Page 1

ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑๙๐ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ราคาเลมละ ๑๐ บาท

“ญาณวิโรจน”อันตราย

สาวซิ ง “นู โ ว” ปะทะ18ลอตายคาที่

น.ส.ปทมา โสมศรีคํา ควบ จยย.ทามกลางสายฝน โปรยปราย พุง เขาชนทายรถบรรทุกจอดรอสงของ ไมตดิ สัญญาณ ไฟ เสียชีิวิต อานตอหนา 2

รพ.กรุงเทพจันท

ชลมุง ผลสัมฤทธิ์ ทุม ทุน80ลาน อ้ คอมพิวเตอร เพิม่ สารไอโอดีน ซืความเร็ วสูง พัฒสสจ.ชลบุ นาปรี ญ ญาเด็ ก ไทย ตัง้ คณะกรรมการอนามัยการ เจริญพันธุ ตามนโยบายรัฐบาล อานตอหนา 3

ลงระบบ PACS เพิม่ ศักยภาพการวินจิ ฉัยโรค

อานตอหนา 2

นออกยิม้ ได ตํารวจเมืองชลบุรี เปคนตะวั ดทําหนังสือเดินทาง

รณรงคหมวกนิรภัย

สํานักงานฯพืน้ ทีจ่ นั ท

พิธีเปดอยางเปนทางการได รัฐมนตรีวาการ สถานีตาํ รวจภูธรเมืองชลบุรี แจกใบปลิวรณรงคสวมหมวก ตามนโยบาย สตช. กอนเพิม่ กระทรวงการตางประเทศ มาเปนประธาน พรอม อานตอหนา 2 ความเขมถึงขัน้ จับกุม อานตอหนา 3 บรรยายพิเศษปญหาชายแดน

จันทรบั จัด“ซีเล็คทูนา ” รวบเอเยนตยาบา ตรวจจับยา ตํารวจแหลมฉบัง ชลบุรี โดยการนําของ พ.ต.อ.ศักดิ์ระพี เพรียวพนิช เขาตรวจ คนบานเลขที่ 19/15 หมู 1 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบสิ่งของผิดกฏหมายหลายรายการ

สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี รับหนาที่ หางโรบินสันสนับสนุน C.TV.ถายทอดสดตลอดรายการ อานตอหนา 2

สงลูกคาเรือประมง ตร.สืบมานาน พบตัง้ กลองวงจรปดรอบบาน

แถลงขาว นายอิสวิ ฒ ุ ิ ตัง้ เกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี พรอม นายพงษศกั ดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานชมรมวอลเลยบอลจันทบุรี และผูเกี่ยวของ รวมแถลงขาวการ จัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด จะมีขึ้น 2-6 มีนาคม 2554 ที่หางโรบินสัน จันทบุรี

อานตอหนา 3


ชนทายดับ

ขาวตอจากหนา 1

เมื่ อ เวลา 21.56 น.ของวั น ที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา พ.ต.ท.เกริกสิน บูรณ เจริ ญ ร อ ยเวรประจํ า วั น สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ ง จั น ทบุ รี พร อ มด ว ยแพทย เวรโรงพยาบาลพระ ปกเกลาจันทบุรี และกําลังเจาหนาที่กูภัยสมาคม สวางกตัญูธรรมสถานจันทบุรีรวมกันเขาตรวจ สอบสภาพศพของนางสาวปทมา โสมศรีคํา อายุ 23 ป อยูบานเลขที่ 5/1 หมู 6ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี หลังขับขี่รถ จักรยานยนต ยามาฮานูโว สีขาว –ดํา หมายเลข ทะเบียน กทค 546 ตราด พุงชนทายรถพวง 18 ลอ อีซูซุสีขาว หมายเลขทะเบียน 81-0949 ระยอง ที่ จอดรถไมเปดสัญญาณไฟอยูบ ริเวณติดริมถนนสาย ญาณวิโรจน พื้นที่หมูที่ 7 ตําบลจันทนิมิต อําเภอ เมือง จังหวัดจันทบุรี เสียชีวิตคาที่ ในสภาพคอหัก ผิวหนังถลอกทัง้ ตัว ศีรษะแตกเปนแผลฉกรรจเลือด ไหลนองเต็มพื้นถนน สวนรถจักรยายนตพังเสีย หายทั้งคัน ในสภาพอักก็อปปเขากับทายรถพวง โดย พ.ต.ท.เกริกสิน บูรณเจริญ รอยเวร ไดสอบถาม ชาวบานทีอ่ ยูใ กลในจุดเกิดเหตุ ทราบวารถพวงคัน ดังกลาว ไดมาจอดรถเพื่อรอสงของใหกับรานคา แหงหนึ่งบริเวณใกลกับที่เกิดเหตุ ตั้งแตชวงเย็นที่ ผานมา โดยจอดในลักษณะดังกลาวเปนประจําทุก วัน โดยไมเปดสัญญาณไฟทิง้ ไว และไมยอมจอดรถ ใหพน ไหลทาง ซึง่ ชวงกอนเกิดเหตุ มีฝนโปรยปราย ลงเล็กนอย ประกอบกับผูต ายไดขบั ขีร่ ถจักรยายนต มาดวยความเร็วสูง และอาจเสียหลักพุงเขาชนทาย รถพวงอยางจังจนเสียชีวิตคาที่ดังกลาว ในที่เกิด เหตุไมพบคนขับรถบรรทุกพวง แตคาดวานาจะอยู ในพื้นที่ อยางไรก็ตามรอยเวรเจาของคดีจะได สอบถามเจาของรานคาที่รถพวงเขามาสงของ เพื่อ ติดตามตัวคนขับรถมาสอบสวน และดําเนินคดีตาม กฎหมายตอไป

วอลเลยบอลชายหาด

ขาวตอจากหนา 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ณ หาง สรรพสินคาโรบินสัน สาขาจันทบุรี ดร.อิสิวุฒิ ตั้ง เกี ย รติ รองนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จันทบุรี และในนาม นายกสมาคมกีฬาจังหวัด จันทบุรี พรอมดวย นายพงษศักดิ์ หลิวทวีศรี

ประกาย ประธานชมรมวอลเลบอลจังหวัดจันทบุรี นายอภิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท รองนายกเทศมนตรี เมืองจันทนิมิต นายกฤษฎา ปาณะเสรี ผูแทน สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย และนาง กลรภัส วิทยากรณ ผูจ ดั การฝายการตลาดหางสรรพ สินคาโรบินสัน สาขาจันทบุรี ไดรวมกันแถลงขาว วอลเลยบอลชายหาด “ซีเล็คทูนา”ชิงชนะเลิศแหง ประเทศไทย ประจําป 2554 ทั้งนี้ตามที่สมาคม วอลเลบอลยแหงประเทศไทย ไดมอบความไววางใจ ใหจงั หวัดจันทบุรี ดําเนินการจัดการแขงขันวอลเลย บอลชายหาด ซีเล็คทูนา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ทีจ่ ะจัดการแขงขันระหวางวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2554 ณ บริเวณหนาหางสรรพสินคาโรบินสันจันทบุรี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โ ดยองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จันทบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมือง จันทนิมิต ชมรมวอลเลยบอลจังหวัดจันทบุรี และ หางสสรพสินคาโรบินสัน สาขาจันทบุรี จึงไดรวม กันดําเนินการจัดการแขงขันขึ้นในครั้งนี้ โดยพิธี เปดการแขงขัน จะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 19 .00 น.โดยนายธนภณ กิจกาญจน นายก องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เปนประธานใน พิธีเปด สวนทีมที่สงเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ ประกอบดวย ทีมชาย 16 ทีม ทีมหญิง 12 ทีม ซึ่ง แตละทีม ก็มผี เู ลนระดับแถวหนาของประเทศทัง้ สิน ที่จะเดินทางมารวมทําการแขงขัน ใหชาวจันทบุรี ไดรับชม ไมวาจะเปนทีมราชนาวี ทีมมหาวิทยาลัย จันเกษม ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือทีมจันทบุรี ในฐานะเจาภาพ ก็มีผูเลนที่เปนเด็กจันทบุรี และ ขณะนี้ก็เปนนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดตัวแทน ทีมชาติดวย ก็จะมาลงทําการแขงขันเชนกันใน ประเภททีมชายเชนกัน ในแตละวัน จะมีการแขงขัน 12 คู คูแ รกจะเริม่ ในเวลา 10.30 น. คูส ดุ ทายจะเริม่ เวลาประมาณ 18.00 น. สําหรับการจราจร ทีห่ ลาย ฝ า ยเป น ห ว งว า จะมี ไ ม เ พี ย งพอนั้ น ส ว นคณะ กรรมการจัดการแขงขัน ก็ไดมกี ารประสานกับทาง เจาหนาที่ตํารวจใหมาคอยอํานวยความสะดวกใน การจัดการจราจร รวมถึงหางสรรพสินคาโรบินสัน ไดเตรียมทีจ่ อดรถเพิม่ บริเวณตรงขามของหาง เพือ่ อํานวยความสะดวกแกผูที่จะเดินทางเขามาชมการ แขงขันทัง้ จากในจังหวัดเองและจากตางจังหวัด รวม ทั้งไดมีบริการรถสุขาเคลื่อนที่ ไวคอยอํานวยความ สะดวกใหดวย สวน CTV ก็จะทําการถายทอดสด ใหชมกันเหมือนเดิม ทัง้ ในพิธเี ปดการแขงขัน และ ในวันสุดทายรอบชิงชนะเลิศ 6 มีนาคม 2554

สํานักงานหนังสือเดินทาง

ขาวตอจากหนา 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ที่ ที่ทําการ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรี อาคาร ลานคาชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานในพิธีเปดสํานักงานหนังสือเดินทาง ชั่วคราวจันทบุรี โดยมีนายธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวา ราชการจังหวัดจันทบุรี กลาวตอนรับ สําหรับการ จัดตัง้ สํานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวจันทบุรนี นั้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกลเคียงที่ตองการทํา หนังสือเดินทาง กระทรวงการตางประเทศจึงได พิจารณาจัดจัง้ สํานักงานหนังสือเดินทางเพิม่ ขึน้ อีก ๑ แหงในภาคตะวันออกและไดเล็งเห็นวาจังหวัด จันทบุรเี ปนจังหวัดทีม่ คี วามเหมาะสมในการจัดตัง้ สํานักงานฯ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีถือเปนจังหวัดที่เปน จุดศูนยกลางของการคมนาคมในภูมิภาค เปน จังหวัดที่มีการเกษตรเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางตอเนือ่ ง โดยมีรายไดหลักจากอัญมณี ผลผลิต ทางการเกษตรและการทองเทีย่ ว ทัง้ ยังเปนประตูสู การคาชายแดนทีส่ าํ คัญ ตลอดจนการทองเทีย่ วของ ภาคตะวันออกตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั กอปรกับใน ระยะที่ผานมากรมกงสุลสงหนวยบริการหนังสือ เดิ น ทางเคลื่ อ นที่ ม ายั ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี พบว า ประชาชนมาใชบริการเปนจํานวนมาก ซึง่ ในขณะนี้ กรมกงสุลอยูในระหวางดําเนินการจัดตั้งสํานัก หนังสือเดินทางชัว่ คราวจันทบุรี ขึน้ ทีอ่ าคารลานคา ชุมชน โดยไดรับความเอื้อเฟอจากองคการบริหาร ส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โอกาสนี้ รั ฐ มนตรี ว  า การ กระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางไปบรรยาย พิเศษ เรือ่ งยุทธศาสตรการทํางานกับประเทศเพือ่ น บานของจังหวัดจันทบุรี ในทีป่ ระชุมประจําเดือนแก หั ว หน า ส ว นราชการ โดยกล า วถึ ง สถานการณ ชายแดนไทยและกัมพูชาวา รัฐบาลไมมเี จตนาราย กั บ รั ฐ บาลประชาชนหรื อ ประเทศกั ม พู ช า การ ดําเนินความสัมพันธเปนไปตามขอตกลง หรือ กรอบการเจรจาทวิภาคีตางๆ ทั้งหมดที่มีอยู ขอให ทุกภาคสวนยึดมัน่ ในความซือ่ สัตยสจุ ริต สานความ สั ม พั น ธ โ ดยใช วั ฒ นธรรมเป น ตั ว เชื่ อ มเน น จุ ด เหมือน ไมเนนความแตกตางหรือใชความรูสึกลบ ภาพความขัดแยงในอดีต เพื่อใหเกิดการพิจารณา รวมกันอยางยั่งยืน นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงการ

สงออกสินคาเกษตรของจันทบุรี ขอใหเนนคุณภาพ มีประสิทธิภาพดวยความเร็วและความละเอียดสูง ผลผลิต ลดการใชสารเคมี เพราะหากทําไดจะชวย สามารถสรางภาพไดถึง 64 ภาพ ในครั้งเดียวของ รอบการหมุนหรือสแกน (360 องศา) ดวยความเร็ว สรางมูลคาใหกับสินคา ถึง ๓๐ % เพียง 0.33 วินาที โดยไดภาพมากกวา 2,000 ภาพ รพ.กรุงเทพ ทุมงบ สงผลใหการตรวจมีความแมนยําสูง โดยเฉพาะ ขาวตอจากหนา 1 อวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหว เชน หัวใจ ซึ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ทุม 80 เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรทั่วไปจะไดภาพที่ไม ลานบาท ซื้อ 64 - Slice CT Scan เอกซเรย ชัดเจน คอมพิวเตอรความเร็วสูง, ลงระบบ PACS (Picture 64 - Slice CT Scan เครื่องเอกซเรย Archiving Communication) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการ คอมพิวเตอรความเร็วสูง ชวยใหการตรวจวินิจฉัย วินิจฉัยทางการแพทยของศูนยรังสีวิทยาและสราง โรคของแพทยทําไดอยางรวดเร็ว และแมนยําเพื่อ หอผูปวยใหม นายแพทยจารุวัฑ ใชความเพียร ผู ประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 64 - Slice CT อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เปดเผยวา Scan เปนเครือ่ งมือในการตรวจหาโรคมะเร็งปอด, ในปนี้ โรงพยาบาลไดใชเงินลงทุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ มะเร็งลําไสใหญ, มะเร็งตับ ในกลุมเสี่ยงกอนที่จะ ทางการแพทย คือ แสดงอาการ, ตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ, การ 1. 64 - Slice CT Scan เครือ่ งเอกซเรย อุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ดแดงในส ว นต า งๆ ของ คอมพิวเตอรความเร็วสูง เปนเทคโนโลยีทที่ นั สมัย รางกาย, ความผิดปกติของกระดูกสวนตางๆ ของ

เจาของ บริษัทเคเบิลทีวี(จันทบุรี)จํากัด ที่ปรึกษา ดิเรก ศุภวิวรรธน ศักดา อยูเกษม สุชาติ ขวัญใจ ผูอํานวยการ วัลลา สืบสอน รองผูอํานวยการ สุพิทย ทองเกิด รัชนี หลิวสุวรรณ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา พลวิทย สวัสดิกาญจน ผูชวยบรรณาธิการ อรัญญา มโนมัย พิมลพรรณ มณีวรรณ จตุรงค ออนคําเหลือง สุธี เมฆไกรศรี สามารถ รุงโรจน ที่ปรึกษากฏหมาย สุรพล ชูพันธ อุลิช ดิษฐปราณีต จิร ชัยศิริ พิสูจนอักษร ภมร สุนทร ฝายขายและโฆษณา มณีรัตน มุจรินทร สุมิตตา ปญจพลสกุล บังอร แสวงสุข รพีพรรณ พุมพวง ฝายจัดจําหนาย สุชล วิเศษ สมชาย ชัยมิตร สุจิตร รัตโนภาส ฝายบัญชี/ การเงิน อภิญญา แสงสาคร ประจํากองบรรณาธิการ ฝายขาวเคเบิลทีวี จันทบุรีและชลบุรี สํานักงานจันทบุรี เลขที่ 39/38-39 อาคาร เอ็นทีวี ชั้น 2 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท 039-328401 โทรสาร 039-328401 สํานักงานชลบุรี เลขที่ 202/26 หมูที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท 038-277445-6 โทรสาร 038-283527 พิมพที่ โรงพิมพ พีเคการพิมพ 21/8 ถ.เทศบาลสาย 3 ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 email address:workman1252@hotmail.com

รางกาย และตรวจคนหาสาเหตุของโรคอื่นๆ ฯลฯ 2.ระบบ PACS (Picture Archiving Communication) คือ ระบบทีใ่ ชในการเชือ่ มตอ จัด เก็บและรับสงขอมูลภาพทางการแพทย ดวยระบบ ดิจติ อลผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรของโรง พยาบาล โดยPACS ยังเปนฐานขอมูล ที่ใชสงตอ ไปยังจุดตาง ๆ ของโรงพยาบาล เชน หองฉุกเฉิน, หอผูปวยหนัก, หอผูปวยใน เพื่อแพทยในแขนง ตางๆ จะสามารถเขารวมวินิจฉัย และเตรียมการ รักษารวมไปพรอมกับรังสีแพทยไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3.สรางหอผูปวยใหมและปรับปรุงเพิ่ม เติมหอผูปวยใหม ใหเปนหอผูปวยที่ทันสมัย ได มาตรฐานและมีอุปกรณอํานวยความสะดวกอยาง ครบครัน เพือ่ ใหเพียงพอตอความตองการของผูร บั บริการ สําหรับการลงทุนครั้งนี้ ตอหนา 3

ติดตอโฆษณา

จันทบุรี โทร.089-8330380 089-0988260 ชลบุรี โทร.081-5889815


หนา ๓

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

“วันนักขาว....เราไดอะไร”

รายยาวกับเรื่องราวของคนอื่นมานานนับ 3 ทศวรรษ วันนี้ขอพื้นที่เขียนถึงตัว เองบาง ใชวา อยากจะยิง่ ใหญหรือสําคัญมากมายขนาดไหน วันที่ 5 มีนาคมถือวาเปน "วัน นักขาว" ซึง่ ถือกําเนิดมาจากวันทีน่ กั ขาวรุน บุกเบิกหลายทานไดรว มชุมนุมกันกอตัง้ สมาคม สื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี คนหนังสือพิมพทั้งหลายตางใหความสําคัญกับ "วันนักขาว" กันเปนอยางดี ปจจุบนั ขาวสารขอมูลกําลังกลายมาเปนสิง่ จําเปนสําหรับชีวติ แตความจําเปนดังกลาวไมใช เพียงเนือ้ หาของขาวเทานัน้ คนหนังสือพิมพ หรือนักขาวก็มคี วามสําคัญ ในฐานะคนกลาง ที่ทําหนาที่สงผานขาวสารที่เปนขอมูลที่ถูกตองและครบถวน ไปยัง ผูอานดวยเชนกัน จึง เปรียบเทียบไดกับกระจกที่สะทอนสังคมในทุกๆ ดานไมเฉพาะเจาะจงเพียงดานเดียวใน แวดวงหนังสือพิมพ มีผูเรียกนักหนังสือพิมพหรือนักขาว วา "ฐานันดรที่ 4" ความหมาย โดยนัยแลวคือ ผูที่มีสถานะแตกตางจากบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือผูที่มีอภิสิทธิ์ในการขีด เขียนเรื่องราวตางๆ ผานสื่อมวลชน บุคคลบางกลุมใหความเห็นวาไมควรใหความสําคัญ เพราะนักขาวควรเปนบุคคลที่ออนนอมถอมตน สมถะกมหนากมตาทําหนาที่ของตนเพื่อ ประชาชน เพื่อชุมชนและ เพื่อประเทศชาติโดยไมมกี ารเรียกรองอะไร ถายังมี " วันนัก ขาว " ก็แปลวาเรายกตนเหนือคนอืน่ ถึงขนาดประกาศใหมวี นั พิเศษขึน้ มาโดยเฉพาะ และ ในอดีตไดเคยกําหนดใหเปนวันหยุดดวย เปนการใหความสําคัญจนเกินเหตุ แตบุคคลอีก กลุมกับใหความเห็นที่ตางไปวา เหตุที่ใหมีวันนักขาว และเนนใหเห็นความสําคัญของวัน นี้ ไมใชเปนการกระทําเพื่อตัวนักขาวเทานั้น สิ่งที่ตองการคือยํ้าใหทุกฝายตระหนักวา นัก ขาวหรือนักหนังสือพิมพนั้น คือ ผูใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แทนประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตย เปนผูใชปากและใชหนากระดาษแสดงความคิดเห็นแทนประชาชน เปนเวลา 30 ปที่ผานมานั้น วันนักขาว ในจังหวัดจันทบุรี คอยๆ แปรโฉมไปสู ความมีสาระมากขึ้น โดยเฉพาะที่ไดกําหนดใหเปนวันหยุดของนักขาวก็ไดถูกลมเลิกไป ปจจุบัน "วันนักขาว" เปนวันที่ทํางานตามปกติของหนังสือพิมพทุกฉบับมิใชวันหยุดพัก ผอนอยางเชนที่แตเดิมที่ผานมา สวนกิจกรรมที่ทําอยูแลวโดยเฉพาะ กิจกรรมทําบุญอุทิศ สวนกุศลใหแกรุนพี่นักขาวผูลวงลับไปที่วัดใหมเมืองจันทบุรี หรือบางปอาจจะเปลี่ยนเปน วัดอื่นบางก็ดวยเหตุจําเปน แตพิธีกรรมทางศาสนาของเราก็ยังคงมีอยูเหมือนแตเดิมที่ได จัดทํากันมาก็ยังคงมีตอไป ฝากไวเปนขอคิด “วันพระ” ตรงกับ 8 คํ่า 14 หรือ15 คํ่า พระ ทานไมเคยเปลี่ยน ไมวาฝนจะตกแดดจะออก ที่นี่ยังยืนยันวา เรายังถือเอาวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปเปน “วันนักขาว”เพราะเราคือนักขาวอาชีพ ไมไดมอี ะไรแอบแฝง มีจรรยาบรรณ เพียงพอที่จะไมใชวิชาชีพ “เสาะแสวงหา”เพื่อใหไดมาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ ที่ไมเปนไป ตามทํานองครองธรรม ขอยืนยันอีกครั้งวาเราจะอยูเคียงขางประชาชน.

