Page 1

Bes z ámol ó-Repor t ,2015 I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am


Bes z ámol ó-Repor t ,2015 I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am


Tar t al omj egyz ék Ö

4

I ÜP

6

S

8

H

10

K

12

É

14

MI TL

S

D T P K

2

16 18

,2015/ 2016 ,

20 22 24


Tabl eofcont ent s S

5

AT

7

T

9

P

11

T

-

V

13

E

15

MI TL O

S

S

. . .

P O S

17

2015/ 2016 P

S T

19 21 23 24

3


Össz ef ogl al ó I

Ü

P

A Cal as anc t i us Ös z t öndí jAl apí t v ány I f j úságiÜz l et iPr ogr amj at í z enhatéves múl t r at eki ntvi ssz a.Képz és ei nk eta2015ösév benk éthel y s z í nens z er v ez t ükés hi r det t ükmeg: -Magy ar or s z ági I ÜP( Pi l i s c s aba,2015.j úl i us1318. ) -Er dél yI ÜP( Cs í k s z er eda,2015.j úl i us26.–augus z t us1. ) Akéthel ysz í nenössz esent öbb,mi nt150 köz épi skol ás( dönt őent i z enegy edi k es )di ák s z ámár a bi z t os í t ot t unk l ehet ős éget , hogy egy egyhétal at tel s aj át í t s aagaz das ágiés üz l et i v i l ág műk ödés ének al apv et és ei t , j át s z v a t anul j on, és k öz ben f ej l es s z e k ommuni k ác i ós ,v al ami ntpr obl émamegol dó k és z s égét ,v ál l al k oz ói at t i t űdj ét ,mi ndek öz ben pedi g egy él et r e s z ól ó él ménny el gaz dagodj on. A 2015es év ben az el őz ő év ek hez has onl óanazÜz l et i t er v ez ésmel l et thi r det t ük meg k épz és ek et Mar k et i ng, i l l et v e Médi a t émábani s .

I ÜP 1)napr ak és zv ál l al k oz ói / mar k et i ng/ médi ai s mer et ekát adás a 2)v ez et és ői k ompet enc i áker ős í t és e 3)apr oj ek t s z eml él etf ej l es z t és e 4)pr obl éma-ésf el adat megol dók és z s égj av í t ás a 5)pr ez ent ác i ósk és z s égekf ej l es z t és e 6)c s apat épí t ésj óhangul at ban 7)c s apat munk ael ős egí t és e 8)r és z t v ev őkk öz öt t i k apc s ol at okk i al ak í t ás a 9)hat ék ony ,s i k er esv i s el k edés i /k ommuni k ác i óst ec hni k ákmegt aní t ás a 10)et i k us( üz l et i )magat ar t áser ős í t és e 1 1)s z ül őf öl dönv al óér v ény es ül ésel ős egí t és 4


Summar y Y

B

P

TheYout hBusi nessPr ogr am hasbeenor gani z edf or16consecut i veyear s s i nc ei t ’ sf oundat i on i n 2000.I n 2015 we had t wo s epar at e pr ogr ams i nt he Car pat hi anBas i n: -Pi l i s c s aba( Hungar y )J ul y1318,2015 -Cs í k s z er eda,( Tr ans y l v ani a,Romani a) :J ul y26-Aug1,2015 Thi sy earmor et han150( most l y1718year ol d)st udent sgotan oppor t uni t yt ol ear n hands onaboutt hebas i c sofbus i nes sand ec onomi c sdur i ng ourweek l ong pr ogr ams , whi l e al s oi mpr ov i ng t hei rc ommuni c at i on, pr obl em s ol v i ng and ent r epr eneur i als k i l l s , whi c hwi l lnodoubtpr ov et obememor i esf or al i f et i me. Fol l owi ng t he s uc c es s f ul model of t he pr ev i ous y ear ,we had Bus i nes s Pl anni ng, Mar k et i ng and Medi ac ommuni c at i on modul esi n2015aswel l .

O

Y

B

P

1)Upt odat ebus i nes s ,f i nanc i al ,l eader s hi p,andpr oj ec tmanagementk nowl edge 2 )Mar k et i ngandmedi ac ommuni c at i ont ec hni ques ,emphas i z i ngt heet hi c al s i de 3 )I mpr ov edpr obl ems ol v i ngabi l i t y 4 )I mpr ov edpr es ent at i ons k i l l s 5 )T eam bui l di ngandt eam c ommuni c at i ons k i l l s 6 )Cul t ur eoft eamwor k 7 )Wi dernet wor k sofr el at i ons hi psbet ween par t i c i pant sac r os sbor der si nt he Car pat hi anbas i nandt hr ought heAt l ant i c 8 )Ef f ec t i v eands uc c es s f ul behav i or al andc ommuni c at i ont ec hni ques 9 )St r engt henedet hi c al bus i nes sbehav i oranddec i s i onmak i ng 1 0 )Real i z at i onoft hev al ueofv ol unt eer i ngandc har i t y 1 1 )Hel pi ngt hes t udent st obes uc c es s f ul i nandf ort hei rhomel and 5


