Page 1

Bes z ámol ó-Repor t ,2014 I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am


Bes z ámol ó-Repor t ,2014 I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am


Tar t al omj egyz ék Ö

4

I ÜP

6

S

8

H

10

K

12

É

14

I

Ü

C

D T P K

2

16 18

,2014/ 2015 ,

20 22 24


Tabl eofcont ent s S

5

AT

7

T

9

P

11

T

-

V

13

E

15

Y O

B S

S

17 . . .

P O

C

2014/ 2015 P

S T

19 21 23 24

3


Össz ef ogl al ó I

Ü

P

A Cal as anc t i us Ös z t öndí jAl apí t v ány I f j úságiÜz l et iPr ogr amj at í z enötéves múl t r at eki ntvi ssz a.Képz és ei nk eta2014esév benk éthel y s z í nens z er v ez t ükés hi r det t ükmeg: -Magy ar or s z ági I ÜP( T at abány a,2014.j úl i us1419. ) -Er dél yI ÜP( Cs í k s z er eda,2014.j úl i us27.–augus z t us2. ) A két hel ysz í nen össz esen köz el 150 köz épi skol ás( dönt őent i z enegy edi k es )di ák s z ámár a bi z t os í t ot t unk l ehet ős éget , hogy egy egyhétal at tel s aj át í t s aagaz das ágiés üz l et i v i l ág műk ödés ének al apv et és ei t , j át s z v a t anul j on, és k öz ben f ej l es s z e k ommuni k ác i ós ,v al ami ntpr obl émamegol dó k és z s égét ,v ál l al k oz ói at t i t űdj ét ,mi ndek öz ben pedi g egy él et r e s z ól ó él ménny el gaz dagodj on. A 2014es év ben az el őz ő év ek hez has onl óanazÜz l et i t er v ez ésmel l et thi r det t ük meg k épz és ek et Mar k et i ng, i l l et v e Médi a t émábani s .

I ÜP 1)napr ak és zv ál l al k oz ói / mar k et i ng/ médi ai s mer et ekát adás a 2)v ez et és ői k ompet enc i áker ős í t és e 3)apr oj ek t s z eml él etf ej l es z t és e 4)pr obl éma-ésf el adat megol dók és z s égj av í t ás a 5)pr ez ent ác i ósk és z s égekf ej l es z t és e 6)c s apat épí t ésj óhangul at ban 7)c s apat munk ael ős egí t és e 8)r és z t v ev őkk öz öt t i k apc s ol at okk i al ak í t ás a 9)hat ék ony ,s i k er esv i s el k edés i /k ommuni k ác i óst ec hni k ákmegt aní t ás a 10)et i k us( üz l et i )magat ar t áser ős í t és e 1 1)s z ül őf öl dönv al óér v ény es ül ésel ős egí t és 4


Summar y Y

B

P

TheYout hBusi nessPr ogr am hasbeenor gani z edf or15consecut i veyear s s i nc ei t ’ sf oundat i on i n 2000.I n 2014 we had t wo s epar at e pr ogr ams i nt he Car pat hi anBas i n: -T at abány a( Hungar y )J ul y1419,2014 -Cs í k s z er eda,( Tr ans y l v ani a,Romani a) :J ul y27-Aug2,2014 Thi sy earcl oset o150( most l y1718year ol d)st udent sgotan oppor t uni t yt ol ear n hands onaboutt hebas i c sofbus i nes sand ec onomi c sdur i ng ourweek l ong pr ogr ams , whi l e al s oi mpr ov i ng t hei rc ommuni c at i on, pr obl em s ol v i ng and ent r epr eneur i als k i l l s , whi c hwi l lnodoubtpr ov et obememor i esf or al i f et i me. Fol l owi ng t he s uc c es s f ul model of t he pr ev i ous y ear ,we had Bus i nes s Pl anni ng, Mar k et i ng and Medi ac ommuni c at i on modul esi n2014aswel l .

O

Y

B

P

1)Upt odat ebus i nes s ,f i nanc i al ,l eader s hi p,andpr oj ec tmanagementk nowl edge 2 )Mar k et i ngandmedi ac ommuni c at i ont ec hni ques ,emphas i z i ngt heet hi c al s i de 3 )I mpr ov edpr obl ems ol v i ngabi l i t y 4 )I mpr ov edpr es ent at i ons k i l l s 5 )T eam bui l di ngandt eam c ommuni c at i ons k i l l s 6 )Cul t ur eoft eamwor k 7 )Wi dernet wor k sofr el at i ons hi psbet ween par t i c i pant sac r os sbor der si nt he Car pat hi anbas i nandt hr ought heAt l ant i c 8 )Ef f ec t i v eands uc c es s f ul behav i or al andc ommuni c at i ont ec hni ques 9 )St r engt henedet hi c al bus i nes sbehav i oranddec i s i onmak i ng 1 0 )Real i z at i onoft hev al ueofv ol unt eer i ngandc har i t y 1 1 )Hel pi ngt hes t udent st obes uc c es s f ul i nandf ort hei rhomel and 5


