Page 1

Bes z ámol ó-Repor t ,2013 I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am


Bes z ámol ó-Repor t ,2013 I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am


Tar t al omj egyz ék

2

ÖSSZEFOGLALÓ

4

I ÜP FELÉPÍTÉSE

6

SZAKMAI MODULOK

8

HELYSZÍNEK

10

KÖZÖSSÉGIPROGRAMOK

12

ÉVKÖZIPROGRAMOK

14

FJÚSÁGIÜZLETICLUB I

16

DIÁKJAINK

18

MONDTÁK

TERVEK,2013/ 2014

20

PARTNEREK,TÁMOGATÓ

22

KÖSZÖNET

24


Tabl eofcont ent s SUMMARY

5

A TYPICAL PROGRAM

7

THEMATIC

9

MODULES

PROGRAMS

11

BUI LDI NG & VOLUNTEERI NG TEAM-

13

EVENTS THROUGOUT THE YEAR

15

YOUTH BUSINESS CLUB

17

OUR STUDENTS

SAI D. . .

19

PLANS FOR 2013/ 2014

21

OUR PARTNERS AND SPONSORS

23

SPECIAL THANKS

24

3


Össz ef ogl al ó FJÚSÁGIÜZLETIPROGRAM I

A Cal as anc t i usÖs z t öndí jAl apí t v ányI f j úságiÜz l et iPr ogr amj at í z ennégyéves múl t r at eki ntvi ssz a.Képz és ei nk eta2013asév benhár om hel y s z í nens z er v ez t ük éshi r det t ükmeg: -Kár pát al j ai I ÜP( Ber egs z ás z ,2013.j úni us2429. ) -Magy ar or s z ági I ÜP( T at abány a,2013.j úl i us1520. ) -Er dél yI ÜP( Cs í k s z er eda,2013.j úl i us28.–augus z t us3. ) A hár om hel ysz í nen össz esen köz el150 köz épi skol ás( dönt őent i z enegy edi k es )di ák s z ámár a bi z t os í t ot t unk l ehet ős éget , hogy egy egyhétal at tel s aj át í t s aagaz das ágiés üz l et i v i l ág műk ödés ének al apv et és ei t , j át s z v a t anul j on, és k öz ben f ej l es s z e k ommuni k ác i ós ,v al ami ntpr obl émamegol dó k és z s égét ,v ál l al k oz ói at t i t űdj ét ,mi ndek öz ben pedi g egy él et r e s z ól ó él ménny el gaz dagodj on. A 2013as év ben az el őz ő év ek hez has onl óanazÜz l et i t er v ez ésmel l et thi r det t ük meg k épz és ek et Mar k et i ng, i l l et v e Médi a t émábani s .

I ÜP OKTATÁSIPROGRAMJAINAK CÉLJA 1)napr ak és zv ál l al k oz ói / mar k et i ng/ médi ai s mer et ekát adás a 2)v ez et és ői k ompet enc i áker ős í t és e 3)apr oj ek t s z eml él etf ej l es z t és e 4)pr obl éma-ésf el adat megol dók és z s égj av í t ás a 5)pr ez ent ác i ósk és z s égekf ej l es z t és e 6)c s apat épí t ésj óhangul at ban 7)c s apat munk ael ős egí t és e 8)r és z t v ev őkk öz öt t i k apc s ol at okk i al ak í t ás a 9)hat ék ony ,s i k er esv i s el k edés i /k ommuni k ác i óst ec hni k ákmegt aní t ás a 10)et i k us( üz l et i )magat ar t áser ős í t és e 1 1)s z ül őf öl dönv al óér v ény es ül ésel ős egí t és 4


Summar y YOUTH BUSINESS PROGRAM TheYout hBusi nessPr ogr am hasbeenor gani z edf or14consecut i veyear s s i nc ei t ’ sf oundat i on i n 2000.I n 2013 we had t hr ee s epar at e pr ogr amsi nt he Car pat hi anBas i n: -Ber egs z ás z ,( Tr ans c ar pat hi a,Uk r ai ne) :J une2429,2013 -T at abány a( Hungar y )J ul y1520,2013 -Cs í k s z er eda,( Tr ans y l v ani a,Romani a) :J ul y28-Aug3,2013 Thi sy earcl oset o150( most l y1718year ol d)st udent sgotan oppor t uni t yt ol ear n hands onaboutt hebas i c sofbus i nes sand ec onomi c sdur i ng ourweek l ong pr ogr ams , whi l e al s oi mpr ov i ng t hei rc ommuni c at i on, pr obl em s ol v i ng and ent r epr eneur i als k i l l s , whi c hwi l lnodoubtpr ov et obememor i esf or al i f et i me. Fol l owi ng t he s uc c es s f ul model of t he pr ev i ous y ear ,we had Bus i nes s Pl anni ng, Mar k et i ng and Medi ac ommuni c at i on modul esi n2013aswel l .

OBJECTIVES OF THE YOUTH BUSINESS PROGRAM 1)Upt odat ebus i nes s ,f i nanc i al ,l eader s hi p,andpr oj ec tmanagementk nowl edge 2 )Mar k et i ngandmedi ac ommuni c at i ont ec hni ques ,emphas i z i ngt heet hi c al s i de 3 )I mpr ov edpr obl ems ol v i ngabi l i t y 4 )I mpr ov edpr es ent at i ons k i l l s 5 )T eam bui l di ngandt eam c ommuni c at i ons k i l l s 6 )Cul t ur eoft eamwor k 7 )Wi dernet wor k sofr el at i ons hi psbet ween par t i c i pant sac r os sbor der si nt he Car pat hi anbas i nandt hr ought heAt l ant i c 8 )Ef f ec t i v eands uc c es s f ul behav i or al andc ommuni c at i ont ec hni ques 9 )St r engt henedet hi c al bus i nes sbehav i oranddec i s i onmak i ng 1 0 )Real i z at i onoft hev al ueofv ol unt eer i ngandc har i t y 1 1 )Hel pi ngt hes t udent st obes uc c es s f ul i nandf ort hei rhomel and 5


