Page 1

กรมพาณิชยจากจีนดูงาน

นิคมอุตฯแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังใหการตอนรับ เนนดานการลงทุนฯ ตอหนา 2 ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑๙๑ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ราคาเลมละ ๑๐ บาท

อาถรรพตกึ มหาราช

ประสาทหลอน เกิดเหตุซํ้าซากในโรงแรมราง ชาวบานใกลเคียงทําใจ เชื่อเปน แหลงมั่วสุม เพาะอาชญากรรม ยังไมจบสิ้นเพียงเทานี้ ตอหนา 2

จบชีวติ แลว4ศพ

อบจ.ปลูกจันอิน ศูนยฯคุง กระเบน อายุ หนุ ม  อั ม พวาค า ยาจนมุ ม ก ว า 100ป ประกวดภาพถาย มาจากต.สนามไชย ตร.ชลลอซือ้ 8หมืน่ เม็ด ชิงรางวัลเงินหมืน่ องคการบริหารสวน จังหวัดจันทบุรี นํามาปลูก เนนการถายภาพเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ เพือ่ เปนประธานไม ตํารวจภาค 2 ใชเวลาในการสะกดรอยตามลานานนับเดือน ไดของ “หนึง่ ในนํา้ พระหฤทัย จากยอดเขาสูท ะเลอาว ตอหนา 2 ตอหนา 2 กลางเปนยาบา พรอมยึดทรัพยมากกวา 11 ลานบาท คุง กระเบนฯ ตอหนา 3

“ครูเขง”ควาอสม.ดีเดน

จับยาบา พลตํารวจโท ไถง ปราศจากศัตรู (ซาย) ผูบ ญ ั ชาการตํารวจ ภูธรภาค 2 แถลง ขาวการจับกุม นักคายาบา 82,000 เม็ด พรอมยึดของกลางหลายรายการ โดยไดรับขอมูล เบาะแสยาเสพติด จากพลเมืองดี ผานทาง ตู ปณ. 2

ในระดับภาคกลาง

คณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับชาติ ประเมินคัด เลือกตัวแทนระดับภาค มีมติเปนเอกฉันทแลว อสม.เทศบาลเมือง ตุลา อุนพงศถาวร จันทบุรี สมควรไดรบั รางวัล ตอหนา 3

สมาคมสือ่ มวลชนฯ

มอบรางวัลดีเดน ปลูกจันอิน นายธนภณ กิจกาญจน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธี ปลูกตนจันอิน ขนาด 3 คนโอบ บริเวณศูนยปฏิบัติราชการ อบจ. ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

นักวันขนัากขวCTVเมื องชลฯ าวป 2554 สมาคมสือ่ มวลชนภาค

ตะวันออก มอบรางวัลนักขาวยอดเยีย่ ม

ตอหนา 3

นายยศพงษ โรจนวัฒนธนกิจ ผูสื่อขาว CTV ชลบุรี


หนา ๒

จับยาบา

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ขาวตอจากหนา 1

ตํารวจภูธรภาค 2 แถลงขาวการจับกุม ผูคายาบา 82,000 เม็ด พรอมยึดทรัพยสินตอง สงสัย ที่หองประชุม ตํารวจภูธรภาค 2 เมืองชลบุรี ไดมีการแถลงขาวการจับกุมผูคายาเสพติด นําโดย พลตํารวจโท ไถง ปราศจากศัตรู ผูบ ญ ั ชาการตํารวจ ภูธรภาค 2 โดยไดรบั ขอมูลเบาะแสยาเสพติด จาก พลเมืองดี ผานทาง ตู ปณ. 2 วา นายอัมพล หรือ โก นิ่มสกุล อายุ 33 ป อยูบานเลขที่ 22 หมู 4 ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีพฤติการณลกั ลอบจําหนายยาบารายใหญ ในเขต พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี และจั ง หวั ด ใกล เ คี ย ง ผู  บัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 2 จึงไดสั่งการใหเจา หนาทีต่ าํ รวจสืบสวน ภูธรภาค 2 ติดตามพฤติการณ เพื่อจับกุม จนตอมาไดสืบทราบวา นายอัมพล จะ นํายาเสพติดมาสงใหลูกคาบริเวณปมนํ้ามันปโต นาส ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี จึงไดนํา กําลังเจาหนาที่ตํารวจมาดักซุมเพื่อทําการจับกุม ตอมานายอัมพล ผูตองหาขับรถยนตยี่หอ ฮอนดา CRV สีขาว หมายเลขทะเบียน ญช 3139 กรุงเทพ เขามาภายในปมดังกลาว จึงเขาแสดงตัว จากการ ตรวจคน พบยาบา จํานวน 80,000 เม็ด ที่บริเวณ เบาะขางคนขับ ซึ่งกําลังจะนํามาสงใหลูกคา และ ยังใหการวา ยังมียาบาที่ซุกซอนอยูที่ บานเลขที่ 89/72 หมูบ า นนิรนั ดรวลิ ล ซอยศรีดา น 22 ตําบล บางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึง

ไปตรวจคน พบยาบาอีก 2 พันเม็ด จึงยึดไวเปน ของกลาง นอกจากนี้ ยั ง ได ยึ ด ทรั พ ย สิ น ที่ ต  อ ง สงสัยวา ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา เสพติด ทั้งรถยนต ซูซูกิ สีขาว หมายเลขทะเบียน ถท 3521 กรุงเทพ และ เครื่องใชไฟฟา อีกหลาย รายการ รวมมูลคาที่ยึดไดประมาณ 11 ลานบาท จึงไดแจงขอกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครอง เพื่อจําหนาย สวนผู รวมกระทําผิด ในเครือขาย ยังมีอีกหลายคน อยู ระหวางการสืบสวนติดตามจับกุมตอไป

ศึกษาดูงาน

ขาวตอจากหนา 1

วันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 อธิบดีกรม การพาณิ ช ย ประจํ า มณฑลอั น ฮุ ย ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมคณะมาศึกษาดูงาน เพื่อลงทุนในประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตามที่ นาย หยู หยง อธิบดีกรมการ พาณิชย ประจํามณฑลอันฮุย ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น พร อ มคณะได เ ดิ น ทางมาเยื อ น ประเทศไทย เพื่อเปนการสงเสริมการคาระหวาง ไทยและมณฑลอันฮุย และเดินทางมาศึกษาดูงาน ในพื้ น ที่ จั ง ห วั ด ช ล บุ รี เ พื่ อเ ยี่ ยม ช ม นิ ค ม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง และทาเรือแหลมฉบัง โดย มีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี พรอมดวยนายพงษศักดิ์ ปรีชาวิทย รองผูวาราชาร

จังหวัดชลบุรี และ ส.ส. สรวุฒิ เนื่องจํานงค รอง ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย และ ทรัพยสนิ ทางปญญา สภาผูแ ทนราษฏร พรอมดวย คณะนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผู วาการทาเรือแหงประเทศไทย ใหการตอนรับ นายพงษ ศั ก ดิ์ ปรี ช าวิ ท ย รองผู  ว  า ราชการจังหวัดชลบุรี ไดบรรยายสรุปวา จังหวัด ชลบุรี เปนหัวเมืองทางภาคตะวันออก ซึง่ อยูใ กลกบั กรุงเทพมหานครเพียง 80 กิโลเมตร มีความหลาก หลายในลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทั้งที่ราบ เนินเขาและชายฝงทะเล เปนจังหวัดที่มีจุดเดนใน ดานการทองเที่ยว การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ และการคมนาคมขนสง สูงเปนอันดับตนๆ ของ ประเทศ ดวยความสําคัญในฐานะหัวเมืองชายฝง ทางตะวันออกของประเทศไทย ซึง่ เปนศูนยกลางทัง้ ดานเศรษฐกิจ การคา การคมนาคมขนสง ทั้งทาง บก ทางนํ้า การทองเที่ยวที่มีอัตราการเจริญเติบโต อยางตอเนื่อง ทําใหจังหวัดชลบุรีมีการพัฒนาใน ทุกดานจนกลาวไดวา มีศักยภาพและความพรอม เพียงพอที่จะรองรับการหลั่งไหลจากคนทั่วทุกมุม โลก ที่จะมาทองเที่ยวทําการคา การลงทุน ภายใน จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ทางดานนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง และทาเรือแหลมฉบัง ไดบรรยายสรุป พรอมทัง้ นําคณะเยีย่ มชมทาเรือแหลมฉบัง จากนัน้ คณะไดเดินทางไปเมืองพัทยา เพื่อเยี่ยมสถานที่ ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวตอไป อย า งไรก็ ต าม คณะมณฑลอั น ฮุ ย

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนจังหวัด ชลบุ รี ในครั้ ง นี้ เป น โอกาสสํ า คั ญ ที่ จ ะได ม า พิจารณา ศึกษา ถึงขอมูลโครงสรางพื้นฐาน ตลอด จนศักยภาพตางๆ ของจังหวัดชลบุรี ที่จะสามารถ รองรับการลงทุนจากบริษทั ชัน้ นําจากมณฑลอันฮุย ไดในอนาคตอันใกลนี้เ และหวังเปนอยางยิ่งวาทุก ทานจะมีความสุข และประทับใจในโอกาสทีไ่ ดเดิน ทางมาเยือนจังหวัดชลบุรีอีก

ไมจันอิน

ขาวตอจากหนา 1 เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2554 ทีผ่ า นมา นาย ธนภณ กิจกาญจน นายกองคการบริหารสวน จังหวัดจันทบุรี พรอมดวยนายพงศศักดิ์ หลิวทวีสี ประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จันทบุรี ไดประกอบพิธีในการปลูกตนจันอิน โดย ในพิธีไดนําผา 7 สี แตละสีมีความยาว 9 เมตร มาบวงสรวงกอนที่จะปลูกดวย ตนจันอิน เปนไม ยืนตนที่มีอายุกวา 100 ป ความสูงกวา 16 เมตร ความกวางกวา 4 คนโอบ โดยใชระยะเวลาขุดจาก ที่เดิมและนํามาปลูกใหม รวมกวา 10 ชั่วโมง เพื่อ ใหตนจันอินตนนี้เปนไมประธานในการประดับ ศูนยปฏิบัติราชการแหงใหมขององคการบริหาร สวนจังหวัดจันทบุรี บนเนื้อที่ 162 ไร ถนนสุขุมวิท ซึ่งในอนาคตจะมีการปลูกตนไมมงคลและตนไม สวยงามเพิ่มอีก เพื่อเนรมิตใหศูนยปฏิบัติราชการ แหงใหมนี้กลายเปนพื้นที่สีเขียว ชวยในการสราง ออกซิเจนตลอดจนการลดภาวะโลกรอน

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ นโยบายดานสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวน จังหวัดจันทบุรี ที่มุงเนนความสําคัญกับการฟนฟู ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทีผ่ า นมาไดมกี ารปลูกตน อโศกอินเดีย ตนพญาไม และตนหูกระจงไปแลว สําหรับตนจันอิน ตนนี้ ไดมาจากตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มี สิบเอกเทือง เปนเจาของ ตนจันอินชื่อพื้นเมือง จันขาว จันลูก หอม จันโอ จันอิน จัน ลักษณะทั่วไป เปนไมตน ขนาดกลาง สูง 10 – 20 เมตร ตนปลายตรง ผลัด ใบแตผลิใบใหมเร็ว ตนมักคดงอเล็กนอย โคนตน เปนพูพอน เรือนยอดเปนพุมรูปกรวยกวาง เปลือก นอกสีดํา แตกเปนสะเก็ด เปลือกในเปนสีเหลือง ออน มีขน ผลกลมหรือแปน มีกลิ่นหอม การขยาย พันธุ เพาะเมล็ด ประโยชนผลสุกกินได เนื้อไมและ แกนแกไข บํารุงประสาท บํารุงผิวพรรณใหสดชื่น แกรอ นใน กระหายนํา้ ขับพยาธิ ผลแกนอนไมหลับ กระวนกระวาย แกทองรวง ถิ่นกําเนิด จีนตอนใต เวียดนาม อินเดีย พมา ลาว

ตกตึกราง

ขาวตอจากหนา 1

เมือ่ เวลา 17.00 น.ของวันที่ 10 มีนาคม 2554 พันตํารวจโทพูลทรัพย มหรานิช สารวัตร เวรสถานีตาํ รวจภูธรเมืองจันทบุรี ไดรบั แจงจากชาว บ า นว า มี ช ายนั่ ง ดุ ม สารระเหยอยู  บ นตึ ก ร า ง มหาราชเกิดพลัดตกลงมาศีรษะกระแทกขั้นบันได ชัน้ ลางจมนํา้ เสียชีวติ จึงพรอมดวยกําลังอาสาหนวย

เจาของ บริษัทเคเบิลทีวี(จันทบุรี)จํากัด ที่ปรึกษา ดิเรก ศุภวิวรรธน ศักดา อยูเกษม สุชาติ ขวัญใจ ผูอํานวยการ วัลลา สืบสอน รองผูอํานวยการ สุพิทย ทองเกิด รัชนี หลิวสุวรรณ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา พลวิทย สวัสดิกาญจน ผูชวยบรรณาธิการ อรัญญา มโนมัย พิมลพรรณ มณีวรรณ จตุรงค ออนคําเหลือง สุธี เมฆไกรศรี สามารถ รุงโรจน ที่ปรึกษากฏหมาย สุรพล ชูพันธ อุลิช ดิษฐปราณีต จิร ชัยศิริ พิสูจนอักษร ภมร สุนทร ฝายขายและโฆษณา มณีรัตน มุจรินทร สุมิตตา ปญจพลสกุล บังอร แสวงสุข รพีพรรณ พุมพวง ฝายจัดจําหนาย สุชล วิเศษ สมชาย ชัยมิตร สุจิตร รัตโนภาส ฝายบัญชี/ การเงิน อภิญญา แสงสาคร ประจํากองบรรณาธิการ ฝายขาวเคเบิลทีวี จันทบุรีและชลบุรี สํานักงานจันทบุรี เลขที่ 39/38-39 อาคาร เอ็นทีวี ชั้น 2 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท 039-328401 โทรสาร 039-328401 สํานักงานชลบุรี เลขที่ 202/26 หมูที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท 038-277445-6 โทรสาร 038-283527 พิมพที่ โรงพิมพ พีเคการพิมพ 21/8 ถ.เทศบาลสาย 3 ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 email address:workman1252@hotmail.com

กูภ ยั สมาคมสวางกตัญูธรรมสถานจันทบุรี พรอม ด ว ยชุ ด สื บ สวนสอบสวนสถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ ง จันทบุรี และแพทยเวรจากโรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี รวมกันตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบผูเสีย ชีวิตเปนชาย 1 ราย สภาพศพนอนควํ่าหนาจมนํ้า มีเลือดไหลออกจากปากและจมูก มีบาดแผลฉกรรจ ที่ศีรษะ สวมเสื้อยืดคอกลมสีดํา นุงกางเกงขาสั้น ลายพรางทีเ่ อวมีเข็มขัดหนัง 1 เสน คนในตัวพบกาว 3K 2 กระปองอยูในกระเปากางเกง ผูตายสูง ประมาณ 150 เซนติเมตร ผิวดําแดง อายุประมาณ 20 ป ในตัวไมพบหลักฐานวาผูตายเปนใครมาจาก ไหน ทราบแตเพียงชื่อเลนวาหลอ จากการสอบถามทีม่ บี า นใกลกบั ตึกราง ดังกลาว วาตึกรางแหงนี้ เปนแหลงมัวสุมของกลุม ที่ชอบมานั่งดมสารระเหยหลายกลุม และคาดวาผู ตายไดมานั่งสูดดมสารระเหยบนตึกดังกลาว หลัง จากสูดดมจนไดที่แลว อาจจะเกิดประสาทหลอน ทําใหควบคุมตัวเองไมได จึงไดพลัดตกลงมาเสีย ชีวิตที่บันไดดังกลาว หลังเจาหนาที่ไดพิสูจนศพ เรียบรอยแลว ก็นําสงโรงพยาบาลพระปกเกลา เพื่ อ รอญาติ ม ารั บ ศพนํ า ไปบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลตาม ประเพณีตอไป อยางไรก็ตามนอกจากสถานที่ตึกราง แหงนีจ้ ะเปนแหลงมัว่ สมในการเสพสารระเหยแลว ปรากฏวาในชวงที่ผานมา มีผูเสียชีวิต ณ ตึกแหง นี้แลว 3 ราย และถารวมรายนี้ดวยก็เปนรายที่ 4 3 รายเปนการกระโดดฆาตัวตาย อีก 1 ราย เปนการผูกคอตาย

ติดตอโฆษณา

จันทบุรี โทร.089-8330380 089-0988260 ชลบุรี โทร.081-5889815


หนา ๓

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ผูทาชิงนากลัว

การเลือกตั้ง ส.ส. ถึงแมจะยังไมทราบแนชัดวาจะมีขึ้นเดือนไหน แตอยางไรเสีย การ เลือกตั้งใหญจะมีขึ้นภายในป 54 นี้แนนอน จะเปนปลายป หรือกลางป เหมือนที่ทาน นายก อภิสิทธิ์ ใหสัมภาษณกับสื่อ การที่จะยุบสภาเมื่อไหรนั้น ก็มี 2 ประเด็น ในการที่รัฐบาลทาน อภิสิทธิ์ จะใชในการตัดสินใจ คือประการแรก เปนชวงระยะเวลาที่ทางรัฐบาลไดเปรียบ ถาหาก ยุบสภาเลือกตัง้ ใหม ทางรัฐบาลก็คอื พรรคประชาธิปต ย ตองวิเคราะหแลว ชวงนีเ้ ปนชวงทีค่ ะแนน ความนิยมในพรรคมีสูง มีความเปนไปไดสูง วาจะชนะการเลือกตั้ง ไดเสียงขางมาก กลับมาบริ หารอีกครั้งหนึ่ง หรืออีกประเด็น รัฐบาลประสบปญหามีความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาล จนไม สามารถที่จะบริหารงานตอไปได แตถาสถานการณทางการเมือง ไมเขาทั้ง 2 ประเด็น อยางไร เสียรัฐบาลก็ตองอยูบริหารประเทศใหนานที่สุด จนหมดวาระแลวเลือกตั้ง มาที่จันทบุรีบานเรา ถึงแมวาชวงนี้จะใกลเลือกตั้ง แตความเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็ยังไมตื่นเตนเทาที่ควร หันไมดู เจาของเกาอี้เดิมอยางพรรคประชาธิปตย ที่กวาด ส.ส.ไดทั้ง 3 คน ถึงการเลือกตั้งเที่ยวนี้คงไม งายแลว เพราะความนิยมในตัวพรรค ดูจะไมเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แลว หรือแมแต ส.ส.ประชาธิปตย ทั้ง 3 คน ก็ยังไมมั่นใจ วาการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้ จะลงสมัครในนามพรรค ประชาธิปตยทั้ง 3 คนหรือไม เพราะมีขาวอยูตลอดวาคนโนน คนนี่อาจจะอยูพรรคโนน พรรคนี่ หรือคนนี่ จะลงแบบปาตีล้ สิ แตทชี่ ดั เจนแลว วาการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ลงสนาม เลือกตัง้ ใหญแนนอน แตจะลงในนามพรรคใดกับใคร ยังไมลงตัว นัน้ ก็คอื ดร.อิสวิ ฒ ุ ิ ตัง้ เกียรติ รองนายกองคการ บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ทีใ่ นชวงนีข้ ยันหาเสียงเหลือเกิน ประกอบกับ องคการบริหารสวนจังหวัด เอง ระยะหลัง ก็ชงงานใหตลอด จึงไมแปลกใจ ที่ระยะหลัง รอง 1 อบจ.จะออกงานบอย กวา นายก อบจ. และในการออกงานแตละครั้ง ก็จะปดทายดวยการสนับสนุนงบประมาณ ใหองค โนน องคกรนี้ อยางลาสุด วันสตรีสากล รวมพลังสตรีเมืองจันท สรางสรรคพฒ ั นา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ที่จัดงานขึ้น ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ที่มีกลุมสตรีมารวมงานถึง 8400 คน ดร.อิสวิ ฒ ุ ิ ก็ไดขนึ้ แสดงวิสยั ทัศน ใหกลุม สตรีไดฟง กัน กอนทีจ่ ะปดทาย วาการเลือกตัง้ ส.ส.สมัย หนา ผมลงสมัคร เขต 3 โปงนํ้ารอน สอยดาว มะขาม ชลุง อยางไรเสีย ก็กาคะแนนใหผมดวย และ ตอดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มอบเงินอุดหนุนใหสมาคมสตรีอาสาพัฒนา จังหวัดจันทบุรี จํานวน 6 ลานบาท ก็ตองบอกกันวา กลุมสตรี ก็ถือเปนฐานคะแนนหลักของ ผู ทาชิงอยาง ดร.อิสิวุฒิ นอกเหนือจากสมาคมกํานันผูใหญบาน และองคกรสวนทองถิ่นสวนใหญ แลว ถาหันกลับไปมอง เจาของเกาอี้เดิม ที่ชนะการเลือกตั้งคราวที่แลว คะแนนจัดตั้งที่เปน สมาชิกพรรคประชาธิปตย ในจันทบุรี ที่มีคอนขางมาก แตในสวนกลุมมวลชน ที่ทางพรรคคาด หวัง วาจะเปนฐานคะแนนให ก็จะนาจะอยูที่กลุม อสม. ฉะนั้น ถาในการเลือกตั้งสมัยหนา เอา ธวัชชัย ยุคล พงษเวช เปนตัวตั้ง อิสิวุฒิ ก็ถือเปนคูแขงที่นากลัว แตอยูที่วาเมื่อถึงวัน รับสมัคร จะลงสมัครในนามพรรคใดเทานั้นเอง

ประกวดภาพถาย

ขาวตอจากหนา 1

ศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ รวมกับสํานักงานคณะ กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ จัดโครงการประกวดภาพถาย “หนึ่งในนํ้าพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุง กระเบน จังหวัดจันทบุรี ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนม พรรษา 84 พรรษา 5 ธันวา 2554 โดยแบงการ ประกวดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชน ทัว่ ไป และประเภทนักเรียนนักศึกษา สงผลงานเขา ประกวดไดโดยไมเสียคาสมัครใดๆ ผูชนะการ ประกวดจะไดรับรางวัล ดังนี้ ประเภทประชาชน ทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทาน พรอมรางวัลเงินสด 20,000 บาท รางวัลรองชนะ เลิศอันดับ 1 ถวยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงาน กปร. พรอมเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาท รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ถวยรางวัลจากผูวาราชการ จังหวัดจันทบุรี พรอมรางวัลเงินสด 7,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 1500 บาท พรอมใบ ประกาศเกียรติคุณจากศูนย ประเภทนักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทาน พรอมรางวัลเงินสด 2,000 บาท รางวัลรองชนะ เลิศอันดับ 1 ถวยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงาน กปร. พรอมรางวัลเงินสด 1,500 บาท รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ถวยรางวัลจากผูว า ราชการจังหวัด จันทบุรี พรอมรางวัลเงินสด 1,000 บาท รางวัล ชมเชย 3 รางวัลๆละ 500 บาท พรอมใบประกาศ เกี ย รติ คุ ณ จากศู น ย ภาพถ า ยทั้ ง หมดต อ งเป น ภาพถายในพืน้ ทีโ่ ครงการพระราชดําริทแี่ สดงถึงนํา้ พระหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอ ชาวจันทบุรี จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอาจเปนสถานที่แหลงทองเที่ยว ทางธรรมชาติ เชิ ง นิ เ วศน เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร หัตถกรรม สถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิตพอเพียง ชุมชน เกษตรวิถีไทย สวนผลไม ภูเขาและทะเล ทีม่ ที วิ ทัศนสวยงามในพืน้ ทีโ่ ครงการ พระราชดําริ อําเภอทาใหม และอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทุกแนวของภาพที่เปนเอกลักษณ แสดงถึงความสวยงาม การรักษโลก ความเปนอยู อยางพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของนํ้าพระหฤทัย ภาพถายทั้งหมดจะตัดสินโดย คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เปดรับ ภาพถายสงเขาประกวดตัง้ แตบดั นีไ้ ปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 22120 สําหรับผู สมั ค รทางไปรษณี ย  คณะกรรมการจะถื อ วั น ที่ ไปรษณี ย  ป ระทั บ ตราเป น สํ า คั ญ สนใจติ ด ต อ สอบถามไดทศี่ นู ยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โทร. 039–388116–8 หรือ ติดตอ นายทวี จินดามัยกุล 081–8654229 นายมีศักดิ์ จันทรชุม โทร.081–7579001 นายฐกร คาขายกิจธวัช โทร.089–0373188 นางสาวญาณิ นท อมายกุล โทร. 081-2800354 หรือ Download เงือ่ นไขที่ www.fisheries.go.th/cf_kung-krabaen

