OP DE PUNKT 09/22 CSV-Maacher

Page 1

OP DE PUNKT. September 2022

Fotoen: © Alain Goedert

CSV MAACHER: D’EQUIPE VUM BUERGERMEESCHTER LIEBE MITBÜRGER UND MITBÜRGERINNEN Dank den von uns getätigten Investitionen in den letzten 11 Jahren wird Grevenmacher wieder als attraktive Stadt wahrgenommen. Die Moselmetropole ist wieder ein „Point of Interest“: wirtschaftlich kulturell touristisch sportlich Schaffung vom neuen Wohnraum; zum ersten Mal über 5.000 Einwohner Schaffung eines neuen Wohngebietes im unteren Pietert wie auch Förderung des sozialen Wohnbaus Neuer Parkraum z.B. das unterirdische Parkhaus im Zentrum und Bau eines 2. Parkhauses im neuen Kulturzentrum Neue Musikschule im Osbourghaus Neue Marketingstrategie Neue kulturelle Angebote und Manifestationen, wie z.B. 100 Joer Muselpromenande, Oldtimertreffen Schaffung neuer Grün- + Erholungszonen z.B. der neue ausgelegte Osbourggaart Bau eines neuen Kulturzentrums Erneuerung der Straßeninfrastrukturen z.B. rue des Caves

Version française English version

LÉON GLODEN

Député-Maire

· · · · · ·

· Neues medizinisches Zentrum, mit IRM, Scanner

·

·

· · · · · ·

· · ·

und Röntgen auf Potaschberg Erneuerung der Sportstätten z.B. neuer synthetischer Fußballterrain auf Flohr Investitionen in dem Tourismus: neue Unterkünfte, z.B. die Ferienwohnung im Wehrturm rue Syr, Camping 4 Sterne Erneuerung der Spielplätze im Pietert, Hiel/Weiher Ausweisung einer neuen lokalen Gewerbezone auf Potaschberg

Grevenmacher verbindet Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Dafür steht der „Miseler Way of Life“. Dafür steht mein Team!

greiwemaacher.csv.lu

CSV Maacher


DEN HISTORESCHE PATRIMOINE ERHALTEN AN OPWÄERTEN

MONIQUE HERMES

Kulturschäffin - Presidentin Kutlurkommissioun

Dofir huet d’CSV Maacher sech an deene leschte Jore konsequent agesat. Als Kulturschäffin sinn ech houfreg, datt mir ville Maacher Bërger/innen eist räichhaltegt Ierfgutt méi no brénge konnten, ë. a. bei Féierungen duerch eis Alstad oder och bei der „Zäitrees“. An ech wäert mech och weider derfir asetzen, datt eist Maacher lieft! Et ass derwäert!

D‘SOZIALPOLITIK LÄIT DER CSV BESONNESCH UM HÄERZ Hei zu Maacher hu mir een multikulturell Populatioun, mat verschiddene Vergaangenheeten mäi mat der selwechter Zukunft. D‘Integratioun, ass een Element vun der Sozialpolitik a fënnt gréisstendeels an de Veräiner statt, sief dat am Sport oder am kulturelle Beräich. Mat der regionaler Museksschoul, dem Kulturhuef, dem zukünftege Centre Culturel, der neier Sportshal, dem véierten Tennisterrain, steet eener gudder Integratioun hei zu Maacher näischt méi am Wee. Mäi och beim järlechen „Accueil des Nouveaux Arrivants“ a bei den diverse Projete vun der Integratiounskommissioun, hunn is nei Matbierger d’Geleeënheet, een deen anere kennen ze léieren. D‘CSV Maacher setzt sech och an Zukunft fir Wuel vun de Maacher Bierger an.

LIANE FELTEN

Gemengeconseillère, Presidentin Kulturhuef & Integratiounskommissioun

Nodeems d’CSJ Oste sech mam Thema mental Gesondheet bei de Jugendleche beschäftegt huet, bekëmmere mir is 2022 ëm d’Barrièrefräiheet am Osten. Eist Zil ass, datt och am ländleche Raum keen op der Streck gelooss gëtt! Et geet ëm den Ofbau vun Hënnernesser am Alldag, sief dat am ëffentlechen oder am digitale Raum!

