Page 1

Jaarverslag 2013 Bibliocenter


Inhoudsopgave

1

Inleiding

2

2

Vijf jaar in vogelvlucht

3

3

De functies

7

4

De mensen

16

5

De cijfers

20

1


met bezuinigingen, verhuizingen en jubileumactiviteiten

1 Inleiding Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten van Bibliocenter, de organisatie voor het openbare bibliotheekwerk in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. In 2013 werkte Bibliocenter met de volgende missie, zoals geformuleerd in het beleidsplan 20122014: Missie Bibliocenter: Het creëren van waarde door het samenbrengen van de lokale gemeenschap met de wereld van kennis en lezen De speerpunten voor deze beleidsperiode zijn: Meer klanten Naar de klanten toe De dienstverlening digitaler De bibliotheek als “The third place” Verbreding Optimalisatie van de dienstverlening Optimalisatie van de organisatie Op 1 juli 2013 bestond Bibliocenter 5 jaar: in die periode heeft

hebben de mensen van Bibliocenter ervoor kunnen zorgen dat de dienstverlening op peil bleef . Dit jaarverslag is opgebouwd uit vier delen. In het eerste deel wordt teruggekeken op de ontwikkelingen die Bibliocenter tussen juli 2008 en december 2013 heeft doorgemaakt. In het tweede deel “De functies” wordt ingegaan op de activiteiten in het kader van de kernfuncties van bibliotheekwerk: de nadruk is in 2012 gelegd bij ‘kennis & informatie’, ‘ontwikkeling & educatie’ en ‘lezen & literatuur’. Per functie wordt een selectie beschreven van reguliere (kern)activiteiten en van een aantal nieuwe producten. In het derde deel “De mensen” vindt u een toelichting op de ontwikkeling van de organisatie en de mensen die zo bepalend zijn voor het succes van Bibliocenter. In beide delen wordt ingegaan op speerpunten uit het beleidsplan. Tot slot vindt u bij het vierde deel “De cijfers” een overzicht van de kerncijfers en een toelichting daarop. Mede namens de medewerkers van Bibliocenter bedank ik de leden van de Raad van Toezicht, de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert en de Provincie Limburg voor de bijdragen die zij inhoudelijk en/of financieel hebben geleverd aan Bibliocenter.

Bibliocenter een flinke ontwikkeling doorgemaakt: Bij de wijzigende invulling van de kerntaken werd er meer ingezet op het ondersteunen van “Een leven lang leren” en kwam de nadruk minder op het ‘lenen’ te liggen. Ondanks het feit dat 2013 ook weer een veelbewogen jaar was

Maart 2014 Liesbeth Vogelaar Directeur-bestuurder

2


2 Vijf jaar in vogelvlucht Op 1 juli 2013 bestond Bibliocenter 5 jaar: in die periode heeft Bibliocenter als organisatie een flinke en positieve ontwikkeling doorgemaakt, ondanks diverse bezuinigingsrondes. Dit werd gereflecteerd in de prachtige score van 99% die bij de certificering van 2012 werd gehaald. Focus op drie kerntaken De nadruk kwam op drie van de vijf kerntaken van bibliotheekwerk te liggen: Lezen, Leren en Informeren. Bij de invulling van ‘Lezen’ werd er meer ingezet op leesbevordering en werd het ‘lenen’ minder dominant. Dit hield in dat het bibliotheekwerk in en voor het onderwijs ook steeds belangrijker werd. Bibliocenter heeft door toepassing van methodes uit de retail, de presentatie en de inkoop van media aantrekkelijker willen maken voor de klanten in de bibliotheken. Bij het ‘Leren’ is “Een leven lang leren” centraal komen te staan, met name de ondersteuning van het informele leren. De bibliotheek faciliteert en informeert burgers die zich willen ontwikkelen maar niet in een formele leeromgeving verkeren. Bij het ‘Informeren’ werd het thema ‘mediawijsheid’ steeds belangrijker. In de digitaliserende wereld zijn niet alle mensen in staat hun dagelijkse informatiebronnen op een juiste wijze te interpreteren. In de gemeente Weert werd opdracht gegeven om daarnaast de functies ‘Ontmoeting’ en ‘Cultuur’ te blijven invullen.

Personele wijzigingen: reorganisatie en functiehuis Met ingang van 2011 is Bibliocenter met een nieuw organisatiemodel van start gegaan om beter aan te sluiten bij de bovenstaande ontwikkelingen, de groeiende vraag vanuit het basisonderwijs en om effectiever marketing te kunnen bedrijven. Er werd ruimte gecreëerd voor de nieuwe functies en expertise door met kleinere bezettingen in de vestigingen te gaan werken en door het terugbrengen van het aantal Fte’s op managementniveau. Bezuinigingsoperaties. In de periode 2011-2014 moest er in vier jaar een totale bezuiniging van € 640.000 op de gemeentelijke subsidies in de exploitatie worden verwerkt. Daarnaast bleven kosten natuurlijk stijgen: tussen 2009 en 2013 stegen de loonkosten met ruim 7%, vooral als gevolg van stijgingen in sociale premies en pensioenpremies. In 2012 werden de effecten van de bezuinigingen op gemeentelijke subsidies echt voelbaar: er werd een totale korting van ruim €80.000 ten opzichte van 2011 doorgevoerd. Deze korting werd opgevangen door de wijzigingen in het spreidingsmodel waarbij (via selectieve vacaturestops en natuurlijke uitstroom) vooral werd bespaard op personele bezetting en met huisvesting samenhangende kosten . Eind 2012 en begin 2013 heeft er een tweede bezuinigingsronde plaatsgevonden: verdere aanpassing van het spreidingsmodel en verdere bezuinigingen op de formatie zijn doorgevoerd. Deze personele bezuinigingen konden niet meer worden verwerkt via natuurlijke uitstroom en zijn gerealiseerd met vrijwillige vertrekregelingen. Het aantal Fte’s werd in de periode 2009-2013 van 32 naar 26 (-23%) terug gebracht. Nieuwe bezuinigingen werden medio

3


2013 aangekondigd door de provincie Limburg: een structurele

Eind 2013 had Bibliocenter 25 locaties waarvan 8 full-service

loonkostensubsidie van bijna €190.000 wordt per 1 januari

bibliotheken.

2016 volledig stopgezet. Innovaties Bezuinigingen: veranderend spreidingsmodel

Juist in een periode van bezuinigingen heeft Bibliocenter

Op 1 juli 2008 had Bibliocenter 13 full-service bibliotheken en 8

ervoor gekozen om de blik op de toekomst te blijven richten en

beperkt geopende servicepunten die door vrijwilligers werden

te streven naar bibliotheekwerk waarmee aan de missie van

gerund.

