Page 1

portfolio portfolio

Chanakarn T. T. Chanakarn


Photoshop Lightroom Indesign English Skills

SKILLS

INTERESTS

ภาษาอังกฤษ ถ่ายภาพ ตัดต่อ วาดภาพ งานเขียน ออกแบบ ภาพยนต์ เพลง หนังสือ

INTERNSHIP PERIOD

4 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2561

EDUCATION

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CONTACTS

ชนากานต์ ธรรมรุ่งโรจน์ (ปี 2) 09-1516-2990 chankarn.210@mail.kmutt.ac.th


contents contents 5

grahic design

31 craft

41

video production

45

photography


graphic graphic graphic design design design poster design infographic page layout & typography edit graphic pixel art


6 : poster design

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ”ตารางโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ พ.ศ.2561” โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ”ยุวธรรมบุตรี” ปี 2560 โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ poster design : 7


8 : infographic

กฏ กติกา และการเตรียมตัวเข้าร่วม โครงการพัฒนาจิตเยาวชน แบบบูรณาการ


รายละเอียดโครงการพัฒนาจิต เยาวชนแบบบูรณาการ

infographic : 9


10 : page layout &

การออกแบบหน้ามาสเตอร์ ข้อกำ�หนด: เน้นการจัดวางตัวอักษรและการใช้สี โดยไม่ใช้ภาพประกอบบทความ


typography design : 11


12 : page layout &


typography design : 13


14 : page layout & typography design

การออกแบบหน้ามาสเตอร์ สำ�หรับเนื้อหาที่มีหลายรูปแบบ ข้อกำ�หนด: ให้เลขหน้าอยู่ในตำ�แหน่งเดียวกัน ไม่ใช้รูปภาพประกอบ และแต่ละหน้าคู่ใช้สีคนละโทนคือ สีร้อน สีเย็น และสีพาสเทล


16 : page layout &

สีร้อน


สีเย็น

typography design : 17


18 : page layout &

สีพาสเทล


typography design : 19


20 : page layout &


หนังสือภาพชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ข้อกำ�หนด: มีภาพที่ถ่ายเองประกอบเนื้อเรื่อง โดยอยู่ในกรอบและรูปร่างหลากหลาย

typography design : 21


22 : page layout &

M: capping ceremony หนังสือภาพพิธีรับหมวกพยาบาล (24 ธันวาคม 2560) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา


typography design : 23


24 : page layout &


typography design : 25


26 : page layout &


typography design : 27


28 : edit graphic

every life’s a movie

ข้อกำ�หนด: ภาพ anaglyph 3 ระยะ (หน้า กลาง หลัง)


ออกแบบหน้าตนเองแบบ portrait

ข้อกำ�หนด: pixel art ขนาด 100 x 100 px, res 72 dpi เลือกใช้ไม่เกิน 4 สี (ไม่รวม shade และ highlight) และมี pattern bg

pixel art : 29


craft craft craft handicraft drawing


32 : handicraft

Hennah of Ghandari ออกแบบลายกระเป๋าผ้า ด้วยแนวความคิดเรื่อง “มหาภารตะ”

ด้านหน้า ด้านหลัง


พิธีเมเฮนดิ หรือประเพณีแต่งงานแบบอินเดีย จะเพ้นท์ ร่างกายตั้งแต่บริเวณมือไปจนถึงข้อศอกและเท้า เป็นลวดลายต่าง ๆ ด้วยเฮนน่า ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้จากใบของพืชเขตร้อนชนิดหนึ่งที่มี การปลูกเชิงพาณิชย์ในประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ หากเจ้าสาวไม่ ทำ�พิธีเมเฮนดิจะถือว่าพิธีแต่งงานนั้นไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีความ เชื่อว่าสีน้ำ�ตาลแดงที่ใช้เพ้นท์ร่างเป็นตัวแทนความมั่งคั่งร่ำ�รวยที่เจ้า สาวจะนำ�มาสู่ครอบครัวเจ้าบ่าว มีที่มาจากตัวละครหญิงชื่อ “คานธารี” เป็นธิดาของของท้าว สุพลแห่งนครคันธาระ เมื่อนางทราบว่าต้องอภิเษกกับท้าวธฤต ราษฎร์ผู้มีดวงตามืดบอดแห่งแคว้นกุรุ จึงตั้งสัตย์ปฏิญาณถวาย ความภักดี โดยใช้ผ้าผูกตาให้มืดมิดเหมือนสวามีชั่วชีวิต ด้ ว ยเหตุ น้ี จึ ง เลื อ กช่ ว ง เวลาก่ อ นหน้ า เข้ า พิ ธี แ ต่ ง งาน ของคานธารี ซึ่งเป็นตัวละครที่มี ความสดใส อ่อนหวาน ใสซื่อ บริสุทธิ์ ทำ�ให้นำ�ลักษณะเหล่า นี้มาใช้กับกระเป๋า ผ่านลวดลาย การเพ้นท์ที่สื่อถึงเรื่องต่าง ๆ ของ ผู้ ห ญิ งซึ่ งกำ � ลั งจะแต่ งงานของ อินเดีย

handicraft : 33


34 : handicraft

ภาพกระเป๋าจริง - ด้านหน้า


ภาพกระเป๋าจริง -

ด้านหลัง handicraft : 35


36 : drawing


drawing : 37


38 : drawing


drawing : 39


video video video production production production motion graphic viral video


42 : motion graphic

โครงสร้างหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย สื่อนำ�เสนอหลักสูตรวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนของสาขาวิชา https://goo.gl/yiK2A5


วิธีเนียนมันใจเธอ (3 ตอน) https://goo.gl/2jfbjb วิดีโอประชาสัมพันธ์งานครบรอบ “20ปี มัลติมีเดีย บรรลุนิติภาวะ” ใช้การดำ�เนินเรื่องแบบภาพยนต์สั้น โดยเกี่ยวกับ เบสท์ แอบชอบเพื่อน สนิทหญิงที่ชื่อ ปาล์ม มาลุ้นกันว่าวิธีจีบแบบมัลติมีเดียจะเป็นอย่างไร

viral video : 43


photography photography photography


46 : photography

ระเบียงหอพักนักศึกษา, กรุงเทพฯ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย

ป่าละเมาะ, ปทุมธานี photography : 47


48 : photography

บันไดเลื่อน BTS สะพานตากสิน, กรุงเทพฯ

ป่าละเมาะ, ปทุมธานี


พระบรมมหาราชวัง, กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา, นครปฐม photography : 49


50 : photography

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), กรุงเทพฯ


สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), กรุงเทพฯ


52 : photography

โรงเรียนคณะราษฎร์บำ�รุงปทุมธานี, ปทุมธานี


โรงเรียนคณะราษฎร์บำ�รุงปทุมธานี, ปทุมธานี

photography : 53


สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), กรุงเทพฯ


สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), กรุงเทพฯ บ้าน, ปทุมธานี

photography : 55


“ love love yourself, yourself, love love myself. myself. peace. peace.

�

yoongi

thank you.

Chanakarn T. - Portfolio for Internship 2018  

Chanakarn Thammarungrote, Multimedia, KMUTT. Internship 2018

Chanakarn T. - Portfolio for Internship 2018  

Chanakarn Thammarungrote, Multimedia, KMUTT. Internship 2018

Advertisement