อสม.ดีเดน

“สื่อมวลชนจะทําความเลวใหนอยที่สุด และทําความดีใหกับสังคมมากที่สุด” ประวัติ อายุ ที่อยู

การศึกษา

นายณภัทร ขุนนากลัด

ประธานสมาพันธนักหนังสือพิมพและสื่อสารมวลชนแหงชลบุรี ผูสื่อขาว มติชน ประจําจังหวัดชลบุรี ผูชวยผูสื่อขาวหนังสือพิมพเนชั่น ประจําจังหวัดชลบุรี เจาของหนังสือพิมพทองถิ่นชล

49 ป ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.2530 เขามาเปนผูสื่อขาวหนังสือพิมพ บางแสนราย 5 วัน ของนายปรีชา พบสุข พ.ศ.2531 เขารับทุนการสื่อขาวนิติบัญญัติของมูลนิธิเอเชีย กับสถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย รุน 3 พ.ศ.2532 ผูสื่อขาว มติชน ประจําจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2534 เปนผูชวยผูสื่อขาวหนังสือพิมพเนชั่น ประจําจังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นไดเปนสนับสนุนทําใหเกิดหนังสือพิมพ ขาวชล หนังสือพิมพชลนิวส ในป 2552 ไดจดทะเบียนหนังสือพิมพทองถิ่นชล

แนวคิดในการทํางาน

“การที่คลุกคลีกับสื่อสารมวลชนมานานกวา 20 กวาป ไดรายงานขาวทุกประเภท เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา กีฬา จนมีความชํ่าชองแทบทุกดาน หากจะมองในแงมุมของสื่อมวลชน ความตั้งใจจริงในบทบาทของสื่อมวลชนคือการทําความจริงใหปรากฏ และ เปนประโยชนตอสังคม ในการปฏิบัติหนาที่นั้นทุกคนมีความดีและความชั่วอยูในตัวเอง จึงมีความคิดวาเมื่ออยูในสังคมสื่อมวลชนจะทําความ เลวใหนอยที่สุดและทําความดีใหกับสังคมมากที่สุด ในฐานะประธานสมาพันธนักหนังสือพิมพและสื่อสารมวลชนแหงชลบุรี อยากจะกลาว วาการตั้งสมาพันธฯขึ้นมาในครั้งนี้ โดยความตั้งใจของ นายปรีชา พบสุข อดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ไดเล็งเห็นวา ผูสื่อขาวเปรียบเสมือน หมาลาเนื้อ เมื่อหมดเขี้ยวเล็บ ก็หมดประโยชนกับนายพราน ดังนั้นจึงอยากจะรวมสือ่ มวลชน ขึ้นมาเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน อาทิ ยามเจ็บปวยมีเงินรักษาตัว สนับสนุนในเรื่องการศึกษาบุตร ผูสื่อขาวไมไดรับความ เปนธรรม สมาพันธฯ จะตองออกหนาเพื่อเรียกรองความเปนธรรม ไมใชตั้งสมาพันธฯ ขึ้นมาเพื่อเรียกรองตอ รองอํานาจกับรัฐ หรือเอกชน ซึ่งแนวความคิดดังกลาว ในฐานะเขามารับผิดชอบเปนประธานสมาพันธฯ จะตอง สานตอใหเปนรูปธรรม และมีความตั้งใจจะทํางานเพื่อสังคมสวนรวม เห็นประโยชนของตนเองใหนอยที่สุด แต ทํ า ประโยชน ใ ห สั ง คมมากที่ สุ ด เมื่ อ ตายไปอย า งน อ ยก็ ยั ง มี ค นสรรเสริ ญ ดี ก ว า จะให ค นมาสาปแช ง ”

ขาวตอจากหนา 1

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ที่ศูนยการ เรียนรู อสม.เทศบาลเมืองจันทบุรี นายแพทยอนุ พงษ ชิตวรากร นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุม โรค ประธานคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับชาติ ไดเดินทางมาเปนประธานในการคัด เลือก อสม.ดีเดน โดยมีนายแพทยกฤษณ ปาลสุทธิ์ นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ละนาย ธนภณ กิจกาญจน นายกองคการบริหารสวน จังหวัดจันทบุรี กลาวตอนรับ จากนั้น อสม.ตุลา อุนพงศถาวร นําเสนอผลการดําเนินงานสาขาการ ป อ งกั น และแก ไขป ญ หาเอดส ใ นชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เนื่องจากรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของอาสา สมัครสาธารณสุขในการเสียสละทํางานใหแกชมุ ชน มาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติและ ประกาศเกียรติคุณ พรอมสรางขวัญกําลังใจใหแก อสม.ทั่วประเทศ ที่มีผลงานดีเดน ใหประจักษตอ สังคมอยางกวางขวาง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ อสม. สนง.สาธารณสุ ข จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ได จั ด ประกวด อสม.ดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 11 สาขา และไดสงเขารับการคัดเลือกเปน อสม.ดีเดนระดับ เขตและภาค ซึ่งในสวนของจังหวัดจันทบุรี ผล ปรากฏวา อสม.ตุลา อุนพงศถาวร ไดรับการคัด เลือกเปน อสม.ดีเดนระดับภาคกลาง สาขาการ ปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน ประจําป 2554 ซึ่งทางคณะกรรมการไดใหเกียรติลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟงแนวทางการดําเนินงาน และดูงานในพืน้ ทีจ่ ริงวันนี้ อสม.ตุลา อุนพงศถาวร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เริ่ม ปฏิบัติงาน อสม. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 รวม เวลา 14 ป 9 ปแรกของการปฏิบัติงาน อาสาสมัคร สาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ไดประสบ ความสําเร็จในงาน ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ในพื้นที่ชุมชนยอยที่ 6 เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ไดรบั รางวัล อสม.ดีเดนระดับชาติ สาขาการควบคุม ปองกันโรคไขเลือดออก ป 2548 อสม.ตุลา เปนผู ที่มคี วามมุงมั่นในการปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ ของ อสม ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในทุกๆดาน โดยเฉพาะ 3 ป ที่ผานมา อสม.ตุลา ไดทุมเทแรง ใจและแรงกาย ในการศึกษารายละเอียด เขาถึงผู ปวยโรคเอดสจนไดรับความไววางใจจากผูปวยใน ชุมชน ดังนั้น เพื่อใหคนในชุมชนไดตระหนักและ รวมกันปองกันและแกไขมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งของงานดานสาธารณสุขใน ชุมชนตอไป สําหรับตําแหนงทางสังคมทีป่ ฏิบตั อิ ยู ของ อสม.ตุลา อุนพงศถาวร เปนคณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เป น คณะอนุ ก รรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล จังหวัดจันทบุรี เปนคณะอนุกรรมการ พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสื่ อ สร า งสรรค จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป น คณะอนุ ก รรมการ ติ ด ตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด จันทบุรี ประธานคณะอนุกรรมการ ติดตามและ ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งจั น ทบุ รี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน เครือขาย โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี และเปนคณะ

สมาพันธนักหนังสือพิมพและสื่อมวลชนแหงชลบุรี ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหสื่อมวลชนที่ลวงลับไปแลว

วันที่ 5 มีนาคม ของทุกป เปนวันนักขาว ซึ่งในอดีตถือวาเปนวันหยุดที่นักขาวและสื่อมวลชนทั้งหลายจะหยุดงานเพื่อมารวมกันสังสรรค หลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งป แตมา ปจจุบันดวยการแขงขันทางการตลาดของวงการขาวและสื่อสารมวลชนไดเขามามีบทบาทมากขึ้น ทําใหบรรดานักขาวทั้งหลายไมสามารถหยุดงานได แตก็ยังคงรวมตัวกันเปนชวงๆ หรือบางหนวยงานบาง องคกรก็จะสงตัวแทนผูสื่อขาวมารวมกิจกรรมกัน ทางดานของสมาพันธนักหนังสือพิมพและสื่อมวลชนแหงชลบุรี ซึ่งเปนองคกรที่รวมตัวของบรรดาสื่อมวลชนหลากหลายแขนงในพื้นที่ชลบุรี ก็ถือโอกาส วันนักขาวนี้ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกเพื่อนสื่อมวลชนที่ลวงลับไปแลว ที่วัดใหญอินทาราม และในชวงบายก็มีการแขงขันฟุตบอล สําหรับชวงเย็นเปนการเลี้ยงสังสรรคที่หองอาหารหินทราย แหลมแทน

ชลบุ รี สมาคมสื่ อ มวลชนภาคตะวั น ออก และ สมาคมผูส อื่ ขาวชลบุรี นายผดุงศักดิ์ ตันตระวรศิลป นายกสมาคม ไดจัดงานวันนักขาว ประจําป 2554 โดยมีนายพงษศกั ดิ์ ปรีชาวิทย รอง ผวจ.ชลบุรี เปน ประธาน งานนี้มีเหลาหัวหนาสวนราชการ และพี่ นองสื่อมวลชนในจังหวัดชลบุรี มารวมเปนเกียรติ ผูสื่อขาว CTV.ชลบุรีรับรางวัล ในงานกันอยางพรอมเพรียง ภายในงาน ยังไดมี ขาวตอจากหนา 1 การมอบรางวัลในสาขาตางๆ อาทิ ผูส นับสนุนและ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมือง ผูอ ทุ ศิ ตนใหกบั สือ่ มวลชนดีเดน สือ่ มวลชนทองถิน่

อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารอง เพื่อขอรับเงิน ชวยเหลือเบื้องตน(ม.41) สําหรับการมอบรางวัล อสม.ดีเดน ระดับภาคกลางนัน้ ไดมกี ารมองรางวัล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ที่ผานมา ณ โรงแรม เคพีแกรนด

ดีเดน และ นายยศพงษ โรจนวัฒนธนกิจ ผูสื่อขาว จาก ซี ที วี ชลบุ รี ก็ ไ ด รั บ รางวั ล นี้ ด  ว ยเช น กั น สํ า หรั บ การจั ด งานครั้ ง นี้ เ พื่ อ พบปะสั ง สรรค กั น ระหวางพี่นองสื่อมวลชลและหารายไดเขากองทุน สงเสริมสวัสดิการสื่อมวลชนผูสื่อขาวในจังหวัด ชลบุรี อนึ่ง วันนักขาว หรือ วันสื่อสารมวลชนแหง ชาติ จะตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกป เพื่อระลึก ถึงวันกอตัง้ สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย ขึน้ เปน ครั้งแรก


หนา ๔

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

องคมนตรีตรวจเยีย่ ม รพ.ธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี และประธาน กรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราชและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว โดยมี ศานิตย นาคสุขศรี ผวจ.สระแกว นพ.สมอาจ ตัง้ เจริญ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว พรอมดวยหัวหนา สวนราชการใหการตอนรับ หนังสือพิมพซีทีวีนิวส ฉบับประจําวันที่ 16-31 มีนาคม 2554 ปกษ 2 ของเดือนมีนาคม แนนดวยเนื้อหาสาระ ขาวสาร บันเทิง กีฬา มีครบทุกรส ติดตามไดทกุ 15 วัน บนแผงหนังสือทัว่ ภาคตะวันออกยังมีพนื้ ทีส่ าํ หรับชาวจันทบุรวี นั กอน ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูว า ราชการจังหวัดจันทบุรนี าํ หัวหนา สวนราชการเขารวมพิธลี งนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ บนพืน้ ผาความยาว 999 เมตร เพือ่ เปนการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย ที่ หองโถงชั้น 1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชาวจันทบุรีไปรวมลงนามไดทุกวันออกดอกจนเปนลูกแลวกับทุเรียนบานเราแลวหนวย งานภาครัฐจะตองทําอะไรบางเทาที่ทราบ ณรงค ธีรจันทรางกูร รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ไดรับมอบหมายจาก ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวาราชการ จังหวัดจันทบุรี ใหรับผิดชอบในการประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาทุเรียนดอยคุณภาพออกสูตลาดฤดูกาลผลิตป 2554เพื่อเตรียมการในการ ปองกันและแกไขปญหาทุเรียนดอยคุณภาพออกสูตลาดซึ่งทุเรียนถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรีและเปนชวงที่ผลผลิตเริ่มจะทยอยออกสู ตลาดและมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ จึงเปนเรือ่ งยากตอการจัดระบบควบคุม ทําใหผซู อื้ ผูข ายและผูบ ริโภคอาจไมไดรบั ความเปนธรรมจะสงผลกระทบตอเกษตรกร ซึง่ ถือเปนการทําลายตลาดคาทุเรียนและชือ่ เสียงของจังหวัดจันทบุรดี งั นัน้ เพือ่ เปนการปองกันและแกไขปญหาทุเรียนดอยคุณภาพออกสูต ลาดจึงไดมมี าตรการ บังคับใชแกเกษตรกรผูซ อื้ ผูข าย และผูบ ริโภคใหเกิดความเปนธรรมโรงเรียนศรียานุสรณ รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สมาคมศิษย เกาศรียานุสรณ สมาคมผูปกครองและครูศรียานุสรณ เครือขายผูปกครอง และชมรมอดีตครูศรียานุสรณ จัดงานราตรีศรียา เพื่อใหศิษยเกาไดพบปะสังสรรค และหารายไดในการจัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคาร 90 ป ศรียานุสรณ โดยมี ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในพิธีพรอมทั้ง มอบโลเชิดชูเกียรติใหแกศิษยเกาดีเดน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ สนามโรงเรียนศรียานุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีสึนามิ ถลมญี่ปุนยอยยับราบ เปนหนากองคนไทยผวาภัยธรรมชาติไปกะเขาดวย โดยเฉพาะที่บานเสม็ดงาม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผูใหญบานที่นั่นประกาศเตือนภัยกันทั้งคืนโดย เฉพาะเมือ่ คืนวันที่ 11 มีนาคม ทีผ่ า นมา ถึงกับจะตองมีการเตรียมการอพยพงานนีไ้ มทราบวา วิรตั ิ อสัมภินาวงษ นายอําเภอเมืองจันทบุรี สัง่ การไปอยางไร ก็ดวยความเปนหวงจากชาวบานฝากมาไมอยากตื่นตระหนกเชนเดียวกับผูใหญบานที่นั่นเพราะทานผูใหญเลนเปดเพลงสลับกับการประกาศขาวทั้งคืน จะไม ใหชาวบานผวาตามไดอยางไรสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือขายนักประชาสัมพันธสัญจร เพื่อใหบุคลากรผูทํา หนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ไดมีโอกาสเพิ่มศักยภาพความรูพัฒนาประสบการณในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ ขณะนี้กลับมาแลวบอกจะ ทํางานใหจังหวัดกันอยางเต็มที่กอนเดินทางได ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในการมอบนโยบายใหแกเครือขายนัก ประชาสัมพันธกอ นไปศึกษาดูงานจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก นาน ตามลําดับงานนี ้ พระเอกชัย กันตวีโร เจาอาวาสวัดเจาหลาว ขอเชิญรวมงานประจํา ปวัดเจาหลาวเพื่อหารายไดสมทบทุนสรางพระอุโบสถ โดยจะมีการถวายผาไตร ถวายสังฆทาน พิธีปดทองพระ และพิธีกรรมเสริมชะตา บารมี นอกจากนี้ทาง วัดเจาหลาวจะเปดใหประชาชน ไดชมซากปลาวาฬยักษ ไปชมกันไดที่วัดเจาหลาว ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีศึกทาชิงตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเขาวัว-พลอยแหวน มณฑา บุญรังสี ผูสมัครลงรับการเลือกตั้งในตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเขาวัว-พลอยแหวน เบอร 2 นําลูก ทีม เขาวัว-พลอยแหวนรวมใจได สมพร พัฒนกุลชัย อดีตแรงงานจังหวัดจันทบุรี รวมทีมบริหารลงชิงแชมปในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ โดย กกต.ทองถิ่น ไดกําหนด วันเลือกตั้งในวันที่ 27 ก.พ.2554 ที่ผานมา คูแขง อุทัย เพงจิตต ที่โชคดีเขาขางไดเบอร 1 ผลการเลือกตั้ง อุทัย เพงจิตต ทําได 1,050คะแนนสวน มณฑา บุญรังสี ทําไดเพียง 953 คะแนน ทิง้ หางเพียง 97 คะแนน ชนิดหายใจรดตนคอ คราวหนาอึดอีกนิด เชือ่ ไดวา ผานฉลุยแนทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ดิษฐ โพธิยารมย ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปดกิจกรรมรวมพลัง ตานภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ นอมเกลาฯ ถวาย 84 พรรษา มหาราชา และนํากลาวคําปฏิญาณตนไมยุงเกี่ยวยาเสพติด โดยมี ธันยพร ประคองศรี หัวหนางานปองกันแกไขปญหายาเสพติดและ เอดส คณะวิทยากรจาก กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 โดยการนําของ ดต.สัมฤทธิ์ จําปา รวมพิธแี ละรวมเปนวิทยากร งานนีน้ บั เปนอีกกิจกรรม หนึ่งที่ดีตอเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรับการสนับสนุนจาก ตชด.11 จัดคนมาเปนวิทยากรไดอยางถูกงานเอาซักหนอยเมื่อ 4 มีนาคม ที่ ผานมา ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรีอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เกรียงเดช เข็มทอง รองผูวาราชการ จังหวัดจันทบุรี เปนประธานเปดงานวันนักขาว ประจําป 2554 โดยมี นายสมนึก วิสทุ ธิ์ นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดจันทบุรี พรอมดวยกรรมการบริหาร สมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯรวมกันจัดใหมีขึ้น แตงานนี้....ระดับนี้ไรเงาจากคนระดับบริหารหลายหนวยงาน ไมเปนไรครับทานอาจจะติดธุระ หรืออาจจะ มีเรือ่ งจําเปนสวนตัวของทานทีม่ งี านอืน่ สําคัญๆรออยู คิดไดอยางนีน้ ะครับแลวเราก็สบายใจไงการดําเนินการจัดการประชุมสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัด จันทบุรี ครัง้ ที่ 1 ประจําป 2554 โดยมี สมาชิกสมาคมฯรวมในการประชุมในครัง้ นี้ มีวาระทีส่ าํ คัญคือ ประกาศผลการเลือกตัง้ นายกสมาคมฯ โดยคณะกรรมการ สรรหานายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี โดย วิจารณ โกศล ประธานคณะกรรมการ ไดชี้แจงผลการดําเนินการสรรหานายกสมาคมฯ ซึ่งไดมอบหมาย ให ธีระ บํารุงพณิชถาวร ทําหนาทีเ่ ลขานุการกรรมการสรรหาฯ ชีแ้ จงตอทีป่ ระชุมใหทราบวา การดําเนินการสรรหา ไดสนิ้ สุดลงแลว คณะกรรมการสรรหา มีมติดวยคณะเสียง 8 ตอ 5 ให สมนึก วิสุทธิ์ อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ดํารงตําแหนงอีก 1 สมัย สวนคณะกรรมการบริหารประกอบดวย ประภา ชอบชล อํานาจ มีมาก สุวัตร แสงสวาง 3คนนี้ไดรับการแตงตั้งเปนอุปนายกสมาคมฯ สวน สมชาย นิยมสุข พ.จ.อ.ภูมินทร เรืองยศ เทียม จันทร วาสนาวิน พิมลพรรณ มณีวรรณ เฉลิมพรเทพ ศรัณยพัชร ศักดิ์ชัย อยูสุขสวัสดิ์ อริยชัย ไทยเจริญ ฐิตารีย เกิดนาวี สุทธิพร โกศล สมเกียรติ รังสุข วิชัย สายแกว รวีวุฒิ แสวงสุข สิทธิกร เหมหงส ชะยุตเทพ คลอยเจริญ ชัยณรงค ผลเพียร สิรพร พลหลา และ กฤชคุณ พาณิชชานุรักษ รวมเปนคณะกรรมการนับวาเปนกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง ที่ อาคารมรกต โรงเรียนบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มนัส ผลวัฒนะ ประธานสภาเทศบาลตําบลบางกะจะ เปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางกะจะ สมัยประชุมสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2554 โดยมีคณะผูบริหารเทศบาลฯนําโดย ไชยา จิตสงวน นายกเทศมนตรีตําบลบางกะจะ สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหนาสวนการงานที่เกี่ยวของ รวมในการ ประชุมหลังจากเปดประชุมแลว จัดใหมีการรายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ตอมาไดมีการประชุมตามวาระ โดยนายกเทศมนตรีตําบลบางกะจะ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดีครับเพื่อประโยชนของ ประชาชนขอใชพื้นที่ตรงนี้ สรุปคะแนนการแขงขันเลกแรกจัดการแขงขันฟุตบอลจันทบุรีลีก 2011 ซึ่งปรากฏวา รุนอาวุโสอายุ 40 ปขึ้นไป คะแนน สูงสุดไดแกสโมสรกีฬาอําเภอโปงนํ้ารอน แขง 9 ชนะ 8 เสมอ 1 ได 37 เสีย 6 ผลตาง 31 ได 25 คะแนน สโมสรที่ไมมีคะแนนในรุนนี้ไดแกสโมสรกีฬาอําเภอ แกงหางแมว แขง 9 แพ 9 ได 4 เสีย 54 ผลตาง -50 ไมมคี ะแนน สําหรับรุนเยาวชนอายุไมเกิน 17 ป คะแนนสูงสุดไดแก สโมสรกีฬาอําเภอทาใหม แขง 9 ชนะ 8 เสมอ 1 ได 23 เสีย 3 ผลตาง 20 ได 25 คะแนน คะแนนตํ่าสุดไดแกสโมสรกีฬาอําเภอเขาคิชฌกูฏ แขง 9 เสมอ 1 แพ 8 ได 5 เสีย 29 ผลตาง -24 ได 1 คะแนน อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันฟุตบอลจันทบุรีลีก2011 หาขอบกพรองเพื่อ แกไขปญหาไปสูความเปนเลิศใหเร็วที่สุดฉบับกอนเขียนถึงการประกาศคาแรงขั้นตํ่าของจังหวัดจันทบุรี ถามไปยัง ณรงค ธีระจันทรางกูร รองผูวา ราชการจังหวัดจันทบุรี ที่ไปนั่งเปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่าจังหวัดจันทบุรี วาทานรับผิดชอบอยางไรบาง แตก็มีคนในหนวย งานแรงงานระดับจังหวัดออกมาบอกกลาววาทีน่ มี่ กี ารเขาใจผิดทําไมไมกรองขาวเสียกอนแถมเสนอขาวคลาดเคลือ่ น...มันเรือ่ งอะไรกันครับ เขาไมไดถามทาน แตทานก็ออกมาบอกกลาวเลาสิบ...แลวมันก็เปนคนละเรื่องกันนะครับเขาใจเสียใหมทายบทวันนี้...ทําดีไดดีมีที่ไหน...ทําชั่วไดดีมีถมไป...ถึง อยางไรก็ทําดีเถิดพี่นองครับ.

กําลังพลรวมฟงธรรม พล.ร.ต. จําลอง วังดาน รอง ผบ.กปช.จต. เปน ประธานในการฟงพระพุทธมนตและบรรยายธรรม โดย พระธรรมมงคล ญาณ(อาจารยวิริยัง สรินฺธโร) เจาอาวาสวัดธรรมมงคล เขตบางนา กรุงเทพฯ.ใหกับกําลังพลในการบริการกําลังพลดานการพัฒนาและบํารุง ขวัญ ณ โรงพลศึกษา พัน ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

สําเร็จการศึกษา ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ไดเปน ประธาน พิธรี บั ใบผลการเรียนและเกียรติบตั รของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล า จั น ทบุ รี ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ป 2554 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อ.เมือง จ.จันทบุรี

ดูงาน คณะสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี โดยการนําของ จรัล บรรยงคเสนา เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธจงั หวัดจันทบุรี เดินทางไปดูงานภาคเหนือตอนกลาง ในโครงการสัมมนาเครือขายนักประชาสัมพันธสญ ั จร เพือ่ ใหบคุ ลากรมีความ รูและมีโอกาสเพิ่มศักยภาพความรูพัฒนางานขาวตอไปในอนาคต.