Bibliocenter recht wordt gedaan. In het certificeringsrapport

Onder invloed van bezuinigingen in de gemeenten Leudal,

werd er onder meer het volgende over gezegd: “…een

Maasgouw en Nederweert is een ander model ingevoerd

pragmatische invulling van de innovatie, passend bij de no-

waarbij in het kader van de leefbaarheid het aantal

nonsense-aanpak om vier gemeenten te vriend te houden en

bibliotheekvoorzieningen werd gehandhaafd, maar de kosten

de nieuwe organisatie met maar liefst 18 vestigingen en

werden teruggebracht. Er werd bespaard op personele- en op

servicepunten vriendelijker en efficiënter te laten werken. De

huisvestingskosten door de bibliotheken te verkleinen,

auditor is van mening dat Bibliocenter met zijn invulling van

onbemand te maken en ze onder te brengen in of bij

innovatie (servicepunt Horn bijvoorbeeld) meer naar buiten

basisscholen als zogenaamde ‘servicepunten’ of ‘bibliotheken

mag treden, want de organisatie doet zichzelf juist door het

op school’. Een onbemand (zelf-)servicepunt heeft een kleine,

begrijpelijke pragmatisme wat dat betreft mogelijk tekort.” 1

snel wisselende collectie voor jeugd en volwassenen. De meeste punten zijn zeer ruim geopend voor alle klanten:

Een greep uit de ontwikkelingen: de innovaties in het

gedurende de openingstijden van de school. Een aantal uren

spreidingsbeleid ten behoeve van de leefbaarheid in de kleine

in de week zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen met de

kernen zijn al toegelicht.

zelfbediening en andere voorkomende zaken. Een bibliotheek

In de periode 2011-2012 is vooral gewerkt aan het doorvoeren

op school heeft een collectie voor de kinderen van de school en

van de retailaanpak om de klantwaardering en daarmee het

wordt één dagdeel per maand ondersteund door een

gebruik door particulieren te verhogen. Bibliotheken werden

leesconsulent van Bibliocenter. Tussen 2010 en 2014 zijn zes

met relatief bescheiden middelen aantrekkelijker ingericht.

bibliotheken verkleind en verhuisd. Door naar locaties in en bij het basisonderwijs te verhuizen, ging Bibliocenter meer naar de jonge klanten toe. In Nederweert werd de vestiging Ospel vervangen door vier bibliotheken op school. In Ittervoort werd in 2013 een nieuw servicepunt geopend zodat West-Leudal eindelijk een bibliotheek kreeg.

1

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken, 2012:

Auditrapportage Bibliocenter

4


Het personeel werd getraind in klantbenadering waarbij ze

aantal inwoners dat lid is (‘bereik’) bleef stabiel op 20%.

zich ook technieken in up-selling en cross-selling eigen

In het doelgroepsgericht werk werden ook goede resultaten

maakten.

geboekt: er waren elk jaar weer meer deelnemende leerlingen

Daarnaast is het bibliotheekwerk voor het onderwijs en

uit het basisonderwijs dan in voorgaande jaren.

specifieke doelgroepen goed op poten gezet door de afdeling

Zie ook de hierop volgende bijlage om een beeld te krijgen.

Product en Productontwikkeling. Zo steeg het aantal bereikte leerlingen in het primair onderwijs van 5.700 in 2009 naar ruim 12.000 afgelopen jaar: meer dan een verdubbeling. Dit was met name zichtbaar in de gemeenten Leudal en Maasgouw. In 2013 is in het kader van “Een leven lang leren” een start gemaakt met een herpositionering waarbij Bibliocenter zich verder richt op mensen die zich willen ontwikkelen maar die scholing niet via onderwijs of werk krijgen aangeboden. Met een vertaling van het Londens “Idea Store” concept kan in deze groeiende behoefte worden voorzien. In 2013 zijn al enkele testcases voorbereid en uitgevoerd: “De bibliotheek voor ondernemers”, Walk & Talk bijeenkomsten, Speeddates en (mini) workshops voor werkzoekenden. In 2013 is door Bibliocenter provinciale subsidie verworven om in 2014 de visie en business case voor dit concept in samenwerking met vier Limburgse bibliotheken uit te werken. Het eerste lustrum Het gebruik

Om Bibliocenters eerste jubileum te vieren werden in de

Tijdens alle veranderingen bleven de medewerkers en

tweede helft van 2013 in elke gemeente feestelijke activiteiten

vrijwilligers zich hard inzetten om te zorgen dat de

georganiseerd over een keur van onderwerpen . We ontvingen

dienstverlening op peil bleef en boekten daarin respectabele

Nico Dijkshoorn, Maarten van Rossem, filosofe Stine Jensen en

resultaten, zeker gezien de wijzigingen in het spreidingsmodel

industrieel ontwerpster Eva Deckers. Voor de kinderen waren

en de landelijke tendensen.

er theatervoorstellingen in Heythuysen en Nederweert. De

In 2013 bezochten ruim 325.000 bezoekers de bibliotheken en

topattractie was van Rossem die 180 belangstellenden trok.

servicepunten: een teruggang van 6% ten opzichte van 2009. Het aantal uitleningen daalde sterker met 12%. Echter, het

5


2009

Index

2010

Index2

2011

Index3

2012

Index4

2013

Index5

126.142

1,00

126.111

1,00

126.004

1,00

126.126

1,00

125.808

1,00

Spreiding Full-service bibliotheek

13

1,00

12

0,92

11

0,85

8

0,62

8

0,62

Servicepunten/BOS

8

1,00

9

1,13

9

1,13

16

2,00

17

2,13

25.430

1,00

24.683

0,97

24.948

0,98

25.188

0,99

25.047

0,98

Uitleningen

1.171.205

1,00

1.084.111

0,93

1.091.993

0,93

1.074.495

0,92

1.030.780

0,88

Bezoeken vestigingen

346.822

1,00

328.315

0,95

360.303

1,04

352.882

1,02

326.005

0,94

101.652

1,00

127.513

1,25

178.556

1,76

228.164

2,24

282.930

2,78

993

1,00

705

0,71

233

0,23

1.280

1,29

7.560

7,61

5.738

1,00

10.739

1,87

11.806

2,06

12.069

2,10

12.330

2,15

266

1,00

463

1,74

496

1,86

452

1,70

373

1,40

294.487

1,00

258.990

0,88

250.383

0,85

246.005

0,84

258.233

0,88

20%

1,00

20%

1,00

20%

1,00

20%

1,00

20%

1,00

9,28

1,00

8,60

0,93

8,67

0,93

8,52

0,92

8,19

0,88

2.113

1,00

2.159

1,02

2.167

1,03

1.996

0,94

1.913

0,91

24%

1,00

26%

1,08

27%

1,13

29%

1,21

30%

1,25

Inwoners

Resultaten Leden

Bezoeken website Bezoeken activiteiten Leerlingen basisonderwijs Groepen bao Collectie Kengetallen Inwoners die lid zijn Uitleningen per inw. Financieel Gem. subsidie % 'Eigen' inkomsten