AzI ÜPf el épí t ése A I ÜP AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr amok( I ÜP)k épz és ei tel s ős or ban1718évesköz épi skol ás f i at al ok s z ámár as z er v ez z ük .A pr ogr amok i deál i s es et ben mi nden hel y s z í nen egy egy1het es( bent l akásos)t ábork er et ébenk er ül nekl ebony ol í t ás r a. Az I ÜP ál t al meghi r det et tt ábor ok on bel ül t öbb hel y s z í nen i s a di ák ok ér dek l ődés éhezi gaz odv a3+1sz akmaimodul-( 1)al apsz i nt űés( 2)emel tsz i nt ű üz l et it er vez és,( 3)mar ket i ng,( 4)médi a-k öz ült ör t énőv ál as z t ás r abi z t os í t unk l ehet ős égetar és z t v ev ők nek . Al apes et benmi ndenmodul ban2432r és z t v ev őv eldol goz unkegy üt t ,egys z ak mai modul max i mál i sl ét s z áma40f ől ehet . Amodul okr és z t v ev ői t34dbegy enl ől ét s z ámú68f őscsapat r aos z t j ukf el ,ak i ka héts or ánegyköz öspr oj ekt munkael k és z í t és éndol goz nakhét f őéspént ekk öz öt t , ami tahétz ár ás ak éntegypr ez ent ác i óésc s apat v er s enyk er et ébenmut at nakbeegy s z ak mai z s űr i el őt t . A pr ez ent áci ók r av al óf el k és z ül és heza r és z t v ev őkhét f őpént ekdél el őt tk öz ös el őadás ok oni s mer i kmegazadot ts z ak mait er ül etal api s mer et ei t ,dél ut ánpedi g c s apat ok bandol goz v aműhel y munk ákk er et ébenk és z í t i kel pr oj ek t munk áj uk at . Azes t i i dős áv ok banköz össégiéssz abadi dőspr ogr amoks egí t i kat öbbi modul és c s apat t agmegi s mer és étésac s apat épí t és t .

6


ATypi calPr ogr am AT

P

TheYout hBus i nes sPr ogr am i sor gani z edpr i mar i l yf or1718yearol dhi ghschool st udent sar oundt heCar pat hi anBas i n. At y pi c al pr ogr am i saweekl ongi nt ensi ve campf oc us edonv ar i oust hemat i cmodul es . Bas ed on t he i nt er es t s oft he s t udentappl i c ant s 3+1 t hemat i c modul es ar e or gani z ed.Ours t udentpar t i c i pant sar eof f er edac hoi c ef r om basi c( 1)oradvanced ( 2)busi nesspl anni ng,mar ket i ng ( 3)and medi acommuni cat i on ( 4)s ubj ec t s mat t erar eas . Asagener alr ul eas i ngl emodul ec ons i s t sof2432s t udent s ,t hemax i mum f ora modul ei s40par t i c i pant s . Thes t udent si neac hmodul ear egr oupedi nt o3or4t eams ,eac ht eam wi t h68 member s.Thes et eamsar ewor ki ng on at eam pr oj ectdel i v er abl edur i ngt he week .Thedel i v er abl esar ebus i nes spl ans ,mar k et i ngc ampai gnpl ans ,magaz i nes ands hor tv i deos ,dependi ngont hemodul e.OnSat ur dayal l t eamsar epr esent i ng t hei rwor kt oapanelofj udgesaspar tofat eam c ompet i t i on. Dur i ngt heweekt hes t udent sar eat t endi ngmor ni ngl ec t ur est ol ear naboutt he bas i c soft hei rr es pec t i v es ubj ec tmat t erar eas .I nt heaf t er noonst heyar ewor k i ngas at eam ont hei rpr oj ec tdel i v er abl esi nv ar i oust hemat i cwor k s hopsl eadbyanex per t i nt hef i el d. I nt heev eni ngst heyar eengagi ngt oget heri nt hel ei sur e,spor tandcommuni t y pr ogr amst of ac i l i t at et eam bui l di ngandnet wor k i ngac r os st eamsandmodul es .

7


Sz akmaimodul ok Ü

T

Ahéts or ánazüz l et it er v ez éss z ak maimodul j ánakc s apat aiahétel ej énk i t al ál nak egymi ndent agnakt et s z ő,kr eat í vésmegval ósí t hat óüz l et iöt l et et ,ut ánaahét hát r al év őr és z ébenazöt l et etk i dol goz v aegyüz l et it er v etk és z í t enek .Azüz l et it er v el k és z í t és es or ánmegi s mer i késhas z nál ni i smegt anul j ákav ál l al k oz ás i ,mar k et i ng éspénz ügy i i s mer et ekal apös s z ef üggés ei t . Ahéts z ak maipr ogr amj ánakz ár ás ak éntac s apat oks z ombat on,egys z ak maiz s űr i el őt t ,egy üz l et it er vv er s eny k er et ében pr ez ent ál j ák a hét f ő és pént ek k öz öt t el k és z í t et tt er v ek et ,ami ta pr ez ent ác i ó ut án a z s űr iésa k öz öns ég k ér dés ei r e v ál as z ol v amegi sv édenek .