อเมซิ่งอัญมณี กอกิจ ดานชัยวิจิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง การทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานพิธีเปดงานอเมซิ่งอัญมณี จันทบุรี เฟสติวัล ครั้งที่ 1 ประจําป 2554 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี รวมกับสมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี การจัดงานมีขึ้น ระหวางวันที่ 10 – 19 มีค. 54 ณ บริเวณทุงนาเชย

มอบเงินอุดหนุนสตรี ธนภณ กิจกาญจน นายกองคการบริหารสวน จังหวัดจันทบุรมี อบเงินอุดหนุนใหกบั สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพองคสตรีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 6,000,000 บาท โดยมี นางนันทวรรณ ตัง้ เกียรติ นายกสมาคมสตรีอาสา พัฒนาจังหวัดจันทบุรี เปนผูรับมอบ

เปดศูนย วิรัติ อสัมภินาวงษ นายอําเภอเมืองจันทบุรี เปนประธานเปด ศูนยซอ มสรางองคการบริหารสวนตําบลทาชาง โดยมี สมบูรณ บํารุงพณิช ถาวร นายกองคการบริหารสวนตําบลทาชาง ทรงพล ถนอมวงษ รองผู อํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี และผูเ กีย่ วของ รวมพิธเี ปดศูนยอยาง เปนทางการ.

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน รพ.กรุงเทพจันทบุรี ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากองคการบริหารสวนตําบลระแหง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี เพือ่ เยีย่ ม ชมและศึกษาดูงานดานสุขภาพ โดยมี นพ.จารุวฑ ั ใชความเพียร ผอ.รพ. กรุงเทพจันทบุรี เปนประธานกลาวตอนรับ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมตากสินมหาราช รพ.กรุงเทพจันทบุรี

ทองถิ่นนาอยู ชยุตมเทพ ปอกตัง นายกเทศมนตรีตําบลชากไทย จัด โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายทองถิ่นและชุมชนนาอยูภาคตะวันออก โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 20 แหงเขารวมโครงการเพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรู จากแหลงเรียนรูในพื้นที่เทศบาลตําบลชากไทย

นมแม ชาลี โทกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองทาชาง,ปรานอม โรจนมณเฑียร ประธาน อสม., สุภาวดี สินสายออ ผอ.กองสาธารณสุขฯ, เขารวมอบรม เรื่ อ งการดู แ ลอนามั ย มารดาและทารกให แ ก ช มรมสายใยรั ก โดย รศ.นายแพทยอษั ฎา ตียพันธ ผอ.รพ.พระปกเกลา จันทบุรี เปนประธาน เปดโครงการ

ศึกษาดูงาน จักรเพชร จิตงามสุจริต นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พรอม ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ นําคณะ กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมผูสูง อายุและการพัฒนาสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน ณ จังหวัด สกลนคร

รากฟนเทียม ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูว า ราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธาน เป ด โครงการรณรงค ฝ  ง รากเที ย มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูห วั โดยในจังหวัดจันทบุรสี าํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มี เปาหมายจะดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 100 ราย

มอบวุฒิบัตร ดิสจี สุทธศีล ผูอํานวยการโรงเรียนอํานวยวิทย เปน ประธานในพิธมี อบวุฒบิ ตั รแกนกั เรียนชัน้ อนุบาลปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 144 คน จากจํานวน 5 หองเรียน โดยแบงเปนชาย 73 คน หญิง 71 คน โดยพิธีมอบวุฒิบัตร จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนอํานวยวิทย


หนา ๕

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

วาดวย...ความทาทายจากธรรมชาติ ยามนี้ใครก็ตามที่ติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ จะพบวา ในรอบเดือน กุมภาพันธตอ กับเดือนมีนาคม ถาหากไมมขี า วการสิน้ ไปของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน แลวละก็ทุกสื่อจะมีขาว หลัก แค ๓ เรือ่ ง คือ การเมืองเรือ่ งนํา้ มันปาลม เหตุความวุน วาย ในกลุมประเทศอัฟริการเหนือและตะวันออกกลาง และขาว แผนดินไหวที่นิวซีแลนด ซึ่งจะเชื่อหรือไมวาทั้ง ๓ ขาวที่วามานั้น เปนเรื่องเดียวกัน กลาวคือ นํ้ามันปาลมขาดตลาดก็เพราะความแหง แลงและนํ้าทวมเปนสาเหตุใหผลผลิตปาลมขาดแคลน ความ วุน วายในประเทศกลุม อัฟริกาเหนือ เริม่ จากตูนเี ซียและอียปิ ตนนั้ มา จากการเขาไมถึงอาหาร เพราะอาหารมีแตคนไมมีเงินซื้อและบาง ประเทศไมมีอาหาร สวนแผนดินไหวนั่นเปนผลโดยตรงจากภาวะ ความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศของโลก ทั้งหมดนี้อาจรวมความ ไดวานี่คือ ความทาทายของธรรมชาติที่มีตอมนุษยชาติที่อาศัยบน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 โดยเฉพาะใน หมวดที่ 4 มาตราที่ 24 (2)และ(3) ไดกลาวเกี่ยวกับการ จัดกระบวนการเรียนรูไ ววา ใหจดั โดยใหผเู รียนไดฝก ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ดังนั้นใน การจัดการเรียนการสอน ผูสอนจึงจําเปนตองใชนวัตกรรมการเรียนรูหรือแนวคิดใหมๆมาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู บรรลุตามแนวการ จัดการศึกษาที่กําหนดไว ในขัน้ นีเ้ ราลองมารูจ กั กับคําวา “นวัตกรรม”(Innovation) และ “การเรียนรู” (Learning) ซึง่ หมายถึง การกระทําหรือแนวคิดใหมหรือสิง่ ประดิษฐ ใหม ที่นํามาใชแกปญหาการเรียนการสอนหรือใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรม ไปในทางที่พึงปรารถนา เราจะพิจารณาไดอยางไรวา สิ่งใดเปนนวัตกรรมการเรียนรูหรือไม ในเรื่องนี้ อาจารยทิศนา แขมมณี ไดใหขอสังเกตไววา นวัตกรรมไมวาจะเปน ดานใด จําเปนตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 1.เปนสิ่งใหม ซึ่งมีความหมายหลายลักษณะดวยกัน ไดแก 1.1 เปนสิ่งใหมทั้งหมด หรือใหมเพียงบางสวน 1.2 เปนสิง่ ใหมทยี่ งั ไมเคยมีการนํามาใชในทีน่ นั้ กลาวคือ เปนสิง่ ใหมในบริบทหนึง่ แตอาจเปนของเกาในอีกบริบทหนึง่ ไดแก การนําสิง่ ทีใ่ ชหรือ ปฏิบัติกันในสังคมหนึ่งมาปรับใชในอีกสังคมหนึ่ง นับเปนนวัตกรรมในสังคมนั้น 1.3 เปนสิง่ ใหมในชวงเวลาหนึง่ แตอาจเปนของเกาในอีกชวงเวลาหนึง่ เชน อาจเปนสิง่ ทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแลวแคไมไดผล เนือ่ งจากขาดปจจัยสนับสนุน ตอมาเมื่อปจจัยและสถานการณอํานวย จึงนํามาเผยแพรและทดลองใชใหม ถือเปนนวัตกรรมได 2.เปนสิ่งใหมที่กําลังอยูในกระบวนการพิสูจน ทดสอบวาจะใชไดผลมากนอยเพียงใดในบริบทนั้น 3.เปนสิ่งใหมที่ไดรับการยอมรับนําไปใช แตยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานปกติ หากการยอมรับนําไปใชนั้นไดกลายเปนการใชอยางปกติใน ระบบงานของที่นั้นแลว ก็ไมถือวาเปนนวัตกรรมอีกตอไป 4.เปนสิ่งใหมที่ไดรับการยอมรับและนําไปใชบางแลว แตยังไมแพรหลาย คือยังไมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ดังนั้น สิ่งใหมหรือรูปแบบการสอนใหมที่นักการศึกษาและครูผูสอนไดนํามาใชแกปญหาการเรียนการสอนอยางแพรหลายในปจจุบัน จึงจัดเปน นวัตกรรมการเรียนรูทั้งสิ้น เชน รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) แบบโฟวแมท (4MAT) แบบสตอรี่ไลน (Storyline Model) การเรียนรูแบบมี สวนรวม (Cooperative Learning) การเรียนรูแบบบูรณาการ (Integration) เปนตน ปจจุบันมีนักการศึกษาและผูสอนหลายทานตางคิดคนนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงคดังที่หลักสูตรกําหนดไว แตละนวัตกรรมการเรียนรูตางมีความนาสนใจ สมควรนํามาใชในการจัดการเรียนรู นวัตกรรมการเรียนรูมีหลายรูปแบบ บางรูปแบบเปนสิ่งใหมสําหรับ ประเทศไทย แตบางประเทศไดมีการนํามาใชกันนานแลว ก็ถือวาเปนนวัตกรรม บางรูปแบบเปนวิธีที่เคยปฏิบัติมาแลวแตไมไดผล เมื่อนํามาปรับปรุงและ ทดลองใชใหม ปรากฏวาใชไดผลดี ก็จัดเปนนวัตกรรมเชนกัน เชน การเรียนรูแบบบูรณาการ แบบใหทําโครงงาน เปนตน ในทีน่ ี้ ขอยกตัวอยางรูปแบบการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ ซึง่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเมือ่ ป 2544 ไดกลาวถึงและสามารถจัดไดหลาย ลักษณะ คือ 1.การบูรณาการแบบผูส อนคนเดียว ผูส อนสามารถจัดการเรียนรูโ ดยเชือ่ มโยงสาระการเรียนรูต า งๆ กับหัวขอเรือ่ งทีส่ อดคลองกับชีวติ จริงหรือสาระ ที่กําหนดขึ้นมา เชน เรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องนํ้า เปนตน ผูสอนสามารถเชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ เชน การอาน การเขียน กา คิดคํานวณ การคิดวิเคราะหตางๆ ทําใหผเู รียนไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจากหัวขอเรื่องที่กําหนด 2.การบูรณาการแบบคูขนาน มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการสอนโดยอาจยึดหัวขอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวบูรณา การเชื่อมโยงแบบคูขนาน เชน ผูสอนคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตร เรื่องเงา ผูสอนอีกคนหนึ่งสอนคณิตศาสตร เรื่องการวัดระยะทาง โดยการวัดเงา คิดคํานวณ ในเรื่องเงาในชวงเวลาตางๆ หรืออีกคนหนึ่งอาจใหผูเรียนรูศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา 3.การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจากหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมัก จัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาหรือกลุมวิชา แตในบางเรื่อง ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน 4.การบูรณาการแบบโครงการ ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนโครงการ โดยผูเรียนและผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการ ขึ้นมา โดยใชเวลาการเรียนตอเนื่องกันไดหลายชั่วโมง ดวยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตางๆ ที่ครูผูสอนเคยสอนแยกกันนั้นมารวมเปนเรื่องเดียวกัน มี เปาหมายเดียวกัน ในลักษณะของการสอนเปนทีม เรียนเปนทีม ในกรณีทตี่ อ งการเนนทักษะบางเรือ่ งเปนพิเศษ ครูผสู อนสามารถแยกสอนกันได เชน กิจกรรม เขาคายดนตรี คายภาษาอังกฤษ คายศิลปะ เปนตน

โลกแลวทําลายโลกแบบไมยั้งคิดติดตอกันนานเกินไป??? อันที่จริง ธรรมชาติไดถูกทาทายจากมนุษยมากอน และธรรมชาติไดตอสูกับความทาทายนั้นมาอยางสงบเงียบ โดยการคอยๆเพิ่มอุณหภูมิ ของโลกใหสูงขึ้นเปนลําดับ แตมนุษยไมรูสึกอะไร เหมือนนิทานเรื่องกบในหมอตมฉะนั้น โดยการที่ปลอยใหพื้นที่บางแหงเริ่มขาดนํ้าเปนบาง ชวงเวลา เชน จังหวัดจันทบุรขี องเราที่ชาวสวนเคยขุดคลองในแมนํ้ามาแลว เหตุการณนี้กําลัง เกิดในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอิสาน จากนั้นธรรมชาติก็ คอยๆกดดันมนุษยดวยการเพิ่มปริมาณและพื้นที่นํ้าทวมจากไมกี่จังหวัดใหเปน ๕๐ จังหวัดของประเทศไทยและอีกหลายเมืองของโลก ตามมาดวยแผน ดินไหวและซึนามิ แตมนุษยก็ยังคงรูแควา “โลกรอน” แคนั้น สําหรับจังหวัดจันทบุรีของเรา ถาจะนับวาโชคดี ก็คงโชคดีตรงที่วา เรามีคนที่ติดตามเรื่องแบบนี้มาตลอดแลวก็ไมปลอยความกังวลกับเรื่องที่ รับทราบรับรูมานั้นทิ้งไปโดยเปลาประโยชน แตไดชวยกันรณรงคสรางสิ่งชดเชยธรรมชาติขึ้นมา ไมวาจะเปนการปลูกตนไมของสมาคมคืนรากแกวสูดิน การทําทุน กันทะเลกัดเซาะชายฝง ขององคการบริหารสวนจังหวัด การปลูกปาชายเลนของจังหวัดและหนวยงานตางๆ ทําใหวนั นีเ้ มืองจันทมคี วามปลอดภัย จากภัยของธรรมชาติมากกวาอีกหลายๆจังหวัด แตเราจะประมาทไมได ผมเห็นขาวจากแมฮองสอนวามีนายทุนไปบุกปาที่อําเภอปายเพื่อทําสวนยางฟง ดูโงมากเลยครับ ยางพาราเปนพืชรอนชื้นบานเดิมอยูบราซิล แตคนไทยไรปญญาริจะเอาไปปลูกในเขตคอนขางหนาวและแหงแลง เชื่อวาไมนาจะปลูก เพื่อเอานํ้ายางแตจะปลูกเพื่อเอาพื้นที่ทําอยางอื่นมากกวา เพราะนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกยาง ดูดีมากเลยอีกตั้ง ๘ แสนไร ผมวารัฐบาลนาจะดูแลราย ละเอียดใหมากกวานี้หนอยนะ นาจะทําโซนนิ่งสักหนอยวาที่ไหนสงเสริมที่ไหนไมใหปลูก มิฉะนั้นธรรมชาติที่เปนปาเขาเปนลุมนํ้าจะถูก ทาทายมากไป เดี๋ยวก็เจอดีอีกจนได ไมอยากเห็นอําเภอปายดินถลมทับเหมือนในบางประเทศนะครับ วันที่ ๑๗ มีนาคม นี้ องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรรี ว มกับพันธมิตร คือ หอการคาจังหวัดจันทบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี สมาคมผูสงออกผักผลไมสดและแชเยือกแข็งจันทบุรี และวารสารเคหการเกษตร จะจัดประชุมเกษตรกรในโครงการสมารท ฟารมเมอรคลินกิ เพือ่ คัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการพัฒนาการผลิตผลไมอนิ ทรีย ซึง่ โครงการนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของการพัฒนาการผลิตผลไมใหไดคณ ุ ภาพ ตามที่ตลาดตองการอันนี้เปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจกันมากหนอย เพราะหลายคนชอบถามวาทําไมชาวสวนทํา GAP แลวยังขายไมไดราคา อันที่จริง มันไมเกี่ยวกันครับ GAP มันเปนเรื่องที่ตองทําแตจะทําแบบไหนมันขึ้นกับความตองการของผูซื้อ ไมใชทําแลวราคาจะแพงขึ้น นี่เปนเรื่องที่ตองพัฒนา ชาวสวนที่ทําอาชีพในปจจุบัน สวนชาวสวนในอนาคตก็จะเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองสรางผานกระบวนการศึกษาในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรเี ขามีนโยบายอยูแ ลว ดังนัน้ งานในวันที่ ๑๗ มีนาคมนีจ้ งึ เปนการเริม่ ตนนับหนึง่ สําหรับการทําผลไมในกรอบมาตรฐาน ของอาเซียนในอนาคตที่การแขงขันจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งความทาทายจากธรรมชาติก็จะรุนแรงมากขึ้นดวย ขอยกตัวอยางอีกสักเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการทีเ่ ราตองปรับกระบวนการผลิตใหเขากับความรุนแรงของธรรมชาติทเี่ ปลีย่ นไป เชน การปลูกตนไม บาง ทานอาจเคยเห็นวาคนไตหวันปลูกมะละกอแบบตนเอนๆ เหตุผลของเขามาจากการทีต่ อ งปลูกในโรงเรือนเตีย้ ๆเพราะเขาเจอพายุ เจอใตฝนุ ทุกปๆละ ๓-๕ ลูกเปนประจํา เลยตองจับตนมะละกอนอนลงไปเพื่อหลบพายุ หรือกรณีที่เขาปลูกชมพู ปลูกมะเฟองก็ใหตนเตี้ยๆ เพื่อหลบพายุเชนกัน แลวก็ดูแลงาย ดวยอีกตางหาก สวนบานเราปลูกลําไยเอาตนสูงๆเขาไว ตนใหญๆเขาไวอางวาไดผลเยอะดี แตพอเจอพายุงวดนี้เขาไปหายไปหลายรอยตน ชวดเงินไป หลายสิบลาน นี่ก็เปนกระบวนการคิดเริ่มตน มันเหมือนกับการติดกระดุมเสื้อนั่นแหละครับ ถาเม็ดแรกมันผิด เม็ดตอๆไปมันก็ผิดตามกันไป ทั้งที่เวลา นี้เขามีงานวิจัยปลูกลําไยระยะชิดแค ๒-๓ เมตร โดยใชการตัดแตงกิ่งที่ดีเขาชวย ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น สามารถลดความเสียหายจากพายุได แตคนเมือง จันทก็ไมคอยสนใจ เห็นไหมครับวานี่คือ สวนหนึ่งของงานที่เราสามารถใชวิชาการเขามาเพื่อปรับตัวใหเขากับความทาทายของธรรมชาติ โดยที่เราไมไป รับคําทานั้น แตเราหลบเลี่ยงความทาทายได นี่เปนเรื่องที่ตองเริ่มคิดกันไดแลวนะครับพี่นองชาวสวนทั้งหลาย นับวันความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะมากขึ้นเปนลําดับ ถึงกับมีการทํานายวา อนาคตเมืองไทยจะเหลือพื้นที่เพียง ๓๐ % เทานั้นและ เหลือคนเพียงแคประมาณ ๒๐ % นํ้าจะทวมฟา ปลาจะกินดาวกันเลยทีเดียว ดังนั้น จึงสมควรอยางยิ่งที่เราทั้งหลายตองรีบปรับตัวลดการใชสิ่ง ทีไ่ ดจากธรรมชาติอยางฟุม เฟอยไดแลว หันมาสํารวจวาแตละวันเราทาทายอะไรกับธรรมชาติบา งแลวหยุดกรทาทายนัน้ เสีย สิง่ ทีน่ า เปนหวงมากทีส่ ดุ ใน ความคิดของผมก็คือ มีหลายคนที่ไมรู ไมใสใจวา ตัวเองกําลังทาทายธรรมชาติอยู ยังคิดวาไมเปนไร แถมยังไปวาคนอื่นๆที่เขาตระหนักนึกในเรื่องนี้วา เปนพวกบา พวกโง นี่สิสําคัญ..คนที่ทําผิดแลวไมรูวาผิดนี่เราจะทําอยางไรกับพวกเขากันดีหนอ... สวัสดีครับทานผูอาน ซี.ทีวี.นิวส ทุกทาน สพฐ. ติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธของ สพท.จบ.1 นําโดยนาย แสงไทย มีสุนทร ผูเชี่ยวชาญ เสร็จสิ้นเรียบรอยดวยดี ทราบขาว เปนนัย ๆ วาไดรบั คําชมวาดีมาก ตองขอแสดงความยินดีกบั คณะ ของ ผอ.สมชาย จิตรเนือ่ ง สพป.จบ.1 ทีท่ มุ เททํางานจนประสบ ความสําเร็จครับ***งานนี้ผูอยูเบื้องหลังความสวยงามตองยกให อ.งามตา รัตนสรอย ร.ร.สฤษดิเดช , อ.โสภา สิทธิกร โรงเรียน ในสังกัดที่รวมจัดพระปลัดนนิทรรศการ ตองขอขอบคุณไว ณ ที่ นี้ดวยครับ( ผอ.กลุมอํานวยการฝากมาครับ)*** ขอแสดงความ เสียใจกับพระอาจารยตกุ แก เจาอาวาสวัดคมบาง (พระปลัดนิวตั ิ พลธมฺโม) ) ที่สูญเสียโยมพอ และ อ.วิวัฒน เพชรศรี ที่สูญเสีย คุณพอเชนกัน เจาภาพทั้งสองงาน ฝากขอบคุณแขกผูมีเกียรติ ทุกทานที่รวมงานบําเพ็ญกุศล หากการตอนรับไมทั่วถึงฝากขออภัยไวดวยครับ*** รองวรวิทย พรหมคช พักนี้ประชุมบอยอีกแลว ไมคอยไดอยูบานเดินทางตลอด อดทนหนอยนะครับ อีกไมนาน นาจะสอบ ผอ. ติดอันดับตนๆ ซะที เอาใจชวยครับ*** ผอ.สําเริง ของ สอยดาววิทยา ชวงนี้เดินทางไปไหน มักจะมี รอง ผอ.ไปดวย หลอพอๆกันครับ ยืนยัน *** อ.พิมพจุฑา จั่นสังข ศน. จากตราด พัก นี้เดินทางมาจันทบุรีบอ ยๆ แถมแวะซื้อขาวหลามแถวบอหวักมาฝากคนที่ สพม.อีกดวย หารูไม ชายบางคนที่ สพม. เขาเปนเขยบอหวักครับ. (กินซะ..เบื่อ!!! แลวจะ!!แตก็ขอบคุณ!!)*** พักนี้ อ.ลาวัลย เฟองประยูร ผอ.งานแผนฯ ของ สพม. จะยุงงานหนัก ถึงขนาดไมไดกินขาวปลา เสาร-อาทิตยก็ไมยอม หยุดงาน ขยันแบบนี้ ขอปรบมือใหครับ !!*** นองเอ แคมรี่ สีดาํ ของกลุมแผนฯ เห็นหัวหนาลุยงานหนัก ก็พยายามชวยเต็มที่ เฮอ....!!!! นาจะมีคน มาชวยอีกสักคนนะครับ ลองขอกลุมสงเสริมฯซิครับ!!! เขาอาจจะอยากยายกลุมฯอยูก็ได ฮะ..ฮะ..*** ศน.อรทัย ริมคีรี และ ศน. นันทยา เศรษฐจิต พักนี้ไปโรงเรียน สมาชิกอาหารกลางวันเหงาไปเลย ขาดขาโจค!! ในวงขาวอีกแลว !!!! *** ผอ.ปรัชญ รอดระหงส ไปปฏิบัติราชการที่ ร.ร.บานแหลม สิงห แตก็ไมลืมพรรคพวก แวะมาเยี่ยมที่ สพม.บอยๆ จะยายมาสังกัด สพม.เลยก็ดีครับ *** อ.ชูชัย เบี้ยแกว เดินทางจากนายายอามมาราชการที่ สพม. นึกวาจะมาขอยายกลับบาน ถามไปถามมา บอกวาพอใจกับการที่ 1 ป ไดกลับบาน 4 ครั้ง โถ..ระยะทาง 40 กม. เอง หรือมีอะไรอยูที่นายายอาม ครับ *** ชวงนี้ใกลปดเทอมแลว ครูมีโอกาสพักผอนชารทไฟเต็มที่ แลวกลับมาปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญตออนาคตของชาติ ตอไป นะครับ!!!!*** ครูจันท ไม คอยไดขอมูลจาก สพป.จบ.2 มีอะไรก็สงไปประชาสัมพันธกันบาง จะไดทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวทางวงการศึกษาไดทั่วถึงครับ ฝากไวที่ อ.พงษศักดิ์ อุดมประสิทธิ์กุล สพป.จบ.1 ก็ไดครับ*** คุณธนพัฒน ชุมจิตต ประธานรุน วค.ฉช.17 จันทบุรี ฝากประชาสัมพันธงานเลี้ยงสังสรรครุน วค.ฉช.17 ปนี้ จังหวัดตราด เปนเจาภาพ จัดงานวันที่ 23 เมษายน 2554 ณ ชาญชลรีสอรท อ. คลองใหญ จ.ตราด ลงทะเบียนทาน 800 บาท ใหแจงกอนวันที่ 20 เมษายน 2554 แจงไดที่ คุณมาลัย ศรีบุญจิตร 081-3050515 คุณสุขุม วิรุฬราช 087-0710078 คุณธันวา นิจนิรันด 085-2213958 หรือเพื่อน ๆ ที่ตราด แจงขาวเพื่อนทราบโดยทั่วกันครับ***บทสงทายก็อยาลืมลดภาวะโลกรอนดวยการไมเผาขยะ ปลูกตนไมก็ชวยไดครับ โชคดีมีเงินใช สวัสดีครับ***