6


3 De functies

Lezen & literatuur Taligheid en geletterdheid zijn essentieel om te kunnen

Het bibliotheekwerk kent vijf kernfuncties die alle gericht zijn op de ontwikkeling van de burger. De functies hebben raakvlakken en versterken elkaar. Sommige producten zouden daarom bij meerdere functies kunnen worden ondergebracht. De nadruk lag op de drie functies ‘Lezen, Leren, Informeren’ en minder op de ontmoetings- en de culturele functie. Dit in aansluiting op het gemeentelijk beleidskader 2011-2014 en vanuit de eigen wens om de krimpende middelen gerichter in te zetten. Conform de opdracht van de gemeente Weert wordt daar ook aandacht gegeven aan de functies ’Cultuur’ en ‘Ontmoeting’.

meedoen aan de kenniseconomie. Een achterstand op dat gebied betekent een directe beperking in economische en sociale zin. Het kunnen omgaan met computers is bijvoorbeeld een basisvaardigheid die echter alleen kan bestaan bij een adequate beheersing van het lezen en schrijven. Bibliocenter werkt aan leesbevordering voor alle doelgroepen, maar legt de nadruk bij 0-12-jarigen. Voor deze groepen wordt veel samengewerkt met educatieve partners: het onderwijs richt zich vooral op het technisch lezen, de bibliotheek legt de focus op leesplezier. Leesbevordering voor de voorschoolse periode Uit onderzoek blijkt dat kinderen, die op zeer jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, op school een voorsprong ontwikkelen waar ze tot ver na de middelbare school voordeel van hebben. Als ouders met hun jonge kinderen samen genieten van boeken snijdt het mes aan twee kanten en resulteert dat in taalverwerving én (lees)plezier. Bibliocenter heeft daarom specialisten die werken aan het bevorderen van lezen en daarmee aan een vroege stimulering van de taalontwikkeling van heel jonge kinderen. Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is een aanbod samengesteld waarbij de nadruk ligt op ‘interactief voorlezen’. Dit aanbod omvat onder meer collecties, themakisten, groepsbezoeken en scholingsbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers. In 2013 is het contact met de voorschoolse

7


instellingen geïntensiveerd middels accountgesprekken. Het deelnamepercentage in 2013 was 63%, een stijging van 7% ten opzichte van 2012. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is in een aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en in de vestigingen Heythuysen, Nederweert en Weert een muzikale voorstelling georganiseerd rond het prentenboek van het jaar “Nog 100 nachtjes slapen” waaraan 105 kinderen hebben deelgenomen. Hierbij werd samengewerkt met Claudia van Roij van atelier Muziek, Spel en Beweging. In het kader van het “Jaar van het voorlezen” zijn diverse workshops over interactief voorlezen gegeven, onder andere in de Keenter Moskee, voor de vrijwilligers van de vestiging in Heythuysen en voor de ouders van de jongste kinderen van de Brede School in Stramproy.

Boekstart voor baby’s: Dit project beoogt een vroege stimulering van de taalontwikkeling. Bij het bezoek aan het consultatiebureau krijgen ouders voorlichting over het belang van voorlezen en worden ze richting bibliotheek geleid. Ouders die hun baby inschrijven krijgen een boekstartkoffertje met materialen en informatie om het voorlezen aan baby’s te stimuleren. Het project startte in 2010 in twee gemeenten en is nu uitgebreid over het hele werkgebied. Eind 2010 waren 131 baby’s ingeschreven, in 2013 werden er 222 baby’s ingeschreven. 58% van de lenerspassen wordt actief gebruikt. In dit project wordt samengewerkt met de gemeenten en de jeugdgezondheidszorg.

Boekstart in de kinderopvang: Om de resultaten van Boekstart te borgen is subsidie verworven voor een landelijk project onder regie van Kunst van Lezen. In 2013 werd gestart met een pilot in drie

kinderopvanglocaties, twee in Nederweert en één in Maasbracht. Er werd een aantrekkelijke leeshoek ingericht met nieuwe prentenboeken en alle pedagogisch medewerksters zijn bijgeschoold in interactief voorlezen.

“Zingenderwijs boekenwijs” Samen met Claudia van Roy is het project “Zingenderwijs boekenwijs” ontwikkeld voor de peuteropvang. Bij dit project worden ook ouders betrokken. Een mooi prentenboek is het uitgangspunt. Bij het voorlezen horen ook liedjes zingen, muziek maken, naar muziek luisteren en bewegen. Bij de prentenboeken zijn verteltassen gemaakt met bijpassende materialen waarmee het verhaal nog echter en tastbaarder wordt. Een bibliotheekmedewerker vertelt de verhalen en de muziekdocente maakt de muziek erbij. Ouders en hun peuters zijn spelenderwijs bezig met taal en muziek. Het project is uitgewerkt in overleg met kinderopvang “Humanitas”. De Gemeente Weert draagt de kosten. Leesbevordering voor het basisonderwijs Bibliocenter werkt met educatieve partners aan een doorlopende leeslijn: alle kinderen hebben op diverse momenten in hun schoolcarrière contact met de bibliotheek door deel te nemen aan het leesbevorderingsprogramma. Daarvoor heeft Bibliocenter een aanbod voor het basisonderwijs samengesteld. De school kan kiezen uit een keur aan projecten en activiteiten voor verschillende leeftijdsen leesniveaus. Van grote evenementen voor de hoogste groepen, zoals de voorrondes voor de Nationale Voorleeswedstrijd, tot projecten voor groep 4 als “Biebtective” waarbij in de bibliotheek wordt gespeurd om opdrachten te kunnen uitwerken in de klas.