M Amar k et i ngmodulel v égz és es or ánadi ák ok68f ősc s opor t ok banegyt el j esenúj , vagy egy l ét ez ő t er mék új r agondol t vál t oz at ának t er mékbevez et éséhez k és z í t enekel egymar k et i ngt er v et . At er vt émáj áuls z ol gál ót er mékv agys z ol gál t at ást ény l egesk i al ak í t ás ai sr és z ét k épez iaf el adat nak ,deehhezt ámpont ok ati sny új t unk .A c s apat okahéts or án el őadás okésműhel y munk ákal at ti s mer k edhet nekmegat er v ez ésr és z l et ei v el( pl . k ut at ás ,t er mék f ej l es z t és ,ár az ás ,k ommuni k ác i ó,s t b. ) . Ahétv égér ek i t űz öt tc élat er v ekc s opor t ok bant ör t énőel k és z í t és eéss z ombat on s z ak mai z s űr i el őt tt ör t énőpr ez ent ál ás a.

M

K

A médi a modulr és z t v ev őia megi s mer k edneka ny i l v ános s ág t er més z et év el ,a k ül önböz ők ommuni k ác i ósi nf r as t r uk t úr ákműk ödés év el ,v al ami ntel s aj át í t hat j ákaz új s ágí r ás hoz s z ük s éges al apv et ői s mer et ek et .Ennek ér dek ében az el őadás ok al k al máv alúj s ágí r ók ,t anár ok ,k ommuni k ác i óss z ak ember ekbes z él nekmaj d az el mél et ial apok r ól ,dél ut ánonk éntpedi g műhel y munk ak er et ében c s opor t ok ban ny í l i kl ehet ős égazí r ás ,abes z éd-ésav i t ak és z s égf ej l es z t és ér e. A modulc él j a a hétv égér ec s opor t onk éntegy médi at er mék és egy k öz ös pr ez ent ác i óel k és z í t és e:Ezagy ak or l at banegyac s opor tál t alk öz ös env ál as z t ot t t émár ólk és z í t et t68 ol dal as í r ot t( f ényképekkelés gr af i kákkalsz í nesí t et t ) magaz i nmel l ékl et ,egy35per ceski sf i l m ésazel őz ők étmunk ael k és z ül és ét bemut at ópr ez ent ác i ótj el ent .

8


Themat i cModul es B

P

Att hebegi nni ngoft heweekt het eamsar ec hoos i ngacr eat i vebutr eal i st i ci dea t hatal lt eam member sar eent hus i as t i cabout .Dur i ngt her es toft heweekt heyar e wor k i ngt oget heronmak i ngabus i nes spl anbas edont hei rs el ec t edi dea.Thi sgi v es t hem auni queoppor t uni t yt oappl yt hebus i nes s ,mar k et i ngandf i nanc i alpr i nc i pl es t heyar el ear ni ngaboutonl ec t ur esandhands ondur i ngt hewor k s hops . Ast hef i nal eoft hei rweekt heyar epr es ent i ngt hei rbus i nes spl anst oapanelof j udgesaspar tofat eam c ompet i t i on.Theyar eal s or equi r edt odef endt hei rpl ans andans wert heques t i onsoft hej udgesandt heaudi enc e.

M Thes t udentt eamspar t i c i pat i ngi nt hemar k et i ngmodul ear ewor k i ngonamar ket i ngcampai gnpl anf orpr oductent r yofei t herabr andnew orf i ct i onalpr oduct ofanex i s t i ngc ompany .Thedev el opmentoft hes el ec t edpr oduc ti sal s opar toft he t as k ,andal lt eamsr ec ei v egui danc ei nt hi sar eaaswel l .Dur i ngt hel ec t ur esand wor k s hopst het eamsc anl ear naboutt hees s ent i alphas esofmar k et i ngpl anni ng: mar k etr es ear c h,pr oduc tdev el opment ,pr i c i ng,pr omot i onet c . Si mi l ar l yt oot hermodul est hei rgoali st oc r eat eac ompl et emar k et i ngpl anbyt he endoft heweekandpr es enti tt oapanel ofj udgesi nt het eam c ompet i t i on.

M

C

Thepar t i c i pant soft hemedi amodul ear el ear ni ngaboutpubl i cmedi a,t hees s ent i al s ofc ommuni c at i onc hannel s ,andt hebas i c sofj our nal i s m.Ther ef or et hei rmor ni ng l ec t ur esar egi v enbyj our nal i s t s ,t eac her sandc ommuni c at i onpr of es s i onal swhoar e t al k i ngaboutt het heor i es .Dur i ngt heaf t er noonwor k s hopst het eamshav et heoppor t uni t yt oi mpr ov et hei rwr i t i ng,publ i cs peak i nganddebat i ngs k i l l si npr ac t i c e. Thei rgoal i st oc r eat eandpr es entamedi apr oduc tbyt heendoft heweek ,whi c hi nc l udesa68pagemagaz i nebookl etwi t hphot osandgr aphi cs,andashor t35 mi nut evi deoont hei rs el ec t eds ubj ec t .