ประกาศ บริษัท เจมส รัฟ จํากัด

ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหเรียกประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2554 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ สํานักงานของบริษท ั ฯ เลขที่ 149/7 หมูท  ี่ 7 ตําบล จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอ ไปนี้ คือ วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องปดบัญชีประจําป 2553 วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบการเงินอื่นๆ วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ(ถามี) ดังนัน ้ จึงขอเรียนเชิญทานผูถ  อ ื หุน  ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด ่ งั กลาวขางตน หากทานไม สามารถจะไปประชุมดวยตนเองได โปรดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุมแทนดวย จะขอบคุณยิ่ง นายสิทธิชัย ติวิทยศิริกุล / กรรมการผูจัดการ


หนา ๖

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ดวง... พอเมืองชล

“ธรรมะ ทําใจสุข” ยางเขาหนารอนเต็มรูปแบบแลว ซึ่งหากเหลียวมองดูสภาพ แวดลอมรอบกายของเราทุกคน ก็จะยิ่งแลดูรอนรุมไปเสีย ทุกเรื่อง ไมวาเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเปนอยู ชีวิตประจําวัน สรุปไดวา “ไมวาเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องคน” ลวนสับสนวุนวายกัน จริงๆ โดยเฉพาะในสังคมการเมืองที่ตองแยงชิงอํานาจเพื่อเขาสู แวดวงผลประโยชนกันเต็มพิกัดนั้น จะเกิดความ ขัดแยงรุนแรง กันถึงขนาดตองประหัตประหารกันอีกรอบหรือไมก็เกินกวาจะคาด เดา สิง่ ทีจ่ ะบมเพาะและบรรเทาไมใหจติ ใจรอน รุม ตามไปดวยได ก็ คงตองเพิ่ง “ธรรม” ผูเขียนขอหักมุมคอลัมน “เรียนรูกฎหมาย เขาใจชีวิต” ขอปลีก สาระจากกฎหมายสูธรรม ดวยบันทึกธรรมบรรยาย ที่ผูเขียนบันทึกไวจาก การสดั บ รั บ ฟ ง ธรรมจากพระครู ธ รรมธรสมชาย สี ล ธโร วั ด ชลประทา นรังสฤษดิ์ ในหัวขอ “ทํางานเต็มที่ ความดีเพียบพรอม หลอหลอมความ สุข” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก ความยอมีดังนี้ “...ถาทุกคนเขาใจอยางถองแทวา “เราทุกคนลวนเปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย” เราก็จะอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข ไมแบงฝกแบงฝาย เพราะสุดทาย ก็ตอ งตายจากกันไป ไมตอ งไปคิดถึงชาติหนาภพหนา ขอใหอยูก บั ปจจุบนั ให ไดอยางเปนสุข เมื่อมองเห็นชัดวาเราเปนผูรวมอยูในสังคมคนหนึ่ง การชวย เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็พึงกระทํา แมแตเรื่องเล็กๆ นอยๆ เชน เมื่อเขา ลิฟทและยืนอยูใกลปุมกดบอกชั้น ก็ใหถามผูคน ในลิฟทวาใครตองการไป ชั้นไหน แลวกดใหเขา ก็จะเปนการแสดงนํ้าใจที่ดี และไดรับความอิ่มเอมใจ กันทุกคน ไมใชยืนบังปุมกดอยู แลวยังเอี้ยวตัวใหคนอื่นเขายื่นมือมากดปุม เองอีก เหมือนตัวใครตัวมันฉันไมเกี่ยว ก็จะไมมีใครไดความสุขกันเลยแม กระทั่งชวงเวลาสั้นๆ ที่ตองแยกจากกันไปแลว ในที่ทํางานก็เชนกัน มีการ พูดคุยแสดงนํ้าใจชวยเหลือกัน ไมใชไปนั่งหลบมุมอยูคน เดียว การทํางาน นัน้ ก็จะทําดวยความเปนสุข อยาปลอยใหอารมณววู ามเพราะจะขาดความเปน มิตร สําหรับในบานก็ไมใชเดินผานผูค นในบานไปโดยไมทกั ทายกัน ไมใสใจ กัน บางคนบอกวาไมมีเวลาตองรีบไป แตถาเริ่มที่บานดวยความอิ่มเอมใจ แลว ไปที่ไหนก็อิ่มเอมใจไปดวย โดยเฉพาะกับพอแมหรือลูก สําหรับพอแม นัน้ บางคนไมพยายามซักถามพูดคุยดวย ปลอยใหทา นนัง่ มองตาปริบๆ หลวง พอเองตองรับฉันขาวเกรียบปากหมอมาตั้งเกือบ 4 เดือน เพราะโยมที่นํามา ถวายบอกวาคุณแมชอบทาน เคยบอกใหซอื้ มาใหทานหนอยแตลมื ไป ตอมา ทานตายไปจึงนึกได ดังนัน้ จึงซือ้ มาถวายหลวงพอใหฉนั เพือ่ กุศลจะไดไปถึง แม ทําไมหนอยามที่แมมีชีวิตอยูจึงไมดูแลหาใหกิน จะไดเปนบุญกุศลทันที ไมตองมาลําบากพระในวันนี้ แลวก็ยังไมรูวาบุญจะไปถึงแมหรือเปลา กลาย เปนวามาทําบุญใหตนเองสบายใจเทานัน้ ยิง่ กับลูกก็ยงิ่ ตองระมัดระวังในการ เอาใจใสดูแล ถาเราสรางใหเขาเกิดมาแลวปลอยปละละเลย นอกจากเขาจะ สรางปญหาใหคนในบานแลว เขายังสรางปญหาใหสงั คมสวนรวมอีก ในทีส่ ดุ ก็ตอ งหันมาโทษตัวพอแมเองทีเ่ ปนคนสรางใหเกิด เปนคนเลีย้ งใหเปนปญหา แลวก็หยุดปญหานั้นไมไดปลอยใหเปนภาระตอสังคม ตลอดชีวิตของหลวงพอตองรับผิดชอบดูแลเด็กที่ครอบครัวมีปญหา แลวนํามาใหเลี้ยงถึง 40 กวาคน และพระเณรที่บวชแตละปอีกเกือบ 1,000 รูป หลวงพอถือหลักวาตองเลี้ยงดู สงเสียเขาใหดีที่สุด เปนคนดีที่สุด ใหการ ศึกษาสูงๆ มีคนหนึ่งจบนายเรืออากาศแลวไดเปนนักบิน หายไป 4 ป มาหา หลวงพอ ๆ ก็หยิบเงิน 200 บาทใหตามที่เคยๆ ให เขาบอกวาตอนนี้ ไมตอง แลว เพราะเขามีรายไดดแี ตกไ็ มมเี งินเก็บ เพราะไปแตงงานกับลูกสาวเศรษฐี จึงเกรงใจและใหเงินเดือนภรรยาเก็บไวทั้งหมด จึงไมมีเงินมาถวายหลวงพอ ดวย หลวงพอก็บอกไมเปนไรใหเธอนําเงิน 200 บาทนีไ้ ปแลวซือ้ หรือทําอะไร ก็ไดทเี่ ปนสัญญลักษณทหี่ ลวงพอจะเอาไวอวดคนอืน่ บางวาเธอเคยอยูท นี่ จี่ น ไดดี แตนี่ก็อีก 4 ปแลวยังไมเห็นหนาเลย หลวงพอไมไดหวังอะไร การ

ทําความดีอยา ไปหวังอะไร ถือวาเปนหนาที่ เปนการทํางานของหลวงพอ อยางหนึ่ง ที่ทําแลวก็มีความสุขทันที พวกเราก็เชนกัน ทํางานในหนาที่ให เปนสุขตลอดเวลา ไมใชทาํ งานไปก็เปนทุกขกบั งานไป ทําไปบนไป หงุดหงิด ไป ก็จะมีแตความทุกข หลวงพอเคยไปเจาะเลือด ที่โรงพยาบาล ก็ไปแตเชา ตรูประมาณ 6 โมงเชา เพราะไมตองการไปแทรกคิวใครใหเขาเดือดรอน เพราะถาไปชาแตเขาเห็นวาเปนพระก็ตองใหเจาะเลือดกอน เปนการไปแซง คิวเขา ทําความเดือดรอนใหแกเขา พอถึงเวลาเจาะเลือด พยาบาลก็เจาะไป บนไป วา ฉันเสียอวนเชียว หาเสนเลือดไมเจอ แลวก็เจาะตรงนั้น เปลี่ยนมา ตรงนี้ หลวงพอก็เจ็บนะ แตก็ยอม พอเจาะเสร็จก็นั่งอยูที่เกาอี้ที่เคยนั่งรออยู เชนเดิม พยาบาลก็มาบอกไวใหไปนัง่ ทีอ่ นื่ ไปรอหมอทีอ่ นื่ ก็บอกไปวาหมอบ อกให ร อตรงนี้ เ ดี๋ ย วจะให ค นมานิ ม นต พอบอกว า หมอคนนั้ น เป น ใคร พยาบาลก็รบี กุลกี จุ อพาไปหองเล็กแลวจัดอาหารใหฉนั เชาเลย เห็นไหม การ ทํางานอยาทําเพราะเกรงใจผูใหญ เกรงใจคนนั้นคนนี้ ใหทํางานเพราะเห็น วาเปนหนาที่ เปนงานทีส่ รางรายไดใหเรา ทําอยางเต็มทีแ่ ละเต็มใจ เราก็ จะ เปนสุข คนที่เกี่ยวของก็เปนสุขไปดวย การอยูกินกันในครอบครัวก็เหมือนกัน ถาใครยังเปนโสดก็เปน โสดตอไปเถอะ ขอใหถือหลักวาถาหาคูครองที่ดีไมได ก็อยามีเลย เพราะไม เชนนัน้ ก็จะมีแตความทุกข มีสามีภรรยาคูห นึง่ มาทําบุญ เพิง่ แตงงานกันใหม ๆ ชวยกันหิ้วของมากระหนุง กระหนิง มาตักบาตรยังตองจับทัพพีดวยกัน กรวดนํา้ รวมกันตลอด ขอพรวาขอใหพบกันทุกชาติๆ ไป พอผานมา 5 ป ตาง คนตางมา ขับรถมาคนละคัน ถามผูสามีวาทําไมไมมาพรอมกัน ก็บอกวาไล ภรรยาไปเปลี่ยนชุด แลวขับรถตามมาเพราะเมื่อเชาเธอใสเสื้อสีแดงกางเกง ดํา นี่ถาปลอยไปยืนริมถนนสงสัยจะจดหมายเต็มปาก ที่เปนเชนนี้ก็เพราะผู สามีประชดประชันผูภ รรยาหาวาเดีย๋ วนีอ้ ว นเหมือนตูไ ปรษณีย ดูเอาเถอะ พอ ประเดี๋ยวภรรยามาถึงก็หิ้วของมาเต็มเลย จึงถามผูสามีวาทําไมไมไปชวยถือ ของ เขาก็บอกวาไมเปนไร เธอเกงออก พอถึงเวลาถวายของทําบุญ สามีกบ็ อก ภรรยาวาทําไปเถอะใครทํา ก็เหมือนๆ กัน พอกรวดนํ้าสามีก็บอกภรรยาวา ตางคนตางกรวดก็แลวกัน เจอกันชาตินี้ก็เต็มที่แลวจะไดไมกอเวรกันอีกใน ชาติหนา นี่ดูซิวาเมื่อ 5 ปที่แลวกับวันนี้เปลี่ยนไปเชนไร แลวถาเรายังหวังวา จะไปเกิดในชาติหนาภพหนาจะเปนโนนเปนนี่ ไมตอ งไปคิดเลย คิดในชาติ นี้ก็พอ ทําดีในชาตินี้ ทําชีวิตใหเปนสุขในชาตินี้ก็สุดยอดแลว การถือศีล 5 ทําไดยาก แมแตขอที่หนึ่งหามฆาสัตว เราก็ลองนึกดูซิ แคยุงบินผานก็ตบแลว แมงสาบหรือหนู ซอนอยูตรงไหน ก็เที่ยวเสาะคนหา เพือ่ ไลตแี ตเชามืด ศีลขอทีส่ องหามลักทรัพย เราทํางานก็นาํ เงินเบิกลวงหนา ไปใชสวนตัวก็มีอยูบอยๆ ศีลขอที่สามก็ผิดพลาดพลั้งเผลอกันก็มากในสังคม ปจจุบัน ศีลขอที่สี่หามกลาวคําเท็จ ก็ลองนึกดูวาวันหนึ่งๆ มีคําเท็จจนนับไม ถวน สําหรับศีลขอที่หาหามดื่มสุราเมรัยก็กลายเปนประเพณีไปแลวทุกงาน เลี้ยงตองมีสุรา เคยถามลูกศิษยวาถาแตงงานจัดเลี้ยงไมมีสุราไดไหม ใชนม หรือนํ้าผลไมแทน ก็บอกวาไมไดเพราะสังคมจะติเตียน นี่ดูซิสังคมมันวิปริต หรือผูคนวิปริตไปแลว การทําไมดี ผิดศีล กลับบอกวาดี การทําดี ไมผิดศีล กลับบอกวาไมดี พวกเราลองไปฉุกคิดกันดู แลวทําใหเปนตัวอยางเสียที เมือ่ ศีลทําไดยาก เราก็ทาํ อยางงายๆ ซิ ทําทานนัน่ แหละงายทีส่ ดุ เกือ้ หนุนจุนเจือ กันไป เห็นใครเดือดรอนจะขามถนน ก็หาโอกาสพาเขาขามถนน อยูอยาง พอดีเอาสวนเกินๆ ไปบริจาคใหเขา ดูอยางพวกรังปลวกรอบ ๆ ตึกนี่ซิ สราง ตึกกันสูงๆ คนอยูกันหองละคนสองคน เหมือนอยูในรังปลวก ไมรูวากลับไป ดูแลพอแมกนั บางหรือเปลา มีสระวายนํา้ อยูบ นชัน้ สูงๆ ไมเห็นคนวายนํา้ กัน เลย นี่ถาเอา สวนเกินไปบริจาคอยางอื่น ก็จะชวยคนในสังคมไดอีกมากมาย การถวายสังฆทานนัน้ ขอรองเถอะ อยาไปซือ้ อยางเปนถังๆ มาถวาย พระ มันไมมีประโยชนเลย ใบชากลองใหญก็มีขางในอยูซองเดียว นํ้ามะตูม ก็เสีย ผาก็มีแคครึ่งผืนใชไมได ขอใหเลือกซื้อมาถวายเอง คําวา “สังฆ” คือ หมูเหลา ดังนั้น สังฆทานจึงมีความหมายถึงการใหทานแกหมูเหลา การไป บริจาคสรางโรงพยาบาล ซื้อเครื่องมือแพทย เลี้ยงเด็กกําพรา คนชรา ก็ เปนการใหสังฆทานเหมือนกัน...” เมื่อหลวงพอบรรยายธรรมเสร็จแลว ทานก็ใหศีลใหพร ผูรับฟงก็ สาธุ...สาธุ...สาธุ พรอมกัน ผูเ ขียนก็ขออนุโมทนาใหทกุ ทานทีอ่ า นขอความนี้ ไดรบั ศีลและ พรที่ ห ลวงพ อ ให แ ก ผู  เข า ร ว มฟ ง ธรรมด ว ยกั น หมดทุ ก คน ทุ ก ครอบครัว ขออนุโมทนา...สาธุดวยครับ/นายจิร ชัยศิริ ๑๑/๐๓/๕๔

แก...กอนวัย ทําไงดี เผย 7 นิสยั เสียทํารายผิวใหแกกอ นวัย ตนตออยูท พ ี่ ฤติกรรม ประจําวันนี้เอง ! แพทยหญิง พักตรพิไล ทวีสิน ผูเขียนหนังสือ เคล็ดลับดูแลผิว Forever Young บันทึกไววา การจะดูแลผิวใหสาวกวาวัยตองดูถงึ การดําเนินชีวติ ประจําวัน โดยหลีกเลี่ยง 7 นิสัยทํารายผิว ไดแก - เย ย ฟ า ท า แดด ขึ้ น ชื่ อ ว า รั ง สี อัลตราไวโอเลต ไมวาจะชนิดเอหรือชนิดบีก็มี อํานาจทะลุทะลวงกระจก ชองหนาตางมาสูผิวได ทุกกรณี ขอแนะนําใหทาครีมกันแดดทุกวัน ไมม เวนแมวนั เมฆหมอกหนาหรืออยูก บั บานเฉย ๆ ถาไมอยากใหผิวเสื่อมเร็ว - ผีเสื้อราตรี พวกนี้แก เร็ว เพราะชอบ อดนอน ฉะนั้นวันไหนตองอดนอน อีกวันตอง รีบหาเวลางีบใหได เชน เวลานั่งรถ นั่งทํางานน หรือประชุม ใหนั่งหลับตา พักสายตานิดนึง เลืลือด จะไดไหลเวียนดี เพราะถาเพงตาเรือ่ ย ๆ ตาจะดําคลํ าคลํา้ - กินไมเลือก ยิ่งอายุมากยิ่งตองพิถีพิถัถันเรื่อง อาหารการ กิน หากกินแตแปง เนื้อสัตว นํ้าตาล แลวไมกินผักผลไม ผิวจะไมสดชื้น งด เครื่องดื่มแอลกอฮอลและคาเฟอีน ควรดื่มนํ้าสะอาดวันละ 8-10 แกว - สะสมสารพิษ อยางแรกเลยคือ บุหรี่ ทําใหผิวพรรณดูหยาบกราน และปรอทในฟน ซึ่งมีในผูที่อุดฟนดวยอะมัลกัม สีเงินหรือสีทอง การอุดฟน ชนิดนี้เวลากินอาหารที่เปนกรด เชน นํ้าอัดลม แอลกอฮอล ชีส นํ้าตาล จะ ทําใหปรอทออกมากับอาหาร แลวกลืนเขาไป ปรอทเปนโลหะหนักไปจับอยู กับเม็ดเลือด เม็ดเลือดทํางานไดไมดี เอาออกซิเจนไปเลีย้ งอวัยวะไมได กลาย เปนแบกปรอทแทนที่จะแบกออกซิเจน ทําใหมีภาวะซีดเรื้อรัง ภูมิแพเรื้อรัง

เพราะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวทํางานไมปกติ อาจมีผลใหเปนโรคหลอด เลือดหัวใจ สวนผิวพรรณก็ไมสวย แหงกราน และแพงาย - ความเครี ย ด มี ผ ลให ร  า งกายเก็ บ พลั ง งานส ว นเกิ น ไว ต  อ สู  กั บ ความเครียด พอเครียดขึ้นไปอีกจุด คอรติซอลออกมาจนหมดตอมหมวกไต สงผลใหรางกายผอมแหงเหี่ยว หนาตาอมทุกข - ขีเ้ กียจออกกําลังกาย เพราะการออกกําลังกายเปนยาอายุวฒ ั นะ เปนแอนไทเอจจิ้ง ในการชะลอความชราไดดีที่สุด - ใชเครื่องสําอางผิดวิธี มี 2 ประการคือ ขัด ถู ลางหนามากไป ทําใหเกิดริ้วรอย ดําคลํ้า ผิว แหงผิวหยาบกราน รูขุมขนกวาง และใชเครื่อง สําอางหมดอายุ - ก็ขอยกมากลาวอางเพียงเทานี้กอนนะคะ สวนทําอยางไรจึงจะมีผิวสวยสุขภาพดีไดนั้นก็คง ตองเริ่มตั้งแตการปองกันและดูแลอยางถูกวิธี มี ความรูพื้นฐานในการเลือกรับบริการและเลือกใช ผลิตภัณฑอยางตรงปญหา คํานึงถึงความปลอดภัย และ ราคาทีเ่ หมาะสม ทัง้ ตัวสินคาและบริการ ทีย่ งั รักษาสมดุลระหวางความ สามารถในการแกปญหา และความออนโยนที่มีตอผิว หลีกเลี่ยงเครื่อง สําอาง ที่มีสารหามใชอยางไฮโดรควิโนนและกรดวิตามินเอซึ่งทําใหผิวหนา แดงระคายเคือง ผิวบางลงและสะสมในรางกาย ทั้งนี้หากปญหาลุกลามหรือมีหลายปญหาพรอมๆกัน เนเจอร บาย รังสิมา Personal skin care with cosmecutical treatment ครอบคลุม ทรีตเมนตดูแลผิวกวา 120 รายการ พรอมใหคุณฟนฟูและดูแลผิวอยางมือ อาชีพโดยยึดหลัก Knowledge base service มีการใหความรูในการดูแล ผิวและใชการติดตามประเมินผลการดูแลรวมกัน เชิญปรึกษาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เนเจอร บาย รังสิมา 038-278868, 089-7365048

สวัสดีครับเจอกันเชนเคยกับคอลัมน “โหรา-ชื่อสกุล” ผม “กูลวิ เชษฐ ธนาเชษฐนุกุล” ฉบับนี้ก็จะมาเขียนวิเคราะห ชื่อ-นามสกุล กับ บุคคลสําคัญของจังหวัดชลบุรีอีกเชนเคยครับ.! **แตกอนอื่นใครที่ติดตาม ผมมาตลอดใน “นสพ. C.T.V.นิวส” นิตยสาร “CHONBURI 108 .COM” หรือ วิทยุชุมชนคลื่นตางๆ ยังติดตามอาน ฟงกันไดเหมือนเดิมแตมีแคทาง T.V.เคเบิ้ล C.T.V. ชลบุรีที่มีการปรับเปลี่ยนวัน กับรายการ “โหรา-ชื่อ สกุล” ทุกวันพฤหัสบดีเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.(เดิม) ไดปรับเปลี่ยน(ใหม) เปนวัน “พุธ” เวลาเดิม ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. และชือ่ ใหม “โหราพยากรณ” อยาลืม! ติดตามรับชมกันไดมสี าระเชิงโหราศาสตร หลายๆศาสตรและสาระ ขอมูลตางๆ มากมายฯลฯ **สวนใครสนใจอยากจะปรึกษาดูดวงชะตา ชื่อ-นามสกุล (ปรับ เปลี่ยนฯลฯ) ฮวงจุยหรือทุกๆศาสตร ก็ติดตอมาดูเปนการสวนไดที่เบอร ๐๘๙-๖๘๗๑๐๗๘, ๐๘๔-๕๙๙๔๘๘๘ (มีคาใชจาย) **สวนฉบับนี้* จะมาวิเคราะหชื่อ-นามสกุล “พอเมือง ชลบุรี” ของ เราชาวจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม เพิ่งผานวันคลายวันเกิดของทาน มา “ทานวิชิต ชาตไพสิฐ” (ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี) เปนคนชลบุรี ครอบครัว ภรรยา นางสุปราณี ชาต ไพสิฐ มีบตุ รชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ทาน จบปริ ญ ญาตรี ศิ ล ปศาสตร บั ณ ฑิ ต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริ ญ ญาโทรั ฐ ประศาสนศาสตร มหา บั ณ ฑิ ต ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ( ประวั ติ ก ารรั บ ราชการ) เปนทั้งปลัดอําเภอ นายอําเภอ และอีกมากมาย รองผูวาฯ จ.นราธิวาส, นครศรีธรรมราช,ระยอง ** ตามขอมูล ทานเกิดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๐๒ (ไมทราบเวลาเกิด) ตรง กับวันอาทิตย แรม ๑๓ เดือน ๓ ป จอ จ.ศ.๑๓๒๐ (๕๒ ป) เกิดวันอาทิตย อายุ ๕๒ ป ดาวเสารเสวยถึงอายุ ๕๖ ปเต็ม

แตปจ จุบนั เสารเสวยมีดาวอาทิตยแทรก ถึง ๘ กันยายน ๕๔ จึงตองควรระวัง “เสียทรัพยเพราะบุตรบริวาร ไฟไหม จากที่ปวย คนรักจากไป ถูกใสความ” .. ในพื้นดวงชะตาเกิดมีดาวอาทิตยอยูราศีกุมภ เปนประ ดีครึ่งเสียครึ่งและ มีดาวจันทรรว มดวย,ดาวอังคารอยูร าศีพฤษภ ไดตาํ แหนงประและราชาโชค, ดาวพุธราศีมีนเปนนิวและประในชะตาเกิด ทานมีดาว ๑,๓,๔ เสียถึง ๓ ดวง ถือวาเสียๆกลายเปนดีและดาวพฤหัสบดีเดนเปนมหาจักรมีผอู ปุ ถัมภคาํ้ ชูชวี ติ ประสบความสําเร็จฯ ดาวศุกรเดนเปนมหาอุจ เปนคนมีเสนหร กั สวยรักงามฯ **สรุ ป พื้ น ดวงชะตาเด น แต กลางป มิ ถุ น ายน ๕๔ มี ก าร เปลี่ยนแปลงในหนาที่การงานหรือ วุนๆเกี่ยวกับงานตองเด็ดขาดเกี่ยว กับงาน **“ชื่อวิชิต” ถอดไดเลข ๑๙ กํ า ลั ง ดาวพฤหั ส ฯ ชอบศึ ก ษา หาความรู  ชี วิ ต มั ก จะประสบความ สําเร็จไดรบั ความอุปการะจากผูใ หญ หรือผูม อี าํ นาจใหความคุม ครองชวย เหลือตลอด เลข ๑๙ ถือวาเปนเลขนําโชค สงเสริมใหชวี ติ ประสบความสําเร็จ อยางงดงาม จะไดรบั เกียรติอยางสูงในสังคม สงผลดีใหอนาคตกับความสําเร็จ ที่ยิ่งใหญ..! **นามสกุล “ชาตไพสิฐ” ถอดไดเลข ๔๓ บวกกันไดเลข ๗ เปนเลข อับโชค บงถึงความวิปริต มีศัตรูคอยกลั่นแกลงอยูเบื้องหลังตลอดเวลา ชีวิต ในอนาคตมักจะพบกับความยุง ยากและมีทกุ ขภยั อยูเ นือ่ งๆ เลข ๔๓ บวกได เลข ๗ คือดาวเสารยอมบงถึงอุปสรรค ความทุกข ความผิดหวังลมเหลว จึง ตองระวังไว อนาคตเบื้องหนาใหดี อยาประมาทเปนอันขาดฯ ระวังเรื่อง สุขภาพกระดูกและกระทบสวนศีรษะฯลฯ **ผลรวม ชือ่ +นามสกุล (๑๙+๔๓=๖๒) ตองระวังการปลอยตัวปลอย ใจลองลอย หากลุมหลงสิ่งใดแลวมักไมมีสติยังยั้ง มักมัวเมาในอารมณ หลง ผิดไดงาย และทายที่สุดคือความเสียหายตองระวังรอบคอบ! แตในอีกแงมุม หนึ่ง เลข ๖๒ เปนเลขดีในดานมักมีคนคอยชวยเหลือ อุปถัมภ มีมิตรสหาย มาก ถาเปนบุรุษมักจะเปนที่โปรดปรานของเพศตรงขามฯ..!