8


voor taal coördinatoren (deelname 57 leerkrachten) en leesbevorderingsnetwerken (deelname 31 leerkrachten). Ook werd er op verzoek een ouderavond voor de scholen van de onderwijskoepel Eduquaat georganiseerd: ruim 360 ouders en kinderen namen deel aan workshops en lezingen in de bibliotheek. Daarnaast werkte Bibliocenter in Weert mee aan Ku & Cu, een gezamenlijk kunst & cultuuraanbod van de professionele cultuurinstellingen voor het onderwijs. Bibliocenter richt zich ook hierbij vooral op leesbevordering. In 2013 namen 37 groepen deel. Het aantal bibliotheekvoorzieningen in en bij de basisscholen

Alle 56 basisscholen in het werkgebied maakten in 2013 gebruik van diensten en producten van Bibliocenter. Bij de evaluatie van het projectenaanbod voor het schooljaar 2011/2012 werd 53% van de evaluatieformulieren ingestuurd. Van de respondenten was 99% tevreden over het aanbod en scoorde Bibliocenter gemiddeld een 8 voor de uitvoering van de projecten. In 2013 bereikte Bibliocenter ruim 12.300 kinderen uit het basisonderwijs, ook dit jaar was er een stijging van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar. En dit terwijl het aantal leerlingen is gedaald. Aan de basis van deze succesvolle samenwerking liggen goede contacten met het onderwijs ten grondslag. Zo blijft de aansluiting op de vraag van de scholen steeds gegarandeerd. Daarom heeft Bibliocenter ook een aanbod voor leerkrachten en onderwijsondersteuners met cursussen over leesbevordering (deelname 19 leerkrachten), periodiek overleg

is verder uitgebreid naar 17. In de loop van 2013 zijn vier bibliotheken op school geopend in Budschop, NederweertEind, Leveroy en Ospel. In Ittervoort werd een nieuw servicepunt geopend. Er is voor deze vijf scholen provinciale subsidie verworven waarmee een deel van de investeringen is bekostigd. Leesbevordering voor het voortgezet onderwijs Voor het voortgezet onderwijs heeft Bibliocenter een aanbod op maat waar steeds meer vraag naar is. In totaal werden zo’n 3600 leerlingen bereikt, mede doordat Bibliocenter aanwezig was bij een aantal open dagen. Bibliocenter ontving tijdens de CKV-dagen ruim 600 leerlingen van de scholen uit Weert en Nederweert. Zij volgden de workshop “Covers” waarbij zij een titel en achterflaptekst bedachten bij een boekomslag. De workshop werd met een gemiddelde van 7,5 gewaardeerd door zowel leerlingen als leerkrachten. 365 brugklassers van het Philips van Horne namen deel aan de voorleeswedstrijd “Read2Me“. Voor de jongereneditie van het

9


jaarlijkse evenement “Nederland Leest” werden 580 boekjes van “Erik of het klein insectenboek” aan de HAVO 4 en VWO 5 klassen in Weert en Leudal gestuurd. Leerlingen gingen in gesprek over het boekje in de klas.

Leesbevordering in de vestigingen Voor de ‘gewone’ klanten probeert Bibliocenter het lezen op verscheidene manieren aantrekkelijk te maken. Daarom worden vestigingen in een gefaseerde aanpak heringericht naar een ‘winkelconcept’ dat erop is gericht het gebruik van de bibliotheek, en dan met name de collectie, te verhogen. Daartoe worden de media op een uitnodigende wijze gepresenteerd. Dat wordt ondersteund door promotionele activiteiten die aansluiten bij de landelijke evenementen als de Boekenweek, de Kinderjury, de Jonge Jury, de Maand van het Spannende Boek, de Kinderboekenweek en “Nederland Leest”. In het kader van “Nederland leest” ontvingen 3.380 leden de gratis edities van Bomans’ roman. Van het aanbod voor leesclubs maken nu 7 clubs gebruik: 5 in Weert en 2 in Maasgouw. Ook deze leesclubs ontvingen de gratis boekjes. In Heythuysen, Stramproy en Weert wordt op woensdagmiddagen door vrijwilligers voorgelezen aan een vaste kern van jonge kinderen, gemiddeld 10 kinderen per week. Poolse boeken in bibliotheek Heythuysen Speciaal voor de Poolse inwoners van Leudal is vanaf juni in de bibliotheek Heythuysen een startcollectie Poolse boeken beschikbaar gekomen. Bibliocenter heeft in samenwerking met de gemeente Leudal deze collectie kunnen samenstellen. Een deel van de collectie bestaat uit jeugdboeken met bekende titels zoals Pippi Langkous van Astrid Lindgren. Bij de titels voor volwassenen zijn informatieve boeken, thrillers en romantische verhalen te vinden. De boeken zijn rechtstreeks in Polen aangekocht en handmatig ingevoerd in het bibliotheeksysteem.

10


E-books De overkoepelende digitale bibliotheek “Bibliotheek.nl” heeft in 2013 stappen voorwaarts gezet op het gebied van e-books: zowel het organiseren van een aanbod als het promoten ervan. Bibliocenter lift hierop mee en draagt ook financieel bij. Met initiatieven als de tijdelijke dienst “Lees Meer”, de “Vakantie-App” om tijdens je vakantie e-books te lezen en het “e-book platform” wordt de klant gestimuleerd om e-books te gaan lezen en ook niet-leden houden hier een positief beeld aan over. Eind 2013 waren 2.000 E-books gratis te lezen, in 2014 wordt het aanbod verder uitgebreid.

Bibliocenter verwierf een subsidie van SIOB2 om nu ook ‘herinneringskoffers’ en een ’kast vol herinneringen’ te kunnen aanbieden waarmee activiteitenbegeleiders aan de activering van cliënten kunnen werken. Leesbevordering voor mensen met een leeshandicap De bibliotheek vervult een brugfunctie voor lezers die de weg naar de landelijke dienstverlening van het Loket Aangepast lezen nog niet hebben gevonden. Er is een aantal voorzieningen getroffen waarmee we de dienstverlening in onze vestigingen toegankelijker maken voor slechtzienden, veelal ouderen. In de grotere vestigingen is het

Leesbevordering bij de mensen thuis Wanneer men niet naar de bibliotheek kan komen maar wel graag papieren boeken leest, komt de bibliotheek bij mensen thuis. Met hulp van vrijwilligers bezorgt de ‘Bibliotheek-aanhuis-dienst’ boeken bij mensen die zelf niet naar de bibliotheek kunnen komen. De vrijwilligers worden begeleid door een medewerker van de bibliotheek. In totaal zijn er 45 deelnemers waarvan het grootste deel in Weert woonachtig

vergrotingsprogramma Zoomtext op publiekspc’s geïnstalleerd met een bijbehorend grootletter-toetsenbord. Men kan ter plekke speciale apparatuur uitproberen en iedere bibliotheek beschikt over een daisy-speler en een collectie luisterboeken op daisy-rom die kunnen worden geleend, evenals een e-reader. Bij “Nederland Leest” werden 50 Grote Letter edities van Bomans’ roman aan slechtziende leners uitgereikt.

is. In de kleinere kernen is hier minder behoefte aan. Aan tien zorginstellingen werden wisselcollecties met romans in grootletterdruk geleverd. Activiteitenbegeleiders in deze instellingen maken ook gebruik van themacollecties die helpen de hersenen van de bewoners te activeren. Bibliocenter leverde themacollecties van boeken met afbeeldingen van vroeger, gecompleteerd met dvd’s met muziek en film.