AzI ÜPf el épí t ése AZ I ÜP FELÉPÍTÉSE AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr amok( I ÜP)k épz és ei tel s ős or ban1718évesköz épi skol ás f i at al ok s z ámár as z er v ez z ük .A pr ogr amok i deál i s es et ben mi nden hel y s z í nen egy egy1het es( bent l akásos)t ábork er et ébenk er ül nekl ebony ol í t ás r a. Az I ÜP ál t al meghi r det et tt ábor ok on bel ül t öbb hel y s z í nen i s a di ák ok ér dek l ődés éhezi gaz odv a3+1sz akmaimodul-( 1)al apsz i nt űés( 2)emel tsz i nt ű üz l et it er vez és,( 3)mar ket i ng,( 4)médi a-k öz ült ör t énőv ál as z t ás r abi z t os í t unk l ehet ős égetar és z t v ev ők nek . Al apes et benmi ndenmodul ban2432r és z t v ev őv eldol goz unkegy üt t ,egys z ak mai modul max i mál i sl ét s z áma40f ől ehet . Amodul okr és z t v ev ői t34dbegy enl ől ét s z ámú68f őscsapat r aos z t j ukf el ,ak i ka héts or ánegyköz öspr oj ekt munkael k és z í t és éndol goz nakhét f őéspént ekk öz öt t , ami tahétz ár ás ak éntegypr ez ent ác i óésc s apat v er s enyk er et ébenmut at nakbeegy s z ak mai z s űr i el őt t . A pr ez ent áci ók r av al óf el k és z ül és heza r és z t v ev őkhét f őpént ekdél el őt tk öz ös el őadás ok oni s mer i kmegazadot ts z ak mait er ül etal api s mer et ei t ,dél ut ánpedi g c s apat ok bandol goz v aműhel y munk ákk er et ébenk és z í t i kel pr oj ek t munk áj uk at . Azes t i i dős áv ok banköz össégiéssz abadi dőspr ogr amoks egí t i kat öbbi modul és c s apat t agmegi s mer és étésac s apat épí t és t .

6


ATypi calPr ogr am A TYPICAL PROGRAM TheYout hBus i nes sPr ogr am i sor gani z edpr i mar i l yf or1718yearol dhi ghschool st udent sar oundt heCar pat hi anBas i n. At y pi c al pr ogr am i saweekl ongi nt ensi ve campf oc us edonv ar i oust hemat i cmodul es . Bas ed on t he i nt er es t s oft he s t udentappl i c ant s 3+1 t hemat i c modul es ar e or gani z ed.Ours t udentpar t i c i pant sar eof f er edac hoi c ef r om basi c( 1)oradvanced ( 2)busi nesspl anni ng,mar ket i ng ( 3)and medi acommuni cat i on ( 4)s ubj ec t s mat t erar eas . Asagener alr ul eas i ngl emodul ec ons i s t sof2432s t udent s ,t hemax i mum f ora modul ei s40par t i c i pant s . Thes t udent si neac hmodul ear egr oupedi nt o3or4t eams ,eac ht eam wi t h68 member s.Thes et eamsar ewor ki ng on at eam pr oj ectdel i v er abl edur i ngt he week .Thedel i v er abl esar ebus i nes spl ans ,mar k et i ngc ampai gnpl ans ,magaz i nes ands hor tv i deos ,dependi ngont hemodul e.OnSat ur dayal l t eamsar epr esent i ng t hei rwor kt oapanelofj udgesaspar tofat eam c ompet i t i on. Dur i ngt heweekt hes t udent sar eat t endi ngmor ni ngl ec t ur est ol ear naboutt he bas i c soft hei rr es pec t i v es ubj ec tmat t erar eas .I nt heaf t er noonst heyar ewor k i ngas at eam ont hei rpr oj ec tdel i v er abl esi nv ar i oust hemat i cwor k s hopsl eadbyanex per t i nt hef i el d. I nt heev eni ngst heyar eengagi ngt oget heri nt hel ei sur e,spor tandcommuni t y pr ogr amst of ac i l i t at et eam bui l di ngandnet wor k i ngac r os st eamsandmodul es .

7


Sz akmaimodul ok ÜZLETITERVEZÉS Ahéts or ánazüz l et it er v ez éss z ak maimodul j ánakc s apat aiahétel ej énk i t al ál nak egymi ndent agnakt et s z ő,kr eat í vésmegval ósí t hat óüz l et iöt l et et ,ut ánaahét hát r al év őr és z ébenazöt l et etk i dol goz v aegyüz l et it er v etk és z í t enek .Azüz l et it er v el k és z í t és es or ánmegi s mer i késhas z nál ni i smegt anul j ákav ál l al k oz ás i ,mar k et i ng éspénz ügy i i s mer et ekal apös s z ef üggés ei t . Ahéts z ak maipr ogr amj ánakz ár ás ak éntac s apat oks z ombat on,egys z ak maiz s űr i el őt t ,egy üz l et it er vv er s eny k er et ében pr ez ent ál j ák a hét f ő és pént ek k öz öt t el k és z í t et tt er v ek et ,ami ta pr ez ent ác i ó ut án a z s űr iésa k öz öns ég k ér dés ei r e v ál as z ol v amegi sv édenek .