รพ.กรุงเทพ ทุมงบ

ขาวตอจากหนา 2

ของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เปน การเพิ่ ม ศั ก ยภาพความพร อ มของโรงพยาบาล กรุงเทพจันทบุรี ทําใหชาวจันทบุรีไดรับความ สะดวกโดยไมตอ งเดินทางไปถึงกรุงเทพ ฯ นับเปน สวนหนึ่งของความพยายามที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อบริการผูรับ บริการอยางเต็มประสิทธิภาพ

หมวกกันน็อก

ขาวตอจากหนา 1 ร.ต.อ.นพรุจ ณ รังษี รองสารวัตรจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองชลบุรี ไดนํากําลังเจาหนาที่ ตํารวจ ไปยังจุดตางๆภายในตัวเมืองชลบุรี เพือ่ รวม กันรณรงคใหผูขับขี่รถจักรยานยนตไดทราบถึงผล ของการไมสวมหมวกนิรภัย โดยจัดแจกใบปลิวเพือ่ เตือนถึงอัตราโทษปรับของผูขับขี่รถจักรยานยนต และผูซอนที่ไมยอมสวมหมวกนิรภัย หากพบวามี การฝาฝน ผูขับขี่ที่ไมยอมสวมหมวกนิรภัย จะตอง ถูกโทษปรับไมเกิน 500 บาท และถามีผูซอนทาย ทีไ่ มสวมหมวกนิรภัยดวย ผูข บั ขีจ่ ะตองถูกปรับเพิม่ อีก 2 เทาตัว โทษปรับไมเกิน 1 พันบาท ซึ่ง มาตรการดังกลาวจะเริ่มใชตั้งแต 1 มีนาคม 2554 เปนตนไป ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งจากทางสํานักงานแหงชาติ ไดมนี โยบาย ในการเขารวมโครงการรณรงคสวมใส หมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็น กับทางรัฐบาล พรอมมี คําสั่งใหสถานีตํารวจทุกสถานีเขารวมโครงการดัง กลาว เพือ่ เปนการลดจํานวนผูเ สียชีวติ ของผูข บั ขีร่ ถ จั ก รยานยนต ใ ห น  อ ยลง ดั ง นั้ น ทางด า นสถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งชลบุ รี จึ ง ได ดํ า เนิ น การออก ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนได ท ราบก อ นที่ จ ะ ทํ า การออกตั้ ง ด า นตํ า รวจเพื่ อ กวดขั น บั ง คั บ ใช มาตรการและจับกุมผูฝ า ฝนดานกฎหมายจราจรใน การขับขี่ อยางเขมงวดนี้ตอไป

สารไอโอดีน

ขาวตอจากหนา 1

จั ง หวั ด ชลบุ รี ได ตั้ ง คณะกรรมการ โครงการอนามัยการเจริญพันธ และพัฒนาสติ ปญญาเด็กไทย ในจังหวัดชลบุรี เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายรัฐบาล เด็กปฐมวัยจําเปนตองพึ่งพอ แม ผูใหญในการอบรมเลี้ยงดู ปกปอง คุมครองให ความรัก ความอบอุนเอาใจใสอยางใกลชิด การ อบรมเลีย้ งดูทมี่ คี ณ ุ ภาพจะสงผลใหเกิดเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการสมดุลทั้งทางดาน รางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม มีความ สามารถในการเรียนรู และเติบโตเปนทรัพยากร บุคคลที่มีคุณภาพ อันเปนรากฐานสําคัญของการ

พัฒนาประเทศชาติ จากรายงานสถานการณระดับ สติปญญา IQ ของคนไทย โดยสถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข ป 2551 – 2552 พบวา ระดับสติปญ  ญา เฉลีย่ 91 จุด (IQ เฉลีย่ 90-110 จุด) อีกทัง้ รายงาน สํารวจพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย ของกรมอนามัย ป พ.ศ.2550 พบ เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการรวมทุกดานปกติ รอยละ 67.7 มีแนว โนมลดลง ขณะที่การเจริญเติบโตของเด็กที่มีความ สัมพันธกบั ระดับสติปญ  ญา พบ เด็กเตีย้ เพิม่ ขึน้ รอย ละ 13.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได ดําเนินการผลักดันเชิงนโยบายและเผยแพรความรู ความเขาใจ ใหพอแม ผูเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว ตลอดจน บุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาเด็กทุก ระดับใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักความ สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาสติ ป  ญ ญา ตั้ ง แต เ ด็ ก เริ่ ม ปฏิสนธิ แรกเกิด จนถึงอายุ 4 ป เพื่อเด็กไทยมีสติ ปญญาเพิม่ ขึน้ โดยการประชาสัมพันธ สารไอโอดีน ซึ่งเปนสารที่สําคัญและจําเปนตอการสรางเซลล รางกายและสมอง จากการสํารวจสถานการณพบ วา สัดสวนไอโอดีนในปสสาวะหญิงตัง้ ครรภตาํ่ กวา 150 ไมโครกรัมตอลิตร แสดงใหเห็นถึงแนวโนม สารไอโอดีนลดลงตามลําดับ ขณะทีค่ วามครอบคลุม เกลือเสริมไอโอดีน พบ รอยละ 77.4 ระดับฮอรโมน กระตุนตอมไทรอยดในทารกแรกเกิด นอก จากนี้ กรมสุขภาพจิต พบสวนใหญ

“คนชลบุรี เกิดทีน ่ ี่ โตทีน ่ ี่ ยึดมัน ่ การ ทํางานเพือ ่ ตอบแทนบุญคุณบานเกิด” ประวัติ

นายพงษศักดิ์ ปรีชาวิทย

อายุ ที่อยู

54 ป ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) ปริญญ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ((รัฐศาสตร)

การศึกษา

รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

ประวัติการทํางาน

2523 พนักงานบุคคล บริษัทสยามเยเนอรัลแอสเซมบลี จํากัด 2525 ปลัดอําเภอสวี จังหวัดชุมพร 2530 - เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง - เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝายความมั่นคง) - เลขานุการเลขาธิการ ร.พ.ช. 2550 หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 2551 หัวหนาสํานักงานจังหวัดชลบุรี 2553 รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

แนวคิดในการพัฒนาจังหวัดชลบุรี “ผมเกิดที่นี่ โตที่นี่ ตองยึดมั่นแนวทางในการตอบแทนบุญคุณบานเกิด โดยมุงมั่นพัฒนา และ ความปรารถนาอยางแรงกลา ใหพี่นองชาวจังหวัดชลบุรี ไดมีขอมูลและวิสัยทัศน (Vision) ในการรองรับ ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของจังหวัดของเราในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะงานใหญๆ ที่ตองอาศัยความ รวมมือจากทุกภาคสวน คุณภาพของชาวชลบุรีจึงตองมาเปนอันดับแรก ดวยกระบวนการพัฒนา อยางเปนระบบ โดยมุงผลสัมฤทธิ์บนพื้นฐานของความเขาใจในระบบสังคมและการเมืองของ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองอาศัยความเสียสละและใชหลักสมรรถนะในทุกครอบครัว” เด็กไทยอายุ 3-5 ป มีคะแนนความฉลาดทาง อารมณอยูใ นเกณฑปกติ 125 – 198 คะแนน เปรียบ เทียบกับป 2545 เกณฑปกติคะแนนความฉลาด ทางอารมณอยูใ นเกณฑปกติ 139-202 คะแนน ตอ เฉลี่ยมีคะแนนโดยรวมลดลง 9.47 และพบวา คะแนน EQ กับคะแนน IQ มีความสัมพันธกันใน ทุกองคประกอบ โดยเฉพาะในดานกระตือรือรน สนใจใฝรู กลาพูด กลาบอก และมีความพอใจใน ตนเองอีกดวย

ลางยาเสพติด

ขาวตอจากหนา 1

สภ.แหลมฉบัง ออกกวาดลางยาเสพติด ใหหมดสิน้ ไป ตามนโยบายรัฐบาล และ สํานักงาน ตํารวจแหงชาติ เมื่อเวลา 05.00 น.(25 ก.พ.54) พ.ต.อ.ศักดิ์ระพี เพรียวพนิช ผกก.สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี พรอมดวย พ.ต.ท.รัฏฐ ประทุมแกว รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.พิษณุ เพ็งเดือน รอง ผกก.(ปป.) พ.ต.ท.พ.ต.ต.อรรถพร กลัน่ เรืองแสง สว.สส.ฯ และ กําลังเจาหนาที่ตํารวจจํานวนหนึ่ง ไดนําหมายคน เดินทางไปที่ บานเลขที่ 19 / 15 หมู 1 ตําบล ทุง สุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังสืบทราบ วาเปนแหลงจําหนายยาบาใหกับกลุมเรือประมง และกลุมผูขายแรง งานในยานนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง โดยเปดเปนรานขายของชํา และราน บริการเครื่องซักผาหยอดเหรียญบังหนา เมื่อเจา

หนาที่เดินทางมาถึงบานหลังดังกลาวพบวาประตู ดานนอกถูกลอค กุญแจอยางแนนหนา แตภายใน หองมีคนอยู เจาหนาทีจ่ งึ ไดบกุ จูโ จมพังประตูเขาไป พบ นายประจักร หรือ เจง ศรีปาน อายุ 31 ป เจาของบานหลบอยูภายในหองนํ้า ซึ่งเจาหนาที่ ตํารวจสามารถควบคุมตัวเอาไวได ภายในหองเจา หนาที่พบโทรทัศนจอมอนิเตอรของกลองวงจรปด สแตนบายอยูหลาย เครื่อง มีกลองวงจรปดติดอยู ตามมุมบานดานนอกหลายตัว โดยภายในหอง สามารถมองเห็นภาพภายนอกหองไดทุกดาน นอกจากนั้ น เจ า หน า ที่ ยั ง ตรวจค น ภายในหอง พบอาวุธปนขนาด 38 มม.ไมมีใบ อนุ ญ าต 1 กระบอก อาวุ ธ ป น แบบ บี บี กั น 3 กระบอก และของกลางอื่นๆอีกจํานวนหนึ่ง สวน ยาบาและยาเสพติดอื่นๆ เจาหนาที่ตรวจคนไมพบ คาดวา นายประจักร หรือ เจง ศรีปาน จะมองเห็น เจาหนาที่ตํารวจจากกลองวงจรปด จึงไดนํายาเสพ ติดไปทิ้งทําลายหลักฐานในโถชักโครกกอนที่เจา หนาที่ตํารวจจะ บุกเขาถึงตัว และเมื่อนํา นายประ จักร หรือ เจง ศรีปาน ไปตรวจปสวะปรากฏวาฉี่ เปนสีมวง เจาหนาที่ตํารวจจึงไดควบคุมตัวดําเนิน คดีในขอหามีอาวุธปนไวในครอบครองโดยผิดกฏ หมาย และมีสารเสพติดในรางกาย ตอไป พ.ต.อ.ศั ก ดิ์ ร ะพี เพรี ย วพนิ ช ผกก. สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เปดเผยวา ทางตํารวจ สภ.แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไดปฏิบัติการตาม

รับสมัครนักเรียนคนพิการเขารับการฝกอาชีพ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ พัทยา จังหวัดชลบุรี เปดรับสมัครนักเรียนพิการทางการเคลื่อนไหวเขารับ การฝกอาชีพ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูพิการไดรับความรูในการนําไปประกอบอาชีพ นางสาวปาริชาต กุลรักษา นักประชาสัมพันธชาํ นาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ จังหวัดจันทบุรี เปดเผยวา โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนฝกวิชาชีพ ทางดานอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรใหกบั คนพิการทางการเคลือ่ นไหว เพือ่ เปนการเปดโอกาสให ผูพ กิ ารไดรบั โอกาสทางการศึกษาในการนําความรูไ ปประกอบอาชีพ โดยไมเสียคาใชจา ย โดยคุณสมบัติ ของผูสมัครจะตองเปนผูพิการทางดานแขน ขา ลําตัว และมีอายุไมตํ่ากวา ๑๗ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๕ ปบริบรู ณ ทัง้ นีผ้ สู นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ พัทยา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท ๐๓๘ ๗๑๖ ๒๔๗ ถึง ๙ ตอ ๖๑๐๒ หรือ ๖๓๐๘ ไดในวันและเวลา ราชการ นโยบายรัฐบาล และ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ในการระดมกําลังปราบปราบยาเสพติดใหหมดสิน้ ไป โดยเปาหมายในวันนี้ จากการสืบสวนทราบวา บานหลังดังกลาว เปนแหลงจําหนายยาเสพติดให กับ กลุมเรือประมง และ กลุมผูขายแรงงานในยาน นิคมอุตสาหกรรม โดยทํามานานแลว พฤติกรรม ของเปาหมายรายนี้ จะ ใหคนภายนอกลอคกุญแจ ประตูดา นนอกอยางแนนหนา โดยทีต่ วั เองจะอาศัย อยูดานใน โดยจะดูความเคลื่อนไหวจากภายนอก จากกลองวงจรปดทีต่ ดิ เอาไวรอบหอง ซึง่ ลูกคาทีม่ า ซือ้ ยาเสพติดมาติดตอซือ้ ขายกัน ลูกคาก็จะทําทีนาํ ผามาซักตูหยอดเหรียญเพื่อตบตาเจาหนาที่และ

คนในชุมชน จากนั้นก็จะมวนธนบัตรและยัดใสรู ชองกระจกที่เจาะเอาไวสงเงินเขาไป เมื่อ คนดาน ในหองมองจากโทรทัศนกลองวงจรปดและดูแลววา เปนกลุมลูกคาของตัว เอง ก็จะสงยาบาออกมาให จากชองกระจกที่เจาะรูเอาไวเชนกัน ทําใหยากตอ การจับกุมของเจาหนาที่ และเมื่อเจาหนาที่บุกเขา จับกุม ซึ่งกวาจะพังประตูเขาไปได คนในหองก็จะ รีบนํายาบาไปทิ้งในโถชักโครกและกดทําลายหลัก ฐานในเวลาอันรวดเร็ว ซึง่ เจาหนาทีไ่ ดพยายามบุก เขาทําการจับกุมหลายครั้ง แตก็ไมประสบความ สําเร็จ ของกลางถูกทําลายไปกอนเหมือนเชนทุก ครั้ง


หนา ๔

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

บางกอกเจมส ศุภรา เสกาจารย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการสง ออกภาคตะวันออก( จันทบุรี ) นําสื่อมวลชนจากจังหวัดจันทบุรี รวมงาน แสดงสินคา บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ ๔๗ ที่ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อทําขาวประชาสัมพันธ หนังสือพิมพซีทีวีนิวส ฉบับประจําวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2554 แนนดวยเนื้อหาสาระ ขาวสาร บันเทิง กีฬา มีครบทุกรส ติดตามไดทุก 15 วัน บน แผงหนังสือทั่วภาคตะวันออก เลี้ยงขอบคุณเปนที่เรียบรอย ที่หองจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด จังหวัดจันทบุรี ชุลี ศรียะพันธ นายกเหลากาชาด จังหวัดจันทบุรี พรอมดวย ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ไดรวมกันกลาวขอบคุณและกลาวเปดงาน กาชาดสังสรรคผูกพัน นองพี่ พบกัน วันนี้มีแตสุขใจ ทั้งนี้เพื่อเปนการขอบคุณหนวยงาน เปดแลวอยางเปนทางการ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรีนั้นเพื่อเปนการอํานวย ความสะดวกแกประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกลเคียงที่ตองการทําหนังสือเดินทางกระทรวงการตางประเทศจึงไดพิจารณาจัดจั้งสํานักงาน หนังสือเดินทางเพิ่มขึ้นอีก1แหงในภาคตะวันออกและไดเล็งเห็นวาจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสํานักงานฯซึ่งจังหวัดจันทบุรีถือ เปนจังหวัดที่เปนจุดศูนยกลางของการคมนาคมในภูมิภาค กษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานในพิธีเปด ธีรเทพ ศรียะ พันธ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี กลาวตอนรับ ไมนอยหนา ศุภรา เสกาจารย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการสงออกภาคตะวันออกจันทบุรี นําผูป ระกอบการอัญมณีในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกและจังหวัดจันทบุรรี ว มออกรานแสดงสินคากวา 50 บูท งานแสดงสินคา บางกอกเจมสแอนดจวิ เวอรีแ่ ฟร ครัง้ ที่ 47ที่ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในปนี้ศูนยฯ ไดจัดรูปแบบพาวิลเลี่ยม ในสวนของจังหวัดจันทบุรี ไวที่โซนพลอยไทย มีความโดดเดนชัดเจน และไดรับความสนใจจากผูซื้อชาวตางชาติ เขามาติดตอ – ซื้อขายอยางตอเนื่อง คนจันทฝากขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย ทํางานเพลินๆครบรอบ พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 ป แลว วันกอน อรุณ พุมเพรา ปลัดจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมพรอมทั้งมอบเกียรติบัตรใหแกหนวย งานตางๆทั้งนี้จะมีกิจกรรมรณรงคการตั้งรูปขบวนรถแหรณรงคเครือขายงดเหลา 9 จังหวัด เครือขายประชาคมงดเหลาจังหวัดจันทบุรี ภายใตการสนับสนุน ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับคณะทํางานควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลจงั หวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมกันที่ ทีบ่ ริเวณลานเปดงาน รักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ทําหนาที่แลว ทรงยศ เสือสกุล หลัง จากไดรบั การเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี เขต 1 แทน สําเริง ประจําเรือ ไดยนื่ หนังสือลาออก ซึง่ ในการเลือก ตั้งครั้งนั้น มีผูสมัครลงเลือกตั้งดวยกัน 4 คน ประกอบดวย ทรงยศ เสือสกุล รุงเพชร ผาสุก ภูวศิษฏ จินดา และ เรือตรีหญิงธนันตรี ธีรชัยธัญญ ศักดิ์ วันประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พงษศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย นั่งเปนประธานสภาฯ พรอมดวย อิทธิภณ เติมแตม ดนัย โชติ วัชรานุรกั ษ รองประธานสภาฯคนที่ 1- 2 หลัง แนะนําตัว ปายศ ยังไมไดออกลวดลายขอศึกษาหลักและวิธกี ารในสภาฯกอนวางัน้ เหอะ ก็เปนการ ใหขอมูลที่ชัดเจน อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี กลาวไวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกําหนดยุทธศาสตรการ พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จะตองประสานความรวมมือกันทุกภาคสวนโดยเฉพาะ อปท. โดยมี หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมในการประชุมจัดทีม่ ณีจนั ทรสี อรทจันทบุร ี ก็เพิง่ รูเ หมือนกันวากระบวนการผลิตนํา้ ประปา มีขนั้ ตอนทีย่ งุ ยากพอสมควร กวาจะไดนาํ้ ใสสะอาด ใหบริการประชาชนก็วันที่มีขาราชการพนักงานและลูกจาง กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก นําโดย สมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนคร พิษณุโลก ไดเดินทางมาศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตนํ้าประปา ของ การประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สื่อมวลชนทองถิ่นก็ไดดูกระบวนการผลิตไป กะเขาดวย ที่ โรงสูบนํ้าแรงสูง การประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ศาลาปากแซง สมบุญ อยูเจริญพงษ ผูจัดการฯ และ ผูเกี่ยวของ ใหการตอนรับ พรอม กับใหคาํ บรรยาย มารับตําแหนงแลว จิรวัฒน จุลศิรวิ ฒ ั นวงศ สวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี วันประชุมประชุมคณะอนุกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานจังหวัดจันทบุรี ณรงค ธีระจันทรางกูร รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี แนะนําเลขาคนใหม พรอมประชุมติดตามผลเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่หองประชุม 3 ศูนยราชการกระทรวงแรงงานจังหวัด จันทบุรี ขอใชพื้นที่ตรงนี้บอกขาวกับเพื่อนๆหนอยครับ ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี มีคําสั่งที่ 48/2554 เรื่องแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจ ประกอบดวย พ.ต.อ.โสภณ ศิริมาจันทร เปน ผกก.สภ.แกงหางแมว จว.จันทบุรี พ.ต.ท.จําลอง บํารุงศิลป เปน รอง ผกก.ป.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี พ.ต.ท.เดชา แกวมีศรี เปน สวญ.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี พ.ต.ท.สุเมธ พิมพะ เปน รอง ผกก.สส.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี พ.ต.ท.คํารณ ฉลาดถอย เปน สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา เปน สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ณฐพล หอมจันทร เปน สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ทัศนัย สุชีธง เปน สว.สส.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ประสิทธิ์ บุญเจริญ เปน สวป.สภ.แกงหางแมว จว.จันทบุรี พ.ต.ท.พลภัทร ธรรมะสนอง เปน สว.สส.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี พ.ต.ท.สมบูรณ นาวีภาพ เปน สวป.สภ.บานแปลง จว.จันทบุรี พ.ต.ต.มนัส วงศสีโส เปน สว.สส. สภ.บานแปลง จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ไชยดิษฐ ปญญาเหมือนสกุล เปน รอง ผกก.สส.สภ.ทุงเบญจา จว.จันทบุรี พ.ต.ท.เชษฐา กีชวรรณ เปน รอง ผกก. จร.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี พ.ต.ท.เอกดิษฐ สีมูล เปน รอง ผกก.สส.สภ.ทาใหม จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐิติวัฒน เฮงสุวรรณ เปน รอง ผกก.ป.สภ. แหลมสิงห จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ฉัตรณรงค เปน รอง ผกก.สส.สภ.แหลมสิงห จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ชัชวาล โตโสภณ เปน สวญ.สภ.บานแปลง จว.จันทบุรี และตํารวจขวัญใจคนทาใหม พ.ต.ท.ธงชัย ประตังถาโต เปน รอง ผกก. สส.สภ.ปากนํ้ า ประแสร จว.ระยอง ระดั บ ใหญ ขึ้ น ไปอี ก นิ ด พ.ต.อ.พนม คงเจริญ ผกก.สภ.แหลมสิงหขยับขึน้ เปน รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.ภาสกร คงคารัตน เปน ผกก.สภ.โปงนํา้ รอน จว.จันทบุรี พ.ต.อ.วุฒิ ชัย อนันต เปน ผกก.สภ.แหลมสิงห จว.จันทบุรี ยายขยับมาใกลเมืองจันทอกี หนอย พ.ต.อ.สุเทพ บุญคํ้า เปน ผกก.สภ.บางฉาง จว.ระยอง สวนสามคน นีต้ ดิ สามดาวมงกุฎครอบ พ.ต.ท.สมนึก มัชฌิมา เปน ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.ท.สถาพร อมรรั ต น สุ ช าติ เป น ผกก.สภ.มะขาม จว.จั น ทบุ รี พ.ต.ท.บุญสง ปกขุนทด เปน ผกก.สภ.ทุง เบญจา จว.จันทบุรี สวน พ.ต.อ.เส รีย นาประดิษฐ ผกก.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี ยายไป เปน ผกก.สภ.เพ จว.ระยอง คนคุน เคย พ.ต.ท. นเรศ ตราชืน่ ตอง เปน ผกก.สภ.บานทาเลือ่ น แถลงขาว ภญ.วีรวรรณ แตงแกว ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จว.ตราด ขาวทาย จากโตโยตาจันทบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน วีโก เขต 9 นพ.ธํารงค สมบุญตนนท สาธารณสุขนิเทศก เขต 9 นพ.อัษฎา ตียพันธ ผอ.รพ.พระปกเกลา นพ.กฤษณ ปาลสุทธิ์ นพ.สาธารณสุข สมารท เซฟวิ่งเดย เสารที่ 5 มีนาคม 2554 ช็อปสินคาราคาประหยัด พบดารา จ.จันทบุรี นพ.ชุมพล สุวรรณ นพ.สาธารณสุข จ.ตราด รวมแถลงขาวโครงการ สาวเจนนี่ เทียนโพธิส์ วุ รรณ งานเริม่ 08.00-17.00 น.ทีโ่ ตโยตาคลองนารายณ พัฒนาระบบการตรวจคนหาเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผูปวยเบาหวาน พบกันใหมฉบับหนาครับ.