AzI ÜPf el épí t ése A I ÜP AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr amok( I ÜP)k épz és ei tel s ős or ban1718évesköz épi skol ás f i at al ok s z ámár as z er v ez z ük .A pr ogr amok i deál i s es et ben mi nden hel y s z í nen egy egy1het es( bent l akásos)t ábork er et ébenk er ül nekl ebony ol í t ás r a. Az I ÜP ál t al meghi r det et tt ábor ok on bel ül t öbb hel y s z í nen i s a di ák ok ér dek l ődés éhezi gaz odv a3+1sz akmaimodul-( 1)al apsz i nt űés( 2)emel tsz i nt ű üz l et it er vez és,( 3)mar ket i ng,( 4)médi a-k öz ült ör t énőv ál as z t ás r abi z t os í t unk l ehet ős égetar és z t v ev ők nek . Al apes et benmi ndenmodul ban2432r és z t v ev őv eldol goz unkegy üt t ,egys z ak mai modul max i mál i sl ét s z áma40f ől ehet . Amodul okr és z t v ev ői t34dbegy enl ől ét s z ámú68f őscsapat r aos z t j ukf el ,ak i ka héts or ánegyköz öspr oj ekt munkael k és z í t és éndol goz nakhét f őéspént ekk öz öt t , ami tahétz ár ás ak éntegypr ez ent ác i óésc s apat v er s enyk er et ébenmut at nakbeegy s z ak mai z s űr i el őt t . A pr ez ent áci ók r av al óf el k és z ül és heza r és z t v ev őkhét f őpént ekdél el őt tk öz ös el őadás ok oni s mer i kmegazadot ts z ak mait er ül etal api s mer et ei t ,dél ut ánpedi g c s apat ok bandol goz v aműhel y munk ákk er et ébenk és z í t i kel pr oj ek t munk áj uk at . Azes t i i dős áv ok banköz össégiéssz abadi dőspr ogr amoks egí t i kat öbbi modul és c s apat t agmegi s mer és étésac s apat épí t és t .

6


ATypi calPr ogr am AT

P

TheYout hBus i nes sPr ogr am i sor gani z edpr i mar i l yf or1718yearol dhi ghschool st udent sar oundt heCar pat hi anBas i n. At y pi c al pr ogr am i saweekl ongi nt ensi ve campf oc us edonv ar i oust hemat i cmodul es . Bas ed on t he i nt er es t s oft he s t udentappl i c ant s 3+1 t hemat i c modul es ar e or gani z ed.Ours t udentpar t i c i pant sar eof f er edac hoi c ef r om basi c( 1)oradvanced ( 2)busi nesspl anni ng,mar ket i ng ( 3)and medi acommuni cat i on ( 4)s ubj ec t s mat t erar eas . Asagener alr ul eas i ngl emodul ec ons i s t sof2432s t udent s ,t hemax i mum f ora modul ei s40par t i c i pant s . Thes t udent si neac hmodul ear egr oupedi nt o3or4t eams ,eac ht eam wi t h68 member s.Thes et eamsar ewor ki ng on at eam pr oj ectdel i v er abl edur i ngt he week .Thedel i v er abl esar ebus i nes spl ans ,mar k et i ngc ampai gnpl ans ,magaz i nes ands hor tv i deos ,dependi ngont hemodul e.OnSat ur dayal l t eamsar epr esent i ng t hei rwor kt oapanelofj udgesaspar tofat eam c ompet i t i on. Dur i ngt heweekt hes t udent sar eat t endi ngmor ni ngl ec t ur est ol ear naboutt he bas i c soft hei rr es pec t i v es ubj ec tmat t erar eas .I nt heaf t er noonst heyar ewor k i ngas at eam ont hei rpr oj ec tdel i v er abl esi nv ar i oust hemat i cwor k s hopsl eadbyanex per t i nt hef i el d. I nt heev eni ngst heyar eengagi ngt oget heri nt hel ei sur e,spor tandcommuni t y pr ogr amst of ac i l i t at et eam bui l di ngandnet wor k i ngac r os st eamsandmodul es .

7


Sz akmaimodul ok Ü

T

Ahéts or ánazüz l et it er v ez éss z ak maimodul j ánakc s apat aiahétel ej énk i t al ál nak egymi ndent agnakt et s z ő,kr eat í vésmegval ósí t hat óüz l et iöt l et et ,ut ánaahét hát r al év őr és z ébenazöt l et etk i dol goz v aegyüz l et it er v etk és z í t enek .Azüz l et it er v el k és z í t és es or ánmegi s mer i késhas z nál ni i smegt anul j ákav ál l al k oz ás i ,mar k et i ng éspénz ügy i i s mer et ekal apös s z ef üggés ei t . Ahéts z ak maipr ogr amj ánakz ár ás ak éntac s apat oks z ombat on,egys z ak maiz s űr i el őt t ,egy üz l et it er vv er s eny k er et ében pr ez ent ál j ák a hét f ő és pént ek k öz öt t el k és z í t et tt er v ek et ,ami ta pr ez ent ác i ó ut án a z s űr iésa k öz öns ég k ér dés ei r e v ál as z ol v amegi sv édenek .

