Page 1

१.

,

,

,

,

, |

२.

|

३.

४.

ड ,

,

,

५. । ६.

ब ।

७. । ८. । ९.

१०.

ब ।

११.

१२.

। ब

१३.

१४.

,

बब

। १५.

छ ।

आचार संहिता  
आचार संहिता  

आचार संहिता