อมเป็นเครือ่ งน�ำทุกข์มาให้...ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้ที่ฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีรักษาดีสังวรดีย่อมเป็นเครื่องน�ำ สุขมาให้...ตาเป็นเครือ่ งผูกล่ามรูปไว้, รูปเป็นเครือ่ งผูกล่ามตา ไว้; หู- เสียง; จมูก - กลิ่น; ลิ้น - รส; กาย -โผฏฐัพพะ; ใจ เป็นเครื่องผูกล่ามธรรมารมณ์ไว้, ธรรมารมณ์เป็นเครื่องผูก ล่ามใจไว้ดังนี้หรือ ? (หามิได้) ตาก็มิใช่เครื่องผูกล่ามรูปไว้, รูปก็มิใช่ เครื่องผูกล่ามตาไว้; ฉันทราคะ (ความชอบใจจนติด) ที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยตาและรูป ทั้งสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเครื่องผูก ล่ามทีต่ าและรูป นัน้ ฯลฯ ใจก็ไม่ใช่เครือ่ งผูกล่ามธรรมารมณ์, ธรรมารมณ์ก็มิใช่เครื่องผูกล่ามใจ; ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะ อาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเครื่อง ผูกล่ามที่ใจและธรรมารมณ์นั้น หากตาเป็นเครือ่ งผูกล่ามรูปไว้หรือรูปเป็นเครือ่ งผูก ล่ามตาไว้แล้วไซร้, การครองชีวิตประเสริฐ เพื่อความสิ้นทุกข์ โดยชอบ ก็จะปรากฏไม่ได้; แต่เพราะเหตุที่ตาไม่ใช่เครื่องผูก ล่ามรูป, รูปมิใช่เครื่องผูกล่ามตา, ฉันทราคะทีเ่ กิดขึน้ เพราะอาศัยตาและรูปสองอย่าง นั้นต่างหาก เป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูปนั้น, เพราะเหตุ ฉะนั้น การครองชีวิตประเสริฐเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ จึง ปรากฏได้ฯลฯ


หน้า ๖

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ชาวบ้านร้องเรียน ร.พ.บางละมุ ต่อจากหน้า 1ง

ชาวบ้านร้องเรียนโรงพยาบาลบางละมุง ปล่อย ลอยแพคนไข้ อ้างโรงพยาบาลผู้ป่วยเต็ม ครอบครัวของนางสาวเมธิณี โคตรบิน อายุ 17 ปี เดินทางเข้าร้องเรียนกับนายสนิท บุญมาฉาย สมาชิกสภาเมือง พัทยา เกีย่ วกับการให้บริการของโรงพยาบาลบางละมุง โดยระบุ ว่า นส.เมธินี ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ได้รับบาดเจ็บบริเวณ ใบหน้ามีแผลถลอกและขาซ้ายหัก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่าน มา โดยหลังเกิดเหตุเจ้ าหน้าที่กู้ภัยได้น�ำตัวส่งรักษาที่โรง พยาบาลบางละมุง โดยแพทย์ได้เอ็กซเรย์กอ่ นระบุว่าขาบวมผิด รูป ข้างขวา ซึ่งพบว่าการวินิฉัยนั้นผิดพลาด เนื่องจากขาที่หัก นั้นอยู่ด้านซ้าย ก่อนจะเข้าเฝือกอ่อนและมีใบส่งตัวให้ไปรักษา ต่อที่โรงพยาบาลชลบุรี พร้อมแจ้งญาติพาผู้ป่วยกลับบ้าน เนือ่ งจากโรงพยาบาลเต็ม และไม่มรี ถพยาบาลบริการน�ำส่งตัว ผูป้ ว่ ย โดยให้ญาติออกไปหารถเช่าเอาเอง ซึง่ ทางทางครอบครัว มองว่าไม่ถูกต้อง จึงเข้าร้องเรียนสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบื้อง ต้นนายสนิท ได้นำ� รถพยาบาลของมูลนิธิ มารับตัวแล้วส่งไปยัง โรงพยาบาลชลบุรีเพื่อรับการักษาต่อไป ด้านนายสนิท บุญมาฉาย เปิดเผยว่า ได้ท�ำการ สอบถามไปยังโรงพยาบาล พร้อมสอบถามทางเลขานุการผู้ บริหารโรงพยาบาล แต่ถูกบ่ายเบี่ยง

สาวเขมรลอบขนครีมอันตราย กองร้อยทหารพราน 1206 รวบสาวกัมพูชา ลอบขน ครีมทาผิวขาวเข้ามาฝั่งตลาดโรงเกลือตรวจสอบพบ มีสาร อันตรายเจือปน ท�ำให้ผู้ใช้เสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย ที่ตลาดโรงงเกลือ กองร้อยทหารพราน 1206 ร่วม กับ ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว จับตัว น.ส.โซเจียต สัต อายุ 28 ชาวกัมพูชา บ้านอยู่ ปอยเปต กรุงปอยเปต ประเทศ กัมพูชา ปัจจุบันท�ำงานอยู่ที่สวนนงนุช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากว่าจ้างให้หญิงกัมพูชา อายุประมาณ 40 ปี ลักลอบ น�ำครีมทาผิวขาว น�ำ้ หนัก 18.8 กิโลกรัม บรรจุใส่กล่องอาหาร เข้ามาในประเทศ เจ้าหน้าที่ จึงน�ำครีมทั้งหมด มาท�ำการตรวจสอบ พบว่าครีมดังกล่าว เป็นครีมอันตรายทีม่ สี ารห้ามใช้ผสมอยูด่ ว้ ย ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีสาวกัมพูชาใช้ทาผิวให้ขาว เสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย ขณะที่ น.ส.โซเจียต สัต ยอมรับสารภาพว่า ซือ้ ครีม ทั้งหมดไปให้ญาติพี่น้องจ�ำนวนมากที่ท�ำงานอยู่ในสวนนงนุช เพือ่ ใช้ทาให้ผวิ ขาว และทาป้องกันผิวแตกในช่วงหน้าหนาว เจ้า หน้าที่จึงแจ้งให้ น.ส.โซเจียต สัต ทราบว่าครีมทั้งหมดเป็นครีม อันตราย ห้ามน�ำเข้ามาในประเทศไทย ถูกด�ำเนินคดีตาม กฎหมาย

พ่อเลี้ยงข่มขืนต่ลูอกจากหน้ ติดภรรยา า1 ภรรยาแจ้งจับสามี ซึง่ เป็นพ่อเลีย้ งข่มขืนลูกสาวนาน ร่วมปี อ้างกว่าจะเข้าแจ้งความจับถูกขู่ฆ่าทั้งแม่และลูก หลังรับ แจ้งความต�ำรวจ สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตามรวบพ่อเลีย้ งได้ทนั ควันคาบ้านพัก สารภาพท�ำจริง นางมะลิวรรณ คมข�ำ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/4 ม.3 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง เจ้าแจ้งความกับต�ำรวจ สภ.บ้านค่าย ให้ด�ำเนินคดีกับนายสมพร บุญยอ อายุ 44 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 139/10 ม.11 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย หลังก่อเหตุ ข่มขืนกระท�ำช�ำรุดบุตรสาว อายุ 13 ปี นักเรียนชัน้ ป.6 โรงเรียน แห่งหนึ่งใน อ.บ้านค่าย โดยนางมะลิวรรณ บอกว่า ได้อยู่กินกับนายสมพร มาร่วม 10 ปี มีลูกติดมา 2 คน คนโต 13 ปี คนเล็ก 2 ขวบ ก่อนหน้านี้คนโต ได้พักอาศัยอยู่กับตา ตนได้ไปรับมาอยู่ด้วย กันประมาณ 10 เดือนแล้ว หลังผ่านไปได้เพียง 2 - 3 เดือนมา รู้ว่าถูกนายสมพร สามีตน ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง บังคับข่มขืนกระท�ำ ช�ำเราลูกสาว แต่ก็ไม่กล้าพูดและบอกใคร เนื่องจากนายสมพร ขู่จะฆ่าทั้งครอบครัว หากน�ำ เรือ่ งไปบอกใคร จนกระทัง่ ลูกสาวหนีออกจากบ้านไปพักอยูก่ บั ญาติอกี หมูบ่ า้ นหนึง่ และถูกเค้นถาม เนือ่ งจากมีอาการซึม และ ไม่ยอมไปโรงเรียนหลายวัน จึงยอมเล่าความจริงให้ฟัง เรื่องจึง แดง ตนจึงได้เข้าแจ้งความพร้อมกับลูกสาวถูกน�ำไปตรวจ ร่างกาย อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ ต�ำรวจ สภ.บ้านค่าย ตาม ไปจับนายสมพร ได้คาบ้านพัก พร้อมน�ำตัวมาสอบสวนที่ สภ.บ้านค่าย โดยนายสมพร ให้การรับสารภาพว่าได้ข่มขืน กระท�ำช�ำเราลูกเลี้ยงจริง ต�ำรวจจึงได้แจ้งข้อหา ข่มขืนกระท�ำ ช�ำเราผู้อื่นโดยการขู่เข็ญ โดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้น อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่ขัดขืนได้ ก่อนจะน�ำตัวไปด�ำเนินคดี ต่อไป....