MARC URY

Vizepresident CSJ President Jugendkommissioun

An dësem Kontext sinn ech houfreg, datt d‘Gemeen Maacher dëst Joer zesumme mam CRIAJ de SmartCafé (ancéiert) an d’Liewe geruff huet. #Digitalinklusioun


Maacher ass eng lieweg Stad, a Maacher geet mat der Zäit mat virun, och an der Sozialpolitik. Mir maachen eng Politik, an där d’Wäerter vun den Awunner aus alle soziale Schichten zielen: mam Bau vun neie Sozialwunnengen am Pietert, mam Centre médical um Potaschbierg, mat de d‘Giveboxen, der Kleederstuff an och mat Hausaufgabenhëllef...

·

Virun allem no der Pandemie ass et wichteg déi sozial Kontakter rëm opliewen ze loossen. Duerfir ënnerstëtze mir d’Organisatioun vu Fester a Maacher. Eis Smartstuff am Jugendhaus, en intergenerationelle Projet, bei deem déi Jugendlech eis Senioren an déi digital Welt aféieren.

CARINE SAUER

Gemengeconseillère, Presidentin Kommissioun 3. Alter Presidentin vun der Chancegläichhheetskommissioun

MAACHER: „D‘VIRDEELER VUN ENGER STAD AM LÄNDLECHE RAUM“ Zu Maacher soll ee sech wuel fillen, dat ass eist Zil! Wéi een dacks ze héiere kritt, huet eis Stad an de leschte Joeren un Attraktivitéit gewonnen. Kuckt als Beispill d’Promenad, déi kleng gréng Oasen, d’Sportinfrastrukturen, d’Spillplazen an net zulescht eis Musekschoul mat hirem Gaart am Kär vu Maacher.

MARTINE COGNOUL-LOOS

Gemengeconseillère Presidentin Regional Maacher Musekschoul Sekretärin CSF Osten

Och ouni Auto kann een zu Maacher gutt liewen, well een alles op der Plaz huet, wat ee brauch. Al a Jonk, Kultur-a Sportintresséiert(er), fir jidereen ass eppes derbäi, a mir wëlle weiderhin dru schaffen, fir et nach ze verbesseren.

Als Member vu verschiddene Maacher Kommissiounen leit mir besonnesch Gläichberechtegung um Häerz. Dëst net nëmmen zwësche Mann an Fra, mee och zwëscheJonk an Al, Aarm oder Räich, Krank oder Gesond. Ech si frou an houfreg, dass sech an der Gemeng Maacher konsequent dofir agesat gëtt. Sief dat duerch d’Ofhale vu Manifestatiounen an Organisatioune wéi den Dag vum Handicap oder den Dag vum Drëtten Alter um Schëff, duerch d’Bedeelegung um” Mois du Don” vun der Croix Rouge oder um Broschtkriibs Laf an der Stad… Mir gehéieren all zu enger eenzeger Gemeinschaft, an dat ass wichteg.

SOLANGE DUMONT-BINSFELD

Presidentin CSF Osten Sekretärin Chancëgläichheetskommissioun

greiwemaacher.csv.lu

CSV Maacher


RUI FERRAZ

· H unn d‘CSV gewielt, well dat déi Partei ass déi · ·

meng Iddien vertrëtt. H unn d‘CSV gewielt, well dat déi bescht Léisung fir d‘Muselmetropol ass. H unn d‘CSV gewielt, fir d‘Politik vun de leschten 12 Joer weider ze féieren, an déi gutt Entwécklung vun der Muselmetropol fort ze setzen.

JO RISCH Ech engagéiere mech an der CSV, well mir ­besonnesch d‘Thema Sécherheet a Logement um Häerz läit. Op der enger Säit trëtt d‘CSV fir eng Ausweidung vun de Kompetenze fir d‘Police an, an op der anerer Säit steet se fir eng sozial Wunnengs­ politik; déi deene Jonken eng Perspektiv gëtt an hinnen et soll erlaben an Zukunft kënnen zu ­Lëtzebuerg ze wunnen.

CSV MAACHER AFTER WORK

DEN 28 SEPTEMBER AB 17:00 AUER OP DER KLEENER MOARTPLAZ

VÉRONIQUE PUNNEL FIR EIS JUGEND

Fir Iessen a Gedrenks ass gesuecht.

Hunn d‘CSV gewielt fir mech fir den Sozialraum an d’ Interessen vun den Jonken Mënschen anzesetzen an sie um sozialen, partizipativen Wee ze ënnerstëtzen. greiwemaacher.csv.lu

CSV Maacher