M Amar k et i ngmodulel v égz és es or ánadi ák ok68f ősc s opor t ok banegyt el j esenúj , vagy egy l ét ez ő t er mék új r agondol t vál t oz at ának t er mékbevez et éséhez k és z í t enekel egymar k et i ngt er v et . At er vt émáj áuls z ol gál ót er mékv agys z ol gál t at ást ény l egesk i al ak í t ás ai sr és z ét k épez iaf el adat nak ,deehhezt ámpont ok ati sny új t unk .A c s apat okahéts or án el őadás okésműhel y munk ákal at ti s mer k edhet nekmegat er v ez ésr és z l et ei v el( pl . k ut at ás ,t er mék f ej l es z t és ,ár az ás ,k ommuni k ác i ó,s t b. ) . Ahétv égér ek i t űz öt tc élat er v ekc s opor t ok bant ör t énőel k és z í t és eéss z ombat on s z ak mai z s űr i el őt tt ör t énőpr ez ent ál ás a.

M

K

A médi a modulr és z t v ev őia megi s mer k edneka ny i l v ános s ág t er més z et év el ,a k ül önböz ők ommuni k ác i ósi nf r as t r uk t úr ákműk ödés év el ,v al ami ntel s aj át í t hat j ákaz új s ágí r ás hoz s z ük s éges al apv et ői s mer et ek et .Ennek ér dek ében az el őadás ok al k al máv alúj s ágí r ók ,t anár ok ,k ommuni k ác i óss z ak ember ekbes z él nekmaj d az el mél et ial apok r ól ,dél ut ánonk éntpedi g műhel y munk ak er et ében c s opor t ok ban ny í l i kl ehet ős égazí r ás ,abes z éd-ésav i t ak és z s égf ej l es z t és ér e. A modulc él j a a hétv égér ec s opor t onk éntegy médi at er mék és egy k öz ös pr ez ent ác i óel k és z í t és e:Ezagy ak or l at banegyac s opor tál t alk öz ös env ál as z t ot t t émár ólk és z í t et t68 ol dal as í r ot t( f ényképekkelés gr af i kákkalsz í nesí t et t ) magaz i nmel l ékl et ,egy35per ceski sf i l m ésazel őz ők étmunk ael k és z ül és ét bemut at ópr ez ent ác i ótj el ent .

8


Themat i cModul es B

P

Att hebegi nni ngoft heweekt het eamsar ec hoos i ngacr eat i vebutr eal i st i ci dea t hatal lt eam member sar eent hus i as t i cabout .Dur i ngt her es toft heweekt heyar e wor k i ngt oget heronmak i ngabus i nes spl anbas edont hei rs el ec t edi dea.Thi sgi v es t hem auni queoppor t uni t yt oappl yt hebus i nes s ,mar k et i ngandf i nanc i alpr i nc i pl es t heyar el ear ni ngaboutonl ec t ur esandhands ondur i ngt hewor k s hops . Ast hef i nal eoft hei rweekt heyar epr es ent i ngt hei rbus i nes spl anst oapanelof j udgesaspar tofat eam c ompet i t i on.Theyar eal s or equi r edt odef endt hei rpl ans andans wert heques t i onsoft hej udgesandt heaudi enc e.

M Thes t udentt eamspar t i c i pat i ngi nt hemar k et i ngmodul ear ewor k i ngonamar ket i ngcampai gnpl anf orpr oductent r yofei t herabr andnew orf i ct i onalpr oduct ofanex i s t i ngc ompany .Thedev el opmentoft hes el ec t edpr oduc ti sal s opar toft he t as k ,andal lt eamsr ec ei v egui danc ei nt hi sar eaaswel l .Dur i ngt hel ec t ur esand wor k s hopst het eamsc anl ear naboutt hees s ent i alphas esofmar k et i ngpl anni ng: mar k etr es ear c h,pr oduc tdev el opment ,pr i c i ng,pr omot i onet c . Si mi l ar l yt oot hermodul est hei rgoali st oc r eat eac ompl et emar k et i ngpl anbyt he endoft heweekandpr es enti tt oapanel ofj udgesi nt het eam c ompet i t i on.

M

C

Thepar t i c i pant soft hemedi amodul ear el ear ni ngaboutpubl i cmedi a,t hees s ent i al s ofc ommuni c at i onc hannel s ,andt hebas i c sofj our nal i s m.Ther ef or et hei rmor ni ng l ec t ur esar egi v enbyj our nal i s t s ,t eac her sandc ommuni c at i onpr of es s i onal swhoar e t al k i ngaboutt het heor i es .Dur i ngt heaf t er noonwor k s hopst het eamshav et heoppor t uni t yt oi mpr ov et hei rwr i t i ng,publ i cs peak i nganddebat i ngs k i l l si npr ac t i c e. Thei rgoal i st oc r eat eandpr es entamedi apr oduc tbyt heendoft heweek ,whi c hi nc l udesa68pagemagaz i nebookl etwi t hphot osandgr aphi cs,andashor t35 mi nut evi deoont hei rs el ec t eds ubj ec t .