ประกวดพระเครื่อง มงคล ศรีคําแหง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี เปนประธานเปดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย ซึง่ ทางองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรรี ว มกับชมรม นักนิยมพระเครื่องรวมกันจัดขึ้น เมื่อ 20 กพ.54 ที่ผานมา ณ ศาลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ศึกษาดูงาน ชวลิต สุขเกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พรอม ดวย สุวัฒน ปลอดวิมุต รองปลัดเทศบาล เลขานุการนายก หัวหนาสวน ราชการ และเจาหนาที่ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบล บานผือ จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสิน มหาราช

ฝกอาชีพ มาโนช เปลี่ยนโมฬ รองนายกเทศมนตรีเมืองทาชางเปน ประธานเปดโครงการฝกทักษะและสรางอาชีพการรวมกลุม ใหกบั คนในชุมชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผเู ขารับการฝกทักษะไดรบั ความรูแ ละสามารถนําไปประกอบเปน อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได โดยโครงการดังกลาวจัดขึน้ ทีว่ ดั โคงสนามเปา

เยี่ยมเยียนสื่อ ตาย อรทัย นักรองชื่อดังคายแกรมมี่เดินทางมาพบปะสื่อ ที่บริษัทเคเบิลทีวี(จันทบุรี)จํากัด เพื่อโปรโมทอัลบั้มชุดใหม โดยมี วัลลา สืบสอน ผูอํานวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวี(จันทบุรี)จํากัดพรอมดวย พนักงานของบริษัทใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา

3 ป พรบ. อรุณ พุมเพรา ปลัดจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธเี ปดกิจกรรม ครบรอบ พรบ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ๓ ป และรวม เสวนาเรือ่ ง สังคม เปลีย่ นแปลงไปอยางไรกับพรบ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ทีล่ านงานรักษ เหลืองจันท มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี.

มอบคอมใหสถานศึกษา ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ รองนายก อบจ.จันทบุรี เปนประธานในการมอบคอมพิวเตอรใหกับสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี รอบ 2 จํานวน 928 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับ เด็กดวยการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่อง

22 ป เกรียงเดช เข็มทอง รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี มอบทีวีสีให กับผูโชคดีในงานสังสรรค “22 ปสานสัมพันธจันท-ชล”จัดขึ้นที่หอประชุม เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ อําเภอเมืองจันทบุรี ภูวเดช ขาวเหลือง บรรณาธิการหนังสือพิมพสยามนิวส ในฐานะประธานชมรมฯ จัดงาน.

มอบเสื้อกีฬา ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี มอบเสือ้ กีฬาจํานวน 5,000 ตัว ใหกบั สโมสรกีฬาอําเภอ ตามโครงการใหการ สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาเพือ่ มวลชน ประจําปงบประมาณ 2554 โดย มีตัวแทนจาก 10 อําเภอรับมอบที่ศูนยปฏิบัติราชการ อบจ.จันทบุรี.

ดูงานประปา สมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พรอมดวยขาราชการพนักงานและลูกจาง กองการประปาเทศบาลนคร พิษณุโลก เดินทางมาศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตนํ้าประปา ของ การ ประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สมบุญ อยูเจริญพงษ ผูจัดการฯ ใหการ ตอนรับ

มอบยาเวชภัณฑ รพ.กรุงเทพจันทบุรี มอบยาพรอมเวชภัณฑ ใหกับ โรงเรียนที่ขาดแคลนเปนประจําในโครงการกองทุนขาวสารเพื่อชีวิต ซึ่งใน เดือนกุมภาพันธนนี้ าํ ไปมอบใหกบั โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ อ.ขลุง โดยมี ศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอําเภอขลุง เปนประธานรับมอบยาพรอมเวชภัณฑ จํานวน 6 ชุด เมื่อ 16 กพ. 2554 ณ สนามโรงเรียนบอวิทยาคาร อ.ขลุง

เปดสํานักงานหนังสือเดินทาง กษิต ภิรมย รัฐมนตรีวา การกระทรวงการ ตางประเทศเปนประธานในพิธเี ปดสํานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จันทบุรี โดยมี ธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี พรอมดวยหัวหนา สวนราชการตางๆใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ที่ ผานมา

มอบเงิน สุวรรณ สรรภาภรณ อดีตประธานชมรมชาวแปดริ้วในจันทบุรี มอบเงินที่ไดจากเบี้ยผูสูงอายุประจําป 2553 จํานวน 6 พันบาท ใหกับ ฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน ผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยวและนันทนาการ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมชาวแปดริ้วในจันทบุรี.


หนา ๕

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

วาดวย...การศึกษากับอาเซียน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู คณะกรรมการนโยบายปฏิ รู ป การ ศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชา ชีวะ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะ อนุกรรมการ กนป. ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาและเรียนรู คณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม 26 คน โดยมีหนาที่ 1) จัดทําขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและเรียนรู 2) ประสานและใหคําแนะนําและคําปรึกษาการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 3) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูสูการปฏิบัติ 4) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่เห็นสมควร และ 5) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มอบหมายในการจัดทําขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ องดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู คณะอนุกรรมการ กนป. ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู ไดดาํ เนินการรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบนั และปญหา จากผูท เี่ กีย่ วของ อีกทัง้ ไดศกึ ษาขอมูลจากแหลงตางๆ อาทิ นโยบายเรงดวนของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2552-2559) ขอเสนอการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561) และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขับเคลื่อนไทยในเวทีสากล พ.ศ.2552 และสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2552 และจัดทําเปนขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรฯ โดย กําหนดเปาหมายไววา “เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีนิสัยและแรงบันดาลใจในการใฝเรียน ใฝรู ใฝดี คิดเปน ทําเปน สามารถเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา ริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย รูจักตนเองทั้งในภาวะ ผูนําและผูตาม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะ ในการดําเนินชีวิต เทาทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ระดับสากล เพื่อเปนพลังสําคัญในการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก” หลักการของขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรฯ 1.ระบบการศึกษาไทยมีขีดความสามารถในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในมิติที่หลากหลายตามความตองการของสังคมไทยในปจจุบัน นับ ตัง้ แตระดับการศึกษาปฐมวัย เพือ่ วางรากฐานชีวติ ทีด่ ใี หแกเด็กไทยทุกคน การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การเปนสมาชิกทีด่ ขี องสังคม การศึกษาเพือ่ การงานอาชีพ และความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนไทยทุกเพศทุกวัย 2.ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพตองสะทอนถึงความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ผูจัด ตลอดจนวิธีการวัดผลและประเมินผล เพื่อใหสอดคลองกับ สภาพและความตองการเรียนรูของแตละกลุมเปาหมายทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยรัฐลดบทบาทในการเปนผูจัดการศึกษาโดยตรง และรัฐตอง เปนผูซื้อบริการการจัดการศึกษาเฉพาะกลุม เฉพาะประเด็น และ/หรือเฉพาะพื้นที่ จากสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชนและ องคกรมหาชนมากขึ้น โดยรัฐทําหนาที่กําหนดนโยบาย ติดตามประเมินผล และกํากับดูและมาตรฐานการศึกษา พรอมกับสงเสริมการมีสวนรวมในการ จัดการศึกษาจากทุกภาคสวนของสังคมอยางเต็มที่ 3.ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพตองแสดงถึงความคุมคาของการใชทรัพยากรทางการศึกษาที่ระดมจากภาคสวนตางๆ ดวยการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูเรียน และใชการปฏิรูประบบการจัดการทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเกิดการ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทอยางตอเนือ่ ง นโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา ในทศวรรษที่สองดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู ประกอบดวย 5 นโยบายคือ นโยบายที่ 1 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกระดับ นโยบายที่ 2 ปรับปรุงการผลิต การพัฒนาและการใชครู นโยบายที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการกระจายอํานาจ นโยบายที่ 4 ปรับและใชระบบการจัดสรรและการระดมทรัพยากรใหเปนเครื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ นโยบายที่ 5 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

เดือนกุมภาพันธปน ผี้ มมีโอกาสไดคยุ เรือ่ งเกีย่ ว กับอาเซียนหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลายครัง้ เชน เมื่ อ ต น เดื อ นไปเล า ให นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย แม โจ ที่ เชียงใหมฟง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ผมไปรวมประชุมกับ คณะกรรมการการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ ที่ ผมไดรับเกียรติใหเปนผูทรงคุณวุฒิติดตอกันมา ๓ สมัย แลว (เขาใจเอาเองวา..เราคงมีฝม อื ..??) ไดมกี ารอภิปราย กันในเรื่องอนาคตของลูกหลานไดเขาใจวา ตอไปพวกเขา จะตองเปนประชากรอาเซียนที่อะไรๆจะเปลี่ยนแปลงไป เยอะทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง ดัง นั้น ในภาคของการศึกษาเราจําเปนตองวางแนวทางหรือ นโยบายอะไรที่จะใหมันทันตอเหตุการณ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิ ทานหนึ่งใหเหตุผลวา เราจะมัวรอแตนโยบายจากภาครัฐ คงไมทันการณเปนแนแลว ทานวา “ชีวิตคงมอซอ ถา มัวรอรัฐบาล” ซึ่งผมก็เห็นดวยครับ พอวันรุงขึ้นเชา ๒๕ กุมภาพันธ ผมก็ไปรวมเวทีกับทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ เสวนาเรื่องการเตรียมตัว ของภาคการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่โรงเรียนบานแกว ต.ทาชาง เปนการคุยกันใหเด็กและครูฟง ซึ่งผมขอชื่นชมกับความคิดของ ผูบ ริหารสถานศึกษาทีเ่ ริม่ ตนมองไปขางหนาเลยขอบโตะทํางานแลว ทราบมาวาทีโ่ รงเรียนบานแกวไดมกี ารจัดหองสมุดและกิจกรรมเกีย่ วกับอาเซียนแลว ดวย เรื่องของอาเซียนนั้นมันไมใชแคออกเสียงอานวา “อาเซียน” แลวจะเขาใจอะไรได แมวาจะรูวามันเปนการรวมกันดานเศรษฐกิจของประเทศ ในกลุม อาเซียน ๑๐ ประเทศ มันก็ยงั ไมพออีกนัน่ แหละ เพราะมันมีอะไรทีล่ กึ ซึง้ มากมายเหลือเกิน ผมไมอยากใชคาํ วามันมากมายเสียจนถา..เราไมเตรียม ตัวรับกันใหดีละก็ เรามีโอกาสเสียเอกราชในหลายๆเรื่องเลยทีเดียว เชน การเปนครัวของโลก ซึ่งก็คือศักยภาพการผลิตอาหารนั่นเอง การศึกษาก็เชนกัน ตอนนี้มหาวิทยาลัยตางประเทศก็เริ่มมาเปดในเมืองไทยมากขึ้นแลว อนาคตมหาวิทยาลัยไทยที่มัวแตงุมงามแตงตัวกันไมเสร็จก็จะคอยๆหมดไป พูดถึงเรื่องศักยภาพดานอาหาร บายวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ผมก็ไปดําเนินรายการเสวนาใหกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี ที่ สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ โดยที่ทางผูตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ คุณอนันต ภูสิทธิกุล ทานเปนรุนพี่ของผมที่ ม.เกษตรศาสตรที่สนิท กันทานมาสรางโครงการตนแบบเรื่องของการบูรณาการกันในเรื่องการผลิตและจําหนายผลไมของสหกรณ (ตองบอกวาผลไมที่สหกรณขายอยูทุกปสวน ใหญไมใชของสมาชิกสหกรณเองนะครับ เพราะเกษตรกรสวนใหญไมไดเปนสมาชิกของสหกรณและสมาชิกสหกรณสว นใหญกไ็ มไดขายผลไมผา นสหกรณ... แปลกแตจริงนะครับ) ผูรวมเสวนาทุกทานมีความเห็นตรงกันวา การผลิตผลไมในอนาคตมันจะตองเปนไปตามความตองการของตลาดแลวเราตองเขาใจ ใหตรงกันวา “การทําผลไมที่มีคุณภาพดี ไมใชวาจะตองไดราคาแพง แลวผลไมคุณภาพไมดีจะไดราคาถูก แตตองเขาใจเสียใหมวา การ ทําผลไมดีมันจะขายได สวนราคาเปนไปตามกลไกตลาด แตถาทําผลไมไมมีคุณภาพมันไมใชขายไดในราคาถูก แตมันจะขายไมได” ซึ่ง ตลาดของผลไมของบานเราที่มองผานประเทศอาเซียนนาสนใจมากครับ เนื่องจากเรามีเสนทางทะลุถึงกันหมดแลว และประเทศจันทบุรี (ซึ่งจะกลายเปน ตําบลจันทบุรีในอนาคต) ก็เปนชองทางหรือประตูที่จะเปดไปสูประเทศเพื่อนบานที่สําคัญ คือ เขมรและเวียดนาม ซึ่งสามารถตอไปถึงจีนไดอีกตางหาก แลวถาเรามองไปแคเวียดนาม ตอนนี้เขาก็บอกวาผลไมจากเมืองไทยนั้นเขารับซื้อแบบ “ไมอั้น” เนื่องจากประชากรของเขาเยอะกวาเรา แลวเขาก็สงตอ ไปขายที่เมืองจีนและแคนาดาไดอีก แตอยางที่วานั่นแหละครับ คุณภาพก็ตองไดดวย ผมบอกกับทานผูตรวจฯอนันต ไปวา อยาไปกังวลเลยเรื่องราคาผลไมจะตกตํ่าอีก เพราะวานํ้ามันปาลมราคารดีดขึ้นไปเปนพันเปอรเซ็นตได ผลไมก็ดีดราคาได “ขอเพียงแตอยาพยายามดันผลไมเขากรุงเทพฯ” ซึ่งบานเราสามารถดันออกไปประเทศเพื่อนบานเพียงเทานี้ราคาก็พุงแลว ยิ่ง พอไดเห็นปริมาณที่คาดการณวา ๓ จังหวัดตะวันออก จะมีผลไมรวมกันแค ๗ แสนกวาตันเทานั้น แถมการกระจายตัวดีอีกตางหาก คือ มีตั้ง ๔ รุน โอโฮ.. แบบนี้ราคาไมมีปญหาแน ผมเลยฟนธงวาเงาะอาจมีราคากิโลละ ๔๐ บาทนะครับปนี้ เห็นไหมครับวา ในบริบทของความเปนอาเซียนเรามีอะไรอีกตัง้ เยอะแยะทีต่ อ งทําความเขาใจ กลาวสําหรับโรงเรียนทัง้ หลาย ผมเสนอวาเราคง ตองเรงการเรียนรูภาษาเพื่อนบานหรือที่ผมเรียกวา เราตองเรียน “ภาษาอาเซียน” เริ่มตนจากโรงเรียนบานแกวนั้น ผมเสนอทานผูอํานวยการไปวา ให ติดตอสถานทูตของประเทศอาเซียนขอหนังของแตละประเทศทีเ่ ปนเสียงในฟลม แลวมีคาํ บรรยายเปนภาษาไทยมาฉายใหเด็กดูกนั กอน เพือ่ เรียนรูส าํ เนียง ไดยินเสียง ไดเห็นวัฒนธรรมของเขาผานทางการแสดง เด็กดูครั้งเดียวไมเขาใจก็ดูมันเปนสิบเปนรอยครั้ง (หนังหลายๆเรื่อง) เดี๋ยวก็เขาใจเอง เด็กมี พัฒนาการทางภาษาเร็วกวาผูใหญเยอะครับ ซึ่งทานผูอํานวยการก็รับวาจะทําเรื่องนี้ ขอบคุณที่เชื่อนะครับ สวนทางองคการบริหารสวนจังหวัดทาน ดร.อิสิวุฒิ ทานก็เห็นดวยกับผมวา เราสมควรเปดศูนยภาษาอาเซียนไดแลว เปดสอนฟรีทุกภาษาทั้ง เขมร ลาว เวียดนาม พมา ตากาลอก และมาเลย (ใชรวมกันระหวางมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไนดาลุซซาลาม) ลงทุนไมมากหรอกแตคุมคามากกับ อนาคต ผมเชือ่ วาดวยกลไกของการตลาดเพียงเล็กนอยก็สามารถสรางนักเรียนทีส่ ามารถพูดภาษาอาเซียนไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับประเทศในอาเซียน ดวยกันสบายๆเลย ซึ่งถาโครงการแบบนี้เกิดขึ้นจริง ผมยินดีไปเปนผูบริหารใหเลย..เอาจริงๆนะครับ..ไมไดพูดเลน อยากใหทําเพราะมันจะเปนการกาว กระโดดพนสิ่งกีดขวางทางความคิดแบบลาสมัยเสียทีเพราะ ผมอยูหอการคานั้น มันอึดอัดมานานนักหนาแลวที่เห็นการขับเคลื่อนอะไรแบบนี้ของบาน เรา (ประเทศเราดวยแหละ) มันชามาก เคยบอกทานผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทานหนึ่งไปวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันใกลเขามาแลวนะ ป ๒๕๕๘ ก็เริ่มแลว ทานก็บอกวา ยังเหลือเวลาอีกตั้ง ๔ ป ผมเลยตองเงียบ เพราะสําหรับผม “ไมใชตั้ง ๔ ป แตมันแค ๔ ป” อยางที่บอกไวแตตอน ตนนั่นแหละวา หากโอเอชักชาศาลารายเดี๋ยวก็ไดเสียเอกราชดานเกษตรและอาหารกันจริงๆ เชาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ก็ไปเลาใหนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีถึงการเตรียมตัว เปนชาวอาเซียนเชนกัน เดือนนี้ขายอาเซียนไดเยอะเลยครับ.. เอาเปนวาอยางนอยก็ไดจดุ ประกายไวในแวดวงการศึกษาแลวครับกับเรือ่ งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถาจะตายก็ตาหลับไดขา งหนึง่ แลว ละนะ เกิดศูนยภาษาอาเซียนในเมืองจันทเมื่อไรก็ตายตาหลับเกือบสนิทแลวครับ.. สวัสดีครับทานผูอาน ซี.ทีวี.นิวส ทุกทาน เริ่มสอบ วัดผลปลายภาคกันแลวตอไปก็การรับนักเรียนใหม ซึง่ ก็มปี ญ  หา กันทุกป พอแมผปู กครองก็อยากใหลกู หลานเรียนโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียง หองเรียนก็มีจํานวนจํากัด ก็พิจารณาเอาเองครับ โรงเรียน ใกลบานก็ดี ลูกหลานไมตองเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง การ เรียนการสอนไมใชแตโรงเรียนเทานั้น ผูปกครองก็ตองเอาใจใส ดวยลูกหลานจึงจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจครับ ศูนย ประสานงานการรับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาและขยาย โอกาส ณ สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรแี ละโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย ณ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ถนนทาแฉลบ อําเภอเมือง จันทบุรีนายธีรเทพ ศรียะพันธ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีรับมอบอาคารอเนกประสงคโครงการฝกรวมคอบราโกลด 2011 โรงเรียนบานโปงวัว และ นายณรงค ธีรจันทรางกูร รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี รับมอบอาคารอเนกประสงคโรงการคอบราโกลด โรงเรียนบานวังอีแอน ในนามของครูจันท ตองขอขอบคุณอยางสูงที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี ฝกรวมกันแลวยังทําประโยชนใหพื้นที่ดวยครับผอ.สมชาย จิตรเนื่อง สพป. จบ.1 ฝากเตือนโรงเรียนในสังกัด กําชับการอยูเวรรักษาความปลอดภัย ขณะนี้มีการลักเล็กขโมยนอยกันชุกชุม บางก็ตัดสายไฟฟาที่เปนทองแดง บางก็งัดแงะ รวมดวยชวยกันอยาใหทรัพยสนิ ของทางราชการเสียหายครับขึน้ ไป สพป.จบ.1 เห็นนองนัง่ หนากลุม อํานวยการ ใชใครอืน่ เจาหนาทีค่ รุ สุ ภาประจําเขต พื้นที่การศึกษาครับ นามของนอง จิราพร สมจิตต ใครมีปญหา ขอใจเกี่ยวกับคุรุสภาเชิญติดตอไดครับยินดีรับใชครับขอแสดงความเสียใจกับ อ.นงเยาว เสนะวงศ ร.ร.วัดบูรพาพิทยาราม ที่สูญเสียคุณพอ เจาภาพฝากขอบคุณแขกผูมีเกียรติทุกทานที่รวมงานบําเพ็ญกุศล การตอนรับไมทั่วถึงขาดตก บกพรองก็ขออภัยไวดวยครับขอตอนรับ ผอ.อัศวิน สุขกฤต สูรั้วเบญจมานุสรณ ดวยความยินดียิ่ง แลวจะไปคารวะอีกครั้งครับผอ. สําเริง ศรีสิทธิชับกุล ของสอยดาววิทยา แวะไปที่ สพม.๑๗ บอกวาตอนนี้อยูสอยดาวสงสัยตองหัดไดรฟกอลฟ ผอ.ครับ ถายังขาดโปคอยแนะนํา ขอ เสนอ รองวรวิทย พรหมคช ครับ โปรมือตนๆของจังหวัดตราดเชียวครับ เอา...หาไมกอลฟมาหนอยเร็ว...คันมือสวน ผอ.มงคล เฉลิมพงษ พักนี้ดูทานเครียดๆไปสักหนอย สงสัยวาดอกเงาะ ดอกทุเรียนจะไมคอยออกเทาไร ซื้อสวนลําไยที่โปงนํ้ารอนเลยครับ ดูแลไดทั่วถึงกวา..มั๊ยครับ*** คุณ ชิดชนก ไชยพงษ ผอ.กลุมการเงิน มีลูกนองสาวๆ หลายคน เลยตองแตงตัวใหเขากับลูกนอง กระชากวัย ซะใครไดคุยกับ คุณลาวัลย เฟอง ประยูร ผอ.งานแผนฯ ของ สพม. แลวไมตองแปลกใจนะ วาทําไมดูเขาเรียบรอยนารักขนาดนี้ แถมกตัญูอีกตางหาก ตองคอยหาของกินไปฝากแมทุก วัน เฮอ.....ดีจังศน.อรทัย ริมคีรี และ ศน. นันทยา เศรษฐจิต พักนี้ชุลมุนไปหมด งานเขาเพียบ เดี๋ยวไปนิเทศกโรงเรียน เดี๋ยวไปประชุม แทบไมมีเวลานั่งโตะ นาสงสาร!!!!!! ควันหลง ตรุษจีน หลายคนไปปดทองฝงลูกนิมิต แลวเจอแมคาขายกะป บางคนซื้อมา บางคนไมซื้อ เพราะเห็นวาราคาถูก แตงพอเอามาตํานํ้าพริก โอโฮ ... สุดยอด เสียดายนะครับ ...นองตุย!!! เพราะหนูเด็กเกินไป เลยไมมองกะปขอแสดง ความยินดีกับโรงเรียนดีเดนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระดับดีมาก ๒ แหง คือ ขลุงรัชดาภิเษก และมัธยมทา แคลง สวนในระดับดี คือเขาสมิงวิทยาคม เขารับรางวัลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ ริเวอรไซด กทม. ปรบมือใหครับชวงนี้ใกลสอบ และใกลปดเทอม ก็ขอใหคุณครูทุกทาน กรุณาใสใจนักเรียนของเรา ใหมากขึ้นอีกนิด ชวยกันอบรมสั่งสอนใหนกั เรียนทุกคนไดใชโอกาส นี้ ทุมเทในการ ทบทวนบทเรียน ไมไปในทางที่ไมเหมาะสม เพื่อความหวังอนาคตที่สดใส ของทุกคน และประเทศไทย ขอบคุณครับสงทายก็อยาลืมลดภาวะโลก รอนดวยกันนะครับ ปลูกตนไม ปดไฟดวงที่ไมจําเปน ก็ชวยไดครับ โชคดีมีเงินใช สวัสดีครับ


