Page 1

BUSINESS CENTRE KOŠICE Office and Congress centre


O Business Centre Košice

About Business Centre Košice

Vďaka svojmu umiestneniu v centre metropoly východného Slovenska, vysokému technickému a architektonickému štandardu, tvorí areál BUSINESS CENTRE KOŠICE jednu z hlavných dominánt mesta.

Thanks to its location in the centre of the East Slovak metropolis, high technical and architectural standard, BUSINESS CENTRE KOŠICE represents one of the major landmarks of the city.

Priestory s celkovou kapacitou 18.000 m2 tvorí komplex troch budov so spoločnou vstupnou halou, v ktorej sa nachádza recepcia poskytujúca služby 24 hodín denne.

The premises, with a total capacity of 18.000m2, are formed by the complex of three buildings with a common lobby and reception desk providing services 24 hours a day.

Areál BCK je vzdialený iba 5 minút chôdze od historického centra Košíc a 10 minút autom z medzinárodného letiska s výbornou dopravnou obsluhou a napojením sa na priamy ťah smerom na Bratislavu. V okolí objektu sa nachádza zastávka mestskej a prímestskej hromadnej dopravy smerujúca zo všetkých častí Košíc (vrátane letiska, autobusovej a železničnej stanice), tiež jeho okolia.

BCK is just a 5 minute walk from the historical centre of Košice and a 10 minute drive from the international airport with excellent traffic services and convenient connection to the main road to Bratislava. There is also a public transportation stop with connections to all parts of Košice (including airport, bus and railway station), as well as to outer districts. There are 266 parking places available for Lessees and their visitors, situated in outdoor parking places and underground garages.

Nájomníkom i návštevníkom firiem poslúži 266 parkovacích miest situovaných na vonkajších parkoviskách či v podzemných garážach. Prevádzkovateľom BCK je spoločnosť VSH development a.s., ktorá sa strategicky zameriava na prenájom nebytových priestorov v existujúcom Business Centre Košice. Je súčasťou skupiny CTR group a.s., Praha.

BCK is managed by VHS development a.s., which is strategically focused on the leasing of non-residential premises in the existing Business Centre Košice. It is part of CTR group a.s., Prague.


Miesto pre VĂĄĹĄ biznis... The place for your business...


Služby

Services

 Kancelárske plochy na prenájom už od 20 m2

 Office premises for lease from 20m2

 Multifunkčné konferenčné priestory

 Multifunctional conference facilities

 Trojpodlažné podzemné parkovisko pod celým komplexom

 Three-levels of underground parking throughout complex

 Nadzemné parkovisko pre návštevy a zásobovanie

 Above-ground parking for visitors and suppliers

 Lobby s centrálnou recepciou 24/7  Pasáže s komerčnými priestormi  Reštaurácia a kaviareň s terasou vrátane raňajkového menu a cateringu  Bezpečnostný prístupový kartový systém  Klimatizované kancelárske miestnosti s otvárateľnými oknami a možnosťou individuálnej regulácie teploty

 Lobby with 24/7 reception service  Passages with commercial areas  Restaurant and cafe with a terrace including breakfast menu and catering  Secure access card system  Air-conditioned office premises with opening windows and the possibility of individual temperature regulation

 Kvalitné zabezpečenie vlastnej správy objektu

 Quality provision of own management of the building

 Najmodernejšie požiarne zabezpečenie

 Cutting edge fire protection

 Štrukturovaná kabeláž s flexibilným riešením internetového pripojenia

 Structured wiring with flexible solutions of internet connection

 Denné doručovanie pošty do objektu

 Daily mail delivery into the building

 Zabezpečenie taxi služby

 Taxi service

 Možnosť zariadenia kancelárie na kľúč

 Possibility of office furnishing by design


Prenájom kancelárskych a obchodných priestorov

Lease of office andcommercial premises

Kancelárske a obchodné priestory sú vhodné pre menšie firmy aj pre globálne korporácie. Areál Business Centre Košice je súčasťou sídla významných národných aj medzinárodných spoločností.

Office and commercial premises are suitable for smaller businesses as well as global corporations. Kosice’s area hosts major national and international companies.

Jednotlivé priestory sú vybavené najmodernejšími technológiami poskytujúcimi komfortné a efektívne pracovné prostredie s prepojením funkčnosti v rámci celého objektu so zabezpečením centrálnej recepcie poskytujúcej služby 24/7, prístupovým a bezpečnostným kamerovým systémom, s výbornou dopravnou obsluhou a možnosťou parkovania na vonkajších parkoviskách či v podzemných garážach. Priestory ponúkajú možnosť variabilného interiéru na základe individuálnych potrieb a  požiadaviek klientov. Možný open-space priestor aj jednotlivé kancelárie. K prenájmu priestory už o rozlohe 20 m2.

Individual areas are equipped with cutting edge technology providing a comfortable and efficient work environment, connecting functionality within the whole building with the provision of the central 24/7 reception desk, access and security camera system, excellent traffic services and the possibility to park at in outdoor parking places and underground garages. The premises offer the possibility of interior variations based on individual requirements and requests of clients. Both open-space and individual offices are possible. Premises for lease start at 20m2.