9


Hel ysz í nek M AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am Magy ar or s z ágon 2014ben i s mét T at abány án k er ül t meghi r det és r e. A t ár bor t az Edut us Fői skol ávalk öz ös enaf ői s k ol ak ampus z án r endez t ük 2014. j úl i us 1419 k öz öt t . Ös s z es en 46 f őj el ent k ez et t ,a pr ogr amon 32envet t ekr ész t . Ar és z t v ev őkkétsz akmaimodul ban-al ap s z i nt űüz l et i t er ev ez ésésmédi a-ös s z es en5 csapat bandol goz t akahéts or án,munk áj uk at7egés zhét enapr ogr amots z er v ez őés l ebony ol í t ó, v al ami nt 6 v endégel őadó s egí t et t e.

E AzI f j ús ági Üz l et i Pr ogr amotEr dél y bent i z ennegy edi k al k al ommal( 2001 ót a mi nden év ben)s z er v ez t ük meg. Pr ogr amunk at2014benaSapi ent i aEr dél yiMagyar Tudományegyet em f el új í t ás ami at tújhel y s z í nen,a c s í k s oml y ói Hot el Sal vat or és Jakab Ant al Tanul mányiház ban bony ol í t ot t ukl e. Ak épz ési dőpont j ahagy omány os anaugus z t usel s őhet e,i dén2014.j úl i us27augusz t us2.Ös s z es en102f őj el ent k ez őből ,apr ogr amon87envet t ekr ész t . Ar és z t v ev őknégysz akmaimodul ban -al apésemel ts z i nt űüz l et it er ev ez és , mar k et i ng,médi a-14csapat ban dol goz t akahéts or án.Azel őadói ,s z er v ez ői c s apat26 f ős v ol t ,ak i kk öz ül22en a t el j es hét en r és z tv et t ek a pr ogr am l ebony ol í t ás ában.

10


Pr ogr ams H I n 2014, t he Hungar i an Yout h Bus i nes s Pr ogr am has been onc e agai ns uc es s f ul l y or gani z edi nT at abány a. The one week c amp t ook pl ac e on t he c ampusofEdut uscol l egebet weenJul y14 and 19,2014.46 s t udent sappl i ed and 32 par t i ci pat edi nt hepr ogr am. The5par t i ci pat i ngt eamshavebeeneducat edi n2modul es:bas i cbus i nes s pl anni ngandmedi a&c ommuni c at i on.Theeduc at orbodyc ons i s t edof7f ul l week educ at or sand6gues tpr es ent er s .

T The Yout h Bus i nes sPr ogr am i n Tr ans y l v ani a hasbeen or gani z ed f ort he 14t h c ons ec ut i v et i mes i nc e2001. Duet ot her ec ons t r uc t i onofSapi ent i aEMTE’ s( Tr ans y l v ani anSc i enc eUni v er s i t y ) c ampuswehav emov edt oanewl oc at i oni nCs í k s oml y óandwehav eor gani z edour pr ogr am atHot elSal vat or . Thepr ogr am t ookpl ac ebet weenJul y27–Aug2.102s t udent sappl i edand87 par t i ci pat edi nt hepr ogr am. The par t i c i pant swor k ed i n 4 modul es ( bas i cand adv anc ed bus i nes spl anni ng, mar k et i ngandmedi a)i nat ot alof14t eams. Theeduc at orbodywas26peopl e,wi t h 22f ul l weekeduc at or sandor gani z er s .

1 1


Köz össégipr ogr amok K AzI f j ús ági Üz l et i Pr ogr amokk öz benas z ak mai pr ogr amokmel l et tk omol yhangs úl y t f ek t et ünk ar r ai s ,hogy a r és z t v ev ők s z ámár a -mi v elk ül önböz őv ár os ok ból ér k ez nek ,a pr ogr amokel őt tál t al ában nem i s mer i kegy más t-megt er emt s üka l ehet ős égetegy másmegi s mer és ér ei s .Ac s apat ok nakezt ov ábbk i v ál ól ehet ős ég, hogy a t anul ás t ól ,a hétf el adat ának ér dek ében t et ts ok s z or i gen f ár as z t ó er őf es z í t és ek t ől el t ér ő k ör ny ez et ben i s össz ecsi sz ol ódj anak és ki kapcsol ódj anak. Mi nden pr ogr amunk on f ont os s z er ep j ut a k öz ös s égi pr ogr amokk öz öt tacsapat épí t ésr e, k i emel t en ügy el ünker r e a nagy obb l ét s z ámú pr ogr amokes et ében. Mi nden hel y s z í nen s z ok t unk r endez nispor t pr ogr amot , és egy éb c s opor t ok ban megol dandókr eat í vf el adat okat .