วัยรุ่นซิ่งดับ

ผู้พักพิงมีความพร้อมก็จะประสานรถจาก ขสมก.อ�ำนวยความ สะดวกต่อไป ส�ำหรับศูนย์พกั พิงจังหวัดชลบุรี ได้ดำ� เนินการเปิด ศูนย์ ฯ มาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2554 โดยมีผู้พักพิงในระยะ แรก เกือบ 8,000 คน สถานที่พักพิงรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากการบริ จ าคและงบประมาณจากภาค ราชการส่วนหนึ่ง และเป็นศูนย์ที่ท�ำให้ชาวจังหวัดชลบุรีภาค ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ที่ ศูนย์พกั พิงผูป้ ระสบภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีภาคตะวันออก ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา ได้ จัดส่งผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมบ้านในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และ ปทุมธานี จ�ำนวน 35 คน เดินทางกลับภูมิล�ำเนา โดยมีรถเมล์ ขสมก.จ�ำนวน 2 คัน มารับผู้ประสบภัยไปส่งที่สถานีขนส่งสาย ใต้และรังสิต พร้อมทั้งได้มีการปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติ น�้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกบางพระ อย่าง เป็นทางการ หลังด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมมา นานกว่า 1 เดือนและมีผู้ประสบภัยจากพื้นที่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีรอยุธยา มาพักพิงอยู่กว่า 1,500 คน และเมื่อน�้ำลดก็ได้ทยอยเดินทางกลับภูมิล�ำเนากันไปบางส่วน จนเหลือผู้พักพิงชุดสุดท้ายที่ได้เดินทางกลับกันในวันดังกล่าว

หนุ ่ ม วั ย รุ ่ น จั ก รยานยนต์ ซิ่ ง ด้ ว ยความเร็ ว พุ ่ ง ชน ประสานงากัน 3 คันท�ำให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 1 ราย และเสียชีวติ 2 ราย เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 3 ธ.ค. 54 ร.ต.ท.สุธีร์ จันทนา ร้อยเวร สภ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเกิด เหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงากันที่หน้าหมู่บ้านเคียงเขา ถนน สุขาภิบาล 6 สายเก้ากิโล ม. 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หลังรับแจ้งจึงรีบรุดตรวจสอบ ทีเ่ กิดเหตุพบผูเ้ สียชีวติ เป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายวิสวะกร ภูครองทอง อายุ 32 ปี ในสภาพศรีษะแตกคอหักนอนเสียชีวติ อยูข่ า้ งทาง ใกล้กนั พบ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 100 สีเทาด�ำ ทะเบียน งจว - 996 ชลบุรี รถจักรยานยนต์ฮอนด้าโซนิค สีนำ�้ เงินด�ำ ทะเบียน มงม – 462 กรุงเทพมหานคร และรถฮอนด้าเวฟ สีน�้ำเงินด�ำ ทะเบียน กพพ-72 อุทัยธานี ในสภาพพังเสียหายยับเยินล้ม ขวางถนนอยู่ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บหน่วยกู้ภัยได้ให้การช่วยเหลือ น�ำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้แพทย์ กกต.เตรียมขึต่้นอจากหน้ ศาลอาญา า1 ท�ำการช่วยเหลือไปก่อนหน้า ทราบชื่อคือนายศิลา ญาติปลื้ม ต่อจากหน้า 1 อายุ 25 ปี และนายอ�ำพล มูลชัย อายุ 25 ปี ที่ต่อมาทนพิษ ประมวล ประกาศ เดือนหน้า กกต.ชลบุรี และ บาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจจึงให้หน่วยกูภ้ ยั ส่งศพผูเ้ สียชีวติ ไปชันสูตรทีโ่ รงพยาบาล กกต.ส่วนกลาง เตรียมขึ้นศาลอาญารัชฎา นายประมวล เอมเปี ย อดี ต ส.ส.ชลบุ รี พรรค อ่าวอุดม ประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ไ ด้ยื่นฟ้อง กกต.ชลุบรี และ สาวโรงงานโดนรถรับส่งคนงานชนเสี ยชีาว1ิต กกต.ส่วนกลาง หลังจากไม่ได้รบั ความยุตธิ รรมในการเลือกตัง้ ต่อจากหน้ ส.ส. ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ว่าขณะนีเ้ รือ่ งอยูท่ ศี่ าลอาญาแล้ว และเดือน รถรับส่งคนงาน เฉี่ยวชนสาวโรงงาน ที่ก�ำลังขี่รถ หน้าศาลน่าจะเรียกทั้ง กกต.ชลบุรี และ กกต.กลาง ไปไต่สวน จักรยานยนต์ไปท�ำงาน เสียหลักล้ม และถูกรถที่ตามหลังมา มูลฟ้อง นายประมวลยังกล่าวด้วยว่า ฝากถึงฝ่ายสืบสวน เหยียบซ�้ำเสียชีวิตคาที่ ร.ต.อ.ทรงพล ทองทาย ร้อยเวรสถานีต�ำรวจภูธร สอบสวนของ กกต. ชลบุรี ว่าไม่ควรเชิญพยานเกีย่ วกับการฟ้อง ดอนหัวฬ่อ ได้รับแจ้งจากทางมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ว่ามี ร้องหรือร้องเรียนในเรื่องทุจริตเลือกตั้ง ไปสอบสวนเพิ่มเติม อุบัติเหตุบริเวณหน้าแพนด้ารีสอร์ท หมู่ที่ 4 ต�ำบลดอนหัวฬ่อ ในเวลากลางคืนอย่างที่เคยท�ำ ทั้งนี้ศาลอาญารัชฎา จะเรียกไต่สวนมูลฟ้องตั้งแต่ อ�ำเภอเมืองชลบุรี และมีผเู้ สียชีวติ จึงไปตรวจสอบ พบนางสาว เบญจมาศ สุระชื่น อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ต�ำบล กกต.กลาง กกต.ชลบุรี คณะกรรมชุดสืบสวนสอบสวน คดีเกีย่ ว ตลาดใหม่ อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นพนักงาน กับการทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ผ่ านมา ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เสียชีวติ อยูใ่ นสภาพศรีษะแตก อย่างไรก็ตามนายประมวลได้ยกตัวอย่างการพิจารณาเกี่ยวกับ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110 สีแดง การให้ใบเหลืองผูส้ มัคร ส.ส. ในยุคคณะกรรมการชุดแรก หรือ เทา หมายเลขทะเบียน จทฉ 476 ชลบุรี ล้มอยู่ จากการสอบถาม ยุคของนายยุวรัตน์ กมลเวช กกต.กลาง ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่า ผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเดิน การเลือกตัง้ ได้ใช้คำ� ว่า อันเชือ่ ได้วา่ มาพิจารณาให้ใบเหลือง ั หาการถูก ทางไปท�ำงาน แต่พอถึงที่เกิดเหตุ ถูกรถรับส่งคนงานเฉี่ยวชน เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ส.ส.ในหลายพืน้ ที่ โดยไม่มปี ญ จนล้มลง และถูกรถประจ�ำทางอีกคันที่ตามมา เหยียบซ�้ำ จน ฟ้องร้องแต่อย่างใด ผิดกับปัจจุบนั นีท้ ี่ กกต. ไม่ได้นำ� ข้อความ เสียชีวิตคาที่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ จะติดตามรถประจ�ำทาง ที่กฎหมายให้อ�ำนาจ อย่างค�ำว่า อันเชื่อได้ว่า มาพิจารณา การเลือกตั้งในระยะหลัง ๆ คันก่อเหตุ มาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย

ลักลอบปลูกกัญชา ต�ำรวจเมืองชลบุรี รวบจับผู้ต้องหาลักลอบปลูกต้น กัญชา ในเขตชุมชนดงข้ามหลาม ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง ชลบุรี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ร.ต.ท.โชคชัย โทด�ำมา รอง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต�ำรวจภูธรเมืองชลบุรี ได้ ท�ำการจับกุมตัวนายวีรศักดิ์ ไชยศิริ อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95/5 ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดย ผิดกฏหมาย พร้อมด้วยของกลางเป็นกัญชาสดจ�ำนวน 2 ต้น บ้องกัญชา จ�ำนวน 1 บ้อง เขียงส�ำหรับหั่นกัญชาจ�ำนวน 1 อัน โดยสามารถจับได้ในบ้านไม่มเี ลขที่ หมูท่ ี่ 5 ชุมชนดงข้ามหลาม ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจเมืองชลบุรี ได้รับ แจ้งจากประชาชนว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการลักลอบปลูกต้น กัญชา และเสพกัญชา มีกลิ่นเหม็นสร้างความล�ำคาญ จึงได้ ส่งเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเข้ามาตรวจสอบ และพบว่ามีการปลูกกัญชา จริง พร้อมอุปกรณ์เสพกัญชาตามที่ได้รับร้องเรียน จึงได้รวบ ตัวมาสอบปากค�ำและด�ำเนินคดี

ปิต่ดอศูจากหน้ นย์พักาพิ1ง ต่อจากหน้า 1

นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พกั พิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ได้ด�ำเนินการปิดศูนย์ไปแล้ว ตามที่ รัฐบาลจัดงาน รวมใจ ส่งผู้ประสบภัยกลับบ้าน ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 นั้น แต่ในขณะนี้ปรากฏว่าที่ศูนย์สถาบัน การพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ยังมีผพู้ กั พิงขอพักอยูก่ อ่ นประมาณ 100 คน เนื่องจากสภาพบ้านยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ ซึ่งศูนย์ ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอ�ำนวยความสะดวกให้ และหาก