2

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

11


Kennis en informatie

geleend. Bibliocenter onderhoudt daarom een vraag

De bibliotheek zet zich in voor een maatschappij waar “Een

en tijdschriften voor volwassenen en kinderen.

leven lang leren” voor iedereen mogelijk blijft en doet dat door

Niet alle titels zijn aanwezig in de eigen collectie: via de

het bevorderen van vrij verkeer van informatie en ideeën. Die

website kunnen de leden van Bibliocenter boeken en artikelen

uitwisseling kan op vele wijzen plaatsvinden: via de digitale

uit heel Nederland aanvragen. Zo hebben zij toegang tot de

weg, in gedrukte vorm, in gesprekken tussen mensen of via

collecties van vrijwel alle openbare én wetenschappelijke

(kunst)objecten.

bibliotheken.

gestuurde en kwalitatief goede collectie aan non-fictie boeken

De fysieke bibliotheek De informatiemedewerkers in de bibliotheken zijn beschikbaar

Workshops, lezingen en andere bijeenkomsten

om klanten te helpen met hun informatievragen: van het

Bij de organisatie en uitvoering van workshops en lezingen

vinden van een specifieke wettekst op het internet tot het

werkt Bibliocenter bij voorkeur samen met andere

adviseren over ‘een goed boek’. Als de informatiemedewerker

instellingen. Het aanbod wordt toegesneden op de grootste

geen antwoord kan geven omdat er bijvoorbeeld

klantsegmenten. Leden van Bibliocenter krijgen korting maar

specialistische kennis nodig is, verwijst zij door naar de

er is ook een groeiend aantal bezoekers dat geen lid is; er

persoon of instantie die dat wel kan. Op basis van een

werden zo’n 650 bezoekers ontvangen. Zeer goed bezocht was

steekproef van drie weken kan worden gesteld dat er jaarlijks

de lezing door de Belgische arts en onderzoeker Kris Verburgh

meer dan 25.000 vragen worden beantwoord door de

over de werking van het brein (123 bezoekers) .

medewerkers van de grotere vestigingen. Dit zijn vragen van

Bij de opening van het cultureel seizoen werd in Weert met de

allerlei aard: advies over de collectie, over internet en

cultuurinstellingen samengewerkt in het “Cultureel Lint” dat

‘speurwerkvragen’. In de grotere vestigingen hebben klanten toegang tot diverse full-text databanken die niet vrij beschikbaar zijn op het internet zoals “Press Display” met krantenartikelen in 48 talen en de Winkler Prins Online. Internet is gratis beschikbaar voor leden van de bibliotheek, op de pc’s in de vestigingen of via het Wi-Fi-netwerk in de grotere vestigingen. De fysieke collectie Ook is er nog steeds vraag naar informatie in print: in 2013 werden, net als in 2012, ruim 220.000 informatieve media

12


door heel Weert plaatsvond. Medewerkers van Bibliocenter

Bibliocenter op een koopzondag een podium aan 20

waren op diverse plaatsen en manieren actief. Het totale

ondernemers door een Welzijnsbeurs voor ouders en hun

evenement zou naar schatting 25.000 mensen hebben

kinderen te organiseren. De beurs trok 300 belangstellenden.

getrokken. De bibliotheek ontving die middag 700 bezoekers. Ook vond de feestelijke afsluiting van “Weert in dialoog”plaats bij Bibliocenter.

De digitale bibliotheek

Bibliotheek.nl Met name op informatief gebied is de digitalisering van informatie zo toegenomen, dat de bibliotheek niet meer de eerste plek is waar men gaat zoeken. Google is dichterbij voor de meeste mensen. De bibliotheek blijft echter ook digitaal de plaats voor betrouwbare en actuele informatie. Daarom wordt op landelijk niveau hard gewerkt aan de digitale bibliotheek voor Nederland: “Bibliotheek.nl”. Men vindt daar bijvoorbeeld een dossier over de canon van de Nederlandse geschiedenis of literaire informatie via “Literatuurplein”. Het aanbod van Bibliotheek.nl wordt steeds uitgebreid. Naast de eerder genoemde E-books kregen alle bibliotheekleden in december een jaar lang de mogelijkheid om drie online cursussen van de HEMA academie te volgen.

Bibliocenter.nl De bibliotheek voor ondernemers De laatste jaren is het aantal kleine ondernemers in de regio Weert flink toegenomen. Bibliocenter heeft, na een belangstellingsregistratie, een aanbod ontwikkeld om hen te ondersteunen. Het aanbod omvat workshops over onderwerpen als social media voor zakelijk gebruik en een gerichte collectie boeken en tijdschriften. Om de bekendheid van deze dienstverlening te vergroten, werd het Ondernemerscafé van de Rabobank ontvangen. Tevens bood

De website van Bibliocenter sluit aan op bibliotheek.nl en maakt veel gebruik van landelijke content, bijvoorbeeld over evenementen als de Kinderboekenweek of ‘Nederland leest’. Bibliocenter.nl mag zich ieder jaar in een groter aantal bezoekers verheugen. Social media worden steeds belangrijker voor Bibliocenter. In 2013 is het digitale gebruik verder gegroeid door een combinatie van tools. Naast de bibliotheekwebsite is Bibliocenter aanwezig via diverse digitale kanalen: de

13


nieuwsbrief, sociale media zoals Twitter, Facebook, en YouTube en de bibliotheek App. Maandelijks verzonden we vijf verschillende digitale nieuwsbrieven. Naast de algemene nieuwsbrief voor de particuliere klant, deze had het hele jaar gemiddeld 14.000 inschrijvingen, hebben we voor elke doelgroep een aparte digitale nieuwsbrief. Hierin worden specifieke onderwerpen besproken en gepromoot bij basisscholen, senioren, voorschoolse instellingen en startende ondernemers. Door dit samenspel blijft het aantal bezoekers aan onze website de laatste jaren gestaag groeien. In 2013 realiseerden we een stijging van 24%. We noteerden afgelopen jaar 283.000 bezoeken. 163.000

andere doelgroepen. Bibliotheken hebben een grote naamsbekendheid, zijn onafhankelijk ten aanzien van de aangeboden informatie en worden door klanten als laagdrempelig en betrouwbaar ervaren. Vanuit deze positie én vanuit hun kerntaken richten zij zich op het vergroten van mediawijsheid van diverse doelgroepen.

unieke bezoekers logden 260.000 maal in op “Mijn menu”. Dit resulteerde in 24.000 reserveringen via de site en 179.000 verlengingen.