9


Hel ysz í nek M AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am Magy ar or s z ágon 2015benPi l i s c s abánk er ül tmeghi r det és r e. A t ár bor tazPáz mány Pét erKat ol i kus Egyet emmelk öz ös en az egy et em k ampus z án r endez t ük 2015. j úl i us 1318. k öz öt t . Ös s z es en 65 f őj el ent k ez et t ,a pr ogr amon 54envet t ekr ész t . Ar és z t v ev őkhár om sz akmaimodul ban al ap s z i nt ű üz l et it er ev ez és ,mar k et i ng és médi a-ös s z es en9csapat bandol goz t aka héts or án,munk áj uk at12 egés z hét en a pr ogr amots z er v ez őésl ebony ol í t ó,v al ami nt 5v endégel őadós egí t et t e.

E Az I f j ús ágiÜz l et iPr ogr amotEr dél y ben t i z enöt ödi k al k al ommal( 2001 ót a mi nden év ben)s z er v ez t ük meg. Pr ogr amunk at2015benat av al y iév hezhas onl óana c s í k s oml y ói Hot el Sal vat or és Jakab Ant al Tanul mányiház ban bony ol í t ot t ukl e.

Ak épz ési dőpont j ahagy omány os anaugus z t usel s őhet e,i dén2015.j úl i us26augusz t us1.Ös s z es en1 17f őj el ent k ez őből ,apr ogr amon96anvet t ekr ész t . Ar és z t v ev őknégysz akmaimodul ban -al apésemel ts z i nt űüz l et it er ev ez és , mar k et i ng,médi a-15csapat ban dol goz t akahéts or án.Azel őadói ,s z er v ez ői c s apat28 f ős v ol t ,ak i kk öz ül24en a t el j es hét en r és z tv et t ek a pr ogr am l ebony ol í t ás ában.

10


Pr ogr ams H I n 2015, t he Hungar i an Yout h Bus i nes s Pr ogr am hasbeenor gani z edi nPi l i s c s aba. The one week c amp t ook pl ac e on t he c ampus of Páz mány Pét er Cat hol i c Uni ver si t ybet weenJul y13and18,2015. 65s t udent sappl i edand54par t i ci pat ed i n t hepr ogr am. The9par t i ci pat i ngt eamshavebeeneducat edi n3modul es:bas i cbus i nes s pl anni ng,mar k et i ngandmedi a&c ommuni c at i on.Theeduc at orbodyc ons i s t edof 12f ul l weekeduc at or sand5gues tpr es ent er s .

T The Yout h Bus i nes sPr ogr am i n Tr ans y l v ani a hasbeen or gani z ed f ort he 15t h c ons ec ut i v et i mes i nc e2001. Li k ei n2014wehav eor gani z edourpr ogr am atHot elSal vat ori nCsí ksoml yó. Thepr ogr am t ookpl ac ebet weenJul y26–Aug1.1 17s t udent sappl i edand96 par t i ci pat edi nt hepr ogr am. The par t i c i pant swor k ed i n 4 modul es ( bas i cand adv anc ed bus i nes spl anni ng, mar k et i ngandmedi a)i nat ot alof15t eams. Theeduc at orbodywas28peopl e,wi t h 24f ul l weekeduc at or sandor gani z er s .

1 1


Köz össégipr ogr amok K AzI f j ús ági Üz l et i Pr ogr amokk öz benas z ak mai pr ogr amokmel l et tk omol yhangs úl y t f ek t et ünk ar r ai s ,hogy a r és z t v ev ők s z ámár a -mi v elk ül önböz őv ár os ok ból ér k ez nek ,a pr ogr amokel őt tál t al ában nem i s mer i kegy más t-megt er emt s üka l ehet ős égetegy másmegi s mer és ér ei s .Ac s apat ok nakezt ov ábbk i v ál ól ehet ős ég, hogy a t anul ás t ól ,a hétf el adat ának ér dek ében t et ts ok s z or i gen f ár as z t ó er őf es z í t és ek t ől el t ér ő k ör ny ez et ben i s össz ecsi sz ol ódj anak és ki kapcsol ódj anak. Mi nden pr ogr amunk on f ont os s z er ep j ut a k öz ös s égi pr ogr amokk öz öt tacsapat épí t ésr e, k i emel t en ügy el ünker r e a nagy obb l ét s z ámú pr ogr amokes et ében. Mi nden hel y s z í nen s z ok t unk r endez nispor t pr ogr amot , és egy éb c s opor t ok ban megol dandókr eat í vf el adat okat .

Ö AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am egy i kk i emel tc él j aa r és z t v ev ők öz épi s k ol ásdi ák ok k ör ében az önként esség i r ánt inyi t ot t ságot er ősí t eni , el ősegí t eni . Ennek a s z el l emi s égnek a j egy ében mi nden I ÜP s or ánazegyi kdél ut ántegyköz össégi önként espr ogr amr af or dí t j uk. Ennekak er et ébenPi l i s c s abának ol l égi umnál Cs í k s z er edában pedi g egy hel y i ár v ák k al f ogl al k oz óal apí t v ány ál s egí t et t ünk .