จับนายก อบต.บางเกลื ต่อจากหน้า 1อ ต่อจากหน้า 1

ตร.แหลมฉบัง จับ นายก อบต.บางเกลือ อ.บางปะกง พกพาอาวุธปืนสงคราม พร้อมอุปกรณ์เสพยาไอซ์ หวั่นน�ำมา ก่อเหตุ พร้อมเตรียมขยายผล เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลาประมาณ 17.55 น. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ท�ำการจับกุมตัว นายไชยณรงค์ หรือติ๊ก เย็นใจ อายุ 50 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 85 ม.1 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และมีต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล บางเกลือ (อบต.) อ.บางปะกง ในขณะนี้ด้วย ได้พร้อมอาวุธ สงคราม การจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าห้องพัก 115 บังกะโล ร้อยลีลา ม.9 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยของ กลาง ยาไอซ์ชนิดเก็ดขาว จ�ำนวน 1 ถุง น�้ำหนัก 0.6 กรัม ปืน ยาวคาร์บิน M.1 จ�ำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด .30 จ�ำนวน 6 นัด อาวุธปืนยาว CZ BRNO รุ่น ZG47 จ�ำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด .30-60 จ�ำนวน 3 นัด ท่อเก็บเสียง ส�ำหรับประกอบอาวุธปืนยาว BRNO รุ่น ZG47 จ�ำนวน 1 อัน รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ 1 คัน หมายเลขทะเบียน กง 8730 ฉะเชิงเทรา อุปกรณ์การเสพยาเสพติด จ�ำนวน 1 ชุด พ.ต.อ.ศักดิร์ พี กล่าวว่า เจ้าพนักงานต�ำรวจชุดจับกุม สืบทราบว่า ที่ห้องพักเลขที่ 115 บังกะโลร้อยลีลา มีการมั่วสุม ยาเสพติด จึงได้น�ำก�ำลังไปตรวจสอบ เมื่อไปถังพบว่าห้องดัง กล่าวปิดล็อก จึงได้ดักรอหน้าห้อง สักครู่พบ นายไชยณรงค์ เย็นใจ ผูต้ อ้ งหาเดินออกมาจากห้องและตรงไปเปิดประตูรถยนต์ อีซูซุ ทะเบียน กง 8730 ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นรถยนต์ประจ�ำ ต�ำแหน่งของ นายไชยณรงค์ ที่จอดหน้าห้อง จึงได้เข้าไปแสดง ตน ขอตรวจสอบ รถยนต์คันดังกล่าวที่ผู้ต้องหาขับขี่มา ในการตรวจค้นตัวผู้ต้องหา พบยาเสพติดชนิดไอซ์ ชนิดเกล็ดขาวใสบรรจุอยูใ่ นถุงพลาสติกใส อยูใ่ นกระเป๋ากางเกง

ด้านหน้าขวาของผูต้ อ้ งหา และเมือ่ ท�ำการตรวจค้นรถยนต์คนั ที่ ผู้ต้องหาขับขี่มา พบว่าบริเวณเบาะนั่งด้านหลังมีอาวุธปืนยาว คาร์บิน M.1 จ�ำนวน 1 กระบอก ซึ่งมีซองบรรจุกระสุนปืนและ ภายในซองบรรจุกระสุนปืนมีกระสุนปืนบรรจุอยู่จ�ำนวน 6 นัด และอาวุธปืนยาว CZ BRNO รุ่น ZG47 จ�ำนวน 1 กระบอก ซึ่ง ภายในมีกระสุนปืนอยูจ่ ำ� นวน 3 นัด วางอยูแ่ ละพบท่อเก็บเสียง ส�ำหรับประกอบอาวุธปืนยาว BRNO รุ่น ZG47 จ�ำนวน 1 อัน วางอยู่บนเบาะ ขณะสอบถาม ผู้ต้องหาให้การวกวนมีอาการคล้าย คนเสพยาเสพติด โดยรับว่าได้เสพยาเสพติดชนิดยาไอซ์มา จึง ได้นำ� ปัสสาวะของผูต้ อ้ งหาท�ำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย โดยผู้ต้องหายินยอมปัสสาวะใส่ขวดพลาสติกให้เจ้าหน้าที่ ท�ำการตรวจด้วยความสมัครใจ และจากการทดสอบปัสสาวะ แบบแถบสีปรากฏว่าปัสสาวะของผู้ต้องหาให้ผลบวก ซึ่งหมาย ถึงพบสารเสพติดในปัสสาวะ จึงได้น�ำปัสสาวะของผู้ต้องหาส่ง ตรวจสอบ พ.ต.อ.ศักดิร์ พี กล่าวต่อไปว่า ขณะนีไ้ ด้ตงั้ ข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1,มีอาวุธปืนสงคราม ที่นายทะเบียนไม่สามารถ อนุญาตได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, พาอาวุธปืนไปใน เมือง หมูบ่ า้ น หรือทางสาธารณะ โดยไม่มเี หตุอนั ควร นอกจาก นั้นจะมีการขยายผลถึงอาวุธปืนสงครามที่พกพาในครั้งนี้ เคย น�ำไปก่อเหตุมาก่อนหรือไม่อย่างไรต่อไป นายไชยณรงค์ หรือ ติ๊ก เย็นใจ ผู้ต้องหา กล่าวว่า อาวุธปืนดังกล่าว มีบุคคลน�ำมาจ�ำน�ำกับตนไว้ ส่วนยาไอซ์นั้น ตนน�ำมาเสพจริง ส่วนสาเหตุทนี่ ำ� อาวุธปืนสงครามติดตามด้วย ไม่ขอพูดหรือชี้แจงแต่อย่างใด

อวยพรวัต่นอเกิ ดสนธยา จากหน้ า1 ต่อจากหน้า 1

ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชนแห่อวยพร วันเกิดอดีตรัฐมนตรีสนธยา อายุครบ 49 ปี ตั้งแต่เช้าของวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ควงคู่กับนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เปิดบ้านต้อนรับบรรดานักการเมืองทุกระดับ รวม ไปถึงข้าราชการน้อยใหญ่ และพี่น้องประชาชน ที่ให้ความ เคารพนับถือ ได้เข้าอวยพรวันเกิดอายุครบ 49 ปี และรอบ ๆ บริเวณบ้าน ก็มีร้านอาหารและผู้ที่ให้ ความเคารพนับถือ ได้น�ำซุ้มอาหารมาเปิดให้บริการโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ทุกคนที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดให้นาย สนธยา ซึง่ นายสนธยาและนางสุกมุ ลภรรยา ก็ออกมารับกระเช้า และของขวัญอวยพรวันเกิดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และ ขอบคุณทุก ๆ คนที่มาร่วมกันอวยพรวันเกิดให้ ทัง้ นีจ้ ะเห็นว่าปีนมี้ ผี มู้ าร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มากมายจน อาหารทีเ่ ตรียมมาหลายสิบซุม้ แทบจะไม่เพียงพอต่อการรับรอง เลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามทางด้านตัวแทนก็ได้พยายามดูแล ผู้ไปร่วมอวยพรอย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง ในขณะที่บรรดา ส.ส.ของพรรคพลังชลต่างก็มาช่วยกันรับรองพีน่ อ้ งประชาชนใน พืน้ ทีเ่ ขตเลือกตัง้ ของตนเอง ท�ำให้การจราจรตลอดทัง้ วันภายใน ซอยเข้าพรรคพลังชลและบ้านของอดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา คับคั่งอย่างต่อเนื่อง

ปล่ต่ออจากหน้ ยผู้ต้องขั า 1ง ต่อจากหน้า 1

เรือนจ�ำกลางชลบุรี ปล่อยตัวผูต้ อ้ งขังราชทัณฑ์ เนือ่ ง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ท่ามกลางญาติที่มารอรับด้วยความดีใจ ที่หน้าเรือนจ�ำกลางชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่า ราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ราชทัณฑ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา โดยมีนายอ�ำนาจ ปรัชญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลางชลบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งมี ญาติผู้ต้องขัง ชาย หญิง มาเฝ้ารอรับด้วยความดีใจ พร้อม เผยว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ทีท่ รงพระราชทานอภัยโทษแก่ผตู้ อ้ งราชทัณฑ์ ซึ่งตนได้เฝ้ารอคอยเวลานี้มาเป็นเวลานานแล้ว ส�ำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นผู้ กระท�ำผิดในคดีเล็กน้อย เป็นผู้มีความประพฤติดี ได้รับการ แก้ไขฟื้นฟู และไม่เป็นภัยต่อสังคม เป็นผู้ต้องขังจากเรือนจ�ำ กลางชลบุรี จ�ำนวน 328 คน จากทัณฑสถานหญิง จ�ำนวน 89 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 417 คน นอกจากนั้นได้มอบเงินขวัญถุง ให้คนละ 500 บาท เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนิน ชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป


หน้า ๗

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สมาร์ทซิต่ตอี้ จากหน้ บิ๊กโปรเจค า1 ต่อจากหน้า 1