หนา ๖

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

หนา...ใสเปนบางวัน (สวนใหญ...หมอง) ฉบับนี้ ก็ยังอยูในเรื่องของ ผิวหนา เชนเดิมคะ ลองสังเกตผิวใกลๆ ดูสิ คุณจะเห็นไดชัดวา ผิวหนาไมอาจคงสภาพ เดิมๆ ไดในทุกวัน แตเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยอยางสภาพอากาศ หรือ สภาพอารมณที่แตกตางกัน ผิวที่ปกติเคยดูแหง รูขุมขนเล็ก ก็อาจกลายเปน ผิวมันและรูขุมขนกวาง หนาใสๆ ก็อาจหมองไดในบางวัน นั่นเปนเพราะ .................ผิวคุณเปลีย่ นแปลงทุกวัน และ ตองการพักผอนเชน เดียวกัน นอกจากความเครียดและมลภาวะ แลว พฤติกรรมบาง อยาง เครื่องสําอาง และครีมบํารุงหลากชนิดที่คุณใชทุกวัน ก็ เปนภาระอันหนักหนวงสําหรับผิวเชนกัน ปลอยใหผิวหายใจ และฟนฟูตามธรรมชาติบาง แลว ลองสํารวจดูวาไดปฎิบัติ ประมาณนี้บางไหม 1.หลีกเลี่ยงแสงแดด หรีอ แสงไฟจา จากการอาน หนังสือทีใ่ ชโคมไฟสองโดยตรง (เราไมไดกาํ ลังฟกไข นีน่ า) ความรอนทุกประเภท โดยเฉพาะ การอบไอนํ้า ทั้งหนา และผม โดย เฉพาะการไดรผมซํ้าตําแหนงเดิมๆ ทําใหผวิ บริเวณนัน้ บอบชํา้ จึงหมองคลํา้ งายกวาจะรูอีกทีก็สายไปเสียแลว 2. ทาครีมกันแดดกอนออกจากบาน ทุกครั้งใหเปนนิสัยและลางออกทันทีเมี่อไม ตองการ 3. เลิกสูบบุหรี่ 4.ดืม่ นํา้ ใหมากๆ หนึง่ ในอาหารผิวทีด่ ที สี่ ดุ คือนํ้าบริสุทธิ์นี่เอง ฉะนั้น ควรดื่มนํ้าใหไดอยนอยวันละ 6-8 แกว 5. ใหอาหารผิวกันบาง อาทิ ลดปริมาณไขมันที่รางกายไดรับในแตละ วันใหเหลือนอยกวา 30 เปอรเซ็นตจากจํานวนแคลอรี่ที่รางกายตองการ, อาหารที่ประกอบดวยวิตามินเอ ซี อี ชวยฟนฟูผิวและตอตานริ้วรอยได เชน แครอท ฟกทอง มันฝรั่ง บรอคเคอรี่ ผักโขม แคนตาลูป และลูกพีช, กิน อาหารไขมันตํ่าที่มีแคลเซียมสูง (แคลเซียมดีตอกระดูกและสงผลตอคอลลา เจน) อยางบรอคเคอลี่ กะหลํ่าปลี ปลาแซลมอน และปลาซารดีน, เพิ่ม ไฟเบอรใหรางกายวันละ 25-30 กรัมดวยอาหารไฟเบอรสูง เชน ขาวโอต ขาวบารลย ถั่ว ลูกพลัม และลูกพีช 6. อยาออกกําลังกับหนามากเกินไป การเคลื่อนไหวกลามเนื้อผิวหนา ทําให เกิดรอยยนได ยิ่งทําบอยๆ ก็เทากับยํ้ารอยเดิมใหลึก และชัดเจนยิ่ง ขึ้น แมกระทั่งการนวดหนาที่วาดีตอผิวถาเปนไปได อยาแตะตองมันบอย

เพราะทุกครั้งที่มือเราสัมผัส นั่นแหละทําใหเกิดเปนริ้วรอยเล็กๆ เกิดขึ้นมา ได 7. นอนใหถกู ทา และเพียงพอ ทานอนทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ คือการนอนหงาย เพราะไมทําใหเกิดริ้วรอยจากการนอนและกดทับของผิวหนา 8. และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยาง อยาเครียดอยูรํ่าไป วางไมได ตองหาเรื่องเครียด ดูหนังเครียดๆ คุยแตเรื่องเครียดๆ ไมเคยเลนกับสัตว เลี้ยงทุกประเภท ขี้วิตก ขี้อิจฉา สารพัดเรื่อง ที่ทําใหเครียดจนชิน บางคน เลนเน็ตทั้งวันมีแตขอมูลขยะที่ไมมีที่ใหจัดเก็บ แชต บีบี จนตาเสีย จิตตก ไมมีเวลาเปนของตนเองแลวจะใหหนาใสไดยังไง 9. หลีกเลี่ยงเครื่องสําอาง ที่มีสารหามใช อยางไฮโดรควิโนนและกรดวิตามินเอซึง่ ทําใหผวิ หนาแดงระคายเคือง ผิวบางลงและสะสมใน รางกาย หามใชเครื่องสําอางที่โฆษณาเกินจริง 10. แตงหนาแตพองามใชอุปกรณประเภท แปรงแตงหนาใหนอยที่สุดเพราะทําใหผิวถูก รบกวนและเปนทางนําเชือ้ โรคและสารเคมีเขาสูผ วิ ลางหนาใหสะอาดทุกครั้งภายใน8 ชั่วโมงอยา หมักหมมรอจนกวาจะอาบนํ้าเขานอน หรือนอน โดยไมลางหนา (โอ..พระเจา) และ หามแตงหนา ทับลงไปโดยไมลางกอน ลางแคนํ้าเปลาก็ยังดี ถาครบทุกวิธีแลวหนายังหมองก็คงตองพึ่งตัวชวยอื่นแลวละคะ เชน การทํา ทรีทเมนตดวยเวชสําอาง ที่ชวย กระตุนระบบขจัดของเสียให ทํางานดีขึ้นเพื่อลดปญหา หนามัน สิว ผิวแพ และรูขุมขนกวาง แลวจึง เพิ่มสารอาหารที่จําเปนเขาสูเซลลผิวดวยเครื่องมือพิเศษ มารคเพื่อลดรอย ชํา้ ดํา หลังการกดสิว เคลือบบํารุงผิวเพือ่ ปองกันการสูญเสียนํา้ และกระตุน การสรางเซลลใหม และแกปญ  หาผิวหยอนคลอย อยาง Personal treatment หรือทรีตเมนตรายบุคคล เนเจอร บาย รังสิมา Personal skin care with cosmecutical treatment ครอบคลุมทรีตเมนตดูแลผิวกวา 120 รายการ พรอมใหคุณฟนฟูและดูแลผิวอยางมืออาชีพ Nature by Rangsima อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการดูแลผิวพรรณที่เนน ไปที่การฟนฟูผิวรายบุคคล โดยยึดหลัก Knowledge base service คือให ความรูใ นการดูแลผิวและติดตามประเมินผลการดูแลรวมกัน ครอบคลุมทรีต เมนตดูแลผิวกวา 120 รายการในราคาเดียว พรอมใหคุณฟนฟูและดูแลผิว อยางมืออาชีพ และตลอดป54 นี้ ขอเชิญรวมสงคําถามหรือขอสงสัยในการ ดูแลผิวมาตามที่อยูดานลางนี้ ทุกคําถามที่สงมา ทางเรายินดีตอบโดยตรง ทัง้ ทางโทรศัพท และนํามาตอบในคอลัมนี้ และยินดีสมมนาคุณทุกทานดวย Detox treatment มูลคา 600 บาท ฟรี

เจอกันเชนเคย กับคอลัมน.. “โหรา-ชือ่ สกุล” ผม.. “กูลวิเชษฐ ธนา เชษฐนุกุล” ฉบับนี้ก็จะเขียนวิเคราะห ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่นาจับตา มองในวงการทางการเมืองของชาวจังหวัดชลบุรีใหอานกัน ในเชิงโหราเลข ศาสตร อิทธิพลของ ชื่อ-นามสกุล สวนดวงชะตา วัน, เดือน, ป, เวลาเกิด ไมไดนํามาวิเคราะหรวมดวย...? อยางที่เคยพูดบอกเปนประจํา หรือ ทุก ครัง้ ทีด่ าํ เนินรายการทางเคเบิล้ C.T.V.ชลบุรี ชอง ๒๐ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. หรื อ ไม ก็ ท างหนั ง สื อ นิตยสารบาน “..CHONBURI ๑๐๘.com..” หรื อ ทางวิ ท ยุ ชุ ม ชนหลายๆ คลื่ น รวมทั้ ง หนังสือพิมพ C.T.V.นิวสตลอดมาวา..ในชีวิต ของมนุษยเรานั้น ใน ๑๐๐% ของเราแบงเปน ๔ สวน (๑) ดวงชะตา, วัน, เดือน, ป, เวลาเกิด ๒๕% , สวนสิ่งที่มาหลังเกิด (๒) ชื่อ-นามสกุล ๒๕%, (๓) โหงวเฮง ลักษณะ, ๒๕%, (๔) ฮวง จุย , ทีอ่ ยูอ าศัย, อาชีพฯ ๒๕% สวนรายละเอียด ยังมีอยูนสิ่งที่บอกมาใน ๔ อยางหลักๆ อีก มากมายฯลฯ แตเหนืออื่นใด คือ การทําบุญ กุศล, สวดมนต, ถือศีล ๕ (บาง) ทําความดี, และ ความกตัญูกตเวที ฯลฯ ดวงชะตาฟาลิขิต ชะตาชีวิตเราทุกคนลิขิตเอง **ทุกสิ่งที่มา หลังเกิด เราสามารถแกไขเปลีย่ นแปลงได** ฉบับนีม้ าวิเคราะห วาทีผ่ สู มัคร สส.ชลบุรี เขต ๑ .. “ส.จ.สุชาติ (เฮง) ชมกลิ่น” (พรรคภูมิใจไทย)” บานใหญ เรารักชลบุรี..” **ตั้งแตตนปก็ไดวิเคราะหบุคคลสําคัญไปแลว ไม วาจะเปน ทาน “ส.ส.ประมวล เอมเปย” (พรรคประชาธิปตย)..ฉายา “นักสูคลองหลวง” และทาน “ฉัตรชัย อั้งลิ้ม” นายกฯเทศบาลเมืองบาน สวน ชลบุรี.. ชื่อ.. “สุชาติ ” ถอดไดเลข ๑๘ เปนเลขอยูไมติดที่ ตองมีการเดิน ทางโยกยายเปลีย่ นแปลงอยูป ระจําถึงจะดี จึงไมเหมาะกับอาชีพทีต่ อ งทํางาน อยูก บั ที่ ชีวติ มักจะพบกับสิง่ ทีไ่ มคาดคิดอยูเ สมอ ทําอะไรตองรอบคอบ ชีวติ มักจะถูกกดดัน และ ถูกคุกคามจากผูม อี าํ นาจเรนลับ จากผูไ มเปนธรรม มัก ถูกศัตรูปองราย การทะเลาะวิวาท สวนเรื่องครอบครัว ตองพูดและทําความ เขาใจเอาไวมากๆ เนื่องจากจะอยูไมติดที่กับบาน ฯลฯ .. นามสกุล “ชมกลิน่ ” ถอดไดเลข ๒๔ ดาวจนทร กับ ดาวพุธ เปน ดาวคูมิตร จึงทําใหเปนคนมีเพื่อนมาก และ เพื่อนฝูงมักใหการอุปถัมภคํ้าชู เปนอยางดี เปนคนมีกิริยามารยาทนุมนวล เปนที่รักของคนทั่วไป เลข ๒๔ เปนคนมีสติปญญาวองไวแตกฉานมีเสนหรุนแรงเปนคนหยั่งการณไกล เขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัวไดอยางรวดเร็วโดยไมตองไตถามเปนคนละเอียด

รักมันใหญมาก

วันที่เขาฉาย : 2011-03-03 แนวหนัง : โรแมนติค,ดรามา ผูกํากับ : ไชยณรงค แตมพงษ, สกล เตียเจริญ นักแสดง : อภิญญา สกุลเจริญสุข, จิรายุ ละอองมณี,อเล็กซานเดอร เรน เดลล, ณัฐชา จันทพันธ, ณัฐพงษ พิบูลธนเกียรติ, ทิสานาฏ ศรศึก, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, ไอรดา ศิริวุฒิ เรือ่ งยอ กลางหุบเขา คอนเสิรต บิก๊ เมาทเทน ผูค นหลากหลายกลุม วัย ตางหลั่งไหลเพื่อจะมาสุดเหวี่ยงกับสุดยอดวงดนตรีในเมืองไทย แบบไมแบง พรรค แบงฝาย พาราด็อกซ เปนอีกหนึ่งวงที่มีแฟนคลับทั่วประเทศ กําลัง ใจจดจอ เพื่อจะไดมาสุดเหวี่ยงกับพวกเขา จะเกิดอะไรขึ้นถาเรื่องราว ความรัก ของวัย รุนหลายคู มีบทเพลงของ พาราด็อกซ ดัง อยูในชวงเวลาแหงความทรงจํา และเมื่อ บทเพลงของพาราด็อกซเริ่มบรรเลงขึ้น ก็ ทําใหหนุมสาวเหลานั้นนึกไปถึงชวงเวลา เหลานัน้ ในจุดตางๆ ของคอนเสิรต เรามอง เห็น ตางผูคนยืนตางที่กัน หนาเวที กลาง สนามหญา ปายบอกทาง ตางคนตางยืนอยู ในมุมตางๆ ของคอนเสิรตที่ตา งความรูสึก และตางมิติกัน