12


TeamBui l di ng&Vol unt eer i ng T

B

Dur i ngt heweek soft heYout hBus i nes sPr ogr ams ,wepl ac es pec i alemphas i son f or gi ngar eal c ommuni t yf r om ours t udent s .Si nc et heyar ef r om di f f er entc i t i esf r om t heCar pat hi anbas i n,ourev eni ngpr ogr amsar ees s ent i als ot hatours t udent sget t oknow eachot her .Thes eev ent sar eal s oagr eatoppor t uni t yf orours t udent st o r el axt oget heraf t ert het i ght l ypac k edandex haus t i v eday sofwor k i ngont hei rt eam pr oj ec t s . Thes eev eni ngpr ogr amsar er eal l yf oc us i ngon t eam bui l di ng,es pec i al l y on t he pr ogr ams wher et henumberofs t udent sar ehi gh. Ev er ypr ogr am hasamandat or yev eni ngev ent f ora spor tpr ogr am and f orsome cr eat i ve t eambui l di ng games t o br i ng ours t udent s c l os ert oget her .

V As pec i alobj ec t i v e oft he Yout h Bus i nes s Pr ogr amsi st opr omot evol unt eer i ngamong t he Hungar i ans peak i ng s t udent s of t he Car pat hi anBas i n. I n t hi ss pi r i t of v ol unt eer i ng ev er y Yout h Bus i nes sPr ogr am hasaneveni ngdedi cat ed t ocommuni t ywor k. Wehav edonet hi sc ommuni t ywor kar oundour dor mi t or yi n Pi l i s c s aba, and we had an or gani z ed pr oj ec t wi t h a l oc al f oundat i on deal i ngwi t hor phansi nCs Ă­ k s z er eda.

13


Évköz ipr ogr amok I

Ü

C

A Magy ar or s z ágiI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am,i l l et v e az Er dél y iI ÜPnr és z tv et tmagy ar or s z ágidi ák ok nak s z er v ez t ük a 2014/ 2015ös t anévben har madsz or megsz er vez et t I f j ús ági Üz l et i Cl ub r endez v ény s or oz at ot . Havi r endsz er ességgel egyegy sz akmai pr ogr amothi r det t ünk meg 2014 ok t óber e és 2015 ápr i l i s ak öz öt t .

A

K

2015bennegyedi kal kal ommals z er v ez t ünkany ár i egyhet esI ÜPmel l et tt öbbnaposs z ak maipr ogr amot Er dél y ben,Kol oz svár on. Egy az er dél y i ör egdi ák ok r és z ér ől el i ndí t ot t k ez demény ez és k ént ,és t el j es egés z ében Őál t al uk megs z er v ez v et öl t öt t ünkhár om napot2014.már ci us 68.k öz öt taz I ÜP ör egdi ák j ai v al .A hár om napos t r éni ngs z ak mai any agaazonl i nemar k et i ngt émak ör é s z er v ez ődöt t .

E I mmár onnegy edi kév eaj ánl j af elac s í k s oml y óiHot elSal vat oraHar gi t af ür dőn t al ál hat óHar gi t aVi l l átegyhét v égér eazadot tév benazEr dél yiI f j úságiPr ogr am győz t escsapat ais z ámár a. Ahár om napal at t2015.sz ept ember1820.k öz öt tany ár iI ÜPnélc s al ádi as abb k ör benésk öt et l enebbf or mábanny í l i kl ehet ős égacsapat épí t ésr e,egy másj obb megi s mer és ér e-ésújk ez demény ez és ekmegf ogal maz ás ár a,hi s z enak ol oz s v ár i al umni hét v égeöt l et ei sa201 1eshar gi t af ür dői hét v égér ől s z ár maz ot t . . .

14


Event st hr oughoutt heyear Y

B

C

Li k ei npas tt woy ear swehav eor gani z edayear l ong pr ogr am i n2014/ 2015f orYBP Hungar yal umniand t heTr ans y l v ani aal umni f r om Hungar y . Thi sc l ub gav e pl ac et oat hemat i c evental most ever ymont hbet weenOct ober2014andApr i l2015.

YBP A

W

I n2015t heal umniweekendt ookpl ac ei nKol oz svar f ort hef our t ht i me. Thank st ot heef f or t sandi ni t i at i v eofourTr ans y l v ani a YBP al umni ,we had t he oppor t uni t yt os pend t wo ex c i t i ng day swi t ht hes e mot i v at ed c ol l ege s t udent s dur i ngt heweekendofMar ch68.Thet hemeoft he week end was c ar eer or i ent at i on t r ai ni ng.We ar e hopi ng t o hav e mor e ev ent sl i k et hi si nt he c omi ng y ear s .

W

H

Thank st o Hot elSal vat orofCsi ksoml yó f ort he f our t hc ons ec ut i v et i me t he wi nni ngt eamsoft heYBPTr ansyl vani acompet i t i onwer egr ant edaweek end’ s s t ayatt hebeaut i f ul Har gi t aMans i onatHar gi t af ür dő. Dur i ng t hi sweek end t he wi nnert eamsc oul d par t i c i pat ei n gr eatt eam bui l di ng ex er c i s esandf or geev ens t r ongerr el at i ons hi psi nt hi sf ami l y l i k eat mos pher e.Thi s i swher ei deasc anbegener at edaboutt hef ut ur eoft heYBP.I nf ac tt hei deaoft he Al umni Week endi nKol oz s v árwasbor nher easwel l . . . .