ตํานาน สมเด็จพระนเรศวร ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี

วันที่เขาฉาย : 2011-03-31 แนวหนัง : แอ็คชั่น,ประวัติศาสตร,สงคราม ผูกํากับ : ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล นักแสดง : พันตรีวันชนะ สวัสดี, จา พนม, พันโทวินธัย สุวารี, นพชัย ชัย นาม, อินทิรา เจริญปุระ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ปราบตปฎล สุวรรณบาง, ส รพงษ ชาตรี เรือ่ งยอ การประกาศเอกราชทีเ่ มืองแครง และสังหารสุรกํามา เหนือ ยุทธภูมิฝงนํ้าสะโตงของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระนเรศ) ในป พุทธศักราช 2127 ไดสรางความตระหนกแกพระเจานันทบุเรงองคราชันหง สาวดีพระองคใหม ดวยเกรงวาการแข็งขอของอยุธยาในครัง้ นีจ้ ะเปนเยีย่ งอยาง ใหเหลาเจา ประเทศราชทีข่ นึ้ กับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตัง้ ตัวกระดางกระเดือ่ ง ตาม แตจนพระทัยดวยติดพันศึกอังวะ จึงจําตองสงเพียงทัพพระยาพะสิมและ พระเจาเชียงใหมเขาประชิดกรุงศรีอยุธยา ทางหนึ่งนั้นพระเจานันทบุเรงทรง ประมาทสมเด็จพระนเรศ ดวยเห็นวายังออน พระชันษา คงมิอาจรับมือจอมทัพ ผูชาญณรงคทั้งสองได ทางหนึ่งก็สําคัญวากรุงศรีอยุธยา ยังบอบชํ้าแตคราว สงครามเสียกรุง ไพรพลเสบียงกรังยังมิบริบูรณคงยากจะรักษาพระนครครั้ง นั้นพมา รามัญยกเขามาเปนศึกกระหนาบถึง 2 ทาง ทัพพระยาพะสิมยกเขา มาทาง ดานพระเจดียสามองค เลยลวงเขามาถึงแดนสุพรรณบุรี สวนพระเจา เชียงใหม-นรธาเมงสอ มาจากทางเหนือ นําทัพบุกลงมาตั้งคายถึงบานสระ เกศ แขวงเมืองอางทอง กิตติศพั ทการชนะศึกของสมเด็จพระนเรศหลายครัง้ หลายคราระบือไกลถึงแผนดิน ละแวก เจากรุงละแวกมิไดทอดธุระ ไดลอบสงจารชนชาวจีนฝมอื กลานามวา “จีนจันตุ” มาลอบสืบความ ที่กรุงศรีอยุธยาแตถูกจับพิรุธไดจนตองลอบตีสําเภาหนีกลับกรุงละแวก สมเด็จพระนเรศทรงนําทัพเรือออกตามจน เกิดยุทธนาวี แตพระยาจีนจันตุหนีรอดได เมื่อเจากรุงละแวกไดทราบกิตติศัพทการณรงคของพระนเรศจึงเปลี่ยนพระทัยหัน มาสานไมตรีกับอยุธยา และสง พระศรีสุพรรณราชาธิราชผูอนุชามาชวยอยุธยาทําศึกหงสา หากแตพระศรีสุพรรณผูนี้ตางจากเจากรุงละแวกเพราะหาใครพอใจผูกมิตรดวย อยุธยา การได พระศรีสุพรรณมาเปนสหายศึกจึงประหนึ่งอยุธยาไดมาซึ่งหอกขางแคร ขางสมเด็จพระนเรศ เมื่อทรงประกาศเอกราชแลวก็จัดเตรียมการรับศึกหงสาวดี แตเพราะกําลังรบขางอยุธยาเปนรอง จึงทรงวางยุทธศาสตรรับศึก โดยมุง อาศัยกรุงศรีอยุธยาเปนทีม่ นั่ เพียงแหง เดียว ครัง้ นัน้ ไดโปรดใหเทครัวหัวเมืองเหนืออันเปนแควนสุโขทัยเดิมลงมารวมกับ ครัวทีอ่ ยุธยา การณปรากฏ วาเจาเมืองพิชัยและสวรรคโลกขาหลวงเดิมแข็งเมืองไมเทครัวลงมาสมทบ จึงทรง ยึดเมืองแลวลงทัณฑมิใหเปนเยี่ยงอยาง สมเด็จพระนเรศ ทรงเห็นวากําลังขางอยุธยายังเปนรองพมารามัญ จึงทรงปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตรการรบเสียใหม โดยมิปลอยใหทัพพระยาพะสิม และนรธาเมงสอเจาเมืองเชียงใหม เขามารวมกําลังผนึกลอมรวมกันตีกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นทรงจัดทัพออกรับศึกในแขวงหัวเมือง แลดวยทัพพมารามัญแยก สายเขาตีเปนสองทางเดินทัพชาเร็วไมเสมอกัน จึงทรงเทกําลังเขารับศึกพระยาพะสิมทีเ่ มืองสุพรรณบุรี ตัง้ พระทัยจะตีทพั เบือ้ งประจิมทิศกอน แลวจึงเทกําลัง เขาตีทัพพระเจาเชียงใหมเบื้องอุดรทิศภายหลัง การทั้งหมดทั้งสิ้นตองทําแขงกับเวลา หากพลาดทา แมเพียงกาวอยุธยาก็ไมพนพินาศ ถึงแมครั้งนั้นทัพพมา รามัญจะมิไดยกมาดัง่ ทัพกษัตริยเ ชนศึกพระเจาชาง เผือกบุเรงนอง แตไพรพลก็มากเหลือประมาณ เพียงพอจะสรางความยอยยับให เหลาอาณาประชาราษฎร เกินคาดเดา ภายใตบรรยากาศกลิ่นอายสงครามนับแตศึกจีนจันตุ ตลอดถึงศึกพระยาพะสิมและ ศึกพระเจาเชียงใหม ในพระนครก็เกิดไฟรักโชติขึ้นทามกลาง ไฟสงคราม กลายเปนเรื่องรักระหวางรบ ดวย “เลอขิ่น” ธิดาเจาเมืองคัง มีอันมาพบ “เสือหาญฟา” คนรักเกาที่รอดชีวิตมาแตศึกเมืองคัง โดยบังเอิญ เกิด ขัดของเปนรักสามเสากับ “พระราชมนู” คนรักใหมทหารเสือพระนเรศ ไฟรักยิ่ง ลุกลามเมื่อนางพระกํานัลทรงเสนหนาม “รัตนาวดี” มาทอดไมตรีใหพระ ราชมนู เกิดเปนปมรัก ซอนปมรบ ทางฝายหงสาวดีนั้น พระเจานันทบุเรงกษัตริยพมารามัญพระองคใหมมีใจพิศวาส พระสุพรรณกัลยา-พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศ หมายจะไดมา แนบขาง ซํ้าพระนเรศอนุชา มาประกาศเอกราชทาทายอํานาจของพระองค ทําใหสถานะของพระสุพรรณกัลยาในฐานะ องคประกันตองสุมเสี่ยงตอราชภัย พระสุพรรณกัลยาซึ่งขณะนั้นมีพระราชโอรสดวยพระเจาบุเรงนองแลว ทรงถูกพระเจานันทบุเรงขมขู บีบบังคับใหตองเลือกระหวางการยอมพลีกายถวายตัว เปน บาทบริจาริกา หรือยอมจบชีวิตดวยการถูกยางสดตามโทษานุโทษของพระอนุชา ชะตากรรมของพระพี่นางสุพรรณกัลยานั้นสุดรันทด เมื่อพระเจาหงสาวดีทรงเสร็จศึกอังวะก็เตรียมการเปดศึกกับอยุธยา ทรงระดมไพรพล แตงเปนทัพกษัตริย กองทัพใหญโตเหลือคณากวาทัพบุเรง นองชางเผือก เฉพาะไพรราบมีกาํ ลัง รวมแลวไมตาํ่ กวา 240,000 คน ทัพนีห้ มายมุง บดขยีอ้ ยุธยาลงเปนผุยผงหากทัพพระยาพะสิมและทัพพระเจา เชียงใหม ตีกรุงไมสําเร็จ แตสมเด็จพระนเรศก็สูศึกนันทบุเรงและนําพากรุงศรีอยุธยา ใหรอดจากภัยสงคราม กูบานเมืองมิใหตองตกเปนประเทศราชหงสาซํ้าสองได ดวยกุศโลบาย การศึกที่เหนือชั้นดวยพระอัจฉริยภาพ


หนา ๗

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

การเมืองชวงนีเ้ ริม่ เปดตัวกันอยาง รุนแรง โดยเฉพาะ พรรคเพื่อไทย ฟนธง ทันทีเปดตัวทัง้ 8 เขตเลือกตัง้ เขต 1 สงา ธนา สงวนวงศ เขต 2 ไมไดแจง แตความชัดเจน อยูที่ มานิตย ภาวสุทธิ์ ส.ส.ชลบุรี พรรค ประชาธิปตย เขต 3 ประเสริฐ ศิวทัศน ส.จ.เขต อ.พนัสนิคม เขต 4 จิรวุฒิ สิงหโต ทอง เขต 5 นิชนันท วังคะฮาท เขต 6 ศักดา นพสิทธิ์ เขต 7 ชาญยุทธ เฮง ตระกูล และเขต 8 พล.ร.อ.สุรพล จันทนแดง อดีต ผูสมัครพรรค ประชาธิปตย และพรรคเพื่อไทย หลายคนของใจ ภิญโญ ตั๊นวิเศษ อดีต นายก อบจ.ชลบุรี จะไปไหน ยืนยันมาแลว ลงปารตี้ลีสต อันดับไมเกิน 50 แนนอน ทามกลางกระแสจะลงนายก อบจ.ในสมัย หนา ป 2555 แจงขอเท็จจริงวา หากเปน ส.ส.ก็ จ ะลาออกมาลงนายก อบจ.ชลบุ รี แนนอน งานนี้ไมธรรมดา เตรียมจับมือกับ ประมวล เอมเปย เพราะมีการประสาน งานกันแลว เตรียมลุยกับกลุมชลบุรี ซึ่ง เปลี่ยนชื่อมาจากกลุมเรารักชลบุรี งานนี้ไม ธรรมดา วิทยา ก็ วิทยา คุณปลื้ม ไมมีหลีกแนนอน งานนี้มันสหยด ไมรู วา ผลงาน อบจ.ชลบุรี 3 ปที่ผานมาเตะตาพวกผูนําทองถิ่นหรือไม หากไม โดนใจ งานนี้ นายกใช ภิญโญ ตั๊นวิเศษ มีลุน .... นอกจากนี้ยังมีช็อตเด็ด หาก กุสุมล คุณปลื้ม ภรรยา สนธยา คุณปลื้ม แกนนํากลุมชลบุรี ลงเขต ไหน จะเอา นิชนันท วังคะฮาท ประกบใหรไู ปเลยวาใครแนกวาใคร ระหวาง พรรคเพือ่ ไทยกับพรรคภูมใิ จไทย ... 00 ฟาก ของ สนธยา คุณปลื้ม เตรียมไมเด็ดไว รองรับเชนกัน หวังแจงเกิด ส.ส.ในพืน้ ทีส่ มัย หนาอยางนอย 6 ที่นั่ง เวนไวไมสงคูแขงกับ พื้นที่ ส.ส.เปา จิรวุฒิ สิงหโตทอง เพราะ มีบุญคุณกันมากอน เลยเวนไว 1 ที่นั่ง เพื่อ สรางความชัดเจน บุญคุณตองทดแทน ... 00 สวน ประมวล เอมเปย ส.ส.ชลบุรี พรรค ประชาธิปตย ชวงนี้เหมือนอยูคนเดียว หลัง จากมีการแบงเขตเลือกตั้ง ลุยพื้นที่เขต 3 อยางสบายใจ ตุนคะแนนไวเพียง จากงานเปดศูนยประสานงานพรรคประชาธิปตย อ.พนัสนิคม บวกกับราย ชื่อผูสนับสนุนการสรางอางเก็บนํ้าคลองหลวงรัชชโลทร เพื่อแกไขปญหาภัย

แลงนํ้าทวมในเขต อ.พนัสนิคม และ อ.พานทอง กวา 6 หมื่นคน เพียงแค นี้ก็ไมรูจะเอาคะแนนไปไวที่ไหน ... 00 สวน มา นิตย ภาวสุทธิ์ ส.ส.ชลบุรี หลังจากเสียรังวัดจาก กรณีมขี า ววาจะลาออกจากพรรคประชาธิปต ย เจา ตัวบอก บ ยัน่ งานนีว้ ดั กันทีก่ ารทําความดีใหกบั คนชลบุรีมากกวา พวกปากหอยปากปูก็วากันไป ไมสนใจ หากเปน ส.ส.ชลบุรี อีกครั้งจะแสดง ศักยภาพใหดวู า นิวสมานิตยใหมจะแน ... ขนาด ไหน ... 00 สวนเขต 2 เดิม นั้นไมตองคิดอะไร มาก เชื่อวาประชาธิปตยตกยกเขง เพราะผลงานไมเขาตากรรมการ เวนแต ชวงที่เหลือ 3-4 เดือนวาจะมีผลงานเตะตามากนอยเพียงใด สวน พรรคเพื่อ ไทยมีจุดเดนมากกวาพรรคภูมิใจไทย .. 00 เขต 3 เดิม มี ส.ส. 2 คนคือ ส.ส.ตน สรวุฒิ สิงหโตทอง กับ พล.ต.ต.วีระ อนันตกูล หากพรรค ประชาธิปตยวางตัว ให พล.ต.ต.วีระ ลงเขต 4 หลังจากการแบงเขตแลวคือ บานบึง บอทอง หนองใหญ เชื่อไดเลยวาจะตองชนกับ จิรวุฒิ สิงหโตทอง คอการเมืองบอกวา เหมือนกับ ผีเนากับโรง ผุ ไมรูวาแปลความหมายวาอยางไร ฝากไป คิดกันเอาเองก็แลวกัน ... 00 หลายคนฝาก ถามกันมามากวา บรรจบ รุงโรจน หายไป ไหน ออ รูส กึ วามีความชัดเจนแลวจะตองลง เขต 2 คือ อ.เมืองชลบุรี และ อ.พานทอง บางสวน งานนีไ้ มธรรมดา เจอแนๆ มานิตย ภาวสุทธิ์ งานดีใครใครอยู วัดกันระหวาง ความศรัทธาในตัวบุคคลกับความศรัทธาใน ตัวพรรค โดยประชาชนจะเปนผูช ขี้ าด .... 00 มามองการเมืองทองถิน่ กันบาง ชัดเจนแลว เทศบาลเมืองบานสวน ฉัตรชัย อั้งลิ้ม ถูกชี้ชะตาพรอมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานสวน เขต 2 ในวัน ที่ 22 เมษายน 2554 ลองฟงขาวคราวกันดู มหากาพยใบเหลืองเทศบาล เมืองบานสวนจะยืดยาวขนาดไหน ... 00 เทศบาลเมืองชลบุรี เคลือ่ นไหวกัน ไมนอยเชนกัน เจแปว สุมนา มุทธากิจ ชวง นี้เรงตีคะแนน เพราะเหลือ 1 ปสุดทายแลว ทามกลางกระแสการเมืองระดับชาติก็รุนแรง ทองถิ่นก็อาการหนัก งานนี้ เจแปว ก็ลั่น บ ยัน่ เหมือนกัน ผานรอนผานหนาวมาเยอะ ทัง้ ควํา่ งบประมาณ ถูกรองเรียนใหถอนถอดออก จากตําแหนง ฝากถึง วิชิต ชาตไพสิฐ พอ เมืองชลบุรอี ยาสัง่ สอบ เจแปว มากนักเลย หนู เปนหญิงนะ พอเมืองชลบุรกี เ็ กิดวันสตรีสากล เห็นใจนองหนูบางก็แลวกัน ... ปะหนาคนคูใจ อุกฤษณ ตั๊นสวัสดิ์ อดีต นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ถามถึงเรื่องจะเอาพวกกบถพรรคประชาธิปตย หรือไม ยืนยันชัดเจน ไมรูจะเอามาเปนหอกขางแครทําไม ... ฟงดูแลวคง ต อ งไปตั้ ง กลุ  ม ใหม เพื่ อ วั ด ความนิ ย มกั น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ว า อาศั ย ท อ ง ประชาธิปตยเกิด กับลงสมัครดวยตัวเองวัดความศรัทธาจากประชาชน หาก สอบผานไดยอมรับวาเองเกง จะรีบไปคารวะทันที หลังจากผานการเลือกตั้ง เขามานั่งในสภาเทศบาลเมืองชลบุรีได ... 00

พิธีลงนามถวายพระพรบนผืนผา 999 เมตร ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนประธานในพิธีลงนามถวายพระพรบนผืนผา 999 เมตร เปนกิจกรรม หนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระ ราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยการใหขาราชการ ทหาร ตํารวจ องคการปกครองสวนทองถิ่น นักเรียน นักศึกษา พอคาประชาชนในชลบุรี รวมลงนามถวายพระพร

นายพรชั ย ขวั ญ สกุ ล รองผวจ.ชลบุ รี ประธานเป ด โครงการสหกรณ เฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวา 54 ทีท่ รงหวงใยความเปนอยูข องเกษตรกร จึงจัดกิจกรรมออมทรัพย ออมความดี กิจกรรมลดดอกเบี้ยเงินกูสมาชิก สถาบันเกษตรกร ณ หองแกวเจาจอม สนง.องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

ม.สปป.ลาวรวมลงนาม Mou กับ 5 สถาบันการศึกษาไทยม.สะหวันนะ เขต สปป.ลาว รวมเซ็นสัญญาลงนามMouทางดานการศึกษากับ 5 สถาบัน อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก รวมทั้งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ม.บูรพา เพื่อเปนการโยงใยเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศบานพี่เมือง นอง

นายกเหลากาชาดจังหวัดชลบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ ใตรม พระบารมี ชาวชลบุรมี บี า นทีอ่ บอุน เปนโครงการเพือ่ ใหผยู ากไร ผูด อ ย โอกาสในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะดานการปองกัน อัคคีภัยอันจะเกิดจากสภาพสายไฟ อุปกรณไฟฟาที่ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ ในการบํารุงรักษามาเปนเวลานาน ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานเหลา กาชาดจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี จัดโครงการคายยาเสพติด นายวิชติ ชาตไพสิฐ ผูว า ราชการจังหวัด ชลบุรี เปนประธานเปดโครงการคายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ผูเ ขารับการฟน ฟู สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบบังคับบําบัด เพื่อลดปญหาการแพร ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชลบุรีใหเกิดผลอยางชัดเจนเปนรูปธรรมณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง อ.เมือง จ.ชลบุรี

พิธีมอบผลการศึกษา่บัณฑิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาตบัณฑิต ผวจ.ชลบุรี ประธานมอบรายงานผลการศึกษาแกบัณฑิตพยาบาลหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิต พยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต) ณ หองประชุมสารภี อาคาร อบจ.อุทิศ รร.ชลราษฏรอํารุง

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร “โครงการบานกษิรา จตุจักรบางแสน” ตามที่บริษัท บานกษิรา จํากัด ไดทําการจัดสรรที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 55108, 2221 ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน 43 ไร 31 ตารางวา โดยใชชื่อ โครงการ”บานกษิราจตุจักรบางแสน” ซึ่งไดแบงเปนถนน 2 แปลง สวนสาธารณะ 4 แปลง ที่ดินยอย 189 แปลง และไดดําเนินการจําหนายไปเรียบรอยแลว บัดนีท้ างบริษทั ฯ มีความประสงคทจี่ ะโอนทรัพยสนิ ทีเ่ ปนสาธารณูปโภค (ถนนภายในโครงการจัดสรรทีด่ นิ โฉนด ที่ดินเลขที่ 55108, 149591 ตําบลหวยกะป อําเภอเมือง ชลบุรี) พรอมเงินคาบํารุง รักษาสาธารณูปโภคใหกับผูซื้อที่ดินจัดสรร โครงการบานกษิรา จตุจกั รบางแสน โดยผูซ อื้ ทีด่ นิ จัดสรรจะตองดําเนินการจัดตัง้ นิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร ตามพระราชบัญญัตกิ าร จัดสรรทีดิน พ.ศ.2543 เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวขางตนจากบริษัทฯ ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการ บานกษิรา จตุจักรบางแสน ไดรับหนังสือแจงบริษัทฯ จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน และโปรดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่แจงใหทราบ ....................................... ....... ( นางสาวกษิรา กิจกาญจนกุล ) กรรมการผูจัดการ บริษัทบานกษิราจํากัด

