Page 1

ungdomsuddannelsen

Ungdomsuddannelsen - indhold


Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. På CSV tilbyder vi den tre-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at de unge opnår personlige, faglige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen bygger på følgende lovgivning: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr. 564 vedtaget 06.06.2007 Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, nr. 974 af 19.07.2007 I Kolding Kommune er det samlede årlige timetal på 840. Heraf er de 560 til undervisning og 280 til praktik. Målgruppe: Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Aldersgruppen er unge, der har haft de lovpligtige 9 års undervisning, og som endnu ikke er fyldt 25 år. Uddannelsen kan afbrydes og genoptages; men skal være færdiggjort senest 5 år efter, at den er påbegyndt. Spændvidden i de unges handicap er meget stor. Eneste fællesnævner er, at de ikke kan profitere af de eksisterende tilbud, og at de derfor har behov for særlige vilkår.


Optagelse/Visitation: Ønsker man optagelse på ungdomsuddannelsen rettes der henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som efter samråd med den unge og forældrene indstiller til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på uddannelsen. Kolding Kommune har nedsat et visitationsudvalg bestående af repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Socialforvaltningen og CSV, som behandler de indkomne ansøgninger Ansøgningsfrist til Ungdommens Uddannelsesvejledning er på samme tidspunkt som til den koordinerende tilmelding til andre ungdomsuddannelser medio marts. Ansøgningen skal indeholde en foreløbig uddannelsesplan, relevante PPR oplysninger, test, udtalelser, lægelige oplysninger, o.a. Uddannelsesplan: Ungdomsuddannelsen skal tilpasses individuelle behov og tilrettelægges under behørig hensyntagen til elevens forudsætninger, kvalifikationer, interesser, modenhed m.m. Med henblik på at sikre den unge et relevant og brugbart tilbud, skal der i løbet af afklaringsforløbet på indtil 12 uger udarbejdes en individuel uddannelsesplan som ligger til grund for den konkrete udformning af uddannelsen for den enkelte unge. Uddannelsesplanen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, den unge og dennes forældre. Planen revideres efter behov, dog mindst en gang om året.


Indhold og fokus: Kernen i vores undervisning er tilgangen til de unge mennesker. Vi betragter dem som unge på vej til at blive voksne uanset funktionsniveau. Vi henvender os til de unge som voksne mennesker og har forventninger til dem som voksne mennesker, selvfølgelig med det behov for støtte eller kompensation den enkelte har behov for. Uddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter,   

der fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet der fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv der er rettet mod udviklingen af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer.

Endvidere indeholder uddannelsen praktik i virksomheder og institutioner, der skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen, ved at bibringe den unge 

arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer erfaringer med at arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et aktivt voksenliv indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.


På CSV har ungdomsuddannelsen til formål at udvikle den enkelte elevs identitet, sociale samt personlige kompetencer, således at elevens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet fremmes. Skolen er et læringssted, og vi tilbyder læring, der udvikler og vedligeholder elevens personlige, faglige og sociale kompetencer for at mestre livet. Fællesskab Eleverne skal have mulighed for at være en aktiv del af et fællesskab. Et fællesskab, der skaber grundlag for, at eleverne kan udvikle og videreudvikle sig sprogligt, motorisk, socialt og kreativt. Vi lægger vægt på at styrke elevernes identitet og følelse af selvværd ved, at de oplever sig som selvstændige mennesker, der tages alvorligt og kan handle og beslutte. Afklaringsforløb Uddannelsesforløbet starter med en afklaringsperiode på indtil 12 uger. Hvor det er relevant afdækkes der med PAS (Pædagogisk Analyse System). Afdækningen har til formål at vise/finde elevens strategier, stærke/svage sider, arbejdsformer og indlæringskanaler/stile. Hvis der er behov for det, kan eleven screenes i dansk og matematik.


Individuel undervisningsplan: Efter endt afklaringsforløb udarbejder CSV en individuel undervisningsplan, der indeholder undervisningsmål indenfor indholdsdelens stofområder. De unge vil blive præsenteret for såvel praktiske som teoretiske tilgange og undervisningens form og indhold afstemmes i forhold til den enkelte elevs interesser og formåen.

Indholdsdelens udgangspunkt er derfor: 

at fokusere på udvikling af selvværd, selvtillid og selvforståelse

at arbejde med almendannende værdier

at give mulighed for samvær med andre mennesker på en positiv, ansvarlig og ligeværdig måde

at formidle viden, indsigt, erfaringer og færdigheder, som kan bruges i den unges videre tilværelse

at sikre kommunikativ, social og personlig udvikling af den enkelte elev

at eleven efter endt ungdomsuddannelse skal kunne indgå i og tilbydes arbejde, beskæftigelse eller anden uddannelse på enten det ordinære eller beskyttede arbejdsmarked.