Ö AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am egy i kk i emel tc él j aa r és z t v ev ők öz épi s k ol ásdi ák ok k ör ében az önként esség i r ánt inyi t ot t ságot er ősí t eni , el ősegí t eni . Ennek a s z el l emi s égnek a j egy ében mi nden I ÜP s or ánazegyi kdél ut ántegyköz össégi önként espr ogr amr af or dí t j uk. Ennek a k er et ében T at abány án a Tur ul hoz v ez et őt úr i s t a út on el s z ór ts z emet ets z edt ük ös s z e, mí g Cs í k s z er edában a v ár os i k er t és z et t el k öz ös env ál l al t unkf el adat ot .

12


TeamBui l di ng&Vol unt eer i ng T

B

Dur i ngt heweek soft heYout hBus i nes sPr ogr ams ,wepl ac es pec i alemphas i son f or gi ngar eal c ommuni t yf r om ours t udent s .Si nc et heyar ef r om di f f er entc i t i esf r om t heCar pat hi anbas i n,ourev eni ngpr ogr amsar ees s ent i als ot hatours t udent sget t oknow eachot her .Thes eev ent sar eal s oagr eatoppor t uni t yf orours t udent st o r el axt oget heraf t ert het i ght l ypac k edandex haus t i v eday sofwor k i ngont hei rt eam pr oj ec t s . Thes eev eni ngpr ogr amsar er eal l yf oc us i ngon t eam bui l di ng,es pec i al l y on t he pr ogr ams wher et henumberofs t udent sar ehi gh. Ev er ypr ogr am hasamandat or yev eni ngev ent f ora spor tpr ogr am and f orsome cr eat i ve t eambui l di ng games t o br i ng ours t udent s c l os ert oget her .

V As pec i alobj ec t i v e oft he Yout h Bus i nes s Pr ogr amsi st opr omot evol unt eer i ngamong t he Hungar i ans peak i ng s t udent s of t he Car pat hi anBas i n. I n t hi ss pi r i t of v ol unt eer i ng ev er y Yout h Bus i nes sPr ogr am hasaneveni ngdedi cat ed t ocommuni t ywor k. I nT at abรกny awehav epi c k edupt hegar bageon t he t our i s tpat hl eadi ng t ot he Tur uls t at ue abov e t he c i t y .I n Cs i k s z er eda we hav e an or gani z ed pr oj ec ti n par t ner s hi p wi t ht he publ i cgar dendepar t mentoft hec i t y .

13


Évköz ipr ogr amok I ÜP F

R

2014ben másodi k al kal ommal s z er v ez t ünk a Cal as anc t i us Ös z t öndí j Al apí t v ány év es adomány gy űj t őr endez v ény énekmi nt áj ár ak ül önI ÜPs FundRai si ngEst et . 2014. j anuár 24én a Sz ent Mar gi t Gi mnáz i um Dí s z t er mében, köz el 100 vendég r ész vét el ével t ar t ot t ukmegaFel eKi r ál y s ágz enek arl endül et esés v i dám el őadás áv al ,mel y ens aj áts z er z emény ek etés i s mer tel őadóknagys l áger ei nekegy ediát dol goz ás ai t adt ákel ő.

A

K

2014benhar madi kal kal ommals z er v ez t ünkany ár i egyhet esI ÜPmel l et tt öbbnaposs z ak maipr ogr amot Er dél y ben,Kol oz svár on. Egy az er dél y i ör egdi ák ok r és z ér ől el i ndí t ot t k ez demény ez és k ént ,és t el j es egés z ében Őál t al uk megs z er v ez v et öl t öt t ünk hár om napot2014.ápr i l i s 1113.k öz öt tazI ÜP ör egdi ák j ai v al .A hár om napos t r éni ngs z ak mai any agaazonl i nemar k et i ngt émak ör é s z er v ez ődöt t .

E I mmár onnegy edi kév eaj ánl j af elac s í k s oml y óiHot elSal vat oraHar gi t af ür dőn t al ál hat óHar gi t aVi l l átegyhét v égér eazadot tév benazEr dél yiI f j úságiPr ogr am győz t escsapat ais z ámár a. Ahár om napal at t2014.sz ept ember1214.k öz öt tany ár iI ÜPnélc s al ádi as abb k ör benésk öt et l enebbf or mábanny í l i kl ehet ős égacsapat épí t ésr e,egy másj obb megi s mer és ér e-ésújk ez demény ez és ekmegf ogal maz ás ár a,hi s z enak ol oz s v ár i al umni hét v égeöt l et ei sa201 1eshar gi t af ür dői hét v égér ől s z ár maz ot t . . .

14


Event st hr oughoutt heyear YBP F

R

Fort hesecondt i mei nt hehi s t or yofYBPf ol l owi ngt he ex ampl eoft hes uc c es s f ulCTPf undr ai s i ngdi nner swe or gani z edaf undr ai si ngeventf orYBP. Ont he24stofJanuar y2014i nt hebal l r oom ofSt . Mar gar etHi ghSc hoolofBudapes taboutahundr ed guest spar t i c i pat edi nac onc er thel dbyFel eKi r ál y s ág Band.Theyhav epl ay edbi gges thi t si nawayy ouhav e nev ers eenbef or e.