MARKETING Amar k et i ngmodulel v égz és es or ánadi ák ok68f ősc s opor t ok banegyt el j esenúj , vagy egy l ét ez ő t er mék új r agondol t vál t oz at ának t er mékbevez et éséhez k és z í t enekel egymar k et i ngt er v et . At er vt émáj áuls z ol gál ót er mékv agys z ol gál t at ást ény l egesk i al ak í t ás ai sr és z ét k épez iaf el adat nak ,deehhezt ámpont ok ati sny új t unk .A c s apat okahéts or án el őadás okésműhel y munk ákal at ti s mer k edhet nekmegat er v ez ésr és z l et ei v el( pl . k ut at ás ,t er mék f ej l es z t és ,ár az ás ,k ommuni k ác i ó,s t b. ) . Ahétv égér ek i t űz öt tc élat er v ekc s opor t ok bant ör t énőel k és z í t és eéss z ombat on s z ak mai z s űr i el őt tt ör t énőpr ez ent ál ás a.

MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A médi a modulr és z t v ev őia megi s mer k edneka ny i l v ános s ág t er més z et év el ,a k ül önböz ők ommuni k ác i ósi nf r as t r uk t úr ákműk ödés év el ,v al ami ntel s aj át í t hat j ákaz új s ágí r ás hoz s z ük s éges al apv et ői s mer et ek et .Ennek ér dek ében az el őadás ok al k al máv alúj s ágí r ók ,t anár ok ,k ommuni k ác i óss z ak ember ekbes z él nekmaj d az el mél et ial apok r ól ,dél ut ánonk éntpedi g műhel y munk ak er et ében c s opor t ok ban ny í l i kl ehet ős égazí r ás ,abes z éd-ésav i t ak és z s égf ej l es z t és ér e. A modulc él j a a hétv égér ec s opor t onk éntegy médi at er mék és egy k öz ös pr ez ent ác i óel k és z í t és e:Ezagy ak or l at banegyac s opor tál t alk öz ös env ál as z t ot t t émár ólk és z í t et t68 ol dal as í r ot t( f ényképekkelés gr af i kákkalsz í nesí t et t ) magaz i nmel l ékl et ,egy35per ceski sf i l m ésazel őz ők étmunk ael k és z ül és ét bemut at ópr ez ent ác i ótj el ent .

8


Themat i cModul es BUSINESS PLANNING Att hebegi nni ngoft heweekt het eamsar ec hoos i ngacr eat i vebutr eal i st i ci dea t hatal lt eam member sar eent hus i as t i cabout .Dur i ngt her es toft heweekt heyar e wor k i ngt oget heronmak i ngabus i nes spl anbas edont hei rs el ec t edi dea.Thi sgi v es t hem auni queoppor t uni t yt oappl yt hebus i nes s ,mar k et i ngandf i nanc i alpr i nc i pl es t heyar el ear ni ngaboutonl ec t ur esandhands ondur i ngt hewor k s hops . Ast hef i nal eoft hei rweekt heyar epr es ent i ngt hei rbus i nes spl anst oapanelof j udgesaspar tofat eam c ompet i t i on.Theyar eal s or equi r edt odef endt hei rpl ans andans wert heques t i onsoft hej udgesandt heaudi enc e.

MARKETING Thes t udentt eamspar t i c i pat i ngi nt hemar k et i ngmodul ear ewor k i ngonamar ket i ngcampai gnpl anf orpr oductent r yofei t herabr andnew orf i ct i onalpr oduct ofanex i s t i ngc ompany .Thedev el opmentoft hes el ec t edpr oduc ti sal s opar toft he t as k ,andal lt eamsr ec ei v egui danc ei nt hi sar eaaswel l .Dur i ngt hel ec t ur esand wor k s hopst het eamsc anl ear naboutt hees s ent i alphas esofmar k et i ngpl anni ng: mar k etr es ear c h,pr oduc tdev el opment ,pr i c i ng,pr omot i onet c . Si mi l ar l yt oot hermodul est hei rgoali st oc r eat eac ompl et emar k et i ngpl anbyt he endoft heweekandpr es enti tt oapanel ofj udgesi nt het eam c ompet i t i on.

MEDIA & COMMUNICATION Thepar t i c i pant soft hemedi amodul ear el ear ni ngaboutpubl i cmedi a,t hees s ent i al s ofc ommuni c at i onc hannel s ,andt hebas i c sofj our nal i s m.Ther ef or et hei rmor ni ng l ec t ur esar egi v enbyj our nal i s t s ,t eac her sandc ommuni c at i onpr of es s i onal swhoar e t al k i ngaboutt het heor i es .Dur i ngt heaf t er noonwor k s hopst het eamshav et heoppor t uni t yt oi mpr ov et hei rwr i t i ng,publ i cs peak i nganddebat i ngs k i l l si npr ac t i c e. Thei rgoal i st oc r eat eandpr es entamedi apr oduc tbyt heendoft heweek ,whi c hi nc l udesa68pagemagaz i nebookl etwi t hphot osandgr aphi cs,andashor t35 mi nut evi deoont hei rs el ec t eds ubj ec t .

9


Hel ysz í nek KÁRPÁTALJA AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr amot2013banhas onl óanazel őz őév ek hezBer egs z ás z on, aI I .Rákócz iFer enc Kár pát al j aiMagyar Fői skol ávalk öz ös en a f ői s k ol a épül et ébens z er v ez t ükmeg2013.j úni us2429k öz öt t ,mel y r e28f őj el ent k ez et t , v égül apr ogr amr a19enj öt t ekel .At el j eshet et15f ővégez t eelel ej ét ől av égéi g. Azr és z t v ev őkf el k és z í t és ét5egés zhét ena pr ogr amots z er v ez őésl ebony ol í t ós egí t et t e.