นายวิ ก รม กรมประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง และประธาน กรรมการบริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ได้เปิดเผย ถึงโครงการ smart city ว่าคือเมืองที่ลดการใช้พลังงาน เพิ่ม พื้นที่สีเขียว และสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งหลังจากได้ มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จึงท�ำให้มีความคิดที่จะสร้าง smart city ขึ้นบนเนื้อที่ 2,000 ไร่ โดยได้ร่วมกับทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศ ฟิลแลนด์ ขณะนี้ด�ำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง คาดว่าไม่น่าจะ เกินปีหน้าก็จะได้เห็นรูปร่างของ smart city “smart city คือสิ่งที่อมตะสัญญาว่าจะต้องท�ำ เพื่อพิสูจน์ว่าอมตะไม่ ได้เข้ามากอบโกยแล้วทิ้งสิ่งปฏิกูลสิ่งโสมม ทั้งกับสิ่ง แวดล้อมหรือสังคม” นี่คือเสียงบอกเล่าที่หนักแน่นของ นักธุรกิจผู้รักความสันโดษอย่างนายวิกรม ส�ำหรับโครงการ smart city นั้น จะต้องคัดสรร หรือเลือกโรงงานต่าง ๆ อย่างละเอียด ต้องเป็นโรงงานที่ไม่ สร้างมลพิษ มลภาวะ ไม่ใช้พลังงาน และไม่ใช้คนมากเกินความ จ�ำเป็น เนื่องจากหากทุกโรงงานใช้คนท�ำงานมากก็ต้องมีการ อยูก่ นั อย่างแออัด การบริหารจัดการเรือ่ งความสมดุลในชุมชน ก็จะเป็นเรื่องยาก ในที่สุดก็ไม่แตกต่างไปจากชุมชนรอบ ๆ อมตะในปัจจุบัน ซึ่งมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นแออัด ขณะ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้มีการบริหารจัดการเกี่ยว กับมลภาวะจากภาคครัวเรือน ในขณะทีน่ คิ มอุตสาหกรรมอมตะ นคร มีการบริหารจัดการเรื่องของเสียจากโรงงานอย่างชัดเจน เพื่ อ ป้ อ งกั น มู ล พิ ษ และมลภาวะที่ จ ะไปกระทบต่ อ สั ง คมทั้ ง ภายในนิคมและนอกนิคม แต่ปัจจุบันเมื่อมีนำ�้ เสียภายนอก นิคมอมตะก็จะมองว่าเป็นน�้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงาน

แฟนฉลามชลนอนตาย ต่อจากหน้า 1 เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 ธ.ค. 54 ร.ต.อ.ธีทัต ตรุณจันทร์ พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับเหตุมี ผู้เสียชีวิต ภายในบ้านเลขที่ 66/7 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วย กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ภายในห้องนอน บ้านทีเ่ กิดเหตุพบศพชาย ในสภาพ ศพนอนไม่สวมเสื้อผ้า กางเกง สวมเพียงกางเกงในสีน�้ำเงินตัว เดียว นอนห่มผ้าห่มบางๆผืนเดียว เสียชีวิตมาแล้วไม่ต�่ำกว่า 3 วัน อยู่บนเตียงนอน ทราบชื่อ นายธนรักษ์ ภู่เอี่ยม อายุ 30 ปี พนักงานเครื่องเสียงโรงแรมชื่อดังแห่งหนี่งในเมืองพัทยา จาก การตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุ และศพผูเ้ สียชีวติ ไม่พบร่องรอยของการ ถูกท�ำร้ายและการรื้อค้นภายในบ้านแต่อย่างใด ภายในห้องผู้ ตายได้ตกแต่งด้วยเสื้อและผ้าพันคอ ทีมชลบุรีเอฟซี สโมสร ฟุตบอลในลีคไทยพรีเมียร์ลกี ทีมรักของผูต้ ายอีกด้วย ก่อน เจ้า หน้าที่กู้ภัยจะได้น�ำผูเ้ สียชีวิตไปชันสูตรเบื้องต้นยังโรงพยาบาล สัตหีบ กม.10 เพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป จากการสอบถามเรือเอกสมศักดิ์ ภู่เอี่ยม อายุ 57 ปี พ่อของผูต้ าย กล่าวว่าตนและครอบครัวได้เดินทางไปเยีย่ มญาติ ที่จังหวัดก�ำแพงเพชรในช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญ โดยที่นาย ธนรักษ์ ภู่เอี่ยม ผู้ตายบุตรชายไม่ได้เดินทางไปด้วย อาศัยอยู่ ที่บ้านเพียงล�ำพัง ก่อนเมื่อวันศุกร์ได้โทรศัพท์มาหาผู้ตาย แต่ก็ ไม่มีคนรับสาย จนวันนี้ได้ขับรถมาถึงบ้าน ได้กลิ่นเหม็นเน่า ออกมาจากในบ้านจึงได้เปิดประตู เข้าไปดูในห้องนอนก็พบ ลูกชายกลายเป็นศพไปแล้ว ซึ่งนิสัยของลูกชาย มักชอบนั่งดื่ม เหล้าหลังเลิกงานก่อนเข้านอนทุกวัน

ด้าน ร.ต.อ.ธีทัต ตรุณจันทร์ พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กล่าว่าสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากที่ นายธนรักษ์ ภูเ่ อีย่ ม ผูต้ ายท�ำงานจนไม่ได้หยุดพักท�ำให้รา่ งกาย ไม่ได้พกั ผ่อน ประกอบกับเมือ่ คืนนายธนรักษ์ ฯ ได้ดมื่ ดืม่ เหล้า มากท�ำให้ความร้อนถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้นซึ่งจะมี ผลให้อณ ุ หภูมใิ นร่างกายอาจจะลดลงต�ำ่ กว่าปกติ และเผลอนอน หลับไป ท�ำให้รา่ งกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน ท�ำให้เสีย ชีวิตดังกล่าวซึ่งเป็นศพที่ 2 แล้วที่สังเวยให้กับหน้าหนาว ปีนี้

สัญญาใจ กับ กิจ ไกรทิพย์บดี การบริหารโดย “ครม” เพื่อใครกันแน่! ปล่อยให้คนเลวท�ำชั่วเพิ่มอ�ำนาจครองเมืองจน อาจจะไม่เหลือทางออกคนดีที่สมบูรณ์แบบตัวเองยังอยู่ได้ โดยไม่ถูกผลของการเมืองกระทบในปัจเจกชน พวกพ้องได้ ผลประโยชน์กบั สภาพสังคมทีเ่ ป็นแบบนี้ ก่อนเข้าสูภ่ าวะวิบตั ิ ล่มสลาย แล้วคนที่รัก หวง และห่วงใยแผ่นดิน จะออกมา ปกปัองเมื่อไหร่ จะท�ำอะไร ท�ำอย่างไร "คนดี ๆ บางคน" ใครเข้ามาก็ทำ� เหมือน ๆ กัน โดยมีค�ำพูด โกงก็ไม่เป็นไร ให้พวกกระผมอยู่สบาย ชิว ชิว ไปเรื่อย ๆ เพราะพรรคอื่นก็ท�ำผิดเช่นกัน แม้มคี นเผาบ้านเผาเมืองละเมิดสิทธิ แม้ระบบทุน สามานย์ ท�ำลายชาติ การปล่อยให้พญามาร พูดโฆษณาว่า เป็นพระเจ้ามาโปรด มีอีกมากมายหลายเหตุหลายผล อดีต นายกฯ ที่โดนอ�ำมาตกองทัพ ท�ำรัฐประหาร 19 กันยา นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย ทักษิณ ชินวัตร อ้างว่า อดีตนายกมีเงื่อนไข 6 ข้อส�ำหรับขบวนการ ปรองดองเพื่อเปิดโต๊ะเจรจา 1.คดีการเมืองจะท�ำอย่างไร เช่น ยุบพรรค การ ตัดสิทธิทางการเมืองของบ้านเลขที่ 111 และ 109 เพราะ กฎหมายไม่เป็นธรรม นั่นคือมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญ 2. คดีอาญา ทีต่ อ่ เนือ่ งหลายคดี ทีเ่ ริม่ ด้วยการเอา คนทีเ่ ป็นปฎิปกั ษ์และมีอคติตอ่ คุณทักษิณมาสอบ คือ คตส. 3. เรื่องยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นกว่าล้านบาทของ ทักษิณ ยุตธิ รรมแล้วหรือ เพราะค�ำพิพากษายึดทรัพย์ตดั แบ่ง นับตัง้ แต่ทรัพย์ในวันทีเ่ ป็นนายกฯยึดหมด วันทีเ่ ป็นนายกฯ หุ้นขึ้นโดยธรรมชาติ แล้วถูกยึดไปด้วยสมมติว่าคุณทักษิณ โกง อย่างน้อยก็ควรให้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ 4. การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม คิดว่ามี หลายคนที่เห็นแล้วไม่สบายใจ ต้องมาคุยกัน 5. คดีความยของทั้งสองฝ่าย ทั้งเสื้อเหลือง เสื้อ แดง จะท�ำอย่างไร 6. แก้ไขร้ฐธรรมนูญคิดว่าควรกลับไปสู่ฐานของ รัฐูธรรมนูญปี 2540 มาใช้ ก็จะปลดเงื่อนไขยุบพรรคตาม มาตรา 237 ไปด้วย ทั้ง 6 ข้อ มิได้ก้าวพ้น รถไฟขบวนทักษิณแม้แต่ เรือ่ งเดียว อ้าว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเดินเกมนิรโทษกรรม หวังบิดเบือนเหตุการณ์ เผาบ้าน เผาเมือง ปี 2553 ทั้ง ๆ ที่ การสืบสวนสอบสวนยังไม่สนิ้ ขบวนการ จับผูร้ กั ษากฎหมาย รักษาความสงบ มาเป็นผู้ร้ายแทนพวกตน ที่สร้างภาพเป็น นักประชาธิปไตย ประธานกรรมาธิการ ในสภาผูแ้ ทนราษฎร