ศพเด็ก 2002

วันที่เขาฉาย : 2011-03-10 แนวหนัง : สยองขวัญ ผูกํากับ : พจน อานนท นักแสดง : สมชาย เข็มกลัด,พิชญนาฎ สา ขากรณ เรื่องราวการพบศพเด็กทารกจํานวน 2002 ศพ ซึ่งเปนขาวหนา1 ที่ถูกดึงนําเอา มาสรางเปนหนังใหไดหลอนกันทัง้ คนทําและ คนดู คือเรื่องราวการคนพบศพทารก วัด ไผเงิน จากการทําแทงเถื่อน ความสยองที่ผูคนที่ไดรับรูขาวสารสลดใจไปไม ตางกัน เรื่องยอ เปนเรื่องราวของคนหลายชีวิตที่ตองเขามาผูกพัน และ เกี่ยวของกัน ตรัย (สมชาย เข็มกลัด) นักขาวสายอาชญากรรม และ พิม (พิชญนาฏ สาขากร) อาจารยประจําโรงเรียนมัธยมแหงหนึง่ ทัง้ คูม ลี กู สาว ทีน่ า รักคือ ใยไหม (ด.ญ ชินารดี อนุพงษภชิ าติ) ทัง้ หมดอยูด ว ยกันอยาง มีความสุข แตในวันหนึ่งกลับเกิดเหตุการณบางอยางทําใหตองผจญกับเรื่อง ราวแปลกๆ ในขณะที่ เบล (กานตธดิ า ชา ) กับ บอม (พีรวิชญ บุนนาค) นักเรียนทีพ่ มิ เปนอาจารยประจําชัน้ อยูๆ เกิดทองขึน้ มาจนทําใหพมิ ตองเขา มาชวยเหลือ และทําใหบอมกับเบลตองมาเจอกับเรื่องราวนาสะพรึงกลัว แต กลับเปนบทเรียนที่ไมสามารถถอยกลับมาเริ่มใหมไดอีก ทุกคนตองผจญกับ ชะตากรรมที่ตนเปนผูกอ กับความอาฆาตของวิญญาณเด็กนับพัน

ดวงคนดัง ตามชื่อ -สกุล

ออนไมฉาบฉวย เขาถึงอารมณศลิ ปเปนคนนิม่ นวล ไมชอบการแสดงอํานาจ มักจะมีโชคลาภไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น เลข ๒๔ บวกกันไดเลข ๖ ดาวศุกรเปนเลขศิลปนเอกสามารถแสดงอารณความรูสึกไดอยางดีเยี่ยม และยังเหมาะกับนักการคา เพราะมีความชํานาญงาน ปฏิภาณเฉียบแหลม เขาใจงานอยางลึกซึ้ง (นามสกุล ดีฯลฯ) ชื่อรวมนามสกุล =(๑๘+๒๔=๔๒) เลข ๔๒ เปนเลขดีเหมือน นามสกุล “ชมกลิน่ ” เลข ๒๔ แตออกจะนิม่ ชอบศิลปชอบกวีนพิ นธ มีจติ ใจ ละเอียดออนบอบบางออนไหวงาย มี ความละมุนละไมในสายเลือด มีหัวทาง ประดิษฐคิดคนสมองแจมใสแตคอนขาง จะเพอฝน ไมชอบทาทีเข็งกราว ชีวิตจะ ประสบความสําเร็จเปนอยางดี มีมิตร สหายมาก มักเปนทีร่ กั แกคนทัง้ มวลฯลฯ ถาดูองคประกอบชือ่ ไมคอ ยดีนกั แตไดนามสกุลและผลรวมดีมาก...! สวน พื้นดวงชะตาเวลาเกิด ๑๕ ก.ค.๒๕๑๗ (เวลา ๒๔+ประมาณ) ที่จริงเกิดคืนวัน อาทิตย แรม ๑๐ คํ่าเดือน ๘ แตใบเกิด ลงวันจันทร แรม ๑๑ เดือน ๘ ปขาล จ.ศ. ๑๓๓๖ (ตามหลักโหราศาสตรไทย เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเปลี่ยนวัน) ในพื้น ดวงมีดาวอาทิตยเดนมากตําแหนงราชาโชค, ดาวจันทรเดนเปนมหาจักร, แตมีดาวอังคารเสียเปนนิจจึงตองระวังคําพูดคําจา และตองขยันมากๆ ลัก คณาเวลาเกิดอยูร าศีมนี , สวนลักคณาเดือนเกิดอยูร าศีเมถุน จากนีถ้ งึ ปลาย พ.ค.๕๔ ยังถูกดาวราหูเล็งอยู สวนลักคณาเวลาเกิดอยูราศีมีน ใตดาว พฤหัสบดี กุมลักคณาดีอยู แตตอนนี้อายุยังไมถึง ๓๗ ป ดาวพุธเสวยดาว ราหูแทรก จึ ง ต  อ ง ร ะ วั ง สุขภาพ ไฟ ไหม ระวัง งานจากที่ ถูกทําราย ทรั พ ย สิ น สู ญ ห า ย ต อ งระวั ง เรื่องหนี้สินฯจนถึงอายุ ๓๘ ปเต็ม ถามีการเลือกตั้งตองจับตาหนุมรางใหญ ทานนี้ใหดี คงไดมารับใชพอแมพี่นองชาวจังหวัดชลบุรี

หนังดี 4 เรื่อง

Suck Seed หวยขั้นเทพ

วันที่เขาฉาย : 2011-03-17 แนวหนัง : ตลก,โรแมนติค ผูกํากับ : none นักแสดง : จิรายุ ละอองมณี เรื่องยอ

เปด (จิรายุ ละอองมณี) เด็กประถมสุดเหยที่ไมเคยฟงเพลง แตเพราะ เอิญ (ณัฐชา นวลแจม) เพือ่ นรวมหองไดทาํ ใหเขารูจ กั กับเพลง และความรัก แตรักครั้งแรกก็ตองแตกสลาย เมื่อเธอตองยายไปไกลแสน ไกล…เวลาผานไปไวถึง ม.6 เอิญก็กลับ มาพรอมกับความนารักและฝมอื กีตารขนั้ เทพ เปดทีย่ งั เหยเหมือนเดิมจึงจับมือกับ คุง (พชร จิราธิวัฒน) เพื่อนสนิทสุด เกรียนทีว่ นั ๆ คิดแตจะหมอหญิง พวงดวย เอ็กซ มือกลองบาพลังที่อยากสอยดาว โรงเรียนที่แอบชอบอยู รวมกันเปนสาม ตัวหวย ตั้งวงเพื่อจีบสาวสวย ดวยเสียง ดนตรีที่สุดซี้ด ใหทุกคนไดรองกรี๊ด ไป พรอมๆ กับวง SuckSeeD!!!

ฮักนะ สารคาม

วันที่เขาฉาย : 2011-03-10 แนวหนัง : ตลก ผูกํากับ : ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ นักแสดง : สุดารัตน บุตรพรม, ธันวา สุริย จักร, ภาวิณี วิริยะชัยกิจ, อาชิรญาณ ภีระ ภัทรกุญชชญา, วิภู งามเนตร, สุมลนาถ คํา หวาน, ประภัทรพงศ ประสิทธิพงศ เรือ่ งยอ ถา “แหยมยโสธร” คือหนัง รักเวาอีสานสีสนั ฉูดฉาดแฟนตาซีสไตลยอ น ยุค สหมงคลฟลมเจาของเดียวกันกับ แหยม1-2 อยากใหทุกคนไดสัมผัสกับ เสนหข อง “ฮักนะ ‘สารคาม” ภาพยนตร ฮัก สุดติง่ ริงมายดเบลล 10 มีนาคม นี้ ทุกโรงภาพยนตร “ฮักนะ ‘สารคาม” เปนภาพยนตรแนวโรแมนติก คอเมดี้ ถายทอด จากมุมมองความรัก ความฝนที่สะทอนภาพจริงของผูคนหนุมสาวรุนใหม ที่ ชีวิตผูกผันกับรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ทามกลางมิตรภาพ ความผูกผันใน ชวงรอยตอแหงความรัก ไมวาจะเปนนักเรียนมัธยมหรือกลุม เพื่อนพองนอง พี่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ลวนแลวแตมีเรื่องราวจี๊ดๆชวนบอกตอ โดยเฉพาะ ภาษารักที่โดนใจ สุดๆ ถึงแมวา จะตองพึ่งพาซับไตเติ้ลในการซึมซับ เพราะ เปน “นิยามรักของหนังรักใสๆฮาๆภาษาอีสาน” ทีไ่ มมใี ครเหมือนและ ไมเหมือนใครอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว


หนา ๗

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ชวงนี้ขาวครึกโครมมากที่สุด คงจะเปนการประกาศของ มานิตย ภาว สุทธิ์ ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปตย ที่ ปฏิเสธการลงสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส.ชลบุรี เขต 2 ในนามของพรรคประชาธิปต ย เลน เอานั ก ข า วสนใจติ ด ตามข า วกั น อย า ง ครึ ก โครมหาว า ทิ้ ง พรรค จน สุ เ ทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตอง มาออกขาววาเปนเรื่องธรรมดา ในเรื่องการยาย เขายายออกของ ส.ส.ภายในพรรค ... เรือ่ งนี้ มานิตย ภาวสุทธิ์ ชีแ้ จงวาการไมลงสมัคร รับเลือกตัง้ เพราะตองการใหทางพรรคสรรหาผูส มัครทีด่ ี และมีคณ ุ ภาพ ที่สําคัญไมอยากใหพรรคเสียหาย เพราะหากไปบอกชวงประกาศตัวผู ลงสมัครรับเลือกตั้งจะเสียหายมากกวานี้ และชวงนี้ยังไมประกาศยุบ สภา ... แตเจาตัวไมไดบอกวาผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรค ประชาธิปต ยจะตองสอบได ... ปญหาทีเ่ กิดขึน้ มองไดเห็นชัดวา ปญหา มาจากการขาดความเอาใจใสในตัว ส.ส.ชลบุรี เนื่องจากอาจจะนอยใจ เรื่องการขอเงินสรางโรงพยาบาลศูนยชลบุรี 430 ลานบาท เนื่องทน เห็นสภาพที่แสนจะทุเรศของผูปวยที่ตองมาแออัดยัดเยียดวันละกวา 2 พันคน ผูปวยบางรายนอนโรงพยาบาลตองใชเตียงขนยายผูปวยแทน เตียงรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมีญาติผูปวยนอนเต็มโรงพยาบาล ตามพื้นปูตางๆ แตไมไดรับความสนใจในการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐบาล ... รวมทั้งสมัครพรรคพวกเลนแทงขางหลังบอยครั้ง ระยะ หลังเกิดอาการเจ็บหลังบอยโดยไรสาเหตุ และตองการเวนชองวางให กับผูตองการลง ส.ส.พรรคประชาธิปตยในเขต 2 เกิดความสบายใจ เพราะฐานคะแนนเสียง ปชป.มีกวา 2 หมื่นเสียง ก็วากันไป ... แตอยา ลืมการเมืองตองมองใหลึก สองใหกวาง ประเภทคิดวามีคะแนนเสียง สนับสนุนแลวจะไดรับการเลือกตั้ง การเมืองไมใชสูตรตายตัว 1+1 เทากับ 2 แตผลลัพธมันอาจจะกลายเปน 3 หรือ 4 ได พึงสังวรณไว ดวย เสียงดีแตคะแนนไมมี สอบตกมาแลวหลายราย ยอยอดีตบางคน ถึงกับขายรถ ขายบาน เพราะคิดวาตัวเองจะสอบได แมกระทัง่ อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยังเปรยไวในงานเปดศูนยประสานงาน พรรคประชาธิ ป  ต ย ข อง ประมวล เอมเป ย ส.ส.ชลบุ รี พรรค ประชาธิปตย เมื่อตนปที่ผานมา “มาหาเสียงที่ไร เสียงดีมาก แตเลือก ตั้งทุกครั้งไมมีคะแนน” ... 00 ภายหลังจากการแบงเขตเลือกตั้ง ส.ส.เปนเขตเดียว เบอรเดียว คนที่ปลื้มที่สุดคงไมมีใครเกิน ส.จ.เฮง สุชาติ ชมกลิ่น วาที่ผูสมัครกลุมเรารักชลบุรี พรรคภูมิใจไทยเขต 1 ผู

CTV ชลบุรี ไดทําการจับรางวัลเพื่อเปนการตอบแทนสมาชิกในโอกาสป ใหมและวาเลนไทนในคราวเดียวกันเลยและก็ไดพาสมาชิกผูโ ชคดีทงั้ 20 คู ทัง้ คูเลิฟ คูแมลูก ไปแอวเหนือกันเปนที่เรียบรอยแลว นําทัวรโดยคุณรัชนี หลิว สุวรรณ ผูจัดการบริษัท งานนี้กอตะลุยกัน 5 วัน 4 คืน ทั่วทั้งแมฮองสอนและ เชียงใหม ทั้งสถานที่ที่สุดฮอตและยอดฮิต ไมวาจะเปน ปาย สวนสนบอแกว พระธาตุดอยกองมู ถํ้าแกวโกมน หวยนํ้าดัง และอีกหลายสถานที่ เที่ยวกันทั้ง กลางวันกลางคืน งานนีเ้ ปนทีถ่ กู อกถูกใจแกบรรดาสมาชิกโดยถวนหนา CTV ากาศ NEWS ก็ไมพลาดที่จะนําภาพบรรยากาศ ฝาก แหงความสุขที่เต็มไปดวยรอยยิ้มมาฝาก กัน ทานสมาชิกที่พลาดไปเที่ยวนี้ก็อยา เพิ่งเสียใจ รับรองวาคราวตอไป CTVV ยังจะมีทริปทัวรดีๆแบบนี้อีกแนนอนน แตจะเปนที่ไหน เมื่อไรนั้น ตองคอย ติดตามขาวคราวกันนะครับ

สนับสนุนตัวจริง งานนีเ้ จาตัวบอกขอยึดพืน้ ทีค่ นื เลือกตัง้ ส.ส.สมัยหนา ขออยางนอย 4 ทีน่ งั่ มองภาพเห็นวาไมยาก คิด กันเลนๆ พรรคภูมิใจไทยนาจะมี สุชาติ ชม กลิ่น พันธุศักดิ์ เกตุวัตถา ประเมศวร งาม พิเชษฐ และ ซอใหญ แหงซุมบานใหญ ที่ ประกาศลง ส.ส.เขตคื อ สุ กุ ม ล คุ ณ ปลื้ ม ภรรยา สนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬา จ.ชลบุรี ฟากของ เพื่อไทย หากได ส.ส.มา นิตย มาเปนพวก ถือวาเปนตัวเต็ง 1 ที่นั่ง หากไมพลาดนาจะได พล.ร.อ. สุรพล จันทนแดง ในเขตพื้นที่สัตหีบ 1 ที่นั่ง สวนพรรค ประชาธิปตยฟนธงชัวร 2 ที่นั่ง ประมวล เอมเปย กับ ส.ส.ตน สรวุฒิ เนื่องจํานงค สวนผูสมัครพรรคประชาธิปตยคนอื่นๆยังไรวี่แวว ... หลายคนกําลังจับโฟกัสไปที่ ส.ส.เปา จิรวุฒิ สิงหโตทอง ที่ยังไมให คะแนนเนื่องจาก ฐานเสียงสวนใหญอยูในพื้นที่ อ.บานบึง อ.บอทอง อ.หนองใหญ หากยังยึดฐานเสียงจะตองชนกัน ส.ส.ตน งานนี้ไม ธรรมดา หากเปลี่ยนเขตลงไมแนอาจไดแจงเกิด .. 00 สวน สงา ธน สงวนวงศ รองเลขาธิการพรรคเพือ่ ไทย ยอมรับวาศึกนีผ้ า นยาก เพราะ เจอเจาบุญทุมอยาง ส.จ.เฮง เขต 1 ... 00 มามองการเมืองทองถิ่นกัน บาง ศึกบานสวนยังระอุ เพราะ ฉัตรชัย อั้งลิ้ม นายกเทศมนตรีเมือง บานสวน ถูกใบเหลืองครั้งนี้ เอาพยานกวา 100 ปากเขาเบิกความที่ ศาลอุทธรณภาค 2 ระยอง งานนี้ไมรูจะยืดยาวขนาดไหน ตองดูกันตอ ไป หากนานไปกวา 6 เดือนและตัดสินยกใบเหลือง อยากจะไปขอเงิน เดินทั้งนายกเทศมนตรีกวา 5 หมื่น ส.ท.คนละเกือบ 2 หมื่นมาใชบาง เพราะไมไดทาํ งาน แตไดรบั เงินเดือน ... 00 เทศบาลเมืองชลบุรี ก็ใชยอ ยเหลือ เวลา 1 ปเต็ม งานนี้ สุมนา มุทธากิจ นายกเทศมนตรี งวดหนาไมธรรมดา คู แขงนะไมเทาไหร แตนายทุนที่อยูเบื้อง หลังนะซิ นาคิด เพราะไมธรรมดา หาก ตองการฐานการเมืองทั้งระดับทองถิ่น และระดับประเทศ .... 00 หลายวันกอน ตํารวจ สภ.ศรีราชา ถูกผูค า ยาเสพติดยิงสวนจนไดรบั บาดเจ็บ ทําเอา วิชิต ชาตไพสิฐ พอเมืองชลบุรี ไมสบายใจ เลนระดมหางบประมาณ มาชวยซื้อเสื้อเกราะใหกับตํารวจกวา 1 ลานบาท เพื่อใหพอเพียงกับ ตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติด ... สวน พงศกร พงศกรพงศา ประธาน กต.ตร.สภ.เสม็ด แจงวาในพื้นที่ จ.ชลบุรี กลุมด็อกเตอร แล็ปคาร ไดชว ยกันหางบประมาณในการซือ้ เสือ้ เกราะแจกจายไปแลว ทั้งตํารวจ อส. อปพร.กวา 300 ตัว ฟงดูแลวนาตกใจ อะไรชลบุรีจะดุ เดือดเลือดพลานขนาดนัน้ แคปราบผูค า ยาเสพติดเทานัน้ แตไดรบั การ ยืนยันจาก พ.ต.อ.ธีรพล จินดาหลวง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เห็นแลว หนักใจแทน ปนตํารวจอยางดี .38 มม.หรือ 11 มม. แตคนรายยาเสพ ติดใชปน กล็อกดีกวาตํารวจมากมายหลายเทาตัว ฟงดูแลวหนักใจแทน ... 00

กรมทรัพยสินทางปญญา สนองนโยบายรัฐบาล จัดโครงการสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเศรษฐกิจสรางสรรคระดับประเทศสงเสริมเศรษฐกิจรรค ในระดับภูมิภาค-ทองถิ่น รวมทั้งสินคาและบริการที่ใชความคิดสรางสรรค บนพืน้ ฐานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ  ญาไทย ทีเ่ ชือ่ มโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม ในการเพิ่มมูลคาและเกิดการสรางรายไดใหกับประเทศอยางยั่งยืน สราง ความแข็งแรงประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะ ซายน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายพรชั ย ขวั ญ สกุ ล รองผวจ.ชลบุ รี ประธานเป ด โครงการสหกรณ เฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวา 54 ทีท่ รงหวงใยความเปนอยูข องเกษตรกร จึงจัดกิจกรรมออมทรัพย ออมความดี กิจกรรมลดดอกเบี้ยเงินกูสมาชิก สถาบันเกษตรกร ณ หองแกวเจาจอม สนง.องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ประชุมสุดยอดธุรกิจบันเทิงเอเชีย ครัง้ ที่ 2 โดยมีนางปริศนา พงศทดั ศิรกิ ลุ ผอ.สนง. ใหการตอนรับ เพือ่ สราง ความรวมมือทางอุตสาหกรรม ใหวงการอุตสาหกรรมบันเทิง ไดแก เกาหลี จีน มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกงและญี่ปุน แลกเปลี่ยนความรู การพัฒนาอุตุ สาหกรรมบันเทิง เชน ภาพยนตร ดนตรี รายการโทรทัศน เอนิเมชั่น เกมส

นายกเหลากาชาดจังหวัดชลบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ ใตรม พระบารมี ชาวชลบุรมี บี า นทีอ่ บอุน เปนโครงการเพือ่ ใหผยู ากไร ผูด อ ย โอกาสในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะดานการปองกัน อัคคีภัยอันจะเกิดจากสภาพสายไฟ อุปกรณไฟฟาที่ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ ในการบํารุงรักษามาเปนเวลานาน ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานเหลา กาชาดจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดอบรมเขม “การวัดสัญญาณชีพ” (Vital Signs)เปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินสภาวะสุขภาพของผูปวยบงบอกถึง การเปลี่ยนแปลงในการทําหนาที่ของรางกาย จําเปนที่บุคลากรทางการ แพทยตอ งสรางทักษะใหเกิดความแมนยํา สงผลใหการวางแผนรักษาผูป ว ย มีประสิทธิภาพที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ใหความสําคัญมาโดยตลอด

ซีทีวีชลบุรีชวยสมาชิกลดภาระคาใชจาย จากการที่เกิดสภาะสินคา อุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาแพง โดยนํานํ้ามันพืชจากกรมการคา ภายในจังหวัดฯ มาใหสมาชิกไดซื้อกันไปใชในราคาที่กรมควบคุมอยู ไม ตองเดินทางไปซือ้ ทีก่ รมฯ พอสมาชิกทราบขาวก็ทยอยมาซือ้ กันเปนแถวยาว ซึง่ ก็หมดเกลีย้ งภายในเวลาไมนาน ตองรอครัง้ ใหมซงึ่ จะแจงใหทราบตอไป