MAGYARORSZÁG AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am Magy ar or s z ágon k 2013ban i s mét T at abány án k er ül t meghi r det és r e. A t ár bor t az Edut us Fői skol ávalk öz ös enaf ői s k ol ak ampus z án r endez t ük2013.j úl i us 1520 k öz öt t .Ös s z es en56f őj el ent k ez et t ,apr ogr amon50en vet t ekr ész t . Ar és z t v ev őkhár om sz akmaimodul ban-al aps z i nt űüz l et it er ev ez és ,mar k et i ng, médi a-ös s z es en8csapat bandol goz t akahéts or án,munk áj uk at1 1egés zhét en apr ogr amots z er v ez őésl ebony ol í t ó,v al ami nt6v endégel őadós egí t et t e.

ERDÉLY AzI f j ús ági Üz l et i Pr ogr amotEr dél y bent i z enhar madi k al k al ommal( 2001 ót a mi nden év ben) és ebből k i l enc eds z er a Sapi ent i a Er dél yi Magyar Tudományegyet emmel k öz ös en bony ol í t ot t uk l e. 2009 ót a Csí k Ter ül et I f j úsági Tanácsa i s t ár s s z er v ez ők éntműk ödi kk öz r e. Ak épz ési dőpont j ahagy omány os anaugus z t usel s őhet e,i dén2013.j úl i us28augusz t us3.Ös s z es en1 16f őj el ent k ez őből ,apr ogr amon98anvet t ekr ész t . Ar és z t v ev őknégysz akmaimodul ban -al apésemel ts z i nt űüz l et it er ev ez és , mar k et i ng,médi a-15csapat ban dol goz t akahéts or án.Azel őadói ,s z er v ez ői c s apat28 f ős v ol t ,ak i kk öz ül24en a t el j es hét en r és z tv et t ek a pr ogr am l ebony ol í t ás ában. 10


Pr ogr ams TRANSCARPATHIA TheYout hBus i nes sPr ogr am i nTr ans c ar pat hi ahasbeenor gani z edi npar t ner s hi p wi t ht heI I .Rákócz iFer encCol l egei n Ber egsz ászi nt heol d,buts t i l lmaj es t i c bui l di ng oft he c ol l ege bet ween June 24 and June 29 of2013.Outoft he 28 appl i c ant s19s t udent shav eenr ol l ed,and15f i ni shedt heweek l ongpr ogr am. Theeduc at orbodyc ons i s t edof5f ul l week educ at or s

HUNGARY I n 2013, t he Hungar i an Yout h Bus i nes s Pr ogr am has been onc e agai ns uc es s f ul l y or gani z edi nT at abány a.Theoneweekc amp t ookpl ac eont hec ampusofEdut uscol l ege bet weenJul y15and20,2013.56s t udent s appl i edand50par t i ci pat edi nt hepr ogr am. The8par t i ci pat i ngt eamshavebeeneducat edi n3modul es:bas i cbus i nes s pl anni ng,mar k et i ngandmedi a&c ommuni c at i on.Theeduc at orbodyc ons i s t edof 1 1f ul l weekeduc at or sand6gues tpr es ent er s .

TRANSYLVANIA The Yout h Bus i nes sPr ogr am i n Tr ans y l v ani a hasbeen or gani z ed f ort he 13t h c ons ec ut i v et i mes i nc e2001andt he8t ht i mei npar t ner s hi pwi t hSapi ent i aEMTE ( Tr ans y l v ani an Sc i enc e Uni v er s i t y ) .Si nc e 2009 we ar e al s oi n par t ner s hi p wi t h CSTI T( Feder at i onofYout hOr gani z at i onsofCi ucRegi on) ,whoac t edasc oor gani z er soft hepr ogr am t hi sy ear . Thepr ogr am t ookpl ac ebet weenJul y28–Aug3.1 16s t udent sappl i edand98 par t i ci pat edi nt hepr ogr am. The par t i c i pant swor k ed i n 4 modul es ( bas i cand adv anc ed bus i nes spl anni ng, mar k et i ngandmedi a)i nat ot alof15t eams. Theeduc at orbodywas28peopl e,wi t h 24f ul l weekeduc at or sandor gani z er s .

1 1


Köz össégipr ogr amok KÖZÖSSÉGIPROGRAMOK AzI f j ús ági Üz l et i Pr ogr amokk öz benas z ak mai pr ogr amokmel l et tk omol yhangs úl y t f ek t et ünk ar r ai s ,hogy a r és z t v ev ők s z ámár a -mi v elk ül önböz őv ár os ok ból ér k ez nek ,a pr ogr amokel őt tál t al ában nem i s mer i kegy más t-megt er emt s üka l ehet ős égetegy másmegi s mer és ér ei s .Ac s apat ok nakezt ov ábbk i v ál ól ehet ős ég, hogy a t anul ás t ól ,a hétf el adat ának ér dek ében t et ts ok s z or i gen f ár as z t ó er őf es z í t és ek t ől el t ér ő k ör ny ez et ben i s össz ecsi sz ol ódj anak és ki kapcsol ódj anak. Mi nden pr ogr amunk on f ont os s z er ep j ut a k öz ös s égi pr ogr amokk öz öt tacsapat épí t ésr e, k i emel t en ügy el ünker r e a nagy obb l ét s z ámú pr ogr amokes et ében. Mi nden hel y s z í nen s z ok t unk r endez nispor t pr ogr amot , és egy éb c s opor t ok ban megol dandókr eat í vf el adat okat .

ÖNKÉNTESSÉG AzI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am egy i kk i emel tc él j aa r és z t v ev ők öz épi s k ol ásdi ák ok k ör ében az önként esség i r ánt inyi t ot t ságot er ősí t eni , el ősegí t eni . Ennek a s z el l emi s égnek a j egy ében mi nden I ÜP s or ánazegyi kdél ut ántegyköz össégi önként espr ogr amr af or dí t j uk. Ennek a k er et ében T at abány án a Tur ul hoz v ez et őt úr i s t a út on el s z ór ts z emet ets z edt ük ös s z e, mí g Cs í k s z er edában a v ár os i k er t és z et t el k öz ös env ál l al t unkf el adat ot .