CTV ชลบุรี ไดจัดใหมีการคัดเลือกและโหวตพนักงานใน บริษัทฯ ที่มีผลงานดีเดนและมีมนุษยสัมพันธดีเดน ผลออก มาแลวครับ หัวหนาฝายดีเดน เดือน มกราคม คือ คุณวีระ ชาติ สุกเปย หัวหนาฝายเทคนิค เดือน กุมภาพันธ คุณสุ มิตตา ปญจพลสกุล หัวหนาฝายการตลาดฯ พนักงานที่มี มนุษยสมั พันธดเี ดน เดือน มกราคม คือ คุณมัลลิกา คูหา เจาหนาทีฝ่ า ยสํานักงาน แตทกี่ วาดรางวัลไปครองถึง 3 รางวัล คือ พนักงานดีเดน ทัง้ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ และ พนักงานที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน เดือน มกราคม คือ คุณสมคิด สัญญารัตน เจาหนาที่เก็บเงิน เจา เกา ที่เพิ่งควารางวัลเจาหนาที่เก็บเงินไดตามเปาไปครองเมื่อเร็วๆนี้ นั่นเอง แหมเรียกวาเปน “นักลารางวัล ของบริษัทฯ” ไปเลยก็วาได CTV NEWS ก็ตองขอยกนิ้วใหเคาเลย เอา ! แลวถาใครอยากรูเคล็ดลับวาพี่แก ทําไดไง ก็ลองเลียบเคียงถามเฮียเคาดูละกัน นะครับ (ภาพลาง) คุณรัชนี หลิวสุวรรณ ผูจัดการบริษัทฯ และหัวหนาฝายขาว CTV รวมอวยพรและมอบสิ่งมงคล ใหกับ ทานวิชิต ชาตไพสิฐ ผูวาฯชลบุรี ในโอกาสครบรอบวันเกิด (ลางซาย) คุณศิรินันท เจริญธรรม รองผูจัดการฯ บริษัท เคเบิลทีวีชลบุรี จํากัด ใหการตอนรับ คุณวร วลัญช ฉิมพิบลู ย ผูอ าํ นวยการฝายประชาสัมพันธ ของชองเฮลท พลัส แชนแนลและทีมงาน ทีเ่ ดินทางมาเยีย่ ม ชมกิจการของบริษัทฯ พรอมแจงประชาสัมพันธเรื่องการเปลี่ยนระบบการออกอากาศ จากระบบ FREE TO AIR เครือขาย MVTV ผานดาวเทียมไทยคม C BAND ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนตนไป


หนา ๘

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

8 หลุมพรางคําพูด

สวัสดีคะ ทานผูอ า น พลังธรรมชาติดฉิ นั มี เรือ่ งมาเลาสูก นั ฟง นัน่ หมายถึงการ “พูด “ ในแตละ วันเราไมสามารถ หลีกเลี่ยงการพูดจากับผูอื่น บาง คนถึงกับบอกวา วันไหนถาไมไดพดู เห็นทีนาํ้ ลายจะ บูดแนนอน บางคนหนาตาไมหลอ ไมสวย แตก็มี เสนหไ ดจากคําพูดของตน ถือวารูจ กั ใชคาํ พูดใหเปน

ศิลปะในการผูกมัดใจคน เขาทํานองที่วา “วาจาเปนตอ รูปหลอเปนรอง” แตกม็ คี นบางคน หนาตาดูดดี๊ ี แตกลับไมมใี ครอยากคบหาสมาคมดวย แบบ วา “สวยแตรูป จูบไมหอม” เห็นหรือยังคะวา คําพูดสามารถสรางมิตรที่ดี และศัตรูตัวฉกาจที่สําคัญได การพูดมีทั้งการพูดที่ เปนการพูดในเชิงบวก และเชิง ลบ การพูดที่สรางสรรค เกิดจะภายในจิตใจของเราที่ บริสุทธิ์ คิดดี คิดบวก กับบุคคลอืน่ การพูดในดานลบ เปนการพูดทีเ่ กิดจากการเติมแตง จิตใจของ เราเอง ที่ประกอบไปดวย ความโลภ ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ตางๆที่ เปนภาวะจิตในดานลบ ที่ไมอยากเห็น คนอื่นไดดีกวา สุขสบายกวา หรือมี ความสุขมากกวา ทั้งหมดนี้เกิดจากกิเลสของเราทั้งสิ้น คําพูดทางลบอันนํา มาสูกับดักของหลุมพรางที่อันตรายมีมากมาย เพราะหากตัวคุณเขาไปสูวง โคจรของกับดักเชนทีว่ า นี้ รับรองไดวา คุณจะไมมคี วามสุขกับชีวติ การทํางาน และชีวติ สวนตัวเลย เรามารูจัก หลุมพรางคําพูด ซึ่งมีแปดหลุมพราง กันดี กวาคะ 1. พูดแบบ “ ขวานผาซาก” “นี่เธอ เปนไงเนี่ย งานที่ใหทําเสร็จหรือยัง รอตั้งนานแลวนะ ทําไมชาจัง” คุณจะรูสึกอยางไร เมื่อไดยินคําพูดเชนที่วานี้ พบวาคนบางคน พูดจาไมเปน มักพลั้งพูดกอนคิด ไมรจู ักคิดกอนพูด ใชวาจาโผงผางตรงๆ ดวยคําพูดแบบ “ขวานผาซาก” และเพือ่ มิใหเกิดความรูส กึ เสียใจทีหลังหลังจากทีพ่ ดู ออกมาแลว ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีค่ ณ ุ จะพูดอะไรไปกับลูกคา ตนเองจะตองคิดกอน เสมอวาจะพูดอะไร จงอยาลืมการใชประโยคเกริ่นนําในทางบวก เพื่อทําใหลูกคามี ความรูสึกดี เชนตัวอยางจากประโยคขางตน ถาใหเปลี่ยนประโยคเสียใหม ยอมจะทําใหผูฟงรูสึกดีได “ นีเ่ ธอ ตอนนีย้ งุ หรือปาว ไมทราบวางานทีใ่ หไป ทําถึงไหนแลว ทําทันไหม มีอะไรติดขัดก็บอกไดนะคะ” 2. พูดแบบ “ ยุแยง ตะแคงรั่ว” ลูกคาบางคนไมชอบพูดคุยกับคนทีช่ อบยุแหยใหเกลียดกัน หรือ ไมชอบกัน ลูกคาเหลานีโ้ ดยมากมักจะหลีกเลีย่ งทีไ่ มเผชิญหนากับคนจําพวก นี้ เพราะคบหาสมาคมดวยแลว รูส กึ วาชีวติ ไมมอี ะไรสรางสรรคเลย พูดคุยแลวรูสึกสลดหดหู ตัวอยางคําพูดแบบนี้ เชน “ คุณหญิงรูไหม หัวหนางานขายที่ เพิ่งมาใหม เคาเลากันวา เปนคนทํางานไมเปน ใครๆ ดิวสงานดวยแลว จะ

ประกาศ โดยประกาศนี้ ขาพเจานายภูวเดชหรือนิวัติ ขาว เหลือง ขอเรียนชี้แจงตอองคกร หนวยงาน สวนราชการและ ประชาชนทั่วไปวา ตามที่ขาพเจานายภูวเดชหรือนิวัติ ขาว เหลือง ไดตีพิมพหนังสือพิมพสยามนิวส ฉบับที่ 462 ประจํา วันที่ 16-31 ตุลาคม 2549 ในคอลัมนเจาะฅนขาว ซึ่งมี ขอความในทํานองวา “เทศบาลตําบลทาชาง ซึง่ มีนายพงษชยั เจริญยศ เปนนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลทาชาง มี พฤติกรรมเปนผูบรืิหารที่ไมมีความรับผิดชอบในการบริหาร งานในเทศบาลตําบลทาชางและสรางความเดือดรอนใหแก ประชาชน” ทําใหเกิดความเขาใจผิดแกประชาชนทัว่ ไปนัน้ ตอ มาขาพเจานายภูวเดชหรือนิวัติ ขาวเหลือง และนายพงษชัย เจริญยศ ไดมกี ารไกลเกลีย่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับขอเท็จจริงในหนังสือ ดังกลาวแลว ทราบวาเปนเรื่องเขาใจผิดกัน ซึ่งความเปนจริง แลว ชวงวันและเวลาดังกลาว นายพงษชัย เจริญยศ ไดปฏิบัติ หนาทีน่ ายกเทศมนตรีตาํ บลทาชางและใหความชวยเหลือแก ประชาชนในทองถิ่นเพื่อบรรเทาเหตุอุทกภัย อันเปนการเกิด ประโยชนแกประชาชนและสังคมมาโดยตลอด จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน (นายภูวเดช ขาวเหลือง)

ที่ตัวเราทั้งนั้น

สุพรรณี อัญชลิพงศ สับสนกับชีวติ อยางแนนอน คุณหญิงถาจะใหดนี ะ หลีกไดเปนหลีก หลบได เปนหลบ อยาไปยุงกับเขาเลย” หากคุณหญิง เปนคนทีไ่ มชอบคําพูดทีพ่ าดพิงถึงใครในทางทีไ่ ม ดีแลวละก็ รับรองไดวาคุณหญิงจะรูสึก และมองผูพูดวาเปนคนที่ไมนาคบ เพราะเปนคนที่สามารถพูดลับหลังถึงคนอื่นในทางที่ไมดีไดเสมอ 3.พูดแบบ “เขาใจอยูคนเดียว” พูดงาย ๆ ก็คือ เปนคนที่พูดจาไมรูเรื่อง ไมรูวาพูดเรื่องอะไร เพราะผูฟงฟงแลวไมเขาใจ คําพูดแบบนีอ้ นั ตรายมากคะ เพราะหากผูฟ ง เขาใจผิด รับรองได วาเปนเรื่องแน อาจทําใหงานที่สงมอบมาเกิดความผิดพลาด ไมเปนไปตาม มาตรฐานที่คาดหวังไว ดังนั้นเวลาที่จะพูดอะไรไปกับลูกคา ควรตรวจสอบความเขาใจ ของลูกคาใหแนชัดกอนวา มีความเขาใจตรงกันกับผูฟงหรือไม ดวยการใชคําพูดสอบถาม ความเขาใจของผูฟงจากการตั้งคําถาม หรือการสอบถามความเขาใจอยาง ตรงไปตรงมา เชน “ มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม” “ ที่อธิบายใหฟง เขาใจหรือไม ถามีอะไรสงสัยสอบถามไดเลย” เปนตน และเพือ่ ปองกันมิใหเกิดหลุมพรางของคําพูดเชนทีว่ า นี้ ผูพ ดู ควร เตรียมตัวไวลวงหนากอนเสมอ จั ด วางลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของเรื่ อ งที่ จ ะพู ด รวมถึ ง อาจมี ก ารยก ตัวอยางประกอบใหเห็นชัดในบางชวง บางตอน 4.พูดแบบ “ เหน็บแนม” การใชคาํ พูดเหน็บแนม ยอมทําใหผฟู ง รูส กึ สะเทือนใจแบบ “เจ็บ เล็ก ๆ” เชน “พี่ดูงานของเธอแลวนะ แนใจเหรอวาคิดแลว ไมนาเชื่อเลยวา จะเปนงานที่ออกมาจากเธอได ทําไดแคนี้เองเหรอ” หากคุณฟงแลวจะรูสึกอยางไร แนนอนวา ผูฟงคงจะตองคิดบาง ละ ไมมากก็นอย พบวาการพูดแบบนีอ้ นั ตรายคะ เพราะหากลูกคาฟงแลวไมพอใจ พวกเขาอาจจะไมใชสินคาและบริการของคุณตอไปก็เปนได นอกจากนี้ตัว อันตรายของการใชคําพูดแบบนี้ก็คือ หากผูพ ดู ไมรตู วั วาตนเองเปนคนทีช่ อบใชคาํ พูดแบบเหน็บแนม อาจทําใหคุณเองตองสูญเสียลูกคาไป โดยที่ไมรูสาเหตุและแนวทางแกไข ปองกันมิใหลูกคาตองเอยคํา “ ลา” ฉบับหนามาตอกันอีก 4 หลุมพรางคะ

ประกาศ โดยประกาศนี้ ขาพเจานายพงษชยั เจริญยศ ขอเรียน ชีแ้ จงแกประชาชน องคกร หนวยงานและสวนราชการทุกภาค สวนวา ขอความตามที่ปรากฏในหนังสือสํานักงานเทศบาล ตําบลทาชาง ที่ จบ 52401/2245 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรือ่ งขอใหตรวจสอบพฤติกรรมหนังสือสยามนิวส กรณีการจัด งานมอบรางวั ล บุ ค คลยอดเยี่ ย มประจํ า ทุ ก ป และจั ด ตั้ ง โครงการกองทุนขาวสารเพื่อชีวิตวามีความไมถูกตองและไม โปรงใสนั้น ซึ่งกอใหเกิดความสับสนแกบุคคลโดยทั่วไป และ ทําใหหนังสือพิมพสยามนิวสเสียชื่อเสียง ซึ่งตอมาไดมีการ ทําความเขาใจกัน ชึ้แจงตอกันแลว สรุปวาเปนความเขาใจผิด โดยหนังสือพิมพไดจดั ทํากิจกรรมทัง้ สองกิจกรรมดังกลาวขาง ตนเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมจริง และมีความโปรงใส ทุกประการ และไมมพี ฤติกรรมใชอทิ ธิพลของสือ่ โจมตีใหรา ย ผูใด เพื่อเรียกรับเงินหรือหวังผลประโยชนใดๆทั้งสิ้น จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน (นายพงษชัย เจริญยศ)

สวัสดี คะ เจมาตากีพยากรณมาทําหนาทีใ่ นแตละ ฉบับ ดวยการสื่อไปถึง ผูที่ใหการสนใจและสนับสนุนอยาง ตอเนื่อง ในแตละครั้งของการเขียนการพยากรณ ยังมีความ ตั้งใจเสมอวา อยากใหผูอานไดรับความสุข คนเราเมื่อพูดถึง การพยากรณหรือดูดวงทีไร มักหวาดระแวง กลัวนูน กังวลนี่ ไปสารพัดจะปรุงแตง การพยากรณคือ การผอนคลาย อยา ไปคิดวา จะทําอะไรใหชีวิตใครเลวรายได เหตุใด ผลใด อยู

ทาน ที่เกิดวันอาทิตย ชีวิตของคุณมักจะเจอเหตุ แหงการยื่นมือเขาไปชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ แตนั่นแหละ ทําอะไรใหใครไมมีดี แตถา จะใหดี ไมควรไปตั้งความหวัง ในระยะนี้หมั่นเพียรเติมกําลังใจใหตนเอง หนักแนน สรางสรรคในทางที่ถูก รายไดจากการคาขายอยูในสถานะที่นาพึง พอใจ คนเกิดวันนี้ทําอะไรจะดีตั้งแตคิด รักใครชอบใครใชหัวใจ อยาใชอารมณ เพราะคุณยังเปนคนใจรอนเขาขั้น จะไดรับลาภผลเรื่องบานที่อยูอาศัย เสริมดวงดวยการฝกคิดดี ทําดี อยางสมํ่าเสมอและทําไปเรื่อยๆ ทาน ที่เกิดวันจันทร ชะตาชีวิตของคุณจะมีจุดเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเรื่องอารมณ เพราะไมวา สิ่งใดที่เดินเขามาใกลคุณ ไมวาจะเปน หนาที่การงาน การเงิน ความรัก จะลงตัวก็เปนตองชะงัก ขอเสียที่คุณพยายามเปลี่ยน แตมันก็มักครอบงําคุณอยางเสมอ พยายามผานแสงสีดําที่ขุนมัว ในใจคุณดวยสติสักนิด การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น และมีสิ่งดีๆ วิ่งเขามาหาคุณอยางไมคาดฝนไดเสมอ ไมมีสิ่งใดจะดีได ถาคุณไมเคยคิดจะเปดใจและ พรอมจะแกไขตนเอง ทาน ที่เกิดวันอังคาร คุณมักเปนคนมีสูตรลับความสําเร็จเฉพาะตนอยูเสมอ แตบอกใครไปแลว มักไดดีเสมอ แตไมไดดีกับตัว มักโดน อิจฉาในเรื่องความคิด แตก็ยังดีกวาคิดดีไมเปนแหละนา คุณจะมีขาวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ไดจากการติดตอเจรจา เปนนายหนาคาที่ดิน ผันเงิน สะพัด แต อยาประมาทเปนอันขาด เพราะ การมีเงินไมไดหมายถึงความสุขเสมอไป อยาลืมหมั่นเพียรใหทาน ความสนใจตอครอบครัวอันเปนกําลัง สําคัญของการขับเคลื่อน ทาน ที่เกิดวันพุธ อยาไปเชื่อนักเรื่องไมเปนเรื่อง ใครพูดอะไรใหเสียเงินเสียทองเกินความเปนสัจธรรมแหงชีวิต ทํางานแทบตาย แตไม กลัน่ กรอง ความเชือ่ อยูเ หนือเหตุผล มีแตหมดกลับหมด เดือดรอนชาวบานและคนใกลตวั แตคนทีเ่ อาเงินไปใหหายตัว สบายแฮ..ระยะนี้ ทําใจใหสบาย และไมตองวิ่งหา นิ่งไวอะไรดีๆจะเขามาเอง ยกตัวอยาง ถามีคนจะเอาเงินมาใหแลวคุณไมอยูบานรับเงิน ก็ชวดไปก็เทานั้น คิดนะ..คิดเยอะๆไมตอง เสริมดวง แกนั่น แกนี่ เปลืองตังค ทาน ที่เกิดวันพฤหัสบดี ชวงนี้ไดรับความสุขจากบริวารลูกหลาน เรื่องการเรียน การสอบ หรือ การประมูล ที่เปนผลบวกอยากังวลใจ ในเรื่องไมเปนเรื่อง พอมีกินมีใช หาความสุขที่เปนการสงเสริมใหตนเองและคนใกลตัวไดรับผลไปดวย เดินทางไกลจะไดสินคามาทําการตลาดจนโดง ดัง เคาเรียกวา พรสวรรคจับอะไรจะไดเงินทอง กิจการเจริญรุงเรือง หมั่นเพียรระลึกบุญคุณบิดา มารดา ผูใหกําเนิด ที่เคยคิดลบก็หมั่นอโหสิกรรม หรือ ขอโทษบอยๆ แมในใจก็ยังดี ทานที่เกิดวันศุกร คุณ เปนคนไมเชื่อเรื่องงมงายไรสาระ นั่นเปนเรื่องดี แตการที่เราถือดี ก็อาจจะทําใหหนาที่การงานเปนที่หมั่นไส ของคนอื่นได อะลุมอะลวย ฟงคนอื่นบางในบางเรื่องก็ไมไดทําใหคุณสูญเสียความเปนตัวเอง ไมวา แมกระทั่งเรื่องความรักและเรื่องในครอบครัว หมั่น สอบถามความตองการของผูอื่น อยาเอาแตใจ คุณจะรูสึกไดถึงบรรยากาศที่ดี สดชื่นกวาที่คุณเคยเปน ทาน ที่เกิดวันเสาร ใหระวังคนอิจฉาริษยาเรื่องการงาน อยาไปเครียดหรือกังวลใจกับสิ่งเหลานี้นัก คนเราอยูบนโลกนี้ มันหนีสิ่งเหลา นี้ไมพน ทําใจยอมรับและระแวดระวังใหมาก อยาไปตอบโต กับคนคิดไมได แตคุณจะมีเกณฑไดรับโชคลาภ จากการเสี่ยงโชคเปนการตอบแทน ดวย เงินกอนใหญ นิสัยของคุณเปนคนที่ใครเห็นใครรัก เพราะการพูดจามีหลักการที่ดีแตไมวา อยางไร จะหยิบจับสิ่งใด ยังอยูในเรื่องความสําเร็จเปนที่นา พอใจ ดวงความรักสดใสซาบซาดี เอา ละ เรามาผอนคลายกันพอสมควรแลว การพยากรณคือ การผอนคลาย อยาไปกังวลกับการทายทัก แต เมื่อเรารูวา เราจะลงมือทําสิ่งใด คิดใหรอบคอบ เพราะ กรรมเกิดจากการกระทํา อยาผิดเพราะความคิดซํ้าซาก อีกนิดนะคะ เปนคําถามที่นํามาแลกเครื่องดื่มไดที่ ฮินดี้กาแฟพยากรณ เปนคําถามสุดฮิต ถาเผื่อวา คนเราไมมีเงิน จะเกิดการสรางบุญดวย วิธิใดนะคะ รูแลวมาแลกเปลี่ยนกัน โทรมาที่ 080-6364497 เห็นใจแฟนบอลกระตายปาจันทบุรี จริง ๆ ทีเ่ ฝารอชมเกมสการแขงขันในบาน ตนเอง ถามไถกนั บอยมากแมกระทัง่ ขณะกําลังปดตนฉบับก็ยงั โทรศัพทมาถาม ถึงโปรแกรมการแขงขันในบาน วาเมือ่ ไหรจะไดเห็นฟอรมการเลนในบาน เอา เปนวาอดใจรอกันอีกสักนิดก็แลวกัน หากทราบโปรแกรมอยางเปนทางการเรา จะแจงใหทราบโดยดวน โดยทานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีม จันทบุรี FC อยางถูกตอง และตรงไปตรงมาทางรายการ “เน็ตเวิรค สปอรต เรดิโอ ” สถานีวิทยุ ส.ทร. 4 จันทบุรี เวลา 20.30 – 21.00 น. ฟงแลวรับรอง วาเปนขอมูลทีแ่ ทจริง ไมใชขา วโคมลอย หรือเปนการสรางขอมูลเท็จ ดังจะเห็น ไดจากสื่อมวลชนสวนกลางบางสื่อ (เทานั้น) ที่กรุขาวขึ้นมา และอาจไดขอมูล จากผูที่ไมหวังดี รวมถึงแหลงขาวที่ไมเปนความจริง แลวแตจะสรรหาขายกัน โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่อันเกิดขึ้นตามมา สรางความขัดแยงของคน ภายในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งความเปนจริงแลวเกิดจากความไมเขาใจกันเพียงเล็กนอยเทานั้น บางทีหากไดพูดคุยกันก็ไมนามีอะไร แตพอบุคคลที่ไมมีสวน เกี่ยวของไดรับรูขอมูลบางเรื่องที่ไมครบถวน หรือ หากไมเขาใจประเด็นปญหาก็ไปปาวประกาศตอ ๆ กัน จนลุกลามกลายเปนปญหาใหญโต ซึ่งหากไดคุย กันของผูบริหารทีม กับหนวยงานที่เกี่ยวของแลวก็สามารถตกลงกันได (ไมใชเรื่องยาก) งายกวาพาทีมจันทบุรี เอฟซี ขึ้นไปเลนลีกสูงสุดเสียอีก ดังนั้นบางสิ่ง บางอยางที่เปนปญหา ก็อยาใหเปนตัณหาสงผลทําใหเกิดการทะเลาะกันเองของคนจันทบุรี สวนสื่อมวลชนสวนกลางจะเขียนยังไงก็ปลอยเขาไป เราคนจันท ตองมาบริโภคขาวทองถิ่นใหเพิ่มขึ้น จะไดเห็นภาพความสามัคคีของคนภายในจังหวัด เพื่อรวมพลังของคนทั้งจังหวัดในการสนับสนุนทีมจันทบุรีใหกาวสูลีก สูงสุดใหจงได ลาสุดโปรแกรมการแขงขันยังไมนิ่งซะทีเดียว เพราะบริษัทไทยพรีเมียรลีก ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงกันรายวันอยางตอเนื่อง (นิ่งจริง ๆ นาจะ ตอบจบฤดูกาล) ทางดานโปรแกรมเปดสนามเหยาอยางเปนทางการของทีมกระตายปา เราก็ยังไมกลาฟนธง 100 % วาวันไหนแน รวมถึงสนามแขงขันดวย เอาไวติดตามฟงจากรายการ “เน็ตเวิรค สปอรต เรดิโอ” ก็แลวกันครับ...ผานพนไปไดดวยดีสําหรับการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด “ซีเล็คทูนา” ชิงชนะเลิศ แหงประเทศไทย ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 2 – 6 มีนาคม ที่ผานมา ณ หาสรรพสินคาโรบินสัน จันทบุรี สรุปผลการแขงขันหลายทานคงทราบกันแลว ทั้งประเภทชาย และหญิง ทีมแชมปตกเปนของทีมราชนาวี สวนทีมจันทบุรี 1 (นิพนธ นิ่มนวล และอภิชาติ บัวเหลือง) ควาอันดับที่ 3 มาครอง รวมถึง กระแสตอบรับพี่นองชาวจันทตอการแขงขันบีชวอลเลยบอลรายการดังกลาว เปนไปอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะคูแขงขันที่เปนทีมหญิง งานนี้ตองยกความดี ความชอบใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี , สมาคมกีฬาจังหวัด จันทบุรี , เทศบาลเมืองจันทนิมิต , สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย , ชมรมกีฬาวอลเลยบอลจังหวัดจันทบุรี , หางสรรพสินคาโรบินสันจันทบุรี และ ทีจ่ ะไมลมื ทุก ๆ ครัง้ เบือ้ งหลังความสําเร็จในการจัดงานแตละครัง้ ตองมี หนวย งานจากกองพันทหารราบที่ 2 (คายตากสิน) ที่สงทหารมาทําหนาที่ทั้งติดตั้ง และเก็บอุปกรณหนัก รวมถึงมาทําหนาที่เปนเจาหนาที่สนามในระหวางการ แขงขันดวย ไมแนนะครับปหนาจังหวัดจันทบุรอี าจจะไดจดั การแขงขันในระดับ เอเชีย หากขอเสนอตัวเปนเจาภาพ แตงานนี้ตองยกความดีความชอบใหกับ จันทบุรี FC เดนศักดิ์ ศรบัณฑิต ที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลจันทบุรี FC อ.วิโรจน ภูวรรณ ที่ทําทุกอยางสากกระเบือ ยันเรือรบ สมแลวที่เปนบุคคล สมชาย ชวยบุญชุม โคชทีมฟุตบอลจันทบุรี FC พรอมทีมงาน มารวม ตัวอยางทางดานกีฬาของจังหวัดจันทบุร.ี ..ปดทายทีก่ ฬี าเยาวชนแหงชาติ ครัง้ ออกรายการทาง CTV เพื่อแจงใหพี่นองชาวจันทบุรี ไดทราบถึงแนวทาง ที่ 27 ระหวางวันที่ 20 – 31 มีนาคม ณ จังหวัดอุตรดิตถ โดยทีมงานจะเดิน ในการทําทีมของสโมสร ในการแขงขันฤดูกาลนี้ โดยรายการดังกลาวจะแพร ทางเขารวมติดตามผลงานของนักกีฬาจันท ในครั้งนี้ และฉบับหนาคงไดเห็น ภาพทางรายการที่ 54 เวลา 21.00 น. ในวันที่ 17 มี.ต.นี้ ความเคลื่อนไหวอยางเปนนํ้าเปนเนื้อ แลวพบกันใหมฉบับหนา