แถลงข่าวใหญ่จะไปยื่นพ่อ UN เพื่อเป็นข่าว แต่ก็ยังไม่ได้ยื่น เดินหน้าออก พรก.นิรโทษให้ "นายใหญ่" จึงมีเงื่อนไข 6 ข้อตามออกมา กระทรวงการต่าง ประเทศเร่งออกพาสปอร์ตหวังเอาใจนายใหญ่ไม่ให้ปลดออก เพราะกลิ่นการปรับครม.จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ขบวนการทุกอย่าง เดินหน้าเติมเต็ม คนสวามิภักดิ์ เข้าคุมให้ครบทุกกระทรวง ทุก ส�ำนักกระบวนตุลาการ และการเงิน การคลัง ยึดองค์กรมหาชน องค์กรอิสระ (กรมฯ) สื่อ อสมท. TV ไทย ONLINE เดินหน้า เติมเต็ม ทุกอ�ำนาจ อ�ำนาจรัฐ อ�ำนาจทุน อ�ำนาจสื่อ เพื่อน�ำ นักโทษหนีคดีกลับไทยอย่างผู้บริสุทธิ์ มีคนส่วนหนึ่งก็ยอมให้ เขาหลอก เพราะหวังในเงินตรา อ�ำนาจ วาสนา ทั้ง ๆ ที่รู้ภัย ตรายจากระบอบทุนย์สามานย์ แต่คนบางส่วน ขอเป็นตาเฉย เพื่อสันติภาพ เพราะไม่มีคนดีพร้อม 100 เปอร์เซนต์ที่บริสุทธิ์ ผุดผ่อง น่าเศร้านะครับ พ่อยก แม่ยก และผู้รักการปกครอง แบบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข ประเทศไทยยังมีคนเก่ง คนกล้า พร้อมจะเดินหน้าใช้ความรู้ สติ ปัญญา สร้างก�ำลังคน กลุ่ม องค์กร ร่วมกันทุกฝ่าย ที่รักและ หวังดีต่อชาติ ไม่ท้อแท้ต่อเนื่อง จะร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง ประเทศ ขับร้องเพลง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมใจประชาชน ไปสู่หลักชัยด้วยกัน การท้าทายสัญญานในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อท้าทาย ความจงรักภักดีของพี่นัองประชาชนที่มีต่อสถาบัน การลดเวลา จั ด งานวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ และการจั ด ฉาย ภาพยนตร์พาโนรามา สื่อผสม เฉลิมพระเกียรติ "84ปี" แห่ง ความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ เหลือเพียง 2 วัน (3-4ธ.ค.) จากเดิมก�ำหนดไว้ 7 วัน (3-9ธ.ค.) อย่างกระทันหันในวันที่ 4 ธ.ค. พ.ศ. 2554 การที่ face book ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ถวายพระพร แทนที่จะน�ำรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 มาแสดง ประกอบกับน�ำรูปรัชการที่ 8 มาแสดง ปล่อยให้ปรากฎเช่นนีอ้ ยู่ หลายชั่วโมง นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์บอกเป็นเรื่องของทีมงาน นับจากวันนีส้ ญ ั ญาณประเภทนีจ้ ะส่งออกมามากขึน้ ในหลายรูป แบบ หลายช่องทาง คนไทยจะต้องจับตาดู ใช้ความรู้ สติปัญญา แยกแยะผิดถูก หาความจริง ใช้แนวทางสันติ เพื่อให้สัจธรรม ความถูกต้องช�ำระล้าง ความเท็จการบิดเบือน ให้ความจริงชนะ ความเท็จ

เตรียมพบบริการใหม่ของ ซี.ทีว.ี กับ อินเตอร์เน็ทความเร็วสูงสุด

10 Mbps

ราคาเริ่มต้น 650 บ. ต่อเดือน เล่นอินเตอร์เน็ทแบบ ไม่อั้น , ดูซีทีวี

90 ช่อง

แถมฟรี VOD วี-ดี-โอ-ออน-ดี-มาน ฟรีค่าติดตั้งมูลค่า 1,500 บ. ไม่เพียงเท่านี้ สมัครสมาชิกรายปี ฟรีมัดจ�ำโมเด็ม สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038 – 277-445

“มาร่วมเป็นครอบครัวซีทีวีนะครับ”


หน้า ๘

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

“สุขภาพดีรับปีใหม่

สอง ห้า ห้า ห้า”

คุณผู้อ่านหลายท่าน..นิยมตรวจสุขภาพตอนสิ้นปี เพื่อที่จะได้รู้สัญญาณและเตรียมพร้อมรับเทศกาลเฉลิมฉลอง อย่ า งมี ค วามสุ ข ปราศจาก ความกั ง วล โดยเฉพาะการ ตรวจเลื อ ดซึ่ ง ผลการตรวจ เลือดส�ำคัญ ๆ ที่น่าสนใจอาทิ 1. FBS ย่อมาจาก fasting blood sugar แปลว่า ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดที่ เ จาะ หลังอดอาหารนาน 6 ชั่วโมง ปกติระดับน�้ำตาลในเลือดจะ เท่ากับ 60-110 mg/dl น�้ ำ ต า ล ใ น เ ลื อ ด เปรียบเสมือนน�้ำมันรถ หากไม่มีน�้ำมัน รถวิ่งไม่ได้ฉันใด ถ้าระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำ เราก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงฉันนั้น ดังนัน้ หากใครมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ กว่า 60 ก็มกั จะเป็นลม ไปแล้ว แต่ถ้าน�้ำตาลสูงเกิน 110 นั่นก็มากเกินไป เสี่ยงเป็น เบาหวาน 2. ไขมันในเลือด (lipid profile) อันนี้ได้แก่ cholesterol, triglycerides, LDL และ HDL ค่าคอเลสเตอรอล ไม่ควรเกิน 200 mg/dl ไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน 150 ไลโป

โปรตีนความหนาแน่นต�่ำไม่ควรเกิน 150 ส่วนไลโป-โปรตีน ความหนาแน่นสูงในผู้ชายควรมากกว่า 35 ส�ำหรับผู้หญิงควร มากกว่า 45 จึงจะดี แปลว่าจะได้ไม่มีอัตราเสี่ยงต่อหลอดเลือด อุดตัน 3. ผลเลือดดูสมรรถภาพของไต มี 2 ตัว คือ BUN และ Creatinine BUN ไม่ ค วรเกิ น 20 ในขณะที่ creatinine ไม่ควรมีค่าเกิน 1.5 เพราะทั้ง 2 ตัวเป็นของเสียที่ ค้างอยู่ในร่างกาย หากมีมากกว่านี้แปลว่าไตไม่อาจขับของเสีย ออกนอกร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาจจะดูระดับของ uric acid ประกอบไป ด้วย ถ้ายูริคสูงอาจจะท�ำให้ปวดข้อ เพราะยูริคจะไปตกผลึกใน ข้อ เป็นโรคเกาต์ โดยทั่วไปถ้ าสมรรถภาพของไตดี กรด ยูริคจะถูกขับออกไปอย่างมี ประสิทธิภาพ การตรวจเลื อ ด ตรวจ ร่างกายประจ�ำปี ยังมีขอ้ ดีตรง ที่ เ มื่ อ รู ้ แ ล้ ว จะเป็ น การ กระตุ้นให้เราสนใจสุขภาพ ของตนเองมากขึน้ และในช่วง นี้ยังอยู่ในเทศกาลวันพ่อต่อ ด้วยปีใหม่ 2555 ที่ก�ำลังมา เยือน ขอแนะน�ำ “รักพ่อ.. ดูแลพ่อ” คือ โปรแกรม ตรวจสุขภาพสุดคุ้ม เพื่อค้นหารอยโรคทั้งมะเร็ง หลอดเลือด หัวใจ ตับ ไต ตา ขอรับค�ำปรึกษาได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. 038-770-200-8 ต่อ 3313 , 3314 ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม www.phyathai-sriracha. com ปีใหม่นี้ ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขับ รถอย่างมีสติ ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย พบกันใหม่ ปีหน้า...

นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบเงินทีผ่ ใู้ ช้บริการ แพทย์ พยาบาล พนักงาน ร่วมกันบริจาค จ�ำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อผู้ประสบอุทกภัยและกิจกรรมสาธารณ กุศลทั่วไป โอกาสงานเลี้ยงต้อนรับ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี ณ สวนเสือศรีราชา (9 ธ.ค.54)

วันที่ 8 ธ.ค. 54 ที่ ลานกิจกรรม โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา นายมงคลนิมิต เอื้อเชิดชูกุล กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ ( ประเทศไทย ) จ�ำกัด ( มหาชน ) ได้ร่วมประกาศความส�ำเร็จ ในการด�ำเนินงานโครงการน�้ำมันสะอาด

ทีมงาน C.TV. ถ่ายทอดสด ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค. 2554

งาน “ชลบุรีแฟร์ 54” เด่น ดัง ดี ที่เมืองชล


หน้า ๙

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ใกล้จะสิ้นปี 54 อีกแล้วนะครับแฟนเพลงทุกท่าน ปีนปี้ ระเทศไทยโดนมหาอุทกภัยไปค่อนประเทศ แฟนเพลงภาค กลางอ่วมอรทัยเลยครับ ส่วนแฟนเพลงทางภาคอีสานก็โดน เหมือนกัน ก็หลายจังหวัดด้วยกัน แต่ข่าวน�้ำท่วมภาคกลาง มาแรงกว่าเลยไม่ค่อยมีข่าวอีสานมากนัก ไอดิน อภินันท์ ลงทุน หอบเพื่ อ นฝู ง นั ก ดนตรี ช าว ขอนแก่น เปิดวงริมฟุตบาท เล่นดนตรีช่วยน�้ำท่วม งานนี้ เสี ย งกรี๊ ด ดั ง สนั่ น พร้ อ มเงิ น บริจาคจากแฟนเพลงเต็มกล่อง หนุ่มไอดินเลยจัดหนักโบนัส แฟนเพลงโดยการร้ อ งเพลง แบบอันลิมิตมันซะเลย เสร็จ ไอดิน อภินันท์ จากงานนู้นก็แว๊บมาเตะบอล หาเงินช่วยน�้ำท่วมอีกงานทันที หนุ่มไอดิน อภินันท์ ที่เพิ่งหาย เจ็บเข่ามาหมาดๆ ก็ฟิตเต็มที่ ยอมเจ็บ เดียร์ ดารินทร์ โดนหนักอีกหนึง่ ราย สาวสวยเซ็กซี่ ขวัญใจหนุ่มๆ เดียร์ ดารินทร์ ที่บ้านพักแถวจรัญฯ โดนน�้ำท่วม