YBP A

W

I n2014t heal umniweekendt ookpl ac ei nKol oz svar f ort het hi r dt i me. Thank st ot heef f or t sandi ni t i at i v eofourTr ans y l v ani a YBP al umni ,we had t he oppor t uni t yt os pend t wo ex c i t i ng day swi t ht hes e mot i v at ed c ol l ege s t udent s dur i ngt heweekendofApr i l1113.Thet hemeoft he week end was c ar eer or i ent at i on t r ai ni ng.We ar e hopi ng t o hav e mor e ev ent sl i k et hi si nt he c omi ng y ear s .

W

H

Thank st o Hot elSal vat orofCsi ksoml yó f ort he f our t hc ons ec ut i v et i me t he wi nni ngt eamsoft heYBPTr ansyl vani acompet i t i onwer egr ant edaweek end’ s s t ayatt hebeaut i f ul Har gi t aMans i onatHar gi t af ür dő. Dur i ng t hi sweek end t he wi nnert eamsc oul d par t i c i pat ei n gr eatt eam bui l di ng ex er c i s esandf or geev ens t r ongerr el at i ons hi psi nt hi sf ami l y l i k eat mos pher e.Thi s i swher ei deasc anbegener at edaboutt hef ut ur eoft heYBP.I nf ac tt hei deaoft he Al umni Week endi nKol oz s v árwasbor nher easwel l . . . .

15


I f j úságiÜz l et iCl ub I

Ü

C

A Magy ar or s z ágiI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am,i l l et v e az Er dél y iI ÜPnr és z tv et t magy ar or s z ágidi ák ok nak s z er v ez t ük a 2013/ 2014as t anévben másodsz or megsz er vez et t az I f j ús ági Üz l et i Cl ub r endez v ény s or oz at ot . Havi r endsz er ességgelegyegysz akmaipr ogr amothi r det t ünkmeg2013s z ept ember eés2014ápr i l i s ak öz öt t .

P Sz ept ember-Cs apat épí t és Cs apat épí t őv ár os i v et él k edőaBel v ár os ban Ok t óber I ÜPDi s put a Nov ember-Egy et emekk ar r i er ut ak . " Rapi d r andi " j el l egű bes z él get és f i at al pál y ak ez dők k el az gaz das ági t er ül et ek t ől ,a mér nök ipál y ánk er es z t ülazor v os ihi v at ás i gés médi ái gbez ár ól ag. Dec ember I ÜPKv í zes t J anuár Tr éni ng Már c i us-Meghí v ot tel őadó Sz es z t ayPét er ,aMi ni Br ak eésazI deaManuf ac t ur ys t ar t upokal apí t ój aésv ez et őj e Ápr i l i s Tőz s dej át ék

16


Yout hBusi nessCl ub Y

B

C

Li k ei n2012/ 2013wehav eor gani z edayear l ongpr ogr am i n2013/ 2014f orYBP Hungar yal umni andt heTr ans y l v ani aal umni f r om Hungar y . Thi sc l ubgav epl ac et oat hemat i ceventever ymont hbet weenSept ember2013 andApr i l2014.

P Sept ember-T eam Bui l di ng T eam bui l di ngi nBudapes tdownt own Oc t ober YBCDebat i ngCompet i t i on Nov ember-Uni v er s i t i es ,Car eerPat hs " Rapi d Dat e" l i k e gr oup c hat s wi t h y oung pr of es s i onal s f r om bus i nes s , engi neer i ng t hr oughmedi c al andmedi aar eas . Dec ember YBPQui z J anuar y Tr ai ni ng Mar c h St ar tupi nr eal i t y :PĂŠt erSz es z t ayt hef ounderof Mi ni Br ak eandI deaManuf ac t ur y Apr i l St oc ks i mul at i ongame

17


Di ákj ai nkmondt ák. . . Hi het et l enülhas z nos v ol tez a hét .Ör ül ök ,hogy r és z tv ehet t em. Al egnagy obb beny omás tr ám a s z er v ez ők és r és z t v ev ők ny i t ot t s ága t et t e. Ki mondot t an ér t ék el t em,hogyas z er v ez őkönmaguk k alegys z i nt enk ez el t ek .Bár mi k orl eül t ekegybes z él get és r e. Tet s z et t , hogy a pr ogr amok z ök k enőment es en f ol y t ak . Mi ndenthál ás ank ös z önök ! Sz er i nt em at ábors z uperv ol t ,f el ül múl t aav ár ak oz ás ai mat . Nagy on j ót r éni ng,megt aní tegy üt tdol goz nimás ember ek k elésk ompr omi s s z umotk öt nimás ok k alés önmagaddal . A t ábor nagy on ös s z ek ov ác s ol ó v ol t , i s mer et l enek ből v ál l al k oz ói c s apat ok l et t ek és bar át ok . Sz emél ys z er i nteddi gk ev es ebbér dek l ődés em v ol t a gaz das ág/ üz l et i r ánt , de ez a pr ogr am megv ál t oz t at t aez t . Nagy onhál ásv agy okapr ogr amér t ! Nagy onz s í r f ók av ol t ! ! ! At er v ez őkk öz v et l enekésk edv es ekv ol t ak .Tet s z et t azér ez het ős z abads ágat ábori dej eal at t . Nagy onf ár adt anér k ez t em i deat ábor ba,az onban megl epet és emr e( ésa s z ok ás os t ólel t ér ően)nem k oppantl eas z emem azel őadás okal at t ,amij el z i , hogy s i k er ül ta f i gy el mem t el j es en megr agadni , J öv őr ei sj öv ök !: ) I mádom azI ÜPt ! 18