หนา ๘

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

การเมืองเรื่องวุนวาย มีการพูดวาจะยุบสภาเมื่อไรกันแน แตที่แนนอนนายกรัฐมนตรี ทานอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ตอบนักขาว ไทยวายุบสภาหลังจากทาง ก.ก.ต. แบงแยกเขตพื้นที่เรียบรอย ประมาณกลางป วันนี้ผูเขียนขอนําเสนอเรื่อง ความรูวาทําไมนัก กฎหมายทีจ่ บเนติบณ ั ฑิตไทย เพือ่ อะไรเปาหมายผูจ บการศึกษาเนติ บัณฑิตไทยเพื่อเปนคุณสมบัติหนึ่งในการสอบเปนผูพิพากษาหรือ พนักงานอัยการ สวนผูประกอบวิชาชีพทนายความ ผูใดจบเนติ บัณฑิตไทยมักจะเปนที่ยอมรับมากกกวาจบนิติศาสตรเพียงใบเดียว ดังนั้นมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เมื่อเปดหลักฐานนิติศาสตรแลวก็พยายามเสริมสราง หลักสูตรของสถานศึกษาของตนใหสถาบันเนติบัณฑิตยสภา รับรองใหมีโอกาสเขารับการศึกษาตอในสถาบันเนติบัณฑิตยสภาได ปจจุบันมีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาหลายแหงที่เรียนศึกษาแลว สถานบันเนติบัณฑิตยสภายังไมรับรองใหเรียนตอ ผูเขียนจะขอนําเสนอสภาบันการศึกษาทั้งใน ประเทศไทยและตางประเทศที่สถาบันเนติบัณฑิตยสภารับรองแลว คือ

สวัสดีคะ ในชวงนี้ คอนขางจะเงียบเหงากัน ไปบ า งสั ก หน อ ย เป น เพราะรอบๆตั ว เรามี ก าร เปลี่ยนแปลง ไมวา จะเปนอากาศ บวกกับอารมณที่ เดี๋ยวดี เดี๋ยวราย นี่แหละที่ทําใหคนสนใจกับการ พยากรณ กันมากขึ้น อยางนอยทางออกเล็กๆในมุม นี้ จะทําใหคุณสุขใจไดบาง ทานที่เกิดวันอาทิตย ใหรูจักพักผอน ซะบางอยาเอาแตหักโหมหาเงิน เก็บไวนักไมทันไดใช เจ็บไขไดปวยซะกอน ระยะนี้การเงินยังถือวา คลองตัวอยูมาก สําหรับความรักแลวยังเปนรอง อยู เนื่องจากบางครั้งตัวของคุณเองเปนคนไมคอยชอบเอาใจผูอื่น และเปนตัวของตัวเองเกินไปเหมือนดูขาดเสนห วางนักก็หมั่นวิเคราะหแกไข อะไร จะดีไปเอง แกไขใหถูกทางแลวคุณจะมีความสุข ทานที่เกิดวันจันทร ไมตองไปแกเวรแกกรรมที่ไหน แตที่ตองระวังคือใจที่รอนรุม ชอบเถียงคนอื่นไมยอมรับฟงใคร ทําใหหนาที่การ งานชะลอตัว การรับฟงปญหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขเปนเรื่องธรรมชาติ ไมมีอะไรเสียหายถาจะนิ่งสักนิด คุณเอาความรูสึกเรื่องงานกับเรื่องสวนตัว มาปะปนกัน ปญหาอิรุงตุงนัง คอยคิดที่ละเรื่อง อะไรจะดี สภาวะการเงินก็หยอนตามอารมณที่เปน ไมอยากฝามรสุม เฉยๆซะบาง ทานที่เกิดวันอังคาร อยาใจแข็งนักกับความรัก ผอนหนักผอนเบา จะเปนที่รักของคนรักและคนรอบขาง มีเมตตา เอื้อเฟอ นั่นจะทําให ชีวติ ดีอยางคาดไมถงึ ดวงเรือ่ งการเงินในระยะนีจ้ ดั อยูใ นทิศทางทีด่ ี ไมตอ งไปเปลีย่ นฮวงจุย ทีไ่ หน แค ใจมีความสุข รับทรัพยสบายแฮ สําหรับสุขภาพ ยังเปนเรื่องนากังวลอยูบาง เหมือนลมขึ้นลมลง ก็อยูที่ จะกินไมไดกิน มัวแตอด รักตัวเองอีกนิดนะ ทานทีเ่ กิดวันพุธ อยาไปกังวลกับเรือ่ งทีย่ งั ไมเกิด โดยเฉพาะกับเรือ่ งทีไ่ มใชเรือ่ งของเรา แนะนําถูกแนะนําผิด บาปเปลาๆ จะไดโชคจาก การเสี่ยงทาย แตอยาไปหวังยึดจะโดนครอบงํา จากอบายมุข ไดลาภไปหาซื้อลาบมาทาน ปลอยนกปลอยปลา ไมใชแสวงาหวัตถุครอบครอง กวาจะ หาไดนะ เงินทองนะอีกนะ ความรักจี๋จาจนเลี่ยน หางสักนิด รักกันเบาๆ และอยาลืม ใสใจดูแลเพื่อนฝูง เยี่ยมเยียนกันอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยตก ทุกขไดยาก จะไมโดดเดี่ยว ทานที่เกิดวันพฤหัสบดี ไมวาจะไปไหนมาไหนดวงดาวรุงพุงแรง จะเดินสายไปเปนหมอดู หรือจะติดตอประสานงานธุรกิจรอยลาน พันลาน ก็รับทรัพยงายดาย แต ไมวาคุณจะอยูรุนไหน อายุเทาไหร คุณก็ยังมีสิทธิ์หลงใหลไดปลื้ม กับคําเยินยอและทําผิดไดเสมอ หมั่นเพียรไหว พระสวดมนต แผเมตตาใหมาก ไปไหนทําอะไรจะไดมีคนเกื้อหนุน อยูในครอบครัวก็พรอมเปนที่รัก รมโพธิ์รมไทร อยาถือดีเทานั้น ทานที่เกิดวันศุกร ถาคุณไมรูจักคําวา พอ หาเทาไหรก็ไมพอ บางทีพอสําหรับคุณ แตชอบโดนคนอื่นยืมแลวโกง ระวังบาง ไมใชดวง ไมดี แตรูแลวไมระวัง ดูดวงไป เสียเงินเปลา อยาระวังหรือระแวงคนรักจนขาดความมั่นใจ เกิดสิ่งใดไมดี หันมาดูที่ตัวเอง ทําอยางไรไดอยางนั้น ระวัง ดูแลเรือ่ งหนาทีก่ ารงานใหรอบคอบ อยามัวแตใสอารมณอยางเดียว คนเราฉลาดแตไมเฉลียว จะ ทําสิง่ ใด มีสติ ใหมาก ความประมาทจะลดลง คอยๆ เปนคอยๆไป ทานที่เกิดวันเสาร ในระยะนี้จะมีขาวดี เกี่ยวกับทรัพยสินเงินทอง จากสิ่งที่คิดวา หลุดลอยไปแลว จะกลับคืนมา และขาวคราวเรื่องรถ ทีจ่ ะออกใหม อาจจะไดไมทนั ใจ แตสงิ่ ทีต่ อ งคือ รอดวยความสุข อยาไปคิดวาฤกษไมดี ดวงไมดี โทษนีโ่ ทษนัน่ ใหระวังคนทายทักใหเปลีย่ นชือ่ เปลีย่ น แซ ถึงแมคุณจะเปนคนเชื่อคนยากก็ตามแต แตอยาใหเชื่อจัดเขาขั้นงมงายทีเดียว ใหระวังเรื่องสภาวะความหวาดระแวง การพูดจาที่สอเสียด เสียคน รัก เพราะไมเชื่อใจ การอานดวงอานเพื่อพิจารณาและวิเคราะหใหเกิดแสงสวาง อยาอานเพื่อใหคนอื่นคอยแกปญหา หรือ อานแลว ถาดีก็ดีไป ไมดีก็เชื่อไปเรื่อยเปอย การกระทําใดที่เราทําดีแลว ก็เพียรพยายามใหดีขึ้น ขอใหทุกทานมีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

กลุมมหาวิทยาลัยภาครัฐ ๑๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๑๕.มหาวิ ท ยาลั ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย ง ๑.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑๙.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เหนือ ๒.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกตุ ๑๖.มหาวิทยาลัยรังสิต ๓.มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๑๗.มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ๔.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กลุมสภาบันวิทยาลัย ๑๘.มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ๑.วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์) ๕.มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๑๙.มหาวิทยาลัยหาดใหญ ๒.วิทยาลัยศรีโสภณ ๖.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๐.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร ๓.วิทยาลัยโยนก ๗.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเทคโนโลยี ๔.วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก ๘.มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๑.มหาวิทยาลัยปทุมธานี ๕.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ๙.มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๒.มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ๒๓.มหาวิยาลัยเจาพระยา ๖.วิทยาลัยทองสุข ๑๐.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต ๒๔.มหาวิทยาลัยนอรท – เชียงใหม ๗ .วิทยาลัยโปลีเทคนิค สารสนเทศพะเยา ๒๔.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๘.วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ภาคตะวัน ๑๑.มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๒.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ออกเฉียงเหนือ ๑๓.มหาวิทยาลัยบูรพา(ภาคบัณฑิต) ๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๙.วิทยาลัยนานาชาติ ๑๔.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๐.วิทยาลัยตาป มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุมมหาวิทยาลัยภาคเอกชน ๑๑.วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๓.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ๑.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๔.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๑๒.วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ๒.มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๕.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๑๓.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปดฉากดวยการแขงกันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ชิงชนะ ๓.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๖.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ๑๔.วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ เลิ ศ แห ง ประเทศไทย ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 2 – 6 มีนาคม 54 ณ ลาน ๔.มหาวิทยาลัยสยาม ๗.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๑๕.วิทยาลัยนครราชสีมา จอดรถหางสรรพสินคาโรบินสัน จันทบุรี จัดโดยสมาคมวอลเลยบอลแหง ๕.มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑๖.วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประเทศไทย , สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี และองคการบริหารสวนจังหวัด ๖.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๙.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กลุมมหาวิทยาลัยตางประเทศ จันทบุรี พรอมทัง้ ชมรมกีฬาวอลเลยบอลจังหวัดจันทบุรี ลาสุดขณะปดตนฉบับ ๗.มหาวิทยาลัยพายัพ ๑.Melbourne University ๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ยังไมมีการจับสลากแบงสายการแขงขัน แตมีการแถลงขาวกันไปเมื่อวันที่ 17 ๘.มหาวิทยาลัยเกริก ๒.มหาวิทยาลัยเคนทแหงแคนเทอเบอรี่ ๑๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กุมภาพันธ 54 ณ หางสรรพสินคาโรบินสัน จันทบุรี โดยมีทัพนักขาวจากสวน ๙.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๓.University of Oxford ๑๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลาง และทองถิ่นมากันครบครัน บรรยากาศเปนไปอยางแชมชื่น บีชวอลเลย ๑๐.มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ๔.University of Bristol ๑๓.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บอลการนี้รวมเอาทีมชาติไทย , นักเรียนไทย , เยาวชนทีมชาติไทย และเหลา ๕.Michigan State University ๑๔.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๑๑.มหาวิทยาลัยภาคกลาง บรรดานักตบลูกยางที่มีแตหัวกระทิมาลงทําการแขงขันในรายการนี้เพียบ ทีม ชาย 16 ทีม , ทีมหญิง 12 ทีม รับรองวางานนี้สนุกแนนอนครับ ทางดานเจา ๖.Durham University ๑๕.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๑๒.มหาวิทยาลัยราชธานี ภาพจันทบุรีสงสาม คูที่นาจับตามองคือ คูของ นิพนธ นิ่มนวล กับ อภิชาติ ๑๖.มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ๑๓.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย บัวเหลือง โดยเฉพาะรายแรกนั้นลาสุด เพิ่งจะควาอันดับ 8 จากกีฬาเอเชียนเกมส ณ ประเทศจีนมาหมาด ๆ สวนเจา “ปุ” ก็ไมใชยอยเคยติดทีมชาติมาแลว ๑๗.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๑๔.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย หากฟตเต็มรอย ไดเฮแน อยางไรก็ตามตองดูทีมอื่น ๆ ดวยวาเตรียมความพรอมมาดีหรือไม สวนทีมหญิงเจาภาพไมไดสงเขารวมชิงชัย เปดการแขงขันวัน ที่ 2 มีนาคม 54 เวลา 19.00 น. ซีทีวี ถายทอดสดใหผูชมชาวจันทไดชมกันถึงบาน โปรแกรมการแขงขันทุกนัดจะทราบในวันที่ 1 มีนาคม กอนการแขง 1 วัน และนาจะเริ่มการแขงขันคูแรกเวลา 10.30 น. ของทุกวัน ทานใดสนใจสามรถเขาชมการแขงขันไดโดยไมมีการเก็บบัตรผานประตูแมแตบาทเดียว แถม ประกาศ ยังมีโอกาสลุนรับของรางวัลอีกมากมาย...ควันลงการแขงขันสนุกเกอร 6 แดงชิงแชมปเอเชีย ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ ที่ผานมาแชมป ประกาศ ครั้งแรกตกเปนของนักสอยคิวชาวจีน “ยูแดลู” ที่เอาชนะเทพไชยยา อุนหนู “เอฟ นครนายก” 7 – 3 เฟรม และตองบอกไดคําเดียววาคุณภาพดีจริง โดยประกาศนี้ ขาพเจานายภูวเดชหรือนิวัติ ขาว โดยประกาศนี ้ ข า พเจ า นายพงษ ช ย ั เจริ ญ ยศ ขอเรี ย น สมควรกับตําแหนงดังกลาวครับ ดวยลูกวาง และหนัก แถมแกสนุกดีอีกตางหาก รวมทั้งความแมนยํา เหมือนกับจับวางเลยทีเดียว อีกอยางที่ลืมไมไดนั่นคือ เหลือง ขอเรียนชี้แจงตอองคกร หนวยงาน สวนราชการและ ชีแ้ จงแกประชาชน องคกร หนวยงานและสวนราชการทุกภาค ความมีระเบียบวินัย ของนักกีฬาทุกคนที่มาจากประเทศจีนสุด ๆ จริง ๆ แขงขันเวลา 10.00 น. มาตั้งแต 08.00 น. สวนนักกีฬาจากไทยมาเอาตอนกอน ประชาชนทั่วไปวา ตามที่ขาพเจานายภูวเดชหรือนิวัติ ขาว สวนวา ขอความตามที่ปรากฏในหนังสือสํานักงานเทศบาล แขงขันไมถึง 10 นาที อยางนี้ก็ไมไหวเปนแน ยังรวมการขยันมั่นฝกซอมที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย สวนนักกีฬาบานเราวางไมไดตองหาเวลาไปเที่ยว (นาจะมีการ เหลือง ไดตีพิมพหนังสือพิมพสยามนิวส ฉบับที่ 462 ประจํา แขงขันกีฬากิน - เที่ยว) จะดีกวา ความสําเร็จอีกประการที่จะลืมไมได คือ การรวมกันเปนเจาภาพในนามประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี , วันที่ 16-31 ตุลาคม 2549 ในคอลัมนเจาะฅนขาว ซึ่งมี ตําบลทาชาง ที่ จบ 52401/2245 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี รวมถึงชมรมกีฬาบิลเลียดจังหวัดจันทบุรี ทีไ่ ดนาํ การแขงขันสนุกกเอรรายการดังกลาวมาจัดทีจ่ งั หวัดจันทบุรี จนเปนความ ขอความในทํานองวา “เทศบาลตําบลทาชาง ซึง่ มีนายพงษชยั เรือ่ งขอใหตรวจสอบพฤติกรรมหนังสือสยามนิวส กรณีการจัด สําเร็จอันยิ่งใหญ สมความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรี ถึงแมวาจะใชงบประมาณในการจัดคอนขางมากพอสมควร แตสุดแสนจะคุม ไมรูวาโอกาสหนาเราจะได เจริญยศ เปนนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลทาชาง มี งานมอบรางวั ล บุ ค คลยอดเยี่ ย มประจํ า ทุ ก ป และจั ด ตั้ ง เปนเจาภาพระดับโลกหรือไม ซึง่ อนาคตก็ไมแนเหมือนกัน หากไดจดั จริงถือเปนความยิง่ ใหญทตี่ อ งบึนทึกไวเปนประวัตศิ าสตรวงการกีฬาของจังหวัดจันทบุร.ี .. นที่ความเคลื่อนไหว ศึกไทยลีก ดิวิชั่น 1 2011 เปาหมายสูงสุดของจันทบุรี FC ตองขึ้นชั้นสถานเดียว ดวยศักยภาพของโคช , นักเตะที่บอกไดคํา พฤติกรรมเปนผูบรืิหารที่ไมมีความรับผิดชอบในการบริหาร โครงการกองทุนขาวสารเพื่อชีวิตวามีความไมถูกตองและไม ปเดีดยทววายกั าดูดีกวาทุกครั้งที่ผานมา แถมยังมีคุณณรงค กระหมายสม ลงมาเปนประธานสโสรดวยตัวเองรับรองแฟนบอลชาวจันทไดเฮกันอยางแนนอน แตที่นา งานในเทศบาลตําบลทาชางและสรางความเดือดรอนใหแก โปร ง ใสนั น ้ ซึ ง ่ ก อ ให เ กิ ด ความสั บ สนแก บ ค ุ คลโดยทั ว ่ ไป และ เป น ห ว งกระแสบางเรือ่ งทีเ่ ราไมอยากรับรู (ในทางลบ) และหวังเปนอยางยิง่ จะไมไปกระทบตอการบริหารงานของสโมสรทีจ่ ะนําพาลูกหนังจันทสคู วามสําเร็จ ประชาชน” ทําใหเกิดความเขาใจผิดแกประชาชนทัว่ ไปนัน้ ตอ ทําใหหนังสือพิมพสยามนิวสเสียชื่อเสียง ซึ่งตอมาไดมีการ ในอนาคต แลวพบกันใหมฉบับครับ มาขาพเจานายภูวเดชหรือนิวัติ ขาวเหลือง และนายพงษชัย

เจริญยศ ไดมกี ารไกลเกลีย่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับขอเท็จจริงในหนังสือ ดังกลาวแลว ทราบวาเปนเรื่องเขาใจผิดกัน ซึ่งความเปนจริง แลว ชวงวันและเวลาดังกลาว นายพงษชัย เจริญยศ ไดปฏิบัติ หนาทีน่ ายกเทศมนตรีตาํ บลทาชางและใหความชวยเหลือแก ประชาชนในทองถิ่นเพื่อบรรเทาเหตุอุทกภัย อันเปนการเกิด ประโยชนแกประชาชนและสังคมมาโดยตลอด จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน (นายภูวเดช ขาวเหลือง)

ทําความเขาใจกัน ชึ้แจงตอกันแลว สรุปวาเปนความเขาใจผิด โดยหนังสือพิมพไดจดั ทํากิจกรรมทัง้ สองกิจกรรมดังกลาวขาง ตนเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมจริง และมีความโปรงใส ทุกประการ และไมมพี ฤติกรรมใชอทิ ธิพลของสือ่ โจมตีใหรา ย ผูใด เพื่อเรียกรับเงินหรือหวังผลประโยชนใดๆทั้งสิ้น จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน (นายพงษชัย เจริญยศ)

ไดรองแชมป เทพไชยา อุน หนู(เอฟ นครนายก)นักสอยคิวจากไทยพาย นักสอยคิวจากจีน หยู เดลู 3 ตอ 7 เฟรม ในการแขงขันสนุกเกอร 6 แดง ชิงแชมปเอเชีย ครัง้ ที่ 1 ทีท่ างองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกีฬา จังหวัดจันทบุรีรวมกับสมาคมกีฬาบิลเลียดแหงประเทศไทยรวมกันจัดขึ้น

ตอนรับเจาหนาที่ทูต สุชิน ขวัญใจ นายกสมาคมสหวิทยุกระจายเสียง จันทบุรี พรอมดวยเจาหนาทีข่ องสถานี ไดใหการตอนรับ มิสเตอร คริสโต เฟอร กราฟ เจาหนาที่ฝายการเมือง สถานทูตสหรัฐอเมริกา พรอมคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยื่อนสถานีวิทยุชุมชนอาสาระวังภัยใกลชิดประชาชน

อวยพรวันเกิด สมชาย ผลพืช หัวหนาฝายเทคนิค นําหัวหนาฝายตางๆ พรอมดวยพนักงานบริษทั ฯ เขาอวยพรวันเกิด วัลลา สืบสอน ผูอ าํ นวยการ บริหาร ใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการ พัฒนาคุณภาพและงานบริการ เพื่อใหเคเบิลทีวีจันทบุรี เปนเคเบิลของคน จันทอยางนาภาคภูมิ.