เวลา 03.42 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เกิดแผ่นดินไหวที่ถังซาน มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน คนตาย 240,000 คน ลูกฝาแฝดหญิงชายของ หลี่เหยียนหนี่ ติดอยู่ใต้ ซากคอนกรีต หน่วยกูภ้ ยั บอกเธอว่าเธอสามารถเลือกรักษาชีวติ ลูกไว้ได้เพียงคนเดียว คือเมื่อยกคอนกรีตที่ทับร่างเด็กคนใดคนหนึ่งออก อีกคนจะถูกแท่งคอนกรีตอันเดียวกันทับจนเสียชีวิตทันที หลี่ เหยียนหนี่ สามารถเลือกรักษาชีวิตลูกไว้ได้เพียงแค่คนเดียว เป็นภาวะทีบ่ บี คัน้ หัวใจมนุษย์ทกุ คน ทีน่ า่ เศร้าไปกว่านัน้ คือเธอ เพิ่งสูญเสียสามีไป เวลามีไม่มาก หลี่เหยียนหนี่ กลั้นใจเลือก ต้าเฟิง ลูกชายไว้ โดยที่ ฟางเติ้ง ผู้เป็นลูกสาวรับรู้การตัดสินใจ ของแม่ เด็กน้อยนอนน�้ำตาอาบแก้มอยู่ใต้ซากคอนกรีต เมื่อ หน่วยกู้ภัยสามารถน�ำร่างของฟางเติ้งออกจากซากคอนกรีต ร่างของเธอถูกน�ำมาวางไว้ขา้ งศพของพ่อเธอ เด็กน้อยไม่ได้เสีย ชีวติ ตามทีห่ น่วยกูภ้ ยั คาดไว้ เธอฟืน้ ขึน้ ข้างๆ ศพของพ่อและซาก ปรักหักพัง มองหาแม่และน้องชาย แต่ทั้งสองคิดว่าเธอตายจึง ได้เดินทางจากไปก่อนแล้ว หลี่เหยียนหนี่ กลายเป็นหญิงหม้ายหอบลูกชาย (ต้าเฟิง) เดินทางไปหาแม่สะใภ้ เธอและลูกชายเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ พยายามเก็บความเจ็บปวดไว้ลึกที่สุด เธอขยันท�ำงานหาเงิน เลี้ยงลูก แม้จะมีชายหนุ่มนิสัยดีมาชอบพอ แต่ หลี่เหยียนหนี่ ไม่คิดจะมีสามีใหม่ ชีวิตนี้เธอมีสามีคนเดียว คนที่ตายจากไป จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เธอพยายามเขี่ยวเข็ญให้ ต้าเฟิง ขยันเรียนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาลัยเป็นคนที่มีอนาคตมั่นคง เหตุเพราะชีวิตของต้าเฟิงต้องแลกมาด้วยชีวิตของฟางเติ้ง คน หนึ่งตายเพื่อที่คนหนึ่งจะได้อยู่ใช้ชวี ิต คนที่มีโอกาสอยูก่ ็ควรจะ ใช้ชวี ติ ให้มคี ณ ุ ค่ามากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ความคาดหวังของแม่ กลายเป็นความกดดันถาโถมสู่ลูกชาย แต่ต้าเฟิงก็ไม่ทำ� ให้แม่ ผิดหวัง เขาสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เขาเปิดบริษัทมีฐานะมั่นคง มีภรรยาและมีลูก ต้าเฟิงเสนอให้แม่ย้ายจากบ้านเกิดไปอยู่กับ เขาในเมือง เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ดแู ลแม่ แต่ผเู้ ป็นแม่ยนื กรานไม่ยอม ย้ายจากบ้านเก่า แม้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆ หลี่เหยียนหนี่ ก็ ต้องการทีจ่ ะอยูเ่ พือ่ รอวิญญาณของสามีและลูกสาวกลับมาทีบ่ า้ น เธอกลัวว่าหากย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่วญ ิ ญาณของผูเ้ ป็นทีร่ กั ทัง้ สองจะหา ทางกลับบ้านไม่ได้ หลี่เหยียนหนี่ มีลมหายใจอยู่กับความรู้สึก ที่ต้องปล่อยลูกสาวตายเพื่อรักษาชีวิตลูกชายไว้ หนังเล่าเรือ่ งคูข่ นาน ระหว่าง ชีวติ ของ หลีเ่ หยียนหนี่ และต้าเฟิง กับชีวิตของ ฟางเติ้ง ในขณะที่ หลี่เหยียนหนี่มีชีวิต อยูก่ บั ความรูส้ กึ ผิดและเสียใจทีเ่ ลือกรักษาชีวติ ลูกชายไว้ได้เพียง คนเดียว ขณะยอมให้ลกู สาวตายไป (หลีเ่ หยียนหนี่ เข้าใจว่าฟาง เติ้งลูกสาวของเธอตายอยู่ใต้ซากคอนกรีต) ส่วนฟางเติ้งก็อยู่กับความรู้สึกโกรธและขมขื่นที่แม่ เลือกช่วยน้องชายและทิ้งเธอไว้

เดียร์ ดารินทร์

ฝน ธนสุนทร

ไปแบบเต็มๆ ช่วงนี้สาวเดียร์เลยมีแฟชั่นแนวใหม่น�ำเทรนด์ สาวๆ ด้วยการหันมาใส่บู๊ทสีสันสดใสตะลุยน�้ำท่วมเฉิดฉาย ไฉไลแบบไม่แคร์สื่อ หันไปเจอให้รู้กันไปเลยว่าเดียร์ ดารินทร์ น่ะมาเอง แบบนี้เขาว่าทันสมัยนะน้องเดียร์ ฝน ธนสุนทร ฤดูกาลคอนเสิรต์ เสียงอีสานวนกลับ มาถึงอีกครั้ง งานนี้ฟากชัวร์ น�ำทีมโดย เจ้าหญิงลูกทุ่งเสียง หวาน ฝน ธนสุนทร ควงแขนสองหนุ่มเจ้าของเพลงใหม่ที่ดัง ทะลุชาร์ต ไชโย ธนาวัฒน์ และ ไอดิน อภินนั ท์ มาเปิดศึกความ มันส์ม่วนซื่นให้ชาวอีสานได้สัมผัสกันแล้ว อยากรู้สถานที่และ เวลา คลิกตามไปดูได้เลยที่ www.sure-entertainment.com เปาวลี พรพิมล เมื่อวันก่อนสาวน้อยเสียงเหน่อ จากเมืองสุพรรณฯ “เปาวลี พรพิมล” ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่ๆ ทรูมูฟถึงส�ำนักงาน ย่านพัฒนาการ 34 พร้อมกับน�ำบทเพลง “กลับมาแสดงตัวด่วน” ซึ่งเป็นเพลงแรกที่เปิดตัวในอัลบั้ม “กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง” ไปสร้างความสนุก กับ ท่าเต้นน่ารักๆ ของน้องเปา ซึ่งพี่ๆ ทรูมูฟต่างพูดกันเป็นเสียง เดียวว่า “น่ารักอ่ะ” ตั๊กแตน ชลดา ใครที่เป็นแฟนเพลงของสาวคนนี้

“สังขารกลับหัวของ

เบนจามิน”

เปาวลี พรพิมล

บ่าววี อาร์สยาม

ตั๊กแตน ชลดา ต้องเอาใจช่วย เธอด้วยนะ เพราะเมื่อปีก่อน จ.โคราช บ้านเกิดเธอ โดนน�้ำ ท่ ว มแต่ ป ี นี้ เ ธอประสบกั บ ปัญหาน�้ำท่วมที่กรุงเทพฯ จน ต้องขนของหนีน�้ำท่วมเป็นการ ใหญ่ ตอนนีเ้ ข้าใจหัวอกคนโดน ตั๊กแตน ชลดา น�้ำท่วมแล้ว แต่ก็ยังส่งก�ำลังใจ ฝากไปถึงผู้ประสบภัยทุกๆ คนให้ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะ ตั๊กแตนกล่าว บ่ า ววี อาร์ ส ยาม (พั น จ่ า อากาศเอก วี ร ยุ ท ธิ์ นานช้า) เจ้าของเพลง ห่วงหาย อัลบั้ม บ่าววี 5 สังกัด ค่ายเพลง อาร์ สยาม ในเครือ บมจ.อาร์เอส ก็ยังรุดเข้าเยี่ยมให้ก�ำลังใจ พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมายังศูนย์พักพิง สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา

After

k c o sh

ส� ำ หรั บ ผมหนั ง เรื่องนี้โดดเด่นมากในแง่ ของการน�ำเสนอสภาพ จิตใจของตัวละคร การ เป็นคนเก็บความขมขืน่ ของผู ้ เ ป็ น แม่ ลู ก ชาย ผู ้ ซึ่ ง พยายามท� ำ ให้ แ ม่ สบายใจ เอาอกเอาใจแม่ แม้จะขัดกับความรู้สึก ของตนก็ตาม ลูกสาวทีม่ ี วั น คื น อยู ่ กั บ ความน้ อ ย เนื้อต�่ำใจ ผู้ก�ำกับใส่ใจ รายละเอียดของตัวละคร ที่ มี แ วดล้ อ มตั ว ละคร หลักเป็นอย่างมาก ท�ำให้ ตั ว ละครทุ ก ตั ว ดู มี มิ ติ เป็นคนจริงๆ ส่วนฉาก แผ่นดินไหวในต้นเรื่อง น่ า จะกิ น เวลาราว 15 นาที นั้ น ท� ำ ออกมา สมจริ ง และรอง รั บ เนื้อหาของหนังได้ ดี หากเป็นหนัง ภั ย พิ บั ติ แ บ บ ฮอลลี วู ้ ด อย่ า ง เรื่อง 2012 จะมุ่ง แสดงความอลั ง การ ของฉาก ภัยพิบัติเป็นหลัก โดยพูดถึงจิตใจความ รูส้ กึ ของคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเพียงน้อยนิด ซึ่งต่างจาก Aftershock ที่มุ่งการขับเน้นเรื่อง บาดแผลทางใจ การต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปกับมัน ของผู้ประสบภัย เป็นเรื่องที่โดเด่นมากกว่าความ น่ากลัวของภัยพิบัติ ท้ายที่สุดหนังได้ส่งผลให้เรา มีแรงใจในการใช้ชวี ติ การส�ำนึกถึงสายใยความผูกพัน แห่งความรัก แม้ว่าเราจะบาดเจ็บทางใจแบบตัวละคร ใน Aftershock แต่มนุษย์นั้นมีพลังใจที่เข้มแข็งเหนือ กว่าหายนะภัยทุกรูปแบบ รวมทัง้ ภัยน�้ำท่วมทีเ่ พิง่ เกิด ในบ้านเราด้วยครับ Aftershock ก�ำกับโดยผู้ก�ำกับ เฝิงเสี่ยวกัง คนนีเ้ ก่งมาครับเป็นผูก้ ำ� กับภาพยนตร์ระดับคุณภาพ ชั้ น แนวหน้ า เลย ท่ า นใดสนใจ หนั ง เรื่ อ ง Aftershock หาดีวีดีมาดูกันได้ครับ

อลิซ อาร์สยาม

นิว นาวิน อาร์สยาม

อลิซ อาร์สยาม เจ้าของซิงเกิล้ ใหม่ลา่ สุดลูกน�ำ้ ออก ฤทธิ์ และศิลปินน้องใหม่ ลูกน�้ำ อาร์สยาม ร่วมไปเป็นอาสา สมั ค รในพื้ น ที่ เ ขตเฝ้ า ระวั ง ที่ ส ถานสงเคราะห์ เ ด็ ก ชายบ้ า น มหาเมฆ แขวงทุง่ มหาเมฆเขตสาธรโดยน�ำอาหารเครือ่ งดืม่ และ ขนมไปเลีย้ งน้องๆ พร้อมทัง้ ให้กำ� ลังใจและให้ความสุขด้วยเสียง เพลงและร่วมเล่นเกมด้วยกัน เห็นน้องๆ ทุกคนยิม้ อย่างมีความ สุขเห็นแล้วชื่นใจ นิว นาวิน อาร์สยาม กระแสตอบรับดีเกินคาด ส�ำหรับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด โทรมาเมื่อไหร่ก็เจ็บ เพลงรักเนื้อหา เศร้าโดนใจ ของ นิว นาวิน อาร์สยาม เพราะตอนนี้ก�ำลังไต่ขึ้น ชาร์ตอันดับต้นๆ ของทุกสถานีทั่วประเทศแล้ว ท�ำเอาเจ้าตัว เป็นปลืม้ ยิม้ หน้าบานไม่หบุ เลย ใครชอบใครรัก อย่าลืมไปช่วย ให้ก�ำลังใจมากๆ จะได้มีแรงท�ำผลงานดีๆ มาอีกครับ ฉบับหน้าพบกันเช่นเดิม นักร้องดีเจต้องการส่งข่าว มาที่ 366/45 ซอย สะพานขวา ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 บางซื่อ กรุงเทพฯ 1080 หรือ E-mail:wanchai587@gmail. com โดย นาย ภูมิพัน 081-5503-387

บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม บลูเบอร์รี่ กลุ่มศิลปินลูกทุ่งหญิงชาวไทย จาก ค่ายอาร์ สยาม ในเครือ อาร์เอส ประกอบด้วย โบว์-วันทิพย์ ศรีทองท้วม ออม-เพลินศิลป์ เกตุแก้ว และหนูเล็กเบญจวรรณ โภคทรัพย์ โดยเปิดตัวในเพลง "ชิม"ิ โดยมีแนว ดนตรีลกู ทุง่ กึง่ ป็อป มีความทันสมัยมากขึน้ ท�ำได้รบั ความนิยม ด้วยกระแสเพลง "ชิม"ิ ท�ำให้วงบลูเบอร์รเี่ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ไป อย่างง่ายดาย ต่อมาได้ปล่อยซิงเกิลที่สองออกมาคือเพลง "มีเวลาโทรมาด้วยเหรอ" ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเหมือน เพลงชิมิ ซึ่งท�ำให้เพลงนี้เคยมียอดดาวน์โหลดเป็นอันดับที่ 1 ของช่องสบายดี ทีวี หลายสัปดาห์ติดต่อกัน อีกไม่นานก็ปล่อย ซิงเกิลที่สามอกกมา คือ เพลง "เจ้าที่แรง" และต่อมาได้ออก อัลบั้มชื่อ ชิมิ ชิมิ โดยทั้งสามสาวบลูเบอร์รี่ได้เดินเข้าสู่วงการเพลง ลูกทุ่งโดย การประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์โครงการ 1 และ 2 ของค่ายอาร์ สยาม โดยทั้งสามคนได้ออกอัลบั้มรวมกับผู้เข้า ประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์อีก 9 คน โดยทั้งสามสาว ชอบ เพลงแนวเดียวกัน และได้มีโอกาสท� ำกิจกรรมร่วมกัน ทาง ค่ายอาร์ สยาม จึงจับมารวมตัวกันในชื่อ “บลูเบอร์รี่” โดยที่มาของชื่อวงบลูเบอร์รี่คือ ด้วย ความที่พวกเราเป็นวัยสดใส น่ารัก พอดีว่าเพลง ของพวกเราจะเป็นแนวแดนซ์ เลยมาผสมกันจน พี่ที่อาร์สยามมองว่า น้องๆ น่าจะเปรี้ยว น่ารัก ซ่านิดหวานหน่อย เลยตั้งชื่อว่า บลูเบอร์รี่

ประวัติสมาชิก โบว์ ชื่อ-นามสกุล วันทิพย์ ศรีทองท้วม ชื่อเล่น โบว์ วันเกิด 9 มิถุนายน 2528 การศึกษา ก�ำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออม ชื่อ-นามสกุล เพลินศิลป์ เกตุแก้ว ชื่อเล่น ออม วันเกิด 8 พฤษภาคม 2529 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนูเล็ก ชื่อ-นามสกุล เบญจวรรณ โภคทรัพย์ ชื่อเล่น หนูเล็ก วันเกิด 31 กรกฎาคม 2532 การศึกษา ก�ำลังศึกษาอยู่ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานเพลง

หัวใจไต่ฝัน (2550) โดยอัลบั้มนี้เป็นออกรวมของผู้เข้าประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งไทย แลนด์ โดยมีเพลงของ 3 สาว รวมอยู่ด้วยดังนี้ เธออยู่ไหน (ออม) หัวใจเปียกฝน (หนูเล็ก) ให้ระวังคนมีอายุ (โบว์) ต้นไม้แห่งรัก (รวมศิลปิน)

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลเพลงไทยลูกทุ่งฮอตแห่งปี งานทีวี อินไซด์ ฮอต อวอร์ดส์ ครั้งที่ 2 จากเพลง “ชิมิ”


หน้า ๑๐

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Robinson CSR Project “โรบินสัน แต้ม 84 ฝัน ให้ 84 โรงเรียน” ปี 2554

วัตถุประสงค์ • เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา • เพือ่ ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นในทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องจากปี 2008 • เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและสนับสนุน เพิ่มเติมให้แก่ 84 โรงเรียนทั่ว ประเทศ ในฐานะบรรษัทภิบาลที่ดี • เพือ่ ร่วมสนับสนุน โครงการโรบินสัน CSR ในปี 2011 ในด้านการการศึกษา • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่ยังขาดทุนทรัพย์ในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ทั่วประเทศ จ�ำนวน 84 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการ สานฝันเยาวชนไทย ใน 84

โดยให้ตวั แทนนักเรียนในโรงเรียนทัว่ ประเทศ เขียนจดหมายเล่าเรือ่ งราวของโรงเรียน พร้อมทั้งระบุความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ทางโรบินสันพิจารณา เพื่อให้การ สนับสนุน โรงเรียนละ 10,000 บาท จ�ำนวน 84 โรงเรียน รวม 840,000 บาท