ชนะเลิศทีมชาย ดร.อิสวิ ฒ ุ ิ ตัง้ เกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี สมชาย กลอมสาท ผูจ ดั การฝายขายหางสรรพสินคาโรบินสันจันทบุรี รวม กันมอบรางวัลเงินสด จํานวน 16,000 บาท ใหกับ ธีรภัทร โพธิ์เหลือง และ จ.อ.กิตติพัทธ ยังถิ่น ผูเลนของราชนาวี 1 ที่ชนะเลิศการแขงขัน วอลเลยบอลชายหาด ซีเล็คทูนา ที่จันทบุรี

ชนะเลิศทีมหญิง พงศศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานชมรมวอลเลย บอลจังหวัดจันทบุรี กลรภัส วิทยากรณ ผูจัดการฝายการตลาดหางสรรพ สินคาโรบินสันจันทบุรี รวมกันมอบรางวัลเงินสด จํานวน 16,000 บาท ให กับ จารุณี สารนอก อุษา เต็นปกษา ผูเลนของราชนาวี 1 ที่ชนะเลิศการ แขงขันวอลเลยบอลชายหาด ซีเล็คทูนา ที่จันทบุรี


หนา ๙

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

มะเร็งทวารหนัก ออกและสามารถเก็บรักษาหูรูดทวารหนัก ทําใหผปู ว ยควบคุมการขับถายไดตามปกติ แตในผูป ว ยทีเ่ ปนมะเร็ง ระยะลุกลามจะไมสามารถเก็บหูรูดทวารหนักไดจําเปนตองผาตัดยก มะเร็งทวารหนัก ทวารหนักเปนสวนปลายสุดของลําไสใหญเปนทางลําเลียงของเสีย ลําไสไวที่หนาทอง และขับถายออกทางหนาทองแทน ออกจากรางกาย โดยมีหรู ดู ทวารหนักเปนตัวปดเปดควบคุมการขับถาย การรักษาตามระยะของโรคมะเร็งทวารหนัก ระยะ 0 (Carcinoma in Situ) อุจจาระออกจากรางกาย a.การผาตัดเฉพาะกอนมะเร็ง ปจจัยเสี่ยง (Risk factors) ระยะที่ 1 และ 2 1.อายุมากกวา 50 ป a.การผาตัดเฉพาะกอนมะเร็ง 2.การติดเชื้อ human papillo-b.รังสีรักษารวมกับยาเคมีบําบัด mavirus (HPV) c.การฝงแร 3.การมีคูนอนหลายคน d.การผาตัดยกลําไสไวทหี่ นาทอง 4.การมีเพศสัมพันธผานทาง ในกรณีที่รักษาดวยรังสีรักษารวมกับ ทวารหนัก ยาเคมีบําบัด แลวยังมีกอนมะเร็งหลง 5.การสูบบุหรี่ เหลืออยู อาการ (symptom) ระยะที่ 3 1.มีเลือดออกผิดปกติทางทวารหนั หนัก a.รังสีรักษารวมกับยาเคมีบําบัด 2.อาการปวดรอบทวารหนัก b.การฝงแร 3.คันหรือมีสารคัดหลั่งผิดปกติออกทางทวารหนัก c.การผาตัดยกลําไสไวทหี่ นาทอง ในกรณีทรี่ กั ษาดวยรังสีรกั ษารวม 4.กอนผิดปกติรอบทวารหนัก กับยาเคมีบําบัด แลวยังมีกอนมะเร็งหลงเหลืออยู 5.การขับถายที่ผิดปกติ การตรวจวินิจฉัย ระยะที่ 4 เปนการรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาความทรมานจาก 1.การตรวจรางกายและการตรวจทางทวารหนัก อาการของโรคมะเร็ง 2.การสองกลองทางทวารหนัก a.การผาตัด 3.การตรวจอัลตราซาวดผานทางทวารหนัก b.รังสีรักษา 4.การตรวจชิ้นเนื้อจากกอนผิดปกติรอบทวารหนัก c.ยาเคมีบําบัด การรักษา 1. การรักษาดวยรังสี เปนการรักษาโดยการใชรังสีเขาไปทําลาย มะเร็งโดยตรงมีสองวิธีดวยกัน คือ - การฉายรังสีจากภายนอกรางกาย และ - การฝงแรเขาไปในตําแหนงที่เปนมะเร็งโดยตรง 2.การรักษาดวยยาเคมีบาํ บัด เปนการรักษาโดยการใชยาเคมีบาํ บัด เขาไปยับยั้งการเจริญเติบโต และ ทําลายมะเร็งในทุกสวนของรางกาย 3.การผาตัด ในมะเร็งทวารหนักระยะตน จะตัดเฉพาะกอนมะเร็ง

E-mail : wanchai587@gmail.com

ลูกทุง ทุกวันตองดิน้ รนกันอยางมากเหลือเกิน มีผลงานเพลง แทบจะไมขายกันมีแตฟงกันไปอยางนั้น อีกอยางเพลงทุกวันนี้จะ เอาเนื้อหากินใจแทบจะไมได แตงเพลงเพราะๆคําลึกๆวัยรุนสมัย นี้ ก็ฟงกันไมเขาใจเสียดวยถาคําผิดเพี้ยน กับฟงเขาใจและรูเรื่อง เสียดวย เฮอ..งง ใบเตย อารสยาม (สุธีวัน ทวีสิน) สาวนอยวัยใสหัวใจลูกทุง ชางพูด ชางคุย ชอบเตน ชอบรองเพลง เราจะไดเห็นถึงความนารักสดใส และ เซกซี่ไตลวัยทีน กันไปแลว 2 เพลง เชน ใจคิดถึง และ โคโยใบเตย ตอนนี้ได สงเพลงใหมสูหูผูฟงในเพลง “เช็คเรด ติ้ง” ชวยเชียรนะครับ สาวมาด เมกะแดนช นัก รองแนวสนุกสนานที่สรางตํานานหนา ใหมของการรองเพลง ที่มีทั้งรองปนกึ่ง พู ด อี ก คนในวงการลู ก ทุ  ง อิ ส าน ที่ ประสบความสําเร็จมาแลวทั้ง 3 ชุดมี สาวลาดพราว เดอะสตารของแม เปนตน ชุดใหมลาสุดชุด “เลดี้ปลารา” สตาทรมาแรงเสียดวยจะบอกใหเดอ 4 สาวซน แซบ ที่รถไฟดนตรี ทีจ่ บั มารวมกันมี เหมียว คุณาธาร อีฟ อรวรรณ นุน จีวรรณ และ แอนนา เดินสายโปรโมทไประยะหนึ่งแลว สวน การประกวดเตน เพลง “ดิ้น ดิน ดิ้น” รายการ ท็อปแซดนิวส ตองเลือ่ นมาเปน ที่ 15 กุมภาที่ผานมา ปานนี้คงไดผูชนะ ไปแลว ไผ พงศธร เจาของอัลบั้ม “เปนเพือ่ นไมไดหวั ใจอยากมีแฟน” เผยความรูส กึ วาเกีย่ วของกับทหารทีอ่ ยู 3 ชายแดนใตนนั้ คือเพลง ท.บ.2 ลูก

อิสาน เปนสวนหนึ่งที่สงแรงใจไปใหพี่ๆ เนื่องวันที่ 3 กุมภาพันธที่ผานมาเปนวัน ทหารผานศึก เปนประจําของทุกๆปครับ พรธิดา ภูระหงษ นักรองสาว วัยรุนวัยทีนวัยใสจากจังหวัดสตูลแตเลือด เนื้อคนชลบุรีอยูดวย ในอัลบั้มชุด “สาน ฝนสูดาว” ในขบวนนักรองวัยรุนที่ไม ประจําคายมาแรงในขณะนี้ตองพรธิดา แนๆ ชวงนี้กําลังออกชุด 2 ตอ ติดตอซื้อ แผนเพลงหรืองานแสดงที่ 087-2935489 ชุติมา หลานยาโม ชวงนี้กําลังทําผลงานชุดใหมอยูและกําลังเขา หองบันทึกเสียง อีกไมนานจะไดฟงกันมีนักแตงเพลงมอบเพลงหลายทาน เชน วันชัย วงศนิกร อ.ธงชัย เล็กกําพล สรเพชร ภิญโญ ดนตรี กิตติศักดิ์ สายนํ้า ทิพย อยาลืมชวยกันเชียรมากๆ ดวยนะ ครับโทร 086-3254-910 อ.ริน ศาลางาม นักดนตรีเรียบ เรียงเสียงประสานจากจังหวัดขอนแกน ดิน แดนไหมงาม พูดถึงในวงการเพลงดนตรี อิสานนัน้ อ.ริน ฝมอื ไมเปนลองใครก็วา ได ไดสงเสริมนักรองโลดแลนบนถนนสายนี้ ก็มากมายแลวครับสนใจให อ.ริน ทํา ดนตรีไดที่ 087-8545-927 รับรองไมผดิ หวังแน ไหมไทย ใจตะวัน และ มนตแคน แกนคูน ขวัญใจคนใหม คุณ จะไดพบกับเพลงหมอลําสุดฮิต บทกลอนรําที่อยูในใจจากปลายปากกาของ ครูเพลงคุณภาพ “พอคําเกิ่ง ทองจันทร, ครูพงษศกั ดิ์ จันทรุกขา, อาจารยดาว บาน ดอน และครูสลา คุณวุฒิ ในอัลบั้ม “สอง สิงหคะนองลํา” นี้ ยังมีความพิเศษอยู ตรงที่บทเพลงที่ไมเคยถูกนํามาทําเลย ครับ นั ก ร อ งดี เจ ส ง ข า วมาได ที่ 366/45 ซอยสะพานขวา ถนน ประชาราษฎร สาย 2 บางซื่ อ กรุงเทพฯ 10800 โดย นาย ภูมิพัน โทร 081-5503-387 และ E-mail wanchai587@gmail.com

วิธีกิน

เพื่อหนาเดง แพทยผเู ชีย่ วชาญดานผิวหนัง รวมถึงนักโภชนาการไดออกมาระ บุวา อาหารทีค่ ณ ุ ชอบรับประทานมากทีส่ ดุ นัน้ ชวยทําใหผวิ ของคุณ สามารถเก็บกักคอลลาเจนจํานวนมากไวได วางทุกอยางไวดวยกัน และผลลัพธทไี่ ดคอื การมีใบหนายกกระชับจากอาหารทีร่ บั ประทาน.. เรามาดูกัน

เตาหูและถั่วเหลือง

วัยหมดประจําเดือนเปนวัยที่มี ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนลดนอยลง ซึ่งฮอรโมน ชนิดนี้จะมีสวน ทําใหระดับคอลลาเจนในผิว ลดลงเชนกัน จากการวิจัย ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า คอลลาเจนประเภทใด ประเภทหนึ่ ง จะลดลงรอยละ 30 หลัง จากช ว ง 5 ป แรกของการหมดประจํ า เดือน แตจากการวิจยั ยังคนพบวา ผูห ญิงในวัยหมด ประจํ า เดื อ นนั้ น มีระยะการเก็บกักระดับคอลลาเจนในผิวไดมากทีส่ ดุ โดยคิดเปน 6 เทา หรือ รอยละ 6 ภายในระยะเวลา 6 เดือน ในถั่วเหลืองนั้นมีสารที่เรียกวา “Phytoestrogens” (สารเคมีที่พบได ตาม ธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว) ซึ่งสารตัวนี้สามารถชวยทดแทน ฮอรโมนเอสโตรเจนทีม่ อี ยูใ นรางกายได และถาคุณอยูใ นวัยสูงอายุ ผลิตภัณฑ นมถั่ว เหลืองที่คุณดื่มอยูเปนประจํา จะชวยเก็บรักษาความชุมชื่นและคอล ลาเจนในผิวไวได

ปลาแซลมอน

ปลาแซลมอนและนํ้ามันปลาอื่น ๆ เชน ปลาแมคคอเรล ปลาแฮรรงิ่ และปลา ซารดีน มักไดรับการประกาศใหรูวา มี สารอาหารทีจ่ าํ เปนตอผิวหนัง เพราะในปลาเหลานีจ้ ะมีระดับโอเมกา 3 หรือ กรดไขมันอิ่มตัว ที่ชวยเก็บรักษาความชุมชื่นใหแกผิวได อยางไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.นิโคลราส เพอรริโคน ยังได สนับสนุนเกี่ยวกับนํ้ามันในปลาเหลานี้วา สามารถชวยลดการอักเสบที่เกิด ขึน้ ในผิวหนังใหลดลงได และเขาเชือ่ วาการอักเสบของผิวหนังนัน้ ไมสามารถ มองเห็นได เพราะวามันเกิดขึน้ อยูใ ตผวิ หนังนัน่ เอง ดังนัน้ ระดับความไวของ คอลลาเจน ที่เกิดจากยอยโดยการรับประทานปลาแซลมอน จะชวยปองกัน อาการอักเสบ รวมทั้งชวยเปนบล็อกปองกันคอลลาเจนไวที่ผิวได

นีจ้ ะ เปนตัวระบบปองกันคอลลาเจนในผิว เอาไว ซึ่งโปรตีนชนิดนี้จะถูกบรรจุใหอยู ในรูปของโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกกันวา “Carnosine” (เปนยาตานการเสื่อม สภาพของผิว ซึ่งจะพบไดในกลามเนื้อ) สาร Caarnosine นี้ สามารถชวย ชะลอกระบวนการเกิด เสนใยคอลลาเจนสลายตัวนั่นเอง ขณะเดียวกันหากคุณรับประทานไกงวง จะชวยทําใหคณ ุ เก็บรักษาคอลลาเจน ไวในผิวของคุณได โดยที่ผิวของคุณจะออนนุมชุมชื่น และผลลัพธที่ตามมา คือผิวหนังของคุณจะไดมากกวาความหยืดหยุน

กุงทอดราดซอสมะขาม สวัสดีครับ พบกับผมและเมนูอาหารจานเด็ดอีกเชนเคยครับ ฉบับนีม้ ี เมนูกุงๆ มาเอาใจคนชอบกุงอีกแลว (รวมทั้งผมดวย) เมนูนี้อาจจะดูธรรมดาๆ นะครับ เพราะมีสวนประกอบไมมากมายนักและทําไดไมยุงยาก แตผมรับรอง ความอรอยวาไมธรรมดาแนนอนครับ ซึ่งเมนูที่ผมวานี้ก็คือ กุงทอดราดซอส มะขาม ไปดูวิธีทําและสวนประกอบกันเลยดีกวาครับ

ผักขม

ผักสีเขียวที่มีใบอยูเปนจํานวนมาก เชนเดียวกับผักขมนั้น มีอยูดวยกัน หลาย ชนิดไมวา จะเปน ผักกะหลํา่ ปลี ผักแพงพวย ผักคะนา ซึง่ ผักเหลานีจ้ ะอุดมไปดวยสารตาน อนุมูลอิสระ ที่เรียกกันวาสารลูทีน (สารที่เหลืองที่พบไดในเมล็ดพืช หรือไข แดง) และสารตานอนุมูลอิสระนั้น มีความสําคัญมาก ถาหากคุณตองการ เก็บกักคอลลาเจนเอาไวในผิว เพราะคนทั่วไปมักคิดวาสารชนิดนี้สามารถ ชวยลางพิษจากสารเคมี สารตานอนุมูลอิสระเปนสารระเหย และเปนสารเคมีที่สรางขึ้นจาก รางกาย ซึ่งการระเหยนั้นจะไดรับปจจัยจากภายนอก ไมวาจะเปนแสงแดด หรือมลพิษดังนัน้ ระบบการปองกันทีม่ อี ยูใ นตัวคุณนัน้ เปรียบไดกบั การทีค่ ณ ุ สามารถรักษาระดับคอลลาเจนในรางกายไวไดอยางยาวนาน

บลูเบอรรี่

วิ ต ามิ น ซี เ ป น สิ่ ง จํ า เป น ในการ สรางคอลลาเจน เชนเดียวกับผลเบอร รี่ และผลบลูเบอรรี่ รวมถึงสตรอเบอร รี่ ซึ่ ง ผลไม เ หล า นี้ จ ะอุ ด มไปด ว ย วิตามินซี ซึง่ เปนสวน ประกอบสําคัญในการผลิต คอลลาเจน และเปนตัวชวยเสริมอาหารได ในกรณีของผูท ขี่ าดวิตามินซีอยาง รุนแรงนั้น จะทําใหเขาเปนผูที่มีพัฒนาการที่ชา เพราะการขาดวิตามินซี จะ สงผลตอเนื้อเยื่อและฟน รวมถึงกระดูกออนและเสนเอ็นใหออนแอลง ไมนา เชือ่ วาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหลานี้ เชน การรับประทานอาหารทีอ่ ดุ มไปดวย วิตามินซี จะทําใหคณ ุ มัน่ ใจไดวา รางกายของคุณมีสงิ่ หนึง่ ทีจ่ าํ เปนมากในการ ชวยสรางระบบปองกัน รวมทั้งมีสวนชวยในการผลิตคอลลาเจน นอกจากนี้ ไกงวง มันยังจะชวยหนุน รางกายของคุณใหมรี ะดับสารตานอนุมลู อิสระทีเ่ หมาะสม ไกงวงนั้นเรียกไดวาเปนแหลงของโปรตีนเลยก็วาได เพราะโปรตีนชนิด อีกดวย

เครื่องปรุง กุง 250 กรัม เกลือ 1/2 ชอนชา นํ้ามะขามเปยก 2 ชอนโตะ นํ้าปลา 1 ชอนโตะ นํ้าตาล 1/4 ถวย นํ้าเปลา 1 ชอนโตะ กระเทียมเจียว หอมแดงเจียว นํ้ามันสําหรับทอด

วิธีทํา 1. เคลากุงกับเกลือใหทั่ว พักไวใหผิวกุงหมาดๆ 2. ตั้งนํ้ามันพืชใหรอน ใสกุงลงทอดใหเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักใหสะเด็ดนํ้ามัน 3. ผสมนํ้ามะขาม นํ้าปลา นํ้าตาลทราย นํ้าเปลาใสลงในภาชนะ นําไปตั้งไฟเคี่ยวใหเหนียว ยกลงพักไว 4. จัดกุงใสจาน ราดดวยซอสมะขาม โรยหนาดวย กระเทียมเจียว หอมแดงเจียว


หนา ๑๐

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

“ผูน าํ –นําการเปลีย่ นแปลง”

อิทธิพลของวิทยุ ไมใชมีแต ทานที่ฟงรายการเทานั้น คนที่ยังไม เคยสั ม ผั ส กั บ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง พอไดจดั รายการวิทยุ แลวมีโทรศัพท จากทางบานบาง ก็คดิ วา “ดัง”แลว..

โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ

ประชาธิปไตยของไทยจะสามารถ ทํางานทีม่ ปี ระสิทธิผลได ก็ตอ เมือ่ ภาค ประชาชนมีความเข็มแข็ง มีความรูเ ทาทัน มีความรับผิดชอบ มีสว นรวมในบานเมือง บนพื้นฐานของความเขาใจ ในสถานการณบานเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ขณะ เดียวกันการตืน่ ตัวของประชาชน จะทําใหไดรฐั บาลทีม่ คี ณ ุ ภาพทีจ่ ะพัฒนาบานเมือง ใหดีแทจริง วันนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาไปไกลมาก ประชาชนกินดี อยูดี มี คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เพราะมาจากผูน าํ รุน ใหมทพี่ รอมทุม เทความสามารถ โดยเฉลีย่ อายุไมเกิน 50 ป และเปนเชนนี้ทุกมณฑล ซึ่งเมื่อเห็นจีนแลว ทําใหคิดวาเมื่อไหร ไทยจะไดมีผูนําใหม ที่มีไฟ มีมันสมอง เขามาชวยพัฒนาใหประเทศเจริญ สาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศชาติพัฒนา จากประสบการณที่เห็น คือ ความแตกตางทางคุณภาพของคณะผูน าํ และคณะผูบ ริหารประเทศ ทีม่ องเห็นโอกาส และความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองเห็นประโยชนของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวาจะ เกิดประโยชนอะไรสูงสุดกับประเทศ ไมไดมานั่งลอยหนา ลอยตา รอเซ็นเอกสาร อยางเดียว แตตองคิดวาจะทําอยางไร ใหประเทศกาวหนาอยูตลอด เพราะโลกยุคปจจุบันทั้งเรื่องพฤติกรรมมนุษย ธุรกิจการเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากและ รวดเร็ว ดังนั้น ทามกลางความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ผูนําตองรูทันและปรับตัวใหทัน จะทําใหประเทศพัฒนาไดเร็ว และกาวหนา แตประเทศไหนที่ยังขลุกกับ เรื่องในอดีต ตอกยํ้าปญหาเดิมๆไมคิดพัฒนากาวหนา ประเทศนั้นเสื่อมแนนอน นายสมคิดกลาววา ประเทศจะพัฒนาได ตองมีเงื่อนไขอยู 4 ขอ คือ 1.ตองมีผูนําที่มีเจตนาจริง ในการนําความเปลี่ยนแปลงใหเกิดทั้งเรื่องความดี ความกาวหนา เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ 2.มองลวงหนาอยางทะลุปรุโปรง วาจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นและหากเกิดปญหาจะมีแนวทางรับปญหาแกไขอยางไร 3.สามารถสือ่ สารกับคน ทําใหเขาเห็นดวยกับความคิดทน เพราะคนเปนผูน าํ ตองมีผตู าม แตหากเขาเหลานัน้ จะตามได ตัวผูน าํ ตองมีความศรัทธา นาเชื่อถือ คือตองรูผิดชอบชั่วดี 4.ศิลปะในการบริหารความเปลีย่ นแปลง คือรูจ กั วิทยาการในการใชคนใหรจู กั วาจะรูส กึ ดีกบั ตัวผูน าํ ขณะทีผ่ นู าํ ตองมีความอดทนไมทอ ถอย เพราะ ความเปลี่ยนแปลงคือความตอตาน ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงที่ดี คือความเปนผูนําของทุกคน ไมใชผูนํากับกลุมคนบางสวน แตอีกกลุมกลับมีความขัดแยง ประเทศไทยวันนีย้ งั อยูใ นภาวะเปราะบาง ทัง้ ดานเศรษฐกิจ ทีเ่ ห็นวารัฐเนนแกปญ  หาชวงสัน้ เกินไป ไมมองระยะยาว จนขาดการมองรอบดาน มอง ไมเห็นปญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามมาในอนาคต สังคมทีม่ คี วามแตกแยก ความสัมพันธกบั ตางประเทศทีย่ งั ดูคกุ รุน ปญหาการเมืองทีไ่ มมเี สถียรภาพ ทําใหเมืองไทย ที่เคยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมกลับอยูอยางเปราะบาง จึงควรตั้งคําถาม วาถึงเวลาแลวหรือยัง ที่ควรจะหาผูนํามาเปลี่ยนแปลงใหประเทศพัฒนากาวหนา เดินไปสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติได ที่มา หนังสือพิมพมติชน รายวัน

สมาชิก กบข.เฮ เรียนตอโท เอก กูธ นชาตได 100% ธนาคารธนชาต รวมกับ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ลงนามบันทึกขอตกลงโครงการ “สินเชื่อการศึกษาธนาคารธน ชาต เพื่อสมาชิก กบข.” โดยมอบสิทธิพิเศษ สินเชื่อเพื่อการศึกษาตอปริญญาโท และปริญญาเอก (Scholar Loan) ดวยวงเงินกูเต็ม 100% และอัตราดอกเบี้ย 0%ใน 4 เดือนแรก นายสมเจตน หมูศิริเลิศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เปดเผยถึงความรวมมือกับกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ(กบข.)ในครั้งนี้วาธนชาตเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาของขาราชการทั่วประเทศ จึงไดมอบสิทธิพิเศษสําหรับขาราชการสมาชิกบกข.ที่กําลัง มองหาโอกาสทางการศึกษา โดยเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาตอปริญญาโทและเอก (Scholar Loan) ที่ตอบตอบสนองอยางลงตัวดวยวงเงินกูเต็ม 100% และ อัตราดอกเบี้ย 0% สําหรับ 4 เดือนแรก “ในปที่ผานมา ธนาคารธนชาต และกบข. ประสบความสําเร็จอยางมากกับโครงการสินเชื่อรถยนต สินเชื่อรถจักรยานยนตและประกันภัยเพื่อสมา ชิกกบข. ปนี้ธนชาตและกบข.จึงรวมมือกันขยายสิทธิประโยชนออกไปอีกดวยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอกเพื่อเติมเต็ม ความตองการทางการศึกษาของสมาชิกกบข. โดยสมาชิกกบข. ที่สนใจสินเชื่อนี้สามารถติดตอขอกูไดที่ธนาคารธนชาต ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 จะไดรับอัตราดอกเบี้ย 0% ใน 4 เดือนแรกซึ่งเปนสิทธิพิเศษที่ธนาคารฯมอบใหเฉพาะสมาชิก กบข.เทานั้น ” นายสมเจตน กลาว นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข.ใหความสําคัญดานการศึกษาของสมาชิกกบข. ขณะเดียวกันก็เขาใจดีวาสมาชิกกบข.มีภาระคาใชจายในชีวิตประจําวันที่ตองรับผิดชอบมากมาย การมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นถือเปนเรื่องที่ดีสําหรับ สมาชิก เพราะจะทําใหสมาชิกมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานควบคูไปดวย “โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษานี้ ถือไดวาเปนหนึ่งในสวัสดิการดีๆ ที่กบข. พยายามสรรหามาใหสมาชิกเพื่อสนองตอนโยบายจัดสวัสดิการ ของ กบข. ที่มุงเนนการลดรายจายของสมาชิก การมีโอกาสทางการศึกษาที่กูไดถึง 100% ของคาเลาเรียนตามหลักสูตร ขั้นตํ่า 100,000 บาท สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชําระสูงสุดไมเกิน 8 ป เลือกคํ้าประกันโดยอสังหาริมทรัพย, เงินฝากประจํา 12 เดือนขึ้นไปของธนาคารธนชาต หรือบุคคล คํ้าประกัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะคํานวณตามประเภทของหลักประกันถือเปนขอเสนอที่ดีมากของธนชาต กบข.หวังวาจะไดรับความสนใจจากสมาชิก”นางสาว โสภาวดี กลาว ทั้งนี้ สมาชิกกบข.ที่สนใจโครงการนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาและฝายขายลูกคาผู บริโภค ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร.02-217-8000 ตอ 3786 และ3789 หรือโทร.1770 รวมถึงติดตอศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th

ที่ผมหยิบตรงนี้มาพูด ไมใชเปนทุกคนนะครับ ทานอาจจะคิดวา มันเกี่ยวอะไรกับการรองเพลงดวยหรือ มันมีสวนเกี่ยวของกันเหมือนกัน ครับ เอาเปนวา เรามาพูดกันเรือ่ งเพลงกอนก็แลวกัน ปจจุบนั เทาทีเ่ ห็นมา หรือทราบขาวมา ในเมืองจันทตอนนี้ มีครูสอนรองเพลงกันมากมายทีเ่ ดียว แตการสอนรองเพลงของแตละคน ก็จะมีวิธีการที่แตกตางกันออกไป บางคนก็ซื้อแผนมาฟง ฟงแลวฟงอีก ถาเปนแผนเสียงเหมือนสมันกอน แผนก็ เกือบจะทะลุ ฟงเพื่อที่จะจํามาสอนศิษย จากการสอบถามของเด็กบางคนที่เขาประกวด ถามวา ใครสอนใหรองเพลง บางครั้งเด็กบอกวา ฟงเอาจาก วิทยุบาง ซีดี บางนาชมเชย เขามีความพยามยามที่จะรอง พยามยามที่จะหาครู ซึ่งเมื่อกอนเรามักจะเรียกวา “ครูมวน”ซึ่งหมายถึงมวนเทปเด็กกลุม นีน้ า เห็นใจ เพราะไมรจู กั การทดเสียงรอง(Transpose) ฟงมาเสียงไหน ก็พยายามรองใหถงึ ยิง่ ไปบางแหงบอกวา ถารองใหดี ใหชนะ จะตองรอง “คีย แผน” นาสงสาร เมือ่ รองไปแลว สูงไมได ตายเสียงตํา่ แลวจะเอาอะไรมาชนะ ตาก็ยงั ดีทมี่ คี วามสังเกต ฟงนักรองทีเ่ ขาประกวดเขาพูดกัน วา ลบ1,ลบ2,ก็ เริ่มสังเกตวา มันคืออะไร เมื่อมีการทดเสียงรองได ก็เริ่มเดินถูกทาง อีกเรื่องที่นาเห็นใจนักรองอยางยิ่งก็คือ เพลงอะไรที่ดังๆ มักจะพยายามใหนักรอง ใชรองประกวด โดยที่ไมไดฟงเสียงของนักรองวา รองเสียงของเขา พอที่จะไปกันไดไหม เนื้อเสียงของนักรอง ควรจะรองเพลงอะไร ไปคิดเพียงวา ถา รองเพลงใหม เพลงดัง แลวคะแนนจะดี เปนการเขาใจผิดอยางมหันต นักรองที่จะรองเพลงดีหรือไม ไมจําเปนจะตองรองเสียงเหมือนตนฉบับ เพียง แตรองเพลงงายๆ ใหถูกตองเทานั้น คะแนนมาเปนกอง... นักจัดรายการบางทาน ชอบ รองเพลง ก็แอบเปดสอนรองเพลงกับ เขาเหมือนกัน สอนเพลงที่ตัวถนัด นัก รองก็รองไปตามคําแนะนํา นักเรียน บอก เพลงนี้รองไมถึง ก็ยังอุตสาหบอก วา “ตองถึง..” เอาเพลงผูช ายใหผหู ญิง รอง นักรองบอก “รองไมถึง..ลดลง มาหนอยไดไหม?”สัก 2-3เสียง ครู บอกวา “บ า ...ไม มี ใ ครเขาลดกั น มากมายอยางนีห้ รอก” นีไ่ งครับ การ สอนรองเพลง ทําไมไมหาความรูให มากเสียกอน กอนที่จะสอนเขา เพลงที่ นักรองชายรอง แลว นักรองหญิงเอามา รอง สวนใหญเขามักจะ ( Transpose) อาจจะอยูที่Subdominant หรือ Dominant ของบันไดเสียงนั้น สิ่งที่ผมหยิบ มาเลาก็คือผมถามวา ทําไมไมทดคีย ลาง รองถึงหรือ สูงมันก็สูงเกิน ตํ่าก็ตํ่า เกิน รองไดยังไง เขาบอกวา “ครู ไม ให ท ด ให ร  อ ง คี ย  แ ผ น แล ว จะ เกง”.. นักรองทั้งหลายครับ นี่เปน เพียงหนึ่งตัวอยางที่ยกมาเลา ถาจะ สนใจเรียนรองเพลงจริงๆ ควรหาครูที่ มีความรู และความเขาใจสักนิดนะครับ ไหนๆจะเสี ย เงิ น แล ว ควรจะได วิ ช า ความรู  ที่ ถู ก ต อ งไปใช ด  ว ย อย า เห็ น เพราะราคาถูก แลวทานจะไมไดอะไรที่ ถูกตองไปใชเลย บันไดสูดวงดาวความ สําเร็จนั้นมีคามากๆ ในขณะที่ทานไต บันได ทานตองออกแรงเอง หาชุดนัดรองเอง เสียคารถเอง เวลาที่ผิดหวัง ทานก็เสียใจเอง บนเวที แตละครั้ง มีครูมาแสดงความเสียใจกับทานกี่ครั้ง จําไดๆไหม? ขอเปนกําลังใจใหสําหรับทานที่ยังไมทอ และที่ทอแลว ก็ลุกขึ้นสูใหม ขั้นบันไดที่มีใหยืนยังมีอีกมาก.....

3 อาการกับอาหารควรเลีย่ ง ทองผูก

สาเหตุหนึ่งของการถายไมออก หรือถายยาก เปนเพราะกินอาหารที่มีกาก ใยนอย ดังนั้น การกินขาวสาลี ซึ่งมีโปรตีน กลูเตนสูง จึงยิ่งทําใหอุจจาระเหนียวแข็ง และทองผูกมากขึ้น ควรกิน อาหารที่มีกาก ใย เชน ขาวกลอง ผักบุง ถั่วฝกยาว นํ้า เอนไซม และอาหารที่มีสารหลอลื่น เชน ฟกทอง มัน กระเจี๊ยบเขียว เพื่อชวยให อุจจาระออนตัวลง และขับถายงาย

ประกาศ บริษัทอรุณมงคลพัฒนา จํากัด ดวยคณะกรรมการของบริษท ั ฯไดมม ี ติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถ  อ ื หุน  ครัง้ ที่ 1/2554 ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทําการของบริษัท เลขที่ 6/57 หมูที่ 9 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ทาชาง อ. เมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ คือ 1.พิจารณากรรมการเขา/ออก 2.พิจารณาจํานวนและชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 3.พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถามี) จึงเรียนมาเพือ ่ ทราบและขอเรียนเชิญทานผูถ  อ ื หุน  โปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด ่ งั กลาว หากผูถ  อ ื หุน  ไมสามารถเขารวมประชุมไดดว ยตนเอง โปรดมอบฉันทะใหบค ุ คลอืน ่ เขารวมประชุมแทน

นายประวิทย อรุณยิ่งมงคล / กรรมการผูจัดการ

ภาวะเลือดจาง

ภาวะเลือดจาง(ยกเวนชนิดขาดธาตุเหล็ก)ตองอาศัยวิตามินอี เปนตัวชวยไขกระดูก ในการสรางเลือด การกินปวด เลงที่อุดมดวยธาตุเหล็ก จึงไปทําลายหรือยับยั้งการดูดซึมวิตามินอี ควรกิน อาหารที่มีวิตามินอี เชน ผักโขม บร็อกโคลี นํ้ามัน มะกอก และปลา

ไทรอยดเปนพิษ

เนือ่ งจากปญหาตอมไทรอยดทเี่ กิดจากการขาดไอโอดีน สงผลใหตอ ม ไทรอยดบวมโต เหนือ่ ยงาย มีปญ  หาดานสมาธิและความจํา การกินอาหารตระกูล กะหลํ่าในปริมาณมาก เชน กะหลํ่าปลี จะไปยับยั้งการดูดซึมไอโอดีน และทําใหอาการไทรอยดแยลง ควรกิน อาหารที่มีไอโอดีน เชน อาหารทะเล สาหรายทะเล กระเทียม อาหารที่มีประโยชนจะดีตอรางกายมากขึ้น หากเลือกกินอยางเหมาะสมคะ

ประกาศ บริษัท เรือนไทย-อาหารไทย จํากัด ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ทีท ่ าํ การของบริษท ั เลขที่ 67/4-5 หมู 3 ตําบลทุง เบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ คือ 1.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2553 2.พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2553 และกําหนดสินจาง 3.พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถามี) จึงเรียนมาเพือ ่ ทราบและขอเรียนเชิญทานผูถ  อ ื หุน  โปรดเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานทีด ่ งั กลาว หากผูถ  อ ื หุน  ไมสามารถเขารวมประชุมไดดว ยตนเอง โปรดมอบฉันทะใหบค ุ คลอืน ่ เขารวมประชุมแทน

นางสาวสิริญา หอมทอง / กรรมการผูจัดการ


หนา ๑๑

ฉบับที่ ๑๙๑ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

คนไทยตองรูแ ละ?????(ตอนจบ)

28. การประทวงถือวาไทยยังไมเสียดินแดนจริงหรือไม? ตอบ: ในทางพฤตินัยถือวาไทยไดสูญเสียดินแดน เพราะไทยไม แสดงอธิปไตยเหนือดินแดนในบริเวณที่ถูกรุกรานและยึดครองได เชน การ เก็บภาษี การบังคับใชกฎหมาย การเชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา ฯลฯ ยิ่งที่ปลอย ใหเปนปญหานานวันก็ยิ่งยากในการขอพื้นที่คืน 29. ตองการสงครามกัมพูชาหรือไม? ตอบ: การปะทะตามตะเข็บชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตย เปนการ ปะทะจํากัดขอบเขต ตางกันกับการทําสงครามอยางสิน้ เชิง การละเมิดอธิปไตย ควรใชการเจรจาและทางการทูตเปนจุดเริ่มตน แตหากไมฟงแลว ไทยตอง แสดงอธิปไตยเหนือดินแดนในพื้นที่ดังกลาวใหได เชน การใชตํารวจตรวจ คนเขาเมือง, การจัดเก็บภาษี การบังคับใชกฎหมาย การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู ยอดเสา แตเมื่อฝายทางการไทยออนแอกัมพูชาจึงเหิมเกริมและใชกองกําลัง ทหารติดอาวุธรุกรานและยึดครอง ดังนั้นไทยก็มีความชอบธรรมที่จะใชทหารในการผลักดันเชนกันเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ 30. กลยุทธทางการทหารของกัมพูชาคืออะไร? ตอบ:1.ใชทหารบุกรุกยึดครองแลวขยายชุมชนใหกัมพูชายึดครองโดยพฤตินัย 2.พื้นที่มรดกโลกปราสาทพระวิหาร เมื่อใกลถึงวันพิจารณาแผนบริหารจัดการ กัมพูชาจึงถอนชุมชน เพื่อใหถอนทหารและงดเวนการปะทะ ทั้งสองฝาย โดยใชขออางในการสํารวจและทําหลักเขตแดนตามเอ็มโอยู 2543 แตแทที่จริงก็คือการทําใหเปนพื้นที่สันติภาพเพื่อใหแผนบริหารจัดการมรดก โลกปราสาทพระวิหารไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมมรดกโลกครั้งที่ 35 ถือเปนการนํานานาชาติมาผานเวทีมรดกโลกมาสรางความชอบธรรมใหกัมพูชา ยึดครองดินแดนไทย ขยายความชอบธรรมในกรรมสิทธิ์ในดินแดนดังกลาวใหเปนของกัมพูชาในระหวางที่เจรจาไมสําเร็จตามที่กัมพูชาตองการ 31. กัมพูชาถอนชุมชน ตลาดและวัด โดยอางหลายครั้งวาสถานภาพถอยกลับไปกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยฝายไทยอาง เปนผลงานวาเปนผลงานจาก เอ็มโอยู 2543 และการเจรจา จริงหรือไม? ตอบ:กัมพูชาอางวาใหถอยกลับไปกอน วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 หมายถึงวา ทหารไทยไดเลิกรุกรานกัมพูชาตาแผนที่มาตราสวน 1 ตอ 2 แสน และพรอมที่จะบริหารจัดการในพื้นที่มรดกโลกแลว โดยกัมพูชาไดสรางหลักฐานเอกสารอยางนอย 2 ครั้ง คือ 1. ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครัง้ ที่ 33 กัมพูชาใหรา ยวาไทยรุกรานกัมพูชาตามแผนทีม่ าตราสวน 1 ตอ 2 แสน ตัง้ แตวนั ที่ 15 กรกฎาคม 2551 จนองคการยูเนสโกใหเงินสนับสนุนกัมพูชาใหซอมสรางตลาดในดินแดนไทย 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยไทยไมทักทวง 2.ในคําปราศรัยในบันทึกผลการประชุม ประธานเจบีซีฝายกัมพูชากลาวรายวาตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ประเทศไทยไดมีการปะทะละเมิด เอ็มโอยู 2543 32. การลาออกจากภาคีอนุสัญญามรดกโลก ไดอะไร? ตอบ:1.ยกเลิกสิ่งที่ทําใหไทยเสียเปรียบ และไมยอมรับการละเมิดอธิปไตยไทย 2.ถือเปนการปฏิเสธมติคณะกรรมการมรดกโลกทีผ่ ดิ พลาดในการประชุมทีผ่ า นมาทัง้ หมด และสิง่ ทีกาํ ลังจะเกิดขึน้ ตอไปในอนาคตโดยฝายไทยได แจงลวงหนากอนแลว 3.หากไทยลาออกจาภาคีอนุสัญญามรดกโลกลาชา หรือยังจะใชเปนเวทีในการเจรจาคัดคานตอไป ยอมเทากับวาไทยยอมรับมติคณะกรรมการ มรดกโลกที่ผานมา และหากปลอยผานไปถึงการประชุมลงมติแผนบริหารจัดการมรดกโลกในครั้งที่ 35 ในเดือนมิถุนายน 2554 แลว ไทยจะตองเผชิญหนา กับมหาอํานาจอีกหลายชาติ จากที่เคยเผชิญหนากับกัมพูชาประเทศเดียว 4.ไมกระทบตอทะเบียนมรดกโลกที่ไดอนุมัติไปแลวกอนหนานี้ 33. ขอเสนอของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย? ตอบ:1.ลาออกจากภาคีอนุสัญญามรดกโลก เพื่อแสดงการปฏิเสธมติคณะกรรมการมรดกโลกและองคการยูเนสโกที่ไดละเมิดอธิปไตยไทยและไม ฟงคําทักทวง 2.ผลักดันชุมชนและทหารกัมพูชาออกจากดินแดนไทย พรอมทั้งทวงคืนแผนดินไทยกลับมาดังเดิม 3.ยกเลิกและหยุดยั้งขอผูกพันทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับแผนที่มาตราสวน 1 ตอ 2 แสน ผูเขียนคงไมสรุปอะไรทั้งสิ้นใครขอใหผูอานทุกทานวิเคราะหเอาเองวากําลังจะเกิดอะไรขึ้น!!!!!!!!!!! สุดทายนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมขออวยพร ใหคนจันทบุรีและคนไทยทุกคนพบแตความสุข ความเจริญ ตลอดป 2554และตลอดไป ดวยจิตคารวะ ไพโรจน ลิมปธนวงศ

บางชันเรือนแพ เ

มื่อพูดถึงการทองเที่ยวทางแพ หรือการลองแพเที่ยวไปตามสายนํ้า หลายคนตองมองไปที่การลองแพเมืองกาญจนบุรี แพเมืองกาญจน เปนสถานที่ทอง เที่ยว ใหกับคนที่ชอบดูธรรมชาติ พรอมกับการพักผอนและความบันเทิงควบคูไปดวยแตถาจะบอกวาจันทบุรี ขณะนี้มีบริการลองแพ พรอมทั้งที่พักและ อาหารภายในแพดวย หลายคนคงไมทราบวาที่จันทบุรี มีบริการแบบนี้ดวยหรือ บางชันเรือนแพ เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่อยากแนะนําใหพี่นองชาวจันทบุรีได รูจัก แพบางชัน สถานที่ทองเที่ยวใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี มีทั้งแพใหญ สามารถรองรับ การประชุม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค และลองแพทองเที่ยว จุคนไดตั้งแต 50 – 150 คน แพเล็ก สําหรับรองรับคณะทัวรชุดเล็ก หรือหนวยงาน เล็กๆ หรือมากันเฉพาะครอบครัว รองรับนักทองเที่ยวได 15 -25 คน ตลอดระยะเวลาที่คนอยูบนแพ จะไดไดสัมผัสชมผืนปาชายเลนที่ชุมชนรวมกันอนุรักษไวที่สมบูรณที่สุดมีเนื้อที่ กวา 2,000 ไร ชมตนโกงกางตนไมทะเลเกาแก มีอายุกวา 200 ปชมวัดบางชันดินแดน แหงประวัติศาสตร ครั้งหนึ่งเมื่อรอยกวาปลวงมาแลว ร.5 ไดเคยเสด็จมาประพาสวัดบางชัน รวมตกปลา ดักลอบปูทะเล รวมงมหอยแครงตัวใหญๆ ชมนกเหยี่ยวที่โฉบ ลงมากินปลาทะเล ฝูงเหยีย่ วแดงนีม้ เี ฉพาะทีต่ าํ บลบางชันเทานัน้ นอกจากกิจกรรมตางทีท่ า นๆจะไดสมั ผัสตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูบ นแพแลว ทานยังสามารถเลือกซือ้ เลือก ชม และรวมผลิต สินคา พื้นบานที่ไดรับการรับรองคุณภาพวามีคุณคาทางโภชนาการ คุณภาพเทียบเทาระดับ 5 ดาว เชน กุงแหงบางชัน กะปบางชัน ปลาเค็ม สําหรับ การเดินทาง ถามาจากกรุงเทพ สายมอเตอรเวย เลีย้ วลงสายชลบุรี บานบึง ตรงมาตราด กอนอําเภอขลุง 10 กม. เจอนํา้ ตกพลิว้ เลีย้ วขวาเขาแยกแหลมสิงหผา น รพ.แหลม สิงห 1 กม.เห็นสามแยกปอมตํารวจเลีย้ วซายมุง ตรงไปยัง อบต.บางชัน จากนัน้ ก็เดินทางตอไปยังศาลเจาแมอเิ ทพ เพือ่ ขึน้ แพเดินทางทองเทีย่ วไปตามลํานํา้ ทองดินแดน ปายชายเลน นอกจากทานที่มาทองเที่ยวกับบางชันเรือนแพ จะไดสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณแลว ทานยังสัมผัสกับรสชาติของอาหารทะเลสดๆ จากทองทะเล ที่กินจนอิ่ม หมดเติมได ไมวาจะเปนปูทะเลสด กั้งตัวใหญๆ ปลาที่มีไขเต็มทอง ถาทานเคยไปลองแพเมืองกาญจนมาแลว และมาไดสัมผัส กับบางชัน เรือนแพแลว ทานจะลืมแพเมืองกาญจนไดเลย บางชันเรือนแพ บริหารงานโดย นายก อบต.บางชัน สนัน่ แกวขาว สําหรับทานทีส่ นใจ อยากจะไปสัมผัสกับบรรยากาศ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณของปาไมโกงกางของฝากฝงทะเล และเพลิดเพลินกับการกินอาหารทะเลสด พรอมกับการพักผอนในเรือนแพหรือโฮมสเตย ที่สะอาดปลอดภัย แลว สามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 084 -8671763 ,082 – 2577935,085 – 4270909

“บางชันเรือนแพ เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่อยากแนะนําใหพี่ นองชาวจันทบุรี ไดรูจัก แพบางชัน สถานที่ทองเที่ยวใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี มีทั้งแพใหญ สามารถรองรับ การประชุม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค และ ลองแพทองเที่ยว จุคนไดตั้งแต 50 – 150 คน”


ซีทีวีนิวส์ No.191  

ประจำวันที่ 16-31 มีนาคม 2554

Advertisement