Ontwikkeling en educatie Mediawijsheid De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid, de snelheid en de toegankelijkheid van informatie sterk is toegenomen. Daarom is het nog belangrijker geworden dat mensen in staat zijn om hun dagelijkse informatiebronnen op een juiste wijze te interpreteren. Maar juist dit blijkt voor veel mensen moeilijk te zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgen over jongeren, die vaak slecht in staat zijn om op internet gestructureerd en effectief naar betrouwbare informatie te zoeken, gevonden informatie kritisch te analyseren en feiten van meningen te onderscheiden. Dit verschijnsel doet zich overigens niet alleen voor onder jongeren, maar ook onder

Mediawijsheid voor het basisonderwijs Het aanbod voor het basisonderwijs bevat ook een aantal projecten gericht op het ontwikkelen van de informatievaardigheden van kinderen . In projecten als ‘Het eindeloze bos’ leren kinderen meer over wat internet is en wat je ermee kunt doen. Maar ook over de gevaren van internet en wat je daartegen kunt doen. In een ander project , ‘Dat zoeken we op’, leren ze informatie te achterhalen, informatie en meningen te ordenen, te vergelijken en te beoordelen.

14


Bibliocenter biedt op verzoek ook cursussen en workshops voor

Bibliocenter heeft een meersporenbeleid, gericht op het

leerkrachten. Er zijn workshops gegeven over web 2.0

voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid door het

toepassingen, over e-readers en tablets.

(voor)lezen te stimuleren voor alle doelgroepen. ‘Preventief’ wordt samengewerkt met educatieve instellingen voor de

Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs

leeftijdsgroep 0-16-jaar. In de grotere vestigingen is een

160 leerlingen van het Citaverde namen deel aan ‘Whodunnit’,

collectie ‘makkelijk lezen’ aanwezig, die is afgestemd op

een project waar digitale vaardigheden worden aangeleerd in

kinderen met leesproblemen.

de context van een misdaadverhaal. Voor volwassenen wordt deelgenomen aan een provinciale

Mediawijsheid voor volwassenen

pilot gericht op het beter toerusten van de bibliotheek voor

In 2013 is een goed bezochte en hooggewaardeerde reeks

deze doelgroep.

workshops gegeven door media coaches van Bibliocenter in

In Weert is er een ‘NL-Plein’ met een speciale collectie voor

Weert en Maasbracht. Onderwerpen waren Omgaan met Ipad,

laaggeletterde volwassenen, een pc met oefenprogramma’s en

Android tablets, GPS wandelen en Facebook. In totaal werden

een digitale krant, “De Slimme Nieuwslezer”. Groepen van

er ruim 230 deelnemers ontvangen.

Punt Welzijn hebben in de bibliotheek de cursus ‘Klik en tik’ gevolgd voor het verbeteren van de digitale

Laaggeletterdheid

basisvaardigheden. Verder is er in Weert al een aantal jaren

Laaggeletterden hebben grote moeite met lezen en schrijven

een leeskring van laaggeletterde volwassenen actief.

waardoor zij in het dagelijks leven of op het werk minder goed kunnen functioneren. In Limburg is naar schatting 14% van de volwassenen laaggeletterd, 2% meer dan het landelijk gemiddelde, ruim 120.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar. Uit onderzoek 3 blijkt dat de bibliotheek een plek is waar 30% van de laaggeletterden komt, misschien wel tegen de algemene verwachting in. Bibliotheken kunnen dus een bijdrage leveren aan het bestrijden van laaggeletterdheid.

3

ALL onderzoeksdata 2008 (ALL: Adult literacy and life skills)

15


optimaliseren. Bibliocenter heeft de afgelopen periode op een

4 De mensen

projectmatige manier het retailgericht werken verder ingevoerd. Verder is er met ‘training on the job’ veel aandacht besteed aan de attitude van het personeel. ‘Retail denken en werken’ is weer verder ingebed in de dagelijkse gang van zaken voor de medewerkers in de publieke diensten. De

De organisatie

medewerker in de frontoffice is vooral bezig met de klant, de

Optimalisatie van de organisatie Bibliocenter wil in de toekomst de performance van de service

van de bibliotheek

naar de klant verbeteren, evenals de interne processen en onze toegang daartoe. Daarom is in het najaar van 2012 gestart met de selectie van een nieuw bibliotheeksysteem. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces onder begeleiding van IeTee Solutions is in mei 2013 de keuze gevallen op Brocade Library Systems, een nieuwe leverancier op de Nederlandse markt. Hiermee krijgt de organisatie een stabiel bibliotheeksysteem, zal onze afhankelijkheid van externe partijen sterk verminderen en onze service aan de klant sterk toenemen. Afgelopen jaar is door de verschillende werkgroepen en de leverancier volop gewerkt om een naadloze overgang (medio 2014) te kunnen garanderen. Met de komst van Brocade hebben we bovendien meer mogelijkheden voor het maken en gebruiken van stuurinformatie, selecties en analyses. Optimalisatie van de dienstverlening Bibliocenter heeft de afgelopen jaren steeds verder gewerkt aan de transitie van een traditionele, aanbodgerichte bibliotheekorganisatie naar een moderne, flexibele en marktgerichte organisatie. Via ‘operational excellence’ hebben we in 2013 de processen voor retailbenadering kunnen

inrichting van de ’winkel’ en het verhogen van het gebruik

Marketing en communicatie

Vijfjarig bestaan. Het jubileum was een goede gelegenheid om veel publiciteit te genereren. Met advertorials in het hele werkgebied is het programma kenbaar gemaakt. Grote namen als Nico Dijkshoorn, Kris Verburgh en Maarten van Rossem kwamen naar Bibliocenter om uitverkochte lezingen te verzorgen. Dit werd onmiddellijk door de provinciale en lokale media opgepikt en Bibliocenter kon op deze manier goed gebruikmaken van de overdadige free publicity.