12


TeamBui l di ng&Vol unt eer i ng TEAMBUILDING Dur i ngt heweek soft heYout hBus i nes sPr ogr ams ,wepl ac es pec i alemphas i son f or gi ngar eal c ommuni t yf r om ours t udent s .Si nc et heyar ef r om di f f er entc i t i esf r om t heCar pat hi anbas i n,ourev eni ngpr ogr amsar ees s ent i als ot hatours t udent sget t oknow eachot her .Thes eev ent sar eal s oagr eatoppor t uni t yf orours t udent st o r el axt oget heraf t ert het i ght l ypac k edandex haus t i v eday sofwor k i ngont hei rt eam pr oj ec t s . Thes eev eni ngpr ogr amsar er eal l yf oc us i ngon t eam bui l di ng,es pec i al l y on t he pr ogr ams wher et henumberofs t udent sar ehi gh. Ev er ypr ogr am hasamandat or yev eni ngev ent f ora spor tpr ogr am and f orsome cr eat i ve t eambui l di ng games t o br i ng ours t udent s c l os ert oget her .

VOLUNTEERING As pec i alobj ec t i v e oft he Yout h Bus i nes s Pr ogr amsi st opr omot evol unt eer i ngamong t he Hungar i ans peak i ng s t udent s of t he Car pat hi anBas i n. I n t hi ss pi r i t of v ol unt eer i ng ev er y Yout h Bus i nes sPr ogr am hasaneveni ngdedi cat ed t ocommuni t ywor k. I nT at abรกny awehav epi c k edupt hegar bageon t he t our i s tpat hl eadi ng t ot he Tur uls t at ue abov e t he c i t y .I n Cs i k s z er eda we hav e an or gani z ed pr oj ec ti n par t ner s hi p wi t ht he publ i cgar dendepar t mentoft hec i t y .

13


Évköz ipr ogr amok I ÜP FUND RAISING 2013ban el ső al kal ommal s z er v ez t ünk a Cal as anc t i us Ös z t öndí j Al apí t v ány év es adomány gy űj t őr endez v ény énekmi nt áj ár ak ül önI ÜPs FundRai si ngEst et . 2013. f ebr uár 1én a Sz ent Mar gi t Gi mnáz i um Dí s z t er mében,t öbbmi nt100vendégr ész vét el ével t ar t ot t uk meg a Madác h Sz í nház ban j át s z ot t“ Én, J óz s efAt t i l a” c í mű mus i c al f ős z er epl ői v el - Mur i Eni k őv elésPos t aVi c t or r al-nagys i k er űJ óz s efAt t i l a es t ünk et .

ALUMNIHÉTVÉGE KOLOZSVÁRON 2013banmásodi kal kal ommals z er v ez t ünkany ár i egyhet esI ÜPmel l et tt öbbnaposs z ak maipr ogr amot Er dél y ben,Kol oz svár on. Egy az er dél y i ör egdi ák ok r és z ér ől el i ndí t ot t k ez demény ez és k ént ,és t el j es egés z ében Őál t al uk megs z er v ez v et öl t öt t ünk hár om napot2013.ápr i l i s 1214.k öz öt tazI ÜP ör egdi ák j ai v al .A hár om napos t r éni ngs z ak mai any agaat ár gy al ás t ec hni k at émak ör é s z er v ez ődöt t .

ERDÉLYINYERTES CSAPATOK HÉTVÉGÉJE I mmár onhar madi kév eaj ánl j af elac s í k s oml y óiHot elSal vat oraHar gi t af ür dőn t al ál hat óHar gi t aVi l l átegyhét v égér eazadot tév benazEr dél yiI f j úságiPr ogr am győz t escsapat ais z ámár a. Ahár om napal at t2013.sz ept ember1315.k öz öt tany ár iI ÜPnélc s al ádi as abb k ör benésk öt et l enebbf or mábanny í l i kl ehet ős égacsapat épí t ésr e,egy másj obb megi s mer és ér e-ésújk ez demény ez és ekmegf ogal maz ás ár a,hi s z enak ol oz s v ár i al umni hét v égeöt l et ei sa201 1eshar gi t af ür dői hét v égér ől s z ár maz ot t . . .

14


Event st hr oughoutt heyear YBP FUND RAISING Fort hef i r stt i mei nt hehi s t or yofYBP f ol l owi ngt he ex ampl eoft hes uc c es s f ulCTPf undr ai s i ngdi nner swe or gani z edaf undr ai si ngeventf orYBP. Ont he1stofFebr uar y2013i nt hebal l r oom ofSt . Mar gar etHi gh Sc hoolofBudapes tmor et han a hundr ed guest s par t i c i pat ed i n an ev entaboutt he mus i c al" Me,At t i l aJ oz s ef "pl ay edi nMadac hTheat r e. Themai nper f or mer swer et hel eadac t or soft hes how, Vi c t orPos t aandEni k oMur i .

YBP ALUMNIW EEKEND I n2013t heal umniweekendt ookpl ac ei nKol oz svar f ort hes ec ondt i me. Thank st ot heef f or t sandi ni t i at i v eofourTr ans y l v ani a YBP al umni ,we had t he oppor t uni t yt os pend t wo ex c i t i ng day swi t ht hes e mot i v at ed c ol l ege s t udent s dur i ngt heweekendofApr i l1214.Thet hemeoft he week end was c ar eer or i ent at i on t r ai ni ng.We ar e hopi ng t o hav e mor e ev ent sl i k et hi si nt he c omi ng y ear s .