Thi sweekwasi nc r edi bl yus ef ul .I ' m gl adIc oul dpar t i c i pat e. Iwasmos t l yamaz edbyt heopennes sofbot ht heor gani z er sandt hes t udent s .Ir eal l yappr ec i at edt hat t het eac her st r eat edusasequal s .Wec oul ds i tdown f orat al kany t i me.Ial s ol i k edt hatev er y t hi ngwent wi t houtahi t c h.Thanky oual l v er ymuc h! It hi nkt hec ampwasawes ome,i ts ur es ur pas s edmy ex pec t at i ons . Av er ygoodt r ai ni ngex per i enc e,r eal l ymak esy ou l ear nhow t owor kwi t hot her s ,how t odebat eand c ompr omi s e,wi t hot her sandy our s el f . The c amp was a r ealt eam ex per i enc e,we al l bec amer ealent r epr eneurt eamsandf r i endsf r om t ot al s t r anger s . Per s onal l yIhadl i t t l ei nt er es ti nbus i nes sbef or ebut t hi spr ogr am t ot al l yc hangedt hat . I ' mr eal l ygr at ef ul f ort hewhol epr ogr am! I twasc r az yuber c ool ! Theor gani z er swer ev er yni c eandnat ur al .Ir eal l y l i k edt hef r eedom y ouf el tdur i ngt hewhol ec amp. Iwasv er yt i r edwhenIgott ot hec amp,butt omys ur pr i s e( andc ont r ar yt ous ual )Ik eptmyey esopen dur i ngt hepr es ent at i ons .Thatmeanst heyr eal l ydi d c at c hmyat t ent i on.I ' mc omi ngbac knex ty ear !: ) Iabs ol ut el yl ov eYBP!

19


Ter vek,2014/ 2015 I

Ü

P

,2015

Magy ar or s z ági I ÜP,T at abány a2015.j úl i us1318. -al aps z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -mar k et i ngmodul -médi amodul Er dél y i I ÜP,Cs í k s z er eda2015.j úl i us26augus z t us1. -al aps z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -emel ts z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -mar k et i ngmodul -médi amodul

A I f j ús ági Üz l et i Cl ub -8dbal umni pr ogr am Budapes t en,hav i r ends z er es s éggel a2014/ 2015t anév ben I ÜPAdomány gy űj t őpr ogr am -2015t él 3naposer dél y i al umni pr ogr am,s z ak mai t r éni ng -2015t av as z 3naposhar gi t af ür dői hét v égeazEr dél y i I ÜPgy őz t esc s apat ai v al -2015ős z

20


Pl ansf or2014/ 2015 Y

B

P

,2015

Hungar yYBP,T at abány a,J ul y13J ul y18,2015 -Bas i cBus i nes sPl anni ngModul e -Mar k et i ngModul e -Medi aModul e Tr ans y l v ani aYBP,Cs i k s z er da,J ul y26–Aug1,2015 -Bas i cBus i nes sPl anni ngModul e -Adv anc edBus i nes sPl anni ngModul e -Mar k et i ngModul e -Medi aModul e

A

E

Yout hBus i nes sCl ub -8al umni ev ent si nBudapes t ,mont hl yi n20142015 YBPFundr ai s i ngEv ent -Wi nt er2015 3dayTr ans y l v ani aal umni week end,t r ai ni ng -Spr i ng2015 3dayweek endwi t ht hewi nner sofYBPTr ans y l v ani aatHar gi t af ür dő -Aut umn2015

21


Par t ner ek,t ámogat ók P

,

Magy ar or s z ági I ÜP,T at abány a,2014.j úl i us1419. Edut usFői s k ol a.T at abány a Er dél y i I ÜP,Cs í k s z er eda,2014.j úl i us27augus z t us2. CTPTr ans y í l v áni aEgy es ül et ,Kol oz s v ár ,Románi a Hot el Sal v at or ,Cs í k s oml y ó,Románi a Románi ai Magy arKöz gaz dásTár das ág,Kol oz s v ár ,Románi a Sapi ent i aEr dél y i Magy arTudomány egy et em,Cs í k s z er eda,Románi a

T Cl ev el andHungar i anDev el opmentPanel ,Cl ev el and,USA EPPGr oup,Br üs s z el ,Bel gi um I nt er f l onRomani aSRL,Cs í k s z er eda,Románi a Nemz et i Egy üt műk ödés i Al ap,Budapes t ,Magy ar or s z ág Ver es t óyAl apí t v ány ,Sz ék el y udv ar hel y ,Románi a

M Er dél y . ma,Románi a Mi ndent ár gy if el aj ánl ás téspénz bel ik öl t és ts z áms z er űs í t v e azI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am 2013/ 2014év énekk öl t s égv et és e

köz el15mi l l i óFtvol t . . .