Voordeel met je Biebpas In combinatie met ons 5-jarig bestaan hebben we het landelijk behoudsprogramma voor bibliotheekleden bij onze leden geïntroduceerd. Vanaf 2013 is het bibliotheekabonnement hierdoor nog aantrekkelijker. Leden van Bibliocenter krijgen korting op een dagje of avondje uit. De korting geldt niet alleen in Limburg. Ook in andere Nederlandse provincies hebben onze bibliotheekleden voordeel met hun biebpas. Op vertoon van de biebpas krijgen leden korting of een attentie bij theaters, dierenparken, musea, pretparken en festivals. Op onze site linken we naar “Voordeel met je Biebpas” met allerlei

16


leuke acties en voordelen, speciaal voor biebleden, op diverse plaatsen in Nederland. Er zit voor iedereen iets bij en er zijn steeds nieuwe aanbiedingen.

Ledenwerving Bibliocenter heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van de verschillende marketing instrumenten. Inspelend op de actualiteit zijn er tijdens de Boekenweek en de Kinderboekenweek van 2013 telemarketingacties gehouden. Door het inhuren van een extern call-center is in een korte periode (de Kinderboekenweek) een groot aantal ouders van onze jeugdleden ook lid geworden. Daarnaast hebben we tijdens de Boekenweek ex-leden van onze bibliotheek met een win-back aanbod benaderd. De respons was 10 % en leverde direct 110 nieuwe leden op die bovendien via automatische incasso hun lidmaatschap betalen.

Opleidingen Een leven lang leren’ is natuurlijk ook van toepassing op Biblocenter zelf. Het opleidingsbeleid is gericht op verder toerusten van medewerkers voor hun functie, steeds in aansluiting op het strategisch beleid. Ook dit jaar werd er gewerkt aan verhoging en actualisering van het kennisniveau en vergroting van zelfredzaamheid op de werkvloer. Naast de al genoemde opleidingen nog enkel voorbeelden: medewerkers van team Product- en Productontwikkeling (P&P) en Marketing namen deel aan de workshops “Online Bibliotheek” ter verbetering van de digitale dienstverlening. Ook werden er diverse kennis- en studiedagen bezocht. De provincie stelde middelen beschikbaar voor de Limburgse bibliotheken om provincie-breed eenzelfde methodiek voor projectmatig werken te kunnen toepassen: diverse medewerkers en leidinggevenden van Bibliocenter namen deel.

Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage was 5,56 en is daarmee flink gedaald ten opzichte het percentage van 2012 (8,44). In beide jaren wordt het percentage sterk beïnvloed door het langdurig ziekteverzuim: het percentage kort- en middellang verzuim over 2013 bedraagt 1,92 en in 2012 1,99. Het aantal ziekmeldingen steeg wel wat in 2013, met name voor middellang en kort verzuim. De meldingsfrequentie was 1,02 en steeg daarmee licht ten opzichte van 2012 (0,98).

17


Stages Binnen Bibliocenter kan stage worden gelopen om zo de mogelijkheid te bieden om werk- of onderzoekservaring op te doen. Vanuit het oogpunt van arbeidsmarktbeleid is het van belang om toekomstige beroepsuitoefenaars aan te trekken en de banden met onderwijsinstellingen te intensiveren. Stage lopen kan een positief effect hebben op het imago van bibliotheken en geeft een beeld van de bibliotheek als werkgever. In 2013 zijn er twee korte maatschappelijke stages gelopen en twee langere re誰ntegratiestages.

18


Raad van toezicht en managementteam Bibliocenter heeft een Raad van Toezicht en een directeurbestuurder. In 2013 waren er veranderingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht: de heer Burgers trad terug per 1 januari en de heer Backus trad aan in zijn plaats. In oktober bereikte ons het treurige bericht dat de heer Jongen was overleden. Hij kampte al jaren met een slechte gezondheid maar was vrijwel tot het laatst actief betrokken bij Bibliocenter. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor Bibliocenter en haar rechtsvoorganger.

De leden van de Raad van Toezicht in 2013: Dhr. G.P.M.F. Mols, Voorzitter Dhr. S.B.J. Backus

Het managementteam van Bibliocenter: Mw. H.E. Vogelaar, Directeur-bestuurder Mw. L. Meurkens, Manager publieke diensten

Mw. V.M.L. Gommers-Weijnen Dhr. J.T.C.M. van Heel Dhr. P.M.J. Jongen Dhr. M.J.L. Scheepers Dhr. M.M.G.M. Richter

19


5 De cijfers Leners

vestigingsbeleid zichtbaar. Het spreidingsmodel, andere of

De gevolgen van de wijzigingen in het spreidingsmodel in voorgaande jaren zijn van invloed op de resultaten van 2013. Na twee opeenvolgende jaren waarin de aantallen leden nog zijn gestegen, heeft de omvorming van vestigingen naar servicepunten een negatieve weerslag op de aantallen leden, uitleningen en bezoekers. Met name in de omgevormde vestigingen Horn, Roggel, Thorn en Linne lopen de betalende leden sterk terug. Ondanks de terugloop in deze vestigingen

minder openingsuren zijn van invloed op de toegankelijkheid en daarmee op het aantal uitleningen. Met de uitbreiding van de openingsuren in de gemeente Weert, vanaf oktober, hebben we de terugloop hier weten te beperken. De uitleningen in Weert lagen op 98%.

heeft Bibliocenter in 2013 het totale ledenaantal weten te behouden op 99% t.o.v. 2012. In enkele categorieĂŤn was in 2013 groei te zien. Bij de 18-20jarigen heeft de groei van het aantal leden ook dit jaar doorgezet. Deze jongeren weten de weg naar de bibliotheek weer goed te vinden. We zien hier een stijging van maar liefst 24 % meer leden. De jeugdleden (0-17 jarigen) zijn ondanks de dalende aantallen schoolkinderen met 1% licht gestegen. Bovendien is het aantal senioren in 2013 met 4% gestegen t.o.v. 2012. Het deelnamepercentage is gelijk gebleven: nog steeds is 20% van de inwoners lid van de bibliotheek. Uitleningen en bezit De uitleningen als geheel zijn gedaald met 4%. De uitleningen in Nederweert lagen op 97%, Leudal op 94% en Maasgouw op 92%. Ook hier wordt de invloed van de wijzigingen in het

De totale collectie van Bibliocenter steeg met 5% en bevatte eind 2013 258.000 banden. Met een gemiddelde uitleenfrequentie van 4 realiseert dit bezit meer dan 1 miljoen uitleningen. In geheel 2013 haalden we 1.030780 uitleningen. Bezoekers De bezoekersaantallen lagen voor de hele organisatie op 92% Het bezoek aan de bibliotheek daalde naar 326.000. De bezoekersaantallen van Maasgouw bleven met 74% ver achter en beĂŻnvloedden hiermee sterk het totaal. Gemeente Weert kwam op 100%. Nederweert (met 96%) en Leudal (met 92%) scoorden iets te laag. Ook hier was de invloed van het vestigingsbeleid zichtbaar, in sommige vestigingen zijn als gevolg daarvan ook geen tellers meer aanwezig. Website Het gebruik van de website steeg met 2% naar 283.000 bezoeken.