W EEKEND AT HARGITAFÜRDŐ Thank st o Hot elSal vat orofCsi ksoml yó f ort he t hi r dc ons ec ut i v et i me t he wi nni ngt eamsoft heYBPTr ansyl vani acompet i t i onwer egr ant edaweek end’ s s t ayatt hebeaut i f ul Har gi t aMans i onatHar gi t af ür dő. Dur i ng t hi sweek end t he wi nnert eamsc oul d par t i c i pat ei n gr eatt eam bui l di ng ex er c i s esandf or geev ens t r ongerr el at i ons hi psi nt hi sf ami l y l i k eat mos pher e.Thi s i swher ei deasc anbegener at edaboutt hef ut ur eoft heYBP.I nf ac tt hei deaoft he Al umni Week endi nKol oz s v árwasbor nher easwel l . . . .

15


I f j úságiÜz l et iCl ub FJÚSÁGIÜZLETICLUB I

A2012benk étévut áns z er v ez t ünki s métMagy ar or s z ági I f j ús ági Üz l et i Pr ogr amot . El s ős or banenneka34f ősc s opor t nak ,v al ami nta201 1esés2012esEr dél y i I ÜPn r és z tv et t magy ar or s z ági di ák ok nak s z er v ez t ük a 2012/ 2013as t anévben Budapest en az I f j ús ágiÜz l et iCl ubot . Mi nden hónapban egyegy sz akmai pr ogr amots z er v ez t ünk2012s z ept ember eés2013máj us ak öz öt t .

PROGRAM Sz ept ember-Konc epc i óal k ot ás Azévmenet énekk öz ösmegt er v ez és e Ok t óber-Egy et emekk ar r i er ut ak . " Rapi d r andi " j el l egű bes z él get és f i at al pál y ak ez dők k el az gaz das ági t er ül et ek t ől ,a mér nök ipál y ánk er es z t ülazor v os ihi v at ás i gés médi ái gbez ár ól ag. Nov ember Gul y ásTi bordok ument umf i l mr endez ő.Zangl a, Cs oma' sr oom pr oj ek t Dec ember-Tr éni ng Kooper at í vc s opor t osdönt és hoz at al di nami k áj a. J át ék el mél et :at öbbiv er s eny z ődönt és ehogy an bef ol y ás ol j aazéndönt és em er edmény ét ?“ ha t udom hogy t udj a hogy t udom hogy t udj a, ak k or . . . ?! ” J anuár-I ÜCDi s put a Febr uár-I ÜCEs et t anul mányv er s eny Már c i us A v ál l al k oz ás , mi nt él et pál y a. bes z él get és G.Kov ác s Lás z l óv al ,a FI VOSZ Sz ol gál t at ás Por t f ól i ómenedz s er év el Máj us-Gy ár l át ogat ás aDr eherSör gy ár akZr tbudapes t i s ör gy ár ában 16


Yout hBusi nessCl ub YOUTH BUSINESS CLUB I n2012,af t erapaus eoft woy ear s ,t heYBPi nHungar ywasor gani z edagai n.T o bui l d on t hi sgr eats uc c es swe hav e or gani z ed a new year l ong pr ogr am i n 2012/ 2013f orYBPHungar yal umni andt heTr ans y l v ani aal umni f r om Hungar y .Thi s c l ubgav epl ac et oat hemat i ceventever ymont hbet weenSept ember2012and May2013.

PROGRAM Sept ember-Pl anni ng Gat her i ngi deasandpl anni ngt hes c hedul ef or t hey ear . Oc t ober-Uni v er s i t i es ,Car eerPat hs " Rapi d Dat e" l i k e gr oup c hat s wi t h y oung pr of es s i onal s f r om bus i nes s , engi neer i ng t hr oughmedi c al andmedi aar eas . Nov ember Gues ts peak er Ti bor Gul y as , doc ument ar y di r ec t ort al k edaboutCs oma' sRoom pr oj ec ti n Zangl a,I ndi a Dec ember Tr ai ni ngi ngr oupdec i s i onmak i ng.Gamet heor y : t he ef f ec t s oft he c hoi c es ofot her s on my dec i s i ons ." I fIk now t hathek nowst hatIk now t hathek nows . . . " J anuar y YBCDebat i ngCompet i t i on Febr uar y YBCCas eSt udyCompet i t i on Mar c h Ent r epr eneur s hi p as a c ar eer c hoi c e:gues t s peak er Las z l o G. Kov ac s f r om Young Ent r epr eneur sAs s oc i at i onHungar y( FI VOSZ) May St udyt r i pt oDr eherBr ewer i esI nc .Budapes t

17


Di ákj ai nkmondt ák. . . Nagy onér dek esést anul s ágosél ményv ol t .Sz ük s ég l ennemégs oki l y enr e! És z r ev ét el ei m t el j es mér t ék ben poz i t í v v i s s z aj el z és ek .A v ez et ők s egí t ők és z ek v ol t ak , mi ndenben a s egí t s égünk r e v ol t ak . Ol y an hat ék ony s ággalv ez et t ék a pr ogr amot , hogy az s z ámunk r at ök él et esv ol t . Hos s z abbl egy enahét !Nagy ons z uperv ol t ! Apr ogr amv ez et ők k el t el j es enmegv agy okel égedv e, mer tnagy ons egí t ők és z ek ,r endes ek .Az s űr it agj ai i snagy onbar át s ágos akv ol t ak . Nagy on j ól ér ez t em magam! Ör ül ök , hogy i t t l ehet t em és hogy újbar át ok atés t apas z t al at ok at s z er ez het t em!Kös z önöm I ÜP!: ) J ó l enne, ha még t öbben v ehet nénk r és z ta pr ogr amon! Röv i d,denagy ont ar t al mas !: ) Nagy ont et s z i kapr ogr am ésr emél em j öv őr ei si t t l ehet ek !Kös z önöm mi ndaz tami ti t tmegk apt am!: ) Nagy on j óv ol ta k öz ös s ég,a hangul at ,nagy on t et s z et t ,hogy a t anár ok i s ugy anol y an l el k es ek v ol t ak ,mi ntadi ák ok . Ki mondhat at l anulör ül ök ,hogy r és z tv ehet t em a k épz és en!Nagy ons ok atadot t ,mi nds z ak mai l agés ember i l eg i s .Sok újér t ék es ember ti s mer het t em meg.A k és őbbi ek ben bár mi k ors z ámí t hat t okr ám, r emél em egyk i ss z el et etv i s s z at udokadniabból ami tNek t ekk ös z önhet ek ,ami ti t tk apt am.Sz óv al : KÖSZÖNÖM! ! !