15


MI TLaunchSummer MI TL

2016

A 2015ös I ÜP nagydí j aa4l egt ehet ségesebb r ész t vevő sz ámár a egy r ész vét el il ehet őség az Launch Summeregy hónapos amer i kaist ar t up képz ésen,azMI TnBost onban. A pr ogr am a Hungar y I ni t i at i v es Fount at i on t ámogat ás áv al v al ós ul hatmeg Ezapr ogr am egyhat al masl ehet ős égazI ÜPsdi ák ok s z ámár a,hogyt es t k öz el ből t apas z t al j ákmegazamer i k ais t ar t upk ul t úr át ,ment al i t ás t ,megi s mer j enekésk apc s ol at ok atépí t s enekaj öv őpot enc i ál i samer i k aiés gl obál i sv ez et őf i at al v ál l al k oz ói v al ,“ s t ar t upper ” ei v el

M

I

T

( MI T)

AzMI Tévr őlévr esz ámosr angsolal apj ánazUSA10l eger ősebbegyet emének egyi ke.El s ős or banmat emat i k ai ,t er més z et t udomány i ésmér nök i t er ül et ek ener ős , denéps z er űekamenedz s mentk épz és eii s ,k i f ej ez et et t eni gazezat ec hni k aiésI T beál l í t ot t s ággal r endel k ez ődi ák ok ,v ál l al k oz ókk öz öt t .

MI TL AzMI TLaunchegy4het esvál l al koz óipr ogr am köz épi skol ásoknak,mel y nek k er et ébenazI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am Üz l et it er v ez ésmodul j áhozhas onl óanv ál l al k oz óii s mer et ek etésk és z s égek etadnakátar és z t v ev ődi ák ok nak ,mi k öz benegy t ény l eges enműk ödős t ar t upv ál l al k oz ásel i ndí t ás ábanny új t anaknek i ks egí t s éget . AzMI T Launc hpr ogr am aMar t i nTr us tCent erf orMI T Ent r epr eneur s hi pi nt éz et gondoz ás ábanv al ós ul meg.

H

I

F

A Hungar yI ni t i at i v esFoundat i onegymagy ar amer i k aial apí t v ány ,mel y nekc él j a, hogy az USA és Magy ar or s z ág k öz öt t ik ul t úr a és ok t at ás t er ül et én t ör t énő egy üt t műk ödés i l ehet ős égekk i ak náz ás áv al éser ős í t és év el hoz z onl ét r eér t ék et . Ezaj el enegy üt t műk ödési sk i v ál ópél daar r a,hogyazMI TLaunc hés az I ÜP k öz öt t iegy üt t műk ödés s el ,hogy an l ehetújés mi ndk étf él s z ámár a ér t ék ett er emt ő egy üt t műk ödés tk i al ak í t aniak étor s z ág c i v i l ésok t at ás i s z er v ez et ei k öz öt t . 16


MI TLaunchSummer G

P

-MI TL

2016

Thegr andpr i z ef ort he2015YBPi sanoppor t uni t y f or4 ofourst udent st o par t i ci pat ei nt he 2016 hi ghschool st ar t up ent r epr eneur shi p camp of Massachuset t sI nst i t ut e of Technol ogy ,Bost on t hank st o our s uppor t er ,t he Hungar yI ni t i at i v es Foundat i on. Thi sc ampi sagr eatoppor t uni t yf orours t udent st o ex per i enc et heAmer i c ans t ar t upment al i t yandc onnec t wi t hex t r emel yt al ent edl i k emi ndedy oungpeopl ewhi l e wor k i ngonbui l di ngr ealc ompani esatoneoft hebes t uni v er s i t i esoft heUni t edSt at es .

M

I

T

( MI T)

MI Ti sconsi st ent l yamongt heTop10uni ver si t i esi nt heUSA ev er yy ear .I t ’ s mai nl yk nownf ori t smat h,s c i enc eandengi neer i ngeduc at i on,buti t smanagement pr ogr amsar eal s ov er ypopul ares pec i al l yamonghi ght ec hor i ent eds t udent sand ent r epr eneur s .

MI TL MI TLaunchi sa4weekent r epr eneur shi ppr ogr am f orhi ghschoolst udent s, t eac hi ngs t udent st heent r epr eneur i als k i l ls etandmi nds ett hr oughs t ar t i ngr eal c ompani es . MI T Launc h i s a par t of t he Mar t i n Tr us t Cent er f or MI T Ent r epr eneur s hi p.

H

I

F

TheHungar yI ni t i at i v esFoundat i oni saHungar i anAmer i c anor gani z at i onwi t ha mi s s i ont obui l dl as t i ngv al uebyr ev i v i ngands t r engt heni ngt hec ul t ur al ,educ at i onal , andemot i onalbondsbet weent heUni t edSt at esandHungar y .Thi spar t ner s hi p bet weenMI TLaunc handYBPi sagr eatex ampl eofbr i dgi ngt heeduc at i onaland c ul t ur al gapsandbui l di ngnewc onnec t i onsbet weenourc ount r i es .