20


Activiteiten In 2013 zijn er weer meer lezingen en workshops georganiseerd, met name in de gemeente Weert. Het aantal bezoekers steeg enorm (naar 756.) door een aantal grote evenementen en door activiteiten op open dagen 70% van de bezoekers kwam naar de Weerter vestiging. Onderwijs Het totaal aantal groepen dat aan een project van Bibliocenter heeft deelgenomen, daalde met 17%, echter het aantal bereikte leerlingen steeg naar 12.330 (+2%). Na de dalingen in 2012 in Maasgouw steeg het aantal bereikte leerlingen dit jaar met 8%. In Nederweert was eveneens sprake van een dergelijke stijging. Het is mogelijk dat in gemeenten, waar nu weer meer scholen een bibliotheekvoorziening in of bij het gebouw hebben, de belangstelling voor projecten afneemt. Ook blijken basisscholen door veel aanbieders van educatieve projecten te worden benaderd. Mogelijk spelen bezuinigingen op het onderwijs ook een rol: zoals eerder aangegeven, was de waardering hoog en gaf geen aanleiding tot belangrijke wijziging in het aanbod.

21


Gemeente Nederweert

Gemeente Weert

Gemeente Leudal

Gemeente Maasgouw

Bibliocenter

Inwoners*

2013 48.580

2012 48.682

% tov '12 100%

2013 16.783

2012 16.775

% tov '12 100%

2013 36.426

2012 36.448

% tov '12 100%

2013 24.019

2012 24.099

% tov '12 100%

2013 125.808

2012 126.004

% tov '12 100%

Leden aantallen Totaal 0-13 14-17 18-20 Volwassenen Senioren Instellingen Overig

2013 10.868 3.842 1.801 231 3.523 1.279 159 33

2012 11.015 4.036 1.623 210 3.650 1.235 220 41

% tov '12 99% 95% 111% 110% 97% 104% 72% 80%

2013 3.288 1.561 482 63 865 267 40 10

2012 3.110 1.394 442 47 927 250 42 8

% tov '12 106% 112% 109% 134% 93% 107% 95% 125%

2013 6.781 3.084 1.013 94 1.866 600 120 4

2012 6.724 3.057 898 69 1.995 586 115 4

% tov '12 101% 101% 113% 136% 94% 102% 104% 100%

2013 4.110 1.718 663 62 1.127 426 74 40

2012 4.339 1.946 600 37 1.210 409 97 40

% tov '12 95% 88% 111% 168% 93% 104% 76% 100%

2013 25.047 10.205 3.959 450 7.381 2.572 393 87

2012 25.188 10.433 3.563 363 7.782 2.480 474 93

% tov '12 99% 98% 111% 124% 95% 104% 83% 94%

Bezoekers Vestigingen Activiteiten Website

2013 149.773 5.411

2012 150.502 968

% tov '12 100% 559%

2013 35.641 1.579

2012 37.113 70

% tov '12 96% 2256%

2013 95.307 510

2012 103.756 132

% tov '12 92% 386%

2013 45.284 60

2012 61.511 110

% tov '12 74% 55%

2013 326.005 7.560 282.930

2012 352.882 1.280 228.164

% tov '12 92% 591% 124%

Primair Onderwijs Projecten Leerlingen

2013 197 6.007

2012 201 5.828

% tov '12 98% 103%

2013

2012

2013 132 3.542

2012 145 3.668

% tov '12 91% 97%

2012

41 1.042

% tov '12 107% 108%

2013

44 1.125

67 1.656

65 1.531

% tov '12 103% 108%

2013 440 12.330

2012 452 12.069

% tov '12 97% 102%

Uitleningen Totaal Jeugd totaal Volwassenen totaal AVM totaal Tijdschriften

2013 454.296 195.183 212.099 16.065 30.949

2012 462.595 199.074 219.326 17.681 26.514

% tov '12 98% 98% 97% 91% 117%

2013 131.153 70.489 48.233 2.055 10.376

2012 135.082 72.383 49.995 2.465 10.239

% tov '12 97% 97% 96% 83% 101%

2013 276.444 139.429 100.935 4.611 31.469

2012 293.534 146.979 108.535 4.871 33.149

% tov '12 94% 95% 93% 95% 95%

2013 168.887 80.574 68.886 2.266 17.161

2012 183.284 86.703 75.548 2.990 18.043

% tov '12 92% 93% 91% 76% 95%

2013 1.030.780 485.675 430.153 24.997 89.955

2012 1.074.495 505.139 453.404 28.007 87.945

% tov '12 96% 96% 95% 89% 102%

Bezit Totaal Jeugd totaal Volwassenen totaal AVM totaal Tijdschriften

2013 97.503 36.162 48.386 5.457 7.498

2012 91.143 34.889 45.910 5.326 5.018

% tov '12 107% 104% 105% 102% 149%

2013 31.197 18.569 9.856 1.110 1.662

2012 26.288 14.000 9.400 1.149 1.739

% tov '12 119% 133% 105% 97% 96%

2013 80.271 41.290 27.725 2.920 8.336

2012 78.509 39.298 27.859 3.369 7.983

% tov '12 102% 105% 100% 87% 104%

2013 49.262 25.407 17.433 2.039 4.383

2012 50.065 25.413 18.070 2.127 4.455

% tov '12 98% 100% 96% 96% 98%

2013 258.233 121.428 103.400 11.526 21.879

2012 246.005 113.600 101.239 11.971 19.195

% tov '12 105% 107% 102% 96% 114%

Kengetallen Bereik inw/leners Uitl per inwoner Uitleenfrequentie

2013 0,22 9,35 4,66

2012 % tov '12 0,23 99% 9,50 98% 5,08 92%

2013 0,20 7,81 4,20

2012 0,19 8,05 5,14

% tov '12 106% 97% 82%

2013 0,19 7,59 3,44

2012 0,18 8,05 3,74

% tov '12 101% 94% 92%

2013 0,17 7,03 3,43

2012 % tov '12 0,18 95% 7,61 92% 3,66 94%

2013 0,20 8,19 3,99

2012 % tov '12 0,20 100% 96% 8,53 4,37 91%

22


Jaarverslag 2013 Bibliocenter  

Bibliocenter is de organisatie voor het openbare bibliotheekwerk in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Het jaarverslag bes...