18


OurSt udent sSai d‌ I twasav er yi nt er es t i ngandeduc at i onal ex per i enc e. Weneedmanymor el i k et hi s . Myf eedbac ki st ot al l ypos i t i v e.Thepr ogr am l eader s wer ehel pf uli nev er y t hi ng.Theef f i c i enc ywi t hwhi c h t heyor gani z edev er y t hi ngwasper f ec t . Thi s week s houl d hav e been l onger !I t was awes ome! I ' m v er ypl eas edwi t hor gani z er s ,bec aus et heyar e r eal l yni c eandhel pf ul .Thej udgeswer ev er yf r i endl y t oo. Ihadabl as t !I ' mr eal l ygr at ef ult hatIc oul dbeher e and Ic oul d getnew f r i ends and ex per i enc es . Thank s ,YBP! I twoul dbegr eati fmor epeopl ec oul dc omet ot he pr ogr am! Shor t ,butf ul l ofex per i enc es ! Ir eal l yl i k edt hepr ogr am andIhopeIc anbeher e nex ty eart oo.Thank sf orev er y t hi ngIgother e! Thec ommuni t y ,t heov er al ls pi r i toft hepl ac ewas gr eat ,Ir eal l yl i k ed how t he t eac her sar ej us tas ent hus i as t i caswear e. Ic annotex pr es s how gl ad Iam t hatIc oul d par t i c i pat e.I ts ur egav emeal otbot hper s onal l yand pr of es s i onal l y .Imetal otofnewi nt er es t i ngpeopl e. Youc anal way sc ountonmei nt hef ut ur e,IhopeI c angi v ebac kal i t t l epi ec eofwhatIex per i enc ed her et hank st oy ouguy s .SoTHANKYOU!

19


Ter vek,2013/ 2014 FJÚSÁGIÜZLETIPROGRAMOK,2014 I

Kár pát al j ai I ÜP,Ber egs z ás z2014.j úni us2328. -al aps z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul Magy ar or s z ági I ÜP,T at abány a2014.j úl i us1419. -al aps z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -mar k et i ngmodul -médi amodul Er dél y i I ÜP,Cs í k s z er eda2014.j úl i us27augus z t us2. -al aps z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -emel ts z i nt űüz l et i t er v ez ésmodul -mar k et i ngmodul -médi amodul

ALUMNIPROGRAMOK I f j ús ági Üz l et i Cl ub -9dbal umni pr ogr am Budapes t en,hav i r ends z er es s éggel a2013/ 2014t anév ben I ÜPAdomány gy űj t őpr ogr am -2014t él 3naposer dél y i al umni pr ogr am,s z ak mai t r éni ng -2014t av as z 3naposhar gi t af ür dői hét v égeazEr dél y i I ÜPgy őz t esc s apat ai v al -2014ős z

20


Pl ansf or2013/ 2014 YOUTH BUSINESS PROGRAMS,2014 Tr ans c ar pat hi aYBP,Ber egs z ás z ,J une23J une28,2014 -Bas i cBus i nes sPl anni ngModul e Hungar yYBP,T at abány a,J ul y14J ul y19,2014 -Bas i cBus i nes sPl anni ngModul e -Mar k et i ngModul e -Medi aModul e Tr ans y l v ani aYBP,Cs i k s z er da,J ul y27–Aug2,2014 -Bas i cBus i nes sPl anni ngModul e -Adv anc edBus i nes sPl anni ngModul e -Mar k et i ngModul e -Medi aModul e

ALUMNIEVENTS Yout hBus i nes sCl ub -9al umni ev ent si nBudapes t ,mont hl yi n20132014 YBPFundr ai s i ngEv ent -Wi nt er2014 3dayTr ans y l v ani aal umni week end,t r ai ni ng -Spr i ng2014 3dayweek endwi t ht hewi nner sofYBPTr ans y l v ani aatHar gi t af ür dő -Aut umn2014

21


Par t ner ek,t ámogat ók PARTNEREK,TÁRSSZERVEZŐK Kár pát al j ai I ÜP,Ber egs z ás z2013.j úni us2429. I I .Rák óc z i Fer encKár pát al j ai Magy arFői s k ol a,Ber egs z ás z ,Uk r aj na Magy ar or s z ági I ÜP,T at abány a,2013.j úl i us1520. Edut usFői s k ol a.T at abány a Er dél y i I ÜP,Cs í k s z er eda,2013.j úl i us28augus z t us3. CTPTr ans y í l v áni aEgy es ül et ,Cs í k s z er eda,Románi a Cs í kT er ül etI f j ús ági T anác s a,Cs í k s z er eda,Románi a Sapi ent i aEr dél y i Magy arTudomány egy et em,Cs í k s z er eda,Románi a

TÁMOGATÓK Cl ev el andHungar i anDev el opmentPanel ,Cl ev el and,USA EPPGr oup,Br üs s z el ,Bel gi um Hot el Sal v at or ,Cs í k s z er eda,Románi a Románi ai Magy arKöz gaz dás z okTár s as ága,Románi a SI CCar dSz ék el y f öl di Di ák i gaz ol v ány ,Románi a Ver es t óyAl apí t v ány ,Sz ék el y udv ar hel y ,Románi a

MÉDIA PARTNER Tr ans i ndex . r o,Románi a Mor f ondi r . r o,Románi ua Mi ndent ár gy if el aj ánl ás téspénz bel ik öl t és ts z áms z er űs í t v e azI f j ús ágiÜz l et iPr ogr am 2012/ 2013év énekk öl t s égv et és e

köz el12mi l l i óFtvol t . . .