17


Di ákj ai nkmondt ák. . . Nagy onát gondol t anmegs z er v ez et tok t at ás ,t ábor . Ös s z es z ok ot t ,s z ak mai l agf el k és z ül t ,r emekc s apat v agy t ok ! Ör ül ök , hogy j el en v ol t am, k ös z önöm Nek t ek .Remél em j öv őr ei si t tl ehet ek !: ) Néhat úl s űr űapr ogr am,más k éntnagy onj ó! Ki magas l ó az el őadók és r és z t v ev ők k öz t i k öz v et l ens égésny í l t s ág.Ak iegy s z err ák apazI ÜP í z ér eazmi ndi gk í v ánni f ogj a!: ) Sz er i nt em mi nden a l egj obb v ol t ,él et em l egj obb t ábor a! Úgygondol t am ezegyhéti s k ol al es z ,deegynagy on s z ór ak oz t at ót ábor v ol t , aholmég t anul t am i s . Tet s z et tt ov ábbá, hogy a s z er v ez ők nagy on s z abadonhagy t ak ,bí z t akbennünkésez z els enk i nem él tv i s s z a.Kös z önöm! I mádt ukmi ndenper c ét . J obb v ol t ez a hét ,s ok k al j obb, mi nt ami r e s z ámí t ot t am. Ha t ehet em r és z tf ogok v enni a k öv et k ez őt ábor ok bani s . Kös z önöm as z épél mény ek et ! Ac s apat okésamodul v ez et őkk öz öt tnagy onj óv ol t ak apc s ol at .Nagy onj ólmentamunk av el ükésez t mégmást ábor bannem t apas z t al t am. Tal ál k oz unkj öv őr e! !

18


OurSt udent ssai d. . . Thi swasav er ywel l or gani z ed,pr of es s i onal c amp. Youhav eanabs ol ut el ygr eat ,pr of es s i onal t eam!I ' m s ogl adIc oul dc ome,t hanky ouv er ymuc h.Hopet o bebac knex ty ear . Theweeki sex t r emel ybus y ,butamaz i ng! Theopennes sbet weens t udent sandeduc at or si s ex t r aor di nar y .I fy ougetat as t eofYBPonc e,y ou' l l wantev ermor e!: ) Ev er y t hi ngwass i mpl yawes ome,bes tc ampofmy l i f e! It houghtt hi sweekwasgonnabeanot herweekof s c hool ,buti tt ur nedoutt obeav er yf unc ampwher e Ic oul dal s ol ear ns omet hi ng.Ir eal l yl i k edhow we wer ef r eet oex per i ment ,wer et r eat edl i k eadul t sbut noneofust ookadv ant ageofi tt hewr ongway .Thank y ou. Wel ov edev er ymomentofi t . Thi sweekwaswaybet t ert hanIex pec t ed.I fIc an,I wi l l par t i c i pat eagai n. Thanky ouf ort hegr eatex per i enc es ! Thec ooper at i onbet weent het eamsandt hement or s wasr eal l ygood.Thi smadet hewor keas yandf un.I hav en' ts eent hi si nanyot herc ampss of ar . Seey ounex ty ear ! !

19


Ter vek,2015/ 2016 I

Ü

P

,2016

Magy ar or s z ági I ÜP,Pi l i s c s aba2016.j úl i us1823. -al aps z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -mar k et i ngmodul -médi amodul Er dél y i I ÜP,Cs í k s z er eda2016.j úl i us31-augus z t us6. -al aps z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -emel ts z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -mar k et i ngmodul -médi amodul

A I f j ús ági Üz l et i Cl ub -8dbal umni pr ogr am Budapes t en,hav i r ends z er es s éggel a2015/ 2016t anév ben I ÜPAdomány gy űj t őpr ogr am -2016t él 3naposer dél y i al umni pr ogr am,s z ak mai t r éni ng -2016t av as z 3naposhar gi t af ür dői hét v égeazEr dél y i I ÜPgy őz t esc s apat ai v al -2016ős z

20


Pl ansf or2015/ 2016 Y

B

P

,2016

Hungar yYBP,T at abány a,J ul y18J ul y23,2016 -Bas i cBus i nes sPl anni ngModul e -Mar k et i ngModul e -Medi aModul e Tr ans y l v ani aYBP,Cs i k s z er da,J ul y31–Aug6,2016 -Bas i cBus i nes sPl anni ngModul e -Adv anc edBus i nes sPl anni ngModul e -Mar k et i ngModul e -Medi aModul e

A

E

Yout hBus i nes sCl ub -8al umni ev ent si nBudapes t ,mont hl yi n20152016 YBPFundr ai s i ngEv ent -Wi nt er2016 3dayTr ans y l v ani aal umni week end,t r ai ni ng -Spr i ng2016 3dayweek endwi t ht hewi nner sofYBPTr ans y l v ani aatHar gi t af ür dő -Aut umn2016

21


Par t ner ek,t ámogat ók P

,

Magy ar or s z ági I ÜP,T at abány a,2015.j úl i us1318. Páz mányPét erKat ol i k usEgy et em,Pi l i s c s aba Er dél y i I ÜP,Cs í k s z er eda,2015.j úl i us26augus z t us1. CTPTr ans y í l v áni aEgy es ül et ,Kol oz s v ár ,Románi a Hot el Sal v at or ,Cs í k s oml y ó,Románi a Románi ai Magy arKöz gaz dásTár das ág,Kol oz s v ár ,Románi a

T Cl ev el andHungar i anDev el opmentPanel ,Cl ev el and,USA EPPGr oup,Br üs s z el ,Bel gi um Hungar yI ni t i at i v esFoundat i on,Was hi ngt on,DC,USA Pal l asAt hénéDomusConc or di ae,Budapes t ,Magy ar or s z ág Ver es t óyAl apí t v ány ,Sz ék el y udv ar hel y ,Románi a

M Er dél y . ma,Románi a Mi ndent ár gy if el aj ánl ás téspénz bel ik öl t és ts z áms z er űs í t v e azI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am 2014/ 2015év énekk öl t s égv et és e

köz el20mi l l i óFtvol t . . .