Multifunkčné konferenčné priestory

Multifunctional conference facilities

Konferenčná sála "80 miest" V budove BUSINESS CENTRA KOŠICE je k dispozícii konferenčná sála o ploche 138 m2, ktorá ponúka priestor pre cca 80 účastníkov. Vďaka svojej kvalite a úrovni je ideálnym miestom pre usporiadanie medzinárodných kongresov, spoločenských udalostí, seminárov, školení, firemných prezentácií, módnych prehliadok alebo tlačových konferencií. Súčasťou konferenčnej sály je rozsiahla terasa s výhľadom na centrum mesta.

Conference hall ’80 seats’ Business Centre Košice provides a 138m2 conference hall, which offers space for approximately 80 participants. Thanks to its quality and class, it is an ideal place to hold international congresses, social events, seminars, trainings, company presentations, fashion shows or press conferences. The conference hall includes a terrace overlooking the centre of the city.

Malý konferenčný sálón pre 4, 8 až 10 osôb Na obchodné rokovanie môžete využiť prenájom niektorej z 3 kompletne vybavených rokovacích miestností, ktoré sú dimenzované pre 4, 8-10 osôb. Z týchto reprezentatívných priestorov je jedinečný pohľad na centrum mesta s Dómom svätej Alžbety a jeho okolia. Každá z miestností je vybavená klimatizačnou jednotkou s možnosťou individuálnej regulácie teploty a otváracích okien.

Small conference room for 4, 8 or 10 people To hold a business meeting you may lease one of 3 fully equipped conference rooms for 4, 8-10 people. These representative premises overlook the centre of the city and the Cathedral of St. Elisabeth and its surroundings. Each room is equipped with air conditioning with individual temperature regulation and opening windows.


Úžasný výhľad na mesto Košice Amazing views of the city Košice


BUSINESS CENTRE KOŠICE Office and Congress centre

Referenční nájomníci | Reference tenants

Ďalší nájomníci | Additional tenants JUDr. Daniela Kováčová – Notár / Notary ACCENT – Jazyková škola / Language School Carnero s.r.o. – reštaurácia, kaviareň / Restaurant, café EURO Academy s.r.o. – akadémia vzdelávania / Academy of Education Jana Gomoľová – masérske služby / Massage Services Salón Colossal – služby kaderníctva, kozmetiky, solária, nechtového designu / Hair salon, Cosmetics, Solarium, Nail design

www.bck.sk/sk/firmy-v-bck


P

VSH development a.s. Štúrova 27, 040 01 Košice Slovenská republika

Steel Aréna (zimný štadión)

Št úr ov á va

r ov

á che Porsice Koš

Neru

d ov a

mob.: +421 905 505 650 tel.: +421 556 804 111 e-mail: info@bck.sk ko

va

bck .sk

Žiž

www.

Aktualizované vydanie k 1. 7. 2013

sm er ce nt ru m

á

P

Kontakty | Contacts

C

B

P

ko

r ov

Št ú

tisko va, le atisla r Br e sm

BCK

Žiž

Št ú

eľstvo é riadit Krajsk ého zboru jn polica

o

d ý sú rajsk

D VCHO

á ny h

ak sný Okre

d /výjaz Vjazd emných o odz do/z p a parkoviskíci) i n garážnti (nájom klie

P

A

D VCHO

Ku z m

GPS: 48° 43' 4" N 21° 15' 2" E

ýjazd Vjazd/vodzemných o do/z p a parkovisk garáži

HOD

Transit In the immediate vicinity of the building BCK stops are within urban and suburban public transport (under the name Regional Court), directing users as the international airport in Košice (line 23) and the other part of Kosice and the surrounding area.

G al en ov a

N Ý VC

Verejná doprava V bezprostrednej blízkosti objektu BCK sa nachádzajú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy (pod názvom Krajský súd), smerujúcich ako z medzinárodného letiska v Košiciach (linka č. 23), tak ostatných častí Košíc a okolia.

kov a

HLAV

By train Mesto Košice is an important railway junction with direct connections to Prague, Budapest, Krakow and Vienna.

Č ajá

isko Parkovávštevy pre n

Vlakom Mesto Košice je významnou železničnou križovatkou s priamym spojením do Prahy, Budapešti, Krakova a Viedne.

a

o

By car Kosice are conveniently located at highway D1, international routes E50, E71 and E571, and are likewise accessible from all directions.

á r ov

á ny h

Autom Košice majú výhodnú polohu pri diaľnici D1, medzinárodných trasách E50, E71 a E571, a sú tak isto dostupné zo všetkých smerov.

Šr o b

rova

Ku z m

By air Kosice International Airport is only 10 minutes away by car (taxi) from the city center and provides a direct link with the greatest capital cities of Europe.

a kov

Letecky Medzinárodné letisko v Košiciach je vzdialené len 10 minút cesty autom (taxíkom) z centra mesta a poskytuje priame spojenie s najväčšími metropolami Európy.

Šrobá

Č aj á

How to reach us

visko Parko ti klien mníci) (nájo

Ako sa k nám dostanete

Business Centre Košice - brožura  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you