Nem s z ámí t v aazI ÜPér dek ébenv égz et t

t öbb,mi nt4. 500ór aönként esmunkát 22


OurPar t ner sandSponsor s P

C -

Hungar yYBP,T at abány a,J ul y14J ul y19,2014 Edut usCol l ege,T at abány a Tr ans y l v ani aYBP,Cs i k s z er da,J ul y27–Aug2,2014 CTPTr ans y l v ani aAs s oc i at i on,Kol oz s v ár ,Romani a Hot el Sal v at or ,Cs i k s oml y ó,Romani a Hungar i anEc onomi s t s ' Soc i et yofRomani a,Kol oz s v ár ,Románi a Sapi ent i aEMTE( Tr ans y l v ani anSc i enc eUni v er s i t y ) ,Cs i k s z er da,Romani a

S Cl ev el andHungar i anDev el opmentPanel ,Cl ev el and,USA EPPGr oup,Br us s el s ,Bel gi um I nt er f l onRomani aSRL,Cs í k s z er eda,Románi a Nat i onal Cooper at i onFundBudapes t ,Magy ar or s z ág Ver es t óyFoundat i on,Sz ék el y udv ar hel y ,Románi a

M Er dél y . ma,Romani a Addi ngupal l t hef i nanc i al andnonf i nanc i al s uppor tt het ot al budgetoft he Yout hBus i nes sPr ogr am i n2013/ 2014was

15mi l l i onHUF( 63. 000USD) . . . Andt hat ’ snotc ount i ngt he

mor et han4500hour sofvol unt eerwor k 23


Kösz önet-Speci alThanks AzI ÜP2013/ 2014asévénekl ebonyol í t ásábanakt í vanr ész tvet t ek: Thef ol l owi ngpeopl eact i vel ypar t i ci pat edi nt heYout hBusi nessPr ogr ams: AMBRUSLev ent e( I ÜP) BABI CZBENJ ÁMI N( I ÜP) BAGAMÉRINoémi ( I ÜP) BALOGHAnnamár i a( I ÜP) BALOGHLás z l ó( I ÜP) BARI TZI s t v án( I ÜP) BARTAHanna( I ÜP) BENKŐAdor j án( CTPpál y áz ó) BÍ RÓ Sz abol c s( CTP) BODÓ I mr e( CTPTr ans y l v áni a) BORBÁSBar nabás CSEHMár t on( I ÜP) CONSTANTI NOVI TSMi l án DAKARebek a( I ÜP) FEHÉRBALÁZS( I ÜP) GÉMEST amás( I ÜP,CTP) GYÖNGYÁdám ( CTPpál y áz ó) HEFELLEGl ór i a HORGASGábor( CTP) KÁDÁRZs ombor( CTPpál y áz ó) KARÁCSONYZs ol t( I ÜP)

KOLLÁRZs ol t KOZMAI s t v ánFl or i n( Cs TI T) LAKATOSRék a( I ÜP) LOBMAYERBál i nt( I ÜP) LI PPMóni k a( I ÜP) MAROSVÁRIMagdol na MARÓTILór ánt( I ÜP) MI RONVI LI DÁRVi v i en MUDRIGy ör gy( I ÜP) NAGYGer gel y( CTP) NEMESBenc e( I ÜP) NEMESMel i nda OLÁHKr i s z t i na( CTP) PATAKIMát é( I ÜP) RÉTILás z l ó SZABÓGYÖRKEZs ombor( I ÜP) SZAKÁCSSándor SZEGEDIKr i s t óf SZŐCSEndr e( CTPT) TÁNCZOSLev ent e( I ÜP,EMTE) VÁRADIJ óz s ef( I ÜP)

megj egy z és-not e: anévut án,z ár ój el ben,hogymel y i kpar t ner s z er v ez etk épv i s el et ébenv et t ekr és z ta l ebony ol í t ás ban,i l l et v eaCal as anc t i usÖs z t öndí jAl apí t v ánymel y i kpr ogr amj ának ör egdi ák j ai ( CTP,I ÜP) I npar ent hes i saf t ert henamei st heabbr ev i at i onoft hepar t neror gani z at i ont heor gani z eri sar epr es ent at i v eofandi nc as eoft heCal as ant i usSc hol ar s hi pFoundat i on al umni t heabbr ev i at i onoft hepr ogr am t heypr ev i ous l ypar t i c i pat edi n( CTP,YBP) .

24


I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am Cal as anc t i usÖs z t öndí j Al apí t v ány-Cal as anc anc t i usSc hol ar s hi pFoundat i on H1052Budapes t Pi ar i s t aKöz1. www. c t pi nf o. hu I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am www. c t pi up. hu i up@c t pi nf o. hu

IÜP Beszámoló - YBP Report, 2014  

Ifjúsági Üzleti Program beszámoló, Youth Business Program report, 2014

IÜP Beszámoló - YBP Report, 2014  

Ifjúsági Üzleti Program beszámoló, Youth Business Program report, 2014

Advertisement