Nem s z ámí t v aazI ÜPér dek ébenv égz et t

köz el5. 000ór aönként esmunkát 22


OurPar t ner sandSponsor s P

C -

Hungar yYBP,T at abány a,J ul y13J ul y18,2015 Páz mányPét erCat hol i cUni v er s i t y ,Pi l i s c s aba Tr ans y l v ani aYBP,Cs i k s z er da,J ul y26–Aug1,2015 CTPTr ans y l v ani aAs s oc i at i on,Kol oz s v ár ,Romani a Hot el Sal v at or ,Cs i k s oml y ó,Romani a Hungar i anEc onomi s t s ' Soc i et yofRomani a,Kol oz s v ár ,Románi a

S Cl ev el andHungar i anDev el opmentPanel ,Cl ev el and,USA EPPGr oup,Br us s el s ,Bel gi um Hungar yI ni t i at i v esFoundat i on,Was hi ngt on,DC,USA Pal l asAt hénéDomusConc or di ae,Budapes t ,Magy ar or s z ág Ver es t óyFoundat i on,Sz ék el y udv ar hel y ,Románi a

M Er dél y . ma,Romani a Addi ngupal l t hef i nanc i al andnonf i nanc i al s uppor tt het ot al budgetoft he Yout hBus i nes sPr ogr am i n2014/ 2015was

20mi l l i onHUF( 72. 000USD) . . . Andt hat ’ snotc ount i ngt he

near l y5000hour sofvol unt eerwor k 23


Kösz önet-Speci alThanks AzI ÜP2014/ 2015ösévénekl ebonyol í t ásábanakt í vanr ész tvet t ek: Thef ol l owi ngpeopl eact i vel ypar t i ci pat edi nt heYout hBusi nessPr ogr ams: AMBRUSLev ent e( I ÜP) BAGAMÉRINoémi ( I ÜP) BALOGHAnnamár i a( I ÜP) BENKŐAdor j án( CTPpál y áz ó) BODÓ I mr e( CTPTr ans y l v áni a) BORBÁSBar nabás CONSTANTI NOVI TSMi l án DAKARebek a( I ÜP) FEHÉRBal áz s( I ÜP) FÓNYADZs uz s anna FORGÁCHPét er( CTP) GÉMEST amás( I ÜP,CTP) GYÖNGYÁdám ( CTPpál y áz ó) GYÖNGYÖSINi k ol et t( I ÜP) HANKÓ Renát a( I ÜP) HORGASGábor( CTP) HORVÁTHBél a( CTP) HUMAYERDáv i d KÁDÁRZs ombor( CTPpál y áz ó) KASSAYANNA( I ÜP) KOLLÁRZs ol t

KOZANor ber t KORÓDIVASLór ánt( I ÜP) KOVÁCSI s t v án( I ÜP) LAKATOSRék a( I ÜP) LOBMAYERBál i nt( I ÜP) MUDRIGy ör gy( I ÜP) NAGYGer gel y( CTP) NEMESMel i nda OLÁHKr i s z t i na( CTP) PARRAGHZs óf i a( CTP) PATAKIGer gel y( I ÜP) PATAKIMát é( I ÜP) RÉTILás z l ó SUL YOKBl ank ó SZABÓGYÖRKEZs ombor( I ÜP) SZAKÁCSSándor SZEGEDIKr i s t óf SZENTESKuni gunda( I ÜP) SZŐCSEndr e( CTPT) VÁRADIJ óz s ef( I ÜP) VÉGHMar c el l

megj egy z és-not e: anévut án,z ár ój el ben,hogymel y i kpar t ner s z er v ez etk épv i s el et ébenv et t ekr és z ta l ebony ol í t ás ban,i l l et v eaCal as anc t i usÖs z t öndí jAl apí t v ánymel y i kpr ogr amj ának ör egdi ák j ai ( CTP,I ÜP) I npar ent hes i saf t ert henamei st heabbr ev i at i onoft hepar t neror gani z at i ont heor gani z eri sar epr es ent at i v eofandi nc as eoft heCal as ant i usSc hol ar s hi pFoundat i on al umni t heabbr ev i at i onoft hepr ogr am t heypr ev i ous l ypar t i c i pat edi n( CTP,YBP) .

24


I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am Cal as anc t i usÖs z t öndí j Al apí t v ány-Cal as anc anc t i usSc hol ar s hi pFoundat i on H1052Budapes t Pi ar i s t aKöz1. www. c t pi nf o. hu I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am www. c t pi up. hu i up@c t pi nf o. hu

IÜP Beszámoló - YBP Report, 2015  

Ifjúsági Üzleti Program beszámoló, Youth Business Program report, 2015

IÜP Beszámoló - YBP Report, 2015  

Ifjúsági Üzleti Program beszámoló, Youth Business Program report, 2015

Advertisement