โฉมหนาผูชนะ เกรียงไกร พรตเจริญ อําพล ปดตาลาพา อนุสรณ บัวคํา เมธี โภคศิริ ชูมือดวยความมั่นใจ หลังจากเปนฝายชนะ ในการ แขงขันเกม ทีบ่ ริษทั เคเบิลทีว(ี จันทบุร)ี จํากัด จัดขึน้ เนือ่ งในโอกาสงานเลีย้ ง สังสรรคปใ หม ซึง่ ในปนที้ างบริษทั ฯจัดขึน้ ณ แพบางชัน อําเภอขลุง จันทบุรี


หนา ๙

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

โรคกรดไหลยอน •เจ็บหนาอก •เปนโรคปอดอักเสบเปนๆหายๆ การรักษา โรคกรดไหลยอน หมายถึง ภาวะที่กรดในกระเพาะไหลยอนมาใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลอดอาหารทําใหเกิดการอักเสบของหลอดอาหาร ผูปวยจะมีอาการเจ็บ •ลดนํา้ หนักสําหรับผูท มี่ นี าํ้ หนักเกิน เพราะคนอวนจะมีความดันในชอง หนาอก ทองสูงทําใหกรดไหลยอนไดมาก เมื่อเรารับประทานอาหารทางปาก อาหาร •งดบุหรีเ่ พราะการสูบบุหรีจ่ ะ จะถูกเคี้ยวและกลืนเขาหลอดอาหาร อาหารจะถูก ทําใหเกิดกรดมาก บีบไลไปยังกระเพาะอาหาร ระหวางรอยตอของ •ใสเสื้อหลวมๆ กระเพาะอาหารและหลอดอาหารจะมีหูรูดหรือที่ •ไม ค วรจะนอน ออกกํ า ลั ง เรียกวา Sphincter ทําใหทปี่ ด มิใหอาหารหรือกรด กาย หรื อ ยกของหนั ก หลั ง ออก ไหลยอนกลับไปยังหลอดอาหาร เมื่ออาหารอยูใน กําลังกาย กระเพาะจะมีกรดออกมาจํานวนมาก เมื่ออาหาร •งดอาหารกอนนอน 3 ชัว่ โมง ไดรับการยอยแลวจะถูกการบีบไปยังลําไสเล็ก ดัง •งออาหารมันๆ อาหารทอด นั้นหากมีกรดไหลยอนไปยังหลอดอาหารก็จะมี อ า ห า ร ที่ ป รุ ง ด  ว ย หั ว ห อ ม อาการเจ็บหนาอก กระเทียม มะเขือเทศ ชอกโกแลต โรคกรดไหลยอนคืออะไร ถั่ว ลูกอม เนย ไข เผ็ด เปรี้ยว เค็ม คือภาวะทีก่ รดไหลยอนจากกระเพาะอาหาร จัด ไปยั ง หลอดอาหาร ทํ า ให เ กิ ด อาการเจ็ บ แน น •รับประทานอาหารพออิ่ม หนาอก หรือแสบหนาอก บางครั้งอาจจะรูสึกรส •หลี ก เลี่ ย ง ชา กาแฟ นํ้ า เปรี้ยว อัดลม เบียร สุรา สาเหตุของกรดไหลยอน •นอนหัวใหสูงประมาณ 6-10 นิ้ว โดยหนุนที่ขาเตียง ไมควรใชหมอน •Hiatus hernia (คือโรคทีเ่ กิดจากกระเพาะอาหารสวนตนเขาไปในกําบัง หนุนที่ศีรษะเพราะทําใหความดันในชองทองสูง ลม) การรักษาดวยยา •ดื่มสุรา •อวน •ตั้งครรภ •สูบบุหรี่ •อาหารรสเปรี้ยว เผ็ด •ชอกโกแลต •อาหารมัน ของทอด •Antacids เปนยาตัวแรกที่ใช สําหรับผูปวยที่อาการไมมาก •หอมกระเทียม •มะเขือเทศ •ใชยา proton pump inhibitor ซึ่งเปนยาที่ลดกรดไดเปนอยางดีอาจจะ อาการของกรดไหลยอน ใชเวลารักษา1-3 เดือน เทื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดก็อาจจะลดยาลงไดยา อาการทางหลอดอาหาร •อาการปวดเสบรอนบริเวณหนาอก และลิ้มปที่เรียกวารอนใน (heart ทีน่ ยิ มใชไดแก omeprazole , lansoprazole , pantoprazole , rabeprazole, และ esomeprazole burn) บางครั้งอาจจะราวไปที่คอได •หลีกเลี่ยงยาบางชนิดที่ทําใหกระเพาะหลั่งกรดมาก หรือทําใหหูรูด •รูสึกมีกอนอยูในคอ หยอน เชน ยาแกปวด aspirin NSAID VITAMIN C •กลืนลําบาก หรือกลืนแลวเจ็บ หากใหยาแลวอาการไมดีขึ้นควรจะตองตรวจเพิ่มเติมไดแก •เจ็บคอหรือแสบลิ้นเรื้อรัง โดยเฉพาะในตอนเชา •การกลืนแปงตรวจกระเพาะ •รูสกึ เหมือนมีรสขมของนํ้าดี หรือมีรสเปรี้ยวของกรดในคอหรือปาก •การสองกลองตรวจกระเพาะ •มีเสมหะอยูในคอ หรือระคายคอตลอดเวลา การรักษาโดยการผาตัด •เรอบอย คลื่นไส จะผาตัดในผูปวยที่มีอาการรุนแรง รักษาดวยวิธีอื่นแลวไมไดผล •รูสึกจุกแนนอยูในหนาอก คลายอาหารไมยอย อาการทางกลองเสียง และปอด •เสียงแหบเรื้อรัง หรือแหบเฉพาะตอนเชาหรือมีเสียงผิดปกติจากเดิม โรคแทรกซอน •หลอดอาหารที่อักเสบอาจจะทําใหเกิดแผล และมีเลือดออก หรือ •ไอเรื้อรัง หลอดอาหารตีบทําใหกลืนอาหารลําบาก •ไอ หรือ รูสึกสําลักในเวลากลางคืน •อาจจะทําใหโรคปอดแยลง เชนโรคหอบหืดเปนมากขึ้น ไอเรื้อรัง ปอด •กระแอมไอบอย อักเสบ •อาการหอบหืดแยลง

9 เคล็ดลับ

E-mail : wanchai587@gmail.com

บันเทิงลูกทุง ทุกวันนีด้ ยู งั ไมมที ที า เดน บานเมืองก็ไมสงบสัก ทีเกิดเรื่องไมหยุดหยอนในบานนอกบาน ขาวของก็แพงไปทุก อยาง งานแสดงแทบจะไมมีนักรองตองวิ่งหาเจาภาพกันแลว ไม เหมือนเมื่อกอนเจาภาพวิ่งจางนักรอง ตองงอนักรองมันชางกลับ กันเสียจริง จินตหรา พูนลาภ และ หนู มิเตอร สองนักรองจากคายอาร สยามทีไ่ ดรบั รางวัลลูกทุง ชาย และ ลูก ทุงหญิงยอดเยี่ยมของคมชัดลึกอวอรด จินตหรา ในบทเพลง ชีวิตฉันขาด เธอไม ไ ด ส ว น หนู มิ เ ตอร ใน บทเพลง หนอนผีเสื้อ เขาทั้งสองก็ ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งรางวัล ดาหลา เมืองนนท ดาวรุง นั ก นั ก ร อ งหญิ ง ยอดเยี่ ย มคนล า สุ ด จากคมชัดลึก อวอรดในเพลง สาว เมื อ งนนท พ  า ยรั ก ที่ มี เข า ชิ ง กั น หลายคน เพียงอัลบั้มแรกของเธอก็ตาม รางวัลนี้ก็เปนเกียรติของเธอ สวนงาน เพลงก็ยงั ตองอาศัยแฟนเพลงชวยผลักดัน ครับติดตองานโชวที่ 087-9097-582 เอิรน เดอะ สตาร โดยงานนี้ นักรองลูกทุง สาวโมเดิรน กวาดมาไดถงึ 3 รางวัล ดังนี้ สาขาลูกทุงหญิงยอดนิยม, สาขาเพลงลูกทุงยอดนิยม จาก ละคร “มาลัยสามชาย” และ “สาขามิวสิก วิดีโอลูกทุงยอดนิยม” จากเพลงคําขอ จากวาที่คนถูกทิ้งของปน้มี าครอง ไผ พงศธร หลังจากที่เปด ศักราชใหม ป 2554 มานี้ นักรองคาย แกรมมี่ โกลด ที่ฮอตนาดูคงไมพน “หนุมตามฝนจากบานไกล” และ ป นี้ดวง รุงโรจนชัชวาลยจริงๆ เปดปใหม มาไมเทาไหรกส็ ามารถควารางวัล “คม ชัด ลึก อวอรดครั้งที่ 8” ไปครองได มาวันนี้ เอิรน และ ไผ ก็สามารถควา รางวัล Gmember Awards2010 มา ครองไดอีกเชนเดียวกัน ทราย อาร สยาม สาวเสียงดี

ทําใหผอม เอาใจสาวๆ ที่กําลังตองการแนวทางในการใชลดนํ้าหนัก วันนี้ จึงมี 9 เคล็ดลับ ที่จะมาชวยสางปญหานี้ใหหมดไปจากรูปรางของ คุณ 1. เลือกทานแบบโภชนาการ เวลาจะทานอาหารแตละมื้อใหกะ ปริมาณอาหารโดยรวมทั้งหมดไมให เกิน 1 ฝามือ และเวลาอยากทานขนม ของวางก็ใหงดของกินพวกคุก กี้ เคก ของ ขบเคี้ ย ว ที่ ม าพร อ มแคลอรี โดยให เปลยนมา าเปนผลไมสด หรือวาถั่วดีกวาคะ เปลี ่ยนมาเป นผลไมสด ผลไมอบแหง 2. เค เคลื่อนไหวรางกายใหมากที่สุด เวลาเดิ เวลาเ นก็ขยับแขน ขยับขา แกวงแขนไปมาแรงๆ หนอย เพือ่ ใหรา งกายไดออกกําลัง และคนก็ลดความสนใจ ใในรูปรางของคุณ อยางนั่งเกิน 30 นาที ใหลุกขึ้น ขขยับเคลื่อนไหวรางกายบางจะไดไมลงพุง 3 . เ ป ลี่ ย น พฤติ ก รรม ปรั บ สภาพจิตใจ อ ย  า ยื น กิ น เพราะจะทํ า ให เผลอกินมากเกินไป แลวเวลาไปชอปปง ใหทานอะไรรองทองไปกอน จะไดไมรสู กึ หิวจนซือ้ ของเขาตูเ ย็นมากเกิน ไป หรือเวลาที่รูสึกหิวขึ้นมาก็ใชโทรศัพทโทรหาเพื่อนสนิทๆ ที่คุยเกง จะ ทําใหลืมความหิวได และอยาซื้อแตของโปรดของคุณมาแชตูเย็น ลองซื้อ อยางอืน่ บาง จะไดไมกระหนํา่ กินจนผอมไม ลงนะคะ 4. เครื่องมือชวยผอม หันมากินดวยตะเกียบ เพือ่ ใหกนิ ชาลง และปริมาณของเขาปากนอยลงในแตละ ครั้ง และลองถายรูปคนแลวนําไปทําโฟโต ชอป ใหดผู อมเพรียว จากนัน้ นํามาติดทีบ่ า น หนากระจก หรือติดทั่วตูเย็นในครัว เวลา เห็นจะไดเปนแรงผลักดัน ใหคุณไมเผลอเปดตูเย็นแลวกินทุกอยางที่ขวาง หนา 5. กินขาวนอกบาน เลือกรานทีอ่ าหารมีราคาแพงหนอย จะไดกนิ ไดแคจานเดียว แลวก็เลือกเมนูทหี่ รู เพราะอาหาร

พวกนี้จะมีการจัดจานใหทานเพียงเล็กนอย ผูดีเคาไมทานอาหารแบบกอง โตกัน สวนของหวานก็แนะนําใหสงั่ มาจานเดียวแลวคุณแคชมิ เพียงคําเดียว ก็พอ จะไดจํากัดปริมาณการทานของตัวเอง ที่สําคัญอยามองเมนูนานเกิน 5 นาที เพราะจะทําใหอยากทานไปหมด 6. เลือกเครื่องดื่มใหแคพอดื่ม เลือกระหวางไวนหวานกับไวนหลังอาหาร ธรรมดาๆ แบบหวานจะมีแคลอรีถงึ 185 แคลอรี ซึง่ มากกวาในบราวนี 1 ชิน้ เสียอีก อยาดืม่ เครือ่ ง ดื่ ม ที่ มี “ร ม ” แต ง อยู  ด  ว ย เพราะจาก ประสบการณบอกวาพวก นีม้ กั ใชแกวขนาดใหญกวาปกติและเราก็จะได แคลอรีมากกวาปกติดวย ใชแกวใบเล็กริน เครือ่ งดืม่ ใส แลวคอยๆ จิบ แทนทีจ่ ะดืม่ รวด เดียวหมดขวด 7. ต อ งห า มใจในโอกาสพิ เ ศษ หรืองานเลี้ยง ถ า ในโอกาสพิ เ ศษแฟนของคุ ณ ตองการจะซือ้ ของขวัญให ใหเลือกเปนของทีร่ ะลึก หรือ เครื่องประดับแทนที่จะเปนเคกกอนโต แตถาเปนงานเลี้ยงแลวละก็ตอง สาบานกับตัวเองเลยวาสิ่งที่กินไดมีแตออรเดิฟเทานั้น สวนเครื่องดื่มที่ควร ดื่มคือ รัม ไดเอตโคก ยินและไดเอตโทนิกทั้ง หลาย 8. การเดินทาง ใหเลือกทานผลไมสดดีกวา มองขามมินิ บารทงั้ หลายไปซะ และเลือกโรงแรมทีม่ หี อ ง ออกกําลังกายและเขาไปใชบริการอยางนอย 1 ครั้ง แลวก็ไมตองถามถึงซุปเปอรมาเกต หรือวาตลาดนัด ใหลองเดินสํารวจเอง ถือวาเปนการออกกําลังกายไปในตัว 9. การแตงตัวชวยอําพราง ใหเลือกชุดแบบ little black dress ชวยใหรูปรางดูผอมเพรียวขึ้นมา ทันที และเลือกใชสีดํา เพราะจะชวยพรางรูปรางของคุณไดดี หรือการเลือก เสือ้ ผาแบบสีโทนเดียวแบบ momochrome จะผอมลงได ทั น ที การใส รองเทาสนสูงก็จะทําใหขาดูเรียวขึ้น นอกจากนีก้ ารเมคอัพก็ใหเนนใชโทน สีธรรมชาติ เนนที่ดวงตาและควรทา ปากสีออ นเพือ่ ไมใหคางใหญโต และ อยาปดแกมสีจัดจนเกินไปจะทําให ดู หนากลม และกางหนักขึ้นไปอีก

ที่มาจากนักรองเวทีประกวดโครงการ ดาวรุงลูกทุงไทยแลนด มีผลงานเดี่ยว มาแลวคือ อัลบั้ม “ยังรักกันเหลย หมาย” แนวเพลงลูกทุงเพื่อชีวิตที่มี สีสันมุมความรักใสๆ เขาใจวัยรุนดวย กัน และ ฝากแฟนเพลงชวยเชียรดวย นะจะ... อ. เมธา นาสารีย นักแตง เพลงรองแผนเสียงพระราชทาน ไมมี วันหยุดนิง่ ตอนนีไ้ ดนายทุนใจปลํา้ ให เงิ น ก อ นโตมาสร า งงานตอนนี้ ไ ด ดําเนินงานไปบางแลว อีกไมนานจะไดสมั ผัสกันวางานอะไร อยากคลาย สงสัยโทรไปที่เบอร 089-5280-888 แลวจะรูเองเดอ โชคดี แดนดําเนิน นักรองเสียง ดีอีกคน ที่แฟนเพลงใหการตอบรับมา อยาดีในอัลบั้มแรกมาแลว “ชุดคาถา บูชาเมีย” มาวันนีก้ ม็ อี ลั บัม้ ชุดใหมฝาก อีกเชนกันในชุด “เมียหลวงสั่งถอยเมีย นอยสั่งลุย” เปนแนวเพลงสนุกสนาน คลายเครี ย ดติ ด ต อ งานโชว ที่ 0819090-537 ชินกร นครพนม นักรองดาว รุง ดวงใหมจากริมแมนาํ้ โขง กําลังมาแรง อีกคนในขณะนีใ้ นอัลบัม้ ชุด “อยากให รูวารัก” 10 งานเพลงลัวนมีคุณภาพ คับแกว เรียบเรียงดนตรีโดย อ.วาท วา ทะศิลป ชวยฝากเชียรกนั ดวยนะครับจะ ติดตองานโชวตัวที่ 085-3697-515 นั ก ร อ งดี เจ ส ง ข า วมาได ที่ 366/45 ซอยสะพานขวา ถนน ประชาราษฎร สาย 2 บางซื่ อ กรุงเทพฯ 10800 โดย นาย ภูมิพัน โทร 081-5503-387 และ E-mail wanchai587@gmail.com

หมูแฮมสอดไส เห็ดเข็มทอง สวัสดีครับ กับหลากหลายเมนูอาหารจานเด็ดที่เซฟชวนชิมนํามาฝากทาง ซี.ทีวี.นิวส เปนประจําทุกฉบับ สําหรับฉบับนี้ผมก็มีเมนูอาหารจานเด็ดมาแนะนํา เหมือนเชนเคย ฉบับนี้เปนอาหารที่สามารถเปนไดทั้งอาหารทานเลน เปนกับแกลม และเปนกับขาวไดดวยครับ แนนอนครับวาคุณๆ สามารถหาสวนผสมและทํารับ ประทานเองงายทีบ่ า นได เมนูทผี่ มพูดถึงนีก้ ค็ อื หมูแฮมสอดไสเห็ดเข็มทอง แนนอน ครับวาตองมีคุณประโยชนของสวนประกอบอยางเห็ดเข็มทองมาบอกกลาวใหทราบดวย เพราะอาหารทุกอยางมีประโยชนแตกตางกันไปขึ้นอยู ที่เราจะเลือกรับประทานครับ เห็ดเข็มทอง หากรับประทานเปนประจําแลวจะชวยรักษาโรคตับ โรคกระเพาะอาหาร และลําไสอกั เสบเรือ้ รังไดดว ยครับ เพราะเห็ด เข็มทองมีสาร flammulin สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งเยื่อบุชองทอง (Ehrlich) และเซลลมะเร็ง Sarcoma 180 ในหนูขาว ได ผลถึง 81.1-100% เลยทีเดียว อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการกระตุนระบบภูมิคุมกันของสิ่งมีชีวิตอีกดวย

เครื่องปรุง หมูแฮม (หั่นแผนบาง) 250 กรัม เห็ดเข็มทอง 150 กรัม หนอไมฝรั่ง 100 กรัม ซอสมะเขือเทศ 50 กรัม นํ้าซุปไก 100 กรัม ซีอิ้วขาว 10 กรัม เนย 50 กรัม แปงผสมเนย 5 กรัม เกลือ 5 กรัม พริกไทยดํา 3 กรัม ผงปรุงรส 5 กรัม หอมแดง ไมเสียบลูกชิ้น

วิธีทํา

1. หอเห็ดเข็มทองและหนอไมฝรั่งดวยหมูแฮม และเสียบไมลูกชิ้น แลว นําไปทอดใหสุก 2. ทํานํ้าซอส โดยนํากระทะตั้งไฟรอนพอประมาณ ใสเนย หอมแดง ผัดใหหอม ใสซอสมะเขือเทศ 3. นํ้าซุปไก ซีอิ๋วขาว เคี่ยวใหซอสลดลงครึ่งหนึ่ง 4. ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย และผงปรุงรส ใสเนยแลวคนใหทวั่ จนซอส เนียน 5. เทราดบนหมูแฮม พรอมเสิรฟ


เรื่องของผมรวงมักจะเปนปญหาของทุก คนไมมากก็นอย ในชวงชีวิตหนึ่งของคนเราหลาย สาเหตุปจ จัยทีท่ าํ ใหเกิดภาวะผมรวง เชนความเครียด คลอดลูก ยาบางชนิด ฮอรโมน ทําใหภาวะผมรวงนัน้ เปนปญหากับคนแทบทุกคน เมื่อไหรจึงเรียกวาผมรวง : โดยปกติคน เราหนังศีรษะนัน้ มีเสนผมอยูป ระมาณ 150,000 เสน ซึ่งสวนใหญของเสนผมอยูในระยะเจริญเติบโตแตก ตางกันไป โดยจะมีเพียงแค 10-15% ของเสนผมทั่ว ทัง้ ศีรษะทีห่ ยุดการเจริญเติบโตและพรอมจะหลุดรวง จากหลักฐานทางการแพทยเราพบวาโดยปกติของคน เรามีผมหลุดรวงไดถึง 100 เสน/วันโดยที่เราไมรูตัว ผมรวงผมบางมาจากฮอรโมน : ภาวะผม รวง/บาง มีสาเหตุไดมากมายบางคนเปนมาจากโรค ติดเชื้อ ภูมิคุมกันเปลี่ยนแปลง โรคผิวหนังอักเสบ รังแคและอื่นๆ เราไมสามารถจะสรุปการวินิจฉัยได

รูเ รือ่ งผิว กับ หมอแมค

ถาหันกลับมาเลนแบบเดิมๆได ก็นารักดี แต มันไมใชอยางนั้น ซิ เด็กกลับมองวา “เชย”ไมทนั สมัย เลนอะไรไมรู เลนไมเปน นพ.วิรัช ตวงจารุวินัย แพทยศูนยผิวพรรณและความงาม รพ.กรุงเทพจันทบุรี