Derfor arbejder vi med læring indenfor følgende hovedområder: Personlig udvikling - Social udvikling - Faglig udvikling Personlig udvikling      

at acceptere vilkårene for eget handicap at få et realistisk billede af egne muligheder at få en sund og alsidig livsstil med viden om betydningen af mad og motion at blive bevidst om egne fritidsinteresser, egen kreativitet og livsglæde at kunne klare sig og så vidt muligt selv kunne vælge bolig, arbejde og fritid at kunne bevæge sig selvstændigt rundt i omverdenen

Social udvikling      

at videreudvikle sociale færdigheder at være sammen med andre i forskellige aldre at udtrykke sig selv og sin mening at indgå i forpligtende sociale relationer at lære at acceptere mennesker med andre handicaps og fra andre kulturer at forstå betydningen af medindflydelse og demokrati


Faglig udvikling      

at arbejde med dansk og matematik til hverdagsbrug at arbejde med dansk og matematik til evt. uddannelsesbrug at oparbejde en viden om arbejdspladskendskab at arbejde med IT, multimedier, e-mail, sms, mms og andre kommunikationsformer at forstå betydningen for almen- og samtidsorientering at sætte fokus på den nuværende eller kommende bosituation

Undervisningens indhold. De ovenstående kompetencer/udviklingsområder indarbejdes i følgende stofområder: 1. Almendannende undervisning Indenfor den almendannende undervisning bliver der lagt vægt på almen orientering og tværgående temaer/ projekter, og på anvendt dansk, regning/matematik og IT.          

dansk – læsning – skriftlig fremstilling kommunikation og sprog brug af pc – multimedier idræt – motion –friluftsliv regning - matematik samfundsfag værksteder – håndarbejde - køkken – sløjd – billedkunst musik – drama demokrati – herunder brugen af kursistråd sundhed – herunder førstehjælp


2. Boundervisning Indenfor boundervisning arbejder vi med forskellige bomuligheder. En mulig boform vælges og den forberedende undervisning tilrettelægges gennem       

boligens vedligeholdelse og miljø økonomi – indkøb – budget forsikringer – post m.m. ernæring/madlavning – hygiejne – rengøring transporttræning relationer – kæreste - seksualundervisning - samliv indretning af boligen

3. Fritidsundervisning Indenfor fritidsundervisning arbejdes der med færdigheder i at indgå i sociale sammenhænge samt en bevidstgørelse om det at have et aktivt fritidsliv.      

orientering om det alsidige foreningstilbud ferie- og rejseplanlægning – afvikling af ferie kulturaktiviteter som musik, teater, biograf m.m. fritidsundervisning i oplysningsforbund o.l. mødesteder – netcafé – netværksgrupper ”de gratis glæder”


4. Arbejds- og beskæftigelsesundervisning Indenfor arbejds- og beskæftigelsesundervisningen fokuseres der på egen og andres muligheder på arbejdsmarkedet. Undervisningen kobles med de planlagte praktikophold.        

arbejdsmarkedsorientering planlægning og udførelse af arbejdsprocesser arbejdsmiljø – fysisk og psykisk kendskab til værktøj, maskiner m.m. skrevne og uskrevne normer og regler på en arbejdsplads jobsøgningsteknikker job- og uddannelsesmuligheder løn og ansættelsesforhold

Studieture, ekskursioner, temadage, emneuger og fællesarrangementer indgår i uddannelsen.


Praktiske informationer 1. Informationsmøder Når du har fået brev om, at du er optaget på STU og hvilken afdeling du skal være på, afholdes der informationsmøde for alle nye elever og deres forældre / støttepersoner. Informationsmøde på Depotgården, Lollandsgade 2-4, 7000 Fredericia d. 11.6.2012 kl. 19 – 20 Informationsmøde på Skovvejen 1.b, 6000 Kolding d. 12.6.2012 kl. 19 – 20 Informationsmøde på Fabriksvej 22, 6000 Kolding d. 13.6.2012 kl. 19 – 20 2.

Skema

Undervisningen foregår primært i følgende tidsrum, men der må forventes omlægninger fx ved arrangementer. Depotgården: Mandag Tirsdag 8.00 – 8.00 – 13.30 13.30

Onsdag 8.00 – 11.30

Skovvejen og Fabriksvej: Mandag Tirsdag Onsdag 8.30 – 8.30 – 8.30 – 14.00 14.00 12.00

Torsdag 8.00 – 13.30

Torsdag 8.30 – 14.00

Fredag 8.00 – 13.30

Fredag 8.30 – 14.00

3. Transport Hvis du ikke allerede selv kan transportere dig til og fra undervisning, vil vi som en del af undervisningen arbejde med dette.


Når du har fået besked om at du skal starte på CSV og er berettiget til enten periodekort eller taxa, bedes du tage kontakt til kontoret, så dette kan blive arrangeret. 4.

Kontakt

CSV Skovvejen 1b 6000 Kolding Tlf.: 51 299 299 Afdelingsleder Gitte Jensen, Mail: gjen@kolding.dk Tlf.: 51 40 75 32 Konsulent Lene Graa Rasmussen Mail: lgra@kolding.dk Tlf.: 51 40 75 23

Vi glæder os til at møde dig.

August 2011


Center for specialundervisning til unge og voksne Skovvejen 1b og Fabriksvej 22, 6000 Kolding Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia tlf. 51 299 299, csv@kolding.dk, www.csv.dk

Ungdomsuddannelsen Indhold  

Ungdomsuddannelsen indhold

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you