IT i Talk 1. Windows xKill คุณเคยเจอปัญหาโปรแกรมทีก่ ำ� ลังใช้งานอยูเ่ กิดค้าง รึเปล่า? โดยปกติเวลาคุณเจอปัญหาแบบนีค้ ณ ุ มักกด Ctrl + Alt +Del เพื่อเรียก Task Manager ขึ้นมา แล้วท�ำการ End โปรแกรมเหล่านั้น Windows xKill สามารถ End โปรแกรมที่ค้างได้ไว กว่าการเรียก Task Manger ขึน้ มามาก ๆ Windows xKill เป็น โปรแกรมเล็ก ๆ ที่ดัดแปลงมาจาก xKill ที่ใช้บน Linux ตัว โปรแกรมมีขนาดเพียง 18KB เท่านัน้ และไม่จ�ำเป็นต้องท�ำการ install แต่อย่างใด คือสามารถใช้งานได้ทันทีที่โหลดมันมา เมื่อคุณ enable มันไปไว้ที่ tray icon คุณเพียงแค่ กด Ctrl + Alt + Backspace เพียงเรียก xKill ขึ้นมาใช้งาน จากนั้นคุณก็สามารถเลปิดโปรแกรมที่ค้าง หรือไม่ต้องการได้ ทันที 2. DropCommand คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ใช้ command prompt บน Windows แต่ถ้าคุณจ�ำเป็นต้องใช้ DropCommand จะช่วยให้ คุณใช้งานcommand prompt บน Windows ได้ง่ายขึ้น DromCommand ท�ำให้คุณสามารถ “drag and drop” ท�ำให้คณ ุ ไม่จ�ำเป็นต้องพิมพ์ค�ำสัง่ ที่ command prompt ด้วยตนเอง 3. Fences ถ้าคุณมีหน้าจอ desktop ที่ยุ่งเหยิง มี icon ต่าง ๆ บนหน้าจอเยอะแยะมากมายไปหมด Fences ช่วยคุณได้ Fences เป็น free software ทีพ่ ฒ ั นาโดย Stardock ผู้พัฒนาโปรแกรมดังอย่าง ObjectDock โดยโปรแกรม Fences นี้จะท�ำให้คุณสามารถจัดการกับ icon ต่าง ๆ บนหน้าจอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การท�ำงานหลัก ๆ นั้น Fences จะช่วยคุณจัด ระเบียบของ icon บน desktop โดยสร้างสิ่งที่เรียกว่า container ขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถน�ำ icon ต่าง ๆ แยกไปวางไว้ใน แต่ล่ะ container ท�ำให้เกิดความเป็นระเบียบของ icon และ เป็นการจัดกลุ่มแบ่งประเภทของ icon ด้วยเช่นกัน

เยาวชน น�ำเสนอ “1 ความฝัน” เพื่อสานฝัน ให้โรงเรียน และ เพื่อนๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ให้โรงเรียนละ 1 ความฝัน (โครงการ) โดย ให้นักเรียน เขียนความฝันของตัวเอง หรือ ความฝันของเพื่อนๆ ที่ต้องการ ปรับปรุง หรือพัฒนา หรือขาดแคลน ส่งจดหมาย ไปยัง ส�ำนักงานโรบินสัน สาขาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดของท่าน

สาขาพิจารณาตัดสินคัดเลือกโรงเรียน ที่เห็นว่าสมควรให้ความช่วย เหลือตามก�ำหนดโควต้าในแต่ละสาขา ด�ำเนินการส่งมอบ พร้อมเก็บภาพเพื่อ ส่งเข้ามายังส่วนกลาง ในการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นภาพรวมต่อไป ผู้ประสานงาน สาขาชลบุรีE-Mail : rbsmarketchonburi@ robinson.co.th ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรีโทร. 033-003444-53 ต่อ 401

5 โปรแกรม ที่ช่วยให้คุณ ใช้งาน Windows ได้ดีขึ้น

ร้านปุ๊กนวดแผนโบราณ

4. Just Close Some Task ถ้ า คุ ณ มี นิ สั ย ชอบเปิ ด โปรแกรมขึ้ น มาท� ำ งาน พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรม แล้วมักจะลืมปิดมันเมื่อใช้เสร็จ แล้ว JustCloseSomeTasks ก็คงเป็น software ที่เหมาะกับ คุณ สิ่งที่โปรแกรมนี้ท�ำคือ เชื่อมโยง task ต่าง ๆ เข้า กับเวลาหมดอายุการใช้งาน ซึ่งเมื่อเวลาหมดหรือ expired แล้ว software ตัวนี้ก็จะท�ำการปิดการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ ให้ทันที ซึ่งเมื่อคุณใช้ JustCloseSomeTasks ไปซักพัก มัน จะเรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมของคุ ณ และปรั บ เวลาหมดอายุ หรื อ expiry time ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคุณได้ 5. Lacuna Launcher โดยปกติ แ ล้ ว เรามั ก จะใช้ application หรื อ โปรแกรมกลุ่มหนึ่งเป็นประจ�ำ ในจุดนี้เอง Lacuna Launcher ท�ำให้คณ ุ สามารถเปิดโปรแกรมต่าง ๆ ทีใ่ ช้ประจ�ำได้สะดวก มากยิ่งขึ้น โดย Lacuna Launcher จะท�ำให้คุณสามารถเปิด โปรแกรมต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ได้โดยการคลิ๊กที่ shortcut ตัว เดียวเท่านั้น คุณสามารถใช้ Lacuna Launcher ก�ำหนดกลุ่ม ไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ และสามารถตัง้ ค่า delay time และ pause time ได้ด้วย เพื่อไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ท� ำ งานโหลดมากเกินไป แทนที่จะโหลดโปรแกรมขึ้นมา พร้อมๆ กัน delay time และ pause time จะท�ำให้การโหลด หรือเปิดโปรแกรมเกิดขึน้ ทีละโปรแกรมเป็น step ตามทีต่ งั้ ไว้ คุ ณ สามารถก� ำ หนดโปรแกรมต่ า งๆ ที่ จ ะให้ Lacuna Launcher เปิดได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน คุณสามารถ ระบุโปรแกรมที่ต้องการให้เปิดขึ้นมาเวลาที่คุณท่องเว็บ หรือ เปิดไฟล์เอกสารต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการเมือ่ คุณท�ำการพิมพ์รายงาน ในตอนเริ่มต้นของการใช้งานคุณอาจจะต้องเสีย เวลาตั้งค่าต่าง ๆ ซักเล็กน้อย แต่หลักจากนั้นแล้ว คุณจะ สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย และเรียกโปรแกรมต่าง ๆ ได้ ไวยิ่งขึ้น

หากกล่าวถึงอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หลาย ๆ ท่านคงมีอาการปวดเมื่อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ปวด คอ ปวดหลัง ปวดขา หรือเมื่อยตามเนื้อตามตัว และเมื่อเกิด อาการเหล่านี้ หลายท่านคงจะต้องไปใช้บริการร้านนวด ซึ่งใน ปัจจุบันมีร้านนวดเกิดขึ้นมากมายหลายร้านให้เลือกใช้บริการ และหากใครผ่านไปแถว ศูนย์การค้า เดอะฟอรั่ม พลาซ่า ท่าน จะพบกับ ”ร้านปุ๊กนวดแผนโบราณ” ซึ่งมีคุณสุกัลยา ชิณวงษ์ เป็นเจ้าของร้าน “ร้านปุ๊กนวดแผนโบราณ” เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2550 เป็นร้านเล็ก ๆ ห้องหัวมุม ตรงข้ามประตูทางเข้า

ศูนย์การค้า เดอะฟอรั่ม พลาซ่า นอกจากนี้ยังมีอีก 1 สาขา ที่ ชั้น 3 ติดลิฟท์ ในอาคาร เดอะฟอรั่มพลาซ่า โดยทางร้านมี บริการ นวดเท้า นวดตัว นวดบ่า นวดคอ นวดสะบัก และ นวด น�้ำมัน ราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท ถ้าใครรูส้ กึ ปวดเมือ่ ตามร่างกายแล้วล่ะก็ อย่าลืมไป ใช้บริการได้ที่ “ร้านปุ๊กนวดแผนโบราณ” สาขาที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 870/47 ถนนชัยชนะ และสาขที่ 2 ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะฟอรั่ม พลาซ่า ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00น. – 21.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0814088545


หน้า ๑๑

ฉบับที่ ๒๐๙ ปีที่ ๙ ประจ�ำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เกิด ต.โคกเพราะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

การศึกษา

อาชีพ

ชั้นประถมโรงเรียนวัดโคกเพลาะ, โรงเรียนวัดโบสถ์ ชั้นมัธยม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กฎหมาย) ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (รัฐศาสตร์) เกษตรกรรม, นักกฎหมาย

สังคม

• ประธานชมรมอนุรักษ์น�้ำธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อ.พนัสนิคม • ที่ปรึกษาชมรมแก้วพุทธธรรม • ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ • กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนพนัสพิทยาคาร • รองประธานคณะรัฐศาสตร์ปริญญาโท ม.รามค�ำแหง รุ่น 4

การเมือง

• สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี • อดีตผู้สมัคร ส.ส. 5 สมัย • อดีตผู้สมัคร ส.ว. 1 สมัย • ผู้ช่วย ส.ส. 2 สมัย • อดีต ส.ส.ชลบุรี 1 สมัย • ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตัว ผู้น�ำฝ่ายค้าย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ • อบรมหลักสูตรนักปกครองชั้นสูง (น.ป.ส.) • อบรมหลักสูตรผู้น�ำพรรคการเมืองยุคใหม่ • ที่ปรึกษาและคนท�ำงานในคณะกรรมาธิการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตมิชอบ สภาผู้แทนฯ • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนฯ กรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.....

ประมวล เอมเปีย

อดีต ส.ส.ชลบุรี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์

,


ซีทีวีนิวส์ No.209  

ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2554

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you