ผมรวงจากกรรมพันธุแ ละฮอรโมน

จนกวาจะไดรับการตรวจอยางละเอียดจากแพทยผูเชี่ยวชาญ บางครั้งอาจมีการสั่งประเมินผลทางเลือด/หองปฏิบัติการ เพื่อการรักษาที่ถูกตอง แตภาวะที่พบ บอยของคนมักเกิดจากกรรมพันธุ/ฮอรโมน รักษาไดไหม เมื่อไหรควรพบแพทย : ผมรวงและผมบางสามารถรักษาไดโดยการควบคุมอยางปลอดภัย/ใกลชิด การใชยาผิดๆ ตามความเชื่อ/ คําบอกเลาอาจทําใหผมรวงมากขึ้นเมื่อหยุดใช อีกทั้งคําโฆษณาของแชมพูหลายยี่หอในทองตลาดเปนเพียงคํากลาวอางวาทําใหผมหยุดรวงและแข็งแรง โดย ทัง้ ทีค่ วามจริงนัน้ การชโลมแชมพูเพียง 10 นาทีไมอาจทําเชนนัน้ ได อยางไรก็ตามแชมพูทถี่ กู คัดเลือกนํามาใชในการรักษาโดยแพทยนนั้ มีคณ ุ สมบัตชิ ว ยทําให ลดความมัน/เปดรูขุมขนเพื่อทําใหสารสําคัญซึมซาบสูรากผมไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แมวาผมรวง/บางนั้นไมพบการรายงานอันตรายรายแรงและเปนปญหาที่พบบอย แตการที่เราปลอยใหผมหลุดรวง/ออนแอ นํามาสู ปญหาศีรษะลานอยางถาวร ดังนั้นเพื่อปองกันภาวะดังกลาว ปญหาที่เริ่มเกิดขึ้นจึงควรไดรับการวินิจฉัยจากผูเชี่ยวชาญและไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตอง และถูกวิธี พรอมทั้งการติดตามอาการเปนระยะเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนอันนํามาสูปญหารุนแรง ศูนยผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319-835

หันกลับไปสัก30-40ป เราอาจจะเห็นการเลนของเด็กๆ ยุคนั้น ซึ่งไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน แตเดี๋ยวนี้ ไมรูวาไปตกอยูตรงรุนไหน การเลนตางๆ เหลานี้ จึงถูกลืมไป หลายคนบอกวา อารยะธรรมทางภาคตะวันตกมันปกคลุมวัฒนธรรมของ เราไว ที่ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาเลาก็เพราะเห็นวา เด็กที่รูจักประดิษฐของเลนเอง เปนเด็กที่มี การพัฒนาเบื้องตน อยากไดอะไรก็ผลิตเอง ทําเอง มีวิสัยทัศนที่จะแกไขสิ่งบกพรองที่ทําขึ้น ไมใชลา สมัย เพลงไทยเดิม เพลงไทยสากลหรือทีเ่ รียกวาเพลงลูกกรุงนัน้ กําลังจะถูกลบเลือน ไปอยางสิ้นเชิง เพลงลูกทุงที่ออกไปทางสตริง เนื้อเพลงที่สอออกไปทางแยงคนรัก อกหัก อยางรุนแรง หรืออยากจะใหเขาทําอะไรตอมิอะไรกับตัว มีมากขึน้ แลวก็ขายดีดว ยซี เด็กเอา มารองกันนาตาเฉย เมื่อเขียนมาถึงตรงนี้ ผมอดที่จะคิดถึง “แมโจ”(เพ็ญศรี พมชูศรี)ไมได แมโจเครียดมาก เมื่อฟงเพลงสมัยใหม ที่มีคํารองที่รองไปเหมือนฝรั่งรองเพลงไทย แต ทําไม?เราจึงนิยม นักรองทางคายเพลงรองเอาไว เมือ่ ประกวดรองเพลง นําเพลงเขามารอง ก็ตองทําสําเนียงใหเหมือนเขา ทานเชื่อไหมวา เด็กจันทของเรา ไมคอยเปนตัวของตัวเอง ครูสอนรองเพลง “แกะแผนสอน”กลับเปนที่ชื่นชอบของผูปกครอง บอกครูสอนดี เหมือน แผน แตก็มีบางที่เปนตัวของตัวเอง และก็ไปไดดีดวย ไปดีจนเกินกวาที่ใครๆจะตามทัน ทางเดินสูดวงดาวของนักรองใหม ถาเปนชาย ไมใชเรื่องงายเลย ที่จะถึงดวงดาว ถาเปน หญิง งายหนอย อยาตีความมากเกินไปนะครับ หญิง แฝงไวดวยความนารัก และสวยงาม จึงนามองกวา..

ทางเกาะตะเคียน มีคณะ “รําขวัญจันทบูร”ที่ผมเห็นวา เด็กมีความตั้งใจ ฝกฝน จากครูทไี่ มมชี อื่ เสียงเทาไร ในชุมชน แตมคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมเอาไว หากในภายภาคหนาคนรุน นีไ้ มอยู วัฒนธรรม และประเพณี พรอมการเลนแบบโบราณก็จะหายไป ทางเกาะตะเคียน มีคณะ “รําขวัญจันทบูร”ที่ผมเห็นวา เด็กมีความตั้งใจฝกฝน จากครูที่ไมมีชื่อเสียงเทาไร ในชุมชน แตมีความตั้งใจที่ จะสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมเอาไว หากในภายภาคหนาคนรุนนี้ไมอยู วัฒนธรรม และประเพณีพรอมการเลนแบบโบราณก็จะหายไป ลอง ถามเด็กนักเรียนที่รวมการแสดงในคณะ รายไดเปนอยางไร ในการออกงานแตละครั้ง เธอบอกวา ไดไมมาก แตมีความสุขมากกวา ที่ไดแสดงใน งานนั้นๆ บางครั้งถูกมองจากเพื่อนวา “ลาสมัย” แต..ไมชา เพื่อนที่เคยวา ก็กลับมารวมงานดวย เพราะอะไรหรือ?เพราะคาตอบแทนที่ไดรับคือ ความสุข และความภูมิใจนั่นเอง ทิศทางของการประกวดรองเพลงทางบานเรา ระยะนี้ เงียบเชียบ หลายคนถามผมวาทําไมเดี๋ยวนี้ไมคอยมีการประกวดรองเพลง จะมีก็ หางตัวเมือง ผมถามวา จะใหใครจัดละ..จัดเมื่อไร ก็หนังเรื่องเดิมเหมือนที่ผมเคยเขียนบางแลว ในการประกวดแตละครั้ง ถามีนักรองตางถิ่นมา ก็ จะกรี๊ดกัน บอกผูจัดใหรา งระเบียบไมใหสมัคร และผูจัดเองก็บาจี้..ถาผูปกครองนักรองบอกวา “ถานักรองที่อื่นมา พวกฉันไมใหลูกฉันรอง และก็ จะไมมีใครสมัครดวย”ผูจัดก็บาจี้ตาม ก็เลยเปนเหมือนทุกครั้งที่ประกวด ดาวดวงนี้ฉันจอง บันไดนี้ฉันหวง เวทีนี้ฉันตองชนะ สิ่งตางๆเหลานี้ ไมรู เมื่อไหรจะหมดไปจากเมืองจันท ผมคิดวา นาจะเปลี่ยนรูปแบบในการประกวดรองเพลงกันบางหันมาเอาจริงเอาจังกับการประกวดเพลงลูกกรุง กับดนตรีสดๆ นาจะดี เพราะดาวดวงนี้ยังไมชํ้า แลวดูซิวา ดาวดวงนี้ ใครจะครอง..


หนา ๑๑

ฉบับที่ ๑๙๐ ปที่ ๘ ประจําวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

คนไทยตองรูแ ละ?????(ตอน 5)

25. เอ็มโอยู 2543 ที่อางวาการสํารวจและจัด ทําหลักเขตแดนไมแลวเสร็จ เปนเหตุผลที่ทําใหเลื่อนการ พิจารณาแผนบริหารจัดการมรดกโลก จริงหรือไม? ตอบ:1.ไมจริง เพราะทีผ่ า นมาคณะกรรมการมรดกโลก ไดรับแตแผนที่มาตราสวน 1 ตอ 2 แสน โดยไทยไมคัดคานจึง เชื่อวาคําวา การจัดทําหลักเขตแดนไมแลวเสร็จนั้น หมายถึงไม แลวเสร็จตามแผนที่มาตราสวน 1 ตอ 2 แสน ซึ่งไมกระทบตอ พืน้ ทีบ่ ริหารจัดการมรดกโลกทีน่ อ ยกวาเขตแดนตามแผนที่ 1 ตอ 2 แสนและชื่อของแผนที่ใน เอ็มโอยู 2543 นานาชาติยอมเขาใจ วา เปนแผนที่ซึ่งไดปฏิบัติตามสนธิสัญญาและคณะกรรมการ ปกปนสยามกับฝรั่งเศส จึงเปนผลลัพธของการกําหนดเสน เขตแดน 2.ไมจริง เพราะถาเชือ่ เชนนัน้ จริง ยูเนสโกจะไมใหเงิน มาสนับสนุนสรางตลาดกัมพูชาในดินแดนไทย

3.ไมจริง เพราะถามีนํ้าหนักทําใหเลื่อนไดจริง นายสุวิทย คุณกิตติ ไมจําเปนตองลงนามในรางขอตกลงประนีประนอมที่ทําใหฝายไทยตองเสีย เปรียบในการประชุมมรดกโลกครั้งที่ 35 ในเดือนมิถุนายน 2554 26. เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหคณะกรรมการมรดกโลกอนุมตั แิ ผนบริหารจัดการมรดกโลกปราสาทพระวิหารของกัมพูชาคืออะไร? ตอบ:1.ฝายไทยหมดขออางตามที่นายสุวิทย คุณกิตติ ไดลงนามประนีประนอมกับกัมพูชาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 2.พืน้ ทีร่ อบเขาพระวิหารเปนพืน้ ทีส่ นั ติภาพและสงบ ไมมที หารและไมมกี ารปะทะ ตลอดจนมีการรือ้ ถอนสิง่ ทีไ่ มเกีย่ วออกจากแผนบริหารจัดการ มรดกโลกออกจากพื้นที่ คําถามเกี่ยวกับกรณีกัมพูชารุกลํ้าและยึดครองดินแดนไทย 27. หลังจากไทยไดลงนามใน เอ็มโอยู 2543 กับกัมพูชาแลวเกิดอะไรขึ้น? ตอบ:1.กัมพูชาประกาศพระราชกฤษฎีกาใชแผนที่มาตราสวน 1 ตอ 2 แสนบริเวณเขาพระวิหาร ทั้งๆที่ไมเคยทําเชนนี้มากอน 2.รุกลํา้ และยึดครองดินแดนไทยมากขึน้ บริเวณเขาพระวิหาร ทัง้ การขยายตลาด ชุมชน สรางวัด สรางถนนวิง่ ออมจากฝง กัมพูชาเขามาในดินแดน ไทยขึ้นถึงตัวปราสาทพระวิหาร และขยายตัวมากขึ้นอยางไมหยุด 3.ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก พรอมทั้งนําแผนที่มาตราสวน 1 ตอ 2 แสนเปนเอกสารประกอบดวย 4.รุกลํา้ และยึดครองดินแดนไทยเพิม่ เติม ทัง้ ชองตาเฒา, ปราสาทโดนตรวล, ปราสาทตาเมือนธม, ภูมะเขือ, ปราสาทตาควาย, ถนนศรีเพ็ญ ฯลฯ 5.เปนฝายรองเรียนกับนานาชาติวาไทยละเมิด เอ็มโอยู 2543 รุกลํ้าดินแดนกัมพูชาตามแผนที่มาตราสวน 1 ตอ 2 แสน เดือดรอนไปทุกหยอมหญา เมื่อนํ้ามันพืชราคาแพงเกินจริง เพราะ เกิดภาวะขาดแคลนทีไ่ มรวู า เปนเรือ่ งบังเอิญหรือมีคนจงใจทําใหเกิดขึน้ เพือ่ ขูด เลือดกับประชาชนผูห าเชากินคํา่ อาจเปนเพราะใกลเลือกตัง้ ทีย่ งั มีระบบลงทุนถอนทุน ยังคงมีอยู ราคานํ้ามันพืชจึงแพง เพื่อเก็บเงินลงทุนคืน บวกกําไร นํา บางสวนไปใชในการเลือกตัง้ จริงเท็จก็ตอ งจับตา ผานพนวันวาเลนไทน ไปแลว ชาวไทยทุกสีตางก็มอบความรักใหแกประเทศชาติ ทําสิ่งที่ดีๆแมความ ปรองดองสมานฉันทจะไมเกิด ทุกฝายก็ตองการใหประเทศไทยผานพนวิกฤติ ทัง้ ในและนอกประเทศ ยืนอยูข า งประชาชน เบญจวรรณ อานเปรือ่ ง พอเมืองตราด ทั้งนอกเวลาราชการยังทําหนาที่เพื่อชาวบานอยางเขมแข็ง สิ่ง ไหนที่เปนความเดือดรอนจะลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเอง เปนคนที่ ทํางานตรงไปตรงมา ชาวบานเชียรกนั ลัน่ การขาดแคลนไฟฟาบนเกาะ ชางหมดปญหา ณรงคศกั ดิ์ กํามเลศ ผูว า การไฟฟาสวนภูมภิ าค เปนประธานเปดจายกระแสไฟฟาเคเบิลใตนาํ้ ยืนยันเปนการยกระดับคุณภาพชีวติ ความ เปนอยูของผูประกอบธุรกิจแนนอน พรอมยืนยันในป 2556 กฟภ.ไดอนุมัติแผนการดําเนินการวางสายเคเบิลไฟฟาลงสูเกาะกูดและเกาะหมาก เปนประโยชนของผูประกอบธุรกิจของชาวบานที่อยูอาศัยไดเต็มที่ ครบรอบวันทนายความ ปรีชา ลิงหพันธ ประธานสภาทนายความจังหวัด ตราดจัดแขงฟุตบอลดวลแขงกับทีมทนายความจันทบุรีที่มี กองหลา สมตระกูล ประธานสภาทนายความจันทบุรี ยกทีมลงแขงขันที่สนามกีฬาจังหวัด ตราด พรอมจัดกิจกรรมหลากหลายรายการ ยินดีกับ ราตรี สนจิตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ นภาพร วงศฉัตร เจาหนาที่ศาล ยุติธรรมชํานาญการไดรับเลือกเปนขาราชการดีเดนประจําป 2553 เพื่อนๆรวมงานพลอยปลื้ม ทุมเทการทํางานจนไดรับคัดเลือกจากองคกร ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บรายไดประจําป 2552 ยินดีกับองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลจูงใจหลายลาน บาท นิพฒ ั น ลัดดาโชติ นายก อบต.พรอมสมาชิกและเจาหนาที่ไดกําลังใจพรอมทํางานถวายหัว พอคาแมคาสวดจนหูอื้อ นํ้ามันพืชขาดแคลน หาซื้อยาก การคาภายในนํามาวางขายใหคนละ 2 ขวด ราคาขวดละ 47 บาท พอคายังถูกกลาวหาไปซื้อมาขายเก็งกําไรทั้งที่ไมมีจะขาย ยังกลาวหากัน อยางไมเปนธรรม เจนณรงค ศรีอนิ ทร การคาภายในเห็นใจคนคาขายกันมัง่ อยาหลงลมพวกปากเหม็น แมจะมีอตั ราครูนอ ย ก็ไมทอ แท พักตร วิไล ชําปฏิ ผอ.ร.ร.บานบางปรง ต.หวยแรง ใชวิธีสอนคละชั้น โดยมีเพื่อนครูทุกคน ทุมเทการเรียนการสอนอยางเขมแข็ง เพราะลูกศิษยลูกหาทุกคน เมื่อ จบการศึกษาออกไป จะนําความรูไปเปนประโยชนตอบานเมือง ในภายภาคหนา ฝากผูบริหารเหลียวแลมั่ง ตํารวจตองเปนตัวอยางใหประชาชน พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑะศรี ผกก.สภ.เมืองตราดนอกจากจะเขมงวดในการปราบปรามยาเสพติดใหเปนเปนพืน้ ทีส่ ขี าว ทัง้ ผูค า ผูเ สพจะตองหมดไปจากพืน้ ที่ พรอมสั่งใหตํารวจในสังกัดตองสวมหมวกกันน็อก ทั้งในขณะปฏิบัติหนาที่และนอกเวลา ตองสวมใส หากใครพบเห็นสามารถแจงไปไดที่ ผกก.โดยตรง จะ ดําเนินการตามกฏหมายไมมีการละเวน แมจะเหลือเวลาไมถึงป ชลอ ใบเจริญ รองพอเมืองที่ 1 ก็ยังยึดมั่นในการทํางานดานพัฒนาอยางตอ เนื่อง เพราะอยูกับพื้นที่มานาน ยังพรอมที่จะรับใชคนเมืองตราด ไดยื่นใบสมัคร เปนกรรมการ กกต. จังหวัด เรียบรอยแลว ชาวบานเอาใจชวยเต็มที่ คนเจ็บทีไ่ ปหาหมอที่ ร.พ.คลีนกิ อินเตอร บนเกาะชาง พากันสวดถึงการทํางานของพยาบาลบางคนทีข่ าดจรรยาบรรณในการเปนพยาบาลทีพ่ ดู จา เหมือนมะนาวหนาแลง ผิดกับเครื่องแบบพยาบาล จริงเท็จอยางไร ฝากผูบังคับบัญชาตรวจสอบดูดวย มนุษยสัมพันธกับชาวบานเปนที่ยอมรับ วิทยา เลียดประถม ปลัดอาวุโสอําเภอเขาสมิง ชาวบานไปติดตอราชการใหการบริการประดุจญาติมติ รพรอมออกทํางานเคียงบาเคียงไหลในพืน้ ที่ อนาคต กาวไปอีกไกล คนเปนนายหมดหวง ชื่นชมความริเริ่มที่ดีกับผูที่ตองการเรียกรองความถูกตอง ปรีชา สิงหพันธ ประธานสภาทนายความจังหวัด ตราด จัดตัง้ ทนายความอาสาไวคอยชวยเหลือผูเ ดือดรอนจากคดีความทีศ่ าลจังหวัดตราดไดรบั การตอบรับจากประชาชนทีต่ อ งการใหชว ยเหลือโดยไมตอ ง เสียคาใชจาย ทําใหทนายความอาสามีกําลังใจในการทํางาน ชมการทํางานที่เขมแข็งรวดเร็วของสํานักงานประปาสวนภูมิภาคสาขาตราด ที่มี พงษศกั ดิ์ เจริญธรรม เปน ผจก.ชาวบานมีปญ  หาเกีย่ วกับนํา้ ไมไหล ทอแตก ตองรีบดําเนินการอยางเรงดวนพรอมทัง้ คนใชนาํ้ ในพืน้ ทีไ่ ดรบั ความสะดวก ไมขาดแคลนนํ้า เพราะใสใจในความเดือดรอนของชาวบาน

วันทนายความ นายปรีชา สิงหพนั ธ ประธานสภาทนายความตราด จัดการแขงฟุตบอลกระชับมิตร กับทีมทนายความจันทบุรี นําโดย นาย กองหลา สมตระกูล ประธานสภาทนายความจันทบุรี ทีส่ นามกีฬาจังหวัด ตราด เนื่องในวันทนายความ ผลทีมทนายความตราด นํา 3-1

C.TV.มอบเกียรติบตั ร พนักงานอายุงาน 10,20 ป

คลินิกเกษตร น.ส.เบญจวรรณ อานเปรื่อง ผวจ.ตราด จัดโครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร บานคลองพราว หมู 4 ต.เกาะชาง อ.เกาะชาง พรอม เยี่ยมเยียนแจกถุงยังชีพใหกับชาวบาน

ประกาศ บริษัท กวงซิน คอนสตรั๊คชั่น จํากัด

ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานของบริษัท เลขที่ 184/30 หมูที่ 4 ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระตอไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนของบริษัทอีก เกาลานบาทถวน(9,000,000)โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวนเกาหมื่น หุน(90,000)มูลคาหุนละ หนึ่งรอยบาท(100) วาระที่ 2.พิจารณาเรื่องแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. เปนดังนี้ ขอ 5. ทุนของบริษัท กําหนดไวเปนจํานวน สิบลานบาทถวน(10,000,000)แบงออกเปน หนึ่งแสนหุน(100,000)มูลคา หุนละ หนึ่งรอยบาท(100) วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถามี) จึงขอเชิญทนไปรวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย จะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายชาติชาย วรรณศรีจันทร)

พนักงานอายุงาน 20 ป(บน)ดิเรก ศุภวิวรรธน กรรมการผูจ ดั การ CTV มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกบั มณีรตั น มุจรินทร หน.ฝายการตลาด (ลาง)วัลลา สืบสอน มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ สุวัตร นพเกา พนักงานเก็บเงิน N.TV. ในโอกาสที่ทั้งสองรวมงานกับ CTV มาถึง 20 ป

พนักงานอายุงาน 10 ป วัลลา สืบสอน ผอ.บริหาร มอบชอดอกไมแสดง ความยินดีกับ อภิญญา แสงสาคร หน.สํานักงาน NTV วิชาญ มะลิทอง หน.ฝายรายการ ภมร สุนทร พนักงานเก็บเงิน NTV อําพล ปดตาลาพา พนักงานฝายเทคนิค ในโอกาสที่ทั้ง 4 คน ไดรวมงานกับทางบริษัทฯ ครบ 10 ป


ซีทีวีนิวส์ No.190  

ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2554