Nem s z ámí t v aazI ÜPér dek ébenv égz et t

t öbb,mi nt5. 000ór aönként esmunkát 22


OurPar t ner sandSponsor s ORGANI ZERS PARNERS AND CO-

Tr ans c ar pat hi aYBP,Ber egs z ás z ,J une24J une29,2013 I I .Rák óc z i Fer encCol l egei nBer egs z ás z ,Tr ans c ar pat hi a,Uk r ai ne Hungar yYBP,T at abány a,J ul y15J ul y20,2013 Edut usCol l ege,T at abány a Tr ans y l v ani aYBP,Cs i k s z er da,J ul y28–Aug3,2013 CTPTr ans y l v ani aAs s oc i at i on,Cs i k s z er da,Romani a CSTI T( Feder at i onofYout hOr gani z at i onsofCi ucRegi on) ,Cs i k s z er da,Romani a Sapi ent i aEMTE( Tr ans y l v ani anSc i enc eUni v er s i t y ) ,Cs i k s z er da,Romani a

SPONSORS Cl ev el andHungar i anDev el opmentPanel ,Cl ev el and,USA EPPGr oup,Br us s el s ,Bel gi um Hot el Sal v at or ,Cs i k s z er da,Romani a Hungar i anEc onomi s t s ' Soc i et yofRomani a,Románi a SI CCar d–Sc hool er ’ sI dent i t yCar df orSz ek l er l and,Románi a Ver es t óyFoundat i on,Sz ék el y udv ar hel y ,Románi a

MEDIA PARTNER Tr ans i ndex . r o,Romani a Mor f ondi r . r o,Romani ua Addi ngupal l t hef i nanc i al andnonf i nanc i al s uppor tt het ot al budgetoft he Yout hBus i nes sPr ogr am i n2012/ 2013was

12mi l l i onHUF( 55. 000USD) . . . Andt hat ’ snotc ount i ngt he

mor et han5000hour sofvol unt eerwor k 23


Kösz önet-Speci alThanks AzI ÜP2012/ 2013asévénekl ebonyol í t ásábanakt í vanr ész tvet t ek: Thef ol l owi ngpeopl eact i vel ypar t i ci pat edi nt heYout hBusi nessPr ogr ams: ÁFRAMel áni a( I ÜP) AMBRUSLev ent e( I ÜP) BALOGHLás z l ó( I ÜP) BARI TZI s t v án( I ÜP) BÍ RÓ Sz abol c s( CTP) BODÓ I mr e( CTPTr ans y l v áni a) BOGNÁRTi bor( CTP) BORBÁSBar nabás CONSTANTI NOVI TSMi l án CSI ZOVSZKIBal áz s( CTP) DOBÓ Róber t( I ÜP) FÓNYADZs uz s a GÁBOSICs enge( I ÜP) GÉMEST amás( I ÜP,CTP) HORGASGábor( CTP) KÁDÁRZs ombor( CTPpál y áz ó) KASZI ÁNÁbel ( Edut us ) KOLLÁRZs ol t KONKOL YIKr i s z t i na( I ÜP) KOZMAI s t v ánFl or i n( Cs TI T) KUNSTÁRAndr ás( I ÜP) LOBMAYERBál i nt( I ÜP)

LUKÁCSYGy ör gy MOLNÁRT amás( CTPpál y áz ó) MUDRIGy ör gy( I ÜP) NAGYFl ór a( I ÜP) NAGYGer gel y( CTP) NEMESMel i nda OLÁHKr i s z t i na( CTP) PÁNCZÉLOt t ó PATAKIGábor( I ÜP,I I .RFKMF) PATAKIGer gel y( I ÜP) PATAKIMát é( I ÜP) RÉTILás z l ó SI MONTünde( I ÜP) SZABÓGYÖRKEZs ombor( I ÜP) SZAKÁCSSándor SZEGEDIKr i s t óf SZÉKEL YBar nabás( I ÜP) TAMÁSKRAUSRék a( I ÜP) TÁNCZOSLev ent e( I ÜP,EMTE) TÖRÖKTí mea( I ÜP) TÚRÓCZIMár t on( I ÜP) VÁRADIJ óz s ef( I ÜP)

megj egy z és-not e: anévut án,z ár ój el ben,hogymel y i kpar t ner s z er v ez etk épv i s el et ébenv et t ekr és z ta l ebony ol í t ás ban,i l l et v eaCal as anc t i usÖs z t öndí jAl apí t v ánymel y i kpr ogr amj ának ör egdi ák j ai ( CTP,I ÜP) I npar ent hes i saf t ert henamei st heabbr ev i at i onoft hepar t neror gani z at i ont heor gani z eri sar epr es ent at i v eofandi nc as eoft heCal as ant i usSc hol ar s hi pFoundat i on al umni t heabbr ev i at i onoft hepr ogr am t heypr ev i ous l ypar t i c i pat edi n( CTP,YBP) .

24


I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am Cal as anc t i usÖs z t öndí j Al apí t v ány-Cal as anc anc t i usSc hol ar s hi pFoundat i on H1052Budapes t Pi ar i s t aKöz1. www. c t pi nf o. hu I f j ús ági Üz l et i Pr ogr am -Yout hBus i nes sPr ogr am www. c t pi up. hu i up@c t pi nf o. hu

IÜP Beszámoló - YBP Report, 2013  

Ifjúsági Üzleti Program beszámoló, Youth Business Program report, 2013

IÜP Beszámoló - YBP Report, 2013  

Ifjúsági Üzleti Program beszámoló, Youth Business Program report, 2013

Advertisement